ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (CPV )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (CPV )"

Transcript

1 ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΩΝ ΔΦΟΓΙΩΝ 17 0 ΥΛΜ. Δ. Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ ΚΗΦΙΙΑ ΣΗΛ: FAX: ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ 38651/01ΑΣ/Β/97/209 ΠΡΟ Κηφισιά, 23 / 01 / 2018 ΔΙΟΙΚΗΗ 2ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΤΛΑ» Διεφκυνςθ - Διοικθτικι Τμιμα Οικονομικό Γραφείο Ρρομθκειϊν Υπεφκυνοσ: Α. Κοντογιάννθ Ταχ. Δ/νςθ Β. Ραφλου 1 τ.κ: 16673, Βοφλα Τθλζφωνο: Fax: ΘΕΜΑ: 3 η ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (CPV ) Αξιότιμοι Κφριοι, Σε ςυνζχεια τθσ από 22/12/2017 ανακοίνωςισ ςασ ςχετικά με τθν 3 η ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (CPV ), κα κζλαμε να ςασ γνωρίςουμε ότι θ εταιρεία μασ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία. Θα κζλαμε ενδεικτικά να λάβετε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά ςυςτθμάτων και ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται με άριςτα μετεγχειρθτικά αποτελζςματα ςε πολλά Δθμόςια και Ιδιωτικά Νοςοκομεία ςτθν επικράτεια και υπάγονται ςτο Μθτρϊο Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. Για όλα τα παραπάνω παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ. Με τιμι Για τθν εταιρεία ORTHOMEDICAL A.E.E ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 17 ΧΛΜ. Ε. Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ Σ.Κ ΚΗΦΙΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ FAX: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38651/01ΑΣ/Β/97/209 ΑΦΜ: ΔΟΤ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κωνςταντίνα Βαςιλάκου

2 ORTHOMEDICAL Α.Ε.E. Σελίδα - 2 ΟΛΙΚΕ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΕ ΓΟΝΑΣΟ Προτείνουμε : Δεν προβλζπεται κατθγορία για ζνκετο πολυαικυλενίου ανατομικό αςφμμετρων κονδφλων ενιαίασ ακτίνασ καμπυλότθτασ. Να προςτεκεί ςτον Α/Α 4 και Α/Α 5 οι ακόλουκεσ τεχνικζσ ΟΛΙΚΗ ΑΘΟΡΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΑΡΟΥΣΙΑ ΟΡΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Σφςτθμα Ολικισ Αρκροπλαςτικισ γόνατοσ, αποτελοφμενο από ανατομικι μθριαία πρόκεςθ ενιαίασ ακτίνασ τφπου Medial Pivot ι ιςοδφναμου ςε επτά ανατομικά μεγζκθ, κνθμιαία πρόκεςθ ςε δφο τφπουσ α) monoblock και β) τμθματικι επιδεχόμενθ ςτυλεό και ζνκετο πολυαικυλενίου ανατομικό αςφμμετρων κονδφλων ενιαίασ ακτίνασ καμπυλότθτασ ςε τουλάχιςτον ζξι φψθ και ςε ΟΛΙΚΗ ΑΘΟΡΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΡΟΥΣΙΑ ΟΡΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. δφο τφπουσ α) Standard και β) High Flexion μεγάλθσ κάμψθσ. Σφςτθμα Ολικισ Αρκροπλαςτικισ γόνατοσ, αποτελοφμενο από ανατομικι μθριαία πρόκεςθ ενιαίασ ακτίνασ τφπου Medial Pivot ι ιςοδφναμου με μικροπορϊδθ επικάλυψθ ςε ςυνολικά εννζα μεγζκθ,, κνθμιαία πρόκεςθ ςε δφο τφπουσ α)monoblock και β) τμθματικι επιδεχόμενθ ςτυλεό και ζνκετο πολυαικυλενίου ανατομικό αςφμμετρων κονδφλων ενιαίασ ακτίνασ καμπυλότθτασ ςε τουλάχιςτον ζξι φψθ και ςε δφο τφπουσ α) Standard και β) High Flexion μεγάλθσ κάμψθσ. Δεν προβλζπεται κατθγορία για ΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΜΗΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΡΟΘΕΣΗΣ Προτείνουμε : Να προςτεκεί α/α ηθτοφμενο είδουσ με τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ ΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΜΗΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΡΟΘΕΣΗΣ Σφςτθμα Ολικισ Αρκοπλαςτικισ Γόνατοσ για χριςθ με τςιμζντο για μεγάλα οςτικά ελλείμματα και για βαρείεσ οςτεοαρκρίτιδεσ, με ανατομικι μθριαία πρόκεςθ και ενςωματωμζνθ γωνία βλαιςότθτασ 6 μοιρϊν ςε δφο τφπουσ, α) ενιαίο και β) τμθματικό ςε τουλάχιςτον τζςςερα μεγζκθ, με ι χωρίσ επιγονατοδομθριαία άρκρωςθ. Το ςφςτθμα να διακζτει ειδικό ςφςτθμα αποφυγισ εξαρκρϊματοσ και δφναται να δεχτεί τμθματικοφσ ςτυλεοφσ ςε μικθ από 50mm ζωσ 280mm και ςε εννζα μεγζκθ, με και χωρίσ τςιμζντο, κυλινδρικοφσ και κωνικοφσ, τετράπλευρθσ διατομισ κακϊσ και τμθματικά ςτελζχθ (ςφινεσ προςκικεσ) ςε δφο τφπουσ είτα α) από πολυαικυλζνιο είτε β) από κράμα Τιτανίου Tilastan ι ιςοδφναμου τφπου, δίνοντασ τθ δυνατότθτα μετατροπισ του ςυςτιματοσ ςε ογκολογικοφ τφπου. Να διακζτει ζνκετα πολυαικυλενίου αποςτειρωμζνα με μζκοδο για τθν αποφυγι οξείδωςθσ και αλλοίωςθσ των μθχανικϊν αντοχϊν.

3 ORTHOMEDICAL Α.Ε.E. Σελίδα - 3 ΟΛΙΚΕ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΕ ΙΧΚΟΤ Προτείνουμε : Δεν προβλζπεται κατθγορία για μθριαία πρόκεςθ που επιδζχεται τμθματικοφσ αυχζνεσ. Να προςτεκεί ςτον Α/Α 23 και Α/Α 25 οι ακόλουκεσ τεχνικζσ ΟΛΙΚΗ ΑΘΟΡΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΥΒΙΔΙΟ ΜΕ ΚΕΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ Σφςτθμα ολικισ αρκροπλαςτικισ Ιςχίου υβρίδιο με πρόκεςθ που να διατίκεται ςε τουλάχιςτον δϊδεκα μεγζκθ και ςε τζςςερα offset ανά μζγεκοσ, κακϊσ και ςε τφπο που να επιδζχεται τμθματικοφσ αυχζνεσ ςε τουλάχιςτον δϊδεκα τφπουσ. Κεφαλι κεραμικι ςε διαμζτρουσ 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, ςε τουλάχιςτον τρία (3) μικθ. Κυπζλιο με κατάλλθλθ επεξεργαςία ι επικάλυψθ ι επίςτρωςθ ι οιοδιποτε ςυνδυαςμό αυτϊν για χριςθ χωρίσ τςιμζντο ςτερεοφμενο με ενςφινωςθ και δυνατότθτα ςυμπλθρωματικισ ςτιριξθσ με βίδεσ ςε διάφορα μεγζκθ. Ζνκετο πολυαικυλζνιο με επεξεργαςία υψθλισ διακλάδωςθσ (highly crosslink) ι ιςοδφναμθσ που να εξαςφαλίηει εξαιρετικά χαμθλι φκορά ςε διάφορα μεγζκθ, κατάλλθλθ για όλα τα μεγζκθ κεφαλισ που προςφζρονται. Να διατίκενται ειδικά εργαλεία για τομζσ μικρισ επεμβατικότθτασ (MIS) OΛΙΚΗ ΑΘΟΡΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙ ΧΩΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ Σφςτθμα ολικισ αρκροπλαςτικισ Ιςχίου για ΣΕΙ χωρίσ τςιμζντο με πρόκεςθ που να διατίκεται ςε τουλάχιςτον δϊδεκα μεγζκθ και ςε τζςςερα offset ανά μζγεκοσ, κακϊσ και ςε τφπο που να επιδζχεται τμθματικοφσ αυχζνεσ ςε τουλάχιςτον δϊδεκα τφπουσ. Κεφαλάκια μεταλλικά 22 mm ςε δφο τουλάχιςτον μικθ αυχζνα και 28 mm ςε τουλάχιςτον 5 μικθ αυχζνα. Κυπζλιο με κατάλλθλθ επεξεργαςία ι επικάλυψθ ι επίςτρωςθ ι οιοδιποτε ςυνδυαςμό αυτϊν για χριςθ χωρίσ τςιμζντο ςτερεοφμενο με ενςφινωςθ και δυνατότθτα ςυμπλθρωματικισ ςτιριξθσ με βίδεσ ςε διάφορα μεγζκθ. Ζνκετο πολυαικυλζνιο με επεξεργαςία υψθλισ διακλάδωςθσ (highly crosslink) ι ιςοδφναμθσ που να εξαςφαλίηει εξαιρετικά χαμθλι φκορά ςε διάφορα μεγζκθ, κατάλλθλθ για όλα τα μεγζκθ κεφαλισ που προςφζρονται. Να διατίκενται ειδικά εργαλεία για τομζσ μικρισ επεμβατικότθτασ (MIS).

4 ORTHOMEDICAL Α.Ε.E. Σελίδα - 4 Δεν προβλζπεται κατθγορία για ΟΛΙΚΗ ΧΩΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΙΑΙΟΥ (με ςτυλεό μικροφ μικουσ). Προτείνουμε : Να προςτεκεί α/α ηθτοφμενο είδουσ με τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ ΟΛΙΚΗ ΧΩΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΙΑΙΟΥ (με ςτυλεό μικροφ μικουσ) ` Σφςτθμα ολικισ αρκροπλαςτικισ Ιςχίου χωρίσ τςιμζντο για διατιρθςθ του αυχζνα, με πρόκεςθ που να διατίκεται ςε τουλάχιςτον δϊδεκα μεγζκθ και ςε τζςςερα offset ανά μζγεκοσ, κακϊσ και ςε τφπο που να επιδζχεται τμθματικοφσ αυχζνεσ ςε τουλάχιςτον δϊδεκα τφπουσ. Κεφαλι κεραμικι ςε διαμζτρουσ 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, ςε τουλάχιςτον τρία (3) μικθ. Μεταλλικι πρόκεςθ κοτφλθσ από κράμα τιτανίου με ενςωματωμζνθ αναλογικι μεγζκυνςθ ςτθν περιφζρεια, με δυνατότθτα χριςθσ ζνκετου πολυαικυλενίου και κεραμικοφ, ςυμβατά με κεφαλζσ 32mm και άνω ςε όλα τα μεγζκθ. Να διατίκεται ςε τφπουσ με και χωρίσ οπζσ για ςτακεροποίθςθ με βίδεσ και να υπάρχει δυνατότθτα αςφάλιςθσ του πυκμζνα και των οπϊν με μεταλλικά πϊματα. Το ςφςτθμα να παρζχει τθ δυνατότθτα εμφφτευςθσ με ειδικά εργαλεία οπίςκιασ προςπζλαςθσ ελαχίςτθσ επεμβατικότθτασ (MIS) και να διακζτει οδθγοφσ παρεκτόπιςθσ μαλακϊν μορίων.

5 ORTHOMEDICAL Α.Ε.E. Σελίδα - 5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΧΙΟΤ Δεν προβλζπεται κατθγορία για Μακρφ ΑΝΑΤΟΜΙΚΠ ςτυλεό κακϊσ και κατθγορία ςυνολικισ ανακεϊρθςθσ κακϊσ και βίδεσ κοτφλθσ. Επίςθσ δεν προβλζπεται θ κατθγορία αντικατάςταςθσ τμθματικοφ αυχζνα κακϊσ και ΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΤΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΟΝΙΟΥ με αντίςτοιχα ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΡΕΙΟΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΡΟΥ Προτείνουμε : Να προςτεκοφν α/α ηθτοφμενου είδουσ με τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ Μακρφσ ςτυλεόσ ανατομικόσ (άνω των 200mm) για χριςθ με τςιμζντο Μακρφσ ςτυλεόσ μθριαίου από κράμα χρωμίου κοβαλτίου μολυβδαινίου (CoCrMo) με κολάρο, ανατομικόσ για χριςθ με τςιμζντο. Να διατίκεται με δφο αυχενομθριαίεσ γωνίεσ (126ο και 135ο), με γυαλιςμζνο κυκλοτραπεηοειδοφσ ςχιματοσ Ανακεϊρθςθ ολικισ αρκροπλαςτικισ ιςχφου Modular με ςτυλεό από mm χωρίσ τςιμζντο με πρόςκετθ επικάλυψθ των προκζςεων ι ςυνδυαςμό υλικϊν Βίδεσ τιτανίου κακιλωςθσ εμφυτευμάτων αρκροπλαςτικϊν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΣΤΥΛΕΟΥ αυχζνα, ςε τουλάχιςτον είκοςι τζςςερα μεγζκθ. Σφςτθμα Ανακεϊρθςθσ Στυλεοφ Ιςχίου, με μακρφ τμθματικό ςτυλεό για χριςθ χωρίσ τςιμζντο καταςκευαςμζνο από κράμα τιτανίου, αποτελοφμενο από α) κεντρικό τμιμα ςε τουλάχιςτον επτά μεγζκθ, που να διατίκεται με μακροπορϊδθ επιφάνεια, με επικάλυψθ υδροξυαπατίτθ και με μικροπορϊδθ επικάλυψθ (PLASMA SPRAY), β) περιφερικό ςτυλεό, που να διατίκεται ςε δφο τφπουσ, ευκφ και ανατομικό τφπο ςε δφο μικθ, με ειδικά διαμορφωμζνα αντιςτροφικά πτερφγια με ι χωρίσ βακιά επιμικθ εντομι και ςε διαμζτρουσ από 10 mm ζωσ 22mm ανά 1 χιλιοςτό, και γ) τμθματικό αυχζνα ςε τουλάχιςτον δεκαοκτϊ τφπουσ. Βίδεσ τιτανίου κακιλωςθσ πρόκεςθσ κοτφλθσ για κάλυψθ μεγάλων οςτικϊν ελλειμμάτων ςε διάφορα μεγζκθ. Αντικατάςταςθ τμθματικοφ αυχζνα ςε τουλάχιςτον δϊδεκα τφπουσ ΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΤΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΡΕΙΟΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΡΟΥ Ρρόκεςθ κοτφλθσ για κάλυψθ μεγάλων οςτικϊν ελλειμμάτων με τρία πτερφγια κεντρικά και ζνα άγκιςτρο περιφερικά για ςτιριξθ με βίδεσ, που επιδζχεται ζνκετο πολυαικυλενίου και κεραμικό 32mm και 36mm, ςε όλα τα κατάλλθλα μεγζκθ αντίςτοιχα τθσ κοτφλθσ. Ειδικό ζνκετο πολυαικυλενίου για πρόκεςθ κοτφλθσ για κάλυψθ μεγάλων οςτικϊν ελλειμμάτων ςε μεγζκθ 32mm και 36mm για όλα τα κατάλλθλα μεγζκθ αντίςτοιχα τθσ κοτφλθσ.

6 ORTHOMEDICAL Α.Ε.E. Σελίδα - 6 ΟΛΙΚΕ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΕ ΑΓΚΩΝΟ Δεν προβλζπεται κατθγορία για Ρρόκεςθ αντικατάςταςθσ κεφαλισ κερκίδασ Προτείνουμε : Να προςτεκοφν α/α ηθτοφμενου είδουσ με τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ Ρρόκεςθ αντικατάςταςθσ κεφαλισ κερκίδασ Modular από ςτερεό άνκρακα ςε ποικιλία μεγεκϊν χωρίσ τςιμζντο Ρρόκεςθ αποκατάςταςθσ κεφαλισ κερκίδασ, ςυναρμολογοφμενου τφπου, από ίνεσ ανκρακονιματοσ και τιτάνιο, με τμθματικό αυχζνα ςε τουλάχιςτον τζςςερα μικθ και διαφυςιακό τμιμα ςε τουλάχιςτον τζςςερισ διαμζτρουσ ΑΡΘΡΟΚΟΠΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ Δεν προβλζπονται ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά για αυτι τθν κατθγορία επεμβάςεων, παρά μόνο απλζσ περιγραφζσ βάςει τθσ κατθγορίασ παρατθρθτθρίου Προτείνουμε : Να προςτεκοφν α/α ηθτοφμενου είδουσ με τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΧΩΙΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΘΟΜΒΙΝΗ Σετ ςυλλογισ και απόδοςθσ αυτόλογων αυξθτικϊν παραγόντων με δυνατότθτα απόδοςθσ τουλάχιςτον 4ml PRP(Platelet Rich Plasma) υψθλισ περιεκτικότθτασ. Το ςετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα αναλϊςιμα για τθ ςυλλογι του αίματοσ και τθν ζγχυςθ των αυτόλογων αυξθτικϊν παραγόντων ςτον αςκενι. Να περιλαμβάνει φιαλίδια που να μθν επιτρζπουν τθ δθμιουργία ςτατικοφ θλεκτριςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ φυγοκζντριςθσ με ειδικι οριηόντια επεξεργαςία. Επίςθσ, να παρζχει τον αςφαλι διαχωριςμό του «φτωχοφ» και του «πλοφςιου» ςε αιμοπετάλια πλάςματοσ με ειδικό ςφςτθμα push out Οδθγοί - βελόνεσ αποςπϊμενοι με εγκοπζσ, κατά τθν ανακαταςκευι χιαςτοφ ςυνδζςμου Άγκυρεσ κακιλωςθσ ιςτϊν διαμζτρου άνω των 2,5mm, απορροφιςιμεσ, από πολυγαλακτικό οξφ ι παρόμοιο υλικό, με ζνα προφορτωμζνο ιςχυρό ράμμα υψθλισ αντοχισ ςυρραφισ ιςτϊν Άγκυρεσ κακιλωςθσ ιςτϊν διαμζτρου άνω των 2,5mm, απορροφιςιμεσ, από πολυγαλακτικό οξφ ι παρόμοιο Να παραχωρθκεί ο ςφνοδοσ εξοπλιςμόσ. Οδθγόσ βελόνασ με μάτι για αρκροςκοπικι χριςθ, γυαλιςμζνοσ ςπειροειδοφσ ςχιματοσ και τφπου λόγχθσ, ςε διάφορεσ διαμζτρουσ και ςε τουλάχιςτον δφο μικθ. Άγκυρεσ απορροφιςιμεσ τφπου ςφινασ από άμορφο πολυγαλακτικό ςε διάφορεσ διαςτάςεισ, που να διακζτουν μονό ι διπλό ράμμα από ίνεσ πολυαικυλενίου υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ. Άγκυρεσ κακιλωςθσ ιςτϊν διαμζτρου άνω των 2,5mm, απορροφιςιμεσ, από πολυγαλακτικό οξφ ι παρόμοιο υλικό, με δφο προφορτωμζνα ιςχυρά ράμματα υψθλισ αντοχισ ςυρραφισ ιςτϊν

7 ORTHOMEDICAL Α.Ε.E. Σελίδα - 7 υλικό, με δφο προφορτωμζνα ιςχυρά ράμματα υψθλισ αντοχισ ςυρραφισ ιςτϊν Ειδικζσ βίδεσ για τοποκζτθςθ - ςυγκράτθςθ μοςχευμάτων ςυνδζςμων (ςυνδεςμοπλαςτικισ) γόνατοσ, Διάφορα ςυςτιματα κακιλωςθσ προςκίου χιαςτοφ ςυνδζςμου Σφςτθμα Κακιλωςθσ ΡΧΣ με τθν χριςθ κουμπιοφ τιτανίου με ςυνεχισ λοφπα από ατραυματικό υλικό Σφςτθμα Κακιλωςθσ ΡΧΣ με τθν χριςθ κουμπιοφ τιτανίου με ςυνεχισ λοφπα από ατραυματικό υλικό Άγκυρεσ κακιλωςθσ ιςτϊν διαμζτρου άνω των 2,5mm, μεταλλικζσ από κράμα τιτανίου, με δφο προφορτωμζνα ράμματα Αυλοφόρεσ φρζηεσ τρυπανιςμοφ για ανακαταςκευι χιαςτοφ ςυνδζςμου, πλάγιασ κοπισ Άγκυρεσ κακιλωςθσ ιςτϊν, ςυνκετικζσ, μθ απορροφιςιμεσ, ακτινοδιαπερατοφ υλικοφ (ΕΕΚ ι παρόμοιο υλικό) με τρία προφορτωμζνα ράμματα Άγκυρεσ ςυγκράτθςθσ μαλακϊν μορίων χωρίσ κόμπουσ knotless, υποφλοιϊδουσ ςυγκράτθςθσ με πτερφγια ι παρόμοιο Βίδεσ (μθ απορροφοφμενεσ, βιοαπορροφοφμενεσ), παρεμβολισ για αποκατάςταςθ χιαςτϊν ςυνδζςμου γονάτοσ Αγκράφεσ ςυμπιεςτικζσ, όλων των τφπων και ςχθμάτων, από χρϊμιοκοβάλτιο Εφκαμπτοι οδθγοί για τοποκζτθςθ βίδασ, κατά τθν ανακαταςκευι χιαςτοφ ςυνδζςμου Βίδεσ τοποκζτθςθσ - ςυγκράτθςθσ μοςχεφματοσ χιαςτοφ ςυνδζςμου, να είναι απορροφιςιμεσ, από πολυγαλακτικό οξφ (PLA) με πρόςμιξθ οςτεοκακοδθγθτικϊν ουςιϊν (TCP) και διάτρθτεσ για ταχφτερθ ενςωμάτωςθ ςε διαμζτρουσ από 6 ζωσ 12 mm και τουλάχιςτον πζντε μικθ. Σφςτθμα κακιλωςθσ χιαςτοφ ςυνδζςμου, ςε μορφι button από τιτάνιο μικουσ τουλάχιςτον από 100mm με οπζσ και με δυνατότθτα διόρκωςθσ τθσ τάςθσ του μοςχεφματοσ μζςω περιςτροφισ ςτον άξονά του. Σφςτθμα κακιλωςθσ μοςχεφματοσ χιαςτοφ ςυνδζςμου, να είναι με χριςθ εμφυτεφματοσ τφπου «κομβίου» χαμθλοφ προφίλ, με ςυνεχι ι μεταβαλλόμενθ λοφπα από ςυνκετικζσ ίνεσ υψθλισ αντοχισ κατάλλθλα προτεταμζνεσ ϊςτε να εμποδίηεται μετεγχειρθτικι χαλάρωςθ και τουλάχιςτον δφο (2) προφορτωμζνα ράμματα για τθν ανάταξθ του ςυςτιματοσ, που να διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ προσ επιλογι ι και μεταβαλλόμενθ λοφπα με απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ μεγεκϊν. Άγκυρα ραμμάτων 2.0 mm από τιτάνιο, ςε διάφορα μεγζκθ, προ-οπλιςμζνθ, αυτοκόπτουςα, με ειδικισ ςχεδίαςθσ μάτι και ςπείραμα με εγκοπζσ, που να διακζτει υψθλισ ανκεκτικότθτασ megafibre ράμμα, επίπεδθσ ςχεδίαςθσ για ιςχυρότερο ατραυματικό κόμπο. Βακμονομθμζνεσ αυλοφόρεσ φρζηεσ για ανακαταςκευι χιαςτοφ ςυνδζςμου Άγκυρα κακιλωςθσ ιςτϊν 5.5 mm, ςυνκετικι, μθ απορροφιςιμθ, ακτινοδιαπερατοφ υλικοφ (ΕΕΚ) με τρία προφορτωμζνα ράμματα Άγκυρεσ κακιλωςθσ ιςτϊν διαμζτρου άνω των 2,5mm, μεταλλικζσ από κράμα τιτανίου, αυτοκόπτουςεσ, με δφο προφορτωμζνα ράμματα υψθλισ αντοχισ και διαφορετικοφ χρϊματοσ για τον εφκολο εντοπιςμό τουσ ενδαρκρικά, κακϊσ και απορροφιςιμεσ καταςκευαςμζνεσ από ενιςχυμζνο πολυγαλακτικό οξφ με προςανατολιςμζνεσ ίνεσ ζντονου χρϊματοσ με μθ απορροφιςιμο ράμμα Νο2 με διάμετρο μζχρι 3,5 mm. Επίςθσ να υπάρχει δυνατότθτα για άγκυρεσ από peek ζωσ 3,5 mm με κόμπουσ ι χωρίσ Ειδικζσ βίδεσ από τιτάνιο με ι χωρίσ κεφαλι, ατραυματικοφ ςπειράματοσ, διαςτάςεων από 7 ζωσ 11mm και ςε διάφορα μικθ από 20mm, με χρωματικό κϊδικα για κακιλωςθ οςτικοφ τεμαχίου (ΒΤΒ) ι θμιτενοντϊδουσ μοςχεφματοσ (ST). Σφςτθμα δευτερεφουςασ κακιλωςθσ μοςχεφματοσ να είναι αποτελοφμενο από ενδοοςτικι δζςτρα ι ςυνοδό αγκράφα ςε διάφορα μεγζκθ, κατάλλθλο για δευτερεφουςα κακιλωςθ μαλακϊν μοςχευμάτων κατά τθν ανακαταςκευι χιαςτοφ ςυνδζςμου και για αντιμετϊπιςθ άλλων ςυνδεςμικϊν/τενόντιων κακϊςεων. Η ενδοςτικι δζςτρα να διατίκεται ςε αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία. Άκαμπτοσ οδθγόσ τφπου Nitinol, ςε διάφορεσ διαμζτρουσ, για βίδεσ ανακαταςκευισ προςκίου και οπιςκίου χιαςτοφ.

8 ORTHOMEDICAL Α.Ε.E. Σελίδα Οδθγόσ με μάτι Οδθγοί που να ςυνεργάηονται με ςφςτθμα ειδικϊν βιδϊν και πλακϊν πολλαπλϊν καταγμάτων, κατάλλθλων για οςτεοτομίεσ, αρκρωδζςεισ, και κατάγματα πτζρνθσ, καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα και τιτάνιο με διπλό άκρο trocar, ςε διαμζτρουσ από 0.9 ζωσ 2.0mm και μικθ ςπειράματοσ από 26 ζωσ 160mm Κοπτικά Γλφφανα Shaver μαλακϊν μορίων, κυρτά και κυρτοφμενα Kάνουλα αρκροςκόπθςθσ, με ςπείραμα Ηλεκτρόδια εξάχνωςθσ ςυρρίκνωςθσ ιςτϊν, διαφόρων γωνιϊν και διαμζτρων χωρίσ αναρρόφθςθ Αναλϊςιμα ςυςκευϊν ςτακερθσ ενδαρκρικισ πίεςθσ με ςωλινεσ ειςροισ & εκροισ Αναλϊςιμα ςυςκευϊν ςτακερθσ ενδαρκρικισ πίεςθσ με ςωλινεσ ειςροισ, εκροισ & αναρρόφθςθσ Αποςτειρωμζνθ ανάρτθςθ αντιβραχίου για διεγχειρθτικι ζλξθ ϊμου Αρκροςκοπικά γλφφανα SHAVER να είναι ευκζα, κυρτά κακϊσ και αυλοφόρα ςε τουλάχιςτον δεκαζξι(16)γεωμετρίεσ κοπισ, δζκα (10) διαμζτρουσ τουλάχιςτον και μικουσ 8cm, 13cm,19cm και 10cm περίπου. Να διακζτουν ειδικζσ επιςτρϊςεισ ςτθν επιφάνεια τουσ για μείωςθ των αντανακλάςεων διεγχειρθτικά, δόντια με γωνίεσ και γεωμετρία κατάλλθλθ ϊςτε να μθ "μαςάνε" τουσ ιςτοφσ, και να είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ ομόκεντρων αυλϊν ϊςτε να εμποδίηεται θ ζμφραξι τουσ και να εξαλείφεται θ πικανότθτα κοπισ του ίδιου του μετάλλου των κοπτικϊν. Κάνουλεσ αρκροςκόπθςθσ, με ςπείραμα οι οποίεσ να διακζτουν τθν ιδιότθτα να μετατραποφν ςε λείεσ, πολλαπλϊν χριςεων. Να ςυμπεριλαμβάνονται κάνουλεσ αρκροςκόπθςθσ, λείεσ Ηλεκτρόδια αρκροςκοπικισ εφαρμογισ να είναι διπολικά, με τεχνολογία ραδιοςυχνοτιτων.να υπάρχουν αναλϊςιμα για εξάχνωςθ ςυρρίκνωςθ ιςτϊν κακϊσ και τφπου hook για απελευκζρωςθ ςυνδζςμων και τφπου curette για αποκατάςταςθ χόνδρινων βλαβϊν. Να μθν καταςτρζφουν τισ οπτικζσ και να αναπτφςςουν κερμοκραςία μζχρι 70 βακμοφσ κελςίου. Αναλϊςιμα ςτακερισ ενδακρικισ πίεςθσ να είναι με ςωλινεσ ειςροισ & εκροισ καταςκευαςμζνα από εφκαμπτο χλωριοφχο πολυβινφλιο, για αρκροςκοπικι χριςθ. Συςκευι με δυνατότθτα πλφςθσ (Lavage), κακϊσ και αυξομείωςθσ τθσ ροισ και τθσ πίεςθσ ςτιγμιαία για αιμόςταςθ με ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν από ποδοδιακόπτθ Αλϊςιμα ςτακερισ ενδακρικισ πίεςθσ να είναι με ςωλινεσ ειςροισ & εκροισ & αναρρόφθςθσ καταςκευαςμζνα από εφκαμπτο χλωριοφχο πολυβινφλιο, για αρκροςκοπικι χριςθ. Συςκευι με δυνατότθτα πλφςθσ (Lavage), κακϊσ και αυξομείωςθσ τθσ ροισ και τθσ πίεςθσ ςτιγμιαία για αιμόςταςθ με ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν από ποδοδιακόπτθ Αποςτειρωμζνθ ανάρτθςθ αντιβραχίου για διεγχειρθτικι ζλξθ ϊμου Με τιμι Για τθν εταιρεία ORTHOMEDICAL A.E.E ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 17 ΧΛΜ. Ε. Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ Σ.Κ ΚΗΦΙΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ FAX: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38651/01ΑΣ/Β/97/209 ΑΦΜ: ΔΟΤ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κωνςταντίνα Βαςιλάκου