Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"

Transcript

1 Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο ευρωπαϊκό χώρο, µόνο στα στοιχεία της ιστορικής και πολιτιστικής τους κληρονοµιάς µπορεί να βασιστεί. Μεταξύ των συντελεστών, που συµβάλλουν στην έκφραση αυτής της κληρονοµιάς, είναι και η επιστηµονική διερεύνηση και προβολή των υλικών φορέων της ιστορικής µνήµης, δηλαδή των µνηµείων. Ίσως γι αυτό η προστασία και ανάδειξη των µνηµείων αντιµετωπίζεται σήµερα από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και γενικότερα, ως ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικοπολιτικά θέµατα της εποχής µας. Κράτη και πολίτες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη σηµασία της διάσωσης του µνηµειακού πλούτου του παρελθόντος τους. Η λειτουργία αρχείου, στο οποίο να συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που τεκµηριώνουν τα µνηµεία µιας χώρας, διευκολύνει την ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας και συµβάλει στην προστασία, στη συντήρηση και στην ανάδειξή τους. Η καταγραφή, η τεκµηρίωση και η αξιολόγηση αποτελούν προϋποθέσεις για την εκπόνηση και εφαρµογή µελετών επέµβασης και προστασίας σε µεµονωµένα µνηµεία και µνηµειακά σύνολα. Επιπλέον ο εντοπισµός και χαρτογραφική αρχειοθέτηση των µνηµείων χρησιµεύει άµεσα στη χωροθέτηση των νέων παραγωγικών λειτουργιών στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραµµάτων, έτσι ώστε οι σύγχρονες και µελλοντικές ανάγκες σε υποδοµή παντός είδους να µην έρχονται σε σύγκρουση µε την πολιτική της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως δυστυχώς έχει γίνει µέχρι σήµερα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Για µια µικρή χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία όµως διαθέτει πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά, η λειτουργία αρχείου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία κατά τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και την ανάκτηση των πληροφοριών, καθιστούν τεχνικά και οικονοµικά εφικτή τη λειτουργία ενός αυτοµατοποιηµένου αρχείου µνηµείων µε πολλές εφαρµογές. Με αυτά τα δεδοµένα, και χάρη στην οικονοµική υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, ξεκινήσαµε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης σχετικό ερευνητικό πρόγραµµα, ενταγµένο στο ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός του προγράµµατος είναι να µελετηθεί το περιεχόµενο του αρχείου, η µέθοδος συλλογής των πληροφοριών, η οργάνωση των βάσεων δεδοµένων, η επεξεργασία ανάκτηση των στοιχείων και η περαιτέρω ανάπτυξη του αρχείου σε µια περιοχή της Ελλάδας, όπως είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε προοπτική όµως τη γενίκευσή του σε ολόκληρη της χώρα. Το πρόγραµµα εκτελείται µε τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, της 9 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της 4 ης Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων. Υπολογίζεται ότι σύντοµα θα προχωρήσει η συνεργασία και µε τις υπόλοιπες εφορείες της περιφέρειας. Βασική παραδοχή στη φιλοσοφία του προγράµµατος είναι ότι κάθε ιδέα για το πως πρέπει να λειτουργήσει ένα σύγχρονο αρχείο µνηµείων, οφείλει, όχι µόνο να τεκµηριώνεται θεωρητικά, αλλά και να επαληθεύεται µέσω πρακτικής εφαρµογής. Γι αυτό, στόχος της εργασίας ως συνόλου και ως επιµέρους αντικειµένων που την συνθέτουν, είναι να προσπαθήσει να δώσει εφαρµόσιµες λύσεις σε πρακτικά ζητήµατα. Συνέπεια αυτής της παραδοχής είναι η επιλογή και µελέτη αντιπροσωπευτικού πειραµατικού υλικού, τόσο ως προς τους τύπους µνηµείων, όσο και ως προς τη χωροταξική τους κατανοµή. Αυτό εξασφάλισε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο εργάζεται η οµάδα που συγκροτήθηκε µε παρόµοιο σκεπτικό, ώστε να συνδυάζει τη θεωρητική µε την εφαρµοσµένη γνώση και πείρα. Οι κατ αρχήν στόχοι του προγράµµατος ήταν: - η καταγραφή σε αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε είδους αρχιτεκτονικού µνηµείου, - η διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των δεδοµένων, µε σκοπό την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και τη διευκόλυνση του έργου της προστασίας, 1

2 - η δηµιουργία µοντέλου καταγραφής και οργάνωσης των βάσεων δεδοµένων σε περιφερειακό επίπεδο κατά τρόπον ώστε η µελλοντική γενίκευση εφαρµογής του να οδηγήσει στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων της χώρας. Μέχρι στιγµής έχουν περατωθεί οι αναγκαίες εργασίες υποδοµής. Οριστικοποιήθηκε η µορφή των δελτίων καταγραφής των πληροφοριών, ολοκληρώθηκε η οργάνωση της βάσης δεδοµένων και ήδη έχει αρχίσει η καταχώρηση, η επεξεργασία και η ανάκτηση στοιχείων. Επίσης έχει εισαχθεί στη βάση το απαραίτητο χαρτογραφικό υλικό. Η πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος άρχισε από το Νοµό Θεσσαλονίκης και το πειραµατικό υλικό που έχει καταχωρηθεί ανέρχεται µέχρι στιγµής σε 350 περίπου µνηµεία. Υπολογίζεται ότι σύντοµα η εργασία θα επεκταθεί και στους άλλους νοµούς της Περιφέρειας. 2. Οργανωτική διάρθρωση Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων του αρχείου σε µία κεντρική µονάδα δεν αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση στο οργανωτικό πρόβληµα. Εξαιτίας του µεγάλου όγκου και της ποικιλίας των πληροφοριών, θα προέκυπταν σοβαρές δυσκολίες, τόσο στην οργάνωση και ενηµέρωσή του, όσο και στην εν γένει διαχείρηση και αξιοποίησή του. Η ευελιξία και η εύκολη πρόσβαση του χρήστη στις βάσεις δεδοµένων, έπρεπε να παραµείνει ως µια από τις βασικές αρετές του αρχείου. Επιπλέον είναι απαραίτητο η συλλογή του υλικού να ανατεθεί στους έχοντες πλήρη εποπτεία του χώρου και του αντικειµένου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη πληρότητα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις, ελλείψεις και σπατάλη χρόνου εργασίας και οικονοµικών µέσων. Το Εθνικό Αρχείο Μνηµείων λοιπόν θα µπορούσε να αποτελείται από ένα σύνολο περιφερειακών επιµέρους αρχείων που καλύπτουν ισάριθµες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Μια τέτοια διάρθρωση, για παράδειγµα, θα µπορούσε να βασιστεί στην ισχύουσα διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 περιφέρειες, όπως φαίνεται στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας. Οι πρωτογενείς πληροφορίες, που υπάρχου, ή παράγονται στις εφορείες αρχαιοτήτων, κανονικοποιούνται µέσω των τυποποιηµένων εντύπων καταγραφής και εισάγονται στο αρχείο της αντίστοιχης περιφέρειας. Οι εφορείες µιας περιφέρειας, που έχουν άµεση πρόσβαση στο αντίστοιχο περιφερειακό αρχείο, µπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται στα υπολογιστικά τους συστήµατα περισσότερα στοιχεία από αυτά που απαιτεί το αρχείο της περιφέρειας, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, αναπτύσσοντας έτσι µια σειρά από θεµατικά αρχεία. Το σύνολο των στοιχείων των περιφερειακών αρχείων διαβιβάζεται µε µαγνητικά µέσα, ή καλύτερα µέσω δικτύου, στην κεντρική µονάδα. Η κεντρική µονάδα διαχειρίζεται την υπάρχουσα σε εθνικό επίπεδο πληροφορία, εκδίδει οδηγίες και προδιαγραφές και χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. Αντικείµενο του παρόντος Ερευνητικού προγράµµατος είναι η σύνταξη του αρχείου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ενός από τα επιµέρους αρχεία, που θα συγκροτήσουν αργότερα το Εθνικό Αρχείο Μνηµείων της Ελλάδος. Στο υπό σύνταξη αρχείο δεν περιλαµβάνεται το Άγιον Όρος, που πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείµενο, λόγω της ιδιοµορφίας τους και του µεγάλου πλήθους των µνηµείων του. 2

3 3

4 3. Περιεχόµενο Το περιεχόµενο του αρχείου είναι ο µνηµειακός πλούτος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τον οποίο επιλέχτηκαν για αναλυτική καταγραφή τέσσερις βασικές κατηγορίες µνηµείων, δηλαδή τα µεµονωµένα µνηµεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά σύνολα και τα οικιστικά σύνολα-ιστορικά κέντρα. Τα γλυπτά, οι τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά, οι επιγραφές, τα νοµίσµατα, τα κινητά χρηστικά, λατρευτικά ή άλλα αντικείµενα κεραµικής, µεταλλοτεχνίας, επεξεργασίας ξύλου κ.α., που συνοδεύουν ένα µνηµείο, καταγράφονται µόνο συνοπτικά, ώστε να ολοκληρώνουν απλώς την εικόνα του. εν καταγράφονται οι ιστορικοί τόποι και τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Για τη διευκόλυνση της συστηµατικής καταγραφής και στη συνέχεια της µηχανογράφησης των πληροφοριών, συντάχθηκαν τέσσερις τύποι δελτίων καταγραφής που αντιστοιχούν στις τέσσερις κατηγορίες µνηµείων. Επίσης σχεδιάστηκαν τα δελτία εξόδου για την ανάκτηση των πληροφοριών, δηλαδή την εµφάνιση στην οθόνη ή την εκτύπωση των στοιχείων ενός µνηµείου. Επειδή το αρχείο περιλαµβάνει µνηµεία όλων των τύπων και όλων των εποχών, διαφορετικής σηµασίας και σε διαφορετικό βαθµό µελετηµένα, τα οποία πρέπει να καταγραφούν µέσω περιορισµένου αριθµού τύπων δελτίων, υπάρχει µεγάλος αριθµός διαφορετικών ερωτήσεων, για να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Ετσι τα δελτία καταγραφής αποκτούν αναγκαστικά µεγάλο όγκο, χωρίς όµως αυτό να είναι απαραίτητο για τα δελτία εξόδου. Στις δύο προηγούµενες σελίδες δίδεται ενδεικτικό απόσπασµα από το δελτίο καταγραφής µεµονωµένου µνηµείου (οι δύο πρώτες από τις επτά σελίδες του δελτίου 1 ). 4

5 5

6 6

7 Οι πληροφορίες, που αφορούν ένα µνηµείο, κατατάσσονται σε περιγραφικές και σε γεωµετρικές-γραφικές. Χωρίστηκαν σε θεµατικές ενότητες, µερικές από τις οποίες επαναλαµβάνονται σε όλα τα δελτία, ενώ άλλες µοιάζουν µε θεµατικά συγγενείς ενότητες στα υπόλοιπα δελτία. Στις θεµατικές ενότητες περιλαµβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας του µνηµείου, το νοµικό καθεστώς, η διαχρονική αρχιτεκτονική ή πολεοδοµική περιγραφή του, οι συνοπτικές ειδικές πληροφορίες, οι βασικές αναφορές, η περιγραφή της σηµασίας του, τα στοιχεία και οι παρατηρήσεις του συντάκτη, η ηµεροµηνία σύνταξης και αναθεώρησης και τα τοπογραφικά στοιχεία. Στα δελτία έχουν προβλεφθεί πεδία για την καταχώριση σύντοµου περιγραφικού κειµένου και τετραγωνίδια δίπλα σε προκαθορισµένες απαντήσεις από τις οποίες επιλέγεται η καταλληλότερη. Οι οµαδοποιηµένες περιγραφικές πληροφορίες έχουν διαβάθµιση από τις γενικές στις ειδικές και µία κωδικοποίηση όσο γίνεται κοινή για όλους τους τύπους των δελτίων, γεγονός που διευκολύνει τη συγκέντρωση και την καταχώριση του υλικού καθώς και την ανάκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών. Οι περιγραφικές πληροφορίες πληκτρολογούνται, ενώ οι γεωµετρικές και γραφικές πληροφορίες, δηλαδή τα σχέδια, οι χάρτες και το φωτογραφικό υλικό, επισυνάπτονται στο δελτίο και καταχωρούνται µε ψηφιοποίηση ή σάρωση κατ ευθείαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο αρχείο καταχωρούνται µόνο βασικά σχέδια και φωτογραφίες. Για πλήρη σχεδιαστική και φωτογραφική τεκµηρίωση ο ενδιαφερόµενος παραπέµπεται στην αρµόδια υπηρεσία στην οποία φυλάσσεται το σχετικό υλικό, ή σε ειδική βάση δεδοµένων που περιέχει την πλήρη γεωµετρική τεκµηρίωση του µνηµείου. 4. οµή του αρχείου Εξαιτίας των δυνατοτήτων και της ιδιαιτερότητας του ηλεκτρονικού αρχείου, η δοµή του διαφέρει από αυτή ενός συµβατικού. Ενώ δηλαδή ένα συµβατικό αρχείο ταυτίζεται ουσιαστικά µε τα δελτία καταγραφής από τα οποία αποτελείται, στο ηλεκτρονικό τα δελτία είναι µόνο το µέσο καταγραφής του πληροφοριακού υλικού κατά τρόπον ώστε να υποβοηθείται η καταχώρισή του στην ενιαία ψηφιακή βάση δεδοµένων, η οποία αποτελεί το καθαυτό αρχείο. Η ψηφιακή βάση δεδοµένων συγκροτείται από επιµέρους βάσεις (υποβάσεις), µε σκοπό την εκµετάλλευση των οµοιοτήτων ορισµένων ενοτήτων. Η διαφοροποίηση στη σχέση ανάµεσα στα δελτία και στη βάση δεν είναι ορατή στον χρήση του συστήµατος, διότι αποτελεί «εσωτερική» αλγοριθµική λογική των προγραµµάτων διαχείρισης των δεδοµένων. Η χρήση αυτής της τεχνικής είχε ως αποτέλεσµα µία σηµαντική µείωση του όγκου της ψηφιακής βάσης και αντίστοιχη αύξηση στην ταχύτητα πρόσβασης του συστήµατος στα δεδοµένα. Το σηµαντικότερο όφελος όµως είναι ότι, παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιούνται τέσσερα ξεχωριστά δελτία καταγραφής, η ψηφιακή βάση δεδοµένων είναι ενιαία. Έτσι οι κατηγορίες και τα περιεχόµενα των ενοτήτων του αρχείου δεν είναι ασυσχέτιστα µεταξύ τους µε συνέπεια να εξασφαλίζεται η παροχή ολοκληρωµένων πληροφοριών στο χρήστη. Για παράδειγµα, ένας αρχαιολογικός χώρος µπορεί να έχει µεµονωµένα µνηµεία ή και αρχιτεκτονικά σύνολα και να αποτελεί τµήµα ενός ιστορικού κέντρου. Είναι προφανές ότι για όλα τα παραπάνω θα συµπληρωθούν τα αντίστοιχα δελτία. Ο ενδιαφερόµενος, που θα αναζητήσει στοιχεία για τον αρχαιολογικό χώρο, θα πρέπει να ανακτά άµεσα και τα στοιχεία που αφορούν τις άλλες κατηγορίες και αντιστρόφως. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζεται µε την απόδοση ενός ενιαίου κωδικού αριθµού σε κάθε «αντικείµενο» της κάθε κατηγορίας του αρχείου (DBN-Data Base Number). Ετσι η διαδικασία πρόσβασης στο αρχείο, είτε για εισαγωγή, είτε για ανάκτηση στοιχείων, γίνεται πολύ απλή και φιλική προς το χρήστη, όπως φαίνεται στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας. Σηµαντική καινοτοµία του αρχείου είναι η χρησιµοποίηση «λέξεων κλειδιών» στις θεµατικές ενότητες µε περιγραφικό κείµενο. Ως λέξεις-κλειδιά επιλέγονται εκείνες που αποδίδουν τα βασικά χαρακτηριστικά του αντικειµένου της καταγραφής, ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα. Η χρήση τους επιτρέπει την ανάκτηση συνδυασµένων πληροφοριών. Για παράδειγµα είναι δυνατόν να αναζητηθούν όλοι οι τάφοι που είναι ελληνιστικοί, έχουν θάλαµο και προθάλαµο, είναι ιωνικού ρυθµού, σώζουν γραπτή διακόσµηση και χρονολογούνται στο δεύτερο µισό του 3 ου αιώνα, ή οι σταυροειδείς εγγεγραµµένοι ναοί µε τρούλο του 14 ου αιώνος, µε κεραµοπλαστική διακόσµηση στην τοιχοποιία και τοιχογραφίες στον κυρίως ναό. 7

8 8

9 Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί, που καθορίζονται από τον ενδιαφερόµενο είναι πρακτικά απεριόριστοι. Η βάση δεδοµένων του αρχείου έχει δοµηθεί µε την πρόβλεψη, όσο αυτό ήταν δυνατό, να χρησιµοποιηθεί για µνηµεία οποιασδήποτε εποχής και περιοχής της χώρας, ανεξάρτητα από διαφορές που µπορεί να έχουν ως προς την εθνολογική ή θρησκευτική τους ταυτότητα, την ταξινόµησή τους ως προς τη µορφή ή τη χρονολόγησή τους κλπ. ίνεται έτσι η δυνατότητα στο πρόγραµµα να επεκταθεί γεωγραφικά και έξω από τα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς οι εργασίες υποδοµής της καταγραφής και της µηχανοργάνωσης µπορούν να ισχύσουν και για άλλες περιφέρειες. Η σύνδεση των επιµέρους προγραµµάτων των γεωγραφικών ή διοικητικών περιφερειών µεταξύ τους θα µπορούσε προφανώς να οδηγήσει στη δηµιουργία του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. Μεταξύ των στόχων του προγράµµατος είναι η σύνδεση του περιγραφικού υλικού µε το χαρτογραφικό υπόβαθρο της περιοχής στην οποία αναφέρεται το αρχείο. Ειδικότερα το χαρτογραφικό υπόβαθρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του Αρχείου, συνίσταται από ψηφιακό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται όλα τα αντικείµενα ή οµάδες αντικειµένων που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων. Ο χάρτης αυτός έχει συνταχθεί µε σκοπό τη θεµατική απεικόνιση, µέσω κατάλληλων συµβόλων, της θέσης των µεµονωµένων µνηµείων, των αρχαιολογικών χώρων, των αρχιτεκτονικών συνόλων και των οικιστικών συνόλων-ιστορικών κέντρων της περιοχής. Ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαίο ούτε ο χάρτης, ούτε ο εντοπισµός του µνηµείου σ αυτόν να είναι ιδιαίτερα ακριβής. Άλλωστε, παράλληλα µε το γενικό χάρτη, στη βάση δεδοµένων υπάρχει το τοπογραφικό διάγραµµα µε τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατόν να προσδιοριστούν θέσεις και να µελετηθούν προβλήµατα, που σχετίζονται µε τα µνηµεία µε ακρίβειες που αντιστοιχούν στην κλίµακα του διαγράµµατος. Έτσι τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου του προγράµµατος είναι τα εξής: α. Απεικονίζει την ακτογραµµή, τα όρια των νοµών και το βασικό οδικό δίκτυο του συνόλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα εξαρτώνται από τα εθνολογικά, τα µορφολογικά, τα τυπολογικά και λοιπά χαρακτηριστικά των επιλεγµένων ή και όλων των αντικειµένων. β. Έχει τη δυνατότητα µεγέθυνσης τµήµατος του ψηφιακού χάρτη κατά βούληση (window zooming), έτσι ώστε να γίνεται δυνατή λεπτοµερέστερη µελέτη των απεικονιζοµένων θεµάτων σε επιλεγµένη κλίµακα και γεωγραφική περιοχή. γ. Ενηµερώνεται µε τα στοιχεία θέσης των διαφόρων αντικειµένων που διαβιβάζονται απευθείας από τα αντίστοιχα πεδία των τοπογραφικών γεωδαιτικών ενοτήτων των δελτίων καταγραφής. δ. Εµφανίζει το γενικότερο ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής του αντικειµένου, εάν αυτό βρίσκεται εντός ή πλησίον αστικής περιοχής. Προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση, στη χαρτογραφική βάση, των ρυµοτοµικών σχεδίων της Θεσσαλονίκης και του Λαγκαδά. Τα δεδοµένα της ακτογραµµής, του οδικού δικτύου και των ορίων των νοµών προέκυψαν από σάρωση χαρτών κλίµακας 1: , χρήση προγραµµάτων µετατροπής της εικόνας σε ψηφιακή (raster to vector) και εφαρµογή καταλλήλων µετασχηµατισµών συντεταγµένων. Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία απέδωσε ακρίβεια συντεταγµένων που είναι ικανοποιητική για τη θεµατική απεικόνιση των αντικειµένων του Αρχείου. Τα δεδοµένα των ρυµοτοµικών σχεδίων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης προέκυψαν από ψηφιοποίηση χαρτών κλίµακας 1:25.000, ενώ τα δεδοµένα των ρυµοτοµικών σχεδίων για την περιοχή του Λαγκαδά προέκυψαν από ψηφιοποίηση τοπογραφικών διαγραµµάτων κλίµακας 1: Ορισµένες περιαστικές περιοχές καταχωρήθηκαν στη χαρτογραφική βάση από τα πρωτογενή δεδοµένα. Είναι φανερό ότι η γεωµετρική ακρίβεια της χαρτογραφικής βάσης δεν είναι ενιαία. Αυτό όµως δεν ενοχλεί επειδή το παραπάνω χαρτογραφικό υπόβαθρο χρησιµοποιείται µόνο ως µέσο για τη χωροταξική απεικόνιση των µνηµείων ή των θεµατικών τους ενοτήτων και όχι ως διάγραµµα από το οποίο µπορούν να αντλούνται ακριβείς µετρητικές πληροφορίες. Η σύνταξη τέτοιων διαγραµµάτων αποτελεί ξεχωριστό αντικείµενο. 5. Προοπτικές ανάπτυξης Με βάση τους στόχους του το παρόν πρόγραµµα δεν προχωρεί σε καταγραφή εξειδικευµένων πληροφοριών που αναφέρονται σε στενούς επιστηµονικούς τοµείς. Έτσι ειδικές πληροφορίες, που αφορούν το διάκοσµο ή τα κινητά µικροαντικείµενα ενός µνηµείου, αναφέρονται απλώς στα δελτία 9

10 Καταγραφής, χωρίς βαθύτερες αναλύσεις, και εισάγονται στη βάση για λόγους πληρότητας της εικόνας του µνηµείου. 10

11 11

12 12

13 13

14 Η συµπλήρωση και η περαιτέρω επεξεργασία παρόµοιων πληροφοριών, αποτελεί αντικείµενο άλλων ειδικών προγραµµάτων, στην ανάπτυξη των οποίων είναι προφανής η συµβολή του παρόντος προγράµµατος, το οποίο παρέχει τις πρώτες απαραίτητες γενικές πληροφορίες. Θα µπορούσε έτσι να καλυφθεί ο χώρος της ζωγραφικής, των επιγραφών, των γλυπτών, των µικροαντικειµένων, των ανασκαφικών ευρηµάτων, των νοµισµάτων κ.λπ. Στη συνέχεια, η σύνδεση των βάσεων δεδοµένων των διαφόρων προγραµµάτων µεταξύ τους, θα έδινε πολλαπλές δυνατότητες συνδυασµού των πληροφοριών. Θα µπορούσε π.χ. να αντληθεί η αρχιτεκτονική πληροφορία από το ένα πρόγραµµα και στη συνέχεια να συνδυαστεί µε την επιγραφική, τη ζωγραφική κ.ο.κ. πληροφορία που προέρχεται από τα άλλα προγράµµατα, ή και το αντίθετο, να ξεκινήσει δηλαδή από τις ειδικές πληροφορίες για να καταλήξει στις αρχιτεκτονικές. Είναι φανερό το πόσο θα διευκολυνόταν το έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας αλλά και άλλων υπηρεσιών καθώς των ερευνητών γενικότερα. Ανάλογη είναι η δυνατότητα ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων που θα περιέχουν την πλήρη γεωµετρική τεκµηρίωση ανά µνηµείο. Στη βάση αυτή θα µπορούσε να καταχωρηθεί η πλήρης ψηφιοποιηµένη αποτύπωση του µνηµείου στο χώρο των τριών διαστάσεων, κατά τρόπον ώστε ο ενδιαφερόµενος να µπορεί να προµηθεύεται σχέδια κατόψεων, όψεων και τοµών σε οποιαδήποτε κλίµακα, µε σκοπό την εκπόνηση µελετών επέµβασης στο µνηµείο, ή τη διεξαγωγή ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, Στις τρεις προηγούµενες σελίδες δίνονται παραδείγµατα από αποτυπώσεις µνηµείων στη Θεσσαλονίκη κα στο Αγιον Ορος, ενώ στην επόµενη σελίδα φαίνεται η δοµή ενός ολοκληρωµένου τοπικού αρχείου. Η βάση µπορεί να χρησιµοποιεί φωτογραφικό υλικό που έχει καταγραφεί σε ταινίες video, γεγονός που συµπληρώνει την περιγραφική και τη γεωµετρική πληροφορία του αρχείου. Πέραν αυτού η περιοδική καταγραφή των στοιχείων που ορίζουν αξιόπιστα τη γεωµετρική µορφή και τη θέση στο χώρο των τριών διαστάσεων των επιµέρους τµηµάτων του µνηµείου µε τις εξειδικευµένες σύγχρονες τοπογραφικές µεθόδους, θα επιτρέψει στο µέλλον την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, σχετικά µε τη στατική συµπεριφορά του µνηµείου και τα ενδεχόµενα προβλήµατα ευστάθειάς του. Η χρησιµότητα παρόµοιας βάσης δεδοµένων στο έργο των Αρχιτεκτόνων, των Αρχαιολόγων, των Πολιτικών Μηχανικών, των Ιστορικών Τέχνης των Αναστηλωτών κ.ά, είναι προφανής. 14

15 15

16 6. Χαρακτηριστικά του Αρχείου Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το µηχανογραφηµένο Αρχείο Μνηµείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας αφενός και από τον τρόπο σχεδιασµού και δόµησης της ψηφιακής βάσης δεδοµένων αφετέρου. Τα κυριότερα από τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι: α. Η δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης όχι µόνο περιγραφικών πληροφοριών, που αποδίδονται µε κείµενο, αλλά και γεωµετρικών, τοπολογικών και µορφολογικών πληροφοριών, δηλαδή σχεδίων, χαρτών και φωτογραφιών (βλ. σελ. 17). Ο όγκος των πληροφοριών αυτών µπορεί να είναι πολύ µεγάλος, γεγονός που επιτρέπει την κάλυψη ακόµη και του συνόλου των µνηµείων της χώρας. Ένας οπτικός δίσκος µπορεί να περιλάβει, κατά µέσο όρο, περίπου χίλια µνηµεία. β. Η δυνατότητα συνδυασµού των πληροφοριών και συγκριτικής θεώρησής τους για ένα σύνολο µνηµείων που µπορεί να είναι και ολόκληρο το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων (βλ. σελ. 18). γ. Η ευκολία πρόσβασης στο αρχείο, ακόµη και εξ αποστάσεως µέσω δικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε διαδικασίες που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις πληροφορικής. δ. Η τυποποίηση της διαδικασίας καταγραφής των στοιχείων των µνηµείων και εισαγωγής τους στη βάση δεδοµένων µε µεγάλη ταχύτητα και ασφάλεια. ε. Η διαφύλαξη των πληροφοριών που θεωρούνται για οποιοδήποτε λόγο απόρρητες και για όποιο χρονικό διάστηµα κρίνεται απαραίτητο. στ. Η δυνατότητα σύνδεσης του αρχείου µε άλλες βάσεις πληροφοριών. ζ. Η δυνατότητα συνεχών συµπληρώσεων, βελτιώσεων και αναθεωρήσεων των στοιχείων που έχουν καταγραφεί. Εκτός όµως από την ποικιλία και πληρότητα των πληροφοριών, την ευκολία και ταχύτητα διαχείρισής τους, την ευελιξία και ασφάλεια ολόκληρου του συστήµατος, ο σχεδιασµός του αρχείου επιτρέπει ακόµη την προσέγγιση και την κατά βούληση λεπτοµερή γνωριµία ενός µνηµείου, µέσω µιας πορείας από το «γενικό» προς το «µερικό» ή και αντίστροφα. Χρησιµοποιώντας το χαρτογραφικό υπόβαθρο και οδεύοντας µε διαδοχικές µεγεθύνσεις οδηγείται κανείς στα ιστορικά, αρχιτεκτονικά, αρχαιολογικά χαρακτηριστικά και στη βιβλιογραφική τεκµηρίωση, παράλληλα δε σε σχέδια και σε φωτογραφίες. Από τα στοιχεία αυτά, αυτούσια ή έπειτα από επεξεργασία, έχει τη δυνατότητα να παίρνει αντίγραφα. Επίσης το αρχείο αποτελεί αφετηρία για την ανάπτυξη θεµατικών βάσεων δεδοµένων µε περιγραφικό και γεωµετρικό περιεχόµενο, οι οποίες να λειτουργούν στα πλαίσια δικτύου µε σκοπό την αξιοποίηση του συνδυασµού ειδικών πληροφοριών. 16

17 17

18 18

19 19

20 Τέλος το αρχείο επιτρέπει την έκδοση πληροφοριακού τεύχους ανά γεωγραφική περιοχή (ανάλογα µε το πλήθος των µνηµείων που συγκεντρώνει) µε ποικίλες και ιδιαίτερα χρήσιµες εφαρµογές, το οποίο να περιλαµβάνει γενικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής του µνηµείου, λεπτοµερέστερη χαρτογραφική απεικόνιση της στενότερης περιοχής, µία φωτογραφία του µνηµείου και σύντοµη περιγραφή του (λήµµα). Το υλικό αυτό εκτυπώνεται αυτοµάτως (βλ. σελ. 19). Είναι προφανής η χρησιµότητα ενός αρχείου µνηµείων για την Ελλάδα. Η λειτουργία του µπορεί να υποστηρίξει πολλές εφαρµογές, οι οποίες κλιµακώνονται από την επιστηµονική έρευνα και την προστασία των µνηµείων, µέχρι την ανάδειξη και προβολή τους στα πλαίσια προγραµµάτων ανάπτυξης του τουρισµού. Η ολοκλήρωση του Αρχείου Μνηµείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως έργου «πιλότου», θα εµπλουτίσει την πείρα που ήδη αποκτήθηκε και θα βελτιώσει τις µεθόδους και τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν, ώστε η γενίκευση της εφαρµογής τους στα πλαίσια του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων να δώσει αποτελέσµατα αντάξια της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας. 20

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης.

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Ν. Καρανικόλας, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης. * Περίληψη Οι πληροφορίες που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου V. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι οι µαθητές που τα χρησιµοποιούν, αρκεί η αξιολόγησή

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων

Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Η συμβολή των Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χαράλαμπος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Εργαστ. Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. E-mail: cioannid@survey.ntua.gr ΣΥΜΠΟΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3 2014 1 Α. Τίτλος και περιεχόμενα του Α Μέρους του θέματος Ο κοινός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ Document Imaging Solution

ΜΜ Document Imaging Solution ΜΜ Document Imaging Solution Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροφοδοσία ενός ηλεκτρονικού συστήματος με τις απαραίτητες πληροφορίες μπορεί να αποτελεί και μέχρι το 70% των λειτουργικών εξόδων της λύσης, με την

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας»

Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας» ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοινοποίηση: Θέμα: «Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 8: Ψηφιακή, πολυφασµατική τηλεπισκοπική απεικόνιση τµήµατος της Ελλάδας από τον δορυφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης»

Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος «Φιλότης» http://filotis.itia.ntua.gr/ Αθήνα, Απρίλιος 2011 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Έβρου ΟΤΑ: ήµος Ορεστιάδας 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Ορεστιάδας στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X=

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X= Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, 106 82. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά την υπ αριθμ. απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων

Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων Χαράλαμπος ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ Εργαστ. Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. E-mail: cioannid@survey.ntua.gr Επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς.

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. (αφορά στα τμήματα Γ3 & Γ5) Τα παρακάτω αφορούν στην παράδοση του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. αποτύπωση. Εισαγωγικές έννοιες στην και τεκμηρίωση αντικειμένων. Αποτυπώσεις Τεκμηρίωση Αντικειμένων

1 ο Εξάμηνο. αποτύπωση. Εισαγωγικές έννοιες στην και τεκμηρίωση αντικειμένων. Αποτυπώσεις Τεκμηρίωση Αντικειμένων 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Εισαγωγικές έννοιες στην αποτύπωση και τεκμηρίωση αντικειμένων Αποτυπώσεις Τεκμηρίωση Αντικειμένων Μάθημα 1ο Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 4ετους ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα