!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&"

Transcript

1 ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ& ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΜΒΟΥΡΓΟ,20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2014

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Προς 1. τονπρόεδροτηςελληνικήςδημοκρατίαςκύριοκάρολοπαπούλια, 2. τονπρωθυπουργότηςελλάδαςκύριοαντώνιοσαμαρά, 3. τονπρόεδροτουσυμμετάσχοντοςστηνκυβέρνησηκόμματοςτουπα.σο.κ.κοευάγγελο Βενιζέλο, 4. τονπρόεδροτουσυμμετάσχοντοςστηνκυβέρνησηκόμματοςτηςδημ.αρ.κοφώτιοκουβέλη, 5. τουςκ.κ.υπουργούςτηςκυβέρνησης, 6. τονκοπρόεδροτουελληνικούκοινοβουλίουκαιτουςκ.κ.βουλευτές, 7. ταμ.μ.ε., 8. ταπολιτικάκόμματα, 9. τονπαναγιότατοοικουμενικόπατριάρχηκωνσταντινουπόλεωςκ.βαρθολομαίο, 10. τηνελληνικήορθόδοξηεκκλησίακαιτιςορθόδοξεςελληνικέςεκκλησίεςτουεξωτερικού, 11. τηντοπικήαυτοδιοίκηση,περιφερειάρχες,νομάρχεςκαιδημάρχους, 12. τουςελληνεςτηςελλάδαςκαιτουεξωτερικού Αμβούργο,Ιανουάριος2012ΠρώτηΕκδοση) Αμβούργο,Οκτώβριος2012ΔεύτερηΕκδοση) 2

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE ΑξιότιμοιΚύριοι Ηπαρούσαεργασίαμουγιαπαραγωγήπροϊόντωνπρώτηςανάγκης,απασχόλησης,διακίνησης, εμπορίαςκαιπροσφοράςαυτώνστηνεσωτερικήκαιεξωτερικήαγοράμεανταγωνιστικήδυναμική μεοδήγησαν,μεταξύάλλων,στιςαναφερόμενεςιδέες,συμπεράσματακαιπροτάσεις,πουσας παρουσιάζω. Αυτέςοιιδέεςγεννήθηκανμέσααπότηνπολύχρονηεμπειρίαμουωςμεγαλέμπορουκαι παραγωγούκρεάτων,σεχώρεςτωνβαλκανίων,σεγερμανίακαιελλάδα,στηνπροσπάθειάμουνα δημιουργήσωκάθετηβιομηχανίακρέατοςστηνελλάδα. Ηπροσπάθειααυτήδενευδοκίμησε,διότιχτυπήθηκεστοστάδιοτηςδημιουργίαςτηςαπό απρόβλεπτουςεσωτερικούςκαιεξωτερικούςαντιπάλους,οιοποίοι,όπωςαποδείχθηκε,είχαν συμφέρονταναμηνυλοποιηθείηπροσπάθειααυτή. Επίσηςαναφέρομαιστηνπροσπάθειατωνσυνεργατώνμουκαιεμού,ναοργανώσουμεστηνΕλλάδα κατάταέτη1975i80μικρέςκαιμεσαίεςπαραγωγικέςεπιχειρήσειςμεσυμμετοχήκεφαλαίων ΕλλήνωντηςΓερμανίαςκαιενμέρειΕλλήνωνπαλιννοστούντωντηςΓερμανίας,σεσυνεργασίαμετο τότευπουργείοσυντονισμούκαιτογερμανικόυπουργείοοικονομικήςσυνεργασίαςκαιανάπτυξης. ΗπροσπάθειααυτήεπίσηςδενευδοκίμησελόγωμησυνεργασίαςτωντότεΥπουργείωνΕργασίας καιεξωτερικώνμετουπουργείοσυντονισμού. ΗπολυδιάστατηαπασχόλησήμουστοντομέατηςΕνέργειαςκαιτηςΥγείας,τατελευταίαδεκαπέντε χρόνιαστηνπόλητουαμβούργου,όπουζωσήμερα,μεοδήγησανσεσκέψειςκαισυμπεράσματα,τα οποίασαςπαραθέτωπεριληπτικά. Ταπρώτατρίακεφάλαιατηςεργασίαςμου,πουΣαςεπισυνάπτω,καταλήγουνσταεξής συμπεράσματα: Α 1. Μείωσησεμεγάληκλίμακατουκόστουςπαραγωγής,διακίνησης,εμπορίας,προσφοράς προϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδωνστιςκαταναλωτικέςαγορές,τόσοστοεσωτερικό, όσοκαιστοεξωτερικόεξαγωγές)μεανταγωνιστικήανθεκτικότητα. 2. Δημιουργίανέωνθέσεωνεργασίαςσεμεγάληκλίμακα. 3. Δημιουργίαευκαιριώνγιατηνανάπτυξηνέωνιδεώνκαιμεθόδωνγιατηνπαραγωγή προϊόντων. 4. Παρουσίανέωνπροϊόντωνστιςκαταναλωτικέςαγορές. 5. Ανάπτυξηνέωνπαραγωγικώνμονάδωνκαικαινοτομιών,χωρίςτονκίνδυνοεξαφάνισήςτους απότα μεγαθήρια. 6. Σταδιακήέξοδοςαπότις λίστεςαναμονής επωνύμωνελληνικώνπροϊόντων,γιατην προώθησήτουςστιςδιεθνήςαγορές. Β ΑνάπτυξητουτουρισμούυγείαςστηνΕλλάδασεδωδεκάμηνηβάση,μενέεςκαιαποτελεσματικές μεθόδους,καθώςκαιδημιουργίασυγκροτημάτωνπέντεαστέρων,πουθαπροσφέρουντουρισμό ΥγείαςμεεπενδυτέςαπόδημουςΕλληνες,φιλέλληνεςκαιφυσικάεντόπιους.Τασυγκροτήματα αυτάθαπροσφέρουντουρισμόυγείαςμεδύοοργανωμένακαιανεξάρτητατμήματα: α)tμήμαπροσφοράςπροληπτικήςομοιοπαθητικήςυπότηνδιεύθυνσητηςδιεθνούςακαδημίας ομοιοπαθητικής,υπότοννομπελίστακαθηγητήκογεώργιοβυθούλκα. β)φυσιοθεραπευτικήπροσφοράμεβάσητηνθεραπευτική,βιολογική,ανανεωτική,πολυδιάστατη παρουσίατωνnanopulse,όπουτατελευταίαδεκαπέντεχρόνιαπρωτοστατούνστιςθεραπευτικές 3

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 4 αγωγέςτωναναβαθμισμένωνιατρείωνκαιθεραπευτηρίωνπαγκοσμίως,κυρίωςστηνκεντρική Ευρώπη,Αμερική,ΑυστραλίακαιΚαναδά,μετοNANOPULSΕPAPIMIθεραπευτικόσύστημα.Βλ. γ)ανάπτυξητουτουρισμούυγείαςσεπεριοχέςτηςελλάδας,όπουυπάρχουνιαματικέςπηγέςκαι ξενοδοχεία,όπωςεπίσηςσεπεριοχέςπουενοικιάζονταιδιαμερίσματασεπαραλιακέςσυνοικίες,σε δωδεκάμηνηπερίοδο,μεβάσητιςθεραπευτικέςκαιανανεωτικέςιδιότητεςτωνnanopulse. Γ ΣυμπλήρωσητουθεραπευτικούμαςσυστήματοςεισαγάγονταςτοAllZweckiTherapieiWaffe)των NANOPULSEΒλ.www.papimi.com).Βάσητωνδιεθνώςεπιστημονικώνιατρικώνμελετών,όσον αφοράστηνεπίδρασηκαιστιςθεραπευτικές,ανανεωτικέςιδιότητεςτωνnanopulsε. ΟιπρακτικέςεφαρμογέςσταΙατρείαανάτονκόσμοκαιιδιαίτερασεΕυρώπηκαιΑμερική απέδειξαν: α)καλύτεραθεραπευτικάαποτελέσματασεσχέσημετιςωςτώραγνωστέςμεθόδους:οιιατροίπου ασχολούνταιμετοnanopulsepapimi,θεραπευτικόσύστημαγιατηνθεραπείατωνασθενώντους, βεβαιώνουν,ότιπερίπουτο80%τωνθεραπειώνέχουνθετικάαποτελέσματα.αυτόμπορείνα επαληθευτείσεσύντομοχρονικόδιάστημασεγερμανόφωνακράτητηςευρώπης,ξεκινώνταςαπό τοαμβούργο,αφούχρησιμοποιείταιήδηαπόιατρούςελληνικήςκαταγωγής. β)εξοικονόμησηχρημάτων:ηεμπειρίασταιατρείαπουχρησιμοποιούνθεραπείεςμετοσύστημα NANOPULSEiPAPIMIέχειαποδείξει: 1.Δυνατήθεραπευτικήαποτελεσματικότητα 2.Εξοικονόμησηχρημάτωνγιατουςασθενείς 3.ΟικονομικάοφέληγιατουςΑσφαλιστικούςΟργανισμούς 4.ΙκανοποιητικέςαμοιβέςγιατουςθεράποντεςΙατρούς γ)ηεφαρμογήτωνnanopulseκαταπραΰνουν,ήεξαφανίζουνσχεδόνόλουςτουςπόνους,με χαμηλόοικονομικόκόστος.στηνδεθεραπείατουκαρκίνουσύστημαθεοφιλοσ)έχειδώσει θαρραλέααποτελέσματαστονκύκλοτηςθεραπευτικήςιατρικήςστηνπόλητουαμβούργουβλ. δύσκολαθεραπεύονταν.τοδεκόστοςγιαφάρμακα,θεραπείες,νοσοκομεία,χειρουργείακαι πιθανόν φακελάκια,είναικατάτουςυπολογισμούςμαςπερίπουτοδιπλάσιοσεσχέσημετο κόστος,πουθαπροκύψειαπότηνεισαγωγήτηςθεραπείαςμεταnanopulseστοσύστημαυγείας. Ηεπαληθευτικήδιαδικασίαπροςαπόδειξητωνανωτέρω,μπορείναγίνεισεσύντομοχρονικό διάστημαστιςγερμανόφωνεςχώρεςτηςευρώπης,σταιατρείαπουήδηλειτουργείτοnanopulsε PAPIMIiθεραπευτικόσύστημα. Δ ΗΑθήνακαιηΘεσσαλονίκη,καθώςκαιάλλεςπόλειςτηςΕλλάδαςείναιδυνατόναγίνουνσεμικρό χρονικόδιάστημαπαγκόσμιακέντραεπισκεπτώντουρισμούυγείαςκαιπολιτισμού,εφαρμόζοντας τονπροαναφερόμενοσυνδυασμόστοκεφάλαιοτέσσερα4),στηπρομελέτηπουσαςεπισυνάπτω. Ε ΔημιουργίαβιομηχανίαςκατασκευήςΑνεμογεννητριώννέαςτεχνολογίας,μεεπενδύσειςτων Ελλήνωντουεξωτερικού.Βλ.συνημμένο1,κεφάλαιο4). Ζ ΑξιοποίησητωνβραχονησίδωνμετηνοργάνωσησεαυτέςΑιολικώνΠάρκωννέαςτεχνολογίας.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE α)θαπαράγεταιυδρογόνοσεμεγάληκλίμακααπότορεύματωνανεμογεννητριώνστις βραχονησίδες. β)θααξιοποιούνταιοιβραχονησίδες,καιπολλέςαπόαυτέςθαείναικατοικήσιμες,άραθα μπορούνναενοικιαστούνσε«μεγιστάνες»τηςοικονομίας,μεσημαντικάέσοδα. ΟιαπόδημοιΕλληνεςκαιφιλέλληνεςτουεξωτερικούμπορούντώραναεπενδύσουνσεαρκετά Projektτωνπροαναφερομένωνκλάδων.Οπαρώνφάκελοςπεριέχειιδέες,εμπειρίεςαλλάκαι προτάσεις,ούτωςώστεόλεςοιπροαναφερόμενεςιδέεςκαισκέψειςναπάρουντονδρόμοτης υλοποίησηςτους.προϋπόθεσηγιατηνυλοποίησηαυτή,είναιησυμπαράστασηκαιυποστήριξη τωνπροσπαθειώντούτωνεκμέρουςτουελληνικούκράτους,τηςτοπικήςαυτοδιοίκησηςκαι εκπροσώπωντηςορθόδοξηςεκκλησίαςελλάδαςκαιεξωτερικού. Οισυνεργάτεςμουκαιεγώπροσωπικάξεκινήσαμεπροςτηνκατεύθυνσηαυτή,ανταποκρινόμενοι στοκάλεσματηςελλάδας. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας Ιανουάριος2012 & & 5

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΠΡΩΤΟ& ΣυμπατριώτεςκαισυμπατριώτισσεςτηςΕλλάδαςκαιτουεξωτερικού ΠΡΟΣΟΧΗ Πριναυτότοκείμενο έρευνα,πουέφθασεσταχέριασας,πάρειτοδρόμογιατοαρχειοήτο ΚΑΛΑΘΙ,ρίξτετουμιαματιά.Αμέσωςθακαταλάβετε,ότιτοκοινωνικόπρόβλημα,στοοποίο αναφέρομαι,αγγίζειόλουςεμάς. Σίγουρακάτικαλόέχουμεόλοιναπληροφορηθούμε,εμπλουτίζονταςτιςγνώσειςμαςκαι ενισχύονταςτονπροβληματισμόμας. Υπάρχειέναςσυμπληρωματικόςτρόποςανάμεσαστιςδομέςτουοικονομικούσυστήματος,που ζούμεσήμερα,έτσιώστεναείναιδυνατήημείωσητηςανεργίαςκαινααναπτυχθείδυναμικάη απασχόλησησεόλεςτιςπεριφέρειεςτιςελλάδος,κατάσυνέπειαναυπάρξειοικονομικήανάπτυξη καικαταπολέμησητηςφτώχειας. Οκάθεέναςαπόεμάς,είτεδιάσημοςεπώνυμος,είτεανώνυμος,είτεμεδημόσιοαξίωμα,είτεαπλός πολίτης,είναιικανόςστομέτροτωνδυνατοτήτωντουκαιεφόσονπεισθείγι αυτό,νασυνδράμει στηνκίνησημιαςδιαδικασίαςγιατηνπροώθησηκαιεφαρμογήενόςμοντέλουαπασχόλησης,μετην δραστηριοποίησηοικογενειακώνήμικρώνκαιμεσαίωνομάδων,επιχειρήσεων,αλλάκαιτης αυτοαπασχόλησης. Μετηνδραστηριοποίησητωναυτοαπασχολούμενων,αλλάκαιτωνάλλωνπαραγωγικώνμονάδων, ταπαραγόμενακαταναλωτικάπροϊόνταθαμπορούν,μετηνεφαρμογήενόςσυστήματος,να προωθούνταικαιναπροσφέρονταιστιςκαταναλωτικέςαγορέςλαϊκέςαγορές,σούπερiμάρκετ, ημιχονδρικέςκαιχονδρικέςαγορές),προπαντόςδεμετηνσύμπραξητωνιδιοκτητώντωνμη μισθωμένωνκαταστημάτωνσεόλητηνελληνικήεπικράτεια,μετιςεκπαιδευτικοiπροωθητικές εταιρίεςπουθααναφέρωπαρακάτω.μετομοντέλοαυτόθαυπάρχειδιαρκήςπροσφοράστην πόρτατωνκαταναλωτών),μεπροϊόνταπρώτηςανάγκης,ποιοτικάαναβαθμισμένα,σεπροσιτές τιμές. Οιαναφερόμενεςπαραγωγικέςμονάδεςδενθαεξαναγκάζονταισεπολυδάπανεςκαιχρονοβόρες διαδικασίες,γιατηνπροώθησηκαιδιάθεσητωνπροϊόντωντους,ούτεστηνχρησιμοποίησητων «επιταγών»καιμεσαζόντων,πουαναγκαστικώςαυξάνουντιςτιμέςτωνπροϊόντων,εξαιτίαςαυτών τωνσυνθηκών,μεσυνέπειατηνπτώσητηςανταγωνιστικότητάςτουςστιςκαταναλωτικέςαγορές. ΠαράξενοΚαιόμωςαληθινό.Παρακαλώ,μηνξαφνιάζεστε,δενεννοώΣυνεταιρισμό,ούτεκάποια μορφήκοινοπραξίας,ούτεόμωςπρόκειταιγιαόνειροθερινήςνυκτός,αυτόπουαναφέρω παρακάτω. Φανταστείτεμιαμεταφορικήταινία,πουπερνάειέξωαπότοσπίτιΣαςκαιΕσείςέχετετην δυνατότητα,νατοποθετήσετεταπροϊόνταπουπαράγετε,ώστεηταινίαναταμεταφέρεικαινατα προωθείστιςκαταναλωτικέςαγορές ΤαπροϊόνταΣαςεπάνωστην«μεταφορικήταινία»θαείναιασφαλισμένα.ΘαείναιδικήΣας ιδιοκτησίακαιθαμπορείτεκαιεσείςναταδιαθέσετε,εφόσοντοεπιθυμείτε,σεκάθεκαταναλωτική στάσηκαιπροςτουςκαταναλωτικούςαποδέκτες. Τορόλοτης«μεταφορικήςταινίας»θααναλάβουνσεόλαταδιαμερίσματατηςΕλλάδοςεταιρίες εκπαιδευτικοπροωθητικούχαρακτήρα.

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 7 Οιεταιρίεςαυτέςθαπληροφορούν,θαεκπαιδεύουν,θαδιακινούν,θαμεταφέρουνκαιθαπουλούν ταπροϊόντατωνπαραγωγικώνμονάδων,μεκόστοςπουδενθαυπερβαίνειταέξοδασυντήρησης τωνεταιριώναυτών,αρχήςγενομένηςαπόταβιολογικάπροϊόντα,τηνοικιακήχειροτεχνεία,τα τουριστικάκαιπολιτιστικάπροϊόντακαιπροπάντωνταπροϊόνταπουπαράγουνπολλέςγυναικείες οργανώσειςστιςεπαρχίες. Στοκεφάλαιο2δύο)και3τρία)τηςπαρούσηςέρευναςυπάρχειπεριληπτικήανάλυση,ηοποία καταλήγειστηναπάντηση,γιατίέχασαντιςαγορέςταελληνικάπροϊόντακαιγιαποιουςλόγουςοι εξαγωγέςελληνικώνπροϊόντωνυπέστησαντηγνωστήκαθίζησηκαιέκλεισανοιπερισσότερες βιοτεχνίες,όπωςεπίσης,πώςμπορούνταελληνικάπροϊόντανακερδίσουνξανάτοχαμένοέδαφος τωναγορώντουεξωτερικού. Κατάτηνμακροχρόνιαεμπειρίαμουστοντομέαπαραγωγήςκαιδιάθεσηςκαταναλωτικών προϊόντων,κατόπινερευνάςμου,διαπίστωσα,ότιηανταγωνιστικότητατωνπαραγόμενων Ελληνικώνπροϊόντωνστιςδιεθνείςκυρίωςαγορέςτουεξωτερικού,δενέχουνσχέσηκατάτηγνώμη μουτόσομετοεργατικόκόστος,αλλάμεποιοσύστημαiμοντέλογίνεταιημεταφορά,διακίνηση, προβολή,προσφοράκαιτέλοςδιάθεσητωνεξαγώγιμωνπροϊόντωνστιςδιεθνείςαγορές. Οανταγωνισμόςτωνελληνικώνπροϊόντωνστιςαγορέςτουεξωτερικούμπορείναείναιπάντα εφικτόςκαιχωρίςπεριπλοκές,ότανυπάρχειμιαομαδικότηταστηνδιακίνησηκαιδιάθεσητων προϊόντων,έτσιώστεναελαχιστοποιείταιτολειτουργικόκόστοςγιακάθεπροϊόν. Κάνουνμεγάλολάθοςόλοι,όσοιπιέζουντιςαμοιβέςτωνεργαζομένωνπροςόφελοςτης ανταγωνιστικότηταςτωνπροϊόντων.καιτούτοδε,διότιανοιεργαζόμενοιείναιικανοποιητικά αμειβόμενοι,θαείναικαιπαραγωγικότεροι,χωρίςνακοιτάνετορολόι,γιατοπότεθασχολάσουν, ώστεναπάνεστηνεπόμενηδουλειά,γιαναμπορέσουννααντεπεξέλθουνοικονομικά. Τοκόστοςτωνπροϊόντωναυξάνεται,ανεξάρτητααπότοπόσοφθηνάείναιστηνπαραγωγήτους, ότανπάρουνλάθοςδρόμομέσαστιςσυμπληγάδεςτωναγορώντουεξωτερικού.επ αυτού αναφέρομαιστακεφάλαια2και3. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίες,στιςοποίεςαναφέρομαι,θαείναιπολύπιο αποτελεσματικές,εάνστοπρώτοκαικρισιμότεροχρονικόδιάστηματουξεκινήματόςτους εισέλθουνσεμιαδιαδικασίαεπιδότησηςμέσωτουδ ΚοινοτικούΠλαισίουΣτήριξης,ήάλλων οικονομικώνπηγώντηςε.ε.. Βέβαιαεξυπακούεται,ότιοιεπιδοτήσειςαυτέςθαπρέπειναείναιεξαρτημένεςαπόταεπιτυχή αποτελέσματατωνδράσεωντωνεκάστοτεενεργοποιημένωνεκπαιδευτικοπροωθητικώνεταιριών, οιοποίεςθαυποβάλουνπ.χ.ανάτρίμηνοεκθέσειςτωνδραστηριοτήτωντουςσεμίααρμόδια διεύθυνση,απότιςοποίεςθαπροκύπτεικυρίωςμεταξύάλλωντούψοςτηςκατανάλωσηςκαιο αριθμόςτωνσυμβαλλομένωνπαραγωγικώνμονάδων,πουεμπιστεύονταιταπροϊόντατουςσε αυτές. Εδώπρέπεινατονίσω,ότιγιατηνχρηματοδότησητωνμηχανισμώντουενλόγωμοντέλουθα πρέπειναδανειστούμειδέεςαπότοέργοτουνομπελίσταmuhammadyunus. Θαπρέπειγιακάθενέαθέσηαπασχόλησηςναενισχύονταιοικονομικάοιεκάστοτεφορείς,πουτις δημιουργούν.σεαυτήτηνκατεύθυνσηκινούνταιανάλογεςδιαδικασίεςενίσχυσηςπαρόμοιων πρωτοβουλιώνστηνπόλητουαμβούργου,τηςγερμανίας. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςαυτέςθαέχουντηνμορφήπ.χ.Ε.Π.Ε.καιθαείναιμεταξύ άλλωνπλαισιωμένεςαπόένασυμβουλευτικόόργανοσυμβούλιο),τοοποίοθααποτελείταιαπό συμμετέχουσεςπαραγωγικέςμονάδες,καθώςκαιάλλουςτεχνογνώστεςσεπεριοδικήβάση. Βέβαιαεδώυπάρχουνπολλάερωτήματα,ταοποίαμελίγηκαλήδιάθεσηκαιεμβάθυνσητουεν λόγωμοντέλουμπορούννααπαντηθούν.

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 8 Οισυμμετέχουσεςπαραγωγικέςμονάδεςσεστενήσυνεργασίαμετιςεκπαιδευτικοπροωθητικές εταιρίες,στουςτομείςτηςπληροφόρησηςκαιτηςεκπαίδευσης,θαδημιουργήσουνμετηνπάροδο τουχρόνουτιςδικέςτουςβάσεις,μεερευνητικάπρογράμματαμεταοποίαθαθέσουνταθεμέλια γιαπολυάριθμαμικράκαιμεσαίαερευνητικάκέντρα,πουθααποτελούντηνδιαρκήεγγύησηγια τηναναγέννησηκαιτηνεμφάνισηστιςαγορέςκαινούργιωνπροϊόντων,μεποιοτικάαναβαθμισμένη παρουσίακαισεπροσιτέςγιατονκαταναλωτήτιμές. Πρινξεκινήσειηοργάνωσηενόςπιλοτικούεγχειρήματος,πρέπειταστελέχηπουθαπλαισιώσουν τιςεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςνασυμμετάσχουνσεσεμινάριανομαρχιακούχαρακτήραμε ανάλογαπρογράμματα. Βασικήπροϋπόθεσηγιαναυπαχθούνοιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςσεκάποιοπρόγραμμα τουδ ΚοινοτικούΠλαισίουΣτήριξης,ήσεάλλαΚοινοτικάΠρογράμματα,πρέπειταμελλοντικά στελέχητωνεταιριώννααναφέρουνονομαστικάστιςπρομελέτεςτουςέναελάχιστοαριθμό συμμετεχόντωνiπαραγωγώνήμελλοντικώνπαραγωγών,οιοποίοιθαενεργοποιηθούνγιατην παραγωγήκαταναλωτικώνπροϊόντωνκαιθαεμπιστευτούνταπροϊόντατουςστιςενλόγωεταιρίες. ΟιδεεταιρίεςστιςπρώτεςδυοτρίμηνεςΕκθέσειςτουςθαπρέπεινααποδεικνύουν,ότιτο50%των συμμετεχόντωνπαραγωγικώνμονάδων,πουαναφέρονταιστιςπρομελέτεςτους,συνεργάζονταιμε τιςενλόγωεταιρίες. ΚάθεδεΠεριφέρεια,ΝομαρχίαήΔήμοςπρέπειναδημιουργήσειένασύστημαποιοτικούέλεγχου καταλληλότηταςτωνπαραγόμενωνπροϊόντων,τουλάχιστονδεγιαταπροϊόνταεκείναπουχρήζουν ελέγχου,π.χ.εάντηρούνταιοιόροιδιαδικασίαςπαραγωγήςβιολογικώνπροϊόντων. Ανπαραγωγικέςμονάδεςεσκεμμένανοθεύουνταπροϊόντατους,θακαλούνταιπροςαπολογίακαι ανδενσυμμορφώνονται,δενθασυμμετάσχουνστοπροαναφερόμενομοντέλοπαραγωγήςκαι διάθεσηςκαταναλωτικώνπροϊόντων. Ηλειτουργικότητακαιηαποτελεσματικότητατωνεκπαιδευτικοπροωθητικώνεταιριώναυτών, εξαρτάταιαπότηνσυμμετοχήκαιεμπιστοσύνητωνανωτέρωπαραγωγικώνμονάδων,οιοποίεςθα προσφέρουνπροςδιάθεσηταπαραγόμεναπροϊόντατουςσεαυτές. ΟιΠεριφερειάρχες,ΝομάρχεςκαιΔήμαρχοιθαπρέπεινασυμμετάσχουνενεργά,καινα διαφωτίσουντουςπολίτεςπροςαυτήντηνκατεύθυνση. Ηελπίδακαιτοθάρροςγιατηνκαταπολέμησητηςανεργίαςκαιτηςφτώχιαςδενθαέρθειαπότο κέντρο,αλλάαπότηνπεριφέρειακαιαπότηνεπαρχείαπροςτοκέντρο. Ησυνισταμένητωνεπικρατέστερων,βάσεικατανάλωσης,προϊόντωναπόόλεςτις εκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίες,θααποτελέσειτηνβάσητωνεξαγωγών,μαζίμεάλλαεπώνυμα προϊόνταπουπαράγειηελλάδα. Οισημερινέςσυνθήκεςτηςπαγκοσμιοποίησης,οι«συμπληγάδες»τωνσημερινώνσυνθηκώντου λεγόμενουελεύθερουανταγωνισμούτωνπροϊόντων,επιβάλουνόσοποτέτηνδημιουργίααυτούή παρόμοιουμοντέλου,όσεςαδυναμίεςκαιλάθηδιαπιστώσεικανείςμεμιαπρώτηανάγνωσηαυτών τωνθέσεων. ΗχρόνιαεμπειρίαμουωςεργάτηκαταρχήνστηνΓερμανία,ωςΕμπόρουέπειτακαιΠαραγωγούσε μικράκαιμεγάλαμεγέθηστονευρωπαϊκόχώρο,αλλάκαιστηνελλάδα,καθώςκαιηδεκαετής έρευνάμουστηνκατεύθυνσηαυτή,μουεπιτρέπουν,νασαςπαρουσιάσωτοπαρόνδιαφορετικό μοντέλοπαραγωγής,απασχόλησης,διακίνησης,διάθεσηςκαιανταγωνιστικότηταςπροςτιςαγορές τωνκαταναλωτικώνπροϊόντων.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Συμπερασματικά,μετηνεφαρμογήτουενλόγωμοντέλουθαπροκύψουνοιεξήςωφέλειες: Μείωσησεμεγάληκλίμακατουκόστουςδιακίνησηςκαιδιάθεσηςτωνπροϊόντωντων παραγωγικώνμονάδωνστοκαταναλωτικόκοινό,τόσοστοεσωτερικόόσοκαιστοεξωτερικό Δημιουργίαευκαιριώνγιατηνανάπτυξηνέωνιδεώνκαιμεθόδωνγιατηνπαραγωγή προϊόντων Παρουσίανέωνπροϊόντων Δημιουργίανέωνθέσεωνεργασίας Ανάπτυξηνέωνπαραγωγικώνμονάδωνκαικαινοτομιώνχωρίςτονκίνδυνοεξαφάνισήςτους απότα«μεγαθήρια» ΣταδιακήέξοδοςεπώνυμωνΕλληνικώνπροϊόντωναπότη«λίστααναμονής»γιακάποια ευκαιρίαπροώθησήςτουςστιςδιεθνείςαγορές,στοκατώφλιτωνμεγάλωνδιεθνών εμπορικώναλυσίδων. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας & & 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΔΕΥΤΕΡΟ& ΕισαγωγικήσυνοπτικήπαρουσίασηενόςσυγχρόνουΜοντέλου ΕξαγωγώνΕλληνικώνΠροϊόντων,βασισμένουστηφιλοσοφία τηςσύγκλισηςτωνκοινωνικώντάξεων,πουυπόσχεταιμεταξύ άλλωνπαραγωγικήευρωστίακαιδυναμικήαπασχόληση. Ηπαγκοσμιοποίησητηςοικονομίαςσεσυνδυασμόμετηνανάπτυξητηςτεχνολογίαςκαιτωνμέσων επικοινωνίας,έχειδημιουργήσεινέαδεδομένακαιπροοπτικέςγιατοπαρόνκαιτομέλλονσεόλους τουςτομείςτηςοικονομικήςκαικοινωνικήςζωήςτωνκρατών. Υπότηνεπίδρασηαυτήτηςαλματώδουςεξέλιξηςπροέχειηπολυδιάστατηκαιπολύπλευρη ανάπτυξητωνεμπορικώνφορέων,σεσχέσημετηνδιακίνησηκαιεμπορίατωνπροϊόντωντων ΠαραγωγικώνΜονάδωνσεΠανευρωπαϊκήκαιΠαγκόσμιακλίμακα,οιοποίοιεπηρεάζουντα μέγιστατιςκαταναλωτικέςκοινωνίες. Ηεμφάνιση,ηπροβολή,ηπροσφορά,ηκερδοσκοπία,ηδυσφήμηση,ηπαρεμπόδιση,η υπονόμευσηκαιηεξαφάνισηενόςμεγάλουαριθμούπροϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδωνστις καταναλωτικέςκοινωνίες,εξαρτάταικατάέναμεγάλομέροςεκτόςτωνβασικώνκριτηρίων ποιότητας,εμφάνισης,προσαρμογήςκ.λ.π.),απότασυμφέροντατωνεμπορικώνφορέων. Μέσασεαυτήτηνπραγματικότητα,εξετάσαμετηνδιακίνησημερικώνελληνικώνπροϊόντωνστη γερμανικήαγοράκαιμάλιστααυτήτουαμβούργου,ηοποίαθεωρείταιημητρόπολη,δηλ.το ΕμπορικόΚέντροτουΒορράστοχώροτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Μετάαπόσχετικέςέρευνες,πουενήργησεουπογράφωντοπαρόν,στηνανωτέρωαγορά διαπιστώθηκε,ότισταπερισσότερακαταστήματατροφίμωνsuperήminimarket),υπάρχουν ελάχισταελληνικάπροϊόντακαιαυτάπουυπάρχουνδιατίθενταισεπολύυψηλέςτιμές. ΤοπερίφημοΕΛΛΗΝΙΚΟΛΑΔΙ,πουπαράγεταιαπόπολλέςελληνικέςεπιχειρήσειςκαιείναιυψηλής ποιότηταςμεφτηνόκοστολόγιο,τοβρίσκειςσυνήθωςσεσούπερήμίνιμάρκεττηςγερμανίας)σε ιταλικήσυσκευασίαμετηνένδειξη«λαδικαλαματασ»,ήαντοβρειςσεελληνικήσυσκευασία, είναιπανάκριβο. Οαθέμιτοςανταγωνισμόςστηναγοράοδηγείστηνεξαφάνισηπολλώνελληνικώνπροϊόντωναπό τηνγερμανικήαγορά,ταοποίαπαλαιότερατηνείχανκατακτήσει,όπωςτασταφύλια,τακεράσια,τα ροδάκινα,διάφοραείδηένδυσης,υπόδησηςκ.ά.,ταοποίαπλέονδενταβρίσκουμεστιςαγορές αυτές),ήβρίσκουμεελάχιστααπόαυτά. Λόγουχάριν,ότανεμφανίζοντανπαλαιότεραστηνγερμανικήαγοράτασταφύλιαΡΟΖΑΚΙ,ταοποία είναιάφθαστασεποιότητα,είχαντρομερήζήτησησεσημείο,ώστεναπωλούνταιελάχισταήκαι καθόλουταάλλασταφύλια.ηπώλησητωνροζακισαμποταρίστηκεμετονεξήςτρόπο:πωλούσαν ελληνικάσταφύλιαβικτωρια,β κατηγορίαςταοποίαδενθαέπρεπελόγωκακήςποιότηταςνα εξάγονται),ενώστοτιμολόγιοπωλήσεωςσεαλυσίδακαταστημάτωνανέγραφανοιυπεύθυνοι χονδρέμποροιεισαγωγείςφρούτων«ελληνικοροζακι». Όπωςήτανφυσικόοκαταναλωτήςαπογοητευόταναπόαυτότουποτιθέμενο«ΕΛΛΗΝΙΚΟΡΟΖΑΚΙ», πουδεντουθύμιζεσετίποτετοπαραδοσιακόσταφύλιροζακιμετηνπερίφημηγεύσητου. Παλαιότερα,ότανπωλούντανστηνγερμανικήαγοράταπραγματικάΡΟΖΑΚΙ,οκαταναλωτήςτα αντιμετώπιζεμεαδιαφορίακαιαγόραζεαντίαυτώνταιταλικάσταφύλιαεισαγωγήςβικτωρια,α κατηγορίας,ήτούρκικα.σήμερατοροζακισταφύλιδενυπάρχειπλέονστηναγοράτηςγερμανίας.

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 11 Τοίδιοακριβώςσυμβαίνεικαιμετοκεράσι.Εισάγεταιπ.χ.στηνγερμανικήαγοράτοελληνικό κεράσι,β ποιότηταςτουοποίουηεξαγωγήπρέπεινααπαγορεύεται)μεετικέτασυσκευασίας «ΤΡΑΓΑΝΑΕΔΕΣΣΗΣ»,ταοποίαεπίσηςαπογοητεύουντοναγοραστήκαιτονκάνουνναστραφείστα κεράσιαεισαγωγήςαπόιταλίακαιτουρκία. ΤοελληνικόΣπαράγγικατάτηνδιάρκειαεπίσημουδιαγωνισμούμαγείρωνγνωστώνστην τηλεόραση,πριναπόμερικάχρόνιαστοαμβούργο,πήρετοπρώτοβραβείο«γεύσης»καινοστιμιάς, σεσύγκρισημεσπαράγγιαάλλωνχωρών,μεταξύαυτώνκαιγερμανία..αυτότοελληνικόσπαράγγι «κατεξευτελίζεται»στηντιμήδιάθεσηςστιςχονδρικέςαγορές,π.χ.ημεγάληαλυσίδαedekaόταν σαμποτάρισετοελληνικόσπαράγγι,σεέναstandαυτήςστηνπεριοχήwandsbekτουαμβούργου έγραφε: «ΤιΕλληνικό.;ΤισπαράγγιαπότοΠερού.ΟΛΑΤΑΙΔΙΑΕΙΝΑΙ». ΤοΠερουβιανόσπαράγγιπουείναιγευστικάπολύκατώτεροτουΕλληνικού,ωςγνωστόνπουλιόταν σελιανικήπώληση1,i ή1,5 τομισόκιλό,τηνεποχήπουέκανετηνεμφάνισήτουστιςαγορέςτο Ελληνικό. ΈτσιοιτιμέςχονδρικήςπώλησηςτουΕλληνικούσπαραγγιούκαταπιέζοντανκαιέπεφτεπολύ χαμηλάστιςαγορέςτουμονάχουγερμανίας,πουείχεκαιέχειωςαποτέλεσμασήμερα,οιέλληνες παραγωγοίναμηνμπορούννακαλύψουντοκόστοςπαραγωγήςκαιδιακίνησήςτου. Τοερώτημαείναι:αυτήείναιηγεωργικήπολιτικήτηςΕ.Ε.;Στηνπροκειμένηπερίπτωσητικάνουμε εμείς; Έναμήνααργότεραμετάτηνπαράλυσητηςπροσφοράςτουελληνικούσπαραγγιού,εμφανίζεται στηναγοράτηςγερμανίας,τογερμανικόσπαράγγι,με8,iευρώέωςκαι12,iευρώτοκιλό,λιανικής πώλησης. Ητελευταίακαιηκατωτέρωπαράγραφοςπροσετέθη,μετάτηνέρευναπουέκανατο2010επί αυτών: ΤοΕλληνικόροδάκινοσχεδόνέχειεξαφανισθείαπότηναγοράτουΑμβούργουγιατουςεξής λόγους:εμφανίζονταιιταλικάκαιισπανικάροδάκινα,ταοποίαδενπροτιμούνται,διότιαπλώςείναι χωρίςγεύση,άνοστα.ηδεύπαρξηελληνικώνροδάκινωνδενξεχωρίζειστηνεμφάνισηαπότα ιταλικάκαιισπανικά,ενώηγεύσητουςείναιθαυμάσια.αποτέλεσμα;«κοντάσταξεράκαίγονται καιταχλωρά»,οπότεδενδιακρίνοντανκιάραυπάρχειδυσκολίαπώλησηςτωνελληνικών ροδάκινων.οκαταναλωτήςστράφηκεστηνκατανάλωσητουκαρπουζιούκαισταάγριαισπανικά ροδάκινα. Το2010ταάγριαροδάκινατωνΙσπανώνχαλάσανεσεποιότητα,καιέτσιοκαταναλωτήςψάχνεινα βρειποιοτικά,της«εποχής»προϊόντα.οιισπανοίτο2011διόρθωσαντηνποιότητατωναγρίων ροδακίνωνκιέτσιέχουνμεγάληζήτηση,ειςβάροςβέβαιατωνάλλωνπροσφορών.σημειώνωδε, ότιταάγριαροδάκιναπωλούνταισεδιπλασίατιμήαπόταμέχριτώραπροσφερόμεναροδάκινα. ΕάνλοιπόνταΕλληνικάπροϊόνταπαρουσιαστούνμεεμφανήτηνελληνικήταυτότητατους,στα STANDSτωνκαταναλωτικώνκέντρων,τότεταροδάκιναπ.χ.τουΝ.ΠέλλαςκαιτουΝ.Ημαθίαςπου έχουνωςγνωστόεξαιρετικήποιότητα,θακαταναλωνονταιευκολα.ηζήτησηθαείναι έντονη. Δενπρέπειλοιπόννααπορούμε,γιατοότιοιεξαγωγέςτωνελληνικώνπροϊόντωναντίνα αυξάνονται,μειώνονταισυνεχώς.καιενώοιελληνικέςεξαγωγικέςμονάδες,οιοποίεςεξήγαντα προϊόντατουςστηγερμανικήαγορά,ήλπιζαν,ότιμετηνελεύθερηδιακίνησητωνπροϊόντωνστις χώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσηςθααυξάνοντανκατάπολύοιεξαγωγέςτουςκατάργηση τελωνειακώνπεριορισμών),στηνπραγματικότητασυμβαίνειτοαντίθετο.

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 12 Γιανααντιμετωπίσουντοαδιέξοδοαυτόκαιψάχνονταςεναγωνίωςναβρουνκάποιεςλύσειςγιατις εξαγωγέςτωνπροϊόντωντους,πολλέςελληνικέςπαραγωγικέςμονάδεςεπιχειρούν,ναοργανώσουν τηνδικήτουςπαρουσίαστιςσυγκεκριμένεςαγορές,δημιουργώνταςτηνκατάλληληυποδομή. Δημιουργούναποθηκευτικούςχώρουςγιαταπροϊόντατουςκαιαντιπροσωπείες,οιοποίες επιδιώκουντηνεξεύρεσηαγορώνγιατηνδιάθεσητωνπροϊόντωντουςστηγερμανικήαγορά. Αυτέςόμωςοιπροσπάθειεςέχουνμεγάλολειτουργικόκόστοςενοίκια,αμοιβέςυπαλλήλων, διαδικασίαδιαθέσεωςκ.λ.π.)καικάνουντοπροϊόνακριβό. Τοκεφάλαιο«Πρόταση Μοντέλο»,πουαναφέρεταιπαρακάτω,είναιμιασυνοπτικήπαρουσίαση ενόςσύγχρονουμοντέλουεξαγωγώνελληνικώνπροϊόντων,μεαφετηρίαταπροαναφερόμενα,τα οποίαενισχύουντηνφιλοσοφίαγιασύγκλισητωνκοινωνικώντάξεωνκαιυπόσχεταιμεταξύάλλων παραγωγικήευρωστία,απασχόληση,οικονομικήανάπτυξηκαιδυναμικέςεξαγωγές. Κατωτέρωπαραθέτουμεορισμένεςσχετικέςαπόψεις,οιοποίεςμέχριχθεςίσωςθεωρούντο απραγματοποίητεςκαιρομαντικές,αλλάοιτρέχουσεςεξελίξειςτιςεπιβάλλουν. Α Ωςγνωστόν,γαναπαράγειμιαπαραγωγικήμονάδαέναπροϊόνυψηλήςποιότηταςμεχαμηλό σχετικάκοστολόγιο,εκτόςαπότηνύπαρξησυγχρόνουεξοπλισμού,άριστεςπρώτεςύλεςκαι τεχνογνωσία,προϋποθέτειπροπάντωντηνστενήσυνεργασίαμεταξύεργοδοτώνκαιεργαζομένων σεόλαταεπίπεδα. Β Γιαναπροωθηθείτοπροϊόναυτόστοκαταναλωτικόκοινόμεγρήγορηκαιαποτελεσματική απορροφητικότητα,πρέπειναμηνεπιβαρυνθείοικονομικάπολύκατάτηνδιαδικασίαπροώθησης απότηνπαραγωγήστηνκατανάλωση. ΠρέπειδηλαδήοισχέσειςμεταξύτηςπαραγωγικήςμονάδαςκαιτουεμπορικούΦορέαΠροώθησης τουπροϊόντοςστηνκατανάλωση,ναείναισυγκλίνουσεςκαισυνεργάσιμεςμεβασικούςκανόνες κοινήςαποδοχής. Γ Τοκράτοςγιαναεξασφαλίσεικατάέναμεγάλομέροςταέσοδάτουγιατον«κρατικό προϋπολογισμό»καιγιανασυντηρήσεικαιικανοποιήσειέναμεγάλομέροςτουκοινωνικού συνόλου,πουεργάζεταικαιεξαρτάταιαπόαυτό,πρέπειναείναισυνεργάσιμο,πρακτικόκαι ανοιχτόπροςτιςάλλεςκοινωνικέςτάξεις.πρέπειεπίσηςτοκράτοςμετουςφορείςκαιτιςυπηρεσίες πουδιαθέτει,σαν«κοινωνικήτάξη»,νασυνδράμειθετικάκαιισορροπημέναστηνσύγκλησηκαι συνεργασίαμετιςτάξειςτωνπαραγωγικώνμονάδων,τωνεργατώνκαιτωνεμπόρων. Ησύγκλησηκαιηαποδοχήκοινώνκανόνωνσυνεργασίας,συνύπαρξηςκαισυναίνεσηςτων ΠαραγωγικώνΜονάδων,τωνΕργαζομένων,τωνΕμπορικώνΦορέωνκαιτουΚράτους,θαέχειως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑμιααρμονικήκαιισορροπημένηκαταναλωτικήκοινωνία,μεσταδιακήάμβλυνσητων ανισοτήτωνκαιτηνεξαφάνισητηςφτώχειας. Ηανάπτυξητουσυγκεκριμένουμοντέλου,πουθαβασίζεταιστην«ΣύγκλησητωνΤάξεων»,θα αποτελέσειμιασύγχρονηδιεξοδοστοαδιεξοδοτηςαγωνίαςτωνπαραγωγών,τωνεργατών,των εμπόρων,αλλάκαιτουκράτους. Ηκατάργησητωνσυνόρων,ηπαγκοσμιοποίησητηςοικονομίας,ηανάπτυξητηςΕυρωπαϊκής Ένωσης,ηκαθιέρωσητουενιαίουνομίσματος«ΕΥΡΩ»,θακάνειτονανταγωνισμόπιοΑΔΥΣΩΠΗΤΟ καιπιοορατότονκίνδυνοτηςυποτέλειαςκαιτηςεξαφάνισης. Αυτήηεξέλιξηθαείναιημεγάληδύναμηiμαγνήτης,πουθασφυρηλατήσεικαιθαεδραιώσειτην σύγκλησητωντάξεωνπροςτοσυμφέρονόλων. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΤΡΙΤΟ& ΠΡΟΤΑΣΗ& &ΜΟΝΤΕΛΟ& & Τηςυπόίδρυσηεταιρείαςμετηνεπωνυμία«ΣΥΓΚΛΙΣΗΑ.Ε.»,μεσκοπότηδημιουργία ΚέντρωνΔιεθνούςΕξαγωγικούΕμπορίου. Συνοπτικήπαρουσίαση 1 Τίτλοςτουέργου:ΚΕΝΤΡΟΔΙΕΘΝΟΥΣΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ«ΚΕ.Δ.Ε.Ε.» 2 Τόποςεγκατάστασης:Θαείναιοιπεριοχές,όπουυπάρχουν,ήδημιουργούνταιΚέντραΔιακίνησης Προϊόντων,καθώςκαιηπεριοχήτωνΑθηνώνγιαταοπτικοακουστικάπροϊόντα. 3 Φορέαςτηςεπένδυσης:ΑνώνυμηΠολυμετοχικήΕταιρεία,στηνοποίαμπορούννασυμμετέχουν ΠαραγωγικοίΦορείς,ΦυσικάκαιΝομικάΠρόσωπα. 4 Σκοπόςτηςεπένδυσης:Ηδιευκόλυνση,μεταφορά,διακίνηση,υποστήριξη,προβολή,προώθησηκαι διάθεσητωνεξαγωγώνελληνικώνπροϊόντωντρόφιμα,οπωροκηπευτικά,βιομηχανικά,τουριστικά καιπολιτιστικά οπτικοακουστικάπροϊόντα),στηνευρωπαϊκήαγοράκαιστιςτρίτεςχώρες,καθώς καιηπροστασίααπόαθέμιτοανταγωνισμό. Γιατοσκοπόαυτόθαδημιουργηθούνενοικιασθούν)κατ αρχήντρίαήπερισσότεραδιακομιστικά ΚέντραμετηναπαραίτητηυποδομήκαιτιςεγκαταστάσειςγιατηνΥποδοχή Παραλαβήκαι Προώθησητωνανωτέρωελληνικώνπροϊόντων.ΤοέναήπερισσότεραΔιακομιστικάκέντραθα εξυπηρετούντηνδιακίνησητωνοπωροκηπευτικώνπροϊόντωνκαιτροφίμων,ταδεάλλατην διακίνησητωνβιομηχανικώνπροϊόντωνκαιτοτρίτο,τοοποίοθαβρίσκεταιστηναθήνα περιφέρειααττικής),θαεξυπηρετείτηνδιακίνησητωντουριστικών,πολιτιστικώνκαι οπτικοακουστικώνπροϊόντων.ηκατανομήτωνκέντρωνμπορείναεξειδικευθείπερισσότερο, σταδιακά. 5 ΗεταιρείαΚΕ.Δ.Ε.Ε.θασυμμετέχεικατάπλειοψηφίαήεξολοκλήρουσεάλλεςανάλογεςΑνώνυμες ΕταιρείεςήΕ.Π.Ε.τουΕξωτερικού. ΗενλόγωεπιχείρησηθαδιαθέτειγιαμεντιςευρωπαϊκέςχώρεςΕ.Ε.)καιενπροκειμένωτην Γερμανία,τηνοποίαεπιλέξαμεωςχώρατηςέρευνάςμαςωςπιλοτικήχώρα)καιδητημητρόπολη τουβορρά,πουείναιτοαμβούργο,μεδύοκεντρικάκαταστήματα αποθήκεςγιατηνδιάθεσητων ελληνικώνπροϊόντων,σεχονδρικήκαιημιχονδρικήπώληση.τοένακατάστημαθαείναιγιατα οπωροκηπευτικάπροϊόντακαιτοάλλογιαταυπόλοιπαπροϊόνταβιομηχανικάπροϊόντακαι τρόφιμα).στιςχονδρικέςπωλήσειςτωνοπωροκηπευτικώνπροϊόντων,θαεπιδιωχθείησυνεργασία μετιςτουρκικέςοπωροκηπευτικέςχονδρικήςκαιημιχονδρικήςπωλήσεωςμονάδες,γιατηνομαλή προσγείωσητουξεκινήματοςπωλήσεωντωνελληνικώνπροϊόντωνστοαμβούργο. Θαιδρυθούνσταδιακά)ακόμη30καταστήματα«Μini Μarket»γιατηνλιανικήδιάθεσητων προϊόντων,σταοποίαδεσπόζουσαθέσηθαέχουντατρόφιμα,οπωροκηπευτικά,τουριστικάκαι πολιτιστικάπροϊόνταπάνταελληνικήςπροέλευσης)μετηνοργανωμένηπροβολήτων

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 14 βιομηχανικώνπροϊόντων,πλαισιωμένακαιαπόάλλατοιαύτα,πουδενπαράγονταιστηνελλάδα. ΤέτοιαμαγαζιάοργάνωσανγιαπαράδειγμαοιΤούρκοιστηΓερμανία. ΓιατιςτρίτεςχώρεςεπιλέξαμεωςχώραπιλότοτηνΑλβανίακαισυγκεκριμένατην«ΕλευθέραΖώνη» τουδυρραχίου,μεδύοκαταστήματα αποθήκες,ωςχώρουςυποδοχήςτωνελληνικώνπροϊόντων, εκτωνοποίωντοέναθαπροορίζεταιγιατατρόφιμα οπωροκηπευτικάκαιτοάλλογιατα βιομηχανικάπροϊόντα.απότακαταστήματααυτάθαγίνεταιηχονδρικήκαιημιχονδρικήπώληση στοεσωτερικότηςαλβανίας. Προβλέπεταιναδημιουργηθούνσταδιακά)20Mini MarketστοεσωτερικότηςΑλβανίαςμε συμπληρωματικάπροϊόντατηςντόπιαςαλβανικής)παραγωγής. Ηγνωριμίακαιηπροβολήτωνελληνικώνπροϊόντωναπότοκεντρικόκατάστημακαιτα«Μίνιi Μάρκετ»θαέχουνωςπεραιτέρωστόχοτηνδημιουργίααναλόγωνΠαραγωγικώνΜονάδωνστην Αλβανίααπόελληνικούςφορείς,πουθασυμμετέχουνμεταπροϊόντατους.Επίσηςθαμπορούννα συμμετέχουνβορειοηπειρώτεςκαιαλβανοί,οιοποίοιεργάζονται,ήεργάστηκανστηνελλάδα. ΜέσωδετωνδύοΔιακομιστικώνΚέντρων,πουθαβρίσκονταιστηνΑλβανία,θαμπορείηΑ.Ε.να παραλαμβάνεικαιαλβανικάπροϊόντα,ταοποίαθαπροωθεί,μέσωτουδικούτηςδικτύου,στις ευρωπαϊκέςαγορές,μετιςίδιεςπροϋποθέσεις,όπωςκαιταελληνικάπροϊόντα,σταπλαίσιαμιας αμοιβαίαςσυνεργασίας. ΟσυνδυασμόςαυτόςγιαταπροϊόντααλβανικώνΠαραγωγικώνΜονάδωνθαβοηθήσειτην προσπάθειατηςαλβανίαςγιαεξαγωγέςκαιθαδώσεικίνητραγιαστενήσυνεργασίαμεταξύτων ελληνικώνκαιαλβανικώνπαραγωγικώνμονάδων. Δενείναικαθόλουτολμηρόκαιυπερβολικό,τοναδημιουργηθείηυποδομήτουπρογράμματος «ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ»εκπαραλλήλουκαισεάλλεςχώρες,οιοποίεςδενείναιμέλητηςΕ.Ε.. Βεβαίωςταπερισσότερααπόταελληνικάπροϊόνταπρέπειναδώσουνεξετάσειςκαιναγνωριστούν μετιςκαταναλωτικέςαγορέςτωνκρατώναυτών,διότιδενέχουντοίδιουπόβαθροστηναγοράτου εξωτερικούκαιπιοσυγκεκριμέναεννοώ,ότιηετικέτα«madeingreece»δενέχειτιςίδιες προϋποθέσειςπ.χ.φήμη),όπωςοι«madeingermany»και«madeinjapan». ΣτονδεΚινέζικοανταγωνισμόθααντισταθούμεμετηνποιότητα,τηνποικιλία,τηνπρωτοτυπίακαι μεχαμηλόλειτουργικόκόστοςστηνδιαδικασίατωνπωλήσεων. 6 Tαεξαγώγιμαελληνικάπροϊόνταμέχρισήμεραδενείχανκαιδενέχουντηνδυνατότηταμε ελάχιστεςεξαιρέσεις)εξ αιτίαςτωνεπιπροσθέτωνοικονομικώνεπιβαρύνσεων,ναανταγωνισθούν παρόμοιαπροϊόντατωνάλλωνχωρών,γιατουςεξήςτρειςβασικούςλόγους: α)οσοναφοράστιςχώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσηςε.ε.)καιλόγωτηςγεωγραφικήςθέσηςτης Ελλάδοςπολύμακρινέςαποστάσειςαπότακέντραδιανομήςκαικατανάλωσης),δενδίνεταιη δυνατότηταστουςπαραγωγικούς ΕξαγωγικούςτηςΦορείςνασυμμετέχουνκυρίωςστην ημιχονδρικήδιάθεσητωνπροϊόντωνστηνκατανάλωσηπ.χ.παραγγελίες100κιλώνή3τόνων),εξ αιτίαςτωνμεγάλωνπροβλημάτωνμεταφοράςκαιοργάνωσηςαυτών. Ηκάλυψηδηλαδήτωναποστάσεωνείναιεξαιρετικάχρονοβόρακαιπολυδάπανη,ενώπροστίθενται σεαυτάκαιάλλεςεπιβαρύνσεις,οιοποίεςαυξάνουντοκόστοςδιακίνησηςτωνπροϊόντων, κάνοντάςταασύμφορα.εξαιτίαςαυτώντωνπροβλημάτωνοιεξαγωγικέςπαραγωγικέςμονάδες στερούνταιτηνκατ ευθείανημιχονδρικηδιάθεσητωνπροϊόντωντων,ηοποίαωςγνωστόν αποτελείτονβασικότεροπαράγονταγιατηνδιάθεσητωνπροϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδων. Δηλαδήοιαποστάσεις,στηνπροκειμένηπερίπτωση,είναιειςβάροςτηςανταγωνιστικότηταςτων ελληνικώνπροϊόντων,υπότιςσημερινέςπροϋποθέσεις.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE β)οιπροσβάσειςτωνελλήνωνεξαγωγέωνσταυπάρχονταευρωπαϊκάδίκτυαδιανομήςέχουν καταντήσειναείναιμόνονστις«λίστεςαναμονής».ότανυπάρχειανάγκηκαιέλλειψηζητούνταιτα ελληνικάπροϊόντααπότουςευρωπαϊκούςεμπορικούςφορείς,ταοποίατιςπιοπολλέςφορέςόμως σαμποτάρονταιγιαευνόητουςλόγους,όσοπροσιτέςκιανείναιοιτιμέςτων,είτεδιότιαυτοί προωθούνκυρίωςομοειδήπροϊόντα,πουτουςσυμφέρουνπερισσότερο,ήθέλουν,ναεξαφανίσουν απότηναγοράτασυγκεκριμέναελληνικάπροϊόντα.στηνπροκειμένηπερίπτωσηβάλλεταισκληράη ανταγωνιστικότητατωνελληνικώνπροϊόντων. γ)γιαδετιςτρίτεςχώρες,οιημιχονδρικέςπωλήσειςτωνπροϊόντωντωνελλήνωνεξαγωγέωνείναι ελάχιστες,παρ όλοπουοιαποστάσειςσεσύγκρισηπροςταάλλαευρωπαϊκάκράτηείναι μικρότερες.οιδυσκολίεςπουυπάρχουνστιςδιαδικασίεςεξαγωγήςμικρώνποσοτήτων,δηλ.το κόστοςμεταφοράς,οιπροδιαγραφέςμεταφορικώνμέσωνκαιοιγραφειοκρατικέςεπιβαρύνσεις, όλααυτάείναιτόσοεπιβαρυντικά,πουκάνουντηνδιακίνησηπροϊόντωνμικρώνποσοτήτων εξαιρετικάασύμφορη.εντωμεταξύαπότο1995έωςσήμεραπολλέςελληνικέςεπιχειρήσεις εδραιώθηκανστιςβαλκανικέςχώρες,παράγονταςταπροϊόντατουςεκεί,κλείνονταςτιςελληνικές επιχειρήσειςτουςστηνελλάδα,ήδιατηρώνταςταδίκτυαπωλήσεωντωνσεαυτήν. Τοπροτεινόμενοεπενδυτικόσχέδιοεπιδιώκειτηνκατ ευθείανσυμμετοχήτωνπαραγωγικών Μονάδωνσεόλεςτιςβαθμίδεςτηςκατανάλωσης,«Χονδρική Ημιχονδρική Λιανική»,στιςχώρες τηςε.ε.καιστιςτρίτεςχώρες,αυτόθαεπιτευχθείμε: ΤηνύπαρξησυνεργάσιμουκαισυγκλίνοντοςπροςτουςΠαραγωγούςΕμπορικούΦορέως,ο οποίοςθαείναιστηνδιάθεσητωνπαραγωγικώνμονάδωνκαιθαυπηρετείτασυμφέροντά τους. ΤούτοθαδιασφαλίζεταιαπότοΚαταστατικότηςΑνωνύμουΕταιρείας,τονεσωτερικόΚανονισμό Λειτουργίαςτης,καθώςκαιαπότοαντιπροσωπευτικόΕλεγκτικόΣυμβούλιοαυτής,την ελαχιστοποίησητουλειτουργικούκόστους,λόγωυποδομής,γιακάθεπροϊόν. Τηνάμεσηπληρωμήέμβασματηςαξίαςτουπροϊόντος),στηνδικαιούχοΜονάδαμετάτην διάθεσητουπροϊόντος.ταπροςπώλησηπροϊόντααποτελούνεγγυημένηιδιοκτησίατων ΠαραγωγικώνΜονάδων. Οιδιευθύνσειςτωνπαραγωγικώνμονάδωνθαέχουντοδικαίωμαναδιαθέτουνκαιοιίδιοιτα προϊόντατουςστιςαγορέςτουεξωτερικού,σεσυνεργασίαπάνταμετηνκεντρικήδιεύθυνση τουσυγκροτήματοςστηνενλόγωπεριοχή. ΤηνσυνεχήυποστήριξηεκμέρουςεπιτελικώνστελεχώντηςΑνωνύμουΕταιρείαςμε συμβουλευτικέςυπηρεσίεςκαιτεχνογνωσίαστιςμετέχουσεςεπιχειρήσεις,όσοναφοράστην παραγωγικότητα,στηνποιότητα,στοκόστοςπαραγωγής,στακαινούργιαπροϊόντα,στην συσκευασίακ.λ.π. Ναεξασφαλίσειευνοϊκότεραοικονομικάαποτελέσματα,νασυμβάλλειστηνβελτίωσητης ανταγωνιστικότηταςτωνελληνικώνπροϊόντωνκαιναενισχύσειτααναμφισβήτητα,λόγω κλίματος,πλεονεκτήματάτους,γιατηνδιάθεσήτουςστουςκαταναλωτέςτουεξωτερικού. Ναδημιουργήσειθετικόκλίμαγιατηνδιαρκήποιοτικήαναβάθμισητωνελληνικώνπροϊόντων, όπωςεπίσηςμεεκθέσειςελληνικώνπροϊόντων,πλαισιωμένεςμεμεζεδάκιακαιευχάριστη ελληνικήμουσικήρεμπέτικα,ζεϊμπέκικουςκαιχασάπικουςχορούς)συνοδευόμενεςαπότην λύρατωνποντίωνκαιτωνκρητικών,πουθακλείνει,όπωςπάντα,μ ένασυρτάκι. ΤηνεπαναλειτουργίαπολλώνΠαραγωγικώνΜονάδων,οιοποίεςανέστειλαντηνπαραγωγή τους. ΝαδημιουργήσειένανΣΥΓΧΡΟΝΟΘΕΣΜΟγιατηνπροώθησητωνελληνικώνεξαγωγώνστονέο περιβάλλοντωναγορώντουεξωτερικού. 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΤΟΥΕΡΓΟΥ α)ιδιακεφάλαιατωνυποψηφίωνεπενδυτώντουλάχιστονκατά20%έως30%τουκόστουςτης επένδυσης). β)δημόσιαεπιχορήγησηκατά50%απότοναναπτυξιακόνόμο,ήένταξήτουσεάλλοκοινοτικό Πρόγραμμαμεενδεχόμενηυψηλότερηεπιχορήγηση. γ)μακροχρόνιοδάνειο,τουοποίουτοεπιτόκιοθαείναιπολύχαμηλό,ενώσυγχρόνωςθα επιδιωχθεί,ταπακέτατωνμετοχώνπουθααγοραστούναπότιςπαραγωγικέςμονάδες,ναείναι προνομιακούχαρακτήρα. Εφόσονθεωρείτετοπροτεινόμενοεπενδυτικόσχέδιοενδιαφέρον,χρήσιμοκαιαποτελεσματικό, είμαιστηνδιάθεσήσαςγιαπεραιτέρωενημέρωση. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας & & 16

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΤΕΤΑΡΤΟ& ΑΜΕΣΕΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΚΑΙΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ ΠαραγωγήκαιΑνάπτυξηελληνικώνπολιτιστικώνοπτικοακουστικών προϊόντων,μεσκοπότηνκοινωνική,οικονομικήκαιπολιτιστική αναβάθμισητηςελλάδοςκαιτουαποδήμουελληνισμού. ΣυνοπτικήΠαρουσίαση Ηπραγματοποιούμενημεγοργούςρυθμούςπαγκοσμιοποίησηδιεθνοποίηση)τηςοικονομίας σημαίνεισυναγερμόπρώτουβαθμούγιατηνύπαρξητωνλαώνσανεθνικότητες.όσοοιοικονομίες θακαταργούν,σεόλουςτουςτομείς,τοέναμετάτοάλλοτασύνορατωνσημερινώνκρατών,τόσο οιπολιτισμοίτωνδιαφόρωνεθνικοτήτωνθααλληλοσυγκρούονταικαιο«δυνατός»θαεπικρατείεπί του«αδυνάτου» Καθοριστικόρόλοθαδιαδραματίσεισχετικάστοάμεσοκαιαπώτερομέλλον,τοείδοςτων «ΠολιτιστικώνΠροϊόντων Όπλων»,πουδιαθέτει,ήμπορείναδιαθέσειηκάθεεθνικότηταγιατην «ΠολιτιστικήΆμυνα»καιεπικράτησηήεπιβίωσήτης. Εθνικότητες,πουδενέχουν«πολιτιστικάαποθέματα»,μπορούνναεπιβιώσουνμετηνανάπτυξη τηςτεχνολογίας,τουαθλητισμούκαιτηςσύγχρονηςοπτικοiακουστικήςτέχνης,προβαλλόμεναδια τηςοδούτωνοπτικοακουστικώνμέσων. ΠολλάΕυρωπαϊκάΚράτηδιαθέτουν: α)πολιτιστικάαποθέματα β)ανάπτυξητεχνολογίαςσεόλαταεπίπεδατηςσύγχρονηςοπτικοiακουστικήςτέχνης. Βλέπουμε,ότιστηνΕυρώπηυπάρχειμιαισορροπίαμεταξύτωνεντόςτουχώρουτηςανεπτυγμένων πολιτιστικάκρατών,ενώσεσύγκρισημετιςη.π.α.ηευρώπηβάλλεται,ωςσύνολοαλλάκαιως ξεχωριστέςεθνικότητες,καταπιεστικάαπότονγίγαντα«η.π.α.iαμερική»,πουεξουσιάζειόλατα κανάλιαμετηντεράστιαβιομηχανία«πολιτιστικώνπροϊόντων»σύγχρονηςτέχνης. ΗΕλλάδατατελευταίαχρόνιααρχίζεινααντιλαμβάνεται,τισημαίνειβιομηχανικήπαραγωγή «ΠολιτιστικώνΠροϊόντων»γιατηνυπόστασήτης,ωςΈθνοςκαιτηνοικονομική,πολιτιστικήκαι κοινωνικήτηςανάπτυξη. ΗΕλλάδακαιοΕλληνισμόςέχουντομεγάλοπρονόμιοανάτονκόσμοναδιαθέτουνταμεγαλύτερα αποθέματα«πρώτηςύλης»γιατηνδημιουργίαπαραγωγής«πολιτιστικώνπροϊόντων». ΠαρόλααυτάοΑπόδημοςΕλληνισμόςελάχιστακαισποραδικάβρίσκειστηνΔιεθνήΑγοράελληνικά πολιτιστικάπροϊόντα.ηαπαραίτητηαυτήπνευματικήτροφήτουαπελευθερώνειδυνάμεις δράσεως,οιοποίεςενισχύονταςτηνεθνικήτουσυνείδησηκαιτονίζονταςτηνταυτότητάτου,τον ενεργοποιούνθετικάσεμεγάλοβαθμόπροςίδιοόφελοςκαιφυσικάτονπροσανατολίζουνμετις καλύτερεςπροδιαθέσειςστηνμητέραελλάδα.γιαπαράδειγματατελευταία5χρόνιαη τηλεοπτικήεκπομπήτηςε.ρ.τ.,υπότηνδιεύθυνσητουκ.σπύρουπαπαδόπουλου,καλύπτειένα μεγάλομέροςτουκενούαυτού,καθώςκαιηεκπομπήτηςν.ε.τ. ΣταΑκρα,μετηνκυρίαΒίκυ Φλέσσα.Αυτόόμωςδεναρκεί). Είναιαναγκαίο,ναδημιουργηθείμιακαθημερινήτηλεοπτικήεκπομπήστηνκρατικήτηλεόραση,η οποίαθαπροβάλλεινέεςδημιουργικέςιδέες,αναπτυξιακάπρογράμματαγιαεπενδύσεις,

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 18 πρωτοποριακέςεφευρέσεις,συνδέονταςπαράλληλατουςαπόδημουςeλληνες.είναικαιρός,να θεμελιωθείμιαφωνήαισιοδοξίας,μιαφωνήπουπροσμένουνόλοιοιελληνεςτηςελλάδαςκαιτου εξωτερικού.αυτήηφωνήθααποτελέσεισημείοαναφοράς,προσφοράςκαιαισιοδοξίαςτων Ελλήνων. ΗαξέχαστηΜελίναΜερκούρηείχεσυλλάβειτηνμεγάληαποστολήγιατοΕλληνικόέθνος,την ανάπτυξηκαιπαραγωγή«πολιτιστικώνπροϊόντων»υψηλήςποιότηταςκαιχαίρομαιπουοι ΚοινοβουλευτικοίΕκπρόσωποιόλωντωνκομμάτωνέμεινανπιστοίστηνκατεύθυνσηαυτή. ΟΑπόδημοςΕλληνισμόςπαλεύειπολιτιστικάαδύναμοςκαιφθίνεισιγάiσιγά,εκείόπουυπάρχει μεγάληδιασποράκαιαναπτυγμένηξένηκουλτούρα,π.χ.ελληνισμόςστηνγερμανία.ημεγάλη προσφοράτηςελληνικήςορθόδοξηςεκκλησίαςκαιταμέτρα,πουπαίρνειτοελληνικόκράτος, συμβάλλουνμόνον,στοναεπιβραδύνουντηναλλοτρίωσήτου. ΗδεπαιδείαγιαταελληνόπουλατηςΓερμανίαςπρέπειναμελετηθείκαιναπροσανατολιστείσε διαφορετικήβάση,απ ότιισχύειμέχρισήμεραπ.χ.υπάρχουνσχολείαμεπερισσότερους δασκάλους,απ ότιμαθητές). Οιπολιτιστικέςσυγκρούσειςτωνδιαφόρωνεθνικοτήτωνέχουνδύομεγάλαπεδίαμαχών: α)τηνκοινωνικοiπολιτιστικήσύγκρουσηδιατηςεπαφήςκαι β)τηνκοινωνικοiπολιτιστικήεπίδρασητωνοπτικοακουστικώνμέσωνστην«λεωφόρο»τωνμέσων Επικοινωνίας. Κάτωαπότοπρίσμααυτόπρέπειναεξετασθούνταεξήςζητήματα: 1. α)πώςθαενισχυθείπολιτιστικάκαιθαδραστηριοποιηθείοαπόδημοςελληνισμός β)πώςθαεπιτευχθείηεπικοινωνίαμεταξύτωνελλήνωντηςδιασποράς,κάτιπουδενσυμβαίνει σχεδόνκαθόλουκαιπρέπειαπαραίτηταναγίνει. 2.ΣεποιαβάσηοΑπόδημοςΕλληνισμόςκαιηΕλλάδαμπορούννααναπτύξουντιςσχέσειςτους, ώστεναυπάρξεικαιγιατιςδύοπλευρέςκοινόόφελος. 3.ΠώςμπορούνναδραστηριοποιηθούνοιφιλέλληνεςσεσχέσημετηνΕλλάδακαιτους ΑπόδημουςΈλληνες. 4.ΠώςθααποκτήσειοΕλληνισμόςκαιηΕλλάδακαινούργιουςφιλέλληνες. 5.ΜεποιοτρόποοιΑπόδημοιΈλληνεςμετηνσυμπαράστασητουΕλληνικούΚράτους,απόκοινού ήμεμονωμένα,θααναπτύξουνοικονομικάπρογράμματαπροςόφελοςόλων. 6.ΠώςηΟρθοδοξίαστοεξωτερικόθασυμπορευθείμετονΕλληνισμόπιοαποτελεσματικά. Ηπροσωπικήμουεμπειρίααπέδειξε,ότιμόνονσωστάκαιποιοτικά«ΠολιτιστικάΠροϊόντα»σε οπτικοακουστικήβάσημπορούν,μετηνκατάλληληοργανωτικήυποδομή,ναφέρουνθετικάκαι ωφέλιμααποτελέσματαγιατουςαπόδημουςέλληνεςκαιτηνελλάδα. Προτείνω: γιατηνυλοποίησητωνανωτέρωνπεριπτώσεωνκαιάλλωνπρογραμμάτων,πουαναφέρω κατωτέρω,ναιδρυθεί,υπότύπονανώνυμηςεταιρείας,μιαβιομηχανίαπαραγωγής οπτικοακουστικών«πολιτιστικώνπροϊόντων,«α.ε.»,μεέδρατηνθεσσαλονίκη.στοελεγκτικό ΣυμβούλιοαυτήςτηςΑνώνυμηςΕταιρείαςθασυμμετέχεικαιηΚοινοβουλευτικήΔιακομματική Επιτροπή. Προςτοσκοπόαυτόθαεκδοθούνμετοχές,π.χ.τηςτάξεωςτων500εκατομμυρίωνευρώ,οιοποίες θαδιατεθούνκατάέναμεγάλοςμέροςστουςαποδήμουςέλληνες.

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 19 ΕπίσηςθασυσταθείΤράπεζαΑποδήμωνΕλλήνωνμεέδρατηνΘεσσαλονίκηκαιμεπαραρτήματα, όπουυπάρχεισυγκεντρωμένοςαπόδημοςελληνισμός. ΣτοΚεφάλαιοτηςΤραπέζηςθασυμμετέχουνεπιχειρηματίες,βιομήχανοικαιεργάτεςαπόδημοι ΕλληνεςκαιβεβαίωςκαιΕλληνεςαπότοεσωτερικότηςΕλλάδος. ΕναςβασικόςτομέαςμετονοποίοθαασχοληθείηΑνώνυμηεταιρία,είναιεκείνοςτηςτηλεόρασης, όπωςανεφέρθηανωτέρω.θαπεριέχειλοιπόνηα.ε.τηνανάπτυξηυποδομήςγιαποιοτικάάριστες μεταγλωττίσεις,πουθαπαρουσιάζουνταελληνικάκανάλια.ωςείναιγνωστόν,οιυπότιτλοι κουράζουνκαιταλαιπωρούντοντηλεθεατήκαιπροπάντωντουστερούντηνευκαιρία,να αντιληφθείειςβάθοςαυτόπουβλέπει,καθώςεπίσηςτουαφαιρούντοδικαίωμανααπολαύσειτην γλώσσατου,γιατηνοποίαπρέπεικαιμπορείναείναιπερήφανος,μεθεμελιωμέναεπιχειρήματα. Εδώκαλόείναι,ναμελετήσουμεκαιτουςΓερμανούς,πουσεόλαταοπτικοακουστικάμέσαέχουν εφαρμόσειμιααναβαθμισμένημεταγλώττιση. ΕπίσηςβασικάμέρητουπρογράμματοςτηςΑ.Ε.θααποτελούν: ηαπόκτησηδικαιωμάτωνπροβολήςκαιμεταγλώττισηςπαγκοσμίως,όλωντωνελληνικού περιεχομένουοπτικοακουστικώνπρογραμμάτωνιστορικού,καλλιτεχνικού,μυθολογικού περιεχομένου) ηέκδοσηπρακτικώνοδηγιώνγιατηνεκμετάλλευσητωνδυνατοτήτωντουδιαδικτύου,όσον αφοράστηνπροσφοράελληνικώνπολιτιστικώνπρογραμμάτων,κυρίωςγιαταπαιδιάτων αποδήμων δυναμικέςεπενδύσειςτωναποδήμωνελλήνωνκαιφιλελλήνωνστηνελλάδα,όπως αναφέρωστακεφάλαια5και6,είναιεπίσηςάμεσαεφικτές. ΕδώαναφέρωμερικέςπρακτικέςεπενδύσειςτωνΕλλήνωντουεξωτερικού: ΟιΕλληνεςτουεξωτερικούκαιοιφιλέλληνεςεπιθυμούνναέχουνμιακατοικίαστηνΕλλάδαόχι μόνολόγωκλιματολογικώνσυνθηκών,αλλάπολύπερισσότερογιαλόγουςσυναισθηματικούςκαι μάλιστατοεπιδιώκουντούτοστηνπεριφέρεια,απ όπουκατάγονται. Αυτήηκατοικίαiδιαμέρισμαθατουςπροσφέρειπάραπολλέςανέσειςκαιθαανήκεισεένα συγκρότημαπέντεαστέρωνκαιπουηοικοδόμησήτουτουσυγκροτήματος)μπορείναεφαρμοστεί απότηνυπόίδρυσηανώνυμηεταιρία,γιατονσκοπόαυτό. Τοσυγκρότημαπουθαανήκουνταδιαμερίσματααυτά,θαπαρέχειστουςδιαμένοντεςπροσφορά βελτίωσηςτηςυγείας,αναγέννησηςτουοργανισμούκαιτηςευρωστίαςτους. Στοσυγκρότημααυτόηπροσφοράγιατοναθλητισμόθαείναιπολύδυναμική.Μετηνθεραπευτική επίδρασητωννanopulseipapimiθεραπευτικόσύστημαwww.papimi.com),τοοποίομετα NANOPULSEπουπαράγειστοεσωτερικότουσώματος,επιτυγχάνειτηνκαταπράυνσηήεξαφάνιση τουπόνου,τηβελτίωσητηςαπόδοσηςτουκινητικούσυστήματος,τηνκαταπράυνσηήεξαφάνιση τουπόνου,τόσογιατοντουρίστα,όσοακόμηκαιγιατονιδιοκτήτητουδιαμερίσματος,ωςένα μεγάλοδώρο.καταπολεμάακόμη,ήβελτιώνεικαιτηνέαασθένειατηςεποχής,τηνκατάθλιψηκαι πλήθοςάλλωνψυχοσωματικώνασθενειών.

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΠΕΜΠΤΟ& Στοκεφάλαιοπέντεθααναλύσουμεσυστηματικάκαιδιεξοδικάμεαποδεικτικάστοιχεία,το πώςεπιτυγχάνονταιταπαραπάνω,μαζίμεάλλεςεπιτυχίεςτωννanopulseαπότο NANOPULSE PAPIMIΘεραπευτικόΣύστημα. Στοδιαδίκτυοwww.papimi.com)Σαςπαρουσιάζω,τηνμέθοδοτουPAPIMIκαιμεταξύάλλωνμια μέθοδοδυναμικήςενδυνάμωσηςτουανοσοποιητικούσυστήματοςτουανθρώπινουοργανισμού,με τηνπαράλληληεπίδρασητωννanopulseiβιταμινώνκαιοξυγόνου. ΟιΙατροίστηνπόλητουΑμβούργουχρησιμοποιούναυτήτημέθοδομεαπίστευταθεραπευτικά αποτελέσματαγιατηνυποστήριξητηςθεραπείαςτουκαρκίνου,ακόμηκαισεπροχωρημέναστάδια. ΒέβαιατέτοιεςθεραπείεςθαγίνονταιμετουςΙατρούςτηςπεριοχής. Μάλισταοικατοικίεςτωνιδιοκτητώνθαμπορούσανναενοικιάζονται,σεάτομαπουθέλουννα κάνουντουρισμόυγείας,σεπεριόδουςπουδενχρησιμοποιούνταιαπότουςίδιους),βελτιώνοντας έτσιταοικονομικάτους.τέτοιαπρότυπατουρισμούυγείας,λόγωτηςιδιαιτερότηταςτους,θαείναι περιζήτητακυρίωςαπότουρίστεςτρίτηςηλικίαςσεπαγκόσμιαβάση.ηκατοικίααυτήγιατον Ελληναήτονφιλέλληναθαείναιβάσηπροσανατολισμούκαιγιαάλλεςοικονομικέςδραστηριότητας στηνελλάδα. ΤοεπενδυτικόπρώτοξεκίνηματωναποδήμωνΕλλήνωνμπορείνααρχίσειαπότηδημιουργία συγκροτήματος450διαμερισμάτωνπέντεαστέρων,μεδύοπτέρυγεςπροσφοράςγιατοντουρισμό Υγείας,σεπεριοχήτηςπόληςτηςΈδεσσαςδυνατήηανέγερσητουσυγκροτήματοςσε προσφερόμενοοικόπεδο),μεφωτοβολταϊκήυποστήριξη.στηνπρώτηπτέρυγαθαεφαρμόζεταιη προληπτικήομοιοπαθητικήυπότηνδιεύθυνσηκαιεπίβλεψητηςδιεθνούςακαδημίας ομοιοπαθητικήςεπιστήμης,πουεδρεύειστηνήσοαλόννησο,υπότοννομπελίστακαθηγητήκύριο ΓεώργιοΒυθούλκα. ΣτηνδεύτερηπτέρυγαθαεφαρμόζονταιταΝANOPULSE,πουπαράγονταιαπότοPAPIMIi ΘεραπευτικόΣύστημαμεανάλογες,μηπολυδάπανεςυποδομές.Βλ.www.papimi.com) Πρέπεινασημειώσω,ότιεκτόςαπότιςγνωστέςφυσικέςομορφιέςτηςΕδεσσας,υπάρχουντριγύρω τηςταξακουστάιαματικάλουτράτηςαριδαίαςκαιτοχιονοδρομικόκέντροτουβορρά, Καϊμακτσαλάν. Οιαγοραστέςτωνδιαμερισμάτωντουσυγκροτήματοςπέντεαστέρων,πουθατουςπροσφέρει ΤουρισμόΥγείαςυψηλήςποιότηταςκαιαποτελεσματικότηταςστηνπεριοχήτηςΕδεσσας,καθώςκαι στιςγύρωπεριοχές,έχουνναεπωφεληθούνταεξήςπλεονεκτήματα: 1.ΗεπένδυσηθαεπιδοτηθείαπότηνΕ.Ε.μέσωτουαναπτυξιακούνόμουέως50%επίτου επενδυτικούκεφαλαίου.κατάαυτόντοντρόποτοδιαμέρισμαπουθαπροσφέρειεπί12μηνηβάση ΤουρισμόΥγείας,στοσυγκρότηματωνπέντεαστέρων,θαείναισχετικάοικονομικόγιατον αγοραστή. 2.Γιατοδιάστημαπουοαγοραστήςτουδιαμερίσματοςδενθατοχρησιμοποιείοίδιος,θα ενοικιάζεταισεάλλουςτουρίστες,πουθέλουν,νααπολαύσουντουρισμόυγείας,μέσωτης διεύθυνσηςτουσυγκροτήματος.ταδεέσοδααπότηνενοικίασητουδιαμερίσματοςθαείναι σημαντικάενσχέσημετούψοςτηςεπένδυσηςτουδιαμερίσματος. 3.Ταέσοδατουιδιοκτήτητουδιαμερίσματοςγιαταπρώταχρόνιαθααπαλλάσσονταικατάένα μεγάλομέροςαπότηφορολογία,λόγωαποσβέσεων. 4.ΟκάτοχοςτουδιαμερίσματοςθαμπορείναδιαμένεικαισεάλλεςπεριοχέςτηςΕλλάδας,όπουθα υπάρχουνπαρόμοιασυγκροτήματατουρισμούυγείας,χωρίςκαμίαπροσωπικήοικονομική επιβάρυνση.αυτόθαεπιτυγχάνεταιμεκάλυψητωνεξόδωνπαραμονήςτου,απόέναμέροςτων

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 21 εσόδωνπουθαέχειοίδιοςαπότοδιαμέρισμάτου,μέσωτηςδιεύθυνσηςτουσυγκροτήματος υγείας,όπουανήκειτοδιαμέρισμάτου. 5.ΟικάτοικοιτηςπεριοχήςτουσυγκροτήματοςΤουρισμούΥγείαςθαέχουντηδυνατότητανα επωφεληθούναπότηνυποδομήκαιτοπροσωπικότουενλόγωσυγκροτήματος. 6. ΕπειδήηζήτησητουειδικούπροϊόντοςτουΤουρισμούΥγείαςθαείναιμεγάλη,λόγωτηςυψηλής καιαποτελεσματικήςπρωτοτυπίαςτουμεελάχιστοκόστος,τότεοιπεριοχέςεδεσσας,σκύδραςκαι Αριδαίας,όπωςκαιταγύρωχωριά,θαέχουνπολλούςεπισκέπτες,πουθαεπιθυμούννα βελτιώσουντηνυγείατουςχρησιμοποιώνταςτοσυγκρότηματουρισμούυγείας.κατάαυτόντον τρόποθαυπάρχειδιαρκήςτουριστικήκίνησηστιςπεριοχέςαυτές. 7. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςτηςπεριοχής,πουαναφέρωστοκεφάλαιοένα,θαέχουν υποστήριξηπροσφέρονταςβιολογικάκαιάλλαπροϊόνταστοσυγκρότημακαιθατονώσουν δυναμικάτουςπαραγωγούςτωνπεριοχώνεδέσσης,σκύδραςκαιαριδαίας. OποιοςΕλληναςήφιλέλληναςέχειενδιαφέρον,ναεμβαθύνεικαιναβοηθήσειστηνυλοποίησητων προγραμμάτωνπουαναφέρουμε,ήνασυμπληρώσειμεδικέςτουιδέεςτοπρόγραμμάμας,ας ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΕΚΤΟ& OμεγάλοςΒίκτωρΟυγκώ,διατύπωσε: TίποτεδενείναιδυνατότεροναπόμιαΙΔΕΑστονκατάλληλο χρόνο. OδεΠυθαγόραςείπε: Ογραμμάτωνάπειροςουβλέπει,βλέπων. Στοκεφάλαιο6αναφέρεταιοτρόποςκαιηδιαδικασίαπαραγωγήςμεγάλωνποσοτήτωνυδρογόνουήδησε Ασία,ΑμερικήκαιΕυρώπηδημιουργούνταιπρατήριαυδρογόνουωςεναλλακτικόκαύσιμο,βλ.συνημμένα) στιςμηκατοικήσιμεςβραχονησίδες,ωςκαιημεταβολήαυτώνσεκατοικημένεςπεριοχές.αυτόθαεπιτευχθεί μετηνδημιουργίαμιαςνέαςβιομηχανίαςκατασκευήςνέουτύπουανεμογεννητριών.γιατηδημιουργίατης βιομηχανίαςαυτήςκαιτηνεισαγωγήτουknowhowεπενδυτέςθαείναιοιελληνεςτουεξωτερικού.βλέπετην παρακάτωεικόνα). Πρέπειλοιπόννααρχίσουναμέσωςεκπαραλλήλουσοβαρές«ΟικονομικοiΕθνικές»μελέτεςγιαόλεςαυτές τιςεπιχειρησεισ,πουσκοπόέχουντηνπολιτιστική,οικονομικήκαικοινωνικήανάπτυξητηςελλάδοςκαιτου ΑποδήμουΕλληνισμού. Θερμήπαράκληση,εάνκαιεφόσονσυμφωνείτεμετοπεριεχόμενοτωνκεφαλαίωναυτών,μεταβιβάστετοσε φίλουςκαιγνωστούςσας,έτσιώστετέτοιουείδουςιδέεςiσκέψειςγιαταωςάνωαναφερόμενανα αναπτυχθούνκαιστηδικήσαςπεριοχή. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας THEOFILOSKALABAKAS TRAUNSALLEE HAMBURG ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΛ./FAX:0049i40i E

22

Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager

Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager 1 Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager Trauns Allee 15 22043 Hamburg Γερμανία Τηλ./Fax: 0049-40-68283790 E -Mail: Th.Kalabakas@gmx.de ---------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης. ΤσαφάρηΠαρασκευή, ΛογοθεραπεύτριαΤ.Ε. Ιατρική Εταιρία Ελλογον Τι είναι το πραγματολογικό προφίλ; οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης

Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης ΕναταξίδιστουςΠαξούς ΠάβλοςΧαμπίδης «ΕναταξίδιστουςΠαξούς»είναιτοβιβλίοτουΑθηναίουκαλλιτέχνηΠάβλου Χαμπίδη,με83υδατογραφίεςτωνΠαξών.ΚυκλοφόρησετονΙούλιοτου2014σε έκδοσητηςchrisboïcosfinearts. ΤοβιβλίοπρολογίζειοδήμαρχοςΠαξών(2002

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγών για τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Κυρία/ε,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία. Αγοραστός Δημήτρης

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία. Αγοραστός Δημήτρης Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία Αγοραστός Δημήτρης Πληροφορίες Γερμανική Πρεσβεία Σύνδεσμος Ψυχολόγων Γερμανίας ( www.dgps.de) German Academic Exchange Service ( www.daad.com) http://www.graduateshotline.com/europe/de.html

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνολογιών Υδρογόνου σε Έργα-Φάρους. Το Ελληνικό Νησί Υδρογόνου Η2ellenic. Island. Δρ. Ν. Λυμπερόπουλος Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ&Υδρογόνου

Εφαρμογή Τεχνολογιών Υδρογόνου σε Έργα-Φάρους. Το Ελληνικό Νησί Υδρογόνου Η2ellenic. Island. Δρ. Ν. Λυμπερόπουλος Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ&Υδρογόνου Ελληνικές Προοπτικές στην Ε&Α και Εφαρμογή Τεχνολογιών Υδρογόνου σε Έργα-Φάρους Το Ελληνικό Νησί Υδρογόνου Η2ellenic Island Δρ. Ν. Λυμπερόπουλος Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ&Υδρογόνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Κ.Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. : 22100 ΤΗΛ: 2710 232524 e-mail: kee ark@sch.gr ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΘΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Ειδικό διετές Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Π. Λαδάς. Green Motors M.ΕΠΕ

Χαράλαμπος Π. Λαδάς. Green Motors M.ΕΠΕ Χαράλαμπος Π. Λαδάς Green Motors M.ΕΠΕ 1. Νομοθεσία 2. Γενική Περιγραφή 3. Γιατί ηλεκτροκίνητα ; Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες 4. Γιατί θα Ωφεληθεί ένας Δήμος / Εταιρεία 5. Πώς ; Παραδείγματα εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγράμματα Αυτοαπασχόλησης Ως προγράμματα αυτοαπασχόλησης ορίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα» Αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας του ELTRUN 2014 Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ετήσια έρευνα για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Τερματίζουμε χωρίς Απώλειες

Τερματίζουμε χωρίς Απώλειες 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕCR Ελλάς Τερματίζουμε χωρίς Απώλειες Εισηγητής: Γιάννης Γ. Βλαχονικολέας Διευθυντής Εξέλιξης & Καινοτομίας METRO A.E.Β.Ε. Τι είναι οι απώλειες; Απώλειες εμπορευμάτων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ PΑΡ TEST ΚΑΙ HPV DNA TEST ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ PΑΡ TEST ΚΑΙ HPV DNA TEST ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ PΑΡ TEST ΚΑΙ HPV DNA TEST ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΧΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Λιμενικό Σώμα προτάσσει καθημερινά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των συνόρων μας. Σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο της διακλαδικότητας και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 13.15 SELF AWARENESS & FRANCHISE ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ FRANCHISEE KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FRANCHISE

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 13.15 SELF AWARENESS & FRANCHISE ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ FRANCHISEE KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FRANCHISE ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 13.15 SELF AWARENESS & FRANCHISE ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ FRANCHISEE KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ FRANCHISE Α. Σκιαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Liaison Management

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση

Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση Παρουσίαση έρευνας με θέμα την ανακύκλωση Τάξη: Ε 2 Δασκάλα: Στάλω Χριστοφή Φλεβάρης 2014 Θέμα: Πώς διαχειρίζονται οι οικογένειες των παιδιών του σχολείου μας τα σκουπίδια τους στο σπίτι; Σκοπός: Να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΕΡΓΑΣΙΩΝ!ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!! ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ!ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ!

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΕΡΓΑΣΙΩΝ!ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!! ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ!ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ! 2oΕπιστημονικόΣυνέδριο ΠανελλήνιαςΈνωσηςΣχολικώνΣυμβούλων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΡΓΑΣΙΩΝΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη2015 ΠανελλήνιαΈνωσηΣχολικώνΣυμβούλων 2oΕπιστημονικόΣυνέδριο ΠανελλήνιαςΈνωσηςΣχολικώνΣυμβούλων

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα. Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα. Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Αποτελέσματα της ομάδας Ιβ3 του e Business Forum Κατερίνα α Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, α, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 3.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 3.30ΜΜ Παρόντες 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητας (ISO 9000, TQM)

Ποιότητας (ISO 9000, TQM) Ποιότητας (ISO 9000, TQM) ΖΩΡΖΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ Juraη χρήση. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν /υπηρεσία )είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου ισό αιώνα μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣ 2ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡ» ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ Παρούσακατάσταση ΜετάαπότοννέοΝόμο3851 του2010, οι επενδύσεις στην παράγωγη ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαεριο μέσω της αναερόβιας χώνευσης από αγροτοβιομηχανικα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ και τις προοπτικές της Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης Ν. Κολιού και Κ. Ακαντζιλιώτου Τµήµα Νοµισµατικής και Τραπεζικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn ιάθεσηζωικών ζωικώναποβλήτων ΑδειοδότησηΈργων Βιοαερίουστην στηνελλάδα ΙΕΥΘΥΝΣΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ρ Αθανάσιος Γκουντέλας Παναγιώτης Τσιαµπαλής ΛΑΡΙΣΑ 10-04 04-2012 ΚτηνιατρικήΆδεια ΜονάδωνΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αντίθετα, διατυπανίζονταν ότι η Νέα Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα κάνει ότι μπορεί για να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά.

Αντίθετα, διατυπανίζονταν ότι η Νέα Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα κάνει ότι μπορεί για να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ... Προς: Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κυρ. Κ. Αρβανιτόπουλο Κοιν: Φορείς του Ελληνισμού. Θέμα: Κενά Εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία στη Γερμανία. Aξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

panagiotis.kranidiotis@gmail.com Σεμινάριο Ερμούπολης 2014

panagiotis.kranidiotis@gmail.com Σεμινάριο Ερμούπολης 2014 , την, την panagiotis.kranidiotis@gmail.com National Technical Univercity of Athens Σεμινάριο Ερμούπολης 2014 Περίληψη Δήμοι - Μια επιπλέον πρόκληση Συμπεράσματα, την Η αυτοδιοίκηση όντας κοντά στον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ημερολόγιο Εικόνες της πόλης στον χρόν ο 2014 Υποδοχή επισήμων κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αρχές 60 - αρχείο Πιτούλη σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανεργία στην εργασία

Από την ανεργία στην εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την ανεργία στην εργασία Δράσεις για την ένταξη ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προϋπολογισμός: 2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /5-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 825/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής Νεότερα συστήματα καλλιέργειας της ελιάς Σταύρος Βέμμος Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών Για αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Βασίλης Παύλου Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας 2012 Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Μπορείτε να λάβετε παροχές συνταξιοδότησης ή επιβίωσης από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης και ταυτόχρονα να εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/ 5 ENOTICES_evagg 02/08/2011- ID:2011-107818 Πρότυπο έντυπο 14 - EL Δημοσίευση τοu Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ (352) 29 29-42670 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ƒ À Δ ƒ ª ª : Δ ª Δ π ƒ Δ Δ ƒπ Δø Ãπ Δ À ø 2007

ƒ À Δ ƒ ª ª : Δ ª Δ π ƒ Δ Δ ƒπ Δø Ãπ Δ À ø 2007 ƒ À Δ ƒ ª ª : Δ ª Δ π ƒ Δ Δ ƒπ Δø Ãπ Δ À ø 2007 π À ƒπ 2008 2 ª ƒπ À π π ΕΡΕΥΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ Ο Ε.Σ. Κιλκίς, προσπαθώντας να αποτυπώσει σαφέστερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Ac#on Finance Ini#a#ve

Ac#on Finance Ini#a#ve Ac#on Finance Ini#a#ve _οι μικροπιστώσεις στη χώρα μας_ Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 20 Νοεμβρίου 2014 1 Ac(on Finance Ini(a(ve - AFI Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα