Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/08.02.1999)"

Transcript

1 Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/ ) Καθορισµός των παρεχοµένων ατοµικών εφοδίων στο αστυνοµικό προσωπικό. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στην Y.A. 8029/1/20-ια έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις της: Υ.Α. 8029/1/20-λστ από (ΦΕΚ Β-1351/ ) Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του ν.δ. 152/1969 «Περί χορηγήσεως δαπανών του ηµοσίου, εις του Αξιωµατικούς και Ανθυπασπιστάς Χωροφυλακής και τους τούτοις εξοµοιουµένους της Αστυνοµίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώµατος, ειδών ιµατισµού» (Α 56). 2.Τις διατάξεις των άρθρ. 90 παρ. 4,92 και 93 του β.δ. της 31/12/1957/20/1/1958 «Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώµα της Αστυνοµίας Πόλεων» (Α 11), όπως το πρώτο άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 10/1973 (Α 5). 3.Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 εδάφ. ια και ιβ και 62 παρ. 4 του νόµ. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το δεύτερο άρθρο τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 4 παρ. 1 του νόµ. 1590/1986 (Α 49). 4.Τις διατάξεις του άρθρ. 29Α του νόµ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρ. 27 του νόµ. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 1 παρ. 2 εδάφ. α του νόµ. 2469/1997 (Α 38). 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Είδη παρεχοµένων εφοδίων στο αστυνοµικό προσωπικό. Άρθρο 1 Παρεχόµενα εφόδια Τα παρεχόµενα µε δαπάνες του δηµοσίου ατοµικά εφόδια στο αστυνοµικό προσωπικό, για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων του, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α.ατοµικού οπλισµού και εξάρτησης. β.ιµατισµού και υπόδησης. Είδη ατοµικού οπλισµού και εξάρτησης. Άρθρο 2 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό παρέχονται, βάσει ατοµικών αποδείξεων, τα ακόλουθα είδη: α. Ένα περίστροφο ή πιστόλι µετά θήκης β. 30 φυσίγγια γ. Ένας οβελός µετά ψήκτρας. δ. Μία αστυνοµική ράβδος, µέχρι του βαθµού του ανθυπαστυνόµου. ε. Ένας ηλεκτρικός φανός άνευ µπαταρίας στ. Μία αστυνοµική σφυρίχτρα. ζ. Ένα ζεύγος χειροπεδών, µέχρι του βαθµού του ανθυπαστυνόµου. 2.Τα είδη της προηγουµένης παραγράφου αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών και χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού. Το αστυνοµικό προσωπικό που αποχωρεί από την Υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία υποχρεούται να παραδίδει τα είδη που χρεώθηκε σ αυτή, πλην του εδαφ. στ. Σε περίπτωση υπαιτίου ή αναιτίου φθοράς, καταστροφής ή απώλειας των ως άνω ειδών εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 3 Εφόδια ιµατισµού και υπόδησης αξιωµατικών, ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (ανδρών) 1.Στους άνδρες αξιωµατικούς, ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1

2 α.2,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου και χιτωνίου της υπ αριθ. 2 χειµερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. β.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή περισκελίδας της υπ αριθ. 2 στολής, ανά 15 έτη. γ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή χιτωνίου της υπ αριθ. 2 θερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. δ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 χειµερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ε.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 θερινής στολής, ανά15 έτη. στ.1,20µ υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή περισκελίδας της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ζ. «3.20 µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθµ. 8 χειµερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 5 έτη». (1) η.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8 θερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 6 έτη. θ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β χειµερινής στολής υπηρεσίας, ανά 4 έτη. ι.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β θερινής στολής, ανά 6 έτη. ια.2,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή 2 περισκελίδων της υπ αριθ. 8γ στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ιβ.3,20µ.υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών, µε µακριές χειρίδες, ανά 2 έτη. ιγ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15 έτη. ιδ.2,00µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού «πικέ», για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ιε.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών µε βραχείες χειρίδες, ανά 2 έτη. ιστ.2,30µ. υφάσµατος για την κατασκευή βραχείας χλαίνης, ανά8 έτη. ιζ. «Ένα (1) κάθετο λαιµοδέτη βαθυκύανο, ανά 3 έτη». (2) ιη.ένα λαιµοδέτη µαύρο οριζόντιο (παπιγιόν), ανά 15 έτη. ιθ. «Μία (1) στολή εκστρατείας επιχειρήσεων υπ αριθµ. 8δ (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 10 έτη». (3) κ. «Ένα (1) επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου,ανά 8 έτη». (4) κα.ένα καπαρτινοαδιάβροχο, ανά 8 έτη. κβ.ένα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. κγ.ένα πουλόβερ τύπου V εσωτερικό, ανά 4 έτη. κδ.ένα πουλόβερ µάλλινο, τύπου V, ανά 5 έτη. κε.ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου, ανά 5 έτη. κστ.μία φανέλα, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθ. 8δ στολής), ανά 5 έτη. κζ.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 15 έτη. κη.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από δέρµα αδιάβροχο (υπ αριθ. 8 στολής περιπάτου και υπηρεσίας), ανά 2 έτη. κθ.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από δέρµα αδιάβροχο, αντιολισθηρά, µονωτικά, κατάλληλα για εκτέλεση υπηρεσίας υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ανά 2 έτη. λ.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) από δέρµα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. λα. «Ένα (1) ζεύγος άρβυλα, ανά 7 έτη». (5) 1 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 2 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 3 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 4 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 2

3 λβ.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 4 έτη. λγ.ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, ανά 15 έτη. λδ.ένα ζεύγος χειρόκτια σουετίνας, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 6 έτη. λε.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό, ανά 3 έτη. λστ.ένα ζωστήρα καννάβινο απλό, ανά 8 έτη. λζ.ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 15 έτη. «λη. Τρία (3) µπλουζάκια βαµβακερά µε βραχείες χειρίδες, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθµ. 8δ θερινής στολής), ανά 3 έτη. λθ. Ένα (1) µπουφάν (τύπου fly), χρώµατος γκρι κυανού, ανά 8 έτη. µ. ύο (2) µπερέδες χρώµατος βαθυκύανου και δύο (2) τζόκεϋ, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 9 έτη». (6) 2.Τα είδη των εδαφίων α έως και στ, ιγ, ιδ, ιη, κζ, λγ και λδ της προηγουµένης παραγράφου χορηγούνται µόνο στους αξιωµατικούς. Εφόδια ιµατισµού και υπόδησης αξιωµατικών, ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (γυναικών). Άρθρο 4 1.Στις γυναίκες αξιωµατικούς, ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.2,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου και ζακέτας της υπ αριθ. 2 χειµερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. β.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή φούστας της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15 έτη. γ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ζακέτας της υπ αριθ. 2 θερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. δ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 χειµερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ε.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 θερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. στ.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή φούστας της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ζ. «3.40 µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και φούστας της υπ αριθµ. 8 χειµερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 5 έτη». (7) η.3,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και φούστας της υπ αριθ. 8 θερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 6 έτη. θ.4,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου, φούστας και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β χειµερινής στολής υπηρεσίας, ανά 4 έτη. ι.4,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου, φούστας και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β θερινής στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ια.4,80µ. υφάσµατος για την κατασκευή 2 φουστών και 2 περισκελίδων της υπ αριθ. 8γ στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ιβ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών, µε µακριές χειρίδες, ανά 2 έτη. ιγ. 3,20 µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή δύο (2) υποδυτών της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15φ έτη. ιδ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ιε.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών µε βραχείες χειρίδες, ανά 2 έτη. ιστ.2,30µ. υφάσµατος για την κατασκευή βραχείας χλαίνης, ανά 8 έτη. ιζ. «Ένα (1) κάθετο λαιµοδέτη βαθυκύανο, ανά 3 έτη». (8) 5 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 6 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης προστέθηκαν περιπτώσεις λη, λθ και µ, ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 7 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 3

4 ιη.ένα λαιµοδέτη οριζόντιο χιαστί, ανά 15 έτη. ιθ. «Μία (1) στολή εκστρατείας επιχειρήσεων υπ αριθµ. 8δ (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 10 έτη». (9) κ. «Έναν (1) επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου, ανά 8 έτη. λ. Ένα (1) ζεύγος άρβυλα, ανά 7 έτη». (10) κα. Ένα καπαρτινοαδιάβροχο, ανά 8 έτη. κβ. Ένα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. κγ. Ένα πουλόβερ τύπου V εσωτερικό, ανά 4 έτη. κδ. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V, ανά 5 έτη. κε.ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου, ανά 5 έτη. κστ.μία φανέλα χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθ. 8δστολής), ανά 5 έτη. κζ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 15 έτη. κη.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από δέρµα αδιάβροχο (υπ αριθ. 8 στολής περιπάτου και υπηρεσίας), ανά 2 έτη. κθ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από δέρµα αδιάβροχο, αντιολισθηρά, µονωτικά, κατάλληλα για εκτέλεση υπηρεσίας υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ανά 2 έτη. λ.ένα ζεύγος άρβυλα από δέρµα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. λα. Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες γυναικείες) από δέρµα αδιάβροχο, ανά 4 έτη. λβ.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 4 έτη. λγ.ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, ανά 15 έτη. λδ.ένα ζεύγος χειρόκτια σουετίνας, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 6 έτη. λε.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό, ανά 3 έτη. λστ.ένα ζωστήρα καννάβινο απλό, ανά 8 έτη. λζ.ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 15 έτη. λη. Μία τσάντα τύπου φακέλου, από στιλπνό δέρµα λουστρίνι, ανά 8 έτη. λθ. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο, ανά 3 έτη. «µ. Τρία (3) µπλουζάκια βαµβακερά µε βραχείες χειρίδες, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθµ. 8δ θερινής στολής), ανά 3 έτη. µα. Ένα (1) µπουφάν (τύπου fly), χρώµατος γκρι κυανού, ανά 8 έτη. µβ. ύο (2) µπερέδες χρώµατος βαθυκύανου και δύο (2) τζόκεϋ, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 9 έτη. µγ. Ένα (1) ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια, χρώµατος µαύρου, ανά 2 έτη». (11) 2.Τα είδη των εδαφίων α έως και στ, ιγ, ιδ, ιη, κζ, λγ,λδ και λη της προηγουµένης παραγράφου, χορηγούνται µόνο στις αξιωµατικούς. 8 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 9 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 10 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 11 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ιδίας ως άνω απόφασης προστέθηκαν περιπτώσεις µ, µα, µβ και µγ ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.2 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΦΟ ΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Άρθρο 5 Εφόδια δοκίµων υπαστυνόµων (ανδρών) Στους άνδρες δοκίµους υπαστυνόµους παρέχονται, κατά την είσοδό τους στη Σχολή, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μια ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 2.Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, δύο περικελίδες). 3.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 2 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 4. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξόδου «υπ αριθ. 2». 5.Μία ραµµένη στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 6. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4». 7. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 5» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). 8.Τέσσερις ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος λευκού 2 για τη χειµερινή και 2 για τη θερινή στολή εξόδου - δεξιώσεων. 9.Έξι ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος ανοικτού κυανού (3 µε µακριές χειρίδες και 3 µε βραχείες χειρίδες). 10.Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. 11.Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου. 12. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. 13. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. 14.Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. 15. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. 16.Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου, για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 5). 17. ύο φανέλες αθλητικές. 18. ύο φόρµες γυµναστικής. 19. ύοπερισκελίδες βραχείες αθλητικές. 20. ύο ζεύγη ποδείων µακριών αθλητικών, χρώµατος λευκού. 21.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. 22. ύο ζεύγη υποδηµάτων σκαρπινίων από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. 23.Ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια, από λευκό δέρµα. 24.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) 25. ύο ζεύγη άρβυλα. 26.δύο ζεύγη υποδήµατα αθλητικά. 27.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. 28. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. 29.Ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. 30.Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. 31.Ένα ξιφίδιο - ιµάντες εξαρτήσεως. 32.Μία ζώνη µαύρη δερµάτινη µετά ξιφοκρεµάστρας δερµάτινης, του ιδίου χρώµατος. 33.Ένα σάκο τύπου βαλίτσας. 34.Τέσσερα κλινοσκεπάσµατα. 35.Πέντε σινδόνια, µονόφαρδα. 36.Τρία κελύφια. 37.Τρία προσόψια. 38.Ιµάντες εξάρτησης µετά φυσιγγιοθηκών. 39.Γυλεός πλήρης. 40.Υδροδοχείο (παγούρι) µετά θήκης. 41.Κράνος µεταλλικό. Άρθρο 6 Εφόδια δοκίµων υπαστυνόµων (γυναικών) 1.Στις γυναίκες δοκίµους υπαστυνόµους παρέχονται κατά την είσοδό τους στη Σχολή, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 5

6 α. Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 χειµερινή» (πηλήκιο, ζακέτα, φούστα). β. Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, δύο φούστες). γ. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 2 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα). δ. ύο ραµµένες φούστες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξόδου «υπ αριθ. 2». ε. Μία ραµµένη στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). στ. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4». ζ. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 5» (τζόκεϋ, χιτώνιο περισκελίδα). η. Τέσσερις ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος λευκού (δύο για τη χειµερινή και δύο για τη θερινή στολή εξόδου - δεξιώσεων). θ. Έξι ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος ανοικτού κυανού (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). ι. Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. ια. Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου. ιβ. Ένα λαιµοδέτη µαύρο κάθετο. ιγ. Ένα λαιµοδέτη οριζόντιο χιαστί. ιδ. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. ιε. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. ιστ. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. ιζ. Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου, για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 5). ιη. ύο φόρµες γυµναστικής. ιθ. Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. κ. ύο ζεύγη ποδείων αθλητικών, χρώµατος λευκού. κα. ύο ζεύγη υποδήµατα αθλητικά. κβ. ύο ζεύγη υποδηµάτων (γοβών) από δέρµα αδιάβροχο,χρώµατος µαύρου. κγ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από λευκό δέρµα. κδ. ύο ζεύγη άρβυλα. κε.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. κστ. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. κζ.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. κη.ένα ζωστήρα δερµάτινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. κθ. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο. λ.ένα ξιφίδιο - ιµάντες εξαρτήσεως. λα. Ένα σάκο τύπου βαλίτσας. 2.Τα είδη που ορίζονται στις παρ. 34 έως και 41 του προηγουµένου άρθρου παρέχονται και στις γυναίκες δοκίµους υπαστυνόµους. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΦΟ ΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 7 Εφόδια δοκίµων αστυφυλάκων (ανδρών) Στους άνδρες δοκίµους αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 2.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 3.Μία ραµµένη στολή εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 4. ύο ραµµένες περισκελίδες και πηλήκιο της θερινής στολής εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α». 5.Έξι ραµµένοι υποδύτες (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). 6. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων εκστρατείας «υπ αριθ. 8β» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). 7.Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. 8.Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου. 9. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. 10. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικό. 11.Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. 12. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. 13.Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 8β). 14. ύο φόρµες γυµναστικής. 15. ύο φανέλες αθλητικές. 16. ύο περισκελίδες βραχείες αθλητικές. 17. ύο ζεύγη ποδείων µακριών αθλητικών. 18.Τέσσερα (4) ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. 19. ύο ζεύγη αθλητικά υποδήµατα. 20. ύο ζεύγη υποδηµάτων σκαρπινίων από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. 21.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες). 22. ύο ζεύγη άρβυλα. 23.Μία χειµερινή και µία θερινή στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 8γ» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδες, υποδύτες). 24.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. 25. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. 26.Ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. 27.Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. 28.Τέσσερα κλινοσκεπάσµατα. 29.Πέντε σινδόνια, µονόφαρδα. 30.Τρία κελύφια. 31.Τρία προσόψια. 32. ύο πετσέτες µπάνιου 33.ένα σάκο τύπου βαλίτσας. Άρθρο 8 Εφόδια δοκίµων αστυφυλάκων (γυναικών) 1.Στις γυναίκες δοκίµους αστυφύλακες παρέχονται, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο. φούστα). β. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα). γ. Μία ραµµένη στολή εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο. φούστα). δ. ύο ραµµένες φούστες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α». ε. Έξι ραµµένοι υποδύτες (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). στ. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 8β» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). ζ. Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. η. Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου. θ. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. ι. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. 7

8 ια. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. ιβ. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. ιγ. Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 8β). ιδ. ύο φόρµες γυµναστικής. ιε. ύο ζεύγη ποδείων αθλητικών. ιστ. Τέσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. ιζ. ύο ζεύγη υποδηµάτων (γοβών) από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. ιη. ύο ζεύγη αθλητικά υποδήµατα. ιθ. ύο ζεύγη άρβυλα. κ. Μία χειµερινή και µία θερινή στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής Υπηρεσίας «υπ αριθ. 8γ» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδες, υποδύτες). κα.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. κβ. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. κγ. Ένα (1) ζωστήρα δερµάτινο απλό. κδ. Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. κε. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο. 2.Τα είδη που ορίζονται στις παρ. 28 έως και 33 του προηγουµένου άρθρου, παρέχονται και στις γυναίκες δοκίµους αστυφύλακες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εφόδια ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτησης και λοιπών ειδών αστυνοµικού προσωπικού ειδικών Υπηρεσιών. Άρθρο 9 Εφόδια αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων Υπηρεσιών Τροχαίας. Στους αρχιφύλακες και αστυφύλακες που εκτελούν υπηρεσία τροχαίας (οδηγοί και πληρώµατα περιπολικών, πεζοί κλπ.) παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία τελαµώνα µετά θήκης µπλοκ κλήσεων, ανά 2 έτη. 2. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων, ανά έτος. 3. ύο επικαλύµµατα πηληκίου λευκά υφασµάτινα, µόνο για τους άνδρες αρχιφύλακες και αστυφύλακες, ανά έτος. 4.Ένα ζεύγος λευκών περιχειρίδων υφασµάτινων, ανά 3 έτη. 5.Μία σφυρίχτρα τροχονόµου, ανά 3 έτη. 6.Ένα ανθηλιακό κράνος (κάσκα), ανά 6 έτη, µόνο για τους εκτελούντες πεζή τροχονοµική αστυνόµευση. 7.Ένα φωσφορούχο γιλέκο και ένα φωσφορούχο χιτώνιο (τύπου αδιαβρόχου). Άρθρο 10 Εφόδια οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Τροχαίας Στους οδηγούς δικύκλων των Υπηρεσιών Τροχαίας παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη χειµερινή στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 8β/1» (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 6 έτη. 2.Ένα επενδύτη δερµάτινο, χρώµατος λευκού, ανά 6 έτη. 3.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες χειµερινές), ανά 4 έτη. 4.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες θερινές), ανά 4 έτη. 5.Ένα ζεύγος χειρόκτια µακριά δερµάτινα χρώµατος λευκού, ανά 2 έτη. 6.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό, ανά 5 έτη. 7.Μία τελαµώνα µετά θήκης µπλοκ κλήσεων, ανά 2 έτη. 8.Μία σφυρίχτρα τροχονόµου, ανά 3 έτη. Άρθρο 11 Εφόδια οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Άµεσης ράσης 1.Στους οδηγούς δικύκλων των Υπηρεσιών Άµεσης ράσης παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.μία ραµµένη χειµερινή στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 8β/3» (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 6 έτη. β.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες χειµερινές), ανά 4 έτη. γ.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες θερινές), ανά 4 έτη. δ.ένα ζεύγος χειρόκτια µακριά από δέρµα ή δερµατίνη, χρώµατος µαύρου, ανά2 έτη. ε.ένα προστατευτικό κράνος, ανά 5 έτη. στ.ένα ζωστήρα δερµάτινο µε εξαρτήµατα, ανά 5 έτη. 8

9 2.Ο δερµάτινος ζωστήρας µε εξαρτήµατα, που ορίζεται στο εδάφιο στ της προηγουµένης παραγράφου χορηγείται και τους οδηγούς και τα πληρώµατα περιπολικών αυτοκινήτων Άµεσης ράσης. 3.Στους οδηγούς δικύκλων (πέραν των Υπηρεσιών Τροχαίας και Άµεσης ράσης) χορηγείται ένα προστατευτικό κράνος. Άρθρο 12 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης και Μηχανοκινήτων Μονάδων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης και Μηχανοκινήτων Μονάδων των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1. ύο ραµµένες στολές επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9» (µπερέ για το προσωπικό των Υ.Α.Τ. και τζόκεϋ για το προσωπικό των Υ.ΜΗ.Μ., χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 2 έτη. 2. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 3. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 4. ύο περιλαίµια (φουλάρια) χρώµατος λαδοπράσινου, ανά 3 έτη. 5.Μία αδιάβροχη περισκελίδα χρώµατος φαιοπράσινου, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ., ανά 2 έτη. 6.Ένα αδιάβροχο τύπου επενδύτη, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 2 έτη. 7.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 8.Ένα επενδύτη τύπου µπουφάν, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ., ανά 4 έτη. 9. ύο ζεύγη άρβυλα τύπου ειδικών δυνάµεων Στρατού, ανά 2 έτη. 10.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 11.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 3 έτη. 12.Ένα ζωστήρα καννάβινο µαύρο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 3 έτη. 13.Μία σιτιοδόχο. 14.Ένα υδροδοχείο. 15.Ένα σάκο ιµατισµού τύπου βαλίτσας. 16.Ένα υπνοσάκο 17.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό µε καλύπτρα. 18.Μία προσωπίδα χηµικών ουσιών µετά διηθητικού κανίστρου και θήκης µεταφοράς. 19.Μία πλαστική αστυνοµική ράβδο µακριά. 20.Μία θήκη ανάρτησης αστυνοµικής ράβδου. 21.Μία ασπίδα πλαστική, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ. 22.Ένα ζεύγος οµµατοϋάλια ανέµου, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.ΜΗ.Μ. 23.Ένα ζεύγος περικνηµίδες πλαστικές, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ. Άρθρο 13 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτροµοκρατικών Μονάδων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτροµοκρατικών Μονάδων των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια. 1.Μία στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9α» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 3 έτη. 2.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9β» (τζόκεϋ, κουκούλα, χιτώνιο, περισκελίδα) ανά 6 έτη. 3.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9γ» (ειδική, αντιπυρική και αντιθερµική κουκούλα, ολόσωµη αντιπυρική φόρµα, ειδικά αντιπυρικά χειρόκτια, ανά 8 έτη. 4.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ.9δ» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 4 έτη. 5. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 6. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 7. ύο περιλαίµια (φουλάρια) χρώµατος λαδοπράσινου, ανά 3 έτη. 8.Ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος µαύρου, ανά 4 έτη. 9.Μία φανέλα, χρώµατος µαύρου, ανά 2 έτη. 10.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 11. ύο ζεύγη άρβυλα τύπου ειδικών δυνάµεων Στρατού, ανά 2 έτη. 12.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 13.Ένα ζεύγος χειρόκτια χρώµατος µαύρου, ανά 3 έτη. 14.Ένα ζωστήρα καννάβινο µαύρο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 3 έτη. 15.Ένα ζεύγος περικνηµίδων πλαστικών. 9

10 Άρθρο 14 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Ένας µπερές, ανά 2 έτη. 2. ύο ζεύγη άρβυλα, ανά 2 έτη. 3.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό. 4.Μία ασπίδα πλαστική. 5.Μία προσωπίδα αερίων, µετά θήκης και φίλτρου. 6.Μία πλαστική αστυνοµική ράβδος µακριά. Άρθρο 15 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υπηρεσιών Μεταγωγών - ικαστηρίων και Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστηµάτων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υπηρεσιών Μεταγωγών - ικαστηρίων και Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστηµάτων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 9ε» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 3 έτη. 2. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 3. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 4.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 5. ύο ζεύγη άρβυλα, ανά 3 έτη. 6.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 7.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 3 έτη. 8.Ένα ζωστήρα καννάβινο, µε αλληλοσυνδεόµενες πόρπες, ανά 4 έτη. Άρθρο 16 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Τµηµάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό των Τµηµάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.μία ειδική προστατευτική στολή πλήρης. β. ύο ειδικά προστατευτικά κράνη (Ένα αντιβοµβικό και ένα απλής προστασίας). γ.ένα ειδικό γιλέκο. 2.Τα ως άνω είδη παρέχονται ανά 5 έτη. Άρθρο 17 Εφόδια ιπταµένων χειριστών και τεχνικών της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων. Στους ιπταµένους χειριστές και τεχνικούς της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων παρέχονται τα ακόλουθα εφόδια: 1.Μία φόρµα πτήσεως, µετά τζόκεϋ, ειδικών χειροκτίων, περιλαιµίου (φουλάρι) και εσωτερικής ειδικής επένδυσης υποδύτου και περισκελίδας, ανά 2 έτη. 2. ύο φόρµες εργασίας, µόνο για τους Τεχνικούς, ανά 2 έτη. 3.Ένα ζεύγος ειδικών υποδηµάτων, ανά 2 έτη. 4.Ένα τζάκετ ιπταµένου, ανά 3 έτη. Άρθρο 18 Εφόδια µουσικών Στους µουσικούς παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη επίσηµη χειµερινή στολή (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 8 έτη. 2.Ένα ραµµένο χιτώνιο της επίσηµης θερινής στολής, ανά 8 έτη. 3. ύο ραµµένοι λευκοί υποδύτες, ανά 3 έτη. 4.Ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 8 έτη. 5.Ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, µόνο για τον επικεφαλής αξιωµατικό, το ραβδούχο και τους εκτελεστές κρουστών µουσικών οργάνων, ανά 2 έτη. Άρθρο 19 Εφόδια Ιατρών - Βοηθών Ιατρών - Νοσοκόµων Στους ιατρούς, βοηθούς ιατρών και νοσοκόµους παρέχονται, ανά έτος, δύο µπλούζες λευκές. 10

11 Άρθρο 20 Εφόδια οδηγών και πληρωµάτων γερανοφόρων οχηµάτων. Στους οδηγούς και πληρώµατα των γερανοφόρων οχηµάτων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία φόρµα εργασίας, ανά 2 έτη. 2.Ένα πηλήκιο τύπου τζόκεϋ µετά εθνοσήµου, ανά 2 έτη. 3.Ένας επενδύτης δερµάτινος, χρώµατος λευκού για τους οδηγούς και πληρώµατα γερανοφόρων των Υπηρεσιών Τροχαίας και καφέ των λοιπών Υπηρεσιών, ανά 5 έτη. Άρθρο 21 Εφόδια Τεχνιτών Συνεργείων και Πλυντηρίων 1.Στους τεχνίτες συνεργείων (οπλουργούς, τυπογράφους, ηλεκτρολόγους, µηχανικούς κλπ.) παρέχονται, ανά 2 έτη, δύο φόρµες εργασίας και ένα τζόκεϋ, µετά εθνοσήµου. 2.Στους τεχνίτες πλυντηρίων παρέχονται, ανά 2 έτη, δύο φόρµες εργασίας από αδιάβροχο ύφασµα και ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) από πλαστική ύλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που ανακαλείται στην ενέργεια ή επανακατατάσσεται Άρθρο 22 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που ανακαλείται στην ενέργεια. 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό που ανακαλείται στην ενέργεια παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας (ή φούστας για τις γυναίκες) χειµερινής στολής υπ αριθ. 8. β.3µ.υφάσµατος για την κατασκευή χιτωνίου και περισκελίδας (ή φούστας για τις γυναίκες) θερινής στολής υπ αριθ. 8. γ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή δύο χειµερινών υποδυτών. δ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή δύο θερινών υποδυτών. 2.Στο ως άνω προσωπικό παρέχονται και τα λοιπά είδη που δικαιούνται οι οµοιόβαθµοί του, µετά την συµπλήρωση έτους από της ανακλήσεως, εφόσον η περαιτέρω παραµονή του προβλέπεται τουλάχιστον 6µηνος. Άρθρο 23 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που επανακατατάσσεται. Στο αστυνοµικό προσωπικό που επανακατατάσσεται παρέχονται όλα τα είδη που δικαιούνται οι οµοιόβαθµοί του, εφόσον παρήλθε έτος από την απόλυσή του, άλλως χορηγούνται µόνο τα είδη της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου. Τα λοιπά είδη χορηγούνται µετά τη συµπλήρωση έτους από την επανακατάταξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Χρέωση, ανεφοδιασµός, διαγραφή ατοµικών εφοδίων, τελικές διατάξεις. Άρθρο 24 Χρέωση - Ανεφοδιασµός 1.Η διάρκεια χρήσης των εφοδίων των άρθρ. 3, 4, 9 έως και 21 της παρούσας απόφασης είναι αντίστοιχη του χρόνου χορήγησης αυτών. Η διάρκεια αυτή θεωρείται ενδεικτική και δε δεσµεύει την Υπηρεσία. 2.Οι οικείες διαχειρίσεις υλικού, µε την επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου, ύστερα από διαταγή της ιεύθυνσης Οικονοµικών / Υ..Τ., εφοδιάζουν το αστυνοµικό προσωπικό µε τα δικαιούµενα είδη τα οποία χρεώνουν στα ατοµικά βιβλιάρια των δικαιούχων. Ως ηµεροµηνία χρέωσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους παραλαβής του αντίστοιχου είδους. Ο χρόνος ανεφοδιασµού µε τα παρεχόµενα εφόδια αρχίζει την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της διάρκειας χρήσης του αντιστοίχου είδους, ασχέτως του χρόνου παραλαβής από τους δικαιούχους. 3.Τα εφόδια που ορίζονται στα άρθρ. 9 έως και 21 της παρούσας απόφασης αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών, χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού και παρέχονται στους δικαιούχους, επιπλέον των λοιπών εφοδίων, προς µόνιµη χρήση, βάσει ατοµικών αποδείξεων. 11

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18. «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18. «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α. Το άρθρο 5 παρ. 17 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Τελευταία ενηµέρωση την : 22/1/2013 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Αξιολόγηση προσόντων και ατοµικά βιβλιάρια του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα