ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η μεθοδολογία που προτείνεται περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμος από στοιχεία που τηρεί στην υπηρεσία, από ζυγίσεις στον ΧΥΤΑ (εφόσον υπάρχει και λειτουργεί) ή άλλες σχετικές μετρήσεις ή εκτιμήσεις σε σχέση με τα αδρανή, κλαδιά δένδρων, απορρίμματα κήπου, μεταχειρισμένα ελαστικά και άλλα ειδικά απόβλητα που πιθανόν συλλέγει. Καταγραφή και της υφιστάμενης ποιοτικής σύστασης των αποβλήτων εφόσον είναι εφικτό, άλλως θα γίνουν προσομοιώσεις με άλλες παρεμφερείς περιοχές. 2. Καταγραφή όλου του βασικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας (πχ. απορριμματοφόρα, μηχανικά σάρωθρα, φορτηγά, JCB, υδροφόρες, πλυντήριο κάδων, κλπ.) καθώς επίσης και του σχετικού εξοπλισμού του αμαξοστασίου (αντλίες καυσίμων, εξοπλισμός συνεργείων, κλπ.). Η καταγραφή θα αφορά βασικά ποσότητες, ηλικία, δυναμικότητα, χωρητικότητα. 3. Προσεγγιστική αποτύπωση σε χάρτη της θέσης των κάδων και υπολογισμό σε EXCEL του αριθμού, του τύπου, της χωρητικότητας, καθώς και της ποιοτικής τους κατάστασης. 4. Καταγραφή των ημερήσιων διαδρομών: απορριμματοφόρων, μηχανικών σαρώθρων, φορτηγών συλλογής ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων, αδρανών. 5. Καταγραφή αριθμού, ηλικίας, ειδικότητας, σχέσης εργασίας (μόνιμοι, εποχιακοί) του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητος, της δ/νσης, τμήματος, γραφείου που ανήκει βάσει του οργανογράμματος του Δήμου και του εγκεκριμένου οργανισμού του. 6. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος οδοκαθαρισμού (μηχανικού, χειρωνακτικού) και του συστήματος συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης. Εντοπισμός ευπαθών σημείων. 7. Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με το προσωπικό της καθαριότητας για τον τρόπο λειτουργίας τους και τον εντοπισμό τυχόν παραπόνων, προβλημάτων. Έλεγχος του ωραρίου λειτουργίας, των αμοιβών, της κατάρτισης των εργαζομένων, καταγραφή τυχόν δυσλειτουργιών μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου (τμήμα προμηθειών, οικονομικά, τεχνική υπηρεσία), του βαθμού τήρησης προληπτικής και προγραμματισμένης συντήρησης, της παλαιότητας του εξοπλισμού, κλπ.. 8. Συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, μεταφόρτωσης και τελικής διάθεσης απορριμμάτων που σχηματικά περιλαμβάνει τα εξής: σύγκριση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης (πχ. χάρτινες σακούλες έναντι των πλαστικών, μεταλλικοί κάδοι έναντι των πλαστικών), των απορριμματοφόρων οπισθίας, πλαγίας και εμπροσθίας φόρτωσης, των σταθμών μεταφόρτωσης μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους καθώς επίσης και των αντίστοιχων δεδομένων για τη διάθεση. 9. Αναλυτική καταγραφή των προϋπολογισμών για εργασίες καθαριότητος και διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε συνδυασμό με τα ύψη των ανταποδοτικών τελών της τελευταίας πενταετίας. Συγκεκριμένα, λήψη στοιχείων από το λογιστήριο ή την υπηρεσία καθαριότητος και διαχωρισμός των κονδυλίων που αφορούν εργασίες που δε σχετίζονται με τη ΔΣΑ όπως:

3 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συντήρηση δημοτικής οδοποιίας, μεταφορές και γενικά εργασίες ξένες προς τη ΔΣΑ. 10. Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS). Συλλογή υπαρχόντων χαρτών (πολεοδομικών) και σε συνεργασία με την υπηρεσία καθορισμό των στοιχείων που θα ήθελε να αποτυπωθούν και διαμόρφωση σχετικής πρότασης κόστους κατάρτισης GIS. 11. Διερεύνηση και αποτύπωση όλων των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία όπως π.χ. θέματα αδειοδότησης για τη συλλογή των αστικών αποβλήτων, διαχείρισης των Βιοαποδομήσιμων αποβλήτων κ.α Προσδιορισμό της θέσης του Δήμου αναφορικά με τη διαχείριση των ειδικών αποβλήτων (μπαταρίες, συσσωρευτές, αδρανή απόβλητα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταχειρισμένα ελαστικά, συσκευασίες) που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου και των αντιστοίχων Προεδρικών Διαταγμάτων περί εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης κλπ.. Αποτύπωση των υποχρεώσεων συμμετοχής του Δήμου σε συλλογικά ή ατομικά ΣΕΔ, των δυνητικών συνεργασιών και της πολιτικής του ως προς τις προγραμματιζόμενες προμήθειες εξοπλισμού που θα είναι συνάρτηση με τον βαθμό συμμετοχής του στη διαχείριση των παραπάνω αναφερόμενων ειδικών αποβλήτων. 13. Αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού καθαριότητος με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν τόσο από την κοινοτική όσο και από την εθνική νομοθεσία ώστε να καταστεί λειτουργικός και να καλύπτει τις υποχρεώσεις των πολιτών και του Δήμου. Κατάρτιση πίνακα κριτηρίων χωροθέτησης των κάδων, που αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο σημείο τριβών πολιτών και Δήμου και καθορισμός της συμβολής της Δημοτικής Αστυνομίας στην εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητος της πόλης. 14. Καθορισμός, σε πρώτη φάση, ζωνών προτεραιότητας και, σε συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας, τεχνικών προδιαγραφών καθαριότητος ανά ζώνη με στόχο την επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας, χρόνου αποκατάστασης της καθαριότητος κλπ. και βαθμολόγηση των σχετικών παραμέτρων έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο Δήμος, με δειγματοληπτική φωτογραφική μεθοδολογία, να λέει ότι το σύνολο της έκτασής του, τμήμα αυτής ή ακόμη και κάποια μικρή οδός «είναι τόσο τοις εκατό καθαρή». Στη συνέχεια θα μπορούσε η μέθοδος να προταθεί στο αρμόδιο Υπουργείο για νομοθέτηση «τεχνικών προδιαγραφών καθαριότητας», κάτι που δεν υφίστανται μέχρι σήμερα. 15. Σύνταξη πίνακα δεικτών επίδοσης καθαριότητας, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο μέτρησης δεικτών επίδοσης στο πλαίσιο της μέτρησης της απόδοσης των υπηρεσιών ΟΤΑ, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τη νέα νομοθεσία. 16. Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικού κέντρου ελέγχου στόλου απορριμματοφόρων (fleet management) στο Δήμο, όπου μέσω τηλεματικής θα παρακολουθείται η θέση των απορριμματοφόρων ανά πάσα στιγμή και θα μετρώνται οι χρόνοι συλλογής - μεταφοράς με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδρομών των απορριμματοφόρων. Το σύστημα επικοινωνίας και διαχείρισης στόλου οχημάτων, στoχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσιακής δράσης των οχημάτων και στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, με την ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

4 Στη Διεύθυνση Καθαριότητας εξετάζεται κατά πόσο συμφέρει να λειτουργεί σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και διαχείρισης στόλου οχημάτων, το οποίο αρχικά θα τοποθετηθεί σε ένα μικρό αριθμό από οχήματα διαφόρων τύπων, με δυνατότητα καταγραφής στοιχείων όπως π.χ. δρομολόγια, όρια ταχύτητας, καταγραφή κάδων, κλπ.. Ο Δήμος αξιολογώντας τη χρησιμότητα του συστήματος, με το πέρας της ετήσιας χρήσης του, θα προχωρήσει ή όχι στην εφαρμογή του στο σύνολο των υπηρεσιακών λειτουργιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Το «νέο σύστημα επικοινωνίας και διαχείρισης στόλου οχημάτων» είναι ένα αυτόματο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου της κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο (online), στηριζόμενο στις τεχνολογίες του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού GPS (Global Positioning System), τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων TETRA (Trans-European Trunked RAdio) με τυποποίηση από το ETSI (Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης), που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα των Ιδιωτικών Ραδιοεπικοινωνιών, με τα πλεονεκτήματα της Κινητής Τηλεφωνίας και των Υπηρεσιών Μετάδοσης δεδομένων (on-line) με χαμηλό κόστος επικοινωνίας (χωρίς χρέωση οι κλήσεις εντός των ομάδων, οι κλήσεις ανάγκης και η αποστολή των προκαθορισμένων μηνυμάτων), σε συνδυασμό με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Το σύστημα TETRA σήμερα εφαρμόζεται ήδη στον στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ''Ελευθέριος Βενιζέλος'', στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και στην Αττική Οδό. Το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού GPS (Global Positioning System) αποτελεί παγκοσμίως ένα δοκιμασμένο σύστημα εντοπισμού αντικειμένων και σημείων στη γεωγραφική διάσταση. Η μεταφορά των δεδομένων από τα οχήματα προς το κέντρο μέσο δικτύου TETRA, εξασφαλίζει την ταχύτατη και ασφαλή μετάδοσή τους, με το χαμηλότερο κόστος. Η ψηφιακή φωνητική επικοινωνία του στόλου οχημάτων με το κέντρο επιχειρήσεων, το γραφείο κίνησης, τα εποπτικά όργανα και τα υπόλοιπα μέρη της Διεύθυνσης Καθαριότητας μέσω δικτύου TETRA, εξασφαλίζει ταχύτατο και ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, με το χαμηλότερο κόστος και τη μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχοντας κρυπτοφωνημένη επικοινωνία. Η χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών επιτρέπει τη σύνδεση του συστήματος με τη γεωγραφική διάσταση (εντοπισμός οχημάτων επί χάρτου), αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του Δήμου στο χώρο. 17. Σύνταξη των κάτωθι οδηγών α) Πρότυπου οδηγού διαχείρισης κάδων, που θα περιέχει παραμέτρους που επηρεάζουν τη χωροθέτηση των κάδων, θέματα οργάνωσης της διαχείρισης τους, δημιουργίας μητρώου κάδων, κριτήρια χωροθέτησης τους, ζητήματα συμπεριφοράς των πολιτών σχετικά με τους κάδους, Ευρωπαικά Πρότυπα. β) Πρότυπου οδηγού για οργάνωση εκστρατείας καθαριότητος από ανεξέλεγκτες απορρίψεις, που θα περιλαμβάνει μία κωδικοποίηση των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος για να υλοποιήσει «ημέρες καθαριότητος» με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε συνδυασμό και με τις τουριστικές περιόδους. γ) Με δεδομένες και τις υποχρεώσεις της χώρας μας για μείωση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων σε συνδυασμό με την καθαριότητα του Δήμου, πρότυπου οδηγού για τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που παράγονται από πιτσαρίες, φούρνους, σουβλατζίδικα, ταχείας εξυπηρέτησης εστιατόρια, supermarkets κλπ.. δ) Πρότυπου οδηγού για μείωση του απορριπτόμενου χαρτιού από τα γραφεία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και οδηγίες για μείωση

5 του χαρτιού που παράγεται κατά τη χρήση φωτοτυπικών μηχανημάτων, τη διαδικασία αναγγελίας κοινοποίησης εγγράφων, τη λειτουργία Η/Υ. ε) Πρότυπου πρακτικού οδηγού για την ασφάλεια των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων στον τομέα της καθαριότητας, κυρίως κατά τη συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει οδηγίες που αναδεικνύονται μέσα από εμπειρίες τόσο στον ελληνικό όσο και στον Διεθνή χώρο. στ) Καταλόγων που θα περιλαμβάνουν Την υφιστάμενη μέχρι σήμερα εθνική (Νόμοι, Π.Δ/τα, Αποφάσεις) και κοινοτική νομοθεσία (οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς) που σχετίζεται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Την υφιστάμενη νομοθεσία που σχετίζεται με την καθαριότητα. Την υφιστάμενη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην ΔΣΑ. Τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ στη ΔΣΑ και τις αναμενόμενες εξελίξεις στον τομέα. 18. Διερεύνηση των εναλλακτικών συστημάτων χρηματοδότησης δανεισμού για την προμήθεια εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητος (κύρια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με Leasing). 19. Καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, από διεθνείς και από ελληνικές εμπειρίες, εστιαζόμενες κυρίως στα χαρακτηριστικά του Δήμου, ώστε να μπορεί ο Δήμος να πάρει μελλοντικές αποφάσεις. 20. Κατάρτιση προγράμματος επιμόρφωσης του προσωπικού υπό τη μορφή θεματικών ενοτήτων για τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού. 21. Χορήγηση, για ένα έτος, τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την παραγόμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία (ενημέρωση επί της παραγόμενης νομοθεσίας) καθώς και on-line συμβουλευτική υποστήριξη επί θεμάτων που απασχολούν την υπηρεσία μέσω του διαδικτύου. 22. Τέλος, σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος σχεδίου δράσης που θα εξειδικεύει τις παραπάνω δράσεις σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις, κόστος και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους με σκοπό τη σταδιακή και με σταθερό ρυθμό βελτίωση των συνθηκών καθαριότητας στον Δήμο, ώστε να γίνει σε μία πενταετία «ένας από τους καθαρότερους δήμους της χώρας».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα