Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/08.02.1999)"

Transcript

1 Υπουργική Απόφαση Αριθ. 8029/1/20-ια/1999 (ΦΕΚ Β 74/26.01/ ) Καθορισµός των παρεχοµένων ατοµικών εφοδίων στο αστυνοµικό προσωπικό. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στην Y.A. 8029/1/20-ια έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις της: Υ.Α. 8029/1/20-λστ από (ΦΕΚ Β-1351/ ) Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του ν.δ. 152/1969 «Περί χορηγήσεως δαπανών του ηµοσίου, εις του Αξιωµατικούς και Ανθυπασπιστάς Χωροφυλακής και τους τούτοις εξοµοιουµένους της Αστυνοµίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώµατος, ειδών ιµατισµού» (Α 56). 2.Τις διατάξεις των άρθρ. 90 παρ. 4,92 και 93 του β.δ. της 31/12/1957/20/1/1958 «Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώµα της Αστυνοµίας Πόλεων» (Α 11), όπως το πρώτο άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 10/1973 (Α 5). 3.Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 εδάφ. ια και ιβ και 62 παρ. 4 του νόµ. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το δεύτερο άρθρο τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 4 παρ. 1 του νόµ. 1590/1986 (Α 49). 4.Τις διατάξεις του άρθρ. 29Α του νόµ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρ. 27 του νόµ. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 1 παρ. 2 εδάφ. α του νόµ. 2469/1997 (Α 38). 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Είδη παρεχοµένων εφοδίων στο αστυνοµικό προσωπικό. Άρθρο 1 Παρεχόµενα εφόδια Τα παρεχόµενα µε δαπάνες του δηµοσίου ατοµικά εφόδια στο αστυνοµικό προσωπικό, για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων του, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α.ατοµικού οπλισµού και εξάρτησης. β.ιµατισµού και υπόδησης. Είδη ατοµικού οπλισµού και εξάρτησης. Άρθρο 2 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό παρέχονται, βάσει ατοµικών αποδείξεων, τα ακόλουθα είδη: α. Ένα περίστροφο ή πιστόλι µετά θήκης β. 30 φυσίγγια γ. Ένας οβελός µετά ψήκτρας. δ. Μία αστυνοµική ράβδος, µέχρι του βαθµού του ανθυπαστυνόµου. ε. Ένας ηλεκτρικός φανός άνευ µπαταρίας στ. Μία αστυνοµική σφυρίχτρα. ζ. Ένα ζεύγος χειροπεδών, µέχρι του βαθµού του ανθυπαστυνόµου. 2.Τα είδη της προηγουµένης παραγράφου αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών και χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού. Το αστυνοµικό προσωπικό που αποχωρεί από την Υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία υποχρεούται να παραδίδει τα είδη που χρεώθηκε σ αυτή, πλην του εδαφ. στ. Σε περίπτωση υπαιτίου ή αναιτίου φθοράς, καταστροφής ή απώλειας των ως άνω ειδών εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 3 Εφόδια ιµατισµού και υπόδησης αξιωµατικών, ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (ανδρών) 1.Στους άνδρες αξιωµατικούς, ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1

2 α.2,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου και χιτωνίου της υπ αριθ. 2 χειµερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. β.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή περισκελίδας της υπ αριθ. 2 στολής, ανά 15 έτη. γ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή χιτωνίου της υπ αριθ. 2 θερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. δ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 χειµερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ε.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 θερινής στολής, ανά15 έτη. στ.1,20µ υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή περισκελίδας της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ζ. «3.20 µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθµ. 8 χειµερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 5 έτη». (1) η.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8 θερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 6 έτη. θ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β χειµερινής στολής υπηρεσίας, ανά 4 έτη. ι.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β θερινής στολής, ανά 6 έτη. ια.2,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή 2 περισκελίδων της υπ αριθ. 8γ στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ιβ.3,20µ.υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών, µε µακριές χειρίδες, ανά 2 έτη. ιγ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15 έτη. ιδ.2,00µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού «πικέ», για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ιε.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών µε βραχείες χειρίδες, ανά 2 έτη. ιστ.2,30µ. υφάσµατος για την κατασκευή βραχείας χλαίνης, ανά8 έτη. ιζ. «Ένα (1) κάθετο λαιµοδέτη βαθυκύανο, ανά 3 έτη». (2) ιη.ένα λαιµοδέτη µαύρο οριζόντιο (παπιγιόν), ανά 15 έτη. ιθ. «Μία (1) στολή εκστρατείας επιχειρήσεων υπ αριθµ. 8δ (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 10 έτη». (3) κ. «Ένα (1) επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου,ανά 8 έτη». (4) κα.ένα καπαρτινοαδιάβροχο, ανά 8 έτη. κβ.ένα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. κγ.ένα πουλόβερ τύπου V εσωτερικό, ανά 4 έτη. κδ.ένα πουλόβερ µάλλινο, τύπου V, ανά 5 έτη. κε.ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου, ανά 5 έτη. κστ.μία φανέλα, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθ. 8δ στολής), ανά 5 έτη. κζ.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 15 έτη. κη.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από δέρµα αδιάβροχο (υπ αριθ. 8 στολής περιπάτου και υπηρεσίας), ανά 2 έτη. κθ.ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από δέρµα αδιάβροχο, αντιολισθηρά, µονωτικά, κατάλληλα για εκτέλεση υπηρεσίας υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ανά 2 έτη. λ.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) από δέρµα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. λα. «Ένα (1) ζεύγος άρβυλα, ανά 7 έτη». (5) 1 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 2 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 3 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 4 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 2

3 λβ.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 4 έτη. λγ.ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, ανά 15 έτη. λδ.ένα ζεύγος χειρόκτια σουετίνας, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 6 έτη. λε.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό, ανά 3 έτη. λστ.ένα ζωστήρα καννάβινο απλό, ανά 8 έτη. λζ.ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 15 έτη. «λη. Τρία (3) µπλουζάκια βαµβακερά µε βραχείες χειρίδες, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθµ. 8δ θερινής στολής), ανά 3 έτη. λθ. Ένα (1) µπουφάν (τύπου fly), χρώµατος γκρι κυανού, ανά 8 έτη. µ. ύο (2) µπερέδες χρώµατος βαθυκύανου και δύο (2) τζόκεϋ, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 9 έτη». (6) 2.Τα είδη των εδαφίων α έως και στ, ιγ, ιδ, ιη, κζ, λγ και λδ της προηγουµένης παραγράφου χορηγούνται µόνο στους αξιωµατικούς. Εφόδια ιµατισµού και υπόδησης αξιωµατικών, ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (γυναικών). Άρθρο 4 1.Στις γυναίκες αξιωµατικούς, ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.2,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου και ζακέτας της υπ αριθ. 2 χειµερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. β.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή φούστας της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15 έτη. γ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ζακέτας της υπ αριθ. 2 θερινής στολής τελετών, ανά 15 έτη. δ.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 χειµερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ε.2,00µ. υφάσµατος για την κατασκευή ιµατιδίου της υπ αριθ. 4 θερινής στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. στ.1,20µ. υφάσµατος «τρικό» για την κατασκευή φούστας της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ζ. «3.40 µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και φούστας της υπ αριθµ. 8 χειµερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 5 έτη». (7) η.3,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και φούστας της υπ αριθ. 8 θερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, ανά 6 έτη. θ.4,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου, φούστας και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β χειµερινής στολής υπηρεσίας, ανά 4 έτη. ι.4,40µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου, φούστας και περισκελίδας της υπ αριθ. 8β θερινής στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ια.4,80µ. υφάσµατος για την κατασκευή 2 φουστών και 2 περισκελίδων της υπ αριθ. 8γ στολής υπηρεσίας, ανά 6 έτη. ιβ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών, µε µακριές χειρίδες, ανά 2 έτη. ιγ. 3,20 µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή δύο (2) υποδυτών της υπ αριθ. 2 στολής τελετών, ανά 15φ έτη. ιδ.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος λευκού, για την κατασκευή 2 υποδυτών της υπ αριθ. 4 στολής εσπερίδων, ανά 15 έτη. ιε.3,20µ. υφάσµατος, χρώµατος ανοικτού κυανού, για την κατασκευή 2 υποδυτών µε βραχείες χειρίδες, ανά 2 έτη. ιστ.2,30µ. υφάσµατος για την κατασκευή βραχείας χλαίνης, ανά 8 έτη. ιζ. «Ένα (1) κάθετο λαιµοδέτη βαθυκύανο, ανά 3 έτη». (8) 5 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β- 1351/ ) Υ.Α.. 6 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης προστέθηκαν περιπτώσεις λη, λθ και µ, ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 7 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 3

4 ιη.ένα λαιµοδέτη οριζόντιο χιαστί, ανά 15 έτη. ιθ. «Μία (1) στολή εκστρατείας επιχειρήσεων υπ αριθµ. 8δ (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 10 έτη». (9) κ. «Έναν (1) επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου, ανά 8 έτη. λ. Ένα (1) ζεύγος άρβυλα, ανά 7 έτη». (10) κα. Ένα καπαρτινοαδιάβροχο, ανά 8 έτη. κβ. Ένα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. κγ. Ένα πουλόβερ τύπου V εσωτερικό, ανά 4 έτη. κδ. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V, ανά 5 έτη. κε.ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου, ανά 5 έτη. κστ.μία φανέλα χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθ. 8δστολής), ανά 5 έτη. κζ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 15 έτη. κη.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από δέρµα αδιάβροχο (υπ αριθ. 8 στολής περιπάτου και υπηρεσίας), ανά 2 έτη. κθ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από δέρµα αδιάβροχο, αντιολισθηρά, µονωτικά, κατάλληλα για εκτέλεση υπηρεσίας υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ανά 2 έτη. λ.ένα ζεύγος άρβυλα από δέρµα αδιάβροχο, ανά 8 έτη. λα. Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες γυναικείες) από δέρµα αδιάβροχο, ανά 4 έτη. λβ.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 4 έτη. λγ.ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, ανά 15 έτη. λδ.ένα ζεύγος χειρόκτια σουετίνας, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 6 έτη. λε.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό, ανά 3 έτη. λστ.ένα ζωστήρα καννάβινο απλό, ανά 8 έτη. λζ.ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 15 έτη. λη. Μία τσάντα τύπου φακέλου, από στιλπνό δέρµα λουστρίνι, ανά 8 έτη. λθ. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο, ανά 3 έτη. «µ. Τρία (3) µπλουζάκια βαµβακερά µε βραχείες χειρίδες, χρώµατος βαθυκύανου (υπ αριθµ. 8δ θερινής στολής), ανά 3 έτη. µα. Ένα (1) µπουφάν (τύπου fly), χρώµατος γκρι κυανού, ανά 8 έτη. µβ. ύο (2) µπερέδες χρώµατος βαθυκύανου και δύο (2) τζόκεϋ, χρώµατος γκρι κυανού, ανά 9 έτη. µγ. Ένα (1) ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια, χρώµατος µαύρου, ανά 2 έτη». (11) 2.Τα είδη των εδαφίων α έως και στ, ιγ, ιδ, ιη, κζ, λγ,λδ και λη της προηγουµένης παραγράφου, χορηγούνται µόνο στις αξιωµατικούς. 8 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 9 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 10 Οι περιπτώσεις ζ, ιζ, ιθ, κ και λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ αριθµ. 8029/1/20 ια από απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 11 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ιδίας ως άνω απόφασης προστέθηκαν περιπτώσεις µ, µα, µβ και µγ ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.2 της υπ αριθ.8029/1/20-λστ (ΦΕΚ Β-1351/ ) Υ.Α. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΦΟ ΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Άρθρο 5 Εφόδια δοκίµων υπαστυνόµων (ανδρών) Στους άνδρες δοκίµους υπαστυνόµους παρέχονται, κατά την είσοδό τους στη Σχολή, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μια ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 2.Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, δύο περικελίδες). 3.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 2 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 4. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξόδου «υπ αριθ. 2». 5.Μία ραµµένη στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 6. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4». 7. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 5» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). 8.Τέσσερις ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος λευκού 2 για τη χειµερινή και 2 για τη θερινή στολή εξόδου - δεξιώσεων. 9.Έξι ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος ανοικτού κυανού (3 µε µακριές χειρίδες και 3 µε βραχείες χειρίδες). 10.Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. 11.Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου. 12. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. 13. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. 14.Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. 15. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. 16.Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου, για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 5). 17. ύο φανέλες αθλητικές. 18. ύο φόρµες γυµναστικής. 19. ύοπερισκελίδες βραχείες αθλητικές. 20. ύο ζεύγη ποδείων µακριών αθλητικών, χρώµατος λευκού. 21.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. 22. ύο ζεύγη υποδηµάτων σκαρπινίων από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. 23.Ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια, από λευκό δέρµα. 24.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) 25. ύο ζεύγη άρβυλα. 26.δύο ζεύγη υποδήµατα αθλητικά. 27.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. 28. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. 29.Ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. 30.Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. 31.Ένα ξιφίδιο - ιµάντες εξαρτήσεως. 32.Μία ζώνη µαύρη δερµάτινη µετά ξιφοκρεµάστρας δερµάτινης, του ιδίου χρώµατος. 33.Ένα σάκο τύπου βαλίτσας. 34.Τέσσερα κλινοσκεπάσµατα. 35.Πέντε σινδόνια, µονόφαρδα. 36.Τρία κελύφια. 37.Τρία προσόψια. 38.Ιµάντες εξάρτησης µετά φυσιγγιοθηκών. 39.Γυλεός πλήρης. 40.Υδροδοχείο (παγούρι) µετά θήκης. 41.Κράνος µεταλλικό. Άρθρο 6 Εφόδια δοκίµων υπαστυνόµων (γυναικών) 1.Στις γυναίκες δοκίµους υπαστυνόµους παρέχονται κατά την είσοδό τους στη Σχολή, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 5

6 α. Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 χειµερινή» (πηλήκιο, ζακέτα, φούστα). β. Μία ραµµένη στολή εξόδου και δεξιώσεων «υπ αριθ. 1 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, δύο φούστες). γ. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 2 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα). δ. ύο ραµµένες φούστες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξόδου «υπ αριθ. 2». ε. Μία ραµµένη στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). στ. ύο ραµµένες περισκελίδες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 4». ζ. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 5» (τζόκεϋ, χιτώνιο περισκελίδα). η. Τέσσερις ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος λευκού (δύο για τη χειµερινή και δύο για τη θερινή στολή εξόδου - δεξιώσεων). θ. Έξι ραµµένοι υποδύτες, χρώµατος ανοικτού κυανού (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). ι. Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. ια. Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος βαθυκύανου. ιβ. Ένα λαιµοδέτη µαύρο κάθετο. ιγ. Ένα λαιµοδέτη οριζόντιο χιαστί. ιδ. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. ιε. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. ιστ. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. ιζ. Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου, για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 5). ιη. ύο φόρµες γυµναστικής. ιθ. Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. κ. ύο ζεύγη ποδείων αθλητικών, χρώµατος λευκού. κα. ύο ζεύγη υποδήµατα αθλητικά. κβ. ύο ζεύγη υποδηµάτων (γοβών) από δέρµα αδιάβροχο,χρώµατος µαύρου. κγ.ένα ζεύγος υποδήµατα (γόβες) από λευκό δέρµα. κδ. ύο ζεύγη άρβυλα. κε.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. κστ. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. κζ.ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. κη.ένα ζωστήρα δερµάτινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. κθ. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο. λ.ένα ξιφίδιο - ιµάντες εξαρτήσεως. λα. Ένα σάκο τύπου βαλίτσας. 2.Τα είδη που ορίζονται στις παρ. 34 έως και 41 του προηγουµένου άρθρου παρέχονται και στις γυναίκες δοκίµους υπαστυνόµους. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΦΟ ΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 7 Εφόδια δοκίµων αστυφυλάκων (ανδρών) Στους άνδρες δοκίµους αστυφύλακες παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 2.Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 3.Μία ραµµένη στολή εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα). 4. ύο ραµµένες περισκελίδες και πηλήκιο της θερινής στολής εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α». 5.Έξι ραµµένοι υποδύτες (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). 6. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων εκστρατείας «υπ αριθ. 8β» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). 7.Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. 8.Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου. 9. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. 10. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικό. 11.Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. 12. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. 13.Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 8β). 14. ύο φόρµες γυµναστικής. 15. ύο φανέλες αθλητικές. 16. ύο περισκελίδες βραχείες αθλητικές. 17. ύο ζεύγη ποδείων µακριών αθλητικών. 18.Τέσσερα (4) ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. 19. ύο ζεύγη αθλητικά υποδήµατα. 20. ύο ζεύγη υποδηµάτων σκαρπινίων από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. 21.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες). 22. ύο ζεύγη άρβυλα. 23.Μία χειµερινή και µία θερινή στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής υπηρεσίας «υπ αριθ. 8γ» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδες, υποδύτες). 24.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. 25. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. 26.Ένα ζωστήρα δερµάτινο απλό. 27.Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. 28.Τέσσερα κλινοσκεπάσµατα. 29.Πέντε σινδόνια, µονόφαρδα. 30.Τρία κελύφια. 31.Τρία προσόψια. 32. ύο πετσέτες µπάνιου 33.ένα σάκο τύπου βαλίτσας. Άρθρο 8 Εφόδια δοκίµων αστυφυλάκων (γυναικών) 1.Στις γυναίκες δοκίµους αστυφύλακες παρέχονται, τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο. φούστα). β. Μία ραµµένη στολή εξόδου «υπ αριθ. 8 θερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα). γ. Μία ραµµένη στολή εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α χειµερινή» (πηλήκιο, χιτώνιο. φούστα). δ. ύο ραµµένες φούστες και ένα πηλήκιο της θερινής στολής εξωτερικής υπηρεσίας - πρακτικής εκπαίδευσης «υπ αριθ. 8α». ε. Έξι ραµµένοι υποδύτες (τρεις µε µακριές χειρίδες και τρεις µε βραχείες χειρίδες). στ. ύο ραµµένες στολές ασκήσεων - εκστρατείας «υπ αριθ. 8β» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα). ζ. Μία ραµµένη βραχεία χλαίνη. η. Ένα αδιάβροχο επενδύτη (τζάκετ), χρώµατος βαθυκύανου. θ. ύο λαιµοδέτες µαύροι κάθετοι. ι. ύο πουλόβερ τύπου V εσωτερικά. 7

8 ια. Ένα πουλόβερ µάλλινο τύπου V. ιβ. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος βαθυκύανου. ιγ. Τρεις φανέλες χρώµατος βαθυκύανου για τη στολή ασκήσεων - εκστρατείας (υπ αριθ. 8β). ιδ. ύο φόρµες γυµναστικής. ιε. ύο ζεύγη ποδείων αθλητικών. ιστ. Τέσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, χρώµατος µαύρου. ιζ. ύο ζεύγη υποδηµάτων (γοβών) από δέρµα αδιάβροχο, χρώµατος µαύρου. ιη. ύο ζεύγη αθλητικά υποδήµατα. ιθ. ύο ζεύγη άρβυλα. κ. Μία χειµερινή και µία θερινή στολή εκπαίδευσης - εσωτερικής Υπηρεσίας «υπ αριθ. 8γ» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδες, υποδύτες). κα.ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα. κβ. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων. κγ. Ένα (1) ζωστήρα δερµάτινο απλό. κδ. Ένα ζωστήρα καννάβινο βαθυκύανο µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες. κε. Μία τσάντα κρεµαστή από δέρµα αδιάβροχο. 2.Τα είδη που ορίζονται στις παρ. 28 έως και 33 του προηγουµένου άρθρου, παρέχονται και στις γυναίκες δοκίµους αστυφύλακες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εφόδια ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτησης και λοιπών ειδών αστυνοµικού προσωπικού ειδικών Υπηρεσιών. Άρθρο 9 Εφόδια αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων Υπηρεσιών Τροχαίας. Στους αρχιφύλακες και αστυφύλακες που εκτελούν υπηρεσία τροχαίας (οδηγοί και πληρώµατα περιπολικών, πεζοί κλπ.) παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία τελαµώνα µετά θήκης µπλοκ κλήσεων, ανά 2 έτη. 2. ύο ζεύγη χειροκτίων λευκών υφασµάτινων, ανά έτος. 3. ύο επικαλύµµατα πηληκίου λευκά υφασµάτινα, µόνο για τους άνδρες αρχιφύλακες και αστυφύλακες, ανά έτος. 4.Ένα ζεύγος λευκών περιχειρίδων υφασµάτινων, ανά 3 έτη. 5.Μία σφυρίχτρα τροχονόµου, ανά 3 έτη. 6.Ένα ανθηλιακό κράνος (κάσκα), ανά 6 έτη, µόνο για τους εκτελούντες πεζή τροχονοµική αστυνόµευση. 7.Ένα φωσφορούχο γιλέκο και ένα φωσφορούχο χιτώνιο (τύπου αδιαβρόχου). Άρθρο 10 Εφόδια οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Τροχαίας Στους οδηγούς δικύκλων των Υπηρεσιών Τροχαίας παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη χειµερινή στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 8β/1» (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 6 έτη. 2.Ένα επενδύτη δερµάτινο, χρώµατος λευκού, ανά 6 έτη. 3.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες χειµερινές), ανά 4 έτη. 4.Ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες θερινές), ανά 4 έτη. 5.Ένα ζεύγος χειρόκτια µακριά δερµάτινα χρώµατος λευκού, ανά 2 έτη. 6.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό, ανά 5 έτη. 7.Μία τελαµώνα µετά θήκης µπλοκ κλήσεων, ανά 2 έτη. 8.Μία σφυρίχτρα τροχονόµου, ανά 3 έτη. Άρθρο 11 Εφόδια οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Άµεσης ράσης 1.Στους οδηγούς δικύκλων των Υπηρεσιών Άµεσης ράσης παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.μία ραµµένη χειµερινή στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 8β/3» (χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 6 έτη. β.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες χειµερινές), ανά 4 έτη. γ.ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες θερινές), ανά 4 έτη. δ.ένα ζεύγος χειρόκτια µακριά από δέρµα ή δερµατίνη, χρώµατος µαύρου, ανά2 έτη. ε.ένα προστατευτικό κράνος, ανά 5 έτη. στ.ένα ζωστήρα δερµάτινο µε εξαρτήµατα, ανά 5 έτη. 8

9 2.Ο δερµάτινος ζωστήρας µε εξαρτήµατα, που ορίζεται στο εδάφιο στ της προηγουµένης παραγράφου χορηγείται και τους οδηγούς και τα πληρώµατα περιπολικών αυτοκινήτων Άµεσης ράσης. 3.Στους οδηγούς δικύκλων (πέραν των Υπηρεσιών Τροχαίας και Άµεσης ράσης) χορηγείται ένα προστατευτικό κράνος. Άρθρο 12 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης και Μηχανοκινήτων Μονάδων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης και Μηχανοκινήτων Μονάδων των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1. ύο ραµµένες στολές επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9» (µπερέ για το προσωπικό των Υ.Α.Τ. και τζόκεϋ για το προσωπικό των Υ.ΜΗ.Μ., χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 2 έτη. 2. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 3. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 4. ύο περιλαίµια (φουλάρια) χρώµατος λαδοπράσινου, ανά 3 έτη. 5.Μία αδιάβροχη περισκελίδα χρώµατος φαιοπράσινου, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ., ανά 2 έτη. 6.Ένα αδιάβροχο τύπου επενδύτη, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 2 έτη. 7.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 8.Ένα επενδύτη τύπου µπουφάν, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ., ανά 4 έτη. 9. ύο ζεύγη άρβυλα τύπου ειδικών δυνάµεων Στρατού, ανά 2 έτη. 10.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 11.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 3 έτη. 12.Ένα ζωστήρα καννάβινο µαύρο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 3 έτη. 13.Μία σιτιοδόχο. 14.Ένα υδροδοχείο. 15.Ένα σάκο ιµατισµού τύπου βαλίτσας. 16.Ένα υπνοσάκο 17.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό µε καλύπτρα. 18.Μία προσωπίδα χηµικών ουσιών µετά διηθητικού κανίστρου και θήκης µεταφοράς. 19.Μία πλαστική αστυνοµική ράβδο µακριά. 20.Μία θήκη ανάρτησης αστυνοµικής ράβδου. 21.Μία ασπίδα πλαστική, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ. 22.Ένα ζεύγος οµµατοϋάλια ανέµου, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.ΜΗ.Μ. 23.Ένα ζεύγος περικνηµίδες πλαστικές, µόνο για το αστυνοµικό προσωπικό των Υ.Α.Τ. Άρθρο 13 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτροµοκρατικών Μονάδων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτροµοκρατικών Μονάδων των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια. 1.Μία στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9α» (µπερέ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 3 έτη. 2.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9β» (τζόκεϋ, κουκούλα, χιτώνιο, περισκελίδα) ανά 6 έτη. 3.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ. 9γ» (ειδική, αντιπυρική και αντιθερµική κουκούλα, ολόσωµη αντιπυρική φόρµα, ειδικά αντιπυρικά χειρόκτια, ανά 8 έτη. 4.Μία ραµµένη στολή επιχειρήσεων «υπ αριθ.9δ» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 4 έτη. 5. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 6. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 7. ύο περιλαίµια (φουλάρια) χρώµατος λαδοπράσινου, ανά 3 έτη. 8.Ένα πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος µαύρου, ανά 4 έτη. 9.Μία φανέλα, χρώµατος µαύρου, ανά 2 έτη. 10.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 11. ύο ζεύγη άρβυλα τύπου ειδικών δυνάµεων Στρατού, ανά 2 έτη. 12.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 13.Ένα ζεύγος χειρόκτια χρώµατος µαύρου, ανά 3 έτη. 14.Ένα ζωστήρα καννάβινο µαύρο, µε αλληλοσυνδεόµενες µεταλλικές πόρπες, ανά 3 έτη. 15.Ένα ζεύγος περικνηµίδων πλαστικών. 9

10 Άρθρο 14 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης των ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Ένας µπερές, ανά 2 έτη. 2. ύο ζεύγη άρβυλα, ανά 2 έτη. 3.Ένα προστατευτικό κράνος λευκό. 4.Μία ασπίδα πλαστική. 5.Μία προσωπίδα αερίων, µετά θήκης και φίλτρου. 6.Μία πλαστική αστυνοµική ράβδος µακριά. Άρθρο 15 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Υπηρεσιών Μεταγωγών - ικαστηρίων και Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστηµάτων. Στο αστυνοµικό προσωπικό των Υπηρεσιών Μεταγωγών - ικαστηρίων και Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστηµάτων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη στολή υπηρεσίας «υπ αριθ. 9ε» (τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 3 έτη. 2. ύο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 3 έτη. 3. ύο φανέλες χρώµατος φαιοπράσινου, ανά έτος. 4.Ένα επενδύτη (τζάκετ) χρώµατος φαιοπράσινου, ανά 4 έτη. 5. ύο ζεύγη άρβυλα, ανά 3 έτη. 6.Τέσσερα ζεύγη µάλλινων µακριών ποδείων, ανά 2 έτη. 7.Ένα ζεύγος χειρόκτια µαύρα δερµάτινα, ανά 3 έτη. 8.Ένα ζωστήρα καννάβινο, µε αλληλοσυνδεόµενες πόρπες, ανά 4 έτη. Άρθρο 16 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού των Τµηµάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό των Τµηµάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.μία ειδική προστατευτική στολή πλήρης. β. ύο ειδικά προστατευτικά κράνη (Ένα αντιβοµβικό και ένα απλής προστασίας). γ.ένα ειδικό γιλέκο. 2.Τα ως άνω είδη παρέχονται ανά 5 έτη. Άρθρο 17 Εφόδια ιπταµένων χειριστών και τεχνικών της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων. Στους ιπταµένους χειριστές και τεχνικούς της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων παρέχονται τα ακόλουθα εφόδια: 1.Μία φόρµα πτήσεως, µετά τζόκεϋ, ειδικών χειροκτίων, περιλαιµίου (φουλάρι) και εσωτερικής ειδικής επένδυσης υποδύτου και περισκελίδας, ανά 2 έτη. 2. ύο φόρµες εργασίας, µόνο για τους Τεχνικούς, ανά 2 έτη. 3.Ένα ζεύγος ειδικών υποδηµάτων, ανά 2 έτη. 4.Ένα τζάκετ ιπταµένου, ανά 3 έτη. Άρθρο 18 Εφόδια µουσικών Στους µουσικούς παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία ραµµένη επίσηµη χειµερινή στολή (πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά 8 έτη. 2.Ένα ραµµένο χιτώνιο της επίσηµης θερινής στολής, ανά 8 έτη. 3. ύο ραµµένοι λευκοί υποδύτες, ανά 3 έτη. 4.Ένα ζεύγος υποδήµατα σκαρπίνια από στιλπνό δέρµα (λουστρίνια), ανά 8 έτη. 5.Ένα ζεύγος χειρόκτια λευκά υφασµάτινα, µόνο για τον επικεφαλής αξιωµατικό, το ραβδούχο και τους εκτελεστές κρουστών µουσικών οργάνων, ανά 2 έτη. Άρθρο 19 Εφόδια Ιατρών - Βοηθών Ιατρών - Νοσοκόµων Στους ιατρούς, βοηθούς ιατρών και νοσοκόµους παρέχονται, ανά έτος, δύο µπλούζες λευκές. 10

11 Άρθρο 20 Εφόδια οδηγών και πληρωµάτων γερανοφόρων οχηµάτων. Στους οδηγούς και πληρώµατα των γερανοφόρων οχηµάτων παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: 1.Μία φόρµα εργασίας, ανά 2 έτη. 2.Ένα πηλήκιο τύπου τζόκεϋ µετά εθνοσήµου, ανά 2 έτη. 3.Ένας επενδύτης δερµάτινος, χρώµατος λευκού για τους οδηγούς και πληρώµατα γερανοφόρων των Υπηρεσιών Τροχαίας και καφέ των λοιπών Υπηρεσιών, ανά 5 έτη. Άρθρο 21 Εφόδια Τεχνιτών Συνεργείων και Πλυντηρίων 1.Στους τεχνίτες συνεργείων (οπλουργούς, τυπογράφους, ηλεκτρολόγους, µηχανικούς κλπ.) παρέχονται, ανά 2 έτη, δύο φόρµες εργασίας και ένα τζόκεϋ, µετά εθνοσήµου. 2.Στους τεχνίτες πλυντηρίων παρέχονται, ανά 2 έτη, δύο φόρµες εργασίας από αδιάβροχο ύφασµα και ένα ζεύγος υποδήµατα υψηλά (µπότες) από πλαστική ύλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που ανακαλείται στην ενέργεια ή επανακατατάσσεται Άρθρο 22 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που ανακαλείται στην ενέργεια. 1.Στο αστυνοµικό προσωπικό που ανακαλείται στην ενέργεια παρέχονται τα ακόλουθα ατοµικά εφόδια: α.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας (ή φούστας για τις γυναίκες) χειµερινής στολής υπ αριθ. 8. β.3µ.υφάσµατος για την κατασκευή χιτωνίου και περισκελίδας (ή φούστας για τις γυναίκες) θερινής στολής υπ αριθ. 8. γ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή δύο χειµερινών υποδυτών. δ.3,20µ. υφάσµατος για την κατασκευή δύο θερινών υποδυτών. 2.Στο ως άνω προσωπικό παρέχονται και τα λοιπά είδη που δικαιούνται οι οµοιόβαθµοί του, µετά την συµπλήρωση έτους από της ανακλήσεως, εφόσον η περαιτέρω παραµονή του προβλέπεται τουλάχιστον 6µηνος. Άρθρο 23 Εφόδια αστυνοµικού προσωπικού που επανακατατάσσεται. Στο αστυνοµικό προσωπικό που επανακατατάσσεται παρέχονται όλα τα είδη που δικαιούνται οι οµοιόβαθµοί του, εφόσον παρήλθε έτος από την απόλυσή του, άλλως χορηγούνται µόνο τα είδη της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου. Τα λοιπά είδη χορηγούνται µετά τη συµπλήρωση έτους από την επανακατάταξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Χρέωση, ανεφοδιασµός, διαγραφή ατοµικών εφοδίων, τελικές διατάξεις. Άρθρο 24 Χρέωση - Ανεφοδιασµός 1.Η διάρκεια χρήσης των εφοδίων των άρθρ. 3, 4, 9 έως και 21 της παρούσας απόφασης είναι αντίστοιχη του χρόνου χορήγησης αυτών. Η διάρκεια αυτή θεωρείται ενδεικτική και δε δεσµεύει την Υπηρεσία. 2.Οι οικείες διαχειρίσεις υλικού, µε την επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου, ύστερα από διαταγή της ιεύθυνσης Οικονοµικών / Υ..Τ., εφοδιάζουν το αστυνοµικό προσωπικό µε τα δικαιούµενα είδη τα οποία χρεώνουν στα ατοµικά βιβλιάρια των δικαιούχων. Ως ηµεροµηνία χρέωσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους παραλαβής του αντίστοιχου είδους. Ο χρόνος ανεφοδιασµού µε τα παρεχόµενα εφόδια αρχίζει την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της διάρκειας χρήσης του αντιστοίχου είδους, ασχέτως του χρόνου παραλαβής από τους δικαιούχους. 3.Τα εφόδια που ορίζονται στα άρθρ. 9 έως και 21 της παρούσας απόφασης αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών, χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού και παρέχονται στους δικαιούχους, επιπλέον των λοιπών εφοδίων, προς µόνιµη χρήση, βάσει ατοµικών αποδείξεων. 11

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426) Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426) Τελευταία ενηµέρωση:6/10/2012 Στολή Αστυνοµικού Προσωπικού. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Στον Κανονισµό στολής Αστυνοµικών έχουν ενσωµατωθεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Στολή Εξόδου - Μπερές - Μπερές - Χιτώνιο φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παπούτσια µαύρα σκαρπίνια κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Φ.Π.Α 23% : 10.892,80 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 58.252,80

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Φ.Π.Α 23% : 10.892,80 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 58.252,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.0,00 Φ.Π.Α % : 0.9,0 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ:.,0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 Αριθµ. Μελέτης /0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΩΝ 006-007 05-06 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ α) Στολή Ανδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΩΝ 06-0 2-4 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ α) Στολή Ανδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ειδών ένδυσης- υπόδησης έτους 2010 του προσωπικού της /νσης της ημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟΛΗΣ 250084 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟ 8,00 250083 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟ 8,00 250085 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟΛΗΣ 250084 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟ 8,00 250083 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟ 8,00 250085 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟΛΗΣ 250084 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟ 8,00 250083 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟ 8,00 250085 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΝΟ 8,00 250074 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ 33,00

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε»

«Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε» «Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ε» Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διακλαδικότητας, αλλά και της επίτευξης ομοιομορφίας στην εμφάνιση του προσωπικού, εκδόθηκε ο ιακλαδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18. «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18. «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α. Το άρθρο 5 παρ. 17 η του

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003241675 2015-11-02

15REQ003241675 2015-11-02 15REQ003241675 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2010 ` Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.55572/26.10.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/31-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/31-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/31-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου

στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 107/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-6-2011 ΘΕΜΑ 7ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατακύρωση πρακτικών µειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικονομικών. Υπ. Οικονομικών. Υπ. Οικονομικών. Γενική Κυβέρνηση

Υπ. Οικονομικών. Υπ. Οικονομικών. Υπ. Οικονομικών. Γενική Κυβέρνηση Δ/ξη Είδος Φορέας Ημ/νία Δημoσίευσης Ημ/νία Διαγωνισμού ή αιτήσεων συμμετοχής 010/2015 Μικρά λεωφορεία 16-17 θέσεων Γ.Ε.Α 11/6/2015 22/7/2015 020/2010 Επεξεργασμένο Χαρτί και Χαρτόνι 3/6/2015 27/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Το άρθρο 1 του ν. 321 3/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 1. ήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 111 23 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Παλτό με πούπουλα: Κολάν με εφέ μπάλας με καθρέπτες: 39,95. Πλατφόρμα με πλέξιγκλας:

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Παλτό με πούπουλα: Κολάν με εφέ μπάλας με καθρέπτες: 39,95. Πλατφόρμα με πλέξιγκλας: LADIES N 1 Παλτό με πούπουλα: 249 Κολάν με εφέ μπάλας με καθρέπτες: 39,95 Πλατφόρμα με πλέξιγκλας: 199 LADIES N 2 Κορμάκι με ενσωματωμένο σουτιέν: 39,95 Υπερμεγέθες τζιν: 59,95 Τσαντάκι clutch σαν περιτύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 8--0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

043/2014 Ειδικά Υποδήματα Α.Π.Σ. 1/7/2015 Ματαίωση 021/2014 Υποδήματα Ημιάρβυλα ΓΕΑ 1/7/2015 Ματαίωση. Εργασίας και Ανθρώπινου

043/2014 Ειδικά Υποδήματα Α.Π.Σ. 1/7/2015 Ματαίωση 021/2014 Υποδήματα Ημιάρβυλα ΓΕΑ 1/7/2015 Ματαίωση. Εργασίας και Ανθρώπινου Δ/ξη Είδος Φορέας Ημ/νία Δημoσίευσης Ημ/νία Διαγωνισμού ή αιτήσεων συμμετοχής 043/2014 Ειδικά Υποδήματα Α.Π.Σ. 1/7/2015 Ματαίωση 021/2014 Υποδήματα Ημιάρβυλα ΓΕΑ 1/7/2015 Ματαίωση Είδη Παντοπωλείου 015/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

024/2015 Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα ΓΕΣ/ΔΕΜ 17/9/2015 30/10/2015 023/2015

024/2015 Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα ΓΕΣ/ΔΕΜ 17/9/2015 30/10/2015 023/2015 Δ/ξη Είδος Φορέας Ημ/νία Δημoσίευσης Ημ/νία Διαγωνισμού ή αιτήσεων συμμετοχής 024/2015 Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα ΓΕΣ/ΔΕΜ 17/9/2015 30/10/2015 023/2015 Παρασκευασμένα Φαγητά χωρίς κρέας ΓΕΣ/ΔΕΜ (Ντολμαδάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ειδών Ένδυσης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ένστολου προσωπικού για τις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 12-2-2013 ΠΟΛ 1035 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 10.02.1986 Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1986 Τίτλος Αρθρου: Διάκριση αδειών. Λήμματα: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,Αδειες προσωπικού,διάκριση

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 10.02.1986 Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1986 Τίτλος Αρθρου: Διάκριση αδειών. Λήμματα: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,Αδειες προσωπικού,διάκριση ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 27 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 11 19860210 Τέθηκε σε ισχύ: 10.02.1986 Ημ.Υπογραφής: 14.01.1986 Τίτλος: Αδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Λ. Συγγρού 80-88 : 11741 : Ε.Μαρκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). Μετάθεση ημ/νιας αποσφράγισης 002/2015 Φακές ΓΕΣ/ΔΕΜ 19/11/2015

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). Μετάθεση ημ/νιας αποσφράγισης 002/2015 Φακές ΓΕΣ/ΔΕΜ 19/11/2015 Δ/ξη Είδος Φορέας Ημ/νία Δημoσίευσης Ημ/νία Διαγωνισμού ή αιτήσεων συμμετοχής 018/2015 Ρόφημα σοκολάτας ΓΕΣ/ΔΕΜ 10/12/2015 20/1/2016 031/2014 Μη βουλκανισμένο ελαστικό ΓΕΣ/ΔΥΠ 10/12/2015 1/2/2016 024/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

: manolis.d@evia.pste.gov.gr

: manolis.d@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11/ 2011 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.957,00 Φ.Π.Α 23% : 11.950,11 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 63.907,11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αριθ. 3009/2/84-δ (ΦΕΚ Β 1208/6.8.2004) Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισµού όπλων και λοιπών αντικειµένων του Ν. 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειµηλίων. Χορήγηση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Η-88Π ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ 1850 τ.β /29-7-2013. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΩ9Η-88Π ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ 1850 τ.β /29-7-2013. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ 1850 τ.β /29-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ A/A ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΧΟΛΙΑ Α. ΜΠΛΟΥΖΕΣ-ΣΑΚΑΚΙΑ-ΧΙΤΩΝΙΑ 1 101 ΜΠΛΟΥΖΑ ΛΕΥΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΜ ΠΓ 25,00 2 100 ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΛΟΞΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

www.dimco.net.gr ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ελάχιστη Παραγγελία Τιμή Χονδρικής Σελίδα Συσκευασία

www.dimco.net.gr ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ελάχιστη Παραγγελία Τιμή Χονδρικής Σελίδα Συσκευασία ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 100-104-016-0002 ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗDΡΕ 4,119 40 40 6 Ρ12-000ΗΕRΚΕF ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΡΑΝΟΥΣ ΗΕRΜΕS 1,181-6 100-104-009-0003 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΑ ΚΡΑΝΩΝ ΕΡΜΗΣ 0,674 40 40 6 100-104-009-0001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ. Κείμενο Αρθρου (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: 29.02.2000. Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ. Κείμενο Αρθρου (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: 29.02.2000. Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1481 Έτος: 1984 ΦΕΚ: Α 152 19841008 Τέθηκε σε ισχύ: 08.10.1984 Ημ.Υπογραφής: 01.10.1984 Τίτλος: Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Προοίμιο: Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ! STAR 90 14,το τεµ. STAR 90 24,το τεµ. DETOX Ανδρικά µπουφάν Μεγέθη: M-XXL Κωδ. 376498 /makro.greece @makro_gr ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑ - ΚΕ.Π.Λ.Σ. Γ.Ε.Μ.Ε.Μ. Α (Γρ. Εθιµοτυπίας) Ταχ. /νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 2013/14

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 2013/14 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 2013/14 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΖΑΚΕΤ T-HIRT POO ΖΑΚΕΤΕΣ/ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΡΑΝΗ FIBER ΚΑΙ carbon GRANTURIO OFTOUCH P-XENTIA ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ σελ.4 σελ.8 σελ.20 σελ.26 σελ.34

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1481/1984 ΦΕΚ Α 152 / 1984. Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. (1)

ΝΟΜΟΣ 1481/1984 ΦΕΚ Α 152 / 1984. Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. (1) ΝΟΜΟΣ 1481/1984 ΦΕΚ Α 152 / 1984 Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν. 1590/1986,Π..159/1986, Π..137/1986, Π.. 496/1987,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΗ-ΗΕ7. Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1199. ΠΡΟΣ: Ως Π..

ΑΔΑ: 4Α8ΥΗ-ΗΕ7. Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1199. ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Β ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. Το Π..161/1988 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Π.. 163/09 (ΦΕΚ 201 Α/1-10-2009) : Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208) Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Έχοντας υπόψη: α)τις διατάξεις του ν.1481/1984

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών.

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Αθήνα, 03/11/2015 ΠΟΛ.: 1244 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν41 31-03-2015 455,10 22-05-2015 ΤΕΜΑΧΙΑ:1 381.30 22-05-2015 209,10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν41 31-03-2015 455,10 22-05-2015 ΤΕΜΑΧΙΑ:1 381.30 22-05-2015 209,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν41 31-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤ ΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα