ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013"

Transcript

1 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη ΠΠυυλλώώννααςς ΧΧρρηημμαατ τοοδδόότ τηησσηηςς :: : ΕΕυυρρωωππααϊ ϊϊκκόό ΚΚοοι ιιννωωννι ιικκόό ΤΤααμμεεί ίίοο ΕΕ θθννι ιικκοοί ίί ΠΠόόρροοι ιι ΣΣτ τρραατ τηηγγι ιικκόόςς ΣΣττόόχχοοςς 22οοςς :: : ««ΑΑννααββάάθθμμι ιισσηη τωωνν τ σσυυσστ τηημμάάτ τωωνν ααρρχχι ιικκήήςς εεππααγγγγεελλμμαατ τι ιικκήήςς κκαατ τάάρρτ τι ιισσηηςς κκααι ιι εεππααγγγγεελλμμαατ τι ιικκήήςς εεκκππααί ίίδδεευυσσηηςς κκααι ιι σσύύννδδεεσσηη τηηςς τ εεκκππααί ίίδδεευυσσηηςς μμεε τηηνν τ ααγγοορράά εερργγαασσί ίίααςς»» ΆΆξ ξοο ννεεςς ΠΠρροοτ τεερρααι ιιόότ τηητ τααςς 44,,,55,,,66 (( ( ααννάά κκαατ τηηγγοορρί ίίαα ππεερρι ιιφφεερρεει ιιώώνν )) ) ΕΕι ιιδδι ιικκόόςς ΣΣτ τόόχχοοςς τοουυ τ ΆΆξ ξοο νναα ΠΠρροοτ τεερρααι ιιόότ τηητ τααςς :: : ΑΑπποοτ τεελλεεσσμμαατ τι ιικκόότ τεερρηη σσύύννδδεεσσηη τοουυ τ εεκκππααι ιιδδεευυτ τι ιικκοούύ σσυυσστ τήήμμαατ τοοςς μμεε τηηνν τ ααγγοορράά εερργγαασσί ίίααςς... Μ εε λλ έέ ττ ηη σ ύύ νν δδ εεσ ηη ςς ττ ηη ςς α ννώ ττα ττ ηη ςς εε κκπα ί δδ εε υυσ ηη ςς μμ εε ττ ηη νν α γγ οο ρρά εε ρρ γγασ ίαί ςς μμ έέσω ττ ηη ςς π ρρ οοώ θθ ηησ ηη ςς ττ ηη ςς Πρακτιικής Άσκησης ΕΕλλέέννηη ΑΑπποοσσττοολλί ίίδδοουυ ΑΑννδδρρέέααςς Πααππααδδόόπποουυλλοοςς Θεεόόδδωρροοςς ΤΤσσι ιιρρί ίίκκοογγλλοουυ Μάάρρι ιιοοςς ΧΧααττζζηηππρροοκκοοππί ίίοουυ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης Διάρκεια της Άσκησης Εργασιακοί χώροι Οργάνωση και Εποπτεία Προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση Χρονικές περίοδοι Πρακτικής Άσκησης(Ε5/332/ ) Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ασκούμενων σπουδαστών Αποζημίωση Ασφάλιση Τύπος και περιεχόμενο βιβλίου πρακτικής άσκησης Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου με βάση το 32 οποίο υλοποιείται η εξάμηνη υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση στα ΤΕΙ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πρακτική άσκηση σε διεθνές επίπεδο 34 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποτελεσματικότερη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Κεντρικού Σημείου Διαχείρισης Πληροφοριών για την εξυπηρέτηση της Πρακτικής Άσκησης Γενική Περιγραφή Προσέγγιση και Προσδιορισμός Επιχειρήσεων Κατασκευή και λειτουργία δικτυακού κόμβου (portal) Αξιολόγηση της Λειτουργίας σελίδας (αναβάθμιση της 58 ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών) Βιωσιμότητα 58 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενσωμάτωση και λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης μέσα στις δομές των Γραφείων Διασύνδεσης. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη Βελτίωσης του τρόπου Διοίκησης και Διαχείρισης της 71 Πρακτικής Άσκησης 6.2 Προετοιμασία Οργάνωση Ενημέρωση σπουδαστών Σελίδα

3 6.2.2 Επιλογή σπουδαστών Τρόποι και κριτήρια εύρεσης επιχειρήσεων πρακτικής Ο σπουδαστής βρίσκει μόνος του την επιχείρηση για πρακτική 77 άσκηση Γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος από το Τμήμα Εφαρμογή Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Αμοιβή επόπτη του Τμήματος Αμοιβή επόπτη της επιχείρησης Αμοιβή σπουδαστή 81 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναμενόμενα Αποτελέσματα Δείκτες εκροών - αποτελέσματος Αξιολόγηση, Πιστοποίηση, Ποιοτικός Έλεγχος της Πρακτικής 90 άσκηση των φοιτητών / σπουδαστών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 94 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 94 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 99

4 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Σε μια περίοδο ευρύτερων αλλαγών στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς στην καρδιά του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο Ο ρόλος τους είναι κεντρικός και κρίσιμος διότι όχι μόνον συμβάλλουν στην τρέχουσα κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, αλλά και στη θεμελίωση της πνευματικής λειτουργίας, της γνώσης και των δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα - Εκπαίδευση Απασχόληση, με κέντρο τον άνθρωπο, πρέπει να αποτελούν το τετράπτυχο του στρατηγικού σχεδιασμού για τη βελτίωση της ελληνικής παιδείας. Η ανώτατη ειδικά εκπαίδευση με τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό τομέα πρέπει να δράσει συντονισμένα, ομόψυχα και αποτελεσματικά για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην παροχή χρήσιμης γνώσης και δεξιότητας, στους περίπου φοιτητές της, με μεθόδους ποιοτικά αναβαθμισμένες, σε χώρους που αναβαθμίζουν την ποιότητα της καθημερινότητας (υγιεινή, ασφάλεια, αισθητική), έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν με αξιώσεις στο απαιτητικό περιβάλλον της σύγχρονης επαγγελματικής απασχόλησης αλλά και στα περίπλοκα κοινωνικά δρώμενα της σύγχρονης εποχής. Είναι απαραίτητη η καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεχούς αξιολόγησης στην ανώτατη παιδεία η οποία δεν θα μένει στο επίπεδο της στατιστικής έρευνας και της συγκέντρωσης των ευρημάτων αλλά θα δίνει μηχανισμούς και πόρους διόρθωσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών με βάση την αποτίμηση. Η σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας σημαίνει απλά την κοινά αποδεκτή άποψη ότι το περιεχόμενο της γνώσης και γενικά των προσόντων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται με την εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη ζήτηση που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μπορούν να ενταχθούν εύκολα στον επαγγελματικό στίβο και να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης της χώρας. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο σχεδιάζει επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» σαν ενιαίο πρόγραμμα του στόχου Σύγκλισης και του στόχου Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης με πυλώνες χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

5 Εθνικούς πόρους. Θέτει σαν 2 ο στρατηγικό στόχο την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων συνδέονται άμεσα με την αδυναμία σύζευξης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ειδικά των νέων επιστημόνων αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως Μαθηματικών, Θετικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών κλπ.( ΕΣΠΑ , Αθήνα Οκτώβρης 2007) Στα πλαίσια του ειδικού στόχου του άξονα προτεραιότητας 4,5,6 για αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας αναλαμβάνεται προσπάθεια συμβολής στην επαύξηση του βαθμού ωριμότητας των δράσεων που αφορούν στη Σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσω της προώθησης της Πρακτικής Άσκησης, με την εκπόνηση σχετικής μελέτης. Η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο αποτελεί υποχρεωτικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών για τους σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από την ίδρυση τους. Υπάρχει δηλαδή πλούσια εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης στα ΤΕΙ όλης της χώρας και σημαντικό θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο ανάπτυξης της άσκησης σε επιχειρήσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Πανεπιστήμια, πρόσφατα αναγνωρίζοντας την αξία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ανέπτυξαν προγράμματα πρακτικής άσκησης (με προαιρετικό κυρίως χαρακτήρα), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΙΙ). «Η θεσμική ως σήμερα απουσία, της οργανωμένης πρακτικής άσκησης από τα ελληνικά Πανεπιστήμια μπορεί να οδηγήσει σε εκπαίδευση επιστημόνων με ασαφή γνώση της παραγωγικής δραστηριότητας στους αντίστοιχους τομείς, με αποτέλεσμα τη διατήρηση αυξημένων ποσοστών ανεργίας, υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης επιστημόνων προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στην οικονομία της χώρας, αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία», διατυπώνει στην ιστοσελίδα του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. «Την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε σε διεθνές επίπεδο μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη που προκάλεσε τη θεαματική αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Στο χώρο των επιχειρήσεων (παραγωγή, βιομηχανία, υπηρεσίες ), στον ιδιωτικό τομέα, στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, η διαρκής επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη, δημιουργεί νέες απαιτήσεις σε ορθά εκπαιδευμένο επιστημονικό δυναμικό, ικανό να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να απορροφήσουν τους πτυχιούχους, θεωρούν πολλές φορές ελλιπή την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων, δαπανούν σημαντικά ποσά για την επιμόρφωση του νέου προσωπικού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες προέκυψε ως

6 επιτακτική ανάγκη η προσπάθεια αποτελεσματικότερης σύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, για την οποία καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών και η ολοκλήρωση των σπουδών τους με αυτήν». Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μηδαμινές τροποποιήσεις και για την οργάνωση σε υποχρεωτική μορφή του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των Πανεπιστημίων. Η μελέτη αναπτύσσεται σε επτά(7) πακέτα εργασίας. Το πρώτο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει μια εισαγωγική ενότητα, μια περιληπτική παρουσίαση της δομής του έργου και μια ιστορική αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου της πρακτικής άσκησης στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, των εμπειριών και των προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν. Επιδιώκεται η καταγραφή ενός πλήρους, κωδικοποιημένου, ενιαίου νομοθετικού πλαισίου πρακτικής άσκησης για Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια, βιώσιμου και με συνθήκες συγχρηματοδότησης από Κοινοτικούς πόρους αλλά και χωρίς αυτούς. Παρουσιάζεται επίσης τυχόν συνέργια με άλλες δράσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων όπως τα Γραφεία Διασύνδεσης και η Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας. Στο δεύτερο πακέτο εργασίας παρουσιάζονται οι διεθνείς εμπειρίες από προγράμματα ανάπτυξης πρακτικής άσκησης στην ανώτατη εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και προτείνονται τροποποιήσεις με καινοτόμες παρεμβάσεις στα προγράμματα άσκησης των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χωρίς σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Διερευνώνται ιδιαίτερα πρακτικές σε διεθνές επίπεδο που ενισχύουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του παραγωγικού τομέα. Στο τρίτο πακέτο εργασίας ερευνάται ο ρόλος της πρακτικής άσκησης σαν συνδετικός κρίκος της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται η θέση και η αξία της πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και οι εισροές της εκπαίδευσης στην παραγωγή και τους φορείς της αγοράς. Ερευνάται σε εθνικό επίπεδο ο τρόπος ανεύρεσης και προσδιορισμού των καλυτέρων επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών, αλλά και η βελτίωση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ώστε αυτή να είναι πιο ουσιαστική για την εκπαίδευση και πιο χρήσιμη για την αγορά εργασίας. Στην επιλογή των επιχειρήσεων εξασφαλίζεται η συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα Γραφεία Διασύνδεσης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν καταξιωθεί ως θεσμός στην εκπαιδευτική και την παραγωγική κοινότητα και ο λόγος της ύπαρξής τους

7 είναι να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και με φορείς της παραγωγής. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τη μελέτη είναι ο τρόπος βελτίωσης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, ο τρόπος προσέλκυσης μιας επιχείρησης για να συμμετέχει στο πρόγραμμα, τι θεωρεί σαν όφελος, αν είναι πρόθυμη να δεσμευθεί με σύμβαση μακροπρόθεσμης συνεργασίας, αν δέχεται να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από το πρόγραμμα. Στο τέταρτο πακέτο εργασίας θα δοθούν απαντήσεις για το πως θα συγκεντρωθούν οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις και για το πως θα οργανωθεί μια κεντρική ιστοσελίδα που θα εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων από τους σπουδαστές και προώθησης αυτών στις επιχειρήσεις. Ακόμη θα προσδιορίζεται ο τρόπος επιλογής εποπτών από το ίδρυμα και την επιχείρηση. Τέλος μελετάται η δυνατότητα και ο τρόπος πρόσκλησης των επιχειρήσεων στα κατά τόπους Ιδρύματα για ημερίδες παρουσίασης των δραστηριοτήτων τους, για συνεντεύξεις με σπουδαστές και αμοιβαία επιλογή. Στο πέμπτο πακέτο εργασίας εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας των δομών της πρακτικής άσκησης μαζί με τις δομές των προγραμμάτων ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας υπό την σκέπη των Γραφείων Διασύνδεσης. Να υπάρχει δηλαδή μία οριζόντια δράση πρακτικής άσκησης ανά ίδρυμα, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προγραμματικής περιόδου , η οποία να αναλύεται σε επιμέρους πακέτα εργασίας. Εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό της δράσης για να ικανοποιείται το θεσμικό πλαίσιο που δίνει στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης την αρμοδιότητα της επιλογής της θέσης πρακτικής άσκησης με συγκεκριμένα κριτήρια και της τοποθέτησης του σπουδαστή στη θέση με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο έκτο πακέτο εργασίας αναλύεται όλος ο σχεδιασμός της διοίκησης και της διαχείρισης της δράσης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, τα όργανα διοίκησης και οι διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει ομαλή ροή του έργου χωρίς καθυστερήσεις στην τοποθέτηση και την αποζημίωση των σπουδαστών. Στο τελευταίο πακέτο εργασίας περιγράφονται και αναλύονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις προτεινόμενες δράσεις και προτείνονται δείκτες τόσο για την παρακολούθηση των δράσεων, όσο και για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των σπουδαστών και των επιχειρήσεων.

8

9 Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται σχηματικά η Δομή της Μελέτης. Πακέτο Εργασίας 1. Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο Πακέτο Εργασίας 2. Η Πρακτική Άσκηση σε Διεθνές Επίπεδο Πακέτο Εργασίας 3. Αποτελεσματικότερη Σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Πακέτο Εργασίας 4. Σχεδιασμός Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριών για Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Πακέτο Εργασίας 5. Ενσωμάτωση και Λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης μέσα στις Δομές των Γραφείων Διασύνδεσης Πακέτο Εργασίας 6. Σχεδιασμός της διοίκησης και διαχείρισης της δράσης, στο Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πακέτο Εργασίας 7. Αναμενόμενα Αποτελέσματα, Αξιολόγηση, Πιστοποίηση, Ποιοτικός Έλεγχος της Πρακτικής Άσκησης

10 1.2 Ιστορική Αναδρομή Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο Από μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια (ΤΕΙ Καβάλας, 2007 να προστεθεί βιβλιογραφία..) φαίνεται ότι η πρακτική άσκηση των σπουδαστών είναι καλά οργανωμένη στα Τεχνολογικά Ιδρύματα με υπέρ εικοσαετή επιτυχή πορεία. Η πείρα των στελεχών των Τμημάτων στην επιλογή των επιχειρήσεων είναι δεδομένη, γνωρίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό του Εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ είναι και η επαγγελματική εμπειρία. Επιπλέον το ενδιαφέρον των ΤΕΙ για την πρακτική άσκηση είναι μεγάλο καθότι εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς στόχους των διαφόρων ειδικοτήτων που υπάρχουν στα ΤΕΙ, καθώς και τον τεχνολογικό χαρακτήρα των προγραμμάτων σπουδών τους. Με δεδομένη λοιπόν την αξία της πρακτικής άσκησης για τα ΤΕΙ, η ομώνυμη δράση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση της Προγραμματικής Περιόδου έρχεται συμπληρωματικά στο θεσμό αυτό να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις άσκησης με περισσότερες απαιτήσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και καλύτερη αμοιβή των ασκουμένων σπουδαστών. Επιθυμητό φυσικά είναι, να επαρκούν οι πόροι του Προγράμματος για να ενταχθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές στις θέσεις αυτές σε όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου. Οι σπουδαστές των ΤΕΙ σύμφωνα με τη Νομοθεσία πραγματοποιούν υποχρεωτικά εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα μετά το τέλος του εβδόμου εξαμήνου σπουδών και αφού έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μεγάλο των υποχρεωτικών ωρών του Προγράμματος Σπουδών. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ο θεσμός αυτός συνδέεται με το επίκεντρο της φυσιογνωμίας και του ρόλου των ΤΕΙ ως ιδρυμάτων με κατεύθυνση την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων και πορισμάτων, την εφαρμογή και διάδοση της Τεχνολογίας. Με το θεσμό της άσκησης γίνεται σύνδεση θεωρίας και πράξης, εκπαίδευσης και παραγωγής. Η σύνδεση αυτή των σπουδαστών και των ιδρυμάτων κατ επέκταση με τις συνθήκες και τα προβλήματα της παραγωγής αποδίδει αμοιβαία θετικά αποτελέσματα και επενεργεί ώστε η εκπαίδευση να παρέχει εφαρμόσιμες γνώσεις. Ειδικότερα :

11 Οι σπουδαστές ασκούνται σε θέσεις παραγωγικών μονάδων και υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που εντοπίζονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος με τη βοήθεια και του Γραφείου Διασύνδεσης με βάση τις απαιτήσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Νόμων και των Κανονισμών απασχόλησης σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση στις Επιχειρήσεις. Οι σπουδαστές στο χώρο της άσκησής τους παρακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Επιχειρήσεων και η εφαρμογή του εποπτεύεται / ελέγχεται από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ. Ταυτόχρονα ο σπουδαστής εποπτεύεται και υποβοηθείται από κάποιο στέλεχος της επιχείρησης που του ανατίθεται ειδική ευθύνη. Όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι σπουδαστές στη διάρκεια της άσκησής τους, τις καταγράφουν σε ειδικό βιβλίο το οποίο στο τέλος της άσκησης κατατίθεται στο τμήμα μαζί με σχετικές εκθέσεις του εποπτεύοντος καθηγητή και του στελέχους της επιχείρησης με βάση τις οποίες ακολουθεί κρίση για την επιτυχία της άσκησης ή μη. Για παράδειγμα, ο σπουδαστής του ΤΕΙ έρχεται σε επαφή κατά τη διάρκεια των σπουδών του με το αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου. Η πρακτική άσκηση έρχεται να συμπληρώσει την θεωρητική γνώση που αποκτήθηκε. Η συμμετοχή του σπουδαστή στη διαδικασία ολικού ποιοτικού ελέγχου μιας οργανωμένης επιχείρησης του δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσει πως εφαρμόζεται και σε ποιο βαθμό η θεωρητική γνώση και να αποκτήσει εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν και στην επαγγελματική του αποκατάσταση αλλά κυρίως στην αποδοτικότερη ένταξή του στους εργασιακούς χώρους. Επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο σπουδαστής μαθαίνει τη λειτουργία και τη χρήση μετρητικών συσκευών, οργάνων και μηχανών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης σε οργανωμένη επιχείρηση βλέπει πως τα όργανα και τα μηχανήματα εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία και εφαρμόζει στην πράξη μεθόδους μέτρησης διαφόρων παραμέτρων που την επηρεάζουν με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην εμπειρία του.

12 Με βάση τους δείκτες πραγματοποίησης του συμπληρώματος προγραμματισμού η υλοποίηση της πράξης της πρακτικής άσκησης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, είχε σημαντικά αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο (63251 θέσεις πρακτικής στην ανώτατη εκπαίδευση, απολογιστικά έως τις αρχές του 2006 και θέσεις τουλάχιστον ως σίγουρο στόχο έως το τέλος του 2008). Η Πρακτική Άσκηση στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αποτελεί τη συνέχιση και διεύρυνση της ενέργειας που χρηματοδοτήθηκε μέσου του ΕΠΕΑΕΚ και που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα για την περίοδο χρηματοδότησης που αφορούσε το ΕΠΕΑΕΚ η πρακτική άσκηση προβλεπόταν στο σύνολο σχεδόν των Ιδρυμάτων αλλά δεν ήταν σε όλα υποχρεωτική, με εξαίρεση τα ΤΕΙ στα οποία είναι θεσμοθετημένη και υποχρεωτική. Συγκεκριμένα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν ήταν συνολικά 144 και αφορούσαν την υλοποίηση της πρακτική άσκησης από Τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρώτο διάστημα υλοποίησης της δράσης, η συμβολή των μελών ΕΠ στη διαμόρφωση της επαφής με τον παραγωγικό χώρο ήταν σημαντική. Η ενίσχυση της αμοιβής του σπουδαστή συνέτεινε στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της απόδοσης του σπουδαστή, πράγμα το οποίο ωφέλησε και τον ίδιο αλλά και τις επιχειρήσεις. Ειδικά για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η σημαντικότατη συμβολή των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται στην οικονομική ενίσχυση όλου του μηχανισμού υλοποίησης του θεσμού και στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών του. Ο θεσμός οργανώθηκε, τυποποιήθηκαν σε μεγάλο μέρος οι λειτουργίες του και σταδιακά, με διαφορετικές μορφές, ανάλογα τις ιδιαιτερότητες και την εμπειρία κάθε Τμήματος, προχώρησε, εμφανίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις αύξουσα ως προς το χρόνο ποιοτική εφαρμογή. Οι σπουδαστές ανταποκρίθηκαν θετικά και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση υπερέβη την προσφορά θέσεων και έγινε επιλογή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ο παραγωγικός χώρος, ανταποκρίθηκε θετικά στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της απόδοσης των σπουδαστών και έτσι τέθηκαν οι βάσεις για την εδραίωση σταθερής και μόνιμης συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και αγοράς εργασίας. Οι σπουδαστές, καλύτερα ενημερωμένοι για το σχετικό εργασιακό περιβάλλον, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους διευκολύνθηκαν στην ένταξή τους στο επάγγελμα. Οι δράσεις Πρακτικής Άσκησης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ πέτυχαν τους κύριους στόχους τους. Δηλαδή : Βοήθησαν στην αποδοτικότερη εμπέδωση της θεωρητικής και εργαστηριακής γνώσης μέσα από εφαρμογές της πράξης Συνέβαλαν στην εξοικείωση των φοιτητών με τις απαιτήσεις ποιοτικότερου εργασιακού περιβάλλοντος.

13 Διευκόλυναν πολλές φορές τη μετάβαση των ασκουμένων από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών και την ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα. Αύξησαν το ενδιαφέρον των σπουδαστών με θετικά αποτελέσματα στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. Οδήγησαν, με την καλύτερη οργάνωση στη δημιουργία ποιοτικότερου περιβάλλοντος συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ ΤΕΙ και φορέων υποδοχής ασκουμένων Η αναμόρφωση, ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στα ΑΕΙ της χώρας είχε σαν αποτέλεσμα την ολόπλευρη επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Για την προσέγγιση των στόχων χρησιμοποιήθηκαν : Η αξιολόγηση της υφιστάμενης εμπειρίας και η διαμόρφωση πολιτικής σε επίπεδο Τμήματος Η διασφάλιση της συνάφειας της θέσης της πρακτικής άσκησης με το περιεχόμενο σπουδών του ασκούμενου σπουδαστή Η αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε στη διάρκεια των σπουδών κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. Η καλύτερη αμοιβή του ασκούμενου σπουδαστή. Η αμοιβή των υπευθύνων του Τμήματος για την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης και των εποπτών.) Η ακριβέστερη περιγραφή των θέσεων άσκησης σε συνδυασμό και με το εγκεκριμένο περιεχόμενο της άσκησης κάθε Τμήματος Η αξιολόγηση της συμβολής της πρακτικής άσκησης στην αναβάθμιση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στη σχέση ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος Για τον καλύτερο συντονισμό της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης υλοποιήθηκε ανά Ίδρυμα ένα έργο και ανά Τμήμα ένα υποέργο. Επί μέρους δράσεις που συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων είναι: Η θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας και κανόνων δεοντολογίας μεταξύ Ιδρύματος και Φορέων υποδοχής ασκουμένων Ο εκσυγχρονισμός του υποστηρικτικού συστήματος (ανανέωση, αναβάθμιση εξοπλισμού- λογισμικού κλπ). Η περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχουσών βάσεων δεδομένων Η εξομάλυνση των διαφορών στην οργάνωση και υλοποίηση ανά Τμήμα θεωρώντας και τις ιδιαιτερότητες του φυσικού αντικειμένου σε κάθε περίπτωση. Η προτυποποίηση υλικού ενημέρωσης φοιτητών. Η διάχυση της ενημέρωσης (Χρήση ηλεκτρονικής ενημέρωσης)

14 Συνεκτικότητα του μέτρου με τους στόχους του άξονα προτεραιότητας Το έργο της πρακτικής άσκησης αποτέλεσε μία από τις ενέργειες του μέτρου 2.4 «Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας» το οποίο εντάσσεται στον άξονα Α2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠΕΠΘ με τίτλο «Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης». Σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί για το έργο, η ενέργεια της Πρακτικής Άσκησης προσανατολίσθηκε κυρίως στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με μέτρα και δράσεις που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εμπέδωση και αφομοίωση της ακαδημαϊκής γνώσης. Οργανώθηκε, με συστηματικότερο τρόπο, η επικοινωνία με την παραγωγή, η γνώση δοκιμάσθηκε στο χώρο της εφαρμογής της και η εκπαίδευση των σπουδαστών έγινε περισσότερο ολοκληρωμένη. Η ανάδραση μεταξύ εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και παραγωγικού χώρου, ουσιαστικά βοήθησε στην εξέλιξη της παρεχόμενης μόρφωσης. Συνέπεια με κοινοτικές πολιτικές Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων αποτέλεσε για το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ένα από τα πεδία της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής (πεδίο 2) το οποίο προσεγγίζεται, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέσα από σειρά μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχους τη βελτίωση της απασχόλησης, την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος και της ποιότητας της προσφερόμενης, Δημόσιας Παιδείας καθώς και την ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες. Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η σύνδεση της με τις ανάγκες της αγορά εργασίας, αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση της απασχόλησης των νέων (πεδίο πολιτικής 3, άξονας προτεραιότητας 2). Οι ενέργειες που τείνουν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, στην αξιολόγηση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου, στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, στην ενίσχυση των υποδομών και στη σύνδεση εκπαίδευσης παραγωγής είναι οι κεντρικές δράσεις που συγκεκριμενοποιούν την κοινοτική επιλογή στο πεδίο αυτό. Η πρακτική άσκηση στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αποτέλεσε ενέργεια με πολλαπλό ρόλο. Συνδέεται με τα πεδία πολιτικής 2 και 3, συμβάλλοντας στην βελτίωση της παρεχόμενης μόρφωσης, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στη σύνδεση εκπαίδευσης παραγωγής και στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Βιωσιμότητα

15 Η βιωσιμότητα της Πρακτικής Άσκησης για τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα, είναι δεδομένη διότι η ενέργεια αυτή αποτελεί θεσμό με οργάνωση και ιστορία. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έρχονται να ενισχύσουν οικονομικά το θεσμό και να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην καλύτερη οργάνωσή του. Συμπληρωματικότητα Η ενέργεια αυτή είχε συνάφεια και συμπληρωματικότητα με άλλες ενέργειες και δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ όπως: Ενίσχυση Βελτίωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών Δράσεις Επιχειρηματικότητας των νέων αποφοίτων Γραφεία Διασύνδεσης Προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά τη εφαρμογή των δράσεων Πρακτικής Άσκησης (α) Όπως αναφέρθηκε, η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα είναι θεσμοθετημένη και ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων. Το Τμήμα έχει κεντρικό ρόλο στη σχεδίαση του περιγράμματος της Άσκησης του σπουδαστή. Από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ζητείται η οικονομική ενίσχυση κυρίως στην αμοιβή του σπουδαστή (σαν κίνητρο αύξησης του ενδιαφέροντος) και η υποβοήθηση στον εκσυγχρονισμό του κεντρικού διαύλου επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των ποιοτικότερων θέσεων άσκησης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν, μία οριζόντια δράση (με επιμέρους πακέτα εργασίας) ανά Ίδρυμα είναι αρκετή και δεν απαιτούνται υποέργα ανά Τμήμα που αυξάνουν την πολυπλοκότητα της δράσης. (β) Σε σχέση με την αμοιβή του σπουδαστή, όπως αναλύεται στα επόμενα, υπάρχει διαφορετικότητα ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας που ευρίσκεται η θέση πρακτικής άσκησης. Ειδικά όταν η Πρακτική Άσκηση γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, η επιχείρηση επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ με το μισό της θεσμοθετημένης αμοιβής του σπουδαστή. Η διαφορετικότητα αυτή των θεσμοθετημένων αμοιβών δημιουργεί προβλήματα και πολυπλοκότητα στην οικονομική διαχείριση του έργου, όταν έρχεται η επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να εξομαλύνει τη διαφορά. Για πολλούς λόγους είναι αδύνατο να γίνει απόλυτη εξομοίωση των αμοιβών των σπουδαστών. Προτείνεται ενιαία επιχορήγηση της θέσης εργασίας από το ΕΣΠΑ (πχ 350 / θέση). Αν ο προϋπολογισμός αδυνατεί να καλύψει όλο το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος, τότε θα

16 πρέπει να γίνεται επιλογή των επιδοτούμενων θέσεων άσκησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που προτείνονται παρακάτω. Το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση στα ΤΕΙ είναι το εξής : Άρθρο 24 του Ν.1404/83 (καθιέρωση της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου) 1.Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει: α. Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων. β. Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. γ. Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες. δ. Πτυχιακές εργασίες και ε. Άσκηση στο επάγγελμα (Σημείωση: Το διδακτικό έργο προσδιορίζεται ακριβέστερα στον πιο πρόσφατο και ειδικό νόμο 2530/97, άρθρο 7 παρ. 2, ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη). Όπου στο εξής στο νόμο αυτό γίνεται αναφορά σε μάθημα εννοείται διδακτικό έργο, προσφερόμενο σε μια ή περισσότερες από τις μορφές της παραγράφου αυτής, εκτός από την άσκηση στο επάγγελμα. Τα μέλη του Ε.Π. ή ειδικό γραφείο του τμήματος παρέχουν συμβουλές στους σπουδαστές για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών τους σε σχέση με τον κανονισμό σπουδών και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Ακόμη το τμήμα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα προγραμματίζει την τοποθέτησή τους σε θέσεις του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56) και σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα, που δημιουργούνται με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας.

17 Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας, καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκουμένων σπουδαστών και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των ίδιων και των εργοδοτών και οι συνέπειες της μη τήρησης των υποχρεώσεων, ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την άσκηση στο επάγγελμα. Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α / ) (εισαγωγή του πλαισίου της οργάνωσης, εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης) Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από το τμήμα και αποσκοπεί: α. Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. β. Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής. γ. Στην επαφή του τμήματος με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους Διάρκεια της Άσκησης Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες για όλους τους σπουδαστές και χωρίζεται σε δύο περιόδους : α. Η πρώτη περίοδος διαρκεί δύο (2) μήνες (ή οκτώ ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας) και πραγματοποιείται εκτός του χρόνου μαθημάτων, μετά το τέταρτο ή πέμπτο εξάμηνο σπουδών. Στο διάστημα αυτό οι ασκούμενοι ενημερώνονται πάνω σε θεμελιώδη οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνολογικά θέματα του χώρου εργασίας τους. Για τη διεξαγωγή αυτής της περιόδου αποφασίζει το Συμβούλιο του Τμήματος ανάλογα με τη φύση των σπουδών. Η δίμηνη πρακτική άσκηση δεν πραγματοποιείται στα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 Copyright: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Γέφυρα Αράχθου, 47100 - ΑΡΤΑ ISBN: 978-960-86583-6-3 Επιµέλεια κειµένου στην ελληνική γλώσσα: Καρρά Αναστασία - Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα