Σελίδα 1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΞΟΥΡΖ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΞΟΥΡΖ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ"

Transcript

1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΞΟΥΡΖ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαιπκάησλ αηκνθάζαξζεο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε ζπκππθλσκέλε κνξθή ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 5 ιίηξσλ κε πδαηνζηεγέο πψκα. Σα δηαιχκαηα ζα παξαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards European Pharmacopoeia, 6th edition, Σα δηαιχκαηα λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, λα ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ISO θαη νη πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο ηνπο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο θαλνληζκνχο Good Manufacturing Practices (GMP) BS ISO ηφζν σο πξνο ηελ πςειή θαζαξφηεηα ησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ φζν θαη σο πξνο ηελ θαζαξφηεηα θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε κηθξνβηαθνχο παξάγνληεο (βαθηεξηαθή ελδνηνμίλε). Δπηπιένλ, ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη απηνληζκέλν κε αληίζηξνθε ψζκσζε,ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards European Pharmacopoeia, 6th edition, 2007 θαη BS ISO Δπηπιένλ, ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη απηνληζκέλν κε αληίζηξνθε ψζκσζε. Λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαζθεπήο δηαιπκάηωλ νπνηαζδήπνηε ζύλζεζεο όηαλ δεηεζεί. Η ζπγθέληξσζε ησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ δηαιπκάησλ λα αλαγξάθεηαη ζηα δνρεία θαζψο θαη απηή πνπ ζα πξνθχςεη ζην ηειηθφ δηάιπκα αηκνθάζαξζεο. Δθηφο ησλ θνηλψλ δηαιπκάησλ αηκνθάζαξζεο λα πξνζθέξνληαη ηα πξναλαθεξζέληα δηαιχκαηα θαη κε εηδηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο, παξφκνηα κε απηφ ησλ ελέζηκσλ θαη ελδνθιέβησλ δηαιπκάησλ. Σα δηαιχκαηα απηά λα είλαη κε ρακειά επίπεδα βαθηεξηαθήο ελδνηνμίλεο <0,125 EU (ππεξθαζαξφ, ειεχζεξν ππξεηνγφλσλ νπζηψλ). Η ρξήζε απηψλ ησλ δηαιπκάησλ κπνξεί λα είλαη σθέιηκε ζε αηκνθάζαξζε κε θίιηξα πςειήο δηαπεξαηφηεηαο (high flux) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο απφ ηελ αληίζηξνθε δηήζεζε (back- filtration). Σα δηαιχκαηα λα είλαη θαηάιιεια γηα φια ηα κεραλήκαηα (Gambro, Althin, Braun, Nikkiso, Drake WIllok, Bellco, Hospal, Fresenius θ.α.). Η ρεκηθή ζχλζεζε ησλ ζπκππθλσκέλσλ δηαιπκάησλ λα είλαη: Α) Γηαιχκαηα ηχπνπ Α: NaCl 210,7 g/l KCl 5,22 g/l CaCl2/.2 Η 2 Ο 9,0 g/l ή 6,43 g/l ή 6.77g/L MgCI2. 6 Η 2 Ο 3,558 G/L Ομηθφ νμχ 6 ml/l Σελίδα 1

2 Απηνληζκέλν λεξφ QS 1000 ml Γεμηξφδε 0 ή 36,22 g/l ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 5 ιίηξσλ δηαιχκαηα αηκνθάζαξζεο ηχπνπ Α Β) Γηαιχκαηα ηχπνπ Β: Όμηλν Αλζξαθηθφ Νάηξην (NaHCO 3 ) 84 g/l Απηνληζκέλν λεξφ QS 1000 ml ζε πιαζηηθά δνρεία ησλ 5 ιίηξσλ δηαιχκαηα αηκνθάζαξζεο ηχπνπ Β ΓΗΑΙΚΑΡΑ YΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΗΑ ΑΗΚΝΓΗΖΘΖΠΖ (HF) θαη ΑΗΚΝΓΗΑΓΗΖΘΖΠΖ (HDF) ΓΗΑ ΝΙΝΠ ΡΝΠ ΡΞΝΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ Ρ. ΛΔΦΟΝ (Gambro, Fresenius, Hospal, Integra θ.α.) Όια ηα πξνζθεξόκελα δηαιύκαηα λα έρνπλ ππνρξεωηηθά έγθξηζε ΔΟΦ. Α) Διαλυμάτων αποςτειρωμζνων, απυρετογόνων, γαλακτικών με γλυκόηθ ςε ςάκουσ νζασ τεχνολογίασ, των 3, 2.1 4,5 ι 5 λίτρων, με περιεκτικότθτα ςε αλουμίνιο < 10ppb. 2.2 Β) Διαλυμάτων αποςτειρωμζνων, απυρετογόνων, με διττανκρακικά με ι χωρίσ γλυκόηθ, ςε δφο ξεχωριςτοφσ ςάκουσ των 4500 ml και των 500 ml, τα οποία αναμιγνφονται λίγα λεπτά πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίασ. Γ) Γηαιπκάηωλ απνζηεηξωκέλωλ, αππξεηνγόλωλ, κε δηηηαλζξαθηθά ρωξίο γιπθόδε-θάιην, 2.3 ζε ζάθνπο δύν δηακεξηζκάηωλ ηωλ 5 ιίηξωλ νη νπνίνη λα αλακηγλύνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο. Γ) Γηαιπκάηωλ απνζηεηξωκέλωλ, αππξεηνγόλωλ, κε δηηηαλζξαθηθά κε γιπθόδε-θάιην, ζε 2.4 ζάθνπο δύν δηακεξηζκάηωλ ηωλ 5 ιίηξωλ νη νπνίνη λα αλακηγλύνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο. 2.5 Δ) Απιώλ δηαιπκάηωλ, πνπ λα πεξηέρνπλ κόλν ειεθηξνιύηεο ζε εηδηθέο αλαινγίεο θαη ζε ζπζθεπαζίεο ηωλ 3, 4,5 ή 5 ιίηξωλ. Σ) Γηαιχκαηα απνθαηάζηαζεο γηα βηνδηήζεζε (Acetate Free) Γηαιχκαηα δηηηαλζξαθηθά γηα βηνδηήζεζε, ζε ζάθνπο λέαο ηερλνινγίαο ησλ 3 ιίηξσλ, απνζηεηξσκέλα, αππξεηνγφλα κε πεξηεθηηθφηεηα ζε 2.6 αινπκίλην < 10ppb, κε ζχλζεζε Na=145 meq /lt, HCO3=145 meq /lt, κε ηηο απαξαίηεηεο γξακκέο ρνξήγεζεο απηψλ, θαηάιιειεο γηα κεραλήκαηα Integra Hospal 3 ΓΡΑΜΜΕ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α) Γξακκέο ρνξήγεζεο ηωλ δηαιπκάηωλ ππνθαηάζηαζεο γηα αηκνδηήζεζε θαη 3.1 αηκνδηαδηήζεζε, κηαο ρξήζεωο, απνζηεηξωκέλεο, ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ νπζηώλ θαηάιιειεο γηα κεραλήκαηα Gambro γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε/έγρπζε 2 ζάθωλ ηνπιάρηζηνλ Β) Γξακκέο ρνξήγεζεο ηωλ δηαιπκάηωλ ππνθαηάζηαζεο γηα αηκνδηήζεζε θαη 3.2 αηκνδηαδηήζεζε, κηαο ρξήζεωο, απνζηεηξωκέλεο, ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ νπζηώλ θαηάιιειεο γηα κεραλήκαηα, Hospal γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε/έγρπζε 2 ζάθωλ Σελίδα 2

3 ηνπιάρηζηνλ Γ) Γξακκέο ρνξήγεζεο ηωλ δηαιπκάηωλ ππνθαηάζηαζεο γηα αηκνδηήζεζε θαη αηκνδηαδηήζεζε, κηαο ρξήζεωο, απνζηεηξωκέλεο, ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ νπζηώλ 3.3 θαηάιιειεο γηα κεραλήκαηα, Fresenius, γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε/έγρπζε 2 ζάθωλ ηνπιάρηζηνλ Γ) Γξακκέο ρνξήγεζεο ηωλ δηαιπκάηωλ ππνθαηάζηαζεο γηα αηκνδηήζεζε θαη αηκνδηαδηήζεζε, κηαο ρξήζεωο, απνζηεηξωκέλεο, ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ νπζηώλ 3.4 θαηάιιειεο γηα κεραλήκαηα, NIKKISO DBB-05 & 03 γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε/έγρπζε 2 ζάθωλ ηνπιάρηζηνλ Δ) Γξακκέο ρνξήγεζεο ηωλ δηαιπκάηωλ ππνθαηάζηαζεο γηα αηκνδηήζεζε θαη 3.5 αηκνδηαδηήζεζε, κηαο ρξήζεωο, απνζηεηξωκέλεο, ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ νπζηώλ θαηάιιειεο γηα κεραλήκαηα Bellco γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε/έγρπζε 2 ζάθωλ ηνπιάρηζηνλ Ε) Εεύγε αξηεξηνθιεβηθώλ γξακκώλ γηα αηκνθάζαξζε, κηαο ρξήζεωο, απνζηεηξωκέλεο, 3.6 ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ νπζηώλ θαηάιιειεο γηα κεραλήκαηα, Hospal, Gambro, Fresenius, Bellco,B.Braun, NIKKISO DBB-05 θ.α. Ζ) Εεύγε αξηεξηνθιεβηθώλ γξακκώλ γηα αηκνθάζαξζε κε κνλή βειόλα, κηαο ρξήζεωο, 3.7 απνζηεηξωκέλεο, ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ νπζηώλ θαηάιιειεο γηα κεραλήκαηα, Hospal, Gambro, Fresenius, Bellco, B.Braun, NIKKISO DBB-05 θ.α. 4 ON LINE ΑΗΚΝΓΗΑΓΗΖΘΖΠΖ (HDF) Γξακκέο ζύλδεζεο γηα on line HDF, θαηάιιειεο γηα ηα κεραλήκαηα ηεο ΜΤΝ GAMBRO κηαο ρξήζεο, απνζηεηξωκέλεο, αηνκηθά ζπζθεπαζκέλεο γηα παξαζθεπή ηνπ πγξνύ 4.1 αλαπιήξωζεο. Να πεξηέρεη γξακκέο ζύλδεζεο θαη εηδηθό θίιηξν θαηαθξάηεζεο κηθξνβίωλ - ππξεηνγόλωλ νπζηώλ, ην νπνίν λα απνηειείηαη από ζπλζεηηθή κεκβξάλε ηύπνπ POLYAMIX ή άιινπ ηύπνπ ζπκβαηή ζπλζεηηθή κεκβξάλε. Σεη (γξακκώλ-θίιηξνπ) γηα on-line αηκνδηαδηήζεζε (HDF) - αηκνδηήζεζε (HF), κηαο ρξήζεο, απνζηεηξωκέλν, αηνκηθά ζπζθεπαζκέλν γηα ηελ ηειηθή δηήζεζε ηνπ πγξνύ αληηθαηάζηαζεο πξηλ ή κεηά ην θίιηξν αηκνθάζαξζεο. Να πεξηέρεη γξακκέο ζύλδεζεο θαη εηδηθό θίιηξν θαηαθξάηεζεο κηθξνβίωλ - ππξεηνγόλωλ νπζηώλ, ην νπνίν λα απνηειείηαη από 4.2 ζπλζεηηθή κεκβξάλε ηύπνπ PEPA (Polyester Polymer Alloy) ή άιινπ ηύπνπ ζπκβαηή ζπλζεηηθή κεκβξάλε πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ειάηηωζε ηνπ αξηζκνύ βαθηεξηδίωλ θαη ελδνηνμίλεο ζην πγξό αληηθαηάζηαζεο (ινγαξηζκηθή κείωζε βαθηεξηδίωλ > 8 θαη ελδνηνμηλώλ >3). Τν ζεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο ηνπ νίθνπ Nikkiso, Model DBB-05 πνπ δηαζέηεη ε ΜΤΝ ηνπ λνζνθνκείνπ. Φίιηξα γηα ηελ παξαζθεπή ππέξ θαζαξνύ ηειηθνύ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο ζηείξνπ κηθξνβίωλ θαη ππξεηνγόλωλ νπζηώλ, από ζπλζεηηθή κεκβξάλε ηύπνπ POLYAMIX 4.3 (Polyarylethersulfone, Polyvinylpyrrolidone, Polyamide blend) ή άιινπ ηύπνπ ζπκβαηή ζπλζεηηθή κεκβξάλε (Polyarylethersulfone, Polyvinylpyrrolidone, Polyamide blend), Σελίδα 3

4 θαηάιιεια γηα ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο ηνπ νίθνπ GAMBRO πνπ δηαζέηεη ε ΜΤΝ ηνπ λνζνθνκείνπ. Φίιηξα γηα ηελ παξαζθεπή ππέξ θαζαξνύ ηειηθνύ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο ζηείξνπ κηθξνβίωλ θαη ππξεηνγόλωλ νπζηώλ, από ζπλζεηηθή κεκβξάλε ηύπνπ POLYSULFONE ή άιινπ ηύπνπ ζπκβαηή ζπλζεηηθή κεκβξάλε, θαηάιιεια γηα ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο ηνπ νίθνπ FRESENIUS πνπ δηαζέηεη ε ΜΤΝ ηνπ λνζνθνκείνπ. Φίιηξα Forceclean ή άιινπ ηύπνπ ζπκβαηή ζπλζεηηθή κεκβξάλε γηα ηελ παξαζθεπή ππέξ θαζαξνύ ηειηθνύ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο ζηείξνπ κηθξνβίωλ θαη ππξεηνγόλωλ νπζηώλ, από ζπλζεηηθή κεκβξάλε, θαηάιιεια γηα ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο ηνπ νίθνπ BELLCO πνπ δηαζέηεη ε ΜΤΝ ηνπ λνζνθνκείνπ. Φίιηξα MULTIPURE ή άιινπ ηύπνπ ζπκβαηή ζπλζεηηθή κεκβξάλε γηα ηελ παξαζθεπή ππέξ θαζαξνύ λεξνύ πξνεηνηκαζίαο δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο ζηείξνπ κηθξνβίωλ θαη ππξεηνγόλωλ νπζηώλ, από ζπλζεηηθή κεκβξάλε, θαηάιιεια γηα ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο ηνπ νίθνπ BELLCO πνπ δηαζέηεη ε ΜΤΝ ηνπ λνζνθνκείνπ. Γξακκέο ζύλδεζεο γηα on line HDF, θαηάιιειεο γηα ηα κεραλήκαηα ηεο ΜΤΝ FRESENIUS κηαο ρξήζεωο, απνζηεηξωκέλεο, ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ νπζηώλ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ζε Φίιηξα γηα ηελ παξαζθεπή ππέξ θαζαξνχ ηειηθνχ δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο ζηείξνπ κηθξνβίσλ θαη ππξεηνγφλσλ νπζηψλ, απφ ζπλζεηηθή κεκβξάλε ηχπνπ PEPA (Polyester Polymer Alloy) ή άιινπ ηύπνπ ζπκβαηή ζπλζεηηθή κεκβξάλε, θαηάιιεια γηα ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο ηνπ νίθνπ Nikkiso πνπ δηαζέηεη ε ΜΣΝ ηνπ λνζνθνκείνπ. ΓΗΑΙΚΑΡΑ ΑΚΗΛΝΜΔΥΛ ΓΗΑ IV ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΔΙΔΘΔΟΑ ΘΑΙΗΝ Σα δηαιχκαηα λα είλαη ελέζηκα, απνζηεηξσκέλα θαη ειεχζεξα ππξεηνγφλσλ νπζηψλ, ζε ζπζθεπαζία ησλ 250 θαη 500ml, λα πεξηέρνπλ ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα θαη λα έρνπλ πςειή ζεξκηδηθή αμία ΓΗΑΙΚΑΡΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΑΦΑΙΑΡΥΠΖΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΡΔΣΛΖΡΝ ΛΔΦΟΝ Γηαιχκαηα απνιχκαλζεο θαη αθαιάησζεο γηα κεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ Fresenius, βαθηεξηνθηφλα, ζπνξνθηφλα, κπθεηνθηφλα, λα θαηαζηξέθνπλ ηηο ππξεηνγφλεο νπζίεο θαη ην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο, ηνθηφλα, ησλ 5 ιίηξσλ, κε ζχλζεζε : Ομηθφ νμχ, Τπεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, Παξαθεηηθφ νμχ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 6.2 Γηαιπκάησλ απνιχκαλζεο θαη αθαιάησζεο γηα κεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ Hospal βαθηεξηνθηφλα, ζπνξνθηφλα, κπθεηνθηφλα, λα θαηαζηξέθνπλ ηηο ππξεηνγφλεο νπζίεο θαη ην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο, ηνθηφλα, ησλ 410 ml, κε ζχλζεζε: Βαζηθφ δηάιπκα = 1,5% ρισξηνχρν λάηξην Σελίδα 4

5 6.3 Δλεξγφ δηάιπκα = 33,6% γαιαθηηθφ νμχ Δλεξγνπνηεκέλν δηάιπκα = 1,15% ρισξηνχρν λάηξην 7,75% γαιαθηηθφ νμχ Φχζηγγεο Clean-Cart-A θαη θχζηγγεο Clean-Cart-C, θαηάιιειεο γηα αθαίξεζε νξγαληθψλ θαηαινίπσλ, ιηπψλ, πξσηετλψλ θαζψο θαη γηα απαζβέζησζε ησλ κεραλεκάησλ Gambro 6.4 Χλωρίνθ και ςκόνθ μονοχδρικών κιτρικών οξζων για αφαλάτωςθ μθχανθμάτων Gambro. 6.5 Κιηπικό οξύ 50% ζε βιηόνια ηων 10 λίηπων, καηάλληλο για αθαλάηωζη ηων μησανημάηων B.BRAUN και NIKISSO και BELLCO 6.6 Τπνρισξηψδεο λάηξην (ρισξίλε ~5%) αλα 100γξ,ρσξίο πξνζκίμεηο θαη άξσκα. 6.7 Διάλςμα ςδποξειδίος ηος ναηπίος καηάλληλο για ηην αποζηείπωζη μησανημάηων B.BRAUN. Διαλύμαηα αποζηείπωζηρ καηάλληλα για ολονύκηια παπαμονή ζηα ςδπαςλικά κςκλώμαηα ηων μησανημάηων Τεσνηηού Νεθπού, καηάλληλα για μησανήμαηα : 1) BELLCO 2) HOSPAL 6.8 3) GAMBRO 4) NIKISSO DBB-05 5) B,BRAUN ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΦΠΗΓΓΥΛ ΠΘΝΛΖΠ ΓΗΡΡΑΛΘΟΑΘΗΘΝ ΛΑΡΟΗΝ ΓΗΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα, θπζίγγσλ ζθφλεο δηηηαλζξαθηθνχ γηα αηκνθάζαξζε. Οη θχζηγγεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαηάιιειν δηάθαλν πιαζηηθφ πιηθφ πρ πνιππξνππιέλην ή άιιν βηνζπκβαηφ πιηθφ θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αλζεθηηθφ ζε ζεηηθέο πηέζεηο. Να θέξνπλ εζσηεξηθά δχν εηδηθά θίιηξα θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ, έλα ζην επάλσ κέξνο ηεο θχζηγγαο θαη έλα ζην θάησ κέξνο. Έλα ηκήκα ησλ αλσηέξσ θπζηγγψλ ζα πξέπεη λα θέξεη ξπζκηζηή νμχηεηαο γηα απνθπγή ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ PH πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο αηκνθάζαξζεο. Η πεξηερφκελε πνζφηεηα δηηηαλζξαθηθνχ λαηξίνπ (NaHCO 3 ) λα είλαη ρεκηθά θαζαξή θαη ζηαζεξή θαη λα δεκηνπξγεί ζηαζεξφ pη, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (Ph Eur/ USP). Η πνζφηεηα ΝaHCO 3 λα είλαη 650gr, 720 gr,750gr, 900 gr,950gr Οη θχζηγγεο λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE MARK) θαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO. Γηα κεραλήκαηα Hospal, Gambro, Althin, Braun, Nikkiso DBB-05, Drake WIllok, Bellco ησλ gr, ησλ gr Σελίδα 5

6 7.2. Γηα κεραλήκαηα Fresenius α)ησλ 650gr ή 720 gr β)ησλ 650gr ή 750 gr κε ξπζκηζηή νμχηεηαο γ)ησλ 900 gr δ)ησλ 950gr κε ξπζκηζηή νμχηεηαο ΓΗΣΑΙΥΡΝ ΚΝΛΖΠ ΒΔΙΝΛΑΠ ΓΗΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα πξνκήζεηα δηραισηψλ «Τ» κνλήο βειφλαο (fistula) αηκνθάζαξζεο ζε αζζελείο κε αγγεηαθά πξνβιήκαηα. Σα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο βεινλψλ (fistula), λα έρνπλ καιζαθά ηνηρψκαηα, εχθακπηα, επιχγηζηα, αηνμηθά, βηνζπκβαηά, λα δηαζέηνπλ ζπλδεηηθά luer lock γηα αζθαιή θαη ηαρεία ζχλδεζε κε ηηο γξακκέο, λα θέξνπλ θιηπο γηα δηαθνπή ηεο αηκαηηθήο ξνήο, λα έρνπλ ηελ ζήκαλζε CE θαη λα αθνινπζνχλ ην δηεζλέο πξφηππν ISO. ΓΗΑΙΚΑΡΑ ΖΞΑΟΗΛΗΠΚΔΛΑ ΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΦΗΙΡΟΝ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαιπκάησλ έθπιπζεο θαη επαξηληζκνχ θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο ησλ 2 ιίηξσλ, απνζηεηξσκέλσλ, αππξεηνγφλσλ, απφ πιηθφ πνπ δεζκεχεη ειάρηζηα ηελ επαξίλε ζηα ηνηρψκαηά ηνπο, κε ζχλζεζε: Sodium Cloride 0,9% + επαξίλε 5000 UI / lt. ΓΗΑΙΚΑΡΑ ΖΞΑΟΗΛΗΠΚΔΛΑ ΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΦΗΙΡΟΝ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαιπκάησλ έθπιπζεο θαη επαξηληζκνχ θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο ηνπ 1 ιίηξνπ, απνζηεηξσκέλσλ, αππξεηνγφλσλ, απφ πιηθφ πνπ δεζκεχεη ειάρηζηα ηελ επαξίλε ζηα ηνηρψκαηά ηνπο, κε ζχλζεζε: Sodium Cloride 0,9% + επαξίλε 5000 UI / lt. ΙΑΒΗΓΔΠ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ ΓΗΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖ ΠΔΡ ΑΛΗΣΛΔΠΖΠ ΔΛΓΝΡΝΜΗΛΥΛ Γηάιπκα κίαο ρξήζεσο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνμηλψλ ηφζν ζην απηνληζκέλν λεξφ φζν θαη ζην ηειηθφ λεξφ ηεο αηκνθάζαξζεο Σεζη αλίρλεπζεο ελδνηνμηλψλ κηαο ρξήζεσο, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ απηνληζκέλνπ λεξνχ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη δηάιπζε ή αξαίσζή ηνπ θαη γηα έιεγρν ελδνηνμηλψλ ζε ηηκέο απφ 0.25 EU/ml. Να απνηειείηαη απφ πηπέηα αλαξξφθεζεο, ζσιελάξην δείγκαηνο θαη ζσιελάξην ειέγρνπ ιήςεο δείγκαηνο. Σελίδα 6

7 ΠΔΡ ΦΙΔΒΝΘΔΛΡΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΔΣΛΖΡΝ ΛΔΦΟΝ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα(δηπιό) ζεη θιεβνθέληεζεο γηα ηερλεηφ λεθξφ γηα 1 έηνο Σν ζεη λα είλαη απνζηεηξσκέλν θαη λα πεξηέρεη ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ζεκείνπ θιεβνθέληεζεο, πξηλ θαη κεηά ηελ αηκνθάζαξζε. Σν πξντφλ λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πιεξνχληαη εμ νινθιήξνπ. Σν ζεη πξέπεη λα πξνζθέξεη: Πξνζηαζία ηνπ αζζελή απφ πηζαλή ινίκσμε Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη επθνιία ζηνπο ρξήζηεο Οηθνλνκία δηφηη: α) πεξηνξίδεη ηελ θαηαλάισζε αλαιψζηκσλ β) πεξηνξίδεη ην θφζηνο θηήζεσο ησλ απαξαίηεησλ αλαιψζηκσλ γ) πεξηνξίδεη ην ρξφλν θαη ηε θξνληίδα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπο δ) πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην θφζηνο λνζειείαο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο Έλα απνζηεηξσκέλν, απνξξνθεηηθφ, αδηάβξνρν, ρεηξνπξγηθφ πεδίν Έλα δεχγνο απνζηεηξσκέλα γάληηα Latex, κεζαίνπ κεγέζνπο Σξία ηνιχπηα απνζηεηξσκέλα κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο Σξεηο εηδηθέο γάδεο (ηακπφλ) 7,5ρ7,5 εθ 8 θχιισλ, γηα απνζηείξσζε ηεο πεξηνρήο Γχν εηδηθά, αληηαιιεξγηθά απηνθφιιεηα κε εγθνπή ζε ζρήκα U γηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο βειφλαο fistula Σέζζεξα αληηαιιεξγηθά απηνθφιιεηα γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ αξηεξηνθιεβηθψλ γξακκψλ Γηα ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο Έλα δεχγνο απνζηεηξσκέλα γάληηα Latex, κεζαίνπ κεγέζνπο Γχν ηνιχπηα απνζηεηξσκέλα δηακέηξνπ 8 εθ Σέζζεξηο απνζηεηξσκέλεο γάδεο 7,5ρ7,5 εθ 8 θχιισλ Γχν εηδηθά αληηαιιεξγηθά απηνθφιιεηα γηα αηκφζηαζε, ηχπνπ SURE SEAL, 5x8cm± 2cm Γχν εηδηθά πίεζηξα, απφ εχθακπην πιαζηηθφ, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο πίεζεο, γηα αηκφζηαζε ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΚΝΛΗΚΥΛ ΘΑΘΔΡΖΟΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κόληκωλ θαζεηήξωλ γηα αηκνθάζαξζε θαη κεκνλσκέλσλ εμαξηεκάησλ. Σελίδα 7

8 Πεη 2 αλεμάξηεηωλ ππνθιείδησλ/ζθαγεηηδηθψλ/κεξηαίσλ εκθπηεχζηκσλ κφληκσλ θαζεηήξσλ TESIO αλάδξνκεο ηερληθήο ηνπνζέηεζεο κνλνχ απινχ 10FR πεξίπνπ, απφ βηνζπκβαηφ πιηθφ γηα καθξνρξφληα ρξήζε, αλζεθηηθφ ζηα απνζηεηξσηηθά ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ ( ησδηνχρα, αιθννινχρα θιπ ), κε πξνηνπνζεηεκέλν ζηαζεξφ cuff. Σν απνζηεηξσκέλν ζεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κε αλάδξνκε ηερληθή: αξηεξηαθφ θαζεηήξα & θιεβηθφ θαζεηήξα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο θαη απνιήμεηο ηνπο, ηξνθάξ, απνζρηδφκελνπο αγγεηαθνχο νδεγνχο/δηαζηνιείο, θπιηλδξηθνχο νδεγνχο θαζεηήξσλ, θαπάθηα εγρχζεσλ, βειφλεο παξαθέληεζεο, ζπξκάηηλνπο νδεγνχο ηχπνπ J, θιπ. Αθηηλνζθηεξνί, θαηάιιεινη γηα αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε, πιαζκαθαίξεζε, CVVH θιπ. Η ξνή αίκαηνο λα είλαη πεξίπνπ 400 ml/min. Να αλαθέξεηαη ν φγθνο πιήξσζεο ζηα ζθέιε ηνπ θαζεηήξα. Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κήθε. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE. Πεη κφληκνπ ππνθιείδηνπ /ζθαγηηηδηθνχ εκθπηεχζηκνπ θαζεηήξα δηπινύ απινύ 14FR έσο 15FR απφ ζηιηθφλε, πνιπνπξεζάλε, carbothane ή άιιν βηνζπκβαηφ πιηθφ γηα καθξνρξφληα ρξήζε, αλζεθηηθφ ζηα απνζηεηξσηηθά ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ (ησδηνχρα, αιθννινχρα θ.ι.π.) κε απνζρηδφκελνπο απινχο ηχπνπ split-tip (Ash split) θαη ζε κήθε 24, 28, 32, 36 & 40 εθαηνζηά ή θαη άιια κεγέζε κεηαμχ 24 έσο θαη 45 εθαηνζηά γηα καθξνρξφληα ρξήζε κε θπθιηθή δηαηνκή. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη: 1 θαζεηήξα δηπινχ απνζρηδφκελνπ απινχ 1 λπζηέξη 1 ηνπιάρηζηνλ ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλν 1 ηνπιάρηζηνλ απηνθφιιεην επίζεκα 1 απνζρηδφκελν αγγεηαθφ δηαζηνιέα/ νδεγφ 16F 1 ηξνθάξ 2 εηδηθά πψκαηα 1 βειφλα παξαθέληεζεο ιεπηψλ ηνηρσκάησλ 1 αγγεηαθφ δηαζηνιέα 14 Fr έσο 15fr 1 αγγεηαθφ δηαζηνιέα 12 Fr έσο 13fr Να θέξνπλ ζήκαλζε CE Πεη κφληκνπ ππνθιείδηνπ /ζθαγηηηδηθνχ εκθπηεχζηκνπ θαζεηήξα δηπινύ απινύ ηχπνπ step-tip (Optiflow) FR απφ ζηιηθφλε, πνιπνπξεζάλε, carbothane ή άιιν βηνζπκβαηφ πιηθφ θαη ζε κήθε 24, 28, 32, 36 & 40 εθαηνζηά ή θαη άιια κεγέζε κεηαμχ 24 έσο θαη 45 εθαηνζηά γηα καθξνρξφληα ρξήζε. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη κε θπθιηθή δηαηνκή: 1 θαζεηήξα δηπινχ απινχ 1 απνζρηδφκελν αγγεηαθφ δηαζηνιέα/ νδεγφ 2 αγγεηαθνχο δηαζηνιείο 1 ηξνθάξ Σελίδα 8

9 1 καραηξίδην 1 απηνθφιιεην επίδεζκν 1 βειφλα παξαθέληεζεο 1 ηνπιάρηζηνλ ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλν 2 εηδηθά πψκαηα Να θέξνπλ ζήκαλζε CE Πεη κφληκνπ ππνθιείδηνπ/ ζθαγηηηδηθνχ εκθπηεχζηκνπ θαζεηήξα δηπινύ απινύ FR απφ ζηιηθφλε, πνιπνπξεζάλε, carbothane ή άιιν βηνζπκβαηφ πιηθφ θαη ζε κήθε 24, 28, 32, & 45 εθαηνζηά ή θαη άιια κεγέζε κεηαμχ 24 έσο θαη 45 εθαηνζηά κε νβάι ή θπθιηθή δηάηαμε απιώλ γηα καθξνρξφληα ρξήζε κε θπθιηθή δηαηνκή. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη: 1 θαζεηήξα δηπινχ απινχ 1 ηξνθάξ 1 βειφλα παξαθέληεζεο ιεπηψλ ηνηρσκάησλ 1 ηνπιάρηζηνλ ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλν 1 απνζρηδφκελν αγγεηαθφ δηαζηνιέα/ νδεγφ 2 εηδηθά πψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ειεπζέξσλ άθξσλ ηνπ θαζεηήξα δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ελέζεσλ 1 ζχξηγγα 10 cc 1 λπζηέξη 6 απνξξνθεηηθέο γάδεο 2 εηδηθά επηζέκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηξαχκαηνο Να θέξεη ζήκαλζε CE εη κφληκνπ θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο ππνθιεηδίνπ/ζθαγηηηδηθνχ/κεξηαίνπ απφ πνιπνπξεζάλε/ carbothane δηπινχ απινχ θπθιηθήο δηαηνκήο 15FR κε πςειέο ξνέο (500cc/min) κε θιίζε πηέζεσλ <150 mm Hg. Σν εμσζσκαηηθφ κέξνο ηνπ θαζεηήξα (απν ην hub), λα κπνξεί απιά λα μεβηδσζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε λέν απνζηεηξσκέλν αληαιιαθηηθφ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη: θαζεηήξα δηπινχ απινχ, κε V-TIP ή STEP-TIP άθξα, ζπξκάηηλν νδεγφ.038 (.97mm), 100cm κε εηζαγσγέα νδεγνχ ζχξκαηνο απνζρηδφκελν ζεθάξη 16Fr κε αηκνζηαηηθή βαιβίδα αζθαιείαο κε θαηάιιεινπο δηαζηνιείο, βειφλα εηζαγσγήο 18GaX6,35cm, κεηαιιηθφ δηαζηνιέα -Tunneler (ζηπιεφ) γηα RETROGRADE TUNNELING, πψκαηα θαζεηήξσλ, λπζηέξη, ζθηγθηήξεο πξνεθηάζεσλ απιψλ, Tegaderm απηνθφιιεην. Να δηαηίζεηαη ζε κήθε 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 55cm (tip to cuff : 19cm, 23cm, 27cm, 31cm, 50cm) Σελίδα 9

10 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ ΘΑΘΔΡΖΟΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαζεηήξωλ δηπινύ απινύ. Πεη πξνζσξηλνχ ππνθιείδηνπ /ζθαγηηηδηθνχ/ κεξηαίνπ θαζεηήξα δηπινύ ή θαη ηξηπινύ απινύ 11,5 & 13,5FR Δχθακπηνο θαη καιαθφο θαζεηήξαο από ζηιηθόλε ή πνιπνπξεζάλε ηδαληθφο γηα ηελ ππνθιείδην θιέβα (ρακειή έλδεημε ζηέλσζεο ηεο ππνθιεηδίνπ θιέβαο) κε εηδηθά ζρεδηαζκέλε δηάηαμε απιψλ γηα κεγάιε αηκαηηθή ξνή πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη άλεζε ζηνλ αζζελή. Αθηηλνζθηεξφο θαηάιιεινο γηα αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε, πιαζκαθαίξεζε, CVVH θιπ. Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο κε πνζνζηά <5% επαλαθπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο,. ε κήθε 15, 20, & 24 εθαηνζηά κε δηάηαμε απιψλ side by side. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη: α. 1 θαζεηήξα δηπινχ απινχ απφ ζηιηθφλε β. 1 βειφλα παξαθέληεζεο ιεπηψλ ηνηρσκάησλ γ. 1 αγγεηαθφ δηαζηνιέα 12 French δ. 1 αγγεηαθφ δηαζηνιέα 13 French ε. 1 ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλν ζη.2 εηδηθά επηζέκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηξαχκαηνο δ. 1 λπζηέξη+ 2 πψκαηα Να θέξεη ζήκαλζε CE Πεη πξνζσξηλνχ ππνθιείδηνπ/ ζθαγηηηδηθνχ/ κεξηαίνπ θαζεηήξα δηπινύ απινύ 11,5 13 FR απφ καιαθή ζεξκνεπαίζζεηε πνιπνπξεζάλε θαη ζε κήθε 15, 20 & 25 εθαηνζηά κε νκόθεληξε δηάηαμε απιψλ. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη: 1 θαζεηήξα δηπινχ απινχ 1 βειφλα παξαθέληεζεο 1 ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλν 1 αγγεηαθφ δηαζηνιέα 2 εηδηθά πψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ειεπζέξσλ άθξσλ ηνπ θαζεηήξα δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ελέζεσλ Οη ζθαγηηηδηθνί θαζεηήξεο λα έρνπλ θπξηά άθξα Να θέξεη ζήκαλζε CE Πεη πξνζσξηλνχ ζθαγηηηδηθνχ θαζεηήξα δηπινύ απινύ 11,5-13 FR απφ καιαθή ζεξκνεπαίζζεηε πνιπνπξεζάλε θαη ζε κήθε 15, 20 & 25 εθαηνζηά κε νκφθεληξε δηάηαμε απιψλ θαη πξνθεθακέλν θνξκφ. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη: 1 θαζεηήξα δηπινχ απινχ 1 βειφλα παξαθέληεζεο 1 ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλν Σελίδα 10

11 1 αγγεηαθφ δηαζηνιέα 2 εηδηθά πψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ειεπζέξσλ άθξσλ ηνπ θαζεηήξα δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ελέζεσλ Να θέξεη ζήκαλζε CE Πεη πξνζσξηλνχ ππνθιείδηνπ/ ζθαγηηηδηθνχ /κεξηαίνπ θαζεηήξα δηπινχ απινχ FR απφ πνιπνπξεζάλε θαη ζε κήθε 12, 15 & 20 & 25 εθαηνζηά κε δηάηαμε απιψλ side by side θαη θπθιηθή δηαηνκή. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη: 1 θαζεηήξα δηπινχ απινχ 1 βειφλα παξαθέληεζεο 1 ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλν 1 αγγεηαθφ δηαζηνιέα 2 εηδηθά πψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ειεπζέξσλ άθξσλ ηνπ θαζεηήξα δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ελέζεσλ Οη ζθαγηηηδηθνί θαζεηήξεο λα έρνπλ θπξηά άθξα Να θέξεη ζήκαλζε CE ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΣΥΟΗΠ ΞΙΔΟΗΘΔΠ ΝΞΔΠ εη ππνθιείδηνπ/κεξηαίνπ θαζεηήξα δηπινχ απινχ 12,5 & 15,5 FR. κε νκφθεληξε δηάηαμε απιψλ, ρσξίο πιεπξηθέο νπέο θαη ζε κήθε 12, 15, 20 & 24 εθαηνζηά. Καηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθή ζε ζηξεβιψζεηο ζεξκν-επαίζζεηε Bio Flex Carbothane κε αληνρή ζε φια ηα αληηζεπηηθά - απνζηεηξσηηθά ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ (ησδηνχρα, αιθννινχρα θ.ι.π.) Καηάιιεινο γηα αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε, πιαζκαθαίξεζε, Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη : Αθηηλνζθηεξφ θαζεηήξα δηπινχ απινχ, κε ελδν-απιηθφ νδεγφ γηα εχθνιε ηνπνζέηεζε, θαηάιιειν γηα αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε, πιαζκαθαίξεζε, ζεξαπείεο CRRT θιπ., κε βειφλα παξαθέληεζεο, αγγεηαθνχο δηαζηνιείο, ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, πψκαηα, Η παξνρή αίκαηνο λα γίλεηαη πεξηκεηξηθά θαη λα είλαη πάλσ απφ ml/min. Να αλαθέξεηαη ν φγθνο πιήξσζεο ησλ απιψλ ζηα ζθέιε ηνπ θαζεηήξα. Να θέξεη ζήκαλζε CE. ΞΟΝΠΥΟΗΛΝΠ ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΤΖΙΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ εη πξνζσξηλνχ ππνθιείδηνπ/ζθαγεηηδηθνχ/κεξηαίνπ θαζεηήξα δηπινχ απινχ 13,5FR έσο 14FR απφ θαη ζε κήθε 12, 15, 20 & 24 εθαηνζηά κε νκφθεληξε δηάηαμε απιψλ. Καηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθή ζε ζηξεβιψζεηο καιαθή flexi-smooth ζεξκν-επαίζζεηε πνιπνπξεζάλε κε αληνρή ζε φια ηα αληηζεπηηθά - απνζηεηξσηηθά ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ (ησδηνχρα, αιθννινχρα θ.ι.π.) Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη : θαζεηήξα δηπινχ απινχ, βειφλα παξαθέληεζεο, ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J tip, αγγεηαθφ δηαζηνιέα, πψκαηα, θιπ. Αθηηλνζθηεξφο, θαηάιιεινο γηα αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε, πιαζκαθαίξεζε, CVVH θιπ. ΣΔΜΑΥΙΑ-ΔΣ Η παξνρή αίκαηνο λα γίλεηαη πεξηκεηξηθά θαη λα είλαη 400 ml/min. Να αλαθέξεηαη ν φγθνο πιήξσζεο ησλ απιψλ ζηα ζθέιε ηνπ θαζεηήξα. Σελίδα 11

12 Οη ζθαγεηηδηθνί θαζεηήξεο λα έρνπλ θπξηά άθξα. Να θέξεη ζήκαλζε CE. ΞΟΝΠΥΟΗΛΝΠ ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΤΖΙΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ εη πξνζσξηλνχ ππνθιείδηνπ/ζθαγεηηδηθνχ/κεξηαίνπ θαζεηήξα δηπινχ απινχ 13.5 FR - 14FR απφ θαη ζε κήθε 12, 15, 20 & 24 εθαηνζηά κε νκφθεληξε δηάηαμε απιψλ ή δηάηαμε DOUBLE D. Καηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθή ζε ζηξεβιψζεηο καιαθή flexi-smooth ζεξκν-επαίζζεηε πνιπνπξεζάλε κε αληνρή ζε φια ηα αληηζεπηηθά - απνζηεηξσηηθά ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ (ησδηνχρα, αιθννινχρα θ.ι.π.) Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη : θαζεηήξα δηπινχ απινχ, βειφλα παξαθέληεζεο, ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J tip, αγγεηαθφ δηαζηνιέα, πψκαηα, θιπ. Αθηηλνζθηεξφο, θαηάιιεινο γηα αηκνθάζαξζε, αηκνδηήζεζε, πιαζκαθαίξεζε, CVVH θιπ. ΣΔΜΑΥΙΑ-ΔΣ Η παξνρή αίκαηνο λα γίλεηαη πεξηκεηξηθά θαη λα είλαη 400 ml/min. Να αλαθέξεηαη ν φγθνο πιήξσζεο ησλ απιψλ ζηα ζθέιε ηνπ θαζεηήξα. Οη ζθαγεηηδηθνί θαζεηήξεο λα έρνπλ θπξηά άθξα. Να θέξεη ζήκαλζε CE. ΞΟΝΠΥΟΗΛΝΠ ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΤΖΙΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ εη αληηκηθξνβηαθνχ πξνζσξηλνχ θαζεηήξα δηπινχ απινχ 12 Fr (16,20cm) γηα αηκνθάζαξζε πνιπνπξεζάλεο κε εκπνηηζκφ ρισξεμηδίλεο θαη αξγπξηθήο ζνπιθαδηαδίλεο γηα ππνθιείδην, ζθαγίηηδα ή κεξηαία. Να δηαζέηεη αηξαπκαηηθφ άθξν θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο, νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέαο, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα.να δηαηίζεληαη ζε πιήξεο ζεη, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ θέληξσλ ειέγρνπ ησλ ινηκψμεσλ φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ απφιπηα άζεπηε θαη πξνζηαηεπφκελε ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα γηα ηνλ εθκεδεληζκφ ησλ πνζνζηψλ ινηκψμεσλ, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαζεηήξα θαη ηε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ Όια ηα αλσηέξσ ζεη ππνθιείδησλ/ζθαγηηηδηθψλ/κεξηαίσλ θαζεηήξσλ λα είλαη θαη ΚΝΛΝ ΑΙΝ κε ηα αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΘΑΘΔΡΖΟΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κεκνλωκέλωλ εμαξηεκάηωλ από ην θάζε είδνο θαη ζπγθεθξηκέλα: Δμαξηήκαηα παξαθέληεζεο ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία ην θαζέλα Α) ζπξκάηηλν νδεγφ ηχπνπ J, βαζκνλνκεκέλνο θαη κε ζχζηεκα ππνβνεζνχκελεο ηνπνζέηεζεο κε ην έλα δάθηπιν 15.2 Β) βειφλα παξαθέληεζεο 18 G ηχπνπ Seldinger 15.3 Γ) αγγεηαθφ δηαζηνιέα 15.4 Γ) απνζρηδφκελν αγγεηαθφ δηαζηνιέα/ νδεγφ 16F 15.5 Δ) Κηη επηδηφξζσζεο κφληκσλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο (Split, Hemoflow, Titan θιπ) απνζηεηξσκέλν θαη αηνκηθά ζπζθεπαζκέλν, κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά. Φέξεη ζήκαλζε CE ΠΡ) Aληαιιαθηηθφ ζεη επηδηφξζσζεο άθξνπ γηα θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο Tesio θαη Split Stream, Σελίδα 12

13 δηακέηξνπ 10fr. Απνζηεηξσκέλν, αηνκηθά ζπζθεπαζκέλν. Να Φέξεη ζήκαλζε CE. (Αξηεξηαθφ -θφθθηλν) (Φιεβηθφ -κπιε) Δμαξηήκα αιιαγήο θαζεηήξα (πξνεθηάζεηο απιψλ) πνπ λα πεξηέρνπλ ην εμσζσκαηηθνχ κέξνπο ηνπ θαζεηήξα (hub), 1 ζπλδεηηθφ εμάξηεκα, 2 πξνζαξκνγείο ζηεγαλνπνίεζεο, 2 εηδηθά πψκαηα, 1 πξνζαξκνγέα ζχζθημεο, 1 ζθηγθηήξα θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλν αληαιιαθηηθφ, αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ θαζεηήξα πνπ έρεη αξρηθά ηνπνζεηεζεί. ΒΔΙΝΛΔΠ ΒΗΝΤΗΑΠ ΛΔΦΟΝ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα βεινλψλ, απνζηεηξσκέλσλ, κηαο ρξήζεο, ηχπνπ Tru-cut γηα βηνςία λεθξνχ, απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο, δηαζηάζεσλ 14G θαη 16G x 20cm. ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝ ΠΔΡ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ ΞΔΟΖΣΥΛ SITE RITE ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΘΑΘΔΡΖΟΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ κία πιαζηηθή ζαθνχια (ζήθε) γηα θάιπςε θεθαιήο SITE RITE ΙΙΙ 2. δχν ιαζηηράθηα γηα ζπγθξάηεζε ηεο αλσηέξσ ζαθνχιαο ζηελ θεθαιή SITE RITE ΙΙΙ 3. Απνζηεηξσκέλε αγψγηκε γέιε γηα ππέξερνπο ζε θιεηζηφ θάθειν 4. εη νδεγψλ γηα βειφλεο παξαθέληεζεο 18G (1,5cm-2,5cm θαη 3,5 cm) ΠΔΡ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΠΖΚΔΗΝ ΔΜΝΓΝ ΘΑΘΔΡΖΟΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα πξνκήζεηα εηδηθψλ ζεη, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο απφ κηθξνβηαθνχο παξάγνληεο. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ εηδηθφ αληηκηθξνβηαθφ επίζεκα ΓΗΑΙΚΑΡΑ ΚΔ ΑΛΡΗΘΟΝΚΒΥΡΗΘΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΗΘΟΝΒΗΑΘΖ ΓΟΑΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΥΛ ΘΑΘΔΡΖΟΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ ΘΑΗ ΚΝΛΗΚΥΛ Απνζηεηξσκέλν δηάιπκα πξφιεςεο δεκηνπξγίαο ζξφκβσλ ζε θεληξηθνχο ελδνθιέβηνπο θαζεηήξεο (ππνθιεηδίνπο,κεξηαίνπο, ζθαγηηηδηθνχο) θηηξηθνχ ηξηλαηξίνπ,πεξηεθηηθφηεηαο 30% θαη 46,7%(αλάινγα κε ηελ ελδεηθλπφκελε ρξήζε), ζε πξν-γεκηζκέλεο ζχξηγγεο ή θηαιίδηα, κε αληηκηθξνβηαθή δξάζε (CITRALOCK). To θφζηνο ζα ππνινγηζηεί αλά ml. Γηάιπκα πιήξσζεο θαζεηήξσλ κε θηηξηθφ θαη ηανπξνιηδίλε Γηάιπκα Σαπξνιηδίλεο & θηηξηθνχ λαηξίνπ κε ή ρσξίο επαξίλε αληηκηθξνβηαθφ αληηζξνκβσηηθφ, Σελίδα 13

14 θαηάιιειν γηα ηελ πιήξσζε θαη αζθάιηζε ησλ απιψλ ησλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο θεληξηθψλ θιεβψλ, ειεχζεξν ππξεηνγφλσλ, απνζηεηξσκέλν ζε πξν-γεκηζκέλεο ζχξηγγεο ή θηαιίδηα taurolidine + sodium citrate in water (TAUROLOCK). To θφζηνο ζα ππνινγηζηεί αλά ml Γηάιπκα πιήξσζεο θαζεηήξσλ κε θηηξηθφ θαη ηανπξνιηδίλε Γηάιπκα Σαπξνιηδίλεο & θηηξηθνχ λαηξίνπ κε ή ρσξίο επαξίλε αληηκηθξνβηαθφ αληηζξνκβσηηθφ, θαηάιιειν γηα ηελ πιήξσζε θαη αζθάιηζε ησλ απιψλ ησλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο θεληξηθψλ θιεβψλ, ειεχζεξν ππξεηνγφλσλ, απνζηεηξσκέλν ζε πξν-γεκηζκέλεο ζχξηγγεο ή θηαιίδηα κε ζχλζεζε taurolidine + sodium citrate in water. To θφζηνο ζα ππνινγηζηεί αλά ml. Γηάιπκα Σαπξνιηδίλεο & θηηξηθνχ λαηξίνπ κε νπξνθηλάζε αληηκηθξνβηαθφ αληηζξνκβσηηθφ, θαηάιιειν γηα ηελ πιήξσζε θαη αζθάιηζε ησλ απιψλ ησλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο θεληξηθψλ θιεβψλ κηαο ρξήζεο, ειεχζεξν ππξεηνγφλσλ, απνζηεηξσκέλν κε ζχλζεζε Taurolidine + 4% Citrate IU Οπξνθηλάζε in water. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑ ΠΛΔΣΥΛ ΚΔΘΝΓΥΛ ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΛΔΦΟΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΚΔ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ην ζπλνδφ εμνπιηζκφ λα πεξηιακβάλεηαη ε δσξεάλ παξαρψξεζε ηνπ κεραλήκαηνο, πιελ ησλ άιισλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ 20 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΟΡΟΙ 1. H ζπζθεπή λα είλαη θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πιεξεί φινπο ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220 Volts / 50 Hz. 3. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε αληηθξαδαζκηθή βάζε, κε ζχζηεκα αθηλεηνπνηήζεο ηξνρψλ θαη λα είλαη εχθνιε ζηε κεηαθνξά ηεο. 4. Να εθηειεί απαξαηηήησο φιεο ηηο παξαθάησ κεζφδνπο : Α) πλερνχο βξαδείαο ππεξδηήζεζεο (SCUF), Β) πλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Aηκνδηήζεζεο (CVVH), Γ) πλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Αηκνθάζαξζεο (CVVHD) Γ) πλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Αηκνδηαδηήζεζεο (CVVHDF) Δ) Θεξαπεία αηκνδηήζεζεο πςειψλ φγθσλ (HVHF) θαη Σ) Θεξαπείεο πιαζκαθαίξεζεο θαη αηκνπξνζξφθεζεο (ΣΡΔ θαη HEMOPERFUSION). 5. Να ιεηηνπξγεί θαη λα ειέγρεηαη απφ ελζσκαησκέλν (-νπο) κηθξνυπνινγηζηή (-έο). 6. Να δέρεηαη θίιηξα θαηάιιεια γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεξαπείεο φισλ ησλ κέρξη ζήκεξα γλσζηψλ ηχπσλ θαη εξγνζηαζίσλ, κε πνηλή απφξξηςεο. 7. Να δέρεηαη απαξαηηήησο έλα πιήξεο ζεη γξακκψλ κε ην νπνίν λα κπνξεί λα εθηειεί φιεο ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο. Σελίδα 14

15 8. Να έρεη ελζσκαησκέλε απηφκαηε θαη κεγάιεο αθξίβεηαο αληιία ρνξήγεζεο αληηπεθηηθνχ. 9. Να δηαζέηεη 4 απηφκαηεο, πεξηζηαιηηθέο αληιίεο κεγάιεο αθξίβεηαο. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα κεγάισλ ξπζκψλ ξνήο ησλ αληιηψλ. 10. Να δέρεηαη δηαιχκαηα θαηάιιεια γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεξαπείεο φισλ ησλ κέρξη ζήκεξα γλσζηψλ ηχπσλ θαη εξγνζηαζίσλ, κε πνηλή απφξξηςεο. 11. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζεξκαληηθφ ζχζηεκα, κε δπλαηφηεηα ζέξκαλζεο ηνπιάρηζηνλ 9 ιίηξσλ/ψξα ηνπ δηαιχκαηνο ππνθαηάζηαζεο. 12. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα αιιάδεη ην είδνο θαη ηηο παξακέηξνπο ζεξαπείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. 13. Να είλαη εχθνιε ε ηνπνζέηεζε ησλ γξακκψλ θαη ην γέκηζκα απηψλ (απηφκαην primming). 14. Να δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα απαέξσζεο ησλ πγξψλ ππνθαηάζηαζεο. 15. Σν πάλει ρεηξηζκνχ ηνπ λα είλαη επαλάγλσζην. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε πςειήο επθξίλεηαο. 16. Γηα ηελ εχθνιε θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε, λα δηαζέηεη απαξαίηεηα software ζηα Διιεληθά. 17. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ θαη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο, είηε απφ βιάβε, είηε απφ θαθφ ρεηξηζκφ. 18. Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε εθεδξηθή κπαηαξία, έηζη ψζηε λα κε ράλεη ηα δεδνκέλα ζεξαπείαο θαη λα κελ δηαθφπηεηαη ε ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ γηα κεξηθά ιεπηά ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ην service θαη γεληθά φιε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ. ε πεξίπησζε ζνβαξήο βιάβεο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη ακέζσο. Με ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ρεηξηζηηθά εγρεηξίδηα θαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ. Ρα δηαιύκαηα λα έρνπλ έγθξηζε ΔΝΦ. A) Γηαιύκαηα αηκνδηήζεζεο θαη αηκνδηαδηήζεζεο ΚΔ ΓΗΡΡΑΛΘΟΑΘΗΘΑ Γηάιπκα πνπ λα πεξηέρεη δηηηαλζξαθηθά, θαηάιιειν γηα ηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, ζε ζάθθνπο δχν δηακεξηζκάησλ ησλ 5 ιίηξσλ ειεχζεξνπο ππξεηνγφλσλ, απνζηεηξσκέλνπο θαη αηνκηθά ζπζθεπαζκέλνπο ζηηο παξαθάησ ζπλζέζεηο: κε θαη ρσξίο Κάιην. Σειηθφ Γηάιπκα έηνηκν πξνο ρξήζε (mmol/l) Sodium Potassium Calcium 1.5 ή ή ή 1.75 Magnesium Chloride Bicarbonate Σελίδα 15

16 Glucose B) Γηαιύκαηα αηκνδηήζεζεο θαη αηκνδηαδηήζεζεο ΚΔ ΓΑΙΑΘΡΗΘΑ Γηάιπκα θαηάιιειν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ κεζφδσλ ηεο θιαζηθήο αηκνδηήζεζεο θαη αηκνδηαδηήζεζεο, κε γαιαθηηθά ζε ζάθνπο non PVC ησλ 5 ιίηξσλ, απνζηεηξσκέλνπο, αππξεηνγφλνπο, αηνκηθά ζπζθεπαζκέλνπο ζηελ παξαθάησ ζχλζεζε: g/l Approx. meq/l Sodium Chloride Na Potassium Chloride.112 K Calcium Chloride.2H2O.279 Ca Magnesium Chloride.6H2O.152 Mg Sodium Lactate Cl Glugose Monohydrate Γαιαθηηθά40.00 Purified water ml 1000 Γιπθφδε g/l 1.0 Γ) Ξιήξεο ζεη ΦΗΙΡΟΥΛ CRRT Φίιηξν ΜΔΣΑ ΓΡΑΜΜΩΝ γηα κεράλεκα ζπλερψλ κεζφδσλ CRRT Σξηρνεηδηθά θίιηξα ζπλερψλ κεζφδσλ πνπ λα έρνπλ κεκβξάλε απφ πνιπζνπιθφλε - ειεχζεξε γιπθεξίλεο θαηάιιεια γηα ζπλερή αξηεξηνθιεβηθή αηκνδηήζεζε, ζπλερή θιεβνθιεβηθή αηκνδηήζεζε θαη φιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπο ζε ΔΣ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θίιηξν, αξηεξην-θιεβηθέο γξακκέο, γξακκέο δηαιχκαηνο ππνθαηάζηαζεο κε ζάθθν ζέξκαλζεο, γξακκέο θαζψο θαη γξακκέο πνιιαπιήο ζχλδεζεο. Γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : Σξηρνεηδηθφ θίιηξν απφ πνιπζνπιθφλε κε δξαζηηθέο επηθάλεηεο απφ 0.3 m 2 έσο θαη 2,0 m 2 πεξίπνπ, απνζηεηξσκέλα, αηνκηθά ζπζθεπαζκέλα, ειεχζεξα ππξεηνγφλσλ νπζηψλ κε ξπζκφ ππεξδηήζεζεο απφ 15 ml/min έσο θαη 60 ml/min πεξίπνπ, θαηάιιεια γηα φιεο ηηο κεζφδνπο ππνθαηάζηαζεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, HVHF θηι. κε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζεξαπείαο. Γ) Ξιήξεο ζεη ΦΗΙΡΟΥΛ ΞΙΑΠΚΑΦΑΗΟΔΠΖΠ Φίιηξν ΜΔΣΑ ΓΡΑΜΜΩΝ γηα κεράλεκα ζπλερψλ κεζφδσλ CRRT Σελίδα 16

17 To set λα πεξηιακβάλεη θίιηξν αξηεξην-θιεβηθέο γξακκέο, γξακκέο ππνθαηάζηαζεο κε ζάθθν ζέξκαλζεο, γξακκέο θαη ζάθθν ζπιινγήο ππεξδηεζήκαηνο θαζψο θαη γξακκέο πνιιαπιήο ζχλδεζεο. Γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θίιηξνπ : Σξηρνεηδηθφ θίιηξν απφ πνιπεζεξνζνπιθφλε θαηάιιειν γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πιαζκαθαίξεζεο (plasma exchange) ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνζηεηξσκέλα, ειεχζεξα ππξεηνγφλσλ, κε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζεξαπείαο θαη δξαζηηθέο επηθάλεηεο απφ 0.3 m 2 έσο 0,7 m 2 πεξίπνπ. Να θέξεη ζήκαλζε CE. Δ) Ξιήξεο ζεη ΓΟΑΚΚΥΛ (Κεκνλωκέλεο) εη γξακκψλ γηα ην κεράλεκα ζπλερψλ κεζφδσλ CRRT (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE), πνπ πεξηιακβάλεη: Αξηεξηνθιεβηθή γξακκή Γξακκή ππεξδηεζήκαηνο Γξακκή ππνθαηάζηαζεο (αλαπιήξσζεο) Γξακκή ζεξκαληηθνχ άθν ζπιινγήο ππεξδηεζήκαηνο 5 lt άθν ζπιινγήο νξνχ έθπιπζεο 2 lt ε αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνζηεηξσκέλα, ειεχζεξα ππξεηνγφλσλ. ΠΡ) Αληαιιαθηηθόο ζάθθνο ζπιινγήο ππεξδηεζήκαηνο άθθνο ζπιινγήο ππεξδηεζήκαηνο 5 ή 10 lt θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε κεραλήκαηα ζπλερψλ κεζφδσλ CRRT. Να θέξεη ζήκαλζε CE. Ε) Πεη πνιιαπιή ζύλδεζεο Γξακκή πνιιαπιψλ ζπλδέζεσλ, πέληε παξνρψλ, γηα πιαζκαθαίξεζε θαη ζπλερή αηκνδηήζεζε κεηά ζπλδεηηθνχ (Hansen type connector) γηα κεράλεκα ζπλερνχο αηκνδηήζεζεο. Να θέξεη ζήκαλζε CE. 21 ΦΗΙΡΟΑ ΞΙΑΠΚΑΦΑΗΟΔΠΖΠ ΚΔ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Ξιήξεο ζεη ΦΗΙΡΟΥΛ ΞΙΑΠΚΑΦΑΗΟΔΠΖΠ 1. Δηδηθά ηξηρνεηδηθά θίιηξα ζνπιθφλεο απφιπηα αηκν-βηνζπκβαηά ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπ πιάζκαηνο απφ ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά. 2. Δλεξγή επηθάλεηα 0.6 m 2 3. Τςειφο ζπληειεζηήο δηήζεζεο (γηα κφξηα άλσ ησλ 2*10 6 D) 4. Μέγηζηε δηακεκβξαληθή πίεζε 100mmHg 5. Όγθνο πιήξσζεο αίκαηνο 70ml Σελίδα 17

18 6. Απνζηείξσζε κε αηκφ 7. Ρνή αίκαηνο ml/min 8. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ζεη ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γξακκέο γηα ηε δηελέξγεηα ζεξαπεηψλ πιαζκαθαίξεζεο. Αλαιπηηθφηεξα: αξηεξηαθή γξακκή, θιεβηθή γξακκή, γξακκή απνκάθξπλζεο πιάζκαηνο, γξακκή ππνθαηάζηαηνπ, απνρεηεπηηθφ ζάθν. ην ζπλνδφ εμνπιηζκφ λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαρψξεζε ηνπ κεραλήκαηνο πιαζκαθαίξεζεο πιελ ησλ άιισλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ. Κεράλεκα πιαζκαθαίξεζεο 1. Να δηαζέηεη κία κνλάδα γηα ην θχθισκα αίκαηνο θαη κία κνλάδα γηα ην θχθισκα πιάζκαηνο 1. Να δηαζέηεη απηνδηαγλσζηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ θάζε ζεξαπεία, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε ζίγνπξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 2. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζεξαπείαο φπσο: αξηεξηαθή θαη θιεβηθή πίεζε, πίεζε θίιηξνπ, πίεζε δηεζήκαηνο, δηαξξνή αίκαηνο, χπαξμε αέξα θηι 3. Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ πιάζκαηνο 4. Να δηαζέηεη δπν αληιίεο ρνξήγεζεο αληηπεθηηθνχ 5. Να έρεη δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε κεράλεκα αλνζνπξνζξφθεζεο 6. Να δηαζέηεη αληιία ξνήο αίκαηνο ml/min 7. Να δηαζέηεη ερεηηθφ ζπλαγεξκφ 8. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο παξνρήο ππνθαηάζηαηνπ 9. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ αθαηξεζέληνο πιάζκαηνο θαη ηνπ ρνξεγνχκελνπ ππνθαηάζηαηνπ θαη ελεξγνπνίεζεο ερεηηθνχ ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε κεγάιεο απφθιηζεο. 22 Δηδηθά θίιηξα γηα εηδηθέο κεζφδνπο ζεξαπείαο - ζεη γηα πιαζκαθαίξεζε multi filtrate kit 6 γηα ην κεράλεκα FRESENIUS MULTI FILTRATE Δηδηθά θίιηξα γηα εηδηθέο κεζφδνπο ζεξαπείαο - KIT 4 CVVHD F 600 γηα ην κεράλεκα FRESENIUS MULTI FILTRATE Σελίδα 18

19 Δηδηθά θίιηξα γηα εηδηθέο κεζφδνπο ζεξαπείαο - KIT 8 CVVHD F 1000 γηα ην κεράλεκα FRESENIUS MULTI FILTRATE Δηδηθά θίιηξα ζπλδεδεκέλεο αηκνθάζαξζεο θαη πιαζκαθαίξεζεο ειαθξψλ αιψζεσλ - HCO 1100 γηα κεράλεκα fresenius Φίιηξα αηκνδηαδηήζεζεο γηα ην κεράλεκα PRISMA PRE SET M100. Φίιηξα πιαζκαθαίξεζεο γηα κεράλεκα PRISMA TRE 2000 SET. Φίιηξα αηκνπξνζξφθεζεο κε άλζξαθα γηα ηε ζεξαπεία βαξηάο κνξθήο δειεηεξηάζεσλ. άθνη απφξξηςεο πγξψλ κηαο ρξήζεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 10 ιίηξσλ 30 άθνη απφξξηςεο πγξψλ κηαο ρξήζεο, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 5 ιίηξσλ "ΘΗΡ on-line ζπλδπαζκέλεο αηκνδηαδηήζεζεο" κε πξνδηαγξαθέο: ην θηη λα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα: α) θίιηξν αηκνθάζαξζεο κηαο ρξήζεο απνηεινχκελν απφ έλα θίιηξν κηθξήο επηθάλεηαο ζε ζεηξά κε έλα θίιηξν αηκνθάζαξζεο. β) αξηεξηαθή γξακκή γ) θιεβηθή γξακκή δ) γξακκή έγρπζεο ε) ζπιιέθηε αίκαηνο θαη ζη) ζεη έγρπζεο ΘΑΘΔΡΖΟΔΠ ΠΛΔΣΝΠ ΦΝΟΖΡΖΠ ΞΔΟΗΡΝΛΑΦΘΖΠ ΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κφληκσλ πεξηηνλατθψλ θαζεηήξσλ ηύπνπ Toronto Western Hospital, κε δχν δίζθνπο θαη κπαιάθη, γηα ελήιηθεο, απνζηεηξσκέλσλ θαη αππξεηνγφλσλ, νιηθνχ κήθνπο 41-42cm ΚΝΛΗΚΝΗ ΞΔΟΗΡΝΛΑΦΘΝΗ ΘΑΘΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ TENCKHOFF ΚΔ ΓΝ / ΔΛΑ CUFF Μφληκνη πεξηηνλατθνί θαζεηήξεο ηύπνπ Tenckhoff, κε δχν ή έλα cuff, απνζηεηξσκέλνη θαη Σελίδα 19

20 αππξεηνγφλνη, αθηηλνζθηεξνί, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία πνπ λα πεξηιακβάλεη: θαζεηήξα, ζπλδεηηθφ, luer lock, θιηπ, θαπάθη luer lock. Να δηαηίζεληαη ζηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο ζπλνιηθφ κήθνο 31cm, 32.5cm, 37cm, 42cm, 46cm, 47 cm. Να πιεξνχλ φια ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη θέξνπλ ζήκαλζε CE ΚΝΛΗΚΝΗ ΞΔΟΗΡΝΛΑΦΘΝΗ ΘΑΘΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ COIL ME ΓΝ / ΔΛΑ CUFF Μφληκνη πεξηηνλατθνί θαζεηήξεο ηύπνπ Coil κε δχν ή έλα cuff, απνζηεηξσκέλνη θαη αππξεηνγφλνη, αθηηλνζθηεξνί, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία πνπ λα πεξηιακβάλεη: θαζεηήξα, ζπλδεηηθφ, luer lock, θιηπ, θαπάθη luer lock. Να δηαηίζεληαη ζηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο ζπλνιηθφ κήθνο 57cm, 63cm Να πιεξνχλ φια ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη θέξνπλ ζήκαλζε CE ΚΝΛΗΚΝΗ ΞΔΟΗΡΝΛΑΦΘΝΗ ΘΑΘΔΡΖΟΔΠ ΡΞΝ TENCKHOFF-COIL ME ΓΝ / ΔΛΑ CUFF ΠΔ ΠΔΡ Μφληκνη πεξηηνλατθνί θαζεηήξεο ηύπνπ Tenckhoff ή Coil κε δχν ή έλα cuff, απνζηεηξσκέλνη θαη αππξεηνγφλνη, αθηηλνζθηεξνί, ζε ζεη ηνπνζέηεζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη: κφληκν πεξηηνλατθφ θαζεηήξα ηχπνπ, adaptor BETA-CAP, θαπάθη θαη ιαβίδα, δηαζηνιέα - pull apart 16 French, βειφλα εηζαγσγήο 18G, ζπξκάηηλν νδεγφ, ζχξηγγα 10cc, λπζηέξη #11, ηξνθάξ δηάλνημεο, ηνιχπηα. Να δηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο ζπλνιηθφ κήθνο 42, 46, 57, 63cm Να πιεξνχλ φια ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη θέξνπλ ζήκαλζε CE Σελίδα 20

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 22.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 9/2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 9/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 34.308,59 ΔΝΙΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 105/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 105/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 105/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/86/183447/.462/28 Απξ. 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ Φαπμακεςηικά Πποϊόνηα (Σκιαγπαθικά), CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε θαη θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ κεζαίνπ κεγέζνπο.

Μειέηε θαη θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ κεζαίνπ κεγέζνπο. Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ.Σ.Δ.Φ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε θαη θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ κεζαίνπ κεγέζνπο. ΚΑΝΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ (Α.Δ.Μ. 2167) ΔΗΖΓΖΣΖ: θ.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα