οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις"

Transcript

1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μα ου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/EOK του Συµβουλίου Υγειονοµικοί όροι που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Εφαρµογή Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 998/2003. Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η κτηνιατρική νοµοθεσία που διέπει τις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς είναι η ακόλουθη: 1. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 998/2003 του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 425/2005 της Επιτροπής της Ε.Ε. (αντικατάσταση παραρτήµατος ΙΙ)?µε τον οποίο θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υγειονοµικών απαιτήσεων για τις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε., καθώς και αυτών που προέρχονται από τρίτες χώρες. 2. Η απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., µε την οποία καθιερώνεται ένας ενιαίος τύπος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές µετακινήσεις ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες). 3. Η απόφαση 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., µε την οποία καθιερώνεται ο τύπος του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που απαιτείται για τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες, ικτίδες άνω των 3 µηνών), που συνοδεύουν ταξιδιώτες τρίτων χωρών. 4. Η απόφαση 2004/839/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., µε την οποία καθορίζονται οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις σκύλων και γάτων µικρής ηλικίας, κάτω των 3 µηνών, από τρίτες χώρες στην Κοινότητα. 5. Η απόφαση 2004/233/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2005/392/ΕΚ, µε την οποία καθορίζονται τα κτηνιατρικά εργαστήρια των κρατών µελών της Ε.Ε., τα οποία είναι εγκεκριµένα για τη διεξαγωγή του ορολογικού ελέγχου αντισωµάτων για τη λύσσα. 6. Η απόφαση 2004/301/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., µε την οποία θεσπίζονται ορισµένα µεταβατικά µέτρα σχετικά µε τα διαβατήρια και τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν τις 3 Ιουλίου 2004 και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ. 7. Η απόφαση 2005/91/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., µε την οποία καθορίζεται η περίοδος µετά την οποία θεωρείται ότι ισχύει ο αντιλυσσικός εµβολιασµός. 8. Ο Νόµος 3170/2003 «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (Α 191). 9. Η κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας µε αρ.πρωτ / «Σήµανση, καταγραφή δεσποζόµενων σκύλων και λοιπές διατάξεις» (Β 1777). 1. Β. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. «Ζώο συντροφιάς»: Σαν ζώο συντροφιάς, σύµφωνα µε την ως άνω νοµοθεσία εννοούνται: α) σκύλοι, γάτες, β) ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν τα είδη νυφίτσες, κουνάβια, ερµίνες, ζιβελίνες), γ) αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην µελισσών και οστρακοειδών), δ) τροπικά διακοσµητικά ψάρια, ε) αµφίβια, ερπετά, στ) όλα τα είδη πτηνών, ζ) τρωκτικά και κουνέλια, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι αυτά για λογαριασµό του ιδιοκτήτη στη Page 1

2 διάρκεια της µετακίνησής τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή µεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη. Ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν µετακινούνται στο ίδιο µεταφορικό µέσο µε τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, θεωρούνται ως εµπορικές αποστολές και διέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 184/1996 «υγειονοµικοί όροι που διέπουν το εµπόριο λοιπών ειδών ζώων σε εναρµόνιση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ» (Α 137). 2. «Μετακίνηση»: κάθε µετακίνηση ζώου συντροφιάς α) εκτός των ορίων του χώρου ιδιοκτησίας του κατόχου του, β) από την Ελλάδα προς άλλα κράτη µέλη και αντίστροφα, γ) κατά την είσοδο ή την επανείσοδο από τρίτη χώρα στο ελληνικό έδαφος. 3. «ιαβατήριο»: Το έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση των σκύλων, γάτων και ικτίδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι κάτοικοι της Ευρωπα κής Ενωσης. Τα διαβατήρια πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.. Με την ΚΥΑ / (Β 1777) αρµόδια αρχή για την έκδοση διαβατηρίων στην Ελλάδα είναι ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης των ζώων. 4. «Κτηνιατρικό πιστοποιητικό» : Το επίσηµο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνοδεύει τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες) κατά την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος, όταν αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του. Αυτό πρέπει να είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που καθορίζεται στην απόφαση 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. (Βλέπε σηµείο Ε.2.δ.) Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σύστηµα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip) α) Από 1ης Ιουνίου 2004 και µετά, σύµφωνα µε την ΚΥΑ / (Β 1777) οι ιδιοκτήτες σκύλων στην Ελλάδα υποχρεούνται να έχουν σηµάνει τα ζώα τους µε σύστηµα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip). Τα ιατρεία µικρών ζώων πρέπει να έχουν αναρτηµένη σχετική ανακοίνωση ενηµέρωσης των πελατών τους. β) Από 3 Ιουλίου 2004 και µετά οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που µετακινούνται προς το έδαφος άλλων κρατών µελών συνοδευόµενα από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήµανση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO11784 ή Εάν η ταυτοποίησή τους δεν είναι σύµφωνη µε αυτά τα πρότυπα υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους συσκευή ανάγνωσης. Ζώα που ταυτοποιούνται µε τατουάζ σήµανσης µπορούν επίσης να µετακινούνται υπό προ ποθέσεις. Ο αντιλυσσικός εµβολιασµός και ο επανεµβολιασµός πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ενδείξεις του εργαστηρίου παρασκευής, µε αδρανοποιηµένο εµβόλιο µιας τουλάχιστον µονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύµφωνα µε τα πρότυπα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. 3. Έλεγχος αντισωµάτων για τη λύσσα είγµα ορού αίµατος, που λαµβάνεται 30 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό του ζώου, από τον εγκεκριµένο ιδιώτη κτηνίατρο µέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου αποστέλλεται σε ένα από τα εγκεκριµένα εργαστήρια που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της απόφασης 2004/233/ΕΚ προς έλεγχο του τίτλου αντισωµάτων κατά της λύσσας. Εγκεκριµένο ελληνικό εργαστήριο: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών, Ινστιτούτο Ιολογίας, Νεαπόλεως 25, , Αγία Παρασκευή, τηλ.: και Ο τίτλος αντισωµάτων πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος προς 0,5UI/ml. Ο έλεγχος του τίτλου αντισωµάτων είναι υποχρεωτικός όταν τα ζώα µετακινούνται σε ορισµένες χώρες της Ε.Ε. Οι δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου. 4. Ζώα που µεταφέρονται µε δηµόσια µέσα µεταφοράς Τα ζώα συντροφιάς που µεταφέρονται µε τα δηµόσια µέσα µεταφοράς, πρέπει να είναι τοποθετηµένα σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί. Page 2

3 Πάνω στο κλουβί πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: το ονοµατεπώνυµο του ιδιοκτήτη, η ταχυδροµική του διεύθυνση και το τηλέφωνο, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός του ανά πάσα στιγµή.. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1. Εντός της Ελληνικής Επικράτειας Οι ιδιοκτήτες σκύλων που ταξιδεύουν συνοδευόµενοι µε το ζώο τους, υποχρεούνται να φέρουν πάντα µαζί τους το διαβατήριο του ζώου. Οφείλουν να το υποβάλλουν, εφόσον ζητείται, σε κάθε αρµόδια ελεγκτική αρχή. 2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. (εκτός Ηνωµένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Μάλτας και Σουηδίας) α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) µηνών: Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται µε το σύστηµα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip). Να συνοδεύονται µε το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, το οποίο εκδίδεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και επί του οποίου πρέπει να πιστοποιείται από τον εγκεκριµένο ιδιώτη κτηνίατρο µέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η πραγµατοποίηση εν ισχύει εµβολιασµού για τη λύσσα. β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) µηνών: Για τις µετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών µηνών, µη εµβολιασµένων για τη λύσσα, απαιτείται άδεια του κράτους µέλους προορισµού. Είναι δυνατόν να χορηγείται : Για πολύ νεαρά ζώα που εξαρτώνται από τη µητέρα τους. Εφόσον δεν συνοδεύονται από τη µητέρα τους, αλλά φέρουν ηλεκτρονική σήµανση αναγνώρισης, διαβατήριο και κτηνιατρική βεβαίωση ότι : - η µητέρα τους είχε εµβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εµβολιακή περίοδος ήταν σε ισχύ, - δεν έχουν έλθει σε επαφή µε άγρια ζώα και εποµένως δεν έχουν εκτεθεί σε µόλυνση για τη λύσσα. 3. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Σουηδία α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) µηνών: Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip). Να συνοδεύονται µε το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, το οποίο εκδίδεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και επί του οποίου θα πιστοποιείται από τον εγκεκριµένο ιδιώτη κτηνίατρο µέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η πραγµατοποίηση του εµβολιασµού ή του επαναληπτικού εµβολιασµού καθώς και τα αποτελέσµατα του ορολογικού ελέγχου του τίτλου αντισωµάτων για τη λύσσα. Στις επόµενες µετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωµάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εµβολιασµού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εµβολίου. Πρέπει να υποβάλλονται σε αντιπαρασιτική αγωγή για την καταπολέµηση του εχινόκοκκου και των τσιµπουριών µεταξύ 24 και 48 ωρών πριν την αναχώρησή τους. β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) µηνών: εν επιτρέπεται η µετακίνηση ζώων ηλικίας κάτω των τριών µηνών (εκτός εξαιρέσεων για τις οποίες πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια από τη χώρα προορισµού), µέχρι τα ζώα αυτά να φτάσουν την κατάλληλη ηλικία εµβολιασµού κατά της λύσσας (τριών µηνών). Τα ζώα τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προ ποθέσεις υπόκεινται σε καραντίνα στη χώρα προορισµού. 4. Μετακινήσεις από άλλα κράτη µέλη προς την Ελλάδα α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) µηνών: Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip) ή µε ευανάγνωστο τατουάζ. Page 3

4 Να συνοδεύονται µε το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγµατοποίηση του εµβολιασµού ή του επανεµβολιασµού για τη λύσσα. β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) µηνών: Οι µετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) µηνών µη εµβολιασµένων για τη λύσσα, είναι ελεύθερη, υπό την προ πόθεση ότι: Εφόσον εξαρτώνται από τη µητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη µετακίνησή της, επισυνάπτεται βεβαίωση ή αναγράφεται στο Κεφάλαιο ΧΙ του διαβατηρίου της µητέρας η ηµεροµηνία τοκετού, ο αριθµός των νεογνών και ενδεχοµένως τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των νεογνών. Εάν δεν συνοδεύονται από τη µητέρα τους απαιτείται: - Να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip), - Να φέρουν διαβατήριο, και - Να συνοδεύονται από βεβαίωση κτηνιάτρου ότι «η µητέρα τους έχει εµβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εµβολιαστική περίοδος ήταν σε ισχύ. εν έχουν έλθει σε επαφή µε άγρια ζώα και εξ όσων τεκµαίρονται δεν έχουν εκτεθεί σε µόλυνση για τη λύσσα.». γ) Μετακινήσεις πτηνών συντροφιάς Με την επιφύλαξη τυχόν έκτακτων υγειονοµικών περιορισµών οι µετακινήσεις πτηνών είναι ελεύθερες κτηνιατρικά, υπό την προ πόθεση ότι θα συνοδεύονται από υγειονοµικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό, όπως αυτό που παρατίθεται στη συνέχεια, βάσει της απόφασης 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.: ιευκρινήσεις για τη συµπλήρωση των σηµείων 3 και 4 του µέρους ΙΙ του υγειονοµικού πιστοποιητικού Η εισαγωγή πτηνών συντροφιάς από τρίτες χώρες επιτρέπεται µόνο εφόσον: στο σηµείο 3, πληρούνται οι όροι της περίπτωσης 1 ή 4 στο σηµείο 4.4, πληρούνται οι όροι της περίπτωσης 1 δ) Μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς, µη εµπορικού χαρακτήρα: Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, οι µετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αµφίβιων, διακοσµητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην µελισσών και οστρακοειδών) είναι ελεύθερες, δεν υπόκεινται σε υγειονοµικό περιορισµό και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρικά πιστοποιητικά. 5. Μετακινήσεις από χώρες ΕΟΧ (Ενιαίος Οικονοµικός Χώρος) Οι µετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ανδόρα, την Ισλανδία, το Λίχενστα ν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο, την Ελβετία και το Βατικανό προς την Ελλάδα, διέπονται από τους κανόνες που αναφέρονται στο προηγούµενο σηµείο 4. Ε. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Από την 1η Οκτωβρίου 2004 και µετά, για να επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς στο ελληνικό έδαφος, ισχύουν οι παρακάτω προ ποθέσεις : 1. Απευθείας προορισµός η Ελλάδα Απαγορεύεται η είσοδος ζώων συντροφιάς µέσω σηµείων εισόδου, στα οποία δεν λειτουργούν εγκεκριµένοι Συνοριακοί Σταθµοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.), τα οποία δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 2001/881/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς : Μέσω εγκεκριµένων ΣΥ.Κ.Ε. και ανεξαρτήτως εάν είναι εγκεκριµένοι για την υποδοχή ζωντανών ζώων ή µη Μέσω των σηµείων εισόδου των νησιών που περιλαµβάνονται στην απόφαση 94/641/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. Page 4

5 Κατάλογος των σηµείων εισαγωγής των νησιών 1. Η Ρόδος και το αεροδρόµιό της 2. Η Κως και το αεροδρόµιό της 3. Η Κάλυµνος 4. Η Μυτιλήνη και το αεροδρόµιό της 5. Η Μύρινα της Λήµνου και το αεροδρόµιό της 6. Η Χίος και το αεροδρόµιό της 7. Η Σάµος και το αεροδρόµιό της 8. Η Ερµούπολη της Σύρου 9. Το Αργοστόλι 10. Το Ηράκλειο Κρήτης και το αεροδρόµιό του 11. Τα Χανιά Κρήτης και το αεροδρόµιό τους 12. Η Κέρκυρα και το αεροδρόµιό της Οι Κτηνιατρικές αρχές των παραπάνω σηµείων εισόδου υποχρεούνται : - να έχουν στη διάθεσή τους ειδικό χώρο φύλαξης των ζώων για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η αποµόνωση των ζώων των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος µέχρις ότου σταλούν πίσω, - να προµηθευτούν άµεσα και να έχουν στη διάθεσή τους αποκριτή ποµποδέκτη σύµφωνα µε το πρότυπο ISO ή Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) µηνών Τα ζώα πρέπει : α) - να αναγνωρίζονται µε σύστηµα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO ή Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σήµανση του ζώου δεν ανταποκρίνεται µε αυτό το πρότυπο, ο ιδιοκτήτης του ζώου υποχρεούται να παρέχει στον κτηνίατρο που διενεργεί τον έλεγχο µέσο ανάγνωσης του σήµατος, ή - να αναγνωρίζονται µέσω ευανάγνωστου τατουάζ. β) να έχουν υποστεί αντιλυσσικό εµβολιασµό ή επανεµβολιασµό, σύµφωνα µε τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, µε αδρανοποιηµένο εµβόλιο µιας τουλάχιστον µονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύµφωνο µε το πρότυπο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, γ) να έχουν υποστεί 30 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό και 3 µήνες πριν από τη µετακίνησή τους ορολογικό έλεγχο, τα αποτελέσµατα του οποίου πρέπει να έχουν τίτλο αντισωµάτων µεγαλύτερο ή ίσο προς 0,5 UI/ml, στην περίπτωση που τα ζώα προέρχονται από χώρες που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ, του κεφαλαίου Γ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 998/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε επόµενες µετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωµάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εµβολιασµού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εµβολίου, δ) να συνοδεύονται από ατοµικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύµφωνο µε το παράρτηµα της απόφασης 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.. Στο πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτονται επικυρωµένα αντίγραφα των αποτελεσµάτων της ορολογικής εξέτασης του ζώου από το εργαστήριο διεξαγωγής του ελέγχου. 3. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) µηνών Επιτρέπεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) µηνών, µη εµβολιασµένων για τη λύσσα, εφόσον προέρχονται από χώρες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ, του κεφαλαίου Γ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 998/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό την προ πόθεση ότι αυτά: O εξαρτώνται από τη µητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη µετακίνησή της. εν επιτρέπεται να είναι περισσότερα από τέσσερα (4). Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση του κτηνιάτρου για την ηµεροµηνία τοκετού και τα χαρακτηριστικά των νεογνών. O εάν δεν συνοδεύονται από τη µητέρα τους απαιτείται : να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip) ή µέσω ευανάγνωστου τατουάζ, να συνοδεύονται από ατοµικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύµφωνο µε το παράρτηµα της απόφασης 2004/824/ΕΚ. Στο σηµείο IV, πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία του τελευταίου εµβολιασµού της µητέρας. Αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ηµέρες προγενέστερη της ηµεροµηνίας γέννησης που αναγράφεται στο σηµείο ΙΙ. Επίσης, πρέπει να προστίθεται η διαβεβαίωση ότι «δεν έχει(ουν) έλθει σε επαφή µε άγρια Page 5

6 ζώα και εξ όσων τεκµαίρονται δεν έχει(ουν) εκτεθεί σε µόλυνση για τη λύσσα.». 4. Είσοδος άλλων ειδών ζώων συντροφιάς Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες: α) επιτρέπεται η είσοδος ερπετών, αµφίβιων, διακοσµητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην µελισσών και οστρακοειδών) χωρίς κτηνιατρικό υγειονοµικό περιορισµό και χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση κτηνιατρικού πιστοποιητικού. β) για να επιτραπεί η είσοδος τρωκτικών, κουνελιών και πτηνών και µε την επιφύλαξη τυχόν περιοριστικών µέτρων, απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο προηγούµενο σηµείο.4.γ). 5. Άφιξη σε άλλο κράτος µέλος µε προορισµό την Ελλάδα Τα ζώα συντροφιάς τρίτων χωρών που αφικνούνται στην Ελλάδα µέσω του εδάφους άλλου κράτους µέλους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προηγούµενων σηµείων 2, 3 και Άφιξη στην Ελλάδα µε προορισµό άλλα κράτη µέλη (εκτός Ηνωµένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Μάλτας και Σουηδίας) Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας άνω των τριών µηνών που αφικνούνται στην Ελλάδα και προορίζονται για άλλα κράτη µέλη πρέπει να συνοδεύονται µε τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στην απόφαση 2004/824/ΕΚ. Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας κάτω των τριών µηνών υπόκεινται στην άδεια της χώρας προορισµού. Τα λοιπά είδη ζώων συντροφιάς υπόκεινται στις απαιτήσεις της χώρας προορισµού. 7. Άφιξη στην Ελλάδα µε προορισµό το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Σουηδία Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες τρίτων χωρών που προορίζονται για το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Σουηδία τίθενται σε καραντίνα στη χώρα προορισµού, εκτός αν ανταποκρίνονται στο προηγούµενο σηµείο.3. Στις χώρες αυτές, µε βάση την απόφαση 2004/839/ΕΚ, οι µετακινήσεις νεαρών σκύλων και γάτων από τρίτες χώρες δεν επιτρέπονται µέχρι να φτάσουν την ηλικία των τριών µηνών. 8. Επανείσοδος ζώων κοινοτικής καταγωγής Η επανείσοδος ζώων κοινοτικής καταγωγής επιτρέπεται εφόσον αυτά συνοδεύονται µε το διαβατήριό τους και δεν έχει διακοπεί το πρωτόκολλο εµβολιασµού για τη λύσσα που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εµβολίου. ΣΤ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Οι µετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ελλάδα προς χώρες, οι οποίες δεν είναι µέλη της Ε.Ε., υπόκεινται στις εθνικές διατάξεις κάθε χώρας. Για το λόγο αυτό οι ταξιδιώτες οφείλουν τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την αναχώρησή τους να ζητούν πληροφορίες από τις αρµόδιες Αρχές του τόπου προορισµού τους, ή και ενδεχοµένως, από τις Πρεσβείες των χωρών προορισµού τους στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να τίθενται υπόψη των αρµοδίων κτηνιατρικών αρχών εγκαίρως, ώστε να είναι ενήµερες για τις απαιτήσεις της χώρας προορισµού, να προβαίνουν στις απαραίτητες εξετάσεις και να προετοιµάζουν τις φόρµες των απαιτούµενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών. Ζ. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων που εισάγονται από τρίτες χώρες και µετακινούνται εντός του κοινοτικού εδάφους, ισχύει για περίοδο τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής του ή έως την ηµεροµηνία λήξης του εµβολιασµού για τη λύσσα, ανάλογα µε το ποια ηµεροµηνία είναι προγενέστερη. 2. Σε περίπτωση που εκδίδεται και υπογράφεται από ιδιώτη κτηνίατρο, απαιτείται η επικύρωσή του από την αρµόδια επίσηµη αρχή της χώρας καταγωγής. 3. Σε περίπτωση επόµενης µετακίνησης προς τη Φινλανδία, τη Μάλτα, την Page 6

7 Ιρλανδία, τη Σουηδία ή το Ηνωµένο Βασίλειο, πρέπει να συµπληρώνονται εκ νέου, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία αυτών των χωρών, τα µέρη V, VI και VII του κτηνιατρικού πιστοποιητικού (απόφαση 2004/824/ΕΚ). Η. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Στο εσωτερικό της χώρας : Τα µέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά µε τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων που εφαρµόζονται εντός του ελληνικού εδάφους καθορίζονται από τα µέρη Β και του π.δ/τος 420/1993 (Α 179). Τα µέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά µε τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζονται για τη σήµανση, την ταυτοποίηση, την προστασία των ζώων συντροφιάς και την πιστοποίηση αυτών, καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόµου 3170/2003 και του π.δ/τος 344/1998 (Α 229). α) οι κτηνιατρικές αρχές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να προβαίνουν στη λήψη κάθε νόµιµου µέτρου ή και την επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 3170/2003, στις περιπτώσεις όπου οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο σηµείο A της παρούσας. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν τη συνδροµή τους και να επιλαµβάνονται των υποθέσεων που παραπέµπονται σ αυτές από άλλες ελεγκτικές αρχές και φορείς. β) οι υπεύθυνοι µεταφοράς επιβατών µε πλοία, γ) οι εταιρείες µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνα, δ) οι υπεύθυνοι µεταφοράς επιβατών µε τρένα, ε) οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και άλλων µέσων µαζικής µεταφοράς επιβατών οφείλουν : να ενηµερώνουν τους επιβάτες που συνοδεύουν ζώα για τους κανόνες που επιβάλλονται κατά τις µετακινήσεις των ζώων τους και να µην επιτρέπουν την επιβίβαση ζώων, τα οποία δεν συνοδεύονται από το διαβατήριό τους και δεν αναγνωρίζονται ατοµικά. στ) στους υπαλλήλους των ασαρχείων σε ό,τι αφορά τους κυνηγετικούς σκύλους,της ηµοτικής Αστυνοµίας των Ο.Τ.Α., των αστυνοµικών αρχών, των λιµενικών αρχών, των αρχών ασφαλείας των αεροδροµίων και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής ανατίθεται η αρµοδιότητα : - του ελέγχου των διαβατηρίων των ζώων συντροφιάς ή κυνηγιού - της διαπίστωσης αναγραφής του αριθµού σήµανσης των ζώων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων υποχρεούνται να συνεργάζονται µε την πλησιέστερη κτηνιατρική αρχή. ζ) Οι µεµονωµένοι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν µε τα ζώα τους υποχρεούνται να φέρουν πάντα µαζί τους τα προβλεπόµενα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου. Να προσκοµίζουν τόσο τα έγγραφα όσο και τα ζώα, εφόσον ζητείται, στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. 2. Στα σηµεία εισόδου από τρίτες χώρες : α) Οι τελωνειακές αρχές και οι συνοριοφύλακες των σηµείων εισόδου, τα οποία δεν είναι εγκεκριµένα για την είσοδο ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος. Οι τελωνειακές αρχές των σηµείων εισόδου µέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές και να παραπέµπουν τα ζώα για κτηνιατρικό έλεγχο. β) Οι ΣΥ.Κ.Ε. και οι κτηνιατρικές αρχές των σηµείων εισόδου των νησιών της απόφασης 94/641/ΕΚ υποχρεούνται να προβαίνουν : σε έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων, στην ταυτοποίηση του ζώου, ενδεχοµένως, σε κλινική εξέταση του ζώου. Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόµενες απαιτήσεις αποφασίζουν : είτε να στείλουν το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης, είτε να αποµονώσουν το ζώο για όσο χρόνο χρειάζεται, είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία, χωρίς χρηµατική αποζηµίωση, όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να αποµονωθεί. Page 7

8 Τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν τα ζώα, αφού προηγουµένως σφραγιστούν κατάλληλα ως εξής : ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ ΟΣ Ηµεροµηνία... Όνοµα Κτηνίατρου... Υπογραφή... Σφραγίδα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ ΟΣ Ηµεροµηνία... Όνοµα Κτηνίατρου... Υπογραφή... Σφραγίδα Τα ως άνω στοιχεία της απόφασης του κτηνιάτρου πρέπει να είναι µε διαφορετικό χρώµα από αυτό της εκτύπωσης του πιστοποιητικού. Ένα φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου κτηνιατρικού πιστοποιητικού κρατείται στο ειδικό αρχείο µη εµπορικών αποστολών ζωντανών ζώων της κτηνιατρικής αρχής του σηµείου εισόδου για τρία χρόνια. γ) Στις περιπτώσεις όπου τα ζώα υπερβαίνουν τον αριθµό πέντε (5) και αυτό ανεξάρτητα του είδους, ή δεν συνοδεύονται, θεωρούνται εµπορικές αποστολές και υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου που καθορίζονται από τις διατάξεις περί εισαγωγών ζώντων ζώων. Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ\ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα 1. ιεύθυνση Υγείας των Ζώων Τµήµα Α. Μάριος Φωτεινόπουλος τηλ.: Μαίρη Γιαννιού τηλ.: Φαξ: ιεύθυνση ΚΑΦΕ Τµήµα Α. Χρυσούλα ηλέ τηλ.: Φαξ: Page 8

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 25 Μαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 276863 Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Αναδιατύπωση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2012 COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4803/153138 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4803/153138 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4803/153138 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Α886/130859 Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα