ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ"

Transcript

1 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά το φορτίο που διέρχεται από διατομή του αγωγού, σε συνάρτηση με το χρόνο. [Απ. (α) 1, ηλεκτρόνια] 2. Θεωρούμε ότι το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά με συχνότητα f = 5, Hz. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που παράγει. [Απ. 8, Α] 3. Σύρμα από υλικό με ειδική αντίσταση ρ 1 = 2, Ω m έχει μήκος 314 km και διάμετρο δ 1 = 1 mm. Να υπολογίσετε α. την αντίσταση του σύρματος. β. την ειδική αντίσταση του υλικού ενός άλλου σύρματος, μήκους 471 km και διαμέτρου 1,5 mm, που έχει την ίδια αντίσταση με το πρώτο σύρμα. [Απ (α) 1, Ω, (β) 4, Ω m] 4. Ένα σύρμα από χρωμονικελίνη μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια που του προσφέρεται σε θερμική, με ρυθμό 880 J/s, όταν στα άκρα του εφαρμόζεται τάση 220 V. α. Ποιο φυσικό μέγεθος εκφράζει το ρυθμό μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική; Ποια σχέση συνδέει το μέγεθος αυτό με την αντίσταση του αγωγού και την τάση στα άκρα του; β. Να υπολογίσετε την αντίσταση του σύρματος και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. γ. Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε κατά λεπτό από μια διατομή του σύρματος; [Απ. (β) 55 Ω, 4 A, (γ) 1, ηλεκτρόνια] 5. Τρεις αντιστάτες R 1 = 10 Ω, R 2 = 20 Ω και R 3 = 30 Ω, συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται τάση V. Η τάση στα άκρα του R 2 είναι V 2 = 20 V. Να βρείτε α. την τάση στα άκρα καθενός από τους άλλους δύο αντιστάτες. β. την τάση τροφοδοσίας V. γ. τη συνολικά καταναλισκόμενη ισχύ. [Απ. (α) 10 V, 30 V, (β) 60 V, (γ) 60 W] 6. Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε την ίδια πηγή. Ποια η ένταση του ρεύµατος που θα διαρρέει τώρα το κύκλωµα; ii) Τυλίγουµε το αρχικό σύρµα, ώστε να πάρουµε ένα νέο σύρµα µε µήκος 0,5m. Αν συνδέσουµε στα άκρα του την ίδια τάση, ποια η ισχύς που παρέχεται τώρα στο σύρµα; 7. Λιώνουµε ένα σύρµα µήκους 2m και αντίστασης 0,2 και κατασκευάζουµε µε το τήγµα ένα σύρµα µε µήκος 1m. Ποια αντίσταση παρουσιάζει το νέο σύρµα; 8. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο κύκλωµα του σχήµατος είναι σωστές: i) Ι 1 >Ι 2. ii) V Α =V Β. iii) V ΑΖ = V ΒΓ +V Γ. iv) V ΒΓ +V Γ +V Ζ +V ΖΑ +V ΑΒ =0 v) V Γ >V. 1

2 9. Ο κυλινδρικός αγωγός του σχήµατος στενεύει στην περιοχή Β, ενώ στις περιοχές Α και Γ έχει την ίδια διατοµή. Η ρευµατική ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων του έχει φορά από το Α προς το Γ. i) Η φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι α. από το Α προς το Γ. β. από το Γ προς το Α. ii) Για την ένταση του ρεύµατος ισχύει α. Ι Α = Ι Β = Ι Γ β. Ι Α > Ι Β > Ι Γ γ. Ι Α < Ι Β < Ι Γ δ. Ι Α = Ι Γ < Ι Β 10. Κόψαµε ένα οµογενές κυλινδρικό σύρµα σε δύο µέρη Α και Β και σχεδιάσαµε σε κοινούς άξονες τις χαρακτηριστικές τους. Από αυτές προκύπτει ότι το µήκος του Α είναι i) µεγαλύτερο από το µήκος του Β. ii) µικρότερο από το µήκος του Β. iii) ίσο µε το µήκος του Β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 11. Στο διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή της αντίστασης ενός αγωγού σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία σε C. Υπολογίστε από το διάγραµµα αυτό τον θερµικό συντελεστή ειδικής αντίστασης. 12. ύο σύρµατα από χαλκό ( ρ χ = 1, Ωm) και σίδηρο ( ρ σ = 10-8 Ωm) έχουν το ίδιο µήκος 10m και διατοµή 1mm 2.Tα σύρµατα συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήµατος εφαρµόζεται τάση V = 27 V. Nα βρεθούν : i) η αντίσταση κάθε σύρµατος ii) η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε σύρµα iii) η τάση στα άκρα κάθε σύρµατος 13. Στο κύκλωμα του σχήματος να βρείτε α. την ισοδύναμη αντίσταση του διπόλου ΑΒ που προκύπτει από τη σύνδεση των τριών αντιστατών. β. τη διαφορά δυναμικού V ΑΒ. γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. δ. την ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης 12 Ω. [Απ. (α) 2 Ω, (β) 24 V, (γ) 2 Α, 4 Α, 6 Α, (δ) 48 W] Α 12 Ω 6 Ω 4 Ω Β Ι =12 Α 14. Δύο αντιστάτες R 1 = 10 Ω και R 2 = 20 Ω συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται τάση V = 60 V. Να βρείτε α. την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο αντιστατών. β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. γ. την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη. δ. την ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σύστημα των δύο αντιστατών σε χρονικό διάστημα 1 2

3 min. [Απ. (α) 30 Ω, (β) 2 Α, (γ) 20 V, 40 V, (δ) 7200 J] 15. Στο διάγραμμα του σχήματος έχει παρασταθεί γραφικά η ένταση Ι του ρεύματος σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V, για δύο σύρματα χαλκού (1) και (2) ίδιου μήκους. α. Πόση είναι η αντίσταση κάθε σύρματος; β. Αν το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του σύρματος (2) είναι 6 mm 2, πόσο είναι το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του σύρματος (1); I (ma) (2) (1) 12 V (Volt) [Απ. (α) 6 kω, 2 kω, (β) 2 mm 2 ] 16. Πόση είναι η συνολική αντίσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β; 17. Πόση είναι η συνολική αντίσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β; 18. Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R. Να αντιστοιχίσετε την ισοδύναµη αντίσταση κάθε συνδεσµολογίας, µε τις τιµές α. R/3 β. R γ. 3R δ. 2R/3 ε. 3R/2 19. ίνεται το κύκλωµα του διπλανού σχήµατος, όπου R 1 =6, R 2 =4, R 3 =2 και η τάση V=20. i) Πόση είναι η ολική αντίσταση του κυκλώµατος; ii) Ποια η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντίσταση; iii) Βρείτε την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης. 3

4 20. Στα παρακάτω κυκλώµατα όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R=10, ενώ οι πηγές έχουν τάση V=20V. Να υπολογιστούν για κάθε κύκλωµα: i) Η ολική αντίσταση. ii) Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. iii) Η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη. 21. Τρεις αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας συνδέονται σε σειρά. Αν στα άκρα του συστήματος εφαρμοστεί τάση V = 30 V, η συνολική ισχύς που καταναλώνεται είναι ίση με P = 30 W. α. Πόση είναι η αντίσταση R κάθε αντιστάτη; β. Να βρείτε τη συνολική ισχύ που καταναλώνεται, αν οι τρεις αντιστάτες συνδεθούν παράλληλα προς την τάση V. [Απ. (α) 10 Ω, (β) 270 W] 22. Ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας ισχύος 480 W είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με τάση 120 V. α. Πόση είναι η αντίσταση του θερμαντήρα; β. Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει; γ. Πόση ισχύ καταναλίσκει ο θερμαντήρας αν η τάση στα άκρα του γίνει 90 V; Υποθέτουμε ότι η αντίστασή του παραμένει σταθερή. [Απ (α) 30 Ω, (β) 4 Α, (γ) 270 W] 23. Ένας αντιστάτης, του οποίου η αντίσταση είναι 10 kω, καταναλώνει 4 W. α. Πόση είναι η τάση στα άκρα του; β. Πόση ισχύ καταναλώνει αν στα άκρα του εφαρμοστεί τάση 100 V; [Απ (α) 200 V, (β) 1 W] 24. Καθένας από τους τρεις αντιστάτες του σχήματος έχει αντίσταση 3 Ω. Δεδομένου ότι στον αντιστάτη R 3 καταναλώνεται ενέργεια με ρυθμό 48 J/s, να βρείτε α. την ένταση του ρεύματος στον αντιστάτη R 3. β. την ισχύ που καταναλίσκεται στον αντιστάτη R 1. γ. τη συνολική ισχύ που καταναλίσκεται στη συνδεσμολογία. R 1 R 3 R 2 [Απ. (α) 4 Α, (β) 12 W, (γ) 72 W] 25. Θέλουμε να κατασκευάσουμε δυο αντιστάτες, οι οποίοι όταν συνδέονται κατά σειρά έχουν ισοδύναμη αντίσταση 10 Ω, ενώ όταν συνδέονται παράλληλα έχουν ισοδύναμη αντίσταση 2,4 Ω. Διαθέτουμε ομογενές σύρμα, σταθερής διατομής, που παρουσιάζει αντίσταση 2 Ω κατά μέτρο μήκους. Να υπολογίσετε α. την αντίσταση κάθε αντιστάτη. β, το απαιτούμενο μήκος σύρματος για κάθε 4

5 αντιστάτη. [Απ (α) 6 Ω, 4 Ω, (β) 3 m, 2 m] 26. α. Αντιστάτης R 1 = 100 Ω συνδέεται παράλληλα με αντιστάτη R 2 = 25 Ω. Να βρείτε την τιμή της αντίστασης R 3 ενός άλλου αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με το συνδυασμό των R 1 και R 2, ώστε η ισοδύναμη αντίσταση να είναι ίση με R 1. β. Αντιστάτης R 1 = 100 Ω συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη R 2 = 25 Ω. Να βρείτε την τιμή της αντίστασης R 3 ενός άλλου αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουμε παράλληλα με το συνδυασμό των R 1 και R 2, ώστε η ισοδύναμη αντίσταση να είναι ίση με R 1. [Απ (α) 80 Ω, (β) 500 Ω] 27. Διαθέτουμε δύο λαμπτήρες, με στοιχεία κανονικής λειτουργίας 30 W/60 V και 60 W/60 V. Συνδέουμε τους λαμπτήρες σε σειρά και στα άκρα τους εφαρμόζουμε τάση 180 V. Υποθέτουμε ότι η αντίσταση του λαμπτήρα δεν αλλάζει με την ένταση του ρεύματος. Να βρείτε α. την αντίσταση κάθε λαμπτήρα. β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το νήμα κάθε λαμπτήρα. γ. την ισχύ που καταναλίσκεται σε κάθε λαμπτήρα. δ. ποιος από τους δύο λαμπτήρες κινδυνεύει να καταστραφεί. [Απ (α) 120 Ω, 60 Ω, (β) 1 A, (γ) 120 W, 60 W] 28. Αμπερόμετρο εσωτερικής αντίστασης 1 Ω συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη 2 Ω. Τα άκρα του συστήματος συνδέονται με τα άκρα αντιστάτη 6 Ω. Το σύστημα που προκύπτει συνδέεται μέσω αντιστάτη 8 Ω, με τους πόλους πηγής, οπότε το αμπερόμετρο δείχνει 2 A. Α. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα. Β. Δεδομένου ότι το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι 18 A, να βρείτε α. την τάση στα άκρα του αντιστάτη 6 Ω. β. την ένταση του ρεύματος στον αντιστάτη 8 Ω. γ. την εσωτερική αντίσταση και την ΗΕΔ της πηγής. [Απ. (α) 6 V, (β) 3 A, (γ) 2 Ω, 36 V] 29. Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται R 1 = 20 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω, R 4 = 5 Ω, R 5 = 18 Ω και Ι = 30 Α. Να υπολογίσετε α. την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. β. την τάση V ΑΒ. γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. [Απ (α) 6 Ω, (β) 180 V, (γ) 4 A, 8 A, 8 A, 20 A, 10 A] Α R 1 R 2 R 4 R 3 I Β R Σε ένα απλό κύκλωμα που αποτελείται από πηγή (E, r) και αντιστάτη, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη είναι 5 Α. Όταν στο κύκλωμα παρεμβληθεί, σε σειρά με τον αντιστάτη, άλλος αντιστάτης του οποίου η αντίσταση είναι 2 Ω η ένταση του ρεύματος μεταβάλλεται κατά 20 %. Να υπολογίσετε α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα στη δεύτερη περίπτωση. β. την τιμή της ολικής αντίστασης του αρχικού κυκλώματος. γ. την ΗΕΔ της πηγής. [Απ (α) 4 Α, (β) 8 Ω, (γ) 40 V] 5

6 31. Στο κύκλωμα του σχήματος η πηγή έχει ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση. α. Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση με το R, την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. β. Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση με το R και το E, την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. [Απ (α) 10R/11, (β) 11E/10R] R 2R 2R R 2R R Ε, r =0 32. Ηλεκτρική πηγή όταν συνδέεται με αντιστάτη R 1 = 4 Ω, παρέχει ρεύμα Ι 1 = 2 Α, ενώ όταν συνδέεται με αντιστάτη R 2 = 9 Ω παρέχει ρεύμα έντασης Ι 2 = 1 Α. Να βρείτε α. την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. β. την ΗΕΔ Ε της πηγής. [Απ. (α) 1 Ω, (β) 10 V] 33. Στο κύκλωμα του σχήματος η γεννήτρια έχει ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση, ενώ τα δύο όργανα θεωρούνται ιδανικά (η παρεμβολή τους δεν επηρεάζει το κύκλωμα). Δίνονται R 1 = 100 Ω, R 2 = R 3 = 50 Ω, και η ένδειξη του αμπερόμετρου είναι 0,8 A. Να υπολογίσετε α. την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. γ. την ένδειξη του βολτόμετρου. [Απ (α) 125 Ω, (β) 1,6 Α, 0,8 Α, 0,8 Α, (γ) 200 V] 34. Μια πηγή που έχει ΗΕΔ 12 V και εσωτερική αντίσταση 0,4 Ω, τροφοδοτεί κύκλωμα με σταθερό ρεύμα. α. Να υπολογίσετε το λόγο της θερμικής ισχύος που καταναλώνεται στο εσωτερικό της, προς την συνολική ισχύ που αυτή παρέχει στο κύκλωμα, αν το ρεύμα στην πηγή είναι 1 Α. β. Να υπολογίσετε τον ίδιο λόγο, αν το ρεύμα είναι 10 Α. γ. Τι είναι προτιμότερο για την πηγή, να δίνει μικρό ή μεγάλο ρεύμα; Να αιτιολογήσετε. [Απ (α) 1/30, (β) 1/3] 35. Συνδέουμε σε σειρά μια πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης 30 V A και εσωτερικής αντίστασης 2 Ω, έναν αντιστάτη 15 Ω και δύο 1 αμπερόμετρα Α 1 και Α 2 με εσωτερικές αντιστάσεις 1 Ω και 2 Ω E, r R αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Α. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω A ισχυρισμούς, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 2 α. Η ένδειξη του αμπερόμετρου Α 1 είναι μεγαλύτερη από την ένδειξη του Α 2. β. Η θερμική ισχύς στο αμπερόμετρο Α 2 είναι διπλάσια από τη θερμική ισχύ στο Α 1. γ. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι ίση με την πολική τάση της πηγής. Β. Να υπολογίσετε δ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη. ε. την πτώση τάσης στα δύο αμπερόμετρα. ζ. τη συνολική ισχύ που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα. V E R 1 R 2 Α R 3 6

7 [Απ (δ) 1,5 Α, (ε) 1,5 V, 3 V, (δ) 45 W] 36. Όταν μια πηγή Π άγνωστης ηλεκτρεγερτικής δύναμης και εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω τροφοδοτεί αντιστάτη R, μετράμε ένταση ρεύματος I 1 = 3 A. Συνδέουμε σε σειρά με τον αντιστάτη R ένα άλλο αντιστάτη R 1 = 10 Ω. Το δίπολο που σχηματίζεται το συνδέουμε στους πόλους της πηγής Π και μετράμε ένταση ρεύματος Ι 2 = 2 Α. Να βρείτε α. την αντίσταση R. β. την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής. [Απ. (α) 18 Ω, (β) 60 V] 37. Λαμπτήρας αντίστασης R 1 = 40 Ω συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη R 2 = 15 Ω και το δίπολο που σχηματίζεται συνδέεται με τους πόλους πηγής ΗΕΔ Ε = 120 V και εσωτερικής αντίστασης r = 5 Ω. α. Να υπολογίσετε την ισχύ που καταναλώνει ο λαμπτήρας. β. Παράλληλα με το λαμπτήρα συνδέεται αντιστάτης R 3 = 40 Ω. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της ισχύος που καταναλώνει ο λαμπτήρας. [Απ. (α) 160 W, (β) - 70 W] 38. Θερμαντική συσκευή έχει ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας 100 V/50 W. α. Να βρείτε την αντίσταση R Σ της θερμαντικής συσκευής. β. Να βρείτε την αντίσταση R του αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με τη συσκευή, ώστε να λειτουργεί κανονικά αν στα άκρα του συστήματος εφαρμοστεί τάση V = 200 V. γ. Αν διαθέτουμε αντιστάτες με αντίσταση R 1 = 20 Ω ο καθένας, πόσους πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά μεταξύ τους για να προκύψει η αντίσταση R; [Απ. (α) 200 Ω, (β) 200 Ω, (γ) 10 αντιστάτες] 39. Οι πόλοι μιας ηλεκτρικής πηγής με χαρακτηριστικά (Ε, r) συνδέονται με ροοστάτη. Παράλληλα με το ροοστάτη συνδέεται αμπερόμετρο με εσωτερική αντίσταση R A = 8 Ω. Η ένδειξη του αμπερόμετρου είναι Ι 1 = 2 Α όταν η αντίσταση του ροοστάτη είναι R 1 = 2 Ω και Ι 2 = 3 Α όταν η αντίσταση του ροοστάτη γίνει R 2 = 4 Ω. Να βρείτε α. την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. β. την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής. E, r Α [Απ. (α) 8 Ω, (β) 96 V] 40. Ηλεκτρική πηγή ΗΕΔ Ε = 12 V και εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω, συνδέεται με αντιστάτη R = 4 Ω. Να βρείτε α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώματος. δ. την ισχύ που προσφέρεται στο εξωτερικό κύκλωμα. ε. τη μεταβιβαζόμενη ενέργεια στον αντιστάτη σε χρόνο t = 100 s. [Απ. (α) 2 A, (β) 8 V, (γ) 24 W, (δ) 16 W, (ε) 1600 J] 41. Η τάση στους πόλους μιας πηγής, όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα, είναι V = 18 V ενώ η ένταση του ρεύματος βραχυκύκλωσης είναι I β = 18 Α. Συνδέουμε τους πόλους της πηγής με αντιστάτη R = 5 Ω. Να βρείτε α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη. β. την ενέργεια που μεταβιβάζεται στον αντιστάτη σε χρόνο t = 10 min. [Απ. (α) 3 A, (β) J] 7

8 42. Τρεις αντιστάτες R 1 = 20 Ω, R 2 = 5 Ω και R 3 = 4 Ω συνδέονται παράλληλα προς τους πόλους πηγής ΗΕΔ Ε = 20 V και εσωτερικής αντίστασης r. Ο αντιστάτης R 2 διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι 2 = 2 Α. Να βρείτε α. την ισοδύναμη αντίσταση των τριών αντιστατών. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει καθένα από τους αντιστάτες R 1 και R 3. δ. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. [Απ. (α) 2 Ω, (β) 10 V, (γ) 0,5 Α, 2,5 Α, (δ) 2 Ω] 43. Δύο αντιστάτες R 1 = 3 Ω και R 2 = 6 Ω συνδέονται παράλληλα προς τους πόλους πηγής εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. Αν ο αντιστάτης R 2 διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι 2 = 1 Α, να βρείτε α. την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής. β. την ισχύ που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα. γ. την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώματος. δ. την ισχύ που καταναλώνει κάθε αντιστάτης. ε. την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής. [Απ. (α) 9 V, (β) 18 W, (γ) 27 W, (δ) 12 W, 6 W, (ε) 9 W] 44. Δύο αντιστάτες R 1 = 9 Ω και R 2 = 18 Ω συνδέονται παράλληλα και έχουν κοινά τα άκρα τους Α και Β. Το δίπολο που σχηματίζεται συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη ΒΓ αντίστασης R 3 = 3 Ω. Τα άκρα Α και Γ του νέου διπόλου που σχηματίζεται συνδέονται, μέσω διακόπτη, με τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ΗΕΔ Ε = 30 V και εσωτερικής αντίστασης r. Αν ο αντιστάτης R 2 διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι 2 = 1 Α, να βρείτε α. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ισχύ που προσφέρει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα. δ. την ισχύ που καταναλώνει κάθε αντιστάτης. [Απ. (α) 1 Ω, (β) 27 V, (γ) 81 W, (δ) 36 W, 18 W, 27 W] 45. Η πηγή του σχήματος, της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας είναι Ε = 8,4 V και r = 5 Ω, συνδέεται με αντιστάτη R = 30 Ω. A. Να υπολογίσετε την τάση V στα άκρα του αντιστάτη. Ε, r B. Παράλληλα προς τον αντιστάτη συνδέουμε βολτόμετρο. Να προβλέψετε την ένδειξη του βολτόμετρου αν η R αντίστασή του είναι α. 15 Ω V β. 30 Ω γ. 150 Ω Γ. Σε ποια από τις τρεις περιπτώσεις του ερωτήματος Β η ένδειξη του βολτόμετρου είναι πλησιέστερη προς την τιμή της τάσης V που βρήκατε στην ερώτηση Α; Ποιο γενικότερο συμπέρασμα προκύπτει, για την αντίσταση που πρέπει να έχει ένα βολτόμετρο; [Απ. (A) 7,2 V, (α) 5,6 V, (β) 6,3 V, (γ) 7 V] 46. Για το διπλανό κύκλωµα δίνονται R1=10, R2=5, R3=15, ενώ το ιδανικό αµπερόµετρο δείχνει ένδειξη 2Α. Τι θα δείξει το αµπερόµετρο αν κλείσουµε τον διακόπτη δ; 8

9 47. ίνεται το παρακάτω κύκλωµα, για το οποίο δίνεται ότι R 1 =2, R 2 =3, R 3 =4, η ένδειξη του αµπεροµέτρου είναι ίση µε 4Α και του βολτοµέτρου 14V. Αν τα όργανα είναι ιδανικά, ζητούνται: i) Οι εντάσεις των ρευµάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες. ii) Η αντίσταση R 4 καθώς και η συνολική αντίσταση. iii) Η τάση V της πηγής. 48. Οι λάµπες που χρησιµοποιούµε για φωτισµό στο σπίτι µας έχουν στοιχεία (220V-100W). Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες. i) Το ρεύµα που διαρρέει κάθε λάµπα καθορίζεται από την ισχύ και την τάση της. ii) Το ρεύµα που διαρρέει την λάµπα καθορίζεται από την αντίστασή της. iii) Η τιµή της αντίστασης της λάµπας καθορίζεται από την ισχύ και την τάση της. iv) Η τιµή της αντίστασης της λάµπας όταν είναι αναµµένη είναι 484. v) Η τιµή της αντίστασης της λάµπας είναι σταθερή ανεξάρτητα αν είναι σβηστή ή αναµµένη. 49. Ο καταναλωτής Κ 2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης 1Α, ο Κ 1 από ένταση 3Α ενώ στα άκρα του Κ 1 η τάση είναι ίση µε 60V. i) Πόση είναι η τάση µεταξύ των σηµείων Α και Β; ii) Ποια είναι η ισχύς κάθε καταναλωτή; iii) Ποια η ισχύς την οποία παρέχει η πηγή στο κύκλωµα; 50. Στο διπλανό κύκλωµα συνδέονται τρεις όµοιοι λαµπτήρες. i) Να συγκρίνετε τις φωτοβολίες των λαµπτήρων. ii) Αν βγάλουµε από τη βάση της την Α λάµπα, πώς θα µεταβληθεί η φωτοβολία των άλλων λαµπτήρων; iii) Αν βγάλουµε από τη βάση της την λάµπα Γ, πώς µεταβάλλεται η φωτοβολία των άλλων; Πώς µεταβάλλεται η ένταση του ρεύµατος που διέρχεται από τα σηµεία 1,2,3; iv) Αν συνδέσουµε µε σύρµα τα σηµεία τα σηµεία 1 και 2 πώς µεταβάλλεται η φωτοβολία των λαµπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων 1 και 2; v) Αν συνδέσουµε µε σύρµα τα σηµεία τα σηµεία 2 και 3 πώς µεταβάλλεται η φωτοβολία των λαµπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων 2 και 3; vi) Αν συνδέσουµε παράλληλα µε τη λάµπα Γ µια άλλη όµοια λάµπα, πώς θα µεταβληθεί η φωτοβολία των λαµπτήρων; Πώς µεταβάλλετα η ένταση του ρεύµατος που διέρχεται από το σηµείο 2 και το σηµείο 3; 51. ίνεται το κύκλωµα, το οποίο διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α, ενώ η τάση στα άκρα του καταναλωτή Κ1 είναι 20V. Η τάση της πηγής είναι V=50V. i) Πού είναι µεγαλύτερο το δυναµικό: a) Στο σηµείο Α. b) Στο σηµείο Β. ii) Πού έχει µεγαλύτερη ενέργεια ένα ηλεκτρόνιο: 9

10 a) Στο σηµείο Α. b) Στο σηµείο Β. iii) Πόσο έργο παράγεται κατά τη µετακίνηση ενός φορτίου 2C από το Α στο Β; iv) Πόση ενέργεια παίρνει ο καταναλωτής Κ 1 σε 1s από το ηλεκτρικό ρεύµα; v) Πόση ενέργεια προσφέρει η πηγή στο κύκλωµα σε 1s; vi) Βρείτε την ισχύ των δύο καταναλωτών, καθώς και τον ρυθµό µε τον οποίο παρέχει η γεννήτρια ενέργεια στο κύκλωµα. 52. Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται R 1 =10, R 2 =20, V=70V ενώ ένδειξη του ιδανικού βολτοµέτρου είναι 20V. Να βρεθούν: i) Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα. ii) Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει κάθε στοιχείο του κυκλώµατος σε χρονικό διάστηµα t=10s. 53. Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται ότι R 1 =6, R 2 =10. Θέτουµε για 1 λεπτό τάση 50V στα άκρα Α και Β, οπότε το βολτόµετρο δείχνει 20V. Να βρείτε: i) Τη θερµότητα που παράγεται στις αντιστάσεις. ii) Την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε ο καταναλωτής Κ (δεν ξέρουµε τι ακριβώς είναι, µιας και περιέχεται σε κλειστό κουτί) και iii) Την ολική ενέργεια που κατανάλωσε η συνδεσµολογία. 54. Στα κυκλώµατα του σχήµατος µια λάµπα 60W, τροφοδοτείται από µια µπαταρία τάσεως V=20V, ενώ R=5. Στο κύκλωµα (β) η λάµπα λειτουργεί κανονικά. i) Λειτουργεί κανονικά η λάµπα στο (α) κύκλωµα; Αν όχι, µήπως αν αφαιρούσαµε τον αντιστάτη από το (α) κύκλωµα, θα λειτουργούσε η λάµπα κανονικά; ii) Να υπολογίσετε την ισχύ που παρέχει η πηγή σε κάθε κύκλωµα; iii) Αν θερµάνουµε την αντίσταση R, τι θα συµβεί στην φωτοβολία της λάµπας σε κάθε κύκλωµα; 55. ίνεται η χαρακτηριστική της γεννήτριας που συνδέεται στα διπλανά κυκλώµατα. i) Η ΗΕ της γεννήτριας είναι Ε=... ii) Η γεννήτρια έχει εσωτερική αντίσταση ίση µε... iii) Αν το κύκλωµα στο σχ. 1 διαρρέεται από ρεύµα 5Α, τότε ο αντιστάτης έχει αντίσταση 10

11 R=... iv) Αν κλείσουµε το διακόπτη δ στο κύκλωµα του σχ. 1, τότε η γεννήρια διαρρέεται από ρεύµα Ι=..., η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι ίση µε..., ενώ ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύµα Ι 1 =... v) Αν στο κύκλωµα του σχ. 2. ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=1 και το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα Ι=5Α, τότε: a) Η πολική τάση της γεννήτριας είναι ίση µε... b) Η θερµική ισχύς που παράγεται στον αντιστάτη είναι ίση µε... c) Η τάση στα άκρα της συσκευής είναι ίση µε... d) Η ισχύς που καταναλώνει η συσκευή είναι ίση µε... e) Η ισχύς της γεννήτριας είναι ίση µε... vi) Αν αφαιρέσουµε τη συσκευή Σ, ποια η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα του σχ Τρεις αντιστάτες R 1 = 20, R 2 = 5 και R 3 = 4 συνδέονται παράλληλα προς τους πόλους πηγής ΗΕ Ε = 20 V και εσωτερικής αντίστασης r. O αντιστάτης R 2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι 2 = 2 Α. Να βρείτε : i) την ισοδύναµη αντίσταση των τριών αντιστατών ii) την πολική τάση της πηγής iii) την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει καθένα από τους αντιστάτες R 1 και R 3 iv) την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 57. Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνεται ότι R 1 =6, R 2 =6, R 3 =3, Ε=64V και r=1. Να βρείτε την ολική ισχύ του κυκλώµατος, όταν: i) οι διακόπτες είναι ανοικτοί, ii) ο διακόπτης 1 είναι κλειστός, iii) οι διακόπτες είναι κλειστοί. 58. Η πηγή του σχήµατος, της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας είναι Ε = 8,4V και r = 5, συνδέεται µε αντιστάτη R = 30. i) Να υπολογίσετε την τάση V στα άκρα του αντιστάτη. ii) Παράλληλα προς τον αντιστάτη συνδέουµε βολτόµετρο. Να προβλέψετε την ένδειξη του βολτόµετρου αν η αντίστασή του είναι α. 15 β. 30 γ. 150 iii) Σε ποια από τις τρεις περιπτώσεις του ερωτήµατος Β η ένδειξη του βολτόµετρου είναι πλησιέστερη προς την τιµή της τάσης V που βρήκατε στην ερώτηση Α; Ποιο γενικότερο συµπέρασµα προκύπτει, για την αντίσταση που πρέπει να έχει ένα βολτόµετρο; 59. Στα κυκλώµατα του σχήµατος δίνονται Ε=20V, r=0, R1=R2=20 και C=2µF. Να βρεθούν τα φορτία των πυκνωτών σε κάθε περίπτωση. 11

12 60. Για το διπλανό κύκλωµα δίνονται R 1 =10, R 2 =15, R 3 =5, Ε=30V, ενώ µε κλειστό τον διακόπτη δ, η τάση στα άκρα του αντιστάτη R 1 είναι ίση µε 10. i) Ποια η πολική τάση της γεννήτριας και ποια η εσωτερική της αντίσταση; ii) Πόσο τοις % θα µεταβληθεί η παρεχόµενη από τη γεννήτρια ισχύς στο κύκλωµα, αν ανοίξουµε το διακόπτη δ; 61. Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται Ε=40V, r=2, R 1 =3 και R 2 =5. Ποια είναι η ένδειξη του αµπεροµέτρου και ποιο το δυναµικό του σηµείου Β, όταν ο διακόπτης δ είναι: i) Ανοικτός. ii) Κλειστός. 62. Σε τρίγωνο ΑΒΓ, στην πλευρά ΑΒ υπάρχει βολτόµετρο µε εσωτερική αντίσταση 99Ω, στην ΑΓ αµπερόµετρο µε εσωτερική αντίσταση 1 και στην ΒΓ αντίσταση R=50. Τα σηµεία Β και Γ συνδέονται µε τους πόλους πηγής Ε=106V, r=2 που ο θετικός πόλος συνδέεται µε το Β. Να βρεθούν οι ενδείξεις των οργάνων όταν: i) Το σηµείο Γ είναι γειωµένο, ii) τα σηµεία Α και Β είναι γειωµένα, iii) τα σηµεία Β,Γ είναι γειωµένα, iv) δεν υπάρχει καµία γείωση στο κύκλωµα. 63. ίνεται το κύκλωµα όπου η γεννήτρια έχει ΗΕ Ε=44V και εσωτερική αντίσταση r=0,8 και R=16. i) Όταν ο κινητήρας δεν στρέφεται, το αµπερόµετρο δείχνει 11Α. Ποια η τάση στους πόλους της γεννήτριας και ποια η εσωτερική αντίσταση του κινητήρα; ii) Όταν ο κινητήρας στρέφεται το αµπερόµετρο δείχνει 5Α. Ποια η απόδοση του κινητήρα; 12

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται θερµότητα σε έναν αντιστάτη δίνεται από τη σχέση P=I 2 R είτε από τη σχέση P=V 2 /R. Σύµφωνα µε τη πρώτη σχέση, ο ρυθµός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V. 2.. 2.1.Κανόνες Kirchhoff Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση =40. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α 1 είναι 5 Α, ενώ του Α 3 =2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου 5 N E 8 10. C E Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης I = 0,3 Α. Να υπολογίσετε: α. το φορτίο που διέρχεται µέσα από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Β Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Β _005 Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1)  2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Να αντιστοιχίσετε τις μονάδες της αριστερής στήλης με τα μεγέθη στα οποία αντιστοιχούν και βρίσκονται στη δεξιά στήλη. 1. Ω.m

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα -  Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 2 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής Υπολογισμός ηλεκτρικού φορτίου σε αγωγό ή κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. +Q + (α ) R 1 E Vv R 2 Ι 1 Ι 2 (β) (γ) +q Αν θέλαμε να

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά)

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά) 1. Ηλεκτρικέ πηγέ Η ηλεκτρική πηγή είναι συσκευή η οποία δηµιουργεί στα άκρα της τάση και προσφέρει σε εξωτερικό κύκλωµα την ενέργειά της. Τα άκρα της ονοµάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα. Συνοπτικές Λύσεις. Θέµα Α.

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα. Συνοπτικές Λύσεις. Θέµα Α. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Συνοπτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ενα ϕορτίο q 1 = 4µC και ένα ϕορτίο q 2 = 8µC απέχουν µεταξύ τους απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται στο διπλανό κύκλωμα είναι σωστές, αν R 1 > R 2. i. Ι 1 = Ι 2 ii. V = V 1 + V 2 iii. I = I

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο :Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων μιας δυναμικής γραμμής, ομογενούς ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Δυο ακίνητα σημειακά φορτία Q 1=10μC και Q 2=40μC απέχουν μεταξύ τους απόσταση r=3m.να βρείτε: A) το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2017 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμόό καθεμιάς από τις παρακάτω π ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒBΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Α. Η σωστή απάντηση είναι η β. ΘΕΜΑ Β1 (15055) Β. Οι R 1, R 2, R 3 δίνονται από τις σχέσεις: 1 = 1 R 1 R + 1 R + 1 R = 3 R R 1 = R 3 1 = 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΓΓ/Μ1 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου 1. Το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

α. 0,05C γ. 0,5C β. 2C δ. 200CC σύρματος, σταθερής δ. Ι 4 =1Α Ι 2 2=3Α γ. Ι 4 =0Α Ι 2 =2Α Ι 1 Ι 2 Ι 4 Ι 5 =3ΑΑ Σελίδα 1 από 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑ 1

α. 0,05C γ. 0,5C β. 2C δ. 200CC σύρματος, σταθερής δ. Ι 4 =1Α Ι 2 2=3Α γ. Ι 4 =0Α Ι 2 =2Α Ι 1 Ι 2 Ι 4 Ι 5 =3ΑΑ Σελίδα 1 από 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/ /201 ΘΕΜΑ 1 Να γράψετεε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις ε και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Δύο σφαίρες με φορτίο 2Cb έχουν τα κέντρα τους σε απόσταση 2m. Πόση είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους; Λύση

1.1 Δύο σφαίρες με φορτίο 2Cb έχουν τα κέντρα τους σε απόσταση 2m. Πόση είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους; Λύση Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Κεφάλαιο : Συνεχή ρεύματα... Κεφάλαιο : Λυμένες ασκήσεις... 59 Κεφάλαιο : Παραδείγματα και ασκήσεις προς λύση... 8 Κεφάλαιο 4: Συνδέσεις πηγών... 99 Κεφάλαιο 5: Ενέργεια-ισχύς-έργο-

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο Οµάδα Α: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Τζαγκαράκης Γιάννης, Δημοπούλου Ηρώ, Κούζιλου Τάνια, Μαρκαντωνάκη Χριστίνα, Τσαγκαροπούλου Στέλλα, Τσάφος Γιάννης, Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ροή ηλεκτρικών φορτίων. Θεωρούμε ότι έχουμε για συγκέντρωση φορτίου που κινείται και διέρχεται κάθετα από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,,

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,, 1. Ο πυκνωτής του σχήματος έχει χωρητικότητα C=5μF και φορτίο Q=1μC, ενώ το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 mh. Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5/1/16 Τυπολόγιο 1ου Κεφαλαίου Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb 1 F K Για το κενό ή αέρα στο S: 9 k 91 N m / C Απόλυτη διηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο Θέµατα Εξετάσεων 100 Μαγνητικό πεδίο 1) Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ρευµατοφόρου σωληνοειδούς: α) είναι κάθετη στον άξονά του β) είναι µηδέν γ) είναι παράλληλη στον άξονά του δ) σχηµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ 2 ος Πειραματικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών για την Γ τάξη Γυμνασίων Φυσική Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1) 2) 3) Σχολείο: Ημερο μηνία: Τετάρτη 16/5/2018 Σύνδεση αμπερομέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα 2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών 1. Τι είναι η ισοδύναμη αντίσταση; Γενικά ονομάζουμε σύστημα (συνδεσμολογία) αντιστατών ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Στόχοι: 1) Να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι δύο αγωγοί από διαφορετικό υλικό έχουν και διαφορετική αντίσταση. 2) Να µετρούν την αντίσταση διπόλου από την τάση και την ένταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.

ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:.... ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:. Επιτρεπόμενη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο = = 3.

ΘΕΜΑ 1ο = = 3. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2)

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2) ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2) A Ερώτηση παρακίνησης: 1 Συνολικοί Πόντοι: 2 Όταν αυξήσουμε την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της ηλ. πηγής τότε η ηλεκτρική ενέργεια που διαβιβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) ΘΕΜΑ Β2 (14731) Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Β. Από τον ορισμό της έντασης: = = = 10 5 = 50 Β. Η σύνδεση που προτείνεται στο α δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητισµός 2

Ηλεκτροµαγνητισµός 2 Ηλεκτροµαγνητισµός. 1) Για το µεγάλου µήκους αγωγό του σχήµατος να σχεδιάστε, µια µαγνητική γραµµή που να διέρχεται από το σηµείο Α καθώς και την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Γ. Τα σηµεία Α

Διαβάστε περισσότερα

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο.

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο. 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Α. Όταν τα άτομα προσλάβουν ή αποβάλουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια γίνονται ιόντα. Β. Όταν ένα άτομο αποβάλει ηλεκτρόνια φορτίζεται αρνητικά.

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν:

ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2017 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 10/12/2016 Σύνολο μορίων:..... 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου.

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Φροντιστήριο Φάσμα 1 Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Ζήτημα 1 ο. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1.1. Οι ρευματοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια μας λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από Ασκήσεις ς 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

οφείλεται στον αγωγό Λ. ii) Υπολογίστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Κ. iii) Βρείτε επίσης την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο µέσο Μ τ

οφείλεται στον αγωγό Λ. ii) Υπολογίστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Κ. iii) Βρείτε επίσης την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο µέσο Μ τ 1. Για το µεγάλου µήκους αγωγό του σχήµατος να σχεδιάσετε, µια µαγνητική γραµµή που να διέρχεται από το σηµείο Α καθώς και την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Γ. Τα σηµεία Α και Γ βρίσκονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός χάλκινου αγωγού σταθερής θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Τα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου.

1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου. ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου Θέμα Α: (Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η εξοικείωση με τη σύνδεση και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης ώρες Ονοματεπώνυμο. Αξιολόγηση : Επιμέλεια διαγωνίσματος: Σηφάκης Μάνος Θέμα 1 ο Α. Δώστε τον ορισμό και τον τύπο της έντασης του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα -. Ηλεκτρική πηγή Ηλεκτρικό ρεύμα Ο ρόλος της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012 Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις - Φθινόπωρο 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, M Sc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Ποια µεταβολή ϑα έχουµε στην περίοδο ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντιστοιχίστε τις ηλεκτρικές πηγές της αριστερής στήλης µε τις µορφές ενέργειας που

1. Αντιστοιχίστε τις ηλεκτρικές πηγές της αριστερής στήλης µε τις µορφές ενέργειας που ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα ενέργεια-ισχύς 1. Αντιστοιχίστε τις ηλεκτρικές πηγές της αριστερής στήλης µε τις µορφές ενέργειας που µετατρέπουν σε ηλεκτρική, στη δεξιά στήλη. Μπαταρία Α. Γεννήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου Ζήτηµα ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ Ζήτηµα ο Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. 3. Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιάς εξωτερικής περιοδικής δύναμης

Μονάδες 4. 3. Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιάς εξωτερικής περιοδικής δύναμης ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Φυσική Γενικής Β Λυκείου Κεφάλαιο: Ηλεκτρικό ρεύμα - Φως Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 26-02-2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΑΟΥ ΛΥΚΕΟΥ 3 ΟΜΑ Α Α Στις ερωτήσεις Α. - Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα ΓΕΛ Ιανουάριος 05 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γεν. Παιδείας Β Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γεν. Παιδείας Β Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γεν. Παιδείας Β Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σηµειακό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. 1) Ο νόμος της επαγωγής. 2) Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο. 1

Ασκήσεις Επαγωγής. 1) Ο νόμος της επαγωγής. 2) Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο.  1 Ασκήσεις ς 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα