4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. :15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Θ.Μπάρτζη, M. Ιωαννίδου. Τηλ.: Fax: Ιστοσελίδα : Αθήνα 30/ 7 /07 Αρ. Πρωτ / Γ2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τοµέα της Β Τάξης ΕΠΑ.Λ. Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόµο 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α ) << Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις >>. 2. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε µε την υπ αριθµ. 13 / Συνεδρίασή του. 3. Την υπ αριθµ. Γ2/ 36620/ Υπουργική Απόφαση µε θέµα << Ωρολόγιο Πρόγραµµα της B και Γ Τάξης Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ >>. 4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε µε την υπ αριθµ. 18 / Συνεδρίασή του, σχετικά µε τα Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών Β, Γ και Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισµού. 6. Την αναγκαιότητα καθορισµού Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών για την Β Τάξη ΕΠΑ.Λ 1

2 Αποφασίζουµε : Τον καθορισµό του Προγράµµατος Σπουδών των µαθηµάτων του Ηλεκτρολογικού Τοµέα της Β Τάξης ΕΠΑ.Λ. 1. ΜΑΘΗΜΑ : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» Α. ΘΕΩΡΙΑ Ενότητα 1. Βασικές έννοιες και γνώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τι ϖρέϖει να γνωρίζει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης Ελληνικοί κανονισµοί Συµβολισµοί για την ϖροστασία ηλεκτρικών συσκευών και µηχανών (DIN 40050/IEC 144) Οι σϖουδαιότεροι κανονισµοί των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Αντικείµενα των κανονισµών Περιεχόµενα ΚΕΗΕ ( ΕΛΟΤ HD 384) Μονάδες µέτρησης Συντελεστές µετατροϖής Ηλεκτρολογικά σύµβολα Παράδειγµα εφαρµογής Κατάταξη των εσωτερικών εγκαταστάσεων Τάσεις ΣΡ (DC) ϖου χρησιµοϖοιούνται Τάσεις ΕΡ (AC) ϖου χρησιµοϖοιούνται Υϖοσταθµός διανοµής (Γενική διάταξη) ίκτυο χαµηλής τάσης Ρευµατοδότηση (ϖαροχή) ΕΗΕ Οι µαθητές ϖρέϖει να: Κατανοούν την έννοια και τον σκοϖό των κανονισµών ΕΗΕ Αϖοσαφηνίζουν τις έννοιες των κυριοτέρων άρθρων των ΚΕΗΕ ( ΕΛΟΤ HD 384) Κατακτούν και διαµορφώνουν τεχνικό λεξιλόγιο αϖό σηµασιολογική άϖοψη Εµϖλουτίζουν το λεξιλόγιό τους αξιοϖοιώντας την διδασκαλία όλων των τεχνικών µαθηµάτων Αϖαριθµούν τις µονάδες µέτρησης των ηλεκτρικών µεγεθών ϖου χρησιµοϖοιεί ένας εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος Κατανοούν το σχηµατικό διάγραµµα ενός δικτύου χαµηλής τάσης Χρησιµοϖοιούν γραφικά σύµβολα για τη διατύϖωση τεχνικών θεµάτων Αναγνωρίζουν την υϖόγεια εναέρια ϖαροχή Εϖιλογή κυριότερων κανόνων του ΚΕΗΕ ( ΕΛΟΤ HD 384) Ερµηνεία, σχόλια για δυσνόητες και άγνωστες λέξεις Εϖίδειξη συσκευών οργάνων. Εϖιλογή και κωδικοϖοίηση τεχνικών όρων σχετικών µε το ϖεριεχόµενο Αναζήτηση συγκεκριµένου άρθρου στο ΚΕΗΕ ( ΕΛΟΤ HD 384) Πινακοϖοίηση των µονάδων µέτρησης Σχόλια Παρατηρήσεις Παραδείγµατα Παιχνίδια λέξεων και εννοιών µε αντίθετη σηµασία: καλή / κακή γείωση Παράδειγµα εφαρµογής 2

3 Ενότητα 2. Αγωγοί και καλώδια Γενικά ιάκριση των αγωγών Καλώδια Ονοµαστική τάση Τάση λειτουργίας καλωδίων Σειρίδα (ή κορδόνι) Εϖιτρεϖόµενη ένταση αγωγών Οι µικρότερες ϖαραδεκτές διατοµές αγωγών (ανεξάρτητες αϖό το ϖροβλεϖόµενο φορτίο) Τοϖοθέτηση και συνύϖαρξη των αγωγών Τοϖοθέτηση και στερέωση καλωδίων ή σωλήνων Τρόϖοι σήµανσης των αγωγών ιάταξη των αγωγών Κατανοούν ότι οι αγωγοί και τα καλώδια χρησιµοϖοιούνται για τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας Αναγνωρίζουν τη διαφορά ανάµεσα στον αγωγό και το καλώδιο ιατυϖώνουν και εξηγούν τα χαρακτηριστικά των αγωγών και των καλωδίων. Εξοικειώνονται στη χρήση ϖινάκων για την εκλογή του κατάλληλου αγωγού ή καλωδίου Αναφέρουν τις τυϖοϖοιηµένες διατοµές αγωγών µέχρι 50 mm 2 Αντιλαµβάνονται την χρήση των αγωγών και των καλωδίων ιακρίνουν τους αγωγούς µε τα χρώµατα. ιατάσσουν τους αγωγούς ανάλογα µε τη χρήση τους. Χρήση ειδικής ορολογίας Χαρακτηριστικά Τυϖοϖοίηση Τεχνικά φυλλάδια εταιριών (Συλλογή, εϖίδειξη). Πραγµατοϖοίηση εργασίας βάσει ϖροφορικών οδηγιών Χρήση ειδικής ορολογίας για την διάκριση και ϖεριγραφή αγωγού καλωδίου σειρίδας Συγκρότηση συλλογών µε καλώδια, αγωγούς, σειρίδες Ενότητα 3. Υλικά Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Προστατευτικοί σωλήνες Είδη Χρήσεις ϖροστατευτικών σωλήνων Αριθµός αγωγών µέσα σε ϖροστατευτικούς σωλήνες Μεγέθη σωλήνων εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Τοϖοθέτηση αγωγού ΝΥΑ µέσα σε σωλήνες Κουτιά διακλάδωσης Κουτιά διακλάδωσης και Κατανοούν τη χρήση των ϖροστατευτικών σωλήνων ιακρίνουν τη χρήση των ϖροστατευτικών σωλήνων Χρησιµοϖοιούν τα κατάλληλα εξαρτήµατα για τη σύνδεση των σωλήνων Εξοικειώνονται ϖροφορικά µε τα κατασκευαστικά δεδοµένα και την τυϖοϖοίηση των ρευµατοδοτών Χρήση εϖοϖτικών µέσων Τεχνικά φυλλάδια ιάκριση σωλήνων βαρέως τύϖου ελαφρού τύϖου Αναζήτηση συγκεκριµένου υλικού ή εξαρτήµατος αϖό τεχνικά φυλλάδια Ανάϖλαση µακροσκελούς φυλλαδίου µε τεχνικές ϖληροφορίες µε την βοήθεια σηµειώσεων ϖου κρατήθηκαν κατά την 3

4 καµϖύλες για την ϖραγµατοϖοίηση ΕΗΕ Ρευµατοδότες Ρευµατολήϖτες Λυχνιολαβές (ντουί) ρευµατοληϖτών, λυχνιολαβών Κατανοούν το ρόλο των σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους στη διαδικασία κατασκευής µιας εσωτερικής εγκατάστασης ιακρίνουν τα κουτιά διακλάδωσης και διέλευσης σε σχέδιο κάτοψης σϖιτιού ανάγνωσή του Ενότητα 4. Όργανα ϖροστασίας ελέγχου και διακοϖής Γενικά ιακόϖτες Κατασκευή και εγκατάσταση των διακοϖτών Ρυθµιστές έντασης φωτισµού Τοϖοθέτηση διακοϖτών και ρευµατοδοτών Χαρακτηριστικά στοιχεία διακοϖτών Χρήση των διακοϖτών Αρχή λειτουργίας ενός αυτόµατου διακόϖτη Relay για την ϖροστασία κινητήρων ή εγκαταστάσεων φωτισµού κίνησης Που χρησιµοϖοιούνται οι αυτόµατοι διακόϖτες Πωµατοαυτόµατος µεγίστου Μικροαυτόµατοι Αυτόµατοι ασφαλειοδιακόϖτες Αυτόµατες ασφάλειες Μαχαιρωτοί διακόϖτες Ραγοδιακόϖτες ιακόϖτες Pacco Ασφάλειες τήξης Τοϖοθέτηση ασφαλειών Εκλογή των ασφαλειών Κατανοούν και χρησιµοϖοιούν την αϖαραίτητη για την ϖραγµατοϖοίηση ΕΗΕ ορολογία Κατανοούν το ρόλο των οργάνων ϖροστασίας ελέγχου και διακοϖής στη διαδικασία λειτουργίας µιας ΕΗΕ ιακρίνουν τα όργανα διακοϖής ελέγχου και ϖροστασίας Εκλέγουν όργανα ϖροστασίας ελέγχου και διακοϖής Εξηγούν τη λειτουργία ενός αυτόµατου διακόϖτη Αιτιολογούν τη τοϖοθέτηση αυτόµατου διακόϖτη Εϖιλέγουν αυτόµατο ασφαλειοδιακόϖτη Συγκρίνουν µαχαιρωτούς διακόϖτες και ραγοδιακόϖτες Αναφέρουν τη λειτουργία και τη χρήση µιας ασφάλειας τήξης Εκλέγουν κατάλληλη ασφάλεια Αναφέρουν την τυϖοϖοίηση των ασφαλειών Χρήση εϖοϖτικών µέσων Εϖίδειξη εικόνων αντικειµένων σχετικών µε το θέµα Χρήση ειδικής ορολογίας για ϖεριγραφή οργάνων συσκευών κ.ά. Εϖιλογή ϖληροφοριακού υλικού και αϖοκόµιση ϖεριλήψεων εκτενών κειµένων αϖό κέντρα ϖληροφόρησης, βιβλιοθήκες ή εκθέσεις. Καλλιέργεια συνηθειών συγκέντρωσης και ταξινόµησης υλικού µε τεχνολογικό ϖεριεχόµενο. Πραγµατοϖοίηση εργασίας βάσει ϖροφορικών οδηγιών. Εµϖλοκή του µαθητή στα δρώµενα και ενεργητική συµµετοχή σε συζητήσεις λήψης αϖόφασης 4

5 Ενότητα 5. Προστασία αϖό τις τάσεις εϖαφής Γενικά Εϖιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος στο ανθρώϖινο σώµα Τάση εϖαφής Εγκατάσταση γείωσης Υϖολογισµός της αντίστασης γείωσης Μικρότερες διατοµές των αγωγών γείωσης Εϖεξήγηση µε ϖαραδείγµατα των µικρότερων διατοµών Τοϖοθέτηση γείωσης στους καταναλωτές Αυτόµατος διαφορικός διακόϖτης Εγκατάσταση γείωσης µε αυτόµατο διαφορικό διακόϖτη Πλεονεκτήµατα του αυτόµατου διακόϖτη διαφορικής ϖροστασίας οκιµή καλής λειτουργίας του διακόϖτη διαφορικής ϖροστασίας Τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτόµατου διακόϖτη διαφορικής ϖροστασίας Τοϖοθέτηση των αντιηλεκτροϖληξιακών διακοϖτών σε καινούριες και ϖαλιές εγκαταστάσεις Εγκατάσταση γείωσης µε διακόϖτη διαφυγής Χώρος του µϖάνιου Να εξηγούν τι είναι τάση εϖαφής Να εξηγούν τι είναι τυχαία τάση εϖαφής Να εξηγούν ϖως γίνεται η εγκατάσταση γείωσης Να υϖολογίζουν µια αντίσταση γείωσης Να αναφέρουν µε ϖαραδείγµατα τις µικρότερες ϖαραδεκτές διατοµές ϖου χρησιµοϖοιούνται στην ϖράξη Να αναφέρουν τα ϖλεονεκτήµατα του αυτόµατου διακόϖτη διαφορικής ϖροστασίας Να ϖεριγράφουν και να σχεδιάζουν την εγκατάσταση µϖάνιου και να δείχνουν την αϖαγορευµένη ζώνη για εγκατάσταση ηλεκτρικών στοιχείων Να εξηγούν και να σχεδιάζουν τις ισοδυναµικές συνδέσεις στους χώρους µϖάνιου και κουζίνας Να αναφέρουν τι ϖεριλαµβάνει µια εγκατάσταση γείωσης Χρήση εϖοϖτικών µέσων διδασκαλίας ιάκριση συσκευών οικιακής χρήσης ϖου υϖόκεινται σε τυχαίες τάσεις εϖαφής κ.ά. (Ηλεκτρικό σίδερο, ηλεκτρική κουζίνα κλϖ) Αναζήτηση συγκεκριµένου άρθρου ή άρθρων σχετικών µε το ϖεριεχόµενο Εϖίσκεψη σε οικοδοµή στη φάση ϖου ϖερνούν τα καλώδια Εϖιλογή ϖληροφοριακού υλικού και σύνθεση ϖεριλήψεων εκτενών τεχνικών κειµένων, άρθρων ΚΕΗΕ (ELOT HD 384), τεχνικών φυλλαδίων Ενότητα 6. Μελέτη Κτιριακών εγκαταστάσεων Γενικά Σχεδίαση ΕΗΕ Κριτήρια σχεδιασµού µιας Υϖολογίζουν µια ϖαροχή οικίας Εξηγούν τι είναι ϖτώση Χρήση νοµογραφήµατος Χρήση ϖινάκων Εϖίσκεψη σε εκθέσεις 5

6 ΕΗΕ Συµβατικά φορτία Παραδείγµατα εφαρµογής Τιµές ισχύος συνηθισµένων οικιακών συσκευών Γραµµή µετρητή γενικού ϖίνακα φωτισµού οικίας Παροχή ή ρευµατοδότηση Πτώση τάσης Υϖολογισµός της διατοµής της γραµµής Μετρητή - Πίνακα. Παραδείγµατα υϖολογισµού κύριας γραµµής τάσης και ϖως αυτή λειτουργεί στη διατοµή των τροφοδοτικών αγωγών Βρίσκουν τη διατοµή µε τη βοήθεια νοµογραφήµατος της κύριας γραµµής αϖό το µετρητή ως το γενικό ϖίνακα Περιγράφουν τα κριτήρια σχεδιασµού µιας ΕΗΕ Αναφέρουν τις αϖαραίτητες ϖληροφορίες ϖου ϖρέϖει να έχει υϖόψη του ο τεχνικός ϖου ϖρόκειται να µελετήσει µια ΕΗΕ Κατόψεις αϖό οικοδοµή µε εγκαταστάσεις Ενότητα 7. Πίνακες διανοµής οικιακής χρήσης Πίνακες µε µια και δυο γραµµές. Πίνακας φωτισµού µε 3 γραµµές Πίνακας φωτισµού µε 3 γραµµές δωµατίου ξενοδοχείου χωνευτής εγκατάστασης Πίνακας Φωτισµού µε 4 γραµµές, 2 για φωτισµό, 1 για θέρµανση και 1 ηλ. κατανάλωση Έτοιµοι ϖίνακες φωτισµού Αντιϖροσωϖευτικοί τύϖοι µεταλλικών ϖινάκων Μεταλλικοί. ϖίνακες φωτισµού Παραδείγµατα εφαρµογών µεταλλικών ϖινάκων Πίνακας φωτισµού διαµερίσµατος ϖολυκατοικίας Αναφέρουν τη χρησιµότητα ενός ηλεκτρικού Πίνακα σε µία ΕΗΕ Καθορίζουν και εϖιλέγουν ορθά µηχανισµούς συσκευές και όργανα για τη συγκρότηση του ϖίνακα Συνδέουν αγωγούς, µηχανισµούς, συσκευές για την εϖίτευξη οικονοµίας καλαισθησίας και αντοχής Προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ϖ.χ για την αντιµετώϖιση ενός ϖροβλήµατος. Εκφράζουν αϖόψεις τεχνικής φύσης και ζητούν τις αϖόψεις του ϖελάτη για την εϖιλογή ϖίνακα φωτισµού. Εϖίδειξη αντικειµένων εικόνων σχετικών µε το θέµα Χρήση εϖοϖτικών µέσων Εϖίσκεψη σε βιοτεχνικούς χώρους κατασκευής ηλεκτρικών ϖινάκων Τεχνικές σχεδιασµού ενός ϖίνακα: Προσχέδιο ϖρόχειρο εϖεξεργασµένο καθαρό σχέδιο συρµάτωσης εµϖρόσθιας όψης. ιαµόρφωση διευθέτηση υλικών και οργάνων µε βάσει την καλαισθησία και τους ΚΕΗΕ (EΛOT HD 384) Άσκηση για κατάλληλη τοϖοθέτηση υλικών και συσκευών για τη συγκρότηση ενός ϖίνακα. Ενότητα 8. Συνδεσµολογίες κυκλωµάτων φωτισµού Συνδεσµολογία αϖλού φωτιστικού σηµείου ϖου Συνειδητοϖοιούν τη Χρήση εϖοϖτικών µέσων Αναγνώριση αντίστοιχου 6

7 ελέγχεται αϖό µία θέση Συνδεσµολογία αϖλού φωτιστικού σηµείου ϖου ελέγχεται αϖό µία θέση µε ρευµατοδότη κάτω αϖό το διακόϖτη Συνδεσµολογία δύο αϖλών φωτιστικών σηµείων, ϖου αϖέχουν µεταξύ τους και ελέγχονται αϖό ένα διακόϖτη Συνδεσµολογία δύο φωτιστικών σηµείων κοµµιτατέρ (διαδοχής), ϖου αϖέχουν µεταξύ τους και ελέγχονται αϖό ένα διακόϖτη Συνδεσµολογία φωτιστικού σηµείου κοµµιτατέρ (διαδοχής) και σύνδεση ϖολύφωτου Συνδεσµολογία φωτιστικού σηµείου αλλέ ρετούρ (εναλλαγής) ϖου ελέγχεται αϖό δύο διαφορετικές θέσεις Συνδεσµολογία φωτιστικού σηµείου αλλέ ρετούρ (εναλλαγής) ϖου ελέγχεται αϖό τρεις διαφορετικές θέσεις Συνδεσµολογία τριών φωτιστικών σηµείων αλλέ ρετούρ (εναλλαγής) ϖου αϖέχουν µεταξύ τους και ελέγχονται αϖό τρεις θέσεις Συνδεσµολογία και λειτουργία λαµϖτήρα φθορισµού Βλάβες λαµϖτήρων φθορισµού Συνδεσµολογία φωτιστικών σηµείων ϖου ελέγχονται αϖό αυτόµατο διακόϖτη κλιµακοστασίου Συνδεσµολογία φωτιστικών σηµείων µε αυτόµατο χρονοδιακόϖτη κλιµακοστασίου µε χαµηλή τάση στο κύκλωµα των µϖουτόν Συνδεσµολογία σύνδεση σχεδίων κυκλωµάτων φωτισµού και κατασκευής Αντιλαµβάνονται ότι τα σχέδια των κυκλωµάτων φωτισµού χρησιµοϖοιούνται για να µεταφέρουν µηνύµατα, ιδέες, κατασκευαστικές αϖόψεις κ.α Κατανοούν και κατακτούν το βασικό µηχανισµό ανάγνωσης των κυκλωµάτων φωτισµού ιαβάζουν σχέδια κυκλωµάτων και αναλύουν τις λειτουργίες τους Αϖοµνηµονεύουν βασικά κυκλώµατα φωτισµού Εξοικειώνονται µε τους τρόϖους ϖαρουσίασης των κυκλωµάτων φωτισµού ιαϖιστώνουν αν ένα σχέδιο κυκλώµατος φωτισµού έχει σφάλµατα λειτουργικά κατασκευαστικά Περιγράφουν τη λειτουργία συγκεκριµένου κυκλώµατος φωτισµού. Εκφράζουν σχέσεις αιτίου αϖοτελέσµατος Κάνουν συλλογισµούς βασιζόµενοι σε ϖιθανές ενδείξεις. Περιγράφουν τη χρήση και τη λειτουργία της συνδεσµολογίας µε αυτόµατο κλιµακοστασίου. Αιτιολογούν τη χρήση της συγκεκριµένης συνδεσµολογίας. ίνουν ϖληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία συγκεκριµένου κυκλώµατος. Περιγράφουν τη χρήση και λειτουργία των φωτιστικών σηµείων γαλαρίας (στοάς). κυκλώµατος στο σϖίτι κάθε µαθητή. Εϖιµέτρηση υλικών και συσκευών. 7

8 φωτιστικών σηµείων ασφαλείας ϖου τροφοδοτούνται αϖό δύο διαφορετικά κυκλώµατα ΣΡ και ΕΡ Συνδεσµολογία φωτιστικών σηµείων ασφαλείας ϖου τροφοδοτούνται αϖό ένα κύκλωµα ΣΡ Ενότητα 9. Γραµµές σύνδεσης οικιακών συσκευών Γραµµή ηλεκτρικής κουζίνας Γραµµή ηλεκτρικού θερµοσίφωνα Ηλεκτρικά ψυγεία οικιακής χρήσης Ηλεκτρικά ϖλυντήρια Θερµαντικά σώµατα Εγκατάσταση εξαεριστήρων Γραµµή µηχανοστασίου Γραµµή ανελκυστήρα Γραµµές αυτονοµίας. Υϖολογίζουν την τροφοδοτική γραµµή της κουζίνας Καθορίζουν την ασφάλεια της τροφοδοτικής γραµµής Γειώνουν και γεφυρώνουν τη συσκευή της κουζίνας (µαγειρείο) Υϖολογίζουν την τροφοδοτική γραµµή του θερµοσίφωνα Καθορίζουν την ασφάλεια της τροφοδοτικής γραµµής Γειώνουν και γεφυρώνουν τη συσκευή του θερµοσίφωνα Εκλέγουν ϖορεία τύϖο γραµµής µηχανοστασίου Εκλέγουν ϖορεία τύϖο γραµµής ανελκυστήρα Χρήση εϖοϖτικών µέσων Για κάθε γραµµή: -Μονογραµµικό σχέδιο -Υϖολογισµός διατοµής µε βάση την ισχύ -Υϖολογισµός µε την βοήθεια νοµογραφήµατος Ενότητα 10. Εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων Γενικά Εγκατάσταση ηλεκτρικών κουδουνιών Τυϖικές συνδεσµολογίες κουδουνιών Εγκατάσταση θυροτηλεφώνου µε µικρή αϖόσταση Τηλεφωνική εγκατάσταση µε θυροτηλέφωνα Εγκατάσταση θυροτηλεφώνου και ηλεκτρικής κλειδαριάς σε Καθορίζουν γραµµές για την τροφοδότηση των τηλεφωνικών εγκαταστάσεων Αντιλαµβάνονται ότι τα σχέδια των τηλεφωνικών εγκαταστάσεων χρησιµο- ϖοιούνται για να µεταφέρουν µηνύµατα, ιδέες, κατασκευαστικές αϖόψεις Χρήση εϖοϖτικών µέσων Αναφορά στα συγκεκριµένα άρθρα του κανονισµού τηλεϖικοινωνιακών δικτύων Χρήση εϖαγγελµατικών σχεδίων Συµϖλήρωση εντύϖων ϖου υϖοβάλλονται στον ΟΤΕ 8

9 ϖολυκατοικία Εγκατάσταση ενδοεϖικοινωνίας για θυρωρείο Εγκατάσταση ενδοεϖικοινωνίας για γραφεία Εγκαταστάσεις ειδοϖοίησης µε ακουστικά φωτεινά σήµατα Εγκατάσταση ακρόασης ενός ϖελάτη Εγκατάσταση ακουστικών φωτεινών σηµάτων µιας υϖηρεσίας Εγκατάσταση ακουστικών φωτεινών σηµάτων δύο υϖηρεσιών Εγκατάσταση µιας υϖηρεσίας για ξενοδοχείο 3 ορόφων Εγκατάσταση σηµάτων ασφαλείας Εγκαταστάσεις συναγερµού Εγκατάσταση σηµάτων ϖυρκαγιάς Θυροτηλεόραση Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις Κατανοούν και κατακτούν το βασικό µηχανισµό ανάγνωσης των τηλεφωνικών εγκαταστάσεων ιαβάζουν σχέδια κυκλωµάτων και αναλύουν τις λειτουργίες τους Εξοικειώνονται µε τους τρόϖους ϖαρουσίασης των τηλεφωνικών εγκαταστάσεων ιαϖιστώνουν αν ένα σχέδιο τηλεφωνικής εγκατάστασης έχει σφάλ- µατα λειτουργικά κατασκευαστικά Τεχνικά φυλλάδια µε το ϖεριεχόµενο Πραγµατοϖοίηση εγκατάστασης ακρόασης για το γραφείο του /ντή Αναφορά στους κανονισµούς ϖυρασφάλειας Ενότητα 11. Σχεδίαση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Γενικά Γενικές ϖαρατηρήσεις Κάτοψη µονοκατοικίας Κάτοψη µονοκατοικίας µε διάταξη εϖίϖλων Τοϖοθέτηση φωτιστικών σηµείων, διακοϖτών, ϖριζών και ηλεκτρικών συσκευών Ηλεκτρική εγκατάσταση µονοκατοικίας Ηλεκτρική εγκατάσταση διαµερίσµατος Παράδειγµα υϖολογισµού ΕΗΕ Εντοϖίζουν και να αξιολογούν τις ϖληροφορίες ϖου αϖαιτούνται, χρησιµοϖοιώντας διάφορες ϖηγές ϖληροφόρησης: µηχανικός, κατασκευαστής, ϖελάτης. Αναλύουν και συνθέτουν δεδοµένες ϖληροφορίες Κατανοούν τα κατασκευαστικά στοιχεία δοσµένης κάτοψης δια- µερίσµατος: ϖόρτες, ϖαράθυρα, τοιχοϖοιία κ.α. ιακρίνουν τους χώρους ϖου συνθέτουν την κάτοψη µε βάση την εϖίϖλωση του κάθε χώρου Εξηγούν τη θέση φωτιστικών σηµείων, διακοϖτών, ϖριζών και ηλεκτρικών συσκευών σε Πληροφορίες γενικού χαρακτήρα (αρχές) ϖου αφορούν την αϖοτελεσµατικότητα σχεδιασµού µιας ΕΗΕ Παράδειγµα σχεδίασης ΕΗΕ: Σαλονιού Τραϖεζαρίας ωµατίου ϖαιδιών Υϖνοδωµατίου Κουζίνας Καθηµερινού δωµατίου Λουτρού, WC Κατόψεις σε διαφορετικές φάσεις σχεδίασης Ανάθεση εργασιών Τεχνικά φυλλάδια Χρήση εϖοϖτικών µέσων: διαφάνειες, video, CD- ROM 9

10 κάτοψη διαµερίσµατος Υϖολογίζουν µια ΕΗΕ: διατοµές αγωγών, ασφάλειες, συνολική εγκατεστηµένη ισχύ κ.α.. Χρήση ϖινάκων Ενότητα 12. Έλεγχοι Ε.Η.Ε. Προϋϖολογισµός ϖροσφορά ΕΗΕ Ιδιωτικό συµφωνητικό Έναρξη εργασιών κατασκευής ΕΗΕ Παρατηρήσεις - συµϖεράσµατα κατά την ϖραγµατοϖοίηση χωνευτής ΕΗΕ Τοϖοθέτηση σωλήνων κουτιών διακλάδωσης, ϖραγµατοϖοίηση συρµάτωσης Πραγµατοϖοίηση ορατής ηλεκτρικής εγκατάστασης Εργαλεία ϖου είναι αϖαραίτητα σε έναν Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη Έλεγχοι µιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης των εγκαταστάσεων Οι σϖουδαστές ασκούνται βαθµιαία ώστε να: Συνειδητοϖοιήσουν τα βασικά στοιχεία της δοµής και της λειτουργίας µιας ΕΗΕ, µε τη βοήθεια της γνώσης και της ϖρακτικής εφαρµογής κανόνων Τεχνικά φυλλάδια Χρήση εϖοϖτικών µέσων: διαφάνειες, video, CD- ROM Συµϖλήρωση εντύϖου ϖροϋϖολογισµού Συµϖλήρωση εντύϖου συµφωνητικού Πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα για τον αϖοτελεσµατικότερο έλεγχο µιας ΕΗΕ 10

11 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οι µαθητές ϖρέϖει να γνωρίζουν και να είναι ικανοί να: Σκοϖός του µαθήµατος. Τεκµηριώνουν τις θεωρητικές γνώσεις τους και να αναϖτύσσουν εϖαγγελµατικές ικανότητες. Περιγραφή του χώρου και του εργαστηριακού εξοϖλισµού. Κανονισµοί λειτουργίας του εργαστηρίου Θέµατα ασφάλειας. Συµϖεριφορά των µαθητών στο εργαστήριο Περιγραφή του εργαστηριακού εξοϖλισµού Οργάνωση του µαθητικού δυναµικού στο εργαστήριο Ρυθµίζουν την συµϖεριφορά τους σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του εργαστηρίου και να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας. Αναγνωρίζουν το χώρο του εργαστηρίου και τον εξοϖλισµό του. Προετοιµάζουν τη διαδικασία εκτέλεσης των ασκήσεων Παράδοση στους µαθητές έντυϖου µε τους κανονισµούς λειτουργίας/ασφάλειας του εργαστηρίου. Οργάνωση του µαθητικού δυναµικού και της διαδικασίας εκτέλεσης των ασκήσεων ηµιουργία οµάδων Άσκηση 1: Εργαλεία του Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Είδη και τρόϖος χειρισµού των εργαλείων του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν τα εργαλεία του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Να αναγνωρίζουν τα εργαλεία του Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Να ϖεριγράφουν τη χρήση του κάθε εργαλείου. Εϖίδειξη κάθε εργαλείου. Σύντοµη αναφορά στο τρόϖο χρήσης του κάθε εργαλείου. Αναγραφή ϖαρατηρήσεων και σηµειώσεων στο φύλλο ϖράξης για εξειδικευµένες χρήσεις των εργαλείων και ϖροβληµάτων ϖου ϖροέκυψαν κατά την χρησιµοϖοίηση των εργαλείων. 11

12 Να αϖαριθµούν τα εργαλεία του Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Να εϖιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο για συγκεκριµένη εργασία. Χρήση εϖοϖτικών µέσων. Άσκηση 2: Όργανα ελέγχου ηλεκτρικών κυκλωµάτων Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωµάτων µε την χρησιµοϖοίηση καταλλήλων οργάνων. Έλεγχος του είδους και της ϖολικότητας του ρεύµατος. Έλεγχος αν ένας καταναλωτής κάνει σώµα και δοκιµή συνέχειας του κυκλώµατος. Έλεγχος της συνέχειας µιας αντίστασης και έλεγχος της τάσης. Μέτρηση της έντασης του ρεύµατος, της τάσης και της αντίστασης. οκιµαστικό για τάσεις αϖό 110V µέχρι 600V, AC ή DC µε συχνότητα 25 µέχρι 60 Hz. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα εξοικειωθούν µε τα όργανα ελέγχου ηλεκτρικών κυκλω- µάτων. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Να εντοϖίζουν και να αξιολογούν τα αϖοτελέσµατα της µέτρησης και του ελέγχου των συσκευών. Να αναλύουν και να συνθέτουν δεδοµένα αϖό µέτρηση ή αϖό έλεγχο ώστε να καταλήγουν σε συµϖέρασµα. Να αϖοκωδικοϖοιούν οϖτικά και ακουστικά σήµατα για τον εντοϖισµό της βλάβης. Να κατανοούν και να συσχετίζουν αϖοτελέσµατα µετρήσεων βασικών ηλεκτρολογικών µεγεθών. Προφορική και ϖειραµατική ανάϖτυξη ϖροσδιορισµού συγκεκριµένης βλάβης. Εϖίδειξη ελέγχου της ϖολικότητας του ρεύµατος. Οδηγίες για την ορθή εκλογή και χρησιµοϖοίηση οργάνων και δοκιµαστικών. ιανοµή εργαλείων συσκευών. Πραγµατοϖοίηση των ασκήσεων ελέγχου ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. Εργασία Σϖουδαστή: Έλεγχοι και µετρήσεις σε µηχανήµατα και συσκευές ϖου διαθέτει το εργαστήριο. Προτείνεται σύσταση εϖιτροϖής ϖου να καθορίσει τα ϖαραϖάνω µηχανήµατα και συσκευές. Άσκηση 3. Εϖίδειξη συνηθισµένου υλικού εγκατάστασης χαµηλής τάσης Συνηθισµένα υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χαµηλής Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν τα υλικά χαµηλής τάσης. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Εϖίδειξη των υλικών και γενικά στοιχεία κατασκευής αυτών. Προδιαγραφές και τυϖοϖοιηµένα µεγέθη των υλικών. Οδηγίες και κανονισµοί 12

13 τάσης: Αγωγοί, Καλώδια, Σειρίδες Σωλήνες και εξαρτήµατα αυτών Εξαρτήµατα "ανθυγρόν" Υλικά στερέωσης σωλήνων/καλωδίων Εξαρτήµατα σύνδεσης αγωγών Μονωτικά υλικά ιακόϖτες φωτισµού, ρευµατοδότες και ρευµατολήϖτες, λυχνιολαβές Να διαϖιστώσουν την αξία και τη χρησιµότητα των συνηθισµένων υλικών ϖου χρησιµοϖοιεί ένας τεχνικός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Να εξοικειωθούν οι σϖουδαστές µε την ονοµατολογία και τα τυϖοϖοιηµένα µεγέθη των υλικών. για την ορθή χρησιµοϖοίηση των υλικών. Κατασκευή αϖό κάθε σϖουδαστή ϖινάκων µε τα είδη των υλικών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αναγραφή ϖαρατηρήσεων και σηµειώσεων στο φύλλο ϖράξης σχετικά µε το είδος των υλικών καθώς και τον τρόϖο τοϖοθέτησής τους στις εγκαταστάσεις. Εξέταση Σϖουδαστών µε ΤΕΣΤ. Να δοθεί στους σϖουδαστές τεστ ϖολλαϖλής εϖιλογής µέσα αϖό το οϖοίο να διαϖιστώνεται αν εξοικειώθηκαν µε την ονοµατολογία και τα τυϖοϖοιηµένα µεγέθη των υλικών. Άσκηση 4. ιαµόρφωση άκρων αγωγών Ασκήσεις διαµόρφωσης των άκρων των αγωγών. ιαµόρφωση των άκρων µονόκλωνων αγωγών. ιαµόρφωση των άκρων ϖολύκλωνων αγωγών. Σύνδεση µονόκλωνων αγωγών. Σύνδεση ϖολύκλωνων αγωγών. Τοϖοθέτηση και συνύϖαρξη των ηλεκτρικών αγωγών. Τοϖοθέτηση και στερέωση καλωδίων και σωλήνων. Τρόϖοι σήµανσης των αγωγών. ιάταξη των αγωγών. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα εξασκηθούν στη διαµόρφωση των άκρων των αγωγών. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Να ϖεριγράφουν τον τρόϖο διαµόρφωσης των άκρων αγωγών και καλωδίων. Να εντοϖίζουν και να αξιολογούν τον τρόϖο και τον τύϖο διαµόρφωσης των άκρων. Να αντιλαµβάνονται τις εναλλακτικές δυνατότητες διαµόρφωσης των άκρων αγωγών και καλωδίων. Να σχολιάζουν τις Οδηγίες για την ϖραγµατοϖοίηση κάθε διαµόρφωσης. Υϖόδειγµα ϖίνακα µε τις φάσεις διαµόρφωσης κάθε ϖερίϖτωσης. Χρήση εϖοϖτικών µέσων σχετικών µε την διαµόρφωση των άκρων των αγωγών. Σύγκριση των διαµορφώσεων ϖου έκαναν οι σϖουδαστές µε αυτήν του υϖοδείγµατος και αυτοδιόρθωση. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. 13

14 διαµορφώσεις των άκρων αγωγών και καλωδίων των συµµαθητών τους. Να αναφέρουν την αναγκαιότητα σύνδεσης αγωγών και καλωδίων. Να αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα να ξανακάνουν µια σύνδεση για να τη βελτιώσουν µε βάση τις ϖαρατηρήσεις τις δικές τους ή των άλλων. Να ϖεριγράφουν τρόϖους συνύϖαρξης, τοϖοθέτησης, στερέωσης και σήµανσης αγωγών και καλωδίων. Άσκηση 5. Κατασκευή Ε.Η.Ε. αϖλού φωτιστικού σηµείου, το οϖοίο ελέγχεται αϖό µία θέση Κατασκευή συνδεσµολογίας Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης αϖλού φωτιστικού σηµείου το οϖοίο ελέγχεται αϖό µία θέση µε αϖλό διακόϖτη. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν τη ζεύξη και την αϖοσύζευξη ενός κυκλώµατος φωτιστικού αϖό µία θέση. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Στη σωστή εκλογή και χρησιµοϖοίηση των υλικών. Στην εκλογή της ϖορείας και της διακλάδωσης της γραµµής. Στον τρόϖο σωστής σύνδεσης αγωγών και οργάνων. Στο χειρισµό των εργαλείων. Στον οϖτικό έλεγχο του έργου και τη δοκιµή του υϖό τάση 230V. Συγκέντρωση υλικών και οργάνων στο χώρο εργασίας. Χάραξη στην ϖινακίδα της θέσης του διακόϖτη του φωτιστικού σηµείου, του κουτιού διακλάδωσης και της ϖορείας του καλωδίου σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Στερέωση στην ϖινακίδα του διακόϖτη, της χελώνας, του κουτιού διακλάδωσης. Πραγµατοϖοίηση των αναγκαίων συνδέσεων του κυκλώµατος σύµφωνα µε το σχέδιο έργου. Έλεγχος των συνδέσεων. οκιµή του έργου. Αϖοσυναρµολόγηση του κυκλώµατος και εϖιστροφή των υλικών και οργάνων στην αϖοθήκη του εργαστηρίου. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. 14

15 Άσκηση 6. Κατασκευή αϖλού φωτιστικού σηµείου µε ρευµατοδότη κάτω αϖό το διακόϖτη Κατασκευή συνδεσµολογίας Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης αϖλού φωτιστικού σηµείου µε ϖρίζα κάτω αϖό το διακόϖτη. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα Συγκέντρωση υλικών και µάθουν τη ζεύξη και την οργάνων στο χώρο αϖοσύζευξη ενός κυκλώµατος εργασίας. φωτιστικού αϖό µία θέση. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι Χάραξη στην ϖινακίδα της θέσης του διακόϖτη του µαθητές θα αϖοκτήσουν φωτιστικού σηµείου, του ικανότητα: κουτιού διακλάδωσης και Στη σωστή εκλογή και χρησιµοϖοίηση των υλικών. της ϖορείας του καλωδίου σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Στην εκλογή της ϖορείας Στερέωση στην ϖινακίδα και της διακλάδωσης της γραµµής. Στον τρόϖο σωστής του διακόϖτη, της λυχνιολαβής, του κουτιού διακλάδωσης. σύνδεσης αγωγών και οργάνων. Στο χειρισµό των εργαλείων. Πραγµατοϖοίηση των αναγκαίων συνδέσεων του κυκλώµατος σύµφωνα µε το σχέδιο έργου. Στον οϖτικό έλεγχο του Έλεγχος των συνδέσεων. έργου και δοκιµή του οκιµή του έργου. υϖό τάση 230V. Αϖοσυναρµολόγηση του κυκλώµατος και εϖιστροφή των υλικών και οργάνων στην αϖοθήκη του εργαστηρίου. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. Άσκηση 7. Κατασκευή Ε.Η.Ε. µε δύο φωτιστικά σηµεία ϖου αϖέχουν µεταξύ τους και ένα διακόϖτη 15

16 Κατασκευή συνδεσµολογίας Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης µε δύο φωτιστικά σηµεία και ένα διακόϖτη. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν τη ζεύξη και την αϖοσύζευξη ενός κυκλώµατος φωτιστικού αϖό µία θέση. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Στη σωστή εκλογή και χρησιµοϖοίηση των υλικών. Στην εκλογή της ϖορείας και της διακλάδωσης της γραµµής. Στον τρόϖο σωστής σύνδεσης αγωγών και οργάνων. Στο χειρισµό των εργαλείων. Στον οϖτικό έλεγχο του έργου και δοκιµή του υϖό τάση 230V. Συγκέντρωση υλικών και οργάνων στο χώρο εργασίας. Χάραξη στην ϖινακίδα των θέσεων του διακόϖτη, των δύο φωτιστικών σηµείων, των κουτιών διακλάδωσης και της ϖορείας του σωλήνα σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Στερέωση στην ϖινακίδα του διακόϖτη, των λυχνιολαβών, των κουτιών διακλάδωσης και του ϖλαστικού σωλήνα, σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Πραγµατοϖοίηση των αναγκαίων συνδέσεων του κυκλώµατος σύµφωνα µε το σχέδιο έργου. Έλεγχος των συνδέσεων. οκιµή του έργου. Αϖοσυναρµολόγηση του κυκλώµατος και εϖιστροφή των υλικών και οργάνων στην αϖοθήκη του εργαστηρίου. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. Άσκηση 8. Κατασκευή Ε.Η.Ε. φωτιστικού σηµείου κοµµιτατέρ και σύνδεση ϖολύφωτου Κατασκευή συνδεσµολογίας Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης φωτιστικού σηµείου κοµµιτατέρ και σύνδεσης ϖολύφωτου. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν τη βαθµιαία ζεύξη και αϖοσύζευξη δύο κυκλωµάτων φωτισµού µε ένα διακόϖτη. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Στη σωστή εκλογή και χρησιµοϖοίηση των υλικών. Στην εκλογή της ϖορείας και της διακλάδωσης της γραµµής Συγκέντρωση υλικών και οργάνων στο χώρο εργασίας. Χάραξη στην ϖινακίδα των θέσεων του διακόϖτη, του κουτιού διακλάδωσης, του φωτιστικού σηµείου και της ϖορείας της γραµµής, σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Στερέωση στην ϖίνακα του διακόϖτη, του κουτιού διακλάδωσης και του 16

17 Στον τρόϖο σωστής σύνδεσης αγωγών και οργάνων Στο χειρισµό των εργαλείων. Στον οϖτικό έλεγχο του έργου και δοκιµή του υϖό τάση 230V. ϖλαστικού σωλήνα, σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Πραγµατοϖοίηση των αναγκαίων συνδέσεων του κυκλώµατος σύµφωνα µε το σχέδιο έργου. Έλεγχος των συνδέσεων. οκιµή του έργου. Αϖοσυναρµολόγηση του κυκλώµατος και εϖιστροφή των υλικών και οργάνων στην αϖοθήκη του εργαστηρίου. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. 17

18 Άσκηση 9. Κατασκευή Ε.Η.Ε. φωτιστικού σηµείου εναλλαγής (αλερετούρ) Ζεύξη και αϖοσύζευξη κυκλώµατος φωτισµού αϖό δύο θέσεις. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν τη ζεύξη και αϖοσύζευξη ενός κυκλώµατος φωτισµού αϖό δύο θέσεις. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Στη σωστή εκλογή και χρησιµοϖοίηση των υλικών. Στην εκλογή της ϖορείας και της διακλάδωσης της γραµµής. Στον τρόϖο σωστής σύνδεσης αγωγών και οργάνων. Στο χειρισµό των εργαλείων. Συγκέντρωση υλικών και οργάνων στο χώρο εργασίας. Χάραξη στην ϖινακίδα των θέσεων των διακοϖτών, των κουτιών διακλάδωσης, του φωτιστικού σηµείου και της ϖορείας της γραµµής σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Στερέωση στην ϖινακίδα των διακοϖτών, των κουτιών διακλάδωσης, της λυχνιολαβής και του ϖλαστικού σωλήνα, σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Πέρασµα των αγωγών µέσα στον ϖλαστικό σωλήνα και κατασκευή των αναγκαίων συνδέσεων του κυκλώµατος Έλεγχος των συνδέσεων σε ολόκληρο το έργο µε την ϖαρουσία του καθηγητή. οκιµή του έργου. Αϖοσυναρµολόγηση του κυκλώµατος και εϖιστροφή των υλικών και οργάνων στην αϖοθήκη του εργαστηρίου. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. Άσκηση 10. Κατασκευή Ε.Η.Ε. µε τρία φωτιστικά σηµεία αλερετούρ Ζεύξη και αϖόζευξη Κυκλώµατος φωτισµού αϖό τρεις θέσεις. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν τη ζεύξη και αϖοσύζευξη ενός κυκλώµατος Συγκέντρωση υλικών και οργάνων στο χώρο εργασίας. Χάραξη στην ϖινακίδα 18

19 φωτισµού αϖό τρεις θέσεις. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Στη σωστή εκλογή και χρησιµοϖοίηση των υλικών. Στην εκλογή της ϖορείας και της διακλάδωσης της γραµµής. Στον τρόϖο σωστής σύνδεσης αγωγών και οργάνων. Στο χειρισµό των εργαλείων. των θέσεων των διακοϖτών, των κουτιών διακλάδωσης, του φωτιστικού σηµείου και της ϖορείας της γραµµής σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου. Στερέωση στην ϖινακίδα των διακοϖτών, των κουτιών διακλάδωσης, της λυχνιολαβής και του ϖλαστικού σωλήνα, όϖως στο σχέδιο του έργου. Πέρασµα των αγωγών στον ϖλαστικό σωλήνα και κατασκευή των αναγκαίων συνδέσεων του κυκλώµατος Έλεγχος των συνδέσεων σε ολόκληρο το έργο µε την ϖαρουσία του καθηγητή. οκιµή του έργου. Αϖοσυναρµολόγηση του κυκλώµατος και εϖιστροφή των υλικών και οργάνων στην αϖοθήκη του εργαστηρίου. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. Άσκηση 11. Συναρµολόγηση και δοκιµή µε ένα λαµϖτήρα φθορισµού Κατασκευή συνδεσµολογίας Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης µε ένα λαµϖτήρα φθορισµού. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν ϖως συναρµολογείται και δοκιµάζεται λαµϖτήρας φθορισµού στις Ε.Η.Ε. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Στη σωστή εκλογή και χρησιµοϖοίηση των υλικών. Στο σωστό τρόϖο συναρµολόγησης και σύνδεσης. Στη δοκιµή και τον έλεγχο της όλης Προφορική ανάϖτυξη τυϖοϖοίησης των αντικειµένων εφαρµογής. Οδηγίες για την ϖραγµατοϖοίηση της άσκησης. Έλεγχος στο νήµα φθορισµού. Έλεγχος συνέχειας του µϖάλαστ (τσοκ). ιανοµή εργαλείων και υλικών. Πραγµατοϖοίηση της συνδεσµολογίας. οκιµή της συνδεσµολογίας σε τάση 19

20 συνδεσµολογίας. Στο χειρισµό των εργαλείων. Εϖιϖλέον θα είναι σε θέση: Να αναφέρουν τη χρησιµότητα της σύνδεσης ενός λαµϖτήρα φθορισµού στις Ε.Η.Ε. Να εϖιλέγουν ενδεδειγµένη ϖορεία και διακλάδωση της γραµµής. Να δοκιµάζουν το έργο υϖό τάση 230V. 230V. Αϖοσυναρµολόγηση του φωτιστικού σώµατος και εϖιστροφή των υλικών και οργάνων στην αϖοθήκη του εργαστηρίου. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. Άσκηση 12. Συναρµολόγηση και δοκιµή φωτιστικού σώµατος µε δύο λαµϖτήρες φθορισµού Κατασκευή συνδεσµολογίας Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης µε δύο λαµϖτήρες φθορισµού. Στο θέµα αυτό οι µαθητές θα µάθουν ϖως συναρµολογείται και δοκιµάζεται φωτιστικό σώµα µε δύο λαµϖτήρες φθορισµού. Στο τέλος αυτού του θέµατος οι µαθητές θα αϖοκτήσουν ικανότητα: Στη σωστή εκλογή και χρησιµοϖοίηση των υλικών. Στο σωστό τρόϖο συναρµολόγησης και σύνδεσης. Στη δοκιµή και στον έλεγχο της όλης συνδεσµολογίας. Στο χειρισµό των εργαλείων. Εϖιϖλέον θα είναι σε θέση: Να κατανοούν τη χρησιµότητα των φωτιστικών σωµάτων. Να τοϖοθετούν µε ασφάλεια φωτιστικό σώµα στην οροφή χώρου. Να εϖιλέγουν φωτιστικό Προφορική ανάϖτυξη και ϖεριγραφή της χρησιµότητας των φωτιστικών σωµάτων, αϖό άϖοψη υγιεινής και αισθητικής. Οδηγίες για την ϖραγµατοϖοίηση της συναρµολόγησης. ιανοµή εργαλείων και υλικών. Πραγµατοϖοίηση της συνδεσµολογίας. οκιµή µε τάση 230V. Αϖοσυναρµολόγηση του φωτιστικού σώµατος και εϖιστροφή των υλικών και οργάνων στην αϖοθήκη του εργαστηρίου. Συµϖλήρωση του φύλλου ϖράξης. 20

22588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

22588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΘΕΩΡΙΑ Ενότητα 1. Βασικές έννοιες και γνώσεις Τι πρέπει να γνωρίζει ο ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τομέα της Β Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τομέα της Β Τάξης ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Α Τάξης ΕΠΑ.Σ

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Α Τάξης ΕΠΑ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 8: Σχεδίαση - Μελέτη - Κατασκευή Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 9η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η 2 ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. που έγιναν πριν από τις και - του Πρωτοκόλλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. που έγιναν πριν από τις και - του Πρωτοκόλλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παρόν παράρτηµα αποτελείται από τα υποδείγµατα: - της Υπεύθυνης ήλωσης Εγκαταστάτη (Υ..Ε.) ηλεκτρολόγου, - της Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, - του Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Χαρακτηρισμός δικτύων διανομής κατά HD 384. XYΖ όπου Χ: Σχέση του δικτύου διανομής (δηλαδή πρακτικά του ΜΣ διανομής) με τη γη. Τ : Γειωμένος ουδέτερος κόμβος του ΜΣ. Ι : Μη γειωμένος ουδέτερος κόμβος.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 11η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 6: Σχέδιο απλής εγκατάστασης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 6: Σχέδιο απλής εγκατάστασης ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 6: Σχέδιο απλής εγκατάστασης Διάλεξη 6η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 6 η ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 231 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ (2 διδακτικές ώρες) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 1.1. Γενικά... 15 1.2. Θερµοδυναµικές έννοιες... 17 1.2.1. Ενέργεια... 17 1.2.2. Θερµοδυναµικά αξιώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ Ιανουάριος 2005 Ηλεκτρολογική μελέτη και προϋπολογισμός Εσωτερική Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Ιανουάριος 2005 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Στόχοι εργασίας Πως λειτουργεί το ασύρματο σύστημα Υλικά και συνδεσμολογία εγκατάστασης Οικονομοτεχνική μελέτη Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 5: Κυκλώματα Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια Θυροτηλέφωνα) Σταύρος Καμινάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών Τµήµα Α Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 7 ΤΙΤΛΟΣ : Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα

ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 7 ΤΙΤΛΟΣ : Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΛ. 25 1 ο ΕΚ-. Λάρισας Σχολική Χρονιά: 20.. 20.. Ονοματεπώνυμο μαθητή:. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Ομάδα:. ΤΑΞΗ :. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:. Ημερομηνία: / / 20... ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΟΛΗ ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο μάθημα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS Ερωτηµατολόγιο KNX - Instabus 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων ΝΑΙ ΌΧΙ 1.01 Θα ελέγχονται όλα τα φωτιστικά µε το KNX; αν όχι, ποια θα ελέγχονται; 1.02 Σε ποιά φωτιστικά θα γίνεται ρύθµιση φωτισµού (dimming);

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών.

Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΣΝ [ Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών, Επεξεργασίας Σήµατος και ΣΑΕ ] Εργαστήρια Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο µαθήµατος. Γενικά στοιχεία. Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006

Σχέδιο µαθήµατος. Γενικά στοιχεία. Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006 Σχέδιο µαθήµατος Γενικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο καθηγητή: Τσίκαλας Κωνσταντίνος (MSc) Ηλεκτρονικός Φυσικός (Ρ/Η) Ηµεροµηνία: 05/04/2006 Σχολείο: Σ Ε Αλεξανδρούπολης Βαθµίδα εκπαίδευσης: Β/θµια Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων 1. Γραµµή Ισχύος Παραγωγικών Συσκευών Αναµικτήριο Α: (3~), Συνολική Ισχύς 25.300W ισοκατανεµηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήλθατε στον υπέροχο κόσμο της ψηφιακής εικόνας. Αυτό το μοντέλο είναι ένα από τα πιο πλήρη και προηγμένα συστήματα ήχου και εικόνας. Μερικά από τα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά του μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Mετακινείστε ανάλογα τον τροχό κύλισης, που διαθέτει το ποντίκι του Η/Υ, καθορίζοντας την ροή της παρουσίασης σύµφωνα µε τις επιλογές σας. 2. Παρατηρείστε προσεκτικά την παρουσίαση έτσι ώστε να είστε

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 7: Έλεγχος Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα )

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα ) 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εξοικείωση με το

Διαβάστε περισσότερα