ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος

2 Online παρουσία επιχείρησης 2

3 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ ή λα ηελ αλαζέζσ ζε επαγγεικαηία; Κόζηνο ιεηηνπξγίαο από 5 ην κήλα + θαηαρώξεζε domain name Ση πξέπεη λα πεξηέρεη Δύθνιε πινήγεζε Φηιηθό ζρεδηαζκό Υξήζηκεο & ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο Ση λα απνθύγεηε Πεξηηηέο, κε ζπλαθείο πιεξνθνξίεο (junk) Οηηδήπνηε κπνξεί λα απνζαξξύλεη ηνλ επηζθέπηε λα ζπλερίζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα Ζ επέλδπζε (ρξόλνπ ή/θαη ρξήκαηνο) ζε κηα θαινθηηαγκέλε ηζηνζειίδα, απνθέξεη πνιύ γξήγνξε απόζβεζε. 3

4 Δημιουργία online εικόνας αξιοπιστίας & εξειδίκευσης Πώο κπνξείηε λα θάλεηε ηνπο άιινπο λα ζαο ζεσξήζνπλ αμηόπηζην; - Γίλεηε έλαο εκπεηξνγλώκνλαο! Έλαο εύθνινο ηξόπνο γηα λα εδξαηώζεηε ην brand ηεο επηρείξεζήο ζαο λα ζπλεηζθέξεηε ζε έλα blog γηα ηνλ θιάδν ζαο. Από πνύ λα αξρίζεηε; Ξεθηλήζηε ζρνιηάδνληαο ηα άξζξα ζηα blog. Γώζηε ηε γλώκε ζαο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο πνπ πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνλ θιάδν ζαο, θαη πξνζζέζηε ηε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο ζην ηέινο ηνπ ζρνιίνπ ζαο. Απαληήζηε ζε εξσηήζεηο ζηα forum. Τπάξρνπλ πνιιά forum πνπ νη πηζαλνί πειάηεο ζαο δηαβάδνπλ θαη ζέηνπλ εξσηήζεηο. Αθηεξώλνληαο ιίγν ρξόλν γηα λα απαληήζεηε ζε εξσηήζεηο είλαη κηα θαιή επέλδπζε. Ξεθηλήζηε ην δηθό ζαο blog. Αθνύ ζα έρεηε ζρνιηάζεη ζε ζρεηηθά blogs θαη forum, ζα μέξεηε αθξηβώο ηη ζέινπλ νη πειάηεο θαη ζε πνηνπο ηνκείο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Πξνζζέζηε έλα blog ζηελ ηζηνζειίδα ζαο πνπ ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά, θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε θίλεζή ζην site ζαο ζα απμεζεί ζεκαληηθά. 4

5 Κοινωνικά Δίκτυα 5

6 6

7 1,3 δηζεθαηνκκύξηα ρξήζηεο ζπλνιηθά 556 εθαηνκκύξηα κέζσ smartphone ή tablet 7

8 Ωο επηρείξεζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε Facebook Page θαη όρη Profile Σα πξνθίι είλαη ζρεδηαζκέλα γηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη έρνπλ πεξηνξηζκνύο ζην ηη κπνξεί λα θάλεη θαλείο κε απηά σο επηρείξεζε. Δπηηξέςηε ζε ππάξρνληεο θαη κειινληηθνύο πειάηεο γλσξίδνπλ όηη είζηε ζην Facebook. Πξνσζήζηε ηε ζειίδα ζαο ζην Facebook όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν: από ηελ ηζηνζειίδα ζαο, ζηελ ππνγξαθή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζαο, κέζσ ελεκεξώζεσλ ζην θαηάζηεκα ή ην γξαθείν ζαο, εθηππώλνληαο ηε δηεύζπλζε ζε επαγγεικαηηθέο θάξηεο ή ελεκεξσηηθά δειηία, θιπ. Όζν πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ζειίδα ζαο θαη θάλνπλ like, ηόζν πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο έρεηε γηα λα δηνρεηεύζεηε επηζθέπηεο ζηελ ηζηνζειίδα ζαο θαη λα πεηύρεηε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 8

9 Πξνζθέξεηε απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Facebook γηα λα δεκηνπξγήζεηε ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Γεκηνπξγήζηε κηα παξόηξπλζε γηα θάπνηα αιιειεπίδξαζε κε ηε ζειίδα ζαο ζην Facebook ή ην site ζαο, ζε όπνηνλ επηζπκεί λα επσθειεζεί από ηελ πξνζθνξά. Με απηή ηε ζηξαηεγηθή απμάλεηε ηηο πηζαλόηεηεο ζαο λα απνθηήζεηε πηζηνύο πειάηεο αιιά επίζεο απμάλεηαη θαη ν ξπζκόο δηάδνζεο ηνπ brand ζαο θαζώο νη ίδηνη νη πειάηεο δηαδίδνπλ ηα λέα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά. 9

10 Αμηνπνηήζηε ηηο αλαξηήζεηο ζηνλ ηνίρν ζαο γηα λα αλαθαηεπζύλεηε θίλεζε ζην site ζαο. ρεηηθέο δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηέρνπλ link πξνο ην site ζαο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ζηνρεπόκελσλ επηζθεπηώλ πνπ δέρεηαη ην site ζαο θαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα πεηύρεηε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γεκνζηεύεηε εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνκεραλία πνπ αληηπξνζσπεύεηε. Ηζηνξηθά γεγνλόηα, λέα άξζξα, εηδήζεηο, ελεκεξώζεηο ηεο αγνξάο, πεγέο θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα αλαδείμνπλ πηπρέο πνπ αζρνιείζηε θαη γλσξίδεηε ζην αληηθείκελό ζαο. Απηό βνεζάεη ην ρηίζηκν εκπηζηνζύλεο θαη δίλεη απηνπεπνίζεζε ζηνπο πειάηεο ζαο. 10

11 Δλεκεξώλεηε ηε ζειίδα ζαο κε ηα Events ηεο εηαηξίαο ζαο ή ηεο βηνκεραλίαο πνπ αλήθεηε. Αλαζέζηε ζε θάπνηνλ λα ελεκεξώλεη ηαθηηθά ηε ειίδα ζαο. Παξαθνινπζείηε θαη απαληάηε ζε πεξηερόκελν πνπ δεκηνπξγνύλ νη πειάηεο ζαο. Παξαθνινπζείηε ηα ζρόιηα πνπ γίλνληαη θαη δηεπζεηήζηε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζε ζύληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα Δπραξηζηήζηε ηνπο ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο ζαο γηα ηα ζρόιηά ηνπο θαη δεηήζηε ηνπο αλ ην ζρόιηό ηνπο κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο ή ζε άιια δηαθεκηζηηθά έληππα. Αλ πξνθύςεη αξλεηηθή αληίδξαζε, πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε θαηεπζείαλ ζηνλ πειάηε γηα λα ιύζεηε ην πξόβιεκα. Αθνινπζήζηε κηα δηαθαλή δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζώο ζα δείμεη θαη ζε άιινπο όηη ε επηρείξεζή ζαο είλαη αθνζησκέλε ζην λα παξέρεη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο. 11

12 To LinkedIn είλαη κηα ζπνπδαία επαγγεικαηηθή online παξνπζία γηα κηα επηρείξεζε πνπ πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο δηθηύσζεο κε πηζαλνύο πειάηεο, ζπλαδέξθνπο θαη άιια πξόζσπα από ηνλ επαγγεικαηηθό ζαο ρώξν. 300 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ην 2014 πλίζηαηαη ε δεκηνπξγία θαη αηνκηθνύ πξνθίι αιιά θαη εηαηξηθήο ζειίδαο: Αηνκηθό πξνθίι γηα λα δηθηπσζείηε κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλαδέξθνπο. Εεηήζηε από πειάηεο λα γξάςνπλ ζπζηάζεηο γηα ηε δνπιεηά ζαο ή ηεο επηρείξεζή ζαο. Απηό ζα βνεζήζεη ζηε δηάδνζε ηεο θαιήο θήκεο από ζηόκα ζε ζηόκα. Γεκηνπξγήζηε Δηαηξηθή ζειίδα ζηε ζπλέρεηα γηα λα αμηνπνηήζεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο δηαζπλδέζεηο. Όπνηε ελεκεξώλεηε ηε ζειίδα ζαο, ζα ιακβάλνπλ έλα εηδνπνίεζεο. Καηά ηε δεκηνπξγία αηνκηθνύ πξνθίι θαη εηαηξηθήο ζειίδαο ζην LinkedIn, πξνζζέζηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο θαη γξάςηε κηα κηθξή παξάγξαθν πνπ λα πεξηγξάθεη ηελ επηρείξεζή ζαο. 12

13 13

14 Τν YouTube απνηειεί ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε κεραλή αλαδήηεζεο παγθνζκίσο κεηά ην ίδην ην Google 70% ηεο θίλεζεο ηνπ YouTube πξνέξρεηαη από ρώξεο εθηόο ησλ ΖΠΑ. 60 ώξεο λέσλ βίληεν αλεβαίλνπλ θάζε ιεπηό Πάλσ από 4 δηζεθαηνκκύξηα βίληεν πξνβάιινληαη αλά εκέξα Ζ εθαξκνγή YouTube Mobile γηα smartphones ιακβάλεη 400 εθαηνκκύξηα πξνβνιήο αλά εκέξα. Χσξίο ακθηβνιία, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επσθειεζεί από ηελ παξνπζία ηεο ζε απηό. 14

15 Προσοχή Κανείρ ποηέ δεν άνοιξε ηο YouTube για να τάξει και να δει ένα βαπεηό βίνηεο παποςζίαζηρ μιαρ επισείπηζηρ. Πξηλ μεθηλήζεηε πξέπεη λα απνθαζίζεηε ηα εμήο: Ξεθαζαξίζηε πνην είλαη ην θνηλό ζαο θαη θαηαιάβεηε ηη είδνπο πεξηερόκελν ζα ην ελδηαθέξεη. Πξνζδηνξίζηε ηε ζηξαηεγηθή ζαο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαλαιηνύ ζην YouTube. Θα πξνσζήζεηε κόλν ην brand ζαο ή ζα επηδηώμεηε πσιήζεηο κέζσ ησλ βίληεό ζαο; Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε ην YouTube σο ηκήκα κηαο ζηξαηεγηθήο πξνώζεζεο επηρείξεζεο ζηα Social Media πνπ ήδε αθνινπζείηε. 15

16 Ξεθηλώληαο Δπηιέμηε έλα username πνπ λα πξνζδηνξίδεη ην brand ζαο. Σν username θαζνξίδεη ηε δηεύζπλζε ηνπ θαλαιηνύ ζαο Από απηό ην ζεκείν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηε δηεύζπλζε απηή ζε όια ηα δηαθεκηζηηθά ζαο κέζα, ζηελ ππνγξαθή ηνπ ζαο, ζηηο επαγγεικαηηθέο ζαο θάξηεο θιπ. Απγόηεπα θα σπειαζηεί να ππουθήζεηε ηο κανάλι ζαρ και να παποηπύνεηε ηον κόζμο να επιζκεθηεί και να εγγπαθεί ζηο κανάλι. Ακόμη και ηα καλύηεπα βίνηεο δεν θα ηα δει κανείρ συπίρ να ξέπει όηι ςπάπσοςν. 16

17 Πιεξνθνξίεο πξνθίι πκπιεξώζηε ηελ ελόηεηα Πεξηγξαθή Καλαιηνύ θαη πξνζζέζηε link ζην site ζαο θαη ζηα ππόινηπα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ζπκκεηέρεηε. Δμώθπιιν θαη εηθνλίδην θαλαιηνύ Υξεζηκνπνηήζηε ην brand ζαο Μεηαθόξησζε βίληεν Έλα ππάξρνλ βίληεν από ηνλ ππνινγηζηή, Γεκηνπξγία βίληεν κέζσ web camera, Γεκηνπξγία βίληεν από εηθόλεο θαη θσηνγξαθίεο, Δθπνκπή ελόο Google+ Hangout απεπζείαο από ην θαλάιη ηνπ YouTube 17

18 Σεκείσζε: Σα πην δεκνθηιή βίληεν ζην YouTube είλαη κηθξόηεξα από 5 ιεπηά ζε δηάξθεηα. Μέζη διάπκεια βίνηεο ηυν 50 δημοθιλέζηεπυν βίνηεο ζηο YouTube για ηο 2012: Top 10 4 ιεπηά 11 δεπηεξόιεπηα ιεπηά 30 δεπηεξόιεπηα ιεπηά 5 δεπηεξόιεπηα ιεπηά 57 δεπηεξόιεπηα ιεπηό 45 δεπηεξόιεπηα Φξνληίζηε ην βίληεό ζαο λα πεξλάεη ην κήλπκά ζαο κε ζαθήλεηα θαη αλ είλαη δπλαηόλ λα πεξηέρεη πξνηξνπέο γηα ηνλ επηζθέπηε απέλαληη ζαο. 18

19 Ιδέεο γηα δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ζην YouTube Βηληενζθνπήζηε δεκόζηα events πνπ ζπκκεηείρε ε επηρείξεζή ζαο ώζηε νη πειάηεο ζαο πνπ δελ παξεπξέζεθαλ λα κπνξνύλ αλ ελεκεξσζνύλ γηα ην ηη ζπλέβε. Γεκηνπξγήζηε βίληεν - νδεγνύο κε πιεξνθνξίεο γηα επίιπζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζήο ζαο, έηζη ώζηε όηαλ θάπνηνο αλαδεηά ιύζε ζε έλα πξόβιεκα πνπ ε επηρείξεζή ζαο κπνξεί λα βνεζήζεη, λα βξεη ηελ απάληεζε κέζσ ηνπ βίληεν θαη λα κάζεη πεξηζζόηεξα γηα εζάο. Σα βίληεν απηνβνήζεηαο ζε ζπλεζηζκέλα ζπρλά ζέκαηα είλαη έλαο θαιόο ηξόπνο λα αλαδεηρζεί ε εμεηδίθεπζε ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ην πλεύκα πνπ ηε δηαθαηέρεη λα κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη θαη επέθηαζε θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ από πηζαλνύο λένπο πειάηεο. Γεκηνπξγήζηε βίληεν από κηθξέο ηζηνξίεο, δείρλνληαο πειάηεο ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο ζαο θαη ιύλνπλ ηα ζέκαηά ηνπο κε επηηπρία. 19

20 Απμήζηε ηα views ζαο Share Κνηλνπνηήζηε ην βίληεν κέζσ ηνπ θνπκπηνύ share. Embed Δλζσκαηώζηε ην βίληεν ζε θάπνην site ή blog. Πιεξσκέλε δηαθήκεζε YouTube Analytics - Δξγαιείν αλάιπζεο ηεο απήρεζεο ησλ βίληεό ζαο. 20

21 Ραγδαίσο αλαπηπζζόκελν κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο (μεθίλεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010). Μέζσ smartphone εθαξκνγήο ζαο επηηξέπεη λα ηξαβήμεηε θσηνγξαθίεο, λα ηηο επεμεξγαζηείηε θαη λα κνηξαζηείηε κε ηνπο θίινπο ζαο. Δπίζεο πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα ζρνιηαζκνύ ησλ θσηνγξαθηώλ. Πάλσ από 150 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ελεξγνύο θαζεκεξηλά πνπ παξάγνπλ 600 likes & 100 ζρόιηα αλά δεπηεξόιεπην. 21

22 Τξόπνο ρξήζεο Βγάδεηο θσηνγξαθία > Δπηιέγεηο θίιηξν > Παηάο "post" Από ηηο ξπζκίζεηο ινγαξηαζκνύ επηιέγεηο αλ ζα ζπλδένληαη απηόκαηα νη θσηνγξαθίεο ζνπ κε ην Facebook θαη ην Twitter. Αιιειεπηδξάζεηο Οη ρξήζηεο θάλνπλ Like θαη ζρνιηάδνπλ θσηνγξαθίεο θαζώο θαη θνηλνπνηνύλ θσηνγξαθίεο ζηηο ζειίδεο ηνπο. Απηνύ ην είδνπο ε δηάδνζε είλαη ην όθεινο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Σν κπζηηθό είλαη θάζε δεκνζίεπζή ζαο λα απνηειεί παξαθίλεζε γηα ηνπο πειάηεο ζαο (call to action) γηα νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε αιιειεπίδξαζε (like, ζρόιην, share). Οπνηαδήπνηε έμππλε, αζηεία ή ραξηησκέλε θσηνγξαθία αλεβάδεηε, απνηειεί κηα επθαηξία. Απνδεδεηγκέλα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κηα εηθόλα έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξνζειθύζεη θάπνηνπ είδνπο αιιειεπίδξαζε από θάζε άιιεο κνξθήο πεξηερόκελν. 22

23 Γηα ηελ ώξα Οη πιεξσκέλεο δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη ίζσο γηα θάπνηα δεπηεξόιεπηα ζε κηα ζειίδα πξηλ αληηθαηαζηαζνύλ από λέν πεξηερόκελν. Οη θσηνγξαθίεο είλαη δσξεάλ θαη απεξηόξηζηεο θαη κπνξνύλ λα δεκνζηεπηνύλ ακέζσο. Δξγαιείν Marketing Σν Instagram βνεζά λα δείμεηε κηα πην "αλζξώπηλε κνξθή" γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Αλαδεηθλύεηε ηνλ απζνξκεηηζκό θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ζαο θαη δείρλεηε ζηνπο "κνληέξλνπο" πειάηεο ζαο όηη δηαζέηεηε ελζνπζηαζκό γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο, κε έλα ηξόπν πνπ πξνηηκνύλ, απηόλ ησλ "νπηηθώλ" κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Δπίζεο δηαηεξείηε ην brand ζαο ζε κηα ζπλερή έθζεζε, απνδεηθλύνληαο όηη είλαη ζύγρξνλν, δηθηπσκέλν θαη έρεη ηε δηθή ηνπ κνλαδηθή ρξνηά. 23

24 Κανόνες καλής χρήσης Καλόλαο #1. Αλεβάδεηε ελδηαθέξνπζεο θσηνγξαθίεο Καλόλαο #2. Αλεβάδεηε κε ζπλέπεηα Καλόλαο #3. Αλεβάδεηε ζπρλά Καλόλαο #4. Δκπιέμηε ηελ θνηλόηεηα ησλ ρξεζηώλ Καλόλαο #5. Μείλεηε ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία 24

25 Instagram Best Practices General Electric 25

26 Instagram Best Practices Burberry 26

27 Instagram Best Practices Red Bull 27

28 Instagram Best Practices Boston Celtics 28

29 Instagram Best Practices Pepsi Max 29

30 Instagram Best Practices Gucci 30

31 Instagram Best Practices Starbucks 31

32 32

33 Σν Pinterest είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο βαζηζκέλν ζε εηθόλεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα «θαξθηηζώλνπλ» (pin) εηθόλεο ζε δηάθνξνπο «πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ» (boards). 70 εθ. ελεξγνί ρξήζηεο. Απεπζύλεηαη πεξηζζόηεξν ζε ρξήζηεο Ζ/Τ παξά ζε ρξήζηεο smartphones. Κεληξηθό ζθνπό έρεη ηελ νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ πνπ βξίζθνπλ νη ρξήζηεο ζε δηάθνξεο πεγέο ζην δηαδίθηπν θαη ζεσξνύλ ρξήζηκν ή ελδηαθέξνλ. Παξέρεη παξαπνκπή ζηελ πξσηόηππε πεγή θαη δελ θηινμελεί ην πιήξεο πεξηερόκελν. 33

34 Pin Ζ αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ ζην Pinterest ιέγεηαη pin. Μπνξεί λα απνηειείηαη από κηα εηθόλα, έλα βίληεν, κηα ζπληαγή, έλαλ ηαμηδησηηθό πξννξηζκό, έλα απόθζεγκα θιπ. Γηα λα γεκίδνληαο ην πξνθίι ζαο, δεκηνπξγείηε κηα ζπιινγή από pins. Board Σν πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζαο ζην Pinterest απνηειείηαη από πίλαθεο (boards) κε δηάθνξα pin ζε θάζε board. Κάζε board απνηειεί κηα επθαηξία λα πξνβάιεηε δηάθνξα ζέκαηα / ελδηαθέξνληαη ηεο εηαηξίαο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε όζα boards ζέιεηε, αιιά πξνζνρή λα δηαηεξήζεηε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζθνπό ζην θαζέλα. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ είηε κεκνλσκέλα boards είηε νιόθιεξα πξνθίι. 34

35 Followers Έλαο follower είλαη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ Pinterest πνπ έρεη επηιέμεη λα παξαθνινπζεί ην πξνθίι ζαο. Κάζε δεκνζίεπζε πνπ θάλεηε, γίλεηαη άκεζα νξαηή από όινπο ηνπο followers ζαο κέζσ ησλ newsfeeds ηνπο. Following Όηαλ παξαθνινπζείηε ην πξνθίι κηαο άιιεο εηαηξίαο ή ελόο ρξήζηε ζην Pinterest θάζε θνξά πνπ εθείλνη δεκνζηεύνπλ θάηη, ηόηε απηό γίλεηαη νξαηό θαη ζην δηθό ζαο newsfeed. Repin Δίλαη ε αλαδεκνζίεπζε ελόο pin από άιινπο. ε θάζε αλαδεκνζίεπζε, ην pin εκθαλίδεηαη ζηα newsfeeds όισλ ησλ ρξεζηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ απηόλ πνπ έθαλε ηελ ελαδεκνζίεπζε. 35

36 Newsfeed (ξνή λέσλ) Τπάξρνπλ 3 είδε newsfeeds ζην Pinterest: ε δηθή ζαο (απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζε εζάο), ησλ άιισλ ρξεζηώλ θαη ηα newsfeeds γεληθώλ θαηεγνξηώλ. Σα newsfeeds απνηεινύλ ηελ πην δεκνθηιή πεγή γηα εύξεζε λένπ πεξηερνκέλνπ από ηνπο ρξήζηεο. Σα newsfeeds γεληθώλ θαηεγνξηώλ πξνβάιινπλ ηα πην δεκνθηιή pin πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα θαηεγνξία. Like Ζ δηαθνξά κε ην repin είλαη όηη ζην like δελ εκθαλίδεηαη ην pin ζην πξνθίι απηνύ πνπ έθαλε ην like θαη δελ ζα εκθαληζηεί ηα newsfeeds ησλ followers πνπ έρεη. Comment Σα ζρόιηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηδηαίηεξα ζην Pinterest θαη όπσο θαη ζην like δελ πξνσζνύλ ην pin ζηνπο followers απηνύ πνπ έθαλε ην ζρόιην. 36

37 Μπνξείηε λα απνθηήζεηε επηπιένλ έθζεζε γηα ηελ επηρείξεζή ζαο ζην θνηλό ηνπ Pinterest όηαλ ρξήζηεο θάλνπλ repin θάπνηα από ηηο αλαξηήζεηο ζαο. 37

38 5 ζπζηαηηθά πνπ θάλνπλ δεκνθηιή κηα εηθόλα ζην Pinterest βάζεη ζηαηηζηηθώλ 1. Χξήζε πνιιαπιώλ θπξίαξρσλ ρξσκάησλ. 3 θνξέο πεξηζζόηεξα repins από εηθόλεο κε έλα βαζηθό ρξώκα. 2. Απνθύγεηε απεηθόληζε πξνζώπσλ. Φσηνγξαθίεο ρσξίο αλζξώπηλα πξόζσπα γίλνληαη repin 23% ζπρλόηεξα. 3. Ληγόηεξν θόλην. Δηθόλεο πνπ απνηεινύληαη από 30% ή ιηγόηεξν θόλην ιακβάλνπλ ηα πεξηζζόηεξα repins. Από 40% θαη πάλσ ηα repins κεηώλνληαη ζην 1/4. 4. Κόθθηλν, πνξηνθαιί θαη θαθέ αληί γηα κπιε. Απηά ηα 3 ρξώκαηα ππεξηεξνύλ ην κπιε κε 2:1 ζηα repins. 5. Φπζηνινγηθέο ηηκέο θνξεζκνύ ρξώκαηνο θαη θσηεηλόηεηαο. Πνιύ θσηεηλέο ή πνιύ ζθνηεηλέο εηθόλεο δελ ιακβάλνπλ ζπρλά repin. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ θνξεζκό ρξώκαηνο. 38

39 39

40 40

41 Pinterest Best Practices Η εταιρία διακόσμησης ArchDaily χρησιμοποιεί boards για να συγκεντρώνει γνώμες πελατών Πσο ζα δνπιέςεη γηα εζάο: Θεηηθά ζηνηρεία: Παξαθνινύζεζαλ ηνπο Followers ηνπο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη ζεκαληηθό γηα απηνύο. Δλέξγεζαλ κε βάζε όζα έκαζαλ δεκηνπξγώληαο έλα board επηιέγνληαο θσηνγξαθίεο πνπ ήμεξαλ όηη ζα άξεζαλ ζηνπο followers ηνπο. Παξαθνινπζνύλ ηε δεκνηηθόηεηα ηνπ δηθνύ ηνπο πεξηερνκέλνπ θαη πξνζαξκόδνπλ ην πξνθηι αλαιόγσο ηη είλαη πην δεκνθηιέο. Δπηιέμηε ηνπο πην δξαζηήξηνπο followers ζαο ζην Pinterest θαη αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν παξαθνινπζώληαο ηεο δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Γείηε ηη ηνπο αξέζεη θαη γηα ηη ελδηαθέξνληαη ώζηε λα απνθηήζεηε ηδέεο γηα αλάπηπμε, θακπάληεο δηαθήκεζεο ή λέα πξντόληα. Γείηε πσο νξγαλώλνπλ ηηο ζπιινγέο ηνπο γηα λα πάξεηε ηδέεο νξγάλσζεο ησλ δηθώλ ζαο. 41

42 Pinterest Best Practices Η εταιρία καλλυντικών Sephora προωθεί τις νέες τάσεις και τα νέα της προϊόντα δημιουργώντας boards Δημοφιλή Σώρα Πσο ζα δνπιέςεη γηα εζάο: Θεηηθά ζηνηρεία: Σπλερήο αλαλέσζε εμαζθαιίδνληαο όηη ην πεξηερόκελν πνπ δεκνζηεύεη δηαβάδεηαη από ηνπο ρξήζηεο, θαζώο κε δεκνζηεύζεηο ζε έλα κεγάιν θνκκάηη «ζάβνληαη» νη πξώηεο αλαξηήζεηο. Πξνώζεζε ησλ λέσλ ηάζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ην 67% ησλ ρξεζηώλ ηνπ Pinterest ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο., πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Δπηιέμηε ηα πξντόληα πνπ πσιείηε πεξηζζόηεξν θαη ελζσκαηώζηε ηα ζην αληίζηνηρν board. Γώζηε πξνζνρή ζηηο θαιέο θσηνγξαθίεο θαη ζηνπο πξνζεγκέλνπο ηίηινπο γηα λα μερσξίζεηε από ην πιήζνο. Αλ έρεηε θάπνηα λέα ζεηξά πξντόλησλ δεκηνπξγήζηε έλα αληίζηνηρν board (ηειεπηαίεο αθίμεηο) γηα λα ηα ζπκπεξηιάβεηε. 42

43 Pinterest Best Practices Η εταιρία τροφίμων Whole Foods χρησιμοποιεί boards συμβουλών οδηγιών για να εδραιωθεί ως αξιόπιστη φίρμα Πσο ζα δνπιέςεη γηα εζάο: Θεηηθά ζηνηρεία: Δμαζθάιηζε ηεο θήκεο ηνπο: Οη ζπληαγέο θαη νη ζπκβνπιέο είλαη πνιύ θαιόο ηξόπνο γηα πξνώζεζε κηαο ζρεηηθήο θίξκαο. Όπνηε νη ρξήζηεο ζθεθηνύλ λα καγεηξέςνπλ έλα θαγεηό ή πώο λα δηαηεξήζνπλ ηηο θξάνπιεο ζην ςπγείν γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα, ζα θάλνπλ αζπλαίζζεηα θαη ζπζρέηηζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε θίξκα. Δίηε είλαη ζπκβνπιέο νκνξθηάο, πγηεηλέο ζπληαγέο ή θνξνινγηζηηθέο ππεξεζίεο, ε επηρείξεζή ζαο έρεη θάηη λα πξνζθέξεη. Δδξαησζείηε κέζσ ηνπ Pinterest σο αμηόπηζηε πεγή ζπκβνπιώλ θαη ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ θαη απνθηήζηε λένπο πειάηεο. Δίζηε εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ζαο. Γξάςηε κεξηθέο ζπκβνπιέο θαη δεκνζηεύζηε ηεο ηαθηηθά θαη ζηαδηαθά. 43

44 Pinterest Best Practices Η κοινότητα ταξιδιωτών Jetsetter χρησιμοποιεί boards διαγωνισμών για να δραστηριοποιήσει τους θαυμαστές της Σν Pinterest είλαη θαηάιιειν γηα δηαγσληζκνύο θσηνγξαθίαο. Ζ εηαηξία Jetsetter μεθίλεζε αληίζηνηρα board θαη δήηεζε από ηνπο ζαπκαζηέο ηεο λα δεκνζηεύζνπλ θσηνγξαθίεο κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, θάιεζαλ έλα δηάζεκν πξόζσπν γηα ην ξόιν ηνπ θξηηή θαη νη ρξήζηεο ηα θαηέθιεηζαλ κε ηα pin ηνπο. Θεηηθά ζηνηρεία: Αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλόηεηα ζαπκαζηώλ ηεο. Δκπινθή δηάζεκνπ πξνζώπνπ σο θηιηθή ζπκκεηνρή Πσο ζα δνπιέςεη γηα εζάο: Δπηιέμηε ζέκα, επηιέμηε θξηηή θαη δεηήζηε από ηελ θνηλόηεηα ησλ online νπαδώλ ζαλ λα θάλεη ηα ππόινηπα. 44

45 χέση χρήσης διαφορετικών κοινωνικών δικτύων 45

46 Google + (plus) To Google+ πξνζθέξεη κηα πιεζώξα παξνρώλ γηα ηα επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα πξνσζήζνπλ ην πεξηερόκελό ηνπο. Βνεζάεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο εκθάληζή ηεο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζην Google. Πνιιέο κηθξέο ή κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο μεθηλώληαο ηελ πξνβνιή ηνπο κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζπλήζσο αθήλνπλ απ έμσ ην Google εθ. ελεξγνί ρξήζηεο. 46

47 Google + (plus) Γεκηνπξγία Google+ Page 47

48 Google + (plus) Γεκηνπξγία Google+ Page 48

49 Google + (plus) Δπηβεβαηώζηε ην site θαη ηε δηεύζπλζε Από ηε ζειίδα «Πιεξνθνξίεο» ηεο ζειίδαο ζην Google+ ζηελ ελόηεηα «ύλδεζκνη» επηιέμηε «ύλδεζε Ηζηνζειίδαο» θαη αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο. 49

50 Google + (plus) πλδέζηε απεπζείαο ην site ζαο κε ηε ζειίδα ζαο ζην Google+ To Google+ badge επηηξέπεη ηε ζύλδεζε ηεο ζειίδαο ζαο ζην Google+ κέζσ ηνπ site ζαο. Οη επηζθέπηεο ζαο κπνξνύλ λα ζαο αθνινπζήζνπλ ζην Google+ ρσξίο λα θύγνπλ από ηε ζειίδα ζαο. Υξεζηκνπνηώληαο απηή ηε ζύλδεζε ζα απμεζεί ην θνηλό ζαο ζην Google+ κέζσ ηνπ site ζαο αιιά θαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. 50

51 Google + (plus) Γηα ηνπηθέο επηρεηξήζεηο Σν Google+ αληηθαηέζηεζε ην Google Places Οη πειάηεο ζαο πνπ έρνπλ πξνθίι ζην Google+ κπνξνύλ λα γξάςνπλ αμηνινγήζεηο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο αθόκε θαη αλ εζείο δελ έρεηε ελεξγή δξαζηεξηόηεηα ζην Google+. Γηαηί είλαη ηόζν ζεκαληηθό γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο; Πινύζην πιηθό ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζην Google, κε θσηνγξαθίεο, ράξηε θαη αμηνινγήζεηο. 51

52 Google + (plus) Δπηβεβαίσζε δηεύζπλζεο ηνπηθήο επηρείξεζεο 52

53 Google + (plus) Δπηβεβαίσζε δηεύζπλζεο ηνπηθήο επηρείξεζεο κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή θσδηθνύ επηβεβαίσζεο 53

54 Google + (plus) Αμηνινγήζεηο Δπηρείξεζεο από ρξήζηεο 54

55 Google + (plus) Δλεξγή παξνπζία ζηα smartphones κε ηελ εθαξκνγή Google+ Local γηα iphone θαη Android 55

56 Google + (plus) Αλ δηαζέηεηε Blog, από ηελ ελόηεηα ύλδεζκνη ηνπ πξνθίι ζαο ζην Google+ πξνζζέζηε έλα link ζηε ζειίδα πιεξνθνξηώλ εθδόηε πνπ πεξηέρεηε ζην blog ζαο. 56

57 Google + (plus) Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ζύλδεζε, ε θσηνγξαθία ζαο ζην Google+ πξνθίι ζαο ζα εκθαλίδεηαη απηόκαηα δίπια ζηα άξζξα ζαο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζην Google. 57

58 Google + (plus) Οξγαλώζηε ηνπο θύθινπο ζαο Έλα ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην Google+ από ην Facebook, ην Twitter, θαη άιια δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα είλαη ν ηξόπνο δηαζύλδεζεο κε άιινπο ρξήζηεο. Μέζσ ησλ θύθισλ κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε άιινπο ρξήζηεο ή εηαηξίεο, λα αιιειεπηδξάηε καδί ηνπο θαη λα νξγαλώλεηε ην δίθηπό ζαο κε όπνην ηξόπν ζαο αξέζεη. 58

59 Google + (plus) Google+ Hangouts Αλ δελ είζηε ζε ζέζε λα επελδύζεηε ζε έλα ινγηζκηθό webinar ή ινγηζκηθό online meeting ηόηε ην Google+ hangouts απνηειεί ζπνπδαία δσξεάλ ελαιιαθηηθή. Μπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κέρξη θαη 10 άηνκα κε βίληεν, ελώ έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα κνηξαζηείηε ην βίληεν δσληαλά κέζσ YouTube ρσξίο πεξηνξηζκό ζηνλ αξηζκό ησλ απνδεθηώλ. 59

60 Foursquare To Foursquare είλαη κηα ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο βαζηζκέλε ζηελ ηνπνζεζία γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, όπσο ηα smartphones. Οη ρξήζηεο θάλνπλ "check in" ζε ρώξνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή ζην smartphone ηνπο, αληαιιάζζνπλ κελύκαηα θεηκέλνπ είηε επηιέγνπλ από κία ιίζηα από ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε. 50 εθ ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο αθήλνπλ αμηνινγήζεηο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ επηζθέπηνληαη. Αλ ε επηρείξεζή ζαο βξίζθεηαη ήδε ζην foursquare κπνξείηε λα απνθηήζεηε ηε δηαρείξηζε κε κηα δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο (πεξηιακβάλεη $20 θόζηνο ελεξγνπνίεζεο) 60

61 Διασυνδέστε τους Offline πελάτες σας με την Online παρουσία σας Ζ θαιύηεξε ζηηγκή γηα λα δηαζπλδεζείηε online κε ηνπο πειάηεο ζαο είλαη όηαλ απηνί βξίζθνληαη ήδε ζην ρώξν ηεο επηρείξεζήο ζαο. Ση θάλνπλ νη πειάηεο ζαο κόιηο έξζνπλ ζηελ επηρείξεζή ζαο; 61

62 Διασυνδέστε τους Offline πελάτες σας με την Online παρουσία σας Πηζαλόηαηα έξρνληαη ζην ρώξν ππνδνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηκέλνπλ γηα έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα εθεί ή ζην ρώξν αλακνλήο. Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηνδηθά ή ηειενξάζεηο γηα λα θξαηάλε ηνπο πειάηεο ηνπο απαζρνιεκέλνπο ρσξίο λα βαξεζνύλ ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα. Αλ παξαηεξήζεηε ηη θάλνπλ ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ζα δηαπηζηώζεηε όηη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο νύηε δηαβάδνπλ πεξηνδηθό, νύηε βιέπνπλ ηειεόξαζε, αιιά ρξεζηκνπνηνύλ ην smartphone ηνπο. Απηή είλαη ε ηέιεηα ζηηγκή λα δηαζπλδεζείηε καδί ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 62

63 Διασυνδέστε τους Offline πελάτες σας με την Online παρουσία σας Εεηήζηε ηνπο λα θάλνπλ "check in" ζην Facebook ή ζην Foursquare. Εεηήζηε ηνπο λα θάλνπλ "like" ζηε ζειίδα ζαο ζην Facebook γηα λα κείλεηε ζε επαθή. Εεηήζηε ηνπο λα ζαο αθνινπζήζνπλ ζην Twitter γηα λέα θαη ελεκεξώζεηο. Τπελζπκίζηε ηνπο λα αλεβάζνπλ κηα θσηνγξαθία «πξηλ θαη κεηά» ζην Instagram ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία πνπ έιαβαλ. Οη πειάηεο νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα κελ θάλνπλ ηίπνηα από ηα παξαπάλσ, αιιά δίλνληάο ηνπο δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, έρεηε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηαο επηηπρίαο. Με μερλάηε λα θξαηάηε επαθή κε ηνπο δηθηπσκέλνπο ζαο πειάηεο online γηα λα βειηηώζεηε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ εκπεηξία ηνπο από ηελ επηρείξεζή ζαο θαη λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα ζαο επηζθεθηνύλ μαλά. 63

64 Διασυνδέστε τους Offline πελάτες σας με την Online παρουσία σας 64

65 QR Code (Quick Response Code) Ο θώδηθαο QR είλαη barcode δύν δηαζηάζεσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ ηαπσληθή εηαηξεία Denso -Wave ην Τύπνη δεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ Text Contact Details (VCARD) Website URL Event (VCALENDAR) Telephone Number Google Maps Location SMS Message Wifi Login (γηα Android) Address Paypal Buy Now Link Message YouTube Video QR code generator: 65

66 SEO Search Engine Optimization Σν SEO (search engine optimization) είλαη, ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο κηαο ηζηνζειίδαο κε ζθνπό ηελ θαηάηαμε ηεο ζε πςειόηεξεο ζέζεηο απνηειεζκάησλ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο. 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 SEO Search Engine Optimization 71

72 SEO Search Engine Optimization Στο on page optimization, το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά που μπορείτε να κάνετε μζςα ςτθν ιςτοςελίδα ςασ, για να βελτιώςετε τθν κατάταξθ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ και Στο off page optimization, που περιλαμβάνει όλουσ τουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν κατάταξθ μιασ ιςτοςελίδασ. Το on page optimization επθρεάηει τθν κατάταξθ ενόσ website κατά 20% με 30%, ενώ το off page optimization κατά 70% με 80%. 72

73 On Page SEO Meta Tags (Title tag, description tags) Πνηόηεηα πεξηερνκέλνπ Permalinks Keyword density Internal link structure Image Έλα sitemap bounce rate Χξόλνο παξακνλήο ελόο επηζθέπηε ζηελ ηζηνζειίδα 73

74 Off Page SEO Εηζεξρόκελα links πξνο ην site (backlinks) 74

75 Off Page SEO Σύπνη εηζεξρόκελσλ link θαη πώο λα ηα απνθηήζεηε 75

76 Απόκτηση Ποιοτικών Links Blogs θαη Forums Online directories Social media (Facebook, YouTube, Pinterest θιπ) Article marketing Αλάιπζε θίλεζεο θαη δεκνηηθόηεηαο ελόο site 76

77 Google Penguin Update Απξίιηνο 2012 Αιγόξηζκνο ηεο Google γηα ηελ εμάιεηςε ρακειήο πνηόηεηαο backlinks (black hat techniques) 77

78 Google Hummingbird Update επηέκβξηνο 2013 Έσο ηόηε ε Google πξνζπαζνύζε λα καο θέξεη ηα πην ζρεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνύζακε ζηελ αλαδήηεζε. Πιένλ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην εξώηεκα εμ νινθιήξνπ θαη λα απαληήζεη ζηελ εξώηεζε. Επηδηώθεη λα βξεη ην λόεκα ηνπ εξσηήκαηνο πέξα από ηηο ιέμεηο πνπ ην απαξηίδνπλ. 78

79 Εργαλείο Ανάλυσης των links "Penguin 3.0 is Coming Soon. Will Your Site Survive?" 79

80 Μερίδια Αγοράς των Μηχανών Αναζήτησης Παγκοσμίως 80

81 Κινέζικη Μηχανή Αναζήτησης Κηλέδνη ρξήζηεο ηνπ Internet 570 εθ. 242 εθ. πξαγκαηνπνηνύλ online αγνξέο. Σν 90% ησλ εηαηξηθώλ αγνξώλ μεθηλάλε κε έξεπλα ζην δηαδίθηπν. Σν 2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κίλα online αγνξέο αμίαο $213 δηο Σελ ίδηα ρξνληά ζηηο ΖΠΑ δαπαλήζεθαλ $225 δηο. 81

82 Δημοφιλή site μη διαθέσιμα στην Κίνα Google YouTube Facebook Twitter BlogSpot 82

83 Marketing 83

84 84

85 85

86 Marketing Άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Σν επηηξέπεη άκεζε B2C ή B2B επηθνηλσλία ελώ παξάιιεια επηηξέπεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία, εάλ ρξεηάδεηαη ή είλαη επηζπκεηό. Οη επηθνηλσλίεο κπνξνύλ λα πάξνπλ ηε κνξθή ελόο απινύ κελύκαηνο κε ηε κνξθή text, κηαο ειεθηξνληθήο «θάξηαο» γεκάηεο θσηνγξαθίεο, κηαο HTML δηαθήκηζεο κε ρξώκαηα θαη γξαθηθά, ή ελόο αξρείνπ video θαη ήρνπ. 86

87 Marketing ε αληίζεζε κε δηαθήκηζε ζε έληππν κέζν, έλα δηαθεκηζηηθό ζηελ ηειεόξαζε, έλα δηαθεκηζηηθό spot ζην ξάδην, ή νηηδήπνηε άιιν, ε πξνώζεζε κέζσ ελζαξξύλεη θαη δηεπθνιύλεη ηελ άκεζε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία. Σν κήλπκα λα είλαη απόιπηα μεθάζαξν: «Ιάλε click εδώ γηα λα πάξεηο απηό», ή «Επηζθεθζείηε απηόλ ηνλ δηθηπαθό ηόπν ζε απηή ηελ δηεύζπλζε γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα». 87

88 Marketing Χτίσιμο μιας ποιοτικής λίστας Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ κία πνηνηηθή ιίζηα είλαη δύν: 1. Η πεγή ησλ επηζθέςεσλ (Από πνύ πξνέξρνληαη νη επηζθέπηεο ζηελ ζειίδα ζαο θαη ηη αληάιιαγκα ηνπο πξνζθέξεηε γηα λα γίλνπλ κέξνο ηεο ιίζηαο ζαο) 2. Η παξνρή αληαιιάγκαηνο 100 αμηόπηζηεο δηεπζύλζεηο είλαη θαιύηεξεο από 1000 αγνξαζκέλεο 88

89 Marketing Οι πηγές επισκεψιμότητας κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο 1) Syndication Πξόθεηηαη γηα επηζθέπηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην πξντόλ, έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ην αγνξάζνπλ θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα αγνξάζεη θάηη αληίζηνηρν πξόζθαηα. 2) Endorsed Traffic Πξόθεηηαη γηα επηζθέςεηο πνπ πξνέξρνληαη από ζπζηάζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο θέξλεη πνιύ πνηνηηθνύο επηζθέπηεο. 3) PPC Advertising Οη γλσζηέο δηαθεκίζεηο ηνπ Google Adwords θαη νη Facebook Ads. Λπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ζειίδα PPC advertising. 89

90 Marketing Οι πηγές επισκεψιμότητας κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο 4) SEO Μηχανές Αναζήτησης Πξόθεηηαη γηα ηηο θιαζζηθέο νξγαληθέο επηζθέςεηο από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Πνιύ ζεκαληηθέο ζε πνζόηεηα όρη όκσο θαη ηόζν ζε πνηόηεηα. 5) Social Media Επηζθέςεηο από ην Facebook, ην Twitter θιπ. Λέρξη ζηηγκήο δελ δίλνπλ θαη πνιύ πνηνηηθέο επηζθέςεηο. Φαληάδνκαη πσο ζα βξεζνύλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αιίεπζε πνηνηηθώλ επηζθέςεσλ από απηά ηα κέζα, όκσο κέρξη ζήκεξα γίλεηαη πνιύ θαζαξία γηα ην ηίπνηα. 90

91 Marketing Οι πηγές επισκεψιμότητας κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο 4) SEO Μηχανές Αναζήτησης Πξόθεηηαη γηα ηηο θιαζζηθέο νξγαληθέο επηζθέςεηο από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Πνιύ ζεκαληηθέο ζε πνζόηεηα όρη όκσο θαη ηόζν ζε πνηόηεηα. 5) Social Media Επηζθέςεηο από ην Facebook, ην Twitter θιπ. Λέρξη ζηηγκήο δελ δίλνπλ θαη πνιύ πνηνηηθέο επηζθέςεηο. Φαληάδνκαη πσο ζα βξεζνύλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αιίεπζε πνηνηηθώλ επηζθέςεσλ από απηά ηα κέζα, όκσο κέρξη ζήκεξα γίλεηαη πνιύ θαζαξία γηα ην ηίπνηα. 91

92 Marketing Το αντάλλαγμα Επηπιένλ έθπησζε πκκεηνρή ζε θιήξσζε κε δώξα Απνθιεηζηηθή ελεκέξσζε γηα πξνζθνξέο 92

93 Χαρακτηριστικά μιας Ποιοτικής Λίστας Πνηόηεηα = ε ηθαλόηεηα ελόο εγγεγξακκέλνπ ζηελ ιίζηα καο, λα: Γηαβάζεη Να αληαπνθξηζεί Να εκπιαθεί 93

94 υμβουλές για ηθικό και σωστό Marketing Ζεηήζηε ηελ άδεηα ηνπ ρξήζηε γηα λα ζηείιεηε (opt in) Λελ αγνξάδεηε έηνηκεο ιίζηεο (θίλδπλνο spam) Λελ ζηέιλεηε κε ζπρλόηεηα πνπ ζα ελνριήζεη Λελ ζηέιλεηε πνιιά automated s Ιάληε εύθνιε ηελ επηινγή ηνπ unsubscribe ζηνλ ρξήζηε Αθαηξέζηε άκεζα όζνπο δήηεζαλ λα κελ είλαη ζηε ιίζηα ζαο Ειέγμηε ηε ιίζηα ζαο γηα soft bounce & hard bounce 94

95 υμβουλές για ηθικό και σωστό Marketing Λε ζηέιλεηε απξόζσπα Λελ βάιεηε ζαλ απαληεηηθό ην απξόζσπν εηαηξηθό π.ρ. αιιά πρ ην Δώζηε ηελ επηινγή ηα s λα είλαη θαη ζε text version Σα s λα δηαβάδνληαη θαη από ηα θηλεηά Ειέγμηε ην πξηλ ην ζηείιεηε 95

96 Μετρήσιμα στοιχεία στο marketing Bounce rate (% s πνπ δελ παξαδόζεθαλ) Delivery rate (% s πνπ παξαδόζεθαλ) List growth rate (% λέσλ δηεπζύλζεσλ s) Click through rate sharing Conversion rate Revenue per sent Open rate Unsubscribe rate 96

97 Article Marketing Έλα θαιό άξζξν ζαο δίλεη αμηνπηζηία είλαη ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο ζηνλ απξόζσπν θόζκν ηνπ δηαδηθηύνπ. Με ηελ θαηαρώξεζε πνηνηηθώλ άξζξσλ ζε δηάθνξα websites, θεξδίδεηε αλαγλώξηζε θαη αμηνπηζηία. 97

98 Article Marketing Είλαη ε ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε άξζξσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ιέμεηο θιεηδηά (keywords) νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα πξντόληα - ππεξεζίεο ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο. Είλαη κηα έμππλε κέζνδνο πξνώζεζεο ηζηνζειίδσλ θαη νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηάο ηνπο. αο θαζηεξώλεη ζαλ απζεληία ζηνλ ηνκέα ζαο. Έλα θαιό άξζξν ζαο δίλεη αμηνπηζηία ην νπνίν νδεγεί ζε επηζθεςηκόηεηα. αο πξνζζέηεη 1 backlink (ζύλδεζκν) πξνο ηελ ηζηνζειίδα ζαο. 98

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα