ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ , Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα πειθαρχικού δικαύου: , - 335, 340, 321,-338 Β. Για θϋματα προςλόψεων: , -228, -256, -257, -259, -264 Γ. Για θϋματα διοριςμών: Δ. Για θϋματα εξαύρεςησ διακριθϋντων αθλητών από τη θϋςη ςε διαθεςιμότητα: Fax : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθόνα, 27 Δεκεμβρύου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ ΠΡΟ : Όπωσ ςτον Πίνακα Αποδεκτών (Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) Στο ΦΕΚ 254/Α / δημοςιεύτηκε ο ν.4210/2013 «Ρυθμύςεισ Τπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ», με τον οπούο τροποποιούνται οι διατϊξεισ του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007) και του Κώδικα Κατϊςταςησ Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλόλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ν. 3584/2007). Ο ανωτϋρω νόμοσ του Υπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ρυθμύζει μια ςειρϊ θεμϊτων που εντϊςςονται ςτο πλαύςιο ευρύτερων αλλαγών που προωθεύ το Υπουργεύο για την αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού, την ενδυνϊμωςη του κύρουσ του και τη βελτύωςη των υπηρεςιών που παρϋχονται ςτον πολύτη. Συγκεκριμϋνα με τον παρόντα νόμο ειςϊγονται οι εξόσ ρυθμύςεισ: 1

2 ΑΔΕΙΕ 1. Κατϊργηςη μηχανογραφικόσ ϊδειασ: Με το ϊρθρο 1 του ν. 4210/2013 καταργούνται οι διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 50 του Υ.Κ. και παύει να ιςχύει κϊθε διϊταξη που ρυθμύζει το ύδιο ζότημα με τισ καταργούμενεσ διατϊξεισ και αφορϊ υπαλλόλουσ ό λειτουργούσ του Δημοςύου, των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ α και β βαθμού. Ειδικότερα, καταργεύται η «ειδικό» μηχανογραφικό ϊδεια για χρόςη ηλεκτρονικού υπολογιςτό και απαςχόληςη μπροςτϊ ςε οθόνη οπτικόσ καταγραφόσ. 2.Φορόγηςη αναρρωτικόσ ϊδειασ: Με τα ϊρθρα 2 και 3 του ν.4210/2013 εξορθολογύζεται το καθεςτώσ των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών. Πιο ςυγκεκριμϋνα: Με την παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 55 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του ϊρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 62 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την παρ. 1 του ϊρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 56 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του ϊρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 63 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Ειδικότερα, ςυντομεύεται το χρονικό διϊςτημα χορόγηςησ τησ αναρρωτικόσ ϊδειασ για κοινό νόςημα από τρεισ (3) μόνεσ ςε ϋνα (1) μόνα και διατηρεύται το χρονικό διϊςτημα των ϋξι (6) μηνών για τη χορόγηςη τησ αναρρωτικόσ ϊδειασ επύ δυςύατου νοςόματοσ. Περαιτϋρω, το ςύνολο τησ βραχυχρόνιασ αναρρωτικόσ ϊδειασ που χορηγεύται μόνο με γνωμϊτευςη θερϊποντοσ ιατρού, χωρύσ γνωμϊτευςη Υγειονομικόσ Επιτροπόσ, μειώνεται από δϋκα (10) ςε οκτώ (8) ημϋρεσ κατ ϋτοσ. Δύο (2) εξ αυτών, αλλϊ όχι ςυνεχόμενεσ, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δόλωςη του υπαλλόλου. Σημειώνεται ότι δεν υφύςταται πλϋον υποχρϋωςη παραπομπόσ του υπαλλόλου για εξϋταςη ςτην Υγειονομικό Επιτροπό ςε περύπτωςη αύτηςησ βραχυχρόνιασ αναρρωτικόσ ϊδειασ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 55 του Υ.Κ. πριν ό μετϊ από αργύα ό ανϊμεςα ςε αργύεσ. Αναρρωτικό ϊδεια πϋραν των οκτώ (8) ημερών κατ ϋτοσ χορηγεύται ύςτερα από γνωμϊτευςη τησ οικεύασ υγειονομικόσ επιτροπόσ. Κατ εξαύρεςη δεν απαιτεύται γνωμϊτευςη τησ οικεύασ υγειονομικόσ επιτροπόσ: α) ςτην περύπτωςη που η ϊδεια 2

3 χορηγεύται βϊςει γνωμϊτευςησ του διευθυντό κλινικόσ δημόςιου νοςοκομεύου και εφόςον πρόκειται για νοςηλεύα επτϊ (7) ημερών τουλϊχιςτον ό β) κατόπιν χειρουργικόσ επϋμβαςησ ςε δημόςιο νοςοκομεύο ό ιδιωτικό κλινικό. Επιςημαύνεται ότι για την αναρρωτικό ϊδεια που χορηγεύται ςτισ ανωτϋρω αναφερόμενεσ περιπτώςεισ (νοςηλεύα ςε δημόςιο νοςοκομεύο, χειρουργικό επϋμβαςη) υφύςταται δικαύωμα ϋνςταςησ τόςο τησ υπηρεςύασ όςο και του υπαλλόλου ενώπιον τησ πρωτοβϊθμιασ ό τησ ειδικόσ υγειονομικόσ επιτροπόσ (παρ. 6 του ϊρθρου 56 Υ.Κ.). Τϋλοσ, ενιςχύεται ο κατ ούκον ϋλεγχοσ των αςθενών υπαλλόλων που κϊνουν χρόςη αναρρωτικόσ ϊδειασ, με επύςκεψη και εξϋταςη ςτο ςπύτι του αςθενούσ από ελεγκτό ιατρό, τον οπούο υποχρεούται πλϋον ρητϊ να αποςτϋλλει η υπηρεςύα ςτην περύπτωςη κατ επανϊληψη χρόςησ βραχυχρόνιων αδειών από τον υπϊλληλο. Η παρϊλειψη τησ παραπϊνω ενϋργειασ ςυνιςτϊ πειθαρχικό παρϊπτωμα του προώςταμϋνου τησ Δ/νςησ Διοικητικού τησ οικεύασ υπηρεςύασ. 3. Άδεια υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ: Με το ϊρθρο 4 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 14 του ϊρθρου ϋνατου του ν. 4057/2012 και αναςτϋλλεται η χορόγηςη αδειών και παρατϊςεων αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ του ϊρθρου 58 του Υ.Κ. και του ϊρθρου 65 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. για τη ςυμμετοχό του υπαλλόλου ςε προγρϊμματα ό κύκλουσ μεταπτυχιακόσ εκπαύδευςησ μϋχρι τισ Η διϊταξη του προηγούμενου εδαφύου δεν θύγει την ιςχύ αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ που ϋχουν χορηγηθεύ ϋωσ την ϋναρξη ιςχύοσ του ν. 4210/2013. Η αναςτολό των αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ μϋχρι τισ κρύνεται απαραύτητη με δεδομϋνη τη δημοςιονομικό κρύςη που περιορύζει ςτο ελϊχιςτο τισ προςλόψεισ ςτο δημόςιο τομϋα αλλϊ και προκειμϋνου να επιτευχθεύ ο προγραμματιςμόσ τησ αναδιοργϊνωςησ των δημοςύων υπηρεςιών (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Από την αναςτολό χορόγηςησ αδειών και παρατϊςεων αδειών υπηρεςιακόσ εκπαύδευςησ δεν προβλϋπεται εξαύρεςη ούτε ςτην περύπτωςη που ο υπϊλληλοσ ϋχει λϊβει υποτροφύα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Σε κϊθε περύπτωςη, ο υπϊλληλοσ δύναται να αιτηθεύ τη χορόγηςη ϊδειασ ϊνευ αποδοχών ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 51 του Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκαν από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 37 του ν. 3986/

4 4. Άδεια Εξετϊςεων: Με το ϊρθρο 5 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 60 του Υ.Κ. καθώσ και οι διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 67 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και πλϋον η ϊδεια εξετϊςεων η οπούα χορηγεύται ςε υπαλλόλουσ που εύναι μαθητϋσ, ςπουδαςτϋσ ό φοιτητϋσ, προπτυχιακού ό μεταπτυχιακού, ςε ςχολεύα ό ιδρύματα και των τριών βαθμύδων εκπαύδευςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ δϋκα (10) εργϊςιμεσ ημϋρεσ κϊθε ϋτοσ. Για κϊθε ημϋρα εξετϊςεων χορηγεύται ϊδεια μύασ (1) ημϋρασ. Στόχοσ τησ προτεινόμενησ ρύθμιςησ εύναι η εκλογύκευςη του αριθμού ημερών τησ ϊδειασ εξετϊςεων και η αποφυγό κατϊχρηςησ του ςυγκεκριμϋνου δικαιώματοσ με ςκοπό την επύτευξη ιςορροπύασ μεταξύ αφενόσ τησ επιμόρφωςησ του υπαλλόλου και αφετϋρου τησ απρόςκοπτησ ϊςκηςησ των επαγγελματικών του καθηκόντων και τησ παρουςύασ ςτην υπηρεςύα του (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Η ϊδεια εξετϊςεων χορηγεύται για τη διευκόλυνςη τησ φούτηςησ του υπαλλόλου ςε εκπαιδευτικό ύδρυμα βαθμύδασ όχι κατώτερησ τησ κατηγορύασ του (ΠΕ, ΤΕ. ΔΕ). Η ϊδεια χορηγεύται και ςτην περύπτωςη παρϊδοςησ γραπτόσ εργαςύασ με την προώπόθεςη ότι η εργαςύα υπϋχει τη θϋςη εξϋταςησ ό αποτελεύ μϋροσ τησ εξεταςτικόσ διαδικαςύασ. Σημειώνεται ότι ςτην περύπτωςη που κατϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ του ν. 4210/2013 ο υπϊλληλοσ ϋχει κϊνει χρόςη των δϋκα (10) ημερών τησ ϊδειασ εξετϊςεων δεν δικαιούται περαιτϋρω ημερών τησ εν λόγω ϊδειασ ϋωσ τη λόξη του ημερολογιακού ϋτουσ. 5. Γονικό ϊδεια ανατροφόσ τϋκνων Με την παρ. 1 του ϊρθρου 6 του ν. 4210/2013 προςτύθεται εδϊφιο ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ. και ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., με το οπούο χορηγεύται ςε περύπτωςη γϋννηςησ διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τϋκνων ϊδεια ανατροφόσ με αποδοχϋσ χρονικόσ διϊρκειασ ϋξι (6) μηνών για κϊθε τϋκνο πϋραν του ενόσ, επιπλϋον τησ ςυνεχόμενησ εννεϊμηνησ ϊδειασ ανατροφόσ ό του μειωμϋνου ωραρύου. Με την ϋναρξη ιςχύοσ των εν λόγω διατϊξεων, παρϋχεται επιπλϋον ενύςχυςη ςτουσ πολιτικούσ διοικητικούσ υπαλλόλουσ που εύναι γονεύσ διδύμων ό πολυδύμων, ώςτε αυτού να διευκολυνθούν ςτην αντιμετώπιςη των διαφοροποιημϋνων, ςε ςχϋςη με τουσ λοιπούσ γονεύσ, αναγκών για την ανατροφό των τϋκνων τουσ (Ειςηγητικό ϋκθεςη ν. 4210/2013 ςελ. 2, ΣτΕ 845/2013). Η κατϊ τα ωσ ϊνω επιπλϋον ϊδεια λόγω γϋννηςησ διδύμων ό πολυδύμων χορηγεύται μετϊ τη χρόςη 4

5 τησ εννεϊμηνησ ϊδειασ ανατροφόσ (και όχι απαραύτητα ςυνεχόμενα με αυτό) ό του μειωμϋνου ωραρύου, παρατεινομϋνου αναλόγωσ (κατϊ ϋξι (6) μόνεσ ςε περύπτωςη γϋννηςησ διδύμων, κατϊ δώδεκα (12) μόνεσ ςε περύπτωςη γϋννηςησ τριδύμων κ.λ.π.) του μεγύςτου ορύου ηλικύασ των τεςςϊρων (4) ετών των τϋκνων. Με την παρ. 2 του ϊρθρου 6 του ν. 4210/2013 καταργεύται το εδϊφιο γ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ. καθώσ και το εδϊφιο γ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την ϋναρξη ιςχύοσ τησ εν λόγω διϊταξησ δύδεται για πρώτη φορϊ η δυνατότητα ςτον πατϋρα δημόςιο υπϊλληλο να κϊνει χρόςη του μειωμϋνου ωραρύου ό τησ ςυνεχόμενησ μετ αποδοχών ϊδειασ ανατροφόσ τϋκνου ςε περύπτωςη που η ςύζυγόσ του δεν εργϊζεται. Η ωσ ϊνω διϊταξη θεςπύςτηκε όχι μόνο ςε ςυμμόρφωςη προσ το δύκαιο τησ ΕΕ (ιδύωσ Οδηγύα 2006/54/ΕΚ) αλλϊ και προσ αποκατϊςταςη του αιςθόματοσ ιςότητασ και ιςονομύασ καθώσ πρόκειται για ϋνα αυτονόητο γονεώκό δικαύωμα του πατϋρα δημοςύου υπαλλόλου, το οπούο πρϋπει να χορηγεύται υπό τουσ ύδιουσ όρουσ με εκεύνουσ που διϋπουν τη χορόγηςό του ςτη μητϋρα δημόςιο υπϊλληλο (Ειςηγητικό ϋκθεςη ν. 4210/2013). Διευκρινύζεται ότι, με την ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου, ο πατϋρασ δημόςιοσ υπϊλληλοσ δικαιούται των διευκολύνςεων του μειωμϋνου ωραρύου ό τησ ςυνεχόμενησ μετ αποδοχών ϊδειασ ανατροφόσ τϋκνου, ανϊλογα με την ηλικύα του τϋκνου του και ςύμφωνα με τισ προώποθϋςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του Υ.Κ., ανεξαρτότωσ του αν η ςύζυγόσ του απαςχολεύται με ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου ό με ςύμβαςη μύςθωςησ ϋργου ςε φορϋα του δημοςύου ό ιδιωτικού τομϋα όπωσ επύςησ και ςτην περύπτωςη που απαςχολεύται με ςύμβαςη μερικόσ απαςχόληςησ. Στισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ αν η ςύζυγοσ του υπαλλόλου ϋκανε, κϊνει ό θα κϊνει χρόςη όμοιων διευκολύνςεων ανατροφόσ τϋκνου, ο ςύζυγοσ υπϊλληλοσ δικαιούται να κϊνει χρόςη του μειωμϋνου ωραρύου ό τησ ςυνεχόμενησ ϊδειασ ανατροφόσ κατϊ το υπολειπόμενο μϋροσ. Συναφώσ υπενθυμύζεται ότι το Υπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ υιοθϋτηςε την ϊποψη ότι η ειδικό παροχό προςταςύασ τησ μητρότητασ του ϊρθρου 142 του Ν. 3655/2008 δεν αποτελεύ όμοια διευκόλυνςη με το μειωμϋνο ωρϊριο ό τη ςυνεχόμενη μετ αποδοχών ϊδεια για την ανατροφό τϋκνου δυνϊμει τησ διϊταξησ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του ΥΚ (ϋγγραφο προσ το Υπουργεύο Εξωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1832/29499/ ). 5

6 ΘΕΗ Ε ΑΡΓΙΑ - ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Θϋςη του υπαλλόλου ςε αργύα Α. Με τα ϊρθρα 13 και 14 του ν. 4210/2013 υπϊγονται ςτο καθεςτώσ τησ δυνητικόσ και όχι τησ αυτοδύκαιησ αργύασ οι περιπτώςεισ υπαλλόλων οι οπούοι λόγω τησ ςυμμετοχόσ τουσ ωσ μϋλη υπηρεςιακού ςυμβουλύου ό ςυλλογικού οργϊνου εν γϋνει διώκονται ποινικώσ ό πειθαρχικώσ για διϊπραξη ςυγκεκριμϋνων αδικημϊτων ό παραπτωμϊτων. Συγκεκριμϋνα υπϊγονται ςτο καθεςτώσ τησ δυνητικόσ και όχι τησ αυτοδύκαιησ αργύασ οι περιπτώςεισ: α) τησ αμετϊκλητησ ποινικόσ δύωξησ ενώπιον του αρμόδιου δικαςτηρύου για τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ ςτην υπηρεςύα και τησ απιςτύασ περύ την υπηρεςύα που ϋχουν τελεςτεύ με την ιδιότητα του μϋλουσ υπηρεςιακού ςυμβουλύου και ςυλλογικού οργϊνου εν γϋνει και β) τησ παραπομπόσ ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού ςυμβουλύου για το πειθαρχικό παρϊπτωμα τησ παρϊβαςησ καθόκοντοσ κατϊ τον ποινικό κώδικα ό ϊλλουσ ειδικούσ ποινικούσ νόμουσ ό για το παρϊπτωμα τησ αναξιοπρεπούσ ό ανϊρμοςτησ ό ανϊξιασ για υπϊλληλο ςυμπεριφορϊσ εκτόσ υπηρεςύασ που ϋχουν τελεςτεύ με την ιδιότητα του μϋλουσ υπηρεςιακού ςυμβουλύου και ςυλλογικού οργϊνου εν γϋνει. Συνεπώσ επύ περιπτώςεων υπαλλόλων για τουσ οπούουσ ϋχουν εκδοθεύ πρϊξεισ διαπιςτωτικϋσ τησ αυτοδύκαιησ θϋςησ ςε αργύα δυνϊμει των διατϊξεων των περιπτώςεων γ και ε του ϊρθρου 103 του Υ.Κ. και του ϊρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. όπωσ ύςχυαν μετϊ την τροποπούηςό τουσ με τισ περιπτώςεισ 1 και 3 τησ υποπαραγρϊφου Ζ.3 τησ παραγρϊφου Ζ του ϊρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ωςτόςο, μετϊ την τροποπούηςη των ωσ ϊνω διατϊξεων με το ν. 4210/2013, δεν πληρούνται οι νόμιμεσ προώποθϋςεισ τησ αυτοδύκαιησ θϋςησ ςε αργύα, οι υπηρεςύεσ θα πρϋπει να προβούν ϊμεςα ςε ϋκδοςη διαπιςτωτικόσ πρϊξησ επανόδου των υπαλλόλων ςτα υπηρεςιακϊ τουσ καθόκοντα. Επιςημαύνεται ότι οι υπηρεςύεσ θα πρϋπει να εξετϊζουν ςε κϊθε περύπτωςη, κατϊ την ειδικό διαδικαςύα τησ δυνητικόσ θϋςησ ςε αργύα του ϊρθρου 104 του Υ.Κ. και του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., αν ςυντρϋχουν διαζευκτικϊ (ό ςωρευτικϊ) οι προώποθϋςεισ των πραγματικών και νομικών περιςτατικών που αριθμούν οι περιπτώςεισ α,β,γ του ϊρθρου 104 Υ.Κ. ό του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και οι λόγοι δημοςύου ό υπηρεςιακού ςυμφϋροντοσ για τη θϋςη του υπαλλόλου ςε δυνητικό αργύα. 6

7 Β. Με το ϊρθρο 16 του ν. 4210/2013 αποςαφηνύζεται η νομικό προςταςύα των υπαλλόλων που ϋχουν τεθεύ ςε αυτοδύκαιη αργύα. Ειδικότερα προβλϋπεται ρητϊ, προσ αποφυγό ερμηνευτικών αςαφειών και παρανοόςεων, ότι ο υπϊλληλοσ που ϋχει τεθεύ ςε αυτοδύκαιη αργύα για τισ περιπτώςεισ β, γ, δ και ε τησ παρ. 1 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. και του ϊρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και ςτον οπούο δεν ϋχει επιβληθεύ η ποινό τησ οριςτικόσ παύςησ ϋχει τη δυνατότητα να ζητόςει οποτεδόποτε με αύτηςό του προσ το αρμόδιο για διοριςμό όργανο (με την επιφύλαξη ειδικών διατϊξεων που ορύζουν διαφορετικϊ περύ του αρμοδύου οργϊνου) την αναςτολό τησ αργύασ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του πειθαρχικού ςυμβουλύου ςτο οπούο εκκρεμεύ η υπόθεςη (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Η διούκηςη υποχρεούται να διαβιβϊζει ϊμεςα το αύτημα του υπαλλόλου ςτο πειθαρχικό ςυμβούλιο. Το πειθαρχικό ςυμβούλιο γνωμοδοτεύ ςε κϊθε περύπτωςη υποβολόσ ςχετικού αιτόματοσ από τουσ κατϊ νόμο δικαιούμενουσ το αργότερο εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την περιϋλευςη ςε αυτό του ςχετικού αιτόματοσ. Σε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ, το αρμόδιο όργανο ϋχει διακριτικό ευχϋρεια να αποφαςύςει και χωρύσ τη γνωμοδότηςη του πειθαρχικού ςυμβουλύου, λαμβϊνοντασ πϊντα υπόψη τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ τησ υπόθεςησ, την υπηρεςιακό απόδοςη του υπαλλόλου και το ςυμφϋρον τησ υπηρεςύασ και ςυνεκτιμώντασ την τυχόν ςυνδρομό ςτο πρόςωπο του υπαλλόλου ςοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ό οικογενειακών λόγων. Η απόφαςη εκδύδεται κατ ενϊςκηςη αρμοδιότητασ διακριτικόσ ευχϋρειασ και ωσ εκ τούτου πρϋπει να εύναι πλόρωσ αιτιολογημϋνη. Ενόψει τησ φύςησ τησ αρμοδιότητασ και λόγω του δυςμενούσ χαρακτόρα τησ πρϊξησ, η προηγούμενη ακρόαςη του υπαλλόλου αποτελεύ ςτην περύπτωςη αυτό ουςιώδη τύπο τησ διαδικαςύασ (ϊρθρο 20, παρ. 2 Σ). Συνεπώσ, ςτην περύπτωςη που το πειθαρχικό ςυμβούλιο δεν γνωμοδοτόςει εντόσ τησ ταςςόμενησ προθεςμύασ, η ϋκδοςη τησ απόφαςησ προώποθϋτει την κλόςη του υπαλλόλου ςε ακρόαςη από το αρμόδιο για το διοριςμό όργανο, ςτο οπούο ο υπϊλληλοσ πρϋπει να υποβϊλλει εγγρϊφωσ τισ απόψεισ του εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ κλόςησ, κατ ανϊλογη εφαρμογό του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 4 του ϊρθρου 104 του Υ.Κ. και του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 4 του ϊρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Το αρμόδιο όργανο μπορεύ να αποφαςύζει εύτε τη μη αναςτολό τησ αργύασ εύτε την αναςτολό τησ και την επϊνοδο του υπαλλόλου ςτα καθόκοντα τα οπούα αςκούςε πριν την αυτοδύκαιη θϋςη ςε αργύα εύτε την αναςτολό τησ και τη μετακύνηςό του 7

8 ςύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 66 Υ.Κ. ό του ϊρθρου 72 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Μϋχρι την τυχόν ϋκδοςη απόφαςησ αναςτολόσ τησ αργύασ ο υπϊλληλοσ παραμϋνει ςε αργύα. Απόφαςη περύ τησ ςυνϋχιςησ ό μη τησ αργύασ εκδύδεται αυτεπϊγγελτα από το αρμόδιο για το διοριςμό του υπαλλόλου όργανο, ςύμφωνα με την ωσ ϊνω διαδικαςύα, μετϊ την πϊροδο ενόσ (1) ϋτουσ από τη θϋςη του υπαλλόλου ςε αυτοδύκαιη αργύα και κϊθε επόμενο ϋτοσ εφόςον ο υπϊλληλοσ ϋχει τεθεύ ςε αυτοδύκαιη αργύα για τισ περιπτώςεισ β, γ, δ και ε τησ παρ. 1 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. και του ϊρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., δεν του ϋχει επιβληθεύ η ποινό τησ οριςτικόσ παύςησ και η αργύα δεν ϋχει αρθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 103 Υ.Κ. και ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 107 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Οι αποφϊςεισ αναςτολόσ τησ αργύασ κοινοποιούνται ςτο Υπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ/Γενικό Δ/νςη Κατϊςταςησ Προςωπικού/Δ/νςη Διούκηςησ Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμόμα Δικαιωμϊτων και Υποχρεώςεων. 2. Άςκηςη ϋνςταςησ Με το ϊρθρο 17 του ν. 4210/2013 προςδιορύζεται ςαφώσ ο τρόποσ αςκόςεωσ (καταθϋςεωσ) των ενςτϊςεων, ώςτε να αποφεύγονται οι οποιεςδόποτε αμφιςβητόςεισ και να διευκολύνεται η διερεύνηςη του παραδεκτού τησ αςκόςεωσ (καταθϋςεωσ) από το Δευτεροβϊθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και του εμπροθϋςμου των ενςτϊςεων κατϊ των αποφϊςεων των πρωτοβϊθμιων πειθαρχικών ςυμβουλύων (Ειςηγητικό Έκθεςη ν. 4210/2013). Έτςι η ϋνςταςη κατϊ των αποφϊςεων των πειθαρχικώσ προώςταμϋνων κατατύθεται με ποινό απαραδϋκτου ςτο αρμόδιο πειθαρχικό ςυμβούλιο, ςυνταςςομϋνησ εκθϋςεωσ. Η ϋνςταςη κατϊ των αποφϊςεων του πειθαρχικού ςυμβουλύου που ϋκρινε ςε πρώτο βαθμό κατατύθεται με ποινό απαραδϋκτου ςε αυτό ςυνταςςομϋνησ εκθϋςεωσ. Το πειθαρχικό ςυμβούλιο διαβιβϊζει αμελλητύ την ϋνςταςη ςτο Δευτεροβϊθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλόρη φϊκελο τησ πειθαρχικόσ υπόθεςησ. Η ϋνςταςη του Γενικού Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ αποςτϋλλεται με ςυςτημϋνη αλληλογραφύα ςτο αρμόδιο πειθαρχικό ςυμβούλιο για τη ςύνταξη εκθϋςεωσ κατϊθεςησ. Ωσ ημερομηνύα κατϊθεςησ λογύζεται η ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ ςυςτημϋνησ αλληλογραφύασ από το Γραφεύο του Γενικού Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ ςτο Ταχυδρομικό Κατϊςτημα. 8

9 Επιςημαύνεται ότι ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 141 του Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκε με την υποπαρϊγραφο ΣΤ8 του ϊρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α / ) ςυντομεύτηκε η προθεςμύα ϊςκηςησ ϋνςταςησ ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ ό την πλόρη γνώςη αυτόσ από τον υπϊλληλο ό από την περιϋλευςό τησ ςτα όργανα που δικαιούνται να αςκόςουν ϋνςταςη, με παρϊταςη κατϊ εύκοςι (20) ημϋρεσ για αυτούσ που διαμϋνουν ςτο εξωτερικό. Επύςησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 8 του ϊρθρου 141 Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκε με την υποπαρϊγραφο ΣΤ8 του ϊρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι αποφϊςεισ των πειθαρχικών ςυμβουλύων που εκδύδονται μετϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ του ν. 4152/2013 και επιβϊλλουν τισ πειθαρχικϋσ ποινϋσ του υποβιβαςμού και τησ οριςτικόσ παύςησ δεν υπόκεινται ςε ϋνςταςη ενώπιον του Δευτεροβϊθμιου Πειθαρχικού Συμβουλύου αλλϊ ςε προςφυγό ενώπιον του Συμβουλύου τησ Επικρατεύασ. 3. ύνθεςη πειθαρχικών ςυμβουλύων Με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 18 του ν. 4210/2013 αντικαθύςτανται οι διατϊξεισ τησ περύπτωςησ α τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 146Β του Υ.Κ. που ρυθμύζουν τα ςχετικϊ με την ιδιότητα του προϋδρου των πρωτοβϊθμιων πειθαρχικών ςυμβουλύων. Συγκεκριμϋνα ορύζεται ότι ο πρόεδροσ του πειθαρχικού ςυμβουλύου και ο αναπληρωτόσ του εύναι Πϊρεδροσ του Ελεγκτικού Συνεδρύου ό Εφϋτησ ό Πρόεδροσ Πρωτοδικών ό Πρωτοδύκησ των διοικητικών ό των πολιτικών δικαςτηρύων ό Ειςαγγελϋασ ό Αντειςαγγελϋασ εφετών ό Ειςαγγελϋασ ό αντιειςαγγελϋασ πρωτοδικών. Με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 18 του ν. 4210/2013 ορύζεται ότι οι πρόεδροι των πειθαρχικών ςυμβουλύων που κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ προϊγονται ςε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οπούο κατεύχαν κατϊ τον οριςμό τουσ ςτο πειθαρχικό ςυμβούλιο διατηρούν την ιδιότητα του προϋδρου του πειθαρχικού ςυμβουλύου. Επιςημαύνεται ότι οι μϋχρι την ιςχύ του ν. 4210/2013 πρόεδροι πειθαρχικών ςυμβουλύων που προόχθηςαν ςε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οπούο κατεύχαν κατϊ τον οριςμό τουσ ςτο πειθαρχικό ςυμβούλιο μετεύχαν νομύμωσ ςτη ςύνθεςη του οικεύου πειθαρχικού ςυμβουλύου. 9

10 4. Ανακούνωςη ποινικών διώξεων Τποχρεώςεισ πειθαρχικών προώςταμϋνων Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 19 του ν. 4210/2013 τροποποιεύται η διϊταξη τησ παρ. 6 του ϊρθρου 114 του Υ.Κ. και ορύζεται ρητϊ ότι επιπροςθϋτωσ τησ υποχρϋωςησ του Ειςαγγελϋα Πρωτοδικών να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην προώςταμϋνη αρχό του υπαλλόλου κϊθε ποινικό δύωξη που αςκεύται κατ αυτού, ο γραμματϋασ του Δικαςτηρύου ό του δικαςτικού ςυμβουλύου υποχρεούται να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην ύδια αρχό τα παραπεμπτικϊ ό απαλλακτικϊ βουλεύματα ςε κϊθε βαθμό δικαιοδοςύασ καθώσ και τισ εκδιδόμενεσ ςε κϊθε βαθμό δικαιοδοςύασ αθωωτικϋσ ό καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ κατϊ του υπαλλόλου. Σε περύπτωςη εγκλειςμού ςε ςωφρονιςτικό κατϊςτημα, ο διευθυντόσ φυλακών γνωςτοποιεύ τούτο, χωρύσ καθυςτϋρηςη ςτην προώςταμϋνη αρχό του υπαλλόλου. Οι υπηρεςύεσ υποχρεούνται μετϊ την ωσ ϊνω ανακούνωςη να προβαύνουν αμελλητύ ςτισ κατϊ περύπτωςη οφειλόμενεσ ενϋργειεσ εφαρμόζοντασ όπου απαιτεύται τισ ςχετικϋσ με τη θϋςη ςε αργύα και την ϋναρξη τησ πειθαρχικόσ δύωξησ διατϊξεισ. Ειδικϊ όςον αφορϊ τη ςχϋςη τησ ποινικόσ με την πειθαρχικό δύκη με τη διϊταξη του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 6 του ϊρθρου 114 του Υ.Κ. όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 19 του ν. 4210/2013 ορύζεται ότι τα πειθαρχικϊ όργανα εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την ενημϋρωςό τουσ για την ποινικό δύωξη υπαλλόλου οφεύλουν να αποφαύνονται αιτιολογημϋνα για την ϊςκηςη ό μη πειθαρχικόσ δύωξησ ςε βϊροσ του υπαλλόλου. Σε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ ποινικού δικαςτηρύου η ϊςκηςη πειθαρχικόσ δύωξησ εύναι υποχρεωτικό. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΤ Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7 του ν.4210/2013 αντικαθύςταται η παρ. 2 του ϊρθρου 7 του Κώδικα Δημοςύων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλόλων και Υπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), δυνϊμει του οπούου προβλϋπεται η υγεύα ωσ προςόν διοριςμού και η διαδικαςύα πιςτοπούηςησ αυτόσ. Ειδικότερα, με την νϋα διϊταξη προβλϋπεται ότι η υγεύα των υποψόφιων υπαλλόλων να αςκόςουν τα καθόκοντα τησ αντύςτοιχησ θϋςησ, πιςτοποιεύται με γνωματεύςεισ (α) παθολόγου ό γενικού ιατρού και (β) ψυχιϊτρου, εύτε του δημοςύου εύτε ιδιωτών, με βϊςη παραπεμπτικό ϋγγραφο, ςτο οπούο περιγρϊφονται από την υπηρεςύα, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, τα καθόκοντα τησ θϋςησ που πρόκειται να καταληφθεύ. Με την εν λόγω ρύθμιςη απλοποιεύται η διαδικαςύα καθόςον πλϋον η υγεύα ωσ προςόν διοριςμού θα 10

11 πιςτοποιεύται με γνωματεύςεισ παθολόγου ό γενικού ιατρού και ψυχιϊτρου, εύτε του δημοςύου εύτε ιδιωτιών, και όχι από τισ υγειονομικϋσ επιτροπϋσ, μειώνοντασ αφενόσ ςημαντικϊ το διοικητικό βϊροσ των υγειονομικών επιτροπών, οι οπούεσ εύναι όδη ιδιαιτϋρωσ επιβαρυμϋνεσ, και αφετϋρου διευκολύνοντασ τουσ διοριςτϋουσ υπαλλόλουσ. ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟΛΗΦΕΧΝ 1. Κϊλυψη θϋςεων τακτικού προςωπικού από πύνακεσ επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνιςμού Α..Ε.Π. Με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 8 του ν.4210/2013, με τισ οπούεσ προςτύθεται παρϊγραφοσ 9 ςτο τϋλοσ του ϊρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α 28), επιτυγχϊνεται η ϊμεςη κϊλυψη των αναγκών των υπηρεςιών ςε προςωπικό, χωρύσ να χρειϊζεται να εκδοθεύ εκ νϋου προκόρυξη για την πλόρωςη των θϋςεων που αφορούν όμοιουσ κλϊδουσ-ειδικότητεσ και πρόςθετα προςόντα και χωρύσ να χρειϊζεται οι υποψόφιοι να υποβϊλουν εκ νϋου αιτόςεισ και δικαιολογητικϊ, ςυμβϊλλοντασ με τον τρόπο αυτό ςτη ςημαντικό επιτϊχυνςη των διαδικαςιών προςλόψεων και ςτην εξοικονόμηςη πόρων. Ειδικότερα, η κϊλυψη θϋςεων τακτικού προςωπικού των υπηρεςιών και των νομικών προςώπων τησ παρ. 1 του ϊρθρου 1 του ν. 3812/2009 εύναι δυνατόν να πραγματοποιεύται μετϊ από ςύμφωνη γνώμη του Α..Ε.Π. και τη ςύμφωνη γνώμη του οικεύου φορϋα, χωρύσ νϋα προκόρυξη από πύνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνιςμού του Α..Ε.Π., υπό την προώπόθεςη ότι οι νϋεσ προσ κϊλυψη θϋςεισ αφορούν όμοιουσ κλϊδουσ-ειδικότητεσ και πρόςθετα προςόντα, και ότι δεν ϋχουν παρϋλθει εννϋα (9) μόνεσ από τη δημοςύευςη των αντύςτοιχων πινϊκων διοριςτϋων ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α 40), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει (ϋκδοςη απόφαςησ κατανομόσ). Η επιλογό των διοριςτϋων ςτισ νϋεσ θϋςεισ από τουσ επιλαχόντεσ, γύνεται με απόφαςη του Α..Ε.Π. με βϊςη τουσ πύνακεσ κατϊταξησ των αντύςτοιχων κλϊδωνειδικοτότων και επύ πλειόνων πινϊκων εκεύνων που προηγούνται χρονικϊ και με τη ςειρϊ που ϋχουν οι υποψόφιοι ςε αυτούσ και μετϊ τον ϋλεγχο των προςόντων τουσ. Οι υποψόφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλϊβουν την προτεινόμενη ςε αυτούσ νϋα θϋςη, οφεύλουν να δηλώςουν με γραπτό δόλωςό τουσ, εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από τότε που θα περιϋλθει ςε αυτούσ η ϋγγραφη ειδοπούηςη του Α.Σ.Ε.Π., αν 11

12 αποδϋχονται τη νϋα θϋςη. Η δόλωςη κατατύθεται ςτο Α.Σ.Ε.Π. ό αποςτϋλλεται ςε αυτό μϋςω τηλεομοιοτυπύασ. Αν δεν υποβληθεύ η ωσ ϊνω δόλωςη, τεκμαύρεται αμαχότωσ η μη αποδοχό τησ προτεινόμενησ νϋασ θϋςησ, χωρύσ ο υποψόφιοσ να διαγρϊφεται από τουσ οικεύουσ πύνακεσ κατϊταξησ.» 2. Τποχρεωτικό ενημϋρωςη του Α..Ε.Π. για την ανϊληψη υπηρεςύασ των διοριςθϋντων. Με την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 8 ν.4210/2013 προςτύθεται εδϊφιο β ςτην παρϊγραφο 16 του ϊρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει, ςύμφωνα με το οπούο προβλϋπεται ρητώσ η υποχρϋωςη του οικεύου φορϋα να αποςτεύλει ςτο Α.Σ.Ε.Π. αντύγραφο τησ ςχετικόσ πρϊξησ ανϊληψησ υπηρεςύασ μετϊ την ϋκδοςη τησ πρϊξησ διοριςμού του υπαλλόλου. 3. Δυνατότητα ϊμεςησ πρόςληψησ προςωπικού από τουσ προςωρινούσ πύνακεσ κατϊταξησ των υποψηφύων. Για την αποδοτικότερη λειτουργύα τησ Δημόςιασ Διούκηςησ μϋςω μιασ ευϋλικτησ διαδικαςύασ που εξαςφαλύζει την ϊμεςη κϊλυψη των επειγουςών αναγκών των υπηρεςιών ςε προςωπικό παρϋχεται με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 8 ν. 4210/2013 η δυνατότητα ςτουσ φορεύσ που ϋχουν προκηρύξει θϋςεισ για κϊλυψη ςε προκόρυξη του ΑΣΕΠ, να προςλϊβουν ϊμεςα οριςμϋνο ό και το ςύνολο του αριθμού των υποψηφύων προσ διοριςμό από τουσ προςωρινούσ πύνακεσ κατϊταξησ, πριν δηλαδό την εξϋταςη των ενςτϊςεων, αφού όμωσ προηγηθεύ η ϋκδοςη απόφαςησ κατανομόσ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ Ειδικότερα με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 8 του ν. 4210/2013 με τισ οπούεσ προςτύθενται παρϊγραφοι 19 και 18 ςτα ϊρθρα 17 και 18, αντύςτοιχα, του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει, προβλϋπεται ότι μετϊ την κατϊρτιςη και δημοςύευςη των προςωρινών πινϊκων κατϊταξησ των υποψηφύων και πριν τον αυτεπϊγγελτο ό κατ ϋνςταςη ϋλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, για την κϊλυψη ιδιαύτερησ ςημαςύασ επειγουςών υπηρεςιακών αναγκών των υπηρεςιών και των νομικών προςώπων του ϊρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 κατόπιν ϋκδοςησ απόφαςησ κατανομόσ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α 40), όπωσ ιςχύει, επιτρϋπεται η πρόςληψη με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου 12

13 χρόνου μη ανανεούμενησ, μϋχρι του αριθμού των προκηρυχθειςών θϋςεων, υποψηφύων κατϊ τη ςειρϊ εγγραφόσ των ςτουσ προςωρινούσ αυτούσ πύνακεσ, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 11 «Περιοριςμόσ προςλόψεων για τα ϋτη 2011 ϋωσ και 2013» του ν. 3833/ 2010, όπωσ τροποποιόθηκε με τη διϊταξη τησ παρ. 1 τησ υποπαραγρϊφου Ζ.5 του πρώτου ϊρθρου του ν. 4093/ 2012 και επεκτϊθηκε η ιςχύσ του ϋωσ το ϋτοσ Οι προςλόψεισ αυτϋσ εύναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό θϋςεων από αυτϋσ που προκηρύςςονται ανϊ φορϋα κατηγορύα κλϊδο-ειδικότητα. Η ςύμβαςη αυτό διαρκεύ ϋωσ την ανϊληψη των καθηκόντων κϊθε υποψηφύου μετϊ τη δημοςύευςη τησ ατομικόσ πρϊξησ διοριςμού του ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ και απαγορεύεται η διϊρκειϊ τησ να υπερβαύνει τουσ οκτώ (8) μόνεσ. Για τισ κατϊ τα ανωτϋρω προςλόψεισ απαιτεύται η ϋκδοςη πρϊξεων των αρμοδύων οργϊνων των οικεύων φορϋων, ύςτερα από διϊθεςη των υποψηφύων από το Α.Σ.Ε.Π., που γύνεται μετϊ την υποβολό ςε αυτό πλόρωσ αιτιολογημϋνων αιτημϊτων των οικεύων φορϋων. Οι πρϊξεισ αυτϋσ δεν δημοςιεύονται ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. Με τη δημοςύευςη των οριςτικών πινϊκων κατϊταξησ οι ςυμβϊςεισ των όδη προςληφθϋντων που δεν περιλαμβϊνονται ςτουσ οριςτικούσ πύνακεσ διοριςτϋων, λόγουν αυτοδικαύωσ, χωρύσ την καταβολό οποιαςδόποτε αποζημύωςησ από την αιτύα αυτό. Επύςησ, λόγουν αυτοδικαύωσ χωρύσ την καταβολό οποιαςδόποτε αποζημύωςησ και οι ςυμβϊςεισ των όδη προςληφθϋντων υποψηφύων που περιλαμβϊνονται ςτον οριςτικό πύνακα διοριςτϋων, μετϊ τη δημοςύευςη των ατομικών πρϊξεων διοριςμού και την ανϊληψη των καθηκόντων τουσ, καθώσ και μετϊ την παρϋλευςη οκταμόνου από την προςωρινό πρόςληψη, εφόςον δεν ϋχουν δημοςιευτεύ οι οριςτικού πύνακεσ διοριςτϋων. Η μη αποδοχό εκ μϋρουσ του υποψηφύου να αναλϊβει καθόκοντα μϋχρι τη δημοςύευςη του οριςτικού πύνακα διοριςτϋων, ουδεμύα επιρροό αςκεύ ςτην κατϊταξό του ςτον οριςτικό πύνακα διοριςτϋων. Οι ωσ άνω ρυθμίςεισ ιςχύουν και για προκηρύξεισ Α.Σ.Ε.Π., τα προςωρινά αποτελέςματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοςίευςη ν.4210/2013 ςτο φύλλο τησ Εφημερίδασ τησ Κυβερνήςεωσ. 13

14 4. Διακρύβωςη ειδικών γνώςεων ό/και δεξιοτότων που ςυνϊδουν με τα προςόντα ό τα καθόκοντα των υπό πλόρωςη θϋςεων μϋςω τησ διενϋργειασ πρακτικών και ειδικών γραπτών δοκιμαςιών Με την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 8 του ν.4210/2013, με την οπούα αντικαθύςταται το δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 7 του ϊρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει, παρϋχεται η δυνατότητα ςτον οικεύο φορϋα, προσ διακρύβωςη ειδικών γνώςεων ό/και δεξιοτότων που ςυνϊδουν με τα προςόντα ό τα καθόκοντα των υπό πλόρωςη θϋςεων, να ζητόςει από το Α..Ε.Π. επιπροςθϋτωσ τη διενϋργεια: α) πρακτικόσ δοκιμαςύασ ό/και β) εξϋταςησ των υποψηφύων με τη βοόθεια ηλεκτρονικού υπολογιςτό ό ϊλλων κατϊλληλων ςυςκευών ό/και γ) ειδικόσ γραπτόσ δοκιμαςύασ με τη μϋθοδο των ερωτόςεων πολλαπλών επιλογών, για την αναβϊθμιςη των ςτελεχών τησ δημόςιασ διούκηςησ και των παρεχόμενων υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ και τισ επιχειρόςεισ, και τησ διαςφϊλιςησ τησ πρόςληψησ υποψηφύων που ξεχωρύζουν όχι μόνο με βϊςη τα τυπικϊ προςόντα τουσ, αλλϊ και με βϊςη την αξιολόγηςη των ουςιαςτικών ικανοτότων και δεξιοτότων που ςυνθϋτουν τα χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα (profile) που αφορούν κϊθε θϋςη εργαςύασ. 5. υμμετοχό του Α..Ε.Π. ςτισ διαδικαςύεσ κατϊταξησ και επιλογόσ του επικουρικού προςωπικού ςτα νοςοκομεύα και τισ Μονϊδεσ Κοινωνικόσ Υροντύδασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ Για την επύςπευςη των διαδικαςιών κατϊταξησ και επιλογόσ των υποψηφύων για την κϊλυψη των θϋςεων επικουρικού προςωπικού ςτα νοςοκομεύα του Ε.Σ.Υ. και ςτισ Μονϊδεσ Κοινωνικόσ Φροντύδασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, αλλϊ και για την ενύςχυςη του κύρουσ των ωσ ϊνω διαδικαςιών με τη ςυμμετοχό του Α.Σ.Ε.Π. ςε αυτϋσ, ωσ αρμοδύου, εκ του Συντϊγματοσ, οργϊνου για την επιλογό του πϊςησ φύςεωσ (πλην του ιατρικού) ςτο Δημόςιο, ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 9 του ν.4210/2013, με τισ οπούεσ προςτύθενται εδϊφια ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 5 του ϊρθρου 6 του ν. 4052/2012, προβλϋπεται ότι : «Η πρόςληψη του επικουρικού αυτού προςωπικού με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου τελεύ υπό τον ϋλεγχο του Ανωτϊτου Συμβουλύου Επιλογόσ Προςωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το Α.Σ.Ε.Π. κατϊ την ϊςκηςη τησ ανωτϋρω αρμοδιότητϊσ του εφαρμόζει, όπου εύναι απαραύτητο, τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχύει. Οι αναγκαύεσ λεπτομϋρειεσ για την εφαρμογό τησ παρούςασ διϊταξησ 14

15 καθορύζονται με απόφαςη των Υπουργών Υγεύασ και Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ, μετϊ από πρόταςη του Α.Σ.Ε.Π..» 6. Ρυθμύςεισ διοριςμών και πλόρωςησ θϋςεων των φορϋων του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων από τουσ επιτυχόντεσ των προκηρυχθϋντων από το Α..Ε.Π. διαγωνιςμών με τισ Προκηρύξεισ 8Κ/2008 και 9Κ/2008 Με τισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 20 του ν.4210/2013 οι επιτυχόντεσ του διαγωνιςμού τησ υπ αριθ. 9Κ/2008 προκόρυξησ του Α.Σ.Ε.Π. (Α 575/ Τεύχοσ Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), οι οπούοι απολύθηκαν από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ςε εκτϋλεςη των αποφϊςεων του Διοικητικού Εφετεύου Αθηνών (2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314) επαναπροςλαμβϊνονται κατϊ προτεραιότητα ςε φορεύσ του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ, προσ αποκατϊςταςη τησ δικαιολογημϋνησ εμπιςτοςύνησ την οπούα εύχαν απϋναντι ςτο κρϊτοσ, καθώσ κρύθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. ωσ επιτυχόντεσ ςε δημόςιο διαγωνιςμό. Η πρόςληψό τουσ γύνεται, κατϊ τη ςειρϊ του ςχετικού πύνακα κατϊταξησ, μετϊ την ολοκλόρωςη του διοριςμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνιςμού τησ υπ αριθ. 8Κ/2008 προκόρυξησ του Α.Σ.Ε.Π., ςτισ κενϋσ οργανικϋσ θϋςεισ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για την κϊλυψη των εξαιρετικϊ αυξημϋνων λειτουργικών του αναγκών. 7. Σοποθϋτηςη διοριςτϋων κατηγορύασ ΔΕ και ΤΕ του ν. 2643/1998 ςτουσ Ο.Σ.Α. Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 22 του ν.4210/2013 δύναται να πραγματοποιηθούν οι διοριςμού των επιτυχόντων προςτατευομϋνων ατόμων του ν. 2643/1998 κατηγορύασ ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλϊδων και ειδικοτότων, ςε θϋςεισ ΟΤΑ α και β βαθμού, που εύχαν αναςταλεύ ςε εφαρμογό των διατϊξεων τησ παρ. ΣΤ του ϊρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α 222), ϋωσ τισ , ςε κενϋσ θϋςεισ ϊλλων υπηρεςιών και φορϋων του δημοςύου ςτουσ νομούσ που αυτού ϋχουν τοποθετηθεύ, με βϊςη τισ προτεραιότητεσ τησ πολιτικόσ προςλόψεων και τα προςόντα των διοριςτϋων, κατόπιν ϋκδοςησ απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. Με την ωσ ϊνω ρύθμιςη επιτυγχϊνεται η αποκατϊςταςη όλων των επιτυχόντων του ν. 2643/1998 οι οπούοι αναμϋνουν τρύα και πλϋον ϋτη την ολοκλόρωςη των διαδικαςιών για την πρόςληψό τουσ και εύναι ςύμφωνη με το θεςμικό πλαύςιο που ςτόχο ϋχει την προςταςύα των εν λόγω προςτατευομϋνων 15

16 εντϊςςοντϊσ τουσ, μεταξύ ϊλλων, ςτο ςτελεχιακό δυναμικό του δημοςύου τομϋα με βϊςη τα προςόντα που κατϋχουν ςόμερα. Οι λεπτομϋρειεσ και κϊθε ειδικότερο θϋμα τησ διαδικαςύασ των ωσ ϊνω διοριςμών θα ρυθμιςτούν με απόφαςη του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 8. Διαδικαςύα διοριςμού των αθλητών που ϋτυχαν διϊκριςησ. Με τισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου 28 του ν.4210/2013, τροποποιούνται οι διατϊξεισ τησ παρ.9 του ϊρθρου 34 του ν.2725/1999, όπωσ ιςχύουν, ωσ προσ την τοποθϋτηςη των υπό διοριςμό αθλητών, οι οπούοι πλϋον δύνανται να διορύζονται με βϊςη τα τυπικϊ προςόντα που κατϋχουν ςόμερα και τισ παρούςεσ υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ ςε κενϋσ οργανικϋσ ό ςυνιςτώμενεσ προςωποπαγεύσ θϋςεισ, ςε υπηρεςύεσ ό φορεύσ του Δημοςύου ςτουσ νομούσ που ϋχουν επιλϋξει με την αρχικό τουσ αύτηςη κατόπιν ϋκδοςησ απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. Η εν λόγω ρύθμιςη κρύθηκε αναγκαύα προκειμϋνου να ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα διοριςμού των διακριθϋντων αθλητών, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των φορϋων του δημοςύου που πρϋπει να καλυφθούν, αλλϊ και του γεγονότοσ ότι από την αύτηςη διοριςμού ϋωσ το διοριςμό μεςολαβεύ μεγϊλο διϊςτημα και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τα τυπικϊ προςόντα των υπό διοριςμό αθλητών ϋχουν μεταβληθεύ. Επιςημαύνεται ότι: Για όςουσ αθλητέσ έτυχαν διάκριςησ μέχρι και την 31 η αλλά δεν έχουν υποβάλει ςχετική αίτηςη διοριςμού μέχρι και την ημερομηνία δημοςίευςησ του ν. 4210/2013, ήτοι μέχρι την 21 η , το δικαίωμα διοριςμού καταργείται.. Η διαδικαςύα καθώσ και κϊθε ϊλλο ειδικότερο θϋμα που αφορϊ το διοριςμό των διακριθϋντων αθλητών, κατϊ τα ανωτϋρω, θα ρυθμιςτούν με απόφαςη του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 16

17 9. Εξαύρεςη διακριθϋντων αθλητών από τη θϋςη ςε διαθεςιμότητα Με τισ ρυθμύςεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 28 του ν. 4210/2013, προςτύθεται ςτο τϋλοσ τησ παρ. 2, περύπτωςη Δ του ϊρθρου 90 του ν. 4172/2013, περύπτωςη θθ), ςύμφωνα με την οπούα δεν τύθενται ςε διαθεςιμότητα οι διακριθϋντεσ αθλητϋσ που διορύςτηκαν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2725/1999. Η εν λόγω ρύθμιςη αφορϊ και τουσ διακριθϋντεσ αθλητϋσ, οι οπούοι τϋθηκαν ςε διαθεςιμότητα με την εφαρμογό του ϊρθρου 90 του ν. 4172/2013. Τϋλοσ, επιςημαύνεται ότι ςτο ϊρθρο 5α τησ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/ (3102/Β ) απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ μεταβιβϊζεται ςτον Προώςτϊμενο τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Κατϊςταςησ Προςωπικού του Υπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ το δικαύωμα να υπογρϊφει «Με εντολό Υπουργού» τισ αποςπϊςεισ τακτικών υπαλλόλων και Ειδικού Επιςτημονικού Προςωπικού δημοςύων υπηρεςιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξϊρτητων Αρχών, Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και των νομικών προςώπων αυτών και υπηρεςιών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, των κρατών-μελών αυτόσ ό ϊλλων χωρών. Κατόπιν τούτου, παρακαλεύςθε όπωσ περιλαμβϊνετε την ωσ ϊνω απόφαςη ςτο προούμιο αποφϊςεων απόςπαςησ υπαλλόλων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/ (3102/Β ) απόφαςησ του Υπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και απαιτούν ςυνυπογραφό από την Υπηρεςύα μασ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.16 του ϊρθρου ϋνατου του ν. 4057/2012. Τα Υπουργεύα παρακαλούνται να κοινοποιόςουν ϊμεςα την παρούςα ςτα νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου που εποπτεύουν καθώσ επύςησ και ςτα νομικϊ πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου που εποπτεύουν, τα οπούα αφορϊ το μϋροσ αυτόσ που αναφϋρεται ςε ζητόματα θϋςησ υπαλλόλου ςε αργύα. Ο Υπουργόσ Κυριάκοσ Μητςοτάκησ 17

18 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο): 1. Όλα τα Τπουργεύα -Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού -Δ/νςεισ εποπτεύασ ν.π.δ.δ. -Δ/νζεις εποπηείας ν.π.ι.δ. (με την παρϊκληςη να κοινοποιόςουν αυθημερόν το παρόν ςτα νομικϊ πρόςωπα τησ εποπτεύασ τουσ) 2. Όλεσ τισ Γενικϋσ και Ειδικϋσ Γραμματεύεσ -Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού 3. Όλεσ τισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ -Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού (με την παρϊκληςη να κοινοποιόςουν αυθημερόν το παρόν ςτουσ ΟΤΑ α και β βαθμού τησ εποπτεύασ τουσ καθώσ και ςτα νομικϊ πρόςωπα αυτών) 4.Όλεσ τισ Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ -Διευθύνςεισ Διοικητικού/Προςωπικού ΚΟΙΝ. 1. Όλα τα Τπουργεύα -Γραφεύα Υπουργών -Γραφεύα κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματϋων 2. Όλεσ τισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ -Γραφεύα κ.κ. Γενικών Γραμματϋων 3. Νομικό υμβούλιο του Κρϊτουσ 4. Ελεγκτικό υνϋδριο 5. Γενικό Επιθεωρητό Δημόςιασ Διούκηςησ 6. ώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόςιασ Διούκηςησ 7. Γραμματεύα Δευτεροβϊθμιου Πειθαρχικού υμβουλύου 8. ΑΔΕΔΤ Φιλελλόνων &Ψύλλα 2, Αθόνα 9. ΠΟΕ ΟΣΑ Καρόλου 24, Αθόνα ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφεύο κ. Υπουργού 2. Γραφεύο κ. Υφυπουργού 3. Γραφεύο κ. Γ. Γραμματϋα 4. Προώςταμϋνουσ Γενικών Διευθύνςεων 5. Δ/νςη Διοικητικού 6. Δ/νςη Ηλεκτρονικόσ Επεξεργαςύασ Στοιχεύων (Αποςτολό ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη για την ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα του Υπουργεύου ( ςτη διαδρομό Υπηρεςιακϋσ Ανακοινώςεισ- Εγκύκλιοι). 18

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνα: Α. Για θέματα αδειών θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΕΠΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΕΘΕΕ Ο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΕΠΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΕΘΕΕ Ο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΟ 1 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΕΠΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΕΘΕΕ Ο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΟ Τϋθηκε υπόψη μασ το εξόσ ερώτημα: Ποιεσ εύναι οι νομικϋσ δυνατότητεσ παραχώρηςησ ςτο Δόμο Κερατςινύου-Δραπετςώνασ, από το Υπουργεύο Υγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 η ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΤΠΟΓ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:Π.ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΑ. ΟΦΗΑ 80-ΣΚ 11528 ΣΖΛΔΦΧΝΟ-FAX:2103381138 Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15 Ιουνύου 2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 30560 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών

Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών Ν.2238/1994~ Ν.4110/2013, Ν.4141/2013, Ν.4152/2013, Ν.4170/2013, Ν.4223/2013 και Ν.4261/2014 Ε1 2014: ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΛΗ: ΕΩ 30/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ερέτρια, 09-01-2014 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ Αρ. Πρωτ.: 220 Δ/νςη: Ευδήμου Κραταιμένουσ Σαχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. : Ελ. αραντίδου Σηλ : 22293-50126 ΥΑΞ : 22293-50156 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

16PROC ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: 16PROC005432681 2016-11-22 ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΔΙΚΣΤΨΝ ΤΔΡΕΤΗ ΜΕΟΦΨΡΙΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΠΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ H a n d B o o k Προώθηςη τησ εγχώριασ ανάπτυξησ με την ενίςχυςη ενόσ τοπικού διακριτού ςήματοσ μέςω τησ οικονομικήσ Δικτύωςησ του πρωτογενούσ, δευτερογενούσ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα