ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» - 1 -

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Κείµενα και στοιχεία ου συνοδεύουν την σύµβαση 4 Άρθρο 2 Είδη οσότητα τιµές 4 Άρθρο 3 Προέλευση ειδών Προδιαγραφές 5 Άρθρο 4 Προθεσµίες 5 Άρθρο 5 Ποιοτική και οσοτική αραλαβή 5 Άρθρο 6 Πληρωµές Κρατήσεις 7 Άρθρο 7 Λοι οί όροι 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Χανιά, Αριθµ. ρωτ.: Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: URL: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στα Χανιά σήµερα./2012, στο ηµαρχείο Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29, µεταξύ αφενός του: 1. ήµου Χανίων, ρωτοβάθµιου ΟΤΑ, µε έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ , ΟΥ Α Χανίων νοµίµως εκ ροσω ούµενος στο αρόν α ό τον Αντιδήµαρχο Χανίων. σύµφωνα µε την υ αρ. 01/ α όφαση ηµάρχου Χανίων ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου 2. της εταιρείας «.» µε έδρα. Τηλ. Ε ικοινωνίας. Fax ου εκ ροσω είται νόµιµα α ό τον κ µε Α Τ ΑΕ, σύµφωνα µε το ΦΕΚ τεύχος.. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής "Προµηθευτής", συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία α οδεκτά τα ακόλουθα: Με βάση την διακήρυξη υ αριθµ.../2012 ροκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια εξο λισµού ειδικών σχολείων και σχολείων µε τµήµατα ένταξης του ήµου Χανίων», συνολικού ροϋ ολογισµού. µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερόµενη τεχνοοικονοµικά ροσφορά. Η ροµήθεια των ειδών ου αναφέρονται στο Παράρτηµα της Προκήρυξης του ιαγωνισµού, αφορούν εξολοκλήρου το ακέτο ειδών της κατηγορίας... (κωδικός... ) ου κατακυρώθηκε µε την Α όφαση.... της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων η ο οία εγκρίθηκε µε την υ αριθµ. α όφαση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ η υ ογραφή της αρούσας - 3 -

4 σύµβασης εγκρίθηκε και µε το υ αριθµ. ρωτ... έγγραφο της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης για την ροέγκριση υ ογραφής της αρούσας σύµβασης. Μετά τα αρα άνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προµηθευτή και ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την ροµήθεια του εξο λισµού µε τα είδη του ακέτου των ειδών.., ό ως και τη µεταφορά και εγκατάσταση των ειδών του αραρτήµατος... της αρούσης, στους τό ους αράδοσης ου αναφέρονται στην ροκήρυξη, µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: Άρθρο 1 Κείµενα και Στοιχεία ου συνοδεύουν τη σύµβαση 1.1 Η σύµβαση διέ εται α ό τους όρους της υ αριθµ.... διακήρυξης του διαγωνισµού και την ροσφορά του ροµηθευτή ου κατακυρώθηκε σύµφωνα µε την Α όφαση Τα κείµενα και τα στοιχεία ου αναφέρονται αρα άνω καθώς και τα αραρτήµατα, θεωρούνται ανα όσ αστα µέρη της αρούσας σύµβασης και α οτελούν µε αυτήν ενιαίο σύνολο. 1.3 Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο ο οίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή αραδροµών. Για θέµατα ου δεν ρυθµίζονται ρητά α ό τη Σύµβαση και τα αραρτήµατα αυτής ή σε ερί τωση ου ανακύψουν αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υ όψη κατά σειρά η αρούσα ιακήρυξη, η α όφαση κατακύρωσης και η οικονοµική και τεχνική ροσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 2 Είδη Ποσότητες Τιµές 2.1 Τα είδη και οι συνολικές οσότητές τους, οι τιµές µονάδας κάθε είδους καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνηµµένο σε αυτή τη σύµβαση αράρτηµα Α'. 2.2 Οι τό οι ροορισµού των ειδών και οι οσότητες για κάθε εργαστήριο φαίνονται στο συνηµµένο σ' αυτή τη σύµβαση αράρτηµα Β. 2.3 Το σύνολο του οσού ου θα καταβληθεί στον ροµηθευτή για την εκ λήρωση όλων των υ οχρεώσεών του ου α ορρέουν α ό αυτή τη σύµβαση, ανέρχεται σε. ευρώ λέον ΦΠΑ.ευρώ. Ενδεχόµενη µεταβολή στο συντελεστή του ΦΠΑ α ό την υ ογραφή του αρόντος έως την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου θα ε ιφέρει ανάλογη µεταβολή του συνολικού οσού

5 Άρθρο 3 Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές 3.1 Τα υ ό ροµήθεια είδη θα ληρούν τις ροδιαγραφές ου αναφέρονται στη διακήρυξη του ιαγωνισµού. Σε ερί τωση διαφορών µεταξύ των ροδιαγραφών της διακήρυξης και των ροδιαγραφών της τεχνικής ροσφοράς, υ ερισχύει η τεχνική ροσφορά βάσει της ο οίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση. Άρθρο 4 Προθεσµίες 4.1 Η ροθεσµία ου έχει υ οχρέωση να τηρήσει ο Προµηθευτής για την εκτέλεση των υ οχρεώσεών του είναι η άφιξη των ειδών εντός εξήντα (60) Ηµερολογιακών Ηµερών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Η σύνταξη των ρωτοκόλλων αραλαβής τους θα γίνει το αργότερα σε τριάντα (30) Εργάσιµες Ηµέρες α ό την άφιξή τους στα σχολεία ου αναφέρονται στο Παράρτηµα Β' της Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο.. της ιακήρυξης. 4.2 Αν δεν τηρηθούν οι αρα άνω ροθεσµίες, ε ιβάλλονται στον Προµηθευτή οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται α ό το άρθρο 15 της ιακήρυξης. 4.3 Ο Προµηθευτής έχει υ οχρέωση να ειδο οιήσει γρα τώς την Αναθέτουσα Αρχή και τους ιευθυντές των Σχολείων, τουλάχιστον 10 Εργάσιµες Ηµέρες ρο της φόρτωσης των ειδών ροκειµένου να ετοιµασθούν οι χώροι ου θα εγκατασταθούν τα είδη. Άρθρο 5 Ποιοτική και Ποσοτική αραλαβή 5.1 Η οιοτική και οσοτική αραλαβή των ειδών θα γίνει α ό την αρµόδια ε ιτρο ή του ήµου, σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος Γ της διακήρυξης, α ό την Ε ιτρο ή Παραλαβής ου συνεστήθη υ αριθµ. ρωτ / Πρακτικό Κλήρωσης της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών του ήµου Χανίων µε την ο οία ορίστηκε η ε ιτρο ή αραλαβής των ειδών. Η α οστολή των ειδών θα γίνει µε ευθύνη του ροµηθευτή. 5.2 Ο Προµηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών ου α οστέλλει µέχρι την οριστική οιοτική και οσοτική αραλαβή τους. 5.3 Η οιοτική και οσοτική αραλαβή θα διενεργηθεί α ό τριµελή ε ιτρο ή αραλαβής η ο οία α οφασίζει για την αραλαβή ή α όρριψη των ειδών. Σε ερί τωση οµόφωνης ή κατά λειοψηφίας α όρριψη, ο ροµηθευτής υ οχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αραιτούµενος ρητά του δικαιώµατος διαιτησίας. Τα α ορριφθέντα είδη ο ροµηθευτής είναι υ οχρεωµένος να τα αντικαταστήσει µέσα στην ροθεσµία ου θα του ορίζεται, διαφορετικά ο ήµος Χανίων δικαιούται να αγοράσει την οσότητα των ειδών α ό την - 5 -

6 ελεύθερη αγορά, η δε ε ί λέον διαφορά τιµής και κάθε άλλη ρόσθετη δα άνη βαρύνει τον ροµηθευτή. Κατά την αράδοση ρέ ει να αρίσταται ο ροµηθευτής αυτο ροσώ ως ή δια αντι ροσώ ου του, ενηλίκου και εγγράµµατου, την ιδιότητα του ο οίου ρέ ει να έχει γνωστο οιήσει στον ήµο και ο ο οίος θα υ ογράψει τα σχετικά ρωτόκολλα αραλαβής και τα ρακτικά α ορρίψεως καθώς και τα σχετικά ρωτόκολλα δειγµατοληψιών. Σε ερί τωση ου αρνηθεί ο ροµηθευτής να υ ογράψει ρέ ει να γίνει ρητώς µνεία της αρνήσεως του αυτής. Στα ρακτικά α ορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο ροµηθευτής να σηµειώσει τις υ άρχουσες αντιρρήσεις του ε ί των ο οίων η ε ιτρο ή ρέ ει να σηµειώσει τις σχετικές αντι αρατηρήσεις. Η µη αναγραφή σχετικών αντι αρατηρήσεων δηµιουργεί α όδειξη για την αλήθεια των αντιρρήσεων του ροµηθευτή. Η τυχόν µη τήρηση εκ µέρους των ε ιτρο ών αραλαβής των διατυ ώσεων αυτών έχει σαν συνέ εια την α αλλαγή του ροµηθευτή για λόγους τυ ικούς χωρίς να εξετασθεί εραιτέρω η ουσία της αραβάσεως. Εξ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση του ροµηθευτή να υ ογράψει το ρακτικό αραβάσεως και δειγµατοληψιών θα α οτελεί ιδιαίτερα ε ιβαρυντική αιτία της οινής ου θα του ε ιβληθεί. Ο ροµηθευτής οφείλει α αραιτήτως να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς στα ροσκοµιζόµενα είδη όσον αφορά την οιότητα, ροέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα. Η ε ιτρο ή αραλαβής, θα ροβαίνει σε ο οιαδή οτε α αιτούµενη εξέταση για την ακρίβεια των χαρακτηρισµών αυτών και θα υ ογράφει µετά το σχετικό ρωτόκολλο ή ρακτικό α ορρίψεως. Ουδεµία ασάφεια, όσον αφορά την οιότητα δύναται να ε ικαλεστεί σε όφελός του ο ροµηθευτής. 5.4 Σε ερί τωση ου ο Προµηθευτής ροσκοµίσει καθυστερηµένα τα υ ό ροµήθεια είδη στο ήµο ή αραλείψει τη ροµήθεια για ο οιοδή οτε λόγο, ο ήµος µ ορεί να ροµηθευτεί σε βάρος του ροµηθευτή το µη εγκαίρως ροσκοµισθέν ή το µη αραδοθέν είδος α ό την ελεύθερη αγορά. Σ αυτή την ερί τωση η διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της τιµής ου καταβλήθηκε ραγµατικά α ό το ήµο σε συνέ εια του ότι το είδος αγοράστηκε α ό το ελεύθερο εµ όριο, ό ως και κάθε άλλη ρόσθετη δα άνη ου έγινε α ό την αιτία αυτή θα βαρύνει τον χορηγητή. Σε ερί τωση ου ροκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο ροµηθευτής οφείλει να ροβεί σε άµεση αντικατάσταση. Εάν ο ροµηθευτής δεν ροβεί άµεσα α ό την ειδο οίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης οσότητας ο ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να ροβεί στην α όρριψη - 6 -

7 ειδών ή στην µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο οσοστό θα εγκριθεί α ό την Οικονοµική Ε ιτρο ή Για κάθε αράβαση γενικώς α ό τον Προµηθευτή των όρων της σύµβασης ό ως ακριβώς καθορίζονται στην αρούσα και υ αγορεύονται α ό τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής Πίστεως η Ε ιτρο ή Παραλαβής δύναται να ροτείνει κατά του Προµηθευτή όλες τις κυρώσεις, µερικώς ή αθροιστικώς κατά την κρίση της ροβλέ ονται α ό το Νόµο και τις α οφάσεις ου ισχύουν κατά το χρόνο της εκδικάσεως της αραβάσεως ακόµη δε και το ρόστιµο αφού σταθµίσει όλα τα ραγµατικά γεγονότα της καθ υ οτρο ή αραβάσεως ου έγινε α ό το ροµηθευτή και την εν γένει συµβατική συµ εριφορά του. Η Ε ιτρο ή Παραλαβής δύναται να ροτείνει την κήρυξη του Προµηθευτή εκ τώτου. Οι διαγραφόµενες κατά του Προµηθευτή κυρώσεις είναι άσχετες ρος την εναντίον του άσκηση οινικής δίωξης, εφόσον η αράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιό οινο αδίκηµα καθώς και ρος κάθε άλλη αξίωση, του ήµου κατά του Προµηθευτή, η ο οία ροέκυψε για ο οιοδή οτε λόγο. Τα ρόστιµα και οι καταλογισµοί, οι ο οίοι θα ε ιβληθούν µετά ρόταση της Ε ιτρο ής Παραλαβής κατά του Προµηθευτή για κάθε ζηµιά η ο οία θα ροξενηθεί α ό αυτόν στο ήµο και κάθε α αίτηση τούτων κατά του ροµηθευτή θα κρατείται α ό τα οσά ου του οφείλονται ή α ό την κατατεθειµένη εγγύηση του ροµηθευτή καλής εκτελέσεως των όρων της συµβάσεως και θα βεβαιούνται σαν δηµόσιο έσοδο σύµφωνα µε τις διατάξεις ερί εισ ράξεως ηµοσίων Εσόδων στο ηµοτικό Ταµείο. Το εκλεκτικό δικαίωµα γι αυτό ανήκει α οκλειστικά στο ήµο Χανίων. Άρθρο 6 Πληρωµές - Κρατήσεις 6.1 Η δα άνη της σύµβασης έχει εγγραφεί και χρηµατοδοτείται α ό τη ΣΑΕΠ Κρήτης µε κωδικό 002/8 µε ΚΑ 2012ΕΠ και έχει εγγραφεί και στον ροϋ ολογισµό του ήµου στον Κ.Α. εξόδων Η ροµήθεια χρηµατοδοτείται στα λαίσια της ράξης µε τίτλο «Προµήθεια εξο λισµού ειδικών σχολείων και σχολείων µε τµήµατα ένταξης του ήµου Χανίων» κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Οι ληρωµές στον Προµηθευτή, υ όκεινται στις διατάξεις ου ισχύουν για έργα ου χρηµατοδοτούνται α ό τον Προϋ ολογισµό ηµοσίων Ε ενδύσεων και δεν ε ιβαρύνονται µε κρατήσεις, εκτός της αρακράτησης του φόρου εισοδήµατος 4% ε ί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 6.3 Όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι δα άνες δηµοσίευσης του διαγωνισµού και κάθε άλλο έξοδο ου θα χρειασθεί βαρύνουν τον ροµηθευτή και θα - 7 -

8 κρατηθούν κατά την εξόφληση του χρηµατικού εντάλµατος. Ε ίσης, ο Ανάδοχος ε ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ έρ νοµικών ροσώ ων ή άλλων Οργανισµών η ο οία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Α αιτήσεις του Αναδόχου για οιαδή οτε ληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων αραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, α οδείξεις, ιστο οιητικά κλ.) ου αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοι ών δα ανών ου τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τρα εζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6.4 Ο Προµηθευτής υ οχρεούται να τηρεί τρι λότυ η σειρά ελτίων Α οστολής θεωρηµένα σύµφωνα µε τον ΚΒΣ. Το ένα αντίγραφο θα συνοδεύει τα εµ ορεύµατα και το δεύτερο αντίγραφο θα συνοδεύει του Τιµολόγιο Πώλησης κατά την αράδοση του στην αρµόδια υ ηρεσία. Η ληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται α ό τον ήµο Χανίων µέσα σε χρόνο 20 εργάσιµων ηµερών α ό την αραλαβή του τιµολογίου µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ληρωµής τα ο οία είναι: α) Πρωτόκολλο οιοτικής και οσοτικής αραλαβής των ειδών. β) Πρωτότυ ο δελτίο α οστολής και ρωτότυ ο τιµολόγιο ώλησης του Προµηθευτή. γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας και Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας της αρµόδιας.ο.υ. ερί µη οφειλής του ροµηθευτή ό ου χρειάζεται. δ) Βεβαίωση µη οφειλής ρος το ηµοτικό Ταµείο Χανίων ρωτότυ η ή α λό αντίγραφο αυτής ου θα συνοδεύεται µε υ εύθυνη δήλωση ότι το ρωτότυ ο βρίσκεται στο ήµο Χανίων. ε) Α οδεικτικό εισαγωγής του είδους στην α οθήκη της σχολικής µονάδας ή ακριβές φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλίου υλικού του σχολείου στην ο οία θα αναγράφονται τα ρος ροµήθεια είδη. στ) Αντίγραφο δι λότυ ου φόρου εισοδήµατος (αξίας 4% ε ί του καθαρού οσού χωρίς ΦΠΑ). και αφού γίνει ο ρολη τικός έλεγχος α ό τον Ε ίτρο ο του ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το νόµο 3202/2003 και υ ό την αίρεση της διαβίβασης του αντίστοιχου οσού ληρωµής α ό την αρχή χρηµατοδότησης του Προγράµµατος. 6.5 Η ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ροµηθευτή θα γίνει στο 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οιοτική και οσοτική αραλαβή του εξο λισµού

9 Άρθρο 7 Λοι οί όροι 7.1 Ο Προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, α οκατάσταση τυχόν βλαβών ή ροβληµάτων, δωρεάν για δύο (2) έτη α ό την οιοτική και οσοτική αραλαβή. Ε ίσης αναλαµβάνει την ευθύνη συντήρησης και αροχής ανταλλακτικών για έντε (5) έτη α ό την αραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της ροσφοράς του αναδόχου. 7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά ου τυχόν θα ροκύψει µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή θα λύνεται α ό τα καθ' ύλη αρµόδια ικαστήρια των Χανίων, σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. 7.3 O Προµηθευτής έχει υ οχρέωση να ανα αράγει σε αριθµό αντιγράφων ανάλογο µε τους τό ους αράδοσης, σειρά ρωτοτύ ων φυλλαδίων της ροσφοράς του ου θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή για την αραλαβή των ειδών. 7.4 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υ οχρέωση να ροσφέρει και να το οθετήσει στα ροσφερόµενα είδη, σε µόνιµη θέση, ένδειξη υ ό µορφή µικρής αυτοκόλλητης ετικέτας ο τύ ος, οι διαστάσεις και το εριεχόµενο της ο οίας θα δοθεί στον Προµηθευτή α ό τη Αναθέτουσα Αρχή. 7.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της αρούσας σύµβασης κατατέθηκε α ό τον Προµηθευτή εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, µε στοιχεία Νο.., οσού., ηµεροµηνία έκδοσης της Τρά εζας.. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης α οδεσµεύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ ουργική Α όφαση ερί Ενιαίου κανονισµού ροµηθειών οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης)και µετά την κατάθεση της εγγυητικής ε ιστολής καλής λειτουργίας. 7.6 Για την καλή λειτουργία του εξο λισµού µετά την οριστική αραλαβή και ριν την α οδέσµευση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης και ροκαταβολής, θα κατατεθεί α ό τον Προµηθευτή εγγυητική ε ιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, µε χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) µήνες α ό την οριστική αραλαβή. 7.7 Το κείµενο της αρούσας σύµβασης αφού αναγνώσθηκε και συµφωνήθηκε, υ ογράφεται νόµιµα και α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε έντε (5) όµοια ρωτότυ α το καθένα. Α ό αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ήρε ο Προµηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «.» ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ ΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΕΙΡΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α., 00, 00,

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΥΣ «..» Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ