Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης"

Transcript

1

2 ΕναταξίδιστουςΠαξούς ΠάβλοςΧαμπίδης «ΕναταξίδιστουςΠαξούς»είναιτοβιβλίοτουΑθηναίουκαλλιτέχνηΠάβλου Χαμπίδη,με83υδατογραφίεςτωνΠαξών.ΚυκλοφόρησετονΙούλιοτου2014σε έκδοσητηςchrisboïcosfinearts. ΤοβιβλίοπρολογίζειοδήμαρχοςΠαξών( )ΣπύροςΜπογδάνοςκαθώς καιηκατερίνακοσκινά,πρόεδροςτουκρατικούμουσείουσύγχρονηςτέχνης,με κείμενότηςγιατονκαλλιτέχνη.οσχεδιασμόςκαιηεπιμέλειατηςέκδοσηςέγινε απότονjeanlemoalστοπαρίσικαιτηνlthadvertisingστηναθήνα. ΟιΠαξοίείναιένααπόταπιοόμορφακαιγραφικάελληνικάνησιάκαιηέκδοση ενόςεικονογραφημένουβιβλίουγιατονησίπραγματοποιείταιγιαπρώτηφορά μετάτο1887(!)καιτηναποτύπωσήτουστασχέδιατουαυστριακούαρχιδούκα LudwigSalvator. ΗεπίσημηπρώτηπαρουσίασητουβιβλίουθαγίνειστηΔημοτικήΠινακοθήκη ΠαξώνστοΛογγότηνΚυριακή3Αυγούστου μμπαρουσίατου καλλιτέχνη,οοποίοςθαυπογράψειτααντίτυπατουβιβλίουτου.στονίδιοχώρο θαεκτεθούνοιπρωτότυπεςακουαρέλεςτηςσειράς«εναταξίδιστουςπαξούς» απότις3αυγούστουωςτις7σεπτεμβρίου2014. ΗChrisBoïcosFineArtsείναιαίθουσατέχνηςμεέδραστουςΠαξούςκαιτοΠαρίσι. ΟΧριστόφοροςΜπόικος,ιδρυτήςκαιδιευθύνωντηνChrisBoïcosFineArts, αποτέλεσεδιευθυντήςτηςgaleriebeckelodilleboïcos( ).Απότο1994 ωςσήμεραέχειεπιμεληθείπολυάριθμεςεκθέσειςσύγχρονηςτέχνηςσειδιωτικούς καιδημόσιουςχώρουςτέχνηςστηγαλλία,μ.βρετανία,ελλάδακαιη.π.α.διδάσκει ωςκαθηγητήςιστορίαςτηςτέχνηςσταπαραρτήματαπουδιατηρείησχολή ΚαλώνΤεχνώντουΠαρισιούσταπανεπιστήμια:UniversityofCalifornia, UniversityofSouthernCalifornia,UniversityofWisconsin,UniversityofDelaware.

3 ΠάβλοςΧαμπίδης Το2004οΠάβλοςΧαμπίδηςολοκλήρωσετοταξιδιωτικόσημειωματάριοτηςΑθήνας «Carnetdevoyaged'Athenes»γιατηνLouisVuitton,έναάλμπουμυδατογραφιών τηςελληνικήςπρωτεύουσαςπροορισμένογιατουςπελάτεςτουπαριζιάνικουοίκου ειδώνταξιδίου,στα300πολυτελήκαταστήματάτουανάτονκόσμο.ηομολογουμένως μεγάληεπιτυχίααυτούτουβιβλίουοδήγησετονκαλλιτέχνηστηνενασχόλησήτουως «ακουαρελίστας»τουδιεθνούςαστικούτοπίου. ΑκολούθησανέναβιβλίομευδατογραφίεςτηςΠρέβεζας,κάποιασχέδιαμεακουαρέλες τηςαίγινας,μετάτηςκηφισιάςκαιτώρατωνπαξών,καθώςκαιμεγάλωνευρωπαϊκών πόλεωνόπωςτοπαρίσι,οιβρυξέλλεςκαιηκωνσταντινούπολη. Οκαλλιτέχνης«πιάνει»μ έναφευγαλέοτρόπογνωστέςτοποθεσίεςαυτώντωνπόλεων, αλλάκαιπιοκρυφέςπτυχέςτουαστικούτουςτοπίου.σανέναςκάπωςαφηρημένος περαστικόςμεβιαστικόβήμα,οχαμπίδηςπεριστασιακάκοντοστέκεται,παρατηρείκαι σκιτσάρειμιαγραφικήγωνιά,μιακορνίζα,μιαλάμπαδρόμου,τηνείσοδοτουμετρόή ένανλουόμενοπουδιαβάζειστηνακροθαλασσιά,καιύστερασυνεχίζειτοδρόμοτου. ΟΧαμπίδηςσχεδιάζειinsitu,μεσινικήμελάνικαιστησυνέχειαβάζειτοχρώμαμε ηρεμίαστοεργαστήριότου.οιολοκληρωμένεςακουαρέλεςτουδιατηρούντηναρχική φευγαλέαεντύπωσηκαιέχουνένατόνογοητευτικήςελαφρότητας.είναιδιαποτισμένες μεχιούμορκαιτηνοφθαλμοφανήέφεσητουπεριπλανώμενουκαλλιτέχνηπροςτις αρχιτεκτονικέςλεπτομέρειεςκαιτις«προσόψεις»τηςμεγαλούπολης,τιςοποίες συναντάστιςδιαδρομέςτου.αυτήηελαφρότητα,ηοποίαενισχύεταιαπότηννευρική τουγραμμήκαιτηνδιαφάνειατηςακουαρέλας,είναιένασπάνιοστοιχείοστομάλλον βαρύπεριβάλλοντηςσύγχρονηςτέχνης.θυμίζειτασχέδιαπόλεωνκαλλιτεχνώντου 19ουαιώνα,όπωςοConstantinGuys,αλλάκαιταπερίφημαεξώφυλλατουπεριοδικού NewYorker,καιδηαυτάτουSaoulSteinberg.Ηχιουμοριστικήαντιμετώπισητων προσώπωνστοαστικόπεριβάλλοντουςσυγγενεύεικαιμετακλασσικάσχέδιατου γάλλουεικονογράφουsempé.

4 ΠάβλοςΧαμπίδης Έναςζωγράφος περιηγητήςτου21 ου αιώνα (ΚείμενοτηςΚατερίναςΚοσκινά,ΠροέδρουτουΔΣτουΚΜΣΤ Ιούνιος2014) ΤονΠαύλοΧαμπίδημουτονγνώρισεοΑλέκοςΦασιανόςτηνδεκαετίατου 80στοΠαρίσι. Μουέκανεεντύπωσηοανοιχτόκαρδοςαυτόςέλληναςζωγράφοςπουενώέμοιαζεμάλλονμε λατινοαμερικανό,τονφωνάζαμε,λόγωτηςδιπλήςτουυπηκοότητας,«σουηδό».αρχίσαμενα κάνουμεπαρέακαιτονγνώρισαμετησειράμουσεφίλους,μεταξύτωνοποίωνήτανο συνάδελφοςκαισύντροφοςπαιδιόθεναπότακαλοκαίριαστουςπαξούς,χριστόφορος Μπόικος.Ηγνωριμίατουςεξελίχθηκεσεσυνεργασίακαιφιλία. ΈχωακόμηκάποιασχέδιάτουΠαύλουαυτήςτηςεποχής.Ταχρόνιαπέρασαν,οιδρόμοιμας απομακρύνθηκανκαιμετάαπόκαιρό,μέσωτουχριστόφορου,ξαναείδαδουλειάτου.ταπαλιά τουέργα,επηρεασμένααπότακραταιάζωγραφικάρεύματατηςδεκαετίαςτου 80,ιδιαίτερα αυτότης«άγριας»ζωγραφικής,πόροναπέχουναπότις«ευαίσθητες»σημερινέςυδατογραφίες καιτασκίτσατου.τίποτε,εκτόςίσωςαπότηνταχύτητακαιτηνμαεστρίατουσκαριφήματος, δενμαρτυράότιτασημερινάείναικαιαυτάδημιουργήματατουίδιουκαλλιτέχνη.τοέντονο, παχύσχέδιοέχειαντικατασταθείαπόφίνες,σχεδόνεγχάρακτες,γραμμέςπουσυνθέτουν υπαινικτικάπλήρειςεικόνεςκαι«πάγωνουν»στιγμιότυπα,σανφωτογραφικάκαρέτοπίων, αστικώνκαιυπαίθριων.ταγαιώδηχρώματαέχουνδώσειτηθέσητουςσεευαίσθητες χρωματικέςδιαφάνειεςπουαξιοποιούνμετονκαλύτεροτρόποτοάθικτοτμήματου υπόλευκου,ειδικούγιαυδατογραφίες,χαρτιού. ΟΠαύλοςΧαμπίδηςέχειεξελιχθείσεένασύγχρονοπεριηγητή ζωγράφοπουκαταγράφειμε μεθοδικότητα,συνέπειακαιδεξιοτεχνία,όχιμόνογοητευτικέςαρχιτεκτονικέςλεπτομέρειες καιανεκδοτολογικά,τρυφερά,ανθρώπιναστιγμιότυπατηςκαθημερινήςζωήςενόςτόπου, αλλάπουμεταφέρειταυτόχρονατημοναδική,ειδοποιόατμόσφαιράτουκαιταιδιαίτερα χαρακτηριστικάτου,γεωγραφικάκαικοινωνικά.αυτόπροϋποθέτει,πέρααπόκαλλιτεχνική επάρκειαγιατηναπόδοσητουφωτός,τουχρώματοςήτωνεπιμέρουςσυστατικώνστοιχείων καιμιασυναισθηματικάεδραιωμένησχέση.αυτήνπουέχειοίδιοςαναπτύξειμετο συγκεκριμένοτόπο. ΗπεριήγησηκαιηζωγραφικήαπαθανάτισητηςΕλλάδας,σεμιαεποχήπουτίποτεκοινόδεν έχειμεταμέσατου19 ου αιώνα,ότανητοπιογραφίαεξυπηρετούσετηγνωριμίαμεμια νεοσύστατηχώραμεένδοξοπαρελθόν,αρχαιολογικόπλούτο,ομορφιάτοπίουκαιαναφοράσε κοινέςαπαρχέςκαιαξίες.ητοπιογραφίατον21 ο αιώνακαιμάλισταμεχρήσητης υδατογραφίαςκαιτουσχεδίου,πρέπειναείναιταυτόχρονασυνειδητή«αναχρονιστική» επιλογήκαιπροσωπικήαπόλαυσηπουοδηγούντονκαλλιτέχνηστησύστασηενόςκλασικού ταξιδιωτικούημερολογίου.ηαισθητικήκαικαλλιτεχνικήτουαξίαδενοφείλεταιστοοξύμωρο μιαςάρτιαςκαιευαίσθητηςαπόδοσης«φωτογραφικών»στιγμιότυπωνμετηνπλέονγνωστή καιπαραδοσιακήεικαστικήτεχνικήστηνεποχήτηςψηφιακήςαπεικόνισης,αλλάκυρίωςστην ιχνηλάτησητουδιαχρονικούπροσώπουτηςελληνικήςενδοχώρας,μετηνεντυπωσιακή ποικιλίατοπίων,αρχιτεκτονικήςκαικοινωνιολογικώνμονάδωνκαιστηναπτή,χειρονομιακή απόδοσήτου. Ένατέτοιοταξιδιωτικόημερολόγιοδενπρέπειεπ ουδενίναειδωθείωςένακαλαίσθητο τουριστικόοδοιπορικό,αλλάωςανθολόγημααυθεντικώντοπικώνπολιτισμικώνστοιχείων πουάφησεαλώβηταησαρωτική,μαζικήτουριστικήλαίλαπα. Παύλο,σεκαλωσορίζουμεκαισεευχαριστούμεπουπλησίασεςμεαυτόντοντρόποτοντόπο μας.

5 ΣταλάδιατουοΧαμπίδηςσυχνάαναπαριστάτησυμβολικήφιγούραενόςνέουάνδρα, γυμνούήσπανιότεραντυμένου,όμωςπάντοτεσεκατάμέτωποστάσηώστενα προσομοιάζειένασύγχρονοκούρο,σεδιάφορεςσυνθέσειςμεζώακαιφρούτατης αρχαίαςελληνικήςυπαίθρου.η μεαρχέγονοτρόποκαιμεσογειακάχρώματα(ώχρες, σέπιακαικεραμιδί) απόδοσηαυτώντωνχαρακτήρων,τουςκάνειναμοιάζουνμε μακρινούςαπογόνουςβυζαντινώνφιγούρων,τωνπροτύπωντουπικάσοήσύγχρονων ελλήνωνζωγράφωνόπωςτουγιάννητσαρούχη. Ενίοτεονειρώδη,πότε πότεμέσασεπόνο,πάνταόμωςμετρυφερότητακαιμελαγχολία, ακολουθούντονκαλλιτέχνηαπότηναρχήτηςκαριέραςτου,προσδιορίζονταςτα διάφοραστάδια,τηνψυχικήτουδιάθεση,τηνεξέλιξηκαιτησυνέχειατηςκαλλιτεχνικής τουδιαδρομής. ΕναταξίδιστουςΠαξούς ΠάβλοςΧαμπίδης Tοβιβλίο,καθώςκαιμίαεπιλογήυδατογραφιώναπόαυτό,είναιδιαθέσιμαπρος αποθήκευση,εδώ: Γιαεπιλεγμένεςυδατογραφίεςαπότοβιβλίοσεμεγαλύτερηανάλυση,κατάλληλεςπρος δημοσίευση,παρακαλώεπικοινωνείστεμετονχριστόφορομπόικοκαιτηνσοφίακουβά στα: (0)

6 ΠάβλοςΧαμπίδης ΟΠάβλοςΧαμπίδηςγεννήθηκετο1957στηΘεσσαλονίκη.ΈζησεστηΣουηδίααπότο1976, όπουσπούδασειστορίατηςτέχνηςκαιφιλοσοφίαστοπανεπιστήμιοτηςλουντ(lund). Παράλληλαπαρακολούθησεκύκλουςσπουδώνγιακλασικέςκαισύγχρονεςτεχνικές χαρακτικής.οιπρώτεςτουεκθέσειςήτανμεσχέδιασινικήςμελάνηςκαιγιαπολλάχρόνια συνεργάστηκεμετονημερήσιοτύποως cartoonist. Απότο1981έωςτο1984ταξίδεψεεντατικάστηνΕυρώπηκαιέζησεκατάδιαστήματαστο τότε ΔυτικόΒερολίνο,τοοποίοκαιεπέδρασεκαταλυτικάστηναισθητικήκαιγενικότερα καλλιτεχνικάτουδιαμόρφωση.απότο1985αφιερώθηκεστηνζωγραφικήκαιμέχριτο 2001έζησεστοΤόκυο,τοΠαρίσι,τηΓενεύηκαιστιςΒρυξέλλες.Έχειεπιμεληθείεξώφυλλα λογοτεχνικώνεκδόσεωνκαισχέδιάτουέχουνδημοσιευτείσεεπιθεωρήσειςστηνελλάδα, τηνγαλλίακαιστηνγερμανία.το2004παρουσιάστηκεστοίδρυμαμείζονοςελληνισμούτο σημειωματάριοτηςlouisvuittonγιατηναθήνα,τοοποίοαποτελείταιαπό117σχέδιάτου. Απότο2001ζεικαιεργάζεταιστηνΑθήνακαιστιςΒρυξέλλες.Έργατουβρίσκονταισε ιδιωτικέςσυλλογέςκαθώςκαισειδιωτικέςκαιδημόσιεςπινακοθήκες. Ατομικέςεκθέσεις: 2014 ΕναταξίδιστουςΠαξούς,ΔημοτικήΠινακοθήκηΠαξών,Λογγός,Παξοί 2012 ΣχέδιατηςΚηφισιάς,ΊδρυμαΕικαστικώνΤεχνώνΤσιχριτζή,Κηφισιά 2011 ΣημειώσειςΑιγίνης,ΙστορικόκαιΛαογραφικόΜουσείο,Αίγινα ΜικράΑθηναϊκά,GalleryGenesis,Αθήνα ΠερπατώνταςστηνΠρέβεζα,ΠινακοθήκηΣπαρτιώτη,Πρέβεζα 2010 EspacePériple,Βρυξέλλες Αθήνα Βρυξέλλες Παρίσι,ΙανόςArtSpace,Αθήνα 2009 TheGalleryT.Kambani,Βούλα,Αθήνα 2008 Bastille Kerameikos,GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι EspacePériple,Brussels,Βέλγιο 2007 TAGG,Αθήνα 2006 LeonKeuninckx,GrandRechain,Βέλγιο CastellodiGaleazza,Μπολόνια,Ιταλία 2005AquarellesduCarnetd AthènesdeLouisVuitton,Arphil&GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι ΓκαλερίΖΜ,Θεσσαλονίκη ΤοΜήλο,Αθήνα 2004 ΠαρουσίασηστοΊδρυμαΜείζονοςΕλληνισμούτου ΤαξιδιωτικούΣημειωματαρίου τηςlouisvuitton,με117σχέδια,αφιερωμένοστηνπόλητωναθηνών 2004 EspacePériple,Βρυξέλλες 2003 GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι

7 2003 InfopuntEuropavandeProvincie,Αμβέρσα,Βέλγιο 2002PalazzoMontefano,Bologna,Italy. SpringExhibition,ΚέντροΤέχνηςΧ,Λάρισσα 2000GalleryZ.M.,Θεσσαλονίκη PavlosHabidis EmmanuelleMellot,GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι 1999 TitaniumGallery,Αθήνα 1998 PalazzoMontefano,Μπολόνια GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι 1995 ΑίθουσαΤέχνηςΠαρατηρητής,Θεσσαλονίκη 1994 StalkeGallery,Κοπεγχάγη 1993 NishiazabuAsaclothGallery,Τόκυο 1991 NishiazabuAsaclothGallery,Τόκυο 1990 SeibuIkebukuroGallery,Τόκυο SEIBUIkebukuroGallery,Τόκυο 1989 BistbornoGallery,Μαλμοε,Σουηδία 1987 ΓκαλερίΥδροχόος,Αθήνα 1979 GalleriClemens,Λουντ,Σουηδία Ομαδικέςεκθέσεις: 2014 Παξοί Τοπία&ΜύθοιII,ChrisBoïcosFineArts,Παξοί ΠαυσανίουΕλλάδοςΠεριήγησις,ΙανόςArtSpace,Αθήνα Ridersonthestorm,GalleryGenesis,Αθήνα 2013 Παξοί Τοπία&Μύθοι,ChrisBoïcosFineArts,Παξοί 13αΚΑΒΑΦΕΙΑ,GeziraArtCenter,Κάιρο,Αίγυπτος Θεσμοφόρια,ΜουσείοΑκροπόλεως Ineverpromisedyouarosegarden,ΓκαλερίGenesis,Αθήνα ΚΑΒΑΦΗΣ,ΙανόςArtSpace,Αθήνα BlackandWhiteDreams,HaniaArt,Χανιά,Κρήτη TheGazeofNarcissus,HaniaArt,Χανιά,Κρήτη TheClarkLawrenceCollection,CasadelMantegna,Mantova,Ιταλία 2012Passages,GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι ΣΜΥΡΝΗ:90επιστολικάδελτάρια,ΙανόςArtSpace,Αθήνα ΣάββατοστηνΑθήνα,GalleryGenesis,Αθήνα HumanResources,Genesisgallery,Αθήνα Tobe...HommagetoWilliamShakespeare,ΙανόςArtSpace,Αθήνa KaplanonArtSpace,Αθήνα Οινοποιείο,LemosCenter,Αθήνα 2011 ΑλέξανδροςΠαπαδιαμάντης,Πολιτιστικόκέντρο Μελίνα,Αθήνα 2010 ΑνθρώπιναΜέτρα,Πολιτιστικόκέντρο Μελίνα,Αθήνα ΙστορικόκαιΛαογραφικόΜουσείο,Αθήνα ΙχνηλατώνταςτηνΚωνσταντινούπολη,Χάλκη,Κωνσταντινούπολη,Αθήνα Μπρίνιες2010 Τέχνηστοαγρόκτημα,ΚρανίδιΑργολίδος ΓκαλερίτηςΈρσης,Αθήνα 2009GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι ErosetThanatosGalerieChantalBamberger,Strasbourg,France. ΓκαλερίτηςΈρσης,Αθήνα ΙΑΝΟΣΑΙΘΟΥΣΑΤΕΧΝΗΣ,εικαστικόαφιέρωμαστονποιητήΚ.Γ.Καρυωτάκη,Αθήνα 2008 GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι 2007 TAGG,Αθήνα P37Gallery,Αθήνα 2006SacreduPrintempsGalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι 2005 LeonKeuninckx,GrandRechain,Βέλγιο ΚέντροΤέχνηςΧ,Λάρισα 2004NaturesMortesGalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι

8 2003 ΓκαλερίΓιαγιάννος,Μύκονος GalerieBeckel Odille Boicos,Παρίσι InfopuntEuropavandeProvincie,Αμβέρσα,Βέλγιο 2002SpringExhibition,ΚέντροΤέχνηςΧ,Λάρισσα Nus,GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι ΓκαλερίΓιαγιάννος,Αθήνα BellStudio,Inc.,Σικάγο 2001GalerieLéonKeuninckx,Grand Rechain,Βέλγιο WorksonPaper,JenniferNorbackFineArt,Σικάγο 1999 EuropeanParliament,Στρασβούργο GalerieLéonKeuninckx,Grand Rechain,Βέλγιο GalerieStalke,Κοπεγχάγη GalerieduPont Neuf,Βρυξέλλες WorksonPaper,GalerieBeckelOdilleBoïcos,Παρίσι 1998GalerieLéonKeuninckx,Grand Rechain,Βέλγιο 1997Lecorpsetl âme LeNu,GalerieCornette Pajarin,Παρίσι ΑίθουσαΤέχνηςΠαρατηρητής,Θεσσαλονίκη 1996 ToftGallery,Παρίσι StalkeGallery,Κοπεγχάγη 1994 GreekPaintersinParis,Maisondel Europe,Παρίσι SwedishArtAssociation,Παρίσι 1992 SwedishArtAssociation,Παρίσι 1991 SAGA,GalleryZaar Johansson,Παρίσι TornvallGallery,Στοκχόλμη NalepaGallery,Βερολίνο 1990 StalkeGallery,Κοπεγχάγη 1989 GalerieEst,Παρίσι 1988 TrosaKvarn,Trosa,Σουηδία 1978ClemensGallery,Λουντ,Σουηδία MalmöKonsthall,Μάλμοε,Σουηδία ChristoforosBoïkos Gaios,Paxos49082Greece boulevardSaint Martin 75010Paris,France +33(0)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΜΛΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΜΛΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΜΛΕ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Λ.Τ. Παξών 30 15162 Κυψέλη Αθήνα τηλ. 210 64 60 225. πραγματοποίησε. Έκθεση Εικαστικών & Αγιογραφίας. στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Π.Ε.Λ.Τ. Παξών 30 15162 Κυψέλη Αθήνα τηλ. 210 64 60 225. πραγματοποίησε. Έκθεση Εικαστικών & Αγιογραφίας. στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Π.Ε.Λ.Τ. Παξών 30 15162 Κυψέλη Αθήνα τηλ. 210 64 60 225 πραγματοποίησε Έκθεση Εικαστικών & Αγιογραφίας στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Λ. Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2 Εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center ------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center Πρόγραμμα A Εξαμήνου Πάφο Ιανουάριος 1 2 3 8 9 10 1 1 1 1 18 2 2 2

Διαβάστε περισσότερα

!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&

!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ& ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ& ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΜΒΟΥΡΓΟ,20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Προς 1. τονπρόεδροτηςελληνικήςδημοκρατίαςκύριοκάρολοπαπούλια,

Διαβάστε περισσότερα

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009 Έρευνα για τα νέα μέτρα κατά του καπνίσματος Ιούνιος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center ------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2013 1 2 3 5 7 (Χριστοφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, τηλ./fax: 210 8228795 www.medsos.gr, e-mail:medsos@medsos.gr ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

!!! Πρόγραμμα'εκδηλώσεων'του'Φεστιβάλ'στο'Πάρκο'2013' ' '

!!! Πρόγραμμα'εκδηλώσεων'του'Φεστιβάλ'στο'Πάρκο'2013' ' ' ΠρόγραμμαεκδηλώσεωντουΦεστιβάλστοΠάρκο2013 ΤοΠρόγραμματωνεκδηλώσεωντουΦεστιβάλκυκλοφορείσεέντυπημορφήκαιμπορείτενατοβρείτεσε κεντρικάσημείασεόλητηνπάροκαιτοπάρκο. ΠροϊόνσυνεργασίαςαποτελούνοιέξιεκδηλώσειςπουθαπαρουσιαστούνδιαδοχικάτονΑύγουστο,σετρεις

Διαβάστε περισσότερα

Το άπειρο το συναντάµε σε πολλά θεµελιώδη ανθρώπινα ερωτήµατα, όπως: Υπάρχει αιώνια ζωή; Το σύµπαν έχει αρχή και τέλος; Έχει κάποιο «σύνορο» ή η έκτασή του είναι απεριόριστη; Ενώ µας φαίνεται πολύ φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ MARTIN SCHULZ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ MARTIN SCHULZ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΜΙΛΙΑ MARTIN SCHULZ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ «ΕΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 2/6/2015 ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2015

ΤΡΙΤΗ 2/6/2015 ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2015 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ημερίσια λειτουργία των πρατηρίων 06:00 π.μ - 22:30 μ.μ Διανυκτέρευση 22:30-01:00 με δυνατότητα παράτασης έως 06:00 πρωϊνή ΟΝΟΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η διάρθρωση της ύλης του βιβλίου Η ύλη του βιβλίου έχει διαρθρωθεί σε έξι (6) μέρη και σε είκοσι οκτώ (28) κεφάλαια, ως εξής:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η διάρθρωση της ύλης του βιβλίου Η ύλη του βιβλίου έχει διαρθρωθεί σε έξι (6) μέρη και σε είκοσι οκτώ (28) κεφάλαια, ως εξής: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο του Βρετανού καθηγητή της ψυχολογίας Martin Herbert, με τον τίτλο «Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας», στην αρχική του έκδοση, εκάλυπτε τα προβλήματα της παιδικής και της προεφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φιλοσοφικές έννοιες της Κατοίκησης και της Μίμησης μέσα στο έργο των Adorno και Heidegger. Προεκτάσεις στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής.

Οι φιλοσοφικές έννοιες της Κατοίκησης και της Μίμησης μέσα στο έργο των Adorno και Heidegger. Προεκτάσεις στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής. Οι φιλοσοφικές έννοιες της Κατοίκησης και της Μίμησης μέσα στο έργο των Adorno και Heidegger. Προεκτάσεις στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής. Γιούλη Ράπτη (Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, ΕΜΠ) Θωμάς Συμεωνίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 21 Σεπτεμβρίου 2005 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έτος 2005 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2015 COM(2015) 500 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων με το Μπουρούντι, σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ MARTIN ΜΕ400 & ΜΕ200

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ MARTIN ΜΕ400 & ΜΕ200 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ MARTIN ΜΕ400 & ΜΕ200 1. Η γεληθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη κηα θνξά εηεζίσο θαη ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο ειέγρσλ, εζσηεξηθνχ θαζαξηζκνχ, ξπζκίζεσλ, φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Ψυχολογία ΙΙ Φάκελος. Λίσσυ Κανελλοπούλου 2015

Κλινική Ψυχολογία ΙΙ Φάκελος. Λίσσυ Κανελλοπούλου 2015 Κλινική Ψυχολογία ΙΙ Φάκελος Λίσσυ Κανελλοπούλου 2015 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι μία ψυχανάλυση; 2. Νεύρωση: Υστερία και ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση 3. Ψύχωση στον Φρόιντ και στον Λακάν 4. Διαστροφή 5. Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική 3/31/2015. Τεχνική. Αθλητική τεχνική. Κινητική μάθηση. Κινητική μάθηση

Τεχνική 3/31/2015. Τεχνική. Αθλητική τεχνική. Κινητική μάθηση. Κινητική μάθηση Τεχνική Τεχνική Αθλητική τεχνική θεωρείται συνολικά η διαδικασία που ακολουθείται κυρίως στην πράξη για την επίλυση κινητικού ή κινητικών υποχρεώσεων με όσο το δυνατόν οικονομικότερο και ορθολογικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ (Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιανουαρίου 1999) ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ Επιµέλεια Σύνταξης: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΦΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΌΝΣΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΦΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΌΝΣΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ» ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΦΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ελίδα 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Σι είναι το Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 1 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2012-2013 1. Όροι Συμμετοχής Επιλεξιμότητα Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ είναι ανοιχτά σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψυχολογία της Υγείας. Ενότητα 2 : Γνωστική Αναπαράσταση της Ασθένειας Βασιλική Σιαφάκα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψυχολογία της Υγείας. Ενότητα 2 : Γνωστική Αναπαράσταση της Ασθένειας Βασιλική Σιαφάκα Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψυχολογία της Υγείας Ενότητα 2 : Γνωστική Αναπαράσταση της Ασθένειας Βασιλική Σιαφάκα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Αριάδνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεταβαλλόµενη ιεθνή Θέση τη Θράκη την Περίοδο του Μεσοπολέµου -

Η Μεταβαλλόµενη ιεθνή Θέση τη Θράκη την Περίοδο του Μεσοπολέµου - The changing international/regional position of Thrace during the interwar period Η Μεταβαλλόµενη ιεθνή Θέση τη Θράκη την Περίοδο του Μεσοπολέµου - Dr. Vemund Aarbakke (Aristoteleion University) Το Συµφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 τηλ.κέντρο 2103220620 www.aktinaprime.gr ΡΩΜΗ double Buenos Aires 3* 390 520 360 65 ΙΟΥΝΙΟΣ AZ Villa Grazioli 4* 430 580 400 75 495 720 465 100

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου Ιουλιανού 33-35 & Γ Σεπτεμβρίου 104 33 Αθήνα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου Ιουλιανού 33-35 & Γ Σεπτεμβρίου 104 33 Αθήνα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου Ιουλιανού 33-35 & Γ Σεπτεμβρίου 104 33 Αθήνα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, το οποίο άνοιξε τις πύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ: Η ΦΩΝΉ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ: Η ΦΩΝΉ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ: Η ΦΩΝΉ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ ΣΤΗΝ ΕΕ Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*): 00

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------------------------------------------- A. T. C. Automotive Technology Center. Πρόγραμμα Α Εξαμήνου 2012 ΠΑΥΟ

--------------------------------------------------------------------------- A. T. C. Automotive Technology Center. Πρόγραμμα Α Εξαμήνου 2012 ΠΑΥΟ --------------------------------------------------------------------------- A. T. C. Automotive Technology Center Πρόγραμμα Α Εξαμήνου 2012 ΠΑΥΟ Ιανουάριος 2012 2 3 4 5 6 7 9 16 23 30 10 11 17 18 24 25

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ. 79-12 δωρεάν 510 635 740 125 135 169. -12 δωρεάν -12 δωρεάν 308/358 400/450 +60% -30% -12 δωρεάν -12/-70% 690 μόνο σε 740

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ. 79-12 δωρεάν 510 635 740 125 135 169. -12 δωρεάν -12 δωρεάν 308/358 400/450 +60% -30% -12 δωρεάν -12/-70% 690 μόνο σε 740 Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ ΚΑΜΠΙ 5*Mabely Grand ΤΣΙΛΙΒΙ 3*Park Hotel ΜΠΟΧΑΛΗ 3*Avalon Hotel ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Palazzo Di Zante TΣΙΛΙΒΙ 4*Louis Plagos Beach TΣΙΛΙΒΙ 4*Louis Plagos Beach ΜΠΟΧΑΛΗ 3*Avalon Hotel ΤΣΙΛΙΒΙ 3*Park

Διαβάστε περισσότερα

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Απηφ ην ζρέδην είλαη κφλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ Υπό ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΟ ΧΑΝΙΑ, 2011 Εξεταστική επιτροπή Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10. Κοινωνική Ασφάλιση

Διάλεξη 10. Κοινωνική Ασφάλιση Διάλεξη 10 Κοινωνική Ασφάλιση 1 Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα (1970-2007) 2 Γιατί χρειάζεται ηκοινωνικήασφάλιση; Ομαλοποίηση κατανάλωσης και η αγορά για ασφάλειες ισοβιότητας Πώς λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Believe παρουσιάζει η έκδοση σε PDF της Σχολής Σαββάτου

Believe παρουσιάζει η έκδοση σε PDF της Σχολής Σαββάτου Believe παρουσιάζει η έκδοση σε PDF της Σχολής Σαββάτου Επίσης και σε ibooks για iphone και ipad εντελώς δωρεάν! www.believechannel.org ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 4ΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΤΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Μείωση παρουσίασαν γενικά τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο του 2009. Ιδιαίτερα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα επιτόκια των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΠΡΟΒΟΛΩΝ!2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΠΡΟΒΟΛΩΝ!2013 Πρόγραμμαπροβολών2013στο θερινόσινεμάτουπάρκου CineΕnastron ΤοΣινέΈναστρονθαπροβάλλεικάτωαπότονθερινόνυχτερινόουρανόταινίεςγιαόλητηδιάρκειατου καλοκαιριού,ξεκινώνταςτηνκυριακή30ιουνίουέωςκαιτηνπέμπτη29αυγούστου.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑSMS ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ATHENS, November 2002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ AXIASMS 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΧΑΕ έχει ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, η οποία αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζοντας το Παιδί να Αναπτύξει Υγιή Αυτοεκτίμηση Κωνσταντίνος Κώστας

Στηρίζοντας το Παιδί να Αναπτύξει Υγιή Αυτοεκτίμηση Κωνσταντίνος Κώστας 1 Στηρίζοντας το Παιδί να Αναπτύξει Υγιή Αυτοεκτίμηση Κωνσταντίνος Κώστας Ι.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ Η αυτοεκτίμηση είναι η λειτουργία αποτίμησης του εαυτού από τον ίδιο τον εαυτό. Αποτελεί μια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 8-10 ΕΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΘΔΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΘΔΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΘΔΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: Αξηάδλε Καζηακνλίηε ΔΠΟΠΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αφιέρωμα για την έκθεση γελοιογραφίας του Σπ.Μουρατίδη που διοργάνωσε η ΕΑΠΣ με τίτλο «Την εποχή των μνημονίων»

Ένα αφιέρωμα για την έκθεση γελοιογραφίας του Σπ.Μουρατίδη που διοργάνωσε η ΕΑΠΣ με τίτλο «Την εποχή των μνημονίων» Το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς με χιούμορ και καυστική ματιά. Ιανουάριος 2014 ο ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Λάρνακος 18 Περιστέρι 12135 Τηλέφωνο 210 5790267 FAX: 2105790268 http://www.eaps.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 τηλ. κέντρο 210 3220620 www.aktinaprime.gr ΡΩΜΗ double Buenos Aires 3* 470 615 440 70 ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 14, 18, 21, 24, 28 Απριλίου & 1 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΟ ΦΩΣ επιβλέπων καθηγητής: Μωραΐτης Κ. σπουδάστρια: Μισύρη Κωστάντια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 To Αντικείμενο της έρευνας. σελ. 3 1.2 Η Σκοπιμότητα της έρευνας. σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3556/2007) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Πίνακας Περιεχομένων 1. Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση Τράπεζας & Ομίλου 30 Ιουνίου 2010 Δηλώσεις των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ DSM

Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ DSM 1 Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ DSM ρ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ψυχίατρος Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο "ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ" Εισαγωγή Το 1912, ο Karl Jaspers δηµοσίευσε άρθρο µε τον τίτλο «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα : ΑΝΤΑ Ημ/νία Γέννησης : 05/07/1973 Δ/νση Κατοικίας : Σκουφά 56, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8202250,,6974-380011, 210-3602445 E-Mail :ineobser@inegsee.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2000-2001

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα10 Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος 1 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Εξωλογιστικά Εσωλογιστικά 2 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ Το Κ.Ε.Κ. Α.Ε. σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ πρόκειται να υλοποιήσει στην Αθήνα,το παρακατω πρόγραμμα ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 20 100 τους μέχρι 28/05/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 EUFAMI ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Επιμέλεια Πανελ. Συλ. Οικογ. για την Ψυχική Ύγεία ΣΟΨΥ 1 1 Σκοποί της έρευνας To 2008, η EUFAMI έκανε μια έρευνα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, για να αξιολογήσει:

Διαβάστε περισσότερα

κίνηση και ποιότητα ζωής Ορισμός του όρου ποιότητα ζωής

κίνηση και ποιότητα ζωής Ορισμός του όρου ποιότητα ζωής κίνηση και ποιότητα ζωής Ορισμός του όρου ποιότητα ζωής Ποιότητα ζωής ως όρος γίνεται γνωστός την δεκαετία του 50 στην Αμερική, ως «βιοτικό επίπεδο» η «επίπεδο διαβίωσης» και περιλαμβάνει τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Τις ενστερνιζόμαστε, τις πιστεύουμε, τις διαθέτουμε και τις εφαρμόζουμε; και σε τι βαθμό;

Και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Τις ενστερνιζόμαστε, τις πιστεύουμε, τις διαθέτουμε και τις εφαρμόζουμε; και σε τι βαθμό; Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κύριοι Πρέσβεις ξένων κρατών, βουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η αισθητική πρόσληψη του τοπίου μέσω της διερεύνησης του ανοίκειου_η περίπτωση της λίμνης της Βουλιαγμένης

Η αισθητική πρόσληψη του τοπίου μέσω της διερεύνησης του ανοίκειου_η περίπτωση της λίμνης της Βουλιαγμένης Πολυτεχνείο Κρήτης_Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ερευνητική εργασία_ Λήδα Ντρίβα Επιβλέποντες καθηγητές_ Σωκράτης Γιαννούδης, Νικόλαος Πατσαβός Εξεταστές_ Δημήτρης Ανδρεαδάκης, Πανίτα Καραμανέα Χανιά, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

_Το ψυχολογικό συμβόλαιο και η σημασία του σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

_Το ψυχολογικό συμβόλαιο και η σημασία του σε περιόδους οικονομικής κρίσης. _Το ψυχολογικό συμβόλαιο και η σημασία του σε περιόδους οικονομικής κρίσης. _Σοϊλέ Ειρήνη dpsd07047 _Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων _Πανεπιστήμιο Αιγαίου _Ιανουάριος 2012 _Σκοπός: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΙΝΙΜΠΡΙΤΖ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεοεκλεγέντες Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι της χώρας προσκεκλημένοι των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ

Οι νεοεκλεγέντες Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι της χώρας προσκεκλημένοι των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σ Τεύχος 7 ο, Δεκέμβριος 2010 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Ο Μ Α Δ Α Τ Ο Υ Π Α Σ Ο Κ Σ Τ Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ο Οι νεοεκλεγέντες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 7550

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση"

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση" Θεσσαλονίκη, 29.11.2012 Μαµούκαρης Κυριάκος Στέλεχος Μονάδας Α2 ΠΑΙΔΕΙΑ Τριτοβάθμια+Εκπαίδευση+ ΠροηγμένεςΥπηρεσίεςγιατην ΕρευνητικήκαιΑκαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το φαινόµενο της αύξησης της χρησιµοποίησης εναλλακτικών µορφών θεραπείας διεθνώς. Ανάλυση των αιτίων του φαινοµένου και παρουσίαση των διαφορών στην αντιµετώπιση των ασθενειών µεταξύ της παραδοσιακής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Η Konica Minolta επενδύει 10 εκατοµµύρια ευρώ συνδράµοντας νεοσύστατες καινοτόµες επιχειρήσεις

Η Konica Minolta επενδύει 10 εκατοµµύρια ευρώ συνδράµοντας νεοσύστατες καινοτόµες επιχειρήσεις ελτίο Τύπου Η Konica Minolta επενδύει 10 εκατοµµύρια ευρώ συνδράµοντας νεοσύστατες καινοτόµες επιχειρήσεις Η Konica Minolta στο Pioneers Festival, 2014 Λαγκενχάγκεν/Γερµανία, 29/10/2014 Για τρίτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. Έρευνες. Ψυχολογικά οφέλη από τη συμμετοχή στην άσκηση

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. Έρευνες. Ψυχολογικά οφέλη από τη συμμετοχή στην άσκηση Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κινητική αναπηρία Μετά από μια σοβαρή κάκωση είναι αναμενόμενα τα συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS

SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS 1. ODD & EXTINCT : UNUSUAL GUITARS 1a/b page 280 in: Εις ανάμνησιν Στιγμών Ελκυστικών (Κείμενα γύρω από το ρεμπέτικο), Tόμoς B by Παναγιώτης Kουνάδης Κατάρτι, Athens, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ΗΜΩ ΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ Ι 104 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ΗΜΩ ΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ Ι 104 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ΗΜΩ ΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ Ι 104 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΗΜΩ ΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ιατριβή επί διδακτορί?α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικά συστήματα MovingHeads

Φωτιστικά συστήματα MovingHeads Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» Τεχνολογία Α Λυκειου Τίτλος εργασίας : Φωτιστικά συστήματα MovingHeads Μάνος Πλευράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τα φωτιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 1 ο /2010 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 23 η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

«Σύρε τα Oυσιαστικά στη Σωστή Στήλη Aνάλογα µε το Γένος τους»: Mορφές Γραµµατισµού σε ένα Σύγχρονο Mαθησιακό Περιβάλλον

«Σύρε τα Oυσιαστικά στη Σωστή Στήλη Aνάλογα µε το Γένος τους»: Mορφές Γραµµατισµού σε ένα Σύγχρονο Mαθησιακό Περιβάλλον «Σύρε τα Oυσιαστικά στη Σωστή Στήλη Aνάλογα µε το Γένος τους»: Mορφές Γραµµατισµού σε ένα Σύγχρονο Mαθησιακό Περιβάλλον Aικατερίνη Kαρκούλια Mεταπτυχιακή Nηπιαγωγός, Πανεπιστήµιο Πατρών Πάτρα, Eλλάδα akarkoulia@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

http://www.euractiv.com/sections/development-policy/details-emerge-europeanyeardevelopment-2015-310719

http://www.euractiv.com/sections/development-policy/details-emerge-europeanyeardevelopment-2015-310719 Παράρτηµα Όροι και προϋποθέσεις: 1. Θέµατα για τις ταινίες Αυτά θα πρέπει να είναι µε βάση τις 12 θεµατικές στις οποίες θα εστιαστεί Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 καθόλη τη διάρκεια του έτους: Ιανουάριος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr.

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Καμία μπάντα δεν επηρέασε ποτέ την ποπ κουλτούρα όπως οι Beatles. Για πολλούς, η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν τον 20 ο αιώνα. Ενσάρκωναν απόλυτα το στυλ των

Διαβάστε περισσότερα

Innovation ID 2014. Θεσσαλονίκη 21 Οκτωβρίου 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut (Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη) Συνδιοργανωτές.

Innovation ID 2014. Θεσσαλονίκη 21 Οκτωβρίου 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut (Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη) Συνδιοργανωτές. Θεσσαλονίκη 21 Οκτωβρίου 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut (Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη) Συνδιοργανωτές Με την υποστήριξη Συντονίστρια: Δημοσιογράφος Άννη Καρολίδου 10:30-11:00 Εγγραφές 11:00-11:15 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Kωνσταντίνος Ράντης * ΣΤΟΝ HERBERT MARCUSE ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ MARTIN SEEL **

Kωνσταντίνος Ράντης * ΣΤΟΝ HERBERT MARCUSE ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ MARTIN SEEL ** Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 139 Α, 2013, 129-154 Kωνσταντίνος Ράντης * Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΟΝ HERBERT MARCUSE ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ MARTIN SEEL ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προϊούσα περιβαλλοντική καταστροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΤΕΤΑΡΤΗ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 24-09-2008 1 ΤΕΤΑΡΤΗ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING Πρόεδρος 1. Έναρξη της συνεδρίασης (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00 π.μ.) 2. Ανακοίνωση της Προεδρίας Πρόεδρος. Προς μεγάλη μας λύπη ενημερωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση»

Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση» Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2011 Hey you! Spe@k up! Join in! Business Name Ιούνιος 2011 Στα πλαίσια των εορτασμών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2011,τη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Σελίδα 1 από 9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Σελίδα 1 από 9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Τμήμα Αριθμός επαναλήψεων Α 3 Β 4 Γ ΚΑΜΙΑ Δ ΑΠΕΙΡΕΣ Α2. 1- γ, θ 2- η 3- κ 4- ζ Α3. Τμήμα Σωστή απάντηση Α 3 Β 3 Γ 4 Δ 3 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις

ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις Στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΑΡΧΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ. Πρόγραµµα Escape. Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των µαθητών

ΕΝ ΑΡΧΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ. Πρόγραµµα Escape. Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των µαθητών Πρόγραµµα Escape Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των µαθητών ΕΝ ΑΡΧΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Σχολικό έτος 2014-2015 Πρότυπο Πειραµατικό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.3.2012

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.3.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2012 E(2012)2031 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.3.2012 για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PASCALE FERROUL Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ DAVID BOWIE ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΡΑ

PASCALE FERROUL Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ DAVID BOWIE ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΡΑ PASCALE FERROUL Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ DAVID BOWIE ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2007 ΝΕΦΕΛΗ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Σύμβουλος έκδοσης: Μαριλένα Καρρά Τίτλος πρωτοτύπου: Pascale Ferroul, David

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Ανά πτυξη Διάχει ριση Ασυ ρμάτων Ευρυζωνικων κάι Οπτικων Δικτυ ων, Συστημά των Διάχει ρισης Πληροφορι άς Ελε γχου Αυτομάτισμων στην Γεωργικη Πάράγωγη κάι Ηλεκτρονικο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για δίκτυα Υπολογιστών Σάββας Κιτσικίδης ΑΕΜ 2193 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ÏÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ Î È Á ÚÔÓÒÓ ÏˆÛÛÒÓ

ÏÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ Î È Á ÚÔÓÒÓ ÏˆÛÛÒÓ ÏÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ Î È Á ÚÔÓÒÓ ÏˆÛÛÒÓ ƒ ƒ ªª À ø Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Α. Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Β. Πρόγραμμα Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς ὁ Χάρης Δαμάσκος

Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς ὁ Χάρης Δαμάσκος ΦΥΛΛΟ 43ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα