二〇一三年夏期に実施された トロス司教座聖堂発掘調査において 二点のビザンツ期貨幣(金貨 青銅貨)及び一点の封緘が出土した 本稿ではこれらについて紹介し 若干の考察を付す (一)貨幣1ノミスマ ヒスタメノン金貨(バシレイオス二世及びコンスタンティノス八世治世 九八九~一〇〇一年)(写真1a b)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "二〇一三年夏期に実施された トロス司教座聖堂発掘調査において 二点のビザンツ期貨幣(金貨 青銅貨)及び一点の封緘が出土した 本稿ではこれらについて紹介し 若干の考察を付す (一)貨幣1ノミスマ ヒスタメノン金貨(バシレイオス二世及びコンスタンティノス八世治世 九八九~一〇〇一年)(写真1a b)"

Transcript

1 二〇一三年夏期に実施された トロス司教座聖堂発掘調査において 二点のビザンツ期貨幣(金貨 青銅貨)及び一点の封緘が出土した 本稿ではこれらについて紹介し 若干の考察を付す (一)貨幣1ノミスマ ヒスタメノン金貨(バシレイオス二世及びコンスタンティノス八世治世 九八九~一〇〇一年)(写真1a b) 寸法直径約二五mm 出土場所第七室(Room 7) の東壁際 ほぼ床面レベル(海抜四七二 七七二m) 状態両面に若干の掠れが認められるも良好 型打ち軸一八〇度表面に 十字架付きの光背を伴い福音書を抱えるキリストの胸像が見え(いわゆるパントクラトール型) 十字架の腕は それぞれ一つの鋲で留められた二枚の板で表装されている キリストを取り囲む形で次の銘文が刻まれている 調査報告トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一三) 出土貨幣及び封緘について(1)村田光司キーワードビザンツ期トロスリキア貨幣封緘

2 史苑 第七四巻第二号 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ C ONS TΑNT ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ ΙΧΡΕΧΕGΝΑΝΤ + ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ regnant[ium], Rex イエス キリスト 諸王の王 Κωνστ 2 C ONS TΑNT 裏 面 に は 中 心 に 総 主 教 の 小 十 字 架 Patriarchal C ONS TΑNT が 配 さ れ そ の 両 側 に二人 の 皇 帝 像 Κωνστ cross crosslet 3て い ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ が描かれ る 左 側 の 像 は 右 側 に比べやや高い位 置に置か 3れ 水 平 垂 直 に 並 ぶ 胸 部 の 装 飾 に 象 徴 さ 2 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ 降 れるビザ ンツ 中期以 の ロ ー ロ ス を ま と い 左手で 右側の皇帝の手の位置より高い位置で小十字架を メノン貨である わちヒス4 タ フィリップ グリアースンの.ΕROΗ δ( 5 Υ ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 5.ΕROΗ C O N S T Α N T Κωνστα +ΑsΙLC C O Ns t ΑNt.ΕROΗ δ(ούλῳ +Βασίλ(ειος) Κωνσταντ[ί(νος) 皇帝バシレイオスとコンスタ ンティノス δ(ούλῳ 3.ΕROΗ Α ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 4 銘文と衣装などの特徴から バシレイオス二世帝 左側 ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP とコンス タンティノス八世帝 右側 の共同統治期 九七六 一〇二五年 に製造された高純度のノミスマ金貨 すな が並んで+い る C O N S T3 ΑN Κωνσταντ[ί(νος Υ T と呼ば χλαμύς Κ れる衣装をまとった共同皇帝である 両者の周縁に次の銘 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ 掴んでい る 右 側 の 人 物 は ク ラミュス 4 C ON S TΑNT 3 159 金貨 表面 写真 1a 金貨 裏面 写真 1b

3 トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一三)(村田)研究に従えば 両皇帝の発給したヒスタメノン貨は大まかに六つのクラスに分類されるが われわれの金貨はそのうちのクラス三(正確にはClass III [b] )に該当する このクラスは例えば バシレイオス二世がまとう衣装の変化(modified loros )によってそれ以前のクラス(クラス一と二)と区別され 一方でまた彼の冠が神の御手によって吊り下げられている(suspended crown )か否かによって それ以降のクラス(クラス四から六)とも区別される(クラス三は冠のみである) この金貨は両皇帝の治世中期 すなわち九八九年のアビュドスでの勝利から一〇〇一年までのものと推測される(4) 2青銅貨(?)(四世紀末~七世紀)(写真2) 寸法直径最大約一二mm 重量〇 七g 出土場所四号墓(T4 )人骨四(B4 )の下 状態両面とも判読不能腐食が甚だしく 銘を読み取ることはできない 残された指標であるその大きさのみから判断するならば 四世紀末から五世紀にかけて用いられた青銅貨(AE 4 )か(5) あるいは五一二年に導入され七世紀中葉まで製造されたペンタヌミウムpentanummium / πεντανούμμιον である可能性が高い(6) (二)封緘1皇帝のプロトスパタリオスおよびテマ キビュライオタイのプロトノタリオスであるコンスタンティノスの鉛封緘(一一世紀)(写真3a b)写真 2 青銅貨

4 9.ΕROΗ [ 寸法 直径約二二 〇重量 五 〇g 裏面に.ΕROΗ は 表面 周縁部の銘に続く 五行からなる 銘文が 記 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ.ΕROΗ れ 出土場2 所 第六 室 さ 底 部に装飾が施されている の西壁付近 深 度約六〇 海.ΕROΗ Room 6 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ 抜四七三 六五〇m おそらく崩壊した建物の瓦礫層と ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 後の堆+ ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ 積 層の間 ΚνςτΑΝ ΑΣΠΑΑ ΝΟΤΑΡ.ΥΗp ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 状態 表面底部 に部分的な欠損及び 掠れ 裏面底部に若 β(ασιλικ +Κωνσταν(τίνῳ) (π (πρωτο)σπαθ(αρίῳ) ΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ 干の掠 れが見ら Cれ Oる NSも TΑ N良 T 好 (π (πρωτο)νοταρ(ίῳ) 軸 マリアよ 汝が奴隷たるコンスタンティノス 皇 C ON型 S 打 TΑち NT 〇度 )ς 帝のプロトスパタリオスにしてテマ キビュライオ 8 5 5 NS瞭TΑ T の中に 光背を 表面に は 比較C的O明 なN外 縁 伴ったマリ タイのプロトノ タリオスを救い給え 5 C ONS TΑNア T の胸像があり そ の胸部にはキ リスト を象ったメダリオ 5 7 現在刊 行されているカタログ類には 同一の印章から製造 された封 緘を見出すことができない 銘に用いられる文字 7と みられる や省略記7号 は一〇世紀から一一世紀ごろのもの さらに7詳 に年代決定を試みれば 表面のマリア像がま 細 161 ず注目さ れ る ここに描 かれているマ リアは ニ コ ポ イオス ко Υ Υ に分類 され キ リスト の 描か れたメダリオ ンを両手 で掴 型 Μή(τη)ρ ко 像の両脇4に はマリアの名が見える 7 1 ン と 思 し き も の が 見 え る マ リ ア は 右 手 で こ れ を 掴 ん で 3 いる 左手部分は 欠落しているが おそらく右手と同様 ούμμιον むことを特徴とする この型は 封緘においては一一世紀 1.ΕROΗ 文が記さ の三〇年代以降に普及したとするヴェルナー ザイプトの また周縁 部 に 次のΥ 銘 れている 9 9 ΕROΗ 見解が通説であるが 例外もある またマリアが掴んでい Υ 9 ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 9 対 象 物 が メ ダ リ オ ン で は な い 可 能 性 も 排 除 で き な い た.ΕrOΗ.ΕROΗθειτCδ る τ. 5, σ. 297, Βιβλι ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP め この 像 のみ を年代 決定の指標 とすること に は 危 険 が伴 [(εοτόκ)]ε βοήθει δ(ούλῳ). τ. 5, σ. 297, う τ. 5, σ. 297, ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 史苑 ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 第七四巻第二号 ΣΤΑΝΒ 5 αν(τίνῳ) 1

5 トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一三)(村田)次いで注目されるのは爵位と官職である ここに記されるコンスタンティノスについて 文献や他の封緘史料中に同一人物を見出すことはできない 彼が帯びる爵位(皇帝のプロトスパタリオ(1 (ス)および官職(テマ キビュライオタイのプロトノタリオ(1 (ス)の組み合わせは この封緘が 帝国においてとりわけ爵位価値の低下が進んだ一一世紀以降のものであることを窺わせ(1 (る 全体的な傾向として 一〇世紀以前には プロトスパタリオス保持者はほぼテマ長官職級に限られていたものが 一一世紀のとりわけ中葉以降にはテマの裁判官(κριταί )をはじめとする下級の役人の間にも拡がっていくことが指摘されてい(1 (る 現在 テマ キビュライオタイのプロトノタリオイは われわれのコンスタンティノスの他に すべて封緘史料から次の八名が知られ(1 (る ヨハネス 皇帝のマンダトル(八世紀末ないし九世紀第一四半(1 (期) コンスタンティノス 爵位不明(八世紀末ないし九世紀第一三半(1 (期) ニケフォロス 爵位不明(九世紀前(2 (半) テオクレトス 爵位不明(九世紀前(2 (半) 名前不明 ベスティトル(九世紀後(2 (半) ニケフォロス ヒュパトス(九世紀第三四半(2 (期) ステファノス 皇帝のスパタロカンディダトス(一〇世紀第二四半(2 (期) ヨハネス スパタロカンディダトス(一一世紀前(2 (半)封緘という史料の性格上 各々の推定年代には幅を持たさざるをえないとはいえ このリストからも 時代が下るに連れた官位の(見かけ上の)上昇 あるいはむしろ爵位価値の低下を見て取ることができ(2 (る われわれのコンスタンティノスが帯びる (皇帝の)プロトスパタリオス という爵位は 一〇世紀以前に編まれた官職表においては常に 上に現れたいずれの爵位(マンダトル ベスティトル ヒュパトス スパタロカンディダトス)よりも上位にあ(2 (り 従ってわれわれの封緘は これら八点に比べ より時代が下るものと見てよかろう 一方で下限年代であるが こちらも決定的な指標はない 現在までの史料状況に照らせば プロトスパタリオスの爵位は一二世紀初頭を最後に確認されなくな(2 (り またテマ キビュライオタイの役人自体 存在が確実なのは一一世紀中葉までであ(2 (る マンヅィケルトの戦い以降のセルジューク朝の進出にともない リキアにおけるビザンツ行政は衰退したと想定されるが テマ キビュライオタイの廃止時

6 史苑 第七四巻第二号 期についてはなお結論が定まっておらず われわれの封緘 が 現在知られるこれら爵位や役人の更なる存続を示すも のである可能性は否定出来ない が 一方で下限に関して言えば これが一一世紀末 場合 存のプロトノタリオスよりは後代に置かれる可能性が高い れわれの封緘の年代は 一一世紀の前半まで確認される既 以上から考えるに 性急な結論は慎むべきであろう わ 3 によってはさらに後代のものである可能性も退けるべきで はない 163 封緘 表面 写真 3a 封緘 裏面 写真 3b

7 註 ΕROΗ え であ る可能 性も 低い とはい 排除しきれな い.ΕROΗ 二 〇 Υ Υ Υ Υ Υ Υ 村田 トロス司教座聖堂発掘報告 一 三.ΕROΗ.ΕROΗ.ΕROΗ.ΕROΗ.ΕROΗ.ΕROΗ 8 裏 面 に 見 え る 銘 文 の 一 行 目 右 端 の 貴 重 な コ メ ン ト を 下 さ っ た 調 査 隊 の 先 生 方 お よ び 封 Ν は 文 章 全 体 を 囲 ん で 描 か れ る は ず の 円 と 重 な っ て い る こ の 事 実 は 博士 緘 史 料 に 関 す る 助 言 を く だ さ っ た Vivien Prigent ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 裏面 に印章 が 二 度押 されたこと 示している Αし を ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP に感謝申し上げる な お 本報 告に お い て 取り上 CNRS ΑΑΑ ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 9 現在までに発見された封緘は約八万点と言われるが そ げた貨幣 封緘について 出土場所を含めた綜合的な議論 よ の探索にあたってま ず 参 照 す べ き は に(πρωτο)σπαθ(αρ と し て 浦 野 聡 ト ロ ス 司 教 座 聖 堂 発 掘 報 告 二 〇 一 三 V. Laurent (πρω る 包括的なコーパス 作 成の 試 みであ る V. Laurent, 考古学 建築上の知見から 本 誌 所 収 も 参 照 せ よ Le 2 い わ ゆ る modified loros Corpus des sceaux de l empire byzantin, vol. V. 1. L église, Ph. Grierson, Catalogue 3 parties, ; id., Le Corpus des sceaux of Byzantine coins in Dumbarton Oaks Collection 5 vol. II. L administration centrale, de l empire byzantin, and Whittemore Collection, vol. III, Washington D. C., 5 彼の集成から漏れたもの 及び新たに公になっ 5 55 とりわけ 555pp , pp , た 封 緘 に つ い て は 個 別 の カ タ ロ グ に 当 た ら ね ば な ら な 3 ビ ザ ン ツ 宮 廷 に お け る 衣 装 に つ い て は 前 註 の ほ い 代表的なものとし て 米国のダンバートン オークス か E. Piltz, Middle Byzantine Court Costume, in H. 研究所所蔵品 E. McGeer / J. Nesbitt / N. Oikonomides, Maguire (ed.), Byzantine Court Culture from , を参照 Catalogue of Byzantine Washington D. C., 1997, pp seals at Dumbarton Oaks and in 7 Fogg Museum of Art, 6 vols., Washington D. C., 4 Grierson 1973註 ( 2 ), pp. ロシアのエルミタージュ美術館所蔵品 一部の刊行 5 M. Mays / Ph. Grierson, Catalogue of Late Roman Coins 2009 に留まる 例えば С in Dumbarton Oaks Collection and in Whittemore комме C., 1992, pp Collection, Washington D. フランスの国立図書館所蔵品 例えば J.-Cl. 6 M. Hendy, Studies in Byzantine monetary economy, c. 300 Cheynet et al., Sceaux byzantins de la collection Henri 1450, Cambridge, 1985, pp Cf. A. R. Bellinger トルコのイスタンブール考古学博 Seyrig, 9 / Ph. Grierson, Catalogue of Byzantine coins in 物9 館 所 蔵 品 J.-Cl. Cheynet et al., Les sceaux byzantins in Whittemore Dumbarton Oaks Collection and な du Musée archéologique d'istanbul, Istanbul, 2012 Collection, vols. I-II, Washington D. C., ど この他にも重要な クショ ンが数多く存 在し またτ. 5, コレ 7 封緘表面下部の部分的欠落から これが確実にメダリオ τ.て 5,い τ.τ.τ. 5, τ.5,τ. 5, τ. 5, 5, 5, σ.σ. σ.297, σ.297, σ. 297, σ. 297, 297, 297, 現 在 に 至 る ま で 新 た な 封 緘 の 発見が続い る よ り詳σ.細297, ンであるとは言えない これ が ニ ン ブ ス を 伴 っ たキリス ト な文献一覧をここに紹介する余裕はないが ダンバートン 1 164

8 史苑(第七四巻第二号)オークスのHP ( seals-bibliography )や インターネット上で公開されているM. Jeffreys et al., Prosopography of Byzantine World (2011 edition: が大いに参考となる 一方で ほぼ隔年ごとに刊行されているStudies in Byzantine Sigillography 誌において 約五年ごとに 新たに発見ないし刊行された封緘史料の一覧が掲載される この一覧には 民間のオークション等で出品されたものも収録されている 最後に 最新の動向については 現在でもやはりByzantinische Zeitschrift 誌の熟読が必須となろう (10 )Cf. N. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Lead Seals, Washington D. C., 1986; C. Morrison, L épigraphie des monnaies et des sceaux à l époque byzantine, in D. Harlfinger / G. Prato (a cura di), Paleografia e codicologia greca. Atti del II Colloguio internazionale (Berlino-Wolfenbüttel, ottobre 1983), Alessandria, 1992, p (répr. dans C. Morrison, Monnaie et finances à Byzance : analyses, techniques, Aldershot, 1994, art. II). (11 )封緘におけるマリア像について 概略的には次を参照 W. Seibt, Die Darstellung der Theotokos auf byzantinischen Bleisiegeln, besonders im 11. Jahrhundert, in N. Oikonomides (ed.), Studies in Byzantine Sigillography, vol. I, Washington D. C., 1987, S ; V. Penna, The Mor of God on Coins and Lead Seals, in M. Vassilaki (ed.), Representations of Virgin in Byzantine Art, Milan, 2000, pp , ; J.-Cl. Cheynet, Introduction à la sigillographie byzantine, dans id., La société byzantine. L apport des sceaux, vol. I, 2008, p : p (12 )W. Seibt, Der Bildtypus der Theotokos Nikopoios. Zur Ikonographie der Gottesmutter-Ikone, die 1030/1031 in der Blachernenkirche wiederaufgefunden wurde, Byzantina 13/1 (1985), S : S もしマリアが掴んでいるものがメダリオンではなく キリストのニンブスであった場合 上限年代はさらに遡ることになる ザイプトは後者をニコポイオス型の 原型Vorform と呼び 九世紀の事例まで紹介している とはいえわれわれの封緘の表面にみえるMP V の銘は 一〇世紀以降にしか確認されないものであることも付記しておこう(ibid., S. 558 ) (13 )皇帝のプロトスパタリオスを含む プロトスパタリオスの種類と役割については R. Guilland, Recherches sur les institutions byzantines, vol. II, 1967, p (14 )プロトノタリオスの職務については J. B. Bury, The Imperial Administrative System in Ninth Century, London, 1911, p. 94; N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IX e et X e siècles, 1972, p. 315 など (15 )近い例として E. McGeer / J. Nesbitt / N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in Fogg Museum of Art 4: The East, Washington D.C., 2001, no (Paschalios, imperial protospatharios and protonotarios of Armeniakon: th c.). 爵位の品位低下については J.-Cl. Cheynet, Dévaluation des dignités

9 トロス司教座聖堂発掘報告(二〇一三)(村田)et dévaluation monétaire dans la seconde moitié du XIe siècle, Byzantion 53 (1983), p (répr. dans id., The Byzantine Aristocracy and its Military Function, Aldershot, 2006, art. VI); N. Oikonomides, Title and Income at Byzantine Court, in Maguire (ed.) 1997 ( 註3), pp (repr. in N. Oikonomides, Social and Economic Life in Byzantium, ed. E. Zachariadou, Aldershot, 2004, art. XVII). (16 )V. Laurent, Mélanges d'épigraphie grecque et de sigillographie byzantine, Échos d Orient 31 (1932), p : p ; Guilland 1967 ( 註13 ), p (17 )A.-K. Wassiliou, Beamte des Themas der Kibyrraioten, in H. Hellenkemper / F. Hild (hrsg.), Lykien und Pamphylien (Tabula Imperii Byzantini 8), Wien, 2004, S : S. 413 のリストに依った (18 )J. Nesbitt / N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in Fogg Museum of Art 2: South of Balkans, Islands, South of Asia Minor, Washington D.C., 1994, no (19 )G. Zacos / A. Veglery, Byzantine Lead Seals, vol. I, Basel, 1972, no (20 )個人蔵の封緘 Wassiliou 2004 ( 註17 ), S. 413, Anm (21 )Münz Zentrum (Köln) 84, , Nr (22 )Zacos / Veglery 1972 ( 註19 ), no (23 )Nesbitt / Oikonomides 1994 ( 註18 ), no (24 )Zacos / Veglery 1972 ( 註19 ), no (25 )Nesbitt / Oikonomides 1994 ( 註18 ), no 同定年代はWassiliou に従う (26 )同様の傾向は テマ キビュライオタイの長官職および裁判官職にも見ることができる Wassiliou 2004 ( 註17 ), S を見よ なお上記リストの他に 近年新たなテマ長官の封緘が刊行された I. Jordanov (ed.), Corpus of Byzantine seals from Bulgaria, vol. I: Byzantine Seals with Geographical Names, Sofia, 2003, no ; Cheynet et al ( 註9), no (27 )Oikonomidès 1972 ( 註14 ), p. 292 など (28 )Oikonomidès 1972 ( 註14 ), p (29 )ミカエル プセロスの書簡(一〇四八年以降)の宛先に 同テマの裁判官(名前不詳)が見える τ. 5, σ.297, その他に 最末期の実務官僚のものと目される封緘史料として例えばNesbitt / Oikonomides 1994 ( 註18 ), nos , (30 )テマ キビュライオタイに関わる包括的な史料証言についてはHellenkemper / Hild 2004 ( 註17 ), S 同テマの長官(Doux )は一一四七年にも確認されるが 職務を伴うものであったかは大いに疑問である Cf. Wassiliou 2004 ( 註17 ), S (名古屋大学大学院 日本学術振興会特別研究員DC) τ. 5, σ. 297,

10 Basilica Excavation Report, Tlos, 2013: Coin and Seal 史苑 第七四巻第二号 MURATA, Koji During excavation of basilica at Tlos (in Lycia, Turkey) in 2013, we found two coins and a lead seal, as shown below. 1. Nomisma-Histamenon of Basil II and Constantine VIII (r ) 2 Dia. a facing bust of Christ Pantokrator : 25mm. On obverse, ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ with legend on circumference: :, Rex regnant[ium]. ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ On reverse, which is engraved at 180 degrees in relation to obverse, two facing busts of Basil and Constantine with a patriarchal C ON S TΑNT Κωνσ ++ cross 2 between m, held in former s left hand. On 2 crosslet circumference, legend is visible: :. C2O N S TΑNTCC O ON NSS TTΑ ΑN NTT ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ be It ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ could potentially identified with Class III-b (dated 989 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ classification 1001), to by Ph. Grierson, Catalogue of 3 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ 3 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ 3 ΙHΚΑΙΧΡΚΑΙΒΕΧΒΕGΝΑΝΤ according + + vol. III-2. Byzantine Coins, Bronze β(ασι)λ(ε coin C O NS TΑNTC ONS TΑNT C ONS CTΑON TΑNT NTS Dia. : 12mm. The poor condition of this piece does not allow us to ντ[ί(νος) C ONS TΑNT 4 Cletters. N OTSN ΑT N If T we rely C ONS TCΑON TSΑTN 4 4 distinguish simply onυ its size, piece seems to be of 3 3type AE 4 (IVth-Vth century) or Pentanummium (early VIth century th.εroη δ(ούλῳ middle of century). Υ 3 - Υ 3 3 Υ VII 3. Lead Seal of Constantine, imperial protospatharios and protonotary Α ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP.ΕROΗ.ΕROΗ.ΕROΗ Cibyrrhaeots of 4 ma4 of Dia. a bust of Virgin Mary holding 4 : 22mm. On obverse, Α medallion ΑChild ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ( type of on her breast of Nikopoios). On both Υ effigy, Υ Υ side of initials are engraved: Υ Υ Υ :. On circumference, legend is visible:.εroη.εroη 5.ΕROΗ.ΕROΗ :.ΕROΗ reverse, continuation On of legend on five lines, based on.εroη a.εroεroη Α ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP dots, can be seen: 5 ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 5 5 ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP ΝΟΤΑΡ. ΚΥΒΗP 7 πρωτο)νοταρ(ίῳ). th XI century. No parallel is known

Αγαπητέ κύριε Ιωάννου, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Αγαπητέ Ιωάννη, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη

Αγαπητέ κύριε Ιωάννου, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Αγαπητέ Ιωάννη, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη - Εισαγωγή ελληνικά ιαπωνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Αγαπητέ κύριε, Επίσημη επιστολή,

Διαβάστε περισσότερα

HDVG1 070-A

HDVG1 070-A HDVG1 HDTV 070-A761-50 www.tektronix.com Copyright Tektronix Japan, Ltd. All rights reserved. 141 0001 5 9 31 TektronixTek Tektronix, Inc. HDVG1 HDTV HDVG1 HDTV i v ix 1 11 11 12 12 14 2 21 22 22 23

Διαβάστε περισσότερα

DVG1 070-A

DVG1 070-A DVG1 070-A643-50 www.tektronix.com Copyright Tektronix Japan, Ltd. All rights reserved. 141 0001 5 9 31 TektronixTek Tektronix, Inc. DVG1 DVG1 ii v viii ix xi 1 11 11 12 13 13 15 2 21 21 22 3 SCPI (OUTPut)

Διαβάστε περισσότερα

AVG1 070-A

AVG1 070-A AVG1 070-A641-50 www.tektronix.com Copyright Tektronix Japan, Ltd. All rights reserved. 141 0001 5 9 31 TektronixTek Tektronix, Inc. AVG1 AVG1 i v viii ix xi 1 11 11 12 12 13 14 2 21 21 22 3 SCPI (OUTPut)

Διαβάστε περισσότερα

Müller & Sohn GmbH Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland Müller & Sohn GmbH Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg De

Müller & Sohn GmbH Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland Müller & Sohn GmbH Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg De ビジネス文書 - 住所 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 California Springs CA 9292 アメリカの住所のフォーマット : 宛名

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική Al di là ερώτηση di ciò che που già è δίνει κίνητρο σε αυτήν attorno την εργασία alla είναι... quale ruota q 大まかなプロフィール

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική Al di là ερώτηση di ciò che που già è δίνει κίνητρο σε αυτήν attorno την εργασία alla είναι... quale ruota q 大まかなプロフィール 書き出し - 導入 ギリシャ語 イタリア語 Σε αυτήν την εργασία/διατριβή Nel presente θα studio/saggio αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... esaminare/investigare/anal 論文やエッセイの一般的な書き出し Για να απαντήσουμε αυτή Per την poter

Διαβάστε περισσότερα

新聞で貴社の募集広告を拝見し 応募いたしました Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις... Standard formula for applying for a job whose adver

新聞で貴社の募集広告を拝見し 応募いたしました Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις... Standard formula for applying for a job whose adver - Opening Formal, male recipient, name unknown Αξιότιμε κύριε, Formal, female recipient, name unknown Αξιότιμη κυρία, Formal, recipient name and gender unknown Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αγαπητοί κύριοι και

Διαβάστε περισσότερα

Müller & Sohn GmbH Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926

Müller & Sohn GmbH Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 ビジネス文書 - 住所 ギリシャ語 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 California Springs CA 9292 アメリカの住所のフォーマット

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. γερμανικά

Ταξίδι Γενικά. γερμανικά - Τα απαραίτητα Können Sie mir bitte helfen? 助けていただけますか? Παράκληση για βοήθεια Sprechen Sie Englisch? 英語を話せますか? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Sprechen Sie _[Sprache]_? _ を話せますか? Ερώτηση σε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.) Φιλική απάντηση στο ερώτημα «Τι κάνεις;» 元気です Πώς σε λένε; (Pos se léne?) お名前はなんですか? Ερώτηση σχετικά με το όνομα εν

Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.) Φιλική απάντηση στο ερώτημα «Τι κάνεις;» 元気です Πώς σε λένε; (Pos se léne?) お名前はなんですか? Ερώτηση σχετικά με το όνομα εν - Τα απαραίτητα Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια 助けていただけますか? Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) 英語を話せますか? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás

Διαβάστε περισσότερα

Celia Jones, TZ Motors, Celia 47 JonesHerbert Street, Floreat, Perth WA Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης: Αρ

Celia Jones, TZ Motors, Celia 47 JonesHerbert Street, Floreat, Perth WA Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης: Αρ - Διεύθυνση 123-1234 東京都渋谷区代々木 1234 佐藤太郎様 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Jeremy Rhodes,

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Van harte σας! gefeliciteerd Έχετε ήδη αποφασίσει την ημέρα jullie του γάμου al een σας; datum voor d 最近婚約した仲の良いう友達を祝福し

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Van harte σας! gefeliciteerd Έχετε ήδη αποφασίσει την ημέρα jullie του γάμου al een σας; datum voor d 最近婚約した仲の良いう友達を祝福し お祝い お悔やみ - 結婚 Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε Van harte όλη την gefeliciteerd. ευτυχία W του κόσμου. de wereld. 最近結婚した夫婦を祝う時 Θερμά συγχαρητήρια για Gefeliciteerd τους δυο σας αυτήν en de beste την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Floreat Perth WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Celia Jones, TZ Motors, 47 Perth WA 6018 Alex Marshall

Floreat Perth WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Celia Jones, TZ Motors, 47 Perth WA 6018 Alex Marshall - Address Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. 123-1234 東京都渋谷区代々木

Διαβάστε περισσότερα

Chúc mừng hai bạn đã đính Συγχαρητήρια hôn? Các bạn για đã τον αρραβ chọn ngày cho đám cưới αποφασίσει chưa? την ημέρα του γ 最近婚約した仲の良いう友達を祝福し 結婚式はいつか

Chúc mừng hai bạn đã đính Συγχαρητήρια hôn? Các bạn για đã τον αρραβ chọn ngày cho đám cưới αποφασίσει chưa? την ημέρα του γ 最近婚約した仲の良いう友達を祝福し 結婚式はいつか お祝い お悔やみ - 結婚 Chúc hai bạn hạnh phúc!συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστ κόσμου. 最近結婚した夫婦を祝う時 Chúc mừng hạnh phúc 最近結婚した夫婦を祝う時 hai Θερμά bạn! συγχαρητήρια για του ημέρα του γάμου σας. Chúc mừng bạn đã đưa chàng

Διαβάστε περισσότερα

Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης: Όνομα παραλήπτη Όνομα εταιρίας Αριθμός οδού + όνομα οδού Όνομα επαρχίας Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας Miss L. Mars

Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης: Όνομα παραλήπτη Όνομα εταιρίας Αριθμός οδού + όνομα οδού Όνομα επαρχίας Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας Miss L. Mars - Διεύθυνση ιταλικά Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 ιαπωνικά Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: Όνομα παραλήπτη όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Al1 = ALONE, catalogue, Tokyo, by Yannis Kolokotronis, 2008

Al1 = ALONE, catalogue, Tokyo, by Yannis Kolokotronis, 2008 Al1 = ALONE, catalogue, Tokyo, by Yannis Kolokotronis, 2008 During the last decade the emphasis has been shifted from the narrow prospect of morphological analysis to the social dimension of existence.

Διαβάστε περισσότερα

Instrument Blood Current Measuring Instrument. Brain Wave Measuring Instrument. (frequency) f. log. 1/f

Instrument Blood Current Measuring Instrument. Brain Wave Measuring Instrument. (frequency) f. log. 1/f FM BS BS531ch 232ch 231ch 1 2 1 Blood Pressure Instrument Temperature Measuring Instrument Blood Current Measuring Instrument Brain Wave Measuring Instrument (frequency) f log 1/f 2 1 Type [AA] 2 Type

Διαβάστε περισσότερα

Felicitaciones por su compromiso. Ya tienen una fecha para el gran evento? 婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, πο

Felicitaciones por su compromiso. Ya tienen una fecha para el gran evento? 婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, πο - Γάμος Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι おめでとうございます 末永くお幸せに Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.

Διαβάστε περισσότερα

輸入農産物中の残留農薬実態調査 ( 有機リン系農薬及び含窒素系農薬 ) - 平成 16 年度 * -

輸入農産物中の残留農薬実態調査 ( 有機リン系農薬及び含窒素系農薬 ) - 平成 16 年度 * - 東京健安研セ年報 Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst.P.H., 56, 9-98, 005 輸入農産物中の残留農薬実態調査 ( 有機リン系農薬及び含窒素系農薬 ) - 平成 6 年度 * - ** ** ** ** 上條恭子, 高野伊知郎, 小林麻紀, 田村康宏, 富澤早苗 **, 立石恭也 **, 酒井奈穂子 ** **, 井部明広 Survey of the Pesticide

Διαβάστε περισσότερα

Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης: Όνομα εταιρίας Αριθμός οδού + όνομα οδού Όνομα επαρχίας Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας Miss L. Marshall Aquatechnic

Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης: Όνομα εταιρίας Αριθμός οδού + όνομα οδού Όνομα επαρχίας Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας Miss L. Marshall Aquatechnic - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

- Γενέθλια και Eπέτειοι Parabéns! 誕生日おめでとう! Feliz Aniversário! 誕生日おめでとう! Muitos anos de vida! 誕生日おめでとう! Desejando-lhe muita felicidade no seu dia espe

- Γενέθλια και Eπέτειοι Parabéns! 誕生日おめでとう! Feliz Aniversário! 誕生日おめでとう! Muitos anos de vida! 誕生日おめでとう! Desejando-lhe muita felicidade no seu dia espe - Γάμος Desejando a vocês toda felicidade do mundo. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι おめでとうございます 末永くお幸せに Parabéns e votos calorosos aos dois no dia do seu casamento. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

高校留学プログラム料金表 (2017/2018) 2017 年 1 月改定 2017 年 2 月 10 日以降お申込に適用

高校留学プログラム料金表 (2017/2018) 2017 年 1 月改定 2017 年 2 月 10 日以降お申込に適用 高校留学プログラム料金表 (2017/2018) 2017 年 1 月改定 2017 年 2 月 10 日以降お申込に適用 プログラム費用 US$14,500- 含まれるもの 入学手続 授業料 ホームステイ ( 平日朝夕 土日祝日 3 食 ) 医療保険 SEVIS 管理費 空港送迎 ISE サポート アメリカ交換留学 地域の指定アメリカ全土のうち東 南 中央 西のエリアを選ぶカルフォルニア州州の指定をするフロリダ州その他の州

Διαβάστε περισσότερα

... o stație de metrou?... 地下鉄駅?... un centru de informații turistice?... 観光案内所?... un ATM/bancomat?..ATM/ 現金取扱機? Cum pot ajunge? まではどの道順を行けばいいですか? Ζη

... o stație de metrou?... 地下鉄駅?... un centru de informații turistice?... 観光案内所?... un ATM/bancomat?..ATM/ 現金取扱機? Cum pot ajunge? まではどの道順を行けばいいですか? Ζη - Τόπος M-am rătăcit. Όταν δεν ξέρετε που είστε 道に迷いました Îmi puteți arăta unde este pe hartă? どこなのか地図で示してもらえますか? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Unde pot găsi? はどこですか? Ερώτηση για συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι... 据此背景, 写这篇论文要解决的核心问题是... Συγκεκριμένο επιχείρημα που εξηγεί το θ

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι... 据此背景, 写这篇论文要解决的核心问题是... Συγκεκριμένο επιχείρημα που εξηγεί το θ - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή 在这篇论文 / 报告中, 我将研究 / 调查 / 评估 / 分析 Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ρέντζος ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 日本物語 [Nihon monogatari] ( にっぽんものがたり ) Παρασκευή 10/11/2017 * * όρ., Αἴθ. ΣΤΥΛ. Γ.

Ιωάννης Ρέντζος ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 日本物語 [Nihon monogatari] ( にっぽんものがたり ) Παρασκευή 10/11/2017 * * όρ., Αἴθ. ΣΤΥΛ. Γ. Ιωάννης Ρέντζος ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 日本物語 [Nihon monogatari] ( にっぽんものがたり ) Παρασκευή 10/11/2017 * 19.00-21.00 * όρ., Αἴθ. ΣΤΥΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ: Η ΓΡΑΦΗ video_tokyo_mono.flv «ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

n ca Ma 15 B Macan 取扱説明書 WKD

n ca Ma 15 B Macan 取扱説明書 WKD Macan 取扱説明書 WKD 95B 06 70 15 03/14 Porsche Porsche クレスト Macan PCCB PCM PDK PSM PTM および Tequipment はポルシェ社の登録商標です Printed in Japan. 本書の一部または全部の複製は ポルシェ社の文書による許可がない限り禁止致します Dr. Ing. h.c.f. Porsche AG ポルシェジャパン株式会社

Διαβάστε περισσότερα

Viajar Hospedaje Hospedaje - Ubicación Griego Japonés Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?) はどこで探せますか? Para preguntar direcciones hacia el lugar donde

Viajar Hospedaje Hospedaje - Ubicación Griego Japonés Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?) はどこで探せますか? Para preguntar direcciones hacia el lugar donde - Ubicación Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?) はどこで探せますか? Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas.... ένα δωμάτιο για να νοικιάσουμε; (... éna domátio ya na nikiásume?) 宿泊できる部屋はありますか?...

Διαβάστε περισσότερα

Viajar Acomodações Acomodações - Procurando Japonês はどこで探せますか? Pedindo por orientações para uma acomodação Grego Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?)

Viajar Acomodações Acomodações - Procurando Japonês はどこで探せますか? Pedindo por orientações para uma acomodação Grego Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?) - Procurando はどこで探せますか? Pedindo por orientações para uma acomodação Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?) 宿泊できる部屋はありますか?... ένα δωμάτιο για να νοικιάσουμε; (... éna domátio ya na nikiásume?)... ホステル?...

Διαβάστε περισσότερα

Viajar Hospedaje Hospedaje - Ubicación Japonés Griego はどこで探せますか? Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?) Para preguntar direcciones hacia el lugar donde

Viajar Hospedaje Hospedaje - Ubicación Japonés Griego はどこで探せますか? Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?) Para preguntar direcciones hacia el lugar donde - Ubicación はどこで探せますか? Πού μπορώ να βρώ ; (Pu boró na vro?) Para preguntar direcciones hacia el lugar donde te hospedas. 宿泊できる部屋はありますか?... ένα δωμάτιο για να νοικιάσουμε; (... éna domátio ya na nikiásume?)...

Διαβάστε περισσότερα

JEITA IT 2 IT 20 JEITA SOX SOX IT IT. PBA Performance-based Acquisition PBA PBA

JEITA IT 2 IT 20 JEITA SOX SOX IT IT. PBA Performance-based Acquisition PBA PBA IS JEITA IT 2 IT 20 JEITA IT SOX SOX IT IT 2 PBAPerformance-based AcquisitionPBA PBA (1) PBA PBA PBA GSA PBA PBA due diligence (2) PBA PBA (3) IT PBA IT PBA IT IT IT IT due diligence JEITA IT (4) IT IT

Διαβάστε περισσότερα

フロンティア医学研究所 神経再生医療学部門. 1. Functional recovery after the systemic administration of mesenchymal stem cells in a rat model of neonatal hypoxia-ischemia.

フロンティア医学研究所 神経再生医療学部門. 1. Functional recovery after the systemic administration of mesenchymal stem cells in a rat model of neonatal hypoxia-ischemia. フロンティア医学研究所 神経再生医療学部門 主な研究内容 1 幹細胞の増殖 分化に関する研究 2 幹細胞の分化制御に関する研究 3 幹細胞の癌化に関する研究 4 障害された脳や脊髄の可塑性や再生に関する研究 5 幹細胞を用いた再生治療に関する基礎的研究 6 各種脳神経疾患への臨床研究 7 細胞治療の効果判定のための新しい方法の開発研究 8 再生医療の推進のための基盤整備に関する研究 9 臨床グレードの幹細胞の供給システムの確立に関する開発研究

Διαβάστε περισσότερα

和光純薬工業の サイトカイン グロースファクター. 各製品詳細は 検索サイト Siyaku.com ( ) をご覧下さい 大入り包装品の価格 納期は当社代理店までお問合せ下さい. Human, recombinant [TNFSF13]

和光純薬工業の サイトカイン グロースファクター. 各製品詳細は 検索サイト Siyaku.com (  ) をご覧下さい 大入り包装品の価格 納期は当社代理店までお問合せ下さい. Human, recombinant [TNFSF13] 和光純薬工業の サイトカイン グロースファクター 各製詳細は 検索サイト Siyaku.com ( http://www.siyaku.com/ ) をご覧下さい 大入り包装の価格 納期は当社代理店までお問合せ下さい Human, recombinant 014-23961 018-23964 014-19671 016-23781 019-20731 013-20251 010-20261 017-20271

Διαβάστε περισσότερα

Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day. Congratulations on saying your "I do's"!

Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day. Congratulations on saying your I do's! お 祝 い お 悔 やみ : 結 婚 Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 最 近 結 婚 した 夫 婦 を 祝 う Congratulations and warm wishes

Διαβάστε περισσότερα

Travel Getting Around Getting Around - Location Japanese 道に迷いました Not knowing where you are Greek Έχω χαθεί. (Ého hathí.) どこなのか地図で示してもらえますか? Asking for

Travel Getting Around Getting Around - Location Japanese 道に迷いました Not knowing where you are Greek Έχω χαθεί. (Ého hathí.) どこなのか地図で示してもらえますか? Asking for - Location 道に迷いました Not knowing where you are Έχω χαθεί. (Ého hathí.) どこなのか地図で示してもらえますか? Asking for a specific location on a map Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu

Διαβάστε περισσότερα

... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)... バス停?... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)... 地下鉄駅?... ένα γραφείο τουριστικών πληροφο

... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)... バス停?... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)... 地下鉄駅?... ένα γραφείο τουριστικών πληροφο - Location Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Not knowing where you are 道に迷いました Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Asking for a specific location on a map

Διαβάστε περισσότερα

希腊语 页面

希腊语 页面 文件 - 通用希腊语 Πού μπορώ να βρω τη 询问哪里可以获得表格 φόρμα για ; Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; 询问文件何时签发的 Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; 询问文件是在哪里签发的 Πότε λήγει η ταυτότητα σας; 询问身份证件何时过期 Μπορείτε να με βοηθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

正教会 こどものための おいのりの本 おいのりはかみさまとのおはなし

正教会 こどものための おいのりの本 おいのりはかみさまとのおはなし 正教会 こどものための おいのりの本 おいのりはかみさまとのおはなし てん天の王しんじつの おう なぐさむる者 しん神 ものよ あらざるところなきもの みたざるところなきものよ ばんぜんのほうぞうなるもの しゅせいめいをたまう ( の ) 主よ きたりてわれらのうちにおり われらをもろもろのけがれよりいさぎよくせよ しぜんしゃよ われらのたましいをすくいたまえ Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

Outline. (strain) !!! Rouse ! PASTA

Outline. (strain) !!! Rouse ! PASTA Outline!!! Rouse! : Zimm ( )!!! PASTA (strain) (shear deformation) x! h! h! h shear strain! γ = x h x/h! x/h h 1! x 1! x 1 h 1 = x x! h! x 1! h 1! h (uniaxial elongation) L 0! ΔL! Cauchy strain! ε C =

Διαβάστε περισσότερα

页面

页面 文件 - 通用 Πού μπορώ να βρω τη 询问哪里可以获得表格 φόρμα Πού για μπορώ ; να βρω τη φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] Πότε σας; εκδόθηκε το [έγγραφο] 询问文件何时签发的 Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] Πού σας; εκδόθηκε το [έγγραφο]

Διαβάστε περισσότερα

Do I have to show copies Χρειάζεται of the original να φέρω documents or the original τα αντίγραφα; documents themselves? 询问你是否需要提供原件还是复印件 μαζί μο Wha

Do I have to show copies Χρειάζεται of the original να φέρω documents or the original τα αντίγραφα; documents themselves? 询问你是否需要提供原件还是复印件 μαζί μο Wha 学习 - 大学 I would like to enroll Θα at ήθελα a university. να εγγραφώ σε παν 表达你想要入学 I want to apply for 表达你想要申请某类课程 an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time a part-time an online Θα ήθελα να course.

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 澳大利亚地址格式 : 收信人公司名街道号码 + 街道名省名城市名 + 邮编 Miss L. Marshall Aquatechnics Ltd. 745 King St

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 澳大利亚地址格式 : 收信人公司名街道号码 + 街道名省名城市名 + 邮编 Miss L. Marshall Aquatechnics Ltd. 745 King St 信件 - 地址 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 California Springs CA 9292 美国地址格式 : 收信人公司名街道号码 + 街道名城市名

Διαβάστε περισσότερα

... バス停?... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)... 地下鉄駅?... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)... 観光案内所?... ένα γραφείο τουριστικ

... バス停?... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)... 地下鉄駅?... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)... 観光案内所?... ένα γραφείο τουριστικ - 道に迷いました Du weißt nicht, wo Du bist どこなのか地図で示してもらえますか? Nach einem bestimmten auf der Karte fragen はどこですか? Nach einem bestimmten fragen Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)... バス停?... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)... 地下鉄駅?... ένα γραφείο τουριστικών πληροφο

... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)... バス停?... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)... 地下鉄駅?... ένα γραφείο τουριστικών πληροφο - Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Du weißt nicht, wo Du bist 道に迷いました Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Nach einem bestimmten auf der Karte fragen どこなのか地図で示してもらえますか?

Διαβάστε περισσότερα

... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)... バス停?... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)... 地下鉄駅?... ένα γραφείο τουριστικών πληροφο

... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)... バス停?... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)... 地下鉄駅?... ένα γραφείο τουριστικών πληροφο - Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Du weißt nicht, wo Du bist Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Nach einem bestimmten auf der Karte fragen 道に迷いました どこなのか地図で示してもらえますか?

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Συγχαρητήρια Έχετε για τον αρραβ ήδη αποφασίσει την ημέρα αποφασίσει του γάμου την σας; ημέρα του γ 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Συγχαρητήρια Έχετε για τον αρραβ ήδη αποφασίσει την ημέρα αποφασίσει του γάμου την σας; ημέρα του γ 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问 祝福 - 结婚 Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε Συγχαρητήρια. όλη την ευτυχία Σας ευχόμαστ του κόσμου. κόσμου. 用于恭喜新婚夫妇 Θερμά συγχαρητήρια για Θερμά τους δυο συγχαρητήρια σας αυτήν για του την ημέρα του γάμου σας.

Διαβάστε περισσότερα

BELGIUM EL - RU - ZH - JA. Info Tourisme. Wellington Museum. napoléon. wellington. Memorial Napoleon s Last HQ. Farm/Brewery of Mont-Saint-Jean

BELGIUM EL - RU - ZH - JA. Info Tourisme. Wellington Museum. napoléon. wellington. Memorial Napoleon s Last HQ. Farm/Brewery of Mont-Saint-Jean Wellington Museum musée wellington Photos JML Chaussée de Bruxelles, 47 40 Waterloo Memorial 85 Adm. Com. BLA Route du Lion, 85 420 Braine-l Alleud Napoleon s Last HQ dernier qg napoléon TML Photography

Διαβάστε περισσότερα

附件 中華開發金融控股股份有限公司營業報告書 回顧民國 ( 下同 )107 年度, 受到美國升息及美中貿易角力, 全球金融市場波動明顯加劇 其中美國經濟維持相對穩健態勢, 就業市場表現強健, 消費及通膨大致持穩, 聯準會連續四次升息後, 升息循環似已近終點 ; 歐洲央行亦結束量化寬鬆政策, 但消費勉強持穩, 投資和出口卻皆走弱, 歐元區經濟表現不如預期 ; 中國大陸經濟成長逐季走弱, 除了來自外部貿易戰的衝擊,

Διαβάστε περισσότερα

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Grieks Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Niet weten waar je bent. Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη;

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Grieks Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Niet weten waar je bent. Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; - Locatie Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Niet weten waar je bent. Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Vragen naar een bepaalde op de kaart 道に迷いました どこなのか地図で示してもらえますか?

Διαβάστε περισσότερα

" " (495)

  (495) " " (495) 727-22-72 promshop-biz@ya.ru www.promshop.biz ¼⅛ " " (495) 727-22-72 promshop-biz@ya.ru www.promshop.biz ¼⅛ " " (495) 727-22-72 promshop-biz@ya.ru www.promshop.biz ¼⅛ " " (495) 727-22-72 promshop-biz@ya.ru

Διαβάστε περισσότερα

全日本剣道連盟居合道 Zen nippon kendo renmei iaido

全日本剣道連盟居合道 Zen nippon kendo renmei iaido 全日本剣道連盟居合道 Zen nippon kendo renmei iaido 一二三四五六七八九十十一十二 Ipponme : Mae 前 Mae : μπροστά Seiza no bu, 1 αντίπαλος μπροστά μας σε θέση seiza. Nihonme : Ushiro 後ろ Ushiro : πίσω Seiza no bu, 1 αντίπαλος πίσω

Διαβάστε περισσότερα

FIXA. Inter IKEA Systems B.V AA

FIXA. Inter IKEA Systems B.V AA FIXA Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-506009-2 ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ 中文 繁中 日本語 BAHASA MALAYSIA Original instructions Μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο των οδηγιών. 从最初说明翻译过来 使用說明翻譯 説明書の原文から翻訳 Diterjemah daripada

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 繁中 ΕΛΛΗΝΙΚΑ عربي 中文 日本語 BAHASA INDONESIA 한국어. Original instructions 4 使用說明翻譯 Μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο των οδηγιών.

ENGLISH 繁中 ΕΛΛΗΝΙΚΑ عربي 中文 日本語 BAHASA INDONESIA 한국어. Original instructions 4 使用說明翻譯 Μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο των οδηγιών. FIXA A ENGLISH 繁中 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Original instructions 4 使用說明翻譯 Μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο των οδηγιών. عربي. مترجمة من التعليمات األصلية BAHASA Diterjemah daripada arahan asal. MALAYSIA 从最初说明翻译过来 中文

Διαβάστε περισσότερα

Resa Hälsa Hälsa - Nödsituation Japanska 病院に連れて行ってください Be om att bli förd till sjukhuset Grekiska Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. (Prépi na páo sto noso

Resa Hälsa Hälsa - Nödsituation Japanska 病院に連れて行ってください Be om att bli förd till sjukhuset Grekiska Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. (Prépi na páo sto noso - Nödsituation Japanska 病院に連れて行ってください Be om att bli förd till sjukhuset Grekiska Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. (Prépi na páo sto nosokomío.) 気持ちが悪い Δεν νοιώθω καλά. (Den niótho kalá.) 今すぐ医者に診てもらいたい! Be

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να δω το μενού, παρακαλώ; (Boró na do to menú parakaló?) Vragen naar de kaart メニューを見てもいいですか? Με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε, παρακαλώ

Μπορώ να δω το μενού, παρακαλώ; (Boró na do to menú parakaló?) Vragen naar de kaart メニューを見てもいいですか? Με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε, παρακαλώ - Bij de ingang Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Een reservering doen _[ 人数 ]_ 用のテーブルを _[ 時間

Διαβάστε περισσότερα

我 国 春 播 小 麦 淀 粉 糊 化 特 性 研 究

我 国 春 播 小 麦 淀 粉 糊 化 特 性 研 究 中 国 农 业 科 学 我 国 春 播 小 麦 淀 粉 糊 化 特 性 研 究 张 勇 何 中 虎 中 国 农 业 科 学 院 作 物 育 种 栽 培 研 究 所 国 家 小 麦 改 良 中 心 农 业 部 作 物 遗 传 育 种 重 点 开 放 实 验 室 北 京 中 国 办 事 处 北 京 摘 要 个 春 小 麦 主 栽 品 种 于 和 年 分 别 种 植 在 哈 尔 滨! 沈 阳! 呼 和 浩

Διαβάστε περισσότερα

Βύσμα Ταχείας Σύνδεσης x 2 Στερεώστε το Κλιπ AMD (E) στη βάση του Waterblock (A) με τις βίδες (C).

Βύσμα Ταχείας Σύνδεσης x 2 Στερεώστε το Κλιπ AMD (E) στη βάση του Waterblock (A) με τις βίδες (C). Έλεγχος στοιχείων Lock Waterblock για PU x Βίδες x Γράσο x F D Κλιπ LG775 x Διατηρήστε τη διάταξη ασφάλισης του Κλιπ LG775 (D)/ Κλιπ LG55/LG56/LG66 (F) σε θέση προ-εγκατάστασης. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα

Διαβάστε περισσότερα

文件 - 个人信息 Πώς σας λένε; 询问某人的名字 What is your name? Μπορείτε να μου πείτε τον Could τόπο you και please tell me y ημερομηνία γέννησης σας; 询问某人的出生日期和地点

文件 - 个人信息 Πώς σας λένε; 询问某人的名字 What is your name? Μπορείτε να μου πείτε τον Could τόπο you και please tell me y ημερομηνία γέννησης σας; 询问某人的出生日期和地点 文件 - 通用 Πού μπορώ να βρω τη 询问哪里可以获得表格 φόρμα Where για can ; I find the form Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] When σας; was your [document] i 询问文件何时签发的 Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] Where σας; was your [document]

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ. o lt en q = 55-60 Freely - 3 ki-no Kangee ( 秋の影絵 ) - *I [ ki no k N-E E] 3 utumn's hado ictures ext and Music by Kentaro ato (Ken-) Feb 12, 2008 as 7 " " " Yu - hi - nga se - ka - i - o so - me - na -

Διαβάστε περισσότερα

SPD-Internationale Liste

SPD-Internationale Liste Informationen zu den Integrationsratswahlen 2014 SPD-Internationale Liste So können Sie wählen: Wann wird gewählt? Die Integrationsratswahlen in Düsseldorf finden gemeinsam mit der Europawahl, den Oberbürgermeister_In_wahlen

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική εκτός Στέγης. Από τις 8 Μαρτίου 2015. Συγγρού Ι07. sgt.gr

Μουσική εκτός Στέγης. Από τις 8 Μαρτίου 2015. Συγγρού Ι07. sgt.gr Μουσική εκτός Στέγης Από τις 8 Μαρτίου 2015 Συγγρού Ι07 sgt.gr Μουσική εκτός Στέγης Ξενάγηση: Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 Εισιτήρια: 5 Το πρότζεκτ συνεχίζεται και μετά το τέλος της ξενάγησης δωρεάν. Τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 澳大利亚地址格式 : 收信人公司名街道号码 + 街道名省名城市名 + 邮编 Miss L. Marshall Aquatechnics Ltd. 745 King St

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 澳大利亚地址格式 : 收信人公司名街道号码 + 街道名省名城市名 + 邮编 Miss L. Marshall Aquatechnics Ltd. 745 King St 信件 - 地址 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 California Springs CA 9292 美国地址格式 : 收信人公司名街道号码 + 街道名城市名

Διαβάστε περισσότερα

Artisan Technology Group is your source for quality new and certified-used/pre-owned equipment

Artisan Technology Group is your source for quality new and certified-used/pre-owned equipment Artisan Technology Group is your source for quality new and certified-used/pre-owned equipment FAST SHIPPING AND DELIVERY TENS OF THOUSANDS OF IN-STOCK ITEMS EQUIPMENT DEMOS HUNDREDS OF MANUFACTURERS SUPPORTED

Διαβάστε περισσότερα

Din acest considerent, Σε întrebarea αυτό το πλαίσιο, centrală η înκεντ jurul căreia se articulează κίνητρο întreaga σε αυτήν lucrare την εργασ este..

Din acest considerent, Σε întrebarea αυτό το πλαίσιο, centrală η înκεντ jurul căreia se articulează κίνητρο întreaga σε αυτήν lucrare την εργασ este.. 开篇 - 介绍罗马尼亚语希腊语 În acest eseu/această lucrare/teză Σε αυτήν την voi εργασία/διατρ examina/investiga/evalua/analiza... αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω 一般论文的开篇 Pentru a răspunde la această Για να întrebare, απαντήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 澳大利亚地址格式 : 收信人公司名街道号码 + 街道名省名城市名 + 邮编 Miss L. Marshall Aquatechnics Ltd. 745 King St

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 澳大利亚地址格式 : 收信人公司名街道号码 + 街道名省名城市名 + 邮编 Miss L. Marshall Aquatechnics Ltd. 745 King St 信件 - 地址 希腊语 英语 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 California Springs CA 9292 美国地址格式 : 收信人公司名街道号码

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΥ ΊΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 聖金口イオアンの聖体礼儀 [ 大連祷 ]

Η ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΥ ΊΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 聖金口イオアンの聖体礼儀 [ 大連祷 ] Η ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΥ ΊΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 聖金口イオアンの聖体礼儀 [Διακονος] Ευλόγησον, Δέσποτα. [Диакон] Благослови, владыко. [ 輔祭 ] 君や祝讃せよ [ Ιερεùς] Εύλογημένη

Διαβάστε περισσότερα

Preface The Ninth Annual CISMOR Conference on Jewish Studies was held during the peak of Kyoto s beautiful autumn season, on November 27-28, 2016.

Preface The Ninth Annual CISMOR Conference on Jewish Studies was held during the peak of Kyoto s beautiful autumn season, on November 27-28, 2016. Preface The Ninth Annual CISMOR Conference on Jewish Studies was held during the peak of Kyoto s beautiful autumn season, on November 27-28, 2016. This time round we had the honor of welcoming to Doshisha

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Congratulations σας! Έχετε on your en ήδη αποφασίσει την ημέρα decided του γάμου upon σας; big day yet? 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Congratulations σας! Έχετε on your en ήδη αποφασίσει την ημέρα decided του γάμου upon σας; big day yet? 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫 祝福 - 结婚 Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε Congratulations. όλη την ευτυχία Wishing t του κόσμου. happiness in the world. 用于恭喜新婚夫妇 Θερμά συγχαρητήρια για Congratulations τους δυο σας αυτήν and warm w την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

本产品仅拟用于工业环境 须由合格人员执行安装 调试和维护 如需额外产品信息和详细安装说明, 包括并下载和 注意事项, 请访问

本产品仅拟用于工业环境 须由合格人员执行安装 调试和维护 如需额外产品信息和详细安装说明, 包括并下载和 注意事项, 请访问 本产品仅拟用于工业环境 须由合格人员执行安装 调试和维护 如需额外产品信息和详细安装说明, 包括并下载和 注意事项, 请访问 安全使用的一般安装条件 : 本产品被视作开放型设备, 应装入提供规定的最低污染等级环境的外壳 输入功率应由额定电源或等效设备提供 适用时, 应根据国家 州及本地法规和标准安装所有配线 周围空气环境 : 至摄氏度电源和输入 / 输出连接器 : 采用到线号的线材 螺钉扭矩为 线带长度应为

Διαβάστε περισσότερα

はじめに 1. 保存則導出の新しい手法. Open-loop. π μ - E-L. * ** *** Received, March, ρ (, ) μ μ

はじめに 1. 保存則導出の新しい手法. Open-loop. π μ - E-L. * ** *** Received, March, ρ (, ) μ μ ****** はじめに - - * ** *** Reeved, Mar, Oe-loo. 保存則導出の新しい手法 [, T ] ( T < ) [, T ) ( T ) T t e U u (, ) ( u, ) ( ( t)) (,, k) d / u( u ( t)) (, l, ) ( ) ( ( t)) L e U + ( ) - E-L a d L L H : + e d L L H :

Διαβάστε περισσότερα

I refer to your advertisement Αναφέρομαι in dated στη διαφήμιση. σ 用于解释在何处看到招聘信息的标准格式 I read your advertisement Διάβασα for an την αγγελία σας γι expe

I refer to your advertisement Αναφέρομαι in dated στη διαφήμιση. σ 用于解释在何处看到招聘信息的标准格式 I read your advertisement Διάβασα for an την αγγελία σας γι expe 求职动机信 - 开篇英语 Dear Sir, 正式, 男性收信者, 姓名不详 Dear Madam, 正式, 女性收信者, 姓名不详 Dear Sir / Madam, 正式, 收信者姓名和性别不详 Dear Sirs, 正式, 用于写给几个人或一个部门 希腊语 Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αγαπητοί κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι... 据此背景, 写这篇论文要解决的核心问题是... Afirmația specifică care expune tema st

Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι... 据此背景, 写这篇论文要解决的核心问题是... Afirmația specifică care expune tema st - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... generală pentru un eseu/o lucrare 在这篇论文 / 报告中, 我将研究 / 调查 / 评估 / 分析 Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...

Διαβάστε περισσότερα

Σας γράφουμε σχετικά με... We are writing to you rega 正式, 代表整个公司 Σας γράφουμε αναφορικά We με... are writing in connecti 正式, 代表整个公司 Σχετικά με... 正式,

Σας γράφουμε σχετικά με... We are writing to you rega 正式, 代表整个公司 Σας γράφουμε αναφορικά We με... are writing in connecti 正式, 代表整个公司 Σχετικά με... 正式, 电子邮件 - 信头希腊语英语 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,Dear Mr. President, 非常正式, 收信人有代替姓名的特别称谓 Αγαπητέ κύριε, 正式, 男性收信者, 姓名不详 Αγαπητή κυρία, 正式, 女性收信者, 姓名不详 Αγαπητέ κύριε/κύρια, 正式, 收信者姓名和性别不详 Αγαπητοί κύριοι και 正式, 用于写给几个人或整个部门

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Felicitaciones σας! Έχετε por ήδη αποφασίσει την ημέρα fecha του para γάμου el σας; gran 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举行 su c

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Felicitaciones σας! Έχετε por ήδη αποφασίσει την ημέρα fecha του para γάμου el σας; gran 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举行 su c 祝福 - 结婚 Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε Felicitaciones. όλη την ευτυχία Les deseam του κόσμου. felicidad del mundo. 用于恭喜新婚夫妇 Θερμά συγχαρητήρια για Felicitaciones τους δυο σας αυτήν y los mejor την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Inter IKEA Systems B.V AA

Inter IKEA Systems B.V AA Inter IKEA Systems B.V. 2011 AA-509055-1 БЪЛГАРСКИ HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ SRPSKI SLOVENŠČINA TÜRKÇE 中文繁中日本語 BAHASA MALAYSIA ไทย 4 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 БЪЛГАРСКИ HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Σας γράφουμε σχετικά με... Chúng tôi xin viết 正式, 代表整个公司 Σας γράφουμε αναφορικά Chúng με... tôi viết thư 正式, 代表整个公司 thư liê này để Σχετικά με... 正式, 以

Σας γράφουμε σχετικά με... Chúng tôi xin viết 正式, 代表整个公司 Σας γράφουμε αναφορικά Chúng με... tôi viết thư 正式, 代表整个公司 thư liê này để Σχετικά με... 正式, 以 电子邮件 - 信头希腊语越南语 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,Kính gửi ngài Chủ tịch, 非常正式, 收信人有代替姓名的特别称谓 Αγαπητέ κύριε, 正式, 男性收信者, 姓名不详 Αγαπητή κυρία, 正式, 女性收信者, 姓名不详 Αγαπητέ κύριε/κύρια, 正式, 收信者姓名和性别不详 Αγαπητοί κύριοι και

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Parabéns σας! pelo Έχετε noivado. Voc ήδη αποφασίσει την ημέρα será του o γάμου grande σας; dia? 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα Parabéns σας! pelo Έχετε noivado. Voc ήδη αποφασίσει την ημέρα será του o γάμου grande σας; dia? 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何 祝福 - 结婚 Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε Desejando όλη την a vocês ευτυχία toda fel του κόσμου. 用于恭喜新婚夫妇 Θερμά συγχαρητήρια για Parabéns τους δυο e σας votos αυτήν calorosos την ημέρα του γάμου σας. casamento.

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! Έχετε ήδη αποφασίσει την ημέρα του γάμου σας; 恭喜你们订婚, 大喜之日确定了吗? Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, που

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! Έχετε ήδη αποφασίσει την ημέρα του γάμου σας; 恭喜你们订婚, 大喜之日确定了吗? Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, που - Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι 祝贺, 愿你们幸福快乐 Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Συγχαρητήρια για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Inter IKEA Systems B.V AA

Inter IKEA Systems B.V AA Inter IKEA Systems B.V. 2011 AA-509055-2 БЪЛГАРСКИ HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ SRPSKI SLOVENŠČINA TÜRKÇE 中文繁中日本語 BAHASA MALAYSIA ไทย 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 22 24 26 БЪЛГАРСКИ HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ

Διαβάστε περισσότερα

20g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK60-004

20g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK g: #GK60-004 133 Τα πλάνα GUN της IMA-AMS είναι ίσως τα πιο διαδεδομένα πλανάκια της Ιαπωνίας. Διαθέτουν τρομερό ζύγισμα, ισορροπία με τεράστιες επιτυχίες στις βολές τους, ενώ η κίνησή τους μέσα στο νερό θα εντυπωσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

...μου ζήτησε να γράψω...has μια συστατική asked me to write a επιστολή για την αίτηση accompany του για... his και application χαίρουμε πολύ που έχω

...μου ζήτησε να γράψω...has μια συστατική asked me to write a επιστολή για την αίτηση accompany του για... his και application χαίρουμε πολύ που έχω 推荐信 - 开篇语 Αγαπητέ κύριε, 正式, 男性收信者, 姓名不详 Αγαπητή κυρία, 正式, 女性收信者, 姓名不详 Αγαπητέ κύριε/κύρια, 正式, 收信人姓名性别不详 Αγαπητοί κύριοι και 正式, 用于写给几个人或一个部门 Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, κυρίες, Dear Sirs,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la 手册 : 个人 祝福 英语 - 希腊语

bab.la 手册 : 个人 祝福 英语 - 希腊语 祝福 : 结婚 Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.

Διαβάστε περισσότερα

επιπλωμένο 公寓条件 μη επιπλωμένο 公寓条件 amueblado sin amueblar Επιτρέπονται τα κατοικίδια; Se permiten mascotas? 询问是否可以养宠物 Πώς μπορώ να αλλάξω ενέργειας; 询

επιπλωμένο 公寓条件 μη επιπλωμένο 公寓条件 amueblado sin amueblar Επιτρέπονται τα κατοικίδια; Se permiten mascotas? 询问是否可以养宠物 Πώς μπορώ να αλλάξω ενέργειας; 询 住房 - 租房 希腊语 西班牙语 Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα Estoy. buscando un/a 表达你想租用某物 δωμάτιο διαμέρισμα habitación piso / apartamento γκαρσονιέρα / στούντιο estudio διαμέρισμα μονοκατοικία ημι-ανεξάρτητο σπίτι chalé

Διαβάστε περισσότερα

ήδη αποφασίσει την ημέρα Blahopřejeme του γάμου σας; k vašemu zasn rozhodli, kdy se bude kona 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举行 祝福 - 生日和纪念日 Χρόνια πολλά! Vše

ήδη αποφασίσει την ημέρα Blahopřejeme του γάμου σας; k vašemu zasn rozhodli, kdy se bude kona 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举行 祝福 - 生日和纪念日 Χρόνια πολλά! Vše 祝福 - 结婚 Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε Blahopřejeme. όλη την ευτυχία Přejeme Vám του κόσμου. 用于恭喜新婚夫妇 Θερμά συγχαρητήρια για Gratuluje τους δυο σας a přejeme αυτήν vám ob την ημέρα του γάμου σας. vašemu svatebnímu

Διαβάστε περισσότερα

Moda 275C5. EL Εγχειρίδιο χρήστη 1 Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 25 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 30

Moda 275C5.  EL Εγχειρίδιο χρήστη 1 Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 25 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 30 Moda 275C5 www.philips.com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη 1 Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 25 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 30 Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό...1 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

光学ガラス データシート 受注生産ガラス

光学ガラス データシート 受注生産ガラス 光学ガラス 受注生産ガラス 目次 硝種 ページ BAFN6 5 BK7G8 6 FG 7 FK 8 K5G 9 KZFS LAK9G5 LF5G5 LF5G9 N-BAF 4 N-LAF 5 N-LAF6 6 N-PSK5 7 N-SF9 8 N-SF56 9 N-SF64 N-SK N-SK5 P-PK5 ) SF6G5 4 SF57HT 5 SFL6 6 SFL57 7 ) 精密モールド用ガラス

Διαβάστε περισσότερα

Πεκίνο, 30 Μαΐου 2016 Α.Π.: Φ. 2430/695

Πεκίνο, 30 Μαΐου 2016 Α.Π.: Φ. 2430/695 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, 30 Μαΐου 2016 Α.Π.: Φ. 2430/695 Προς: -Β8 Διεύθυνση ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Κοιν. -Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ. Μάρδα -Γραφείο κ. Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Van harte gefeliciteerd Συγχαρητήρια met jullie verloving. για τον αρραβ Hebben jullie al een datum αποφασίσει voor de την trouwdag ημέρα του γ geprik

Van harte gefeliciteerd Συγχαρητήρια met jullie verloving. για τον αρραβ Hebben jullie al een datum αποφασίσει voor de την trouwdag ημέρα του γ geprik 祝福 - 结婚 Van harte gefeliciteerd. Συγχαρητήρια. Wij wensen jullie Σας ευχόμαστ alle geluk in de wereld. κόσμου. 用于恭喜新婚夫妇 Gefeliciteerd en de huwelijk. 用于恭喜新婚夫妇 beste Θερμά wensen συγχαρητήρια voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

cont personal cont comun contul pentru copii προσωπικός λογαριασμός κοινός λογαριασμός παιδικός λογαριασμός cont curent în monedă străină συναλλαγματι

cont personal cont comun contul pentru copii προσωπικός λογαριασμός κοινός λογαριασμός παιδικός λογαριασμός cont curent în monedă străină συναλλαγματι 银行 - 通用 Pot retrage numerar comisioane? 询问在某一国家取钱是否有手续费 în Μπορώ [țara] να fără κάνω a ανάληψη plăti στην πληρώσω προμήθεια; Cât sunt comisioanele altor Πόσα κοστίζει bancomate? όταν χρησιμο ταμιακής ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Tillykke med jeres forlovelse. Συγχαρητήρια Har I για besluttet τον αρραβ je for en dato endnu? αποφασίσει την ημέρα του γ 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举行

Tillykke med jeres forlovelse. Συγχαρητήρια Har I για besluttet τον αρραβ je for en dato endnu? αποφασίσει την ημέρα του γ 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举行 祝福 - 结婚丹麦语 Tillykke. Vi ønsker i verdenen. 用于恭喜新婚夫妇 jer Συγχαρητήρια. begge to alt Σας mulig ευχόμαστ glæde κόσμου. Tillyke og varme ønsker Θερμά til jer συγχαρητήρια begge to på για του jeres bryllupsdag.

Διαβάστε περισσότερα

Inter IKEA Systems B.V AA KAVALKAD

Inter IKEA Systems B.V AA KAVALKAD Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-506318-1 KAVALKAD БЪЛГАРСКИ HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ SRPSKI SLOVENŠČINA TÜRKÇE 中文繁中日本語 BAHASA MALAYSIA ไทย 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 22 24 26 БЪЛГАРСКИ HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

黄 河 断 流 对 黄 河 三 角 洲 生 态 环 境 的 影 响

黄 河 断 流 对 黄 河 三 角 洲 生 态 环 境 的 影 响 黄 河 断 流 对 黄 河 三 角 洲 生 态 环 境 的 影 响 崔 树 强 山 东 师 范 大 学 人 口 资 源 与 环 境 学 院 济 南 提 要 介 绍 了 黄 河 断 流 的 特 点 和 原 因 分 析 了 黄 河 断 流 的 变 化 趋 势 及 断 流 在 黄 河 三 角 洲 地 区 造 成 的 影 响 指 出 断 流 不 仅 加 重 三 角 洲 地 区 今 后 防 洪 的 负 担 而

Διαβάστε περισσότερα

正式, 代表整个公司 Chúng tôi viết thư này Σας để liên γράφουμε hệ với αναφορικά ông/bà με. về... 正式, 代表整个公司 Liên quan tới việc/vấn Σχετικά đề... με... 正式, 以所联

正式, 代表整个公司 Chúng tôi viết thư này Σας để liên γράφουμε hệ với αναφορικά ông/bà με. về... 正式, 代表整个公司 Liên quan tới việc/vấn Σχετικά đề... με... 正式, 以所联 电子邮件 - 信头越南语希腊语 Kính gửi ngài Chủ tịch,αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 非常正式, 收信人有代替姓名的特别称谓 Thưa ông, 正式, 男性收信者, 姓名不详 Thưa bà, 正式, 女性收信者, 姓名不详 Thưa ông/bà, 正式, 收信者姓名和性别不详 Thưa các ông bà, 正式, 用于写给几个人或整个部门 Thưa

Διαβάστε περισσότερα

You will love Japan even more when you see the real Minato City

You will love Japan even more when you see the real Minato City You will love Japan even more when you see the real Minato City 当您看到真正的港区 您会更爱日本 Contents Akasaka District Azabu District Shiba District 05-8 Takanawa District Shibaura-Konan District 04 Part TCVB Travel

Διαβάστε περισσότερα

大阪市立自然史博物館へ移管した双翅目昆虫標本目録 ( 追記 ) 笹川満廣 * Mitsuhiro SASAKAWA*

大阪市立自然史博物館へ移管した双翅目昆虫標本目録 ( 追記 ) 笹川満廣 * Mitsuhiro SASAKAWA* ISSN ISSN 0078-6683 自然史研究 VOL.3,No.8 30-Ⅵ-2008 大阪市立自然史博物館 SHIZENSHI-KENKYU,Occasional Papers from the Osaka Museum of Natural History 大阪市立自然史博物館へ移管した双翅目昆虫標本目録 ( 追記 ) 笹川満廣 * A list of the Dipterous specimens

Διαβάστε περισσότερα

我需要提供材料原件还是复印件? Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc? Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα 请问该所大学的入学要求是什么? Những yêu

我需要提供材料原件还是复印件? Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc? Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα 请问该所大学的入学要求是什么? Những yêu - Πανεπιστήμιο 我想要进入大学学习 Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học 我想要申请 课程 Tôi muốn đăng kí khóa học. Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης: Όνομα παραλήπτη Όνομα εταιρίας Αριθμός οδού + όνομα ο

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης: Όνομα παραλήπτη Όνομα εταιρίας Αριθμός οδού + όνομα ο - Διεύθυνση αγγλικά Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 κινεζικά Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: Όνομα παραλήπτη όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα

Διαβάστε περισσότερα