Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ 2936 TMHMA Α Σασ. Διεύθςνζη: Νίκηρ 5-7 Σασ. κώδ.: , Αθήνα Πλαηεία ςνηάγμαηορ Πληποθοπίερ: Ελ.Λςμπεπιάδος Σηλ.: ΘΕΜΑ : «Διενϋργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνιςμού με βϊςη τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 για την επιλογό αναδόχου προμόθειασ λύτρων πετρελαύου θϋρμανςησ για τισ ανϊγκεσ θϋρμανςησ των κτιρύων Νύκησ 5-7 και Κορνϊρου 1 του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού» Έχοντασ υπόψη: Α. Σιρ διαηάξειρ: Α Π Ο Υ Α Η 1. τoυ ν. 2286/95 (Υ.Ε.Κ. 19/Α / ): «Προμόθειεσ Δημοςύου Σομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων». 2. του ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247/Α) «Περύ Δημοςύου Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοςιονομικό Διαχεύριςη και Ευθύνη», την παρ. 3 του ϊρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ ςτόριξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ» και τα ϊρθρα 45 και 50 του ν.3943/2011 «Καταπολϋμηςη τησ φοροδιαφυγόσ, ςτελϋχωςη των ελεγκτικών υπηρεςιών και ϊλλεσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ του Τπουργεύου Οικονομικών» και ιςχύει ςόμερα. 3. του ϊρθρου 24 του ν.2198/94 «Παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ κατϊ την προμόθεια κϊθε εύδουσ αγαθών ό παροχόσ υπηρεςιών». 4. του ν. 4281/2014 (Υ.Ε.Κ. 160/Α / ) «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ Ελληνικόσ Οικονομύασ, οργανωτικϊ θϋματα Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 37 του ν.4320/2015 (Υ.Ε.Κ. 29/Α / ) «Ρυθμύςεισ για τη λόψη ϊμεςων μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ, την οργϊνωςη τησ Κυβϋρνηςησ και των Κυβερνητικών οργϊνων και λοιπϋσ διατϊξεισ». 5. του ν. 4013/11 (Υ.Ε.Κ. 204/Α / ) περύ ςύςταςησ ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 1

2 6. του ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και ϊλλεσ διατϊξεισ». 7. του ν. 3886/2010 (ΥΕΚ 173/A) «Δικαςτικό Προςταςύα κατϊ τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων», όπωσ τροποποιόθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΥΕΚ51/Α). 8. του ϊρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΥΕΚ 167/Α ) «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ». 9. του ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143/Α) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ ( ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ». 10. του ϊρθρου 90 του κώδικα νομοθεςύασ για την κυβϋρνηςη και τα κυβερνητικϊ όργανα, που κυρώθηκε με το ϊρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Υ.Ε.Κ. 98/Α /2005), όπωσ τροποποιόθηκε με τα ϊρθρα από 18 ϋωσ 28 του ν. 4320/2015 (Υ.Ε.Κ. 29/Α / ) «Ρυθμύςεισ για τη λόψη ϊμεςων μϋτρων για την αντιμετώπιςη τησ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ, την οργϊνωςη τησ Κυβϋρνηςησ και των Κυβερνητικών οργϊνων και λοιπϋσ διατϊξεισ». 11. του π.δ. 60/ 2007 (ΥΕΚ 64/Α) «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ περύ ςυντονιςμού των διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών, όπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16 ησ Νοεμβρύου 2005», ςε ςυνδυαςμό με το ν. 1455/ του π.δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150/Α) «Κανονιςμόσ Προμηθειών Δημοςύου» όπωσ ιςχύει ςυμπληρωματικϊ ςτο π.δ. 60/2007 και κατϊ το μϋροσ που δεν αντύκειται ςτο ν. 4155/ του π.δ. 113/2010 (ΥΕΚ 194/Α) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ». 14. του π.δ. 116/2014 (Υ.Ε.Κ. 185/Α ) «Οργανιςμόσ του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ», όπωσ ιςχύει. 15. του π.δ. 70/2015 (Υ.Ε.Κ. 114/Α / ) «Αναςύςταςη και μετονομαςύα Τπουργεύων, μετονομαςύα του Τπουργεύου Οικονομύασ, Τποδομών,Ναυτιλύασ και Σουριςμού ςε Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού». 16. Σο π.δ. 73/2015 (ΥΕΚ 116/A/ ) «Διοριςμόσ Αντιπροϋδρου τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών». Β. Σιρ αποθάζειρ με απιθμούρ: 1. Σην αριθ. πρωτ / (ΥΕΚ 562/Τ.Ο.Δ.Δ./ ) κοινό απόφαςη του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Οικονομύασ Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμού, διοριςμού του Γενικού Γραμματϋα Ηλύα Ξανθϊκου του Κωνςταντύνου, που εκδόθηκε ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 50 του Κώδικα Νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα Κυβερνητικϊ όργανα, που κυρώθηκε με το ϊρθρο του Π.Δ. 63/ Σην αριθμ / (Β 992) απόφαςη του Τπουργού Οικονομύασ, Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμού «Μεταβύβαςη του δικαιώματοσ υπογραφόσ Με εντολό Τπουργού ςτον Γενικό Γραμματϋα του Τπουργεύου Οικονομύασ, Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμού (π. δ. 116/2014), όπωσ ιςχύει». 2

3 3. Σην αριθμ.35130/739/ (Β 1291)απόφαςη του Τπουργού Οικονομικών «Αύξηςη των χρηματικών ποςών του ϊρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων που αφορούν προμόθεια προώόντων, παροχό υπηρεςιών ό εκτϋλεςη ϋργων». 4. Σην αριθμ. Π1/3305/ (ΥΕΚ 1789/Β) του Τφυπουργού Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλύασ για την εξαύρεςη προμηθειών από την ϋνταξό τουσ ςτο Ενιαύο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ). 5. Σην K.Τ.Α /ΓΔΟΤ/223/ (ΥΕΚ 2090/τ.Β/2013) «Αναδιϊρθρωςη τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ». Γ. Σισ εγγεγραμμϋνεσ πιςτώςεισ ςτον ΚΑΕ 1512 του ϋτουσ 2015 του φορϋα 35/170 Δ. Σο με αριθ. πρωτ /ΔΔΤΟΣΤ/337/ αύτημα τησ Δ/νςησ Διοικ. Τποςτόριξησ Οργϊνωςησ & Σεχνικών Τπηρεςιών για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ ( λύτρων) για τισ ανϊγκεσ των κτιρύων α) Νύκησ 5-7 και β)κορνϊρου 1 του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού. Ε. Σο αριθμ. πρωτ. ΔΠΤΔΤ 2501/ (ΑΔΑΜ 15RE ) αύτημα τησ Δ/νςησ μασ για δϋςμευςη πύςτωςησ ςτον ΚΑΕ 1512 του Υορϋα 35/170 ποςού ( )δεκαπϋντε χιλιϊδων ευρώ. Σ.Σην αριθμ. πρωτ /ΔΟΔ7592/ (ΑΔΑ 6Κ13465ΥΘΘ-13Γ) απόφαςη ϋγκριςησ δϋςμευςησ πύςτωςησ ύψουσ ςτον ΚΑΕ 1512 του Υ. 35/170 από την αρμόδια Οικονομικό Τπηρεςύα που καταχωρόθηκε με α/α ςτο βιβλύο εγκρύςεων και πληρωμών τησ Τ.Δ.Ε. Α Π Ο Υ Α Ι Ζ Ο Τ Μ Ε Προκηρύςςουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό για την ανϊδειξη αναδόχου προμόθειασ λύτρων,κατ εκτύμηςη, πετρελαύου θϋρμανςησ με κριτόριο κατακύρωςησ την χαμηλότερη τιμό (δηλ. μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ) ςταθερό για όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, προώπολογιςμού δεκαπϋντε χιλιϊδων ευρώ (15.000,00 ) ςυμπεριλαμβανομϋνου και του Υ.Π.Α., για την κϊλυψη των αναγκών θϋρμανςησ των κτιρύων α) Νύκησ 5-7 και β)κορνϊρου 1 του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού.. Αναλυτικότερα, λόγω τησ διαρκούσ αυξομεύωςησ τησ τιμόσ των καυςύμων, ωσ κριτόριο κατακύρωςησ ορύζεται το μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%) επύ τησ νόμιμα διαμορφούμενησ κϊθε φορϊ μϋςησ λιανικόσ τιμόσ πώληςησ ανϊ λύτρο, κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ αυτού πριν του ΥΠΑ.,όπωσ αυτό αναφϋρεται ςτην ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού ( και ειδικότερα τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό-Παρατηρητόριο Σιμών Τγρών Καυςύμων ( - μϋςεσ τιμϋσ λιανικόσ πώληςησ καυςύμων για όλη την Ελλάδα. Η δαπϊνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1512 του Σακτικού Προώπολογιςμού, οικονομικού ϋτουσ 2015 του φορϋα 35/170 του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού. 3

4 Ο διαγωνιςμόσ θα γύνει εντόσ δϋκα ημερών (10) προςμετρούμενεσ από την επόμενη τησ ημϋρασ ανϊρτηςησ τησ διακόρυξησ ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ότοι ςτισ , ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 12:00 π.μ., ςτο κτύριο του Τπουργεύου επύ τησ οδού Νύκησ 5-7- ύνταγμα ςτο γραφεύο 324. Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό πρϋπει να καταθϋςουν ϋγγραφεσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ, εύτε αυτοπροςώπωσ, εύτε δια του νομύμου εκπροςώπου των διαγωνιζόμενων ό με νόμιμα εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο, οι οπούεσ πρωτοκολλούνται ςτο Πρωτόκολλο τησ ΔΠΤ&ΔΤ του Τπουργεύου (γραφ.324), Νύκησ 5-7 ύνταγμα TK , το αργότερο μϋχρι και την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, δηλαδό , ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Προςφορϊ που κατατύθεται μετϊ την ώρα αυτό εύναι εκπρόθεςμη και επιςτρϋφεται. Οι προςφορϋσ μπορεύ να αποςτϋλλονται ςτην Τπηρεςύα μασ με οποιοδόποτε τρόπο και να παραλαμβϊνονται με απόδειξη, με την απαραύτητη, όμωσ, προώπόθεςη ότι αυτϋσ θα περιϋρχονται, επύ ποινό αποκλειςμού, ςτην ανωτϋρω διεύθυνςη, το αργότερο μϋχρι και την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, δηλαδό , ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η ϋγκαιρη υποβολό των προςφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνύα ςφραγύδασ του ταχυδρομεύου δε λαμβϊνεται υπόψη, ςε περύπτωςη εκπρόθεςμησ υποβολόσ των προςφορών. τισ περιπτώςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ό οι ταχυδρομικϊ αποςτελλόμενεσ προςφορϋσ δεν τηρούν τα οριζόμενα από τισ διατϊξεισ των προηγούμενων παραγρϊφων, δεν λαμβϊνονται υπόψη και αποκλεύονται από τη ςυνϋχεια τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην Τπηρεςύα με οποιοδόποτε τρόπο, πριν από την διενϋργεια του διαγωνιςμού, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ παραδύδονται ςτην αρμόδια Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, προ τησ εκπνοόσ τησ προθεςμύασ που καθορύζεται ανωτϋρω. Επιςτρϋφονται χωρύσ να αποςφραγιςτούν οι προςφορϋσ που υποβϊλλονται ό περιϋρχονται ςτην Τπηρεςύα μασ, με οποιοδόποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΜΑ. Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ, επύ νομύμωσ υποβληθϋντων δικαιολογητικών οι υποψόφιοι παρϋχουν διευκρινύςεισ μόνο όταν αυτϋσ ζητούνται από αρμόδιο όργανο εύτε κατϊ την ενώπιον του διαδικαςύα, εύτε κατόπιν εγγρϊφου τησ Τπηρεςύασ, μετϊ την ςχετικό γνωμοδότηςη του οργϊνου. Από τισ διευκρινύςεισ, οι οπούεσ παρϋχονται, ςύμφωνα με τα παραπϊνω, λαμβϊνονται υπόψη μόνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα για τα οπούα υποβλόθηκε ςχετικό αύτημα από το αρμόδιο όργανο. Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει από την αρμόδια επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού που ϋχει οριςτεύ με τισ με αρ. πρωτ / ΔΠΤ&ΔΤ 1122/15 και ΔΠΤ&ΔΤ 2543 /15 αποφϊςεισ του Γενικού Γραμματϋα του Τπουργεύου Οικονομύασ,Ανϊπτυξησ και Σουριςμού. Η παρούςα διακόρυξη ϋχει αναρτηθεύ ςτον διαδικτυακό τόπο του Τπουργεύου και ςτα προγρϊμματα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», «ΚΗΜΔΗ». 4

5 Δικαύωμα υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν: α. Όλα τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ β. υνεταιριςμού γ. Ενώςεισ Κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ που αςχολούνται ςυςτηματικϊ με την προμόθεια υγρών καυςύμων. Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεούνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεούται να πρϊξει τούτο αν κατακυρωθεύ ςε αυτόν η ςύμβαςη εφόςον η λόψη οριςμϋνησ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Οι ενώςεισ προμηθευτών υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε από όλουσ τουσ προμηθευτϋσ, που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπό τουσ. Υυςικό ό νομικό πρόςωπο που λαμβϊνει μϋροσ ςτην παρούςα διαδικαςύα δεν επιτρϋπεται να ςυμμετϊςχει ςε περιςςότερεσ τησ μιασ προςφορϊσ, με ποινό αποκλειςμού του ςυνόλου των προςφορών ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει. Δεν γύνονται δεκτού: Α) Όςοι αποκλεύςθηκαν τελεςύδικα από κϊποια Ελληνικό Δημόςια Τπηρεςύα ό Ν.Π.Δ.Δ. ό Ν.Π.Ι.Δ. ό Α.Ε. του Δημοςύου τομϋα γιατύ δεν εκπλόρωςαν ςυμβατικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. Β) Όςοι αποκλεύςτηκαν από διαγωνιςμούσ για προμόθειεσ του Ελληνικού Δημοςύου με απόφαςη του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. Γ) Όςα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα του εξωτερικού ϋχουν υποςτεύ αντύςτοιχεσ με τισ παραπϊνω κυρώςεισ ςε χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Συχόν αντύςτοιχεσ κυρώςεισ εκτόσ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ θα εξετϊζονται και θα κρύνονται από την Αναθϋτουςα Αρχό ανϊ περύπτωςη. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι εκατόν εύκοςι ( 120 ) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, προςμετρούμενεσ από την επομϋνη τησ ημϋρασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του παραπϊνω αναφερόμενου απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Η προςφορϊ υποβϊλλεται, ςτην ελληνικό γλώςςα, μϋςα ςε ενιαύο ςφραγιςμϋνο φϊκελο, καθαρογραμμϋνη και χωρύσ ξϋςματα. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Οι ςυμμετϋχοντεσ, οφεύλουν να καταθϋςουν, υποχρεωτικϊ, μαζύ με την προςφορϊ τουσ, εγκαύρωσ και προςηκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ: 1). Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, κατϊ το ϊρθρο 6 παρ. 1, περ. γ του Π.Δ. 118/07, εφόςον ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπό τουσ. 2)Τπεύθυνη Δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ςτην οπούα θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμού και θα δηλώνεται ότι κϊθε διαγωνιζόμενοσ μϋχρι και την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ τουσ: 5

6 α. Δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα αδικόματα τησ παρ. 1 του ϊρθ. 43 του ΠΔ 60/2007, για κϊποιο από τα αδικόματα του Αγορανομικού Κώδικα, ςχετικό με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριότητασ ό για κϊποιο από τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δόλιασ χρεοκοπύασ, β. Δεν τελεύ υπό πτώχευςη, εκκαθϊριςη, παύςη εργαςιών, αναγκαςτικό διαχεύριςη ό πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολό εργαςιών ό δεν τελεύ ςε ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του. Δεν ϋχει κινηθεύ ςε βϊροσ του διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό οποιαδόποτε ϊλλη παρόμοια διαδικαςύα προβλεπόμενη από τισ διατϊξεισ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του. γ. Εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κύριασ και επικουρικόσ) αναφϋροντασ όλουσ τουσ φορεύσ ςτουσ οπούουσ καταβϊλλει ειςφορϋσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ καθώσ και ότι εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του. Διευκρινύζεται ότι το πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ θα αφορϊ όλουσ τουσ απαςχολούμενουσ με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ ςτην επιχεύρηςη του ςυμμετϋχοντοσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμϋνουσ του ΙΚΑ. δ. Εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο οικεύο Επιμελητόριο και το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, ( δεν αφορϊ ςυνεταιριςμούσ ). Σα αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα δηλώνουν ότι εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου τησ χώρασ εγκατϊςταςησ τουσ ό ςε ιςοδύναμεσ επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, ομούωσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ τουσ, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού ε. Δεν τελεύ υπό κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του Ν. 1892/1990 (A 101), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό υπό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ ( μόνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα ). Ότι δεν τελεύ υπό διαδικαςύα ϋκδοςησ απόφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω νομοθετημϊτων ό υπό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ ( μόνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα ). ςτ. Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεύ νόμιμα ( αφορϊ μόνο ςυνεταιριςμούσ ). ζ. Δεν ϋχει διαπρϊξει βαρύ επαγγελματικό παρϊπτωμα. η. Η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τα όςα ορύζονται ςτην παρούςα προκόρυξη, τα οπούα ο προςφϋρων ϋλαβε γνώςη και αποδϋχεται ανεπιφύλακτα. θ. Ο προςφϋρων δεν ϋχει αποκλειςθεύ από διαγωνιςμούσ του Δημοςύου για οποιονδόποτε λόγο. ι. Οι πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που περιϋχονται ςτην προςφορϊ τουσ εύναι πλόρη, αληθό και ακριβό ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, καθώσ και η προςφορϊ καλύπτει το ςύνολο τησ προκηρυςςόμενησ προμόθειασ. κ. Δεν υφύςτανται νομικού περιοριςμού ςτη λειτουργύα τησ επιχεύρηςόσ τουσ. 6

7 λ. Η ποιότητα του προςφερόμενου πετρελαύου εύναι ςύμφωνη με: -αυτό του πετρελαύου που παρϊγεται ςτα κρατικϊ διυλιςτόρια και προορύζεται για κατανϊλωςη. -εύναι ςύμφωνη με τουσ όρουσ που θϋτει το Τπουργεύο Οικονομύασ,Ανϊπτυξησ και Σουριςμού,τισ εκϊςτοτε προδιαγραφϋσ που καθορύζονται από το Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ, καθώσ επύςησ -και τισ προδιαγραφϋσ και τισ μεθόδουσ ελϋγχου τησ υπ'αριθμ. 467/2002 (ΥΕΚ1531/ τ.β ) Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών, Ανϊπτυξησ και Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων. μ. Δεςμεύεται ςε περύπτωςη ανϊθεςησ ςε αυτόν τησ προμόθειασ να εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του ςύμφωνα με την παρούςα διακόρυξη, την προςφορϊ και ςύμβαςη. ν. Η προςφορϊ ιςχύει για εκατό εύκοςι ( 120 ) ημϋρεσ από την επόμενη τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικό πρόςωπο, την υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλουν: - Οι Διαχειριςτϋσ, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ο.Ε., Ε.Ε. ό Ε.Π.Ε., - Ο Πρόεδροσ του Δ.. και ο Διευθύνων ύμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Α.Ε., - Ο Πρόεδροσ του υνεταιριςμού, όταν ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ εύναι υνεταιριςμόσ, - Κϊθε μϋλοσ που ςυμμετϋχει ςτην Ένωςη ό Κοινοπραξύα, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ένωςη Αναδόχων ό Κοινοπραξύα, και, - ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικού προςώπου, οι νόμιμοι εκπρόςωπού του. ε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, η παραπϊνω δόλωςη πρϋπει να κατατεθεύ για καθϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Δεν γύνονται δεκτού: Α) Όςοι αποκλεύςθηκαν τελεςύδικα από κϊποια Ελληνικό Δημόςια Τπηρεςύα ό Ν.Π.Δ.Δ. ό Ν.Π.Ι.Δ. ό Α.Ε. του Δημοςύου τομϋα γιατύ δεν εκπλόρωςαν ςυμβατικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. Β) Όςοι αποκλεύςτηκαν από διαγωνιςμούσ για προμόθειεσ του Ελληνικού Δημοςύου με απόφαςη του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. 3) Σα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα του υποψηφύου, όπωσ το Υ.Ε.Κ. ύδρυςησ και τισ τροποποιόςεισ του ( για υποψηφύουσ με μορφό Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ), επικυρωμϋνο αντύγραφο ό απόςπαςμα του καταςτατικού του υποψηφύου και των εγγρϊφων τροποποιόςεών του ( για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). τοιχεύα και ϋγγραφα από τα οπούα πρϋπει να προκύπτει ο Πρόεδροσ και Διευθύνων ύμβουλοσ Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόςωπα που ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ την Ε.Ε. και τα ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει από το καταςτατικό αναλόγωσ με την νομικό μορφό των εταιρειών ό κϊθε ϊλλου νομικού προςώπου. ε περύπτωςη ατομικόσ επιχεύρηςησ κατατύθεται η βεβαύωςη ϋναρξησ εργαςιών φυςικού προςώπου επιτηδευματύα από την αρμόδια ΔΟΤ. Οι ενώςεισ/κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, μαζύ με την προςφορϊ υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ για κϊθε προμηθευτό που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη/κοινοπραξύα. 7

8 4) ( Αφορϊ μόνο Ενώςεισ/κοινοπραξύεσ προμηθευτών ) -Σην ϋγκριςη του αρμόδιου οργϊνου του μϋλουσ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ για ςυμμετοχό του ςτο διαγωνιςμό και ςτην ϋνωςη. - Σην ϋγγραφη ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ των μελών τησ, ςτην οπούα θα αναγρϊφεται και θα οριοθετεύται με ςαφόνεια το μϋροσ τησ προμόθειασ που αναλαμβϊνει κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ ςτο ςύνολο τησ προςφορϊσ καθώσ και ο τρόποσ ςυνεργαςύασ των μελών μεταξύ τουσ κατϊ την υλοπούηςη τησ προμόθειασ, και ςτην οπούα επύςησ θα δηλώνεται ϋνα μϋλοσ ωσ ςυντονιςτόσ ο οπούοσ εύναι ταυτόχρονα υπεύθυνοσ για το ςυντονιςμό και τη διούκηςη όλων των μελών τησ ϋνωςησ. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικϊ και ϋγγραφα πρϋπει να εύναι, επύ ποινό αποκλειςμού, πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφϊ τουσ, από την κατϊ νόμο αρμόδια αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του υποψηφύου, και να ςυνοδεύονται, επύ ποινό αποκλειςμού, υποχρεωτικϊ από επύςημη μετϊφραςη τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. To Τπουργεύο Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και Σουριςμού ϋχει δικαύωμα να αποκλεύςει, οποτεδόποτε κατϊ τη διϊρκεια του διαγωνιςμού, ςυμμετϋχοντα από τον διαγωνιςμό, εϊν διαπιςτώςει με οποιονδόποτε τρόπο ότι ϋχει υποβϊλλει ψευδό ϋγγραφα, δηλώςεισ, ςτοιχεύα, πιςτοποιητικϊ κ.λ.π., ςε ςχϋςη με τον διαγωνιςμό. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 1. Νομύμωσ επικυρωμϋνο, από την κατϊ νόμο αρμόδια αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του υποψηφύου, αντύγραφο αδεύασ λειτουργύασ πρατηρύου υγρών καυςύμων που εκδύδεται από τη Διεύθυνςη Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2. Οι μεταπωλητϋσ υγρών καυςύμων, χρειϊζεται να προςκομύςουν νομύμωσ επικυρωμϋνο, από την κατϊ νόμο αρμόδια αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του υποψηφύου, αντύγραφο αδεύασ διακύνηςησ πετρελαιοειδών που εκδύδεται από το Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, Σομϋα Βιομηχανύασ. Προςφορϊ ςτην οπούα δε θα υπϊρχουν τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη και θα αποκλεύεται από την ςυνϋχεια του διαγωνιςμού. ΠΡΟΥΟΡΕ Οι Προςφορϋσ ςυντϊςςονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ Προκόρυξησ. Οι Προςφορϋσ κατατύθενται μϋςα ςε ενιαύο ςφραγιςμϋνο φϊκελο που πρϋπει να περιλαμβϊνει όλα όςα καθορύζονται ςτην παρούςα Προκόρυξη. τον ενιαύο ςφραγιςμϋνο ΥΑΚΕΛΟ πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ: α. Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαύα γρϊμματα. β. Ο πλόρησ τύτλοσ τησ αρμόδιασ Τπηρεςύασ που διενεργεύ τον διαγωνιςμό γ. Ο αριθμόσ τησ διακόρυξησ. δ. Η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. ε. Πρόχειροσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ για τισ ανϊγκεσ του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ. ςτ. Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα. 8

9 Μϋςα ςτον ενιαύο ςφραγιςμϋνο ΥΑΚΕΛΟ, επύ ποινό αποκλειςμού, τοποθετούνται (όχι ςε χωριςτό φϊκελο) όλα τα ςχετικϊ με την προςφορϊ ςτοιχεύα όπωσ τα ανωτϋρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ και ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ και ϋνασ χωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ ΥΑΚΕΛΟ με την ϋνδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει μόνο ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο τον ακόλουθο Πύνακα Οικονομικόσ Προςφορϊσ και θα αναφϋρει το ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%) επύ τησ νόμιμα διαμορφούμενησ, κϊθε φορϊ, μϋςησ λιανικόσ τιμόσ,όπωσ αυτό διαμορφώνεται από την Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό, η οπούα που θα προκύπτει μεταξύ τησ ανώτερησ και κατώτερησ λιανικόσ τιμόσ κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ του πετρελαύου θϋρμανςησ και η οπούα ϋκπτωςη θα εύναι ςταθερό για όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ΕΙΔΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΟΙ (%) ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ (ολογράφως) ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΟΙ (%) ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ (αριθμητικώς) Για το διαγωνιζόμενο φραγύδα και Τπογραφό Η τιμό για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ δύνεται ςε ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%), όπωσ καθορύζεται ςτη διακόρυξη. την τιμό περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, εκτόσ από το Υ.Π.Α., για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτη διακόρυξη. Η προςφερόμενη τιμό δύδεται ςε ΕΤΡΩ. Προςφορϊ που περιϋχει τιμό ςε ςυνϊλλαγμα ό με ρότρα ςυναλλϊγματοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, με απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου του Τπουργεύου ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού. Μειοδότησ θα αναδειχτεύ εκεύνοσ που θα προςφϋρει την χαμηλότερη ςυνολικϊ τιμό, ότοι το μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό ( % ) του αντικειμϋνου τησ παρούςασ διακόρυξησ, εφόςον καλύπτονται οι όροι τησ διακόρυξησ. Σο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τησ εκατό ( % ) υπολογύζεται ςτη νόμιμα διαμορφούμενη κϊθε φορϊ μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ, όπωσ αυτό ορύζεται από την Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό, που θα προκύπτει μεταξύ τησ ανώτερησ και κατώτερησ λιανικόσ τιμόσ κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ αυτού και που θα αντιςτοιχεύ ςε κϊθε χαρακτηριςτικό γνώριςμα του εύδουσ. 9

10 Και ο επιμϋρουσ ςφραγιςμϋνοσ ΥΑΚΕΛΟ τησ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ, πϋραν τησ ανωτϋρω ϋνδειξησ, θα πρϋπει να φϋρει και τισ ενδεύξεισ του ενιαύου ςφραγιςμϋνου ΥΑΚΕΛΟΤ. Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ οποιαδόποτε προςθόκη ό διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ των προςφορών, ότοι η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, κατϊ τον ϋλεγχο, μονογρϊφει και ςφραγύζει την τυχόν διόρθωςη ό προςθόκη και γενικϊ θα επιβεβαιώνει ότι αυτϋσ ϋγιναν πριν την αποςφρϊγιςη τησ προςφορϊσ. Η προςφορϊ απορρύπτεται, όταν υπϊρχουν ς αυτό διορθώςεισ που την καθιςτούν αςαφό, κατϊ την κρύςη του οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών. το διαγωνιςμό δεν γύνονται δεκτϋσ αντιπροςφορϋσ. ε περύπτωςη υποβολόσ τουσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Σο προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ δεςμεύει τον προμηθευτό που θα αναδειχθεύ, καθ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. Ο προςφϋρων, εφόςον δεν ϋχει αςκόςει, εμπροθϋςμωσ, την ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού, ό ϋχει απορριφθεύ η ανωτϋρω ϋνςταςη, θεωρεύται ότι αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και δεν δύναται, με την προςφορϊ του ό με οιονδόποτε ϊλλο τρόπο, να αποκρούςει, ευθϋωσ ό εμμϋςωσ, τουσ ανωτϋρω όρουσ. Η ϊςκηςη ενςτϊςεωσ κατϊ τησ διακηρύξεωσ δεν κωλύει τη ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται δημόςια την ημϋρα και ώρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ, παρουςύα αυτών που επιθυμούν να παραςτούν. Όλεσ οι ςελύδεσ των προςφορών και οι ςχετικού φϊκελοι μονογρϊφονται από την Επιτροπό. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ Σο αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ προςφορών και ςυγκεκριμϋνα η αρμόδια επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από τη ςχετικό διακόρυξη. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται ςτο παραπϊνω όργανο μετϊ το πϋρασ τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των προςφορών δεν αποςφραγύζονται αλλϊ παραδύδονται ςτην Τπηρεςύα για επιςτροφό, ωσ εκπρόθεςμεσ. Διευκρινύζεται ότι προκειμϋνου να εξοικονομεύται χρόνοσ και να επιταχύνονται οι διαδικαςύεσ η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ενιαύα χωρύσ διϊκριςη ςταδύων/φϊςεων ( αξιολόγηςη δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τεχνικόσ προςφορϊσ, αξιολόγηςη οικονομικόσ προςφορϊσ ). Περιπτώςεισ προςφορών που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ δεν θα απορρύπτονται, υπό την προώπόθεςη ότι οι αποκλύςεισ αυτϋσ δεν αναφϋρονται ςτουσ απαρϊβατουσ όρουσ και κρύνονται επουςιώδεισ από την αρμόδια επιτροπό για την επιτυχό ϋκβαςη του διαγωνιςμού. 10

11 Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών και την ανϊδειξη αυτού ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού ςυντϊςςει πρακτικό κατακύρωςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, το οπούο παραδύδει ςτη Δ/νςη Προμηθειών, Τποδομών και Διαχεύριςησ Τλικού του Τπουργεύου, η οπούα ειςηγεύται και προτεύνει ςτον Γενικό Γραμματϋα να αποφαςύςει για την κατακύρωςη βϊςει του ανωτϋρω πρακτικού. Σο εγκεκριμϋνο Πρακτικό αποςτϋλλεται από την Δ/νςη Προμηθειών, Τποδομών και Διαχεύριςησ Τλικού με FAX ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. Εφόςον αςκηθεύ ϋνςταςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και γύνει δεκτό, η επιτροπό διαμορφώνει ανϊλογα το πρακτικό ό ςυντϊςςει νϋο. ΕΝΣΑΕΙ-ΠΡΟΥΤΓΕ Ενςτϊςεισ-προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΣΗΕΙ τον προμηθευτό ςτον οπούο ϋγινε η κατακύρωςη ό ανϊθεςη, αποςτϋλλεται ςχετικό ανακούνωςη, που περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 1. Σα προσ προμόθεια εύδη. 2. Σην ποςότητα. 3. Σην τιμό, ότοι: ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%). 4. Σον φορϋα για τον οπούο προορύζονται τα προσ προμόθεια εύδη. 5. Ση ςυμφωνύα τησ κατακύρωςησ ό τησ ανϊθεςησ με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ καθώσ και με το ςχϋδιο ςύμβαςησ που ϋχει επιςυναφθεύ ςτη διακόρυξη. 6. Σην προθεςμύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. Με την ανακούνωςη η ςύμβαςη θεωρεύται ωσ ςυναφθεύςα, το δε ϋγγραφο τησ ςύμβαςησ που ακολουθεύ ϋχει αποδεικτικό μόνο χαρακτόρα. Ο υποψόφιοσ, ςτον οπούο κατακυρώθηκε ό ανατϋθηκε η προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ υποχρεούται να προςϋλθει εντόσ δϋκα ( 10 ) ημερών από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ ανακούνωςησ, για την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. Εϊν ο μειοδότησ υποψόφιοσ ςτον οπούο κατακυρώθηκε ό ανατϋθηκε η προμόθεια του πετρελαύου θϋρμανςησ δεν προςόλθε μϋςα ςτην προθεςμύα που του ορύςτηκε για να υπογρϊψει την ςχετικό ςύμβαςη, κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομϊ του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη αρμοδύου οργϊνου του Τπουργεύου, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού. 11

12 Με την ύδια διαδικαςύα, ο μειοδότησ υποψόφιοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμϊ του που απορρϋει απ αυτό, εφόςον δεν παρϋδωςε ό δεν αντικατϋςτηςε το πετρϋλαιο μϋςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ό ςτον χρόνο παρϊταςησ που του δόθηκε, ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Ο μειοδότησ υποψόφιοσ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη ό την ςύμβαςη όταν: α. Η ςύμβαςη δεν υπογρϊφηκε ό τα καύςιμα δεν φορτώθηκαν ό παραδόθηκαν ό αντικαταςτϊθηκαν με ευθύνη του Τπουργεύου β. υντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ. τον μειοδότη υποψόφιο, που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη, ανϊθεςη ό ςύμβαςη, επιβϊλλονται, με απόφαςη αρμοδύου οργϊνου του Τπουργεύο ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού, η οπούα υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερόμενο προσ παροχό εξηγόςεων αθροιςτικϊ ό διαζευκτικϊ, οι παρακϊτω κυρώςεισ: α. Προμόθεια των καυςύμων ςε βϊροσ του εκπτώτου μειοδότη υποψηφύου από τουσ υπόλοιπουσ υποψηφύουσ, που εύχαν λϊβει μϋροσ ςτον διαγωνιςμό. Κϊθε ϊμεςη ό ϋμμεςη προκαλούμενη ζημύα του Δημοςύου ό τυχόν διαφορϊ που θα προκύψει, καταλογύζεται ςε βϊροσ του εκπτώτου μειοδότη υποψηφύου. Ο καταλογιςμόσ αυτόσ γύνεται ακόμη και ςτην περύπτωςη που δεν πραγματοποιεύται νϋα προμόθεια του υλικού, κατϊ τα παραπϊνω οριζόμενα. την περύπτωςη αυτό, ο υπολογιςμόσ του καταλογιζόμενου ποςού γύνεται με βϊςη κϊθε ςτοιχεύο, κατϊ την κρύςη του αρμοδύου οργϊνου και με βϊςη τισ αρχϋσ τησ καλόσ πύςτησ και των ςυναλλακτικών ηθών. β. Προςωρινόσ ό οριςτικόσ αποκλειςμόσ του μειοδότη υποψηφύου από το ςύνολο των προμηθειών των φορϋων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Ν. 2286/1995. Ο αποκλειςμόσ, ςε οποιαδόποτε περύπτωςη, επιβϊλλεται μόνο με απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Πολιτικόσ Προγραμματιςμού Προμηθειών, η οπούα υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερόμενο για παροχό εξηγόςεων και μετϊ από αιτιολογημϋνη ειςόγηςη τησ Τπηρεςύασ, που διενεργεύ το διαγωνιςμό. Η πληρωμό του αναδόχου θα γύνεται μετϊ την ϋκδοςη του ςχετικού τιμολογύου, τη βεβαύωςη τησ Δ/νςησ Προμηθειών ςε ςχϋςη με την διαμορφούμενη μϋςη λιανικό τιμό τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό, κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ αυτού, την ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό του πετρελαύου από την αρμόδια επιτροπό παραλαβόσ του Τπουργεύου, καθώσ και κϊθε ϊλλου ςχετικού νόμιμου δικαιολογητικού που θα ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Τπουργεύου. Οι κρατόςεισ επύ τησ ςυνολικόσ καθαρόσ (προ Υ.Π.Α.) ςυμβατικόσ αξύασ βαρύνουν τον προμηθευτό, ότοι: - Τπϋρ Μ.Σ.Π.Τ. 3%, - Φαρτόςημο 2% επύ του Μ.Σ.Π.Τ., - ΟΓΑ χαρτοςόμου 20% επύ του χαρτοςόμου. 12

13 Επύςησ, κρϊτηςη 0,10% για τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων ( παρ. 5, ϊρθρο 61 του Ν. 4146/2013 ), η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. το ανωτϋρω ποςό διενεργεύται κρϊτηςη τϋλουσ χαρτοςόμου 3% ( πλϋον 20% ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. επ αυτού ). Επύ του καθαρού ποςού (προ Υ.Π.Α.) γύνεται παρακρϊτηςη φόρου 1%, ςύμφωνα με το ϊρθρο 24 του Ν. 2198/94. Διευκρινύζεται ότι: Α) την μϋςη λιανικό τιμό θα υπολογύζεται το δοθϋν ποςοςτό ϋκπτωςησ. Β) Οι κρατόςεισ θα υπολογύζονται ςτισ ανωτϋρω τιμϋσ μετϊ την αφαύρεςη τησ ϋκπτωςησ και του Υ.Π.Α.. Μετϊ την ανακούνωςη κατακύρωςησ ό ανϊθεςησ υπογρϊφεται μεταξύ του Τπουργεύου και του προμηθευτό η ςύμβαςη, το κεύμενο τησ οπούασ επιςυνϊπτεται ςτη διακόρυξη. Η Τπηρεςύα ςυμπληρώνει ςτο κεύμενο τησ ςύμβαςησ τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ του προμηθευτό, με την οπούα ςυμμετεύχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και η οπούα προςφορϊ ϋγινε αποδεκτό με την κατακύρωςη του διαγωνιςμού ςε αυτόν. Δεν χωρεύ οποιαδόποτε διαπραγμϊτευςη ςτο κεύμενο τησ ςύμβαςησ που επιςυνϊφθηκε ςτη διακόρυξη του διαγωνιςμού, ούτε καθ οιονδόποτε τρόπο τροποπούηςη ό ςυμπλόρωςη τησ προςφορϊσ του αναδόχου. ε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, εφόςον ςυμφωνόςουν προσ τούτο και τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και υπό την προώπόθεςη ότι η τροποπούηςη προβλϋπεται από ςυμβατικό όρο, μπορεύ να τροποποιεύται η ςύμβαςη, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου. Η απόφαςη τησ διούκηςησ με την οπούα ςυναινεύ ςτην τροποπούηςη, δύναται να προςβληθεύ από οποιονδόποτε ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον. Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι εκτελϋςτηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλεσ οι ποςότητεσ του πετρελαύου θϋρμανςησ. β. Έγινε η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του αναδόχου από τουσ υπεύθυνουσ παραλαβόσ. γ. Έγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ, αφού προηγουμϋνωσ επιβλόθηκαν τυχόν κυρώςεισ ό εκπτώςεισ. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη κατϊ τα προβλεπόμενα από τη ςύμβαςη. Η παρούςα προμόθεια διϋπεται από την Ελληνικό Νομοθεςύα και κϊθε διαφορϊ που θα προκύψει μεταξύ του Τπουργεύου και του προμηθευτό, η οπούα θα αφορϊ την εκτϋλεςη, την εφαρμογό ό γενικϊ τισ ςχϋςεισ που δημιουργούνται από αυτό, θα λυθεύ από τα εδρεύοντα ςτην Αττικό αρμόδια δικαςτόρια. Εύναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδόποτε προςφυγό ςτα δικαςτόρια, τα ςυμβαλλόμενα μϋρη θα καταβϊλλουν κϊθε προςπϊθεια για φιλικό διευθϋτηςη των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τουσ. 13

14 ΕΙΔΟ - ΠΟΟΣΗΣΑ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Σα υπό προμόθεια εύδη για την κϊλυψη των αναγκών του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού εύναι τα παρακϊτω: ( λύτρα πετρελαύου θϋρμανςησ) Οι προδιαγραφϋσ των καυςύμων ( φυςικϊ και χημικϊ χαρακτηριςτικϊ ) καθορύζονται από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Η ποιότητα του προςφερόμενου πετρελαύου θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με αυτό του πετρελαύου που παρϊγεται ςτα κρατικϊ διυλιςτόρια και προορύζεται για κατανϊλωςη, ςύμφωνη με τουσ όρουσ που θϋτει το Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, τισ εκϊςτοτε προδιαγραφϋσ που καθορύζονται από το Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ καθώσ επύςησ και τισ προδιαγραφϋσ και τισ μεθόδουσ ελϋγχου τησ υπ' αρ. 467/2002 ( ΥΕΚ 1531/ τ.β ) Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών, Ανϊπτυξησ και Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων. Η αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ δειγματοληψύα καυςύμων, ςύμφωνα με την, από τισ αγορανομικϋσ διατϊξεισ και τον Κώδικα Σροφύμων και Ποτών, προβλεπόμενη διαδικαςύα. ε περύπτωςη παραλαβόσ εύδουσ ποιοτικϊ κατώτερου, που δεν πληρού τισ προδιαγραφϋσ, θα επιβϊλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Ν.2286/95 και το Π.Δ. 118/07, κυρώςεισ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται από την υπογραφό τησ μϋχρι την εκπλόρωςη όλων των όρων τησ ςύμβαςησ. ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να προμηθεύει με πετρϋλαιο θϋρμανςησ το Τπουργεύο από την ημϋρα υπογραφόσ με δαπϊνεσ και μεταφορικϊ μϋςα δικϊ του. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύει το ϊρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Οι παραδόςεισ του πετρελαύου θϋρμανςησ θα γύνονται εντόσ δύο (2) ημερών μετϊ από ςχετικό ειδοπούηςη ( τηλεφωνικϊ ό με ΥΑΞ ) προσ τον προμηθευτό. Η παρϊδοςη του πετρελαύου θϋρμανςησ θα γύνεται ςτισ δεξαμενϋσ των κτιρύων Νύκησ 5-7 και Κορνϊρου 1 ςτο ύνταγμα. Η παρακολούθηςη τησ παρϊδοςησ του πετρελαύου θϋρμανςησ του προμηθευτό και η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του, θα γύνεται με ευθύνη των αρμοδύων οργϊνων του Τπουργεύου ( Επιτροπό Παραλαβόσ ). Η ποςότητα του πετρελαύου που θα παραδοθεύ θα ελεγχθεύ-επιβεβαιωθεύ εκ μϋρουσ του Τπουργεύου με την χρόςη του ειδικού ψηφιακού μετρητό πετρελαύου που διαθϋτει το Τπουργεύο και ο οπούοσ εύναι πιςτοποιημϋνοσ από το Πολυτεχνεύο και η απόκλιςη ςτισ εν λόγω μετρόςεισ εύναι τησ τϊξεωσ του ± 0,05 %. 14

15 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 1. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ να ακολουθεύ πιςτϊ τισ οδηγύεσ και τισ υποδεύξεισ του Τπουργεύου. 2. Ο προμηθευτόσ ρητϊ ευθύνεται για κϊθε ενϋργεια υπαλλόλων του, τυχόν ςυμβούλων ό αντιπροςώπων αυτού, ςυμπεριλαμβανομϋνου ανεξαιρϋτωσ οποιουδόποτε, που θα χρηςιμοποιηθεύ από αυτόν για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων που αναλαμβϊνει καθώσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεώςεισ. 3. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να εξαςφαλύςει την ϋγκαιρη και ϊριςτησ ποιότητασ προμόθεια των καυςύμων, που ςυνιςτούν το αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Σα ϋξοδα μεταφορϊσ και φορτοεκφόρτωςησ βαρύνουν τον προμηθευτό. Συχόν διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ παρϋχονται από την Δ/νςη Προμηθειών, Τποδομών και Διαχεύριςησ Τλικού του Τπουργεύου. Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ματαιώςει ό να επαναλϊβει το Διαγωνιςμό ςε κϊθε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ. ε περύπτωςη ματαύωςησ του Διαγωνιςμού, οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι δε θα ϋχουν δικαύωμα αποζημύωςησ για οποιοδόποτε λόγο. Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΦΡΟΝΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γπαθείο κ. Τποςπγού Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα Τποςπγείος Γπαθείο κ. Γενικού Δ/νηή Οικονομικών Τπηπεζιών Δ/νζη Ππομηθειών, Τποδομών & Διασείπιζηρ Τλικού Επιηποπή Διενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ ππόσειπων διαγωνιζμών 15

16 ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Τ Μ Β Α Η Α.Π. ΔΠΤ. / ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ( λίηπων Πεηπελαίος θέπμανζηρ) ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 16

17 την Αθόνα, ςόμερα την.. /../2015 μεταξύ: 1. Α) Σου Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, που εδρεύει ςτην Αθόνα, οδόσ Νύκησ 5-7, τ.κ και θα αποκαλεύται ςτο εξόσ «YΠΟΤΡΓΕΙΟ» και εκπροςωπεύται νόμιμα ςτην παρούςα από τον Γενικό Διευθυντό Οικονομικών Τπηρεςιών κ. Κυριϊκο Πολυχρονύδη και Β) Tησ Εταιρεύασ. με ΑΥΜ. και ΔΟΤ.. που εδρεύει ςτ..., οδόσ.. και θα αποκαλεύται ςτο εξόσ «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και εκπροςωπεύται νόμιμα από. και ϋχοντασ υπόψη α) την απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ με αρ. πρωτ /ΔΟΔ7592/ (ΑΔΑ 6Κ13465ΥΘΘ-13Γ), πύςτωςησ ύψουσ ςτον ΚΑΕ 1512 του Υ. 35/170 που καταχωρόθηκε με α/α ςτο βιβλύο εγκρύςεων και πληρωμών τησ Τ.Δ.Ε. του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, β) την με αρ. πρωτ...προςφορϊ που κατϋθεςε η «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» γ) την απόφαςη κατακύρωςησ ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αποδεκτϊ τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο πρώτοσ των ςυμβαλλομϋνων με την ωσ ϊνω ιδιότητϊ του, και ςύμφωνα με την από../../2015 οικονομικό προςφορϊ του δεύτερου των ςυμβαλλομϋνων, αναθϋτει την προμόθεια λύτρων πετρελαύου θϋρμανςησ για τισ ανϊγκεσ των Τπηρεςιών του Τπουργεύου που ςτεγϊζονται ςτα κτόρια επύ των οδών Νύκησ 5-7 και Κορνϊρου 1 όπωσ αναλύεται ςτον παρακϊτω πύνακα: Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ςε λύτρα 1 Νύκησ 5-7, ύνταγμα Ερμού και Κορνϊρου ΤΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟ 2. ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Η εταιρεύα υποχρεούται να προμηθεύςει το Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού με τισ παραπϊνω ποςότητεσ πετρελαύου θϋρμανςησ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ,με δαπϊνεσ και μεταφορικϊ μϋςα δικϊ τησ. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύει το ϊρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Οι παραδόςεισ του πετρελαύου θϋρμανςησ θα γύνονται εντόσ δύο (2) ημερών μετϊ από ςχετικό ειδοπούηςη του Τπουργεύου (τηλεφωνικϊ ό με ΥΑΞ) προσ την Εταιρεύα. 17

18 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Σο πετρϋλαιο θϋρμανςησ θα παραδοθεύ ςτισ δεξαμενϋσ των κτιρύων του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, επύ των οδών Νύκησ 5-7 και Κορνϊρου 1 ςτο ύνταγμα. ΑΡΘΡΟ 4. ΚΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ Σο ςυνολικό κόςτοσ τησ ανωτϋρω προμόθειασ ανϋρχεται ςε.. ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 23% και αναλύεται παρακϊτω: Ευρώ Α/ Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 1 Πετρϋλαιο Θϋρμανςησ λύτρα ΣΙΜΗ ΛΙΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Η παραπϊνω τιμό ανϊ λύτρο θα υπολογύζεται ύςτερα από την αφαύρεςη, από την μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ, του ποςού που προκύπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του ποςοςτού ϋκπτωςησ. που ϋχει ςυμφωνηθεύ μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων με την νόμιμα διαμορφούμενη κϊθε φορϊ μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ, όπωσ αυτό διαμορφώνεται από την Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου & Προςταςύασ Καταναλωτό, κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ αυτού. Οι νόμιμεσ κρατόςεισ που βαρύνουν την «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» εύναι: Α/Α ΕΙΔΟ ΚΡΑΣΗΗ ΠΟΟ 1 Παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ για την προμόθεια των καυςύμων, 1% επύ τησ καθαρόσ αξύασ του τιμολογύου ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Ν /1994 ϊρθρο Παρακρϊτηςη ύψουσ 0,10% επύ τησ καθαρόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Ν.4013/2011, Άρθρο 4 παρ. 3 υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςιών υμβϊςεων. Φαρτόςημο 3% επύ τησ κρϊτηςησ υπϋρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 3 ΟΓΑ, 20% επύ χαρτοςόμου υπϋρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 4 Παρακρϊτηςη ύψουσ 3% υπϋρ του Μ.Σ.Π.Τ. επύ τησ καθαρόσ αξύασ του τιμολογύου ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 του Π.Δ.422/81 5 Φαρτόςημο 2% επύ τησ κρϊτηςησ υπϋρ Μ.Σ.Π.Τ. 6 ΟΓΑ, 20% επύ χαρτοςόμου Μ.Σ.Π.Τ. ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η ςύμβαςη ιςχύει από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και μϋχρι την εκπλόρωςη των όρων που ορύζονται από την παρούςα ςύμβαςη. 18

19 ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ Οι προδιαγραφϋσ των καυςύμων ( φυςικϊ και χημικϊ χαρακτηριςτικϊ ) καθορύζονται από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Η ποιότητα του προςφερόμενου πετρελαύου θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με αυτό του πετρελαύου που παρϊγεται ςτα κρατικϊ διυλιςτόρια και προορύζεται για κατανϊλωςη, ςύμφωνη με τουσ όρουσ που θϋτει το Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, τισ εκϊςτοτε προδιαγραφϋσ που καθορύζονται από το Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ καθώσ επύςησ και τισ προδιαγραφϋσ και τισ μεθόδουσ ελϋγχου τησ υπ' αρ. 467/2002 ( ΥΕΚ 1531/ τ.β ) Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών, Ανϊπτυξησ και Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων. Η αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ δειγματοληψύα καυςύμων, ςύμφωνα με την, από τισ αγορανομικϋσ διατϊξεισ και τον Κώδικα Σροφύμων και Ποτών, προβλεπόμενη διαδικαςύα. ε περύπτωςη παραλαβόσ εύδουσ ποιοτικϊ κατώτερου, που δεν πληρού τισ προδιαγραφϋσ, θα επιβϊλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Ν.2286/95 και το Π.Δ. 118/07, κυρώςεισ. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Η πληρωμό του δευτϋρου των ςυμβαλλομϋνων θα γύνει μετϊ την ϋκδοςη των ςχετικών τιμολογύων πώληςησ και εφόςον η αρμόδια τριμελόσ επιτροπό του Τπουργεύου βεβαιώςει την ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό και καλό εκτϋλεςη των όρων τησ παραπϊνω ςύμβαςησ με την ςύνταξη του ςχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβόσ. Η παραπϊνω πληρωμό θα γύνει με ϋκδοςη τακτικού εντϊλματοσ πληρωμόσ ςτο όνομα τησ εταιρεύασ, η δε δαπϊνη θα βαρύνει τον Σακτικό Προώπολογιςμό του φορϋα 35/170 και τον Κ.Α.Ε ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 1. Η εταιρεύα υποχρεούται κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ να ακολουθεύ πιςτϊ τισ οδηγύεσ και τισ υποδεύξεισ του Τπουργεύου. 2. Η εταιρεύα ρητϊ ευθύνεται για κϊθε ενϋργεια υπαλλόλων τησ, τυχόν ςυμβούλων ό αντιπροςώπων, ςυμπεριλαμβανομϋνου ανεξαιρϋτωσ οποιουδόποτε, που θα χρηςιμοποιηθεύ από αυτόν για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων που αναλαμβϊνει καθώσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεώςεισ. 3. Η εταιρεύα υποχρεούται να εξαςφαλύςει την ϋγκαιρη και ϊριςτησ ποιότητασ προμόθεια των καυςύμων, που ςυνιςτούν το αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 19

20 ΑΡΘΡΟ 9. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΙΔΙΚΙΑ Ουδεύσ από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ δύναται να εκχωρόςει ό να μεταβιβϊςει με ϊλλο τρόπο τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από την παρούςα, χωρύσ την ϋγγραφη ςυναύνεςη του ϊλλου μϋρουσ. Η ςύμβαςη αυτό διϋπεται από το Ελληνικό Δύκαιο και περιϋχει όλεσ τισ ςυμπεφωνημϋνεσ υποχρεώςεισ και δικαιώματα των ςυμβαλλομϋνων. Για ό,τι δεν προβλϋπεται ρητϊ από την παρούςα ςύμβαςη, εφαρμόζονται αυτοδικαύωσ οι διατϊξεισ του Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμηθειών Δημοςύου». ε περύπτωςη ϊρνηςησ ό δυςτροπύασ του «αναδόχου» ό αθϋτηςησ οποιουδόποτε όρου αυτόσ τησ ςύμβαςησ, εφαρμόζονται αναλογικϊ οι διατϊξεισ του Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμηθειών Δημοςύου». Ελλεύψει φιλικού διακανονιςμού μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων, οποιαδόποτε διαφορϊ θα διακανονιςθεύ ςύμφωνα με την Ελληνικό νομοθεςύα και με βϊςη τισ διατϊξεισ του αςτικού κώδικα για το υπόψη αντικεύμενο. Αρμόδια για την επύλυςη τυχόν αντιδικύασ μεταξύ Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ και «αναδόχου», ορύζονται τα δικαςτόρια τησ Αθόνασ. Η παρούςα ςύμβαςη δύναται να τροποποιηθεύ μόνο με ϋγγραφη ςυμφωνύα των ςυμβαλλομϋνων μερών. Μετϊ τα παραπϊνω ςυμφωνηθϋντα και ςυνομολογηθϋντα, ςυντϊχθηκε η παρούςα ςύμβαςη, η οπούα, αφού αναγνώςθηκε και βεβαιώθηκε, υπογρϊφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ ςε τϋςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αντύτυπα ςε απλό φύλλο χϊρτου. Από τα τϋςςερα (4) αυτϊ πρωτότυπα αντύτυπα τησ ςύμβαςησ, τα μεν τρύα (3) κατατύθενται ςτο Σμόμα Κατϊρτιςησ και Εκτϋλεςησ Προγρϊμματοσ Προμηθειών του Τπουργεύου Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού, το δε ϊλλο ϋλαβε η «Εταιρεύα», η οπούοσ δόλωςε ότι, ϋλαβε γνώςη των όρων τησ ςύμβαςησ και τουσ αποδϋχεται ανεπιφύλακτα και ςυγχρόνωσ ότι, ενεργεύ για λογαριαςμό τησ Σα ανωτϋρω ςυμφωνόθηκαν και ϋγιναν αποδεκτϊ από αμφότερουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ και ςε πύςτωςη αυτών ςυντϊχθηκε και υπογρϊφεται η παρούςα ςύμβαςη ςε τϋςςερα (4) πρωτότυπα ωσ κατωτϋρω και ϋλαβε από αυτϊ τρύα το Τπουργεύο και ϋνα η Εταιρεύα. ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΦΡΟΝΙΔΗ 20

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 η ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΤΠΟΓ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:Π.ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΑ. ΟΦΗΑ 80-ΣΚ 11528 ΣΖΛΔΦΧΝΟ-FAX:2103381138 Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 Η Μ. ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μια αναπτυςςόμενη εταιρεία, με εξειδίκευςη ςτον τομζα ηλεκτρολογικών εγκαταςτάςεων και ςυςτημάτων αυτοματιςμοφ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15 Ιουνύου 2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 30560 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

16PROC ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: 16PROC005432681 2016-11-22 ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΔΙΚΣΤΨΝ ΤΔΡΕΤΗ ΜΕΟΦΨΡΙΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΠΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ερέτρια, 09-01-2014 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ Αρ. Πρωτ.: 220 Δ/νςη: Ευδήμου Κραταιμένουσ Σαχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. : Ελ. αραντίδου Σηλ : 22293-50126 ΥΑΞ : 22293-50156 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών

Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών Ν.2238/1994~ Ν.4110/2013, Ν.4141/2013, Ν.4152/2013, Ν.4170/2013, Ν.4223/2013 και Ν.4261/2014 Ε1 2014: ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΛΗ: ΕΩ 30/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πρωτ. 1937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πρωτ. 1937 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βόλος, 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση : Θρακών 20 Ταχ. Κώδικας: 38 333 Βόλος Πληροφορίες : Παναγοπούλου Ελ. Τηλέφωνο : 24210-36925 FAX : 24210-37818

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΑΔΑ: ΩΑ34465ΦΘΕ-Α9Η ΑΔΑΜ: 16PROC Ξάνθη, 16 Μαρτίου 2016

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΑΔΑ: ΩΑ34465ΦΘΕ-Α9Η ΑΔΑΜ: 16PROC Ξάνθη, 16 Μαρτίου 2016 Ξάνθη, 16 Μαρτίου 2016 «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΑΔΑ: ΩΑ34465ΦΘΕ-Α9Η ΑΔΑΜ: 16PROC004015338 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ. ΑΣΤΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα