ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ , Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα πειθαρχικού δικαύου: , - 335, 340, 321,-338 Β. Για θϋματα προςλόψεων: , -228, -256, -257, -259, -264 Γ. Για θϋματα διοριςμών: Δ. Για θϋματα εξαύρεςησ διακριθϋντων αθλητών από τη θϋςη ςε διαθεςιμότητα: Fax : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθόνα, 27 Δεκεμβρύου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ ΠΡΟ : Όπωσ ςτον Πίνακα Αποδεκτών (Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) Στο ΦΕΚ 254/Α / δημοςιεύτηκε ο ν.4210/2013 «Ρυθμύςεισ Τπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ», με τον οπούο τροποποιούνται οι διατϊξεισ του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007) και του Κώδικα Κατϊςταςησ Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλόλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ν. 3584/2007). Ο ανωτϋρω νόμοσ του Υπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ρυθμύζει μια ςειρϊ θεμϊτων που εντϊςςονται ςτο πλαύςιο ευρύτερων αλλαγών που προωθεύ το Υπουργεύο για την αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού, την ενδυνϊμωςη του κύρουσ του και τη βελτύωςη των υπηρεςιών που παρϋχονται ςτον πολύτη. Συγκεκριμϋνα με τον παρόντα νόμο ειςϊγονται οι εξόσ ρυθμύςεισ: 1

2 ΑΔΕΙΕ 1. Κατϊργηςη μηχανογραφικόσ ϊδειασ: Με το ϊρθρο 1 του ν. 4210/2013 καταργούνται οι διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 50 του Υ.Κ. και παύει να ιςχύει κϊθε διϊταξη που ρυθμύζει το ύδιο ζότημα με τισ καταργούμενεσ διατϊξεισ και αφορϊ υπαλλόλουσ ό λειτουργούσ του Δημοςύου, των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ α και β βαθμού. Ειδικότερα, καταργεύται η «ειδικό» μηχανογραφικό ϊδεια για χρόςη ηλεκτρονικού υπολογιςτό και απαςχόληςη μπροςτϊ ςε οθόνη οπτικόσ καταγραφόσ. 2.Φορόγηςη αναρρωτικόσ ϊδειασ: Με τα ϊρθρα 2 και 3 του ν.4210/2013 εξορθολογύζεται το καθεςτώσ των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών. Πιο ςυγκεκριμϋνα: Με την παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 55 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του ϊρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 62 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την παρ. 1 του ϊρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 56 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του ϊρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 63 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Ειδικότερα, ςυντομεύεται το χρονικό διϊςτημα χορόγηςησ τησ αναρρωτικόσ ϊδειασ για κοινό νόςημα από τρεισ (3) μόνεσ ςε ϋνα (1) μόνα και διατηρεύται το χρονικό διϊςτημα των ϋξι (6) μηνών για τη χορόγηςη τησ αναρρωτικόσ ϊδειασ επύ δυςύατου νοςόματοσ. Περαιτϋρω, το ςύνολο τησ βραχυχρόνιασ αναρρωτικόσ ϊδειασ που χορηγεύται μόνο με γνωμϊτευςη θερϊποντοσ ιατρού, χωρύσ γνωμϊτευςη Υγειονομικόσ Επιτροπόσ, μειώνεται από δϋκα (10) ςε οκτώ (8) ημϋρεσ κατ ϋτοσ. Δύο (2) εξ αυτών, αλλϊ όχι ςυνεχόμενεσ, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δόλωςη του υπαλλόλου. Σημειώνεται ότι δεν υφύςταται πλϋον υποχρϋωςη παραπομπόσ του υπαλλόλου για εξϋταςη ςτην Υγειονομικό Επιτροπό ςε περύπτωςη αύτηςησ βραχυχρόνιασ αναρρωτικόσ ϊδειασ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 55 του Υ.Κ. πριν ό μετϊ από αργύα ό ανϊμεςα ςε αργύεσ. Αναρρωτικό ϊδεια πϋραν των οκτώ (8) ημερών κατ ϋτοσ χορηγεύται ύςτερα από γνωμϊτευςη τησ οικεύασ υγειονομικόσ επιτροπόσ. Κατ εξαύρεςη δεν απαιτεύται γνωμϊτευςη τησ οικεύασ υγειονομικόσ επιτροπόσ: α) ςτην περύπτωςη που η ϊδεια 2

3 χορηγεύται βϊςει γνωμϊτευςησ του διευθυντό κλινικόσ δημόςιου νοςοκομεύου και εφόςον πρόκειται για νοςηλεύα επτϊ (7) ημερών τουλϊχιςτον ό β) κατόπιν χειρουργικόσ επϋμβαςησ ςε δημόςιο νοςοκομεύο ό ιδιωτικό κλινικό. Επιςημαύνεται ότι για την αναρρωτικό ϊδεια που χορηγεύται ςτισ ανωτϋρω αναφερόμενεσ περιπτώςεισ (νοςηλεύα ςε δημόςιο νοςοκομεύο, χειρουργικό επϋμβαςη) υφύςταται δικαύωμα ϋνςταςησ τόςο τησ υπηρεςύασ όςο και του υπαλλόλου ενώπιον τησ πρωτοβϊθμιασ ό τησ ειδικόσ υγειονομικόσ επιτροπόσ (παρ. 6 του ϊρθρου 56 Υ.Κ.). Τϋλοσ, ενιςχύεται ο κατ ούκον ϋλεγχοσ των αςθενών υπαλλόλων που κϊνουν χρόςη αναρρωτικόσ ϊδειασ, με επύςκεψη και εξϋταςη ςτο ςπύτι του αςθενούσ από ελεγκτό ιατρό, τον οπούο υποχρεούται πλϋον ρητϊ να αποςτϋλλει η υπηρεςύα ςτην περύπτωςη κατ επανϊληψη χρόςησ βραχυχρόνιων αδειών από τον υπϊλληλο. Η παρϊλειψη τησ παραπϊνω ενϋργειασ ςυνιςτϊ πειθαρχικό παρϊπτωμα του προώςταμϋνου τησ Δ/νςησ Διοικητικού τησ οικεύασ υπηρεςύασ. 3. Άδεια υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ: Με το ϊρθρο 4 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 14 του ϊρθρου ϋνατου του ν. 4057/2012 και αναςτϋλλεται η χορόγηςη αδειών και παρατϊςεων αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ του ϊρθρου 58 του Υ.Κ. και του ϊρθρου 65 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. για τη ςυμμετοχό του υπαλλόλου ςε προγρϊμματα ό κύκλουσ μεταπτυχιακόσ εκπαύδευςησ μϋχρι τισ Η διϊταξη του προηγούμενου εδαφύου δεν θύγει την ιςχύ αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ που ϋχουν χορηγηθεύ ϋωσ την ϋναρξη ιςχύοσ του ν. 4210/2013. Η αναςτολό των αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ μϋχρι τισ κρύνεται απαραύτητη με δεδομϋνη τη δημοςιονομικό κρύςη που περιορύζει ςτο ελϊχιςτο τισ προςλόψεισ ςτο δημόςιο τομϋα αλλϊ και προκειμϋνου να επιτευχθεύ ο προγραμματιςμόσ τησ αναδιοργϊνωςησ των δημοςύων υπηρεςιών (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Από την αναςτολό χορόγηςησ αδειών και παρατϊςεων αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ δεν προβλϋπεται εξαύρεςη ούτε ςτην περύπτωςη που ο υπϊλληλοσ ϋχει λϊβει υποτροφύα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Σε κϊθε περύπτωςη, ο υπϊλληλοσ δύναται να αιτηθεύ τη χορόγηςη ϊδειασ ϊνευ αποδοχών ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 51 του Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκαν από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 37 του ν. 3986/

4 4. Άδεια Εξετϊςεων: Με το ϊρθρο 5 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 60 του Υ.Κ. καθώσ και οι διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 67 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και πλϋον η ϊδεια εξετϊςεων η οπούα χορηγεύται ςε υπαλλόλουσ που εύναι μαθητϋσ, ςπουδαςτϋσ ό φοιτητϋσ, προπτυχιακού ό μεταπτυχιακού, ςε ςχολεύα ό ιδρύματα και των τριών βαθμύδων εκπαύδευςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ δϋκα (10) εργϊςιμεσ ημϋρεσ κϊθε ϋτοσ. Για κϊθε ημϋρα εξετϊςεων χορηγεύται ϊδεια μύασ (1) ημϋρασ. Στόχοσ τησ προτεινόμενησ ρύθμιςησ εύναι η εκλογύκευςη του αριθμού ημερών τησ ϊδειασ εξετϊςεων και η αποφυγό κατϊχρηςησ του ςυγκεκριμϋνου δικαιώματοσ με ςκοπό την επύτευξη ιςορροπύασ μεταξύ αφενόσ τησ επιμόρφωςησ του υπαλλόλου και αφετϋρου τησ απρόςκοπτησ ϊςκηςησ των επαγγελματικών του καθηκόντων και τησ παρουςύασ ςτην υπηρεςύα του (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Η ϊδεια εξετϊςεων χορηγεύται για τη διευκόλυνςη τησ φούτηςησ του υπαλλόλου ςε εκπαιδευτικό ύδρυμα βαθμύδασ όχι κατώτερησ τησ κατηγορύασ του (ΠΕ, ΤΕ. ΔΕ). Η ϊδεια χορηγεύται και ςτην περύπτωςη παρϊδοςησ γραπτόσ εργαςύασ με την προώπόθεςη ότι η εργαςύα υπϋχει τη θϋςη εξϋταςησ ό αποτελεύ μϋροσ τησ εξεταςτικόσ διαδικαςύασ. Σημειώνεται ότι ςτην περύπτωςη που κατϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ του ν. 4210/2013 ο υπϊλληλοσ ϋχει κϊνει χρόςη των δϋκα (10) ημερών τησ ϊδειασ εξετϊςεων δεν δικαιούται περαιτϋρω ημερών τησ εν λόγω ϊδειασ ϋωσ τη λόξη του ημερολογιακού ϋτουσ. 5. Γονικό ϊδεια ανατροφόσ τϋκνων Με την παρ. 1 του ϊρθρου 6 του ν. 4210/2013 προςτύθεται εδϊφιο ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ. και ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., με το οπούο χορηγεύται ςε περύπτωςη γϋννηςησ διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τϋκνων ϊδεια ανατροφόσ με αποδοχϋσ χρονικόσ διϊρκειασ ϋξι (6) μηνών για κϊθε τϋκνο πϋραν του ενόσ, επιπλϋον τησ ςυνεχόμενησ εννεϊμηνησ ϊδειασ ανατροφόσ ό του μειωμϋνου ωραρύου. Με την ϋναρξη ιςχύοσ των εν λόγω διατϊξεων, παρϋχεται επιπλϋον ενύςχυςη ςτουσ πολιτικούσ διοικητικούσ υπαλλόλουσ που εύναι γονεύσ διδύμων ό πολυδύμων, ώςτε αυτού να διευκολυνθούν ςτην αντιμετώπιςη των διαφοροποιημϋνων, ςε ςχϋςη με τουσ λοιπούσ γονεύσ, αναγκών για την ανατροφό των τϋκνων τουσ (Ειςηγητικό ϋκθεςη ν. 4210/2013 ςελ. 2, ΣτΕ 845/2013). Η κατϊ τα ωσ ϊνω επιπλϋον ϊδεια λόγω γϋννηςησ διδύμων ό πολυδύμων χορηγεύται μετϊ τη χρόςη 4

5 τησ εννεϊμηνησ ϊδειασ ανατροφόσ (και όχι απαραύτητα ςυνεχόμενα με αυτό) ό του μειωμϋνου ωραρύου, παρατεινομϋνου αναλόγωσ (κατϊ ϋξι (6) μόνεσ ςε περύπτωςη γϋννηςησ διδύμων, κατϊ δώδεκα (12) μόνεσ ςε περύπτωςη γϋννηςησ τριδύμων κ.λ.π.) του μεγύςτου ορύου ηλικύασ των τεςςϊρων (4) ετών των τϋκνων. Με την παρ. 2 του ϊρθρου 6 του ν. 4210/2013 καταργεύται το εδϊφιο γ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ. καθώσ και το εδϊφιο γ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την ϋναρξη ιςχύοσ τησ εν λόγω διϊταξησ δύδεται για πρώτη φορϊ η δυνατότητα ςτον πατϋρα δημόςιο υπϊλληλο να κϊνει χρόςη του μειωμϋνου ωραρύου ό τησ ςυνεχόμενησ μετ αποδοχών ϊδειασ ανατροφόσ τϋκνου ςε περύπτωςη που η ςύζυγόσ του δεν εργϊζεται. Η ωσ ϊνω διϊταξη θεςπύςτηκε όχι μόνο ςε ςυμμόρφωςη προσ το δύκαιο τησ ΕΕ (ιδύωσ Οδηγύα 2006/54/ΕΚ) αλλϊ και προσ αποκατϊςταςη του αιςθόματοσ ιςότητασ και ιςονομύασ καθώσ πρόκειται για ϋνα αυτονόητο γονεώκό δικαύωμα του πατϋρα δημοςύου υπαλλόλου, το οπούο πρϋπει να χορηγεύται υπό τουσ ύδιουσ όρουσ με εκεύνουσ που διϋπουν τη χορόγηςό του ςτη μητϋρα δημόςιο υπϊλληλο (Ειςηγητικό ϋκθεςη ν. 4210/2013). Διευκρινύζεται ότι, με την ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου, ο πατϋρασ δημόςιοσ υπϊλληλοσ δικαιούται των διευκολύνςεων του μειωμϋνου ωραρύου ό τησ ςυνεχόμενησ μετ αποδοχών ϊδειασ ανατροφόσ τϋκνου, ανϊλογα με την ηλικύα του τϋκνου του και ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ., ανεξαρτότωσ του αν η ςύζυγόσ του απαςχολεύται με ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου ό με ςύμβαςη μύςθωςησ ϋργου ςε φορϋα του δημοςύου ό ιδιωτικού τομϋα όπωσ επύςησ και ςτην περύπτωςη που απαςχολεύται με ςύμβαςη μερικόσ απαςχόληςησ. Στισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ αν η ςύζυγοσ του υπαλλόλου ϋκανε, κϊνει ό θα κϊνει χρόςη όμοιων διευκολύνςεων ανατροφόσ τϋκνου, ο ςύζυγοσ υπϊλληλοσ δικαιούται να κϊνει χρόςη του μειωμϋνου ωραρύου ό τησ ςυνεχόμενησ ϊδειασ ανατροφόσ κατϊ το υπολειπόμενο μϋροσ. Συναφώσ υπενθυμύζεται ότι το Υπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ υιοθϋτηςε την ϊποψη ότι η ειδικό παροχό προςταςύασ τησ μητρότητασ του ϊρθρου 142 του Ν. 3655/2008 δεν αποτελεύ όμοια διευκόλυνςη με το μειωμϋνο ωρϊριο ό τη ςυνεχόμενη μετ αποδοχών ϊδεια για την ανατροφό τϋκνου δυνϊμει τησ διϊταξησ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του ΥΚ (ϋγγραφο προσ το Υπουργεύο Εξωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1832/29499/ ). 5

6 ΘΕΗ Ε ΑΡΓΙΑ - ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Θϋςη του υπαλλόλου ςε αργύα Α. Με τα ϊρθρα 13 και 14 του ν. 4210/2013 υπϊγονται ςτο καθεςτώσ τησ δυνητικόσ και όχι τησ αυτοδύκαιησ αργύασ οι περιπτώςεισ υπαλλόλων οι οπούοι λόγω τησ ςυμμετοχόσ τουσ ωσ μϋλη υπηρεςιακού ςυμβουλύου ό ςυλλογικού οργϊνου εν γϋνει διώκονται ποινικώσ ό πειθαρχικώσ για διϊπραξη ςυγκεκριμϋνων αδικημϊτων ό παραπτωμϊτων. Συγκεκριμϋνα υπϊγονται ςτο καθεςτώσ τησ δυνητικόσ και όχι τησ αυτοδύκαιησ αργύασ οι περιπτώςεισ: α) τησ αμετϊκλητησ ποινικόσ δύωξησ ενώπιον του αρμόδιου δικαςτηρύου για τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ ςτην υπηρεςύα και τησ απιςτύασ περύ την υπηρεςύα που ϋχουν τελεςτεύ με την ιδιότητα του μϋλουσ υπηρεςιακού ςυμβουλύου και ςυλλογικού οργϊνου εν γϋνει και β) τησ παραπομπόσ ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού ςυμβουλύου για το πειθαρχικό παρϊπτωμα τησ παρϊβαςησ καθόκοντοσ κατϊ τον ποινικό κώδικα ό ϊλλουσ ειδικούσ ποινικούσ νόμουσ ό για το παρϊπτωμα τησ αναξιοπρεπούσ ό ανϊρμοςτησ ό ανϊξιασ για υπϊλληλο ςυμπεριφορϊσ εκτόσ υπηρεςύασ που ϋχουν τελεςτεύ με την ιδιότητα του μϋλουσ υπηρεςιακού ςυμβουλύου και ςυλλογικού οργϊνου εν γϋνει. Συνεπώσ επύ περιπτώςεων υπαλλόλων για τουσ οπούουσ ϋχουν εκδοθεύ πρϊξεισ διαπιςτωτικϋσ τησ αυτοδύκαιησ θϋςησ ςε αργύα δυνϊμει των διατϊξεων των περιπτώςεων γ και ε του ϊρθρου 103 του Υ.Κ. και του ϊρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. όπωσ ύςχυαν μετϊ την τροποπούηςό τουσ με τισ περιπτώςεισ 1 και 3 τησ υποπαραγρϊφου Ζ.3 τησ παραγρϊφου Ζ του ϊρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ωςτόςο, μετϊ την τροποπούηςη των ωσ ϊνω διατϊξεων με το ν. 4210/2013, δεν πληρούνται οι νόμιμεσ προώποθϋςεισ τησ αυτοδύκαιησ θϋςησ ςε αργύα, οι υπηρεςύεσ θα πρϋπει να προβούν ϊμεςα ςε ϋκδοςη διαπιςτωτικόσ πρϊξησ επανόδου των υπαλλόλων ςτα υπηρεςιακϊ τουσ καθόκοντα. Επιςημαύνεται ότι οι υπηρεςύεσ θα πρϋπει να εξετϊζουν ςε κϊθε περύπτωςη, κατϊ την ειδικό διαδικαςύα τησ δυνητικόσ θϋςησ ςε αργύα του ϊρθρου 104 του Υ.Κ. και του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., αν ςυντρϋχουν διαζευκτικϊ (ό ςωρευτικϊ) οι προώποθϋςεισ των πραγματικών και νομικών περιςτατικών που αριθμούν οι περιπτώςεισ α,β,γ του ϊρθρου 104 Υ.Κ. ό του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και οι λόγοι δημοςύου ό υπηρεςιακού ςυμφϋροντοσ για τη θϋςη του υπαλλόλου ςε δυνητικό αργύα. 6

7 Β. Με το ϊρθρο 16 του ν. 4210/2013 αποςαφηνύζεται η νομικό προςταςύα των υπαλλόλων που ϋχουν τεθεύ ςε αυτοδύκαιη αργύα. Ειδικότερα προβλϋπεται ρητϊ, προσ αποφυγό ερμηνευτικών αςαφειών και παρανοόςεων, ότι ο υπϊλληλοσ που ϋχει τεθεύ ςε αυτοδύκαιη αργύα για τισ περιπτώςεισ β, γ, δ και ε τησ παρ. 1 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. και του ϊρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και ςτον οπούο δεν ϋχει επιβληθεύ η ποινό τησ οριςτικόσ παύςησ ϋχει τη δυνατότητα να ζητόςει οποτεδόποτε με αύτηςό του προσ το αρμόδιο για διοριςμό όργανο (με την επιφύλαξη ειδικών διατϊξεων που ορύζουν διαφορετικϊ περύ του αρμοδύου οργϊνου) την αναςτολό τησ αργύασ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του πειθαρχικού ςυμβουλύου ςτο οπούο εκκρεμεύ η υπόθεςη (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Η διούκηςη υποχρεούται να διαβιβϊζει ϊμεςα το αύτημα του υπαλλόλου ςτο πειθαρχικό ςυμβούλιο. Το πειθαρχικό ςυμβούλιο γνωμοδοτεύ ςε κϊθε περύπτωςη υποβολόσ ςχετικού αιτόματοσ από τουσ κατϊ νόμο δικαιούμενουσ το αργότερο εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την περιϋλευςη ςε αυτό του ςχετικού αιτόματοσ. Σε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ, το αρμόδιο όργανο ϋχει διακριτικό ευχϋρεια να αποφαςύςει και χωρύσ τη γνωμοδότηςη του πειθαρχικού ςυμβουλύου, λαμβϊνοντασ πϊντα υπόψη τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ τησ υπόθεςησ, την υπηρεςιακό απόδοςη του υπαλλόλου και το ςυμφϋρον τησ υπηρεςύασ και ςυνεκτιμώντασ την τυχόν ςυνδρομό ςτο πρόςωπο του υπαλλόλου ςοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ό οικογενειακών λόγων. Η απόφαςη εκδύδεται κατ ενϊςκηςη αρμοδιότητασ διακριτικόσ ευχϋρειασ και ωσ εκ τούτου πρϋπει να εύναι πλόρωσ αιτιολογημϋνη. Ενόψει τησ φύςησ τησ αρμοδιότητασ και λόγω του δυςμενούσ χαρακτόρα τησ πρϊξησ, η προηγούμενη ακρόαςη του υπαλλόλου αποτελεύ ςτην περύπτωςη αυτό ουςιώδη τύπο τησ διαδικαςύασ (ϊρθρο 20, παρ. 2 Σ). Συνεπώσ, ςτην περύπτωςη που το πειθαρχικό ςυμβούλιο δεν γνωμοδοτόςει εντόσ τησ ταςςόμενησ προθεςμύασ, η ϋκδοςη τησ απόφαςησ προώποθϋτει την κλόςη του υπαλλόλου ςε ακρόαςη από το αρμόδιο για το διοριςμό όργανο, ςτο οπούο ο υπϊλληλοσ πρϋπει να υποβϊλλει εγγρϊφωσ τισ απόψεισ του εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ κλόςησ, κατ ανϊλογη εφαρμογό του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 4 του ϊρθρου 104 του Υ.Κ. και του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 4 του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Το αρμόδιο όργανο μπορεύ να αποφαςύζει εύτε τη μη αναςτολό τησ αργύασ εύτε την αναςτολό τησ και την επϊνοδο του υπαλλόλου ςτα καθόκοντα τα οπούα αςκούςε πριν την αυτοδύκαιη θϋςη ςε αργύα εύτε την αναςτολό τησ και τη μετακύνηςό του 7

8 ςύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 66 Υ.Κ. ό του ϊρθρου 72 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Μϋχρι την τυχόν ϋκδοςη απόφαςησ αναςτολόσ τησ αργύασ ο υπϊλληλοσ παραμϋνει ςε αργύα. Απόφαςη περύ τησ ςυνϋχιςησ ό μη τησ αργύασ εκδύδεται αυτεπϊγγελτα από το αρμόδιο για το διοριςμό του υπαλλόλου όργανο, ςύμφωνα με την ωσ ϊνω διαδικαςύα, μετϊ την πϊροδο ενόσ (1) ϋτουσ από τη θϋςη του υπαλλόλου ςε αυτοδύκαιη αργύα και κϊθε επόμενο ϋτοσ εφόςον ο υπϊλληλοσ ϋχει τεθεύ ςε αυτοδύκαιη αργύα για τισ περιπτώςεισ β, γ, δ και ε τησ παρ. 1 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. και του ϊρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., δεν του ϋχει επιβληθεύ η ποινό τησ οριςτικόσ παύςησ και η αργύα δεν ϋχει αρθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. και ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 107 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Οι αποφϊςεισ αναςτολόσ τησ αργύασ κοινοποιούνται ςτο Υπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ/Γενικό Δ/νςη Κατϊςταςησ Προςωπικού/Δ/νςη Διούκηςησ Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμόμα Δικαιωμϊτων και Υποχρεώςεων. 2. Άςκηςη ϋνςταςησ Με το ϊρθρο 17 του ν. 4210/2013 προςδιορύζεται ςαφώσ ο τρόποσ αςκόςεωσ (καταθϋςεωσ) των ενςτϊςεων, ώςτε να αποφεύγονται οι οποιεςδόποτε αμφιςβητόςεισ και να διευκολύνεται η διερεύνηςη του παραδεκτού τησ αςκόςεωσ (καταθϋςεωσ) από το Δευτεροβϊθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και του εμπροθϋςμου των ενςτϊςεων κατϊ των αποφϊςεων των πρωτοβϊθμιων πειθαρχικών ςυμβουλύων (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Έτςι η ϋνςταςη κατϊ των αποφϊςεων των πειθαρχικώσ προώςταμϋνων κατατύθεται με ποινό απαραδϋκτου ςτο αρμόδιο πειθαρχικό ςυμβούλιο, ςυνταςςομϋνησ εκθϋςεωσ. Η ϋνςταςη κατϊ των αποφϊςεων του πειθαρχικού ςυμβουλύου που ϋκρινε ςε πρώτο βαθμό κατατύθεται με ποινό απαραδϋκτου ςε αυτό ςυνταςςομϋνησ εκθϋςεωσ. Το πειθαρχικό ςυμβούλιο διαβιβϊζει αμελλητύ την ϋνςταςη ςτο Δευτεροβϊθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλόρη φϊκελο τησ πειθαρχικόσ υπόθεςησ. Η ϋνςταςη του Γενικού Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ αποςτϋλλεται με ςυςτημϋνη αλληλογραφύα ςτο αρμόδιο πειθαρχικό ςυμβούλιο για τη ςύνταξη εκθϋςεωσ κατϊθεςησ. Ωσ ημερομηνύα κατϊθεςησ λογύζεται η ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ ςυςτημϋνησ αλληλογραφύασ από το Γραφεύο του Γενικού Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ ςτο Ταχυδρομικό Κατϊςτημα. 8

9 Επιςημαύνεται ότι ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 141 του Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκε με την υποπαρϊγραφο ΣΤ8 του ϊρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α / ) ςυντομεύτηκε η προθεςμύα ϊςκηςησ ϋνςταςησ ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ ό την πλόρη γνώςη αυτόσ από τον υπϊλληλο ό από την περιϋλευςό τησ ςτα όργανα που δικαιούνται να αςκόςουν ϋνςταςη, με παρϊταςη κατϊ εύκοςι (20) ημϋρεσ για αυτούσ που διαμϋνουν ςτο εξωτερικό. Επύςησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 8 του ϊρθρου 141 Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκε με την υποπαρϊγραφο ΣΤ8 του ϊρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι αποφϊςεισ των πειθαρχικών ςυμβουλύων που εκδύδονται μετϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ του ν. 4152/2013 και επιβϊλλουν τισ πειθαρχικϋσ ποινϋσ του υποβιβαςμού και τησ οριςτικόσ παύςησ δεν υπόκεινται ςε ϋνςταςη ενώπιον του Δευτεροβϊθμιου Πειθαρχικού Συμβουλύου αλλϊ ςε προςφυγό ενώπιον του Συμβουλύου τησ Επικρατεύασ. 3. ύνθεςη πειθαρχικών ςυμβουλύων Με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 18 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ περύπτωςησ α τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 146Β του Υ.Κ. που ρυθμύζουν τα ςχετικϊ με την ιδιότητα του προϋδρου των πρωτοβϊθμιων πειθαρχικών ςυμβουλύων. Συγκεκριμϋνα ορύζεται ότι ο πρόεδροσ του πειθαρχικού ςυμβουλύου και ο αναπληρωτόσ του εύναι Πϊρεδροσ του Ελεγκτικού Συνεδρύου ό Εφϋτησ ό Πρόεδροσ Πρωτοδικών ό Πρωτοδύκησ των διοικητικών ό των πολιτικών δικαςτηρύων ό Ειςαγγελϋασ ό Αντειςαγγελϋασ εφετών ό Ειςαγγελϋασ ό αντιειςαγγελϋασ πρωτοδικών. Με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 18 του ν. 4210/2013 ορύζεται ότι οι πρόεδροι των πειθαρχικών ςυμβουλύων που κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ προϊγονται ςε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οπούο κατεύχαν κατϊ τον οριςμό τουσ ςτο πειθαρχικό ςυμβούλιο διατηρούν την ιδιότητα του προϋδρου του πειθαρχικού ςυμβουλύου. Επιςημαύνεται ότι οι μϋχρι την ιςχύ του ν. 4210/2013 πρόεδροι πειθαρχικών ςυμβουλύων που προόχθηςαν ςε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οπούο κατεύχαν κατϊ τον οριςμό τουσ ςτο πειθαρχικό ςυμβούλιο μετεύχαν νομύμωσ ςτη ςύνθεςη του οικεύου πειθαρχικού ςυμβουλύου. 9

10 4. Ανακούνωςη ποινικών διώξεων Τποχρεώςεισ πειθαρχικών προώςταμϋνων Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 19 του ν. 4210/2013 τροποποιεύται η διϊταξη τησ παρ. 6 του ϊρθρου 114 του Υ.Κ. και ορύζεται ρητϊ ότι επιπροςθϋτωσ τησ υποχρϋωςησ του Ειςαγγελϋα Πρωτοδικών να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην προώςταμϋνη αρχό του υπαλλόλου κϊθε ποινικό δύωξη που αςκεύται κατ αυτού, ο γραμματϋασ του Δικαςτηρύου ό του δικαςτικού ςυμβουλύου υποχρεούται να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην ύδια αρχό τα παραπεμπτικϊ ό απαλλακτικϊ βουλεύματα ςε κϊθε βαθμό δικαιοδοςύασ καθώσ και τισ εκδιδόμενεσ ςε κϊθε βαθμό δικαιοδοςύασ αθωωτικϋσ ό καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ κατϊ του υπαλλόλου. Σε περύπτωςη εγκλειςμού ςε ςωφρονιςτικό κατϊςτημα, ο διευθυντόσ φυλακών γνωςτοποιεύ τούτο, χωρύσ καθυςτϋρηςη ςτην προώςταμϋνη αρχό του υπαλλόλου. Οι υπηρεςύεσ υποχρεούνται μετϊ την ωσ ϊνω ανακούνωςη να προβαύνουν αμελλητύ ςτισ κατϊ περύπτωςη οφειλόμενεσ ενϋργειεσ εφαρμόζοντασ όπου απαιτεύται τισ ςχετικϋσ με τη θϋςη ςε αργύα και την ϋναρξη τησ πειθαρχικόσ δύωξησ διατϊξεισ. Ειδικϊ όςον αφορϊ τη ςχϋςη τησ ποινικόσ με την πειθαρχικό δύκη με τη διϊταξη του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 6 του ϊρθρου 114 του Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 19 του ν. 4210/2013 ορύζεται ότι τα πειθαρχικϊ όργανα εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την ενημϋρωςό τουσ για την ποινικό δύωξη υπαλλόλου οφεύλουν να αποφαύνονται αιτιολογημϋνα για την ϊςκηςη ό μη πειθαρχικόσ δύωξησ ςε βϊροσ του υπαλλόλου. Σε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ ποινικού δικαςτηρύου η ϊςκηςη πειθαρχικόσ δύωξησ εύναι υποχρεωτικό. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΤ Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7 του ν.4210/2013 αντικαθύςταται η παρ. 2 του ϊρθρου 7 του Κώδικα Δημοςύων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλόλων και Υπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), δυνϊμει του οπούου προβλϋπεται η υγεύα ωσ προςόν διοριςμού και η διαδικαςύα πιςτοπούηςησ αυτόσ. Ειδικότερα, με την νϋα διϊταξη προβλϋπεται ότι η υγεύα των υποψόφιων υπαλλόλων να αςκόςουν τα καθόκοντα τησ αντύςτοιχησ θϋςησ, πιςτοποιεύται με γνωματεύςεισ (α) παθολόγου ό γενικού ιατρού και (β) ψυχιϊτρου, εύτε του δημοςύου εύτε ιδιωτών, με βϊςη παραπεμπτικό ϋγγραφο, ςτο οπούο περιγρϊφονται από την υπηρεςύα, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, τα καθόκοντα τησ θϋςησ που πρόκειται να καταληφθεύ. Με την εν λόγω ρύθμιςη απλοποιεύται η διαδικαςύα καθόςον πλϋον η υγεύα ωσ προςόν διοριςμού θα 10

11 πιςτοποιεύται με γνωματεύςεισ παθολόγου ό γενικού ιατρού και ψυχιϊτρου, εύτε του δημοςύου εύτε ιδιωτιών, και όχι από τισ υγειονομικϋσ επιτροπϋσ, μειώνοντασ αφενόσ ςημαντικϊ το διοικητικό βϊροσ των υγειονομικών επιτροπών, οι οπούεσ εύναι όδη ιδιαιτϋρωσ επιβαρυμϋνεσ, και αφετϋρου διευκολύνοντασ τουσ διοριςτϋουσ υπαλλόλουσ. ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟΛΗΦΕΧΝ 1. Κϊλυψη θϋςεων τακτικού προςωπικού από πύνακεσ επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνιςμού Α..Ε.Π. Με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 8 του ν.4210/2013, με τισ οπούεσ προςτύθεται παρϊγραφοσ 9 ςτο τϋλοσ του ϊρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α 28), επιτυγχϊνεται η ϊμεςη κϊλυψη των αναγκών των υπηρεςιών ςε προςωπικό, χωρύσ να χρειϊζεται να εκδοθεύ εκ νϋου προκόρυξη για την πλόρωςη των θϋςεων που αφορούν όμοιουσ κλϊδουσ-ειδικότητεσ και πρόςθετα προςόντα και χωρύσ να χρειϊζεται οι υποψόφιοι να υποβϊλουν εκ νϋου αιτόςεισ και δικαιολογητικϊ, ςυμβϊλλοντασ με τον τρόπο αυτό ςτη ςημαντικό επιτϊχυνςη των διαδικαςιών προςλόψεων και ςτην εξοικονόμηςη πόρων. Ειδικότερα, η κϊλυψη θϋςεων τακτικού προςωπικού των υπηρεςιών και των νομικών προςώπων τησ παρ. 1 του ϊρθρου 1 του ν. 3812/2009 εύναι δυνατόν να πραγματοποιεύται μετϊ από ςύμφωνη γνώμη του Α..Ε.Π. και τη ςύμφωνη γνώμη του οικεύου φορϋα, χωρύσ νϋα προκόρυξη από πύνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνιςμού του Α..Ε.Π., υπό την προώπόθεςη ότι οι νϋεσ προσ κϊλυψη θϋςεισ αφορούν όμοιουσ κλϊδουσ-ειδικότητεσ και πρόςθετα προςόντα, και ότι δεν ϋχουν παρϋλθει εννϋα (9) μόνεσ από τη δημοςύευςη των αντύςτοιχων πινϊκων διοριςτϋων ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α 40), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει (ϋκδοςη απόφαςησ κατανομόσ). Η επιλογό των διοριςτϋων ςτισ νϋεσ θϋςεισ από τουσ επιλαχόντεσ, γύνεται με απόφαςη του Α..Ε.Π. με βϊςη τουσ πύνακεσ κατϊταξησ των αντύςτοιχων κλϊδωνειδικοτότων και επύ πλειόνων πινϊκων εκεύνων που προηγούνται χρονικϊ και με τη ςειρϊ που ϋχουν οι υποψόφιοι ςε αυτούσ και μετϊ τον ϋλεγχο των προςόντων τουσ. Οι υποψόφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλϊβουν την προτεινόμενη ςε αυτούσ νϋα θϋςη, οφεύλουν να δηλώςουν με γραπτό δόλωςό τουσ, εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από τότε που θα περιϋλθει ςε αυτούσ η ϋγγραφη ειδοπούηςη του Α.Σ.Ε.Π., αν 11

12 αποδϋχονται τη νϋα θϋςη. Η δόλωςη κατατύθεται ςτο Α.Σ.Ε.Π. ό αποςτϋλλεται ςε αυτό μϋςω τηλεομοιοτυπύασ. Αν δεν υποβληθεύ η ωσ ϊνω δόλωςη, τεκμαύρεται αμαχότωσ η μη αποδοχό τησ προτεινόμενησ νϋασ θϋςησ, χωρύσ ο υποψόφιοσ να διαγρϊφεται από τουσ οικεύουσ πύνακεσ κατϊταξησ.» 2. Τποχρεωτικό ενημϋρωςη του Α..Ε.Π. για την ανϊληψη υπηρεςύασ των διοριςθϋντων. Με την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 8 ν.4210/2013 προςτύθεται εδϊφιο β ςτην παρϊγραφο 16 του ϊρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει, ςύμφωνα με το οπούο προβλϋπεται ρητώσ η υποχρϋωςη του οικεύου φορϋα να αποςτεύλει ςτο Α.Σ.Ε.Π. αντύγραφο τησ ςχετικόσ πρϊξησ ανϊληψησ υπηρεςύασ μετϊ την ϋκδοςη τησ πρϊξησ διοριςμού του υπαλλόλου. 3. Δυνατότητα ϊμεςησ πρόςληψησ προςωπικού από τουσ προςωρινούσ πύνακεσ κατϊταξησ των υποψηφύων. Για την αποδοτικότερη λειτουργύα τησ Δημόςιασ Διούκηςησ μϋςω μιασ ευϋλικτησ διαδικαςύασ που εξαςφαλύζει την ϊμεςη κϊλυψη των επειγουςών αναγκών των υπηρεςιών ςε προςωπικό παρϋχεται με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 8 ν. 4210/2013 η δυνατότητα ςτουσ φορεύσ που ϋχουν προκηρύξει θϋςεισ για κϊλυψη ςε προκόρυξη του ΑΣΕΠ, να προςλϊβουν ϊμεςα οριςμϋνο ό και το ςύνολο του αριθμού των υποψηφύων προσ διοριςμό από τουσ προςωρινούσ πύνακεσ κατϊταξησ, πριν δηλαδό την εξϋταςη των ενςτϊςεων, αφού όμωσ προηγηθεύ η ϋκδοςη απόφαςησ κατανομόσ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ Ειδικότερα με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 8 του ν. 4210/2013 με τισ οπούεσ προςτύθενται παρϊγραφοι 19 και 18 ςτα ϊρθρα 17 και 18, αντύςτοιχα, του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει, προβλϋπεται ότι μετϊ την κατϊρτιςη και δημοςύευςη των προςωρινών πινϊκων κατϊταξησ των υποψηφύων και πριν τον αυτεπϊγγελτο ό κατ ϋνςταςη ϋλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, για την κϊλυψη ιδιαύτερησ ςημαςύασ επειγουςών υπηρεςιακών αναγκών των υπηρεςιών και των νομικών προςώπων του ϊρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 κατόπιν ϋκδοςησ απόφαςησ κατανομόσ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α 40), όπωσ ιςχύει, επιτρϋπεται η πρόςληψη με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου 12

13 χρόνου μη ανανεούμενησ, μϋχρι του αριθμού των προκηρυχθειςών θϋςεων, υποψηφύων κατϊ τη ςειρϊ εγγραφόσ των ςτουσ προςωρινούσ αυτούσ πύνακεσ, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 11 «Περιοριςμόσ προςλόψεων για τα ϋτη 2011 ϋωσ και 2013» του ν. 3833/ 2010, όπωσ τροποποιόθηκε με τη διϊταξη τησ παρ. 1 τησ υποπαραγρϊφου Ζ.5 του πρώτου ϊρθρου του ν. 4093/ 2012 και επεκτϊθηκε η ιςχύσ του ϋωσ το ϋτοσ Οι προςλόψεισ αυτϋσ εύναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό θϋςεων από αυτϋσ που προκηρύςςονται ανϊ φορϋα κατηγορύα κλϊδο-ειδικότητα. Η ςύμβαςη αυτό διαρκεύ ϋωσ την ανϊληψη των καθηκόντων κϊθε υποψηφύου μετϊ τη δημοςύευςη τησ ατομικόσ πρϊξησ διοριςμού του ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ και απαγορεύεται η διϊρκειϊ τησ να υπερβαύνει τουσ οκτώ (8) μόνεσ. Για τισ κατϊ τα ανωτϋρω προςλόψεισ απαιτεύται η ϋκδοςη πρϊξεων των αρμοδύων οργϊνων των οικεύων φορϋων, ύςτερα από διϊθεςη των υποψηφύων από το Α.Σ.Ε.Π., που γύνεται μετϊ την υποβολό ςε αυτό πλόρωσ αιτιολογημϋνων αιτημϊτων των οικεύων φορϋων. Οι πρϊξεισ αυτϋσ δεν δημοςιεύονται ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. Με τη δημοςύευςη των οριςτικών πινϊκων κατϊταξησ οι ςυμβϊςεισ των όδη προςληφθϋντων που δεν περιλαμβϊνονται ςτουσ οριςτικούσ πύνακεσ διοριςτϋων, λόγουν αυτοδικαύωσ, χωρύσ την καταβολό οποιαςδόποτε αποζημύωςησ από την αιτύα αυτό. Επύςησ, λόγουν αυτοδικαύωσ χωρύσ την καταβολό οποιαςδόποτε αποζημύωςησ και οι ςυμβϊςεισ των όδη προςληφθϋντων υποψηφύων που περιλαμβϊνονται ςτον οριςτικό πύνακα διοριςτϋων, μετϊ τη δημοςύευςη των ατομικών πρϊξεων διοριςμού και την ανϊληψη των καθηκόντων τουσ, καθώσ και μετϊ την παρϋλευςη οκταμόνου από την προςωρινό πρόςληψη, εφόςον δεν ϋχουν δημοςιευτεύ οι οριςτικού πύνακεσ διοριςτϋων. Η μη αποδοχό εκ μϋρουσ του υποψηφύου να αναλϊβει καθόκοντα μϋχρι τη δημοςύευςη του οριςτικού πύνακα διοριςτϋων, ουδεμύα επιρροό αςκεύ ςτην κατϊταξό του ςτον οριςτικό πύνακα διοριςτϋων. Οι ωσ άνω ρυθμίςεισ ιςχύουν και για προκηρύξεισ Α.Σ.Ε.Π., τα προςωρινά αποτελέςματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοςίευςη ν.4210/2013 ςτο φύλλο τησ Εφημερίδασ τησ Κυβερνήςεωσ. 13

14 4. Διακρύβωςη ειδικών γνώςεων ό/και δεξιοτότων που ςυνϊδουν με τα προςόντα ό τα καθόκοντα των υπό πλόρωςη θϋςεων μϋςω τησ διενϋργειασ πρακτικών και ειδικών γραπτών δοκιμαςιών Με την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 8 του ν.4210/2013, με την οπούα αντικαθύςταται το δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 7 του ϊρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει, παρϋχεται η δυνατότητα ςτον οικεύο φορϋα, προσ διακρύβωςη ειδικών γνώςεων ό/και δεξιοτότων που ςυνϊδουν με τα προςόντα ό τα καθόκοντα των υπό πλόρωςη θϋςεων, να ζητόςει από το Α..Ε.Π. επιπροςθϋτωσ τη διενϋργεια: α) πρακτικόσ δοκιμαςύασ ό/και β) εξϋταςησ των υποψηφύων με τη βοόθεια ηλεκτρονικού υπολογιςτό ό ϊλλων κατϊλληλων ςυςκευών ό/και γ) ειδικόσ γραπτόσ δοκιμαςύασ με τη μϋθοδο των ερωτόςεων πολλαπλών επιλογών, για την αναβϊθμιςη των ςτελεχών τησ δημόςιασ διούκηςησ και των παρεχόμενων υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ, και τησ διαςφϊλιςησ τησ πρόςληψησ υποψηφύων που ξεχωρύζουν όχι μόνο με βϊςη τα τυπικϊ προςόντα τουσ, αλλϊ και με βϊςη την αξιολόγηςη των ουςιαςτικών ικανοτότων και δεξιοτότων που ςυνθϋτουν τα χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα (profile) που αφορούν κϊθε θϋςη εργαςύασ. 5. υμμετοχό του Α..Ε.Π. ςτισ διαδικαςύεσ κατϊταξησ και επιλογόσ του επικουρικού προςωπικού ςτα νοςοκομεύα και τισ Μονϊδεσ Κοινωνικόσ Υροντύδασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ Για την επύςπευςη των διαδικαςιών κατϊταξησ και επιλογόσ των υποψηφύων για την κϊλυψη των θϋςεων επικουρικού προςωπικού ςτα νοςοκομεύα του Ε.Σ.Υ. και ςτισ Μονϊδεσ Κοινωνικόσ Φροντύδασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, αλλϊ και για την ενύςχυςη του κύρουσ των ωσ ϊνω διαδικαςιών με τη ςυμμετοχό του Α.Σ.Ε.Π. ςε αυτϋσ, ωσ αρμοδύου, εκ του Συντϊγματοσ, οργϊνου για την επιλογό του πϊςησ φύςεωσ (πλην του ιατρικού) ςτο Δημόςιο, ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 9 του ν.4210/2013, με τισ οπούεσ προςτύθενται εδϊφια ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 5 του ϊρθρου 6 του ν. 4052/2012, προβλϋπεται ότι : «Η πρόςληψη του επικουρικού αυτού προςωπικού με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου τελεύ υπό τον ϋλεγχο του Ανωτϊτου Συμβουλύου Επιλογόσ Προςωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το Α.Σ.Ε.Π. κατϊ την ϊςκηςη τησ ανωτϋρω αρμοδιότητϊσ του εφαρμόζει, όπου εύναι απαραύτητο, τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει. Οι αναγκαύεσ λεπτομϋρειεσ για την εφαρμογό τησ παρούςασ διϊταξησ 14

15 καθορύζονται με απόφαςη των Υπουργών Υγεύασ και Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ, μετϊ από πρόταςη του Α.Σ.Ε.Π..» 6. Ρυθμύςεισ διοριςμών και πλόρωςησ θϋςεων των φορϋων του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων από τουσ επιτυχόντεσ των προκηρυχθϋντων από το Α..Ε.Π. διαγωνιςμών με τισ Προκηρύξεισ 8Κ/2008 και 9Κ/2008 Με τισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 20 του ν.4210/2013 οι επιτυχόντεσ του διαγωνιςμού τησ υπ αριθ. 9Κ/2008 προκόρυξησ του Α.Σ.Ε.Π. (Α 575/ Τεύχοσ Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), οι οπούοι απολύθηκαν από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ςε εκτϋλεςη των αποφϊςεων του Διοικητικού Εφετεύου Αθηνών (2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314) επαναπροςλαμβϊνονται κατϊ προτεραιότητα ςε φορεύσ του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ, προσ αποκατϊςταςη τησ δικαιολογημϋνησ εμπιςτοςύνησ την οπούα εύχαν απϋναντι ςτο κρϊτοσ, καθώσ κρύθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. ωσ επιτυχόντεσ ςε δημόςιο διαγωνιςμό. Η πρόςληψό τουσ γύνεται, κατϊ τη ςειρϊ του ςχετικού πύνακα κατϊταξησ, μετϊ την ολοκλόρωςη του διοριςμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνιςμού τησ υπ αριθ. 8Κ/2008 προκόρυξησ του Α.Σ.Ε.Π., ςτισ κενϋσ οργανικϋσ θϋςεισ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για την κϊλυψη των εξαιρετικϊ αυξημϋνων λειτουργικών του αναγκών. 7. Σοποθϋτηςη διοριςτϋων κατηγορύασ ΔΕ και ΤΕ του ν. 2643/1998 ςτουσ Ο.Σ.Α. Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 22 του ν.4210/2013 δύναται να πραγματοποιηθούν οι διοριςμού των επιτυχόντων προςτατευομϋνων ατόμων του ν. 2643/1998 κατηγορύασ ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλϊδων και ειδικοτότων, ςε θϋςεισ ΟΤΑ α και β βαθμού, που εύχαν αναςταλεύ ςε εφαρμογό των διατϊξεων τησ παρ. ΣΤ του ϊρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α 222), ϋωσ τισ , ςε κενϋσ θϋςεισ ϊλλων υπηρεςιών και φορϋων του δημοςύου ςτουσ νομούσ που αυτού ϋχουν τοποθετηθεύ, με βϊςη τισ προτεραιότητεσ τησ πολιτικόσ προςλόψεων και τα προςόντα των διοριςτϋων, κατόπιν ϋκδοςησ απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. Με την ωσ ϊνω ρύθμιςη επιτυγχϊνεται η αποκατϊςταςη όλων των επιτυχόντων του ν. 2643/1998 οι οπούοι αναμϋνουν τρύα και πλϋον ϋτη την ολοκλόρωςη των διαδικαςιών για την πρόςληψό τουσ και εύναι ςύμφωνη με το θεςμικό πλαύςιο που ςτόχο ϋχει την προςταςύα των εν λόγω προςτατευομϋνων 15

16 εντϊςςοντϊσ τουσ, μεταξύ ϊλλων, ςτο ςτελεχιακό δυναμικό του δημοςύου τομϋα με βϊςη τα προςόντα που κατϋχουν ςόμερα. Οι λεπτομϋρειεσ και κϊθε ειδικότερο θϋμα τησ διαδικαςύασ των ωσ ϊνω διοριςμών θα ρυθμιςτούν με απόφαςη του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 8. Διαδικαςύα διοριςμού των αθλητών που ϋτυχαν διϊκριςησ. Με τισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 28 του ν.4210/2013, τροποποιούνται οι διατϊξεισ τησ παρ.9 του ϊρθρου 34 του ν.2725/1999, όπωσ ιςχύουν, ωσ προσ την τοποθϋτηςη των υπό διοριςμό αθλητών, οι οπούοι πλϋον δύνανται να διορύζονται με βϊςη τα τυπικϊ προςόντα που κατϋχουν ςόμερα και τισ παρούςεσ υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ ςε κενϋσ οργανικϋσ ό ςυνιςτώμενεσ προςωποπαγεύσ θϋςεισ, ςε υπηρεςύεσ ό φορεύσ του Δημοςύου ςτουσ νομούσ που ϋχουν επιλϋξει με την αρχικό τουσ αύτηςη κατόπιν ϋκδοςησ απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. Η εν λόγω ρύθμιςη κρύθηκε αναγκαύα προκειμϋνου να ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα διοριςμού των διακριθϋντων αθλητών, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των φορϋων του δημοςύου που πρϋπει να καλυφθούν, αλλϊ και του γεγονότοσ ότι από την αύτηςη διοριςμού ϋωσ το διοριςμό μεςολαβεύ μεγϊλο διϊςτημα και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τα τυπικϊ προςόντα των υπό διοριςμό αθλητών ϋχουν μεταβληθεύ. Επιςημαύνεται ότι: Για όςουσ αθλητέσ έτυχαν διάκριςησ μέχρι και την 31 η αλλά δεν έχουν υποβάλει ςχετική αίτηςη διοριςμού μέχρι και την ημερομηνία δημοςίευςησ του ν. 4210/2013, ήτοι μέχρι την 21 η , το δικαίωμα διοριςμού καταργείται.. Η διαδικαςύα καθώσ και κϊθε ϊλλο ειδικότερο θϋμα που αφορϊ το διοριςμό των διακριθϋντων αθλητών, κατϊ τα ανωτϋρω, θα ρυθμιςτούν με απόφαςη του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 16

17 9. Εξαύρεςη διακριθϋντων αθλητών από τη θϋςη ςε διαθεςιμότητα Με τισ ρυθμύςεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 28 του ν. 4210/2013, προςτύθεται ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2, περύπτωςη Δ του ϊρθρου 90 του ν. 4172/2013, περύπτωςη θθ), ςύμφωνα με την οπούα δεν τύθενται ςε διαθεςιμότητα οι διακριθϋντεσ αθλητϋσ που διορύςτηκαν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2725/1999. Η εν λόγω ρύθμιςη αφορϊ και τουσ διακριθϋντεσ αθλητϋσ, οι οπούοι τϋθηκαν ςε διαθεςιμότητα με την εφαρμογό του ϊρθρου 90 του ν. 4172/2013. Τϋλοσ, επιςημαύνεται ότι ςτο ϊρθρο 5α τησ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/ (3102/Β ) απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ μεταβιβϊζεται ςτον Προώςτϊμενο τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Κατϊςταςησ Προςωπικού του Υπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ το δικαύωμα να υπογρϊφει «Με εντολό Υπουργού» τισ αποςπϊςεισ τακτικών υπαλλόλων και Ειδικού Επιςτημονικού Προςωπικού δημοςύων υπηρεςιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξϊρτητων Αρχών, Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και των νομικών προςώπων αυτών και υπηρεςιών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, των κρατών-μελών αυτόσ ό ϊλλων χωρών. Κατόπιν τούτου, παρακαλεύςθε όπωσ περιλαμβϊνετε την ωσ ϊνω απόφαςη ςτο προούμιο αποφϊςεων απόςπαςησ υπαλλόλων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/ (3102/Β ) απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και απαιτούν ςυνυπογραφό από την Υπηρεςύα μασ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.16 του ϊρθρου ϋνατου του ν. 4057/2012. Τα Υπουργεύα παρακαλούνται να κοινοποιόςουν ϊμεςα την παρούςα ςτα νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου που εποπτεύουν καθώσ επύςησ και ςτα νομικϊ πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου που εποπτεύουν, τα οπούα αφορϊ το μϋροσ αυτόσ που αναφϋρεται ςε ζητόματα θϋςησ υπαλλόλου ςε αργύα. Ο Υπουργόσ Κυριάκοσ Μητςοτάκησ 17

18 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο): 1. Όλα τα Τπουργεύα -Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού -Δ/νςεισ εποπτεύασ ν.π.δ.δ. -Δ/νζεις εποπηείας ν.π.ι.δ. (με την παρϊκληςη να κοινοποιόςουν αυθημερόν το παρόν ςτα νομικϊ πρόςωπα τησ εποπτεύασ τουσ) 2. Όλεσ τισ Γενικϋσ και Ειδικϋσ Γραμματεύεσ -Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 3. Όλεσ τισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ -Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού (με την παρϊκληςη να κοινοποιόςουν αυθημερόν το παρόν ςτουσ ΟΤΑ α και β βαθμού τησ εποπτεύασ τουσ καθώσ και ςτα νομικϊ πρόςωπα αυτών) 4.Όλεσ τισ Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ -Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού ΚΟΙΝ. 1. Όλα τα Τπουργεύα -Γραφεύα Υπουργών -Γραφεύα κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματϋων 2. Όλεσ τισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ -Γραφεύα κ.κ. Γενικών Γραμματϋων 3. Νομικό υμβούλιο του Κρϊτουσ 4. Ελεγκτικό υνϋδριο 5. Γενικό Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ 6. ώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόςιασ Διούκηςησ 7. Γραμματεύα Δευτεροβϊθμιου Πειθαρχικού υμβουλύου 8. ΑΔΕΔΤ Φιλελλόνων &Ψύλλα 2, Αθόνα 9. ΠΟΕ ΟΣΑ Καρόλου 24, Αθόνα ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφεύο κ. Υπουργού 2. Γραφεύο κ. Υφυπουργού 3. Γραφεύο κ. Γ. Γραμματϋα 4. Προώςταμϋνουσ Γενικών Διευθύνςεων 5. Δ/νςη Διοικητικού 6. Δ/νςη Ηλεκτρονικόσ Επεξεργαςύασ Στοιχεύων (Αποςτολό ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη για την ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα του Υπουργεύου ( ςτη διαδρομό Υπηρεςιακϋσ Ανακοινώςεισ- Εγκύκλιοι). 18

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθόνα, 4 Μαρτύου 2016

ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθόνα, 4 Μαρτύου 2016 ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ: ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ αγωνιςτικόσ περιόδου

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ αγωνιςτικόσ περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801950 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui Ave., 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΑΡΟΤΙ, 06/06/2018. Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Υ204/8 /οικ ΠΡΟ: Ωσ πύνακασ αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΑΡΟΤΙ, 06/06/2018. Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Υ204/8 /οικ ΠΡΟ: Ωσ πύνακασ αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΦΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΟΦΩΝ ΑΘΕΝΕΙΑ Ε ΕΙΔΟ Ε.Ε. Σαχ. Δ/νςη: Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: Προτάςεισ για τροποποίηςη του Π.Δ. 113/ Επαναξιολόγηςη των δομών του Τπουργείου.

ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: Προτάςεισ για τροποποίηςη του Π.Δ. 113/ Επαναξιολόγηςη των δομών του Τπουργείου. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Δ/ΝΗ ΔΙΑΔΟΦΙΚΗ Κ.Α. Πληροφορίεσ: Κ. Μαυρίδου Γ. Βαγενάσ Δ/νςη: ταδίου 29 Σαχ. Κωδ: 101

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 17/3/2015 : Πειθαρχική ευθύνη Νοζηλευηή ζηο Δημόζιο και ζηον Ιδιωηικό ηομέα (Γούλα Αγγελική, Γρηγοροπούλου Ασημίνα, Σαμπάνη Γεωργία, Καραλή Μαρία). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνα: Α. Για θέματα αδειών θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9780 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητι κών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ

Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαύδωνα Γ. Χατζηγεωργύου» Ταχ. δ/νςη: Πατηςύων 80 Τ.Κ. Πόλη: 104 34 ΑΘΗΝΑ Ιςτοςελύδα: www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Πϋρα από τισ ειςηγμϋνεσ... Ορθό εταιρικό διακυβϋρνηςη: Ο τρόποσ με τον οπούο οι εταιρύεσ διοικούνται και ελϋγχονται δεν εύναι μόνο αποτελεςματικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ αγωνιςτικόσ περιόδου

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ αγωνιςτικόσ περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801950 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui Ave., 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ

Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ Πέτροσ Πανταζόπουλοσ, Δικηγόροσ, ΔΝ Η νέα Υπηρεςία Έρευνασ Οικονομικού Εγκλήματοσ Ζητήματα από τη ςυμπλοκή ποινικήσ και διοικητικήσ ελεγκτικήσ διαδικαςίασ 4η Διημερίδα ΕΕΝ Επίκαιρα Ζηηήμαηα Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΗ-8Σ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: Αθόνα, 29 Οκτωβρύου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ18Α ΕΞ2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΗ-8Σ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: Αθόνα, 29 Οκτωβρύου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ18Α ΕΞ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α 2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΙΑΓΩΓΗ Σο κοινωφελϋσ ύδρυμα με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 5 Μαρτύου Ειςαγωγή ύμφωνα με τισ διατϊξεισ:

Αθόνα, 5 Μαρτύου Ειςαγωγή ύμφωνα με τισ διατϊξεισ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΤ 1. Ειςαγωγή Αθόνα, 5 Μαρτύου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2016 Φεβρουϊριοσ 2017

Διαβάστε περισσότερα

και Νομοθετικό Πλαίςιο Προφορικήσ Εξέταςησ Δρ.Καββαδά Ευρυρδίκη Εκπαιδευτικόσ Α ΚΕΔΔΤ

και Νομοθετικό Πλαίςιο Προφορικήσ Εξέταςησ Δρ.Καββαδά Ευρυρδίκη Εκπαιδευτικόσ Α ΚΕΔΔΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ και Νομοθετικό Πλαίςιο Προφορικήσ Εξέταςησ Δρ.Καββαδά Ευρυρδίκη Εκπαιδευτικόσ Α ΚΕΔΔΤ Μαθητϋσ που εξετϊζονται προφορικϊ 1. Μαθητϋσ με ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ: (δυςλεξύα, δυςγραφύα,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC00199407 017-09- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 11, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 13 1306 483 13 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ποςϊ προοριζόμενα για αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου

Ποςϊ προοριζόμενα για αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου Ποςϊ προοριζόμενα για αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου Αρθρο του κ. Γεωργύου τ. Αληφαντό Διδϊςκοντοσ ςτο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ, τ. Oρκωτού Eλεγκτό Λογιςτό υμβούλου ςτην Eταιρεύα Δικηγόρων POTAMITIS VEKRIS 1. Kαταθϋςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη 1 Ειςαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: Εκτιμώμενησ αξύασ 38.

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ. την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: Εκτιμώμενησ αξύασ 38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΜΑΣΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνςη: Οινοπύωνοσ 1 Χύοσ Ταχ. Κώδικασ: 82100 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΣΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η Δ Ι Α Δ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικό επιβϊρυνςη (εϊν ϋχει ςυμπληρώςει το πλαφόν ό πότε μπορεύ να με δεχθεύ).

οικονομικό επιβϊρυνςη (εϊν ϋχει ςυμπληρώςει το πλαφόν ό πότε μπορεύ να με δεχθεύ). Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ για τον Εθνικό Οργανιςμό Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ υναδϋλφιςςεσ, υνϊδελφοι, Ο Ενιαύοσ Οργανιςμόσ Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.), τϋθηκε ςε λειτουργύα χωρύσ να δημιουργηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαςη «ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΙΟΝΣΙΖΟΤΩΝ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ»

Απόφαςη «ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΙΟΝΣΙΖΟΤΩΝ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθόνα,.2018 Α.Π.: Απόφαςη «ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΙΟΝΣΙΖΟΤΩΝ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ» Οι Τπουργού Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων,

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 27/02/2018 Α.Π.: 1504 ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολόσ προςφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηςη προςωπικών μητρώων υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηςη προςωπικών μητρώων υπαλλήλων» ΑΓΑ: ΒΔΧ4Χ-5ΞΔ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙ Η & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ Η ΚΑΣΑ ΣΑ Η ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝ Η ΔΙΟΙΚΗ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργύασ Νικολακοπούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργύασ Νικολακοπούλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργύασ Νικολακοπούλου Ταχ. δ/νςη: Πατηςύων 80 Τ.Κ. Πόλη: 104 34 ΑΘΗΝΑ Ιςτοςελύδα: www.aueb.gr Πληροφορύεσ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικειοθελόσ Αποκϊλυψη Υορολογητϋασ Ύλησ Παρελθόντων Ετών και Λοιπϋσ Διατϊξεισ

Οικειοθελόσ Αποκϊλυψη Υορολογητϋασ Ύλησ Παρελθόντων Ετών και Λοιπϋσ Διατϊξεισ Tax-i 122 Flash update Δεκέμβριος 201 Οικειοθελόσ Αποκϊλυψη Υορολογητϋασ Ύλησ Παρελθόντων Ετών και Λοιπϋσ Διατϊξεισ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Οικειοθελόσ Αποκϊλυψη Φορολογητϋασ Ύλησ Παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2018 No ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2018 No ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 5 & Βαλτετςύου Αθόνα, 04-0-208 Σαχ. Κώδικασ: 06 8 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 724 Σηλ. Επικοιν: 20 3898022, 005 Fax: 20-3898086

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2018 ΚΩΔ: 2018/019 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2018 ΚΩΔ: 2018/019 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 21-06-2018 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 495 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax: 210-3898086

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ 2014-2015 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ Στα πλαύςια τού προγρϊμματοσ Erasmus+, προβλϋπεται η κινητικότητα ςτο εξωτερικό διδακτικού και διοικητικού προςωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ.

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ. Καλώσ ήρθατε ςτο 5o newsletter του προγράμματοσ «Ενδυνάμωςη του Διαπολιτιςμικού Διαλόγου και Ενίςχυςη των Κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την Προάςπιςη και Άςκηςη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τουσ» που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ. 10286 1 η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 Προσ: Τη Διεύθυνση του νοσοκομείου Θέμα: "Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την ετήςια ςυντήρηςη του λογιςμικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Δ/ΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & Σ.Τ. ΕΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ «ΠΟΝΣΙΑΚΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ» ΔΗΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Κ.Α.: 64.7311.045 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Α Ν Ο Η Κ Σ Ζ Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Ε.Π «Υποδομέρ Μεταφοπών, Πεπιβάλλον και Αειφόπορ Ανάπτςξη Ευρωπαώκό Ϊνωςη Σαμεύο υνοχόσ ΣΕΤΦΟ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ιωϊννινα 12/ 07/2018 ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Αριθμ. Πρωτ: 40500/3384 ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ ταχ. δ/νςη: Κωλϋττη 14, 45444, Ιωϊννινα τηλ.: 2651083880-81, Fax: 2651083882 πληρ.: Π. Μπαλϊφα email: gbalafa@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΝΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15 Ιουνύου 2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 30560 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Οι ανϊγκεσ Προκειμϋνου να αναλύςουμε την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ θα πρϋπει πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 2/2017 ΚΩΔ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 2/2017 ΚΩΔ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15-02-2017 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 39372 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax: 210-3898086

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1 ΣΟΤ Ν

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΝ ΤΜΒΑ ΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1 ΣΟΤ Ν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ 1 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Υ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΓ. ΙΨΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ»

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Υ. 426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΓ. ΙΨΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΨ 1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα