Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης"

Transcript

1

2 ΕναταξίδιστουςΠαξούς ΠάβλοςΧαμπίδης «ΕναταξίδιστουςΠαξούς»είναιτοβιβλίοτουΑθηναίουκαλλιτέχνηΠάβλου Χαμπίδη,με83υδατογραφίεςτωνΠαξών.ΚυκλοφόρησετονΙούλιοτου2014σε έκδοσητηςchrisboïcosfinearts. ΤοβιβλίοπρολογίζειοδήμαρχοςΠαξών( )ΣπύροςΜπογδάνοςκαθώς καιηκατερίνακοσκινά,πρόεδροςτουκρατικούμουσείουσύγχρονηςτέχνης,με κείμενότηςγιατονκαλλιτέχνη.οσχεδιασμόςκαιηεπιμέλειατηςέκδοσηςέγινε απότονjeanlemoalστοπαρίσικαιτηνlthadvertisingστηναθήνα. ΟιΠαξοίείναιένααπόταπιοόμορφακαιγραφικάελληνικάνησιάκαιηέκδοση ενόςεικονογραφημένουβιβλίουγιατονησίπραγματοποιείταιγιαπρώτηφορά μετάτο1887(!)καιτηναποτύπωσήτουστασχέδιατουαυστριακούαρχιδούκα LudwigSalvator. ΗεπίσημηπρώτηπαρουσίασητουβιβλίουθαγίνειστηΔημοτικήΠινακοθήκη ΠαξώνστοΛογγότηνΚυριακή3Αυγούστου μμπαρουσίατου καλλιτέχνη,οοποίοςθαυπογράψειτααντίτυπατουβιβλίουτου.στονίδιοχώρο θαεκτεθούνοιπρωτότυπεςακουαρέλεςτηςσειράς«εναταξίδιστουςπαξούς» απότις3αυγούστουωςτις7σεπτεμβρίου2014. ΗChrisBoïcosFineArtsείναιαίθουσατέχνηςμεέδραστουςΠαξούςκαιτοΠαρίσι. ΟΧριστόφοροςΜπόικος,ιδρυτήςκαιδιευθύνωντηνChrisBoïcosFineArts, αποτέλεσεδιευθυντήςτηςgaleriebeckelodilleboïcos( ).Απότο1994 ωςσήμεραέχειεπιμεληθείπολυάριθμεςεκθέσειςσύγχρονηςτέχνηςσειδιωτικούς καιδημόσιουςχώρουςτέχνηςστηγαλλία,μ.βρετανία,ελλάδακαιη.π.α.διδάσκει ωςκαθηγητήςιστορίαςτηςτέχνηςσταπαραρτήματαπουδιατηρείησχολή ΚαλώνΤεχνώντουΠαρισιούσταπανεπιστήμια:UniversityofCalifornia, UniversityofSouthernCalifornia,UniversityofWisconsin,UniversityofDelaware.

3 ΠάβλοςΧαμπίδης Το2004οΠάβλοςΧαμπίδηςολοκλήρωσετοταξιδιωτικόσημειωματάριοτηςΑθήνας «Carnetdevoyaged'Athenes»γιατηνLouisVuitton,έναάλμπουμυδατογραφιών τηςελληνικήςπρωτεύουσαςπροορισμένογιατουςπελάτεςτουπαριζιάνικουοίκου ειδώνταξιδίου,στα300πολυτελήκαταστήματάτουανάτονκόσμο.ηομολογουμένως μεγάληεπιτυχίααυτούτουβιβλίουοδήγησετονκαλλιτέχνηστηνενασχόλησήτουως «ακουαρελίστας»τουδιεθνούςαστικούτοπίου. ΑκολούθησανέναβιβλίομευδατογραφίεςτηςΠρέβεζας,κάποιασχέδιαμεακουαρέλες τηςαίγινας,μετάτηςκηφισιάςκαιτώρατωνπαξών,καθώςκαιμεγάλωνευρωπαϊκών πόλεωνόπωςτοπαρίσι,οιβρυξέλλεςκαιηκωνσταντινούπολη. Οκαλλιτέχνης«πιάνει»μ έναφευγαλέοτρόπογνωστέςτοποθεσίεςαυτώντωνπόλεων, αλλάκαιπιοκρυφέςπτυχέςτουαστικούτουςτοπίου.σανέναςκάπωςαφηρημένος περαστικόςμεβιαστικόβήμα,οχαμπίδηςπεριστασιακάκοντοστέκεται,παρατηρείκαι σκιτσάρειμιαγραφικήγωνιά,μιακορνίζα,μιαλάμπαδρόμου,τηνείσοδοτουμετρόή ένανλουόμενοπουδιαβάζειστηνακροθαλασσιά,καιύστερασυνεχίζειτοδρόμοτου. ΟΧαμπίδηςσχεδιάζειinsitu,μεσινικήμελάνικαιστησυνέχειαβάζειτοχρώμαμε ηρεμίαστοεργαστήριότου.οιολοκληρωμένεςακουαρέλεςτουδιατηρούντηναρχική φευγαλέαεντύπωσηκαιέχουνένατόνογοητευτικήςελαφρότητας.είναιδιαποτισμένες μεχιούμορκαιτηνοφθαλμοφανήέφεσητουπεριπλανώμενουκαλλιτέχνηπροςτις αρχιτεκτονικέςλεπτομέρειεςκαιτις«προσόψεις»τηςμεγαλούπολης,τιςοποίες συναντάστιςδιαδρομέςτου.αυτήηελαφρότητα,ηοποίαενισχύεταιαπότηννευρική τουγραμμήκαιτηνδιαφάνειατηςακουαρέλας,είναιένασπάνιοστοιχείοστομάλλον βαρύπεριβάλλοντηςσύγχρονηςτέχνης.θυμίζειτασχέδιαπόλεωνκαλλιτεχνώντου 19ουαιώνα,όπωςοConstantinGuys,αλλάκαιταπερίφημαεξώφυλλατουπεριοδικού NewYorker,καιδηαυτάτουSaoulSteinberg.Ηχιουμοριστικήαντιμετώπισητων προσώπωνστοαστικόπεριβάλλοντουςσυγγενεύεικαιμετακλασσικάσχέδιατου γάλλουεικονογράφουsempé.

4 ΠάβλοςΧαμπίδης Έναςζωγράφος περιηγητήςτου21 ου αιώνα (ΚείμενοτηςΚατερίναςΚοσκινά,ΠροέδρουτουΔΣτουΚΜΣΤ Ιούνιος2014) ΤονΠαύλοΧαμπίδημουτονγνώρισεοΑλέκοςΦασιανόςτηνδεκαετίατου 80στοΠαρίσι. Μουέκανεεντύπωσηοανοιχτόκαρδοςαυτόςέλληναςζωγράφοςπουενώέμοιαζεμάλλονμε λατινοαμερικανό,τονφωνάζαμε,λόγωτηςδιπλήςτουυπηκοότητας,«σουηδό».αρχίσαμενα κάνουμεπαρέακαιτονγνώρισαμετησειράμουσεφίλους,μεταξύτωνοποίωνήτανο συνάδελφοςκαισύντροφοςπαιδιόθεναπότακαλοκαίριαστουςπαξούς,χριστόφορος Μπόικος.Ηγνωριμίατουςεξελίχθηκεσεσυνεργασίακαιφιλία. ΈχωακόμηκάποιασχέδιάτουΠαύλουαυτήςτηςεποχής.Ταχρόνιαπέρασαν,οιδρόμοιμας απομακρύνθηκανκαιμετάαπόκαιρό,μέσωτουχριστόφορου,ξαναείδαδουλειάτου.ταπαλιά τουέργα,επηρεασμένααπότακραταιάζωγραφικάρεύματατηςδεκαετίαςτου 80,ιδιαίτερα αυτότης«άγριας»ζωγραφικής,πόροναπέχουναπότις«ευαίσθητες»σημερινέςυδατογραφίες καιτασκίτσατου.τίποτε,εκτόςίσωςαπότηνταχύτητακαιτηνμαεστρίατουσκαριφήματος, δενμαρτυράότιτασημερινάείναικαιαυτάδημιουργήματατουίδιουκαλλιτέχνη.τοέντονο, παχύσχέδιοέχειαντικατασταθείαπόφίνες,σχεδόνεγχάρακτες,γραμμέςπουσυνθέτουν υπαινικτικάπλήρειςεικόνεςκαι«πάγωνουν»στιγμιότυπα,σανφωτογραφικάκαρέτοπίων, αστικώνκαιυπαίθριων.ταγαιώδηχρώματαέχουνδώσειτηθέσητουςσεευαίσθητες χρωματικέςδιαφάνειεςπουαξιοποιούνμετονκαλύτεροτρόποτοάθικτοτμήματου υπόλευκου,ειδικούγιαυδατογραφίες,χαρτιού. ΟΠαύλοςΧαμπίδηςέχειεξελιχθείσεένασύγχρονοπεριηγητή ζωγράφοπουκαταγράφειμε μεθοδικότητα,συνέπειακαιδεξιοτεχνία,όχιμόνογοητευτικέςαρχιτεκτονικέςλεπτομέρειες καιανεκδοτολογικά,τρυφερά,ανθρώπιναστιγμιότυπατηςκαθημερινήςζωήςενόςτόπου, αλλάπουμεταφέρειταυτόχρονατημοναδική,ειδοποιόατμόσφαιράτουκαιταιδιαίτερα χαρακτηριστικάτου,γεωγραφικάκαικοινωνικά.αυτόπροϋποθέτει,πέρααπόκαλλιτεχνική επάρκειαγιατηναπόδοσητουφωτός,τουχρώματοςήτωνεπιμέρουςσυστατικώνστοιχείων καιμιασυναισθηματικάεδραιωμένησχέση.αυτήνπουέχειοίδιοςαναπτύξειμετο συγκεκριμένοτόπο. ΗπεριήγησηκαιηζωγραφικήαπαθανάτισητηςΕλλάδας,σεμιαεποχήπουτίποτεκοινόδεν έχειμεταμέσατου19 ου αιώνα,ότανητοπιογραφίαεξυπηρετούσετηγνωριμίαμεμια νεοσύστατηχώραμεένδοξοπαρελθόν,αρχαιολογικόπλούτο,ομορφιάτοπίουκαιαναφοράσε κοινέςαπαρχέςκαιαξίες.ητοπιογραφίατον21 ο αιώνακαιμάλισταμεχρήσητης υδατογραφίαςκαιτουσχεδίου,πρέπειναείναιταυτόχρονασυνειδητή«αναχρονιστική» επιλογήκαιπροσωπικήαπόλαυσηπουοδηγούντονκαλλιτέχνηστησύστασηενόςκλασικού ταξιδιωτικούημερολογίου.ηαισθητικήκαικαλλιτεχνικήτουαξίαδενοφείλεταιστοοξύμωρο μιαςάρτιαςκαιευαίσθητηςαπόδοσης«φωτογραφικών»στιγμιότυπωνμετηνπλέονγνωστή καιπαραδοσιακήεικαστικήτεχνικήστηνεποχήτηςψηφιακήςαπεικόνισης,αλλάκυρίωςστην ιχνηλάτησητουδιαχρονικούπροσώπουτηςελληνικήςενδοχώρας,μετηνεντυπωσιακή ποικιλίατοπίων,αρχιτεκτονικήςκαικοινωνιολογικώνμονάδωνκαιστηναπτή,χειρονομιακή απόδοσήτου. Ένατέτοιοταξιδιωτικόημερολόγιοδενπρέπειεπ ουδενίναειδωθείωςένακαλαίσθητο τουριστικόοδοιπορικό,αλλάωςανθολόγημααυθεντικώντοπικώνπολιτισμικώνστοιχείων πουάφησεαλώβηταησαρωτική,μαζικήτουριστικήλαίλαπα. Παύλο,σεκαλωσορίζουμεκαισεευχαριστούμεπουπλησίασεςμεαυτόντοντρόποτοντόπο μας.

5 ΣταλάδιατουοΧαμπίδηςσυχνάαναπαριστάτησυμβολικήφιγούραενόςνέουάνδρα, γυμνούήσπανιότεραντυμένου,όμωςπάντοτεσεκατάμέτωποστάσηώστενα προσομοιάζειένασύγχρονοκούρο,σεδιάφορεςσυνθέσειςμεζώακαιφρούτατης αρχαίαςελληνικήςυπαίθρου.η μεαρχέγονοτρόποκαιμεσογειακάχρώματα(ώχρες, σέπιακαικεραμιδί) απόδοσηαυτώντωνχαρακτήρων,τουςκάνειναμοιάζουνμε μακρινούςαπογόνουςβυζαντινώνφιγούρων,τωνπροτύπωντουπικάσοήσύγχρονων ελλήνωνζωγράφωνόπωςτουγιάννητσαρούχη. Ενίοτεονειρώδη,πότε πότεμέσασεπόνο,πάνταόμωςμετρυφερότητακαιμελαγχολία, ακολουθούντονκαλλιτέχνηαπότηναρχήτηςκαριέραςτου,προσδιορίζονταςτα διάφοραστάδια,τηνψυχικήτουδιάθεση,τηνεξέλιξηκαιτησυνέχειατηςκαλλιτεχνικής τουδιαδρομής. ΕναταξίδιστουςΠαξούς ΠάβλοςΧαμπίδης Tοβιβλίο,καθώςκαιμίαεπιλογήυδατογραφιώναπόαυτό,είναιδιαθέσιμαπρος αποθήκευση,εδώ: Γιαεπιλεγμένεςυδατογραφίεςαπότοβιβλίοσεμεγαλύτερηανάλυση,κατάλληλεςπρος δημοσίευση,παρακαλώεπικοινωνείστεμετονχριστόφορομπόικοκαιτηνσοφίακουβά στα: (0)

6 ΠάβλοςΧαμπίδης ΟΠάβλοςΧαμπίδηςγεννήθηκετο1957στηΘεσσαλονίκη.ΈζησεστηΣουηδίααπότο1976, όπουσπούδασειστορίατηςτέχνηςκαιφιλοσοφίαστοπανεπιστήμιοτηςλουντ(lund). Παράλληλαπαρακολούθησεκύκλουςσπουδώνγιακλασικέςκαισύγχρονεςτεχνικές χαρακτικής.οιπρώτεςτουεκθέσειςήτανμεσχέδιασινικήςμελάνηςκαιγιαπολλάχρόνια συνεργάστηκεμετονημερήσιοτύποως cartoonist. Απότο1981έωςτο1984ταξίδεψεεντατικάστηνΕυρώπηκαιέζησεκατάδιαστήματαστο τότε ΔυτικόΒερολίνο,τοοποίοκαιεπέδρασεκαταλυτικάστηναισθητικήκαιγενικότερα καλλιτεχνικάτουδιαμόρφωση.απότο1985αφιερώθηκεστηνζωγραφικήκαιμέχριτο 2001έζησεστοΤόκυο,τοΠαρίσι,τηΓενεύηκαιστιςΒρυξέλλες.Έχειεπιμεληθείεξώφυλλα λογοτεχνικώνεκδόσεωνκαισχέδιάτουέχουνδημοσιευτείσεεπιθεωρήσειςστηνελλάδα, τηνγαλλίακαιστηνγερμανία.το2004παρουσιάστηκεστοίδρυμαμείζονοςελληνισμούτο σημειωματάριοτηςlouisvuittonγιατηναθήνα,τοοποίοαποτελείταιαπό117σχέδιάτου. Απότο2001ζεικαιεργάζεταιστηνΑθήνακαιστιςΒρυξέλλες.Έργατουβρίσκονταισε ιδιωτικέςσυλλογέςκαθώςκαισειδιωτικέςκαιδημόσιεςπινακοθήκες. Ατομικέςεκθέσεις: 2014 ΕναταξίδιστουςΠαξούς,ΔημοτικήΠινακοθήκηΠαξών,Λογγός,Παξοί 2012 ΣχέδιατηςΚηφισιάς,ΊδρυμαΕικαστικώνΤεχνώνΤσιχριτζή,Κηφισιά 2011 ΣημειώσειςΑιγίνης,ΙστορικόκαιΛαογραφικόΜουσείο,Αίγινα ΜικράΑθηναϊκά,GalleryGenesis,Αθήνα ΠερπατώνταςστηνΠρέβεζα,ΠινακοθήκηΣπαρτιώτη,Πρέβεζα 2010 EspacePériple,Βρυξέλλες Αθήνα Βρυξέλλες Παρίσι,ΙανόςArtSpace,Αθήνα 2009 TheGalleryT.Kambani,Βούλα,Αθήνα 2008 Bastille Kerameikos,GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι EspacePériple,Brussels,Βέλγιο 2007 TAGG,Αθήνα 2006 LeonKeuninckx,GrandRechain,Βέλγιο CastellodiGaleazza,Μπολόνια,Ιταλία 2005AquarellesduCarnetd AthènesdeLouisVuitton,Arphil&GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι ΓκαλερίΖΜ,Θεσσαλονίκη ΤοΜήλο,Αθήνα 2004 ΠαρουσίασηστοΊδρυμαΜείζονοςΕλληνισμούτου ΤαξιδιωτικούΣημειωματαρίου τηςlouisvuitton,με117σχέδια,αφιερωμένοστηνπόλητωναθηνών 2004 EspacePériple,Βρυξέλλες 2003 GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι

7 2003 InfopuntEuropavandeProvincie,Αμβέρσα,Βέλγιο 2002PalazzoMontefano,Bologna,Italy. SpringExhibition,ΚέντροΤέχνηςΧ,Λάρισσα 2000GalleryZ.M.,Θεσσαλονίκη PavlosHabidis EmmanuelleMellot,GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι 1999 TitaniumGallery,Αθήνα 1998 PalazzoMontefano,Μπολόνια GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι 1995 ΑίθουσαΤέχνηςΠαρατηρητής,Θεσσαλονίκη 1994 StalkeGallery,Κοπεγχάγη 1993 NishiazabuAsaclothGallery,Τόκυο 1991 NishiazabuAsaclothGallery,Τόκυο 1990 SeibuIkebukuroGallery,Τόκυο SEIBUIkebukuroGallery,Τόκυο 1989 BistbornoGallery,Μαλμοε,Σουηδία 1987 ΓκαλερίΥδροχόος,Αθήνα 1979 GalleriClemens,Λουντ,Σουηδία Ομαδικέςεκθέσεις: 2014 Παξοί Τοπία&ΜύθοιII,ChrisBoïcosFineArts,Παξοί ΠαυσανίουΕλλάδοςΠεριήγησις,ΙανόςArtSpace,Αθήνα Ridersonthestorm,GalleryGenesis,Αθήνα 2013 Παξοί Τοπία&Μύθοι,ChrisBoïcosFineArts,Παξοί 13αΚΑΒΑΦΕΙΑ,GeziraArtCenter,Κάιρο,Αίγυπτος Θεσμοφόρια,ΜουσείοΑκροπόλεως Ineverpromisedyouarosegarden,ΓκαλερίGenesis,Αθήνα ΚΑΒΑΦΗΣ,ΙανόςArtSpace,Αθήνα BlackandWhiteDreams,HaniaArt,Χανιά,Κρήτη TheGazeofNarcissus,HaniaArt,Χανιά,Κρήτη TheClarkLawrenceCollection,CasadelMantegna,Mantova,Ιταλία 2012Passages,GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι ΣΜΥΡΝΗ:90επιστολικάδελτάρια,ΙανόςArtSpace,Αθήνα ΣάββατοστηνΑθήνα,GalleryGenesis,Αθήνα HumanResources,Genesisgallery,Αθήνα Tobe...HommagetoWilliamShakespeare,ΙανόςArtSpace,Αθήνa KaplanonArtSpace,Αθήνα Οινοποιείο,LemosCenter,Αθήνα 2011 ΑλέξανδροςΠαπαδιαμάντης,Πολιτιστικόκέντρο Μελίνα,Αθήνα 2010 ΑνθρώπιναΜέτρα,Πολιτιστικόκέντρο Μελίνα,Αθήνα ΙστορικόκαιΛαογραφικόΜουσείο,Αθήνα ΙχνηλατώνταςτηνΚωνσταντινούπολη,Χάλκη,Κωνσταντινούπολη,Αθήνα Μπρίνιες2010 Τέχνηστοαγρόκτημα,ΚρανίδιΑργολίδος ΓκαλερίτηςΈρσης,Αθήνα 2009GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι ErosetThanatosGalerieChantalBamberger,Strasbourg,France. ΓκαλερίτηςΈρσης,Αθήνα ΙΑΝΟΣΑΙΘΟΥΣΑΤΕΧΝΗΣ,εικαστικόαφιέρωμαστονποιητήΚ.Γ.Καρυωτάκη,Αθήνα 2008 GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι 2007 TAGG,Αθήνα P37Gallery,Αθήνα 2006SacreduPrintempsGalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι 2005 LeonKeuninckx,GrandRechain,Βέλγιο ΚέντροΤέχνηςΧ,Λάρισα 2004NaturesMortesGalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι

8 2003 ΓκαλερίΓιαγιάννος,Μύκονος GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι InfopuntEuropavandeProvincie,Αμβέρσα,Βέλγιο 2002SpringExhibition,ΚέντροΤέχνηςΧ,Λάρισσα Nus,GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι ΓκαλερίΓιαγιάννος,Αθήνα BellStudio,Inc.,Σικάγο 2001GalerieLéonKeuninckx,Grand Rechain,Βέλγιο WorksonPaper,JenniferNorbackFineArt,Σικάγο 1999 EuropeanParliament,Στρασβούργο GalerieLéonKeuninckx,Grand Rechain,Βέλγιο GalerieStalke,Κοπεγχάγη GalerieduPont Neuf,Βρυξέλλες WorksonPaper,GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι 1998GalerieLéonKeuninckx,Grand Rechain,Βέλγιο 1997Lecorpsetl âme LeNu,GalerieCornette Pajarin,Παρίσι ΑίθουσαΤέχνηςΠαρατηρητής,Θεσσαλονίκη 1996 ToftGallery,Παρίσι StalkeGallery,Κοπεγχάγη 1994 GreekPaintersinParis,Maisondel Europe,Παρίσι SwedishArtAssociation,Παρίσι 1992 SwedishArtAssociation,Παρίσι 1991 SAGA,GalleryZaar Johansson,Παρίσι TornvallGallery,Στοκχόλμη NalepaGallery,Βερολίνο 1990 StalkeGallery,Κοπεγχάγη 1989 GalerieEst,Παρίσι 1988 TrosaKvarn,Trosa,Σουηδία 1978ClemensGallery,Λουντ,Σουηδία MalmöKonsthall,Μάλμοε,Σουηδία ChristoforosBoïkos Gaios,Paxos49082Greece boulevardSaint Martin 75010Paris,France +33(0)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), έχει τη δική του ιδιαίτερη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ και ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ και ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ο μαθητής Λεόντιος Κοτρόπουλος συνέβαλε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου η μαθήτρια του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης Κουκούλα Παρασκευή συνέβαλε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου η μαθήτρια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 1η μέρα: 25 Αυγούστου 2013 ΑΘΗΝΑ- ΠΡΑΓΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων, την Πράγα. Ακολουθεί πεζή ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 6 9/6/14 ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜΠΗ ΤΡΕΝΟ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΞΑΝΘΗ ΔΡΑΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:ΑΘΗΝΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΚΑΒΑΛΑ:Στις 8:30π.μ αναχώρηση από τα γραφεία μας. Με στάσεις στη διαδρομή θα φτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία-

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Αρχαίο Θέατρο : Ιστορία και Παράσταση» (Συγκροτήθηκε στην 4 η / 8-12-2009 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παραγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 1 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησε την λειτουργία της η 1η εικαστική έκθεση των μελών του συλλόγου Τρικαλινών ζωγράφων στην πόλη μας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου.

Ξεκίνησε την λειτουργία της η 1η εικαστική έκθεση των μελών του συλλόγου Τρικαλινών ζωγράφων στην πόλη μας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου. Ξεκίνησε την λειτουργία της η 1η εικαστική έκθεση των μελών του συλλόγου Τρικαλινών ζωγράφων στην πόλη μας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου. Η έκθεση λειτουργεί στην αίθουσα "Νίτσα Λιάπη", όπισθεν

Διαβάστε περισσότερα

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012)

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) Η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 1917 και έζησε στο Παλαιό Φάληρο, όπου ολοκλήρωσε τον ενδεκαετή, τότε, κΰκλο των εγκυκλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385

ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385 ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 385 386 ΠΗΓΕΣ 1. Ανέκδοτες Αρχειακές Πηγές και Μαρτυρίες 1.1. Αρχεία και Φάκελοι ανέκδοτων εγγράφων Tοπικό Αρχείο Δήμου Ελυμνίων (ΤΑΛ): Φάκελος: Μεταλλεία Ορυχεία: Υποφάκελοι: Φ. 6 (1852-1884)

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΙΘΑΡΑ Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2014

ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΙΘΑΡΑ Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2014 ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΙΘΑΡΑ Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2014 Κείµενο & φωτογραφίες: Πέτρος Μουστάκας Για το διαδικτυακό περιοδικό TaR (http://www.tar.gr) - Μάιος 2014 Το τριήµερο 9-11 Μαΐου, η πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Σ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ.Σ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Πρόεδρος Ημερίδας: Ι.Ματαλλιωτάκης Επίτιμοι Πρόεδροι Ημερίδας: Διετελέσαντες Διευθυντές Μ/Γ Κλινικής ΒΠΓΝΗ ( Γ.Μαράκης, Ι.Παχάκης, Γ.Κουβίδης, Ι.Στρατάκης, Α.Χναράκης) Δ.Σ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ REINIGUNGSGESELLSCHAFT (ντούο καλλιτεχνών, Henrik Mayer γεν. 1971 & Martin Keil γεν. 1968, Γερμανία) Risk Society Κοινωνία του Ρίσκου Προβολή και επίπεδη οθόνη 26: 15 λεπτά, HDV

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:http://www.reginamare.gr

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:http://www.reginamare.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΙΝΑ 16 - ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2005 Τηλ. 361.21.67, 361.21.04 ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ Συνάδελφοι, Η Εφορία µε τη συνεργασία της Γ.Σ.Ε.Ε. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις οργανωµένων εκδροµών εξωτερικού Ιανουάριος Μάρτιος & Καθαρά ευτέρα 2012

Προτάσεις οργανωµένων εκδροµών εξωτερικού Ιανουάριος Μάρτιος & Καθαρά ευτέρα 2012 Προτάσεις οργανωµένων εκδροµών εξωτερικού Ιανουάριος Μάρτιος & Καθαρά ευτέρα 2012 Αεροπορικές Εκδροµές Κωνσταντινούπολη, 3, 4 & 5 ηµέρες Καθηµερινές αναχωρήσεις Τιµή κατ άτοµο: από 255 Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε περισσότερα

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr.

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Καμία μπάντα δεν επηρέασε ποτέ την ποπ κουλτούρα όπως οι Beatles. Για πολλούς, η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν τον 20 ο αιώνα. Ενσάρκωναν απόλυτα το στυλ των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Γλωσσικά μοντέλα μορφολογικά περίπλοκων γλωσσών» Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα