Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ"

Transcript

1 Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Του αιτούντος : εργάτης, κάτοικος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αρναούτ Ορχάν. Της καθης η αίτηση: Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Η συνεδρίασή έγινε στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ξάνθης κατά την οποία εκφωνήθηκαν τα ονόματα των διαδίκων από το σχετικό πινάκιο και παρουσιάσθηκαν αυτοί όπως σημειώνεται παραπάνω. Προκειμένου να συζητηθεί η με αριθμ. 65/ κλήση του καλούντος κατά της καθης η κλήση ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καλούντος - ενάγοντος αφού πήρε το λόγο, ανέπτυξε και προφορικά το περιεχόμενο της παρούσας κλήσης και της με αριθμ. 82/ αίτησης που ασκήθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα ζητά με αυτές, δήλωσε ότι από ο αϊτών έχει πιάσει δουλειά σας στην κι αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καθής η κλήση - εναγόμενης αφού πήρε το λόγο, αρνήθηκε την παρούσα κλήση και την με αριθμ. 82/2011 αίτηση ως απαράδεκτη, ζήτησε την απόρριψη τους κι αναφέρθηκε στις προτάσεις του. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΑ Με την παρούσα κλήση νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση η από

2 αίτηση (αριθμ. έκθ. Καταθ. 82/ ), η οποία προσδιορίσθηκε να δικασθεί κατά τη δικάσιμο της 7ης , κατά την οποία όμως ματαιώθηκε λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 6ης Με την υπό κρίση αίτηση ο αϊτών, επικαλούμενος, κατ' εκτίμηση των εκτιθέμενων, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών προς την αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ζητεί με βάση τις διατάξεις του ν. 3869/2010, να επικυρωθεί το προτεινόμενο ή μετά από τροποποίηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του και να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας του η αναφερόμενη στην αίτηση κύρια κατοικία του. Η αίτηση με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου (άρθρο 3 εδ α Ν. 3869/2010), κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρα 1 περ β, 739 επ ΚΠολΔ, άρθρο 3 εδ β Ν. 3869/2010) και είναι ορισμένη, περιέχουσα τα απαραίτητα εκ του νόμου (άρθρα 1 και 4 Ν. 3869/2010) στοιχεία, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της καθ ης^και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9, και 11 Ν. 3869/2010, πλην α) του αιτήματος να επικυρωθεί το προτεινόμενο ή τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστοπής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο πριν από την επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, το δε δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο που ακολουθεί την κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι και τη συζήτηση, δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση, β) του αιτήματος να αναγνωριστεί ότι με την 2

3 τήρηση της τετραετούς ρύθμισης των οφειλών του, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των χρεών του προς την καθ ής, που είναι απαράδεκτο, διότι ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις, καθόσον, ειδικότερα, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του οφειλέτη-αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση απ αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης, του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 και η αίτηση για την απαλλαγή από υπόλοιπο χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) και επ αυτής το δικαστήριο εκδίδει απόφαση που πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του, άλλωστε, εν προκειμένη) δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτά^ (βλ. Ιφητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», σελ , Ειρ. Ρόδ. 27/2012 δημ. ΝΟΜΟΣ) και γ) του αιτήματος για συμψηφισμό των δικαστικών εξόδων, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού, κατ άρθρο 8 παρ. 6 εδ. τελευτ. Ν. 3869/2010, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σε απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές, Πρέπει^ επομένως^ η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχει σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 Ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Ξάνθης Αρναούτ Ορχάν στην από βεβαίωσή του, β) κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ άρθρο 3 παρ. 2. Ν. 3869/2010 (βλ. σχ. υπ αριθ. πρωτ. 78/15/1/2013 βεβαίωση της γραμματέως του δικαστηρίου τούτου και υπ αριθ. πρωτ. 89γ/1/2/2013 βεβαίωση της γραμματέως του Ειρηνοδικείο Αθηνών), δ) κλητεύθηκε εμπρόθεσμα και νόμιμα η μετέχουσα πιστώτρια με 3

4 επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης, ε) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία του δικαστηρίου τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 2. και 4 Ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και στ) εισάγεται μετά την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τη μοναδική μετέχουσα πιστώτρια (βλ. έγγραφες παρατηρήσεις της). Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος απόδειξη^με επιμέλεια της καθ ης δεν εξετάστηκε μάρτυρας) στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου; που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης και όλα τα με επίκληση προσκομιζόμενα έγγραφα αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αϊτών γεννήθηκε το έτος 1977, είναι έγγαμος με, που γεννήθηκε το έτος 197ζϊ{1ίναι άνεργη. Έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, ηλικίας 10 και 4 ετών αντίστοιχα. Ο αϊτών εργαζόταν τταλαιότερα ως οικοδόμος, άλλοτε συνεχώς και άλλοτε περιστασιακά με μηνιαίες αποδοχές τουλάχιστον τα τελευταία έτη 2009 και 2010, ανερχόμενες στο ποσό των 600. Όταν δεν εργαζόταν ενισχύονταν οικονομικά από tqv πεθερό του, προς αντιμετώπιση των εξόδων της οικογένειας του. Όμως από απασχολείται στην πόλη της στην εταιρία με μηνιαίο μισθό 1000C. Η οικονομική αυτή κατάσταση όμως είναι προσωρινή, λόγω δε και της ηλικίας της συζύγου του, που της επιτρέπει^ μετά από εύλογη προσπάθεια, όπως άλλωστε επιβάλλεται σε αυτήν, να βρει ανάλογη με τις ικανότητεςεργασία, είναι πιθανή η ανεύρεση εργασίας και η συμβολή της στο οικογενειακό εισόδημα. ε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης ( και ) ο αϊτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη^τα οποία έχουν καταγγελθεί και είναι ληξιπρόθεσμα. Από την καθ ης. του έχει την υπ αριθ σύμβαση στεγαστικό δάνειο, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την υπ αριθ / σύμβαση ρύθμισης οφειλών, με υπόλοιπο οφειλής την ,38 ( ,86 για κεφάλαιο, C για τόκους και 712,88 για έξοδα), το οποίο είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί της κύριας κατοικίας του. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι από

5 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και β) με την υπ αριθ / σύμβαση πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης ( ) 2.086,19 (1.242,00 για κεφάλαιο και 844,19 για τόκους). Ο αϊτών τουλάχιστον από το έτος 2009 έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές του, η οποία οφείλεται στην μη μόνιμη εργασία του ίδιου, αλλά και της συζύγου του που είναι άνεργη και δεν συνεισφέρει στα εισοδήματα της οικογένειας, σε συνδυασμό και με το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων του, τα οποία βαρύνονται με τόκους υπερημερίας, που έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το εισόδημά του. Η αδυναμία του αυτή - συνεκτιμώντας και τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, τη φροντίδα και την κάλυψη δαπανών διαβίωσης της συζύγου και των τέκνων του;καθώς και της υπερήλικης μητέρας του - δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος, άλλωστε, δεν αποδείχθηκε, ήντιθέτως^προκειμένου ο αιτώννα πληρώσει τις οφειλές του αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε ξένη εταιρία προς ανεύρεση εργασίας στο εξωτερικό. Το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο αποτελεί ένα οικόπεδο έκτασης 160,40 τ.μ. μετά της επ αυτού κτισμένης διώροφης μονοκατοικίας 107,80 τ.μ. στον ισόγειο όροφο και 108,40 τ.μ. στον πρώτο όροφο ανεγερθείσας προ του έτους 1983, αλλά ανακατασκευασθείσας με προσθήκη κατά το έτος 1988, που βρίσκεται στην πόλη της και επί της οδού αριθ. η οποία χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτού και των μελών της οικογένειάς του. Επί πλέον έχει στην κυριότητά του και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο (παπί), μάρκας Yamaha, 100cc, παλαιότητας 11 αϊτών, αξίας 150. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1. Η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απ ευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια από τα εισοδήματά του επί τετραετία που θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του επόμενα μηνός απ αυτόν της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Το προς διάθεση προς την πιστώτριά του ποσό, λαμβανομένα^ιη^τ^βασικώ ν προσωπικών και οικογενειακών αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των 400 το μήνα (ο ίδιος προτείνει το ποσό των 100 μηνιαίως), ποσό που βρίσκεται στις οικονομικές του δυνατότητες, αφού το 5

6 μηνιαίο εισόδημά του ανέρχεται σήμερα σε 1.000C με προοπτική βελτίωσης σε περίπτωση ανεύρεση εργασίας και από τη σύζυγό του. Επιπλέον, ενισχύεται, οικονομικά και από τον πεθερό του, και έτσι αυξάνεται περισσότερο το οικογενειακό του εισόδημα. Ειδικότερα ο αϊτών θα καταβάλει με μηνιαίες καταβολές επί τετραετία στη μοναδική πιστώτριά του το ποσό των ,00 (400 χ48μήνες). Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για τέσσερα χρόνια επί συνόλου οφειλών ,57 θα καλυφθεί μέρος αυτών και θα απομείνει υπόλοιπο ,57. Η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του νόμου αυτού δεν θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010, δηλαδή με την εκποίηση του πιο πάνω μοτοποδηλάτου, διότι, ενόψει της παλαιότητας του και της πολύ μικρής αξίας του, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ). Όμως, η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές αυτές δεν επέρχεται πλήρη εξόφληση και ο αϊτών υποβάλλει αίτημα για εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, μετά την υποβολή του οποίου είναι υποχρεωτική η εξαίρεση για το δικαστήριο (βλ. Κρητικός ο.π, σελ. 148, αριθ. 16). Η εμπορικήηβ^&λαμβανομένων υπόψη το ότι βρίσκεται εντός της πόλης της Ξάνθης και σε αναβαθμισμένη οικιστική περιοχή, το ότι έχει ανακαινισθεί, διαθέτει όλους τους αναγκαίους κύριους και βοηθητικούς χώρους, συνεκτιμωμένης και της αντικειμενικής της αξίας, αλλά και του γεγονότος ότι σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν μελθεί οι αγοραπωλησίες ακινήτων, εκτιμάται στο ποσό των C, Η αξία αυτή δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με δύο τέκνα που ανέρχεται σε )προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της. [ία τη διάσωση της κύριας κατοικίας του ο αϊτών θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή ποσό C ( x85%). Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, 6

7 αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η καταβολή του θα ξεκινήσει, μετά από περίοδο χάριτος, τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησήντου πρέπει να ορισθεί σε είκοσι χρόνια, λαμβανομένης υπόψη κυρίως τη ηλικίας του αιτούντος (έτος γέννησης 1977), της διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντος και της οικονομικής του δυνατότητας. Η μηνιαία δόση θα ανέλθει στο ποσό' των 506,46 (121,550 :240μήνες). Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας από τη σύμβαση του στεγαστικού δανείου, καθ όσον η απαίτηση της αυτή, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης), που θα γίνει μέχρι το ποσό την 121,550 του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος. Η άλλη απαίτηση της πιστώτριας από την πιστωτική κάρτα, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκε από την τετραετή καταβολή δηλ. το ποσό των 1892,27 (400: ,57x ,38=395,60 μηνιαίως από το ποσό των 400 για την απαίτηση από την σύμβαση του στεγαστικού δανείου και 400: ,57x2086,19=4,40 μηνιαίως από το ποσό των 400 για την απαίτηση από τη σύμβαση πιστωτικής κάρτας χ 48μήνες=193,92 ευρώ και 2086,19-193,92=1892,27 )} δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την μερική απαλλαγή του από τα υπόλοιπα κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, εξαιρούμενη? της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων., ΑΠΟΡΓ Γ)Τ ί ό,xi t f W u u e ΟΛΟΡΡΙΠΤΡΟ. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτριά του επί μία τετραετία, ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως οι

8 οποίες θα αρχίσουν την 1η μέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή μία διώροφη μονοκατοικία, συνολικού εμβαδού και των δύο ορόφων 216,20 τ.μ., κτισμένη επί οικοπέδου 160,40 τ.μ. που βρίσκεται στην πόλη της και επί της οδού αριθ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας του στην πιστώτριά του το ποσό των πεντακοσίων έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (506,46) και επί είκοσι (20) χρόνια (240 μήνες). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1Πημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο τεσσάρων (4) χρόνων από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Ξάνθη στις 14 Φεβρουάριου 2013 στο ακροατήριο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων αυτών. Η Ειρηνοδίκης Η Γραμματέας

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης

Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Αρθρο 99 Διαδικασία εξυγίανσης 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 252 4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 69/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαγεωργίου, Λάζαρος Γρομιτσάρης).

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Φωτεινή Αλεκοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο Νόµος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο µόνο Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 14 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 530/2011 Πρόεδρος: Άγγ. Λιάπης Εισηγητής: Νικ. Παπαδούλης Δικηγόροι: Κων. Τσακίρης - Στ. Μαλακασιώτης, Χρ. Καρακώστας Μετά το ν. 2447/96

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων/πουσα Καθηγητής ; κ κ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΕΦΕΣΗ Αριθ. Αποφ. 2145/06 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές : 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός 2 ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Κατηγορίες ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Γ. Καραναστάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής Α. Αναστασίου Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 99, 100 Ν 3588/2907 (ΠτΚ), 696 επ. ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα