ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Ι. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1 ΑΓΑΘΑ 10 Εμπορεύματα (Γενικό Εμπόριο) Αποστολές προς χώρες Ε.Ε ή Εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε 101 Αφίξεις από χώρες Ε.Ε. ή Εισαγωγές από χώρες εκτός Ε.Ε. 102 Πώληση αγαθών με τριγωνική συναλλαγή 103 Αγορά αγαθών με τριγωνική συναλλαγή Επεξεργασία αγαθών Επεξεργασία αγαθών στην Ελλάδα 111 Επεξεργασία αγαθών στο εξωτερικό Επισκευές αγαθών Προμήθειες εφοδίων στα διάφορα μεταφορικά μέσα ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 20 Θαλάσσιες μεταφορές Προσώπων 201 Μεταφορές εξαγομένων / εισαγομένων αγαθών 202 Μεταφορές μεταξύ τρίτων χωρών (cross-trading) 203 Λοιπές παρεπόμενες υπηρεσίες 204 Αναλήψεις σε ξένα τραπεζογραμμάτια Αεροπορικές μεταφορές Μεταφορές με σιδηρόδρομο Οδικές μεταφορές Μεταφορές μέσω σωληναγωγών (pipelines) Λοιπές μεταφορές Ταξιδιωτικές συναλλαγές Επικοινωνίες Ταχυδρομικές υπηρεσίες 271 Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (Courier services) 272 Τηλεπικοινωνίες Κατασκευαστικές Υπηρεσίες Κατασκευαστικές υπηρεσίες στο εξωτερικό 281 Κατασκευαστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα Ασφάλειες Ασφάλειες εμπορευμάτων (εξαγομένων /εισαγομένων) 291 Ασφάλιστρα Αποζημιώσεις Λοιπές άμεσες ασφάλειες 292 Ασφάλιστρα Αποζημιώσεις 292.2

2 Αντασφάλιση 293 Ασφάλιστρα Αποζημιώσεις Υπηρεσίες που υποβοηθούν της ασφάλιση Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής Μηχανοργάνωση και Πληροφορική 311 Πληροφόρηση Πνευματικά δικαιώματα (Royalties) και δικαιώματα ευρεσιτεχνιών Λοιπές υπηρεσίες που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Τριγωνικές συναλλαγές 331 Λοιπές εμπορικές υπηρεσίες (προμήθειες αντιπροσώπων κλπ) 332 Ενοικίαση (ναύλωση) μεταφορικών μέσων χωρίς πλήρωμα, εμπορευματοκιβώτια,κλπ. 333 Υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων 334 Υπηρεσίες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) 335 Υπηρεσίες νομικές, λογιστικές, συμβούλων οργάνωσης, δημοσίων σχέσεων, κλπ. 336 Υπηρεσίες μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών 337 Λοιπές υπηρεσίες Υπηρεσίες που αφορούν αναψυχή, πολιτιστική δραστηριότητα, προσωπικές υπηρεσίες, κλπ. Οπτικοακουστικές παραγωγές και συναφείς υπηρεσίες 341 Λοιπές υπηρεσίες Υπηρεσίες δημοσίου 351 Πρεσβείες, προξενεία Στρατιωτικές μονάδες, επίσημες αποστολές κλπ Αγορές / Πωλήσεις ακινήτων από Κυβερνήσεις ξένων κρατών και Διεθνείς Οργανισμούς ΕΙΣΟΔΗΜΑ 40 Εισόδημα από εργασία Εισόδημα από εργασία 401 Εισόδημα από εργασία ναυτικών Εισόδημα από άμεσες επενδύσεις Μερίσματα και κέρδη 411 Ενοίκια ακινήτων 412 Τόκοι δανείων μεταξύ επιχειρήσεων με σχέση άμεσης επένδυσης Εισόδημα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου Μερίσματα από μετοχικές αξίες 421 Τόκοι τίτλων αρχικής διάρκειας μεγαλύτερης του έτους 422

3 II Εισόδημα από επενδύσεις σε μέσα χρηματαγοράς αρχικής διάρκειας ίσης ή 423 μικρότερης του έτους. 43 Εισόδημα από λοιπές επενδύσεις Τόκοι δανείων 431 Τόκοι καταθέσεων ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Τρέχουσες μεταβιβάσεις Γενική Κυβέρνηση 501 Μεταβιβάσεις μεταναστών/εργατών 502 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις Λοιποί τομείς 503 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 60 Μεταβιβάσεις κεφαλαίου Άφεση χρεών Γενική Κυβέρνηση 601 Λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου Γενική Κυβέρνηση 602 Άφεση χρεών Λοιποί τομείς 603 Λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου Λοιποί τομείς Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αγορά και πώληση άϋλων περιουσιακών στοιχείων ΚΙΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 7.Α ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άμεσες επενδύσεις κατοίκων Ελλάδος στο 70 εξωτερικό Ίδρυση υποκαταστήματος ή επιχείρησης άλλης 701 νομικής μορφής / Ρευστοποίηση Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης 702 επιχείρησης στο εξωτερικό / Ρευστοποίηση Αγορά από άμεσο επενδυτή κάτοικο νέων μετοχών της επιχείρησης άμεσης επένδυσης μη 703 κατοίκου / Ρευστοποίηση Αγορά από επιχείρηση άμεσης επένδυσης μη κάτοικο μετοχών της επιχείρησης του άμεσου 704 επενδυτή κατοίκου / Ρευστοποίηση Δάνεια και πιστώσεις από τον άμεσο επενδυτή κάτοικο στην επιχείρηση άμεσης επένδυσης μη 705 Δάνεια και πιστώσεις από την επιχείρηση άμεσης επένδυσης μη κάτοικο στον άμεσο επενδυτή 706 Αγορά ακινήτων στο εξωτερικό / Ρευστοποίηση 707 Συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω κωδικούς 708

4 71 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα Ίδρυση υποκαταστήματος ή επιχείρησης άλλης 711 νομικής μορφής / Ρευστοποίηση Μερική ή ολική εξαγορά υφιστάμενης 712 επιχείρησης στην Ελλάδα/ Ρευστοποίηση Αγορά από άμεσο επενδυτή μη κάτοικο νέων μετοχών της επιχείρησης άμεσης επένδυσης 713 κατοίκου / Ρευστοποίηση Αγορά από επιχείρηση άμεσης επένδυσης κάτοικο μετοχών της επιχείρησης του άμεσου 714 επενδυτή μη κατοίκου / Ρευστοποίηση Δάνεια και πιστώσεις από τον άμεσο επενδυτή μη κάτοικο στην επιχείρηση άμεσης επένδυσης 715 Δάνεια και πιστώσεις από την επιχείρηση άμεσης επένδυσης κάτοικο στον άμεσο επενδυτή μη 716 Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα / Ρευστοποίηση 717 Συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω κωδικούς Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 72 Επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατοίκων Ελλάδος σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους. Επενδύσεις σε μετοχές 721 Επενδύσεις σε χρεόγραφα αρχικής διάρκειας μεγαλύτερης του έτους. 722 Επενδύσεις σε μέσα χρηματαγοράς αρχικής διάρκειας μεγαλύτερης του έτους 723 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα 724 Επενδύσεις σε τίτλου μη ταξινομημένες Επενδύσεις χαρτοφυλακίου μη κατοίκων σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από κατοίκους Επενδύσεις σε μετοχές 731 Επενδύσεις σε χρεόγραφα αρχικής διάρκειας μεγαλύτερης του έτους. 732 Αγορά κατά την έκδοση Αγορά σε δευτερογενή αγορά Επενδύσεις σε μέσα χρηματαγοράς αρχικής διάρκειας μεγαλύτερης του έτους 733 Αγορά κατά την έκδοση Αγορά σε δευτερογενή αγορά Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα 734 Επενδύσεις σε τίτλου μη ταξινομημένες Γ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 74 Λοιπές επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό Δάνεια σε μη κατοίκους 741 Βραχυχρόνια Μακροχρόνια 741.2

5 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) 742 Συμφωνίες επαναγοράς (Repos) 743 Καταθέσεις κατοίκων στο εξωτερικό 744 Λοιπές επενδύσεις Λοιπές Επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα Δάνεια από μη κατοίκους 751 Βραχυχρόνια Μακροχρόνια Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) 752 Συμφωνίες επαναγοράς (Repos) 753 Καταθέσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα 754 Λοιπές επενδύσεις 755

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003)

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Συνοπτικός τίτλος 1. O παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003. Ερµηνεία 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21-ΑΘΗΝΑ 10250 E-mail: bop-iip@bankofgreece.gr Τηλ. 210-3203842,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ (Market price): Η αγοραία τιμή είναι το ποσό το οποίο οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 96/1993 Περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-Γ.Γ.Π.Σ Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ-Δ30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-Γ.Γ.Π.Σ Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ-Δ30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-Γ.Γ.Π.Σ Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ-Δ30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΜ Επωνυμία Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραλαβή του

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραλαβή του ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠOPIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY EMΠOPIOY Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός «παραθύρου» (one window shop) στο Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2671/3.4.214 ΘΕΜΑ : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I)

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I) ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εμπορικό Δίκαιο I) Διδάσκουσα: Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου & Χρηματοπιστωτικού Δικαίου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα