ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το μέγεθορ ηηρ εγσώπιαρ αγοπάρ ηυν ιδιυηικών ςπηπεζιών ςγείαρ...9 Γ. Ανηαγυνιζμόρ και ηάζη ζςγκένηπυζηρ ηηρ αγοπάρ ζε μεγάλοςρ ομίλοςρ...11 Δ. Δξυνοζοκομειακή Πεπίθαλτη: ο κλάδορ ηυν ιδιυηικών διαγνυζηικών κένηπυν...14 (1) Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ (2) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή...15 (3) Σερλνινγηθφ εμνπιηζκφο 15 (4) Θεζκηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ..17 5) Πξνθιεηή δήηεζε-μεγάινο αξηζκφο εμεηάζεσλ...18 (6) Σάζεηο θαη πξννπηηθέο 20 Σ. Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε: ηδησηηθέο θιηληθέο θαη καηεπηήξηα 23 Η. Ηδησηηθέο Κιηληθέο.23 1) Μέγεζνο αγνξάο ηδησηηθψλ θιηληθψλ.23 (2) Αξηζκφο Κιηληθψλ-Κιίλεο-Γεσγξαθηθή θαηαλνκή...23 (3) Μέζε δηάξθεηα λνζειείαο (ΜΓΝ)..25 (4) Οη ηηκέο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ.26 (5) Κφζηνο-Παξαγσγηθφηεηα..27 (6) Οη κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο..28 (7) Σάζεηο Πξννπηηθέο Ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα ζην ρψξν ηεο πγείαο 30 ΗΗ. Μαηεπηήξηα..35 (1) Έληνλε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90.35

2 (2) Πξνθιεηή δήηεζε...36 (3) Μηα νιηγνπσιηαθή αγνξά ΜΔΡΟ 2 Ο : ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ Α. Ηδησηηθή δαπάλε πγείαο ζηελ Διιάδα 39 (1) Καηεγνξίεο ηδησηηθψλ δαπαλψλ 39 (2) Σν χςνο ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ...39 (3) Γηάξζξσζε ηδησηηθψλ δαπαλψλ.42 (4) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ 44 Β. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ ηδησηηθώλ δαπαλώλ πγείαο 44 (1) Ζ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα...45 (2) Ηαηξηθφο πιεζσξηζκφο πξνθιεηή δήηεζε 46 (3) Ζ αλεπαξθήο παξνρή ππεξεζηψλ ΠΦΤ απφ ην ΔΤ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε..48 (4) Ζ ρακειή πνηφηεηα θαη ε έιιεηςε αμηνπηζηίαο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο, ζηξέθνπλ ηνπο πνιίηεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.52 (5) Παξανηθνλνκία ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα...55 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ...60

3 3 ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ηειεπηαία δεθαεηία ζα κπνξνχζε δηθαηνινγεκέλα λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξίνδνο «παρηψλ αγειάδσλ» γηα ηνλ θιάδν παξνρήο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ ραξαθηεξίδεηαη δηαρξνληθά απφ ζπλερή αιιαγή θαη αμηνζεκείσηε δπλακηθή θαη φιεο νη έξεπλεο θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαλεξψλνπλ φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο πγείαο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα δηαδξακαηίδεη έλαλ νινέλα ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο. Όμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κεγάισλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ, επελδπηηθά πξνγξάκκαηα εληφο θαη εθηφο Διιάδνο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ πγείαο θαη εηαηξεηψλ παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο, απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, κεηαγξαθέο ηαηξψλ, ζπκπξάμεηο κε ην δεκφζην, λένη παίθηεο θαη λένη επελδπηέο αιιά θαη νη απνρσξήζεηο παηθηψλ απφ ηελ αγνξά, είλαη κεξηθά απ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θξαηνχλ ζε εγξήγνξζε ηελ αγνξά ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη: λα αλαδείμεη ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα αλαδεηήζεη ηνπο ιφγνπο πίζσ απ ηελ αμηνζεκείσηε θαη ζηαζεξή κεγέζπλζή ηνπ, λα πξνζδηνξίζεη ην ξφιν ηνπ κέζα ζην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα θαη λα εθηηκήζεη ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην αζρνιείηαη κε ηελ πξνζθνξά ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη εηδηθφηεξα, κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ, ην κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ησλ ππν-θιάδσλ ηεο (δηαγλσζηηθά θέληξα, θιηληθέο, καηεπηήξηα). Σν δεχηεξν ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηε δήηεζε θαη ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πγείαο σο ηεο ζεκαληηθφηεξεο θηλεηήξηαο δχλακεο πίζσ απ ηελ κεγέζπλζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο. Δδψ εμεηάδνληαη ην χςνο ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηηο δεκφζηεο, ε δηάξζξσζή ηνπο, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή θηι. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο δήηεζεο θαη ηδησηηθψλ δαπαλψλ γηα ππεξεζίεο πγείαο. Καη ζηα δχν κέξε ηεο εξγαζίαο, ζίγνληαη αξθεηά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ησλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν δεχηεξνο. Απηφ είλαη αλαπφθεπθην,

4 4 θαζψο εθηφο απ ηε δηαξθψο απμεκέλε δήηεζε, ε αδπλακίεο ηνπ ΔΤ παξέρνπλ επξχηαην πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα θαη είλαη απηέο πνπ νπζηαζηηθά ζηξέθνπλ ηε δήηεζε πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σέινο, ζεκαληηθά δεηήκαηα αλαδεηθλχνληαη θαη γηα ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ηεο πνιηηείαο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, θαζψο θαίλεηαη πσο ε απνπζία αλαγθαίσλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, επηηξέπεη ηελ αλεμέιεγθηε πξνζθνξά ππεξεζηψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη πεξαηηέξσ ηε δήηεζε θαη ηηο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ.

5 5 ΜΔΡΟ 1 Ο Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο Σα δεδνκέλα ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα, φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ΔΤ, νδήγεζαλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλέβαιε : Ζ ειιηπήο παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απ ην δεκφζην ζχζηεκα, πνπ νθείιεηαη ζηηο νξγαλσηηθέο ηνπ αδπλακίεο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ, ηνπ θνξέα θαη ηνπ είδνπο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. Έηζη, παξά ηε δεκηνπξγία 170 Κέληξσλ Τγείαο ηα πνία ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1985 θαη ηε ζπγθξφηεζε ελφο επξέσο δηθηχνπ πνιπταηξείσλ ηνπ ΗΚΑ, ε παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ, εηδηθά ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηα λέα δεδνκέλα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηελ έθξεμε ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία ζπληειέζηεθε κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Αληίζεηα, ε πςειή βηνταηξηθή ηερλνινγία ζπγθεληξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο πξνζαξκφζηεθε γξήγνξα ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη κε θίλεηξν ηελ δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε θαη θαη επέθηαζε ηα πςειά πξνζδνθψκελα πνζνζηά θεξδνθνξίαο, επεθηάζεθε ζεκαληηθά θπξίσο κέζα απ ηελ αλάπηπμε ηδησηηθψλ θέληξσλ δηαγλσζηηθήο ηαηξηθήο. Ζ πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε απφ ην θξάηνο κεηά ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ ΔΤ σο πξνο ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα. Ζ πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή γχξσ απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε δελ εμαληιείηαη κφλν ζην πιαίζην ηνπ Ν.1397/83, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απαγνξεπφηαλ ε ίδξπζε ηδησηηθψλ θιηληθψλ (ΦΔΚ 143, 7/10/1983, άξζξν 6). Δλψ κε ην Π.Γ. 517/91 ε παξαπάλσ δηάηαμε θαηαξγήζεθε, δελ άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνρή λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, αθνχ ην δηάηαγκα, έζεηε απζηεξφηαηνπο πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο-ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο-ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ηδησηηθέο θιηληθέο (ΦΔΚ 202, 24/12/1991) πνιιέο απφ ηηο νπνίεο

6 6 ζηακάηεζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κε κπνξψληαο λα αλαπξνζαξκνζηνχλ κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο. Έηζη ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ απνηέιεζε ηελ νξζνινγηθή «αληίδξαζε» ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζηελ πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Οη απαηζηφδνμεο πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο ζην ρψξν ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Ζ επέθηαζε ηνπ ΔΤ, ην νπνίν ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπ έδσζε έκθαζε ζηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ην πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ πνπ ζπλεπάγεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, ν καθξνπξφζεζκνο ραξαθηήξαο κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο, νη ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο πνπ πξνβιέπνπλ γηα ην λνζήιην νη ζπκβάζεηο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θαηέζηεζαλ κε ειθπζηηθή ηελ εκπινθή ησλ ηδησηψλ ζην ρψξν ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. 1 πλεπψο, νη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηεπζχλζεθαλ θπξίσο ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα θαη ζηελ ίδξπζε ηαηξηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηφλνκεο κνλάδεο, είηε σο αλεμάξηεηεο εηαηξείεο πνπ απνηεινχλ ηνλ εξγαζηεξηαθφ ηνκέα ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ζε βηνταηξηθή ηερλνινγία γηα λα παξέρνπλ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα. Β. Έληνλν επηρεηξεκαηηθό ελδηαθέξνλ θαη πςειά πνζνζηά ηδησηηθώλ επελδύζεσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα Σν ηειεπηαία ρξφληα «δεζηφ» ρξήκα εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ έρεη επελδπζεί ή πξφθεηηαη λα επελδπζεί ζε θηιφδνμα πξνγξάκκαηα-έξγα, ζε κηα πξνζπάζεηα ησλ εηαηξεηψλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην, ζε έλα θιάδν πνπ παξνπζηάδεη δηςήθηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, κεγάια πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο θαη πνιχ ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ κειινληηθή ηνπ εμέιημή. 2 Αξθεί λα επηζεκάλνπκε φηη ζχκθσλα µε επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Δξγαζηήξην Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο 1 νπιηψηεο Κ., Ο Ρόινο ηνπ Ηδησηηθνύ Σνκέα ζην Διιεληθό ύζηεκα Τγείαο, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, 2000, ζει ,, Μαγλήηεο γηα θέξδε ε ηδησηηθή πγεία, ΒΖΜΑ, & Ζ ηαηξηθή απηνθξαηνξία κεγαιώλεη, ΒΖΜΑ,

7 7 έρνπλ απμεζεί πάλσ απφ 1.450%. 3 «Από ην 2000 κέρξη ζήκεξα έρνπκε επελδύζεη πάλσ από 150 εθαη. επξώ, ψζηε λα παξακείλνπκε έλα βήκα κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ» επηζεκαίλεη ν βαζηθφο κέηνρνο ηνπ Ηαηξηθνχ Κέληξνπ. 4 ηα έληππα ΜΜΔ, ζεκεηψζεθε σο ελδεηθηηθφ ηνπ επελδπηηθνχ ππξεηνχ ζην ρψξν ηεο πγείαο, πσο ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 2006 θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα, ν πξνέδξνο ηεο Dubai Holding, (ε νπνία θαηέρεη ην 31,5% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Marfin θαη δηαζέηεη, εθηφο ησλ άιισλ, ηζρπξή εμεηδίθεπζε ζηελ ηδησηηθή πγεία) εθηφο απφ ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκίαο, απφ φινπο ηνπο ππνπξγνχο ηεο θπβέξλεζεο δήηεζε θαη είδε ηνλ ππνπξγφ Τ&ΚΑ εθθξάδνληαο ηνπ ηελ πξφζεζε ηεο εηαηξείαο λα επελδχζεη ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο ζην πιαίζην ησλ πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ). 5 Απηή ε έμαξζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ είλαη, βέβαηα, ηπραία. Όπσο αλαθέξεη ε έθζεζε ηεο Hellastat (επηέκβξην Ηαλνπάξην 2006), «Μηα ζεηξά από ξπζκηζηηθνύο, ηερλνινγηθνύο, δεκνγξαθηθνύο αιιά θαη ακηγώο επηρεηξεκαηηθνύο παξάγνληεο δηακόξθσζαλ ην θαηάιιειν πεδίν αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ...(ελώ) ε ζπλαθόινπζε ξύζκηζε - απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο παξνρήο ππεξεζηώλ αλζξώπηλεο πγείαο έζεζε ηνπο όξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο». 6 χκθσλα κε ηελ έξεπλα κηα ζεηξά απφ ζεηηθέο εμειίμεηο, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ απφ δηάθνξνπο άιινπο θιάδνπο, θαζψο επίζεο θαη απφ άιιεο ρψξεο. Δηδηθφηεξα, ε ηάζε ησλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ζηνλ ρψξν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πεγάδεη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ: Σα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ Δ..Τ., πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζε ειιηπείο ππνδνκέο, ζηελ ηερλνινγηθή πζηέξεζε, ζηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ γεσγξαθηθή αληζνθαηαλνκή ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ε νπνία δεκηνπξγεί επθαηξίεο αλάπηπμεο είηε κέζσ εμαγνξψλ κηθξφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ θαη θέληξσλ πγείαο, είηε κέζσ δεκηνπξγίαο λέσλ θιηληθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. 3 Ληαξφπνπινο Λ., 2006, «Ζ Τγεία ζηελ Διιάδα ήηαλ θαη παξακέλεη έλα παξάδνμν», 4 Διιελνγεξκαληθή ζπκκαρία ζην Ηαηξηθό Κέληξν, ΒΖΜΑ, «Εεζηό» ρξήκα ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο, ΒΖΜΑ, Έξεπλα ηεο Hellastat (επηέκβξην Ηαλνπάξην 2006) απφ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 292 επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. ην, Υξπζσξπρείν θεξδώλ γηα ην θεθάιαην, ΡΗΕΟΠΑΣΖ,

8 8 Ζ ζηαδηαθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο έθζεζεο ησλ αηφκσλ ζε επηβαξπληηθέο γηα ηελ πγεία ηνπο θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο. H πςειή θεξδνθνξία πνπ παξνπζηάδνπλ νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. H επέθηαζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο πγείαο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο Ζ δηάδνζε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο Ζ εηζαγσγή λέσλ ηαηξηθψλ κεζφδσλ ζηελ δηάγλσζε, ηε ρεηξνπξγηθή θαη ηελ πεξίζαιςε, εμειίμεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ αλάγθε απμεκέλσλ επελδχζεσλ Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ Σα παξαπάλσ απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο αγνξάο θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή έθβαζε ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 7 Απηφ πνπ ππνγξακκίδεηαη ζπλερψο ζηελ έθζεζε είλαη ηα πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο ζηνλ θιάδν πγείαο. «Ζ αλειαζηηθή θύζε ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ηα πινύζηα πεξηζώξηα θαζαξνύ θέξδνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θιάδν - ζρεδόλ ηεηξαπιάζηα ζε ζύγθξηζε κε ηε κέζε επίδνζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία - απνηέιεζαλ ην δέιεαξ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ ηεξάζηησλ απαηηνύκελσλ επηρεηξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ». 8 Έηζη, ε απνδνηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ θηλείηαη ζηαζεξά γχξσ ζην 25% ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη ηα πεξηζψξηα ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο είλαη ηεηξαπιάζηα ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε επίδνζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 7 Απφ 21. Ηζρπξέο ηάζεηο αλάπηπμεο θαη ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο ζε κεγάινπο νκίινπs, Hellastat, Ννέκβξηνο 2006, & ηελ Διιάδα ν άγγινο αζζελήο, ΗΟ- ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ,, & Σάζε αλάπηπμεο ζηελ ηδησηηθή πγεία, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, Έξεπλα ηεο Hellastat (επηέκβξην Ηαλνπάξην 2006), ζην Υξπζσξπρείν θεξδώλ γηα ην θεθάιαην, ΡΗΕΟΠΑΣΖ, & Υξπζνθόξα αθαίκαμε ηνπ ιατθνύ εηζνδήκαηνο, ΡΗΕΟΠΑΣΖ,

9 9 «Σα πξν θόξσλ θέξδε ηνπ θιάδνπ δηακνξθώζεθαλ ζην ύςνο ησλ 108,53 εθαη. επξώ, ζεκεηώλνληαο αμηνζεκείσηε άλνδν θαηά 22,4% (19,9% ηελ πεξίνδν 2004/2003), γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηζσξίνπ θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, από 8,9% ην 2004 ζε 10,9% ην Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ειθπζηηθή απηή εηθόλα νθείιεηαη ζηηο 20 κεγαιύηεξεο εηαηξείεο, νη νπνίεο, απμάλνληαο ηελ θεξδνθνξία ηνπο ζρεδόλ θαηά 40%, ζπγθεληξώλνπλ ην 66% ησλ ζπλνιηθώλ θεξδώλ, ηζρπξνπνηώληαο ηε ζέζε ηνπο από ην 2004, όηαλ θαη θαηείραλ ην 58% ησλ θεξδώλ ηνπ θιάδνπ. ε απηή ηελ ηάζε ζπληειεί θαη ε νξηαθή θάκςε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κηθξόηεξσλ κνλάδσλ (-0,9%), δείγκα ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληαπνθξηζνύλ ζην γηγαληηζκό ησλ κεγάισλ παηθηώλ». 9 Γ. Σν κέγεζνο ηεο εγρώξηαο αγνξάο ησλ ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ πγείαο ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζε αμία ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηελ πεξίνδν Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαρξνληθή άλνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δηδηθφηεξα, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απφ 508 εθαη. επξψ ην 1997 έθηαζε ζε 1.544,5 εθαη. επξψ ην 2006, πνπ δείρλεη φηη - ζε απφιπηνπο αξηζκνχο - ηξηπιαζηάζηεθε θαη φηη είρε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο θαηά ηελ πεξίνδν θνληά ζην 13%. 9 Βι. Ο.π. 10 πλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ ηαηξψλ

10 10 Δμέιημε ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο θαη ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ηελ πεξίνδν Μέγεζνο ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ Τγείαο ( ) Κιηληθέο 265,6 293,5 373,7 395,0 455,8 539,3 620,7 730,0 847, ,0 Μαηεπηήξηα 88,6 110,3 120,9 140,6 150,0 164,0 173,0 184,8 203,3 226,5 Γηαγλσζηηθά 153,8 170,2 183,1 203,1 227,7 241,5 255,3 275,0 291,3 319,0 θέληξα ΤΝΟΛΟ 508,0 574,0 677,7 738,7 833,5 944, , , ,6 1545,5 Πεγή:ICAP (ε εθαη. επξψ) Όζνλ αθνξά ζην κέγεζνο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαηά θαηεγνξία, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: ηε κεγαιχηεξε αχμεζε εµθαλίδνπλ νη γεληθέο θιηληθέο κε κέζν εηήζην ξπζκφ 15,2%. Έηζη, απφ 265,6 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ν ηδίξνο ηνπο ην 1997 αλήιζε ζην 1 δηο. επξψ ην αθνινπζνχλ ηα καηεπηήξηα-γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο, ησλ νπνίσλ ν ηδίξνο ην 1997 ήηαλ 88,6 εθαη. επξψ θαη αλήιζε ζηα 226,5 εθαη. επξψ ην 2005, επηηπγράλνληαο κέζε εηήζηα αχμεζε 10,9%. ηα δηαγλσζηηθά θέληξα κε ξπζκφ αλάπηπμεο 8,3% αλά έηνο, πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2006 ηδίξν 319 εθαη. επξψ έλαληη 153,8 εθαη. επξψ ην Μεξίδην ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο αγνξάο Μέζν εηήζηνο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ξπζκφο αχμεζεο ΗΓΗΧΣΗΚΔ 53% 59,2% 61,4%, 63% 15,2% ΚΛΗΝΗΚΔ ΗΓΗΧΣΗΚΑ 16% 16,5% 15,5% 15% 10,9% ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΑ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 31% 24,3% 23,1% 22% 8,3% Οη γεληθέο θιηληθέο αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ην νπνίν εθηηκάηαη ζην 63% πεξίπνπ γηα ην 2005,

11 ελψ νη καηεπηηθέο θιηληθέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 15% πεξίπνπ ηεο αγνξάο. Σν ππφινηπν 22% ηεο αγνξάο κνηξάδνληαη ηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα Γ. Αληαγσληζκόο θαη ηάζε ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο ζε κεγάινπο νκίινπο Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αμηνζεκείσηε δπλακηθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη νη αλαθαηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηνλ θιάδν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, θπξίσο ιφγσ ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ησλ ηξηψλ επξχηεξσλ ηνκέσλ δξάζεο (γεληθέο θιηληθέο, µκαηεπηήξηα, θαη δηαγλσζηηθά θέληξα). ηα έληππα θπξίσο ΜΜΔ, ε απφθηεζε απφ ηελ Marfin FG ηνπ 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ ΤΓΔΗΑ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, ραξαθηεξίζηεθε σο ε ρξνληθή αθεηεξία επηηάρπλζεο ησλ δηεξγαζηψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ ζηνλ θιάδν ηεο ηδησηηθήο πγείαο. εκαληηθφ επίζεο γεγνλφο γηα ηνλ θιάδν, ζεσξήζεθε θαη ε απφθηεζε, ην 2007, ηνπ 30,7% ηνπ Ηαηξηθνχ Κέληξνπ απ ηνλ γεξκαληθφ φκηιν 11 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ κειέηε ηεο ICAP γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο, ζην: Μαγλήηεο γηα θέξδε ε ηδησηηθή πγεία, ΒΖΜΑ, 29/01/2006 & Τγεία, πνιύ βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε, ΒΖΜΑ, & Αικαηα ζηελ αλαπηπμε θαη ηελ θεξδνθνξηα, ΡΗΕΟΠΑΣΖ, & Πξνζπάζεηεο θπξηαξρίαο ζηελ ηδησηηθή πγεία, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, & Κνπθιάθε Γ., Δηζβνιή ηδησηώλ ζην δεκόζην ζύζηεκα Τγείαο µε ζηόρν ηε δηνίθεζε ησλ κεγάισλ λνζνθνκείσλ, ΝΔΑ,

12 12 Asklepios, ν νπνίνο δηαζέηεη ζήκεξα 100 λνζνθνκεία (94 ζηελ Δπξψπε θαη 6 ζηελ Ακεξηθή) κε δπλακηθφηεηα θιηλψλ, απαζρνιψληαο εξγαδνκέλνπο. 12 Πέξα πάλησο απ ηελ αλαδήηεζε γεγνλφησλ-νξνζήκσλ ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ, ζηειέρε ηεο αγνξάο, ζεσξνχλ απηή ηελ ηάζε ζπγθέληξσζεο θπζηνινγηθή θαη αλακελφκελε επηζεκαίλνληαο ηφζν ηηο παξφκνηεο ηάζεηο ζε πνιιά θξάηε ηεο Δπξψπε φζν θαη ην λέν δπλεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν πνπ δεκηνπξγνχλ νη πςεινί δείθηεο απφδνζεο κηαο αγνξάο πνπ βξίζθεηαη ππφ δηακφξθσζε. Δθηηκνχλ κάιηζηα φηη ην παξφλ status ζα κεηαβιεζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζην κέιινλ, θαζψο ν θιάδνο ζα νδεχεη πξνο ηελ «σξίκαλζή» ηνπ. Χξίκαλζε πνπ, σο επί ην πιείζηνλ, αθνξά ηελ αθφκε ζαθέζηεξε νξηνζέηεζε ηνπ θιάδνπ µέζσ ηεο επηθξάηεζεο ησλ πην δπλαηψλ παηθηψλ πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο, απφ ηελ νπνία εμαξηψληαη άκεζα φιεο νη ηαηξηθέο δηαγλψζεηο. Με άιια ιφγηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θέξδε ζηνλ θιάδν παξακέλνπλ πςειά, νη ηάζεηο ζπγθέληξσζεο αλακέλεηαη λα θπξηαξρήζνπλ θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, ζα παξακείλνπλ εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ πξαγκαηηθά ηερλνγλσζία ηεο πνηνηηθήο παξνρήο ππεξεζίαο πγείαο ελψ πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίνπ µκεγέζνπο κνλάδεο, εθ ησλ πξαγκάησλ ζα αλαγθαζηνχλ λα βγνπλ εθηφο αγνξάο. Καη, φπσο αλαθέξνπλ παξάγνληεο ηεο αγνξάο, είηε κηιάκε γηα δηαγλσζηηθά είηε γηα θιηληθέο, ην «θηιηξάξηζκα» απηφ, ζα πξνθχςεη θπξίσο ιφγσ ηεο αλεπάξθεηάο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ κνλάδσλ ζε θεθάιαηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πνπ απαηηεί πξσηίζησο ηε δηαξθή αλαλέσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο µε αγνξά κεραλεκάησλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Με δεδνκέλν ινηπφλ φηη ν θιάδνο ηεο ηδησηηθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο είλαη εληάζεσο θεθαιαίνπ αιιά θαη εληάζεσο εξγαζίαο γη απηφ θαη ζεσξείηαη πςεινχ ξίζθνπ άκεζε απφξξνηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζα είλαη θαη ε ζηαδηαθή δηνηθεηηθή κεηαβίβαζε εηαηξεηψλ ηνπ ρψξνπ ζε επηρεηξεκαηίεο θαη γεληθφηεξα ζεζκηθνχο επελδπηέο, πνπ κπνξνχλ µε ηα θεθάιαηά ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηδηαίηεξα πςειέο επελδχζεηο πνπ απαηηεί ν ρψξνο ηεο πγείαο. 13 Παξαηεξψληαο πάλησο θαλείο, ηηο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ηδησηηθήο πγείαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αδπλακία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ΔΤ θαζψο θαη ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο ηδενινγίεο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηηο πξνζέζεηο θαη ζηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δελ κπνξεί 12 Μεγάια ληηι ζηα ζθαξηά, ΝΔΑ, & Ζ ηδησηηθή πγεία ζε ππεξδηέγεξζε, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, & «Διιελνγεξκαληθή ζπκκαρία ζην Ηαηξηθό Κέληξν», ΒΖΜΑ, Καξαγηαλλνπνχινπ Γ., ηαζεξή ε πξνηίκεζε ζηα ηδησηηθά θξεβάηηα, Δπηινγή, 10/2005, ζει

13 13 παξά λα αλαγλσξίζεη ηηο κεγάιεο πηζαλφηεηεο κηα ηέηνηαο εμέιημεο. Όζνη γλσξίδνπλ θαιά ηνλ θιάδν πηζηεχνπλ φηη νη επηθείκελεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο ζα νδεγήζνπλ αλαπφθεπθηα ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε. Οη κηθξέο ηδησηηθέο θιηληθέο, ππνζηεξίδνπλ, δελ κπνξνχλ πιένλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο θαηλνηνκίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Αληίζεηα, νη κεγάινη ηνπ θιάδνπ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα θαη λα πξνρσξνχλ ζε επελδχζεηο, ηηο νπνίεο, κάιηζηα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζβέλνπλ ελ επζέησ ρξφλν. Οη κνλάδεο απηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 14 Απηφ πνπ ελδερνκέλσο δηαθπβεχεηαη, είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ν θιάδνο ζα θηλεζεί πξνο ηελ «σξίκαλζή» ηνπ, θάηη πνπ ζα εμαξηεζεί ηφζν απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία φζν θαη απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε. Πάλησο, ήδε, απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη επηθξάηεζε πιένλ ζηνλ θιάδν ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, νη νπνίνη παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. ήκεξα ζηνλ ρψξν πξσηαγσληζηνχλ κεγάια επηρεηξεκαηηθά, πνιπκεηνρηθά ζρήκαηα αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη φηαλ γίλεηαη ιφγνο, γηα θνξχθσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ηδησηηθή αγνξά πγείαο, δε ζεκαίλεη φηη ε αγνξά παξνρήο (ηδησηηθψλ) ππεξεζηψλ πγείαο είλαη αληαγσληζηηθή (κε ηελ θιαζζηθή νηθνλνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ). Αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ελφο ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ πνιπδχλακσλ νκίισλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ αληαγσλίδνληαη λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νιηγνπσιηαθήο αγνξάο είλαη δηαθξηηά, ηδηαίηεξα ζηε παξνρή δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ελψ παξάιιεια ηζρπξέο ηάζεηο ζπγθέληξσζεο παξαηεξνχληαη θαη αλακέλεηαη λα εληαζνχλ θαη ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ICAP νη 20 κεγαιχηεξεο ζην ζχλνιν ησλ 300, είραλ ην 2005 ην 79% ηνπ ελεξγεηηθνχ, 66.6% θχθινπ εξγαζηψλ θαη 61.1% κηθηψλ θεξδψλ. Πξφθεηηαη γηα πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, ν νπνίνο γίλεηαη κεγαιχηεξνο, αλ ιάβνπκε ππ φςηλ φηη νη 5-6 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νκίινπο εηαηξηψλ ή απνηεινχλ ηκήκαηα κεγάισλ πνιπθιαδηθψλ νκίισλ. Oη 5-6 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νκίινπο εηαηξηψλ ή απνηεινχλ ηκήκαηα κεγάισλ πνιπθιαδηθψλ νκίισλ, είλαη: Όκηινο 14 Μνλνπώιηα ζηελ πγεία εξήκελ ηνπ θξάηνπο. ΝΔΑ,

14 14 Ηαηξηθνχ Κέληξνπ Όκηινο ΗΑΧ, Όκηινο Δπξσθιηληθήο, Όκηινο Euromedica θαη ν Όκηινο Τγεία Χζηφζν θαη άιιεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιν ησλ 20 πξψησλ, βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο κηθξφηεξσλ νκίισλ (Πεξζεχο Α.Δ. Βηνταηξηθή Α.Δ. θά.). Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ απηψλ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πγείαο είλαη έληνλνο θαη επηθεληξψλεηαη: ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηεο ηαρχηεηαο αληαπφθξηζεο, κε επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ζηέγαζε λέσλ ηκεκάησλ (αξθεηνί φκηινη πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ γεληθέο θιηληθέο, ηκήκαηα καηεπηηθήο θιηληθήο, αιιά θαη δηαγλσζηηθά θέληξα), ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθψλ πειαηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο (π.ρ. έκθαζε ζηνπο ρψξνπο λνζειείαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ παξνρή μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ), ηε γεσγξαθηθή εμάπισζε, κε ηελ εμαγνξά κηθξφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ζηε δηείζδπζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ (θπξίσο Βαιθάληα θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε), ηελ επηινγή εμεηδηθεπκέλνπ θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ ηαηξηθνχ-επηζηεκνληθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ηε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηε ζπλεξγαζία κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηακεία γηα ηελ θάιπςε λνζειίσλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο αζζελψλ, κε έκθαζε ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ παξνρψλ. 15 Δ. Δμσλνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε: ν θιάδνο ησλ ηδησηηθώλ δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ (1) Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ: Σα πξψηα κηθξνβηνινγηθά θαη αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο επίζεκα πξηλ απφ πεξίπνπ 30 ρξφληα, ελψ ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, πξντφλ ηεο κεηεμέιημεο ησλ εξγαζηεξίσλ, θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο απφ ην 1980 θαη κεηά. Σελ δεθαεηία , ε αλάπηπμε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ήηαλ ξαγδαία θαη μεπέξαζε ην 30%. 16 ήκεξα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ 15 Ζ γηγάλησζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα Τγείαο, εκπόδην ζηελ αλάπηπμε ζύγρξνλνπ ΔΤ, ΑΤΓΖ, & Πξνζπάζεηεο θπξηαξρίαο ζηελ ηδησηηθή πγεία, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, νπιηψηεο Κ., ν.π., ζει. 156

15 15 πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ρψξα καο εθηηκάηαη φηη αγγίδεη ηα 400, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα. Γηνηθνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ γηαηξνχο, νη νπνίνη είλαη θαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο. Μέγεζνο ηεο αγνξάο δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ,8 170,2 183,1 203,1 227,7 241,5 255,3 275,0 291,3 319,0 Πεγή:ICAP ε εθαη.επξσ Γηαρξνληθή αχμεζε παξνπζηάδεη θαη ε αγνξά ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαηά ηελ πεξίνδν , αλ θαη ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ήηαλ ρακειφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο θιηληθέο θαη ηα καηεπηήξηα. Έηζη, ηελ πεξίνδν ηα δηαγλσζηηθά θέληξα κε ξπζκφ αλάπηπμεο 8,3% πεξίπνπ αλά έηνο (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο), πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2006 ηδίξν 319 εθαη. επξψ έλαληη 153,8 εθαη. επξψ ην Μέζα δειαδή ζε κηα δεθαεηία ηα έζνδά ηνπο δηπιαζηάζηεθαλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηδίξνπ ησλ δηαγλσζηηθψλ (πεξίπνπ 70%) πξνέξρεηαη απφ αζθαιηζκέλνπο ζηα δηάθνξα αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 17 (2) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή : Όζνλ αθνξά ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, είλαη εκθαλήο ε πςειή ζπγθέληξσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε πεξηνρή ηεο Αζήλαο φπνπ ιεηηνπξγεί ην 67% ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο. Δμάιινπ, ην 73% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ πξνέξρεηαη απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Απηφ είλαη αλακελφκελν αθνχ ε θαηαλνκή ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ πεξηνρψλ θαη εηδηθφηεξα κε ηηο θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ. (3) Σερλνινγηθό εμνπιηζκόο: Όζνλ αθνξά ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ζε γεληθέο γξακκέο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο θαη επεθηείλεηαη ζε κηα πιεζψξα θαηεγνξηψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Πνιιά απ απηά 17 Τγεία, πνιύ βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε, ΒΖΜΑ, & Kαιύηεξε πεξίζαιςε από δεκόζηνηδησηηθό ηνκέα, ΚΔΡΓΟ, & Πξνζπάζεηεο θπξηαξρίαο ζηελ ηδησηηθή πγεία, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ,

16 16 δηαζέηνπλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν αληηθαηαζηνχλ ζε ζρεηηθά κηθξφ δηάζηεκα θαη απαζρνινχλ εμεηδηθεπκέλν θαη εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. Έηζη είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηνχλ αθφκε θαη ηηο πην ζπάληεο εμεηάζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ δαπαλνχλ ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα επελδχζεηο πςειήο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη πνιιά δηαγλσζηηθά θέληξα πνπ είηε δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε επάξθεηα ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ κε απνηέιεζκα λα απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξα θέληξα γηα λα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο- είηε ρξεζηκνπνηνχλ παιηά ηερλνινγία, παξέρνληαο ππεξεζίεο ρακειήο πνηφηεηαο. ήκεξα ζε φιε ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 310 αμνληθνί ηνκνγξάθνη λέαο γεληάο, εθ ησλ νπνίσλ ην 75% (δει. 3 ζηνπο 4) είλαη ηδησηηθνί.. Γεληθφηεξα, ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζπγθεληξψλεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζε ηαηξηθή ηερλνινγία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 90% ησλ επελδχζεσλ ησλ ηδησηψλ ζηνρεχνπλ ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ΔΤ δελ μεπεξλά ην 30%. Απφ ηνπο 323 καζηνγξάθνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα παλειιαδηθά, µφλν νη 52 είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε δεκφζηα λνζνθνκεία. Αληίζηνηρα, απφ ηνπο 198 νξζνπαληνγξάθνπο 18 ζε φιε ηε ρψξα κφιηο 7 δεκφζηνη. Οη γ-θάκεξεο (γηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα) θαηά ηα ηξία ηέηαξηα αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δθηηκάηαη δε, φηη θάπνπ εθεί θηλείηαη θαη ε αλαινγία καγλεηηθψλ ηνκνγξάθσλ, θαζψο θαη ππεξερνηνκνγξάθσλ ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα πγείαο. Δπηπιένλ, ν ηδησηηθφο ηνκέαο πγείαο, φρη κφλν πξνκεζεχεηαη γξήγνξα αιιά θαη εηζάγεη ηερλνγλσζία εθπαηδεχνληαο πξνζσπηθφ ζηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 19 Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ππάξρεη εδψ είλαη φηη νη δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ δελ ειέγρεηαη απφ ην θξάηνο κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηείηαη ε πνηφηεηα ησλ εηζαγφκελσλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. 20 Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη ην θξάηνο δελ ειέγρεη νχηε ηελ πνζφηεηα ησλ εηζαγφκελσλ κεραλεκάησλ. Γεληθφηεξα, πνιινί ζεσξνχλ φηη ην ζχζηεκα πνπ ηζρχεη ζήκεξα σο πξνο ηα θξηηήξηα εμαζθάιηζεο αδεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, φρη κφλν είλαη δηάηξεην αιιά θαη φηη επλνεί ηνπο ηδηψηεο θαη ηελ αλεμέιεγθηε εηζαγσγή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο. 18 Μεραλήκαηα γηα παλνξακηθέο αθηηλνγξαθίεο δνληηψλ 19 Πξηκνδνηνύλ ην θαξηέι ησλ αμνληθώλ, ΝΔΑ, & Δηζαγγειέαο γηα ηηο άδεηεο αμνληθώλ ηνκνγξάθσλ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, & ε ρέξηα ηδησηώλ 3 ζηνπο 4 λέαο γεληάο ηνκνγξάθνη, ΔΘΝΟ, & Pεθόξ κεραλεκάησλ αιιά ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ππεξπιεζώξα γηαηξώλ, , 20 νπιηψηεο Κ., ν.π., ζει.159

17 17 Απηά, ηελ ζηηγκή ν εμνπιηζκφο ηνπ ΔΤ έρεη ραξαθηεξηζηεί πξν πνιινχ «απαξραησκέλνο» απφ γηαηξνχο θαη εηδηθνχο, θαη ε δαπάλε γηα αλαλέσζή ηνπ απνγνεηεπηηθή. Πξφζθαηέο πεξηπηψζεηο δείρλνπλ λα ζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, νη εηζαγγειηθέο αξρέο, κε αθνξκή ζεηξά δεκνζηεπκάησλ φπνπ θαηαγγέιιεηαη ε άλεπ πεξηνξηζκψλ εγθαηάζηαζε αμνληθψλ ηνκνγξάθσλ ζηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα, ηελ ψξα πνπ απαμηψλεηαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, δηέηαμαλ έξεπλα γηα ην θαζεζηψο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηελ αγνξά αμνληθψλ ηνκνγξάθσλ. χκθσλα κε ηα επίκαρα δεκνζηεχκαηα ε απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο - πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 7 Μαΐνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο- έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα λα εμνπιηζηνχλ κε ζχγρξνλνπο αμνληθνχο ηνκνγξάθνπο θαηά παξάβαζε ησλ πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, επηβαξχλνληαο αλαίηηα φρη κφλν ηα Σακεία θαη ην Γεκφζην κε ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά αιιά θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ απφ ηελ αθηηλνβνιία. 21 (4) Θεζκηθόο θαη πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ ππεξεζηώλ ησλ δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ: Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο, πνπ ππνγξακκίδεηαη απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο ηεο αγνξάο πγείαο είλαη ε έιιεηςε ζεζκηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα δηαγλσζηηθά θέληξα. Ζ απνπζία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα νξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, έρεη σο απνηέιεζκα απηή λα γίλεηαη ρσξίο έιεγρν ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο έιεγρνο ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ απ ηηο δηεπζχλζεηο πγείαο ησλ λνκαξρηψλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνο παξφιν πνπ θάζε κήλα θάλνπλ εθαηνληάδεο εμεηάζεηο θαη έρνπλ θάπνηεο θνξέο απίζηεπηα πςειά έζνδα, αθφκε θη αλ πξφθεηηαη 21 χκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζθνπηκφηεηαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ φςηλ «ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πηζαλφηεηα επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ απξφζθνπηε δηαζπνξά πεγψλ θαη κεραλεκάησλ ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ». Έηζη, γηα θάζε θαηνίθνπο αληηζηνηρεί έλαο αμνληθφο, ελψ γηα ηνπο Γήκνπο Αζήλαο, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο αληηζηνηρεί έλαο αμνληθφο γηα θάζε θνπφο ησλ πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηφζν ηεο πνηφηεηα θαη ηεο ηζνθαηαλνκήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγεία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ηελ ελ ιφγσ ππνπξγηθή απφθαζε φκσο, εμαηξνχληαλ απφ ην πιαθφλ «ηα κεραλήκαηα πνπ πθίζηαληαη ή πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζε ΝΠΓΓ, ζεξαπεπηήξηα ηνπ ΗΚΑ θαη ΝΠΗΓ, θνηλσθεινχο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα». Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξίπνπ 80 πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο δελ πξνζκεηξνχληαλ θαη έηζη δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο λέσλ ηδησηηθψλ, θαηά παξάβαζε ηεο αλαινγίαο 1 πξνο Γεκηνπξγνχληαλ δειαδή έλα πιαζκαηηθφ θελφ (αθνχ δελ πξνζκεηξνχληαη νη 80 ηνκνγξάθνη ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ), ψζηε λα κπνξνχλ λα δνζνχλ λέεο άδεηεο γηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα. Απφ : Πξηκνδνηνύλ ην θαξηέι ησλ αμνληθώλ, ΝΔΑ, & Δηζαγγειέαο γηα ηηο άδεηεο αμνληθώλ ηνκνγξάθσλ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, & Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα ηηο άδεηεο αμνληθώλ ηνκνγξάθσλ ζε δηαγλσζηηθά θέληξα, ΝΔΑ,

18 18 γηα κηθξά εξγαζηήξηα. χκθσλα κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ '84, νη λνκαξρίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ειέγρνπλ φια ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, κηθξά θαη κεγάια, θάζε ηξία ρξφληα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη ζπζηήζεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. Χζηφζν, ζπρλά έξρνληαη ζην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο, πεξηζηαηηθά θαη θαηαγγειίεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ ειιηπή έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. Δξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 30 ρξφληα θαη έρνπλ ειερζεί κφλν 2 θνξέο, εμεηάζεηο αίκαηνο ρσξίο κηθξνβηνιφγν, αθηηλνγξαθίεο ρσξίο αθηηλνγξαθηθφ κεράλεκα, ιεηηνπξγία ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο, παξάλνκεο δηαθεκίζεηο θηι. είλαη ιίγα κφλν παξαδείγκαηα πνπ θαλεξψλνπλ ηνλ αλεπαξθή έιεγρν ηεο πνιηηείαο ζηελ αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. Γεληθφηεξα, απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ λνκνζεηηθνχ θελνχ, είλαη ε ιεηηνπξγία πνιιψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ κε ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο πνπ έρνπλ απαμησζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα, ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ακθηβφινπ πνηφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ ηελ απνπζία ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, σο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηεο ηδησηηθήο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ζέζπηζεο θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, θάησ απφ ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απ ην θξάηνο. 22 (5) Πξνθιεηή δήηεζε-μεγάινο αξηζκόο εμεηάζεσλ: Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρεηφ είλαη ε κεγάιε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμεηάζεσλ, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ ζεσξνχληαη εηθνληθέο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, θάζε Έιιελαο ππνβάιιεηαη πιένλ ζηηο δηπιάζηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο απφ απηέο πνπ έθαλε πξηλ απφ κία δεθαεηία. Σα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα, αχμεζαλ κέζα ηελ πεληαεηία ηνπο ηδίξνπο ηνπο θαηά 87,4%, δηελεξγψληαο πέληε εθαη. εμεηάζεηο ην ρξφλν. Μέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία, νη δαπάλεο ησλ ηακείσλ γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε, πξνιεπηηθέο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο, απμήζεθαλ θαηά 57,6%. ην ΗΚΑ, φπνπ αζθαιίδεηαη ζρεδφλ ν κηζφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο, αλαινγνχζαλ ην 1995 δχν εμεηάζεηο ηνλ ρξφλν αλά αζθαιηζκέλν. Γέθα ρξφληα κεηά, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο εμεηάζεσλ αλά άηνκν μεπέξαζε ηηο 5. ε δηάζηεκα 12 κελψλ ην 2005 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ 28,5 εθαηνκκχξηα αηκαηνινγηθέο, 22 νπιηψηεο, ν.π., ζει & Γηαγλσζηηθά (παξα)θέληξα, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ,

19 αθηηλνδηαγλσζηηθέο θαη άιιεο εμεηάζεηο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σακείνπ. 23 «ην ΗΚΑ κέζα ζε κηα 5εηία νη δαπάλεο κόλν γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο παξνπζίαζαλ αύμεζε θαηά 43%, θαη ζην αζθαιηζηηθό ηακείν ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ) αθόκε κεγαιύηεξε, δειαδή 58%» 24. Καηάρξεζε δελ γίλεηαη κφλν ζηηο κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο, αιιά θαη ζηηο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη ζε αθξηβά κεραλήκαηα, φπσο αμνληθνί θαη καγλεηηθνί ηνκνγξάθνη. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη, θαη αξρήλ ζε αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε λέα ηερλνινγία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εηδηθνχο γηα ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ αζζελψλ ηνπο, εληνπίδνληαο ηαρχηεξα ηπρφλ παζήζεηο. Μία ζνβαξή επίζεο παξάκεηξν είλαη φηη ηελ ηειεπηαία 10εηία παξαηεξείηαη κείσζε ησλ ηηκψλ πνπ νξίδνπλ ηα θπζηνινγηθά φξηα γηα δηάθνξα λνζήκαηα, νξίδνληαο έηζη πην εχθνια θάπνηνλ σο "αζζελή". Δπηπιένλ ζχκθσλα κε δηάθνξεο απφςεηο, ε εκπεηξία δείρλεη πσο νη λένη γηαηξνί, έρνπλ αλαπηχμεη κηα ακπληηθή ζπκπεξηθνξά ζε φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Απηφ νδεγεί ζην λα ζπληαγνγξαθνχλ εμεηάζεηο, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη απαξαίηεηεο». 25 χκθσλα σζηφζν κε ηνπο εηδηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηα παξαπάλσ δελ θαίλεηαη ηθαλά λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ εμεηάζεσλ ζηελ Διιάδα. Δπηζεκαίλνπλ φηη ε ειιηπήο αλάπηπμε κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ παξαπνκπψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαίηεξα ρακειέο θξαηηθέο ηηκέο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ θξαγκψλ απ ηελ πιεπξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ, νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία πξνθιεηήο δήηεζεο θαη ζπλεπψο ππεξθαηαλάισζεο ππεξεζηψλ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε έιιεηςε δηαγλσζηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ε πξαθηηθή ησλ ηαηξψλ λα ζπληαγνγξαθνχλ αιφγηζηα εμεηάζεηο θαη θαηεπζχλνπλ ηνπο αζζελείο ζε ζπγθεθξηκέλα ηδησηηθά θέληξα. Οπζηαζηηθά νη γηαηξνί γίλνληαη δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ θέληξσλ, θαη γη απηή ηνπο ηε δηακεζνιάβεζε, θηάλνπλ λα ιακβάλνπλ έσο θαη 20% απφ ηα θέξδε ησλ εμεηάζεσλ- αξθεί λα ζπλεξγάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν θέληξν. 26 Σν 2001 ν ηφηε ππνπξγφο πγείαο ζε νκηιία ηνπ ζην ζπλέδξην ηνπ Economist δήισλε φηη «ε θαηάζηαζε ησλ ππόγεησλ δηαζπλδέζεσλ γηαηξώλ ηνπ ΔΤ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ κε ηα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα θαη ην θαηλόκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο δηαπεξλνύλ νιόθιεξν 23 Κατηαλίδε Μ., Ρεθόξ ζηηο (πεξηηηέο) εμεηάζεηο, ΝΔΑ, & Ζ λόζνο ηνπ ηζεθ-απ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, Όπσο αλαθέξεη ν Κ. νπιηψηεο, ην Ρεθόξ ζηηο (πεξηηηέο) εμεηάζεηο, ΝΔΑ, Ο.π., 26 Πόιεκνο θιηληθώλ γηα ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, ΝΔΑ,

20 20 ζρεδόλ ην θάζκα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πγείαο». 27 Σν 2008, ζηειέρε ηεο αγνξάο πγείαο κε δειψζεηο ηνπο επηβεβαηψλνπλ ηε ζηαζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο «Πξηλ από ηέζζεξα ρξόληα δηαπηζηώζακε όηη ην 70% από ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ), πξαγκαηνπνηνύληαλ ζε ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα ηαηξηθώλ θέληξσλ. Όηαλ ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο ελεκεξώζεθε θαη πξνεηδνπνίεζε ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνύο, παξαηεξήζεθε κείσζε ζηα έμνδα γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 43%, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηνύλ νη δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 4 εθαηνκκύξηα επξώ». 28 (6) Σάζεηο θαη πξννπηηθέο: Οη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη αξθεηά επλντθέο. Όζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο ηδησηηθήο πγείαο γλσξίδνπλ φηη ε αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, (φπσο άιισζηε θαη ηεο ηδησηηθήο πγείαο γεληθφηεξα), γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (βι. θεθ. γηα επελδχζεηο) αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά. Σα δεδνκέλα δηακνξθψλνπλ έλα ζθεληθφ κε έληνλε ηελ πξννπηηθή αχμεζεο ηνπ πειαηνινγίνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ πνπ ην 2006 έθηαζε ηα 320 πεξίπνπ εθαη. επξσ. 29 Παξαθάησ βιέπνπκε ην κεξίδην αγνξάο ησλ 14 κεγαιχηεξσλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ (αθνξά κφλν θαη ηελ αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ) βάζεη θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην 2003 Γηαγλσζηηθά Κεληξα Μεξίδην (%) Βηνταηξηθή Α.Δ. 17,5 Euromedica Α.Δ. 7,9 Ηαηξφπνιηο Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία Α.Δ. 3,8 Γηάγλσζε Α.Δ. 2,6 Δπξσδηάγλσζε Α.Δ. 2.5 Ηαηξηθφ Κξήηεο Α.Δ. 1.7 Βηνθφξκα Η. Α.Δ. 1,6 Euromedica Κξήηεο Α.Δ 1,6 Παπαλδξένπ Γ. ΔΠΔ 1,5 Μηθξναλάιπζε ΑΔΒΔ 1,5 Ηππνθξάηεο Ηαηξηθφ Γηαγλσζηηθφ Κέληξν 1,4 27 Παλεπηζηεκηαθνί θαη ηδηώηεο, δύν άζπνλδνη θίινη ηνπ ΔΤ; ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Βηνπαζνιφγσλ θαη γξακκαηέα ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Ηδησηηθήο Πξσηνβάζκηαο Τγείαο, ζην Ρεθόξ ζηηο (πεξηηηέο) εμεηάζεηο, ΝΔΑ, Πόιεκνο θιηληθώλ γηα ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, ΝΔΑ,

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ηνπ ΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ (Α.Μ.: 8/11) ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία ηεο Ηωάλλαο Η. Ηωάλλνπ Με ζέκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα