ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ"

Transcript

1 ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη Σροφοδοςύασ Δικτύου τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε., μεριμνϊ μϋςω των αρμοδύων Σμημϊτων Διανομόσ Νοτύου και Βορεύου Ελλϊδοσ, για την αποςτολό και τη διανομό ςτο δύκτυο πρακτορεύων που διαθϋτει η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανϊ την Ελλϊδα όλου του υλικού που εύναι απαραύτητο για τη διενϋργεια και διεξαγωγό των πρακτορευόμενων παιχνιδιών. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, το αποςτελλόμενο υλικό περιλαμβϊνει εγκυκλύουσ τησ εταιρύασ προσ τουσ πρϊκτορεσ, θερμικό χαρτύ, ανακοινώςεισ νικητριών ςτηλών, προγρϊμματα του «Πϊμε ΣΟΙΧΗΜΑ», δελτύα «Πϊμε ΣΟΙΧΗΜΑ, ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟΣΟ, ΣΖΟΚΕΡ, SUPER3, EXTRA5, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ κλπ. Για την αποτελεςματικότερη εξυπηρϋτηςη του δικτύου τησ ΟΠΑΠ Α.Ε., τα Σμόματα Διανομόσ τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. ορύζουν εφεξόσ, βϊςει των ςτοιχεύων που διαθϋτουν, ανϊ περιοχό ανϊ την Ελλϊδα Κεντρικϊ Πρακτορεύα, με γνώμονα: Σο μϋγεθοσ των καταςτημϊτων και την εξυπηρϋτηςη των πρακτόρων τησ κϊθε περιοχόσ, κατϊ τρόπο ώςτε το επιλεγόμενο ωσ «Κεντρικό Πρακτορεύο» να εξυπηρετεύ ϋωσ πενόντα (50) πρακτορεύα, απϋχοντα περύπου το ύδιο από αυτό, χωρύσ να επηρεϊζεται η απρόςκοπτη λειτουργύα του και η εξυπηρϋτηςη των πελατών του. Ση ςυνϋπεια που επιδεικνύουν οι πρϊκτορεσ κατϊ την εκπλόρωςη των οικονομικών και λοιπών υποχρεώςεων τουσ ϋναντι τησ ΟΠΑΠ Α.Ε. Σην υπόδειξη των πρακτόρων που εξυπηρετούνται ςε κϊθε περιοχό. Σην κατϊ το παρελθόν εξυπηρϋτηςη των πρακτόρων τησ περιοχόσ, ωσ κεντρικού. πρϊκτορεσ. Οι πρϊκτορεσ που εξυπηρετούςαν τα πρακτορεύα τησ περιοχόσ τουσ ωσ κεντρικού πρϊκτορεσ ϋωσ και την 31/12/2008, προτιμώνται των υπολούπων, για χρονικό διϊςτημα τουλϊχιςτον 2 ετών.

2 ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΑ Ο Κεντρικόσ Πρϊκτορασ αναλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ υποχρεώςεισ: Να παρευρύςκεται κατϊ την εκφόρτωςη του υλικού από τα φορτηγϊ τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. και την παρϊδοςό του εντόσ του πρακτορεύου του, ςε ςημεύο του καταςτόματοσ που ϋχει επιλεγεύ και ςυμφωνηθεύ απ αρχόσ. Η ώρα παρϊδοςησ του υλικού ανακοινώνεται ςτον κεντρικό πρϊκτορα κατϊ την υπογραφό τησ παρούςασ ςύμβαςησ και κϊθε αλλαγό τησ ώρασ παρϊδοςησ δεν επιβϊλλει την παρουςύα του κεντρικού πρϊκτορα, αν η νϋα ώρα εύναι πριν την εβδόμη πρωινό ό την δεκϊτη ϋκτη εςπερινό και την δεκϊτη ογδόη εςπερινό αναφορικϊ με τη Β. Ελλϊδα. Ειδικότερα, η παρϊδοςη του υλικού ςτον Κεντρικό Πρϊκτορα... θα πραγματοποιεύται κατϊ τισ ώρεσ ε περύπτωςη που η εκφόρτωςη του υλικού δεν πραγματοποιεύται από τα φορτηγϊ τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. εντόσ του κεντρικού πρακτορεύου, αλλϊ η μεταφορϊ πραγματοποιεύται μϋςω ΚΣΕΛ, ακτοπλοώκώσ ό αεροπορικώσ, τότε ο Κεντρικόσ Πρϊκτορασ οφεύλει να παραλϊβει με ύδια μϋςα το υλικό από το ςταθμό ΚΣΕΛ, το λιμϊνι ό το αεροδρόμιο, τα δε αναλογούντα μεταφορικϊ μϋχρι το Κεντρικό Πρακτορεύο θα βαρύνουν την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. την περύπτωςη αυτό ο Κεντρικόσ Πρϊκτορασ υποχρεούται να αποςτϋλλει με fax αυθημερόν τισ αντύςτοιχεσ κατωτϋρω αναφερόμενεσ καταςτϊςεισ υπογεγραμμϋνεσ ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα. την περύπτωςη που η εκφόρτωςη του υλικού από το φορτηγό τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. πραγματοποιεύται πριν την εβδόμη πρωινό ώρα, με ευθύνη του Κεντρικού Πρϊκτορα, η εκφόρτωςη πραγματοποιεύται απουςύα του ςε χώρο και με τρόπο που ϋχει επιλεγεύ και ςυμφωνηθεύ απ αρχόσ εντόσ του Κεντρικού Πρακτορεύου. την περύπτωςη αυτό ο Κεντρικόσ Πρϊκτορασ υποχρεούται να παραδύδει τισ αντύςτοιχεσ κατωτϋρω αναφερόμενεσ καταςτϊςεισ υπογεγραμμϋνεσ ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα, την επομϋνη τησ εκφόρτωςησ ημϋρα ςτον οδηγό του φορτηγού τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε., ο οπούοσ κατϊ την επιςτροφό του θα επιςκϋπτεται για το ςκοπό αυτό τα ωσ ϊνω κεντρικϊ πρακτορεύα. Να καταμετρϊ το παραλαμβανόμενο υλικό. Να παραλαμβϊνει τισ ςυνοδϋσ καταςτϊςεισ με το υλικό ανϊ εξυπηρετούμενο πρϊκτορα. Να υπογρϊφει ςτη ςυγκεντρωτικό κατϊςταςη του οδηγού ότι παρϋλαβε το ςύνολο του υλικού που αναγρϊφεται. Να επιδύδει ςτον οδηγό την αναλυτικό κατϊςταςη ανϊ πρϊκτορα τησ προηγούμενησ παρϊδοςησ, υπογεγραμμϋνη από όλουσ τουσ πρϊκτορεσ που παρϋλαβαν το αντύςτοιχο υλικό.

3 Να παραδύδει αυθημερόν ςε κϊθε εξυπηρετούμενο πρϊκτορα που επιςκϋπτεται το κατϊςτημα του, το ςύνολο του υλικού που του αντιςτοιχεύ με βϊςη την αναλυτικό κατϊςταςη που του επιδύδεται μαζύ με το υλικό. Σο ωρϊριο παραλαβόσ - παρϊδοςησ του υλικού ορύζεται ωσ ακολούθωσ: π.μ μ.μ. ό π.μ μ.μ. και μ.μ. για την Β. Ελλϊδα ανϊλογα με τισ ιδιαιτερότητεσ τησ κϊθε περιοχόσ, ςε ςχϋςη με το δρομολόγιο του φορτηγού τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. που εξυπηρετεύ τη ςυγκεκριμϋνη περιοχό. Να μεριμνϊ ώςτε κϊθε πρϊκτορασ να καταμετρϊ το υλικό που παραλαμβϊνει και να υπογρϊφει ςτην αναλυτικό κατϊςταςη για την παραλαβό. Να μην παραδύδει το υλικό εϊν δεν το παραλαμβϊνει το πρόςωπο που εύναι καταγεγραμμϋνο ςτισ ςυνοδϋσ καταςτϊςεισ και να ενημερώνει ςχετικϊ την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. Να τηρεύ ςτο χώρο του το επιπλϋον υλικό που του ϋχει αποςταλεύ ωσ απόθεμα αςφαλεύασ. Να χορηγεύ, αναλογικϊ, επιπλϋον υλικό από το ανωτϋρω απόθεμα αςφαλεύασ ςτουσ πρϊκτορεσ που θα του ζητόςουν μετϊ την ημϋρα παραλαβόσ τησ κανονικόσ ποςότητασ. Να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ των αρμοδύων ςτελεχών τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε., εφ όςον εύναι ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ ςύμβαςησ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε δύο (2) ϋτη με μονομερϋσ δικαύωμα των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. για 2ετό ανανϋωςό τησ, εφόςον ο Κεντρικόσ Πρϊκτορασ αποδϋχεται την ανανϋωςη και τυγχϊνει τησ ϋγγραφησ αποδοχόσ των πρακτόρων που εξυπηρετεύ.

4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΜΟΙΒΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΑ Η αμοιβό του Κεντρικού Πρϊκτορα για τη διανομό του υλικού ςτα περιφερειακϊ πρακτορεύα ορύζεται, ανϊλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πρακτορεύων, ωσ ακολούθωσ: ευρώ ετηςύωσ για την εξυπηρϋτηςη 4 ϋωσ 10 πρακτορεύων και για την εξυπηρϋτηςη ϊνω των 10 πρακτορεύων επιπρόςθετα των ευρώ, 80 ευρώ ανϊ πρακτορεύο. Η κατϊ τα ανωτϋρω αντιςτοιχούςα ετόςια αμοιβό θα καταβϊλλεται ςτον Κεντρικό Πρϊκτορα ςε δύο (2) ιςόποςεσ δόςεισ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. δύνανται να καταγγεύλουν την παρούςα ςύμβαςη αζημύωσ, εϊν ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ: Δεν πραγματώνονται τα κριτόρια που περιγρϊφονται ςτο Προούμιο. Ο Κεντρικόσ Πρϊκτορασ παραβιϊζει με υπαιτιότητϊ του οιοδόποτε όρο τησ παρούςασ, οπότε οι δύο εταιρεύεσ ϋχουν το δικαύωμα να ζητόςουν και αποκατϊςταςη κϊθε θετικόσ και αποθετικόσ τουσ ζημύασ. Ο Κεντρικόσ Πρϊκτορασ δεν εύναι ςυνεπόσ ςτισ εν γϋνει υποχρεώςεισ του, που πηγϊζουν από τη ςχϋςη πρακτόρευςησ που τον ςυνδϋει με τισ εταιρεύεσ. Η αντικατϊςταςό του ζητηθεύ αιτιολογημϋνα από την πλειοψηφύα των πρακτόρων τησ περιοχόσ που εξυπηρετεύ ωσ κεντρικόσ πρϊκτορασ και οι εταιρεύεσ ςυναινϋςουν. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΑ Αν κατϊ τη διϊρκεια και για την εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ παραςτεύ ανϊγκη προςωρινόσ υποκατϊςταςησ του Κεντρικού Πρϊκτορα για λόγουσ οφειλόμενουσ ςτο πρόςωπο του (ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ λόγω προβλόματοσ υγεύασ, ϊδειασ κλπ.), η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατϊ την κρύςη τησ να ορύςει ςτη θϋςη του αναπληρωματικό Κεντρικό Πρϊκτορα. Η αμοιβό του αναπληρωματικού Κεντρικού Πρϊκτορα θα προςδιοριςθεύ αναλογικϊ για το ςυνολικό χρόνο υποκατϊςταςησ ςύμφωνα με τα υπό το ϊρθρο

5 3 οριζόμενα, με αντύςτοιχη αναλογικό μεύωςη τησ αμοιβόσ του τακτικού Κεντρικού Πρϊκτορα. ΑΡΘΡΟ 6ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ε περύπτωςη που για την παραλαβό του υλικού απαιτεύται ϊλλη διαδικαςύα, από αυτόν τησ μεταφορϊσ του υλικού με φορτηγϊ τησ ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. ςτο κατϊςτημα του κεντρικού πρϊκτορα, οιοδόποτε επιπλϋον κόςτοσ επιβαρύνει την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε.. (Ακολουθούν οι τυπικού όροι κϊθε ςύμβαςησ...)

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα