Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"

Transcript

1 Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο ευρωπαϊκό χώρο, µόνο στα στοιχεία της ιστορικής και πολιτιστικής τους κληρονοµιάς µπορεί να βασιστεί. Μεταξύ των συντελεστών, που συµβάλλουν στην έκφραση αυτής της κληρονοµιάς, είναι και η επιστηµονική διερεύνηση και προβολή των υλικών φορέων της ιστορικής µνήµης, δηλαδή των µνηµείων. Ίσως γι αυτό η προστασία και ανάδειξη των µνηµείων αντιµετωπίζεται σήµερα από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και γενικότερα, ως ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικοπολιτικά θέµατα της εποχής µας. Κράτη και πολίτες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη σηµασία της διάσωσης του µνηµειακού πλούτου του παρελθόντος τους. Η λειτουργία αρχείου, στο οποίο να συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που τεκµηριώνουν τα µνηµεία µιας χώρας, διευκολύνει την ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας και συµβάλει στην προστασία, στη συντήρηση και στην ανάδειξή τους. Η καταγραφή, η τεκµηρίωση και η αξιολόγηση αποτελούν προϋποθέσεις για την εκπόνηση και εφαρµογή µελετών επέµβασης και προστασίας σε µεµονωµένα µνηµεία και µνηµειακά σύνολα. Επιπλέον ο εντοπισµός και χαρτογραφική αρχειοθέτηση των µνηµείων χρησιµεύει άµεσα στη χωροθέτηση των νέων παραγωγικών λειτουργιών στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραµµάτων, έτσι ώστε οι σύγχρονες και µελλοντικές ανάγκες σε υποδοµή παντός είδους να µην έρχονται σε σύγκρουση µε την πολιτική της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως δυστυχώς έχει γίνει µέχρι σήµερα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Για µια µικρή χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία όµως διαθέτει πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά, η λειτουργία αρχείου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία κατά τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και την ανάκτηση των πληροφοριών, καθιστούν τεχνικά και οικονοµικά εφικτή τη λειτουργία ενός αυτοµατοποιηµένου αρχείου µνηµείων µε πολλές εφαρµογές. Με αυτά τα δεδοµένα, και χάρη στην οικονοµική υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, ξεκινήσαµε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης σχετικό ερευνητικό πρόγραµµα, ενταγµένο στο ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός του προγράµµατος είναι να µελετηθεί το περιεχόµενο του αρχείου, η µέθοδος συλλογής των πληροφοριών, η οργάνωση των βάσεων δεδοµένων, η επεξεργασία ανάκτηση των στοιχείων και η περαιτέρω ανάπτυξη του αρχείου σε µια περιοχή της Ελλάδας, όπως είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε προοπτική όµως τη γενίκευσή του σε ολόκληρη της χώρα. Το πρόγραµµα εκτελείται µε τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, της 9 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της 4 ης Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων. Υπολογίζεται ότι σύντοµα θα προχωρήσει η συνεργασία και µε τις υπόλοιπες εφορείες της περιφέρειας. Βασική παραδοχή στη φιλοσοφία του προγράµµατος είναι ότι κάθε ιδέα για το πως πρέπει να λειτουργήσει ένα σύγχρονο αρχείο µνηµείων, οφείλει, όχι µόνο να τεκµηριώνεται θεωρητικά, αλλά και να επαληθεύεται µέσω πρακτικής εφαρµογής. Γι αυτό, στόχος της εργασίας ως συνόλου και ως επιµέρους αντικειµένων που την συνθέτουν, είναι να προσπαθήσει να δώσει εφαρµόσιµες λύσεις σε πρακτικά ζητήµατα. Συνέπεια αυτής της παραδοχής είναι η επιλογή και µελέτη αντιπροσωπευτικού πειραµατικού υλικού, τόσο ως προς τους τύπους µνηµείων, όσο και ως προς τη χωροταξική τους κατανοµή. Αυτό εξασφάλισε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο εργάζεται η οµάδα που συγκροτήθηκε µε παρόµοιο σκεπτικό, ώστε να συνδυάζει τη θεωρητική µε την εφαρµοσµένη γνώση και πείρα. Οι κατ αρχήν στόχοι του προγράµµατος ήταν: - η καταγραφή σε αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε είδους αρχιτεκτονικού µνηµείου, - η διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των δεδοµένων, µε σκοπό την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και τη διευκόλυνση του έργου της προστασίας, 1

2 - η δηµιουργία µοντέλου καταγραφής και οργάνωσης των βάσεων δεδοµένων σε περιφερειακό επίπεδο κατά τρόπον ώστε η µελλοντική γενίκευση εφαρµογής του να οδηγήσει στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων της χώρας. Μέχρι στιγµής έχουν περατωθεί οι αναγκαίες εργασίες υποδοµής. Οριστικοποιήθηκε η µορφή των δελτίων καταγραφής των πληροφοριών, ολοκληρώθηκε η οργάνωση της βάσης δεδοµένων και ήδη έχει αρχίσει η καταχώρηση, η επεξεργασία και η ανάκτηση στοιχείων. Επίσης έχει εισαχθεί στη βάση το απαραίτητο χαρτογραφικό υλικό. Η πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος άρχισε από το Νοµό Θεσσαλονίκης και το πειραµατικό υλικό που έχει καταχωρηθεί ανέρχεται µέχρι στιγµής σε 350 περίπου µνηµεία. Υπολογίζεται ότι σύντοµα η εργασία θα επεκταθεί και στους άλλους νοµούς της Περιφέρειας. 2. Οργανωτική διάρθρωση Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων του αρχείου σε µία κεντρική µονάδα δεν αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση στο οργανωτικό πρόβληµα. Εξαιτίας του µεγάλου όγκου και της ποικιλίας των πληροφοριών, θα προέκυπταν σοβαρές δυσκολίες, τόσο στην οργάνωση και ενηµέρωσή του, όσο και στην εν γένει διαχείρηση και αξιοποίησή του. Η ευελιξία και η εύκολη πρόσβαση του χρήστη στις βάσεις δεδοµένων, έπρεπε να παραµείνει ως µια από τις βασικές αρετές του αρχείου. Επιπλέον είναι απαραίτητο η συλλογή του υλικού να ανατεθεί στους έχοντες πλήρη εποπτεία του χώρου και του αντικειµένου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη πληρότητα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις, ελλείψεις και σπατάλη χρόνου εργασίας και οικονοµικών µέσων. Το Εθνικό Αρχείο Μνηµείων λοιπόν θα µπορούσε να αποτελείται από ένα σύνολο περιφερειακών επιµέρους αρχείων που καλύπτουν ισάριθµες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Μια τέτοια διάρθρωση, για παράδειγµα, θα µπορούσε να βασιστεί στην ισχύουσα διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 περιφέρειες, όπως φαίνεται στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας. Οι πρωτογενείς πληροφορίες, που υπάρχου, ή παράγονται στις εφορείες αρχαιοτήτων, κανονικοποιούνται µέσω των τυποποιηµένων εντύπων καταγραφής και εισάγονται στο αρχείο της αντίστοιχης περιφέρειας. Οι εφορείες µιας περιφέρειας, που έχουν άµεση πρόσβαση στο αντίστοιχο περιφερειακό αρχείο, µπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται στα υπολογιστικά τους συστήµατα περισσότερα στοιχεία από αυτά που απαιτεί το αρχείο της περιφέρειας, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, αναπτύσσοντας έτσι µια σειρά από θεµατικά αρχεία. Το σύνολο των στοιχείων των περιφερειακών αρχείων διαβιβάζεται µε µαγνητικά µέσα, ή καλύτερα µέσω δικτύου, στην κεντρική µονάδα. Η κεντρική µονάδα διαχειρίζεται την υπάρχουσα σε εθνικό επίπεδο πληροφορία, εκδίδει οδηγίες και προδιαγραφές και χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. Αντικείµενο του παρόντος Ερευνητικού προγράµµατος είναι η σύνταξη του αρχείου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ενός από τα επιµέρους αρχεία, που θα συγκροτήσουν αργότερα το Εθνικό Αρχείο Μνηµείων της Ελλάδος. Στο υπό σύνταξη αρχείο δεν περιλαµβάνεται το Άγιον Όρος, που πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείµενο, λόγω της ιδιοµορφίας τους και του µεγάλου πλήθους των µνηµείων του. 2

3 3

4 3. Περιεχόµενο Το περιεχόµενο του αρχείου είναι ο µνηµειακός πλούτος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τον οποίο επιλέχτηκαν για αναλυτική καταγραφή τέσσερις βασικές κατηγορίες µνηµείων, δηλαδή τα µεµονωµένα µνηµεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά σύνολα και τα οικιστικά σύνολα-ιστορικά κέντρα. Τα γλυπτά, οι τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά, οι επιγραφές, τα νοµίσµατα, τα κινητά χρηστικά, λατρευτικά ή άλλα αντικείµενα κεραµικής, µεταλλοτεχνίας, επεξεργασίας ξύλου κ.α., που συνοδεύουν ένα µνηµείο, καταγράφονται µόνο συνοπτικά, ώστε να ολοκληρώνουν απλώς την εικόνα του. εν καταγράφονται οι ιστορικοί τόποι και τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Για τη διευκόλυνση της συστηµατικής καταγραφής και στη συνέχεια της µηχανογράφησης των πληροφοριών, συντάχθηκαν τέσσερις τύποι δελτίων καταγραφής που αντιστοιχούν στις τέσσερις κατηγορίες µνηµείων. Επίσης σχεδιάστηκαν τα δελτία εξόδου για την ανάκτηση των πληροφοριών, δηλαδή την εµφάνιση στην οθόνη ή την εκτύπωση των στοιχείων ενός µνηµείου. Επειδή το αρχείο περιλαµβάνει µνηµεία όλων των τύπων και όλων των εποχών, διαφορετικής σηµασίας και σε διαφορετικό βαθµό µελετηµένα, τα οποία πρέπει να καταγραφούν µέσω περιορισµένου αριθµού τύπων δελτίων, υπάρχει µεγάλος αριθµός διαφορετικών ερωτήσεων, για να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Ετσι τα δελτία καταγραφής αποκτούν αναγκαστικά µεγάλο όγκο, χωρίς όµως αυτό να είναι απαραίτητο για τα δελτία εξόδου. Στις δύο προηγούµενες σελίδες δίδεται ενδεικτικό απόσπασµα από το δελτίο καταγραφής µεµονωµένου µνηµείου (οι δύο πρώτες από τις επτά σελίδες του δελτίου 1 ). 4

5 5

6 6

7 Οι πληροφορίες, που αφορούν ένα µνηµείο, κατατάσσονται σε περιγραφικές και σε γεωµετρικές-γραφικές. Χωρίστηκαν σε θεµατικές ενότητες, µερικές από τις οποίες επαναλαµβάνονται σε όλα τα δελτία, ενώ άλλες µοιάζουν µε θεµατικά συγγενείς ενότητες στα υπόλοιπα δελτία. Στις θεµατικές ενότητες περιλαµβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας του µνηµείου, το νοµικό καθεστώς, η διαχρονική αρχιτεκτονική ή πολεοδοµική περιγραφή του, οι συνοπτικές ειδικές πληροφορίες, οι βασικές αναφορές, η περιγραφή της σηµασίας του, τα στοιχεία και οι παρατηρήσεις του συντάκτη, η ηµεροµηνία σύνταξης και αναθεώρησης και τα τοπογραφικά στοιχεία. Στα δελτία έχουν προβλεφθεί πεδία για την καταχώριση σύντοµου περιγραφικού κειµένου και τετραγωνίδια δίπλα σε προκαθορισµένες απαντήσεις από τις οποίες επιλέγεται η καταλληλότερη. Οι οµαδοποιηµένες περιγραφικές πληροφορίες έχουν διαβάθµιση από τις γενικές στις ειδικές και µία κωδικοποίηση όσο γίνεται κοινή για όλους τους τύπους των δελτίων, γεγονός που διευκολύνει τη συγκέντρωση και την καταχώριση του υλικού καθώς και την ανάκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών. Οι περιγραφικές πληροφορίες πληκτρολογούνται, ενώ οι γεωµετρικές και γραφικές πληροφορίες, δηλαδή τα σχέδια, οι χάρτες και το φωτογραφικό υλικό, επισυνάπτονται στο δελτίο και καταχωρούνται µε ψηφιοποίηση ή σάρωση κατ ευθείαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο αρχείο καταχωρούνται µόνο βασικά σχέδια και φωτογραφίες. Για πλήρη σχεδιαστική και φωτογραφική τεκµηρίωση ο ενδιαφερόµενος παραπέµπεται στην αρµόδια υπηρεσία στην οποία φυλάσσεται το σχετικό υλικό, ή σε ειδική βάση δεδοµένων που περιέχει την πλήρη γεωµετρική τεκµηρίωση του µνηµείου. 4. οµή του αρχείου Εξαιτίας των δυνατοτήτων και της ιδιαιτερότητας του ηλεκτρονικού αρχείου, η δοµή του διαφέρει από αυτή ενός συµβατικού. Ενώ δηλαδή ένα συµβατικό αρχείο ταυτίζεται ουσιαστικά µε τα δελτία καταγραφής από τα οποία αποτελείται, στο ηλεκτρονικό τα δελτία είναι µόνο το µέσο καταγραφής του πληροφοριακού υλικού κατά τρόπον ώστε να υποβοηθείται η καταχώρισή του στην ενιαία ψηφιακή βάση δεδοµένων, η οποία αποτελεί το καθαυτό αρχείο. Η ψηφιακή βάση δεδοµένων συγκροτείται από επιµέρους βάσεις (υποβάσεις), µε σκοπό την εκµετάλλευση των οµοιοτήτων ορισµένων ενοτήτων. Η διαφοροποίηση στη σχέση ανάµεσα στα δελτία και στη βάση δεν είναι ορατή στον χρήση του συστήµατος, διότι αποτελεί «εσωτερική» αλγοριθµική λογική των προγραµµάτων διαχείρισης των δεδοµένων. Η χρήση αυτής της τεχνικής είχε ως αποτέλεσµα µία σηµαντική µείωση του όγκου της ψηφιακής βάσης και αντίστοιχη αύξηση στην ταχύτητα πρόσβασης του συστήµατος στα δεδοµένα. Το σηµαντικότερο όφελος όµως είναι ότι, παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιούνται τέσσερα ξεχωριστά δελτία καταγραφής, η ψηφιακή βάση δεδοµένων είναι ενιαία. Έτσι οι κατηγορίες και τα περιεχόµενα των ενοτήτων του αρχείου δεν είναι ασυσχέτιστα µεταξύ τους µε συνέπεια να εξασφαλίζεται η παροχή ολοκληρωµένων πληροφοριών στο χρήστη. Για παράδειγµα, ένας αρχαιολογικός χώρος µπορεί να έχει µεµονωµένα µνηµεία ή και αρχιτεκτονικά σύνολα και να αποτελεί τµήµα ενός ιστορικού κέντρου. Είναι προφανές ότι για όλα τα παραπάνω θα συµπληρωθούν τα αντίστοιχα δελτία. Ο ενδιαφερόµενος, που θα αναζητήσει στοιχεία για τον αρχαιολογικό χώρο, θα πρέπει να ανακτά άµεσα και τα στοιχεία που αφορούν τις άλλες κατηγορίες και αντιστρόφως. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζεται µε την απόδοση ενός ενιαίου κωδικού αριθµού σε κάθε «αντικείµενο» της κάθε κατηγορίας του αρχείου (DBN-Data Base Number). Ετσι η διαδικασία πρόσβασης στο αρχείο, είτε για εισαγωγή, είτε για ανάκτηση στοιχείων, γίνεται πολύ απλή και φιλική προς το χρήστη, όπως φαίνεται στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας. Σηµαντική καινοτοµία του αρχείου είναι η χρησιµοποίηση «λέξεων κλειδιών» στις θεµατικές ενότητες µε περιγραφικό κείµενο. Ως λέξεις-κλειδιά επιλέγονται εκείνες που αποδίδουν τα βασικά χαρακτηριστικά του αντικειµένου της καταγραφής, ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα. Η χρήση τους επιτρέπει την ανάκτηση συνδυασµένων πληροφοριών. Για παράδειγµα είναι δυνατόν να αναζητηθούν όλοι οι τάφοι που είναι ελληνιστικοί, έχουν θάλαµο και προθάλαµο, είναι ιωνικού ρυθµού, σώζουν γραπτή διακόσµηση και χρονολογούνται στο δεύτερο µισό του 3 ου αιώνα, ή οι σταυροειδείς εγγεγραµµένοι ναοί µε τρούλο του 14 ου αιώνος, µε κεραµοπλαστική διακόσµηση στην τοιχοποιία και τοιχογραφίες στον κυρίως ναό. 7

8 8

9 Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί, που καθορίζονται από τον ενδιαφερόµενο είναι πρακτικά απεριόριστοι. Η βάση δεδοµένων του αρχείου έχει δοµηθεί µε την πρόβλεψη, όσο αυτό ήταν δυνατό, να χρησιµοποιηθεί για µνηµεία οποιασδήποτε εποχής και περιοχής της χώρας, ανεξάρτητα από διαφορές που µπορεί να έχουν ως προς την εθνολογική ή θρησκευτική τους ταυτότητα, την ταξινόµησή τους ως προς τη µορφή ή τη χρονολόγησή τους κλπ. ίνεται έτσι η δυνατότητα στο πρόγραµµα να επεκταθεί γεωγραφικά και έξω από τα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς οι εργασίες υποδοµής της καταγραφής και της µηχανοργάνωσης µπορούν να ισχύσουν και για άλλες περιφέρειες. Η σύνδεση των επιµέρους προγραµµάτων των γεωγραφικών ή διοικητικών περιφερειών µεταξύ τους θα µπορούσε προφανώς να οδηγήσει στη δηµιουργία του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. Μεταξύ των στόχων του προγράµµατος είναι η σύνδεση του περιγραφικού υλικού µε το χαρτογραφικό υπόβαθρο της περιοχής στην οποία αναφέρεται το αρχείο. Ειδικότερα το χαρτογραφικό υπόβαθρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του Αρχείου, συνίσταται από ψηφιακό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται όλα τα αντικείµενα ή οµάδες αντικειµένων που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων. Ο χάρτης αυτός έχει συνταχθεί µε σκοπό τη θεµατική απεικόνιση, µέσω κατάλληλων συµβόλων, της θέσης των µεµονωµένων µνηµείων, των αρχαιολογικών χώρων, των αρχιτεκτονικών συνόλων και των οικιστικών συνόλων-ιστορικών κέντρων της περιοχής. Ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαίο ούτε ο χάρτης, ούτε ο εντοπισµός του µνηµείου σ αυτόν να είναι ιδιαίτερα ακριβής. Άλλωστε, παράλληλα µε το γενικό χάρτη, στη βάση δεδοµένων υπάρχει το τοπογραφικό διάγραµµα µε τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατόν να προσδιοριστούν θέσεις και να µελετηθούν προβλήµατα, που σχετίζονται µε τα µνηµεία µε ακρίβειες που αντιστοιχούν στην κλίµακα του διαγράµµατος. Έτσι τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου του προγράµµατος είναι τα εξής: α. Απεικονίζει την ακτογραµµή, τα όρια των νοµών και το βασικό οδικό δίκτυο του συνόλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα εξαρτώνται από τα εθνολογικά, τα µορφολογικά, τα τυπολογικά και λοιπά χαρακτηριστικά των επιλεγµένων ή και όλων των αντικειµένων. β. Έχει τη δυνατότητα µεγέθυνσης τµήµατος του ψηφιακού χάρτη κατά βούληση (window zooming), έτσι ώστε να γίνεται δυνατή λεπτοµερέστερη µελέτη των απεικονιζοµένων θεµάτων σε επιλεγµένη κλίµακα και γεωγραφική περιοχή. γ. Ενηµερώνεται µε τα στοιχεία θέσης των διαφόρων αντικειµένων που διαβιβάζονται απευθείας από τα αντίστοιχα πεδία των τοπογραφικών γεωδαιτικών ενοτήτων των δελτίων καταγραφής. δ. Εµφανίζει το γενικότερο ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής του αντικειµένου, εάν αυτό βρίσκεται εντός ή πλησίον αστικής περιοχής. Προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση, στη χαρτογραφική βάση, των ρυµοτοµικών σχεδίων της Θεσσαλονίκης και του Λαγκαδά. Τα δεδοµένα της ακτογραµµής, του οδικού δικτύου και των ορίων των νοµών προέκυψαν από σάρωση χαρτών κλίµακας 1: , χρήση προγραµµάτων µετατροπής της εικόνας σε ψηφιακή (raster to vector) και εφαρµογή καταλλήλων µετασχηµατισµών συντεταγµένων. Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία απέδωσε ακρίβεια συντεταγµένων που είναι ικανοποιητική για τη θεµατική απεικόνιση των αντικειµένων του Αρχείου. Τα δεδοµένα των ρυµοτοµικών σχεδίων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης προέκυψαν από ψηφιοποίηση χαρτών κλίµακας 1:25.000, ενώ τα δεδοµένα των ρυµοτοµικών σχεδίων για την περιοχή του Λαγκαδά προέκυψαν από ψηφιοποίηση τοπογραφικών διαγραµµάτων κλίµακας 1: Ορισµένες περιαστικές περιοχές καταχωρήθηκαν στη χαρτογραφική βάση από τα πρωτογενή δεδοµένα. Είναι φανερό ότι η γεωµετρική ακρίβεια της χαρτογραφικής βάσης δεν είναι ενιαία. Αυτό όµως δεν ενοχλεί επειδή το παραπάνω χαρτογραφικό υπόβαθρο χρησιµοποιείται µόνο ως µέσο για τη χωροταξική απεικόνιση των µνηµείων ή των θεµατικών τους ενοτήτων και όχι ως διάγραµµα από το οποίο µπορούν να αντλούνται ακριβείς µετρητικές πληροφορίες. Η σύνταξη τέτοιων διαγραµµάτων αποτελεί ξεχωριστό αντικείµενο. 5. Προοπτικές ανάπτυξης Με βάση τους στόχους του το παρόν πρόγραµµα δεν προχωρεί σε καταγραφή εξειδικευµένων πληροφοριών που αναφέρονται σε στενούς επιστηµονικούς τοµείς. Έτσι ειδικές πληροφορίες, που αφορούν το διάκοσµο ή τα κινητά µικροαντικείµενα ενός µνηµείου, αναφέρονται απλώς στα δελτία 9

10 Καταγραφής, χωρίς βαθύτερες αναλύσεις, και εισάγονται στη βάση για λόγους πληρότητας της εικόνας του µνηµείου. 10

11 11

12 12

13 13

14 Η συµπλήρωση και η περαιτέρω επεξεργασία παρόµοιων πληροφοριών, αποτελεί αντικείµενο άλλων ειδικών προγραµµάτων, στην ανάπτυξη των οποίων είναι προφανής η συµβολή του παρόντος προγράµµατος, το οποίο παρέχει τις πρώτες απαραίτητες γενικές πληροφορίες. Θα µπορούσε έτσι να καλυφθεί ο χώρος της ζωγραφικής, των επιγραφών, των γλυπτών, των µικροαντικειµένων, των ανασκαφικών ευρηµάτων, των νοµισµάτων κ.λπ. Στη συνέχεια, η σύνδεση των βάσεων δεδοµένων των διαφόρων προγραµµάτων µεταξύ τους, θα έδινε πολλαπλές δυνατότητες συνδυασµού των πληροφοριών. Θα µπορούσε π.χ. να αντληθεί η αρχιτεκτονική πληροφορία από το ένα πρόγραµµα και στη συνέχεια να συνδυαστεί µε την επιγραφική, τη ζωγραφική κ.ο.κ. πληροφορία που προέρχεται από τα άλλα προγράµµατα, ή και το αντίθετο, να ξεκινήσει δηλαδή από τις ειδικές πληροφορίες για να καταλήξει στις αρχιτεκτονικές. Είναι φανερό το πόσο θα διευκολυνόταν το έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας αλλά και άλλων υπηρεσιών καθώς των ερευνητών γενικότερα. Ανάλογη είναι η δυνατότητα ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων που θα περιέχουν την πλήρη γεωµετρική τεκµηρίωση ανά µνηµείο. Στη βάση αυτή θα µπορούσε να καταχωρηθεί η πλήρης ψηφιοποιηµένη αποτύπωση του µνηµείου στο χώρο των τριών διαστάσεων, κατά τρόπον ώστε ο ενδιαφερόµενος να µπορεί να προµηθεύεται σχέδια κατόψεων, όψεων και τοµών σε οποιαδήποτε κλίµακα, µε σκοπό την εκπόνηση µελετών επέµβασης στο µνηµείο, ή τη διεξαγωγή ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, Στις τρεις προηγούµενες σελίδες δίνονται παραδείγµατα από αποτυπώσεις µνηµείων στη Θεσσαλονίκη κα στο Αγιον Ορος, ενώ στην επόµενη σελίδα φαίνεται η δοµή ενός ολοκληρωµένου τοπικού αρχείου. Η βάση µπορεί να χρησιµοποιεί φωτογραφικό υλικό που έχει καταγραφεί σε ταινίες video, γεγονός που συµπληρώνει την περιγραφική και τη γεωµετρική πληροφορία του αρχείου. Πέραν αυτού η περιοδική καταγραφή των στοιχείων που ορίζουν αξιόπιστα τη γεωµετρική µορφή και τη θέση στο χώρο των τριών διαστάσεων των επιµέρους τµηµάτων του µνηµείου µε τις εξειδικευµένες σύγχρονες τοπογραφικές µεθόδους, θα επιτρέψει στο µέλλον την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, σχετικά µε τη στατική συµπεριφορά του µνηµείου και τα ενδεχόµενα προβλήµατα ευστάθειάς του. Η χρησιµότητα παρόµοιας βάσης δεδοµένων στο έργο των Αρχιτεκτόνων, των Αρχαιολόγων, των Πολιτικών Μηχανικών, των Ιστορικών Τέχνης των Αναστηλωτών κ.ά, είναι προφανής. 14

15 15

16 6. Χαρακτηριστικά του Αρχείου Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το µηχανογραφηµένο Αρχείο Μνηµείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας αφενός και από τον τρόπο σχεδιασµού και δόµησης της ψηφιακής βάσης δεδοµένων αφετέρου. Τα κυριότερα από τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι: α. Η δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης όχι µόνο περιγραφικών πληροφοριών, που αποδίδονται µε κείµενο, αλλά και γεωµετρικών, τοπολογικών και µορφολογικών πληροφοριών, δηλαδή σχεδίων, χαρτών και φωτογραφιών (βλ. σελ. 17). Ο όγκος των πληροφοριών αυτών µπορεί να είναι πολύ µεγάλος, γεγονός που επιτρέπει την κάλυψη ακόµη και του συνόλου των µνηµείων της χώρας. Ένας οπτικός δίσκος µπορεί να περιλάβει, κατά µέσο όρο, περίπου χίλια µνηµεία. β. Η δυνατότητα συνδυασµού των πληροφοριών και συγκριτικής θεώρησής τους για ένα σύνολο µνηµείων που µπορεί να είναι και ολόκληρο το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων (βλ. σελ. 18). γ. Η ευκολία πρόσβασης στο αρχείο, ακόµη και εξ αποστάσεως µέσω δικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε διαδικασίες που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις πληροφορικής. δ. Η τυποποίηση της διαδικασίας καταγραφής των στοιχείων των µνηµείων και εισαγωγής τους στη βάση δεδοµένων µε µεγάλη ταχύτητα και ασφάλεια. ε. Η διαφύλαξη των πληροφοριών που θεωρούνται για οποιοδήποτε λόγο απόρρητες και για όποιο χρονικό διάστηµα κρίνεται απαραίτητο. στ. Η δυνατότητα σύνδεσης του αρχείου µε άλλες βάσεις πληροφοριών. ζ. Η δυνατότητα συνεχών συµπληρώσεων, βελτιώσεων και αναθεωρήσεων των στοιχείων που έχουν καταγραφεί. Εκτός όµως από την ποικιλία και πληρότητα των πληροφοριών, την ευκολία και ταχύτητα διαχείρισής τους, την ευελιξία και ασφάλεια ολόκληρου του συστήµατος, ο σχεδιασµός του αρχείου επιτρέπει ακόµη την προσέγγιση και την κατά βούληση λεπτοµερή γνωριµία ενός µνηµείου, µέσω µιας πορείας από το «γενικό» προς το «µερικό» ή και αντίστροφα. Χρησιµοποιώντας το χαρτογραφικό υπόβαθρο και οδεύοντας µε διαδοχικές µεγεθύνσεις οδηγείται κανείς στα ιστορικά, αρχιτεκτονικά, αρχαιολογικά χαρακτηριστικά και στη βιβλιογραφική τεκµηρίωση, παράλληλα δε σε σχέδια και σε φωτογραφίες. Από τα στοιχεία αυτά, αυτούσια ή έπειτα από επεξεργασία, έχει τη δυνατότητα να παίρνει αντίγραφα. Επίσης το αρχείο αποτελεί αφετηρία για την ανάπτυξη θεµατικών βάσεων δεδοµένων µε περιγραφικό και γεωµετρικό περιεχόµενο, οι οποίες να λειτουργούν στα πλαίσια δικτύου µε σκοπό την αξιοποίηση του συνδυασµού ειδικών πληροφοριών. 16

17 17

18 18

19 19

20 Τέλος το αρχείο επιτρέπει την έκδοση πληροφοριακού τεύχους ανά γεωγραφική περιοχή (ανάλογα µε το πλήθος των µνηµείων που συγκεντρώνει) µε ποικίλες και ιδιαίτερα χρήσιµες εφαρµογές, το οποίο να περιλαµβάνει γενικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής του µνηµείου, λεπτοµερέστερη χαρτογραφική απεικόνιση της στενότερης περιοχής, µία φωτογραφία του µνηµείου και σύντοµη περιγραφή του (λήµµα). Το υλικό αυτό εκτυπώνεται αυτοµάτως (βλ. σελ. 19). Είναι προφανής η χρησιµότητα ενός αρχείου µνηµείων για την Ελλάδα. Η λειτουργία του µπορεί να υποστηρίξει πολλές εφαρµογές, οι οποίες κλιµακώνονται από την επιστηµονική έρευνα και την προστασία των µνηµείων, µέχρι την ανάδειξη και προβολή τους στα πλαίσια προγραµµάτων ανάπτυξης του τουρισµού. Η ολοκλήρωση του Αρχείου Μνηµείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως έργου «πιλότου», θα εµπλουτίσει την πείρα που ήδη αποκτήθηκε και θα βελτιώσει τις µεθόδους και τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν, ώστε η γενίκευση της εφαρµογής τους στα πλαίσια του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων να δώσει αποτελέσµατα αντάξια της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας. 20

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαδυτινός Δημήτριος Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα