Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 L 338/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας ο οποίος καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η ΕυρωπαϊκήΚοινότητα έχει θέσει ως στόχο τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Προς το σκοπό αυτό, η Κοινότητα πρέπει να θεσπίσει, µεταξύ άλλων, µέτρα στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, τα οποία είναι αναγκαία για την καλήλειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε όρισε την αρχήτης αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων ως ακρογωνιαίο λίθο για τη δηµιουργία ενιαίου δικαστικού χώρου και απέδωσε χαρακτήρα προτεραιότητας στο δικαίωµα επικοινωνίας. (4) Στις 3 Ιουλίου 2000 η Γαλλία υπέβαλε πρωτοβουλία για την έκδοση κανονισµού του Συµβουλίου για την αµοιβαία εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν το δικαίωµα προσωπικής επικοινωνίας µε τα τέκνα ( 6 ). (5) Για να εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση όλων των παιδιών, ο παρών κανονισµός καλύπτει όλες τις αποφάσεις σε θέµατα γονικής µέριµνας, περιλαµβανοµένων των µέτρων προστασίας του παιδιού, ανεξάρτητα από οιαδήποτε σχέση µε µια γαµικήδιαδικασία. (6) εδοµένου ότι η εφαρµογήτων κανόνων για θέµατα γονικής µέριµνας ανακύπτει συχνά στο πλαίσιο γαµικών διαφορών, φαίνεται πλέον ενδεδειγµένο να υπάρξει ένα µόνο νοµοθετικό κείµενο για θέµατα διαζυγίου και γονικής µέριµνας. (7) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού καλύπτει τις αστικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως του είδους του δικαστηρίου. (8) Όσον αφορά τις αποφάσεις διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ήακύρωσης γάµου, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στη λύση του συζυγικού δεσµού και δεν θα πρέπει να επηρεάζει θέµατα όπως οι λόγοι του διαζυγίου, οι περιουσιακές συνέπειες του γάµου ήάλλα συναφή ζητήµατα. (3) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 ( 4 ) προβλέπει κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας των κοινών τέκνων που εκδίδονται επ' ευκαιρία γαµικών διαδικασιών. Εκτενήτµήµατα του ανωτέρω κανονισµού προέρχονται από τη σύµβαση της 28ης Μαΐου 1998, η οποία έχει το ίδιο αντικείµενο ( 5 ). ( 1 ) ΕΕ C 203 Ε της , σ ( 2 ) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). ( 3 ) ΕΕ C 61 της , σ. 76. ( 4 ) ΕΕ L 160 της , σ. 19. ( 5 ) Κατά την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, το Συµβούλιο έλαβε γνώση της επεξηγηµατικής εκθέσεως σχετικά µε τη σύµβαση, την οποία εκπόνησε η καθηγήτρια κα Alegria Borras (ΕΕ C 221 της , σ. 27). ( 6 ) ΕΕ C 234 της , σ. 7. (9) Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του παιδιού, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στα µέτρα προστασίας του παιδιού δηλαδή i) στο διορισµό και στα καθήκοντα προσώπου ήοργάνωσης που αναλαµβάνει τη διαχείριση της περιουσίας, την αντιπροσώπευση και τη φροντίδα του παιδιού, και ii) στα µέτρα όσον αφορά τη διοίκηση και συντήρηση ή τη διάθεση της περιουσίας του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό και δίκην παραδείγµατος, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ισχύει σε περιπτώσεις διαφορών µεταξύ των γονέων όσον αφορά τη διοίκηση της περιουσίας του παιδιού. Τα σχετικά µε την περιουσία µέτρα τα οποία δεν αφορούν την προστασία του παιδιού θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή

2 L 338/ δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις ( 1 ). (10) Ο παρών κανονισµός δεν προόρισται να εφαρµόζεται σε θέµατα όπως αυτά που σχετίζονται µε την κοινωνικήασφάλεια, µέτρα δηµοσίου δικαίου γενικού χαρακτήρα σε θέµατα εκπαίδευσης και υγείας ούτε στις αποφάσεις για το δικαίωµα ασύλου και µετανάστευσης. Εξάλλου, δεν εφαρµόζεται ούτε στην αναγνώριση της πατρότητας, η οποία διακρίνεται από την ανάθεση της γονικής µέριµνας, ούτε στα λοιπά ζητήµατα τα οποία συνδέονται µε την προσωπική κατάσταση. εν εφαρµόζεται επίσης στα µέτρα που λαµβάνονται συνεπεία ποινικών αδικηµάτων που έχουν διαπράξει παιδιά. (11) Οι υποχρεώσεις διατροφής αποκλείονται από το πεδίο εφαρ- µογής του παρόντος κανονισµού, δεδοµένου ότι ρυθµίζονται ήδη από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Τα αρµόδια, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, δικαστήρια είναι γενικώς αρµόδια να επιλαµβάνονται θεµάτων υποχρεώσεων διατροφής κατ' εφαρµογήν του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001. (12) Οι κανόνες αρµοδιότητας που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού περί γονικής µέριµνας επιλέγονται υπό το πρίσµα του συµφέροντος του παιδιού, ειδικότερα δε του κριτηρίου της εγγύτητας. Αυτό σηµαίνει ότι κατά πρώτο λόγο θα πρέπει να είναι αρµόδια τα δικαστήρια του κράτους µέλους της συνήθους διαµονής του παιδιού, εκτός από ορισµένες περιπτώσεις µεταβολής της διαµονής του παιδιού ήύστερα από συµφωνία µεταξύ των δικαιούχων της γονικής µέριµνας. (13) Ο παρών κανονισµός επιτρέπει στο αρµόδιο δικαστήριο, κατ' εξαίρεση και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, και πάντοτε µε γνώµονα το συµφέρον του παιδιού, να παραπέµπει την υπόθεση σε δικαστήριο άλλου κράτους µέλους, εφόσον αυτό είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση. Εντούτοις, σε αυτήτην περίπτωση, το δεύτερο επιλαµβανόµενο δικαστήριο δεν θα πρέπει να µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση σε τρίτο δικαστήριο. (14) Τα αποτελέσµατα του παρόντος κανονισµού δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρµογήτου δηµόσιου διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις διπλωµατικές ασυλίες. Εάν το αρµόδιο δικαστήριο βάσει του παρόντος κανονισµού δεν δύναται να ασκήσει τη δικαιοδοσία του λόγω ύπαρξης διπλωµατικής ασυλίας ενός προσώπου δυνάµει του διεθνούς δικαίου, η αρµοδιότητα θα πρέπει να καθορίζεται στο κράτος µέλος στο οποίο το εν λόγω πρόσωπο δεν απολαµβάνει ασυλίας, σύµφωνα µε το δίκαιο αυτού του κράτους. (15) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε ( 1 ) ΕΕ L 12 της , σ. 1 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1496/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της , σ. 13). αστικές ήεµπορικές υποθέσεις ( 2 ), εφαρµόζεται για την επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων σε δικαστικές διαδικασίες που εισάγονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. (16) Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τα δικαστήρια κράτους µέλους να λαµβάνουν προσωρινά ήασφαλιστικά µέτρα, σε επείγουσες περιπτώσεις, σχετικά µε πρόσωπα ήπεριουσιακά στοιχεία, τα οποία ευρίσκονται σε αυτό το κράτος. (17) Σε περίπτωση παράνοµης µετακίνησης ήκατακράτησης παιδιού, η επιστροφήτου θα πρέπει να επιτυγχάνεται αµελλητί, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η σύµβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 όπως συµπληρώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, και ειδικότερα του άρθρου 11. Τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο το παιδί έχει µετακινηθεί ήκατακρατείται παράνοµα, θα πρέπει να µπορούν να αντιτάσσονται στην επιστροφήτου σε συγκεκριµένες και δεόντως αιτιολογη- µένες περιπτώσεις. Εντούτοις, µία τέτοια απόφαση θα πρέπει να µπορεί να αντικαθίσταται από µεταγενέστερη απόφαση δικαστηρίου του κράτους µέλους της συνήθους διαµονής του παιδιού πριν από την παράνοµη µετακίνηση ήκατακράτησήτου. Εάν η απόφαση αυτήσυνεπάγεται την επιστροφή του παιδιού, η επιστροφήθα πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς να απαιτείται προσφυγήσε καµία διαδικασία για την αναγνώριση και εκτέλεση της εν λόγω αποφάσεως στο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται το απαχθέν παιδί. (18) Σε περίπτωση αποφάσεως µη επιστροφής δυνάµει του άρθρου 13 της σύµβασης της Χάγης του 1980, το δικαστήριο θα πρέπει να ενηµερώνει σχετικά το αρµόδιο δικαστήριο ήτην κεντρικήαρχήτου κράτους µέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του πριν από την παράνοµη µετακίνηση ήκατακράτησήτου. Το εν λόγω δικαστήριο, εάν δεν έχει επιληφθεί ακόµη, ήη κεντρικήαρχή, θα πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση στα µέρη. Η υποχρέωση αυτήδεν θα πρέπει να κωλύει την κεντρικήαρχήνα απευθύνει επίσης κοινοποίηση στις οικείες αρµόδιες αρχές κατά τα οριζόµενα στο εθνικό δίκαιο. (19) Η ακρόαση του παιδιού διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού, χωρίς το παρόν νοµοθετικό κείµενο να έχει ως αντικείµενο την τροποποίηση των σχετικών εθνικών διαδικασιών. (20) Η ακρόαση παιδιού σε άλλο κράτος µέλος µπορεί να πραγ- µατοποιείται σύµφωνα µε τις διατυπώσεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγήαποδείξεων σε αστικές ήεµπορικές υποθέσεις ( 3 ). (21) Η αναγνώριση και η εκτέλεση αποφάσεων που εκδίδονται σε κράτος µέλος θα πρέπει να βασίζεται στην αρχήτης αµοι- ( 2 ) ΕΕ L 160 της , σ. 37. ( 3 ) ΕΕ L 174 της , σ. 1.

3 L 338/3 βαίας εµπιστοσύνης και οι λόγοι της µη αναγνώρισης θα πρέπει να περιορίζονται στον ελάχιστο αναγκαίο βαθµό. (29) Για την ορθήλειτουργία του παρόντος κανονισµού η Επιτροπήθα πρέπει να εξετάσει την εφαρµογήτου και να προτείνει, ενδεχοµένως, τις αναγκαίες τροποποιήσεις. (22) Τα δηµόσια έγγραφα και οι συµφωνίες µεταξύ των µερών που είναι εκτελεστές σε κράτος µέλος θα πρέπει να εξοµοιούνται προς «αποφάσεις» για τους σκοπούς της εφαρµογής των κανόνων αναγνώρισης και εκτέλεσης. (23) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε έκρινε στα συµπεράσµατά του (σηµείο 34) ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται επί διαφορών απτοµένων του οικογενειακού δικαίου οφείλουν «να αναγνωρίζονται αυτοµάτως σε όλη την Ένωση δίχως να υφίστανται ενδιάµεσες διαδικασίες ήλόγοι άρνησης εκτέλεσης». Εξ ου και οι αποφάσεις που αφορούν το δικαίωµα επικοινωνίας και την επιστροφήτου παιδιού, οι οποίες πιστοποιούνται στο κράτος µέλος προέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να µπορούν να εκτελεστούν σε όλα τα άλλα κράτη µέλη, χωρίς να απαιτείται καµία άλλη διαδικασία. Οι λεπτοµέρειες όσον αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών εξακολουθούν να διέπονται από την εθνικήνοµοθεσία. (24) εν µπορεί να γίνει προσφυγήκατά πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται µε σκοπό να διευκολύνεται η εκτέλεση της απόφασης. εν θα πρέπει να µπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείµενο προσφυγής διορθώσεως παρά µόνο σε περίπτωση πραγµατικού λάθους, δηλαδήεφόσον το πιστοποιητικό δεν αποδίδει ορθώς το περιεχόµενο της αποφάσεως. (25) Οι κεντρικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται τόσο σε γενικά θέµατα όσο και σε ειδικές περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης του φιλικού διακανονισµού των οικογενειακών διαφορών επί θεµάτων γονικής µέριµνας. Προς το σκοπό αυτό, οι κεντρικές αρχές συµµετέχουν στο ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις που δηµιουργήθηκε µε την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις ( 1 ). (30) Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την ΕυρωπαϊκήΈνωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανακοίνωσαν ότι επιθυµούν να συµµετέχουν στην έγκριση και εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού. (31) Η ανία, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συµµετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού και κατά συνέπεια δεν δεσµεύεται από τον κανονισµό και δεν υπόκειται στην εφαρ- µογήτου. (32) εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχήτης επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχήτης αναλογικότητας του ιδίου άρθρου ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων. (33) Ο παρών κανονισµός αναγνωρίζει τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από το Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, επιδιώκει να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του παιδιού όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 24 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I (26) Η Επιτροπήθα πρέπει να δηµοσιοποιεί και ενηµερώνει τους καταλόγους των δικαστηρίων και των ένδικων µέσων που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη. (27) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 2 ). ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου, σε αστικές υποθέσεις που αφορούν: (28) Ο παρών κανονισµός αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 ο οποίος, συνεπώς, καταργείται. α) το διαζύγιο, το δικαστικό χωρισµό ήτην ακύρωση του γάµου των συζύγων ( 1 ) ΕΕ L 174 της , σ. 25. ( 2 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. β) την ανάθεση, την άσκηση, την ανάθεση σε τρίτο, την ολικήή µερικήαφαίρεση της γονικής µέριµνας.

4 L 338/ Οι υποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), αφορούν ιδίως: α) το δικαίωµα επιµέλειας και το δικαίωµα προσωπικής επικοινωνίας 4. Ο όρος «απόφαση» περιλαµβάνει κάθε απόφαση διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ήακύρωσης γάµου, καθώς και κάθε απόφαση σχετικά µε τη γονικήµέριµνα, που εκδίδεται από δικαστήριο κράτους µέλους, ασχέτως ονοµασίας της, όπως «διαταγή», «διάταξη» ή «απόφαση». β) την επιτροπεία, την κηδεµονία και ανάλογους θεσµούς γ) τον διορισµό και τα καθήκοντα προσώπων ή οργανώσεων στα οποία ανατίθεται η επιµέλεια του προσώπου ήη διοίκηση της περιουσίας του παιδιού, η εκπροσώπησήτου ήη φροντίδα του δ) την τοποθέτηση του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ήσε ίδρυµα ε) τα µέτρα προστασίας του παιδιού που συνδέονται µε τη διοίκηση, τη συντήρηση ή τη διάθεση της περιουσίας του. 3. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται: 5. Ο όρος «κράτος µέλος προέλευσης» ορίζει το κράτος µέλος στο οποίο έχει εκδοθεί η προς εκτέλεση απόφαση. 6. Ο όρος «κράτος µέλος εκτέλεσης» ορίζει το κράτος µέλος στο οποίο επιδιώκεται η εκτέλεση της απόφασης. 7. Ο όρος «γονικήµέριµνα» περιλαµβάνει το σύνολο των δικαιω- µάτων και υποχρεώσεων που παρέχονται σε φυσικό ήνοµικό πρόσωπο µε δικαστικήαπόφαση, απευθείας από το νόµο ήµε ισχύουσα συµφωνία όσον αφορά το πρόσωπο ήτην περιουσία του παιδιού. Ειδικότερα ο όρος περιλαµβάνει το δικαίωµα επι- µέλειας και το δικαίωµα προσωπικής επικοινωνίας. α) στην αναγνώριση και προσβολήτης πατρότητας β) στην απόφαση για την υιοθεσία και τα προπαρασκευαστικά µέτρα υιοθεσίας καθώς και την ακύρωση και την ανάκληση της υιοθεσίας γ) στο επώνυµο και το όνοµα του παιδιού 8. Ο όρος «δικαιούχος γονικής µέριµνας» προσδιορίζει κάθε πρόσωπο που έχει τη γονικήµέριµνα παιδιού. 9. Ο όρος «δικαίωµα επιµέλειας» περιλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αφορούν τη φροντίδα για το πρόσωπο του παιδιού, και ειδικότερα το δικαίωµα απόφασης καθορισµού του τόπου διαµονής του. δ) στη χειραφεσία ε) στις υποχρεώσεις διατροφής στ) στο εµπίστευµα και κληρονοµίες 10. Ο όρος «δικαίωµα προσωπικής επικοινωνίας» περιλαµβάνει ιδίως το δικαίωµα µετακίνησης του παιδιού για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε τόπο άλλο από τον τόπο της συνήθους δια- µονής του. ζ) στα µέτρα που λαµβάνονται ως αποτέλεσµα ποινικών αδικηµάτων που διαπράχθηκαν από παιδιά. 11. Ο όρος «παράνοµη µετακίνηση ήκατακράτηση παιδιού» σηµαίνει τη µετακίνηση ήκατακράτηση παιδιού: Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: α) εφόσον γίνονται κατά παραβίαση δικαιώµατος επιµέλειας το οποίο προκύπτει από δικαστικήαπόφαση ήαπό το νόµο ήαπό συµφωνία που ισχύει σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη δια- µονήτου αµέσως πριν από τη µετακίνηση ήτην κατακράτησήτου 1. Ο όρος «δικαστήριο» καλύπτει όλες τις αρχές των κρατών µελών που έχουν διεθνήδικαιοδοσία για τα ζητήµατα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο Ο όρος «δικαστής» καλύπτει τον δικαστήήάλλο πρόσωπο µε ισοδύναµες αρµοδιότητες σε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 3. Ο όρος «κράτος µέλος» περιλαµβάνει όλα τα κράτη µέλη εξαιρουµένης της ανίας. και β) µε την επιφύλαξη ότι το δικαίωµα αυτό ασκείτο πραγµατικά, αποκλειστικά ήαπό κοινού µε άλλους, κατά το χρόνο της µετακίνησης ήκατακράτησης ήθα είχε ασκηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο εάν δεν είχαν επισυµβεί τα γεγονότα αυτά. Η επιµέλεια θεωρείται ότι ασκείται από κοινού όταν ο ένας από τους δικαιούχους της γονικής µέριµνας δεν µπορεί, σύµφωνα µε απόφαση ήαπευθείας από το νόµο, να αποφασίζει για τον τόπο διαµονής του παιδιού χωρίς τη συγκατάθεση άλλου δικαιούχου της γονικής µέριµνας.

5 L 338/5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Άρθρο 5 Μετατροπή του δικαστικού χωρισµού σε διαζύγιο ΤΜΗΜΑ 1 ιαζύγιο, δικαστικός χωρισµός και ακύρωση γάµου Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, το δικαστήριο του κράτους µέλους το οποίο εξέδωσε απόφαση δικαστικού χωρισµού είναι επίσης αρµόδιο για να µετατρέψει την απόφαση αυτήσε διαζύγιο, εφόσον το προβλέπει το δίκαιο αυτού του κράτους µέλους. Άρθρο 6 Άρθρο 3 Γενική δικαιοδοσία 1. ικαιοδοσία για θέµατα διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού και ακύρωσης γάµου έχουν τα δικαστήρια του κράτους µέλους: Αποκλειστική δικαιοδοσία βάσει των άρθρων 3, 4 και 5 Σύζυγος που: α) έχει τη συνήθη διαµονή του στο έδαφος κράτους µέλους ή α) στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται: η συνήθης διαµονή των συζύγων, ή η τελευταία συνήθης διαµονή των συζύγων εφόσον ένας εκ των συζύγων έχει ακόµα αυτήτη διαµονή, ή β) είναι υπήκοος κράτους µέλους, ή, στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, έχει «domicile» στο έδαφος ενός εκ των δύο αυτών κρατών µελών, µπορεί να εναχθεί σε άλλο κράτος µέλος µόνο δυνάµει των άρθρων 3, 4 και 5. η συνήθης διαµονή του εναγοµένου, ή σε περίπτωση κοινής αιτήσεως, η συνήθης διαµονή του ενός ήτου άλλου των συζύγων, ή η συνήθης διαµονή του ενάγοντος εάν είχε αυτή τη δια- µονήεπί τουλάχιστον ένα χρόνο αµέσως πριν από την έγερση της αγωγής, ή Άρθρο 7 Επικουρικές δικαιοδοτικές βάσεις 1. Εφόσον κανένα δικαστήριο κράτους µέλους δεν έχει δικαιοδοσία βάσει των άρθρων 3, 4 και 5, η δικαιοδοσία ρυθµίζεται, σε κάθε κράτος µέλος, από το δίκαιο αυτού του κράτους. η συνήθης διαµονή του ενάγοντος εάν είχε αυτή τη δια- µονήεπί τουλάχιστον έξι µήνες αµέσως πριν από την έγερση της αγωγής και εάν είναι είτε υπήκοος του εν λόγω κράτους µέλους ή, στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, έχει εκεί «domicile» β) της ιθαγένειας των δύο συζύγων ή, στην περίπτωση του Ηνω- µένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, του «domicile» των δύο συζύγων. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο όρος «domicile» νοείται όπως στην έννοµη τάξη του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. 2. Κάθε υπήκοος κράτους µέλους που έχει συνήθη διαµονή στο έδαφος άλλου κράτους µέλους µπορεί να επικαλείται, όπως οι ηµεδαποί, τους κανόνες δικαιοδοσίας που εφαρµόζονται στο εν λόγω κράτος κατά εναγοµένου που δεν έχει συνήθη διαµονή σε ένα κράτος µέλος και ή δεν είναι υπήκοος κράτους µέλους ή, στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, δεν έχει «domicile» στο έδαφος ενός εκ των δύο αυτών κρατών µελών. ΤΜΗΜΑ 2 Γονική µέριµνα Άρθρο 4 Ανταγωγή Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η διαδικασία βάσει του άρθρου 3 είναι αρµόδιο και για την ανταγωγή, στο µέτρο που αυτήεµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 8 Γενική δικαιοδοσία 1. Τα δικαστήρια κράτους µέλους έχουν δικαιοδοσία επί θεµάτων που αφορούν τη γονικήµέριµνα παιδιού το οποίο έχει συνήθη διαµονήσε αυτό το κράτος µέλος κατά τη στιγµήτης άσκησης της προσφυγής.

6 L 338/ Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12. Άρθρο 9 ιατήρηση της αρµοδιότητας της προγενέστερης συνήθους διαµονής του παιδιού 1. Όταν ένα παιδί µετοικεί νοµίµως από ένα κράτος µέλος σε άλλο και αποκτά σε αυτό νέα συνήθη διαµονή, τα δικαστήρια του κράτους µέλους της προηγούµενης συνήθους διαµονής του παιδιού διατηρούν την αρµοδιότητά τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, για περίοδο τριών µηνών µετά τη µετοικεσία, προκειµένου να τροποποιήσουν απόφαση η οποία αφορά το δικαίωµα επικοινωνίας εκδοθείσα σε αυτό το κράτος µέλος πριν από τη µετοικεσία του παιδιού, εφόσον ο δικαιούχος του δικαιώµατος επικοινωνίας δυνάµει της αποφάσεως που αφορά το δικαίωµα επικοινωνίας εξακολουθεί να διαµένει συνήθως στο κράτος µέλος της προηγού- µενης συνήθους διαµονής του παιδιού. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εάν ο δικαιούχος του δικαιώµατος προσωπικής επικοινωνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχει αποδεχθεί την αρµοδιότητα των δικαστηρίων του κράτους µέλους της νέας συνήθους διαµονής του παιδιού συµµετέχοντας σε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων αυτού του κράτους µέλους χωρίς να αµφισβητήσει την αρµοδιότητά τους. iii) έχει περατωθεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου του κράτους µέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν από την παράνοµη µετακίνηση ήκατακράτηση κατ' εφαρµογήν του άρθρου 11 παράγραφος 7, iv) τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν από την παράνοµη µετακίνηση ήκατακράτησήτου έχουν εκδώσει απόφαση για επιµέλεια που δεν συνεπάγεται την επιστροφήτου παιδιού. Άρθρο 11 Επιστροφή του παιδιού 1. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο, ίδρυµα ήοργάνωση που έχει δικαίωµα επιµέλειας προσφεύγει στις αρµόδιες αρχές κράτους µέλους προκειµένου να εκδοθεί, βάσει της σύµβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (εφεξής «σύµβαση της Χάγης του 1980»), απόφαση για την επιστροφήτου παιδιού το οποίο µετακινήθηκε ή κατακρατείται παρανόµως σε κράτος µέλος διάφορο του κράτους µέλους όπου το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν από την παράνοµη µετακίνηση ήκατακράτηση, ισχύουν οι παράγραφοι 2 έως 8. Άρθρο 10 Αρµοδιότητα σε περίπτωση απαγωγής παιδιού Σε περίπτωση παράνοµης µετακίνησης ήκατακράτησης του παιδιού, τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν από την παράνοµη µετακίνηση ήκατακράτησήτου διατηρούν την αρµοδιότητά τους έως ότου το παιδί έχει αποκτήσει συνήθη κατοικία σε άλλο κράτος µέλος, και: α) κάθε πρόσωπο, ίδρυµα ήοργάνωση που έχει δικαίωµα επιµέλειας έχει συγκατατεθεί στη µετακίνηση ήκατακράτηση, ή β) το παιδί έχει διαµείνει σε αυτό το άλλο κράτος µέλος για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους αφότου το πρόσωπο, το ίδρυµα ήοιαδήποτε άλλη οργάνωση που έχει δικαίωµα επιµέλειας γνώριζε ήόφειλε να γνωρίζει τον τόπο στον οποίο ευρίσκεται το παιδί και το παιδί έχει ενταχθεί στο νέο περιβάλλον του, συντρέχει δε µια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: i) εντός ενός έτους αφότου ο δικαιούχος της επιµέλειας γνώριζε ήόφειλε να γνωρίζει τον τόπο στον οποίο ευρίσκεται το παιδί, δεν έχει υποβληθεί αίτηση επιστροφής ενώπιον των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους στο οποίο έχει µετακινηθεί ήκατακρατείται το παιδί, 2. Κατά την εφαρµογήτων άρθρων 12 και 13 της σύµβασης της Χάγης του 1980, εξασφαλίζεται ότι παρέχεται στο παιδί η δυνατότητα ακρόασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εκτός αν αυτό αντενδείκνυται λόγω της ηλικίας του ήτου βαθµού ωριµότητάς του. 3. Το δικαστήριο το οποίο επιλαµβάνεται αίτησης επιστροφής ενός παιδιού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, ενεργεί αµέσως στα πλαίσια της διαδικασίας σχετικά µε την αίτηση, χρησι- µοποιώντας τις πλέον σύντοµες διαδικασίες τις οποίες προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Ανεξάρτητα από το προηγούµενο εδάφιο, το δικαστήριο εκδίδει την απόφασήτου το αργότερο έξι εβδοµάδες από την ενώπιόν του κατάθεση της αίτησης, εκτός αν αυτό καθίσταται αδύνατο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. 4. Το δικαστήριο δεν µπορεί να αρνηθεί την επιστροφή του παιδιού δυνάµει του άρθρου 13 στοιχείο β) της σύµβασης της Χάγης του 1980, εάν διαπιστώνεται ότι έχουν προβλεφθεί τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία του παιδιού µετά την επιστροφήτου. 5. Το δικαστήριο δεν δύναται να απορρίψει την αίτηση επιστροφής παιδιού αν το πρόσωπο που ζήτησε την επιστροφή του παιδιού δεν είχε δυνατότητα ακρόασης. ii) έχει ανακληθεί αίτηση επιστροφής την οποία υπέβαλε ο δικαιούχος της επιµέλειας, και δεν έχει υποβληθεί νέα αίτηση εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο σηµείο i), 6. Εάν ένα δικαστήριο εκδώσει απόφαση για τη µη επιστροφή του παιδιού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της σύµβασης της Χάγης του 1980, το δικαστήριο αυτό διαβιβάζει αµέσως, είτε απευθείας είτε µέσω της κεντρικής του αρχής, αντίγραφο της απόφασης µη

7 L 338/7 επιστροφής και συναφή έγγραφα, ιδίως πρακτικά, στο αρµόδιο δικαστήριο ή στην κεντρική αρχή του κράτους µέλους όπου το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν από την παράνοµη µετακίνηση ήκατακράτησήτου, κατά τα οριζόµενα στο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω έγγραφα επιδίδονται στο δικαστήριο εντός µηνός από την ηµεροµηνία της απόφασης περί µη επιστροφής. 7. Αν τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν από την παράνοµη µετακίνηση ή κατακράτησή του δεν έχουν ήδη επιληφθεί κατόπιν αιτήσεως ενός των µερών, το δικαστήριο ή η κεντρική αρχή που λαµβάνει την πληροφορία που µνηµονεύεται στην παράγραφο 6 πρέπει να την γνωστοποιήσει στα µέρη και να τα καλέσει να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση, ώστε το δικαστήριο να εξετάσει το ζήτηµα της επιµέλειας του παιδιού. Με την επιφύλαξη των περί δικαιοδοσίας διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το δικαστήριο περατώνει την υπόθεση, εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία. β) είτε, σε περίπτωση κατά την οποία µια διαδικασία σχετικά µε τη γονικήµέριµνα εκκρεµεί ακόµη κατά την ηµεροµηνία η οποία προβλέπεται στο στοιχείο α), όταν µια απόφαση σχετικά µε τη γονικήµέριµνα καθίσταται τελεσίδικη γ) είτε, στις περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται στα στοιχεία α) και β), όταν η διαδικασία έχει περατωθεί για άλλους λόγους. 3. Τα δικαστήρια κράτους µέλους είναι επίσης αρµόδια σε θέµατα γονικής µέριµνας σε διαδικασίες εκτός από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εφόσον α) το παιδί έχει στενήσχέση µε αυτό το κράτος µέλος, λόγω, ιδίως, του ότι ένας εκ των δικαιούχων της γονικής µέριµνας έχει τη συνήθη διαµονή του σε αυτό το κράτος µέλος ή το παιδί έχει την ιθαγένεια αυτού του κράτους µέλους, και 8. Ανεξάρτητα από απόφαση για τη µη επιστροφήτου παιδιού σύµφωνα µε το άρθρο 13 της σύµβασης της Χάγης του 1980, οιαδήποτε µεταγενέστερη απόφαση η οποία διατάσσει την επιστροφήτου παιδιού και έχει εκδοθεί από δικαστήριο αρµόδιο βάσει του παρόντος κανονισµού είναι εκτελεστήσύµφωνα µε το κεφάλαιο III τµήµα 4, προκειµένου να εξασφαλισθεί η επιστροφή του παιδιού. Άρθρο 12 Παρέκταση αρµοδιότητας 1. Τα δικαστήρια του κράτους µέλους στα οποία η αρµοδιότητα ασκείται βάσει του άρθρου 3, για να αποφασίσουν για µια αίτηση διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ήακύρωσης του γάµου των συζύγων, είναι αρµόδια για οιοδήποτε ζήτηµα σχετικά µε τη γονική µέριµνα το οποίο συνδέεται µε την αίτηση αυτή, εφόσον α) τουλάχιστον ένας από τους συζύγους ασκεί τη γονικήµέριµνα του παιδιού και β) η αρµοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων έχει γίνει ρητώς ή κατ' άλλον ανεπιφύλακτο τρόπο αποδεκτήαπό τους συζύγους και από τους δικαιούχους της γονικής µέριµνας κατά την ηµεροµηνία που επελήφθη το δικαστήριο και είναι προς το ύψιστο συµφέρον του παιδιού. 2. Η αρµοδιότητα που ασκείται κατ' εφαρµογήν της παραγράφου 1 παύει όταν β) η αρµοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων έχει γίνει ρητώς ή κατ' άλλον ανεπιφύλακτο τρόπο αποδεκτήαπό όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της διαδικασίας κατά την ηµεροµηνία που επελήφθη το δικαστήριο και η αρµοδιότητα είναι προς το συµφέρον του παιδιού. 4. Όταν το παιδί έχει τη συνήθη διαµονή του εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτος µέλος µη µέρος της σύµβασης της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε την αρµοδιότητα, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέµατα γονικής µέριµνας και µέτρων προστασίας του παιδιού, η αρµοδιότητα η οποία βασίζεται στο παρόν άρθρο θεωρείται ότι είναι προς το συµφέρον του παιδιού ιδίως όταν µια διαδικασία παρίσταται αδύνατη στο εν λόγω τρίτο κράτος. Άρθρο 13 Αρµοδιότητα βασιζόµενη στην παρουσία του παιδιού 1. Όταν δεν µπορεί να διαπιστωθεί η συνήθης διαµονή του παιδιού και δεν µπορεί να προσδιορισθεί η αρµοδιότητα δυνάµει του άρθρου 12, αρµόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται το παιδί. 2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται εξίσου σε παιδιά πρόσφυγες ή παιδιά τα οποία µετακινούνται διεθνώς λόγω ταραχών στη χώρα τους. Άρθρο 14 Επικουρικές βάσεις δικαιοδοσίας α) είτε η απόφαση η οποία δέχεται την αίτηση διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ήακύρωσης του γάµου ήτην απορρίπτει καθίσταται τελεσίδικη Εφόσον κανένα δικαστήριο κράτους µέλους δεν έχει δικαιοδοσία βάσει των άρθρων 8 έως 13, η δικαιοδοσία ρυθµίζεται, σε κάθε κράτος µέλος, από το δίκαιο του κράτους αυτού.

8 L 338/ Άρθρο 15 Παραποµπή σε δικαστήριο καταλληλότερο να εκδικάσει την υπόθεση 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα δικαστήρια κράτους µέλους που έχουν δικαιοδοσία ως προς την ουσία της υπόθεσης µπορεί, εάν κρίνει ότι δικαστήριο άλλου κράτους µέλους µε το οποίο το παιδί έχει ιδιαίτερη σχέση είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση ήµέρος της υπόθεσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το ύψιστο συµφέρον του παιδιού: α) να αναστείλει την εκδίκαση της υποθέσεως ήµέρους αυτής και να καλέσει τα µέρη να προσφύγουν ενώπιον του δικαστηρίου αυτού του άλλου κράτους µέλους σύµφωνα µε την παράγραφο 4, ή β) να καλέσει δικαστήριο ενός άλλου κράτους µέλους να ασκήσει τη δικαιοδοσία του σύµφωνα µε την παράγραφο 5. Εάν τα δικαστήρια δεν επιληφθούν εντός αυτής της προθεσµίας, το δικαστήριο που επιλήφθηκε πρώτο εξακολουθεί να ασκεί τη δικαιοδοσία του σύµφωνα µε τα άρθρα 8 έως Το δικαστήριο αυτού του άλλου κράτους µέλους µπορεί, εφόσον αυτό, λόγω των ειδικών περιστάσεων της υποθέσεως, είναι προς το συµφέρον του παιδιού, να κηρύξει εαυτό αρµόδιο εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων αφότου επελήφθη της υποθέσεως σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο α) ήβ). Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο κηρύσσει εαυτό αναρµόδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο εξακολουθεί να ασκεί τη δικαιοδοσία του σύµφωνα µε τα άρθρα 8 έως Τα δικαστήρια συνεργάζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου είτε απευθείας είτε µέσω των κεντρικών αρχών που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται ΤΜΗΜΑ 3 α) ύστερα από αίτηση ενός των µερών, ή Κοινές διατάξεις β) µε πρωτοβουλία του δικαστηρίου, ή γ) ύστερα από αίτηµα του δικαστηρίου ενός άλλου κράτους µέλους µε το οποίο το παιδί έχει στενό σύνδεσµο, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Άρθρο 16 Επιλαµβανόµενο δικαστήριο Η παραποµπήδεν µπορεί όµως να γίνεται µε πρωτοβουλία του δικαστηρίου ήύστερα από αίτηµα του δικαστηρίου ενός άλλου κράτους µέλους εκτός εάν γίνεται δεκτήτουλάχιστον από ένα εκ των µερών. 3. Θεωρείται ότι το παιδί έχει στενό σύνδεσµο µε ένα κράτος µέλος, κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν α) αφότου επιλήφθηκε το ικαστήριο κατά την έννοια της παραγράφου 1, το παιδί έχει αποκτήσει τη συνήθη διαµονή του σε αυτό το κράτος µέλος, ή β) το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του σε αυτό το κράτος µέλος, ή γ) το παιδί έχει την ιθαγένεια αυτού του κράτους µέλους, ή δ) ο ένας των δικαιούχων της γονικής µέριµνας έχει τη συνήθη διαµονήτου σε αυτό το κράτος µέλος, ή ε) η διαφορά αφορά τα µέτρα προστασίας του παιδιού που συνδέονται µε τη διοίκηση, τη συντήρηση ή τη διάθεση της περιουσίας του παιδιού η οποία βρίσκεται στο έδαφος αυτού του κράτους µέλους. 4. Το δικαστήριο του κράτους µέλους που έχει δικαιοδοσία να κρίνει επί της ουσίας ορίζει προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να επιληφθούν τα δικαστήρια του άλλου κράτους µέλους σύµφωνα µε την παράγραφο Ένα δικαστήριο λογίζεται ως επιληφθέν: α) από της καταθέσεως στο δικαστήριο του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης ήάλλου ισοδύναµου εγγράφου, εφόσον ο ενάγων δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για την κοινοποίηση ήτην επίδοση του εγγράφου στον εναγόµενο, ή β) εφόσον το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί ήνα επιδοθεί προτού κατατεθεί στο δικαστήριο, την ηµεροµηνία παραλαβής του από την αρχήπου είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση ήτην επίδοση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για την κατάθεση του εγγράφου στο δικαστήριο. Άρθρο 17 Έρευνα της δικαιοδοσίας ικαστήριο κράτους µέλους διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως την έλλειψη δικαιοδοσίας του εφόσον επιλαµβάνεται υπόθεσης για την οποία δεν έχει δικαιοδοσία βάσει του παρόντος κανονισµού και για την οποία δικαστήριο άλλου κράτους µέλους έχει δικαιοδοσία δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

9 L 338/9 Άρθρο 18 Έρευνα του παραδεκτού 1. Όταν εναγόµενος που έχει τη συνήθη διαµονή του σε κράτος µέλος διάφορο εκείνου στο οποίο ασκείται η αγωγήδεν παρίσταται, το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία µέχρις ότου διαπιστωθεί ότι αυτός ο εναγόµενος ήταν σε θέση να παραλάβει το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ήάλλο ισοδύναµο έγγραφο εντός της αναγκαίας για την υπεράσπιση του προθεσµίας ήότι καταβλήθηκε κάθε επιµέλεια για το σκοπό αυτό. 2. Το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 εφαρ- µόζεται αντί των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ήάλλο ισοδύναµο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί από ένα κράτος µέλος σε άλλο δυνάµει του ανωτέρω κανονισµού. 3. Όταν δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000, εφαρµόζεται το άρθρο 15 της σύµβασης της Χάγης της 15ης Νοεµβρίου 1965 για την επίδοση και την κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, εάν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί στην αλλοδαπή σύµφωνα µε την εν λόγω σύµβαση. περιουσιακά στοιχεία που ευρίσκονται στο κράτος αυτό, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο αυτού του κράτους µέλους, έστω και αν το δικαστήριο άλλου κράτους µέλους έχει, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, δικαιοδοσία ως προς την ουσία της υπόθεσης. 2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν µόλις τα δικαστήρια του κράτους µέλους που έχουν διεθνήδικαιοδοσία να κρίνουν επί της ουσίας δυνάµει του παρόντος κανονισµού λάβουν τα µέτρα τα οποία θεωρούν προσήκοντα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 Αναγνώριση Άρθρο 19 Εκκρεµοδικία και συναφείς αγωγές 1. Αν έχουν ασκηθεί αγωγές για θέµατα διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ήακύρωσης γάµου µεταξύ των αυτών διαδίκων ενώπιον δικαστηρίων διαφόρων κρατών µελών, το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο, αναστέλλει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του µέχρι να διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο. 2. Εάν έχουν ασκηθεί αγωγές για θέµατα γονικής µέριµνας ενός παιδιού, µε το ίδιο αντικείµενο και την ίδια αιτία, ενώπιον δικαστηρίων διαφόρων κρατών µελών, το δικαστήριο που επελήφθη δεύτερο, αναστέλλει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του µέχρι να διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο. 3. Όταν διαπιστωθεί η δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο, κάθε δικαστήριο που επιλαµβάνεται µεταγενέστερα οφείλει να διαπιστώσει την έλλειψη δικαιοδοσίας του υπέρ αυτού του δικαστηρίου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο διάδικος που άσκησε τη σχετική αγωγήενώπιον του δικαστηρίου που επιλαµβάνεται µεταγενέστερα µπορεί να ασκήσει την αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο. Άρθρο 20 Προσωρινά και ασφαλιστικά µέτρα 1. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εµποδίζουν τα αρµόδια δικαστήρια κράτους µέλους να λαµβάνουν προσωρινά ήασφαλιστικά µέτρα σχετικά µε πρόσωπα ή Άρθρο 21 Αναγνώριση αποφάσεων 1. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος αναγνωρίζονται στα λοιπά κράτη µέλη χωρίς καµία διαδικασία. 2. Ειδικότερα, και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οποιοδήποτε κράτος µέλος µπορεί, χωρίς καµία διαδικασία, να επιφέρει τροποποιήσεις στα ληξιαρχικά βιβλία του βάσει αποφάσεως διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ήακύρωσης γάµου που εκδίδεται σε άλλο κράτος µέλος και δεν υπόκειται σε περαιτέρω ένδικα µέσα κατά το δίκαιο του εν λόγω κράτους µέλους. 3. Υπό την επιφύλαξη του τµήµατος 4, οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει το τµήµα 2 του παρόντος κεφαλαίου, να ζητήσει την έκδοση απόφασης για την αναγνώριση ήµη αναγνώριση της απόφασης. Η κατά τόπον αρµοδιότητα του δικαστηρίου που συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο τον οποίο κοινοποιεί κάθε κράτος µέλος στην Επιτροπήσύµφωνα µε το άρθρο 68, καθορίζεται από το εσωτερικό δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο κινείται η διαδικασία αναγνώρισης ήµη αναγνώρισης. 4. Εάν η επίκληση της αναγνώρισης γίνεται παρεµπιπτόντως ενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους, το δικαστήριο αυτό έχει διεθνήδικαιοδοσία να κρίνει σχετικά.

10 L 338/ Άρθρο 22 Λόγοι µη αναγνώρισης αποφάσεων που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ή ακύρωση γάµου Αποφάσεις που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ήακύρωση γάµου δεν αναγνωρίζονται: α) αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δηµόσια τάξη του κράτους µέλους αναγνώρισης β) αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ήάλλο ισοδύναµο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ήκοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσαντα εναγόµενο κανονικά και έγκαιρα ώστε να µπορεί να αµυνθεί, εκτός εάν διαπιστώνεται ότι ο εναγόµενος έχει δεχθεί την απόφαση κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση γ) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που έχει εκδοθεί µεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος µέλος αναγνώρισης ή ε) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε µεταγενέστερη απόφαση σχετικήµε τη γονικήµέριµνα που έχει εκδοθεί στο κράτος µέλος αναγνώρισης, στ) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε µεταγενέστερη απόφαση σχετικήµε τη γονικήµέριµνα που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος µέλος ή στην τρίτη χώρα συνήθους διαµονής του παιδιού, εφόσον η απόφαση αυτήσυγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αναγνώρισήτης στο κράτος µέλος αναγνώρισης, ή ζ) αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 56. Άρθρο 24 Απαγόρευση έρευνας της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου προέλευσης δ) αν η απόφαση είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που έχει εκδοθεί προγενέστερα µεταξύ των ίδιων διαδίκων σε άλλο κράτος µέλος ήσε τρίτο κράτος, εφόσον η απόφαση αυτήσυγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αναγνώρισήτης στο κράτος µέλος αναγνώρισης. Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου του κράτους µέλους προέλευσης δεν ερευνάται. Το κριτήριο της δηµόσιας τάξης του άρθρου 22 στοιχείο α), και του άρθρου 23 στοιχείο α) δεν εφαρµόζεται στους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας των άρθρων 3 έως 14. Άρθρο 23 Λόγοι µη αναγνώρισης αποφάσεων που αφορούν τη γονική µέριµνα Απόφαση που αφορά τη γονικήµέριµνα δεν αναγνωρίζεται: α) αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δηµόσια τάξη του κράτους µέλους αναγνώρισης, λαµβάνοντας υπόψη το ύψιστο συµφέρον του παιδιού, Άρθρο 25 ιαφορές µεταξύ εφαρµοστέων δικαίων Αποφάσεις που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ήακύρωση γάµου δεν µπορούν να µην αναγνωρισθούν µε την αιτιολογία ότι η νοµοθεσία του κράτους µέλους αναγνώρισης δεν επιτρέπει διαζύγιο, δικαστικό χωρισµό ήακύρωση γάµου στη βάση των ιδίων γεγονότων. Άρθρο 26 β) αν έχει εκδοθεί, εκτός περιπτώσεων κατεπείγοντος, χωρίς να δοθεί στο παιδί δυνατότητα ακρόασης, κατά παράβαση θεµελιωδών δικονοµικών αρχών του κράτους µέλους αναγνώρισης, Μη αναθεώρηση επί της ουσίας Η επί της ουσίας αναθεώρηση απόφασης αποκλείεται. γ) αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ήάλλο ισοδύναµο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ήκοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσαντα διάδικο κανονικά και έγκαιρα ώστε να µπορεί να αµυνθεί, εκτός εάν βεβαιωθεί ότι ο διάδικος έχει δεχτεί την απόφαση κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση, Άρθρο 27 Αναστολή της διαδικασίας δ) κατόπιν αιτήµατος προσώπου που ισχυρίζεται ότι η απόφαση παραβιάζει την άσκηση της γονικής µέριµνάς του, εάν η απόφαση έχει εκδοθεί χωρίς να δοθεί στο πρόσωπο αυτό δυνατότητα ακρόασης, 1. Το δικαστήριο κράτους µέλους ενώπιον του οποίου ζητείται αναγνώριση απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος µέλος, µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία, αν η απόφαση αυτήέχει προσβληθεί µε τακτικό ένδικο µέσο.

11 L 338/11 2. Το ίδιο δικαστήριο κράτους µέλους ενώπιον του οποίου ζητείται αναγνώριση απόφασης που εκδόθηκε στην Ιρλανδία ήστο Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία, εάν στο κράτος προέλευσης η εκτέλεση έχει ανασταλεί λόγω άσκησης προσφυγής. ΤΜΗΜΑ 2 Αίτηση για την κήρυξη της εκτελεστότητας Άρθρο 28 Εκτελεστές αποφάσεις 1. Αποφάσεις που εκδόθηκαν σε κράτος µέλος για την άσκηση της γονικής µέριµνας παιδιού, οι οποίες είναι εκτελεστές σε αυτό το κράτος µέλος και έχουν επιδοθεί, µπορούν να εκτελεστούν σε άλλο κράτος µέλος αφού κηρυχθούν εκτελεστές µε αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου. 2. Πάντως, στο Ηνωµένο Βασίλειο τέτοιες αποφάσεις µπορούν να εκτελεστούν στην Αγγλία και στην Ουαλία, στη Σκωτία ήστη Βόρειο Ιρλανδία µόνο εάν προηγουµένως οι αποφάσεις αυτές εγγραφούν προς εκτέλεση στο αντίστοιχο τµήµα του Ηνωµένου Βασιλείου, κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφεροµένου. 3. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 37 και 39. Άρθρο 31 Απόφαση του δικαστηρίου 1. Το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση αποφασίζει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ούτε το πρόσωπο, κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ούτε το παιδί έχουν, στο στάδιο αυτό της διαδικασίας, δικαίωµα υποβολής παρατηρήσεων. 2. Η αίτηση µπορεί να απορριφθεί µόνο για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 22, 23 και Αποκλείεται η επί της ουσίας αναθεώρηση της απόφασης. Άρθρο 32 Κοινοποίηση της απόφασης Η απόφαση επί της αιτήσεως γνωστοποιείται αµελλητί στον αιτούντα, επιµελεία του γραµµατέα του δικαστηρίου, όπως προβλέπει το δίκαιο του κράτους µέλους εκτέλεσης. Άρθρο 29 Κατά τόπον αρµόδια δικαστήρια Άρθρο 33 Προσφυγή 1. Η αίτηση για την κήρυξη εκτελεστότητας υποβάλλεται στο δικαστήριο που προβλέπεται στον κατάλογο που κοινοποιεί κάθε κράτος µέλος στην Επιτροπήσύµφωνα µε το άρθρο Κατά της απόφασης που εκδίδεται σχετικά µε την αίτηση για την κήρυξη της εκτελεστότητας µπορεί να ασκηθεί προσφυγή και από τους δύο διαδίκους. 2. Η κατά τόπον αρµοδιότητα καθορίζεται από τη συνήθη δια- µονήτου προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ήαπό τη συνήθη διαµονή του παιδιού το οποίο αφορά η αίτηση. 2. Η προσφυγήασκείται σε δικαστήριο που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που κοινοποιεί κάθε κράτος µέλος στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 68. Εάν ουδείς από τους τόπους που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο δεν βρίσκεται στο κράτος µέλος εκτέλεσης, το κατά τόπον αρµόδιο δικαστήριο καθορίζεται από τον τόπο εκτέλεσης. Άρθρο 30 ιαδικασία 1. Η αίτηση υποβάλλεται κατά το δίκαιο του κράτους µέλους εκτέλεσης. 2. Ο αιτών οφείλει να προβεί σε επιλογήκατοικίας στην περιφέρεια του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται. Αν πάντως το δίκαιο του κράτους µέλους εκτέλεσης δεν προβλέπει την επιλογήκατοικίας, ο αιτών διορίζει αντίκλητο. 3. Η προσφυγήεκδικάζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας. 4. Εάν η προσφυγήασκείται από τον αιτούντα την κήρυξη εκτελεστότητας, ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση καλείται να εµφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου της προσφυγής. Εάν ο εν λόγω διάδικος δεν εµφανιστεί, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου Η προσφυγήκατά της αποφάσεως η οποία κηρύσσει την εκτελεστότητα ασκείται εντός µηνός από την επίδοσήτης. Εάν ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση έχει τη συνήθη δια- µονήτου σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο στο οποίο κηρύχθηκε η εκτελεστότητα, η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής είναι δύο µήνες από την ηµέρα που του έγινε η επίδοση προσωπικά, ή στην κατοικία του. Η προθεσµία αυτήδεν παρεκτείνεται λόγω αποστάσεως.

12 L 338/ Άρθρο 34 ικαστήρια προσφυγής και ένδικα µέσα Κατά της απόφασης επί της προσφυγής µπορούν να ασκηθούν µόνον οι διαδικασίες που αναφέρονται στον κατάλογο που κοινοποιεί κάθε κράτος µέλος στην Επιτροπήσύµφωνα µε το άρθρο 68. Άρθρο 35 Αναστολή της διαδικασίας 1. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκείται η προσφυγή σύµφωνα µε τα άρθρα 33 ή34 µπορεί, µε αίτηση του διαδίκου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση, να αναστείλει τη διαδικασία αν έχει ασκηθεί στο κράτος µέλος προέλευσης τακτικό ένδικο µέσο ήαν δεν έχει εκπνεύσει η προθεσµία για την άσκησήτου. Στην τελευταία περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να τάξει προθεσµία για την άσκηση του ένδικου αυτού µέσου. 2. Εάν η απόφαση έχει εκδοθεί στην Ιρλανδία ήστο Ηνωµένο Βασίλειο, κάθε µορφήένδικου µέσου διαθεσίµου στο κράτος µέλος προέλευσης θωρείται ως τακτικό ένδικο µέσο για τους σκοπούς της παραγράφου 1. Άρθρο 36 Μερική εκτέλεση 1. Αν η απόφαση έκρινε επί πολλών αξιώσεων της αίτησης και δεν µπορεί να κηρυχθεί εκτελεστήστο σύνολό της, το δικαστήριο την κηρύσσει εκτελεστήως προς µία ήπερισσότερες από τις αξιώσεις. 2. Ο αιτών µπορεί να ζητήσει µερική εκτέλεση της απόφασης. ΤΜΗΜΑ 3 ιατάξεις κοινές στα τµήµατα 1 και 2 Άρθρο 37 Έγγραφα 1. Ο διάδικος που επικαλείται ήαµφισβητεί την αναγνώριση απόφασης ήζητεί την κήρυξη της εκτελεστότητας, οφείλει να προσκοµίσει: α) αντίγραφο της απόφασης, το οποίο να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας, και β) το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο Επιπλέον, ο διάδικος που επικαλείται ήαµφισβητεί την αναγνώριση ήζητεί την κήρυξη της εκτελεστότητας, εφόσον πρόκειται για απόφαση ερήµην, οφείλει να προσκοµίσει: α) το πρωτότυπο ήκυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει ότι το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ήάλλο ισοδύναµο έγγραφο έχει επιδοθεί ήκοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσαντα διάδικο, ή β) οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται ότι ο εναγό- µενος έχει αποδεχθεί την απόφαση κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση. Άρθρο 38 Απουσία εγγράφων 1. Αν δεν προσάγονται τα έγγραφα που µνηµονεύονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο β) ήστο άρθρο 37 παράγραφος 2, το δικαστήριο µπορεί είτε να ορίσει προθεσµία προσαγωγής τους είτε να δεχθεί ισοδύναµα έγγραφα είτε, εφόσον κρίνει ότι έχει επαρκώς ενηµερωθεί, να απαλλάξει τον αιτούντα από το βάρος αυτό. 2. Το δικαστήριο µπορεί να ζητήσει την προσαγωγή µετάφρασης των εγγράφων. Η µετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο που έχει αυτήτην εξουσία σε ένα από τα κράτη µέλη. Άρθρο 39 Πιστοποιητικό που αφορά αποφάσεις που εκδίδονται σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας Το αρµόδιο δικαστήριο ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης εκδίδει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερό- µενου µέρους, πιστοποιητικό χρησιµοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτηµα I (αποφάσεις εκδιδόµενες για γαµικές διαφορές) ήστο παράρτηµα II (αποφάσεις για τη γονικήµέριµνα). ΤΜΗΜΑ 4 Εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν το δικαίωµα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού Άρθρο 40 Πεδίο εφαρµογής 1. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται όσον αφορά: α) το δικαίωµα επικοινωνίας και β) την επιστροφήπαιδιού που απορρέει από απόφαση διατάσσουσα την επιστροφήτου παιδιού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παράγραφος 8.

13 L 338/13 2. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν εµποδίζουν ένα δικαιούχο γονικής µέριµνας να επιδιώξει την αναγνώριση και εκτέλεση σύµφωνα µε τις διατάξεις των τµηµάτων 1 και 2 του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 41 ικαίωµα επικοινωνίας Άρθρο 42 Επιστροφή του παιδιού 1. Εκτελεστήαπόφαση εκδιδόµενη σε κράτος µέλος για την επιστροφήτου παιδιού κατά την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 1 στοιχείο β), για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό στο κράτος µέλος προέλευσης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, αναγνωρίζεται σε άλλο κράτος µέλος και µπορεί να εκτελεστεί σε αυτό χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας και χωρίς να µπορεί να προσβληθεί ήαναγνώριση. 1. Εκτελεστήαπόφαση εκδιδόµενη σε κράτος µέλος για το δικαίωµα επικοινωνίας κατά την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 1 στοιχείο α), για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στο κράτος µέλος προέλευσης, αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος µέλος χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητάς της και χωρίς η αναγνώριση να µπορεί να προσβληθεί. Ακόµη και αν το εθνικό δίκαιο δεν προβλέπει την εκτελεστότητα απ' ευθείας εκ του νόµου, παρά ενδεχόµενη προσφυγή, απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα επικοινωνίας, το δικαστήριο προέλευσης µπορεί να κηρύξει την απόφαση εκτελεστή. 2. Ο δικαστής προέλευσης εκδίδει το πιστοποιητικό κατά την έννοια της παραγράφου 1 χρησιµοποιώντας το έντυπο του οποίου το υπόδειγµα ανευρίσκεται στο παράρτηµα III (πιστοποιητικό σχετικό µε το δικαίωµα επικοινωνίας), µόνο εφόσον: α) σε περίπτωση διαδικασίας ερήµην, το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ήάλλο ισοδύναµο έγγραφο έχει επιδοθεί ήκοινοποιηθεί στον ερηµοδικήσαντα διάδικο κανονικά και έγκαιρα ώστε να µπορεί να αµυνθεί ή, εάν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί χωρίς να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, να διαπιστώνεται τουλάχιστον ότι ο διάδικος έχει δεχτεί την απόφαση κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση, β) όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη είχαν δυνατότητα ακρόασης, και γ) έχει δοθεί στο παιδί η δυνατότητα ακρόασης, εκτός αν η ακρόαση αντενδείκνυται λαµβανοµένης υπόψη της ηλικίας ήτου βαθµού ωριµότητάς του. Το πιστοποιητικό συµπληρώνεται στη γλώσσα της απόφασης. Ακόµη και αν το εθνικό δίκαιο δεν προβλέπει την εκτελεστότητα απευθείας εκ του νόµου, παρά ενδεχόµενη προσφυγή, απόφασης διατάσσουσας την επιστροφήτου παιδιού η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 8, το δικαστήριο του κράτους µέλους προέλευσης µπορεί να κηρύξει την απόφαση εκτελεστή. 2. Ο δικαστής προέλευσης που εξέδωσε την απόφαση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο β) εκδίδει το πιστοποιητικό της παραγράφου 1, µόνο εφόσον: α) έχει παρασχεθεί στο παιδί η δυνατότητα ακρόασης, εκτός αν η ακρόαση αντενδείκνυται δεδοµένης της ηλικίας ήτου βαθµού ωριµότητάς του β) τα µέρη είχαν δυνατότητα ακρόασης, και γ) το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του λαµβάνοντας υπόψη τους λόγους και τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων εξεδόθη η απόφαση κατ' εφαρµογήτου άρθρου 13 της σύµβασης της Χάγης του Σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο ή οιαδήποτε άλλη αρχήλαµβάνει µέτρα για να διασφαλίσει την προστασία του παιδιού µετά την επιστροφήτου στο κράτος µέλος της συνήθους δια- µονής του, το πιστοποιητικό καθορίζει τις λεπτοµέρειες αυτών των µέτρων. Ο δικαστής προέλευσης εκδίδει αυτεπαγγέλτως το προαναφερθέν πιστοποιητικό του παιδιού, χρησιµοποιώντας το έντυπο του παραρτήµατος IV (πιστοποιητικό σχετικά µε την επιστροφή). Το πιστοποιητικό συµπληρώνεται στη γλώσσα της απόφασης. Άρθρο 43 Προσφυγή διορθώσεως 3. Εάν το δικαίωµα επικοινωνίας αφορά υπόθεση η οποία κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, το πιστοποιητικό εκδίδεται αυτεπαγγέλτως όταν η απόφαση γίνει εκτελεστήέστω και προσωρινά. Εάν η κατάσταση αποκτά διασυνοριακό χαρακτήρα εκ των υστέρων, το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως ενός των µερών. 1. Το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης εφαρµόζεται για πάσα διόρθωση του πιστοποιητικού. 2. Η έκδοση του πιστοποιητικού σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 1 ήτο άρθρο 42 παράγραφος 1 δεν είναι δεκτική καµίας προσφυγής.

14 L 338/ Άρθρο 44 Αποτελέσµατα του πιστοποιητικού Το πιστοποιητικό παράγει αποτελέσµατα µόνον εντός των ορίων της εκτελεστότητας της απόφασης. Άρθρο 45 Έγγραφα 1. Ο διάδικος που επιδιώκει την εκτέλεση απόφασης οφείλει να προσκοµίσει: α) αντίγραφο της απόφασης, το οποίο να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας, και β) το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 ήστο άρθρο 42 παράγραφος Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 συνοδεύεται από µετάφραση του σηµείου 12 σχετικά µε τον τρόπο άσκησης του δικαιώµατος επικοινωνίας, το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 συνοδεύεται από µετάφραση του σηµείου 14 σχετικά µε µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιστροφήτου παιδιού. Η µετάφραση γίνεται στην επίσηµη γλώσσα ήσε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους εκτέλεσης ήσε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που το κράτος µέλος εκτέλεσης έχει αναφέρει ότι δέχεται. Η µετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο που έχει σχετικό δικαίωµα σε ένα από τα κράτη µέλη. ΤΜΗΜΑ 5 ηµόσια έγγραφα και συµφωνίες 2. Απόφαση που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους µέλους και έχει κηρυχθεί εκτελεστήσύµφωνα µε το τµήµα 2 για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 1 ήτο άρθρο 42 παράγραφος 1 εκτελείται στο κράτος εκτέλεσης υπό τους αυτούς όρους σαν είχε εκδοθεί σε αυτό το κράτος µέλος. Συγκεκριµένα, απόφαση για την οποία εκδίδεται πιστοποιητικό σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 1 ήτο άρθρο 42 παράγραφος 1 δεν µπορεί να εκτελείται αν είναι ασυµβίβαστη µε µεταγενέστερη εκτελεστήαπόφαση. Άρθρο 48 Πρακτικοί διακανονισµοί για την άσκηση του δικαιώµατος επικοινωνίας 1. Τα δικαστήρια του κράτους µέλους εκτέλεσης µπορούν να προβούν σε πρακτικούς διακανονισµούς για τη διοργάνωση της άσκησης του δικαιώµατος επικοινωνίας, εφόσον δεν έχουν προβλεφθεί, ήέχουν προβλεφθεί κατά τρόπο ανεπαρκή, οι απαραίτητοι διακανονισµοί στην απόφαση των δικαστηρίων του κράτους µέλους µε διεθνήδικαιοδοσία ως προς την ουσία της υπόθεσης και υπό τον όρο ότι γίνονται σεβαστά τα ουσιαστικά στοιχεία αυτής της απόφασης. 2. Οι πρακτικοί διακανονισµοί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν µε µεταγενέστερη απόφαση των δικαστηρίων του κράτους µέλους µε διεθνήδικαιοδοσία ως προς την ουσία της υπόθεσης. Άρθρο 49 Έξοδα Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εξαιρουµένων των διατάξεων του τµήµατος 4, εφαρµόζονται επίσης για τον καθορισµό του ποσού δαπανών σε δίκες που διεξάγονται βάσει του παρόντος κανονισµού και για την εκτέλεση κάθε απόφασης όσον αφορά τις εν λόγω δαπάνες. Άρθρο 46 Τα δηµόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί και είναι εκτελεστά σε κράτος µέλος καθώς και οι συµφωνίες µεταξύ των µερών οι οποίες είναι εκτελεστές στο κράτος µέλος όπου συνήφθησαν, αναγνωρίζονται και καθίστανται εκτελεστοί(-ά) υπό τους ίδιους όρους όπως και οι αποφάσεις. ΤΜΗΜΑ 6 Λοιπές διατάξεις Άρθρο 47 ιαδικασία εκτέλεσης 1. Η διαδικασία εκτέλεσης διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους εκτέλεσης. Άρθρο 50 ικαστική αρωγή Ο αιτών στον οποίο έχει παρασχεθεί ολικά ήµερικά δικαστική αρωγήήαπαλλαγήαπό έξοδα και δαπάνες στο κράτος µέλος προέλευσης, απολαµβάνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 21, 28, 41, 42 και 48, την ευµενέστερη µεταχείριση ήτην ευρύτερη απαλλαγήαπό έξοδα και δαπάνες, που προβλέπει το δίκαιο του κράτους µέλους εκτέλεσης. Άρθρο 51 Εγγύηση ή κατάθεση χρηµατικού ποσού Σε διάδικο που ζητεί σε κράτος µέλος την εκτέλεση απόφασης η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος µέλος, καµία εγγύηση ήκατά-

15 L 338/15 θεση χρηµατικού ποσού, ανεξάρτητα από την ονοµασία της, δεν µπορεί να επιβληθεί µε την αιτιολογία ότι: α) δεν έχει συνήθη διαµονή στο κράτος µέλος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση, ή β) είτε είναι αλλοδαπός είτε, εφόσον η εκτέλεση ζητείται στο Ηνωµένο Βασίλειο ήστην Ιρλανδία, δεν έχει «domicile» σε κάποιο από αυτά τα κράτη µέλη. Άρθρο 52 Επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση Καµιά επικύρωση ήάλλη ανάλογη διατύπωση δεν απαιτείται για τα έγγραφα που µνηµονεύονται στα άρθρα 37, 38 και 45, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για το έγγραφο διορισµού αντικλήτου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 53 ιορισµός Κάθε κράτος µέλος διορίζει µία ήπερισσότερες κεντρικές αρχές, επιφορτισµένες να παρέχουν τη συνδροµήτους στην εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού και καθορίζει τις κατά τόπον ήτις καθ' ύλη αρµοδιότητές τους. Εάν ένα κράτος µέλος έχει υποδείξει περισσότερες της µίας κεντρικής αρχής, οι κοινοποιήσεις, κατ' αρχήν, απευθύνονται απευθείας στην αρµόδια κεντρικήαρχή. Εάν κοινοποίηση απευθυνθεί σε αναρµόδια κεντρικήαρχή, αυτήυποχρεούται να την διαβιβάσει στην αρµόδια κεντρικήαρχήκαι να ενηµερώσει τον αποστολέα σχετικά. Άρθρο 54 Γενικά καθήκοντα Οι κεντρικές αρχές καθιερώνουν ένα σύστηµα ενηµέρωσης σχετικά µε τις εθνικές νοµοθεσίες και διαδικασίες και λαµβάνουν µέτρα για να βελτιώσουν την εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού και να ενισχύσουν την συνεργασία τους, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης διασυνοριακών µηχανισµών µεσολάβησης. Προς το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις που δηµιουργήθηκε από την απόφαση 2001/470/ΕΚ. Άρθρο 55 Συνεργασία στο πλαίσιο ειδικών υποθέσεων γονικής µέριµνας Οι κεντρικές αρχές, κατόπιν αιτήµατος κεντρικής αρχής άλλου κράτους µέλους ήτου δικαιούχου γονικής µέριµνας, συνεργάζονται στο πλαίσιο συγκεκριµένων υποθέσεων µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού. Προς το σκοπό αυτό λαµβάνουν, απευθείας ήµέσω δηµοσίων αρχών ήάλλων οργανισµών, οιοδήποτε ενδεδειγµένο µέτρο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού του κράτους µέλους περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προκειµένου: α) να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες: i) για την κατάσταση του παιδιού, ii) για εκκρεµούσες διαδικασίες, ή iii) για ληφθείσες αποφάσεις σχετικά µε το παιδί β) να παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια στους δικαιούχους γονικής µέριµνας που επιδιώκουν την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στην επικράτειά τους, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωµα επικοινωνίας και την επιστροφήτου παιδιού γ) να διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ δικαστηρίων, ιδιαίτερα για την εφαρµογήτου άρθρου 11 παράγραφοι 6 και 7, και του άρθρου 15 δ) να παρέχουν κάθε πληροφορία και βοήθεια χρήσιµες για την εφαρµογήτου άρθρου 56 από τα δικαστήρια ε) να διευκολύνουν τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ των δικαιούχων γονικής µέριµνας προσφεύγοντας στη µεσολάβηση ή σε άλλα µέσα και να διευκολύνουν προς το σκοπό αυτό τη διασυνοριακήσυνεργασία. Άρθρο 56 Τοποθέτηση του παιδιού σε άλλο κράτος µέλος 1. Όταν το δικαστήριο το οποίο είναι αρµόδιο βάσει των άρθρων 8 έως 15 προτίθεται να τοποθετήσει το παιδί σε ίδρυµα ή σε ανάδοχη οικογένεια και η τοποθέτηση αυτήθα γίνει σε άλλο κράτος µέλος, συµβουλεύεται προηγουµένως την κεντρικήαρχήή άλλη αρµόδια αρχήαυτού του κράτους µέλους εφόσον η παρέµβαση δηµόσιας αρχής προβλέπεται σε αυτό το κράτος µέλος για τις εσωτερικές περιπτώσεις τοποθετήσεων παιδιών. 2. Η απόφαση για την τοποθέτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί να ληφθεί στο αιτούν κράτος µέλος µόνον εάν η αρµόδια αρχήτου κράτους µέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενέκρινε αυτήτην τοποθέτηση. 3. Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 2 διαδικασίες διαβούλευσης ήέγκρισης διέπονται από το δίκαιο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 4. Όταν το αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τα άρθρα 8 έως 15 αποφασίσει να τοποθετήσει το παιδί σε ανάδοχη οικογένεια και η τοποθέτηση αυτήθα γίνει σε άλλο κράτος µέλος, και η παρέµβαση δηµόσιας αρχής δεν προβλέπεται σε αυτό το κράτος µέλος για τις εσωτερικές περιπτώσεις τοποθέτησης παιδιών, ενηµερώνει σχετικώς την κεντρικήαρχήήάλλη αρµόδια αρχήαυτού του κράτους µέλους.

16 L 338/ Άρθρο 57 Μέθοδος εργασίας 1. Ο δικαιούχος γονικής µέριµνας µπορεί σύµφωνα µε το άρθρο 55 να υποβάλλει αίτηση συνδροµής στην κεντρική αρχή του κράτους µέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του ή στην κεντρικήαρχήτου κράτους µέλους στο οποίο το παιδί έχει τη συνήθη διαµονήτου ήευρίσκεται. Γενικά, η αίτηση συνοδεύεται από όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες οι οποίες µπορούν να διευκολύνουν την εκτέλεσήτης. Εάν η αίτηση συνδροµής αφορά την αναγνώριση ήτην εκτέλεση µιας απόφασης σχετικά µε την γονικήµέριµνα η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ο δικαιούχος γονικής µέριµνας επισυνάπτει στην αίτηση τις σχετικές βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 39, το άρθρο 41 παράγραφος 1 ήτο άρθρο 42 παράγραφος Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπήτην επίσηµη(-ες) γλώσσα(-ες) των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας, πέραν της (των) δικής(-ών) τους, στις οποίες µπορούν να συντάσσονται οι κοινοποιήσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές. 3. Η συνδροµήτων κεντρικών αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρέχεται ατελώς. 4. Κάθε κεντρικήαρχήαναλαµβάνει τα έξοδά της. περιέχει διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σχετικά µε το γάµο, την υιοθεσία και την επιµέλεια, καθώς και το τελικό πρωτόκολλο αυτής, αντί των κανόνων του παρόντος κανονισµού. Οι δηλώσεις αυτές δηµοσιεύονται στην ως παράρτηµα του κανονισµού. Αυτά τα κράτη µέλη µπορούν να δηλώσουν ανά πάσα στιγµήότι τις ανακαλούν εν όλω ήεν µέρει. β) Η αρχήτης απαγόρευσης διακρίσεων λόγω ιθαγενείας µεταξύ των πολιτών της Ένωσης τηρείται. γ) Οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας σε κάθε συµφωνία που θα συναφθεί µεταξύ των αναφεροµένων στο στοιχείο α) κρατών µελών και θα αφορά θέµατα ρυθµιζόµενα στον παρόντα κανονισµό, ευθυγραµµίζονται µε τα προβλεπό- µενα στον παρόντα κανονισµό. δ) Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα από τα σκανδιναβικά κράτη που έχει προβεί στη δήλωση του στοιχείου α), στο πλαίσιο δωσιδικίας που αντιστοιχεί σε περίπτωση που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισµού, αναγνωρίζονται και εκτελούνται στα υπόλοιπα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 58 Συνεδριάσεις 1. Οι κεντρικές αρχές, για να διευκολύνουν την εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού, συνέρχονται τακτικά. 2. Η σύγκληση αυτών των συνεδριάσεων γίνεται σύµφωνα µε την απόφαση 2001/470/ΕΚ σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: α) αντίγραφο των συµφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ), καθώς και των οµοιόµορφων νόµων που τις θέτουν σε ισχύ β) κάθε καταγγελία ήτροποποίηση των ανωτέρω συµφωνιών ή οµοιόµορφων νόµων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Άρθρο 60 Σχέση µε ορισµένες πολυµερείς συµβάσεις Άρθρο 59 Σχέση µε άλλες νοµικές πράξεις Στις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών που είναι συµβαλλόµενα µέρη του, ο παρών κανονισµός υπερισχύει των ακόλουθων συµβάσεων, στο βαθµό που αφορούν θέµατα διεπόµενα από αυτόν: 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 60, 63, 64 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο παρών κανονισµός αντικαθιστά, για τα κράτη µέλη, τις κατά την έναρξη ισχύος του υφιστάµενες συµβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ δύο ήπερισσοτέρων κρατών µελών και αφορούν θέµατα τα οποία διέπονται από τον παρόντα κανονισµό. 2. α) Η Σουηδία και η Φινλανδία δύνανται να δηλώσουν ότι ισχύει, εν όλω ήεν µέρει, στις µεταξύ των σχέσεις η σύµβαση της 6ης Φεβρουαρίου 1931 µεταξύ ανίας, Φινλανδίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Σουηδίας, η οποία α) σύµβαση της Χάγης, της 5ης Οκτωβρίου 1961, σχετικά µε την αρµοδιότητα των αρχών και το εφαρµοστέο δίκαιο όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων β) σύµβαση του Λουξεµβούργου, της 8ης Σεπτεµβρίου 1967, για την αναγνώριση αποφάσεων που αφορούν το κύρος γάµων γ) σύµβαση της Χάγης, της 1ης Ιουνίου 1970, για την αναγνώριση αποφάσεων διαζυγίου και δικαστικού χωρισµού

17 L 338/17 δ) ευρωπαϊκήσύµβαση, της 20ής Μαΐου 1980, για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέµατα επιµέλειας των τέκνων καθώς και για την αποκατάσταση της επιµέλειάς τους, και ε) σύµβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Άρθρο 61 Σχέσεις µε τη σύµβαση της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, εκτέλεση και συνεργασία όσον αφορά τη γονική µέριµνα και µέτρα για την προστασία των παιδιών Στις σχέσεις µε τη σύµβαση της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνήδικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, εκτέλεση και συνεργασία όσον αφορά τη γονικήµέριµνα και µέτρα για την προστασία των παιδιών, εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός α) εφόσον το παιδί έχει τη συνήθη διαµονή του στο έδαφος κράτους µέλους β) όσον αφορά την αναγνώριση και την εκτέλεση απόφασης αρµόδιου δικαστηρίου κράτους µέλους στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, ακόµη και αν το παιδί έχει τη συνήθη δια- µονήτου στο έδαφος κράτους µη µέλους, συµβαλλόµενου όµως µέρους στην εν λόγω σύµβαση. Άρθρο 62 Έκταση των αποτελεσµάτων 1. Οι συµφωνίες και οι συµβάσεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 και στα άρθρα 60 και 61 εξακολουθούν να παράγουν αποτελέσµατα επί θεµάτων τα οποία δεν ρυθµίζει ο παρών κανονισµός. 2. Οι συµβάσεις του άρθρου 60, και ιδίως η σύµβαση της Χάγης του 1980, συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσµατα µεταξύ των κρατών µελών που είναι συµβαλλόµενα µέρη τους, τηρουµένου του άρθρου 60. Άρθρο 63 Συνθήκες µε την Αγία Έδρα 1. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη διεθνήσυµφωνία (Concordat) µεταξύ της Αγίας Έδρας και της Πορτογαλίας, που υπεγράφη στην πόλη του Βατικανού στις 7 Μαΐου Κάθε απόφαση σχετικά µε ελαττωµατικό γάµο η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρµογήτης συµφωνίας που αναφέρεται στην προηγού- µενη παράγραφο, αναγνωρίζεται στα κράτη µέλη υπό τους όρους του κεφαλαίου III τµήµα Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται επίσης στις ακόλουθες διεθνείς συµφωνίες (Concordats) µε την Αγία Έδρα: α) συνθήκη του Λατερανού (Concordato lateranense) της 11ης Φεβρουαρίου 1929 µεταξύ της Ιταλίας και της Αγίας Έδρας, όπως τροποποιήθηκε από τη συµφωνία και το πρόσθετο πρωτόκολλό της που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 18 Φεβρουαρίου 1984 β) συµφωνία µεταξύ της Αγίας Έδρας και της Ισπανίας περί νοµικών υποθέσεων, της 3ης Ιανουαρίου Η αναγνώριση των αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 µπορεί να υπόκειται στην Ιταλία και στην Ισπανία στις ίδιες διαδικασίες και στους ίδιους ελέγχους που ισχύουν για τις αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε τις διεθνείς συνθήκες που συνάπτονται µε την Αγία Έδρα και αναφέρονται στη παράγραφο Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: α) αντίγραφο των συνθηκών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 β) κάθε καταγγελία ήτροποποίηση των εν λόγω συνθηκών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται µόνο στις αγωγές που ασκούνται, στα δηµόσια έγγραφα που συντάσσονται και στις συµφωνίες µεταξύ µερών που συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του σύµφωνα µε το άρθρο Αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού κατόπιν αγωγής που έχει ασκηθεί πριν από αυτήν την ηµεροµηνία, αλλά µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου III του παρόντος κανονισµού, αν οι εφαρµοσθέντες κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του κεφαλαίου II του παρόντος κανονισµού ήτου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, ήσύµβασης η οποία, κατά την ηµεροµηνία ασκήσεως της αγωγής, ίσχυε µεταξύ του κράτους µέλους προέλευσης και του κράτους µέλους αναγνώρισης ήεκτέλεσης. 3. Αποφάσεις που εκδίδονται πριν από την ηµεροµηνία εφαρ- µογής του παρόντος κανονισµού κατόπιν αγωγής που έχει ασκηθεί µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου III του παρόντος κανονισµού στο βαθµό που πρόκειται για απόφαση διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ήακύρωσης γάµου, ήγια απόφαση σχετικήµε τη γονικήµέριµνα των κοινών τέκνων που εκδίδεται επ' ευκαιρία αυτών των γαµικών διαφορών.

18 L 338/ Αποφάσεις που εκδίδονται πριν από την ηµεροµηνία εφαρ- µογής του παρόντος κανονισµού, αλλά µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, κατόπιν αγωγής που έχει ασκηθεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 αναγνωρίζονται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου III του παρόντος κανονισµού στο βαθµό που πρόκειται για απόφαση διαζυγίου, δικαστικού χωρισµού ήακύρωσης γάµου, ήγια απόφαση σχετική µε τη γονικήµέριµνα των κοινών τέκνων που εκδίδεται επ' ευκαιρία αυτών των γαµικών διαφορών και οι εφαρµοσθέντες κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του κεφαλαίου II του παρόντος κανονισµού ήτου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, ήσύµβασης η οποία, κατά την ηµεροµηνία ασκήσεως της αγωγής, ίσχυε µεταξύ του κράτους µέλους προέλευσης και του κράτους µέλους αναγνώρισης ήεκτέλεσης. Άρθρο 67 Πληροφορίες για τις κεντρικές αρχές και δεκτές γλώσσες Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπήεντός προθεσµίας τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού: α) τα ονόµατα, διευθύνσεις και µέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 β) τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 2, και ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 65 Επανεξέταση Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, και εν συνεχεία ανά πενταετία, η Επιτροπή, βασιζόµενη σε πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην ΕυρωπαϊκήΟικονοµικήκαι ΚοινωνικήΕπιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από προτάσεις για την προσαρµογήτου. Άρθρο 66 Κράτη µέλη µε δύο ή περισσότερα συστήµατα δικαίου Στα κράτη µέλη όπου εφαρµόζονται σε διαφορετικές εδαφικές ενότητες δύο ήπερισσότερα συστήµατα δικαίου ήσύνολα κανόνων που αφορούν τα θέµατα που διέπονται από τον παρόντα κανονισµό: α) κάθε αναφορά στη συνήθη διαµονή στο οικείο κράτος µέλος αφορά τη συνήθη διαµονή σε µια εδαφική ενότητα β) κάθε αναφορά στην ιθαγένεια ή, στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου, στο «domicile», αφορά την εδαφικήενότητα που ορίζεται από το δίκαιο του οικείου κράτους γ) κάθε αναφορά στην αρχήκράτους µέλους αναφέρεται στην αρχή µιας εδαφικής ενότητας που ανήκει στο συγκεκριµένο κράτος µέλος δ) κάθε αναφορά στους κανόνες του κράτους µέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση αναγνώρισης ήεκτέλεσης αφορά τους κανόνες της εδαφικής ενότητας στην οποία γίνεται επίκληση της διεθνούς δικαιοδοσίας, της αναγνώρισης ήτης εκτέλεσης. γ) τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωµα επικοινωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπήκάθε τροποποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών. Η Επιτροπήθέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του κοινού. Άρθρο 68 Πληροφορίες σχετικά τα δικαστήρια προσφυγής και τα ένδικα µέσα Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπήτους καταλόγους των δικαστηρίων και των ενδίκων µέσων που προβλέπονται στα άρθρα 21, 29, 33 και 34, καθώς και τις τροποποιήσεις που επέρχονται σε αυτούς. Η Επιτροπήεπικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές και τις θέτει στη διάθεση του κοινού µέσω δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οιουδήποτε άλλου ενδεικνυόµενου µέσου. Άρθρο 69 Τροποποιήσεις των παραρτηµάτων Κάθε τροποποίηση των εντύπων που παρατίθενται στα παραρτή- µατα I έως IV αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 70 παράγραφος 2. Άρθρο 70 Επιτροπή 1. Η Επιτροπήεπικουρείται από επιτροπή(εφεξής «επιτροπή»). 2. Όταν γίνεται παραποµπήστην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 3. Η επιτροπήκαταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

19 L 338/19 Άρθρο 71 Κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/ Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 καταργείται από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 2. Κάθε παραποµπήστον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 νοείται ως παραποµπήστον παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα V. Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου Ο παρών κανονισµός αρχίζει να εφαρµόζεται από την 1η Μαρτίου 2005, εκτός από τα άρθρα 67, 68, 69 και 70, που εφαρµόζονται από την 1η Αυγούστου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος R. CASTLI

20 L 338/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ( 1 ) 1. Κράτος µέλος προέλευσης 2. ικαστήριο ή αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό 2.1. Όνοµα 2.2. ιεύθυνση 2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικήδιεύθυνση 3. Στοιχεία γάµου 3.1. Στοιχεία της συζύγου Πλήρες όνοµα ιεύθυνση Χώρα και τόπος γέννησης Ηµεροµηνία γέννησης 3.2. Στοιχεία του συζύγου Πλήρες όνοµα ιεύθυνση Χώρα και τόπος γέννησης Ηµεροµηνία γέννησης 3.3. Χώρα, τόπος (αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν) και ηµεροµηνία γάµου Χώρα γάµου Τόπος γάµου (αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν) Ηµεροµηνία γάµου 4. ικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση 4.1. Όνοµα του δικαστηρίου 4.2. Τόπος του δικαστηρίου 5. Απόφαση 5.1. Ηµεροµηνία 5.2. Αριθµός αναφοράς 5.3. Είδος απόφασης ιαζύγιο Ακύρωση γάµου ικαστικός χωρισµός ( 1 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνήδικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης, 10.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/5 ΣΥΜΒΑΣΗ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law

: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Innsbruck Ηµεροµηνία : 13-15/3/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Συµµετοχή : Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Δικαιοσύνη 2 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πίνακας περιεχομένων 1. Γενική εισαγωγή...4 1.1. Γεωγραφικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1206 EL 04.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 24.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

L 181/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 606/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 12ης Ιουνίου 2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 14.05.2010 008.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση. Το Κεφάλαιο Ι τιτλοφορείται «Πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως» και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως και 4.

Αιτιολογική Έκθεση. Το Κεφάλαιο Ι τιτλοφορείται «Πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως» και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως και 4. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 192/39 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό *

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * P7_TA(2010)0477 Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * P6_TA(2009)0383 ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013 Αθήνα, 20-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/20-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: European Civil Procedure in Family Law Matters. Κώστα Ολυμπία και Κώνστα Ελευθερία, Πρόεδροι Πρωτοδικών. Έκθεση Πεπραγμένων

Τίτλος: European Civil Procedure in Family Law Matters. Κώστα Ολυμπία και Κώνστα Ελευθερία, Πρόεδροι Πρωτοδικών. Έκθεση Πεπραγμένων Πράγα, 29/2 και 1/3/2016 Φορέας Υλοποίησης: ΕJTN Τόπος Διεξαγωγής: Πράγα Ημερομηνία: 29/2 και 1/3/2016 Τίτλος: European Civil Procedure in Family Law Matters Συμμετοχές : Κώστα Ολυμπία και Κώνστα Ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ EL ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ http://ec.europa.eu/civiljustice/ Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πρόλογος Οι ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.10.2004 COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.7.2016 L 183/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2015 L 341/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2421 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2011 COM(2011) 126 τελικό 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 183/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1104 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.1.2003 L 26/41 Ο ΗΓΙΑ 2002/8/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών µέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά µε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση προσωρινών µέτρων για το πάγωµα και τη δηµοσιότητα των πόρων οφειλετών σε διασυνοριακές υποθέσεις

Πρόταση προσωρινών µέτρων για το πάγωµα και τη δηµοσιότητα των πόρων οφειλετών σε διασυνοριακές υποθέσεις P7_TA-PROV(2011)0193 Πρόταση προσωρινών µέτρων για το πάγωµα και τη δηµοσιότητα των πόρων οφειλετών σε διασυνοριακές υποθέσεις Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 που περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα