Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/08.02.1999)"

Transcript

1 Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/ ) Καθορισµός των παρεχοµένων ατοµικών εφοδίων στο αστυνοµικό προσωπικό. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στην Y.A. 8029/1/20-ια έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις της: Υ.Α. 8029/1/20-λστ από (ΦΕΚ Β-1351/ ) Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του ν.δ. 152/1969 «Περί χορηγήσεως δαπανών του ηµοσίου, εις του Αξιωµατικούς και Ανθυπασπιστάς Χωροφυλακής και τους τούτοις εξοµοιουµένους της Αστυνοµίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώµατος, ειδών ιµατισµού» (Α 56). 2.Τις διατάξεις των άρθρ. 90 παρ. 4,92 και 93 του β.δ. της 31/12/1957/20/1/1958 «Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώµα της Αστυνοµίας Πόλεων» (Α 11), όπως το πρώτο άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 10/1973 (Α 5). 3.Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 εδάφ. ια και ιβ και 62 παρ. 4 του νόµ. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το δεύτερο άρθρο τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 4 παρ. 1 του νόµ. 1590/1986 (Α 49). 4.Τις διατάξεις του άρθρ. 29Α του νόµ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρ. 27 του νόµ. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 1 παρ. 2 εδάφ. α του νόµ. 2469/1997 (Α 38). 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Είδη παρεχοµένων εφοδίων στο αστυνοµικό προσωπικό. Άρθρο 1 Παρεχόµενα εφόδια Τα παρεχόµενα µε δαπάνες του δηµοσίου ατοµικά εφόδια στο αστυνοµικό προσωπικό, για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων του, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α.ατοµικού οπλισµού και εξάρτησης. β.ιµατισµού και υπόδησης. Είδη ατοµικού οπλισµού και εξάρτησης. Άρθρο 2 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό παρέχονται, βάσει ατοµικών αποδείξεων, τα ακόλουθα είδη: α. Ένα περίστροφο ή πιστόλι µετά θήκης β. 30 φυσίγγια γ. Ένας οβελός µετά ψήκτρας. δ. Μία αστυνοµική ράβδος, µέχρι του βαθµού του ανθυπαστυνόµου. ε. Ένας ηλεκτρικός φανός άνευ µπαταρίας στ. Μία αστυνοµική σφυρίχτρα. ζ. Ένα ζεύγος χειροπεδών, µέχρι του βαθµού του ανθυπαστυνόµου. 2.Τα είδη της προηγουµένης παραγράφου αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών και χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού. Το αστυνοµικό προσωπικό που αποχωρεί από την Υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία υποχρεούται να παραδίδει τα είδη που χρεώθηκε σ αυτή, πλην του εδαφ. στ. Σε περίπτωση υπαιτίου ή αναιτίου φθοράς, καταστροφής ή απώλειας των ως άνω ειδών εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 3 Εφόδια ιµατισµού και υπόδησης αξιωµατικών, ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (ανδρών) 1.Στους άνδρες αξιωµατικούς, ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1

2 α.2,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου και χιτωνίου της υπ αριθ. 2 χειµερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. β.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή περισκελίδας της υπ αριθ. 2 στολής, ανά 15 έτη. γ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή χιτωνίου της υπ αριθ. 2 θερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. δ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 χειµερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ε.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 θερινής στολής, ανά15 έτη. στ.1,20µ υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή περισκελίδας της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ζ. «3.20 µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθµ. 8 χειµερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 5 έτη». (1) η.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8 θερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 6 έτη. θ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β χειµερινής στολής υπηρεσίας, ανά 4 έτη. ι.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β θερινής στολής, ανά 6 έτη. ια.2,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή 2 περισκελίδων της υπ αριθ. 8γ στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ιβ.3,20µ.υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών, µε µακριές χειρίδες, ανά 2 έτη. ιγ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15 έτη. ιδ.2,00µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού «πικέ», για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ιε.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών µε βραχείες χειρίδες, ανά 2 έτη. ιστ.2,30µ. υφάσµατος για την κατασκευή βραχείας χλαίνης, ανά8 έτη. ιζ. «Ένα (1) κάθετο λαιµοδέτη βαθυκύανο, ανά 3 έτη». (2) ιη.ένα λαιµοδέτη µαύρο οριζόντιο (παπιγιόν), ανά 15 έτη. ιθ. «Μία (1) στολή εκστρατείας επιχειρήσεων υπ αριθµ. 8δ (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 10 έτη». (3) κ. «Ένα (1) επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου,ανά 8 έτη». (4) κα.ένα καπαρτινοαδιάβροχο, ανά 8 έτη. κβ.ένα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. κγ.ένα πουλόβερ τύπου V εσωτερικό, ανά 4 έτη. κδ.ένα πουλόβερ µάλλινο, τύπου V, ανά 5 έτη. κε.ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου, ανά 5 έτη. κστ.μία φανέλα, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθ. 8δ στολής), ανά 5 έτη. κζ.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 15 έτη. κη.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από δέρµα αδιάβροχο (υπ αριθ. 8 στολής περιπάτου και υπηρεσίας), ανά 2 έτη. κθ.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από δέρµα αδιάβροχο, αντιολισθηρά, µονωτικά, κατάλληλα για εκτέλεση υπηρεσίας υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ανά 2 έτη. λ.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) από δέρµα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. λα. «Ένα (1) ζεύγος άρβυλα, ανά 7 έτη». (5) 1 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 2 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 3 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 4 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 2

3 λβ.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 4 έτη. λγ.ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, ανά 15 έτη. λδ.ένα ζεύγος χειρόκτια σουετίνας, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 6 έτη. λε.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό, ανά 3 έτη. λστ.ένα ζωστήρα καννάβινο απλό, ανά 8 έτη. λζ.ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 15 έτη. «λη. Τρία (3) µπλουζάκια βαµβακερά µε βραχείες χειρίδες, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθµ. 8δ θερινής στολής), ανά 3 έτη. λθ. Ένα (1) µπουφάν (τύπου fly), χρώµατος γκρι κυανού, ανά 8 έτη. µ. ύο (2) µπερέδες χρώµατος βαθυκύανου και δύο (2) τζόκεϋ, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 9 έτη». (6) 2.Τα είδη των εδαφίων α έως και στ, ιγ, ιδ, ιη, κζ, λγ και λδ της προηγουµένης παραγράφου χορηγούνται µόνο στους αξιωµατικούς. Εφόδια ιµατισµού και υπόδησης αξιωµατικών, ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (γυναικών). Άρθρο 4 1.Στις γυναίκες αξιωµατικούς, ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.2,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου και ζακέτας της υπ αριθ. 2 χειµερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. β.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή φούστας της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15 έτη. γ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ζακέτας της υπ αριθ. 2 θερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. δ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 χειµερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ε.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 θερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. στ.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή φούστας της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ζ. «3.40 µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και φούστας της υπ αριθµ. 8 χειµερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 5 έτη». (7) η.3,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και φούστας της υπ αριθ. 8 θερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 6 έτη. θ.4,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου, φούστας και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β χειµερινής στολής υπηρεσίας, ανά 4 έτη. ι.4,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου, φούστας και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β θερινής στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ια.4,80µ. υφάσµατος για την κατασκευή 2 φουστών και 2 περισκελίδων της υπ αριθ. 8γ στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ιβ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών, µε µακριές χειρίδες, ανά 2 έτη. ιγ. 3,20 µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή δύο (2) υποδυτών της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15φ έτη. ιδ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ιε.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών µε βραχείες χειρίδες, ανά 2 έτη. ιστ.2,30µ. υφάσµατος για την κατασκευή βραχείας χλαίνης, ανά 8 έτη. ιζ. «Ένα (1) κάθετο λαιµοδέτη βαθυκύανο, ανά 3 έτη». (8) 5 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 6 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης προστέθηκαν περιπτώσεις λη, λθ και µ, ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 7 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 3

4 ιη.ένα λαιµοδέτη οριζόντιο χιαστί, ανά 15 έτη. ιθ. «Μία (1) στολή εκστρατείας επιχειρήσεων υπ αριθµ. 8δ (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 10 έτη». (9) κ. «Έναν (1) επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου, ανά 8 έτη. λ. Ένα (1) ζεύγος άρβυλα, ανά 7 έτη». (10) κα. Ένα καπαρτινοαδιάβροχο, ανά 8 έτη. κβ. Ένα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. κγ. Ένα πουλόβερ τύπου V εσωτερικό, ανά 4 έτη. κδ. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V, ανά 5 έτη. κε.ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου, ανά 5 έτη. κστ.μία φανέλα χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθ. 8δστολής), ανά 5 έτη. κζ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 15 έτη. κη.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από δέρµα αδιάβροχο (υπ αριθ. 8 στολής περιπάτου και υπηρεσίας), ανά 2 έτη. κθ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από δέρµα αδιάβροχο, αντιολισθηρά, µονωτικά, κατάλληλα για εκτέλεση υπηρεσίας υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ανά 2 έτη. λ.ένα ζεύγος άρβυλα από δέρµα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. λα. Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες γυναικείες) από δέρµα αδιάβροχο, ανά 4 έτη. λβ.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 4 έτη. λγ.ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, ανά 15 έτη. λδ.ένα ζεύγος χειρόκτια σουετίνας, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 6 έτη. λε.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό, ανά 3 έτη. λστ.ένα ζωστήρα καννάβινο απλό, ανά 8 έτη. λζ.ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 15 έτη. λη. Μία τσάντα τύπου φακέλου, από στιλπνό δέρµα λουστρίνι, ανά 8 έτη. λθ. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο, ανά 3 έτη. «µ. Τρία (3) µπλουζάκια βαµβακερά µε βραχείες χειρίδες, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθµ. 8δ θερινής στολής), ανά 3 έτη. µα. Ένα (1) µπουφάν (τύπου fly), χρώµατος γκρι κυανού, ανά 8 έτη. µβ. ύο (2) µπερέδες χρώµατος βαθυκύανου και δύο (2) τζόκεϋ, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 9 έτη. µγ. Ένα (1) ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια, χρώµατος µαύρου, ανά 2 έτη». (11) 2.Τα είδη των εδαφίων α έως και στ, ιγ, ιδ, ιη, κζ, λγ,λδ και λη της προηγουµένης παραγράφου, χορηγούνται µόνο στις αξιωµατικούς. 8 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 9 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 10 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 11 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ιδίας ως άνω απόφασης προστέθηκαν περιπτώσεις µ, µα, µβ και µγ ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.2 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΦΟ ΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Άρθρο 5 Εφόδια δοκίµων υπαστυνόµων (ανδρών) Στους άνδρες δοκίµους υπαστυνόµους παρέχονται, κατά την είσοδό τους στη Σχολή, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μια ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 2.Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, δύο περικελίδες). 3.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 2 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 4. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξόδου «υπ αριθ. 2». 5.Μία ραµµένη στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 6. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4». 7. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 5» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). 8.Τέσσερις ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος λευκού 2 για τη χειµερινή και 2 για τη θερινή στολή εξόδου - δεξιώσεων. 9.Έξι ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος ανοικτού κυανού (3 µε µακριές χειρίδες και 3 µε βραχείες χειρίδες). 10.Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. 11.Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου. 12. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. 13. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. 14.Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. 15. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. 16.Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου, για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 5). 17. ύο φανέλες αθλητικές. 18. ύο φόρµες γυµναστικής. 19. ύοπερισκελίδες βραχείες αθλητικές. 20. ύο ζεύγη ποδείων µακριών αθλητικών, χρώµατος λευκού. 21.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. 22. ύο ζεύγη υποδηµάτων σκαρπινίων από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. 23.Ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια, από λευκό δέρµα. 24.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) 25. ύο ζεύγη άρβυλα. 26.δύο ζεύγη υποδήµατα αθλητικά. 27.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. 28. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. 29.Ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. 30.Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. 31.Ένα ξιφίδιο - ιµάντες εξαρτήσεως. 32.Μία ζώνη µαύρη δερµάτινη µετά ξιφοκρεµάστρας δερµάτινης, του ιδίου χρώµατος. 33.Ένα σάκο τύπου βαλίτσας. 34.Τέσσερα κλινοσκεπάσµατα. 35.Πέντε σινδόνια, µονόφαρδα. 36.Τρία κελύφια. 37.Τρία προσόψια. 38.Ιµάντες εξάρτησης µετά φυσιγγιοθηκών. 39.Γυλεός πλήρης. 40.Υδροδοχείο (παγούρι) µετά θήκης. 41.Κράνος µεταλλικό. Άρθρο 6 Εφόδια δοκίµων υπαστυνόµων (γυναικών) 1.Στις γυναίκες δοκίµους υπαστυνόµους παρέχονται κατά την είσοδό τους στη Σχολή, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 5

6 α. Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 χειµερινή» (πηλήκιο, ζακέτα, φούστα). β. Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, δύο φούστες). γ. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 2 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα). δ. ύο ραµµένες φούστες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξόδου «υπ αριθ. 2». ε. Μία ραµµένη στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). στ. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4». ζ. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 5» (τζόκεϋ, χιτώνιο περισκελίδα). η. Τέσσερις ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος λευκού (δύο για τη χειµερινή και δύο για τη θερινή στολή εξόδου - δεξιώσεων). θ. Έξι ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος ανοικτού κυανού (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). ι. Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. ια. Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου. ιβ. Ένα λαιµοδέτη µαύρο κάθετο. ιγ. Ένα λαιµοδέτη οριζόντιο χιαστί. ιδ. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. ιε. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. ιστ. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. ιζ. Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου, για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 5). ιη. ύο φόρµες γυµναστικής. ιθ. Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. κ. ύο ζεύγη ποδείων αθλητικών, χρώµατος λευκού. κα. ύο ζεύγη υποδήµατα αθλητικά. κβ. ύο ζεύγη υποδηµάτων (γοβών) από δέρµα αδιάβροχο,χρώµατος µαύρου. κγ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από λευκό δέρµα. κδ. ύο ζεύγη άρβυλα. κε.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. κστ. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. κζ.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. κη.ένα ζωστήρα δερµάτινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. κθ. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο. λ.ένα ξιφίδιο - ιµάντες εξαρτήσεως. λα. Ένα σάκο τύπου βαλίτσας. 2.Τα είδη που ορίζονται στις παρ. 34 έως και 41 του προηγουµένου άρθρου παρέχονται και στις γυναίκες δοκίµους υπαστυνόµους. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΦΟ ΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 7 Εφόδια δοκίµων αστυφυλάκων (ανδρών) Στους άνδρες δοκίµους αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 2.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 3.Μία ραµµένη στολή εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 4. ύο ραµµένες περισκελίδες και πηλήκιο της θερινής στολής εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α». 5.Έξι ραµµένοι υποδύτες (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). 6. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων εκστρατείας «υπ αριθ. 8β» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). 7.Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. 8.Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου. 9. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. 10. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικό. 11.Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. 12. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. 13.Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 8β). 14. ύο φόρµες γυµναστικής. 15. ύο φανέλες αθλητικές. 16. ύο περισκελίδες βραχείες αθλητικές. 17. ύο ζεύγη ποδείων µακριών αθλητικών. 18.Τέσσερα (4) ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. 19. ύο ζεύγη αθλητικά υποδήµατα. 20. ύο ζεύγη υποδηµάτων σκαρπινίων από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. 21.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες). 22. ύο ζεύγη άρβυλα. 23.Μία χειµερινή και µία θερινή στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 8γ» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδες, υποδύτες). 24.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. 25. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. 26.Ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. 27.Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. 28.Τέσσερα κλινοσκεπάσµατα. 29.Πέντε σινδόνια, µονόφαρδα. 30.Τρία κελύφια. 31.Τρία προσόψια. 32. ύο πετσέτες µπάνιου 33.ένα σάκο τύπου βαλίτσας. Άρθρο 8 Εφόδια δοκίµων αστυφυλάκων (γυναικών) 1.Στις γυναίκες δοκίµους αστυφύλακες παρέχονται, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο. φούστα). β. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα). γ. Μία ραµµένη στολή εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο. φούστα). δ. ύο ραµµένες φούστες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α». ε. Έξι ραµµένοι υποδύτες (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). στ. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 8β» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). ζ. Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. η. Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου. θ. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. ι. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. 7

8 ια. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. ιβ. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. ιγ. Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 8β). ιδ. ύο φόρµες γυµναστικής. ιε. ύο ζεύγη ποδείων αθλητικών. ιστ. Τέσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. ιζ. ύο ζεύγη υποδηµάτων (γοβών) από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. ιη. ύο ζεύγη αθλητικά υποδήµατα. ιθ. ύο ζεύγη άρβυλα. κ. Μία χειµερινή και µία θερινή στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής Υπηρεσίας «υπ αριθ. 8γ» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδες, υποδύτες). κα.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. κβ. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. κγ. Ένα (1) ζωστήρα δερµάτινο απλό. κδ. Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. κε. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο. 2.Τα είδη που ορίζονται στις παρ. 28 έως και 33 του προηγουµένου άρθρου, παρέχονται και στις γυναίκες δοκίµους αστυφύλακες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εφόδια ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτησης και λοιπών ειδών αστυνοµικού προσωπικού ειδικών Υπηρεσιών. Άρθρο 9 Εφόδια αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων Υπηρεσιών Τροχαίας. Στους αρχιφύλακες και αστυφύλακες που εκτελούν υπηρεσία τροχαίας (οδηγοί και πληρώµατα περιπολικών, πεζοί κλπ.) παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία τελαµώνα µετά θήκης µπλοκ κλήσεων, ανά 2 έτη. 2. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων, ανά έτος. 3. ύο επικαλύµµατα πηληκίου λευκά υφασµάτινα, µόνο για τους άνδρες αρχιφύλακες και αστυφύλακες, ανά έτος. 4.Ένα ζεύγος λευκών περιχειρίδων υφασµάτινων, ανά 3 έτη. 5.Μία σφυρίχτρα τροχονόµου, ανά 3 έτη. 6.Ένα ανθηλιακό κράνος (κάσκα), ανά 6 έτη, µόνο για τους εκτελούντες πεζή τροχονοµική αστυνόµευση. 7.Ένα φωσφορούχο γιλέκο και ένα φωσφορούχο χιτώνιο (τύπου αδιαβρόχου). Άρθρο 10 Εφόδια οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Τροχαίας Στους οδηγούς δικύκλων των Υπηρεσιών Τροχαίας παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη χειµερινή στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 8β/1» (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 6 έτη. 2.Ένα επενδύτη δερµάτινο, χρώµατος λευκού, ανά 6 έτη. 3.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες χειµερινές), ανά 4 έτη. 4.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες θερινές), ανά 4 έτη. 5.Ένα ζεύγος χειρόκτια µακριά δερµάτινα χρώµατος λευκού, ανά 2 έτη. 6.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό, ανά 5 έτη. 7.Μία τελαµώνα µετά θήκης µπλοκ κλήσεων, ανά 2 έτη. 8.Μία σφυρίχτρα τροχονόµου, ανά 3 έτη. Άρθρο 11 Εφόδια οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Άµεσης ράσης 1.Στους οδηγούς δικύκλων των Υπηρεσιών Άµεσης ράσης παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.μία ραµµένη χειµερινή στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 8β/3» (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 6 έτη. β.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες χειµερινές), ανά 4 έτη. γ.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες θερινές), ανά 4 έτη. δ.ένα ζεύγος χειρόκτια µακριά από δέρµα ή δερµατίνη, χρώµατος µαύρου, ανά2 έτη. ε.ένα προστατευτικό κράνος, ανά 5 έτη. στ.ένα ζωστήρα δερµάτινο µε εξαρτήµατα, ανά 5 έτη. 8

9 2.Ο δερµάτινος ζωστήρας µε εξαρτήµατα, που ορίζεται στο εδάφιο στ της προηγουµένης παραγράφου χορηγείται και τους οδηγούς και τα πληρώµατα περιπολικών αυτοκινήτων Άµεσης ράσης. 3.Στους οδηγούς δικύκλων (πέραν των Υπηρεσιών Τροχαίας και Άµεσης ράσης) χορηγείται ένα προστατευτικό κράνος. Άρθρο 12 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης και Μηχανοκινήτων Μονάδων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης και Μηχανοκινήτων Μονάδων των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1. ύο ραµµένες στολές επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9» (µπερέ για το προσωπικό των Υ.Α.Τ. και τζόκεϋ για το προσωπικό των Υ.ΜΗ.Μ., χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 2 έτη. 2. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 3. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 4. ύο περιλαίµια (φουλάρια) χρώµατος λαδοπράσινου, ανά 3 έτη. 5.Μία αδιάβροχη περισκελίδα χρώµατος φαιοπράσινου, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ., ανά 2 έτη. 6.Ένα αδιάβροχο τύπου επενδύτη, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 2 έτη. 7.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 8.Ένα επενδύτη τύπου µπουφάν, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ., ανά 4 έτη. 9. ύο ζεύγη άρβυλα τύπου ειδικών δυνάµεων Στρατού, ανά 2 έτη. 10.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 11.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 3 έτη. 12.Ένα ζωστήρα καννάβινο µαύρο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 3 έτη. 13.Μία σιτιοδόχο. 14.Ένα υδροδοχείο. 15.Ένα σάκο ιµατισµού τύπου βαλίτσας. 16.Ένα υπνοσάκο 17.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό µε καλύπτρα. 18.Μία προσωπίδα χηµικών ουσιών µετά διηθητικού κανίστρου και θήκης µεταφοράς. 19.Μία πλαστική αστυνοµική ράβδο µακριά. 20.Μία θήκη ανάρτησης αστυνοµικής ράβδου. 21.Μία ασπίδα πλαστική, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ. 22.Ένα ζεύγος οµµατοϋάλια ανέµου, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.ΜΗ.Μ. 23.Ένα ζεύγος περικνηµίδες πλαστικές, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ. Άρθρο 13 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτροµοκρατικών Μονάδων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτροµοκρατικών Μονάδων των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια. 1.Μία στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9α» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 3 έτη. 2.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9β» (τζόκεϋ, κουκούλα, χιτώνιο, περισκελίδα) ανά 6 έτη. 3.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9γ» (ειδική, αντιπυρική και αντιθερµική κουκούλα, ολόσωµη αντιπυρική φόρµα, ειδικά αντιπυρικά χειρόκτια, ανά 8 έτη. 4.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ.9δ» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 4 έτη. 5. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 6. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 7. ύο περιλαίµια (φουλάρια) χρώµατος λαδοπράσινου, ανά 3 έτη. 8.Ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος µαύρου, ανά 4 έτη. 9.Μία φανέλα, χρώµατος µαύρου, ανά 2 έτη. 10.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 11. ύο ζεύγη άρβυλα τύπου ειδικών δυνάµεων Στρατού, ανά 2 έτη. 12.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 13.Ένα ζεύγος χειρόκτια χρώµατος µαύρου, ανά 3 έτη. 14.Ένα ζωστήρα καννάβινο µαύρο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 3 έτη. 15.Ένα ζεύγος περικνηµίδων πλαστικών. 9

10 Άρθρο 14 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Ένας µπερές, ανά 2 έτη. 2. ύο ζεύγη άρβυλα, ανά 2 έτη. 3.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό. 4.Μία ασπίδα πλαστική. 5.Μία προσωπίδα αερίων, µετά θήκης και φίλτρου. 6.Μία πλαστική αστυνοµική ράβδος µακριά. Άρθρο 15 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υπηρεσιών Μεταγωγών - ικαστηρίων και Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστηµάτων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υπηρεσιών Μεταγωγών - ικαστηρίων και Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστηµάτων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 9ε» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 3 έτη. 2. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 3. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 4.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 5. ύο ζεύγη άρβυλα, ανά 3 έτη. 6.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 7.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 3 έτη. 8.Ένα ζωστήρα καννάβινο, µε αλληλοσυνδεόµενες πόρπες, ανά 4 έτη. Άρθρο 16 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Τµηµάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό των Τµηµάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.μία ειδική προστατευτική στολή πλήρης. β. ύο ειδικά προστατευτικά κράνη (Ένα αντιβοµβικό και ένα απλής προστασίας). γ.ένα ειδικό γιλέκο. 2.Τα ως άνω είδη παρέχονται ανά 5 έτη. Άρθρο 17 Εφόδια ιπταµένων χειριστών και τεχνικών της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων. Στους ιπταµένους χειριστές και τεχνικούς της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων παρέχονται τα ακόλουθα εφόδια: 1.Μία φόρµα πτήσεως, µετά τζόκεϋ, ειδικών χειροκτίων, περιλαιµίου (φουλάρι) και εσωτερικής ειδικής επένδυσης υποδύτου και περισκελίδας, ανά 2 έτη. 2. ύο φόρµες εργασίας, µόνο για τους Τεχνικούς, ανά 2 έτη. 3.Ένα ζεύγος ειδικών υποδηµάτων, ανά 2 έτη. 4.Ένα τζάκετ ιπταµένου, ανά 3 έτη. Άρθρο 18 Εφόδια µουσικών Στους µουσικούς παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη επίσηµη χειµερινή στολή (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 8 έτη. 2.Ένα ραµµένο χιτώνιο της επίσηµης θερινής στολής, ανά 8 έτη. 3. ύο ραµµένοι λευκοί υποδύτες, ανά 3 έτη. 4.Ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 8 έτη. 5.Ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, µόνο για τον επικεφαλής αξιωµατικό, το ραβδούχο και τους εκτελεστές κρουστών µουσικών οργάνων, ανά 2 έτη. Άρθρο 19 Εφόδια Ιατρών - Βοηθών Ιατρών - Νοσοκόµων Στους ιατρούς, βοηθούς ιατρών και νοσοκόµους παρέχονται, ανά έτος, δύο µπλούζες λευκές. 10

11 Άρθρο 20 Εφόδια οδηγών και πληρωµάτων γερανοφόρων οχηµάτων. Στους οδηγούς και πληρώµατα των γερανοφόρων οχηµάτων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία φόρµα εργασίας, ανά 2 έτη. 2.Ένα πηλήκιο τύπου τζόκεϋ µετά εθνοσήµου, ανά 2 έτη. 3.Ένας επενδύτης δερµάτινος, χρώµατος λευκού για τους οδηγούς και πληρώµατα γερανοφόρων των Υπηρεσιών Τροχαίας και καφέ των λοιπών Υπηρεσιών, ανά 5 έτη. Άρθρο 21 Εφόδια Τεχνιτών Συνεργείων και Πλυντηρίων 1.Στους τεχνίτες συνεργείων (οπλουργούς, τυπογράφους, ηλεκτρολόγους, µηχανικούς κλπ.) παρέχονται, ανά 2 έτη, δύο φόρµες εργασίας και ένα τζόκεϋ, µετά εθνοσήµου. 2.Στους τεχνίτες πλυντηρίων παρέχονται, ανά 2 έτη, δύο φόρµες εργασίας από αδιάβροχο ύφασµα και ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) από πλαστική ύλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που ανακαλείται στην ενέργεια ή επανακατατάσσεται Άρθρο 22 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που ανακαλείται στην ενέργεια. 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό που ανακαλείται στην ενέργεια παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας (ή φούστας για τις γυναίκες) χειµερινής στολής υπ αριθ. 8. β.3µ.υφάσµατος για την κατασκευή χιτωνίου και περισκελίδας (ή φούστας για τις γυναίκες) θερινής στολής υπ αριθ. 8. γ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή δύο χειµερινών υποδυτών. δ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή δύο θερινών υποδυτών. 2.Στο ως άνω προσωπικό παρέχονται και τα λοιπά είδη που δικαιούνται οι οµοιόβαθµοί του, µετά την συµπλήρωση έτους από της ανακλήσεως, εφόσον η περαιτέρω παραµονή του προβλέπεται τουλάχιστον 6µηνος. Άρθρο 23 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που επανακατατάσσεται. Στο αστυνοµικό προσωπικό που επανακατατάσσεται παρέχονται όλα τα είδη που δικαιούνται οι οµοιόβαθµοί του, εφόσον παρήλθε έτος από την απόλυσή του, άλλως χορηγούνται µόνο τα είδη της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου. Τα λοιπά είδη χορηγούνται µετά τη συµπλήρωση έτους από την επανακατάταξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Χρέωση, ανεφοδιασµός, διαγραφή ατοµικών εφοδίων, τελικές διατάξεις. Άρθρο 24 Χρέωση - Ανεφοδιασµός 1.Η διάρκεια χρήσης των εφοδίων των άρθρ. 3, 4, 9 έως και 21 της παρούσας απόφασης είναι αντίστοιχη του χρόνου χορήγησης αυτών. Η διάρκεια αυτή θεωρείται ενδεικτική και δε δεσµεύει την Υπηρεσία. 2.Οι οικείες διαχειρίσεις υλικού, µε την επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου, ύστερα από διαταγή της ιεύθυνσης Οικονοµικών / Υ..Τ., εφοδιάζουν το αστυνοµικό προσωπικό µε τα δικαιούµενα είδη τα οποία χρεώνουν στα ατοµικά βιβλιάρια των δικαιούχων. Ως ηµεροµηνία χρέωσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους παραλαβής του αντίστοιχου είδους. Ο χρόνος ανεφοδιασµού µε τα παρεχόµενα εφόδια αρχίζει την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της διάρκειας χρήσης του αντιστοίχου είδους, ασχέτως του χρόνου παραλαβής από τους δικαιούχους. 3.Τα εφόδια που ορίζονται στα άρθρ. 9 έως και 21 της παρούσας απόφασης αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών, χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού και παρέχονται στους δικαιούχους, επιπλέον των λοιπών εφοδίων, προς µόνιµη χρήση, βάσει ατοµικών αποδείξεων. 11

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426) Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426) Τελευταία ενηµέρωση:6/10/2012 Στολή Αστυνοµικού Προσωπικού. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Στον Κανονισµό στολής Αστυνοµικών έχουν ενσωµατωθεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Στολή Εξόδου - Μπερές - Μπερές - Χιτώνιο φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παπούτσια µαύρα σκαρπίνια κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Φ.Π.Α 23% : 10.892,80 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 58.252,80

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Φ.Π.Α 23% : 10.892,80 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 58.252,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.0,00 Φ.Π.Α % : 0.9,0 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ:.,0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 Αριθµ. Μελέτης /0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΩΝ 006-007 05-06 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ α) Στολή Ανδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΩΝ 06-0 2-4 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ α) Στολή Ανδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟΛΗΣ 250084 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟ 8,00 250083 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟ 8,00 250085 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟΛΗΣ 250084 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟ 8,00 250083 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟ 8,00 250085 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟΛΗΣ 250084 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟ 8,00 250083 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟ 8,00 250085 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΝΟ 8,00 250074 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ 33,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ειδών ένδυσης- υπόδησης έτους 2010 του προσωπικού της /νσης της ημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε»

«Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε» «Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε» Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διακλαδικότητας, αλλά και της επίτευξης ομοιομορφίας στην εμφάνιση του προσωπικού, εκδόθηκε ο ιακλαδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18. «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18. «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α. Το άρθρο 5 παρ. 17 η του

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» Αριθ. μελέτης: 94/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003241675 2015-11-02

15REQ003241675 2015-11-02 15REQ003241675 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/31-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/31-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/31-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2010 ` Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.55572/26.10.2005

Διαβάστε περισσότερα

στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου

στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 107/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-6-2011 ΘΕΜΑ 7ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατακύρωση πρακτικών µειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Το άρθρο 1 του ν. 321 3/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 1. ήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αρ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 87310/11-12-2012 «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικονομικών. Υπ. Οικονομικών. Υπ. Οικονομικών. Γενική Κυβέρνηση

Υπ. Οικονομικών. Υπ. Οικονομικών. Υπ. Οικονομικών. Γενική Κυβέρνηση Δ/ξη Είδος Φορέας Ημ/νία Δημoσίευσης Ημ/νία Διαγωνισμού ή αιτήσεων συμμετοχής 010/2015 Μικρά λεωφορεία 16-17 θέσεων Γ.Ε.Α 11/6/2015 22/7/2015 020/2010 Επεξεργασμένο Χαρτί και Χαρτόνι 3/6/2015 27/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Παλτό με πούπουλα: Κολάν με εφέ μπάλας με καθρέπτες: 39,95. Πλατφόρμα με πλέξιγκλας:

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Παλτό με πούπουλα: Κολάν με εφέ μπάλας με καθρέπτες: 39,95. Πλατφόρμα με πλέξιγκλας: LADIES N 1 Παλτό με πούπουλα: 249 Κολάν με εφέ μπάλας με καθρέπτες: 39,95 Πλατφόρμα με πλέξιγκλας: 199 LADIES N 2 Κορμάκι με ενσωματωμένο σουτιέν: 39,95 Υπερμεγέθες τζιν: 59,95 Τσαντάκι clutch σαν περιτύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 111 23 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 8--0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

043/2014 Ειδικά Υποδήματα Α.Π.Σ. 1/7/2015 Ματαίωση 021/2014 Υποδήματα Ημιάρβυλα ΓΕΑ 1/7/2015 Ματαίωση. Εργασίας και Ανθρώπινου

043/2014 Ειδικά Υποδήματα Α.Π.Σ. 1/7/2015 Ματαίωση 021/2014 Υποδήματα Ημιάρβυλα ΓΕΑ 1/7/2015 Ματαίωση. Εργασίας και Ανθρώπινου Δ/ξη Είδος Φορέας Ημ/νία Δημoσίευσης Ημ/νία Διαγωνισμού ή αιτήσεων συμμετοχής 043/2014 Ειδικά Υποδήματα Α.Π.Σ. 1/7/2015 Ματαίωση 021/2014 Υποδήματα Ημιάρβυλα ΓΕΑ 1/7/2015 Ματαίωση Είδη Παντοπωλείου 015/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. Σελ. 330 Π.. 27/1986 «Άδειες προσωπικού.υπουργείου. ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ιδρύµατα, Οργανισµούς, Σωµατεία Συλλόγους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

024/2015 Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα ΓΕΣ/ΔΕΜ 17/9/2015 30/10/2015 023/2015

024/2015 Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα ΓΕΣ/ΔΕΜ 17/9/2015 30/10/2015 023/2015 Δ/ξη Είδος Φορέας Ημ/νία Δημoσίευσης Ημ/νία Διαγωνισμού ή αιτήσεων συμμετοχής 024/2015 Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα ΓΕΣ/ΔΕΜ 17/9/2015 30/10/2015 023/2015 Παρασκευασμένα Φαγητά χωρίς κρέας ΓΕΣ/ΔΕΜ (Ντολμαδάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 8δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 8δ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Α.Φ. : 0080 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Α.Ε. : 35812000-9 ΤΜΗΜΑ 3 ο ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ειδών Ένδυσης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ένστολου προσωπικού για τις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/ (ΦΕΚ 753/Β / απόφασης. για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/ (ΦΕΚ 753/Β / απόφασης. για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Λ. Συγγρού 80-88 : 11741 : Ε.Μαρκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. α) Του Π.. 191/2003 «Οργανισµός του ΥπουργείουΠολιτισµού» (ΦΕΚ 146/ ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η. α) Του Π.. 191/2003 «Οργανισµός του ΥπουργείουΠολιτισµού» (ΦΕΚ 146/ ). ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ IOIKHTIΚΟΥ ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Β/ 28418 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). Μετάθεση ημ/νιας αποσφράγισης 002/2015 Φακές ΓΕΣ/ΔΕΜ 19/11/2015

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). Μετάθεση ημ/νιας αποσφράγισης 002/2015 Φακές ΓΕΣ/ΔΕΜ 19/11/2015 Δ/ξη Είδος Φορέας Ημ/νία Δημoσίευσης Ημ/νία Διαγωνισμού ή αιτήσεων συμμετοχής 018/2015 Ρόφημα σοκολάτας ΓΕΣ/ΔΕΜ 10/12/2015 20/1/2016 031/2014 Μη βουλκανισμένο ελαστικό ΓΕΣ/ΔΥΠ 10/12/2015 1/2/2016 024/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 10.02.1986 Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1986 Τίτλος Αρθρου: Διάκριση αδειών. Λήμματα: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,Αδειες προσωπικού,διάκριση

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 10.02.1986 Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1986 Τίτλος Αρθρου: Διάκριση αδειών. Λήμματα: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,Αδειες προσωπικού,διάκριση ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 27 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 11 19860210 Τέθηκε σε ισχύ: 10.02.1986 Ημ.Υπογραφής: 14.01.1986 Τίτλος: Αδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 538 ΦΕΚ Α 224/ Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 538 ΦΕΚ Α 224/ Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης. Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...7 Πίνακας Α: Σύνθεση ΑΣΕΠ...9 ιάγραµµα Α: Ισχύον οργανόγραµµα ΑΣΕΠ (2003)...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Tαχ. Δ/νση : Καραγεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 750 Κ.Δ.Π. 191/2000 Αριθμός 191 Οι περί Αιαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2000 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ /ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ /ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Παροχές ένδυσης ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποσού 6.717,27 συµπ.φπα 23% ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑ: 50.6061.01.ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α ΑΜ πρωτ: 15REQ003225466 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α ΑΜ 15REQ003317585

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ / ΥΠ.Ε.Ε.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210 7288170-137

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 12-2-2013 ΠΟΛ 1035 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3213/2003 «Άρθρο 1 - Υπόχρεοι σε δήλωση 1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:

Ν. 3213/2003 «Άρθρο 1 - Υπόχρεοι σε δήλωση 1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν: Ν. 3213/2003 «Άρθρο 1 - Υπόχρεοι σε δήλωση 1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν: α. Ο Πρωθυπουργός. β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23155 6 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ330/76/501906/Σ.3403 Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/ (ΦΕΚ 753Β / ) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Θέμα:. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/ (ΦΕΚ 753Β / ) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Αθήνα 5.2.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2.Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτ ικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας, που ανήκει στ ο Σωµατείο Εργαζ οµένων Πολεµικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην απευθείας ανάθεση για την προµήθεια µπλουζών εργασίας και σκούφων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην απευθείας ανάθεση για την προµήθεια µπλουζών εργασίας και σκούφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π: ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. /νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτηµα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 152 38 Τηλέφωνα : 210 6017054,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1114301/11543/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2003 1 Π.Κ.49/10-7-2003 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2003 για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0205 Αντίρρηση σχετικά με κατ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23.6.2016 ΠΟΛ: 1084 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ.604.4/8/0772 Σ. 571 Πειραιάς,12 Μαΐου 2016 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Μαΐου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Αρμόδιος: Υ/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/ 2011 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.957,00 Φ.Π.Α 23% : 11.950,11 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 63.907,11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-3. ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.667 Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-3. ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.667 Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.667 Β /21.4.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ A/A ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΧΟΛΙΑ Α. ΜΠΛΟΥΖΕΣ-ΣΑΚΑΚΙΑ-ΧΙΤΩΝΙΑ 1 101 ΜΠΛΟΥΖΑ ΛΕΥΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΜ ΠΓ 101 25,00 2 100 ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΛΟΞΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: manolis.d@evia.pste.gov.gr

: manolis.d@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ A/A ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΧΟΛΙΑ Α. ΜΠΛΟΥΖΕΣ-ΣΑΚΑΚΙΑ-ΧΙΤΩΝΙΑ 1 101 ΜΠΛΟΥΖΑ ΛΕΥΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΜ ΠΓ 25,00 2 100 ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΛΟΞΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045884/03 ANNEX 17. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 28 MI 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

www.dimco.net.gr ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ελάχιστη Παραγγελία Τιμή Χονδρικής Σελίδα Συσκευασία

www.dimco.net.gr ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ελάχιστη Παραγγελία Τιμή Χονδρικής Σελίδα Συσκευασία ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 100-104-016-0002 ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗDΡΕ 4,119 40 40 6 Ρ12-000ΗΕRΚΕF ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΡΑΝΟΥΣ ΗΕRΜΕS 1,181-6 100-104-009-0003 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΑ ΚΡΑΝΩΝ ΕΡΜΗΣ 0,674 40 40 6 100-104-009-0001

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. 17α/01/100/ΦΝ433.β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Εθνικής Αμύνης 9 Α, Θεσσαλονίκη 546 21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Η-88Π ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ 1850 τ.β /29-7-2013. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Η-88Π ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ 1850 τ.β /29-7-2013. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ 1850 τ.β /29-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα