Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick"

Transcript

1

2 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραµµάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας), το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick της Κύπρου σε συνεργασίας µε τους τοπικούς εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης)! Επιστηµονική - Οργανωτική επιτροπή Έλενα Γρίβα, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Δηµήτριος Κουτσογιάννης, αν. καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ντίνας, καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Στάµου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος Σωφρόνιος Χατζησαββίδης, καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.!! Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου: Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη», ηµεροµηνία πρόσβασης: ηη/µµ/εε

3

4

5

6

7

8 Προσέγγιση του προφορικού και του γραπτού λόγου µέσα από κείµενα ειδησεογραφίας: εισαγωγή στοιχείων κριτικού γραµµατισµού στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες. Μαρίνα Κοκκινίδου Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract Texts produced by social institutions and everyday practice in today's globalized society are multimodal. Thus, in order to understand, evaluate and produce them it is necessary to familiarize oneself with different communication means and resources, fact that leads to an increasing demand for different forms of literacy at all levels and types of education. If modern society is characterized by a plethora of different type of texts, then the understanding of the ideology and social practices that they include favourites the formation of active students in education as well as active citizens in modern democracies. Critical literacy proposes an approach to language teaching that serves the above goals, both in first and in second language acquisition process. Currently, second/foreign language acquisition is deemed successful when individuals reproduce structures, vocabulary, or types of texts used with different communication needs (i.e. a product of communicative and genre-based approaches to second/foreign language teaching). However, there is the possibility to use a critical literacy approach alongside current teaching methods. This paper aims to present methods to incorporate critical literacy principles into teaching Modern Greek as a second/foreign language within adult language learning classrooms (intermediate level-b2). The teaching suggestions of this paper were created in order to present the characteristics of spoken and written language through texts of news reports, to help students define and recognize such characteristics, and to allow students to understand the different social practices that oral and written communication integrate. 1. Εισαγωγή Τα κείµενα που παράγονται στο πλαίσιο των θεσµών και της καθηµερινής πρακτικής είναι ποικίλα και ως επί το πλείστον πολυτροπικά. Για τον λόγο αυτό η κατανόηση και η παραγωγή τους προϋποθέτουν οικείωση µε διαφορετικά µέσα και επικοινωνιακούς πόρους και συνεπάγονται αύξηση των απαιτήσεων σε είδη γραµµατισµού στις περισσότερες µορφές εκπαίδευσης (Μητσικοπούλου, 2001). Αν οι 1

9 σύγχρονες κοινωνίες είναι βασισµένες στη γνώση και χαρακτηρίζονται από πληθώρα κειµενικών ειδών, η κατανόηση των ιδεολογιών και των κοινωνικών πρακτικών που τα συνέχουν καθίσταται απαραίτητη για τη δηµιουργία όχι µόνον ενεργών υποκειµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ενεργών πολιτών σε µια δηµοκρατική κοινωνία (Fairclough, 1999: 71), στόχος που µπορεί να υπηρετηθεί µε την εισαγωγή πρακτικών κριτικού γραµµατισµού σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης. 2. Ο κριτικός γραµµατισµός στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας Ο κριτικός γραµµατισµός, ο οποίος προτείνει µια προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία που θα επιδιώξει την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί την αναγκαιότητά του στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας. Εκεί θα διεκδικήσει τη δηµιουργία κριτικά σκεπτόµενων εγγράµµατων υποκειµένων που θα διαµορφώσουν, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, την αναγκαία κριτική γλωσσική επίγνωση για τον σκοπό αυτό. Τι γίνεται όµως στις τάξεις εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας; Εδώ κυριαρχεί η αγωνία για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας που θεωρείται µορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης η οποία εµπεριέχει κανονικότητες που κατακτώνται µε τη χρήση (Χατζησαββίδης, 2011: 3). Εδώ η γνώση δεν αµφισβητείται 1 και οι τρόποι επικοινωνίας κρίνονται ως αποτελεσµατικοί όταν αναπαράγουν ήδη υπάρχουσες δοµές ή τύπους κειµένων στις κατάλληλες περιστάσεις (επικοινωνιακή και κειµενοκεντρική προσέγγιση) 2. Αποδεικνύεται όµως από σχετικές έρευνες (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012) ότι και στο πλαίσιο της επικοινωνιακής και κειµενοκεντρικής προσέγγισης που κυριαρχούν υπάρχει χώρος για εισαγωγή στοιχείων κριτικού γραµµατισµού συµπληρωµατικά και όχι εναλλακτικά (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012: 9). Η κριτική προσέγγιση κειµένων µε στόχο την αποκάλυψη και αποδόµηση ιδεολογικών στάσεων που κατασκευάζει το κείµενο είναι σηµαντική και για τους σπουδαστές µιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, οι οποίοι πολλές φορές ενώ κατανοούν 1 Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής και της κειµενοκεντρικής προσέγγισης στη διδασκαλία της γλώσσας δεν υπάρχει εστίαση στην κριτική διάγνωση των προϋποθέσεων της επικοινωνίας όπως αυτή εξελίσσεται στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής περίστασης, αλλά οι συσχετίσεις γλωσσικών ποικιλιών και επικοινωνιακών περιστάσεων όπως και οι κυρίαρχες επικοινωνιακές συµβάσεις γίνονται αποδεκτές ως δεδοµένες και αναπαράγονται χωρίς να αµφισβητούνται (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2010: 113). Επίσης για το θέµα αυτό βλ και Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010: Ενδεικτικά βλ. Ματσαγγούρας, 2004: , Μήτσης, 2004: 28-29, Χαραλαµπόπουλος, 1999 και Χατζησαββίδης,

10 ένα γραπτό ή προφορικό κείµενο, υστερούν στην κατανόηση αναφορών στο περικείµενο, γεγονός που τους στερεί σηµαντικές διαστάσεις νοήµατος και σύνδεσης µε τον πολιτισµό και την κοινωνία της οποίας τη γλώσσα προσπαθούν να κατακτήσουν. Υπάρχουν µαρτυρίες σπουδαστών που αναφέρουν ότι στο στάδιο της εκµάθησης της ξένης γλώσσας οι ίδιοι λόγω της έλλειψης κατανόησης των παραπάνω στοιχείων αισθάνθηκαν ως αντικείµενα χειραγώγησης (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012:4). Για τον λόγο αυτό η εµβάθυνση στην υπόρρητη ιδεολογία του λόγου συνιστά ένα στοιχείο το οποίο θα προσθέσει ενδιαφέρον ιδιαίτερα σε τάξεις ενηλίκων και εποµένως θα ενισχύσει το κίνητρό τους για µάθηση, η οποία δεν θα περιορίζεται στην κατάκτηση κάποιων γλωσσικών στοιχείων ή επικοινωνιακών δεξιοτήτων αλλά θα φτάσει «στην ουσία των πραγµάτων», στην κατανόηση και διαπραγµάτευση ιδεολογιών που υφίστανται στην κοινωνία της γλώσσας στόχου. Συνδυάζοντας λοιπόν αρχές της επικοινωνιακής και της κειµενοκεντρικής προσέγγισης µε στοιχεία κριτικού γραµµατισµού θα αναπτυχθούν οι διδακτικές προτάσεις της παρούσας εργασίας µέσα από κείµενα ειδησεογραφίας, σκοπεύοντας στην επίγνωση από τη µεριά των σπουδαστών των χαρακτηριστικών δύο θεµελιωδών µορφών επικοινωνίας, δηλαδή του προφορικού και του γραπτού λόγου, των διαφορετικών κοινωνικών πρακτικών που συνιστούν στη γλώσσα στόχο αλλά και της σηµασίας γενικότερα των κειµενικών και γλωσσικών επιλογών σε κάθε µορφή επικοινωνίας, παράλληλα µε την ανάπτυξη της γλωσσικής τους ικανότητας. 3. Προφορικός και γραπτός λόγος Αν ο προφορικός λόγος µε τον αυθορµητισµό και την αµεσότητά του καλύπτει καθηµερινές, άµεσες ανάγκες, ο γραπτός λόγος ιστορικά συνδέθηκε µε τις πιο επίσηµες περιστάσεις της ανθρώπινης επικοινωνίας λόγω της αντοχής του στον χρόνο (Πολίτης 2001, Τσιπλάκου, 2007). Για µακρές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, άλλωστε, ο γραπτός λόγος ήταν προνόµιο των λίγων (συµβαίνει και σήµερα σε ορισµένες κοινωνίες) ενώ παράλληλα αποτελούσε και αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή επικοινωνίας των επίσηµων θεσµών και των κέντρων εξουσίας. Αν και σχηµατικά φαίνεται ότι ο γραπτός λόγος συνήθως είναι σχεδιασµένος, αποπλαισιωµένος, απρόσωπος, τυπικός ενώ ο προφορικός απροσχεδίαστος, πλαισιωµένος, διαδραστικός, µη τυπικός (Στάµου & Γρίβα, 2012: 1149), εντούτοις τα όρια µεταξύ τους κλονίζονται στην εποχή µας λόγω κυρίως της τεχνολογίας (Halliday, 1999: 31). Σήµερα στα αυθεντικά κείµενα τα χαρακτηριστικά του 3

11 προφορικού και του γραπτού λόγου συνήθως συνυπάρχουν καθιστώντας τα περισσότερα από αυτά υβριδικά (Πολίτης, 2001, Στάµου & Γρίβα, 2012:1149). Άλλωστε η υβριδικότητα, η ετερογένεια, η διακειµενικότητα χαρακτηρίζουν την εποχή µας αφού τα όρια µεταξύ των διαφορετικών πεδίων και πρακτικών είναι συχνά ρευστά και ανοιχτά σε ένα περικείµενο ταχείας και έντονης κοινωνικής αλλαγής (Fairclough, 1999: 76). Έτσι ο επίσηµος προφορικός λόγος µιας διάλεξης ή ο φιλικός και οικείος γραπτός λόγος ενός µηνύµατος στο κινητό τηλέφωνο, η συνέντευξη για δουλειά και το ηλεκτρονικό µήνυµα ( ) σε έναν φίλο, τα κείµενα στο διαδίκτυο, που ενώ είναι γραπτά συνοδεύονται από εικόνες ή βίντεο και ταυτόχρονα παραπέµπουν µε υπερσυνδέσεις σε άλλα κείµενα, αποτελούν κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας. Έχει λοιπόν σηµασία οι σπουδαστές της δεύτερης/ξένης γλώσσας να είναι σε θέση να συνειδητοποιούν τα χαρακτηριστικά του προφορικού και του γραπτού λόγου στη γλώσσα που µαθαίνουν, ώστε να µπορούν να ερµηνεύσουν την παρουσία, την απουσία ή τη µείξη τους, να αποκρυπτογραφούν τις κοινωνικές πρακτικές που εµπεριέχουν ή τις ιδεολογικές παραδοχές που κρύβει η χρήση τους και να αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούν την κοινωνικοπολιτική και πολιτισµική τους ευαισθητοποίηση στη γλώσσα στόχο, ώστε να την κατανοούν πληρέστερα και να επιλέγουν τους τύπους της αποτελεσµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες τους στις διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις. 4. Ο στόχος των διδακτικών προτάσεων Στόχος των διδακτικών προτάσεων της παρούσας εργασίας είναι να θιγούν τα παραπάνω θέµατα σε µια παρουσίαση του προφορικού και του γραπτού λόγου µέσα από κείµενα ειδησεογραφίας, η οποία αναπτύσσεται σε τέσσερις διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε πολυπολιτισµικές τάξεις ξένων ενηλίκων σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας, µέσου επιπέδου ελληνοµάθειας (Β2), όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages, 2001: 23). Οι επιµέρους στόχοι των διδακτικών προτάσεων είναι: η συνειδητοποίηση από µέρους των σπουδαστών των χαρακτηριστικών του προφορικού και του γραπτού λόγου και η κριτική συνειδητοποίηση των λειτουργιών αλλά και των κοινωνικών πρακτικών που αναπτύσσονται µέσω αυτών, µε την ταυτόχρονη 4

12 καλλιέργεια των γλωσσικών τους δεξιοτήτων (δηλαδή την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Οι προτάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να λαµβάνουν υπόψη το γλωσσικό επίπεδο των σπουδαστών, τις γλωσσικές τους ανάγκες και επιπλέον τα ενδιαφέροντά τους, στοιχείο σηµαντικό στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίοι συνήθως επιδεικνύουν, και είναι καλό να επιδεικνύουν, µεγαλύτερο βαθµό εµπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία µετέχουν ως εκπαιδευόµενοι (Καψάλης & Παπασταµάτης, 2000: 10-16). 5. Το προφίλ των σπουδαστών Η τάξη στην οποία απευθύνονται οι διδακτικές προτάσεις είναι µια τάξη ξένων ενηλίκων, οι οποίοι µαθαίνουν ελληνικά λόγω σπουδών, εργασίας ή οικογενειακών ή/και προσωπικών δεσµών µε τη χώρα µας (συγγενείς, σύζυγος κτλ). Προερχόµενοι απ όλα τα µέρη του κόσµου, έχουν απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ πολλοί είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακών τίτλων. Τα παραπάνω είναι τα συνήθη χαρακτηριστικά των τάξεων του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 3. Το µέσο επίπεδο ελληνοµάθειας (Β2), για το οποίο αναπτύσσονται οι προτάσεις, χαρακτηρίζει τον ανεξάρτητο χρήστη της γλώσσας (independent user, vantage) σύµφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages, 2001: 23-24). Αυτό σηµαίνει ότι οι σπουδαστές είναι ικανοί να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειµένου, τόσο για συγκεκριµένα όσο και για αφηρηµένα θέµατα, µπορούν να συνδιαλέγονται µε σχετική άνεση και αυθορµητισµό στις περισσότερες περιπτώσεις και να διεξάγουν µια οµαλή επικοινωνία µε φυσικούς οµιλητές της γλώσσας. Μπορούν να παραγάγουν σαφή κείµενα για ένα ευρύ φάσµα θεµάτων και να εξηγήσουν µια άποψη µε επιχειρήµατα. Όσον αφορά ιδιαίτερα την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου: µπορούν να κατανοήσουν εκτεταµένο προφορικό λόγο και διαλέξεις µε την προϋπόθεση ότι το θέµα δεν είναι ιδιαίτερα άγνωστο, όπως επίσης και τις περισσότερες ειδησεογραφικές και ενηµερωτικές εκποµπές της τηλεόρασης 3 Βλ. Ευσταθιάδης κ.ά., 2001: αλλά και σύµφωνα µε την προσωπική εµπειρία της γράφουσας, η οποία είναι µέλος του µόνιµου διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 5

13 και να καταλάβουν τις περισσότερες ταινίες που δεν αποκλίνουν από την κοινή νεοελληνική. Επίσης, µπορούν να κατανοήσουν άρθρα και αναφορές που σχετίζονται µε σύγχρονα προβλήµατα, στα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν συγκεκριµένες στάσεις ή απόψεις, να αναγνωρίζουν την πρόθεση και τον σκοπό των αποσπασµάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφηµερίδες, περιοδικά κτλ. αλλά και κάποια κείµενα της σύγχρονης νεοελληνικής πεζογραφίας Κριτήρια επιλογής των κειµένων Τα κείµενα ειδησεογραφίας που επιλέγονται είναι αυθεντικά και πολυτροπικά: τρία γραπτά κείµενα που συνοδεύονται από φωτογραφίες, δηµοσιευµένα σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και ένα βίντεο µε µια συνέντευξη, όλα για το ίδιο θέµα. Η επιλογή αυθεντικών κειµένων είναι κοινή πρακτική πλέον στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής αλλά και της κειµενοκεντρικής προσέγγισης, αφού γίνεται προσπάθεια καθώς κατακτάται η γλώσσα από τους σπουδαστές να συνδέεται συγχρόνως µε συγκεκριµένα κειµενικά είδη και κοινωνιοπολιτισµικά πλαίσια χρήσης, µε σκοπό πάντα την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012: 6, Παπαδοπούλου, 1996). Αυθεντικά όµως κείµενα χρησιµοποιούνται και στο πλαίσιο των αρχών του κριτικού γραµµατισµού. Επιπλέον, επειδή τα κείµενα, όπως ειπώθηκε, είναι ειδησεογραφικά, είναι εύκολα προσβάσιµα στον καθένα αφού βρίσκονται στο διαδίκτυο, έχουν άµεσες αναφορές στο κοινωνικοπολιτικό περικείµενο και για τον λόγο αυτό ενδείκνυνται για διδακτικές εφαρµογές µε στόχο την κριτική γλωσσική επίγνωση µια και θεωρούνται κατεξοχήν φορείς ιδεολογικών στάσεων (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012: 4). Η είδηση που επιλέγεται να παρουσιαστεί ανήκει στον χώρο του πολιτισµού και αφορά µια εκδήλωση προς τιµήν ενός γνωστού µουσικοσυνθέτη από ένα σχολείο της ελληνικής περιφέρειας. Οι λόγοι για την επιλογή της συγκεκριµένης είδησης ήταν ότι προέρχεται από τον χώρο του πολιτισµού και εδικά της µουσικής, η οποία είναι από τα δηµοφιλέστερα θέµατα µεταξύ σπουδαστών διαφορετικής προέλευσης και ότι είναι ενδιαφέρον αλλά και σχετικά απλό θέµα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιορισµένη γνώση της ελληνικής κοινωνίας και γλώσσας. 4 Αλεξανδρή κ.ά., Αναλυτικό Πρόγραµµα Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ., επίπεδο Β2 και Αντωνοπούλου, Βογιατζίδου & Τσαγγαλίδης, 2013:

14 7. Ενδεικτικός σχεδιασµός της διδασκαλίας Η προτεινόµενη διάρκεια της διδασκαλίας είναι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. Το υλικό, δηλαδή τις ανακοινώσεις και το βίντεο από ιστοσελίδες του διαδικτύου το παρακολουθούν οι σπουδαστές από την/τις οθόνη/ες του/των ηλεκτρονικού/ών υπολογιστή/ών της τάξης είτε από εκτυπώσεις των ανακοινώσεων και φωτοτυπίες µε µεταγραµµένο το κείµενο της συνέντευξης Πρώτη ώρα: Εισαγωγή Γίνεται µια αρχική συζήτηση µε θέµα τον προφορικό και τον γραπτό λόγο µε σκοπό την επισήµανση των χαρακτηριστικών τους, του διαφορετικού κοινωνικού τους ρόλου αλλά και της διαφορετικής τους σχέσης µε τα κέντρα ή τις οµάδες εξουσίας στις διάφορες κοινωνίες. Έτσι επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση προηγούµενων γνώσεων των σπουδαστών για το θέµα και η παράλληλη άσκησή τους στην παραγωγή προφορικού λόγου. Ενδεικτικές ερωτήσεις 5 που θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη συζήτηση είναι: Γράφετε όπως µιλάτε; Γιατί ναι; Γιατί όχι; Πότε προτιµάτε να εκφράσετε τη γνώµη σας ή αυτό που νιώθετε προφορικά; Πότε γραπτά; Γιατί; Ξέρετε κοινωνίες που δεν χρησιµοποιούν τον γραπτό λόγο; Πώς αντιµετωπίζετε τους ανθρώπους που δεν µπορούν να διαβάσουν και να γράψουν; Γιατί; Στο σηµείο αυτό οι διαφορετικές εµπειρίες και απόψεις των µαθητών µπορούν να αποκαλύψουν πολιτισµικές διαφοροποιήσεις αλλά και κοινωνικές ανισότητες ή αποκλεισµούς σε σχέση µε την κατάκτηση και τη χρήση του γραπτού λόγου, αποτελώντας την αρχή της διαµόρφωσης µιας κριτικής οπτικής επάνω στο θέµα 6. Η δραστηριότητα µέσα στην τάξη που θα ενισχύσει τους παραπάνω στόχους µπορεί να είναι ο χωρισµός των σπουδαστών σε οµάδες και η κατάρτιση καταλόγων µε τις περιστάσεις στις οποίες χρησιµοποιείται συνήθως ο προφορικός λόγος, τις περιστάσεις που χρησιµοποιείται ο γραπτός λόγος ή και οι δύο. Στη συνέχεια η κάθε οµάδα παρουσιάζει τον κατάλογό της και γίνεται συζήτηση µεταξύ τους για τις 5 Οι ερωτήσεις που προτείνονται σε κάθε µέρος της διδακτικής πρότασης είναι περισσότερες από τη διαθέσιµη ώρα έτσι ώστε να υπάρχει ευχέρεια επιλογής ανάµεσά τους ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών αλλά και τις απαντήσεις τους. Οι ερωτήσεις, επίσης, µπορούν κάθε στιγµή να τροποποιούνται ανάλογα µε την πορεία και τις ανάγκες του µαθήµατος γι αυτόν το λόγο άλλωστε ονοµάζονται ενδεικτικές. 6 Βλ και Αρχάκης & Τσάκωνα, 2012: 11. 7

15 διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές σε διαφορετικές χώρες σε σχέση µε τις περιστάσεις χρήσης του γραπτού και του προφορικού λόγου στην καθηµερινή/ επαγγελµατική/προσωπική ζωή, στοιχεία που καλλιεργούν την κοινωνικοπολιτική και πολιτισµική τους ευαισθητοποίηση και εµπίπτουν στις επιδιώξεις του κριτικού γραµµατισµού Δεύτερη ώρα: Γραπτός λόγος Προτείνεται να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του προφορικού και του γραπτού λόγου µέσα από την ειδησεογραφία και συγκεκριµένα µέσω των τρόπων µε τους οποίους προβάλλεται στο ευρύ κοινό µια είδηση. Προτείνεται η είδηση αυτή να είναι από τον χώρο του πολιτισµού 7. Ενδεικτικές ερωτήσεις για µια σύντοµη εισαγωγική συζήτηση, η οποία θα ενεργοποιήσει προηγούµενες γνώσεις, θα παρέχει βασικό λεξιλόγιο για το διαδίκτυο και τις τέχνες και θα ασκήσει τους σπουδαστές στην παραγωγή προφορικού λόγου, είναι: Από πού προτιµάτε να ενηµερώνεστε (τηλεόραση, διαδίκτυο, εφηµερίδες, περιοδικά κτλ). Γιατί; Από πού µαθαίνετε τι συµβαίνει στον χώρο του πολιτισµού; Ποιοι τοµείς του σας ενδιαφέρουν; Προτείνεται ο σχολιασµός της προβολής στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µιας εκδήλωσης του Δήµου Αβδήρων και του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης προς τιµήν του µουσικοσυνθέτη Μίµη Πλέσσα και ενηµερώνονται οι σπουδαστές για το υλικό από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια διαβάζονται τα κείµενα των γραπτών ανακοινώσεων της είδησης 8 και εξετάζονται σε σχέση µε το πλαίσιο επικοινωνίας, τη νοηµατική και γλωσσική δοµή τους, τις κοινωνικές πρακτικές που ενέχουν αλλά και την αποτελεσµατικότητά τους (Ντίνας, 2013). Επισηµαίνεται µέσα από συζήτηση το επίσηµο λεξιλόγιο και ύφος των κειµένων, η πρόταξη του βασικού στοιχείου της 7 Ανάλογα µε το επίπεδο και την προθυµία των σπουδαστών µπορεί να ζητηθεί και από αυτούς να συλλέξουν υλικό από τον τύπο ή/και το διαδίκτυο για θέµατα που τους ενδιαφέρουν και να προτείνουν υλικό προς επεξεργασία στην τάξη, κάτι που ενισχύει τον ενεργό τους ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία Σταθάκη Μαρία, «Ο Μίµης Πλέσσας στη Γενισέα», Θράκη News ( ), ηλ. διευθ. %CF%80%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7- %CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%AD%CE%B1 (ηµεροµηνία πρόσβασης ). 2. «Ο Μίµης Πλέσσας στη Γενισέα το Σάββατο», XanthiPress ( ), ηλ. διευθ. (ηµεροµηνία πρόσβασης ) 3. «Το Σάββατο στη Γενισέα ο Μίµης Πλέσσας», ThrakiToday.com, ( ), ηλ. διευθ. (ηµεροµηνία πρόσβασης ). 8

16 είδησης που είναι το πρόσωπο του µουσικοσυνθέτη και σχολιάζεται η σχέση τίτλουκειµένου-εικόνας. Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τη συζήτηση είναι: Για ποιον λόγο δηµιουργήθηκαν τα κείµενα αυτά; Ποιος είναι ο σκοπός τους; Τι γίνεται; Ποιοι συµµετέχουν; Προκρίνεται κάποιος έναντι του άλλου; Ποιος; Γιατί; Ποια είναι τα κοινά στοιχεία των κειµένων της είδησης; Εδώ θα µπορούσε να επισηµανθεί ότι σε όλα υπάρχει χρήση κειµένου και φωτογραφίας µε τον καλλιτέχνη, ότι είναι κείµενα παρόµοια διότι ακολουθούν το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήµος για την εκδήλωση, όπως αναφέρεται στα δύο από τα τρία (τα κείµενα, δηλαδή, συγκρίνονται και εξετάζονται σε σχέση µε κοινωνικές πρακτικές που αφορούν τους τρόπους προώθησης και προβολής µιας είδησης). Εδώ προτείνεται να υιοθετηθεί µια κριτική οπτική και η συζήτηση να επεκταθεί στους τρόπους µε τους οποίους διαµορφώνονται οι ειδήσεις σήµερα, αφού η επιλογή αλλά και η γλωσσική τους κωδικοποίηση συνήθως εξυπηρετούν συγκεκριµένες ιδεολογίες και βέβαια φέρουν το ιδεολογικό στίγµα του µέσου από το οποίο προβάλλονται. Ποιοι συνεργάστηκαν ώστε να φτάσει αυτό το αποτέλεσµα µπροστά σας; Θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά; Στο σηµείο αυτό η συζήτηση µπορεί να διερευνήσει τον τρόπο επιλογής των ειδήσεων ή να τεθεί το ερώτηµα γιατί η είδηση δηµοσιεύεται σε σελίδες µέσων τοπικής και όχι εθνικής εµβέλειας (εδώ µπορεί να συζητηθεί η σχέση κέντρουπεριφέρειας), όπως και το ποιοι αποφασίζουν για το ποιες ειδήσεις φτάνουν σε µας ή ακόµη το τι είναι είδηση και τι όχι (τα κείµενα έτσι εξετάζονται ως κοινωνική πρακτική και ως φορείς ιδεολογίας, βοηθώντας τους σπουδαστές να τοποθετηθούν κριτικά απέναντί τους). Ενδεικτικές ερωτήσεις µε σκοπό την ανίχνευση των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου έναντι του προφορικού και των διαφορετικών κοινωνικών πρακτικών που συνιστούν, είναι: Θα µπορούσε να είναι η ανακοίνωση για την εκδήλωση αυτή προφορική; Γιατί ναι; Γιατί όχι; Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα µιας γραπτής ανακοίνωσης; 9

17 Οι απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση βοηθούν στη συνειδητοποίηση βασικών χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου: στη γραπτή ανακοίνωση µπορεί κανείς να ανατρέχει όποτε θέλει και να έχει όλες τις πληροφορίες κάθε στιγµή, γεγονός που είναι χαρακτηριστικό του γραπτού λόγου. Το γραπτό κείµενο είναι συνήθως πιο επίσηµο, παραµένει αναλλοίωτο στον χρόνο και δίνει σαφείς πληροφορίες σε αντίθεση µε το προφορικό µήνυµα που µπορεί να µην το ακούσει κανείς καλά ή το ίδιο να έχει ελλείψεις στις πληροφορίες που παρέχει. Είναι αποτελεσµατικό το συγκεκριµένο κείµενο; Θα πηγαίνατε να δείτε την εκδήλωση αυτή; Γιατί ναι; Γιατί όχι; (Εδώ το κείµενο γίνεται αντικείµενο αξιολόγησης από τους σπουδαστές). Οι δραστηριότητες στην τάξη που θα µπορούσαν να επιλεγούν µε σκοπό την επαναδιατύπωση του κειµένου σε διαφορετικό πλαίσιο επικοινωνίας και, φυσικά, την άσκηση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου διεξάγονται από οµάδες σπουδαστών στους οποίους ανατίθεται: να φανταστούν ότι οι ίδιοι είναι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια µιας τάξης του Μουσικού Σχολείου που τιµά τον µουσικοσυνθέτη και να ανακοινώσουν προφορικά στους µαθητές και στις µαθήτριές τους την εκδήλωση, προσπαθώντας να τους πείσουν να έρθουν, να γράψουν µια ανακοίνωση για µια διαφορετική εκδήλωση πολιτισµού σε µια ιστοσελίδα/εφηµερίδα/περιοδικό Τρίτη ώρα: Προφορικός λόγος Με βάση το βίντεο από το διαδίκτυο 9 (ή τη µεταγραφή του), στο οποίο παρουσιάζεται η συγκεκριµένη εκδήλωση από δηµοσιογράφο και συµπεριλαµβάνεται συνέντευξη του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου για το ίδιο θέµα, γίνεται σύγκριση µε τα κείµενα των γραπτών ανακοινώσεων της εκδήλωσης. Η συζήτηση µπορεί να αρχίσει µε την ερώτηση: Αφού η εκδήλωση ανακοινώθηκε στο διαδίκτυο και σε αφίσες (όπως καταλαβαίνουµε από την εικόνα της αφίσας της εκδήλωσης που παρατίθεται στις γραπτές ανακοινώσεις και στο βίντεο), τι παραπάνω προσθέτει, κατά τη γνώµη σας, η προφορική συνέντευξη του διευθυντή του σχολείου; 9 «Τον Μίµη Πλέσσα τιµά το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης», Κανάλι 6, Ραδιοτηλεόραση Α.Ε. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ( ), ηλ. διευθ. https://www.youtube.com/watch?v=xmtdl54b3n4 ( ). 10

18 Οι πιθανές απαντήσεις που θα µπορούσαν να είναι, για παράδειγµα, ότι προσθέτει περισσότερες πληροφορίες, είναι πιο άµεσος και πιο ελκυστικός τρόπος πρόσκλησης σε µια εκδήλωση από µια τυπική ανακοίνωση, µπορούν να τονίσουν την αµεσότητα και την οικειότητα που δηµιουργείται µε τον προφορικό λόγο, κάτι που δεν συµβαίνει µε τον γραπτό. Ακόµη ίσως επισηµανθεί ότι τη συνέντευξη αύτη, που δίνεται σε τηλεοπτικό κανάλι, µπορούν ενδεχοµένως να την ακούσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν διαβάζουν συνήθως τέτοιες ανακοινώσεις (εδώ µπορεί µε συζήτηση να αποκαλυφθούν κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµοί σε σχέση µε την πρόσβαση στην ενηµέρωση διαφορετικών οµάδων πληθυσµού αλλά και να συζητηθεί η επιρροή διαφορετικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, επιδιώκοντας έτσι µια κριτική διερεύνηση του θέµατος). Το κείµενο του βίντεο στη συνέχεια εξετάζεται σε σχέση µε τη γλωσσική δοµή του έτσι ώστε να εντοπιστούν προβλήµατα όπως επαναλήψεις, επανεκκινήσεις, ελλείψεις, ασυνταξίες, που φυσιολογικά υπάρχουν στον προφορικό λόγο και αποτελούν χαρακτηριστικά του σε αντιδιαστολή µε τον γραπτό (Πολίτης, 2001). Μπορούν τέλος να επισηµανθούν οι απλούστερες δοµές και το καθηµερινό λεξιλόγιο που υφίστανται, κάτι συνηθισµένο στον απροσχεδίαστο λόγο. Ενδεικτικές ερωτήσεις για περαιτέρω συζήτηση µε σκοπό την ανίχνευση των χαρακτηριστικών του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού αλλά και του γεγονότος ότι συνιστά διαφορετική κοινωνική πρακτική είναι: Ποια είναι η σχέση µεταξύ των συµµετεχόντων προσώπων (δηµοσιογράφοςδιευθυντής σχολείου); Είναι ισότιµη; Πώς το καταλαβαίνετε; (Οι σπουδαστές µπορούν να βοηθηθούν από παραγλωσσικά στοιχεία 10 όπως ο τόνος της φωνής του δηµοσιογράφου ή το ύφος του διευθυντή, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον προφορικό λόγο). Πώς µιλάει ο διευθυντής στον δηµοσιογράφο και ο δηµοσιογράφος στον διευθυντή; Τυπικά; Φιλικά; Για ποιον λόγο; Στο σηµείο αυτό µπορεί να τονιστεί η σηµασία που έχουν οι κοινωνικές σχέσεις σε κάθε µορφή επικοινωνίας: στο παράδειγµα της παρούσας εργασίας ο διευθυντής µιλά µε επίσηµο τόνο και λεξιλόγιο και στοιχεία γραπτότητας 11 εξαιτίας του γεγονότος ότι µιλά επίσηµα, ως εκπρόσωπος της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου και ως 10 Βλ. Πολίτης, 2001, Παναγιωτίδου, Για τον όρο βλ. Πολίτης,

19 συνδιοργανωτής της εκδήλωσης. Επιπλέον, επειδή δίνει συνέντευξη στην τηλεόραση ο προφορικός του λόγος τείνει να χάνει στοιχεία προφορικότητας. Θα έφτανε µόνον η προφορική ανακοίνωση για να γίνει γνωστή µια τέτοια εκδήλωση; Γιατί; (Η ερώτηση δίνει έµφαση στο γεγονός ότι ο προφορικός λόγος δεν µπορεί να διατηρηθεί στον χρόνο όπως ο γραπτός). Είναι αποτελεσµατική η συνέντευξη; Θα πηγαίνατε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση; Γιατί ναι; Γιατί όχι; (Εδώ το κείµενο αποτελεί αντικείµενο αξιολόγησης από τους σπουδαστές). Ποια πρόσωπα ή φορείς προβάλλει η συνέντευξη; Ποιων τις απόψεις προωθεί; Από ποια σηµεία της συνέντευξης το καταλαβαίνετε; Ποιών οι απόψεις δεν ακούγονται; (Προβάλλονται κυρίως ο Δήµος Αβδήρων και το Μουσικό Σχολείο και όχι, για παράδειγµα, οι µαθητές του σχολείου και οι ανάγκες τους). Αν ήσασταν εσείς ο δηµοσιογράφος από ποιον θα παίρνατε συνέντευξη; Για ποιον λόγο; (Η ερώτηση αυτή καλεί τους σπουδαστές να σκεφτούν και να προτείνουν διαφορετικές πρακτικές για τον ίδιο σκοπό σύµφωνα µε τη δική τους άποψη και ιδεολογία). Ως δραστηριότητα που θα µπορούσε να ακολουθήσει είναι να ζητηθεί από τους σπουδαστές να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων στην τάξη αναπαριστώντας µια τέτοιου είδους συνέντευξη για κάποια άλλη εκδήλωση πολιτισµού (άσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου) Τέταρτη ώρα: Υβριδικά είδη 12 Προβάλλεται και πάλι το βίντεο της συνέντευξης µέσα στην τάξη, το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελείται από έναν πρόλογο του παρουσιαστή που δίνει τις βασικές πληροφορίες για την εκδήλωση, µια συνέντευξη µε τον διευθυντή του σχολείου και έναν σύντοµο επίλογο και πάλι του παρουσιαστή. Οι σπουδαστές τώρα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σκοπό έχουν να δείξουν ότι µέσα σ ένα κείµενο µπορούν να συνυπάρχουν στοιχεία προφορικότητας και γραπτότητας 13 και ότι, επίσης, µπορεί να υπάρχει προφορικός λόγος που µοιάζει µε γραπτό και το αντίθετο. Ενδεικτικές ερωτήσεις που σκοπεύουν στη συνειδητοποίηση των παραπάνω είναι: 12 Για τον όρο βλ. Πολίτης, Για τους όρους «προφορικότητα» και «γραπτότητα» βλ. και Πολίτης,

20 Ακούτε κάτι στο βίντεο που ενώ είναι δεν µοιάζει µε προφορικό λόγο; Ποιο είναι αυτό; Γιατί δεν µοιάζει; Σε ποια µέρη του βίντεο αυτό που ακούγεται µοιάζει σαν να είναι ήδη γραµµένο; Στο σηµείο αυτό οι σπουδαστές καλό είναι να βοηθηθούν στο να παρατηρήσουν ότι η ερώτηση αναφέρεται στο πρώτο και το τελευταίο κοµµάτι του βίντεο, στα οποία ο δηµοσιογράφος κάνει µόνος του έναν πρόλογο πριν και έναν επίλογο µετά το τέλος της συνέντευξης. Έτσι γίνεται κατανοητή η ύπαρξη ενός «τύποις» προφορικού λόγου, ο οποίος στην ουσία είναι γραπτός γι αυτό και χάνει στοιχεία της προφορικότητάς του. Γιατί, πιστεύετε, ότι επιλέχθηκε να παρουσιαστούν στο συγκεκριµένο µάθηµα πρώτα τα γραπτά κείµενα και στη συνέχεια το βίντεο µε την προφορική συνέντευξη; Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση την οποία επιδιώκεται να βρουν οι σπουδαστές είναι ότι η κατανόηση ενός γραπτού κειµένου 14 είναι, συνήθως, ευκολότερη από την κατανόηση ενός προφορικού και αυτό συµβαίνει διότι: µπορούν να διαβάσουν το γραπτό κείµενο ο καθένας µε τον δικό του ρυθµό και όσες φορές θέλουν, αφού το έχουν συνέχεια µπροστά τους, ενώ ο προφορικός λόγος οργανώνεται, παράγεται και χάνεται σε µερικές στιγµές, το γραπτό κείµενο δεν εµπεριέχει επαναλήψεις, παραλείψεις, άσχετους ήχους, παρεµβολές, διαφορετικές προφορές της ελληνικής γλώσσας, παρατυπίες στη µορφοσύνταξη αυτών που ακούγονται, στοιχεία που δυσχεραίνουν την κατανόηση, στοιχεία δηλαδή που συνιστούν χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, τον αντιδιαστέλλουν σαφώς από τον γραπτό και είναι ακριβώς αυτά που δυσκολεύουν τους σπουδαστές µιας ξένης γλώσσας, όπως είναι οι ίδιοι. Οι δραστηριότητες που ολοκληρώνουν την παρουσίαση προσπαθούν να συνοψίσουν όσα παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα µέρη, επανέρχονται στη σύνδεση µε το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο και διεξάγονται και πάλι από οµάδες σπουδαστών που καλούνται: να συγκρίνουν και να συζητήσουν τα γραπτά κείµενα της είδησης µε εκείνο του βίντεο άλλα και µε άλλα κείµενα µε το ίδιο θέµα, τα οποία βρίσκουν στο διαδίκτυο στην τάξη (εφόσον είναι διαθέσιµο) ή στο σπίτι τους, ώστε να τα παρουσιάσουν στο επόµενο µάθηµα. Ο σκοπός είναι να βρουν τις διαφορές 14 Βλ. και «Δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου», 2004:

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Γεωργία Γαβριηλίδου ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σέρρες Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Στόχος του μαθήματος «Διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας» είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός ΜΜΕ και κριτικός γραμματισμός Διημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Θαλής (2011-2015) Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( )

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάιος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014) Κεντρική Επιμόρφωση για Διευθυντές/ντριες & Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 31

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Δρ. Τριανταφυλλίδου Λήδα Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 99 77 66, 99 75 69, 99 75 75 Διεύθυνση e-mail: trilida@smg.auth.gr, trilida@gmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Αρχικές αναζητήσεις στη γλωσσική διδασκαλία Σύνδεση της ανάγνωσης με θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό.

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Σωφρόνης Χατζησαββίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract This paper

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 2: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικοί γραμματισμοί (Κουτσογιάννης, 2013)

Κριτικοί γραμματισμοί (Κουτσογιάννης, 2013) «Μετα-επικοινωνιακή» εποχή με: α) εποικοδομιστικό προσανατολισμό στη μάθηση με έμφαση στις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη διερεύνηση της μάθησης από τον

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Θα αποφύγω να αποτυπώσω με αριθμούς τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας και θα περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 Εκπαιδευτικές Τεχνικές 3 Εμπλουτισμένη Εισήγηση: Γιατί την επιλέγουμε; Ο εκπαιδευτής νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει τις προσωπικές του

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τα διαγράμματα παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου

1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τα διαγράμματα παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Πρώτη διδακτική πρόταση Διάλεξη Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα νεαροί ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #3: Νέες Σπουδές Γραμματισμού (New Literacy Studies) Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία

Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία A/A Εισηγητής / Εισηγήτρια Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα Ημερομηνία - ώρα Γλωσσική Διδασκαλία 1. Λουίζα Μαλλούρη Δημοτικής και Προδημοτικής Η σχέση ανάμεσα στη λέξη και την εικόνα σε εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας 1 Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος 2013 υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας υναντήσεις: 2 διδακτικά δίωρα την εβδομάδα σε εξωδιδακτικό χρόνο 2 Παιδαγωγική των

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Σωφρ. Χατζησαββίδης ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Από το γραμματισμό στους πολυγραμματισμούς Σήμερα τα άτομα που βρίσκονται σε μία διαδικασία μάθησης και προετοιμασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 2: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ll Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Παρασκευή Καβαλάρη Υποψήφια διδάκτορας ΠΤΠΕ ΠΘ Δόμνα-Μίκα Κακανά Καθηγήτρια ΠΤΠΕ ΠΘ Βασιλεία Χρηστίδου Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Web site: www.pekade.gr e-mail: info@pekade.gr Αρ. Πρωτ.: 01 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017 Προς: τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα

Διαβάστε περισσότερα