ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος

2 Online παρουσία επιχείρησης 2

3 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ ή λα ηελ αλαζέζσ ζε επαγγεικαηία; Κόζηνο ιεηηνπξγίαο από 5 ην κήλα + θαηαρώξεζε domain name Ση πξέπεη λα πεξηέρεη Δύθνιε πινήγεζε Φηιηθό ζρεδηαζκό Υξήζηκεο & ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο Ση λα απνθύγεηε Πεξηηηέο, κε ζπλαθείο πιεξνθνξίεο (junk) Οηηδήπνηε κπνξεί λα απνζαξξύλεη ηνλ επηζθέπηε λα ζπλερίζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα Ζ επέλδπζε (ρξόλνπ ή/θαη ρξήκαηνο) ζε κηα θαινθηηαγκέλε ηζηνζειίδα, απνθέξεη πνιύ γξήγνξε απόζβεζε. 3

4 Δημιουργία online εικόνας αξιοπιστίας & εξειδίκευσης Πώο κπνξείηε λα θάλεηε ηνπο άιινπο λα ζαο ζεσξήζνπλ αμηόπηζην; - Γίλεηε έλαο εκπεηξνγλώκνλαο! Έλαο εύθνινο ηξόπνο γηα λα εδξαηώζεηε ην brand ηεο επηρείξεζήο ζαο λα ζπλεηζθέξεηε ζε έλα blog γηα ηνλ θιάδν ζαο. Από πνύ λα αξρίζεηε; Ξεθηλήζηε ζρνιηάδνληαο ηα άξζξα ζηα blog. Γώζηε ηε γλώκε ζαο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο πνπ πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ θιάδν ζαο, θαη πξνζζέζηε ηε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο ζην ηέινο ηνπ ζρνιίνπ ζαο. Απαληήζηε ζε εξσηήζεηο ζηα forum. Τπάξρνπλ πνιιά forum πνπ νη πηζαλνί πειάηεο ζαο δηαβάδνπλ θαη ζέηνπλ εξσηήζεηο. Αθηεξώλνληαο ιίγν ρξόλν γηα λα απαληήζεηε ζε εξσηήζεηο είλαη κηα θαιή επέλδπζε. Ξεθηλήζηε ην δηθό ζαο blog. Αθνύ ζα έρεηε ζρνιηάζεη ζε ζρεηηθά blogs θαη forum, ζα μέξεηε αθξηβώο ηη ζέινπλ νη πειάηεο θαη ζε πνηνπο ηνκείο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Πξνζζέζηε έλα blog ζηελ ηζηνζειίδα ζαο πνπ ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά, θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε θίλεζή ζην site ζαο ζα απμεζεί ζεκαληηθά. 4

5 Κοινωνικά Δίκτυα 5

6 6

7 1,3 δηζεθαηνκκύξηα ρξήζηεο ζπλνιηθά 556 εθαηνκκύξηα κέζσ smartphone ή tablet 7

8 Ωο επηρείξεζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε Facebook Page θαη όρη Profile Σα πξνθίι είλαη ζρεδηαζκέλα γηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη έρνπλ πεξηνξηζκνύο ζην ηη κπνξεί λα θάλεη θαλείο κε απηά σο επηρείξεζε. Δπηηξέςηε ζε ππάξρνληεο θαη κειινληηθνύο πειάηεο γλσξίδνπλ όηη είζηε ζην Facebook. Πξνσζήζηε ηε ζειίδα ζαο ζην Facebook όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν: από ηελ ηζηνζειίδα ζαο, ζηελ ππνγξαθή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζαο, κέζσ ελεκεξώζεσλ ζην θαηάζηεκα ή ην γξαθείν ζαο, εθηππώλνληαο ηε δηεύζπλζε ζε επαγγεικαηηθέο θάξηεο ή ελεκεξσηηθά δειηία, θιπ. Όζν πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ζειίδα ζαο θαη θάλνπλ like, ηόζν πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο έρεηε γηα λα δηνρεηεύζεηε επηζθέπηεο ζηελ ηζηνζειίδα ζαο θαη λα πεηύρεηε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 8

9 Πξνζθέξεηε απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Facebook γηα λα δεκηνπξγήζεηε ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Γεκηνπξγήζηε κηα παξόηξπλζε γηα θάπνηα αιιειεπίδξαζε κε ηε ζειίδα ζαο ζην Facebook ή ην site ζαο, ζε όπνηνλ επηζπκεί λα επσθειεζεί από ηελ πξνζθνξά. Με απηή ηε ζηξαηεγηθή απμάλεηε ηηο πηζαλόηεηεο ζαο λα απνθηήζεηε πηζηνύο πειάηεο αιιά επίζεο απμάλεηαη θαη ν ξπζκόο δηάδνζεο ηνπ brand ζαο θαζώο νη ίδηνη νη πειάηεο δηαδίδνπλ ηα λέα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά. 9

10 Αμηνπνηήζηε ηηο αλαξηήζεηο ζηνλ ηνίρν ζαο γηα λα αλαθαηεπζύλεηε θίλεζε ζην site ζαο. ρεηηθέο δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηέρνπλ link πξνο ην site ζαο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ζηνρεπόκελσλ επηζθεπηώλ πνπ δέρεηαη ην site ζαο θαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα πεηύρεηε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γεκνζηεύεηε εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνκεραλία πνπ αληηπξνζσπεύεηε. Ηζηνξηθά γεγνλόηα, λέα άξζξα, εηδήζεηο, ελεκεξώζεηο ηεο αγνξάο, πεγέο θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα αλαδείμνπλ πηπρέο πνπ αζρνιείζηε θαη γλσξίδεηε ζην αληηθείκελό ζαο. Απηό βνεζάεη ην ρηίζηκν εκπηζηνζύλεο θαη δίλεη απηνπεπνίζεζε ζηνπο πειάηεο ζαο. 10

11 Δλεκεξώλεηε ηε ζειίδα ζαο κε ηα Events ηεο εηαηξίαο ζαο ή ηεο βηνκεραλίαο πνπ αλήθεηε. Αλαζέζηε ζε θάπνηνλ λα ελεκεξώλεη ηαθηηθά ηε ειίδα ζαο. Παξαθνινπζείηε θαη απαληάηε ζε πεξηερόκελν πνπ δεκηνπξγνύλ νη πειάηεο ζαο. Παξαθνινπζείηε ηα ζρόιηα πνπ γίλνληαη θαη δηεπζεηήζηε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζε ζύληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα Δπραξηζηήζηε ηνπο ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο ζαο γηα ηα ζρόιηά ηνπο θαη δεηήζηε ηνπο αλ ην ζρόιηό ηνπο κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο ή ζε άιια δηαθεκηζηηθά έληππα. Αλ πξνθύςεη αξλεηηθή αληίδξαζε, πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε θαηεπζείαλ ζηνλ πειάηε γηα λα ιύζεηε ην πξόβιεκα. Αθνινπζήζηε κηα δηαθαλή δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζώο ζα δείμεη θαη ζε άιινπο όηη ε επηρείξεζή ζαο είλαη αθνζησκέλε ζην λα παξέρεη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο. 11

12 To LinkedIn είλαη κηα ζπνπδαία επαγγεικαηηθή online παξνπζία γηα κηα επηρείξεζε πνπ πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο δηθηύσζεο κε πηζαλνύο πειάηεο, ζπλαδέξθνπο θαη άιια πξόζσπα από ηνλ επαγγεικαηηθό ζαο ρώξν. 300 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ην 2014 πλίζηαηαη ε δεκηνπξγία θαη αηνκηθνύ πξνθίι αιιά θαη εηαηξηθήο ζειίδαο: Αηνκηθό πξνθίι γηα λα δηθηπσζείηε κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλαδέξθνπο. Εεηήζηε από πειάηεο λα γξάςνπλ ζπζηάζεηο γηα ηε δνπιεηά ζαο ή ηεο επηρείξεζή ζαο. Απηό ζα βνεζήζεη ζηε δηάδνζε ηεο θαιήο θήκεο από ζηόκα ζε ζηόκα. Γεκηνπξγήζηε Δηαηξηθή ζειίδα ζηε ζπλέρεηα γηα λα αμηνπνηήζεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο δηαζπλδέζεηο. Όπνηε ελεκεξώλεηε ηε ζειίδα ζαο, ζα ιακβάλνπλ έλα εηδνπνίεζεο. Καηά ηε δεκηνπξγία αηνκηθνύ πξνθίι θαη εηαηξηθήο ζειίδαο ζην LinkedIn, πξνζζέζηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο θαη γξάςηε κηα κηθξή παξάγξαθν πνπ λα πεξηγξάθεη ηελ επηρείξεζή ζαο. 12

13 13

14 Τν YouTube απνηειεί ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε κεραλή αλαδήηεζεο παγθνζκίσο κεηά ην ίδην ην Google 70% ηεο θίλεζεο ηνπ YouTube πξνέξρεηαη από ρώξεο εθηόο ησλ ΖΠΑ. 60 ώξεο λέσλ βίληεν αλεβαίλνπλ θάζε ιεπηό Πάλσ από 4 δηζεθαηνκκύξηα βίληεν πξνβάιινληαη αλά εκέξα Ζ εθαξκνγή YouTube Mobile γηα smartphones ιακβάλεη 400 εθαηνκκύξηα πξνβνιήο αλά εκέξα. Χσξίο ακθηβνιία, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επσθειεζεί από ηελ παξνπζία ηεο ζε απηό. 14

15 Προσοχή Κανείρ ποηέ δεν άνοιξε ηο YouTube για να τάξει και να δει ένα βαπεηό βίνηεο παποςζίαζηρ μιαρ επισείπηζηρ. Πξηλ μεθηλήζεηε πξέπεη λα απνθαζίζεηε ηα εμήο: Ξεθαζαξίζηε πνην είλαη ην θνηλό ζαο θαη θαηαιάβεηε ηη είδνπο πεξηερόκελν ζα ην ελδηαθέξεη. Πξνζδηνξίζηε ηε ζηξαηεγηθή ζαο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαλαιηνύ ζην YouTube. Θα πξνσζήζεηε κόλν ην brand ζαο ή ζα επηδηώμεηε πσιήζεηο κέζσ ησλ βίληεό ζαο; Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε ην YouTube σο ηκήκα κηαο ζηξαηεγηθήο πξνώζεζεο επηρείξεζεο ζηα Social Media πνπ ήδε αθνινπζείηε. 15

16 Ξεθηλώληαο Δπηιέμηε έλα username πνπ λα πξνζδηνξίδεη ην brand ζαο. Σν username θαζνξίδεη ηε δηεύζπλζε ηνπ θαλαιηνύ ζαο Από απηό ην ζεκείν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηε δηεύζπλζε απηή ζε όια ηα δηαθεκηζηηθά ζαο κέζα, ζηελ ππνγξαθή ηνπ ζαο, ζηηο επαγγεικαηηθέο ζαο θάξηεο θιπ. Απγόηεπα θα σπειαζηεί να ππουθήζεηε ηο κανάλι ζαρ και να παποηπύνεηε ηον κόζμο να επιζκεθηεί και να εγγπαθεί ζηο κανάλι. Ακόμη και ηα καλύηεπα βίνηεο δεν θα ηα δει κανείρ συπίρ να ξέπει όηι ςπάπσοςν. 16

17 Πιεξνθνξίεο πξνθίι πκπιεξώζηε ηελ ελόηεηα Πεξηγξαθή Καλαιηνύ θαη πξνζζέζηε link ζην site ζαο θαη ζηα ππόινηπα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ζπκκεηέρεηε. Δμώθπιιν θαη εηθνλίδην θαλαιηνύ Υξεζηκνπνηήζηε ην brand ζαο Μεηαθόξησζε βίληεν Έλα ππάξρνλ βίληεν από ηνλ ππνινγηζηή, Γεκηνπξγία βίληεν κέζσ web camera, Γεκηνπξγία βίληεν από εηθόλεο θαη θσηνγξαθίεο, Δθπνκπή ελόο Google+ Hangout απεπζείαο από ην θαλάιη ηνπ YouTube 17

18 Σεκείσζε: Σα πην δεκνθηιή βίληεν ζην YouTube είλαη κηθξόηεξα από 5 ιεπηά ζε δηάξθεηα. Μέζη διάπκεια βίνηεο ηυν 50 δημοθιλέζηεπυν βίνηεο ζηο YouTube για ηο 2012: Top 10 4 ιεπηά 11 δεπηεξόιεπηα ιεπηά 30 δεπηεξόιεπηα ιεπηά 5 δεπηεξόιεπηα ιεπηά 57 δεπηεξόιεπηα ιεπηό 45 δεπηεξόιεπηα Φξνληίζηε ην βίληεό ζαο λα πεξλάεη ην κήλπκά ζαο κε ζαθήλεηα θαη αλ είλαη δπλαηόλ λα πεξηέρεη πξνηξνπέο γηα ηνλ επηζθέπηε απέλαληη ζαο. 18

19 Ιδέεο γηα δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ζην YouTube Βηληενζθνπήζηε δεκόζηα events πνπ ζπκκεηείρε ε επηρείξεζή ζαο ώζηε νη πειάηεο ζαο πνπ δελ παξεπξέζεθαλ λα κπνξνύλ αλ ελεκεξσζνύλ γηα ην ηη ζπλέβε. Γεκηνπξγήζηε βίληεν - νδεγνύο κε πιεξνθνξίεο γηα επίιπζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζήο ζαο, έηζη ώζηε όηαλ θάπνηνο αλαδεηά ιύζε ζε έλα πξόβιεκα πνπ ε επηρείξεζή ζαο κπνξεί λα βνεζήζεη, λα βξεη ηελ απάληεζε κέζσ ηνπ βίληεν θαη λα κάζεη πεξηζζόηεξα γηα εζάο. Σα βίληεν απηνβνήζεηαο ζε ζπλεζηζκέλα ζπρλά ζέκαηα είλαη έλαο θαιόο ηξόπνο λα αλαδεηρζεί ε εμεηδίθεπζε ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ην πλεύκα πνπ ηε δηαθαηέρεη λα κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη θαη επέθηαζε θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ από πηζαλνύο λένπο πειάηεο. Γεκηνπξγήζηε βίληεν από κηθξέο ηζηνξίεο, δείρλνληαο πειάηεο ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο ζαο θαη ιύλνπλ ηα ζέκαηά ηνπο κε επηηπρία. 19

20 Απμήζηε ηα views ζαο Share Κνηλνπνηήζηε ην βίληεν κέζσ ηνπ θνπκπηνύ share. Embed Δλζσκαηώζηε ην βίληεν ζε θάπνην site ή blog. Πιεξσκέλε δηαθήκεζε YouTube Analytics - Δξγαιείν αλάιπζεο ηεο απήρεζεο ησλ βίληεό ζαο. 20

21 Ραγδαίσο αλαπηπζζόκελν κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο (μεθίλεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010). Μέζσ smartphone εθαξκνγήο ζαο επηηξέπεη λα ηξαβήμεηε θσηνγξαθίεο, λα ηηο επεμεξγαζηείηε θαη λα κνηξαζηείηε κε ηνπο θίινπο ζαο. Δπίζεο πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα ζρνιηαζκνύ ησλ θσηνγξαθηώλ. Πάλσ από 150 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ελεξγνύο θαζεκεξηλά πνπ παξάγνπλ 600 likes & 100 ζρόιηα αλά δεπηεξόιεπην. 21

22 Τξόπνο ρξήζεο Βγάδεηο θσηνγξαθία > Δπηιέγεηο θίιηξν > Παηάο "post" Από ηηο ξπζκίζεηο ινγαξηαζκνύ επηιέγεηο αλ ζα ζπλδένληαη απηόκαηα νη θσηνγξαθίεο ζνπ κε ην Facebook θαη ην Twitter. Αιιειεπηδξάζεηο Οη ρξήζηεο θάλνπλ Like θαη ζρνιηάδνπλ θσηνγξαθίεο θαζώο θαη θνηλνπνηνύλ θσηνγξαθίεο ζηηο ζειίδεο ηνπο. Απηνύ ην είδνπο ε δηάδνζε είλαη ην όθεινο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Σν κπζηηθό είλαη θάζε δεκνζίεπζή ζαο λα απνηειεί παξαθίλεζε γηα ηνπο πειάηεο ζαο (call to action) γηα νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε αιιειεπίδξαζε (like, ζρόιην, share). Οπνηαδήπνηε έμππλε, αζηεία ή ραξηησκέλε θσηνγξαθία αλεβάδεηε, απνηειεί κηα επθαηξία. Απνδεδεηγκέλα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κηα εηθόλα έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξνζειθύζεη θάπνηνπ είδνπο αιιειεπίδξαζε από θάζε άιιεο κνξθήο πεξηερόκελν. 22

23 Γηα ηελ ώξα Οη πιεξσκέλεο δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη ίζσο γηα θάπνηα δεπηεξόιεπηα ζε κηα ζειίδα πξηλ αληηθαηαζηαζνύλ από λέν πεξηερόκελν. Οη θσηνγξαθίεο είλαη δσξεάλ θαη απεξηόξηζηεο θαη κπνξνύλ λα δεκνζηεπηνύλ ακέζσο. Δξγαιείν Marketing Σν Instagram βνεζά λα δείμεηε κηα πην "αλζξώπηλε κνξθή" γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Αλαδεηθλύεηε ηνλ απζνξκεηηζκό θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ζαο θαη δείρλεηε ζηνπο "κνληέξλνπο" πειάηεο ζαο όηη δηαζέηεηε ελζνπζηαζκό γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο, κε έλα ηξόπν πνπ πξνηηκνύλ, απηόλ ησλ "νπηηθώλ" κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Δπίζεο δηαηεξείηε ην brand ζαο ζε κηα ζπλερή έθζεζε, απνδεηθλύνληαο όηη είλαη ζύγρξνλν, δηθηπσκέλν θαη έρεη ηε δηθή ηνπ κνλαδηθή ρξνηά. 23

24 Κανόνες καλής χρήσης Καλόλαο #1. Αλεβάδεηε ελδηαθέξνπζεο θσηνγξαθίεο Καλόλαο #2. Αλεβάδεηε κε ζπλέπεηα Καλόλαο #3. Αλεβάδεηε ζπρλά Καλόλαο #4. Δκπιέμηε ηελ θνηλόηεηα ησλ ρξεζηώλ Καλόλαο #5. Μείλεηε ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία 24

25 Instagram Best Practices General Electric 25

26 Instagram Best Practices Burberry 26

27 Instagram Best Practices Red Bull 27

28 Instagram Best Practices Boston Celtics 28

29 Instagram Best Practices Pepsi Max 29

30 Instagram Best Practices Gucci 30

31 Instagram Best Practices Starbucks 31

32 32

33 Σν Pinterest είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο βαζηζκέλν ζε εηθόλεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα «θαξθηηζώλνπλ» (pin) εηθόλεο ζε δηάθνξνπο «πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ» (boards). 70 εθ. ελεξγνί ρξήζηεο. Απεπζύλεηαη πεξηζζόηεξν ζε ρξήζηεο Ζ/Τ παξά ζε ρξήζηεο smartphones. Κεληξηθό ζθνπό έρεη ηελ νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ πνπ βξίζθνπλ νη ρξήζηεο ζε δηάθνξεο πεγέο ζην δηαδίθηπν θαη ζεσξνύλ ρξήζηκν ή ελδηαθέξνλ. Παξέρεη παξαπνκπή ζηελ πξσηόηππε πεγή θαη δελ θηινμελεί ην πιήξεο πεξηερόκελν. 33

34 Pin Ζ αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ ζην Pinterest ιέγεηαη pin. Μπνξεί λα απνηειείηαη από κηα εηθόλα, έλα βίληεν, κηα ζπληαγή, έλαλ ηαμηδησηηθό πξννξηζκό, έλα απόθζεγκα θιπ. Γηα λα γεκίδνληαο ην πξνθίι ζαο, δεκηνπξγείηε κηα ζπιινγή από pins. Board Σν πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζαο ζην Pinterest απνηειείηαη από πίλαθεο (boards) κε δηάθνξα pin ζε θάζε board. Κάζε board απνηειεί κηα επθαηξία λα πξνβάιεηε δηάθνξα ζέκαηα / ελδηαθέξνληαη ηεο εηαηξίαο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε όζα boards ζέιεηε, αιιά πξνζνρή λα δηαηεξήζεηε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζθνπό ζην θαζέλα. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ είηε κεκνλσκέλα boards είηε νιόθιεξα πξνθίι. 34

35 Followers Έλαο follower είλαη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ Pinterest πνπ έρεη επηιέμεη λα παξαθνινπζεί ην πξνθίι ζαο. Κάζε δεκνζίεπζε πνπ θάλεηε, γίλεηαη άκεζα νξαηή από όινπο ηνπο followers ζαο κέζσ ησλ newsfeeds ηνπο. Following Όηαλ παξαθνινπζείηε ην πξνθίι κηαο άιιεο εηαηξίαο ή ελόο ρξήζηε ζην Pinterest θάζε θνξά πνπ εθείλνη δεκνζηεύνπλ θάηη, ηόηε απηό γίλεηαη νξαηό θαη ζην δηθό ζαο newsfeed. Repin Δίλαη ε αλαδεκνζίεπζε ελόο pin από άιινπο. ε θάζε αλαδεκνζίεπζε, ην pin εκθαλίδεηαη ζηα newsfeeds όισλ ησλ ρξεζηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ απηόλ πνπ έθαλε ηελ ελαδεκνζίεπζε. 35

36 Newsfeed (ξνή λέσλ) Τπάξρνπλ 3 είδε newsfeeds ζην Pinterest: ε δηθή ζαο (απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζε εζάο), ησλ άιισλ ρξεζηώλ θαη ηα newsfeeds γεληθώλ θαηεγνξηώλ. Σα newsfeeds απνηεινύλ ηελ πην δεκνθηιή πεγή γηα εύξεζε λένπ πεξηερνκέλνπ από ηνπο ρξήζηεο. Σα newsfeeds γεληθώλ θαηεγνξηώλ πξνβάιινπλ ηα πην δεκνθηιή pin πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα θαηεγνξία. Like Ζ δηαθνξά κε ην repin είλαη όηη ζην like δελ εκθαλίδεηαη ην pin ζην πξνθίι απηνύ πνπ έθαλε ην like θαη δελ ζα εκθαληζηεί ηα newsfeeds ησλ followers πνπ έρεη. Comment Σα ζρόιηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηδηαίηεξα ζην Pinterest θαη όπσο θαη ζην like δελ πξνσζνύλ ην pin ζηνπο followers απηνύ πνπ έθαλε ην ζρόιην. 36

37 Μπνξείηε λα απνθηήζεηε επηπιένλ έθζεζε γηα ηελ επηρείξεζή ζαο ζην θνηλό ηνπ Pinterest όηαλ ρξήζηεο θάλνπλ repin θάπνηα από ηηο αλαξηήζεηο ζαο. 37

38 5 ζπζηαηηθά πνπ θάλνπλ δεκνθηιή κηα εηθόλα ζην Pinterest βάζεη ζηαηηζηηθώλ 1. Χξήζε πνιιαπιώλ θπξίαξρσλ ρξσκάησλ. 3 θνξέο πεξηζζόηεξα repins από εηθόλεο κε έλα βαζηθό ρξώκα. 2. Απνθύγεηε απεηθόληζε πξνζώπσλ. Φσηνγξαθίεο ρσξίο αλζξώπηλα πξόζσπα γίλνληαη repin 23% ζπρλόηεξα. 3. Ληγόηεξν θόλην. Δηθόλεο πνπ απνηεινύληαη από 30% ή ιηγόηεξν θόλην ιακβάλνπλ ηα πεξηζζόηεξα repins. Από 40% θαη πάλσ ηα repins κεηώλνληαη ζην 1/4. 4. Κόθθηλν, πνξηνθαιί θαη θαθέ αληί γηα κπιε. Απηά ηα 3 ρξώκαηα ππεξηεξνύλ ην κπιε κε 2:1 ζηα repins. 5. Φπζηνινγηθέο ηηκέο θνξεζκνύ ρξώκαηνο θαη θσηεηλόηεηαο. Πνιύ θσηεηλέο ή πνιύ ζθνηεηλέο εηθόλεο δελ ιακβάλνπλ ζπρλά repin. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ θνξεζκό ρξώκαηνο. 38

39 39

40 40

41 Pinterest Best Practices Η εταιρία διακόσμησης ArchDaily χρησιμοποιεί boards για να συγκεντρώνει γνώμες πελατών Πσο ζα δνπιέςεη γηα εζάο: Θεηηθά ζηνηρεία: Παξαθνινύζεζαλ ηνπο Followers ηνπο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη ζεκαληηθό γηα απηνύο. Δλέξγεζαλ κε βάζε όζα έκαζαλ δεκηνπξγώληαο έλα board επηιέγνληαο θσηνγξαθίεο πνπ ήμεξαλ όηη ζα άξεζαλ ζηνπο followers ηνπο. Παξαθνινπζνύλ ηε δεκνηηθόηεηα ηνπ δηθνύ ηνπο πεξηερνκέλνπ θαη πξνζαξκόδνπλ ην πξνθηι αλαιόγσο ηη είλαη πην δεκνθηιέο. Δπηιέμηε ηνπο πην δξαζηήξηνπο followers ζαο ζην Pinterest θαη αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν παξαθνινπζώληαο ηεο δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Γείηε ηη ηνπο αξέζεη θαη γηα ηη ελδηαθέξνληαη ώζηε λα απνθηήζεηε ηδέεο γηα αλάπηπμε, θακπάληεο δηαθήκεζεο ή λέα πξντόληα. Γείηε πσο νξγαλώλνπλ ηηο ζπιινγέο ηνπο γηα λα πάξεηε ηδέεο νξγάλσζεο ησλ δηθώλ ζαο. 41

42 Pinterest Best Practices Η εταιρία καλλυντικών Sephora προωθεί τις νέες τάσεις και τα νέα της προϊόντα δημιουργώντας boards Δημοφιλή Σώρα Πσο ζα δνπιέςεη γηα εζάο: Θεηηθά ζηνηρεία: Σπλερήο αλαλέσζε εμαζθαιίδνληαο όηη ην πεξηερόκελν πνπ δεκνζηεύεη δηαβάδεηαη από ηνπο ρξήζηεο, θαζώο κε δεκνζηεύζεηο ζε έλα κεγάιν θνκκάηη «ζάβνληαη» νη πξώηεο αλαξηήζεηο. Πξνώζεζε ησλ λέσλ ηάζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ην 67% ησλ ρξεζηώλ ηνπ Pinterest ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο., πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Δπηιέμηε ηα πξντόληα πνπ πσιείηε πεξηζζόηεξν θαη ελζσκαηώζηε ηα ζην αληίζηνηρν board. Γώζηε πξνζνρή ζηηο θαιέο θσηνγξαθίεο θαη ζηνπο πξνζεγκέλνπο ηίηινπο γηα λα μερσξίζεηε από ην πιήζνο. Αλ έρεηε θάπνηα λέα ζεηξά πξντόλησλ δεκηνπξγήζηε έλα αληίζηνηρν board (ηειεπηαίεο αθίμεηο) γηα λα ηα ζπκπεξηιάβεηε. 42

43 Pinterest Best Practices Η εταιρία τροφίμων Whole Foods χρησιμοποιεί boards συμβουλών οδηγιών για να εδραιωθεί ως αξιόπιστη φίρμα Πσο ζα δνπιέςεη γηα εζάο: Θεηηθά ζηνηρεία: Δμαζθάιηζε ηεο θήκεο ηνπο: Οη ζπληαγέο θαη νη ζπκβνπιέο είλαη πνιύ θαιόο ηξόπνο γηα πξνώζεζε κηαο ζρεηηθήο θίξκαο. Όπνηε νη ρξήζηεο ζθεθηνύλ λα καγεηξέςνπλ έλα θαγεηό ή πώο λα δηαηεξήζνπλ ηηο θξάνπιεο ζην ςπγείν γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα, ζα θάλνπλ αζπλαίζζεηα θαη ζπζρέηηζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε θίξκα. Δίηε είλαη ζπκβνπιέο νκνξθηάο, πγηεηλέο ζπληαγέο ή θνξνινγηζηηθέο ππεξεζίεο, ε επηρείξεζή ζαο έρεη θάηη λα πξνζθέξεη. Δδξαησζείηε κέζσ ηνπ Pinterest σο αμηόπηζηε πεγή ζπκβνπιώλ θαη ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ θαη απνθηήζηε λένπο πειάηεο. Δίζηε εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ζαο. Γξάςηε κεξηθέο ζπκβνπιέο θαη δεκνζηεύζηε ηεο ηαθηηθά θαη ζηαδηαθά. 43

44 Pinterest Best Practices Η κοινότητα ταξιδιωτών Jetsetter χρησιμοποιεί boards διαγωνισμών για να δραστηριοποιήσει τους θαυμαστές της Σν Pinterest είλαη θαηάιιειν γηα δηαγσληζκνύο θσηνγξαθίαο. Ζ εηαηξία Jetsetter μεθίλεζε αληίζηνηρα board θαη δήηεζε από ηνπο ζαπκαζηέο ηεο λα δεκνζηεύζνπλ θσηνγξαθίεο κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, θάιεζαλ έλα δηάζεκν πξόζσπν γηα ην ξόιν ηνπ θξηηή θαη νη ρξήζηεο ηα θαηέθιεηζαλ κε ηα pin ηνπο. Θεηηθά ζηνηρεία: Αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλόηεηα ζαπκαζηώλ ηεο. Δκπινθή δηάζεκνπ πξνζώπνπ σο θηιηθή ζπκκεηνρή Πσο ζα δνπιέςεη γηα εζάο: Δπηιέμηε ζέκα, επηιέμηε θξηηή θαη δεηήζηε από ηελ θνηλόηεηα ησλ online νπαδώλ ζαλ λα θάλεη ηα ππόινηπα. 44

45 χέση χρήσης διαφορετικών κοινωνικών δικτύων 45

46 Google + (plus) To Google+ πξνζθέξεη κηα πιεζώξα παξνρώλ γηα ηα επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα πξνσζήζνπλ ην πεξηερόκελό ηνπο. Βνεζάεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο εκθάληζή ηεο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζην Google. Πνιιέο κηθξέο ή κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο μεθηλώληαο ηελ πξνβνιή ηνπο κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζπλήζσο αθήλνπλ απ έμσ ην Google εθ. ελεξγνί ρξήζηεο. 46

47 Google + (plus) Γεκηνπξγία Google+ Page 47

48 Google + (plus) Γεκηνπξγία Google+ Page 48

49 Google + (plus) Δπηβεβαηώζηε ην site θαη ηε δηεύζπλζε Από ηε ζειίδα «Πιεξνθνξίεο» ηεο ζειίδαο ζην Google+ ζηελ ελόηεηα «ύλδεζκνη» επηιέμηε «ύλδεζε Ηζηνζειίδαο» θαη αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο. 49

50 Google + (plus) πλδέζηε απεπζείαο ην site ζαο κε ηε ζειίδα ζαο ζην Google+ To Google+ badge επηηξέπεη ηε ζύλδεζε ηεο ζειίδαο ζαο ζην Google+ κέζσ ηνπ site ζαο. Οη επηζθέπηεο ζαο κπνξνύλ λα ζαο αθνινπζήζνπλ ζην Google+ ρσξίο λα θύγνπλ από ηε ζειίδα ζαο. Υξεζηκνπνηώληαο απηή ηε ζύλδεζε ζα απμεζεί ην θνηλό ζαο ζην Google+ κέζσ ηνπ site ζαο αιιά θαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. 50

51 Google + (plus) Γηα ηνπηθέο επηρεηξήζεηο Σν Google+ αληηθαηέζηεζε ην Google Places Οη πειάηεο ζαο πνπ έρνπλ πξνθίι ζην Google+ κπνξνύλ λα γξάςνπλ αμηνινγήζεηο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο αθόκε θαη αλ εζείο δελ έρεηε ελεξγή δξαζηεξηόηεηα ζην Google+. Γηαηί είλαη ηόζν ζεκαληηθό γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο; Πινύζην πιηθό ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζην Google, κε θσηνγξαθίεο, ράξηε θαη αμηνινγήζεηο. 51

52 Google + (plus) Δπηβεβαίσζε δηεύζπλζεο ηνπηθήο επηρείξεζεο 52

53 Google + (plus) Δπηβεβαίσζε δηεύζπλζεο ηνπηθήο επηρείξεζεο κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή θσδηθνύ επηβεβαίσζεο 53

54 Google + (plus) Αμηνινγήζεηο Δπηρείξεζεο από ρξήζηεο 54

55 Google + (plus) Δλεξγή παξνπζία ζηα smartphones κε ηελ εθαξκνγή Google+ Local γηα iphone θαη Android 55

56 Google + (plus) Αλ δηαζέηεηε Blog, από ηελ ελόηεηα ύλδεζκνη ηνπ πξνθίι ζαο ζην Google+ πξνζζέζηε έλα link ζηε ζειίδα πιεξνθνξηώλ εθδόηε πνπ πεξηέρεηε ζην blog ζαο. 56

57 Google + (plus) Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ζύλδεζε, ε θσηνγξαθία ζαο ζην Google+ πξνθίι ζαο ζα εκθαλίδεηαη απηόκαηα δίπια ζηα άξζξα ζαο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζην Google. 57

58 Google + (plus) Οξγαλώζηε ηνπο θύθινπο ζαο Έλα ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην Google+ από ην Facebook, ην Twitter, θαη άιια δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα είλαη ν ηξόπνο δηαζύλδεζεο κε άιινπο ρξήζηεο. Μέζσ ησλ θύθισλ κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε άιινπο ρξήζηεο ή εηαηξίεο, λα αιιειεπηδξάηε καδί ηνπο θαη λα νξγαλώλεηε ην δίθηπό ζαο κε όπνην ηξόπν ζαο αξέζεη. 58

59 Google + (plus) Google+ Hangouts Αλ δελ είζηε ζε ζέζε λα επελδύζεηε ζε έλα ινγηζκηθό webinar ή ινγηζκηθό online meeting ηόηε ην Google+ hangouts απνηειεί ζπνπδαία δσξεάλ ελαιιαθηηθή. Μπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κέρξη θαη 10 άηνκα κε βίληεν, ελώ έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα κνηξαζηείηε ην βίληεν δσληαλά κέζσ YouTube ρσξίο πεξηνξηζκό ζηνλ αξηζκό ησλ απνδεθηώλ. 59

60 Foursquare To Foursquare είλαη κηα ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο βαζηζκέλε ζηελ ηνπνζεζία γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, όπσο ηα smartphones. Οη ρξήζηεο θάλνπλ "check in" ζε ρώξνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή ζην smartphone ηνπο, αληαιιάζζνπλ κελύκαηα θεηκέλνπ είηε επηιέγνπλ από κία ιίζηα από ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε. 50 εθ ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο αθήλνπλ αμηνινγήζεηο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ επηζθέπηνληαη. Αλ ε επηρείξεζή ζαο βξίζθεηαη ήδε ζην foursquare κπνξείηε λα απνθηήζεηε ηε δηαρείξηζε κε κηα δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο (πεξηιακβάλεη $20 θόζηνο ελεξγνπνίεζεο) 60

61 Διασυνδέστε τους Offline πελάτες σας με την Online παρουσία σας Ζ θαιύηεξε ζηηγκή γηα λα δηαζπλδεζείηε online κε ηνπο πειάηεο ζαο είλαη όηαλ απηνί βξίζθνληαη ήδε ζην ρώξν ηεο επηρείξεζήο ζαο. Ση θάλνπλ νη πειάηεο ζαο κόιηο έξζνπλ ζηελ επηρείξεζή ζαο; 61

62 Διασυνδέστε τους Offline πελάτες σας με την Online παρουσία σας Πηζαλόηαηα έξρνληαη ζην ρώξν ππνδνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηκέλνπλ γηα έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα εθεί ή ζην ρώξν αλακνλήο. Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηνδηθά ή ηειενξάζεηο γηα λα θξαηάλε ηνπο πειάηεο ηνπο απαζρνιεκέλνπο ρσξίο λα βαξεζνύλ ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα. Αλ παξαηεξήζεηε ηη θάλνπλ ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ζα δηαπηζηώζεηε όηη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο νύηε δηαβάδνπλ πεξηνδηθό, νύηε βιέπνπλ ηειεόξαζε, αιιά ρξεζηκνπνηνύλ ην smartphone ηνπο. Απηή είλαη ε ηέιεηα ζηηγκή λα δηαζπλδεζείηε καδί ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 62

63 Διασυνδέστε τους Offline πελάτες σας με την Online παρουσία σας Εεηήζηε ηνπο λα θάλνπλ "check in" ζην Facebook ή ζην Foursquare. Εεηήζηε ηνπο λα θάλνπλ "like" ζηε ζειίδα ζαο ζην Facebook γηα λα κείλεηε ζε επαθή. Εεηήζηε ηνπο λα ζαο αθνινπζήζνπλ ζην Twitter γηα λέα θαη ελεκεξώζεηο. Τπελζπκίζηε ηνπο λα αλεβάζνπλ κηα θσηνγξαθία «πξηλ θαη κεηά» ζην Instagram ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία πνπ έιαβαλ. Οη πειάηεο νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα κελ θάλνπλ ηίπνηα από ηα παξαπάλσ, αιιά δίλνληάο ηνπο δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, έρεηε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηαο επηηπρίαο. Με μερλάηε λα θξαηάηε επαθή κε ηνπο δηθηπσκέλνπο ζαο πειάηεο online γηα λα βειηηώζεηε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ εκπεηξία ηνπο από ηελ επηρείξεζή ζαο θαη λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα ζαο επηζθεθηνύλ μαλά. 63

64 Διασυνδέστε τους Offline πελάτες σας με την Online παρουσία σας 64

65 QR Code (Quick Response Code) Ο θώδηθαο QR είλαη barcode δύν δηαζηάζεσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ ηαπσληθή εηαηξεία Denso -Wave ην Τύπνη δεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ Text Contact Details (VCARD) Website URL Event (VCALENDAR) Telephone Number Google Maps Location SMS Message Wifi Login (γηα Android) Address Paypal Buy Now Link Message YouTube Video QR code generator: 65

66 SEO Search Engine Optimization Σν SEO (search engine optimization) είλαη, ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο κηαο ηζηνζειίδαο κε ζθνπό ηελ θαηάηαμε ηεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο απνηειεζκάησλ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο. 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 SEO Search Engine Optimization 71

72 SEO Search Engine Optimization Στο on page optimization, το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά που μπορείτε να κάνετε μζςα ςτθν ιςτοςελίδα ςασ, για να βελτιώςετε τθν κατάταξθ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ και Στο off page optimization, που περιλαμβάνει όλουσ τουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν κατάταξθ μιασ ιςτοςελίδασ. Το on page optimization επθρεάηει τθν κατάταξθ ενόσ website κατά 20% με 30%, ενώ το off page optimization κατά 70% με 80%. 72

73 On Page SEO Meta Tags (Title tag, description tags) Πνηόηεηα πεξηερνκέλνπ Permalinks Keyword density Internal link structure Image Έλα sitemap bounce rate Χξόλνο παξακνλήο ελόο επηζθέπηε ζηελ ηζηνζειίδα 73

74 Off Page SEO Εηζεξρόκελα links πξνο ην site (backlinks) 74

75 Off Page SEO Σύπνη εηζεξρόκελσλ link θαη πώο λα ηα απνθηήζεηε 75

76 Απόκτηση Ποιοτικών Links Blogs θαη Forums Online directories Social media (Facebook, YouTube, Pinterest θιπ) Article marketing Αλάιπζε θίλεζεο θαη δεκνηηθόηεηαο ελόο site 76

77 Google Penguin Update Απξίιηνο 2012 Αιγόξηζκνο ηεο Google γηα ηελ εμάιεηςε ρακειήο πνηόηεηαο backlinks (black hat techniques) 77

78 Google Hummingbird Update επηέκβξηνο 2013 Έσο ηόηε ε Google πξνζπαζνύζε λα καο θέξεη ηα πην ζρεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνύζακε ζηελ αλαδήηεζε. Πιένλ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην εξώηεκα εμ νινθιήξνπ θαη λα απαληήζεη ζηελ εξώηεζε. Επηδηώθεη λα βξεη ην λόεκα ηνπ εξσηήκαηνο πέξα από ηηο ιέμεηο πνπ ην απαξηίδνπλ. 78

79 Εργαλείο Ανάλυσης των links "Penguin 3.0 is Coming Soon. Will Your Site Survive?" 79

80 Μερίδια Αγοράς των Μηχανών Αναζήτησης Παγκοσμίως 80

81 Κινέζικη Μηχανή Αναζήτησης Κηλέδνη ρξήζηεο ηνπ Internet 570 εθ. 242 εθ. πξαγκαηνπνηνύλ online αγνξέο. Σν 90% ησλ εηαηξηθώλ αγνξώλ μεθηλάλε κε έξεπλα ζην δηαδίθηπν. Σν 2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κίλα online αγνξέο αμίαο $213 δηο Σελ ίδηα ρξνληά ζηηο ΖΠΑ δαπαλήζεθαλ $225 δηο. 81

82 Δημοφιλή site μη διαθέσιμα στην Κίνα Google YouTube Facebook Twitter BlogSpot 82

83 Marketing 83

84 84

85 85

86 Marketing Άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Σν επηηξέπεη άκεζε B2C ή B2B επηθνηλσλία ελώ παξάιιεια επηηξέπεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία, εάλ ρξεηάδεηαη ή είλαη επηζπκεηό. Οη επηθνηλσλίεο κπνξνύλ λα πάξνπλ ηε κνξθή ελόο απινύ κελύκαηνο κε ηε κνξθή text, κηαο ειεθηξνληθήο «θάξηαο» γεκάηεο θσηνγξαθίεο, κηαο HTML δηαθήκηζεο κε ρξώκαηα θαη γξαθηθά, ή ελόο αξρείνπ video θαη ήρνπ. 86

87 Marketing ε αληίζεζε κε δηαθήκηζε ζε έληππν κέζν, έλα δηαθεκηζηηθό ζηελ ηειεόξαζε, έλα δηαθεκηζηηθό spot ζην ξάδην, ή νηηδήπνηε άιιν, ε πξνώζεζε κέζσ ελζαξξύλεη θαη δηεπθνιύλεη ηελ άκεζε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία. Σν κήλπκα λα είλαη απόιπηα μεθάζαξν: «Ιάλε click εδώ γηα λα πάξεηο απηό», ή «Επηζθεθζείηε απηόλ ηνλ δηθηπαθό ηόπν ζε απηή ηελ δηεύζπλζε γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα». 87

88 Marketing Χτίσιμο μιας ποιοτικής λίστας Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ κία πνηνηηθή ιίζηα είλαη δύν: 1. Η πεγή ησλ επηζθέςεσλ (Από πνύ πξνέξρνληαη νη επηζθέπηεο ζηελ ζειίδα ζαο θαη ηη αληάιιαγκα ηνπο πξνζθέξεηε γηα λα γίλνπλ κέξνο ηεο ιίζηαο ζαο) 2. Η παξνρή αληαιιάγκαηνο 100 αμηόπηζηεο δηεπζύλζεηο είλαη θαιύηεξεο από 1000 αγνξαζκέλεο 88

89 Marketing Οι πηγές επισκεψιμότητας κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο 1) Syndication Πξόθεηηαη γηα επηζθέπηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην πξντόλ, έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ην αγνξάζνπλ θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα αγνξάζεη θάηη αληίζηνηρν πξόζθαηα. 2) Endorsed Traffic Πξόθεηηαη γηα επηζθέςεηο πνπ πξνέξρνληαη από ζπζηάζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο θέξλεη πνιύ πνηνηηθνύο επηζθέπηεο. 3) PPC Advertising Οη γλσζηέο δηαθεκίζεηο ηνπ Google Adwords θαη νη Facebook Ads. Λπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ζειίδα PPC advertising. 89

90 Marketing Οι πηγές επισκεψιμότητας κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο 4) SEO Μηχανές Αναζήτησης Πξόθεηηαη γηα ηηο θιαζζηθέο νξγαληθέο επηζθέςεηο από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Πνιύ ζεκαληηθέο ζε πνζόηεηα όρη όκσο θαη ηόζν ζε πνηόηεηα. 5) Social Media Επηζθέςεηο από ην Facebook, ην Twitter θιπ. Λέρξη ζηηγκήο δελ δίλνπλ θαη πνιύ πνηνηηθέο επηζθέςεηο. Φαληάδνκαη πσο ζα βξεζνύλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αιίεπζε πνηνηηθώλ επηζθέςεσλ από απηά ηα κέζα, όκσο κέρξη ζήκεξα γίλεηαη πνιύ θαζαξία γηα ην ηίπνηα. 90

91 Marketing Οι πηγές επισκεψιμότητας κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο 4) SEO Μηχανές Αναζήτησης Πξόθεηηαη γηα ηηο θιαζζηθέο νξγαληθέο επηζθέςεηο από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Πνιύ ζεκαληηθέο ζε πνζόηεηα όρη όκσο θαη ηόζν ζε πνηόηεηα. 5) Social Media Επηζθέςεηο από ην Facebook, ην Twitter θιπ. Λέρξη ζηηγκήο δελ δίλνπλ θαη πνιύ πνηνηηθέο επηζθέςεηο. Φαληάδνκαη πσο ζα βξεζνύλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αιίεπζε πνηνηηθώλ επηζθέςεσλ από απηά ηα κέζα, όκσο κέρξη ζήκεξα γίλεηαη πνιύ θαζαξία γηα ην ηίπνηα. 91

92 Marketing Το αντάλλαγμα Επηπιένλ έθπησζε πκκεηνρή ζε θιήξσζε κε δώξα Απνθιεηζηηθή ελεκέξσζε γηα πξνζθνξέο 92

93 Χαρακτηριστικά μιας Ποιοτικής Λίστας Πνηόηεηα = ε ηθαλόηεηα ελόο εγγεγξακκέλνπ ζηελ ιίζηα καο, λα: Γηαβάζεη Να αληαπνθξηζεί Να εκπιαθεί 93

94 υμβουλές για ηθικό και σωστό Marketing Ζεηήζηε ηελ άδεηα ηνπ ρξήζηε γηα λα ζηείιεηε (opt in) Λελ αγνξάδεηε έηνηκεο ιίζηεο (θίλδπλνο spam) Λελ ζηέιλεηε κε ζπρλόηεηα πνπ ζα ελνριήζεη Λελ ζηέιλεηε πνιιά automated s Ιάληε εύθνιε ηελ επηινγή ηνπ unsubscribe ζηνλ ρξήζηε Αθαηξέζηε άκεζα όζνπο δήηεζαλ λα κελ είλαη ζηε ιίζηα ζαο Ειέγμηε ηε ιίζηα ζαο γηα soft bounce & hard bounce 94

95 υμβουλές για ηθικό και σωστό Marketing Λε ζηέιλεηε απξόζσπα Λελ βάιεηε ζαλ απαληεηηθό ην απξόζσπν εηαηξηθό π.ρ. αιιά πρ ην Δώζηε ηελ επηινγή ηα s λα είλαη θαη ζε text version Σα s λα δηαβάδνληαη θαη από ηα θηλεηά Ειέγμηε ην πξηλ ην ζηείιεηε 95

96 Μετρήσιμα στοιχεία στο marketing Bounce rate (% s πνπ δελ παξαδόζεθαλ) Delivery rate (% s πνπ παξαδόζεθαλ) List growth rate (% λέσλ δηεπζύλζεσλ s) Click through rate sharing Conversion rate Revenue per sent Open rate Unsubscribe rate 96

97 Article Marketing Έλα θαιό άξζξν ζαο δίλεη αμηνπηζηία είλαη ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο ζηνλ απξόζσπν θόζκν ηνπ δηαδηθηύνπ. Με ηελ θαηαρώξεζε πνηνηηθώλ άξζξσλ ζε δηάθνξα websites, θεξδίδεηε αλαγλώξηζε θαη αμηνπηζηία. 97

98 Article Marketing Είλαη ε ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε άξζξσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ιέμεηο θιεηδηά (keywords) νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξντόληα - ππεξεζίεο ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο. Είλαη κηα έμππλε κέζνδνο πξνώζεζεο ηζηνζειίδσλ θαη νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηάο ηνπο. αο θαζηεξώλεη ζαλ απζεληία ζηνλ ηνκέα ζαο. Έλα θαιό άξζξν ζαο δίλεη αμηνπηζηία ην νπνίν νδεγεί ζε επηζθεςηκόηεηα. αο πξνζζέηεη 1 backlink (ζύλδεζκν) πξνο ηελ ηζηνζειίδα ζαο. 98

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα