ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει τους Αιτητές που, ως υποψήφιοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας (Πελάτες), ενδιαφέρονται να συνδέσουν τις ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, σε σχέση με αυτά που ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) ακολουθεί από το αρχικό στάδιο της υποβολής της Αίτησης Σύνδεσης μέχρι και την έκδοση και υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και την Εντολή Εκτέλεσης Έργων για την κατασκευή του Δικτύου Σύνδεσης. Στο τέλος περιλαμβάνονται, επίσης, πολύ συνοπτικά βασικά στοιχεία που αφορούν σε απαιτήσεις αναφορικά με το τελικό στάδιο της σύνδεσης των εν λόγω εγκαταστάσεων του Αιτητή, με ταυτόχρονη παραπομπή στα σχετικά κείμενα για πλήρεις λεπτομέρειες. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο ορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και/ή στο έγγραφο «Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης Αιολικού Πάρκου», τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στη διεύθυνση Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς εξετάζει αιτήσεις σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής από Παραγωγούς με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Πελάτες με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12MVA. Για αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μικρότερη των πιο πάνω ορίων, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον (και εξετάζονται από τον) Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ, που είναι η ΑΗΚ). Η διαδικασία για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του ΔΣΜ και του Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη) για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής περιγράφεται πιο κάτω. 1/9

2 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο Αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στον ΔΣΜ την "Αίτηση Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής" και το σχετικό Ερωτηματολόγιο, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Ταυτόχρονα πρέπει να υποβάλει τα πιο κάτω έγγραφα και πληροφορίες όπως απαιτείται στο έντυπο της Αίτησης Σύνδεσης: (α) (β) (γ) (δ) Ένα πλήρες αντίγραφο με τους όρους της «Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής» από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) (ισχύει μόνον για Παραγωγούς). Επίσημο σχέδιο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κλίμακας ίσης ή μικρότερης του 1:5.000, στο οποίο να σημειώνονται: H θέση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Αιτητή (π.χ. ανεμογεννητριών κ.λ.π.) δρόμου πρόσβασης από το πλησιέστερο οδικό δίκτυο, καθώς επίσης των διασυνδετικών δρόμων μεταξύ των εγκαταστάσεων του. Η προτεινόμενη θέση του Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) ή του Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων Καταναλωτή (ΚΥΕΚ) ανάλογα, από τον οποίο θα γίνει η διασύνδεση με το δίκτυο Μεταφοράς/ Διανομής. Μονογραμμικό Διάγραμμα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης και υψηλής τάσης των εγκαταστάσεων του Αιτητή συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του ΚΥΕΠ/ ΚΥΕΚ. Σημειώνεται ότι όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του Αιτητή (π.χ. μετασχηματιστές, αυτόματοι διακόπτες, συσσωρευτές κλπ) πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου εξοπλισμού του ΙΣΜ/ΙΣΔ, οι οποίες θα του δοθούν από τον ΔΣΜ. Τεχνικές Προδιαγραφές των Κατασκευαστών του προτεινόμενου εξοπλισμού (π.χ. ανεμογεννητριών, γεννητριών, μετασχηματιστών, μεγάλων κινητήρων (100HP ή μεγαλύτερης ιπποδύναμης)). 2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο ΔΣΜ προχωρεί σε εξέταση των εγγράφων και πληροφοριών που έχουν υποβληθεί, και νοουμένου ότι ο Αιτητής έχει προσκομίσει δεόντως συμπληρωμένα την Αίτηση Σύνδεσης και το Ερωτηματολόγιο και έχει επισυνάψει όλα τα αναγκαία έγγραφα, αποστέλλει επιστολή στον Αιτητή με την οποία τον πληροφορεί τα ακόλουθα: α) Για την επίσημη Ημερομηνία Παραλαβής της Αίτησης Σύνδεσης, η οποία καταχωρείται στο σχετικό Μητρώο Αιτήσεων του ΔΣΜ. β) Ότι η Αίτηση θα μπορέσει να εξεταστεί περαιτέρω από τον ΔΣΜ με την προϋπόθεση ότι ο Αιτητής θα έχει ενημερώσει γραπτώς τον ΔΣΜ, ότι: i. Επιθυμεί όπως ο ΔΣΜ προχωρήσει σε περαιτέρω εξέταση της Αίτησης Σύνδεσης με σκοπό την ετοιμασία και έκδοση Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης 2/9

3 ii. Αποδέχεται όπως, ταυτόχρονα με την παραλαβή των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, να καταβάλει στο ΔΣΜ ποσό ίσο με το 2% του κατά προσέγγιση υπολογιζόμενου Κεφαλαιουχικού Κόστους του Δικτύου Σύνδεσης. Το ποσό καταβολής δεν θα ξεπερνά τις Το ποσό των 2% επί του Κεφαλαιουχικού Κόστους αποτελεί τα Διοικητικά Έξοδα του ΔΣΜ που υπολογίζονται με βάση το Κεφαλαιουχικό Κόστος των Προκαταρκτικών Όρων και προκαταβάλλονται από τον Αιτητή κατά την παραλαβή των Προκαταρκτικών Όρων. Το ποσό αυτό δεν είναι επιστρεπτέο (βλέπε έντυπο «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης»). Ο ΔΣΜ κοινοποιεί επίσης στον Αιτητή για ενημέρωση του, αντίγραφο του εντύπου του ΔΣΜ «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης» (δηλαδή το παρόν πληροφοριακό έντυπο) και του εντύπου «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης». Τα έντυπα αυτά είναι δημοσιευμένα και στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η Αίτηση Σύνδεσης δεν είναι πλήρης, ο Αιτητής ενημερώνεται γραπτώς από τον ΔΣΜ ότι αυτή θα λάβει Ημερομηνία Παραλαβής μετά την προσκόμιση όλων των αναγκαίων εγγράφων. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο Αιτητής δεν ζητήσει την έκδοση Προκαταρκτικών Όρων εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Παραλαβής της Αίτησης, η Αίτηση διαγράφεται από το Μητρώο Αιτήσεων του ΔΣΜ 3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Με τά την λήψη της επιστολής του Αιτητή ότι επιθυμεί να γίνει περαιτέρω εξέταση της Αίτησης Σύνδεσης με σκοπό την έκδοση Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, ο ΔΣΜ θα προχωρήσει στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Αιτητή με το Δίκτυο Μεταφοράς/ Διανομής και, με βάση τη μελέτη αυτή, θα γίνει η έκδοση των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης. Σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο εξέτασης της Αίτησης Σύνδεσης με σκοπό την έκδοση Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, εξετάζεται και η επίδραση που θα έχει η λειτουργία του έργου του Αιτητή στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος. Σε περίπτωση που κριθεί ότι πιθανόν να υπάρξει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση, ο Αιτητής ενημερώνεται ανάλογα από τον ΔΣΜ. Ο Αιτητής δύναται να προσφύγει στη ΡΑΕΚ για επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Στους Προκαταρκτικούς Όρους Σύνδεσης θα καθορίζεται ο τρόπος σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής και θα δίδεται το προσεγγιστικό κόστος της Κεφαλαιουχικής Δαπάνης Σύνδεσης (ΚΔΣ), το κόστος δηλαδή των έργων που απαιτούνται να κατασκευαστούν για να καταστεί δυνατή η εν λόγω σύνδεση. Ο ΔΣΜ παραδίδει τους Προκαταρκτικούς Όρους στον Αιτητή με συνοδευτική επιστολή «Παράδοση Προκαταρκτικών Όρων» με την οποία ζητείται η αποδοχή ή απόρριψή τους από τον Αιτητή εντός 30 ημερών. Όταν ο Αιτητής αποδεχτεί τους Προκαταρκτικούς Όρους ακολουθείται η περαιτέρω διαδικασία, όπως αναφέρεται στο Μέρος 4. 3/9

4 Επιπρόσθετα με την αποδοχή των Προκαταρκτικών Όρων ο Αιτητής έχει την επιλογή να ζητήσει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την προώθηση των διαδικασιών για λήψη των σχετικών αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για το δίκτυο σύνδεσης. Τούτο απαιτεί όπως ο Αιτητής συμπληρώσει και υπογράψει ειδικό έντυπο του ΔΣΜ με το οποίο δηλώνει ότι αναλαμβάνει να προκαταβάλει τα αναγκαία έξοδα των πιο πάνω, τα οποία σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου δεν είναι επιστρεπτέα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο Αιτητής δεν αποδεχτεί τους Προκαταρκτικούς Όρους, η Αίτηση Σύνδεσης διαγράφεται από το Μητρώο Αιτήσεων του ΔΣΜ. Για τυχόν επανεξέταση της υπόθεσης απαιτείται η υποβολή προς τον ΔΣΜ νέας Αίτησης Σύνδεσης. 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Μετά την αποδοχή των Προκαταρκτικών Όρων ο Αιτητής πρέπει να υποβάλει στον ΔΣΜ τα πιο κάτω: (α) (β) (γ) (δ) Τα αναγκαία Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν συμμόρφωση των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων του με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, (όπως πρότυπα για ποιότητα ισχύος, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κ.λ.π.) σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Μελέτη Συμμόρφωσης όλων των προτεινόμενων εγκαταστάσεων του Αιτητή με τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς/Διανομής (Grid Compliance Study). Πλήρες μοντέλο του συστήματος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Αιτητή στο λογισμικό DIgSilent σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Χωροταξικό Σχέδιο του ΚΥΕΠ/ ΚΥΕΚ. Ακολούθως ο ΔΣΜ θα προβεί σε εξέταση και αξιολόγηση των πιο πάνω για εξακρίβωση κατά πόσον αυτά συμμορφώνονται με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς/ Διανομής. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, και δεδομένου ότι τα στοιχεία κριθούν πλήρη και ικανοποιητικά, τότε ακολουθείται το Μέρος 5 που περιγράφεται πιο κάτω. 5. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ο ΔΣΜ θα προχωρήσει στην αναγκαία μελέτη για έκδοση της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης, νοουμένου ότι ο Αιτητής έχει προσκομίσει, πέραν των όσων αναφέρονται στο Μέρος 4, και τα πιο κάτω έγγραφα: Πλήρες αντίγραφο με τους όρους της Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής (όπου εφαρμόζεται) για το Σταθμό Παραγωγής/ τις Εγκαταστάσεις του. Νομικά έγκυρο αποδεικτικό έγγραφο για την κατοχή/μακρόχρονη ενοικίαση των υπόψη τεμαχίων και χώρων όπου θα εγκατασταθεί η προτεινόμενη ανάπτυξη. Πλήρες αντίγραφο με τους όρους της Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής από τη ΡΑΕΚ (αφορά την περίπτωση Σταθμού Παραγωγής). Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σε περίπτωση Παραγωγού ΑΠΕ: 4/9

5 (I). (II). H AHK θα αγοράζει την παραγόμενη από τον Αιτητή ηλεκτρική ενέργεια. Το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα δώσει κατ αρχήν βεβαίωση για ένταξη του Σταθμού Παραγωγής του Αιτητή στο Σχέδιο Χορηγιών για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Σε περίπτωση που ο Αιτητής επιθυμεί να ενταχθεί στα πλαίσια της Ανταγωνιστικής Αγοράς σύμφωνα με την απόφαση (β) του Υπομνήματος της ΡΑΕΚ ημερομηνίας για τα μέτρα προώθησης ΑΠΕ, τότε τα πιο πάνω αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία (I). και (II). αντικαθίστανται με σχετική γραπτή βεβαίωση του Αιτητή προς τον ΔΣΜ. Μετά την προσκόμιση όλων των πιο πάνω, ο Αιτητής θα πρέπει να καταθέσει επιστολή με την οποία αναφέρει ότι είναι καθ όλα έτοιμος για να του εκδοθεί η υπόψη Προσφορά και Όροι Σύνδεσης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που απαιτείται η εγκαθίδρυση Υποσταθμού Εισόδου και ο Αιτητής επιθυμεί την ανάληψη της κατασκευής του (έργα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και έργα Πολιτικού Μηχανικού), τότε στην επιστολή αυτή ο Αιτητής θα πρέπει να δώσει και τα πλήρη στοιχεία του Επιβλέποντα για τους ελέγχους Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για εξέταση και έγκριση από τον ΔΣΜ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους Γ των «Βασικών Αρχών Πολιτικής Χρέωσης». Νοείται ότι οι πιο πάνω Άδειες, καθώς επίσης όλες οι άλλες άδειες που απαιτούνται από τη νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, στοιχεία, μελέτες και πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί στον ΔΣΜ (π.χ. στοιχεία του Σταθμού Παραγωγής, μοντέλο και ισχύς γεννητριών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τεχνικές μελέτες, ακριβή τεμάχια γης κ.ά.) θα αφορούν τα δεδομένα που ισχύουν κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της έκδοσης της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης. 6. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο Μέρος 5 πιο πάνω, ο ΔΣΜ προχωρεί με τη διεκπεραίωση της τελικής Τεχνοοικονομικής Μελέτης και εκδίδει την Προσφορά και Όρους Σύνδεσης και παραχωρεί στον Αιτητή χρονικό περιθώριο σαράντα πέντε ημερών για αποδοχή ή απόρριψη της Προσφοράς. Στην περίπτωση που η Προσφορά και Όροι Σύνδεσης γίνει εγγράφως αποδεκτή από τον Αιτητή, τότε ο ΔΣΜ προχωρεί χωρίς καθυστέρηση στην έκδοση της Σύμβασης Σύνδεσης η οποία βασίζεται στο πλαίσιο και περιεχόμενο της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης που έχει αποδεχθεί ο Αιτητής. Δείγμα του περιεχομένου της Σύμβασης Σύνδεσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται από τον ΔΣΜ και τον Αιτητή. Ο Αιτητής, ταυτόχρονα με την υπογραφή, καταβάλλει στον ΔΣΜ προκαταβολή έναντι της Κεφαλαιουχικής Δαπάνης της Σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Σε περίπτωση εκπνοής του χρονικού περιθωρίου για αποδοχή/απόρριψη της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης, η Προσφορά και Όροι Σύνδεσης παύει να ισχύει. Αν ο Αιτητής ενδιαφερθεί ξανά στο μέλλον, θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου Αίτηση Σύνδεσης, οπότε ακολουθείται εξ αρχής η όλη διαδικασία. 5/9

6 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ Όσον αφορά το θέμα των Οικονομικών Υποχρεώσεων του Αιτητή και τον τρόπο που υπολογίζεται η Κεφαλαιουχική Δαπάνη της Σύνδεσης, πλήρεις λεπτομέρειες παρατίθενται στο μέρος Δ του εγγράφου του ΔΣΜ «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης» που είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. 8. ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΜ/ ΙΣΔ Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και αφού ο Αιτητής καταβάλει στον ΔΣΜ την προκαταβολή καθώς επίσης και την τραπεζική εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης, ο ΔΣΜ δίδει γραπτές οδηγίες στον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής ( ΙΣΜ/ΙΣΔ που είναι η ΑΗΚ) για να προχωρήσει με την μελέτη και εκτέλεση των έργων του Δικτύου Σύνδεσης, που απαιτούνται για τη σύνδεση των Εγκαταστάσεων του Αιτητή με το Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Η κατασκευή του Δικτύου Σύνδεσης αρχίζει αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες από τον ΙΣΜ/ΙΣΔ, όπως περιγράφεται πιο κάτω, και στη συνέχεια εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που αφορούν το Δίκτυο Σύνδεσης. Ανάλογα με το απαιτούμενο Δίκτυο Σύνδεσης, τέτοιες μελέτες, άδειες και εγκρίσεις περιλαμβάνουν όλα ή μέρος των ακολούθων: Εκμίσθωση/αγορά χώρου του υποσταθμού της ΑΗΚ Λεπτομερής σχεδιασμός του υποσταθμού της ΑΗΚ Χωρομέτρηση γραμμής μεταφοράς και/ή διανομής Περιβαλλοντική Μελέτη γραμμής μεταφοράς και/ή υποσταθμού Πολεοδομική Άδεια γραμμής μεταφοράς και/ή υποσταθμού Άδεια Οικοδομής υποσταθμού Κυβερνητικές Εγκρίσεις Άδειες Διέλευσης από ιδιοκτήτες γης για διέλευση γραμμής Επειδή οι πιο πάνω διαδικασίες και κυρίως η εξασφάλιση των αδειών είναι συνήθως χρονοβόρες, ο Αιτητής έχει την επιλογή να ζητήσει προώθηση τους κατά το στάδιο αποδοχής των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης, όπως αναφέρεται στο Μέρος 3 ανωτέρω, ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος στην όλη υλοποίηση του έργου. 9. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Μετά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Αιτητή και των έργων του Δικτύου Σύνδεσης (Γραμμή Σύνδεσης και/ή Υποσταθμός Εισόδου), τα όσα συνοπτικά αναφέρονται πιο κάτω καλύπτουν θέματα και νενομισμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σύνδεση των εν λόγω εγκαταστάσεων στο σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Κατά συνέπεια ο Αιτητής προτρέπεται όπως μελετήσει έγκαιρα τα θέματα αυτά, τα οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια στο Εγχειρίδιο του ΔΣΜ «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής». Το 6/9

7 Εγχειρίδιο αυτό είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ και, παρόλο ότι έχει εκδοθεί ειδικά για Παραγωγούς ΑΠΕ, εντούτοις οι πλείστες πρόνοιες και απαιτήσεις που αναφέρονται σ αυτό, καλύπτουν επίσης και συμβατικούς Σταθμούς Παραγωγής. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τον καθορισμό/υιοθέτηση/εξασφάλιση/διεξαγωγή και των ακόλουθων: (α) Διεξαγωγή των Δοκιμών Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού (Commissioning Tests) σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Οι Δοκιμές αυτές γίνονται στην παρουσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου του ΔΣΜ/ ΔΣΔ ο οποίος παρευρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων του Αιτητή (ΚΥΕΠ/ ΚΥΕΚ). (β) Ο Αιτητής πρέπει να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης των Ηλεκτρολογικών του Εγκαταστάσεων, Πιστοποιητικό Προφύλαξης και Γείωσης και Πιστοποιητικό Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC), σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς/ Διανομής. (γ) Ο Αιτητής οφείλει να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας/Λειτουργόν Ελέγχου και να ετοιμάσει Τοπικούς Κανονισμούς Ασφαλείας που θα ισχύουν στην Περιοχή Ευθύνης των εγκαταστάσεών του. Ο Συντονιστής Ασφάλειας/Λειτουργός Ελέγχου πρέπει να έχει το σχετικό Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης που δύναται να αποκτηθεί βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας. Αυτά αποτελούν βασικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου Τ12 των Κανόνων Μεταφοράς/ Διανομής. Τα πιο πάνω πρέπει να γίνουν πριν την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων του Αιτητή. (δ) Τα συστήματα, εξοπλισμός και σήματα που πρέπει να περιληφθούν (π.χ. μετρητές ενέργειας, καταγραφέας ποιότητας ισχύος και διαταραχών δικτύου, σήματα SCADA) περιγράφονται με λεπτομέρεια στο πιο πάνω αναφερόμενο Εγχειρίδιο. Για σκοπούς γενικής ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα αυτά αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα: i. Μετρητές Ενέργειας Ο ΙΣΜ/ΙΣΔ θα εγκαταστήσει δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας (κύριο μετρητή και μετρητή επαλήθευσης) για την εμπορική μέτρηση και καταγραφή της διακινούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και προς τις εγκαταστάσεις του Αιτητή. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων Συμβατικών Μονάδων Παραγωγής, ο Παραγωγός θα εγκαταστήσει, πέραν των πιο πάνω μετρητών, επιπρόσθετους μετρητές, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Ο Αιτητής θα πρέπει να διευθετήσει για κατάλληλη τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση και σύνδεση ώστε να πραγματοποιείται η περιοδική τηλεανάγνωση των μετρητών αυτών από τα γραφεία του ΔΣΜ στη Λευκωσία. Οι μετρητικές διατάξεις θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Τ13 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. 7/9

8 ii. Καταγραφέας Ποιότητας Ισχύος και Διαταραχών Δικτύου Το Σύστημα αυτό θα καταγράφει τα χαρακτηριστικά της Ποιότητας Ισχύος στο Σημείο Σύνδεσης ή/και τις διάφορες διαταραχές, ώστε, μαζί με άλλες αναγκαίες πληροφορίες, να γίνεται αξιολόγηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Αιτητή για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Ο καταγραφέας αυτός θα προμηθεύεται από τον Αιτητή και θα έχει τις προδιαγραφές που θα του δοθούν από τον ΔΣΜ. Το όργανο αυτό θα συνδεθεί με τα Γραφεία του ΔΣΜ για σκοπούς απομακρυσμένης ανάκτησης δεδομένων. Οι τηλεπικοινωνιακές διευθετήσεις και η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού θα είναι υπό την ευθύνη του Αιτητή. iii. Εξοπλισμός Μετάδοσης Σημάτων Συστήματος SCADA Αυτά αφορούν στην επικοινωνία των εγκαταστάσεων του ΚΥΕΠ/ΚΥΕΚ του Αιτητή και του Υποσταθμού Εισόδου με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) του ΔΣΜ που βρίσκεται στη Λευκωσία, μέσω ανταλλαγής αναλογικών και ψηφιακών σημάτων για σκοπούς τηλε-μετρήσεων, τηλε-ενδείξεων και εκτέλεσης συγκεκριμένων εντολών, έτσι ώστε να γίνεται παρακολούθηση και έλεγχος αυτών των εγκαταστάσεων από μέρους του ΔΣΜ. Για το σκοπό αυτό ο Αιτητής θα πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό για την ανταλλαγή των σημάτων SCADA με το ΕΚΕΕ. Η μόνιμη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση μεταξύ ΕΚΕΕ και εγκαταστάσεων του Αιτητή θα διευθετείται από τον Αιτητή σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΣΜ. Τα τέλη της σύνδεσης θα βαραίνουν τον Αιτητή. Τονίζεται ότι η επιλογή συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου και ο τύπος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης που θα υιοθετηθούν από τον Αιτητή απαιτούν τη συνεργασία του Αιτητή με τον ΔΣΜ σε πολύ πρώιμο στάδιο της σχετικής μελέτης. Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο μερικά από τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Αιτητή με το Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής. Για πλήρη πληροφόρηση ο ενδιαφερόμενος Αιτητής παραπέμπεται στο πιο πάνω αναφερόμενο Εγχειρίδιο και στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Όταν ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς πεισθεί με βάση τα αποτελέσματα των Δοκιμών Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού ότι όλες ο Δοκιμές του Εξοπλισμού που συνδέεται στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής έχουν πραγματοποιηθεί σωστά και έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά, ο ΔΣΜ γνωστοποιεί σχετικά το γεγονός στον Αιτητή, καθορίζοντας την ώρα και την ημερομηνία αυτής της ολοκλήρωσης, που ορίζεται ως η Ημερομηνία Σύνδεσης, η οποία αντιπροσωπεύει την ημερομηνία ενεργοποίησης του ΚΥΕΠ/ΚΥΕΚ και του Υποσταθμού Εισόδου. 8/9

9 Ακολουθεί η διεξαγωγή περαιτέρω Δοκιμών, όπως Δοκιμές Συστήματος και Δοκιμές Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του Αιτητή για εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, όπως δοκιμές εντεταλμένης τιμής Ενεργού και Αέργου Ισχύος (Active and Reactive Power Setpoint Control) κλπ που αφορούν εγκαταστάσεις παραγωγών ΑΠΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου Τ16 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των Δοκιμών, και αφού ο ΔΣΜ έχει, με βάση τα αποτελέσματά τους, πεισθεί ότι αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σωστά και ικανοποιητικά, ορίζει την Ημερομηνία Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του Αιτητή, ενημερώνοντας σχετικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για ενδελεχή ενημέρωση των Αιτητών αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανεξάρτητων Παραγωγών, οι Αιτητές προτρέπονται να μελετήσουν προσεχτικά το Εγχειρίδιο «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής», καθώς επίσης και τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Εγχειρίδιο αυτό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ. Παρόλο ότι αυτό ετοιμάστηκε για Παραγωγούς ΑΠΕ, πλείστα από τα κεφάλαια του Εγχειριδίου ισχύουν και για τους Συμβατικούς Παραγωγούς καθώς και για Πελάτες. Σχετικά Κείμενα/Εγχειρίδια/Έντυπα 1. Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής 2. Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης Αιολικού Πάρκου 3. Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού ή Πελάτη) 4. Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης 5. Εγχειρίδιο «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής» 6. Αίτηση Σύνδεσης 7. Ερωτηματολόγιο (συνοδευτικό της Αίτησης Σύνδεσης) Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 10 Δεκεμβρίου /9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 11-15%. Thin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα ανακοίνωση έχει Τροποποιηθεί από τη ΡΑΕΚ, ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, στις 05/07/2012.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει Τροποποιηθεί από τη ΡΑΕΚ, ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, στις 05/07/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡ ΑΛ ΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤ ΑΣΗ ΜΟ Ν ΑΔ Ω Ν ΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤ Α Η ΡΑΕΚ ανακοινώνει ότι θα παραλαμβάνει αιτσεις για παροχ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Για την εξασφάλιση Άδειας για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Παραγωγής με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 143(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση 4.0.0. (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση 4.0.0. (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2) ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τροποποιητική Έκδοση 4.0.0 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 3.0.2) ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡ ΑΛ ΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤ ΑΣΗ ΜΟ Ν ΑΔ Ω Ν ΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤ Α Η ΡΑΕΚ, σε συνέχεια της ανακοίνωσς της ημερομηνίας 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ () ιαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(Ι) του 2003 8(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LINK 4.1.2.1 A. Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

LINK 4.1.2.1 A. Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LINK 4.1.2.1 A Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου,

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2015 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκόςΌμιλοςΕδαφικής Συνεργασίας

ΕυρωπαϊκόςΌμιλοςΕδαφικής Συνεργασίας ΕυρωπαϊκόςΌμιλοςΕδαφικής Συνεργασίας Κωνσταντία Κωνσταντίνου Γραφείο Προγραμματισμού ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Θεσμικό Πλαίσιο Διαδικασία υποβολής αίτησης για ίδρυσηεοεσμεέδρατηνκύπρο Γνωστοποίηση για την πρόθεση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών ΔΣΜ Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης. v.1.0

Εγχειρίδιο Χρηστών ΔΣΜ Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης. v.1.0 Εγχειρίδιο Χρηστών ΔΣΜ Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης v.1.0 Ιούνιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΔΣΜ... 75 4 EΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Παρακαλώ όπως αποστείλετε το έντυπο : στο Φαξ: 22349555 ή στο Email: n.christfides@frederick.ac.cy ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 3 Α (1/2) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) : Μέρος Α Δήλωση Μελετητή Αρχιτεκτονικής Εργασίας και Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού. Εγώ ο Μελετητής Αρχιτεκτ. Εργασίας... και εγώ ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - NET METERING...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 679 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 Αριθμός 210 Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα