ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι, εφαρμογι αςταριοφ ςτακεροποίθςθσ Baumit Tiefengrund. ΡΟΣΟΧΗ : Αν διαπιςτωκοφν προβλιματα με εμφανείσ οπλιςμοφσ πριν τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ, πρζπει να επιςκευαςτοφν υποχρεωτικά πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. Πταν εφαρμοςτεί το ςφςτθμα κα «καλφψουμε» αυτά τα ςοβαρά προβλιματα που κα είναι πολφ δφςκολο εωσ αδφνατο να επιςκευαςτοφν εκ των υςτζρων. Η επιςκευι πριν τθν εφαρμογι πρζπει να γίνει αρχικά με το Sika MiniPack Αντιδιαβρωτικι προςταςία οπλιςμϊν και θ τελικι επιςκευι πρζπει να γίνεται με το Sika MiniPack - Επιςκευαςτικό

2 2) Στθν ςυνζχεια πρζπει να εφαρμοςτεί ο οδθγόσ εκκίνθςθσ του ςυςτιματοσ (Baumit Sockelprofil ) ϊςτε να μθν δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτθν ςωςτι τοποκζτθςθ των πλακϊν EPS. ΡΟΣΟΧΗ : Ο οδθγόσ εκκίνθςθσ πρζπει να είναι ςε πλάτοσ όςο το πάχοσ τθσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ +1 cm ϊςτε να μπορεί να μπει επαρκζσ ποςότθτα κόλλασ πίςω από τθν πλάκα EPS. Σε περίπτωςθ ατελειϊν του υποςτρϊματοσ πρζπει να μπαίνουν τα ειδικά πλαςτικά τεμάχια (Baumit Montage Set fur SockelProfile) για εξομάλυνςθ και επίτευξθ επιπεδότθτασ. 3) Στεγανοποίθςθ υποςτρϊματοσ για αποφυγι ειςχϊρθςθσ υγραςίασ με χριςθ του τςιμεντοειδζσ ςτεγανωτικοφ (Baumit DichtungsSchlämme) το οποίο εφαρμόηεται ςε 2 ςτρϊςεισ ςταυρωτά θ μία με τθν άλλθ ΡΟΣΟΧΗ : Στθν Ζϊνθ Στεγανοποίθςθσ πρζπει να γίνεται επίςτρωςθ υαλοπλζγματοσ (Baumit StarTex) και πίςω από τισ πλάκεσ UNISOL-ECOCEL-EPS 200 για επίτευξθ μζγιςτθσ ιςχυροποίθςθσ ςε αυτό υψθλϊν απαιτιςεων ςθμείο του ςυςτιματοσ. Η εφαρμογι του υαλοπλζγματοσ γίνεται με χριςθ του ειδικοφ τςιμεντοειδοφσ κονιάματοσ κόλλθςθσ των πλακϊν EPS (Baumit StarContact). Κάτω από το επίπεδο του εδάφουσ πρζπει να εφαρμόηεται το υαλόπλεγμα ςε μικοσ τουλάχιςτον 15 cm ςτο υπόςτρωμα όπωσ επίςθσ και να επαλείφεται το ςτεγανωτικό περιμετρικά του EPS 200 για επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ ςτεγανοποίθςθσ. 4) Ακολουκεί θ κόλλθςθ των πλακϊν UNISOL-ECOCEL-EPS 80 ι UNISOL-ECOCEL-EPS 100 (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ εφαρμογισ). Η εφαρμογι τθσ κόλλασ γίνεται με τθν μζκοδο περιμζτρου-ςθμείου όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω φωτογραφία.

3 5) ΡΟΣΟΧΗ : Ρρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να υπάρχει κόλλα ςτα ςθμεία που κα εφαρμοςτοφν τα εκτονοφμενα βφςματα ϊςτε να μθν «κρακάρει» θ πλάκα EPS. Οι πλάκεσ EPS πρζπει να ςταυρϊνουν μεταξφ τουσ κατά τθν εφαρμογι ϊςτε να μθν κάνουν αρμό κακϊσ επίςθσ και ςτισ γωνίεσ να αλλθλεπικαλφπτονται οι πλάκεσ EPS όπωσ ςτισ παρακάτω φωτογραφίεσ. Επίςθσ ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτθν εφαρμογι του EPS ςτισ γωνίεσ των ανοιγμάτων ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται οριηόντιοι ι κάκετοι αρμοί. 6) Κλείςιμο αρμϊν : Αν οι πλάκεσ EPS μετά τθν εφαρμογι δθμιουργοφν κενά ανάμεςά τουσ τότε το κλείςιμο αυτϊν πρζπει να γίνεται με αφρό πολυουρεκάνθσ ελεγχόμενθσ διόγκωςθσ για κενά 2-4 mm ενϊ για αρμοφσ > 4 mm το κλείςιμο αυτϊν πρζπει να γίνεται υποχρεωτικά με κάποιο «φιλζτο» EPS. Αν εφαρμόςουμε αφρό ςτθν περίπτωςθ μεγάλων αρμϊν τότε αυτό κα είναι εμφανζσ φςτερα από βροχι και κα αφινει ςτάμπεσ μζχρι να ςτεγνϊςει θ περιοχι με τον αφρό πολυουρευκάνθσ. Πποια και από τισ δφο τεχνικζσ εφαρμόςουμε (ανάλογα με τθν περίςταςθ) πρζπει να γίνεται τρίψιμό για τθν εξομάλυνςθ των πλακϊν και τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιπεδότθτασ φςτερα από τθν εφαρμογι. Το τρίψιμο των πλακϊν για επίτευξθ επιπεδότθτασ γίνεται είτε με γυαλόχαρτο(μεςαίασ κοκκομετρίασ) είτε με ράςπα.

4 7) Το επόμενο ςτάδιο που ακολουκεί είναι θ εφαρμογι ςε όλα τα ανοίγματα και τισ γωνίεσ με γωνιόκρανα (Baumit Kantenschutz ) ϊςτε να «ιςχυροποιθκοφν» τα ευαίςκθτα αυτά ςθμεία του ςυςτιματοσ και όπου απαιτείται νεροςταλάκτεσ (Baumit Τropfkantenprofil) ϊςτε να αποφευχκεί θ ειςροι των νερϊν από τα ανοίγματα. 8) Ακολουκεί θ εφαρμογι των εκτονοφμενων βυςμάτων (Baumit SchlagDubel SD8) τα οποία πρζπει να εφαρμόηονται ςε ςχιμα «Τ» και πρζπει να μπαίνουν 6 βφςματα /m2. Στισ γωνίεσ και γενικά ςε περιοχζσ με περίπτωςθ υψθλισ εντάςεωσ ανζμων πρζπει να μπαίνουν περιςςότερα βφςματα για επιπλζον μθχανικι ςτιριξθ. 9) Ακολουκεί ο οπλιςμόσ του ςυςτιματοσ με υαλόπλεγμα (Baumit Startex) ςε όλθ τθν επιφάνεια. Αρχικά εφαρμόηεται με μία οδοντωτι ςπάτουλα το τςιμεντοειδζσ υλικό επίςτρωςθσ (Baumit StarContact) και ςτθν ςυνζχεια απλϊνεται ςαν «ςεντόνι» ςε όλθ τθν επιφάνεια το υαλόπλεγμα. Οι αςυνζχειεσ του υαλοπλζγματοσ πρζπει να αλλθλεπικαλφπτονται κατά 10 cm.

5 Ρριν ςτεγνϊςει το υλικό επίςτρωςθσ το υαλόπλεγμα εγκιβωτίηεται με χριςθ μιασ ίςιασ ςπάτουλασ ΡΟΣΟΧΗ : Το πλζγμα δεν πρζπει να φαίνεται μετά τθν εφαρμογι με τθν ίςια ςπάτουλα ΡΟΣΟΧΗ : Στα γωνίεσ των ανοιγμάτων πρζπει να μπαίνουν κομμάτια υαλοπλζγματοσ υπό κλίςθ 45 κακϊσ επίςθσ και ςτισ εςωτερικζσ γωνίεσ για τθν αποφυγι «ςκαςίματοσ» του τελικοφ επιχρίςματοσ 10) Ρριν τθν εφαρμογι του τελικοφ επιχρίςματοσ πρζπει να γίνει ρφκμιςθ τθσ απορροφθτικότθτασ του υποςτρϊματοσ με αςτάρι νεροφ (Baumit UniPrimer) το οποίο εφαρμόηεται με ρολό 11) Μετά το πζρασ 24 ωρϊν από τθν εφαρμογι του αςταριοφ μποροφμε να εφαρμόςουμε το τελικό επίχριςμα (Baumit GranoporPutz ι Baumit SiliconPutz ι Baumit SilicatPutz ι Baumit NanoporPutz) με χριςθ ίςια ςπάτουλασ.

6 ΡΟΣΟΧΗ : Μετά τθν εφαρμογι του τελικοφ επιχρίςματοσ και πριν ςτεγνϊςει πρζπει να εφαρμόςουμε ομαλζσ κυκλικζσ κινιςεισ με πλαςτικι ςπάτουλα ϊςτε να ζχουμε ομοιόμορφθ κατανομι του χρϊματοσ. Κάκε πλευρά του κτιρίου πρζπει να εφαρμόηεται ςε μία μζρα και όχι τμθματικά για τθν αποφυγι διχρωμιϊν. Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία που ίςωσ απαιτθκεί μθν διςτάςετε να επικοινωνιςετε μαηί μασ. Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ Συςτιματοσ Εξωτερικισ Θερμομόνωςθσ για τθν UNISOL A.E. : Καψάλθσ Ιωάννθσ Τθλ.: , Fax:

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Η µόνωση για εξωτερικές προσόψεις για κάθε τύπο κτιρίου Βιοκλιµατική δόµηση στο µέγιστο Θερµοµόνωση και διαµόρφωση πρόσοψης ταυτόχρονα Κατάλληλο για όλα τα υποστρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Σύστηµα θερµοµόνωσης µε ΕPS Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Θερµοµόνωση και διαµόρφωση προσόψεων σε ένα βήµα Προστασία και οικονοµία στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Εξωτερική θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστήματα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΨΝΨΝ KUMITE ΑΘΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΟΣ KUMITE ΑΘΟ 2: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΟ 3: ΟΓΑΝΩΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Περιεχόμενα Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα

Διαβάστε περισσότερα