Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική"

Transcript

1 Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και άμεση εφαρμογή της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης με τη χρήση βόειου υδροξυλαπατίτη και βιοενεργού υάλου. I. NAZAPOΓΛOY 1, E. MATOYΛAΣ 1, Δ. XAPITOYΔH 1 Εργαστήειο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. The value of ridge preservation after tooth extraction. Presentation of minimally invasive extraction technique and immediate application of guided bone regeneration. The role of anorganic bovine bone and bioactive glass as bone grafts for socket augmentation. I, NAZAROGLOU 1, E, MATOULAS 1, D. CHARITOUDI 1 Department of Dentoalveolar Surgery, Implantology and Oral Radiology, Aristotle University of Thessaloniki Περίληψη Μετά από την εξαγωγή ενός ή περισσότερων δοντιών, ακολουθούν επουλωτικές διεργασίες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική απορρόφηση του φατνιακού οστού της περιοχής. Η οστική αυτή απορρόφηση, παρουσιάζεται ταχύτερη στο παρειακό πέταλο των φατνίων, σε σχέση με το υπερώιο/γλωσσικό, με αποτέλεσμα την μετατόπιση του κύριου όγκου της φατνιακής ακρολοφίας στη γλωσσική/υπερώια πλευρά. Το γεγονός αυτό, καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε αποδεκτή θέση, σύμφωνα με το ιδανικό σχέδιο της προσθετικής αποκατάστασης. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η μέριμνα για άμεση θεραπεία των μετεξακτικών φατνίων, με σκοπό τη διατήρηση του όγκου των οστικών δομών. Στο παρόν άρθρο, αναφέρεται αρχικά μία τεχνική που αποβλέπει στην ατραυματική εξαγωγή των δοντιών, ώστε να υπάρχει μείωση της ιατρογενούς οστικής απορρόφησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, ως μέσο για τη διατήρηση του φατνιακού οστού και αναλύονται η βιολογική συμπεριφορά, τα ερευνητικά αποτελέσματα και η χρησιμότητα δύο συχνά χρησιμοποιούμενων οστικών μοσχευμάτων, του βόειου ανόργανου μοσχεύματος και της βιοενεργού υάλου. Summary After tooth extraction, healing process leads to a significant bone loss of socket walls. The buccal and palatal portion of the ridge, suffer minor vertical but major horizontal bone loss. Furthermore, the buccal bone dimension undergoes more pronounced bone resorption than the palatal/lingual site. All the above mentioned, result in a lingual displacement of alveolar crest, which may prohibit optimal implant placement, compromising the final esthetic and functional outcomes. Consequently, an immediate treatment for alveolar ridge preservation could be vital. In this study, a tooth extraction technique, which minimizes socket trauma and bone loss is presented. In addition to this, guided bone regeneration technique is analyzed, as a key factor for alveolar bone preservation and two of the most used bone grafts are presented, anorganic bovine bone and bioactive glass. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οστική απορρόφηση, εξαγωγή, μετεξακτικό φατνίο, οστικό μόσχευμα, κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. KEY WORDS: bone resorption, tooth extraction, socket, bone grafts, guided bone regeneration. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Xειρούργος Oδοντίατρος Receivet on 24 th June, Accepted on 15 th Oct., Dentist

2 290 Εισαγωγή Μετά από την εξαγωγή ενός ή περισσότερων δοντιών, κι εφόσον έχει αποφασιστεί η αποκατάσταση της νωδότητας με τοποθέτηση εμφυτευμάτων, πολλοί είναι οι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογηθούν κατά την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σε δεύτερη φάση μία λειτουργικά και αισθητικά αποδεκτή προσθετική κατασκευή. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η ποσότητα του οστού της υπολειμματικής φατνιακής ακρολοφίας στην περιοχή του μετεξακτικού φατνίου. Η απώλεια του οστού κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διάσταση σε αυτήν την περιοχή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση του εμφυτεύματος σε μη ευνοική θέση, κυρίως κατά την παρειογλωσσική κατεύθυνση, με συνέπεια την αποτυχία του συνόλου της θεραπείας 1,2. Όπως είναι γνωστό, το φατνιακό οστούν, μετά από την εξαγωγή ενός δοντιού, υπόκειται σε μεγάλη απορρόφηση, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η οστική αυτή απορρόφηση παρουσιάζεται επιταχυνόμενη τους πρώτους 6 μήνες, με απώλεια οστικής μάζας περίπου της τάξεως του 40% κατά ύψος και 60% κατά εύρος 3. Επιπροσθέτως, η απορρόφηση κατά την οριζόντια διάσταση, εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό στην πλευρά του παρειακού οστικού πετάλου σε σχέση με το γλωσσικό/υπερώιο πέταλο 4. Σε κλινική έρευνα των Βotticelli και συν. αναφέρεται απώλεια του εύρους του παρειακού πετάλου σε ποσοστό 56% σε διάστημα 4 μηνών, ενώ στο γλωσσικό/υπερώιο πέταλο η οριζόντια απορρόφηση ήταν της τάξεως του 30% 5. Οι Schropp και συν., σε κλινική μελέτη, βρίσκουν μείωση του εύρους της ακρολοφίας κατά 5 7 χιλ. σε 46 μετεξακτικές περιοχές, 12 μήνες μετά από την εξαγωγή των δοντιών, με τα 2/3 της απορρόφησης να λαμβάνουν χώρα στους πρώτους 3 μήνες 6. Ακόμη, κρίνουν την οριζόντια απορρόφηση σημαντική σε σχέση με την κάθετη οστική μείωση. Το αποτέλεσμα αυτής της αυξημένης οριζόντιας απορρόφησης είναι η μετατόπιση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας σε περισσότερο γλωσσική/ υπερώια θέση, η οποία σε συνδυασμό με την κάθετη οστική απώλεια, αποτρέπουν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην ιδανική παρειογλωσσική θέση για μία αποδεκτή αισθητικά και λειτουργικά προσθετική αποκατάσταση 7. Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, γίνεται φανερή η ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων, με σκοπό τη διατήρηση του όγκου του μετεξακτικού φατνίου και κατʼ επέκταση τη σωστή τοποθέτηση του εμφυτεύματος στη δεύτερη φάση της θεραπείας. Στο παρόν άρθρο, γίνεται παρουσίαση μίας τεχνικής διατήρησης του φατνιακού οστού η οποία αρχίζει από το στάδιο της εξαγωγής, με την εφαρμογή όσο το δυνατόν ατραυματικής τεχνικής, ώστε να Nαζάρογλου και συν προκληθεί η ελάχιστη μηχανική καταπόνηση των οστικών πετάλων 8,9,10. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την άμεση θεραπεία της περιοχής του φατνίου με την τεχνική της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης η οποία, σύμφωνα με πολλά κλινικά και ερευνητικά δεδομένα, έχει τεκμηριωμένη θετική συμβολή στη διατήρηση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας πριν από ή και ταυτόχρονα με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων Αναφέρονται το βόειο ανόργανο μόσχευμα και η βιοενεργή ύαλος, ως μοσχευματικά υλικά της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης και αναλύονται βιβλιογραφικά η δράση και η χρησιμότητά τους στη διατήρηση του φατνιακού οστικού όγκου. Tεχνική ατραυματικής εξαγωγής Μετά από τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού κι αφού έχουν αποκλεισθεί οι αντενδείξεις για εξαγωγή, χορηγείται προσεκτικά τοπική αναισθησία. Η χορήγηση μεγάλης ποσότητας τοπικού αναισθητικού με υψηλή συγκέντρωση αγγειοσυσπαστικής ουσίας (π.χ. 1: επινεφρίνη) δε συνιστάται, λόγω της ανάγκης για επαρκή αιμάτωση του οστικού μοσχεύματος που πρόκειται να τοποθετηθεί, καθώς αυτή έχει μεγάλη σημασία ακόμη και στην άμεση μετεγχειρητική φάση 9. Μετά από την αναισθησία της περιοχής, σημαντική κρίνεται η εκτενής χρήση του συνδεσμοτόμου, για την αποκοπή των ινών του περιοδοντίου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος Οι Wang και συν. 9 αναφέρουν ότι η προσεκτική χρήση του συνδεσμοτόμου μπορεί να αποκόψει τις περιοδοντικές ίνες σε βάθος που αναλογεί μέχρι και τα 2/3 του μήκους της ρίζας του δοντιού, αφήνοντας το δόντι συνδεδεμένο με το φατνιακό οστούν μόνο στο ακρορριζικό τριτημόριο της ρίζας. Αυτό προϋποθέτει την επαναλαμβανόμενη εγγύς άπω κίνηση του συνδεσμοτόμου με σταθερή δύναμη, παρειακά και υπερώια/γλωσσικά, μέχρι να γίνει αισθητή η αποκοπή των ινών. Σταδιακά, το εργαλείο προωθείται σε μεγαλύτερο βάθος. Κάποιοι συγγραφείς προτείνουν την αρχική χρήση νυστεριού Νο 15c για την αποκοπή των ινών που βρίσκονται στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας, πριν από την εφαρμογή του συνδεσμοτόμου, ισχυριζόμενοι ότι όσο πιο αιχμηρό είναι το αρχικό εργαλείο τόσο μικρότερη είναι η καταπόνηση και, συνεπώς, η μεταγενέστερη απώλεια των μαλακών ιστών που περιβάλλουν το δόντι 9. Μετά από την εφαρμογή του συνδεσμοτόμου, ακολουθεί η εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού με την αντίστοιχη οδοντάγρα, εφόσον όμως έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη κινητικότητα. Σε απουσία επαρκούς κινητικότητας, η οδοντάγρα βλάπτει μηχανικά το φατνιακό οστό λόγω της εισβολής στον περιοδοντικό χώρο και λόγω του αυξημένου εύρους των κινήσεων που προϋποθέτει η εξαγωγή Αυτοί οι χει-

3 Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής ρισμοί μπορεί να επιφέρουν επιπρόσθετη οστική απορρόφηση κατά τη φάση της επούλωσης. Σε περιπτώσεις έντονα κεκαμμένων ριζών, σε οπίσθια δόντια, οι οποίες δεν παρουσιάζουν κινητικότητα παρά την αποκοπή των περιοδοντικών ινών, συνιστάται η χρήση εγγλυφίδων για το διαχωρισμό τους ή για σκόπιμο κάταγμα του μεσοφατνιακού οστικού πετάλου 8. Η ενέργεια αυτή μειώνει τον τραυματισμό της περιοχής με τα εργαλεία χειρός, το χρόνο της επέμβασης και διευκολύνει τους χειρισμούς ειδικά σε περιπτώσεις ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα κάταγματος. Προετοιμασία του μετεξακτικού φατνίου Μετά από την εξαγωγή του δοντιού, δύο ενέργειες κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή προετοιμασία του φατνίου, πριν από την τοποθέτηση του μοσχευματικού υλικού. Η πρώτη είναι η πλήρης αφαίρεση των υπολειμμάτων μαλακών ιστών και κοκκιώματος με αιχμηρά κοχλιάρια απόξεσης, μέχρι να γίνει αισθητή η παραμονή καθαρής οστικής επιφάνειας σε όλο το μήκος του φατνίου. Η παραμονή των ιστικών αυτών υπολειμμάτων στο χώρο του φατνίου παρεμβάλλονται στην οστική επούλωση, αυξάνουν τον κίνδυνο για μόλυνση και συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνδετικού ιστού στην αναπλασσόμενη περιοχή 7-10,20,21. Μερικοί συγγραφείς προτείνουν την πρόκληση διατρήσεων στο συμπαγές οστό του φατνίου, με σκοπό να αυξηθεί η αιμάτωση από τα ενδοοστικά αγγεία 8,9,20. Από το αίμα παρέχονται σημαντικές πρωτεϊνες και αυξητικοί παράγοντες, οι οποίοι κινητοποιούν τη διαφοροποίηση, τη μετανάστευση και τον πολλαπλασιασμό των οστεογενετικών κυττάρων, καθώς και των κυττάρων που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη των αγγείων της περιοχής 22,23. Κατά την πραγματοποίηση των διατρήσεων χρειάζεται προσοχή, ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός των ριζών των γειτονικών δοντιών και η βλάβη των ζωτικών στοιχείων της περιοχής από παρεκτροπή της εγγλυφίδας (γενειακό νεύρο, κάτω φατνιακό νεύρο, έδαφος της ρινός, ιγμόρειο άντρο) 8. Ως εναλλακτική λύση για την πρόκληση αιμορραγίας, προτείνεται η χρήση αιχμηρών κοχλιαρίων, τα οποία με συνεχή κατακόρυφη κίνηση επιτυγχάνουν τον «σκόπιμο τραυματισμό» του ενδοφάτνιου συμπαγούς οστού 9. Μετά από την επίτευξη της προκλητής αιμορραγίας, το φατνίο κρίνεται έτοιμο για την εφαρμογή του μοσχευματικού υλικού σύμφωνα με τις αρχές της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης. Eφαρμογή της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης Σήμερα, υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο ερευνών και κλινικών μελετών που επιβεβαιώνουν το θετικό ρόλο της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης στην ανάπλαση του απωλεσθέντος οστικού όγκου 1,7,9,16. Η συνεισφορά της τεχνικής αυτής έγκειται στον αποκλεισμό των κυττάρων του επιθηλίου και του συνδετικού ιστού από την περιοχή της οστικής αλλοίωσης, ώστε να είναι εφικτή η «ανεμπόδιστη» παραγωγή οστίτη ιστού από τα οστεοπαραγωγά κύτταρα 1. Η δημιουργία οστίτη ιστού προυποθέτει τη σταθερότητα του προς ανάπλαση χώρου, την αποφυγή μικροκινήσεων και την ύπαρξη επαρκών διαστημάτων, ώστε να είναι εφικτός ο σχηματισμός του αιματικού θρόμβου, η αγγειογένεση και η μετανάστευση των οστεοπαραγωγών κυττάρων 1,5. Αυτή η απαραίτητη σταθερότητα και ο επαρκής χώρος εξασφαλίζεται με την παρουσία των διάφορων μοσχευμάτων και των μεμβρανών - επιθεμάτων, που τοποθετούνται επάνω από τα μοσχεύματα 1. Σε αυτήν την εργασία αναλύονται δύο από τα πιο διαδεδομένα οστικά μοσχεύματα, το βόειο ανόργανο μόσχευμα και η βιοενεργός ύαλος. Το βόειο ανόργανο μόσχευμα, είναι ένα ελεύθερο πρωτεινών, αποστειρωμένο βόειο οστό, με παρουσία πόρων στο 75 80% της μάζας του 15. Η φυσική προέλευσή του και κατʼ επέκταση η ομοιότητα της κρυσταλλικής δομής και της συστάσεώς του με το ανθρώπινο οστό, του προσδίδουν υψηλή οστεοκαθοδηγητική λειτουργία 16. Λειτουργεί ως καθοδηγητικό «ικρίωμα», το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των αγγείων στα μικροκενά μεταξύ των κοκκίων και την εγκατάσταση των οστεοβλαστών στην επιφάνεια των κοκκίων για την παραγωγή αρχικά οστεοειδούς και τελικά ώριμου οστίτη ιστού 24. Με βάση τα ευρήματα πολλών επιστημόνων, το βόειο ανόργανο μόσχευμα παρουσιάζει πολύ αργή απορρόφηση 1,15,25,26. Σε έρευνες έχει βρεθεί ότι τμήματα βόειου μοσχεύματος, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε οστικά ελλείμματα, μπορούν να βρεθούν ακέραια, ακόμη και μετά από μήνες μετεγχειρητικά 25,26. Οι Μaiorana και συν. 15, προτείνουν τη χρήση του βόειου μοσχεύματος με σκοπό τη διατήρηση του όγκου αυτόλογου μοσχεύματος σε οστικές αλλοιώσεις. Οι ερευνητές αναφέρουν πολύ μικρή οστική απορρόφηση της τάξεως του 0,5 1 χιλ., μετά από διάστημα 5 μηνών στις περιοχές που τοποθετήθηκε ξενομόσχευμα σε συνδυασμό με αυτόλογο μόσχευμα. Οι Wang και συν. 1 χρησιμοποιούν το βόειο μόσχευμα αναμεμειγμένο με αυτόλογο μόσχευμα, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση απορροφήσιμης μεμβράνης, για μακροχρόνια διατήρηση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας, συμπεριλαμβανομένων και των μετεξακτικών φατνίων, με σκοπό τη μεθύστερη τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Οι Benke και συν. 24, επιβεβαιώνουν την ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας στις ιδανικές διαστάσεις με χρήση του βόειου μοσχεύματος. Στη δημιουργία επαρκούς

4 292 Nαζάρογλου και συν και σημαντικά πυκνής και συμπαγούς οστικής μάζας σε μετεξακτικά φατνία, αναφέρεται και άλλη εργασία στην οποία προτείνεται η χρήση του βόειου μοσχεύματος σε συνδυασμό με αυτόλογο μόσχευμα ή οργανικό αλλομόσχευμα (DFDBA) 16. Αυτό προτείνεται εξαιτίας της γρήγορης απορρόφησης που παρουσιάζουν το αυτόλογο και το αλλογενές μόσχευμα. Το βόειο ανόργανο μόσχευμα αποτελεί μία μακροχρόνια πηγή υδροξυλαπατίτη που αυξάνει την οστεοεπαγωγική λειτουργία των προαναφερθέντων μοσχευμάτων 27. Αντίθετη άποψη εκφράζουν άλλοι συγγραφείς υποστηρίζοντας, μετά από παρακολούθηση 6 μηνών, ότι λόγω της πολύ αργής απορρόφησής του, το βόειο μόσχευμα παρεμβαίνει στη φυσιολογική παραγωγή οστού 28,29. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι Dies και συν. 28 χρησιμοποιώντας το ξενομόσχευμα σε συνδυασμό με μη απορροφήσιμη μεμβράνη (eptfe), καθώς και οι Stavropoulos και συν. 29 με τη διαδικασία της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης σε πειραματόζωα. Ένα άλλο σημείο που ερευνάται είναι η συχνή παρουσία συνδετικού ιστού μέσα στη μάζα του ξενομοσχεύματος. Οι Carmagnola και συν. 30, τοποθέτησαν βόειο μόσχευμα σε περιοχές όπου θα τοποθετούνταν σε δεύτερο χρόνο εμφυτεύματα. Τέσσερις μήνες μετά από την οστική αναγέννηση, τοποθετήθηκαν τα εμφυτεύματα, γύρω από τα οποία παρουσιάστηκε μεγάλη ανάπτυξη συνδετικού ιστού και μικρή οστεογένεση, μετά από διάστημα 7 μηνών. Οι Becker και συν. 31, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, πραγματοποιώντας κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση σε ανθρώπινα μετεξακτικά φατνία. Μετά από 3 6 μήνες, αναφέρουν περιχαράκωση των μορίων του ξενομοσχεύματος από συνδετικό ιστό και πολύ μικρή επαφή του μοσχεύματος με το νεοπαραχθέν οστό. Σε άλλη κλινική μελέτη από τους Carmagnola και συν. 2, στην οποία μελετήθηκε η επούλωση 31 μετεξακτικών φατνίων ανθρώπων μετά από τοποθέτηση βόειου μοσχεύματος, κάλυψη με απορροφήσιμη μεμβράνη και χωρίς πλήρη συρραφή των κρημνών, φαίνεται ότι μετά από 4 7 μήνες η παρουσία του συνδετικού ιστού στην αναπλασσόμενη περιοχή είναι έντονη και μόνο το 40% του ξενομοσχεύματος έρχεται σε άμεση επαφή με το νεοσχηματισθέν οστό. Αντίθετα, οι Artzi και συν. 32, σε 15 μετεξακτικά φατνία όπου τοποθετήθηκε βόειο μόσχευμα, μετά από διάστημα 9 μηνών, αναφέρει παρουσία 23% συνδετικού ιστού, 30% ακέραιων τεμαχίων μοσχεύματος και 64% οστίτη ιστού και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ανόργανο βόειο μόσχευμα είναι ένα ιδανικό υλικό για τη διατήρηση των διαστάσεων του οστού σε περιοχές μετεξακτικών φατνίων. Σε άλλη κλινική ιστολογική μελέτη από τους Norton και συν. 20, σε μετεξακτικά φατνία 15 ασθενών τα οποία πληρώθηκαν με βόειο μόσχευμα και καλύφθηκαν με απορροφήσιμη μεμβράνη, επισημαίνεται παρουσία συνδετικού ιστού στο 47,4% και νεοσχηματισθέντος οστού στο 26,9%. Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς αναφέρουν επιβίωση 97% των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν (κατά μέσο όρο 21 μήνες μετά) με μόνο ένα εμφύτευμα να έχει χαθεί λόγω μόλυνσης. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα που αναφέρονται σε άλλες εργασίες 1,15,16,24, σχετικά με τη χρήση του ανόργανου βόειου μοσχεύματος σε περιοχές όπου τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα σε δεύτερη φάση, υποστηρίζουν την άποψη ότι παρόλο που η παρουσία συνδετικού ιστού είναι συχνό ιστολογικό εύρημα, κλινικά δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η επιβίωση των εμφυτευμάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα μακροπρόθεσμο. Η βιοενεργός ύαλος είναι ένα συνθετικό μοσχευματικό υλικό, πλήρως βιοσυμβατό, και με θετικό ρόλο στην οστεογένεση 33,34. Ο μηχανισμός με τον οποίο η βιοενεργός ύαλος προωθεί την οστεογένεση έχει επαρκώς μελετηθεί. Η οστεογένεση φαίνεται να συνδέεται με την επαφή των πρόδρομων μεσεγχυματικών κυττάρων με το πλούσιο σε ασβέστιο και φώσφορο στρώμα που καλύπτει τα τεμάχια του μοσχεύματος και το οποίο έχει ρευστοποιηθεί 34. Αυτή η πρωταρχική επαφή φαίνεται να προωθεί την διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών κυττάρων σε οστεοβλάστες. Τα μόρια του μοσχεύματος διαλύονται από τα φαγοκύτταρα που μεταναστεύουν στην περιοχή, απελευθερώνοντας ακόμη μεγαλύτερα ποσά ασβεστίου και φωσφόρου και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για παραγωγή οστού, μέσα και γύρω από αυτά 21. Η βιοενεργός ύαλος με μικρό μέγεθος τριμμάτων αναφέρεται ως περισσότερο οστεοκαθοδηγητική και ταχύτερα απορροφήσιμη, σε σχέση με αυτή με μεγάλο μέγεθος μορίων 34. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ενδοστοματικές οστικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένων και των μετεξακτικών φατνίων, με ικανοποιητικά αποτελέσματα 35. Οι Froum και συν. 21, σε κλινική ιστολογική μελέτη σε 10 ανθρώπινα μετεξακτικά φατνία, τα οποία πληρώθηκαν με βιοενεργό ύαλο, μετά από 6 8 μήνες βρήκαν μέσο ποσοστό ζώντος οστού 59,5% και παρουσία μορίων του μοσχεύματος μόλις στο 5,5%. Το ποσοστό της οστεοποίησης ήταν αυξημένο σε σχέση με τα 10 φατνία όπου δεν τοποθετήθηκε μόσχευμα (32,4%). Ο συνδετικός ιστός ήταν, επίσης, μειωμένος στις περιοχές της βιοενεργού υάλου (35,3% για το δείγμα του αλλοπλαστικού μοσχεύματος και 67% για το δείγμα όπου δεν τοποθετήθηκε μόσχευμα). Ακόμη, το ποσοστό του υπάρχοντος μοσχεύματος (5,5%) ήταν κατά πολύ μικρότερο από το ποσοστό του εναπομείναντος βόειου μοσχεύματος (30%) σε μετεξακτικά φατνία, σε έρευνα των Αrtzi και συν. 32, γεγονός που δείχνει την ταχύτερη απορρόφηση της βιοενεργού υάλου και την αντικα-

5 Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής τάστασή της από οστίτη ιστό. Σε άλλη έρευνα των Cancian και συν. 36, όπου μελετήθηκε η οστεοκαθοδηγητική λειτουργία της βιοενεργού υάλου σε οστικές αλλοιώσεις σε πιθήκους, βρέθηκε αναδιαμόρφωση του οστικού όγκου στις περιοχές της οστικής αλλοίωσης, στους 3 μήνες μετεγχειρητικά και ολοκληρωτική απορρόφηση των μορίων του μοσχεύματος, με πλήρη αντικατάστασή του από νεοσχηματισθέν οστό, σε διάστημα 6 8 μηνών. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 6 πειραματόζωα, βρέθηκε ότι όταν τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα σε περιοχές που είχαν, σε πρώτη φάση αναπλασθεί με βιοενεργή ύαλο, το μόσχευμα όχι μόνο δεν παρενέβη στη φυσιολογική επούλωση και στην οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων, αλλά προκάλεσε και την παραγωγή περισσότερο ποιοτικού οστού γύρω από τις σπείρες των εμφυτευμάτων 37. Οι Camargo και συν. 33, βάσει κλινικής μελέτης, σχετικής με την επούλωση μετεξακτικών φατνίων με χρήση βιοενεργού υάλου, σε δείγμα 15 ανθρώπων, αναφέρουν απουσία ακέραιων μορίων μοσχεύματος και παρουσία συμπαγούς και σκληρού οστού, καλά συνδεδεμένου με τα χείλη του φατνίου. Οι μετρήσεις έγιναν μόνο σε κλινικό επίπεδο και επιβεβαίωσαν την εξασφάλιση οστικού υποστρώματος για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην ιδανική προσθετικά θέση. Σε εργασία η οποία αναλύει τα μοσχευματικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση σε μετεξακτικά φατνία, η βιοενεργός ύαλος αναφέρεται ως αλλοπλαστικό μόσχευμα με ικανότητα μακροχρόνιας διατήρησης του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας 16. Αυτό, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα ιστολογικά και κλινικά στοιχεία, επιβραβεύει τη χρήση του συγκεκριμένου μοσχεύματος σε φατνία, πριν από την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Αφού γίνει η επιλογή του μοσχευματικού υλικού, το επόμενο στάδιο αποτελεί η τοποθέτησή του στο φατνίο. Το μόσχευμα, αφού αναμιχθεί με αίμα του ασθενούς ή με φυσιολογικό ορό, εισάγεται στο φατνίο με προσεκτικούς χειρισμούς, ώστε να μην υπάρξει έντονη πίεση ούτε υπερπλήρωση του φατνίου 8,9. Στην περίπτωση όπου το υλικό έχει πιεστεί έντονα, αποτρέπεται η δημιουργία επαρκών χώρων οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την επαναγγείωση της περιοχής και συνεπώς για την ομαλή διάχυση των πρωτεινών και των αυξητικών παραγόντων Η υπερπλήρωση του φατνίου προκαλεί τη νέκρωση των επιφανειακών μορίων του μοσχεύματος και αποτελεί έναν παράγοντα πιθανής μόλυνσης του μοσχεύματος, με αρνητικές συνέπειες στην οστεογένεση 10. Εφόσον αυτοί οι κανόνες τηρηθούν, τότε το επίπεδο του νεοσχηματισθέντος οστού, μετά από την περίοδο επούλωσης, θα βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από το επίπεδο της φατνιακής ακρολοφίας και το υπόλοιπο διάστημα μυλικά θα έχει καλυφθεί με μαλακούς, επιθηλιοποιημένους ιστούς 9. Ανάπλαση του οστού μυλικότερα μπορεί να επιχειρηθεί σε δεύτερο χρόνο, στο στάδιο της τοποθέτησης του εμφυτεύματος. Αφού τοποθετηθεί το μόσχευμα στην κοιλότητα του φατνίου, το μυλικό τμήμα αποφράσσεται με απορροφήσιμο κολλαγονούχο υλικό (σπόγγος, μεμβράνη κτλ.). Τα σκευάσματα κολλαγόνου προτιμώνται λόγω της φυσικής απορρόφησής τους και της υψηλής βιοσυμβατότητάς τους με τους ιστούς. Επιπλέον, το κολλαγόνο είναι αιμοστατικός παράγοντας που προωθεί τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και τη δημιουργία ινώδους, βοηθώντας έτσι το σχηματισμό του αιματικού θρόμβου 1,9. Ακόμη, σε in vitro μελέτες, το κολλαγόνο έχει αποδειχθεί χημειοτακτικός παράγοντας για τους ινοβλάστες 41. Αυτή η ιδιότητά του φαίνεται να προωθεί τη μετανάστευση των ινοβλαστών στο μυλικό τμήμα του τραύματος, με αποτέλεσμα την ταχύτερη κάλυψη του φατνίου με μαλακούς ιστούς 9. Το κολλαγονούχο επίθεμα ακινητοποιείται στη θέση του με ραφές εφαπλωματοποιού, κάθετες ή σταυροειδείς, για παροχή σταθερότητας, έτσι, ώστε να διευκολυνθεί η πορεία της επούλωσης 8,9. Άλλοι ερευνητές, αναφέρουν καλά αποτελέσματα με τη δημιουργία κρημνού, την κάλυψη του μοσχευματικού υλικού του φατνίου με μεμβράνη κολλαγόνου και τη μερική συρραφή του τραύματος, αφήνοντας ακάλυπτο το κεντρικό τμήμα της μεμβράνης 2,7. Αυτή η τεχνική όμως αυξάνει τον τραυματισμό της περιοχής 33 και μπορεί να επιφέρει μη ελεγχόμενη επούλωση των μεσοδόντιων θηλών και των προστομιακών ούλων, στην ευαίσθητη αισθητικά πρόσθια περιοχή των γνάθων 7. Η δημιουργία κρημνού δε φαίνεται να προκαλεί αισθητή αύξηση στην απορρόφηση του υποκείμενου οστού. Η οστική απορρόφηση αρχίζει από τη στιγμή της εξαγωγής και φαίνεται να επηρεάζεται πολύ λίγο από την πραγματοποίηση του κρημνού 7,42. Η πλήρης κάλυψη του τραύματος με τα χείλη του κρημνού δε συνιστάται, λόγω του πιθανού μελλοντικού ελλείμματος των μαλακών ιστών που καλύπτουν τη μεμβράνη 43. Αυτό συμβαίνει, λόγω της μονόπλευρης αιμάτωσης των μαλακών ιστών από τα χείλη του κρημνού, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για αιμάτωση από την πλευρά του φατνίου, εξαιτίας της παρεμβολής της μεμβράνης 7,43. Σε μια τέτοια περίπτωση, σε δεύτερη φάση, κρίνεται χρήσιμη η αύξηση του όγκου των μαλακών ιστών με αναπλαστικές τεχνικές. Οι Fickl και συν. 44, πραγματοποιούν την πλήρωση φατνίων με βόειο μόσχευμα και την ακόλουθη κάλυψη του μοσχεύματος με ελεύθερο ουλικό μόσχευμα από την υπερώα. Οι συγγραφείς αναφέρουν μικρή συμβολή του ουλικού μοσχεύματος στη διατήρηση του όγκου των μαλακών ιστών, παρόλο που η επούλωσή του επήλθε γρήγορα και χωρίς επιπλοκές. Την άριστη επούλωση του ουλικού μοσχεύματος επιβεβαιώνουν και οι Jung και συν. 45, αναφέροντας ποσοστό ενσωμάτω-

6 294 Nαζάρογλου και συν σης 99,7%, τρεις εβδομάδες μετά από την τοποθέτησή του. Παρόλα αυτά, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα περί της χρησιμότητας των ουλικών μοσχευμάτων στην διατήρηση του όγκου των ιστών στα μετεξακτικά φατνία 44. Μετά από τη συρραφή του τραύματος, και ειδικότερα στην πρόσθια περιοχή των γνάθων, προτείνεται η τοποθέτηση προσωρινών προσθετικών εργασιών σε μέτρια επαφή με τους ιστούς στην περιοχή των φατνίων, με σκοπό την υποστήριξη των μεσοδόντιων θηλών και την ανάπτυξη ενός αποδεκτού «προφίλ» μαλακών ιστών 8,9. Αυτή η τεχνική αποδίδει, στις περισσότερες περιπτώσεις, καλά αισθητικά αποτελέσματα. Στους ασθενείς χορηγείται διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,12% ή 0,20% για πλύσεις, δύο φορές καθημερινά, για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και ενημερώνονται για την σημασία της σωστής στοματικής υγιεινής, προς αποφυγή μολύνσεως 1. Αντιβιοτικά σκευάσματα (με προτίμηση στην πενικιλλίνη) μπορούν να χορηγηθούν, ανάλογα με το μέγεθος του τραύματος, αν και οι Wang και συν. 9 δε συνιστούν αντιβιοτική θεραπεία, υποστηρίζοντας ότι ο μολυσματικός παράγοντας παύει να υφίσταται μετά από την εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού και το σχολαστικό καθαρισμό του φατνίου. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν γίνονται πολλαπλές εξαγωγές και κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, η κάλυψη του ασθενούς με αντιβιοτικά σκευάσματα, ξεκινώντας προεγχειρητικά, συμβάλλει στη μείωση του μικροβιακού παράγοντα και στην αποφυγή μόλυνσης της περιοχής 1. Συζήτηση Μετά από την εξαγωγή ενός ή περισσότερων δοντιών, πάντοτε προκαλείται απορρόφηση του φατνιακού οστού της περιοχής. Αυτή η απορρόφηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρουσιάζεται επιταχυνόμενη κατά το πρώτο εξάμηνο μετά από την εξαγωγή, με απώλεια οστικής μάζας της τάξεως του 40% κατά την κατακόρυφη και 60% κατά την οριζόντια κατεύθυνση 3. Η απορρόφηση κατά εύρος είναι ταχύτερη στο παρειακό οστικό πέταλο σε σχέση με το γλωσσικό/υπερώιο 4. Σε εργασία αναφέρεται οριζόντια απώλεια του παρειακού οστού φατνίων σε ποσοστό 56% σε 4 μήνες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το γλωσσικό/υπερώιο οστικό πέταλο είναι 30% 5. Αυτή η σημαντική οστική απώλεια, στο σύνολό της, ευθύνεται για τη μετατόπιση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας περισσότερο γλωσσικά/υπερώια, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικώς δύσκολη ή και αδύνατη η τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην παρειογλωσσική θέση που θα απέδιδε αποδεκτό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα 7. Μια λύση για το πρόβλημα της έντονης αυτής απορρόφησης, είναι η εφαρμογή ατραυματικής εξαγωγής 8-10 και ακολούθως η χρήση της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης για τη διατήρηση του φατνιακού οστικού όγκου. Τα πλεονεκτήματα της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης, έχουν επιβεβαιωθεί από έρευνες, οι οποίες αναφέρουν επιτυχία των εμφυτευμάτων που τοποθετούνται σε αναπλασσόμενο οστό παρόμοια με την επιτυχία αυτών που τοποθετούνται σε φυσικό οστό, χωρίς προηγούμενη αναγέννηση Τα μοσχευματικά υλικά που αναλύονται στην παρούσα εργασία, δηλαδή το ανόργανο βόειο μόσχευμα και η βιοενεργός ύαλος, έχουν μελετηθεί επαρκώς και φαίνεται να είναι κατάλληλα για τη μακροχρόνια διατήρηση των διαστάσεων του οστού, μετά από χρήση τους σε μετεξακτικά φατνία 1,15,16,24-26,33,36. Η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, με τη χρήση των εν λόγω μοσχευμάτων, απαιτεί ένα χρονικό διάστημα επούλωσης 3 6 μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου λαμβάνει χώρα η ενασβεστίωση στη φατνιακή κοιλότητα 8,9, αν και συνήθως, το εμφύτευμα στην περιοχή μπορεί να τοποθετηθεί σε ημέρες μετά από την πρώτη επέμβαση 9. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ελέγχεται ακτινογραφικά η πυκνότητα του οστού στην αναπλασσόμενη περιοχή, και να αναβάλλεται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος, μέχρι να γίνει φανερή η οστική ωρίμανση 9. Σε ιδιαίτερα περιστατικά, στα οποία δεν εμφανίζεται ακτινογραφικά η επιθυμητή οστική ανάπλαση μέσα σε διάστημα 6 μηνών, πρέπει να αξιολογείται η πιθανότητα χρήσης της τεχνικής για δεύτερη φορά, πριν ή και ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (εφόσον η τοποθέτησή τους μπορεί να εξασφαλίσει την αρχική σταθερότητά τους και τη σωστή θέση σύμφωνα με το προσθετικό σχέδιο) 9. Γενικά, η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των οστικών δομών 1,7. Παρόλα αυτά, οι επουλωτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μετά από την εξαγωγή ενός ή περισσότερων δοντιών, επιφέρουν πάντοτε οστική απορρόφηση 46. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια τεχνική που να αποδίδει προβλέψιμα αποτελέσματα, σχετικά με τη διατήρηση του όγκου των μετεξακτικών φατνίων 46. Η εφαρμογή της ατραυματικής εξαγωγής και της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης, έχουν ως σκοπό την κατά το δυνατό μεγαλύτερη διατήρηση του φατνιακού οστού, χωρίς όμως αυτή να μπορεί να προσεγγίσει το 100%. Συμπεράσματα Η συνδυαστική εφαρμογή της ατραυματικής εξαγωγής και της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης με χρήση μοσχευματικών υλικών όπως το ανόργανο βόειο μόσχευμα και οι βιοενεργές ύαλοι,

7 Η σηµασία της διατήρησης της οστικής µάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυµατικής εξαγωγής φαίνεται να συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση των οστικών διαστάσεων σε περιοχές μετεξακτικών φατνίων. Παρόλα αυτά, μετά από την εξαγωγή των δοντιών, πάντοτε υπάρχει απορρόφηση, η οποία δεν μπορεί να αποτραπεί εξ ολοκλήρου. Συνήθως όμως, η προαναφερθείσα τεχνική επιτρέπει την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στη σωστή παρειογλωσσική θέση, μετά από διάστημα επούλωσης 3 6 μηνών, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Bιβλιογραφία 1. Wang HL, Misch C, Neiva RF. Sandwich bone augmentation technique: rationale and report of pilot cases. Int J Periodontics Restorative Dent 2004; 24: Carmagnola D, Adriaens P, Berglundh T. Healing of human extraction sockets filled with Bio Oss. Clin Oral Implants Res 2003; 14: Lekovic V, Camargo PM, Klokkevold PR, et al. Preservation of alveolar bone in extraction sockets using bioresorbable membranes. J Periodontol 1998; 69: Pietrokovski J, Massler M. Alveolar ridge resorption following tooth extraction. J Prosthet Dent 1967; 17: Botticelli D, Berglundh T, Lindhe J. Hard tissue alterations following immediate implant placement in extraction sites. J Clin Periodontol 2004; 31: Schropp L, Wenzel A, Kostopoulos L, Karring T. Bone healing and soft tissue contour changes following single tooth extraction: a clinical and radiographic 12 month prospective study. Int J Periodontics Restorative Dent 2003; 23: Iasella JM, Greenwell H, Miller RL, Hill M, Drisko C, Bohra AA, Scheetz JP. Ridge preservation with freeze dried bone allograft and a collagen membrane compared to extraction alone for implant site development: a clinical and histologic study in humans. J Periodontol 2003; 74: Bartee BK. Extraction site reconstruction for alveolar ridge preservation. Part 2: membrane assisted surgical technique. J Oral Implantol 2001; 27: Wang HL, Kiyonobu K, Neiva RF. Socket augmentation: rational and technique. Implant Dent 2004; 13: Sclar AG. Preserving alveolar ridge anatomy following tooth removal in conjuction with immediate implant placement. The Bio Col technique. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am 1999; 7: Nyman S, Lang NP, Buser D, Bragger U. Bone regeneration adjacent to titanium dental implants using guided tissue regeneration: A report of two cases. Int J Oral Maxillofac Implants 1990; 5: Wilson TG Jr, Buser D. Advantages in the use of guided tissue regeneration in localized ridge augmentation in combination with dental implants. Tex Dent J 1994; 111: Nevins M, Mellonig JT. The advantages of localized ridge augmentation prior to implant placement: A staged event. Int J Periodontics Restorative Dent 1994; 14: Shanaman RH. A retrospective study of 237 sites treated consecutively with guided tissue regeneration. Int J Periodontics Restorative Dent 1994; 14: Maiorana C, Beretta M, Salina S, Santoro F. Reduction of autogenous bone graft resorption by means of Bio Oss coverage: a prospective study. Int J Periodontics Restorative Dent 2005; 25: Bartee BK. Extraction site reconstruction for alveolar ridge preservation. Part 1: rationale and materials selection. J Oral Implantol 2001; 27: Quinn JH, Kent JN. Alveolar ridge maintenance with solid nonporous hydroxylapatite root implants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984; 58: Quinn JH, Kent JN, Hunter RG. Preservation of the alveolar ridge with hydroxylapatite tooth root substitutes. J Am Dent Assoc 1985; 110: Kentros GA, Filler SJ, Rothstein SS. Six month evaluation of particulate Durapatite in extraction sockets for the preservation of the alveolar ridge. Implantologist 1985; 3: Norton MR, Odell EW, Thompson ID, Cook RJ. Efficacy of bovine bone mineral for alveolar augmentation: a human histologic study. Clin Oral Implants Res 2003; 14: Froum S, Cho SC, Rosenberg E, Rohrer M, Tarnow D. Histological comparison of healing extraction sockets implanted with bioactive glass or demineralized freeze dried bone allograft: a pilot study. J Periodontol 2002; 73: Trevisan C, Ortolani S, Monteleone M. Regional migratory osteoporosis: a pathogenetic hypothesis based on three cases and a review of the literature. Clin Rheumatol 2002; 21: Melsen B. Biological reaction of alveolar bone to orthodontic tooth movement. Angle Orthod 1999; 69: Benke D, Olah A, Mohler H. Protein chemical analysis of Bio Oss bone substitute and evidence on its carbonate content. Biomaterials 2001; 22: Schlegel AK, Donath K. Bio Oss: a resorbable bone substitute? J Long Term Eff Med Implants 1998; 8: Skoglund A, Hising P, Young C. A clinical and histologic examination in humans of the osseous response to implanted natural bone mineral. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: Boyne PJ. Osseous reconstruction of the maxilla and the mandible: surgical techniques using titanium mesh and bone mineral. Carol Stream III: Quintessence Publishing, 1996: Dies F, Etienne D, Abboud NB, Ouhayoun JP. Bone regeneration in extraction sites after immediate placement of an e PTFE membrane with or without a biomaterial. A report on 12 consecutive cases. Clin Oral Implants Res 1996;7: Stavropoulos A, Kostopoulos L, Mardas N, Nyengaard J, Karring T. Deproteinized bovine bone as an adjunct to guided bone augmentation: an experimental study in the rat. Clin Implant Dent Relat Res 2001; 3: Carmagnola D, Berglundh T, Araujo M, Albrektsson T, Lindhe J. Bone healing around implants placed in a jaw defect augmented with Bio Oss. An experimental

8 296 Nαζάρογλου και συν study in dogs. J Clin Periodontol 2000; 27: Becker W, Clokie C, Sennerby L, Urist MR, Becker BE. Histologic findings after implantation and evaluation of different grafting materials and titanium micro screws into extraction sockets: case reports. J Periodontol 1998; 69: Artzi Z, Tal H, Dayan D. Porous bovine bone mineral in healing of human extraction sockets. Part 1: histomorphometric evaluations at 9 months. J Periodontol 2000; Camargo PM, Lekovic V, Weinlaender M, Klokkevold PR, Kenney EB, Dimitrijevic B, Nedic M, Jancovic S, Orsini M. Influence of bioactive glass on changes in alveolar process dimensions after exodontia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000; 90: Schepers EJC, de Clercq M, Ducheyne P, Kempeneers R. Bioactive glass particulate material as a filler for bone lesions. J Oral Rehabil 1991; 18: Schepers EJC, Ducheyne P, Barbier L, Schepers S. Bioactive glass particles of narrow size range: a new material for the repair of bone defects. Implant Dent 1993; 2: Cancian DC, Hochuli Vieira E, Marcantonio RA, Marcantonio E Jr. Use of Biogran and Calcitite in bone defects: histologic study in monkeys (Cebus apella). Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: Schepers EJC, Barbier L, Ducheyne P. Implant placement enhanced by bioactive glass paricles of narrow size range. Int J Oral Maxillofac Implants 1998; 13: Becker W, Lynch SE, Lekholm U. A comparison of e PTFE membranes alone or in combination with platelet derived growth factors and insulin like growth factor I or demineralized freeze dried bone in promoting bone formation around immediate extraction socket implants. J Periodontol 1992; 63: Valentin Opran A, Wozney J, Csimma C. Clinical evaluation of recombinant human bone morphogenetic protein 2. Clin Orthop 2002; Mellonig JT. Bone allografts in periodontal therapy. Clin Orthop 1996; Postlethwaite AE, Seyer JM, Kang AH. Chemotactic attraction of human fibroblasts to type I, II and III collagens and collagen derived peptides. Proc Natl Acad Sci USA 1978; 75: Moghaddas H, Stahl SS. Alveolar bone remodeling following osseous surgery. A clinical study. J Periodontol 1980; 51: Kirkland G, Greenwell H, Drisko C, Wittwer JW, Yancey J, Rebitski G. Hard tissue ridge augmentation using a resorbable membrane and a particulate graft without complete flap closure. Int J Periodontics Restorative Dent 2000; 20: Fickl S, Zuhr O, Wachtel H, Stappert CFJ, Stein JM, Hurzeler MB. Dimensional changes of the alveolar ridge contour after different socket preservation techniques. J Clin Periodontol 2008; 35: Jung RE, Siegenthaler DW, Hammerle CH. Postextraction tissue management: a soft tissue punch technique. Int J Periodontics Restorative Dent 2004; 24: Becker W, Hujoel P, Becker BE. Effect of barrier membranes and autologous bone grafts on ridge width preservation around implants. Clin Implant Dent Relat Res 2002; 4: Nevins M, Mellonig JT, Clem DR III, Reiser GM, Buser D. Implants in regenerated bone: long term survival. Int J Periodontics Restorative Dent 1998; 18: Fugazzotto PA. Success and failure rates of osseointegrated implants in function in regenerated bone for 6 to 51 months: a preliminary report. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: Buser D, Dula K, Lang NP, Nyman S. Long - term stability of osseointegrated implants in bone regenerated with the membrane technique: 5 year results of a prospective study with 12 implants. Clin Oral Implants Res 1996; 7:

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κατάθλιψη Κατάθλιψη «Η κατάθλιψη είναι σαν ένα πένθος για κάτι αγαπημένο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σελίδα 2 1. Κατάθλιψη... 4 2. Τύποι κατάθλιψης... 5 2.1 Λανθάνουσα Κατάθλιψη...

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η«β2b TECH A.E.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η«β2b TECH A.E.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «Β2B TECH A.E.», διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.animal.gr», (εφεξής «τo Site») και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη. Δημήτρης Κουρουσίδης

Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη. Δημήτρης Κουρουσίδης Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη Δημήτρης Κουρουσίδης Η εμπέδωση ως περιεχόμενο και πολλές άλλες συναφείς δραστηριότητες (εξατομίκευση, ομαδοποίηση, ενίσχυση κτλ.) δεν είναι κάτι το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ* Εποπτεία και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 ) Ετερογενές μείγμα δύο στερεών: * Με διαλογή με το χέρι π.χ μείγμα από φακές και φασόλια * Με διαλογή με μαγνήτη π.χ μείγμα από ρινίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Κλάδεμα δένδρων» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 83/ 2015 Κ.Α.Ε : Υ - 0746-15 Κ.Α : 35.7332.14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοπός ενότητας Θα εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε βιοτικές καταστάσεις μέσα από τον κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Επίπεδο Β1 Κατανόηση γραπτού λόγου Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση κατανόησης γραπτού λόγου, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 ΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Υπό του κ. Κανένα γιατί δεν έχει σημασία ποιός το έγραψε, ούτε τι τίτλους σπουδών έχει, παρά μόνο τι λέει... (v.20120722225112) Άρθρο 0. Το Ελληνικό Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Με ποιους τρόπους έτρωγαν τα ψάρια τους; Τα ψάρια τους τα έτρωγαν εκζεστά (βραστά), οφτά (ψητά) ή

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετέχει ο Ψαραντώνης. Ερωτόκριτος

Συμμετέχει ο Ψαραντώνης. Ερωτόκριτος ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαΐνηδες Κι όμως κινείται Συμμετέχει ο Ψαραντώνης Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου Μια ανάγνωση του Ερωτόκριτου διαφορετική από τις συνηθισμένες προτείνουν οι Χαΐνηδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ 1. Τα πρώτα Βήματα στην αναζήτηση εργασίας Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κύριε Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. -Συνημμένα 14 Ψηφίσματα: Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. -Συνημμένα 14 Ψηφίσματα: Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επτά μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι τα προβλήματα των Πανεπιστημίων έχουν οξυνθεί, ενώ αντίστοιχα, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μία στερεά μορφή του συνδετικού ιστού. Σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού ( 205 οστά) και είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός του σώματος. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11. Πριν...

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11. Πριν... ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11 Πριν... ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ! Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Ρέουν οι ζωές, γίνονται ιστορίες, γίνονται στιγμές αιχμάλωτες σε χαρτί, πορτρέτα, ημερολόγια, φτιάχνουν αποδείξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε.

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε. ΖΟΥΛΟΥ 13 1 «ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ;... Για λέγε, φοβάσαι;» Ο Άλι δεν απαντούσε πολλά φίδια στο στόμα. «Βλέπεις τι συμβαίνει, μικρέ Ζουλού; Βλέπεις;» Όχι, δεν έβλεπε τίποτα. Τον είχαν αρπάξει από τα μαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1. Αντικείμενο των υπηρεσιών. 3 1.2.Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του ΟΡήγας,επονομαζόμενοςΦεραίοςήΒελεστινλής, υπήρξεπρόδρομοςτηςελληνικήςεπανάστασηςτου1821. Ένας από εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα