ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η 1 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΚΑΛΤΦΣΑΚΙ Δ/Ν Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. Μ.ΖΟΤΛΑΚΗ ΣΗΛ.: ΦΑΞ : N. Κηφιςιά Αριθμ. πρωτ.: 904 AΠΟΦΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΕΚΔΗΛΩ Η ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΘΑ ΤΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΗ ΔΘΑΔΘΚΑ ΘΑ ΑΠΕΤΘΕΘΑ ΑΝΑΘΕ Η (ΑΡΘΡ.118, Ν.4412) ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΘΚΟΤ ΕΞΟΠΛΘ ΜΟΤ(Η/Τ,ΟΘΟΝΕ ),ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8760,00 ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ (CPV ). Έχοντασ υπόψη: Α. Σισ διατϊξεισ όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχύουν ςόμερα: 1. Σου Οργανιςμού με αριθμ. Τ4α/20074/ (ΥΕΚ557/τ.Β / ), 2. Σου ν. 2286/95 (ΥΕΚ 19/τ.Α /95) «Προμόθειεσ του Δημοςύου Σομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων», 3. Σου ν. 2362/95 (ΥΕΚ ) «Περύ Δημόςιου Λογιςτικού Ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 4. Σου ν. 3329/05 (ΥΕΚ 81/τ.Α / 05) «Εθνικό ύςτημα Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και λοιπϋσ διατϊξεισ» 5. Σου ν. 3580/07 (ΥΕΚ 134/τ.Α /07«Προμόθειεσ Υορϋων εποπτευομϋνων από το Τπουργεύο Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 6. Σου ν. 3861/10 (ΥΕΚ 112/τ.Α /10) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και ϊλλεσ διατϊξεισ». 7. Σο ϊρθρο 10 παρ.1 του ν. 4038/12 (ΥΕΚ 14/τ. Α /12) όπου αναφϋρεται ότι ωσ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ νοούνται οι δημόςιεσ ςυμβϊςεισ οι οπούεσ ϋχουν προώπολογιςμό ύψουσ ύςου ό μεγαλύτερου των χιλύων (1.000) ευρώ. 8. Σο ϊρθρο 47 του ν. 4272/2014 (ΥΕΚ Α 145/ ), «Προςαρμογό ςτο Εθνικό δύκαιο τησ Εκτελεςτικόσ Οδηγύασ 2012/25/ΕΕ τησ Επιτροπόσ τησ 9ησ Οκτωβρύου 2012 για τη θϋςπιςη διαδικαςιών ενημϋρωςησ ςχετικϊ με την ανταλλαγό, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργϊνων που προορύζονται για μεταμόςχευςη-ρυθμύςεισ για τη Χυχικό Τγεύα και την Ιατρικώσ Τποβοηθούμενη Αναπαραγωγό και λοιπϋσ διατϊξεισ». 9. Σου ν. 4412/ (ΥΕΚ 147/τ.Α /16) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Εργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» Όπωσ οι αναφερόμενεσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν ςόμερα 10. Σου π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Αϋ/ ) «Ανάλθψθ Τποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» Β.Σό υπ αρικμ.611/ υπθρ.ςθμείωμα του προιςτ.τμιματοσ πλθροφορικισ το οποίο αναφζρει ότι,για τθν αντιμετϊπιςθ τρεχουςϊν αναγκϊν του Νοςοκομείου, απαιτείται θ προμικεια μονάδων Η/Τ και οκονϊν προυπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 8760,00 ςυμπ/νου ΦΠΑ. Γ. Σο γεγονόρ όηι η ππομήθεια ηος μησανογπαθικού εξοπλιζμού κπίνεηαι αναγκαία πποκειμένος να διαζθαλιζθεί η εύπςθμη και αζθαλήρ λειηοςπγία ηος Νοζοκομείος. Δ. Η δαπάνη θα καλςθθεί από ηον ΚΑΕ 7123 ηος πποϋπολογιζμού βάζει ηηρ ςπ απ.1072/ απόθαζηρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ ( ΑΔΑ ΩΚ25469ΗΔΖ-ΖΟΟ) 1

2 Α π ο φ α ς ί ζ o υ μ ε, Α.)Προςκαλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν γραπτζσ προςφορζσ για τθν προμικεια ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΘΚΟΤ ΕΞΟΠΛΘ ΜΟΤ,ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8760,00 ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ (CPV ). με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ποφ αναφζρονται παρακάτω: ΑΑ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΘΔΟΤ 1 2 Η/Υ Οθόνερ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ ΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΘΚΗ ΜΕΣΡΗ Η ΑΞΘΑ (ζςμπ/νος ΦΠΑ) ΤΕΜ ΤΕΜ Πίνακαρ 1. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Η/Τ Λειηοςπγικό ζύζηημα Επεξεπγαζηήρ(Intel Pentium) Μνήμη (RAM)(1 Windows 10 Pro (Greek) - 64-bit 2 cores, 4 threads, 3.0GHz 4,00 GB,DDR4, ηοςλάσιζηον 2 DIMM κάπηαανάdimm) Αποθηκεςηικό μέζο Σποθοδοηικό Κάπηα δικηύος Οπηικό μέζο Θύπερ Κοςηί Τύπορ: SSD, Φυπηηικόηηηα 240GB, Εγγύηζη 3 έηη ATX12V, 500 W, 80 PLUS BRONZE QUITE SYSTEM GigabitEthernet DVD±RWDoublelayer Να διαθέηει οπυζδήποηε RS-232 και VGA πλέον ηυν ςπολοίπυν θςπών. Midi-TOWER με θύπερ USB3.0 ζηην ππόζοτη,silentcase, εζωηεπικά bays γιαηοςλάσιζηον 2 δίζκοςρ 3,5" Πληκηπολόγιο και Πονηίκι (όσι απαπαίηηηα set) USB (Gr),Optical (USB), Ανάλςζη 800 dpi,αμθιδέξιο, 10 millionclicksπιζηοποίηζη, Μήκορκαλωδίος 180 cm, Ροδάκι κύλιζηρ, Εγγύηζη 3έηη Πίνακαρ 2. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Οθονών Σύπορ LED Διαγώνιορ 21,5 ςνδέζειρ VGA, DVIπλέον άλλυν ηύπυν Ησεία Ενζυμαηυμένα Υπόνορ απόκπιζηρ 5ms Ανάλςζη 1920 x 1080 Υπήζη μεηαζσημαηιζηή ΟΦΙ Εγγύηζη 2 έηη 2

3 Να καηαηεθεί με ποινή αποκλειζμού θύλλο ζςμμόπθυζηρ ηυν ανυηέπυ πποδιαγπαθών με παπαπομπέρ ζηα επίζημα και ππυηόηςπα ξενόγλυζζα θςλλάδια ηος καηαζκεςαζηικού οικος. Πποζθοπέρ οι οποίερ θα ανηιγπάθοςν ηην ηεσνική πεπιγπαθή η θα απανηούν μονολεκηικά ΝΑΙ η ζςμθυνούμε κλπ.συπίρ ηεκμηπίυζη και πλήπη παπαπομπή ανηιζηοισία μεηαξύ κειμένος ανά παπάγπαθο και prospectus θα αποκλείονηαι. \ Β)Φρόνοσ και Σόποσ Κατϊθεςησ των Προςφορών Οι υπογεγραμμϋνεσ προςφορϋσ θα κατατύθενται ό θα παραλαμβϊνονται (αν αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ) ςτην Γραμματεύα-Πρωτόκολλο του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» μϋχρι την και ώρα 11:00 π.μ., μϋςα ςε κλειςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο και απαραύτητα θα αναφϋρουν την λϋξη ΠΡΟ ΥΟΡΑ ό ΑΙΣΗ Η ΤΜΜΕΣΟΦΗ, την επωνυμύα του Νοςοκομεύου, τον τύτλο τησ ςύμβαςησ, την καταληκτικό ημερομηνύα(ημερομηνύα λόξησ υποβολόσ των προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ), τα πλόρη ςτοιχεύα του αποςτολϋα (οδόσ, αριθμόσ, τηλ. και κλπ) ςύμφωνα με το ϊρθρο 92 του ν. 4412/ (ΥΕΚ 147/τ.Α /16)., Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϊ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην Ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η ςυνθόκη τησ Φϊγησ που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Σα ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα ( εταιρικϊ ό μη ) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην Ελληνικό. Οι προςφορϋσ θα υποβϊλλονται δακτυλογραφημϋνεσ με αντύγραφα ςε ενιαύο κλειςτό φϊκελο ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει τουσ κϊτωθι χωριςτούσ επί μέρουσ ςφραγιςμένουσ φάκελουσ: α)ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» ςτο οπούο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικϊ β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» ςτο οπούο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ. γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτο οπούο θα τοποθετούνται τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ ωσ εξήσ : γ1. Σιμό μονϊδοσ ςε ΕΤΡΨ ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπϋρ τρύτων κρατόςεων και κϊθε εύδουσ δαπανών για παρϊδοςη των ειδών ελευθϋρων. γ2. Ποςοςτό ΥΠΑ επύ τοισ εκατό, τησ ανωτϋρω τιμόσ. Η ςυνολικό τιμό προςφορϊσ για το κϊθε εύδοσ, χωρύσ ΥΠΑ, θα λαμβϊνεται υπόψη για τη ςύγκριςη των προςφορών. Προςφορϋσ που οι τιμϋσ τουσ υπερβαύνουν την προώπολογιςθεύςα δαπϊνη απορρύπτονται. γ3. την προςφορϊ θα πρϋπει να βεβαιώνεται ότι οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ προμηθευτϋσ επύ εκατόν εύκοςι (120) ημϋρεσ. γ4. Τπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα θα αναφϋρεται ότι οι προςφερόμενεσ τιμέσ είναι μικρότερεσ ή ίςεσ του παρατηρητηρίου τιμών κατϊ την τελευταύα ημϋρα υποβολόσ των προςφορών μαζύ με την ςχετικό παραπομπό (κωδικόσ παρατηρητηρύου, τιμό κλπ). Εφόςον η προςφορϊ αποςταλεύ ςτην Τπηρεςύα Διενϋργειασ με οποιονδόποτε τρόπο, θα πρϋπει να φϋρει την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία» Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν αναλαμβϊνει καμύα ευθύνη για τυχόν καθυςτϋρηςη ςτην ϊφιξη των προςφορών, από οποιαδόποτε αιτύα, που αποςτϋλλονται με τον ωσ ϊνω τρόπο. Οι προςφορϋσ που υποβϊλλονται ό περιϋρχονται καθ οιονδόποτε τρόπο ςτην Τπηρεςύα θα πρϋπει να παραλαμβϊνονται με απόδειξη. ε περύπτωςη που περιϋλθουν ςτην Τπηρεςύα μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεςμεσ και επιςτρϋφονται χωρύσ να αποςφραγιςθούν. Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει δημόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο. Η αποςφρϊγιςη των τεχνικών και οικονομικών προςφορών θα γύνει ςτο Γραφεύο Διαγωνιςμών του Σμ. Προμηθειών του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ςτο ιςόγειο την και ωρα 11.30πμ. Η αξιολόγηςη τεχνικών και οικονομικών προςφορών θα γίνει ςε ένα ςτάδιο και θα κατατεθεί ένα πρακτικό τεχνικήσ και οικονομικήσ αξιολόγηςησ. Κατϊ την διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των προςφορών δικαιούνται να παρύςτανται οι προςφϋροντεσ ό εκπρόςωποι τουσ, εφόςον ϋχει υποβληθεύ με την προςφορϊ ςχετικό παραςτατικό εκπροςώπηςησ την προςφορϊ θα πρϋπει να αναφϋρεται ότι ο χρόνοσ παρϊδοςησ των υλικών θα εύναι ϊμεςοσ μετϊ την παραγγελύα από το Νοςοκομεύο. 10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρείς μθνες. 11. Αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ ςε κανϋνα ςτϊδιο του διαγωνιςμού. ε περύπτωςη υποβολόσ τουσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 12. Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 3

4 13. Εϊν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψόφιοσ προμηθευτόσ, ο οπούοσ θα υποβϊλλει τϋτοιασ φύςησ προτϊςεισ, δεν δικαιούται ςε καμύα περύπτωςη να διαμαρτυρηθεύ ό να επικαλεςτεύ λόγουσ προςφυγόσ κατϊ τησ απόρριψησ των προτϊςεων αυτών. Ψσ κύρια θεωρεύται η πρώτη κατϊ ςειρϊ προςφορϊ και ωσ εναλλακτικϋσ όλεσ οι υπόλοιπεσ. 14. Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για το ςύνολο των ποςοτότων των ειδών (όλων ό κϊποιων εξ αυτών) 15. Επιςημαύνεται ότι ο προςφϋρων θα δηλώνει αναλυτικϊ την ςυμμόρφωςη ό απόκλιςη των προςφερομϋνων ειδών ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ τησ διακόρυξησ. 16. Δικαίωμα υμμετοχήσ ϋχουν οι αναφερόμενοι κατωτϋρω που πληρούν τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ : α) Όλα τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ. β) Ενώςεισ/ κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ γ) υνεταιριςμού δ)οι ενώςεισ προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλλουν προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη υποχρεούται να πρϊξει τούτο εϊν κατακυρωθεύ ς αυτόν η ςύμβαςη, εφόςον, κατϊ την κρύςη τησ Διούκηςησ του Νοςοκομεύου, η περιβολό οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Γ. ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΩΝ Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ διαγωνιζόμενουσ επύ 120 ημϋρεσ από την επομϋνη τησ διενϋργειασ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του παραπϊνω αναφερόμενου απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Η παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ λαμβϊνει χώρα κατ ανώτατο όριο και χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη από τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ αρχικό διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ. Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι οικονομικού φορεύσ με την υποβολό τησ προςφορϊ τουσ να πρϋπει να αποςτεύλουν υπεύθυνη δόλωςη ςύμφωνα με την οπούα θα δηλώνουν ότι μϋχρι την ημϋρα υποβολόσ αυτόσ : 1) Εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ αναφϋροντασ όλουσ τουσ φορεύσ ςτουσ οπούουσ καταβϊλουν ειςφορϋσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ 2) Εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ φορολογικϋσ τουσ υποχρεώςεισ 3) Δεν τελούν ςε αποκλειςμό από ςε διαγωνιςμό κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού 4) Εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο Επιμελητόριο 5) Δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για αδύκημα που αφορϊ την επαγγελματικό τουσ διαγωγό βϊςει απόφαςησ που ϋχει ιςχύ δεδικαςμϋνου και ότι δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 6) Δεν υπϊρχει εισ βϊροσ τουσ τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ λόγουσ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 73 ν. 4412/ (ΥΕΚ 147/τ.Α /16) 7) Έλαβαν γνώςη και αποδϋχονται πλόρωσ και ανεπιφύλακτα τουσ όρουσ υποχρεώςεισ τησ πρόςκληςησ. 8) Δεν τελούν ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη και πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό ςε διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη και πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. 9) Σηρούν την ςχετικό Νομοθεςύα με την εργαςύα (εργατικό αςφαλιςτικό) Σα πιςτοποιητικϊ που αποδεικνύουν τισ παραπϊνω προώποθϋςεισ, όπου απαιτεύται, δύναται να ζητηθούν από το Νοςοκομεύο, ςύμφωνα με τισ περύ προμηθειών διατϊξεισ, κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμό του προμηθευτό θα γύνει με την παραλαβό του εξοπλιςμού με βϊςη τα δικαιολογητικϊ και τα ςυνοδευτικϊ ςτοιχεύα (τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβό, Πιςτοποιητικό φορολογικόσ και αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ κλπ). Σα ςχετικϊ τιμολόγια θα εύναι εξοφλητϋα ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα Από κϊθε τιμολόγιο του Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ των αρμόδιων Τπουργεύων. Η αμοιβό του Προμηθευτό θα επιβαρύνεται από την παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ όπωσ κϊθε φορϊ αυτό προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Σ. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Ότι δεν προβλϋπεται ςτη ςυγκεκριμϋνη διακόρυξη ιςχύουν οι διατϊξεισ περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν κϊθε φορϊ. ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 1.. ΠΑΠΑΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΘΩΑΝΝΗ 2. ΜΤΡΛΘΔΗ ΑΘΑΝΑΘΟ 3. ΠΤΡΘΑΔΗ ΜΑΡΘΑ 4

5 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΣΟΤ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ KOYΡΟ ΘΩΜΑ 5

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η INFORMATICS 17REQ002101080 2017-10-17 DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.17 10:1:32 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά /07/207 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 84 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων και Σιμίου ταυροφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 017.09.8 09:48:53 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η 1 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η ΑΠΟΦΑ Η ΔΚΟΚΚΗΣΡΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η ΑΠΟΦΑ Η ΔΚΟΚΚΗΣΡΚΑ INFORMATICS 17REQ0020940 2017--16 DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017..16 13:58:23 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 07.07.3 :5:5 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΧΟΩ69ΗΔΖ-ΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η ΑΠΟΦΑ Η ΔΚΟΚΚΗΣΡΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η ΑΠΟΦΑ Η ΔΚΟΚΚΗΣΡΚΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.29 09:39:43 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω5Γ4469ΗΔΖ-ΤΛΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 04/08/2017 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 12076 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων και Σιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 31/10/2017 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 16844 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων και Σιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η ΑΠΟΦΑ Η ΔΚΟΚΚΗΣΡΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η ΑΠΟΦΑ Η ΔΚΟΚΚΗΣΡΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η 1 ΤΓΕΚΟΝΟΜΚΚΗ ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑ ΑΣΣΚΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΚ ΑΓΚΟΚ ΑΝΑΡΓΤΡΟΚ» Δ/Ν Η ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΙΕΚΩΝ ΠΛΗΡ. Μ.ΖΟΤΛΑΚΗ ΣΗΛ.: 210 35.01.536 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η ΑΠΟΦΑ Η ΔΚΟΚΚΗΣΡΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ η ΑΠΟΦΑ Η ΔΚΟΚΚΗΣΡΚΑ ΑΔΑ: Ψ2ΧΑ469ΗΔΖ-ΙΨ4 INFORMATICS 17REQ001713652 2017-07-18 DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.18 14:08:25 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθμ. 62/Π/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθμ. 62/Π/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΠΕ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΥΙΙΑ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Σαχ. Δ/νςη: ΚΑΛΤΥΣΑΚΙ Ν. ΚΗΥΙΙΑ Σ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΥΑΝΗ ΥΡΑΓΚΙΚΟΤ Σηλ.: 210 3501545 FAX: 210-80.03.298

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.06 11:15:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 68Σ5469ΗΔΖ-ΓΒΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά 10/05/2017 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 7206 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC00199407 017-09- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 11, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 13 1306 483 13 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ο Δόμαρχοσ Σροιζηνύασ Μεθϊνων. Προκηρύςςει

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ο Δόμαρχοσ Σροιζηνύασ Μεθϊνων. Προκηρύςςει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΣΗΛ: 22980 42211, 43738 ΥΑΞ: 22980 42440 Email: dhmostr@otenet.gr Website: www.dimostrizinias-methanon.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αρ. Μελέτησ: 111/2016 Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 33/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΙΛΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΑΕΡΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 33/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΙΛΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΑΕΡΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Βαθμόσ Αςφαλεύασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ιωϊννινα : 05.07.018 Αριθ. Πρωτ. : 953 ΣΜΗΜΑ : OIKONOMIKO ΓΡΑΥΕΙΟ : Πληροφ. : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Γκορύτςα Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη Σ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σηλϋφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ: Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ:

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ: Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 10433 - ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ:090068550 Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ:210-8841841 Email: info@hhf.org.gr ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7/2017 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ: 12557 ΑΘΗΝΑ, 5/12/2017 ΑΠΟΥΑΗ ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ (ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ) ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΨΗ ΣΡΙΨΝ(3) ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΤΣΟΜΕΣΑΓΓΙΗ Αναθϋτουςα Αρχό :

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.18 14:53:06 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΦΩ469ΗΔΖ-448 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Δ/Ν Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ/νςη: Νουφάρων και Σιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΙΑΓΩΓΗ Σο κοινωφελϋσ ύδρυμα με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΦ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛ/ΕΩΝ ΔΑΚ - ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΑΙΘΟΤΑ Ε ΠΩΛΗΣΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΑΠ ΣΟ ΝΕΟ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΕΛΛΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7295 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7295 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 30-07-2018 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7295 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7294 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7294 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 30-07- ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7294 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και κπιηήπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΤΓΔΟΝΙΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΤΓΔΟΝΙΑ» Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΟΦΨΡΙ ΣΚ 57018 ΑΥΜ 997652781 Α ΔΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΗΛ: 2394033171 ΥΑΞ: 2394033008 Email : deyaoraiokastrou@gmail.com ΑΔΑ : ΧΠΛΜΟΚΓΟ-ΟΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 9314 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 9314 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 03-10-2018 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 9314 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18PROC002594235 2018-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΠΨΓΨΝΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ θ ΑΠΟΦΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ θ ΑΠΟΦΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ θ 1 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Δ/Ν Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ: Νουφάρων και Σιμίου ταυροφ 14 14564 Καλυφτάκι, Ν. Κθφιςιά ΠΛΗΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παραςκευή, Α.Π. : Δ.β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παραςκευή, Α.Π. : Δ.β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παραςκευή, 01.12.2016 Α.Π. : Δ.β./271/13914 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΕΦΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σμήμα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 1123/2017

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 1123/2017 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡ.ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ - ΘΡΑΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΘΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 1123/2017 ΕΡΓΟ: "Καηαζκευή παιδικών χαρών " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 400.000,00 με ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΘΣΩΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 5 Μαρτύου Ειςαγωγή ύμφωνα με τισ διατϊξεισ:

Αθόνα, 5 Μαρτύου Ειςαγωγή ύμφωνα με τισ διατϊξεισ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΤ 1. Ειςαγωγή Αθόνα, 5 Μαρτύου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Ν.ΚΗΥΙΙΑ 05/12/2016 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΡ. ΠΡΩΣ: 19695 ΚΑΛΤΥΣΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά 08.03.2018 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 4253 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ Γεζκάηη, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Απιθ. Ππωη ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ Γεζκάηη, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Απιθ. Ππωη ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ Γεζκάηη, 03-12- 2018 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Απιθ. Ππωη. 8733 ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ Τασ. Δ/νζη : Διοικηηήπιο Τασ, Κώδικαρ : 51100, Γπεβενά Πληποθοπίερ :Εςθ. Καπαζηέπγιορ Τηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για προμήθεια προμήθεια Managed Switch, MiniGBIC Module, PatchCord

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για προμήθεια προμήθεια Managed Switch, MiniGBIC Module, PatchCord ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Αςημύνα Βελλινιϊτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθόνα, 12/ 05 /2017 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: Εκτιμώμενησ αξύασ 38.

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: Εκτιμώμενησ αξύασ 38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΜΑΣΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνςη: Οινοπύωνοσ 1 Χύοσ Ταχ. Κώδικασ: 82100 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΣΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η Δ Ι Α Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου» Ταχ. δ/νςη: Πατηςύων 80 Τ.Κ. Πόλη: 104 34 ΑΘΗΝΑ Ιςτοςελύδα: www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Ραφόνα, 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 1782 ΔΡΓΟ: ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΛΙΜΔΝΑ ΡΑΦΗΝΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΔΕ 2017 ΣΑΕ 189 ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ

Ραφόνα, 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 1782 ΔΡΓΟ: ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΛΙΜΔΝΑ ΡΑΦΗΝΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΔΕ 2017 ΣΑΕ 189 ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΥΗΝΑ Α.Ε. Ακτό Ανδρϋα Γ. Παπανδρϋου, Λιμϊνι Ραφόνασ 190 09 τηλ.: 22940 22840 / 23605, fax: 22940 26076 e-mail: grammateia@rafinaport.gr, site: www.rafinaport.gr ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49811/04/Β/01/142

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ ΓΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ : 19/2018 ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ ΓΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ : 19/2018 ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ ΓΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ : 19/2018 ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ.ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 198.474,00 ΔΤΡΩ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΚΑΠ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ: Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ:

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ: Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 10433 - ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ:090068550 Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ:210-8841841 Email: info@hhf.org.gr ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 6/2018 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΨΣ: 15126 ΑΘΗΝΑ, 7/11/2018 ΑΠΟΥΑΗ ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ιωϊννινα 12/ 07/2018 ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Αριθμ. Πρωτ: 40500/3384 ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ ταχ. δ/νςη: Κωλϋττη 14, 45444, Ιωϊννινα τηλ.: 2651083880-81, Fax: 2651083882 πληρ.: Π. Μπαλϊφα email: gbalafa@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΜΠ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΨΝ 18-22/10/17 ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ ΑΓΨΝΑ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΑΝΔΡΨΝ ΜΕ ΕΘΝ.ΟΜΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 26-30/10/17

ΘΕΜΑ: ΚΑΜΠ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΨΝ 18-22/10/17 ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ ΑΓΨΝΑ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΑΝΔΡΨΝ ΜΕ ΕΘΝ.ΟΜΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 26-30/10/17 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 10433 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8841841 FAX: 210-8225776 Email: info@hhf.org.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/10/2017 Αρ. πρωτ: 12062 ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 5/2017 ΘΕΜΑ: ΚΑΜΠ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΨΝ ΥΟΡΕΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.Φ.Ε.) ΣΑΦ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56. ( )

ΑΝΑΘΕΣΨΝ ΥΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΨΝ ΥΟΡΕΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.Φ.Ε.) ΣΑΦ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56. (  ) ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 10433 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8841841 FAX: 210-8225776 Email: info@hhf.org.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /12 /2017 Αρ. πρωτ: 12576 ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 8/2017 ΘΕΜΑ : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Δ/ΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & Σ.Τ. ΕΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ «ΠΟΝΣΙΑΚΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ» ΔΗΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Κ.Α.: 64.7311.045 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Α Ν Ο Η Κ Σ Ζ Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 10433 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8841841 FAX: 210-8225776 Email: info@hhf.org.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/5/2018 Αρ. πρωτ: 13699 ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 2/2018 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθόνα, 21 Μαρτύου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ Τ Π Η Ρ Ε Ι Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Ε Τ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν & Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ω Ν 1 ο ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ υνεδρίαση :24 η ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ :85 ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ υνεδρίαση :24 η ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ :85 ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ υνεδρίαση :24 η ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ :85 ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:24/09/2018 ΑΠΟΥΑΗ το Μεγανήσι σήμερα την 24 η επτεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη Ευρωπαώκό Ϊνωςη Σαμεύο υνοχόσ ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΡΜΩΡΥ-28Ε Αριθ.Πρωτ. :ΟΙΚ.2135 Ηλιούπολη, 30.1.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔιεύθυνσηΤεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης Τμήμα Μελετών Κατασκευών Ταχ. Δ/νση : Σοφοκλή Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Περιςτζρι 05/09/2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: OIK. 34430 ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ Σαχ.Δ/νςη: ΔΗΜΟΘΕΝΟΤ 11-13 & ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΙΑ ΓΗΜΟ ΚΤΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡIΘΜ. 84/18 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (CPV , ΚΑΕ 0419),

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡIΘΜ. 84/18 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (CPV , ΚΑΕ 0419), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ιωϊννινα, 20.12.2018 Αριθ. Πρωτ. :17976 Σμόμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -Γραφεύο Προμ ηθ ει ών Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ Πληροφορύεσ :.Γκορύτςα Σηλϋφωνο : 2651366625

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΑΡΟΤΙ, 06/06/2018. Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Υ204/8 /οικ ΠΡΟ: Ωσ πύνακασ αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΑΡΟΤΙ, 06/06/2018. Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Υ204/8 /οικ ΠΡΟ: Ωσ πύνακασ αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΦΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΟΦΩΝ ΑΘΕΝΕΙΑ Ε ΕΙΔΟ Ε.Ε. Σαχ. Δ/νςη: Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1 ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1 ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ 1 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛ/ΕΩΝ ΔΑΚ - ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΠ ΣΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 57 2 οσ ΟΡΟΦΟ» Προχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΑΘΗΝΑ, 23/04/2018 Α.Π. 2599 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 0000153839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. Η. ΜΠΑΚΑΛΗ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ: 01/ υνολικϊ: Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ: (μη περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ) (περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24% )

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ: 01/ υνολικϊ: Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ: (μη περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ) (περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24% ) ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40.000 ΛΙΣΡΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 32.000 ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΑΛΜ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΨΝ ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΦΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΨ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΨΝ»

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΨΝ ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΦΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΨ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΨΝ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 18PROC003580940 INFORMATICS 2018-08-20 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.08.20 15:29:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΘ86-4ΑΙ SERAFEIM LOUKOVITIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΦΨΡΙ ΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ

ΚΑΣΑΦΨΡΙ ΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΚΑΣΑΦΨΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ α ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑ ΔΘΜΟ ΠΑΣΡΕΩΝ Πάτρα, 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 52626 Δ/ΝΘ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΤ - Θ/Μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Διμαρχοσ Πατρζων, διακθρφςςει τθν

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Υ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΓ. ΙΨΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ»

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Υ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΓ. ΙΨΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2018

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2018 Γ /NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΧ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2018 1. Σο Γ /NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΧ, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ

Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ Πέτροσ Πανταζόπουλοσ, Δικηγόροσ, ΔΝ Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ 4η Διημερίδα ΕΕΝ Επίκαιρα Ζηηήμαηα Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΗ-8Σ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: Αθόνα, 29 Οκτωβρύου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ18Α ΕΞ2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΗ-8Σ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: Αθόνα, 29 Οκτωβρύου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ18Α ΕΞ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α 2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑ ΤΓΚΡΟΣΗ Η ΑΘΗΝΑ, 19/02/2019 Α.Π ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕ ΙΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑ ΤΓΚΡΟΣΗ Η ΑΘΗΝΑ, 19/02/2019 Α.Π ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕ ΙΩΝ 19PROC004487907 2019-02-19 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑ ΤΓΚΡΟΣΗ Η ΑΘΗΝΑ, 19/02/2019 Α.Π. 1599 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕ ΙΩΝ Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΩ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 10433 - ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ:090068550 Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΛ:210-8841841 Email: info@hhf.org.gr ΑΘΗΝΑ, 5/3/18 Αριθ.πρωτ: 13116 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΑΡΙΘ.: 1001 / 2018

ΜΔΛΔΣΗ: ΑΡΙΘ.: 1001 / 2018 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΓΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΛΔΣΗ: ΑΡΙΘ.: 1001 / 2018 ΔΡΓΟ: "Παρεμβάζεις αζθαληοζηρώζεων οδών ζηον Γ. Παγγαίοσ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 340.000,00 με ΦΠΑ. ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΠΙΣΩΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα: Προμηθειών. Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ : Σηλϋφωνο: Fax:

ΔΙΕΤΘΤΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα: Προμηθειών. Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ : Σηλϋφωνο: Fax: ΔΙΕΤΘΤΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα: Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ : Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Αςημύνα Βελλινιϊτη 213 1306 369 213 1306 480 vellliniati@ekdd.gr Αθόνα, 30/06/2017 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/3/19

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/3/19 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 10433 - ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8841841 FAX: 210-8225776 Email: info@hhf.org.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/3/19 Αρ. πρωτ: 16022 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ) ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΡΔΣΡΗΑ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ αγωνιςτικόσ περιόδου

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ αγωνιςτικόσ περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801950 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui Ave., 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα