ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα είναι συντηρητικό και συγκεντρωτικό και χρήζει άμεσης Προτείνεται μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση αφορά Το δημοκρατικό σχολείο είναι το σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο προσφέρει δημοκρατική παιδεία ισότιμα μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού. ιδιαίτερα τις σημαντικότερες διαστάσεις σε όλους και διαμορφώνει πολίτες με Συγκεντρωτικό γιατί χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ελευθερίας των μεσαίων αλλά ενεργών στελεχών της εκπαίδευσης για λήψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας ως αποτέλεσμα της σκληρής και δυσκίνητης γραφειοκρατίας σύμφωνα με την οποία οι βασικές λειτουργίες του συστήματος καθορίζονται από ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων (για να πάρει άδεια 1-2 ημερών ένας εκπαιδευτικός, ακόμη και για συμμετοχή σε συνέδριο, πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια της ιεραρχίας μέχρι να καταλήξει στον Διευθυντή Μέσης ή Δημοτικής). του συστήματος: τη διοίκηση, τη δομή και διάρθρωση του σχολικού συστήματος, τους εκπαιδευτικούς (επιμόρφωση, αξιολόγηση, κ.λπ.) και τους μαθητές (στήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες, των μειονοτήτων, αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών, κ.λπ.). Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η αναγκαία εναρμόνιση ανάμεσα στα δύο στάδια (δημοτικό και γυμνάσιο) της 9-χρονης υποχρεωτικής φοίτησης. δημοκρατικό πνεύμα. Η απόκτηση των απαιτούμενων ικανοτήτων-κλειδιών από όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό των μελών μίας κοινωνίας είναι εκ των ων ουκ άνευ, εάν η κοινωνία αυτή θα είναι Κοινωνία της Γνώσης, και εάν θα διασφαλίζεται η απασχολησιμότητα (employability) των πολιτών της κοινωνίας επιτυγχάνοντας έτσι μία οικονομία της γνώσης (knowledge economy). Είναι φανερό ότι ένα δυσκίνητο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της γραφειοκρατίας που το χαρακτηρίζει δεν μπορεί να ανταποκριθεί Γενικά η εκπαιδευτική πολιτική σε Με βάση το στρατηγικό στόχο της στις ανάγκες των πολιτών στην Κοινωνία 306

2 θέματα οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος, εποπτείας και αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης αναλυτικών προγραμμάτων διαμορφώνεται και ελέγχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες και μηχανισμούς (Υπουργό, Γενικό Διευθυντή, Τμηματάρχες). Η εξουσία και η συμμετοχή των τοπικών φορέων, της σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτικών και των άλλων συντελεστών της κοινωνίας είναι περιορισμένη. Μέχρι σήμερα, 9-χρονη υποχρεωτική φοίτηση (6 χρόνια δημοτικό και 3 χρόνια γυμνάσιο). Τα εννέα αυτά χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης δεν αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο. Πρόσφατα λήφθηκε η πολιτική απόφαση για υποχρεωτική προδημοτική φοίτηση ενός έτους (συνεπώς 10-χρονη υποχρεωτική φοίτηση). Υπάρχει σημαντικό ποσοστό Ευρώπης για τη δημιουργία της Κοινωνίας της Γνώσης μέχρι το 2010, και τους επιμέρους στόχους της Ευρώπης ως προς την εκπαίδευση (μείωση του ποσοστού των που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στο 10%, αύξηση του αριθμού των σπουδαστών στους τομείς των θετικών επιστημών και τεχνολογικών σπουδών και μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, αύξηση του ποσοστού ατόμων που ολοκληρώνει ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 85%, μείωση του αναλφαβητισμού, ίσες ευκαιρίες στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία είναι πρωτίστως δημόσιο αγαθό και δημόσια ευθύνη και αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων στη συνεχή εκπαίδευση), η όλη φιλοσοφία και στόχοι του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου θα πρέπει να τροποποιηθούν ούτως ώστε το σύστημα να καταστεί πιο δημοκρατικό και της Γνώσης. Οι διδακτικές μέθοδοι, τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία-εγχειρίδια που τα συνοδεύουν χρήζουν αναθεώρησης για να καταστεί η διαδικασία της μάθησης πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. Η ετοιμασία αναλυτικών προγραμμάτων και η συγγραφή σχολικών εγχειριδίων δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο της εμπειρίας ή της μίμησης των μοντέλων άλλων χωρών. Η στασιμότητα στη μορφή και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ένα εκπαιδευτικό σύστημα στην Κοινωνία της Γνώσης. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Μαθηματικά, τις Επιστήμες και την τεχνολογία. Θα πρέπει να εισαχθούν σημαντικά στοιχεία αποκέντρωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα, για παράδειγμα η 307

3 διαρροών στο γυμνάσιο. Υπάρχουν ουσιαστικές δυσκολίες κατά τη μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και από εθνικές μειονότητες (πολιτικοί πρόσφυγες, κ.λπ.) εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες. Το υφιστάμενο δυαδικό σύστημα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια, Τεχνικές Σχολές) δημιουργεί και διατηρεί ταξικούς διαχωρισμούς. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών εκτός από τη μητρική και για απόκτηση ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δεν ικανοποιούνται επαρκώς. Υπάρχει στασιμότητα ως προς τις διδακτικές μεθόδους τα αναλυτικά ανθρωποκεντρικό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο η Κύπρος θα οδηγηθεί πέραν της Κοινωνίας της Γνώσης (beyond the knowledge society). Να αναθεωρηθούν τα αναλυτικά προγράμματα καθώς και τα σχολικά εγχειρίδια που αντιστοιχούν σε αυτά. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα αντίστοιχα προγράμματα και εγχειρίδια των Μαθηματικών, των επιστημών και της τεχνολογίας λόγω των προτεραιοτήτων της Ευρώπης αλλά και των απαιτήσεων της σημερινής κοινωνίας. σχολική μονάδα θα πρέπει να αποκτήσει σχετική αυτονομία. 308

4 προγράμματα και τα βιβλία-εγχειρίδια που τα συνοδεύουν παρόλη την εξέλιξη της κοινωνίας και των αναγκών των μαθητών. Ειδικά στη μέση εκπαίδευση, οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι παραδοσιακές, υπάρχει μεγάλος διδακτισμός, ακόμη και «αυταρχισμός», και δεν προωθείται η ομαδική εργασία και η συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική πράξη. Το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από στασιμότητα εφόσον εξακολουθεί και βασίζεται στον κατάλογο διοριστέων, ενώ το σύστημα προϋπηρεσιακής κατάρτισης και επιμόρφωσης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Το φαινόμενο της παραπαιδείας παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη έξαρση. Οι προσφερόμενες θέσεις σε προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτουν μικρό ποσοστό της ζήτησης 309

5 και η εξάρτιση της Κύπρου από την Ελλάδα διευρύνεται. Ως προς τους δείκτες της Ευρώπης, οι στατιστικές της Κύπρου είναι οι εξής: (α) ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών, 14% (10.2% των γυναικών και 18.8% των ανδρών) έχουν εγκαταλείψει το σχολείο πρόωρα, (β) μόνο 17.7% των Κυπρίων που επιδιώκουν ανώτατη εκπαίδευση, σπουδάζουν στους τομείς των θετικών επιστημών και των τεχνολογικών σπουδών (30.1% των ανδρών και μόνο 8.7% των γυναικών), (γ) ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 22 ετών, 86.9% έχουν ολοκληρώσει ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνεπώς ο δεδομένος στόχος ικανοποιείται ήδη, και (δ) 3.7% των ενηλίκων Κυπρίων (3.8% των γυναικών και 3.6% των ανδρών) συμμετέχουν στη συνεχή εκπαίδευση. 310

6 ΠΡΟ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μέχρι σήμερα η προδημοτική εκπαίδευση ήταν εθελοντική. Πρόσφατα λήφθηκε η πολιτική απόφαση όπως η παρακολούθηση από την ηλικία των 4 ετών και 8 μηνών γίνει υποχρεωτική. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νηπιαγωγείο εγκεκριμένο από το Υπουργείο. Η Επιτροπή συνηγορεί ως προς την υποχρεωτική παρακολούθηση από την ηλικία των 4 ετών και 8 μηνών, και ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και όχι προπαρασκευαστική ως προς τη δημοτική εκπαίδευση και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι μάθησης που προσφέρονται καλύτερα για παιδιά αυτής της ηλικίας. Θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά και η αναλογία νηπιαγωγών-μαθητών καθώς και βοηθών-μαθητών στις αίθουσες της προδημοτικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, ο απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση των σχετικών Η παρακολούθηση σε προδημοτικό στάδιο είναι πολύ σημαντική διότι αναπτύσσει την κοινωνικότητα των μικρών παιδιών με όλες τις θετικές συνέπειες ως προς τη μελλοντική τους ανάπτυξη (ομαδική εργασία, κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, ένταξη σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία). Ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης να έχουν πρόσβαση στο σχολείο. Επιπλέον η προδημοτική εκπαίδευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους της όταν σε μια νηπιαγωγό αντιστοιχούν 25 ή 30 παιδιά. Για να μπορέσει η 311

7 προϋποθέσεων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του ολοήμερου, δημόσιου νηπιαγωγείου. προδημοτική εκπαίδευση να πετύχει τους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους της, πρέπει σταδιακά να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε μια νηπιαγωγό όπως συμβαίνει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσμου γενικότερα. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και γενικά η ένταξη των παιδιών από εθνικές μειονότητες (πολιτικοί πρόσφυγες, κ.λπ.) παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Το ολοήμερο σχολείο λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Περίπου το 30% των δημόσιων σχολείων προσφέρουν μεγαλύτερο ωράριο Αφού ο απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη του δημοκρατικού σχολείου σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από το δημοτικό, είτε λόγω ειδικών αναγκών, ή ειδικών περιστάσεων (εθνικές μειονότητες, κ.λπ.). Επίτευξη δημοκρατικού δημοτικού σχολείου. Αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, μεθόδους διδασκαλίας, και εγχειρίδια, τόσο προς απάλειψη του αναλφαβητισμού, όσο και για απόκτηση ικανοτήτων στις νέες τεχνολογίες και τις ξένες γλώσσες. 312

8 λειτουργίας που συνιστά κάποιας μορφής «ολοήμερο» σχολείο (ορισμένα σχολεία παρέχουν μόνο μία επιπρόσθετη ώρα από το κανονικό ωράριο, άλλα δύο επιπρόσθετες ώρες, και κάποια άλλα λειτουργούν μέχρι τις 4μμ). Υπάρχουν ουσιαστικές δυσκολίες ως προς την προσαρμογή των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Οι λόγοι είναι διάφοροι. Κάθε αλλαγή είναι δύσκολη ιδίως εάν το παιδί αναγκάζεται να αλλάξει φίλους και περιβάλλον, αλλά κυρίως η δυσκολία έγκειται στον συγκριτικά απρόσωπο χαρακτήρα των γυμνασίων (μεγαλύτερος αριθμός μαθητών, μετάβαση από κυρίως ένα δάσκαλο σε πολλούς καθηγητές). Γενικά η 9-χρονη υποχρεωτική Θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το ολοήμερο σχολείο σε όλες τις περιοχές που υπάρχει ανάγκη. Σταδιακά θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Υπάρχει παιδαγωγικός ρόλος του απογεύματος και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο χρόνος του μαθητή. Εκτιμούμε ότι ο θεσμός του πολυδύναμου δάσκαλου ενδείκνυται να συνεχίσει. Χρειάζεται να ενισχυθούν και να επεκταθούν οι κατευθύνσεις ώστε να καλύψουν όλες τις περιοχές περιλαμβανομένων της μουσικής, της τέχνης, της φυσικής αγωγής και των ξένων γλωσσών Στις Ειδική εκπαίδευση/κατάρτιση δασκάλων και καθηγητών για να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Σοβαροί παιδαγωγικοί λόγοι συνηγορούν στο ότι ο θεσμός του πολυδύναμου δάσκαλου θα πρέπει να διατηρηθεί. Μέρος των χαρακτηριστικών του καλού εκπαιδευτικού είναι «συναισθηματικής» φύσης και όχι γνωστικής. Επομένως, δεν επιβάλλεται η εισαγωγή ειδικοτήτων στη εκπαίδευση και ειδικά στη δημοτική όπου λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών οι μη γνωστικοί παράγοντες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι δάσκαλοι με ειδικεύσεις σε διάφορα γνωστικά 313

9 φοίτηση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο μαθησιακό σύνολο. απογευματινές, εθελοντικές δραστηριότητες, ενδείκνυται η απασχόληση ειδικών, άρτια, όμως, καταρτισμένων στα παιδαγωγικά για τις δεδομένες ηλικίες παιδιών, π.χ. παιδαγωγοί γυμναστές. Τόσο οι δάσκαλοι, όσο και οι καθηγητές θα πρέπει να τύχουν συγκεκριμένης εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης αναφορικά με την προσαρμογή των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να αναθεωρηθούν και θα πρέπει να αναπτυχθούν νέα εγχειρίδια όπου απαιτούνται σημαντικές αλλαγές, με κύριο γνώμονα την ολιστική αντιμετώπιση της 9-χρονης υποχρεωτικής φοίτησης. αντικείμενα, με γνώση της τεχνολογίας αλλά και γνώση των ειδικών αναγκών του πολιτισμικού χαρακτήρα της σημερινής εκπαίδευσης είναι η καλύτερη απάντηση στις σημερινές συνθήκες στο ερώτημα της εισαγωγής των ειδικοτήτων στην εκπαίδευση. 314

10 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Το 2003 εμφανίστηκε για Ουσιαστική αναθεώρηση του Ενόψει της προβλεπόμενης πρώτη φορά κατάλογος αδιόριστων συστήματος διορισμού. Το νέο διόγκωσης του καταλόγου ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ δασκάλων. Τα παιδαγωγικά τμήματα των ΑΕΙ της Ελλάδας προσφέρουν σε Κύπριους φοιτητές περίπου 300 θέσεις κατ έτος, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει γύρω στις 200 θέσεις (προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση). Παράλληλα υπάρχουν αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα για νηπιαγωγούς και δασκάλους σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς η υφιστάμενη προσφορά θέσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις υφιστάμενες ανάγκες σε νέους δασκάλους. σύστημα θα πρέπει να συνδυάζει ακαδημαϊκά προσόντα και χρόνο αναμονής ως προς την κατάταξη υποψηφίων. Για κάποιο χρονικό διάστημα να διατηρηθεί ο κατάλογος διοριστέων για να είναι ομαλή η μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα διορισμού. Στο νέο σύστημα τα κύρια κριτήρια κατάταξης θα αφορούν ακαδημαϊκά προσόντα, σε σχέση με παιδαγωγικούς τίτλους σπουδών που θα αφορούν άμεσα την Κυπριακή πραγματικότητα. Παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος αναμονής προς αποφυγή της μόνιμης απόκλισης ατόμων που θα αδιόριστων δασκάλων, θα πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα διορισμού ούτως ώστε να διορίζονται οι αξιότεροι και συνεπώς να εξυπηρετούνται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της κοινωνίας της Κύπρου. ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για 315

11 διεκδίκηση θέσεως. Επιπρόσθετα, ενόψει της δημιουργίας καταλόγου αδιόριστων δασκάλων, η Πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον θα περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των θέσεων που προσφέρονται από τα παιδαγωγικά τμήματα των ΑΕΙ της Ελλάδας σε Κύπριους φοιτητές. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η μετάβαση των παιδιών από Να αναπτυχθούν αναλυτικά Η μετάβαση των παιδιών από το (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) το δημοτικό στο γυμνάσιο δεν είναι ομαλή, διότι δεν υπάρχει ολιστική προγράμματα για τις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού και τις δύο δημοτικό στο γυμνάσιο δεν θα πρέπει να αποτελεί μία οδυνηρή προσέγγιση ως προς τα αναλυτικά πρώτες τάξεις του γυμνασίου και να εμπειρία. προγράμματα, τις διδακτικές μεθόδους, κ.λπ.. Τα βιβλία του γυμνασίου διαφέρουν κατά πολύ στη μορφή και την αναγνωσιμότητα από τα βιβλία του δημοτικού. ξαναγραφούν τα διδακτικά εγχειρίδια από επιτροπές που θα περιλαμβάνουν παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων. Βασικός στόχος είναι να εξομαλυνθούν οι διαφορές, να Η μη βαθμολόγηση των γραπτών διαγωνισμάτων των μαθητών αλλά και γενικότερα της όλης επίδοσής τους στο πρώτο τρίμηνο θα έχει ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση να είναι καθαρά διαμορφωτική. Οι καθηγητές 316

12 Το σύστημα αξιολόγησης του γυμνασίου δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς μαθητές. Οι μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βασίζονται σε παραδοσιακού τύπου εξετάσεις που συχνά δεν είναι ούτε έγκυρες ούτε αξιόπιστες. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες συναντούν μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής από το οικείο και ανθρώπινο περιβάλλον στο απρόσωπο και πιο αυστηρό περιβάλλον του γυμνασίου. Συνεπώς, η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες ή από εθνικές μειονότητες παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Υπάρχει σημαντικό ποσοστό διαρροών από το γυμνάσιο. Λόγω υπάρχει συνέχεια και συνέπεια, τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στις προσεγγίσεις, με άλλα λόγια να υπάρξει μία συνολική και ολιστική αντιμετώπιση των αναλυτικών προγραμμάτων της 9-χρονης υποχρεωτικής φοίτησης. Να οργανωθούν σεμινάρια σε περιφερειακή βάση και ημερίδες σε τοπική βάση με συμμετοχή εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων για συζήτηση των θεμάτων που παρουσιάζονται αναφορικά με τη μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ένα απλό διοικητικό μέτρο για τη βελτίωση της μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο θα μπορούσε να είναι η μη βαθμολόγηση των μαθητών στο θα ενημερώνουν τους μαθητές και τους γονείς για τις πιθανές αδυναμίες των μαθητών χωρίς να δίνονται βαθμοί για την επίδοση. Έτσι θα μειωθεί το άγχος των μαθητών και θα ετοιμαστούν για προσαρμογή στο δεύτερο τρίμηνο χωρίς το «σοκ» της άμεσης αλλαγής στις εκπαιδευτικές συνήθειες του σχολείου. Οι συνέπειες της μη επαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών είναι σημαντικές και διευρύνουν το χάσμα μεταξύ της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Θα πρέπει να αποδίδεται σημασία στις προσωπικές ανάγκες του κάθε παιδιού. 317

13 των διαρροών και της μη ικανοποιητικής ένταξης των παιδιών από τις σχετικές κατηγορίες, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός για ορισμένες κατηγορίες ατόμων. Τα αναλυτικά προγράμματα, οι διδακτικές μέθοδοι και τα βιβλία δεν είναι αποδοτικά σε ικανοποιητικό βαθμό. Δεν υπάρχει καθόλου ο θεσμός του ολοήμερου γυμνασίου. πρώτο τρίμηνο. Ένα δεύτερο μέτρο πρέπει να αφορά τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Παρόλη τη ψήφιση ενός νόμου για τις περιπτώσεις αυτές, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες συναντούν μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής. Θα πρέπει να γίνουν ειδικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης για τα ειδικά προβλήματα μάθησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επίσης θα πρέπει να γίνουν ειδικά σεμινάρια για τις μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών ώστε να μη βασίζονται σε παραδοσιακές μορφές (τράπεζες ερωτήσεων). Να τεθεί σε λειτουργία ολοήμερο σχολείο όπου οι περιστάσεις το Η απάλειψη των διαφορών ανάμεσα στα υφιστάμενα βιβλία θα βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση των παιδιών σε πιο τυπικές προσεγγίσεις. Η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών και η απόκτηση ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών θα πρέπει να τύχουν της ανάλογης σημασίας στα αναθεωρημένα αναλυτικά προγράμματα. 318

14 δικαιολογούν και οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται. Να αναθεωρηθούν τα αναλυτικά προγράμματα, οι διδακτικές μέθοδοι και τα βιβλία, για να καταστεί η διαδικασία της μάθησης πιο αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα και να παρέχεται στέρεα γενική παιδεία. Ως προς τις διδακτικές μεθόδους θα πρέπει να προωθείται η ομαδική και συνεργατική εργασία. Αφού απώτερος στόχος είναι το δημοκρατικό γυμνάσιο, η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, και η ένταξη των παιδιών από τις διάφορες ειδικές κατηγορίες θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητας για να απαλειφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. Τα θέματα αυτά χρειάζεται να μελετηθούν 319

15 ιδιαίτερα για να κατανοηθούν οι αιτίες των διαρροών. ΛΥΚΕΙΟ Η φοίτηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική. Το δημόσιο σύστημα ανώτατης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι δυαδικό. Ο ένας τύπος σχολείου είναι το Λύκειο και ο άλλος τύπος σχολείου είναι οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές. Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών φοιτά στα Λύκεια. Το πρόγραμμα γενικής παιδείας που προσφέρουν οι δύο τύποι σχολείων διαφέρει σε ποιότητα και ευρύτητα περιεχομένου. Κύριος σκοπός του λυκείου είναι η εισαγωγή στα πανεπιστήμια ενώ κύριος Να επεκταθεί σταδιακά η υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Να καταργηθεί σταδιακά το δυαδικό σύστημα, με τη διαμόρφωση ενός νέου σχολείου του Ενιαίου Λυκείου με την πραγματική έννοια του όρου. Το κοινό μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων του ενιαίου σχολείου να εφαρμοσθεί σε όλα τα σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να είναι εφικτή η ταυτόχρονη καθολική υλοποίηση του ενιαίου Εθνικού Απολυτηρίου (βλέπε Αποκλεισμοί ή διακρίσεις ταξικής ή άλλης μορφής, δεν συνάδουν με την έννοια του δημοκρατικού σχολείου. Όπως και για τις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι και στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το δημόσιο σχολείο θα πρέπει να είναι πραγματικά ενιαίο και να προσφέρει στέρεα γενική παιδεία για όλους. Η τεχνική επιστημονική παιδεία είναι μεγάλης σημασίας για μία χώρα. Η ουσιαστική αύξηση ατόμων με πανεπιστημιακή μόρφωση στις τεχνολογικές σπουδές (τόσο των ανδρών αλλά και των γυναικών) 320

16 σκοπός των τεχνικών επαγγελματικών σχολών είναι η εκπαίδευση-κατάρτιση των μαθητών για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας. Το σύστημα αυτό διατηρεί και ενισχύει τους ταξικούς/ κοινωνικούς διαχωρισμούς και συνεπώς παρουσιάζει κοινωνικά, πολιτικοεκπαιδευτικά και παιδαγωγικά μειονεκτήματα. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε αναντιστοιχία προς τη σύγχρονη αντίληψη για τον εκδημοκρατισμό του σχολικού συστήματος. Η ελεύθερη επιλογή μαθημάτων φαινομενικά παρέχει μεγάλη ευελιξία, αλλά στην πραγματικότητα αυτό οδηγεί σε σοβαρότατες πρακτικές δυσκολίες και αδιέξοδα για τους μαθητές με την επιλογή παρακάτω). Τα αναλυτικά προγράμματα του ενιαίου σχολείου θα προνοούν στέρεα γενική παιδεία, κοινή για όλους, περιλαμβανομένης της εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών σε ικανοποιητικό επίπεδο. Να εισαχθεί επίσης η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας. Η απόκτηση ουσιαστικών ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών θα αποτελεί μέρος της γενικής παιδείας. Να περιοριστούν οι επιλογές μαθημάτων, σε ένα σχετικά μικρό αριθμό θεματικών ενοτήτων (θεωρητική, θετική, τεχνολογική, κ.λπ.). Δεν είναι ανάγκη να προσφέρονται όλες οι ενότητες επιλογών σε κάθε (ενιαίο) Λύκειο αποτελεί ρητό στόχο της ΕΕ στο πλαίσιο της επίτευξης του στρατηγικού στόχου της Κοινωνίας της Γνώσης. Συνεπώς, η τεχνολογική κατεύθυνση (επιλεγόμενων μαθημάτων) θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί, και να προσφέρεται σε όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό Λυκείων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τροχοδρομηθούν συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες, σε διάφορα επίπεδα, για την ενθάρρυνση μεγαλύτερου αριθμού μαθητών (κυρίως μαθητριών) να επιδιώκουν πανεπιστημιακές σπουδές στις θετικές επιστήμες ή τις τεχνολογικές σπουδές (η «εκστρατεία» αυτή θα πρέπει φυσικά να αρχίσει από τις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης για να 321

17 συνδυασμών μαθημάτων που δεν τους οδηγεί πουθενά. Το φαινόμενο της παραπαιδείας παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη έξαρση. Αυτό αφορά κυρίως μαθητές του λυκείου, οι οποίοι αναζητούν συμπληρωματική «φροντιστηριακή» βοήθεια στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν επιτυχώς μία θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. επιλογών σε κάθε (ενιαίο) Λύκειο. Τέλος, θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί το κύρος του Απολυτηρίου του (ενιαίου) σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από διαδικασίες αξιόπιστες και αδιάβλητες, με συνεχή αξιολόγηση των μαθητών οι εξετάσεις (πολλαπλές δοκιμασίες για ένα μάθημα, τόσο στη 2 η όσο και στην 3 η Λυκείου), διεξάγονται με αδιάβλητο, αξιόπιστο και αξιοκρατικό τρόπο, σε εθνικό επίπεδο Συνεπώς Εθνικό Απολυτήριο, μέσω του οποίου θα παρέχεται πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση (με το ενδεχόμενο να προσφέρονται κάποια μόρια για να ενισχύεται η θέση κάποιου σε σχέση με την περίοδο αναμονής του) και αρθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα και να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των παιδιών σε αυτούς τους τομείς). Το Απολυτήριο των δημόσιων σχολείων της Κύπρου αναγνωρίζεται ήδη από χώρες του εξωτερικού για εισδοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αναβάθμισή του σε Εθνικό Απολυτήριο θα οδηγήσει σε αυξημένη εγκυρότητα και αναγνώριση εντός και εκτός Κύπρου. Παράλληλα, το Εθνικό Απολυτήριο θα παρέχει πρόσβαση, σε διαχρονική βάση, στα ΤΕΙ και ΑΕΙ της Ελλάδας και Κύπρου (βλέπε παρακάτω). Αυτό, αναμένεται να περιορίσει την παραπαιδεία. Οι απολυτήριες εξετάσεις μπορεί 322

18 στα επαγγέλματα. να γίνονται κατά το πρότυπο των εισαγωγικών, κατατακτήριων εξετάσεων. Το επιχείρημα ότι μόνο οι εισαγωγικές, κατατακτήριες εξετάσεις μπορεί να είναι αδιάβλητες και αξιοκρατικές δεν γίνεται αποδεκτό. Το Εθνικό Απολυτήριο θα αποτελεί τίτλο με αυξημένη εγκυρότητα, με κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση και με διεθνή ισοτιμία. Έτσι σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα πρόκειται για τίτλο αναγνωρισμένο και αναγνωρίσιμο. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Επί του παρόντος λειτουργούν Οι τεχνικές σχολές θα πρέπει Οι λόγοι για την προτεινόμενη ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ δύο τύποι σχολείων, τα λύκεια και οι σταδιακά να μετεξελιχθούν σε ενοποίηση των δύο τύπων σχολείων τεχνικές σχολές. λύκεια, όπου θα προσφέρεται η εξηγούνται πιο πάνω. Επισημαίνεται Εντός των τεχνικών σχολών κατεύθυνση των τεχνολογικών ότι στόχος θα πρέπει να είναι η 323

19 λειτουργεί σύστημα μαθητείας για τα μαθημάτων επιλογής για το Εθνικό παροχή τεχνικής επιστημονικής παιδιά που επιθυμούν να Απολυτήριο. Νοείται ότι θα παιδείας. καταρτιστούν και να μπουν στην αγορά εργασίας. προηγηθεί μία καλά προετοιμασμένη πειραματική εφαρμογή. Τα λύκεια που θα μετεξελιχθούν από τις πρώην τεχνικές σχολές μπορεί να έχουν διπλό ρόλο - τις πρωινές ώρες θα λειτουργούν ως λύκεια και τις απογευματινές ώρες θα προσφέρουν μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση. Παρόλο, που ιδεωδώς όλα τα άτομα θα ολοκληρώνουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (και θα έχουν την ίδια στέρεα γενική παιδεία), εντούτοις κάποια παιδιά δυνατό να θέλουν να προετοιμασθούν για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας αμέσως μετά τη γυμνασιακή τους μόρφωση. Είναι σημαντικό να αυξηθεί το Συνεπώς, θα πρέπει να συνεχίσει να ενδιαφέρον των γυναικών στις παρέχεται κάποιο σύστημα θετικές και τεχνολογικές σπουδές. μαθητείας. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Υπάρχουν κατάλογοι Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης να Η κατοχή πανεπιστημιακού ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ διοριστέων για τις διάφορες ειδικότητες. Σε πολλές περιπτώσεις η αναμενόμενη περίοδος αναμονής έχουν τα άτομα τα οποία, επιπρόσθετα του πτυχίου στην απαιτούμενη ειδικότητα, είτε τίτλου σε σχετική ειδικότητα είναι αναγκαίο αλλά όχι επαρκές προσόν για διορισμό σε θέση εκπαιδευτικού ανέρχεται σε κάποιες δεκάδες έτη κατέχουν δευτερεύοντα τίτλο στημέσηεκπαίδευση ΣτηνΕυρώπη 324

20 ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η περίοδος αναμονής φτάνει τα εκατόν χρόνια. Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους έχει οποιοσδήποτε κατέχει πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισοδύναμο προσόν στις σχετικές ειδικότητες. σπουδών σε παιδαγωγική κατάρτιση είτε έχουν μεταπτυχιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (και στις δύο περιπτώσεις ο φόρτος εργασίας ισοδυναμεί με ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης). Τα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης προσφέρονται από τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου ή άλλα αναγνωρισμένα ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού. και διεθνώς, η καθιερωμένη πρακτική είναι ότι η απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στα παιδαγωγικά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης εκπαιδευτικού μέσης εκπαίδευσης. Μάλιστα η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος αποκτάται από ασκούμενο εκπαιδευτικό μόνο εάν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη περίοδο παρακολούθησης (probationary period) μετά την απόκτηση των τυπικών προσόντων (πανεπιστημιακό πτυχίο στην σχετική ειδικότητα και πανεπιστημιακό δίπλωμα παιδαγωγικής κατάρτισης). 325

21 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Ήδη έγιναν επιμέρους Σε γενικές γραμμές, χρειάζεται Εκτός από τη γνώση και τις ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ αναφορές στα αναλυτικά καθολική αναθεώρηση των δεξιότητες (skills), για να ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ προγράμματα. Τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις μίας αναλυτικών προγραμμάτων για να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες μίας Κοινωνίας της Γνώσης και οδηγηθούμε πέραν από την Κοινωνία της Γνώσης, απαιτούνται «ικανότητες, στάσεις και Κοινωνίας της Γνώσης, πολύ ακόμη πέραν από αυτή (beyond the πεποιθήσεις» ( competencies, περισσότερο μίας παιδείας όπου ο knowledge society). dispositions and attitudes ). κάθε πολίτης θα πρέπει να αποκτήσει, σε ικανοποιητικό βαθμό, διάφορες ικανότητες-κλειδιά (competencies) πέραν της Κοινωνίας της Γνώσης (ελεύθερο και δημοκρατικό πνεύμα, κριτική σκέψη, συνεργασία, φαντασία, δημιουργικότητα, σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες και δικαιώματα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, «φιλία», Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος που αφορά την «παιδεία του πολίτη» (citizenship education). Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να αξιολογούνται από ειδικούς, σε τακτά χρονικά διαστήματα. συνειδητοποίηση της Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πολυπολιτισμικότητας και της παραμένει αρμόδιο για την ανάπτυξη ιδιαιτερότητας). προγραμμάτων και τη συγγραφή 326

22 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των σχολικών βιβλίων/εγχειριδίων. των σχολικών βιβλίων/εγχειριδίων. ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕ Α Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναθέσει σε ομάδες πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών τον προσδιορισμό των εθνικών επιπέδων. Τα αναλυτικά προγράμματα διατυπώνουν ρητά και σαφώς τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους (οι στόχοι είναι αναπόσπαστο μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων). Συνεπώς, υπάρχουν ήδη εθνικοί μαθησιακοί στόχοι και επομένως τα εθνικά επίπεδα είναι ήδη προσδιορισμένα. Η προτεινόμενη αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων, αυτονόητα θα οδηγήσει και στην αναθεώρηση των υφιστάμενων εθνικών εκπαιδευτικών στόχων. Η πιστοποίηση κατά πόσον οι δεδομένοι στόχοι έχουν εκπληρωθεί και σε ποιο βαθμό, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, μέσω της οποίας διαφαίνεται ο βαθμός αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του σχολείου (school effectiveness and school efficiency). Από ότι αντιλαμβάνεται η Επιτροπή, κύριος σκοπός της προώθησης των εθνικών επιπέδων, είναι ο προσδιορισμός κάποιων μετρήσιμων κριτηρίων/ standards σε εθνικό επίπεδο, για να «μετράται» η αποδοτικότητα των σχολικών μονάδων και συνεπώς να γίνεται κάποια κατάταξη των σχολείων. Αυτή η ερμηνεία των «εθνικών επιπέδων» είναι ξένη προς την ιδέα του δημοκρατικού σχολείου. Συνάδει περισσότερο με το πνεύμα των επιχειρήσεων, της εμπορικού τύπου αποτελεσματικότητας, του επιχειρησιακού ανταγωνισμού και των νεοφιλελεύθερων 327

23 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ιδεολογημάτων. υιοθετηθούν οι σχετικοί δείκτες ποιότητας της ΕΕ. Επισημαίνεται ότι οι δείκτες αυτοί δεν είναι standards, αλλά αποτελούν μηχανισμούς διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας του σχολικού εκπαιδευτικού έργου. Η ουσία θα πρέπει να είναι οι μαθησιακοί στόχοι (οι οποίοι ήδη υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονισθούν) και οι δείκτες ποιότητας (οι οποίοι θα πρέπει να διατυπωθούν). Οι εθνικοί μαθησιακοί στόχοι, εκφρασμένοι σε διάφορα επίπεδα (μάθημα, εκπαιδευτική βαθμίδα, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα) αποτελούν σημεία σύγκλισης και αναφοράς ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. Αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους από τη μία βαθμίδα στην επόμενη. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Προγράμματα εκπαίδευσης και Ίδρυση των ΜΙΕΕΚ, τα οποία θα Η ίδρυση είναι συνυφασμένη με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ κατάρτισης προσφέρονται από το προσφέρουν προγράμματα σε την πρόταση για επανίδρυση του 328

24 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΙΕΕΚ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφοίτους του νέου Ενιαίου Ενιαίου Λυκείου, στο οποίο θα (εσπερινά γυμνάσια, εσπερινές Λυκείου, σε αποφοίτους του συνυπάρξουν η γενική με την τεχνικές σχολές, κρατικά ινστιτούτα συστήματος μαθητείας, σε τεχνική παιδεία. Στα ιδρύματα αυτά επιμόρφωσης, απογευματινά και εργαζόμενους που θέλουν να θα γίνεται η απαιτούμενη εξειδίκευση βραδινά τμήματα των τεχνικών αποκτήσουν νέες ή να έτσι που άτομα τα οποία θα σχολών, επιμορφωτικά κέντρα και το καλυτερεύσουν υπάρχουσες επιλέγουν να μπουν στην αγορά, να σύστημα μαθητείας), το Υπουργείο δεξιότητές τους, και σε ανέργους προετοιμάζονται κατάλληλα, Εργασίας και Κοινωνικών που θέλουν να αποκτήσουν κάποιο βελτιώνοντας τις γνώσεις και Ασφαλίσεων (Κέντρο προσόν που απαιτείται για εξεύρεση δεξιότητές τους. Παραγωγικότητας, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο και Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων), και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. εργασίας. Η πρόταση θα συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, πρωταρχικοί στόχοι της οποίας είναι η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η καταπολέμηση του αποκλεισμού. Ικανοποίηση του στόχου της διαβίου μάθησης. 329

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Κοινωνία και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Κοινωνία και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου και Μέλος της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Παρέμβαση στο 21 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης

Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) Σκοπός: Η προσφορά ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική στο ΑΠΚΥ: Προσδοκίες και Επιτυχίες Πέτρος Πασιαρδής Kαθηγητής Eκπαιδευτικής Ηγεσίας Ανοικτό Πανεπιστήμιο Kύπρου P.O.Box 24801 1304 Λευκωσία, Kύπρος FAX (+357-22) 411972

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) Έκθεση Πεπραγμένων 2006-2008

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) Έκθεση Πεπραγμένων 2006-2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) Έκθεση Πεπραγμένων 2006-2008 Δεκέμβριος 2008 Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Διεύθυνση: Τ.Θ. 12758, 2252 Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Το Ισραήλ κατέχει ένα αξιόλογο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως με κάποια από τα πανεπιστήμια του να κατατάσσονται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα