Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick"

Transcript

1

2 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραµµάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας), το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick της Κύπρου σε συνεργασίας µε τους τοπικούς εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης)! Επιστηµονική - Οργανωτική επιτροπή Έλενα Γρίβα, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Δηµήτριος Κουτσογιάννης, αν. καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ντίνας, καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Στάµου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος Σωφρόνιος Χατζησαββίδης, καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.!! Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου: Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη», ηµεροµηνία πρόσβασης: ηη/µµ/εε

3

4

5

6

7

8 Προσέγγιση του προφορικού και του γραπτού λόγου µέσα από κείµενα ειδησεογραφίας: εισαγωγή στοιχείων κριτικού γραµµατισµού στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες. Μαρίνα Κοκκινίδου Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract Texts produced by social institutions and everyday practice in today's globalized society are multimodal. Thus, in order to understand, evaluate and produce them it is necessary to familiarize oneself with different communication means and resources, fact that leads to an increasing demand for different forms of literacy at all levels and types of education. If modern society is characterized by a plethora of different type of texts, then the understanding of the ideology and social practices that they include favourites the formation of active students in education as well as active citizens in modern democracies. Critical literacy proposes an approach to language teaching that serves the above goals, both in first and in second language acquisition process. Currently, second/foreign language acquisition is deemed successful when individuals reproduce structures, vocabulary, or types of texts used with different communication needs (i.e. a product of communicative and genre-based approaches to second/foreign language teaching). However, there is the possibility to use a critical literacy approach alongside current teaching methods. This paper aims to present methods to incorporate critical literacy principles into teaching Modern Greek as a second/foreign language within adult language learning classrooms (intermediate level-b2). The teaching suggestions of this paper were created in order to present the characteristics of spoken and written language through texts of news reports, to help students define and recognize such characteristics, and to allow students to understand the different social practices that oral and written communication integrate. 1. Εισαγωγή Τα κείµενα που παράγονται στο πλαίσιο των θεσµών και της καθηµερινής πρακτικής είναι ποικίλα και ως επί το πλείστον πολυτροπικά. Για τον λόγο αυτό η κατανόηση και η παραγωγή τους προϋποθέτουν οικείωση µε διαφορετικά µέσα και επικοινωνιακούς πόρους και συνεπάγονται αύξηση των απαιτήσεων σε είδη γραµµατισµού στις περισσότερες µορφές εκπαίδευσης (Μητσικοπούλου, 2001). Αν οι 1

9 σύγχρονες κοινωνίες είναι βασισµένες στη γνώση και χαρακτηρίζονται από πληθώρα κειµενικών ειδών, η κατανόηση των ιδεολογιών και των κοινωνικών πρακτικών που τα συνέχουν καθίσταται απαραίτητη για τη δηµιουργία όχι µόνον ενεργών υποκειµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ενεργών πολιτών σε µια δηµοκρατική κοινωνία (Fairclough, 1999: 71), στόχος που µπορεί να υπηρετηθεί µε την εισαγωγή πρακτικών κριτικού γραµµατισµού σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης. 2. Ο κριτικός γραµµατισµός στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας Ο κριτικός γραµµατισµός, ο οποίος προτείνει µια προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία που θα επιδιώξει την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί την αναγκαιότητά του στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Εκεί θα διεκδικήσει τη δηµιουργία κριτικά σκεπτόµενων εγγράµµατων υποκειµένων που θα διαµορφώσουν, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, την αναγκαία κριτική γλωσσική επίγνωση για τον σκοπό αυτό. Τι γίνεται όµως στις τάξεις εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας; Εδώ κυριαρχεί η αγωνία για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας που θεωρείται µορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης η οποία εµπεριέχει κανονικότητες που κατακτώνται µε τη χρήση (Χατζησαββίδης, 2011: 3). Εδώ η γνώση δεν αµφισβητείται 1 και οι τρόποι επικοινωνίας κρίνονται ως αποτελεσµατικοί όταν αναπαράγουν ήδη υπάρχουσες δοµές ή τύπους κειµένων στις κατάλληλες περιστάσεις (επικοινωνιακή και κειµενοκεντρική προσέγγιση) 2. Αποδεικνύεται όµως από σχετικές έρευνες (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012) ότι και στο πλαίσιο της επικοινωνιακής και κειµενοκεντρικής προσέγγισης που κυριαρχούν υπάρχει χώρος για εισαγωγή στοιχείων κριτικού γραµµατισµού συµπληρωµατικά και όχι εναλλακτικά (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012: 9). Η κριτική προσέγγιση κειµένων µε στόχο την αποκάλυψη και αποδόµηση ιδεολογικών στάσεων που κατασκευάζει το κείµενο είναι σηµαντική και για τους σπουδαστές µιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, οι οποίοι πολλές φορές ενώ κατανοούν 1 Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής και της κειµενοκεντρικής προσέγγισης στη διδασκαλία της γλώσσας δεν υπάρχει εστίαση στην κριτική διάγνωση των προϋποθέσεων της επικοινωνίας όπως αυτή εξελίσσεται στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής περίστασης, αλλά οι συσχετίσεις γλωσσικών ποικιλιών και επικοινωνιακών περιστάσεων όπως και οι κυρίαρχες επικοινωνιακές συµβάσεις γίνονται αποδεκτές ως δεδοµένες και αναπαράγονται χωρίς να αµφισβητούνται (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2010: 113). Επίσης για το θέµα αυτό βλ και Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010: Ενδεικτικά βλ. Ματσαγγούρας, 2004: , Μήτσης, 2004: 28-29, Χαραλαµπόπουλος, 1999 και Χατζησαββίδης,

10 ένα γραπτό ή προφορικό κείµενο, υστερούν στην κατανόηση αναφορών στο περικείµενο, γεγονός που τους στερεί σηµαντικές διαστάσεις νοήµατος και σύνδεσης µε τον πολιτισµό και την κοινωνία της οποίας τη γλώσσα προσπαθούν να κατακτήσουν. Υπάρχουν µαρτυρίες σπουδαστών που αναφέρουν ότι στο στάδιο της εκµάθησης της ξένης γλώσσας οι ίδιοι λόγω της έλλειψης κατανόησης των παραπάνω στοιχείων αισθάνθηκαν ως αντικείµενα χειραγώγησης (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012:4). Για τον λόγο αυτό η εµβάθυνση στην υπόρρητη ιδεολογία του λόγου συνιστά ένα στοιχείο το οποίο θα προσθέσει ενδιαφέρον ιδιαίτερα σε τάξεις ενηλίκων και εποµένως θα ενισχύσει το κίνητρό τους για µάθηση, η οποία δεν θα περιορίζεται στην κατάκτηση κάποιων γλωσσικών στοιχείων ή επικοινωνιακών δεξιοτήτων αλλά θα φτάσει «στην ουσία των πραγµάτων», στην κατανόηση και διαπραγµάτευση ιδεολογιών που υφίστανται στην κοινωνία της γλώσσας στόχου. Συνδυάζοντας λοιπόν αρχές της επικοινωνιακής και της κειµενοκεντρικής προσέγγισης µε στοιχεία κριτικού γραµµατισµού θα αναπτυχθούν οι διδακτικές προτάσεις της παρούσας εργασίας µέσα από κείµενα ειδησεογραφίας, σκοπεύοντας στην επίγνωση από τη µεριά των σπουδαστών των χαρακτηριστικών δύο θεµελιωδών µορφών επικοινωνίας, δηλαδή του προφορικού και του γραπτού λόγου, των διαφορετικών κοινωνικών πρακτικών που συνιστούν στη γλώσσα στόχο αλλά και της σηµασίας γενικότερα των κειµενικών και γλωσσικών επιλογών σε κάθε µορφή επικοινωνίας, παράλληλα µε την ανάπτυξη της γλωσσικής τους ικανότητας. 3. Προφορικός και γραπτός λόγος Αν ο προφορικός λόγος µε τον αυθορµητισµό και την αµεσότητά του καλύπτει καθηµερινές, άµεσες ανάγκες, ο γραπτός λόγος ιστορικά συνδέθηκε µε τις πιο επίσηµες περιστάσεις της ανθρώπινης επικοινωνίας λόγω της αντοχής του στον χρόνο (Πολίτης 2001, Τσιπλάκου, 2007). Για µακρές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, άλλωστε, ο γραπτός λόγος ήταν προνόµιο των λίγων (συµβαίνει και σήµερα σε ορισµένες κοινωνίες) ενώ παράλληλα αποτελούσε και αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή επικοινωνίας των επίσηµων θεσµών και των κέντρων εξουσίας. Αν και σχηµατικά φαίνεται ότι ο γραπτός λόγος συνήθως είναι σχεδιασµένος, αποπλαισιωµένος, απρόσωπος, τυπικός ενώ ο προφορικός απροσχεδίαστος, πλαισιωµένος, διαδραστικός, µη τυπικός (Στάµου & Γρίβα, 2012: 1149), εντούτοις τα όρια µεταξύ τους κλονίζονται στην εποχή µας λόγω κυρίως της τεχνολογίας (Halliday, 1999: 31). Σήµερα στα αυθεντικά κείµενα τα χαρακτηριστικά του 3

11 προφορικού και του γραπτού λόγου συνήθως συνυπάρχουν καθιστώντας τα περισσότερα από αυτά υβριδικά (Πολίτης, 2001, Στάµου & Γρίβα, 2012:1149). Άλλωστε η υβριδικότητα, η ετερογένεια, η διακειµενικότητα χαρακτηρίζουν την εποχή µας αφού τα όρια µεταξύ των διαφορετικών πεδίων και πρακτικών είναι συχνά ρευστά και ανοιχτά σε ένα περικείµενο ταχείας και έντονης κοινωνικής αλλαγής (Fairclough, 1999: 76). Έτσι ο επίσηµος προφορικός λόγος µιας διάλεξης ή ο φιλικός και οικείος γραπτός λόγος ενός µηνύµατος στο κινητό τηλέφωνο, η συνέντευξη για δουλειά και το ηλεκτρονικό µήνυµα ( ) σε έναν φίλο, τα κείµενα στο διαδίκτυο, που ενώ είναι γραπτά συνοδεύονται από εικόνες ή βίντεο και ταυτόχρονα παραπέµπουν µε υπερσυνδέσεις σε άλλα κείµενα, αποτελούν κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας. Έχει λοιπόν σηµασία οι σπουδαστές της δεύτερης/ξένης γλώσσας να είναι σε θέση να συνειδητοποιούν τα χαρακτηριστικά του προφορικού και του γραπτού λόγου στη γλώσσα που µαθαίνουν, ώστε να µπορούν να ερµηνεύσουν την παρουσία, την απουσία ή τη µείξη τους, να αποκρυπτογραφούν τις κοινωνικές πρακτικές που εµπεριέχουν ή τις ιδεολογικές παραδοχές που κρύβει η χρήση τους και να αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούν την κοινωνικοπολιτική και πολιτισµική τους ευαισθητοποίηση στη γλώσσα στόχο, ώστε να την κατανοούν πληρέστερα και να επιλέγουν τους τύπους της αποτελεσµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες τους στις διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις. 4. Ο στόχος των διδακτικών προτάσεων Στόχος των διδακτικών προτάσεων της παρούσας εργασίας είναι να θιγούν τα παραπάνω θέµατα σε µια παρουσίαση του προφορικού και του γραπτού λόγου µέσα από κείµενα ειδησεογραφίας, η οποία αναπτύσσεται σε τέσσερις διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε πολυπολιτισµικές τάξεις ξένων ενηλίκων σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας, µέσου επιπέδου ελληνοµάθειας (Β2), όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages, 2001: 23). Οι επιµέρους στόχοι των διδακτικών προτάσεων είναι: η συνειδητοποίηση από µέρους των σπουδαστών των χαρακτηριστικών του προφορικού και του γραπτού λόγου και η κριτική συνειδητοποίηση των λειτουργιών αλλά και των κοινωνικών πρακτικών που αναπτύσσονται µέσω αυτών, µε την ταυτόχρονη 4

12 καλλιέργεια των γλωσσικών τους δεξιοτήτων (δηλαδή την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Οι προτάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να λαµβάνουν υπόψη το γλωσσικό επίπεδο των σπουδαστών, τις γλωσσικές τους ανάγκες και επιπλέον τα ενδιαφέροντά τους, στοιχείο σηµαντικό στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίοι συνήθως επιδεικνύουν, και είναι καλό να επιδεικνύουν, µεγαλύτερο βαθµό εµπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία µετέχουν ως εκπαιδευόµενοι (Καψάλης & Παπασταµάτης, 2000: 10-16). 5. Το προφίλ των σπουδαστών Η τάξη στην οποία απευθύνονται οι διδακτικές προτάσεις είναι µια τάξη ξένων ενηλίκων, οι οποίοι µαθαίνουν ελληνικά λόγω σπουδών, εργασίας ή οικογενειακών ή/και προσωπικών δεσµών µε τη χώρα µας (συγγενείς, σύζυγος κτλ). Προερχόµενοι απ όλα τα µέρη του κόσµου, έχουν απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ πολλοί είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακών τίτλων. Τα παραπάνω είναι τα συνήθη χαρακτηριστικά των τάξεων του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 3. Το µέσο επίπεδο ελληνοµάθειας (Β2), για το οποίο αναπτύσσονται οι προτάσεις, χαρακτηρίζει τον ανεξάρτητο χρήστη της γλώσσας (independent user, vantage) σύµφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages, 2001: 23-24). Αυτό σηµαίνει ότι οι σπουδαστές είναι ικανοί να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειµένου, τόσο για συγκεκριµένα όσο και για αφηρηµένα θέµατα, µπορούν να συνδιαλέγονται µε σχετική άνεση και αυθορµητισµό στις περισσότερες περιπτώσεις και να διεξάγουν µια οµαλή επικοινωνία µε φυσικούς οµιλητές της γλώσσας. Μπορούν να παραγάγουν σαφή κείµενα για ένα ευρύ φάσµα θεµάτων και να εξηγήσουν µια άποψη µε επιχειρήµατα. Όσον αφορά ιδιαίτερα την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου: µπορούν να κατανοήσουν εκτεταµένο προφορικό λόγο και διαλέξεις µε την προϋπόθεση ότι το θέµα δεν είναι ιδιαίτερα άγνωστο, όπως επίσης και τις περισσότερες ειδησεογραφικές και ενηµερωτικές εκποµπές της τηλεόρασης 3 Βλ. Ευσταθιάδης κ.ά., 2001: αλλά και σύµφωνα µε την προσωπική εµπειρία της γράφουσας, η οποία είναι µέλος του µόνιµου διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 5

13 και να καταλάβουν τις περισσότερες ταινίες που δεν αποκλίνουν από την κοινή νεοελληνική. Επίσης, µπορούν να κατανοήσουν άρθρα και αναφορές που σχετίζονται µε σύγχρονα προβλήµατα, στα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν συγκεκριµένες στάσεις ή απόψεις, να αναγνωρίζουν την πρόθεση και τον σκοπό των αποσπασµάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφηµερίδες, περιοδικά κτλ. αλλά και κάποια κείµενα της σύγχρονης νεοελληνικής πεζογραφίας Κριτήρια επιλογής των κειµένων Τα κείµενα ειδησεογραφίας που επιλέγονται είναι αυθεντικά και πολυτροπικά: τρία γραπτά κείµενα που συνοδεύονται από φωτογραφίες, δηµοσιευµένα σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και ένα βίντεο µε µια συνέντευξη, όλα για το ίδιο θέµα. Η επιλογή αυθεντικών κειµένων είναι κοινή πρακτική πλέον στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής αλλά και της κειµενοκεντρικής προσέγγισης, αφού γίνεται προσπάθεια καθώς κατακτάται η γλώσσα από τους σπουδαστές να συνδέεται συγχρόνως µε συγκεκριµένα κειµενικά είδη και κοινωνιοπολιτισµικά πλαίσια χρήσης, µε σκοπό πάντα την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012: 6, Παπαδοπούλου, 1996). Αυθεντικά όµως κείµενα χρησιµοποιούνται και στο πλαίσιο των αρχών του κριτικού γραµµατισµού. Επιπλέον, επειδή τα κείµενα, όπως ειπώθηκε, είναι ειδησεογραφικά, είναι εύκολα προσβάσιµα στον καθένα αφού βρίσκονται στο διαδίκτυο, έχουν άµεσες αναφορές στο κοινωνικοπολιτικό περικείµενο και για τον λόγο αυτό ενδείκνυνται για διδακτικές εφαρµογές µε στόχο την κριτική γλωσσική επίγνωση µια και θεωρούνται κατεξοχήν φορείς ιδεολογικών στάσεων (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012: 4). Η είδηση που επιλέγεται να παρουσιαστεί ανήκει στον χώρο του πολιτισµού και αφορά µια εκδήλωση προς τιµήν ενός γνωστού µουσικοσυνθέτη από ένα σχολείο της ελληνικής περιφέρειας. Οι λόγοι για την επιλογή της συγκεκριµένης είδησης ήταν ότι προέρχεται από τον χώρο του πολιτισµού και εδικά της µουσικής, η οποία είναι από τα δηµοφιλέστερα θέµατα µεταξύ σπουδαστών διαφορετικής προέλευσης και ότι είναι ενδιαφέρον αλλά και σχετικά απλό θέµα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιορισµένη γνώση της ελληνικής κοινωνίας και γλώσσας. 4 Αλεξανδρή κ.ά., Αναλυτικό Πρόγραµµα Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ., επίπεδο Β2 και Αντωνοπούλου, Βογιατζίδου & Τσαγγαλίδης, 2013:

14 7. Ενδεικτικός σχεδιασµός της διδασκαλίας Η προτεινόµενη διάρκεια της διδασκαλίας είναι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. Το υλικό, δηλαδή τις ανακοινώσεις και το βίντεο από ιστοσελίδες του διαδικτύου το παρακολουθούν οι σπουδαστές από την/τις οθόνη/ες του/των ηλεκτρονικού/ών υπολογιστή/ών της τάξης είτε από εκτυπώσεις των ανακοινώσεων και φωτοτυπίες µε µεταγραµµένο το κείµενο της συνέντευξης Πρώτη ώρα: Εισαγωγή Γίνεται µια αρχική συζήτηση µε θέµα τον προφορικό και τον γραπτό λόγο µε σκοπό την επισήµανση των χαρακτηριστικών τους, του διαφορετικού κοινωνικού τους ρόλου αλλά και της διαφορετικής τους σχέσης µε τα κέντρα ή τις οµάδες εξουσίας στις διάφορες κοινωνίες. Έτσι επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση προηγούµενων γνώσεων των σπουδαστών για το θέµα και η παράλληλη άσκησή τους στην παραγωγή προφορικού λόγου. Ενδεικτικές ερωτήσεις 5 που θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη συζήτηση είναι: Γράφετε όπως µιλάτε; Γιατί ναι; Γιατί όχι; Πότε προτιµάτε να εκφράσετε τη γνώµη σας ή αυτό που νιώθετε προφορικά; Πότε γραπτά; Γιατί; Ξέρετε κοινωνίες που δεν χρησιµοποιούν τον γραπτό λόγο; Πώς αντιµετωπίζετε τους ανθρώπους που δεν µπορούν να διαβάσουν και να γράψουν; Γιατί; Στο σηµείο αυτό οι διαφορετικές εµπειρίες και απόψεις των µαθητών µπορούν να αποκαλύψουν πολιτισµικές διαφοροποιήσεις αλλά και κοινωνικές ανισότητες ή αποκλεισµούς σε σχέση µε την κατάκτηση και τη χρήση του γραπτού λόγου, αποτελώντας την αρχή της διαµόρφωσης µιας κριτικής οπτικής επάνω στο θέµα 6. Η δραστηριότητα µέσα στην τάξη που θα ενισχύσει τους παραπάνω στόχους µπορεί να είναι ο χωρισµός των σπουδαστών σε οµάδες και η κατάρτιση καταλόγων µε τις περιστάσεις στις οποίες χρησιµοποιείται συνήθως ο προφορικός λόγος, τις περιστάσεις που χρησιµοποιείται ο γραπτός λόγος ή και οι δύο. Στη συνέχεια η κάθε οµάδα παρουσιάζει τον κατάλογό της και γίνεται συζήτηση µεταξύ τους για τις 5 Οι ερωτήσεις που προτείνονται σε κάθε µέρος της διδακτικής πρότασης είναι περισσότερες από τη διαθέσιµη ώρα έτσι ώστε να υπάρχει ευχέρεια επιλογής ανάµεσά τους ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών αλλά και τις απαντήσεις τους. Οι ερωτήσεις, επίσης, µπορούν κάθε στιγµή να τροποποιούνται ανάλογα µε την πορεία και τις ανάγκες του µαθήµατος γι αυτόν το λόγο άλλωστε ονοµάζονται ενδεικτικές. 6 Βλ και Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012: 11. 7

15 διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές σε διαφορετικές χώρες σε σχέση µε τις περιστάσεις χρήσης του γραπτού και του προφορικού λόγου στην καθηµερινή/ επαγγελµατική/προσωπική ζωή, στοιχεία που καλλιεργούν την κοινωνικοπολιτική και πολιτισµική τους ευαισθητοποίηση και εµπίπτουν στις επιδιώξεις του κριτικού γραµµατισµού Δεύτερη ώρα: Γραπτός λόγος Προτείνεται να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του προφορικού και του γραπτού λόγου µέσα από την ειδησεογραφία και συγκεκριµένα µέσω των τρόπων µε τους οποίους προβάλλεται στο ευρύ κοινό µια είδηση. Προτείνεται η είδηση αυτή να είναι από τον χώρο του πολιτισµού 7. Ενδεικτικές ερωτήσεις για µια σύντοµη εισαγωγική συζήτηση, η οποία θα ενεργοποιήσει προηγούµενες γνώσεις, θα παρέχει βασικό λεξιλόγιο για το διαδίκτυο και τις τέχνες και θα ασκήσει τους σπουδαστές στην παραγωγή προφορικού λόγου, είναι: Από πού προτιµάτε να ενηµερώνεστε (τηλεόραση, διαδίκτυο, εφηµερίδες, περιοδικά κτλ). Γιατί; Από πού µαθαίνετε τι συµβαίνει στον χώρο του πολιτισµού; Ποιοι τοµείς του σας ενδιαφέρουν; Προτείνεται ο σχολιασµός της προβολής στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µιας εκδήλωσης του Δήµου Αβδήρων και του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης προς τιµήν του µουσικοσυνθέτη Μίµη Πλέσσα και ενηµερώνονται οι σπουδαστές για το υλικό από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια διαβάζονται τα κείµενα των γραπτών ανακοινώσεων της είδησης 8 και εξετάζονται σε σχέση µε το πλαίσιο επικοινωνίας, τη νοηµατική και γλωσσική δοµή τους, τις κοινωνικές πρακτικές που ενέχουν αλλά και την αποτελεσµατικότητά τους (Ντίνας, 2013). Επισηµαίνεται µέσα από συζήτηση το επίσηµο λεξιλόγιο και ύφος των κειµένων, η πρόταξη του βασικού στοιχείου της 7 Ανάλογα µε το επίπεδο και την προθυµία των σπουδαστών µπορεί να ζητηθεί και από αυτούς να συλλέξουν υλικό από τον τύπο ή/και το διαδίκτυο για θέµατα που τους ενδιαφέρουν και να προτείνουν υλικό προς επεξεργασία στην τάξη, κάτι που ενισχύει τον ενεργό τους ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία Σταθάκη Μαρία, «Ο Μίµης Πλέσσας στη Γενισέα», Θράκη News ( ), ηλ. διευθ. %CF%80%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7- %CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%B1 (ηµεροµηνία πρόσβασης ). 2. «Ο Μίµης Πλέσσας στη Γενισέα το Σάββατο», XanthiPress ( ), ηλ. διευθ. (ηµεροµηνία πρόσβασης ) 3. «Το Σάββατο στη Γενισέα ο Μίµης Πλέσσας», ThrakiToday.com, ( ), ηλ. διευθ. (ηµεροµηνία πρόσβασης ). 8

16 είδησης που είναι το πρόσωπο του µουσικοσυνθέτη και σχολιάζεται η σχέση τίτλουκειµένου-εικόνας. Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τη συζήτηση είναι: Για ποιον λόγο δηµιουργήθηκαν τα κείµενα αυτά; Ποιος είναι ο σκοπός τους; Τι γίνεται; Ποιοι συµµετέχουν; Προκρίνεται κάποιος έναντι του άλλου; Ποιος; Γιατί; Ποια είναι τα κοινά στοιχεία των κειµένων της είδησης; Εδώ θα µπορούσε να επισηµανθεί ότι σε όλα υπάρχει χρήση κειµένου και φωτογραφίας µε τον καλλιτέχνη, ότι είναι κείµενα παρόµοια διότι ακολουθούν το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήµος για την εκδήλωση, όπως αναφέρεται στα δύο από τα τρία (τα κείµενα, δηλαδή, συγκρίνονται και εξετάζονται σε σχέση µε κοινωνικές πρακτικές που αφορούν τους τρόπους προώθησης και προβολής µιας είδησης). Εδώ προτείνεται να υιοθετηθεί µια κριτική οπτική και η συζήτηση να επεκταθεί στους τρόπους µε τους οποίους διαµορφώνονται οι ειδήσεις σήµερα, αφού η επιλογή αλλά και η γλωσσική τους κωδικοποίηση συνήθως εξυπηρετούν συγκεκριµένες ιδεολογίες και βέβαια φέρουν το ιδεολογικό στίγµα του µέσου από το οποίο προβάλλονται. Ποιοι συνεργάστηκαν ώστε να φτάσει αυτό το αποτέλεσµα µπροστά σας; Θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά; Στο σηµείο αυτό η συζήτηση µπορεί να διερευνήσει τον τρόπο επιλογής των ειδήσεων ή να τεθεί το ερώτηµα γιατί η είδηση δηµοσιεύεται σε σελίδες µέσων τοπικής και όχι εθνικής εµβέλειας (εδώ µπορεί να συζητηθεί η σχέση κέντρουπεριφέρειας), όπως και το ποιοι αποφασίζουν για το ποιες ειδήσεις φτάνουν σε µας ή ακόµη το τι είναι είδηση και τι όχι (τα κείµενα έτσι εξετάζονται ως κοινωνική πρακτική και ως φορείς ιδεολογίας, βοηθώντας τους σπουδαστές να τοποθετηθούν κριτικά απέναντί τους). Ενδεικτικές ερωτήσεις µε σκοπό την ανίχνευση των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου έναντι του προφορικού και των διαφορετικών κοινωνικών πρακτικών που συνιστούν, είναι: Θα µπορούσε να είναι η ανακοίνωση για την εκδήλωση αυτή προφορική; Γιατί ναι; Γιατί όχι; Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα µιας γραπτής ανακοίνωσης; 9

17 Οι απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση βοηθούν στη συνειδητοποίηση βασικών χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου: στη γραπτή ανακοίνωση µπορεί κανείς να ανατρέχει όποτε θέλει και να έχει όλες τις πληροφορίες κάθε στιγµή, γεγονός που είναι χαρακτηριστικό του γραπτού λόγου. Το γραπτό κείµενο είναι συνήθως πιο επίσηµο, παραµένει αναλλοίωτο στον χρόνο και δίνει σαφείς πληροφορίες σε αντίθεση µε το προφορικό µήνυµα που µπορεί να µην το ακούσει κανείς καλά ή το ίδιο να έχει ελλείψεις στις πληροφορίες που παρέχει. Είναι αποτελεσµατικό το συγκεκριµένο κείµενο; Θα πηγαίνατε να δείτε την εκδήλωση αυτή; Γιατί ναι; Γιατί όχι; (Εδώ το κείµενο γίνεται αντικείµενο αξιολόγησης από τους σπουδαστές). Οι δραστηριότητες στην τάξη που θα µπορούσαν να επιλεγούν µε σκοπό την επαναδιατύπωση του κειµένου σε διαφορετικό πλαίσιο επικοινωνίας και, φυσικά, την άσκηση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου διεξάγονται από οµάδες σπουδαστών στους οποίους ανατίθεται: να φανταστούν ότι οι ίδιοι είναι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια µιας τάξης του Μουσικού Σχολείου που τιµά τον µουσικοσυνθέτη και να ανακοινώσουν προφορικά στους µαθητές και στις µαθήτριές τους την εκδήλωση, προσπαθώντας να τους πείσουν να έρθουν, να γράψουν µια ανακοίνωση για µια διαφορετική εκδήλωση πολιτισµού σε µια ιστοσελίδα/εφηµερίδα/περιοδικό Τρίτη ώρα: Προφορικός λόγος Με βάση το βίντεο από το διαδίκτυο 9 (ή τη µεταγραφή του), στο οποίο παρουσιάζεται η συγκεκριµένη εκδήλωση από δηµοσιογράφο και συµπεριλαµβάνεται συνέντευξη του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου για το ίδιο θέµα, γίνεται σύγκριση µε τα κείµενα των γραπτών ανακοινώσεων της εκδήλωσης. Η συζήτηση µπορεί να αρχίσει µε την ερώτηση: Αφού η εκδήλωση ανακοινώθηκε στο διαδίκτυο και σε αφίσες (όπως καταλαβαίνουµε από την εικόνα της αφίσας της εκδήλωσης που παρατίθεται στις γραπτές ανακοινώσεις και στο βίντεο), τι παραπάνω προσθέτει, κατά τη γνώµη σας, η προφορική συνέντευξη του διευθυντή του σχολείου; 9 «Τον Μίµη Πλέσσα τιµά το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης», Κανάλι 6, Ραδιοτηλεόραση Α.Ε. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ( ), ηλ. διευθ. https://www.youtube.com/watch?v=xmtdl54b3n4 ( ). 10

18 Οι πιθανές απαντήσεις που θα µπορούσαν να είναι, για παράδειγµα, ότι προσθέτει περισσότερες πληροφορίες, είναι πιο άµεσος και πιο ελκυστικός τρόπος πρόσκλησης σε µια εκδήλωση από µια τυπική ανακοίνωση, µπορούν να τονίσουν την αµεσότητα και την οικειότητα που δηµιουργείται µε τον προφορικό λόγο, κάτι που δεν συµβαίνει µε τον γραπτό. Ακόµη ίσως επισηµανθεί ότι τη συνέντευξη αύτη, που δίνεται σε τηλεοπτικό κανάλι, µπορούν ενδεχοµένως να την ακούσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν διαβάζουν συνήθως τέτοιες ανακοινώσεις (εδώ µπορεί µε συζήτηση να αποκαλυφθούν κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµοί σε σχέση µε την πρόσβαση στην ενηµέρωση διαφορετικών οµάδων πληθυσµού αλλά και να συζητηθεί η επιρροή διαφορετικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, επιδιώκοντας έτσι µια κριτική διερεύνηση του θέµατος). Το κείµενο του βίντεο στη συνέχεια εξετάζεται σε σχέση µε τη γλωσσική δοµή του έτσι ώστε να εντοπιστούν προβλήµατα όπως επαναλήψεις, επανεκκινήσεις, ελλείψεις, ασυνταξίες, που φυσιολογικά υπάρχουν στον προφορικό λόγο και αποτελούν χαρακτηριστικά του σε αντιδιαστολή µε τον γραπτό (Πολίτης, 2001). Μπορούν τέλος να επισηµανθούν οι απλούστερες δοµές και το καθηµερινό λεξιλόγιο που υφίστανται, κάτι συνηθισµένο στον απροσχεδίαστο λόγο. Ενδεικτικές ερωτήσεις για περαιτέρω συζήτηση µε σκοπό την ανίχνευση των χαρακτηριστικών του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού αλλά και του γεγονότος ότι συνιστά διαφορετική κοινωνική πρακτική είναι: Ποια είναι η σχέση µεταξύ των συµµετεχόντων προσώπων (δηµοσιογράφοςδιευθυντής σχολείου); Είναι ισότιµη; Πώς το καταλαβαίνετε; (Οι σπουδαστές µπορούν να βοηθηθούν από παραγλωσσικά στοιχεία 10 όπως ο τόνος της φωνής του δηµοσιογράφου ή το ύφος του διευθυντή, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον προφορικό λόγο). Πώς µιλάει ο διευθυντής στον δηµοσιογράφο και ο δηµοσιογράφος στον διευθυντή; Τυπικά; Φιλικά; Για ποιον λόγο; Στο σηµείο αυτό µπορεί να τονιστεί η σηµασία που έχουν οι κοινωνικές σχέσεις σε κάθε µορφή επικοινωνίας: στο παράδειγµα της παρούσας εργασίας ο διευθυντής µιλά µε επίσηµο τόνο και λεξιλόγιο και στοιχεία γραπτότητας 11 εξαιτίας του γεγονότος ότι µιλά επίσηµα, ως εκπρόσωπος της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου και ως 10 Βλ. Πολίτης, 2001, Παναγιωτίδου, Για τον όρο βλ. Πολίτης,

19 συνδιοργανωτής της εκδήλωσης. Επιπλέον, επειδή δίνει συνέντευξη στην τηλεόραση ο προφορικός του λόγος τείνει να χάνει στοιχεία προφορικότητας. Θα έφτανε µόνον η προφορική ανακοίνωση για να γίνει γνωστή µια τέτοια εκδήλωση; Γιατί; (Η ερώτηση δίνει έµφαση στο γεγονός ότι ο προφορικός λόγος δεν µπορεί να διατηρηθεί στον χρόνο όπως ο γραπτός). Είναι αποτελεσµατική η συνέντευξη; Θα πηγαίνατε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση; Γιατί ναι; Γιατί όχι; (Εδώ το κείµενο αποτελεί αντικείµενο αξιολόγησης από τους σπουδαστές). Ποια πρόσωπα ή φορείς προβάλλει η συνέντευξη; Ποιων τις απόψεις προωθεί; Από ποια σηµεία της συνέντευξης το καταλαβαίνετε; Ποιών οι απόψεις δεν ακούγονται; (Προβάλλονται κυρίως ο Δήµος Αβδήρων και το Μουσικό Σχολείο και όχι, για παράδειγµα, οι µαθητές του σχολείου και οι ανάγκες τους). Αν ήσασταν εσείς ο δηµοσιογράφος από ποιον θα παίρνατε συνέντευξη; Για ποιον λόγο; (Η ερώτηση αυτή καλεί τους σπουδαστές να σκεφτούν και να προτείνουν διαφορετικές πρακτικές για τον ίδιο σκοπό σύµφωνα µε τη δική τους άποψη και ιδεολογία). Ως δραστηριότητα που θα µπορούσε να ακολουθήσει είναι να ζητηθεί από τους σπουδαστές να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων στην τάξη αναπαριστώντας µια τέτοιου είδους συνέντευξη για κάποια άλλη εκδήλωση πολιτισµού (άσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου) Τέταρτη ώρα: Υβριδικά είδη 12 Προβάλλεται και πάλι το βίντεο της συνέντευξης µέσα στην τάξη, το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελείται από έναν πρόλογο του παρουσιαστή που δίνει τις βασικές πληροφορίες για την εκδήλωση, µια συνέντευξη µε τον διευθυντή του σχολείου και έναν σύντοµο επίλογο και πάλι του παρουσιαστή. Οι σπουδαστές τώρα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σκοπό έχουν να δείξουν ότι µέσα σ ένα κείµενο µπορούν να συνυπάρχουν στοιχεία προφορικότητας και γραπτότητας 13 και ότι, επίσης, µπορεί να υπάρχει προφορικός λόγος που µοιάζει µε γραπτό και το αντίθετο. Ενδεικτικές ερωτήσεις που σκοπεύουν στη συνειδητοποίηση των παραπάνω είναι: 12 Για τον όρο βλ. Πολίτης, Για τους όρους «προφορικότητα» και «γραπτότητα» βλ. και Πολίτης,

20 Ακούτε κάτι στο βίντεο που ενώ είναι δεν µοιάζει µε προφορικό λόγο; Ποιο είναι αυτό; Γιατί δεν µοιάζει; Σε ποια µέρη του βίντεο αυτό που ακούγεται µοιάζει σαν να είναι ήδη γραµµένο; Στο σηµείο αυτό οι σπουδαστές καλό είναι να βοηθηθούν στο να παρατηρήσουν ότι η ερώτηση αναφέρεται στο πρώτο και το τελευταίο κοµµάτι του βίντεο, στα οποία ο δηµοσιογράφος κάνει µόνος του έναν πρόλογο πριν και έναν επίλογο µετά το τέλος της συνέντευξης. Έτσι γίνεται κατανοητή η ύπαρξη ενός «τύποις» προφορικού λόγου, ο οποίος στην ουσία είναι γραπτός γι αυτό και χάνει στοιχεία της προφορικότητάς του. Γιατί, πιστεύετε, ότι επιλέχθηκε να παρουσιαστούν στο συγκεκριµένο µάθηµα πρώτα τα γραπτά κείµενα και στη συνέχεια το βίντεο µε την προφορική συνέντευξη; Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση την οποία επιδιώκεται να βρουν οι σπουδαστές είναι ότι η κατανόηση ενός γραπτού κειµένου 14 είναι, συνήθως, ευκολότερη από την κατανόηση ενός προφορικού και αυτό συµβαίνει διότι: µπορούν να διαβάσουν το γραπτό κείµενο ο καθένας µε τον δικό του ρυθµό και όσες φορές θέλουν, αφού το έχουν συνέχεια µπροστά τους, ενώ ο προφορικός λόγος οργανώνεται, παράγεται και χάνεται σε µερικές στιγµές, το γραπτό κείµενο δεν εµπεριέχει επαναλήψεις, παραλείψεις, άσχετους ήχους, παρεµβολές, διαφορετικές προφορές της ελληνικής γλώσσας, παρατυπίες στη µορφοσύνταξη αυτών που ακούγονται, στοιχεία που δυσχεραίνουν την κατανόηση, στοιχεία δηλαδή που συνιστούν χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, τον αντιδιαστέλλουν σαφώς από τον γραπτό και είναι ακριβώς αυτά που δυσκολεύουν τους σπουδαστές µιας ξένης γλώσσας, όπως είναι οι ίδιοι. Οι δραστηριότητες που ολοκληρώνουν την παρουσίαση προσπαθούν να συνοψίσουν όσα παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα µέρη, επανέρχονται στη σύνδεση µε το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο και διεξάγονται και πάλι από οµάδες σπουδαστών που καλούνται: να συγκρίνουν και να συζητήσουν τα γραπτά κείµενα της είδησης µε εκείνο του βίντεο άλλα και µε άλλα κείµενα µε το ίδιο θέµα, τα οποία βρίσκουν στο διαδίκτυο στην τάξη (εφόσον είναι διαθέσιµο) ή στο σπίτι τους, ώστε να τα παρουσιάσουν στο επόµενο µάθηµα. Ο σκοπός είναι να βρουν τις διαφορές 14 Βλ. και «Δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου», 2004:

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός ΜΜΕ και κριτικός γραμματισμός Διημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Θαλής (2011-2015) Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό.

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Σωφρόνης Χατζησαββίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract This paper

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Θα αποφύγω να αποτυπώσω με αριθμούς τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας και θα περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Σωφρ. Χατζησαββίδης ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Από το γραμματισμό στους πολυγραμματισμούς Σήμερα τα άτομα που βρίσκονται σε μία διαδικασία μάθησης και προετοιμασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές. και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015

«Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές. και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Πανελλή νιο Γλωσσολογικο Συνε δριο ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2015 «Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Π ρ ό γ ρ α μ μ α & π ε ρ ι λ ή ψ ε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη)

(Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη) Μεθοδολογία ενός μαθήματος αντι ντόπινγκ (Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη) Η Εκπαίδευση ως θεσμός παραπέμπει στην κοινωνική και μορφωτική λειτουργία. Προωθεί:

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Σχολική Χρονιά 2013-2014 «ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013 Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Παρουσίαση-Οργάνωση: Oμάδα Eργασίας για τη Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ Κριτικός γραµµατισµός και γλωσσική διδασκαλία Προεδρείο: Κ. Ντίνας - Α. Ξανθόπουλος

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ Κριτικός γραµµατισµός και γλωσσική διδασκαλία Προεδρείο: Κ. Ντίνας - Α. Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 17:00-18:00 Εγγραφή Συνέδρων 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 Ι ΙΙ Κριτικός γραµµατισµός και γλωσσική διδασκαλία Προεδρείο: Κ. Ντίνας - Α. Ξανθόπουλος Α. Νικολαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό σεμινάριο Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 178 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός εμφύλιος: ένα διαθεματικό σενάριο

Ο ελληνικός εμφύλιος: ένα διαθεματικό σενάριο Ο ελληνικός εμφύλιος: ένα διαθεματικό σενάριο Μαρία Επιτρόπου, Ευγενία Παγκουρέλια, Μαρία Παπαδοπούλου epitropou@gmail.com, pagourelia@uth.gr, mariapap@uth.gr ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Νέα Ελληνικά 1

Ελληνικά / Νέα Ελληνικά 1 Ελληνικά / Νέα Ελληνικά 1 Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Ελληνικών / Νέων Ελληνικών ισχύει το Κείμενο Πολιτικής «Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο», 1 η Οκτωβρίου 2013 (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση Πατσιάς, Α., Α. Σφακιανάκη, Γ. Κλειδής, Στ. Τσιγδινός & Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα