ΑΠΟΦΑΣΗ 364 ΕΗ ΘΕΜΑ 46 ο : Έγκριση τεχνικών ροδιαγραφών ροµήθειας ιαλύµατα Αιµοδιύλισης, Αναλώσιµα υλικά θερα είας νεφρών, αλάτι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 364 ΕΗ ΘΕΜΑ 46 ο : Έγκριση τεχνικών ροδιαγραφών ροµήθειας ιαλύµατα Αιµοδιύλισης, Αναλώσιµα υλικά θερα είας νεφρών, αλάτι."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ιαλυνάκειο» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν. ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/ Στον Άγιο Νικόλαο σήµερα 31/5/2018 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 10,30.µ. ύστερα α ό την µε αρ. ρωτ. 1382/ ρόσκληση της Προέδρου, συνεδρίασε το ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ µε την ε ωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου Γ.Ν.-ΚΥ Νεα όλεως «ιαλυνάκειο». Παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Συµβουλίου κ.σ ινθούρη Μαρία, ο Αντι ρόεδρος κ.μιχελάκης Εµµανουήλ Ανα λ. ιοικητής Α.Ο.Μ.Σητείας και τα τακτικά µέλη Αρακαδάκης Γεώργιος Ανα ληρωτής ιοικητής της Α.Ο.Μ. Ιερά ετρας, Μουδατσάκης Νικόλαος Αιρετός Εκ ρόσω ος Ιατρών & Μανουσάκης Γεώργιος Αιρετός Εκ ρόσω ος των λοι ών Εργαζοµένων. Στην συνεδρίαση αρίστανται τα ανα ληρωµατικά µέλη Παντιέρα Νικόλαος Ανα λ. /της ΓΝ-ΚΥ Νεα όλεως & Μ λέτσα Σταυρούλα καθώς και η Γραµµατέας του /κού Σ/λίου Κουµάκη Μαρία. ΑΠΟΦΑΣΗ 364 ΕΗ ΘΕΜΑ 46 ο : Έγκριση τεχνικών ροδιαγραφών ροµήθειας ιαλύµατα Αιµοδιύλισης, Αναλώσιµα υλικά θερα είας νεφρών, αλάτι. Το /κό Σ/λιο αφού έλαβε υ όψη του 1. Την α ό 31/5/2018 αναφορά της Οικονοµικής Υ ηρεσίας της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου µε την ο οία υ οβάλλει ρος έγκριση τις τεχνικές ροδιαγραφές για την ροµήθεια ιαλύµατα αιµοδιύλισης, Αναλώσιµα υλικά θερα είας νεφρών, αλάτι µετά την θέση τους σε δηµόσια διαβούλευση και την έγγραφη α άντηση του συντάκτη τους ότι δεν θα ροβεί σε τρο ο οιήσεις ή ροσθήκες. 2. Την εισήγηση της Προέδρου του και την διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει τις τεχνικές ροδιαγραφές για την ροµήθεια ιαλύµατα αιµοδιύλισης, Αναλώσιµα υλικά θερα είας νεφρών, αλάτι CPV kai ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ Λ Ι Κ Ω Ν Α Ι Μ Ο Κ Α Θ Α Ρ Σ Η Σ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Υ οχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού αραγωγής κάθε ροσφερόµενου είδους 2. Οι αναφερόµενες ενδείξεις να είναι γραµµένες και στην Ελληνική γλώσσα 3. Τα ροσφερόµενα είδη να είναι ιστο οιηµένα (σήµανση CE) 4. Να αναφέρονται ευκρινώς στη συσκευασία τα στοιχεία ου αφορούν το είδος, το µήκος, τη διάµετρο 5. Πρέ ει να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία α οστείρωσης, καθώς και η ηµερο- µηνία λήξης της α οστείρωσης 6. Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφεται εύκολα κατά τη µεταφορά και α οθήκευση

2 7. α) Πριν την τελική κατοχύρωση η υ ηρεσία έχει τη δυνατότητα να ροβεί σε έλεγχο α ό ανεξάρτητο εργαστήριο οιοτικού ελέγχου β) Η ε ιτρο ή αραλαβής των νοσοκοµείων µ ορεί ε ίσης να ροβεί σε έλεγχο δειγµάτων. Τα έξοδα ε ιβαρύνουν τον ροµηθευτή 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (κωδ , 41342) Η αρούσα τεχνική ροδιαγραφή αφορά την ανάδειξη χορηγητών για την ροµήθεια διαλυµάτων αιµοκάθαρσης, τα ο οία να είναι µε χαµηλά ε ί εδα βακτηριακής ενδοτοξίνης. Τα διαλύµατα αιµοκάθαρσης θα ρέ ει να αρέχονται σε συµ υκνωµένη µορφή σε λαστικά δοχεία ή σάκοι των 5 λίτρων µε υδατοστεγές ώµα. Τα διαλύµατα θα αρασκευάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή standards European Pharmacopoeia 1997, 3 rd edition σελ , τόσο ως ρος την υψηλή καθαρότητα των χηµικών συστατικών όσο και ως ρος την καθαρότητα και την εριεκτικότητά τους σε µικροβιακούς αράγοντες (βακτηριακή ενδοτοξίνη). Ε ι λέον, το νερό ου χρησιµο οιείται να είναι α ιονισµένο µε αντίστροφη ώσµωση. Τα διαλύµατα να είναι κατάλληλα για όλα τα µηχανήµατα (Fresenius, Gambro.) Η χηµική σύνθεση των συµ υκνωµένων διαλυµάτων να είναι: Α) ιαλύµατα τύ ου Α: NaCl 210,7 g/l KCl 5,22 g/l CaCl2. 2 H2O 9,0 g/l ή 6,43 g/l ή 4,6 g/l MgCl2. 6 H2O 3,558 g/l Οξικό οξύ 6 ml/l εξτρόζη 0 ή 36,22 g/l Β) ιαλύµατα τύ ου Β: Όξινο Ανθρακικό Νάτριο (NaHCO3) 84 g/l Γ) ιαλύµατα για βιοδιήθηση: NaCl 280,27 g/l KCl 5,22 g/l CaCl2. 2 H2O 10,29 g/l MgCl2. 6 H2O 3,56 g/l Να υ άρχει η δυνατότητα αρασκευής διαλυµάτων ο οιασδή οτε σύνθεσης όταν ζητηθεί. Η συγκέντρωση των χηµικών συστατικών των διαλυµάτων να αναγράφεται στα δοχεία καθώς και αυτή ου θα ροκύψει στο τελικό διάλυµα αιµοκάθαρσης. Τα διαλύµατα να φέρουν τη σήµανση CE, να τελούν υ ό τον έλεγχο οιότητας ISO και οι ροδιαγραφές αραγωγής τους να είναι σύµφωνες µε τους κανονισµούς Good Manufacturing Practices (GMP). Εκτός των κοινών διαλυµάτων αιµοκάθαρσης να ροσφέρονται τα ροαναφερθέντα διαλύµατα και µε ειδική διαδικασία αραγωγής, αρόµοια µε αυτό των ενέσιµων και ενδοφλέβιων διαλυµάτων. Τα διαλύµατα αυτά να είναι µε χαµηλά ε ί εδα βακτηριακής ενδοτοξίνης < 0,125 EU (υ ερκαθαρό, ελεύθερο υρετογόνων ουσιών). Η χρήση αυτών των διαλυµάτων µ ορεί να είναι ωφέλιµη σε αιµοκάθαρση µε φίλτρα υψηλής δια ερατότητας ( high flux) για την ροστασία του ασθενούς α ό την αντίστροφη διήθηση ( back- filtration). 2. ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟ ΙΗΘΗΣΗ (HF) ΚΑΙ ΑΙΜΟ ΙΑ ΙΗΘΗΣΗ (HDF) (κωδ , ) Η αρούσα τεχνική ροδιαγραφή αφορά την ανάδειξη χορηγητών για την ροµήθεια ετησίως Α) ιαλυµάτων α οστειρωµένων, α υρετογόνων, γαλακτικών µε γλυκόζη σε σάκους νέας τεχνολογίας, των 3, 4,5 ή 5 λίτρων, µε εριεκτικότητα σε αλουµίνιο < 10ppb. Β) ιαλυµάτων α οστειρωµένων, α υρετογόνων, µε διττανθρακικά µε ή χωρίς γλυκόζη, σε δύο ξεχωριστούς σάκους των 4500 ml και των 500 ml, τα ο οία αναµιγνύονται λίγα λε τά ριν την έναρξη της συνεδρίας. Γ) Α λών διαλυµάτων, ου να εριέχουν µόνο ηλεκτρολύτες σε ειδικές αναλογίες και σε συσκευασίες των 3, 4,5 ή 5 λίτρων ) Γραµµές χορήγησης των διαλυµάτων α οκατάστασης για αιµοδιήθηση και αιµοδιαδιήθηση, κατάλληλες για µηχανήµατα Fresenius, Hospal, Gambro, Bellco κ.α.

3 3. ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕ- ΦΡΟΥ (κωδ , 41340, ) Α) Η αρούσα τεχνική ροδιαγραφή αφορά την ανάδειξη χορηγητών για την ροµήθεια χλωρίνης και σκόνης µονοϋδρικών κιτρικών οξέων για αφαλάτωση µηχανηµάτων Gambro. Β) Η αρούσα τεχνική ροδιαγραφή αφορά την ανάδειξη χορηγητών για ροµήθεια φυσιγγών Clean-Cart-A και φυσιγγών Clean-Cart-C, κατάλληλων για αφαίρεση οργανικών καταλοί ων, λι ών, ρωτεϊνών καθώς και για α ασβέστωση των µηχανηµάτων Gambro. Γ) Η αρούσα τεχνική ροδιαγραφή αφορά την ροµήθεια α ολυµαντικού των µηχανηµάτων FRESENIUS για θερµική α οστείρωση σε συσκευασία 5 lt: µε σύνθεση 1 -υδρίτη κιτρικού οξέως, γαλακτικό οξύ, µηλικό οξύ, για θερµική α ολύµανση συσκευών αιµοκάθαρσης FRESENIUS και να ροσαρµόζονται χωρίς αρεµβάσεις. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (κωδ , ) Η αρούσα τεχνική ροδιαγραφή αφορά την ανάδειξη χορηγητών για την ροµήθεια φυσίγγων σκόνης διττανθρακικού Να για αιµοκάθαρση, χωρίς να δηµιουργούν ροβλήµατα και χωρίς να χρειάζεται εξτρα συνδέσεις. Οι φύσιγγες να είναι κατασκευασµένες α ό κατάλληλο διάφανο λαστικό υλικό χ ολυ ρο υλένιο ή άλλο βιοσυµβατό υλικό φιλικό ρος το εριβάλλον και ανθεκτικό σε θετικές ιέσεις. Να φέρουν εσωτερικά δύο ειδικά φίλτρα κατακράτησης σωµατιδίων, ένα στο ε άνω µέρος της φύσιγγας και ένα στο κάτω µέρος. Ένα τµήµα των ανωτέρω φυσιγγών θα ρέ ει να φέρει ρυθµιστή οξύτητας για α οφυγή της αύξησης της τιµής του PH ου αρατηρείται κατά την έναρξη της αιµοκάθαρσης. Η εριεχόµενη οσότητα διττανθρακικού νατρίου (NaHCO3) να είναι χηµικά καθαρή και σταθερή και να δηµιουργεί σταθερό pη, σύµφωνα µε τους κανόνες της Ευρω αϊκής Φαρµακο οιίας (Ph Eur/ USP) και να αρκεί για µια κανονική αιµοκάθαρση. Η οσότητα ΝaHCO3 να είναι 650gr, 750gr, 950gr Οι φύσιγγες να φέρουν ιστο οιητικό καταλληλότητας της Ευρω αϊκής Ένωσης (CE MARK) και να διαθέτουν ιστο οιητικό οιότητας ISO. Η κατασκευή της φύσιγγας να είναι τέτοια ώστε να α οφεύγεται η διαφυγή υ ολοί ων κατά το τέλος της κάθαρσης. Ε ίσης να είναι κατάλληλες: 1. Για µηχανήµατα Gambro 2. Για µηχανήµατα Fresenius 1. ΣΕΤ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟΥ (κωδ ) Να εριλαµβάνει α αραίτητα υλικά για τη σωστή ερι οίηση του σηµείου φλεβοκέντισης και για την ροετοιµασία της αιµοκάθαρσης. Να εριλαµβάνονται σε σκληρό δισκάκι και τα υλικά για τη διακο ή της αιµοκάθαρσης να εριλαµβάνονται σε χωριστή αεροστεγή συσκευασία ου θα εριλαµβάνεται στο σκληρό δισκάκι. Πριν α ό τη φλεβοκέντιση -Χειρουργικό εδίο α οστειρωµένο-α ορροφητικό-αδιάβροχο µεγάλου µεγέθους. -Ένα (1) ζεύγος α οστειρωµένα ελαστικά γάντια µικρού ή µεσαίου µεγέθους (δυνατότητα ε ιλογής) σε χειρουργική συσκευασία -Τρεις-Τέσσερις (3-4) γάζες ερί ου 7,5x7,5 εκ. - ύο (2) ειδικά υ οαλλεργικά αυτοκόλλητα µε εγκο ή σε σχήµα U για σταθερο οίηση και έλεγχο της βελόνας φλεβοκέντισης. -Τέσσερα (4) υ οαλλεργικά αυτοκόλλητα για σταθερο οίηση των γραµµών αιµοκάθαρσης -Τρία-τέσσερα (3-4) ειδικά τολύ ια Μετά τη φλεβοκέντιση-έξοδο αιµοκάθαρσης -Ένα (1) ζεύγος α οστειρωµένα ελαστικά γάντια µικρού ή µεσαίου µεγέθους (δυνατότητα ε ιλογής) σε χειρουργική συσκευασία - ύο (2) ειδικά αυτοκόλλητα υ οαλλεργικά µε α ορροφητική, αιµοστατική γάζα µεγέθους ερί ου 3,5-8 και όχι α λά hansaplast

4 -Τρεις-τέσσερις (3-4) γάζες ερί ου 7,5x7,5 εκ. Να είναι α οστειρωµένα µε Ε.Τ.Ο. µε χρόνο ζωής έντε (5) χρόνια. 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (κωδ ) Ειδική γραµµή για αραλλαγή αιµοκάθαρσης HDF post αραίωσης χορήγησης υγρών υ οκατάστασης για τα µηχανήµατα Gambro. 7.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΟΥΣ ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (κωδ ) Περιέχει σετ: ΕΝΑΡΞΗΣ: Α οστειρωµένη χειρουργικό εδίο µε ο ή, α ορροφητικό και αδιάβροχο 40x50 cm. 1 ζευγάρι α οστειρωµένα ελαστικά γάντια ΜΕΣΑΙΟΥ µεγέθους 5 ε ιθέµατα γάζας 7,5 x 7,5 εκ. 4ply 4 υ οαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθερο οίηση των γραµµών αιµοκάθαρσης 4 αντιση τικά ε ιθέµατα εµ οτισµένα µε χλωρεξιδίνη 1 υ οαλλεργικό αυτοκόλλητο ε ίθεµα 9x15 εκ. για την στήριξη του καθετήρα ΛΗΞΗΣ: 1 ζευγάρι α οστειρωµένα ελαστικά γάντια ΜΕΣΑΙΟΥ µεγέθους 5 ε ιθέµατα γάζας 7,5 x 7,5 εκ. 4ply 2 κα άκια ασφαλείας για τους καθετήρας 4 αντιση τικά ε ιθέµατα εµ οτισµένα µε χλωρεξιδίνη 1 ειδική αυτοκόλλητα θήκη για την διαφύλαξη των καθετήρων α/α Περιγραφή Αιτήµατος Κωδικός CPV Σχόλια-Παρατηρήσεις Είδους Κ.Α.Ε. Μον.Μέ τρησης 1. ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5 LIT.BC-2Β ΥΓΡΟ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BC-2Α ΙΑΛΥΜΑ Ή ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΙΑΛΥΜΑ Α ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙ ΕΣ 3. ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΜΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GABRO 4. ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΟΝΟΥ ΡΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GAMBRO 5. ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΜΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5 LIT.BC-2A ΥΓΡΟ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BC-2B ΙΑΛΥΜΑ Ή ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΙΑΛΥΜΑ Α ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΤΩΝ 4-5 LIT ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟ ΙΗΘΗΣΗΣ - ΑΙΜΟ ΙΑ ΙΗΘΗΣΗΣ ME LACTATE ΤΩΝ 5 LIT ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΥ ΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΩ ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5 LIT.BC-2Β ΥΓΡΟ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BC-2Α ΙΑΛΥΜΑ Ή ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΙΑΛΥΜΑ Α ΚΩ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙ ΕΣ ΚΩ ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΜΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GABRO ΚΩ ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΟΝΟΥ ΡΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GAMBRO ΚΩ ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΜΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΩ ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5 LIT.BC-2A ΥΓΡΟ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BC-2B ΙΑΛΥΜΑ Ή ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΙΑΛΥΜΑ Α ΚΩ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΤΩΝ 4-5 LIT ΚΩ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟ ΙΗΘΗΣΗΣ -ΑΙΜΟ ΙΑ ΙΗΘΗΣΗΣ ME LACTATE ΤΩΝ 5 LIT ΚΩ ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΥ ΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 1311 Κιλό

5 10. ΦΥΣΙΓΓΑ 650 g NaHCO3,PhEur,usp ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 11. ΦΥΣΙΓΓΑ 750 g NaHCO3,PhEur,usp ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO 12. ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 13. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝ. FRESENIUS ΣΕ ΣΥΣΚ. 5 LIT ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 14. ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΩ ΦΥΣΙΓΓΑ 650 g NaHCO3,PhEur,usp ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS ΚΩ ΦΥΣΙΓΓΑ 750 g NaHCO3,PhEur,usp ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO ΚΩ ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΩ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝ. FRESENIUS ΣΕ ΣΥΣΚ. 5 LIT ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΩ ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ