Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ 2936 TMHMA Α Σασ. Διεύθςνζη: Νίκηρ 5-7 Σασ. κώδ.: , Αθήνα Πλαηεία ςνηάγμαηορ Πληποθοπίερ: Ελ.Λςμπεπιάδος Σηλ.: ΘΕΜΑ : «Διενϋργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνιςμού με βϊςη τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 για την επιλογό αναδόχου προμόθειασ λύτρων πετρελαύου θϋρμανςησ για τισ ανϊγκεσ θϋρμανςησ των κτιρύων Νύκησ 5-7 και Κορνϊρου 1 του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού» Έχοντασ υπόψη: Α. Σιρ διαηάξειρ: Α Π Ο Υ Α Η 1. τoυ ν. 2286/95 (Υ.Ε.Κ. 19/Α / ): «Προμόθειεσ Δημοςύου Σομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων». 2. του ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247/Α) «Περύ Δημοςύου Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοςιονομικό Διαχεύριςη και Ευθύνη», την παρ. 3 του ϊρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ ςτόριξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ» και τα ϊρθρα 45 και 50 του ν.3943/2011 «Καταπολϋμηςη τησ φοροδιαφυγόσ, ςτελϋχωςη των ελεγκτικών υπηρεςιών και ϊλλεσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ του Τπουργεύου Οικονομικών» και ιςχύει ςόμερα. 3. του ϊρθρου 24 του ν.2198/94 «Παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ κατϊ την προμόθεια κϊθε εύδουσ αγαθών ό παροχόσ υπηρεςιών». 4. του ν. 4281/2014 (Υ.Ε.Κ. 160/Α / ) «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ Ελληνικόσ Οικονομύασ, οργανωτικϊ θϋματα Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 37 του ν.4320/2015 (Υ.Ε.Κ. 29/Α / ) «Ρυθμύςεισ για τη λόψη ϊμεςων μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ, την οργϊνωςη τησ Κυβϋρνηςησ και των Κυβερνητικών οργϊνων και λοιπϋσ διατϊξεισ». 5. του ν. 4013/11 (Υ.Ε.Κ. 204/Α / ) περύ ςύςταςησ ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 1

2 6. του ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και ϊλλεσ διατϊξεισ». 7. του ν. 3886/2010 (ΥΕΚ 173/A) «Δικαςτικό Προςταςύα κατϊ τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων», όπωσ τροποποιόθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΥΕΚ51/Α). 8. του ϊρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΥΕΚ 167/Α ) «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ». 9. του ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143/Α) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ ( ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ». 10. του ϊρθρου 90 του κώδικα νομοθεςύασ για την κυβϋρνηςη και τα κυβερνητικϊ όργανα, που κυρώθηκε με το ϊρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Υ.Ε.Κ. 98/Α /2005), όπωσ τροποποιόθηκε με τα ϊρθρα από 18 ϋωσ 28 του ν. 4320/2015 (Υ.Ε.Κ. 29/Α / ) «Ρυθμύςεισ για τη λόψη ϊμεςων μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ, την οργϊνωςη τησ Κυβϋρνηςησ και των Κυβερνητικών οργϊνων και λοιπϋσ διατϊξεισ». 11. του π.δ. 60/ 2007 (ΥΕΚ 64/Α) «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ περύ ςυντονιςμού των διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών, όπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16 ησ Νοεμβρύου 2005», ςε ςυνδυαςμό με το ν. 1455/ του π.δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150/Α) «Κανονιςμόσ Προμηθειών Δημοςύου» όπωσ ιςχύει ςυμπληρωματικϊ ςτο π.δ. 60/2007 και κατϊ το μϋροσ που δεν αντύκειται ςτο ν. 4155/ του π.δ. 113/2010 (ΥΕΚ 194/Α) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ». 14. του π.δ. 116/2014 (Υ.Ε.Κ. 185/Α ) «Οργανιςμόσ του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ», όπωσ ιςχύει. 15. του π.δ. 70/2015 (Υ.Ε.Κ. 114/Α / ) «Αναςύςταςη και μετονομαςύα Τπουργεύων, μετονομαςύα του Τπουργεύου Οικονομύασ, Τποδομών,Ναυτιλύασ και Σουριςμού ςε Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού». 16. Σο π.δ. 73/2015 (ΥΕΚ 116/A/ ) «Διοριςμόσ Αντιπροϋδρου τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών». Β. Σιρ αποθάζειρ με απιθμούρ: 1. Σην αριθ. πρωτ / (ΥΕΚ 562/Τ.Ο.Δ.Δ./ ) κοινό απόφαςη του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Οικονομύασ Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμού, διοριςμού του Γενικού Γραμματϋα Ηλύα Ξανθϊκου του Κωνςταντύνου, που εκδόθηκε ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 50 του Κώδικα Νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα Κυβερνητικϊ όργανα, που κυρώθηκε με το ϊρθρο του Π.Δ. 63/ Σην αριθμ / (Β 992) απόφαςη του Τπουργού Οικονομύασ, Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμού «Μεταβύβαςη του δικαιώματοσ υπογραφόσ Με εντολό Τπουργού ςτον Γενικό Γραμματϋα του Τπουργεύου Οικονομύασ, Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμού (π. δ. 116/2014), όπωσ ιςχύει». 2

3 3. Σην αριθμ.35130/739/ (Β 1291)απόφαςη του Τπουργού Οικονομικών «Αύξηςη των χρηματικών ποςών του ϊρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων που αφορούν προμόθεια προώόντων, παροχό υπηρεςιών ό εκτϋλεςη ϋργων». 4. Σην αριθμ. Π1/3305/ (ΥΕΚ 1789/Β) του Τφυπουργού Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλύασ για την εξαύρεςη προμηθειών από την ϋνταξό τουσ ςτο Ενιαύο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ). 5. Σην K.Τ.Α /ΓΔΟΤ/223/ (ΥΕΚ 2090/τ.Β/2013) «Αναδιϊρθρωςη τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ». Γ. Σισ εγγεγραμμϋνεσ πιςτώςεισ ςτον ΚΑΕ 1512 του ϋτουσ 2015 του φορϋα 35/170 Δ. Σο με αριθ. πρωτ /ΔΔΤΟΣΤ/337/ αύτημα τησ Δ/νςησ Διοικ. Τποςτόριξησ Οργϊνωςησ & Σεχνικών Τπηρεςιών για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ ( λύτρων) για τισ ανϊγκεσ των κτιρύων α) Νύκησ 5-7 και β)κορνϊρου 1 του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού. Ε. Σο αριθμ. πρωτ. ΔΠΤΔΤ 2501/ (ΑΔΑΜ 15RE ) αύτημα τησ Δ/νςησ μασ για δϋςμευςη πύςτωςησ ςτον ΚΑΕ 1512 του Υορϋα 35/170 ποςού ( )δεκαπϋντε χιλιϊδων ευρώ. Σ.Σην αριθμ. πρωτ /ΔΟΔ7592/ (ΑΔΑ 6Κ13465ΥΘΘ-13Γ) απόφαςη ϋγκριςησ δϋςμευςησ πύςτωςησ ύψουσ ςτον ΚΑΕ 1512 του Υ. 35/170 από την αρμόδια Οικονομικό Τπηρεςύα που καταχωρόθηκε με α/α ςτο βιβλύο εγκρύςεων και πληρωμών τησ Τ.Δ.Ε. Α Π Ο Υ Α Ι Ζ Ο Τ Μ Ε Προκηρύςςουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό για την ανϊδειξη αναδόχου προμόθειασ λύτρων,κατ εκτύμηςη, πετρελαύου θϋρμανςησ με κριτόριο κατακύρωςησ την χαμηλότερη τιμό (δηλ. μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ) ςταθερό για όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, προώπολογιςμού δεκαπϋντε χιλιϊδων ευρώ (15.000,00 ) ςυμπεριλαμβανομϋνου και του Υ.Π.Α., για την κϊλυψη των αναγκών θϋρμανςησ των κτιρύων α) Νύκησ 5-7 και β)κορνϊρου 1 του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού.. Αναλυτικότερα, λόγω τησ διαρκούσ αυξομεύωςησ τησ τιμόσ των καυςύμων, ωσ κριτόριο κατακύρωςησ ορύζεται το μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%) επύ τησ νόμιμα διαμορφούμενησ κϊθε φορϊ μϋςησ λιανικόσ τιμόσ πώληςησ ανϊ λύτρο, κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ αυτού πριν του ΥΠΑ.,όπωσ αυτό αναφϋρεται ςτην ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού ( και ειδικότερα τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό-Παρατηρητόριο Σιμών Τγρών Καυςύμων ( - μϋςεσ τιμϋσ λιανικόσ πώληςησ καυςύμων για όλη την Ελλάδα. Η δαπϊνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1512 του Σακτικού Προώπολογιςμού, οικονομικού ϋτουσ 2015 του φορϋα 35/170 του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού. 3

4 Ο διαγωνιςμόσ θα γύνει εντόσ δϋκα ημερών (10) προςμετρούμενεσ από την επόμενη τησ ημϋρασ ανϊρτηςησ τησ διακόρυξησ ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ότοι ςτισ , ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 12:00 π.μ., ςτο κτύριο του Τπουργεύου επύ τησ οδού Νύκησ 5-7- ύνταγμα ςτο γραφεύο 324. Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό πρϋπει να καταθϋςουν ϋγγραφεσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ, εύτε αυτοπροςώπωσ, εύτε δια του νομύμου εκπροςώπου των διαγωνιζόμενων ό με νόμιμα εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο, οι οπούεσ πρωτοκολλούνται ςτο Πρωτόκολλο τησ ΔΠΤ&ΔΤ του Τπουργεύου (γραφ.324), Νύκησ 5-7 ύνταγμα TK , το αργότερο μϋχρι και την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, δηλαδό , ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Προςφορϊ που κατατύθεται μετϊ την ώρα αυτό εύναι εκπρόθεςμη και επιςτρϋφεται. Οι προςφορϋσ μπορεύ να αποςτϋλλονται ςτην Τπηρεςύα μασ με οποιοδόποτε τρόπο και να παραλαμβϊνονται με απόδειξη, με την απαραύτητη, όμωσ, προώπόθεςη ότι αυτϋσ θα περιϋρχονται, επύ ποινό αποκλειςμού, ςτην ανωτϋρω διεύθυνςη, το αργότερο μϋχρι και την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, δηλαδό , ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η ϋγκαιρη υποβολό των προςφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνύα ςφραγύδασ του ταχυδρομεύου δε λαμβϊνεται υπόψη, ςε περύπτωςη εκπρόθεςμησ υποβολόσ των προςφορών. τισ περιπτώςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ό οι ταχυδρομικϊ αποςτελλόμενεσ προςφορϋσ δεν τηρούν τα οριζόμενα από τισ διατϊξεισ των προηγούμενων παραγρϊφων, δεν λαμβϊνονται υπόψη και αποκλεύονται από τη ςυνϋχεια τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην Τπηρεςύα με οποιοδόποτε τρόπο, πριν από την διενϋργεια του διαγωνιςμού, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ παραδύδονται ςτην αρμόδια Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, προ τησ εκπνοόσ τησ προθεςμύασ που καθορύζεται ανωτϋρω. Επιςτρϋφονται χωρύσ να αποςφραγιςτούν οι προςφορϋσ που υποβϊλλονται ό περιϋρχονται ςτην Τπηρεςύα μασ, με οποιοδόποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΜΑ. Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ, επύ νομύμωσ υποβληθϋντων δικαιολογητικών οι υποψόφιοι παρϋχουν διευκρινύςεισ μόνο όταν αυτϋσ ζητούνται από αρμόδιο όργανο εύτε κατϊ την ενώπιον του διαδικαςύα, εύτε κατόπιν εγγρϊφου τησ Τπηρεςύασ, μετϊ την ςχετικό γνωμοδότηςη του οργϊνου. Από τισ διευκρινύςεισ, οι οπούεσ παρϋχονται, ςύμφωνα με τα παραπϊνω, λαμβϊνονται υπόψη μόνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα για τα οπούα υποβλόθηκε ςχετικό αύτημα από το αρμόδιο όργανο. Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει από την αρμόδια επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού που ϋχει οριςτεύ με τισ με αρ. πρωτ / ΔΠΤ&ΔΤ 1122/15 και ΔΠΤ&ΔΤ 2543 /15 αποφϊςεισ του Γενικού Γραμματϋα του Τπουργεύου Οικονομύασ,Ανϊπτυξησ και Σουριςμού. Η παρούςα διακόρυξη ϋχει αναρτηθεύ ςτον διαδικτυακό τόπο του Τπουργεύου και ςτα προγρϊμματα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», «ΚΗΜΔΗ». 4

5 Δικαύωμα υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν: α. Όλα τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ β. υνεταιριςμού γ. Ενώςεισ Κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ που αςχολούνται ςυςτηματικϊ με την προμόθεια υγρών καυςύμων. Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεούνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεούται να πρϊξει τούτο αν κατακυρωθεύ ςε αυτόν η ςύμβαςη εφόςον η λόψη οριςμϋνησ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Οι ενώςεισ προμηθευτών υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε από όλουσ τουσ προμηθευτϋσ, που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπό τουσ. Υυςικό ό νομικό πρόςωπο που λαμβϊνει μϋροσ ςτην παρούςα διαδικαςύα δεν επιτρϋπεται να ςυμμετϊςχει ςε περιςςότερεσ τησ μιασ προςφορϊσ, με ποινό αποκλειςμού του ςυνόλου των προςφορών ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει. Δεν γύνονται δεκτού: Α) Όςοι αποκλεύςθηκαν τελεςύδικα από κϊποια Ελληνικό Δημόςια Τπηρεςύα ό Ν.Π.Δ.Δ. ό Ν.Π.Ι.Δ. ό Α.Ε. του Δημοςύου τομϋα γιατύ δεν εκπλόρωςαν ςυμβατικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. Β) Όςοι αποκλεύςτηκαν από διαγωνιςμούσ για προμόθειεσ του Ελληνικού Δημοςύου με απόφαςη του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. Γ) Όςα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα του εξωτερικού ϋχουν υποςτεύ αντύςτοιχεσ με τισ παραπϊνω κυρώςεισ ςε χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Συχόν αντύςτοιχεσ κυρώςεισ εκτόσ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ θα εξετϊζονται και θα κρύνονται από την Αναθϋτουςα Αρχό ανϊ περύπτωςη. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι εκατόν εύκοςι ( 120 ) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, προςμετρούμενεσ από την επομϋνη τησ ημϋρασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του παραπϊνω αναφερόμενου απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Η προςφορϊ υποβϊλλεται, ςτην ελληνικό γλώςςα, μϋςα ςε ενιαύο ςφραγιςμϋνο φϊκελο, καθαρογραμμϋνη και χωρύσ ξϋςματα. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Οι ςυμμετϋχοντεσ, οφεύλουν να καταθϋςουν, υποχρεωτικϊ, μαζύ με την προςφορϊ τουσ, εγκαύρωσ και προςηκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ: 1). Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, κατϊ το ϊρθρο 6 παρ. 1, περ. γ του Π.Δ. 118/07, εφόςον ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπό τουσ. 2)Τπεύθυνη Δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ςτην οπούα θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμού και θα δηλώνεται ότι κϊθε διαγωνιζόμενοσ μϋχρι και την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ τουσ: 5

6 α. Δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα αδικόματα τησ παρ. 1 του ϊρθ. 43 του ΠΔ 60/2007, για κϊποιο από τα αδικόματα του Αγορανομικού Κώδικα, ςχετικό με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριότητασ ό για κϊποιο από τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δόλιασ χρεοκοπύασ, β. Δεν τελεύ υπό πτώχευςη, εκκαθϊριςη, παύςη εργαςιών, αναγκαςτικό διαχεύριςη ό πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολό εργαςιών ό δεν τελεύ ςε ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του. Δεν ϋχει κινηθεύ ςε βϊροσ του διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό οποιαδόποτε ϊλλη παρόμοια διαδικαςύα προβλεπόμενη από τισ διατϊξεισ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του. γ. Εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κύριασ και επικουρικόσ) αναφϋροντασ όλουσ τουσ φορεύσ ςτουσ οπούουσ καταβϊλλει ειςφορϋσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ καθώσ και ότι εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του. Διευκρινύζεται ότι το πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ θα αφορϊ όλουσ τουσ απαςχολούμενουσ με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ ςτην επιχεύρηςη του ςυμμετϋχοντοσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμϋνουσ του ΙΚΑ. δ. Εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο οικεύο Επιμελητόριο και το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, ( δεν αφορϊ ςυνεταιριςμούσ ). Σα αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα δηλώνουν ότι εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου τησ χώρασ εγκατϊςταςησ τουσ ό ςε ιςοδύναμεσ επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, ομούωσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ τουσ, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού ε. Δεν τελεύ υπό κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του Ν. 1892/1990 (A 101), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό υπό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ ( μόνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα ). Ότι δεν τελεύ υπό διαδικαςύα ϋκδοςησ απόφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω νομοθετημϊτων ό υπό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ ( μόνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα ). ςτ. Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεύ νόμιμα ( αφορϊ μόνο ςυνεταιριςμούσ ). ζ. Δεν ϋχει διαπρϊξει βαρύ επαγγελματικό παρϊπτωμα. η. Η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τα όςα ορύζονται ςτην παρούςα προκόρυξη, τα οπούα ο προςφϋρων ϋλαβε γνώςη και αποδϋχεται ανεπιφύλακτα. θ. Ο προςφϋρων δεν ϋχει αποκλειςθεύ από διαγωνιςμούσ του Δημοςύου για οποιονδόποτε λόγο. ι. Οι πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που περιϋχονται ςτην προςφορϊ τουσ εύναι πλόρη, αληθό και ακριβό ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, καθώσ και η προςφορϊ καλύπτει το ςύνολο τησ προκηρυςςόμενησ προμόθειασ. κ. Δεν υφύςτανται νομικού περιοριςμού ςτη λειτουργύα τησ επιχεύρηςόσ τουσ. 6

7 λ. Η ποιότητα του προςφερόμενου πετρελαύου εύναι ςύμφωνη με: -αυτό του πετρελαύου που παρϊγεται ςτα κρατικϊ διυλιςτόρια και προορύζεται για κατανϊλωςη. -εύναι ςύμφωνη με τουσ όρουσ που θϋτει το Τπουργεύο Οικονομύασ,Ανϊπτυξησ και Σουριςμού,τισ εκϊςτοτε προδιαγραφϋσ που καθορύζονται από το Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ, καθώσ επύςησ -και τισ προδιαγραφϋσ και τισ μεθόδουσ ελϋγχου τησ υπ'αριθμ. 467/2002 (ΥΕΚ1531/ τ.β ) Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών, Ανϊπτυξησ και Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων. μ. Δεςμεύεται ςε περύπτωςη ανϊθεςησ ςε αυτόν τησ προμόθειασ να εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του ςύμφωνα με την παρούςα διακόρυξη, την προςφορϊ και ςύμβαςη. ν. Η προςφορϊ ιςχύει για εκατό εύκοςι ( 120 ) ημϋρεσ από την επόμενη τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικό πρόςωπο, την υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλουν: - Οι Διαχειριςτϋσ, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ο.Ε., Ε.Ε. ό Ε.Π.Ε., - Ο Πρόεδροσ του Δ.. και ο Διευθύνων ύμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Α.Ε., - Ο Πρόεδροσ του υνεταιριςμού, όταν ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ εύναι υνεταιριςμόσ, - Κϊθε μϋλοσ που ςυμμετϋχει ςτην Ένωςη ό Κοινοπραξύα, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ένωςη Αναδόχων ό Κοινοπραξύα, και, - ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικού προςώπου, οι νόμιμοι εκπρόςωπού του. ε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, η παραπϊνω δόλωςη πρϋπει να κατατεθεύ για καθϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Δεν γύνονται δεκτού: Α) Όςοι αποκλεύςθηκαν τελεςύδικα από κϊποια Ελληνικό Δημόςια Τπηρεςύα ό Ν.Π.Δ.Δ. ό Ν.Π.Ι.Δ. ό Α.Ε. του Δημοςύου τομϋα γιατύ δεν εκπλόρωςαν ςυμβατικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. Β) Όςοι αποκλεύςτηκαν από διαγωνιςμούσ για προμόθειεσ του Ελληνικού Δημοςύου με απόφαςη του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. 3) Σα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα του υποψηφύου, όπωσ το Υ.Ε.Κ. ύδρυςησ και τισ τροποποιόςεισ του ( για υποψηφύουσ με μορφό Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ), επικυρωμϋνο αντύγραφο ό απόςπαςμα του καταςτατικού του υποψηφύου και των εγγρϊφων τροποποιόςεών του ( για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). τοιχεύα και ϋγγραφα από τα οπούα πρϋπει να προκύπτει ο Πρόεδροσ και Διευθύνων ύμβουλοσ Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόςωπα που ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ την Ε.Ε. και τα ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει από το καταςτατικό αναλόγωσ με την νομικό μορφό των εταιρειών ό κϊθε ϊλλου νομικού προςώπου. ε περύπτωςη ατομικόσ επιχεύρηςησ κατατύθεται η βεβαύωςη ϋναρξησ εργαςιών φυςικού προςώπου επιτηδευματύα από την αρμόδια ΔΟΤ. Οι ενώςεισ/κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, μαζύ με την προςφορϊ υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ για κϊθε προμηθευτό που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη/κοινοπραξύα. 7

8 4) ( Αφορϊ μόνο Ενώςεισ/κοινοπραξύεσ προμηθευτών ) -Σην ϋγκριςη του αρμόδιου οργϊνου του μϋλουσ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ για ςυμμετοχό του ςτο διαγωνιςμό και ςτην ϋνωςη. - Σην ϋγγραφη ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ των μελών τησ, ςτην οπούα θα αναγρϊφεται και θα οριοθετεύται με ςαφόνεια το μϋροσ τησ προμόθειασ που αναλαμβϊνει κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ ςτο ςύνολο τησ προςφορϊσ καθώσ και ο τρόποσ ςυνεργαςύασ των μελών μεταξύ τουσ κατϊ την υλοπούηςη τησ προμόθειασ, και ςτην οπούα επύςησ θα δηλώνεται ϋνα μϋλοσ ωσ ςυντονιςτόσ ο οπούοσ εύναι ταυτόχρονα υπεύθυνοσ για το ςυντονιςμό και τη διούκηςη όλων των μελών τησ ϋνωςησ. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικϊ και ϋγγραφα πρϋπει να εύναι, επύ ποινό αποκλειςμού, πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφϊ τουσ, από την κατϊ νόμο αρμόδια αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του υποψηφύου, και να ςυνοδεύονται, επύ ποινό αποκλειςμού, υποχρεωτικϊ από επύςημη μετϊφραςη τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. To Τπουργεύο Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και Σουριςμού ϋχει δικαύωμα να αποκλεύςει, οποτεδόποτε κατϊ τη διϊρκεια του διαγωνιςμού, ςυμμετϋχοντα από τον διαγωνιςμό, εϊν διαπιςτώςει με οποιονδόποτε τρόπο ότι ϋχει υποβϊλλει ψευδό ϋγγραφα, δηλώςεισ, ςτοιχεύα, πιςτοποιητικϊ κ.λ.π., ςε ςχϋςη με τον διαγωνιςμό. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 1. Νομύμωσ επικυρωμϋνο, από την κατϊ νόμο αρμόδια αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του υποψηφύου, αντύγραφο αδεύασ λειτουργύασ πρατηρύου υγρών καυςύμων που εκδύδεται από τη Διεύθυνςη Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2. Οι μεταπωλητϋσ υγρών καυςύμων, χρειϊζεται να προςκομύςουν νομύμωσ επικυρωμϋνο, από την κατϊ νόμο αρμόδια αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του υποψηφύου, αντύγραφο αδεύασ διακύνηςησ πετρελαιοειδών που εκδύδεται από το Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, Σομϋα Βιομηχανύασ. Προςφορϊ ςτην οπούα δε θα υπϊρχουν τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη και θα αποκλεύεται από την ςυνϋχεια του διαγωνιςμού. ΠΡΟΥΟΡΕ Οι Προςφορϋσ ςυντϊςςονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ Προκόρυξησ. Οι Προςφορϋσ κατατύθενται μϋςα ςε ενιαύο ςφραγιςμϋνο φϊκελο που πρϋπει να περιλαμβϊνει όλα όςα καθορύζονται ςτην παρούςα Προκόρυξη. τον ενιαύο ςφραγιςμϋνο ΥΑΚΕΛΟ πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ: α. Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαύα γρϊμματα. β. Ο πλόρησ τύτλοσ τησ αρμόδιασ Τπηρεςύασ που διενεργεύ τον διαγωνιςμό γ. Ο αριθμόσ τησ διακόρυξησ. δ. Η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. ε. Πρόχειροσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ για τισ ανϊγκεσ του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ. ςτ. Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα. 8

9 Μϋςα ςτον ενιαύο ςφραγιςμϋνο ΥΑΚΕΛΟ, επύ ποινό αποκλειςμού, τοποθετούνται (όχι ςε χωριςτό φϊκελο) όλα τα ςχετικϊ με την προςφορϊ ςτοιχεύα όπωσ τα ανωτϋρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ και ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ και ϋνασ χωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ ΥΑΚΕΛΟ με την ϋνδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει μόνο ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο τον ακόλουθο Πύνακα Οικονομικόσ Προςφορϊσ και θα αναφϋρει το ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%) επύ τησ νόμιμα διαμορφούμενησ, κϊθε φορϊ, μϋςησ λιανικόσ τιμόσ,όπωσ αυτό διαμορφώνεται από την Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό, η οπούα που θα προκύπτει μεταξύ τησ ανώτερησ και κατώτερησ λιανικόσ τιμόσ κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ του πετρελαύου θϋρμανςησ και η οπούα ϋκπτωςη θα εύναι ςταθερό για όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ΕΙΔΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΟΙ (%) ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ (ολογράφως) ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΟΙ (%) ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ (αριθμητικώς) Για το διαγωνιζόμενο φραγύδα και Τπογραφό Η τιμό για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ δύνεται ςε ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%), όπωσ καθορύζεται ςτη διακόρυξη. την τιμό περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, εκτόσ από το Υ.Π.Α., για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτη διακόρυξη. Η προςφερόμενη τιμό δύδεται ςε ΕΤΡΩ. Προςφορϊ που περιϋχει τιμό ςε ςυνϊλλαγμα ό με ρότρα ςυναλλϊγματοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, με απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου του Τπουργεύου ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού. Μειοδότησ θα αναδειχτεύ εκεύνοσ που θα προςφϋρει την χαμηλότερη ςυνολικϊ τιμό, ότοι το μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό ( % ) του αντικειμϋνου τησ παρούςασ διακόρυξησ, εφόςον καλύπτονται οι όροι τησ διακόρυξησ. Σο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τησ εκατό ( % ) υπολογύζεται ςτη νόμιμα διαμορφούμενη κϊθε φορϊ μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ, όπωσ αυτό ορύζεται από την Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό, που θα προκύπτει μεταξύ τησ ανώτερησ και κατώτερησ λιανικόσ τιμόσ κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ αυτού και που θα αντιςτοιχεύ ςε κϊθε χαρακτηριςτικό γνώριςμα του εύδουσ. 9

10 Και ο επιμϋρουσ ςφραγιςμϋνοσ ΥΑΚΕΛΟ τησ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ, πϋραν τησ ανωτϋρω ϋνδειξησ, θα πρϋπει να φϋρει και τισ ενδεύξεισ του ενιαύου ςφραγιςμϋνου ΥΑΚΕΛΟΤ. Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ οποιαδόποτε προςθόκη ό διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ των προςφορών, ότοι η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, κατϊ τον ϋλεγχο, μονογρϊφει και ςφραγύζει την τυχόν διόρθωςη ό προςθόκη και γενικϊ θα επιβεβαιώνει ότι αυτϋσ ϋγιναν πριν την αποςφρϊγιςη τησ προςφορϊσ. Η προςφορϊ απορρύπτεται, όταν υπϊρχουν ς αυτό διορθώςεισ που την καθιςτούν αςαφό, κατϊ την κρύςη του οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών. το διαγωνιςμό δεν γύνονται δεκτϋσ αντιπροςφορϋσ. ε περύπτωςη υποβολόσ τουσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Σο προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ δεςμεύει τον προμηθευτό που θα αναδειχθεύ, καθ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. Ο προςφϋρων, εφόςον δεν ϋχει αςκόςει, εμπροθϋςμωσ, την ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού, ό ϋχει απορριφθεύ η ανωτϋρω ϋνςταςη, θεωρεύται ότι αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και δεν δύναται, με την προςφορϊ του ό με οιονδόποτε ϊλλο τρόπο, να αποκρούςει, ευθϋωσ ό εμμϋςωσ, τουσ ανωτϋρω όρουσ. Η ϊςκηςη ενςτϊςεωσ κατϊ τησ διακηρύξεωσ δεν κωλύει τη ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται δημόςια την ημϋρα και ώρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ, παρουςύα αυτών που επιθυμούν να παραςτούν. Όλεσ οι ςελύδεσ των προςφορών και οι ςχετικού φϊκελοι μονογρϊφονται από την Επιτροπό. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ Σο αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ προςφορών και ςυγκεκριμϋνα η αρμόδια επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από τη ςχετικό διακόρυξη. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται ςτο παραπϊνω όργανο μετϊ το πϋρασ τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των προςφορών δεν αποςφραγύζονται αλλϊ παραδύδονται ςτην Τπηρεςύα για επιςτροφό, ωσ εκπρόθεςμεσ. Διευκρινύζεται ότι προκειμϋνου να εξοικονομεύται χρόνοσ και να επιταχύνονται οι διαδικαςύεσ η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ενιαύα χωρύσ διϊκριςη ςταδύων/φϊςεων ( αξιολόγηςη δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τεχνικόσ προςφορϊσ, αξιολόγηςη οικονομικόσ προςφορϊσ ). Περιπτώςεισ προςφορών που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ δεν θα απορρύπτονται, υπό την προώπόθεςη ότι οι αποκλύςεισ αυτϋσ δεν αναφϋρονται ςτουσ απαρϊβατουσ όρουσ και κρύνονται επουςιώδεισ από την αρμόδια επιτροπό για την επιτυχό ϋκβαςη του διαγωνιςμού. 10

11 Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών και την ανϊδειξη αυτού ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού ςυντϊςςει πρακτικό κατακύρωςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, το οπούο παραδύδει ςτη Δ/νςη Προμηθειών, Τποδομών και Διαχεύριςησ Τλικού του Τπουργεύου, η οπούα ειςηγεύται και προτεύνει ςτον Γενικό Γραμματϋα να αποφαςύςει για την κατακύρωςη βϊςει του ανωτϋρω πρακτικού. Σο εγκεκριμϋνο Πρακτικό αποςτϋλλεται από την Δ/νςη Προμηθειών, Τποδομών και Διαχεύριςησ Τλικού με FAX ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. Εφόςον αςκηθεύ ϋνςταςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και γύνει δεκτό, η επιτροπό διαμορφώνει ανϊλογα το πρακτικό ό ςυντϊςςει νϋο. ΕΝΣΑΕΙ-ΠΡΟΥΤΓΕ Ενςτϊςεισ-προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΣΗΕΙ τον προμηθευτό ςτον οπούο ϋγινε η κατακύρωςη ό ανϊθεςη, αποςτϋλλεται ςχετικό ανακούνωςη, που περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 1. Σα προσ προμόθεια εύδη. 2. Σην ποςότητα. 3. Σην τιμό, ότοι: ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%). 4. Σον φορϋα για τον οπούο προορύζονται τα προσ προμόθεια εύδη. 5. Ση ςυμφωνύα τησ κατακύρωςησ ό τησ ανϊθεςησ με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ καθώσ και με το ςχϋδιο ςύμβαςησ που ϋχει επιςυναφθεύ ςτη διακόρυξη. 6. Σην προθεςμύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. Με την ανακούνωςη η ςύμβαςη θεωρεύται ωσ ςυναφθεύςα, το δε ϋγγραφο τησ ςύμβαςησ που ακολουθεύ ϋχει αποδεικτικό μόνο χαρακτόρα. Ο υποψόφιοσ, ςτον οπούο κατακυρώθηκε ό ανατϋθηκε η προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ υποχρεούται να προςϋλθει εντόσ δϋκα ( 10 ) ημερών από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ ανακούνωςησ, για την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. Εϊν ο μειοδότησ υποψόφιοσ ςτον οπούο κατακυρώθηκε ό ανατϋθηκε η προμόθεια του πετρελαύου θϋρμανςησ δεν προςόλθε μϋςα ςτην προθεςμύα που του ορύςτηκε για να υπογρϊψει την ςχετικό ςύμβαςη, κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομϊ του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη αρμοδύου οργϊνου του Τπουργεύου, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού. 11

12 Με την ύδια διαδικαςύα, ο μειοδότησ υποψόφιοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμϊ του που απορρϋει απ αυτό, εφόςον δεν παρϋδωςε ό δεν αντικατϋςτηςε το πετρϋλαιο μϋςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ό ςτον χρόνο παρϊταςησ που του δόθηκε, ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Ο μειοδότησ υποψόφιοσ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη ό την ςύμβαςη όταν: α. Η ςύμβαςη δεν υπογρϊφηκε ό τα καύςιμα δεν φορτώθηκαν ό παραδόθηκαν ό αντικαταςτϊθηκαν με ευθύνη του Τπουργεύου β. υντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ. τον μειοδότη υποψόφιο, που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη, ανϊθεςη ό ςύμβαςη, επιβϊλλονται, με απόφαςη αρμοδύου οργϊνου του Τπουργεύο ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, η οπούα υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερόμενο προσ παροχό εξηγόςεων αθροιςτικϊ ό διαζευκτικϊ, οι παρακϊτω κυρώςεισ: α. Προμόθεια των καυςύμων ςε βϊροσ του εκπτώτου μειοδότη υποψηφύου από τουσ υπόλοιπουσ υποψηφύουσ, που εύχαν λϊβει μϋροσ ςτον διαγωνιςμό. Κϊθε ϊμεςη ό ϋμμεςη προκαλούμενη ζημύα του Δημοςύου ό τυχόν διαφορϊ που θα προκύψει, καταλογύζεται ςε βϊροσ του εκπτώτου μειοδότη υποψηφύου. Ο καταλογιςμόσ αυτόσ γύνεται ακόμη και ςτην περύπτωςη που δεν πραγματοποιεύται νϋα προμόθεια του υλικού, κατϊ τα παραπϊνω οριζόμενα. την περύπτωςη αυτό, ο υπολογιςμόσ του καταλογιζόμενου ποςού γύνεται με βϊςη κϊθε ςτοιχεύο, κατϊ την κρύςη του αρμοδύου οργϊνου και με βϊςη τισ αρχϋσ τησ καλόσ πύςτησ και των ςυναλλακτικών ηθών. β. Προςωρινόσ ό οριςτικόσ αποκλειςμόσ του μειοδότη υποψηφύου από το ςύνολο των προμηθειών των φορϋων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Ν. 2286/1995. Ο αποκλειςμόσ, ςε οποιαδόποτε περύπτωςη, επιβϊλλεται μόνο με απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Πολιτικόσ Προγραμματιςμού Προμηθειών, η οπούα υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερόμενο για παροχό εξηγόςεων και μετϊ από αιτιολογημϋνη ειςόγηςη τησ Τπηρεςύασ, που διενεργεύ το διαγωνιςμό. Η πληρωμό του αναδόχου θα γύνεται μετϊ την ϋκδοςη του ςχετικού τιμολογύου, τη βεβαύωςη τησ Δ/νςησ Προμηθειών ςε ςχϋςη με την διαμορφούμενη μϋςη λιανικό τιμό τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό, κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ αυτού, την ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό του πετρελαύου από την αρμόδια επιτροπό παραλαβόσ του Τπουργεύου, καθώσ και κϊθε ϊλλου ςχετικού νόμιμου δικαιολογητικού που θα ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Τπουργεύου. Οι κρατόςεισ επύ τησ ςυνολικόσ καθαρόσ (προ Υ.Π.Α.) ςυμβατικόσ αξύασ βαρύνουν τον προμηθευτό, ότοι: - Τπϋρ Μ.Σ.Π.Τ. 3%, - Φαρτόςημο 2% επύ του Μ.Σ.Π.Τ., - ΟΓΑ χαρτοςόμου 20% επύ του χαρτοςόμου. 12

13 Επύςησ, κρϊτηςη 0,10% για τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων ( παρ. 5, ϊρθρο 61 του Ν. 4146/2013 ), η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. το ανωτϋρω ποςό διενεργεύται κρϊτηςη τϋλουσ χαρτοςόμου 3% ( πλϋον 20% ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. επ αυτού ). Επύ του καθαρού ποςού (προ Υ.Π.Α.) γύνεται παρακρϊτηςη φόρου 1%, ςύμφωνα με το ϊρθρο 24 του Ν. 2198/94. Διευκρινύζεται ότι: Α) την μϋςη λιανικό τιμό θα υπολογύζεται το δοθϋν ποςοςτό ϋκπτωςησ. Β) Οι κρατόςεισ θα υπολογύζονται ςτισ ανωτϋρω τιμϋσ μετϊ την αφαύρεςη τησ ϋκπτωςησ και του Υ.Π.Α.. Μετϊ την ανακούνωςη κατακύρωςησ ό ανϊθεςησ υπογρϊφεται μεταξύ του Τπουργεύου και του προμηθευτό η ςύμβαςη, το κεύμενο τησ οπούασ επιςυνϊπτεται ςτη διακόρυξη. Η Τπηρεςύα ςυμπληρώνει ςτο κεύμενο τησ ςύμβαςησ τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ του προμηθευτό, με την οπούα ςυμμετεύχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και η οπούα προςφορϊ ϋγινε αποδεκτό με την κατακύρωςη του διαγωνιςμού ςε αυτόν. Δεν χωρεύ οποιαδόποτε διαπραγμϊτευςη ςτο κεύμενο τησ ςύμβαςησ που επιςυνϊφθηκε ςτη διακόρυξη του διαγωνιςμού, ούτε καθ οιονδόποτε τρόπο τροποπούηςη ό ςυμπλόρωςη τησ προςφορϊσ του αναδόχου. ε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, εφόςον ςυμφωνόςουν προσ τούτο και τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και υπό την προώπόθεςη ότι η τροποπούηςη προβλϋπεται από ςυμβατικό όρο, μπορεύ να τροποποιεύται η ςύμβαςη, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου. Η απόφαςη τησ διούκηςησ με την οπούα ςυναινεύ ςτην τροποπούηςη, δύναται να προςβληθεύ από οποιονδόποτε ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον. Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι εκτελϋςτηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλεσ οι ποςότητεσ του πετρελαύου θϋρμανςησ. β. Έγινε η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του αναδόχου από τουσ υπεύθυνουσ παραλαβόσ. γ. Έγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ, αφού προηγουμϋνωσ επιβλόθηκαν τυχόν κυρώςεισ ό εκπτώςεισ. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη κατϊ τα προβλεπόμενα από τη ςύμβαςη. Η παρούςα προμόθεια διϋπεται από την Ελληνικό Νομοθεςύα και κϊθε διαφορϊ που θα προκύψει μεταξύ του Τπουργεύου και του προμηθευτό, η οπούα θα αφορϊ την εκτϋλεςη, την εφαρμογό ό γενικϊ τισ ςχϋςεισ που δημιουργούνται από αυτό, θα λυθεύ από τα εδρεύοντα ςτην Αττικό αρμόδια δικαςτόρια. Εύναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδόποτε προςφυγό ςτα δικαςτόρια, τα ςυμβαλλόμενα μϋρη θα καταβϊλλουν κϊθε προςπϊθεια για φιλικό διευθϋτηςη των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τουσ. 13

14 ΕΙΔΟ - ΠΟΟΣΗΣΑ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Σα υπό προμόθεια εύδη για την κϊλυψη των αναγκών του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού εύναι τα παρακϊτω: ( λύτρα πετρελαύου θϋρμανςησ) Οι προδιαγραφϋσ των καυςύμων ( φυςικϊ και χημικϊ χαρακτηριςτικϊ ) καθορύζονται από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Η ποιότητα του προςφερόμενου πετρελαύου θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με αυτό του πετρελαύου που παρϊγεται ςτα κρατικϊ διυλιςτόρια και προορύζεται για κατανϊλωςη, ςύμφωνη με τουσ όρουσ που θϋτει το Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, τισ εκϊςτοτε προδιαγραφϋσ που καθορύζονται από το Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ καθώσ επύςησ και τισ προδιαγραφϋσ και τισ μεθόδουσ ελϋγχου τησ υπ' αρ. 467/2002 ( ΥΕΚ 1531/ τ.β ) Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών, Ανϊπτυξησ και Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων. Η αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ δειγματοληψύα καυςύμων, ςύμφωνα με την, από τισ αγορανομικϋσ διατϊξεισ και τον Κώδικα Σροφύμων και Ποτών, προβλεπόμενη διαδικαςύα. ε περύπτωςη παραλαβόσ εύδουσ ποιοτικϊ κατώτερου, που δεν πληρού τισ προδιαγραφϋσ, θα επιβϊλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Ν.2286/95 και το Π.Δ. 118/07, κυρώςεισ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται από την υπογραφό τησ μϋχρι την εκπλόρωςη όλων των όρων τησ ςύμβαςησ. ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να προμηθεύει με πετρϋλαιο θϋρμανςησ το Τπουργεύο από την ημϋρα υπογραφόσ με δαπϊνεσ και μεταφορικϊ μϋςα δικϊ του. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύει το ϊρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Οι παραδόςεισ του πετρελαύου θϋρμανςησ θα γύνονται εντόσ δύο (2) ημερών μετϊ από ςχετικό ειδοπούηςη ( τηλεφωνικϊ ό με ΥΑΞ ) προσ τον προμηθευτό. Η παρϊδοςη του πετρελαύου θϋρμανςησ θα γύνεται ςτισ δεξαμενϋσ των κτιρύων Νύκησ 5-7 και Κορνϊρου 1 ςτο ύνταγμα. Η παρακολούθηςη τησ παρϊδοςησ του πετρελαύου θϋρμανςησ του προμηθευτό και η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του, θα γύνεται με ευθύνη των αρμοδύων οργϊνων του Τπουργεύου ( Επιτροπό Παραλαβόσ ). Η ποςότητα του πετρελαύου που θα παραδοθεύ θα ελεγχθεύ-επιβεβαιωθεύ εκ μϋρουσ του Τπουργεύου με την χρόςη του ειδικού ψηφιακού μετρητό πετρελαύου που διαθϋτει το Τπουργεύο και ο οπούοσ εύναι πιςτοποιημϋνοσ από το Πολυτεχνεύο και η απόκλιςη ςτισ εν λόγω μετρόςεισ εύναι τησ τϊξεωσ του ± 0,05 %. 14

15 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 1. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ να ακολουθεύ πιςτϊ τισ οδηγύεσ και τισ υποδεύξεισ του Τπουργεύου. 2. Ο προμηθευτόσ ρητϊ ευθύνεται για κϊθε ενϋργεια υπαλλόλων του, τυχόν ςυμβούλων ό αντιπροςώπων αυτού, ςυμπεριλαμβανομϋνου ανεξαιρϋτωσ οποιουδόποτε, που θα χρηςιμοποιηθεύ από αυτόν για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων που αναλαμβϊνει καθώσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεώςεισ. 3. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να εξαςφαλύςει την ϋγκαιρη και ϊριςτησ ποιότητασ προμόθεια των καυςύμων, που ςυνιςτούν το αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Σα ϋξοδα μεταφορϊσ και φορτοεκφόρτωςησ βαρύνουν τον προμηθευτό. Συχόν διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ παρϋχονται από την Δ/νςη Προμηθειών, Τποδομών και Διαχεύριςησ Τλικού του Τπουργεύου. Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ματαιώςει ό να επαναλϊβει το Διαγωνιςμό ςε κϊθε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ. ε περύπτωςη ματαύωςησ του Διαγωνιςμού, οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι δε θα ϋχουν δικαύωμα αποζημύωςησ για οποιοδόποτε λόγο. Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΦΡΟΝΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γπαθείο κ. Τποςπγού Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα Τποςπγείος Γπαθείο κ. Γενικού Δ/νηή Οικονομικών Τπηπεζιών Δ/νζη Ππομηθειών, Τποδομών & Διασείπιζηρ Τλικού Επιηποπή Διενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ ππόσειπων διαγωνιζμών 15

16 ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Τ Μ Β Α Η Α.Π. ΔΠΤ. / ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ( λίηπων Πεηπελαίος θέπμανζηρ) ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 16

17 την Αθόνα, ςόμερα την.. /../2015 μεταξύ: 1. Α) Σου Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, που εδρεύει ςτην Αθόνα, οδόσ Νύκησ 5-7, τ.κ και θα αποκαλεύται ςτο εξόσ «YΠΟΤΡΓΕΙΟ» και εκπροςωπεύται νόμιμα ςτην παρούςα από τον Γενικό Διευθυντό Οικονομικών Τπηρεςιών κ. Κυριϊκο Πολυχρονύδη και Β) Tησ Εταιρεύασ. με ΑΥΜ. και ΔΟΤ.. που εδρεύει ςτ..., οδόσ.. και θα αποκαλεύται ςτο εξόσ «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και εκπροςωπεύται νόμιμα από. και ϋχοντασ υπόψη α) την απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ με αρ. πρωτ /ΔΟΔ7592/ (ΑΔΑ 6Κ13465ΥΘΘ-13Γ), πύςτωςησ ύψουσ ςτον ΚΑΕ 1512 του Υ. 35/170 που καταχωρόθηκε με α/α ςτο βιβλύο εγκρύςεων και πληρωμών τησ Τ.Δ.Ε. του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, β) την με αρ. πρωτ...προςφορϊ που κατϋθεςε η «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» γ) την απόφαςη κατακύρωςησ ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αποδεκτϊ τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο πρώτοσ των ςυμβαλλομϋνων με την ωσ ϊνω ιδιότητϊ του, και ςύμφωνα με την από../../2015 οικονομικό προςφορϊ του δεύτερου των ςυμβαλλομϋνων, αναθϋτει την προμόθεια λύτρων πετρελαύου θϋρμανςησ για τισ ανϊγκεσ των Τπηρεςιών του Τπουργεύου που ςτεγϊζονται ςτα κτόρια επύ των οδών Νύκησ 5-7 και Κορνϊρου 1 όπωσ αναλύεται ςτον παρακϊτω πύνακα: Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ςε λύτρα 1 Νύκησ 5-7, ύνταγμα Ερμού και Κορνϊρου ΤΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟ 2. ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Η εταιρεύα υποχρεούται να προμηθεύςει το Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού με τισ παραπϊνω ποςότητεσ πετρελαύου θϋρμανςησ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ,με δαπϊνεσ και μεταφορικϊ μϋςα δικϊ τησ. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύει το ϊρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Οι παραδόςεισ του πετρελαύου θϋρμανςησ θα γύνονται εντόσ δύο (2) ημερών μετϊ από ςχετικό ειδοπούηςη του Τπουργεύου (τηλεφωνικϊ ό με ΥΑΞ) προσ την Εταιρεύα. 17

18 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Σο πετρϋλαιο θϋρμανςησ θα παραδοθεύ ςτισ δεξαμενϋσ των κτιρύων του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, επύ των οδών Νύκησ 5-7 και Κορνϊρου 1 ςτο ύνταγμα. ΑΡΘΡΟ 4. ΚΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ Σο ςυνολικό κόςτοσ τησ ανωτϋρω προμόθειασ ανϋρχεται ςε.. ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 23% και αναλύεται παρακϊτω: Ευρώ Α/ Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 1 Πετρϋλαιο Θϋρμανςησ λύτρα ΣΙΜΗ ΛΙΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Η παραπϊνω τιμό ανϊ λύτρο θα υπολογύζεται ύςτερα από την αφαύρεςη, από την μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ, του ποςού που προκύπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του ποςοςτού ϋκπτωςησ. που ϋχει ςυμφωνηθεύ μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων με την νόμιμα διαμορφούμενη κϊθε φορϊ μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ, όπωσ αυτό διαμορφώνεται από την Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό, κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ αυτού. Οι νόμιμεσ κρατόςεισ που βαρύνουν την «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» εύναι: Α/Α ΕΙΔΟ ΚΡΑΣΗΗ ΠΟΟ 1 Παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ για την προμόθεια των καυςύμων, 1% επύ τησ καθαρόσ αξύασ του τιμολογύου ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Ν /1994 ϊρθρο Παρακρϊτηςη ύψουσ 0,10% επύ τησ καθαρόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Ν.4013/2011, Άρθρο 4 παρ. 3 υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςιών υμβϊςεων. Φαρτόςημο 3% επύ τησ κρϊτηςησ υπϋρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 3 ΟΓΑ, 20% επύ χαρτοςόμου υπϋρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 4 Παρακρϊτηςη ύψουσ 3% υπϋρ του Μ.Σ.Π.Τ. επύ τησ καθαρόσ αξύασ του τιμολογύου ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 του Π.Δ.422/81 5 Φαρτόςημο 2% επύ τησ κρϊτηςησ υπϋρ Μ.Σ.Π.Τ. 6 ΟΓΑ, 20% επύ χαρτοςόμου Μ.Σ.Π.Τ. ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η ςύμβαςη ιςχύει από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και μϋχρι την εκπλόρωςη των όρων που ορύζονται από την παρούςα ςύμβαςη. 18

19 ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ Οι προδιαγραφϋσ των καυςύμων ( φυςικϊ και χημικϊ χαρακτηριςτικϊ ) καθορύζονται από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Η ποιότητα του προςφερόμενου πετρελαύου θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με αυτό του πετρελαύου που παρϊγεται ςτα κρατικϊ διυλιςτόρια και προορύζεται για κατανϊλωςη, ςύμφωνη με τουσ όρουσ που θϋτει το Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, τισ εκϊςτοτε προδιαγραφϋσ που καθορύζονται από το Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ καθώσ επύςησ και τισ προδιαγραφϋσ και τισ μεθόδουσ ελϋγχου τησ υπ' αρ. 467/2002 ( ΥΕΚ 1531/ τ.β ) Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών, Ανϊπτυξησ και Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων. Η αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ δειγματοληψύα καυςύμων, ςύμφωνα με την, από τισ αγορανομικϋσ διατϊξεισ και τον Κώδικα Σροφύμων και Ποτών, προβλεπόμενη διαδικαςύα. ε περύπτωςη παραλαβόσ εύδουσ ποιοτικϊ κατώτερου, που δεν πληρού τισ προδιαγραφϋσ, θα επιβϊλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Ν.2286/95 και το Π.Δ. 118/07, κυρώςεισ. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Η πληρωμό του δευτϋρου των ςυμβαλλομϋνων θα γύνει μετϊ την ϋκδοςη των ςχετικών τιμολογύων πώληςησ και εφόςον η αρμόδια τριμελόσ επιτροπό του Τπουργεύου βεβαιώςει την ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό και καλό εκτϋλεςη των όρων τησ παραπϊνω ςύμβαςησ με την ςύνταξη του ςχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβόσ. Η παραπϊνω πληρωμό θα γύνει με ϋκδοςη τακτικού εντϊλματοσ πληρωμόσ ςτο όνομα τησ εταιρεύασ, η δε δαπϊνη θα βαρύνει τον Σακτικό Προώπολογιςμό του φορϋα 35/170 και τον Κ.Α.Ε ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 1. Η εταιρεύα υποχρεούται κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ να ακολουθεύ πιςτϊ τισ οδηγύεσ και τισ υποδεύξεισ του Τπουργεύου. 2. Η εταιρεύα ρητϊ ευθύνεται για κϊθε ενϋργεια υπαλλόλων τησ, τυχόν ςυμβούλων ό αντιπροςώπων, ςυμπεριλαμβανομϋνου ανεξαιρϋτωσ οποιουδόποτε, που θα χρηςιμοποιηθεύ από αυτόν για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων που αναλαμβϊνει καθώσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεώςεισ. 3. Η εταιρεύα υποχρεούται να εξαςφαλύςει την ϋγκαιρη και ϊριςτησ ποιότητασ προμόθεια των καυςύμων, που ςυνιςτούν το αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 19

20 ΑΡΘΡΟ 9. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΙΔΙΚΙΑ Ουδεύσ από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ δύναται να εκχωρόςει ό να μεταβιβϊςει με ϊλλο τρόπο τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από την παρούςα, χωρύσ την ϋγγραφη ςυναύνεςη του ϊλλου μϋρουσ. Η ςύμβαςη αυτό διϋπεται από το Ελληνικό Δύκαιο και περιϋχει όλεσ τισ ςυμπεφωνημϋνεσ υποχρεώςεισ και δικαιώματα των ςυμβαλλομϋνων. Για ό,τι δεν προβλϋπεται ρητϊ από την παρούςα ςύμβαςη, εφαρμόζονται αυτοδικαύωσ οι διατϊξεισ του Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμηθειών Δημοςύου». ε περύπτωςη ϊρνηςησ ό δυςτροπύασ του «αναδόχου» ό αθϋτηςησ οποιουδόποτε όρου αυτόσ τησ ςύμβαςησ, εφαρμόζονται αναλογικϊ οι διατϊξεισ του Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμηθειών Δημοςύου». Ελλεύψει φιλικού διακανονιςμού μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων, οποιαδόποτε διαφορϊ θα διακανονιςθεύ ςύμφωνα με την Ελληνικό νομοθεςύα και με βϊςη τισ διατϊξεισ του αςτικού κώδικα για το υπόψη αντικεύμενο. Αρμόδια για την επύλυςη τυχόν αντιδικύασ μεταξύ Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ και «αναδόχου», ορύζονται τα δικαςτόρια τησ Αθόνασ. Η παρούςα ςύμβαςη δύναται να τροποποιηθεύ μόνο με ϋγγραφη ςυμφωνύα των ςυμβαλλομϋνων μερών. Μετϊ τα παραπϊνω ςυμφωνηθϋντα και ςυνομολογηθϋντα, ςυντϊχθηκε η παρούςα ςύμβαςη, η οπούα, αφού αναγνώςθηκε και βεβαιώθηκε, υπογρϊφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ ςε τϋςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αντύτυπα ςε απλό φύλλο χϊρτου. Από τα τϋςςερα (4) αυτϊ πρωτότυπα αντύτυπα τησ ςύμβαςησ, τα μεν τρύα (3) κατατύθενται ςτο Σμόμα Κατϊρτιςησ και Εκτϋλεςησ Προγρϊμματοσ Προμηθειών του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, το δε ϊλλο ϋλαβε η «Εταιρεύα», η οπούοσ δόλωςε ότι, ϋλαβε γνώςη των όρων τησ ςύμβαςησ και τουσ αποδϋχεται ανεπιφύλακτα και ςυγχρόνωσ ότι, ενεργεύ για λογαριαςμό τησ Σα ανωτϋρω ςυμφωνόθηκαν και ϋγιναν αποδεκτϊ από αμφότερουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ και ςε πύςτωςη αυτών ςυντϊχθηκε και υπογρϊφεται η παρούςα ςύμβαςη ςε τϋςςερα (4) πρωτότυπα ωσ κατωτϋρω και ϋλαβε από αυτϊ τρύα το Τπουργεύο και ϋνα η Εταιρεύα. ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΦΡΟΝΙΔΗ 20

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC00199407 017-09- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 11, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 13 1306 483 13 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ: ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΙΑΓΩΓΗ Σο κοινωφελϋσ ύδρυμα με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για προμήθεια προμήθεια Managed Switch, MiniGBIC Module, PatchCord

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για προμήθεια προμήθεια Managed Switch, MiniGBIC Module, PatchCord ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Αςημύνα Βελλινιϊτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθόνα, 12/ 05 /2017 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωη. :32154/ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

Αρ. Πρωη. :32154/ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Αρ. Πρωη. :32154/18-10-2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ Η: Ίδιοι Πόροι

ΕΡΓΟ: ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ Η: Ίδιοι Πόροι 18PROC003716678 2018-09-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ Η ΤΔΡΕΤ Η ΑΠΟΧΕΣΕΤ Η ΑΓΡΙΝΙΟΤ (ΔΕΤΑΑ) ΕΡΓΟ: Υποςτηρικτικά ζργα / ςυνοδζσ εργαςίεσ λειτουργίασ των δικτφων φδρευςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 9314 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 9314 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 03-10-2018 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 9314 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. CPV : Καηαζκεσαζηικές εργαζίες για έργα οδοζηρωζίας και αζθαληόζηρωζης. υνολικόσ Προώπολογιςμόσ ,94 με Υ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. CPV : Καηαζκεσαζηικές εργαζίες για έργα οδοζηρωζίας και αζθαληόζηρωζης. υνολικόσ Προώπολογιςμόσ ,94 με Υ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ Σελ. 1 ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω5Ο1ΩΗ4-ΛΘΟ ΑΔΑΜ:.. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΑΔΑ: Ω5Ο1ΩΗ4-ΛΘΟ ΑΔΑΜ:.. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη 1 Ειςαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμόσ Πρωτ. : 9401/

Αριθμόσ Πρωτ. : 9401/ Αριθμόσ Πρωτ. : 9401/20-06-2018 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ: 01/ υνολικϊ: Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ: (μη περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ) (περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24% )

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ: 01/ υνολικϊ: Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ: (μη περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ) (περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24% ) ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40.000 ΛΙΣΡΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 32.000 ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΑΛΜ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1 ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1 ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ 1 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 27/02/2018 Α.Π.: 1504 ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολόσ προςφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΥΑ. Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΥΑ. Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΜΕ ΚΛΕΙΣΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 1123/2017

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 1123/2017 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡ.ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ - ΘΡΑΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΘΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ. 1123/2017 ΕΡΓΟ: "Καηαζκευή παιδικών χαρών " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 400.000,00 με ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΘΣΩΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7294 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7294 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 30-07- ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 7294 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και κπιηήπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 33/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΙΛΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΑΕΡΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 33/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΙΛΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΑΕΡΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Βαθμόσ Αςφαλεύασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ιωϊννινα : 05.07.018 Αριθ. Πρωτ. : 953 ΣΜΗΜΑ : OIKONOMIKO ΓΡΑΥΕΙΟ : Πληροφ. : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Γκορύτςα Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη Σ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σηλϋφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 5 Μαρτύου Ειςαγωγή ύμφωνα με τισ διατϊξεισ:

Αθόνα, 5 Μαρτύου Ειςαγωγή ύμφωνα με τισ διατϊξεισ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΤ 1. Ειςαγωγή Αθόνα, 5 Μαρτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθόνα, 21 Μαρτύου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ Τ Π Η Ρ Ε Ι Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Ε Τ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν & Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ω Ν 1 ο ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ιωϊννινα 12/ 07/2018 ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Αριθμ. Πρωτ: 40500/3384 ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ ταχ. δ/νςη: Κωλϋττη 14, 45444, Ιωϊννινα τηλ.: 2651083880-81, Fax: 2651083882 πληρ.: Π. Μπαλϊφα email: gbalafa@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη Ευρωπαώκό Ϊνωςη Σαμεύο υνοχόσ ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Υ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΓ. ΙΨΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ»

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Υ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΓ. ΙΨΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: Εκτιμώμενησ αξύασ 38.

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: Εκτιμώμενησ αξύασ 38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΜΑΣΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνςη: Οινοπύωνοσ 1 Χύοσ Ταχ. Κώδικασ: 82100 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΣΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η Δ Ι Α Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Περιςτζρι 05/09/2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: OIK. 34430 ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ Σαχ.Δ/νςη: ΔΗΜΟΘΕΝΟΤ 11-13 & ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεςςόνη Αρ. Πρωτ.: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

Μεςςόνη Αρ. Πρωτ.: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Μεςςόνη 12-07-2018 Αρ. Πρωτ.: 10738 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΨΝ ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΦΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΨ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΨΝ»

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΨΝ ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΦΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΨ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΨΝ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Δ/ΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & Σ.Τ. ΕΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ «ΠΟΝΣΙΑΚΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ» ΔΗΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Κ.Α.: 64.7311.045 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Α Ν Ο Η Κ Σ Ζ Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΦΨΡΙ ΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ

ΚΑΣΑΦΨΡΙ ΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΚΑΣΑΦΨΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC INFORMATICS

18PROC INFORMATICS Digitally signed by 18PROC003580940 INFORMATICS 2018-08-20 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2018.08.20 15:29:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΘ86-4ΑΙ SERAFEIM LOUKOVITIS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ ΓΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ : 19/2018 ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ ΓΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ : 19/2018 ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ ΓΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ : 19/2018 ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ.ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 198.474,00 ΔΤΡΩ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΚΑΠ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΦ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛ/ΕΩΝ ΔΑΚ - ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΑΙΘΟΤΑ Ε ΠΩΛΗΣΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΑΠ ΣΟ ΝΕΟ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΕΛΛΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ (ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ) ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΨΗ ΣΡΙΨΝ(3) ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΤΣΟΜΕΣΑΓΓΙΗ Αναθϋτουςα Αρχό :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΗ-8Σ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: Αθόνα, 29 Οκτωβρύου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ18Α ΕΞ2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΗ-8Σ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: Αθόνα, 29 Οκτωβρύου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ18Α ΕΞ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α 2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ

Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ Πέτροσ Πανταζόπουλοσ, Δικηγόροσ, ΔΝ Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ 4η Διημερίδα ΕΕΝ Επίκαιρα Ζηηήμαηα Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΘΗΝΑ, 04/09/2017 Α.Π. 5676 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΔΡΓΟ: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΙ ΟΓΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΛΔΒΙΓΙΟΤ» Αρ. Μελέτης: 169 / 2017 Αρ. Πρωτ.: 49216 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 28.983,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ραφόνα, 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 1782 ΔΡΓΟ: ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΛΙΜΔΝΑ ΡΑΦΗΝΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΔΕ 2017 ΣΑΕ 189 ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ

Ραφόνα, 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 1782 ΔΡΓΟ: ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΛΙΜΔΝΑ ΡΑΦΗΝΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΔΕ 2017 ΣΑΕ 189 ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΥΗΝΑ Α.Ε. Ακτό Ανδρϋα Γ. Παπανδρϋου, Λιμϊνι Ραφόνασ 190 09 τηλ.: 22940 22840 / 23605, fax: 22940 26076 e-mail: grammateia@rafinaport.gr, site: www.rafinaport.gr ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49811/04/Β/01/142

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ: Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ:

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ: Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ Γ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 10433 - ΑΘΗΝΑ ΑΥΜ:090068550 Δ.Ο.Τ:Δ ΑΘΗΝΨΝ ΣΗΛ:210-8841841 Email: info@hhf.org.gr ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7/2017 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ: 12557 ΑΘΗΝΑ, 5/12/2017 ΑΠΟΥΑΗ ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ α ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑ ΔΘΜΟ ΠΑΣΡΕΩΝ Πάτρα, 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 52626 Δ/ΝΘ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΤ - Θ/Μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Διμαρχοσ Πατρζων, διακθρφςςει τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ υνεδρίαση :24 η ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ :85 ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ υνεδρίαση :24 η ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ :85 ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ υνεδρίαση :24 η ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ :85 ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:24/09/2018 ΑΠΟΥΑΗ το Μεγανήσι σήμερα την 24 η επτεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC0008074 017--1 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 11, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 13 16 483 13 16 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 21/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛ/ΕΩΝ ΔΑΚ - ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΠ ΣΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 57 2 οσ ΟΡΟΦΟ» Προχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΡΜΩΡΥ-28Ε Αριθ.Πρωτ. :ΟΙΚ.2135 Ηλιούπολη, 30.1.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔιεύθυνσηΤεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης Τμήμα Μελετών Κατασκευών Ταχ. Δ/νση : Σοφοκλή Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου» Ταχ. δ/νςη: Πατηςύων 80 Τ.Κ. Πόλη: 104 34 ΑΘΗΝΑ Ιςτοςελύδα: www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΘΗΝΑ, 11 /10/2017 Α.Π. 6670 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ

Διαβάστε περισσότερα