Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση"

Transcript

1 I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν άμεση συνάφεια με τις προσδοκίες της πολιτείας για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τις σχολικές μονάδες αλλά και γενικότερα για ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Συγκεκριμένα, επιδιώκουμε με την εφαρμογή του ΠΣΑ να επιτύχουμε τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα σε κάθε σχολική μονάδα ώστε τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές, να βελτιώνονται αξιοποιώντας διαδικασίες αναστοχασμού, έννοια που συνάδει με τις βασικές αρχές της δημοκρατικής παιδείας. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό, χρειαζόμαστε μαθητές και εκπαιδευτικούς δεκτικούς αλλά και εποικοδομητικά κριτικούς στην αντίθετη άποψη. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας, θα βελτιώσουν τις δικές τους πρακτικές, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως κάποιοι άλλοι άνθρωποι γύρω τους μπορούν να τους στηρίξουν και να τους παρέχουν χρήσιμες συμβουλές προς την κατεύθυνση αυτού του σκοπού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές που εισηγούμαστε στα πλαίσια του ΠΣΑ. Βασικές αλλαγές που υιοθετούνται με το ΠΣΑ Εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης της σχολικής μονάδας που αποσκοπεί στη βελτίωσή της και στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (π.χ. γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, ευρύτερη κοινότητα κτλ.). Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες εφαρμογής του από τα σχολεία της Κύπρου σήμερα. Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος (αξιοποίηση του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης) Παροχή στήριξης του εκπαιδευτικού από άτομα που βρίσκονται στη σχολική μονάδα μέσω της δημιουργίας θέσης Παιδαγωγικού Συμβούλου αξιοποιώντας άτομα που βρίσκονται σήμερα στο ρόλο του Βοηθού Διευθυντή. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται άτομα που σήμερα κατέχουν θέση Βοηθού Διευθυντή και ταυτόχρονα δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ενδοσχολική επιμόρφωση. Στη Μέση (Γενική και Τεχνική) Εκπαίδευση ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος παρέχει επιμόρφωση στα άτομα της ειδικότητάς του Ανάπτυξη εναλλακτικών βαθμίδων ανέλιξης που αποσκοπούν σε αξιοποίηση των διοικητικών ικανοτήτων (δημιουργία θέσης Βοηθού Διευθυντή), μεντορικών ικανοτήτων (δημιουργία θέσης Παιδαγωγικού Συμβούλου) και διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (δημιουργία θέσης Ανώτερου Εκπαιδευτικού). 1

2 Ανάπτυξη ξεχωριστών κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε σύστημα και αντίστοιχων εργαλείων μέτρησης Η αρχαιότητα δεν αποτελεί το πλέον καθοριστικό κριτήριο για την προαγωγή των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να αξιοποιείται καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, η έναρξη διαδικασιών προαγωγής των απλών εκπαιδευτικών μετατοπίζεται στο τέλος του 8 ου έτους υπηρεσίας. Συγκέντρωση δεδομένων αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγής από τέσσερις διαφορετικές πηγές (δύο εξωτερικοί αξιολογητές, ο οικείος διευθυντής και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός) Μετεξέλιξη του ρόλου του Επιθεωρητή σε Αξιολογητή. Οι Αξιολογητές θα έχουν ως κύρια ευθύνη την εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για σκοπούς προαγωγής Ο ρόλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) αναβαθμίζεται σημαντικά αφού οι εισηγήσεις μας προβλέπουν πως η ΕΕΥ θα επιλέξει τα άτομα που θα προαχθούν χωρίς να τη δεσμεύουν οι βαθμολογίες των άλλων πηγών αξιολόγησης (Αξιολογητής, Διευθυντής, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός). Το σύστημα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγής των αποσπασμένων εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη το ρόλο που σήμερα οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιτελέσουν Δημιουργία συστήματος μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ που επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας των Αξιολογητών (εργοδότηση Αξιολογητών με συμβόλαιο) καθώς και των προτεινόμενων οργάνων αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό το ΠΣΑ θα μπορεί να βελτιώνεται σε συνεχή βάση Αυξάνεται η διαφάνεια και δημοκρατικότητα του συστήματος με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό λειτουργό Σύσταση ανεξάρτητης αναθεωρητικής επιτροπής για εξέταση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των συνδικαλιστικών τους οργάνων ως παρατηρητή Πρέπει να τονιστεί ότι τα συστήματα αξιολόγησης που παρουσιάζονται στο ΠΣΑ και επιτυγχάνουν την υλοποίηση των στόχων του είναι κυρίως το σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και το σύστημα της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Τα συστήματα αυτά ενθαρρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να εμπλακούν σε διαδικασίες αναστοχασμού αναγνωρίζοντας τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση μέσα από τις εμπειρίες που αποκτούν στη συνεχή τους προσπάθεια για αλλαγή. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει ένα συνδετικό κρίκο, ανάμεσα στο διαμορφωτικό και στο συγκριτικό / τελικό σύστημα αξιολόγησης. Το κοινό τους στοιχείο είναι η υποχρέωση των εκπαιδευτικών να υποβάλλουν τον Ατομικό Φάκελο Επιτευγμάτων. Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύεται στην πράξη πως το συγκριτικό / τελικό σύστημα αξιολόγησης αναγνωρίζει ως σημαντικό χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού 2

3 εκπαιδευτικού την ικανότητά του να αναστοχάζεται και να ασκεί αυτοκριτική, ώστε αναγνωρίζοντας αδυναμίες του, να βελτιώνεται. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι βασικότερες οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΠΣΑ. Οικονομικές επιπτώσεις Για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του ΠΣΑ χωρίς να δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στο κράτος, προτείνονται τα πιο κάτω: Α. Κατάργηση των θέσεων Βοηθών Διευθυντών Α στη Μέση (Γενική και Τεχνική) Εκπαίδευση, και ενσωμάτωσή τους στις θέσεις Βοηθών Διευθυντών και Παιδαγωγικών Συμβούλων της βαθμίδας αυτής Β. Σύμπτυξη όλων των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Εκπαίδευσης που διαχωρίζονται σε κύκλο Α και κύκλο Β με αποτέλεσμα την κατάργηση 40 θέσεων Διευθυντών και ενσωμάτωσή τους στις θέσεις Βοηθών Διευθυντών και Παιδαγωγικών Συμβούλων της βαθμίδας αυτής Γ. Αντικατάσταση του σώματος Επιθεωρητών και δημιουργία μειωμένου αριθμού θέσεων Αξιολογητών (οι θέσεις Αξιολογητών που θα χρειαστούν είναι 27 για τη Δημοτική Εκπαίδευση και 30 για τη Μέση Εκπαίδευση) Δ. Σταδιακή εφαρμογή του ΠΣΑ με τρόπο ώστε οι οικονομικές επιπτώσεις να κατανεμηθούν σε περίοδο δέκα (10) ετών. Σημειώνεται πως οι οικονομικές επιπτώσεις για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια είναι συγκριτικά λιγότερες Α. Σύνοψη οικονομικών επιπτώσεων στη Μέση Εκπαίδευση (Γενική και Τεχνική) Δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων Βοηθών Διευθυντών και Παιδαγωγικών Συμβούλων στη Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση. Προτείνεται η αναβάθμιση της μισθοδοσίας των Βοηθών Διευθυντών και Παιδαγωγικών Συμβούλων στην κλίμακα Α12+1 λόγω της κατάργησης των θέσεων Βοηθών Διευθυντών Α. Μηδενίζεται ο διδακτικός χρόνος των Διευθυντών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Δημιουργείται νέα θέση Ανώτερου Εκπαιδευτικού, η οποία προϋποθέτει 20 χρόνια υπηρεσίας και ως εκ τούτου, λόγω της μισθολογικής κλίμακας στην οποία ήδη βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί αυτοί. 3

4 Β. Σύνοψη οικονομικών επιπτώσεων στη Δημοτική / Προδημοτική Εκπαίδευση Το κόστος που εξοικονομείται από τη σύμπτυξη του κύκλου Α και κύκλου Β δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων Βοηθών Διευθυντών και Παιδαγωγικών Συμβούλων. Δημιουργείται η ανάγκη για ένα σύνολο 111 νέων θέσεων ΒΔ. Με τον τρόπο αυτό η αναλογία Εκπαιδευτικών ανά Παιδαγωγικό Σύμβουλο διατηρείται σε ρεαλιστικά επίπεδα ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Οι θέσεις αυτές αναμένεται να πληρωθούν από υφιστάμενους Δασκάλους οι οποίοι θα πάρουν προαγωγή. Υποθέτουμε ότι για να προαχθεί κάποιος Δάσκαλος στη θέση του ΒΔ θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 13 μέχρι 18 χρόνια υπηρεσίας στην θέση του Δάσκαλου. Μειώνεται ο διδακτικός χρόνος των Βοηθών Διευθυντών και Παιδαγωγικών Συμβούλων στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση (2 περίοδοι εβδομαδιαίως). Ως αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής θα υπάρξει κόστος για ορισμένες νέες θέσεις. Δημιουργείται νέα θέση Ανώτερου Εκπαιδευτικού, η οποία προϋποθέτει 20 χρόνια υπηρεσίας και ως εκ τούτου, λόγω της μισθολογικής κλίμακας στην οποία ήδη βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί αυτοί. Γ. Σύνοψη οικονομικών επιπτώσεων σε σχέση με το θεσμό του Αξιολογητή Στη Μέση Εκπαίδευση μειώνεται ο αριθμός των Αξιολογητών σε περίπου 30 (από 39 που είναι σήμερα οι Επιθεωρητές). Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται η κλίμακα τους στην Α14 (από Α13+2 στην οποία βρίσκονται σήμερα οι Επιθεωρητές). Στη Δημοτική Εκπαίδευση μειώνεται ο αριθμός των Αξιολογητών σε περίπου 27. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται η κλίμακα τους στην Α14 (από Α13 στην οποία βρίσκονται σήμερα οι Επιθεωρητές). Mεταβατικές ρυθμίσεις Για να είναι δυνατή η υλοποίηση του ΠΣΑ, είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν σταδιακά οι αλλαγές που προτείνονται. Στην τελική πρότασή μας περιλαμβάνονται επτά (7) στάδια μέσα από τα οποία θα περάσει η ομαλή ένταξη του ΠΣΑ στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στα πρώτα στάδια βασική μέριμνά μας είναι να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του ΠΣΑ και να υλοποιήσουν όσες είναι πιο κοντά στις πρακτικές που ακολουθούνται σήμερα (π.χ. διαμορφωτικό σύστημα αξιολόγησης, αρχική κατάρτιση των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών). Επίσης έγινε προσπάθεια ώστε οι οικονομικές επιπτώσεις του ΠΣΑ να κατανεμηθούν σε ένα μεγάλο εύρος χρόνου ώστε το κράτος να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές. Τέλος, προνοείται η παράλληλη χρήση συστημάτων ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευτικώ ν (π.χ. άτομα που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προαχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, Επιθεωρητές). 4

5 Συμπερασματικά Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι η εισαγωγή του ΠΣΑ θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που προωθεί το Υπουργείο σας και ειδικότερα στη δημιουργία ενός Δημοκρατικού και Ανθρωποκεντρικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Τα επί μέρους συστήματα που προτείνονται στηρίζονται σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο που προκύπτει από τη σύγχρονη βιβλιογραφία στα θέματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικής διοίκησης. Ταυτόχρονα όμως λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το συγκείμενο στο οποίο καλείται να εφαρμοστεί το ΠΣΑ και η ανάγκη να διατηρήσει την πρακτικότητά του χωρίς να μειώνεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη θέση του Βοηθού Διευθυντή, ώστε να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικοί και κατά συνέπεια η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ρόλος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται η ποιότητα της αξιολόγησης μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών ελέγχου των πηγών αξιολόγησης και ιδιαίτερα του εξωτερικού αξιολογητή. Επιπλέον, το ΠΣΑ έχει τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής καθώς έχουν περιληφθεί σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις στο προσχέδιο Νομοσχεδίου που επισυνάπτεται και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ευαισθησίες των επηρεαζόμενων φορέων και είναι συμβατές με το Σύνταγμα και την Κυπριακή νομοθεσία. Τέλος, έχουμε σεβαστεί την ανάγκη του Κράτους για οικονομική περισυλλογή ως εκ τούτου θεωρούμε πως οι οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις εισηγήσεις μας είναι εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του Κράτους. 5

ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης

ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης Κάθε σύστημα πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών, οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου

XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου Βασικές Αρχές της Μεθοδολογίας για την Ανάπτυξη του ΠΣΑ Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΠΣΑ, ήταν ο λεπτομερής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMΒΡΙΟΣ, 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα