ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει τους Αιτητές που, ως υποψήφιοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας (Πελάτες), ενδιαφέρονται να συνδέσουν τις ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, σε σχέση με αυτά που ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ακολουθεί από το αρχικό στάδιο της υποβολής της Αίτησης Σύνδεσης μέχρι και την έκδοση και υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και την Εντολή Εκτέλεσης Έργων για την κατασκευή του Δικτύου Σύνδεσης. Στο τέλος περιλαμβάνονται, επίσης, πολύ συνοπτικά βασικά στοιχεία που αφορούν σε απαιτήσεις αναφορικά με το τελικό στάδιο της σύνδεσης των εν λόγω εγκαταστάσεων του Αιτητή, με ταυτόχρονη παραπομπή στα σχετικά κείμενα για πλήρεις λεπτομέρειες. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο ορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και/ή στο έγγραφο «Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης Αιολικού Πάρκου», τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στη διεύθυνση Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς εξετάζει αιτήσεις σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής από Παραγωγούς με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Πελάτες με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12MVA. Για αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μικρότερη των πιο πάνω ορίων, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον (και εξετάζονται από τον) Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ, που είναι η ΑΗΚ). Η διαδικασία για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του ΔΣΜ και του Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη) για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής περιγράφεται πιο κάτω. 1/9

2 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο Αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στον ΔΣΜ την "Αίτηση Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής" και το σχετικό Ερωτηματολόγιο, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Ταυτόχρονα πρέπει να υποβάλει τα πιο κάτω έγγραφα και πληροφορίες όπως απαιτείται στο έντυπο της Αίτησης Σύνδεσης: (α) (β) (γ) (δ) Ένα πλήρες αντίγραφο με τους όρους της «Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής» από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) (ισχύει μόνον για Παραγωγούς). Επίσημο σχέδιο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κλίμακας ίσης ή μικρότερης του 1:5.000, στο οποίο να σημειώνονται: H θέση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Αιτητή (π.χ. ανεμογεννητριών κ.λ.π.) δρόμου πρόσβασης από το πλησιέστερο οδικό δίκτυο, καθώς επίσης των διασυνδετικών δρόμων μεταξύ των εγκαταστάσεων του. Η προτεινόμενη θέση του Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) ή του Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων Καταναλωτή (ΚΥΕΚ) ανάλογα, από τον οποίο θα γίνει η διασύνδεση με το δίκτυο Μεταφοράς/ Διανομής. Μονογραμμικό Διάγραμμα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης και υψηλής τάσης των εγκαταστάσεων του Αιτητή συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του ΚΥΕΠ/ ΚΥΕΚ. Σημειώνεται ότι όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του Αιτητή (π.χ. μετασχηματιστές, αυτόματοι διακόπτες, συσσωρευτές κλπ) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου εξοπλισμού του ΙΣΜ/ΙΣΔ, οι οποίες θα του δοθούν από τον ΔΣΜ. Τεχνικές Προδιαγραφές των Κατασκευαστών του προτεινόμενου εξοπλισμού (π.χ. ανεμογεννητριών, γεννητριών, μετασχηματιστών, μεγάλων κινητήρων (100HP ή μεγαλύτερης ιπποδύναμης)). 2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο ΔΣΜ προχωρεί σε εξέταση των εγγράφων και πληροφοριών που έχουν υποβληθεί, και νοουμένου ότι ο Αιτητής έχει προσκομίσει δεόντως συμπληρωμένα την Αίτηση Σύνδεσης και το Ερωτηματολόγιο και έχει επισυνάψει όλα τα αναγκαία έγγραφα, αποστέλλει επιστολή στον Αιτητή με την οποία τον πληροφορεί τα ακόλουθα: α) Για την επίσημη Ημερομηνία Παραλαβής της Αίτησης Σύνδεσης, η οποία καταχωρείται στο σχετικό Μητρώο Αιτήσεων του ΔΣΜ. β) Ότι η Αίτηση θα μπορέσει να εξεταστεί περαιτέρω από τον ΔΣΜ με την προϋπόθεση ότι ο Αιτητής θα έχει ενημερώσει γραπτώς τον ΔΣΜ, ότι: i. Επιθυμεί όπως ο ΔΣΜ προχωρήσει σε περαιτέρω εξέταση της Αίτησης Σύνδεσης με σκοπό την ετοιμασία και έκδοση Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης 2/9

3 ii. Αποδέχεται όπως, ταυτόχρονα με την παραλαβή των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, να καταβάλει στο ΔΣΜ ποσό ίσο με το 2% του κατά προσέγγιση υπολογιζόμενου Κεφαλαιουχικού Κόστους του Δικτύου Σύνδεσης. Το ποσό καταβολής δεν θα ξεπερνά τις Το ποσό των 2% επί του Κεφαλαιουχικού Κόστους αποτελεί τα Διοικητικά Έξοδα του ΔΣΜ που υπολογίζονται με βάση το Κεφαλαιουχικό Κόστος των Προκαταρκτικών Όρων και προκαταβάλλονται από τον Αιτητή κατά την παραλαβή των Προκαταρκτικών Όρων. Το ποσό αυτό δεν είναι επιστρεπτέο (βλέπε έντυπο «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης»). Ο ΔΣΜ κοινοποιεί επίσης στον Αιτητή για ενημέρωση του, αντίγραφο του εντύπου του ΔΣΜ «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης» (δηλαδή το παρόν πληροφοριακό έντυπο) και του εντύπου «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης». Τα έντυπα αυτά είναι δημοσιευμένα και στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η Αίτηση Σύνδεσης δεν είναι πλήρης, ο Αιτητής ενημερώνεται γραπτώς από τον ΔΣΜ ότι αυτή θα λάβει Ημερομηνία Παραλαβής μετά την προσκόμιση όλων των αναγκαίων εγγράφων. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο Αιτητής δεν ζητήσει την έκδοση Προκαταρκτικών Όρων εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Παραλαβής της Αίτησης, η Αίτηση διαγράφεται από το Μητρώο Αιτήσεων του ΔΣΜ 3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Με τά την λήψη της επιστολής του Αιτητή ότι επιθυμεί να γίνει περαιτέρω εξέταση της Αίτησης Σύνδεσης με σκοπό την έκδοση Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, ο ΔΣΜ θα προχωρήσει στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Αιτητή με το Δίκτυο Μεταφοράς/ Διανομής και, με βάση τη μελέτη αυτή, θα γίνει η έκδοση των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης. Σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο εξέτασης της Αίτησης Σύνδεσης με σκοπό την έκδοση Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, εξετάζεται και η επίδραση που θα έχει η λειτουργία του έργου του Αιτητή στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος. Σε περίπτωση που κριθεί ότι πιθανόν να υπάρξει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση, ο Αιτητής ενημερώνεται ανάλογα από τον ΔΣΜ. Ο Αιτητής δύναται να προσφύγει στη ΡΑΕΚ για επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Στους Προκαταρκτικούς Όρους Σύνδεσης θα καθορίζεται ο τρόπος σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής και θα δίδεται το προσεγγιστικό κόστος της Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Σύνδεσης (ΚΔΣ), το κόστος δηλαδή των έργων που απαιτούνται να κατασκευαστούν για να καταστεί δυνατή η εν λόγω σύνδεση. Ο ΔΣΜ παραδίδει τους Προκαταρκτικούς Όρους στον Αιτητή με συνοδευτική επιστολή «Παράδοση Προκαταρκτικών Όρων» με την οποία ζητείται η αποδοχή ή απόρριψή τους από τον Αιτητή εντός 30 ημερών. Όταν ο Αιτητής αποδεχτεί τους Προκαταρκτικούς Όρους ακολουθείται η περαιτέρω διαδικασία, όπως αναφέρεται στο Μέρος 4. 3/9

4 Επιπρόσθετα με την αποδοχή των Προκαταρκτικών Όρων ο Αιτητής έχει την επιλογή να ζητήσει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την προώθηση των διαδικασιών για λήψη των σχετικών αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για το δίκτυο σύνδεσης. Τούτο απαιτεί όπως ο Αιτητής συμπληρώσει και υπογράψει ειδικό έντυπο του ΔΣΜ με το οποίο δηλώνει ότι αναλαμβάνει να προκαταβάλει τα αναγκαία έξοδα των πιο πάνω, τα οποία σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου δεν είναι επιστρεπτέα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο Αιτητής δεν αποδεχτεί τους Προκαταρκτικούς Όρους, η Αίτηση Σύνδεσης διαγράφεται από το Μητρώο Αιτήσεων του ΔΣΜ. Για τυχόν επανεξέταση της υπόθεσης απαιτείται η υποβολή προς τον ΔΣΜ νέας Αίτησης Σύνδεσης. 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Μετά την αποδοχή των Προκαταρκτικών Όρων ο Αιτητής πρέπει να υποβάλει στον ΔΣΜ τα πιο κάτω: (α) (β) (γ) (δ) Τα αναγκαία Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν συμμόρφωση των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων του με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, (όπως πρότυπα για ποιότητα ισχύος, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κ.λ.π.) σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Μελέτη Συμμόρφωσης όλων των προτεινόμενων εγκαταστάσεων του Αιτητή με τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς/Διανομής (Grid Compliance Study). Πλήρες μοντέλο του συστήματος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Αιτητή στο λογισμικό DIgSilent σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Χωροταξικό Σχέδιο του ΚΥΕΠ/ ΚΥΕΚ. Ακολούθως ο ΔΣΜ θα προβεί σε εξέταση και αξιολόγηση των πιο πάνω για εξακρίβωση κατά πόσον αυτά συμμορφώνονται με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς/ Διανομής. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, και δεδομένου ότι τα στοιχεία κριθούν πλήρη και ικανοποιητικά, τότε ακολουθείται το Μέρος 5 που περιγράφεται πιο κάτω. 5. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο ΔΣΜ θα προχωρήσει στην αναγκαία μελέτη για έκδοση της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης, νοουμένου ότι ο Αιτητής έχει προσκομίσει, πέραν των όσων αναφέρονται στο Μέρος 4, και τα πιο κάτω έγγραφα: Πλήρες αντίγραφο με τους όρους της Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής (όπου εφαρμόζεται) για το Σταθμό Παραγωγής/ τις Εγκαταστάσεις του. Νομικά έγκυρο αποδεικτικό έγγραφο για την κατοχή/μακρόχρονη ενοικίαση των υπόψη τεμαχίων και χώρων όπου θα εγκατασταθεί η προτεινόμενη ανάπτυξη. Πλήρες αντίγραφο με τους όρους της Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής από τη ΡΑΕΚ (αφορά την περίπτωση Σταθμού Παραγωγής). Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σε περίπτωση Παραγωγού ΑΠΕ: 4/9

5 (I). (II). H AHK θα αγοράζει την παραγόμενη από τον Αιτητή ηλεκτρική ενέργεια. Το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα δώσει κατ αρχήν βεβαίωση για ένταξη του Σταθμού Παραγωγής του Αιτητή στο Σχέδιο Χορηγιών για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Σε περίπτωση που ο Αιτητής επιθυμεί να ενταχθεί στα πλαίσια της Ανταγωνιστικής Αγοράς σύμφωνα με την απόφαση (β) του Υπομνήματος της ΡΑΕΚ ημερομηνίας για τα μέτρα προώθησης ΑΠΕ, τότε τα πιο πάνω αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία (I). και (II). αντικαθίστανται με σχετική γραπτή βεβαίωση του Αιτητή προς τον ΔΣΜ. Μετά την προσκόμιση όλων των πιο πάνω, ο Αιτητής θα πρέπει να καταθέσει επιστολή με την οποία αναφέρει ότι είναι καθ όλα έτοιμος για να του εκδοθεί η υπόψη Προσφορά και Όροι Σύνδεσης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που απαιτείται η εγκαθίδρυση Υποσταθμού Εισόδου και ο Αιτητής επιθυμεί την ανάληψη της κατασκευής του (έργα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και έργα Πολιτικού Μηχανικού), τότε στην επιστολή αυτή ο Αιτητής θα πρέπει να δώσει και τα πλήρη στοιχεία του Επιβλέποντα για τους ελέγχους Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για εξέταση και έγκριση από τον ΔΣΜ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους Γ των «Βασικών Αρχών Πολιτικής Χρέωσης». Νοείται ότι οι πιο πάνω Άδειες, καθώς επίσης όλες οι άλλες άδειες που απαιτούνται από τη νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, στοιχεία, μελέτες και πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί στον ΔΣΜ (π.χ. στοιχεία του Σταθμού Παραγωγής, μοντέλο και ισχύς γεννητριών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τεχνικές μελέτες, ακριβή τεμάχια γης κ.ά.) θα αφορούν τα δεδομένα που ισχύουν κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της έκδοσης της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης. 6. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο Μέρος 5 πιο πάνω, ο ΔΣΜ προχωρεί με τη διεκπεραίωση της τελικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης και εκδίδει την Προσφορά και Όρους Σύνδεσης και παραχωρεί στον Αιτητή χρονικό περιθώριο σαράντα πέντε ημερών για αποδοχή ή απόρριψη της Προσφοράς. Στην περίπτωση που η Προσφορά και Όροι Σύνδεσης γίνει εγγράφως αποδεκτή από τον Αιτητή, τότε ο ΔΣΜ προχωρεί χωρίς καθυστέρηση στην έκδοση της Σύμβασης Σύνδεσης η οποία βασίζεται στο πλαίσιο και περιεχόμενο της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης που έχει αποδεχθεί ο Αιτητής. Δείγμα του περιεχομένου της Σύμβασης Σύνδεσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται από τον ΔΣΜ και τον Αιτητή. Ο Αιτητής, ταυτόχρονα με την υπογραφή, καταβάλλει στον ΔΣΜ προκαταβολή έναντι της Κεφαλαιουχικής Δαπάνης της Σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Σε περίπτωση εκπνοής του χρονικού περιθωρίου για αποδοχή/απόρριψη της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης, η Προσφορά και Όροι Σύνδεσης παύει να ισχύει. Αν ο Αιτητής ενδιαφερθεί ξανά στο μέλλον, θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου Αίτηση Σύνδεσης, οπότε ακολουθείται εξ αρχής η όλη διαδικασία. 5/9

6 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ Όσον αφορά το θέμα των Οικονομικών Υποχρεώσεων του Αιτητή και τον τρόπο που υπολογίζεται η Κεφαλαιουχική Δαπάνη της Σύνδεσης, πλήρεις λεπτομέρειες παρατίθενται στο μέρος Δ του εγγράφου του ΔΣΜ «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης» που είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. 8. ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΜ/ ΙΣΔ Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και αφού ο Αιτητής καταβάλει στον ΔΣΜ την προκαταβολή καθώς επίσης και την τραπεζική εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης, ο ΔΣΜ δίδει γραπτές οδηγίες στον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής ( ΙΣΜ/ΙΣΔ που είναι η ΑΗΚ) για να προχωρήσει με την μελέτη και εκτέλεση των έργων του Δικτύου Σύνδεσης, που απαιτούνται για τη σύνδεση των Εγκαταστάσεων του Αιτητή με το Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Η κατασκευή του Δικτύου Σύνδεσης αρχίζει αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες από τον ΙΣΜ/ΙΣΔ, όπως περιγράφεται πιο κάτω, και στη συνέχεια εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που αφορούν το Δίκτυο Σύνδεσης. Ανάλογα με το απαιτούμενο Δίκτυο Σύνδεσης, τέτοιες μελέτες, άδειες και εγκρίσεις περιλαμβάνουν όλα ή μέρος των ακολούθων: Εκμίσθωση/αγορά χώρου του υποσταθμού της ΑΗΚ Λεπτομερής σχεδιασμός του υποσταθμού της ΑΗΚ Χωρομέτρηση γραμμής μεταφοράς και/ή διανομής Περιβαλλοντική Μελέτη γραμμής μεταφοράς και/ή υποσταθμού Πολεοδομική Άδεια γραμμής μεταφοράς και/ή υποσταθμού Άδεια Οικοδομής υποσταθμού Κυβερνητικές Εγκρίσεις Άδειες Διέλευσης από ιδιοκτήτες γης για διέλευση γραμμής Επειδή οι πιο πάνω διαδικασίες και κυρίως η εξασφάλιση των αδειών είναι συνήθως χρονοβόρες, ο Αιτητής έχει την επιλογή να ζητήσει προώθηση τους κατά το στάδιο αποδοχής των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, όπως αναφέρεται στο Μέρος 3 ανωτέρω, ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος στην όλη υλοποίηση του έργου. 9. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Μετά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Αιτητή και των έργων του Δικτύου Σύνδεσης (Γραμμή Σύνδεσης και/ή Υποσταθμός Εισόδου), τα όσα συνοπτικά αναφέρονται πιο κάτω καλύπτουν θέματα και νενομισμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σύνδεση των εν λόγω εγκαταστάσεων στο σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Κατά συνέπεια ο Αιτητής προτρέπεται όπως μελετήσει έγκαιρα τα θέματα αυτά, τα οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια στο Εγχειρίδιο του ΔΣΜ «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής». Το 6/9

7 Εγχειρίδιο αυτό είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ και, παρόλο ότι έχει εκδοθεί ειδικά για Παραγωγούς ΑΠΕ, εντούτοις οι πλείστες πρόνοιες και απαιτήσεις που αναφέρονται σ αυτό, καλύπτουν επίσης και συμβατικούς Σταθμούς Παραγωγής. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τον καθορισμό/υιοθέτηση/εξασφάλιση/διεξαγωγή και των ακόλουθων: (α) Διεξαγωγή των Δοκιμών Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού (Commissioning Tests) σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Οι Δοκιμές αυτές γίνονται στην παρουσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου του ΔΣΜ/ ΔΣΔ ο οποίος παρευρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αιτητή (ΚΥΕΠ/ ΚΥΕΚ). (β) Ο Αιτητής πρέπει να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης των Ηλεκτρολογικών του Εγκαταστάσεων, Πιστοποιητικό Προφύλαξης και Γείωσης και Πιστοποιητικό Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC), σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς/ Διανομής. (γ) Ο Αιτητής οφείλει να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας/Λειτουργόν Ελέγχου και να ετοιμάσει Τοπικούς Κανονισμούς Ασφαλείας που θα ισχύουν στην Περιοχή Ευθύνης των εγκαταστάσεών του. Ο Συντονιστής Ασφάλειας/Λειτουργός Ελέγχου πρέπει να έχει το σχετικό Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης που δύναται να αποκτηθεί βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας. Αυτά αποτελούν βασικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου Τ12 των Κανόνων Μεταφοράς/ Διανομής. Τα πιο πάνω πρέπει να γίνουν πριν την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων του Αιτητή. (δ) Τα συστήματα, εξοπλισμός και σήματα που πρέπει να περιληφθούν (π.χ. μετρητές ενέργειας, καταγραφέας ποιότητας ισχύος και διαταραχών δικτύου, σήματα SCADA) περιγράφονται με λεπτομέρεια στο πιο πάνω αναφερόμενο Εγχειρίδιο. Για σκοπούς γενικής ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα αυτά αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα: i. Μετρητές Ενέργειας Ο ΙΣΜ/ΙΣΔ θα εγκαταστήσει δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας (κύριο μετρητή και μετρητή επαλήθευσης) για την εμπορική μέτρηση και καταγραφή της διακινούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και προς τις εγκαταστάσεις του Αιτητή. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων Συμβατικών Μονάδων Παραγωγής, ο Παραγωγός θα εγκαταστήσει, πέραν των πιο πάνω μετρητών, επιπρόσθετους μετρητές, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Ο Αιτητής θα πρέπει να διευθετήσει για κατάλληλη τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση και σύνδεση ώστε να πραγματοποιείται η περιοδική τηλεανάγνωση των μετρητών αυτών από τα γραφεία του ΔΣΜ στη Λευκωσία. Οι μετρητικές διατάξεις θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Τ13 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. 7/9

8 ii. Καταγραφέας Ποιότητας Ισχύος και Διαταραχών Δικτύου Το Σύστημα αυτό θα καταγράφει τα χαρακτηριστικά της Ποιότητας Ισχύος στο Σημείο Σύνδεσης ή/και τις διάφορες διαταραχές, ώστε, μαζί με άλλες αναγκαίες πληροφορίες, να γίνεται αξιολόγηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Αιτητή για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Ο καταγραφέας αυτός θα προμηθεύεται από τον Αιτητή και θα έχει τις προδιαγραφές που θα του δοθούν από τον ΔΣΜ. Το όργανο αυτό θα συνδεθεί με τα Γραφεία του ΔΣΜ για σκοπούς απομακρυσμένης ανάκτησης δεδομένων. Οι τηλεπικοινωνιακές διευθετήσεις και η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού θα είναι υπό την ευθύνη του Αιτητή. iii. Εξοπλισμός Μετάδοσης Σημάτων Συστήματος SCADA Αυτά αφορούν στην επικοινωνία των εγκαταστάσεων του ΚΥΕΠ/ΚΥΕΚ του Αιτητή και του Υποσταθμού Εισόδου με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) του ΔΣΜ που βρίσκεται στη Λευκωσία, μέσω ανταλλαγής αναλογικών και ψηφιακών σημάτων για σκοπούς τηλε-μετρήσεων, τηλε-ενδείξεων και εκτέλεσης συγκεκριμένων εντολών, έτσι ώστε να γίνεται παρακολούθηση και έλεγχος αυτών των εγκαταστάσεων από μέρους του ΔΣΜ. Για το σκοπό αυτό ο Αιτητής θα πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό για την ανταλλαγή των σημάτων SCADA με το ΕΚΕΕ. Η μόνιμη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση μεταξύ ΕΚΕΕ και εγκαταστάσεων του Αιτητή θα διευθετείται από τον Αιτητή σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΣΜ. Τα τέλη της σύνδεσης θα βαραίνουν τον Αιτητή. Τονίζεται ότι η επιλογή συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου και ο τύπος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης που θα υιοθετηθούν από τον Αιτητή απαιτούν τη συνεργασία του Αιτητή με τον ΔΣΜ σε πολύ πρώιμο στάδιο της σχετικής μελέτης. Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο μερικά από τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Αιτητή με το Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής. Για πλήρη πληροφόρηση ο ενδιαφερόμενος Αιτητής παραπέμπεται στο πιο πάνω αναφερόμενο Εγχειρίδιο και στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Όταν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς πεισθεί με βάση τα αποτελέσματα των Δοκιμών Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού ότι όλες ο Δοκιμές του Εξοπλισμού που συνδέεται στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής έχουν πραγματοποιηθεί σωστά και έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά, ο ΔΣΜ γνωστοποιεί σχετικά το γεγονός στον Αιτητή, καθορίζοντας την ώρα και την ημερομηνία αυτής της ολοκλήρωσης, που ορίζεται ως η Ημερομηνία Σύνδεσης, η οποία αντιπροσωπεύει την ημερομηνία ενεργοποίησης του ΚΥΕΠ/ΚΥΕΚ και του Υποσταθμού Εισόδου. 8/9

9 Ακολουθεί η διεξαγωγή περαιτέρω Δοκιμών, όπως Δοκιμές Συστήματος και Δοκιμές Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του Αιτητή για εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, όπως δοκιμές εντεταλμένης τιμής Ενεργού και Αέργου Ισχύος (Active and Reactive Power Setpoint Control) κλπ που αφορούν εγκαταστάσεις παραγωγών ΑΠΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου Τ16 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των Δοκιμών, και αφού ο ΔΣΜ έχει, με βάση τα αποτελέσματά τους, πεισθεί ότι αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σωστά και ικανοποιητικά, ορίζει την Ημερομηνία Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του Αιτητή, ενημερώνοντας σχετικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για ενδελεχή ενημέρωση των Αιτητών αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανεξάρτητων Παραγωγών, οι Αιτητές προτρέπονται να μελετήσουν προσεχτικά το Εγχειρίδιο «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής», καθώς επίσης και τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Εγχειρίδιο αυτό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Παρόλο ότι αυτό ετοιμάστηκε για Παραγωγούς ΑΠΕ, πλείστα από τα κεφάλαια του Εγχειριδίου ισχύουν και για τους Συμβατικούς Παραγωγούς καθώς και για Πελάτες. Σχετικά Κείμενα/Εγχειρίδια/Έντυπα 1. Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής 2. Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης Αιολικού Πάρκου 3. Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού ή Πελάτη) 4. Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης 5. Εγχειρίδιο «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής» 6. Αίτηση Σύνδεσης 7. Ερωτηματολόγιο (συνοδευτικό της Αίτησης Σύνδεσης) Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 10 Δεκεμβρίου /9

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 4.0.0 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα