!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&"

Transcript

1 ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ& ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΜΒΟΥΡΓΟ,20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2014

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Προς 1. τονπρόεδροτηςελληνικήςδημοκρατίαςκύριοκάρολοπαπούλια, 2. τονπρωθυπουργότηςελλάδαςκύριοαντώνιοσαμαρά, 3. τονπρόεδροτουσυμμετάσχοντοςστηνκυβέρνησηκόμματοςτουπα.σο.κ.κοευάγγελο Βενιζέλο, 4. τονπρόεδροτουσυμμετάσχοντοςστηνκυβέρνησηκόμματοςτηςδημ.αρ.κοφώτιοκουβέλη, 5. τουςκ.κ.υπουργούςτηςκυβέρνησης, 6. τονκοπρόεδροτουελληνικούκοινοβουλίουκαιτουςκ.κ.βουλευτές, 7. ταμ.μ.ε., 8. ταπολιτικάκόμματα, 9. τονπαναγιότατοοικουμενικόπατριάρχηκωνσταντινουπόλεωςκ.βαρθολομαίο, 10. τηνελληνικήορθόδοξηεκκλησίακαιτιςορθόδοξεςελληνικέςεκκλησίεςτουεξωτερικού, 11. τηντοπικήαυτοδιοίκηση,περιφερειάρχες,νομάρχεςκαιδημάρχους, 12. τουςελληνεςτηςελλάδαςκαιτουεξωτερικού Αμβούργο,Ιανουάριος2012ΠρώτηΕκδοση) Αμβούργο,Οκτώβριος2012ΔεύτερηΕκδοση) 2

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE ΑξιότιμοιΚύριοι Ηπαρούσαεργασίαμουγιαπαραγωγήπροϊόντωνπρώτηςανάγκης,απασχόλησης,διακίνησης, εμπορίαςκαιπροσφοράςαυτώνστηνεσωτερικήκαιεξωτερικήαγοράμεανταγωνιστικήδυναμική μεοδήγησαν,μεταξύάλλων,στιςαναφερόμενεςιδέες,συμπεράσματακαιπροτάσεις,πουσας παρουσιάζω. Αυτέςοιιδέεςγεννήθηκανμέσααπότηνπολύχρονηεμπειρίαμουωςμεγαλέμπορουκαι παραγωγούκρεάτων,σεχώρεςτωνβαλκανίων,σεγερμανίακαιελλάδα,στηνπροσπάθειάμουνα δημιουργήσωκάθετηβιομηχανίακρέατοςστηνελλάδα. Ηπροσπάθειααυτήδενευδοκίμησε,διότιχτυπήθηκεστοστάδιοτηςδημιουργίαςτηςαπό απρόβλεπτουςεσωτερικούςκαιεξωτερικούςαντιπάλους,οιοποίοι,όπωςαποδείχθηκε,είχαν συμφέρονταναμηνυλοποιηθείηπροσπάθειααυτή. Επίσηςαναφέρομαιστηνπροσπάθειατωνσυνεργατώνμουκαιεμού,ναοργανώσουμεστηνΕλλάδα κατάταέτη1975i80μικρέςκαιμεσαίεςπαραγωγικέςεπιχειρήσειςμεσυμμετοχήκεφαλαίων ΕλλήνωντηςΓερμανίαςκαιενμέρειΕλλήνωνπαλιννοστούντωντηςΓερμανίας,σεσυνεργασίαμετο τότευπουργείοσυντονισμούκαιτογερμανικόυπουργείοοικονομικήςσυνεργασίαςκαιανάπτυξης. ΗπροσπάθειααυτήεπίσηςδενευδοκίμησελόγωμησυνεργασίαςτωντότεΥπουργείωνΕργασίας καιεξωτερικώνμετουπουργείοσυντονισμού. ΗπολυδιάστατηαπασχόλησήμουστοντομέατηςΕνέργειαςκαιτηςΥγείας,τατελευταίαδεκαπέντε χρόνιαστηνπόλητουαμβούργου,όπουζωσήμερα,μεοδήγησανσεσκέψειςκαισυμπεράσματα,τα οποίασαςπαραθέτωπεριληπτικά. Ταπρώτατρίακεφάλαιατηςεργασίαςμου,πουΣαςεπισυνάπτω,καταλήγουνσταεξής συμπεράσματα: Α 1. Μείωσησεμεγάληκλίμακατουκόστουςπαραγωγής,διακίνησης,εμπορίας,προσφοράς προϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδωνστιςκαταναλωτικέςαγορές,τόσοστοεσωτερικό, όσοκαιστοεξωτερικόεξαγωγές)μεανταγωνιστικήανθεκτικότητα. 2. Δημιουργίανέωνθέσεωνεργασίαςσεμεγάληκλίμακα. 3. Δημιουργίαευκαιριώνγιατηνανάπτυξηνέωνιδεώνκαιμεθόδωνγιατηνπαραγωγή προϊόντων. 4. Παρουσίανέωνπροϊόντωνστιςκαταναλωτικέςαγορές. 5. Ανάπτυξηνέωνπαραγωγικώνμονάδωνκαικαινοτομιών,χωρίςτονκίνδυνοεξαφάνισήςτους απότα μεγαθήρια. 6. Σταδιακήέξοδοςαπότις λίστεςαναμονής επωνύμωνελληνικώνπροϊόντων,γιατην προώθησήτουςστιςδιεθνήςαγορές. Β ΑνάπτυξητουτουρισμούυγείαςστηνΕλλάδασεδωδεκάμηνηβάση,μενέεςκαιαποτελεσματικές μεθόδους,καθώςκαιδημιουργίασυγκροτημάτωνπέντεαστέρων,πουθαπροσφέρουντουρισμό ΥγείαςμεεπενδυτέςαπόδημουςΕλληνες,φιλέλληνεςκαιφυσικάεντόπιους.Τασυγκροτήματα αυτάθαπροσφέρουντουρισμόυγείαςμεδύοοργανωμένακαιανεξάρτητατμήματα: α)tμήμαπροσφοράςπροληπτικήςομοιοπαθητικήςυπότηνδιεύθυνσητηςδιεθνούςακαδημίας ομοιοπαθητικής,υπότοννομπελίστακαθηγητήκογεώργιοβυθούλκα. β)φυσιοθεραπευτικήπροσφοράμεβάσητηνθεραπευτική,βιολογική,ανανεωτική,πολυδιάστατη παρουσίατωνnanopulse,όπουτατελευταίαδεκαπέντεχρόνιαπρωτοστατούνστιςθεραπευτικές 3

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 4 αγωγέςτωναναβαθμισμένωνιατρείωνκαιθεραπευτηρίωνπαγκοσμίως,κυρίωςστηνκεντρική Ευρώπη,Αμερική,ΑυστραλίακαιΚαναδά,μετοNANOPULSΕPAPIMIθεραπευτικόσύστημα.Βλ. γ)ανάπτυξητουτουρισμούυγείαςσεπεριοχέςτηςελλάδας,όπουυπάρχουνιαματικέςπηγέςκαι ξενοδοχεία,όπωςεπίσηςσεπεριοχέςπουενοικιάζονταιδιαμερίσματασεπαραλιακέςσυνοικίες,σε δωδεκάμηνηπερίοδο,μεβάσητιςθεραπευτικέςκαιανανεωτικέςιδιότητεςτωνnanopulse. Γ ΣυμπλήρωσητουθεραπευτικούμαςσυστήματοςεισαγάγονταςτοAllZweckiTherapieiWaffe)των NANOPULSEΒλ.www.papimi.com).Βάσητωνδιεθνώςεπιστημονικώνιατρικώνμελετών,όσον αφοράστηνεπίδρασηκαιστιςθεραπευτικές,ανανεωτικέςιδιότητεςτωνnanopulsε. ΟιπρακτικέςεφαρμογέςσταΙατρείαανάτονκόσμοκαιιδιαίτερασεΕυρώπηκαιΑμερική απέδειξαν: α)καλύτεραθεραπευτικάαποτελέσματασεσχέσημετιςωςτώραγνωστέςμεθόδους:οιιατροίπου ασχολούνταιμετοnanopulsepapimi,θεραπευτικόσύστημαγιατηνθεραπείατωνασθενώντους, βεβαιώνουν,ότιπερίπουτο80%τωνθεραπειώνέχουνθετικάαποτελέσματα.αυτόμπορείνα επαληθευτείσεσύντομοχρονικόδιάστημασεγερμανόφωνακράτητηςευρώπης,ξεκινώνταςαπό τοαμβούργο,αφούχρησιμοποιείταιήδηαπόιατρούςελληνικήςκαταγωγής. β)εξοικονόμησηχρημάτων:ηεμπειρίασταιατρείαπουχρησιμοποιούνθεραπείεςμετοσύστημα NANOPULSEiPAPIMIέχειαποδείξει: 1.Δυνατήθεραπευτικήαποτελεσματικότητα 2.Εξοικονόμησηχρημάτωνγιατουςασθενείς 3.ΟικονομικάοφέληγιατουςΑσφαλιστικούςΟργανισμούς 4.ΙκανοποιητικέςαμοιβέςγιατουςθεράποντεςΙατρούς γ)ηεφαρμογήτωνnanopulseκαταπραΰνουν,ήεξαφανίζουνσχεδόνόλουςτουςπόνους,με χαμηλόοικονομικόκόστος.στηνδεθεραπείατουκαρκίνουσύστημαθεοφιλοσ)έχειδώσει θαρραλέααποτελέσματαστονκύκλοτηςθεραπευτικήςιατρικήςστηνπόλητουαμβούργουβλ. δύσκολαθεραπεύονταν.τοδεκόστοςγιαφάρμακα,θεραπείες,νοσοκομεία,χειρουργείακαι πιθανόν φακελάκια,είναικατάτουςυπολογισμούςμαςπερίπουτοδιπλάσιοσεσχέσημετο κόστος,πουθαπροκύψειαπότηνεισαγωγήτηςθεραπείαςμεταnanopulseστοσύστημαυγείας. Ηεπαληθευτικήδιαδικασίαπροςαπόδειξητωνανωτέρω,μπορείναγίνεισεσύντομοχρονικό διάστημαστιςγερμανόφωνεςχώρεςτηςευρώπης,σταιατρείαπουήδηλειτουργείτοnanopulsε PAPIMIiθεραπευτικόσύστημα. Δ ΗΑθήνακαιηΘεσσαλονίκη,καθώςκαιάλλεςπόλειςτηςΕλλάδαςείναιδυνατόναγίνουνσεμικρό χρονικόδιάστημαπαγκόσμιακέντραεπισκεπτώντουρισμούυγείαςκαιπολιτισμού,εφαρμόζοντας τονπροαναφερόμενοσυνδυασμόστοκεφάλαιοτέσσερα4),στηπρομελέτηπουσαςεπισυνάπτω. Ε ΔημιουργίαβιομηχανίαςκατασκευήςΑνεμογεννητριώννέαςτεχνολογίας,μεεπενδύσειςτων Ελλήνωντουεξωτερικού.Βλ.συνημμένο1,κεφάλαιο4). Ζ ΑξιοποίησητωνβραχονησίδωνμετηνοργάνωσησεαυτέςΑιολικώνΠάρκωννέαςτεχνολογίας.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE α)θαπαράγεταιυδρογόνοσεμεγάληκλίμακααπότορεύματωνανεμογεννητριώνστις βραχονησίδες. β)θααξιοποιούνταιοιβραχονησίδες,καιπολλέςαπόαυτέςθαείναικατοικήσιμες,άραθα μπορούνναενοικιαστούνσε«μεγιστάνες»τηςοικονομίας,μεσημαντικάέσοδα. ΟιαπόδημοιΕλληνεςκαιφιλέλληνεςτουεξωτερικούμπορούντώραναεπενδύσουνσεαρκετά Projektτωνπροαναφερομένωνκλάδων.Οπαρώνφάκελοςπεριέχειιδέες,εμπειρίεςαλλάκαι προτάσεις,ούτωςώστεόλεςοιπροαναφερόμενεςιδέεςκαισκέψειςναπάρουντονδρόμοτης υλοποίησηςτους.προϋπόθεσηγιατηνυλοποίησηαυτή,είναιησυμπαράστασηκαιυποστήριξη τωνπροσπαθειώντούτωνεκμέρουςτουελληνικούκράτους,τηςτοπικήςαυτοδιοίκησηςκαι εκπροσώπωντηςορθόδοξηςεκκλησίαςελλάδαςκαιεξωτερικού. Οισυνεργάτεςμουκαιεγώπροσωπικάξεκινήσαμεπροςτηνκατεύθυνσηαυτή,ανταποκρινόμενοι στοκάλεσματηςελλάδας. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας Ιανουάριος2012 & & 5

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΠΡΩΤΟ& ΣυμπατριώτεςκαισυμπατριώτισσεςτηςΕλλάδαςκαιτουεξωτερικού ΠΡΟΣΟΧΗ Πριναυτότοκείμενο έρευνα,πουέφθασεσταχέριασας,πάρειτοδρόμογιατοαρχειοήτο ΚΑΛΑΘΙ,ρίξτετουμιαματιά.Αμέσωςθακαταλάβετε,ότιτοκοινωνικόπρόβλημα,στοοποίο αναφέρομαι,αγγίζειόλουςεμάς. Σίγουρακάτικαλόέχουμεόλοιναπληροφορηθούμε,εμπλουτίζονταςτιςγνώσειςμαςκαι ενισχύονταςτονπροβληματισμόμας. Υπάρχειέναςσυμπληρωματικόςτρόποςανάμεσαστιςδομέςτουοικονομικούσυστήματος,που ζούμεσήμερα,έτσιώστεναείναιδυνατήημείωσητηςανεργίαςκαινααναπτυχθείδυναμικάη απασχόλησησεόλεςτιςπεριφέρειεςτιςελλάδος,κατάσυνέπειαναυπάρξειοικονομικήανάπτυξη καικαταπολέμησητηςφτώχειας. Οκάθεέναςαπόεμάς,είτεδιάσημοςεπώνυμος,είτεανώνυμος,είτεμεδημόσιοαξίωμα,είτεαπλός πολίτης,είναιικανόςστομέτροτωνδυνατοτήτωντουκαιεφόσονπεισθείγι αυτό,νασυνδράμει στηνκίνησημιαςδιαδικασίαςγιατηνπροώθησηκαιεφαρμογήενόςμοντέλουαπασχόλησης,μετην δραστηριοποίησηοικογενειακώνήμικρώνκαιμεσαίωνομάδων,επιχειρήσεων,αλλάκαιτης αυτοαπασχόλησης. Μετηνδραστηριοποίησητωναυτοαπασχολούμενων,αλλάκαιτωνάλλωνπαραγωγικώνμονάδων, ταπαραγόμενακαταναλωτικάπροϊόνταθαμπορούν,μετηνεφαρμογήενόςσυστήματος,να προωθούνταικαιναπροσφέρονταιστιςκαταναλωτικέςαγορέςλαϊκέςαγορές,σούπερiμάρκετ, ημιχονδρικέςκαιχονδρικέςαγορές),προπαντόςδεμετηνσύμπραξητωνιδιοκτητώντωνμη μισθωμένωνκαταστημάτωνσεόλητηνελληνικήεπικράτεια,μετιςεκπαιδευτικοiπροωθητικές εταιρίεςπουθααναφέρωπαρακάτω.μετομοντέλοαυτόθαυπάρχειδιαρκήςπροσφοράστην πόρτατωνκαταναλωτών),μεπροϊόνταπρώτηςανάγκης,ποιοτικάαναβαθμισμένα,σεπροσιτές τιμές. Οιαναφερόμενεςπαραγωγικέςμονάδεςδενθαεξαναγκάζονταισεπολυδάπανεςκαιχρονοβόρες διαδικασίες,γιατηνπροώθησηκαιδιάθεσητωνπροϊόντωντους,ούτεστηνχρησιμοποίησητων «επιταγών»καιμεσαζόντων,πουαναγκαστικώςαυξάνουντιςτιμέςτωνπροϊόντων,εξαιτίαςαυτών τωνσυνθηκών,μεσυνέπειατηνπτώσητηςανταγωνιστικότητάςτουςστιςκαταναλωτικέςαγορές. ΠαράξενοΚαιόμωςαληθινό.Παρακαλώ,μηνξαφνιάζεστε,δενεννοώΣυνεταιρισμό,ούτεκάποια μορφήκοινοπραξίας,ούτεόμωςπρόκειταιγιαόνειροθερινήςνυκτός,αυτόπουαναφέρω παρακάτω. Φανταστείτεμιαμεταφορικήταινία,πουπερνάειέξωαπότοσπίτιΣαςκαιΕσείςέχετετην δυνατότητα,νατοποθετήσετεταπροϊόνταπουπαράγετε,ώστεηταινίαναταμεταφέρεικαινατα προωθείστιςκαταναλωτικέςαγορές ΤαπροϊόνταΣαςεπάνωστην«μεταφορικήταινία»θαείναιασφαλισμένα.ΘαείναιδικήΣας ιδιοκτησίακαιθαμπορείτεκαιεσείςναταδιαθέσετε,εφόσοντοεπιθυμείτε,σεκάθεκαταναλωτική στάσηκαιπροςτουςκαταναλωτικούςαποδέκτες. Τορόλοτης«μεταφορικήςταινίας»θααναλάβουνσεόλαταδιαμερίσματατηςΕλλάδοςεταιρίες εκπαιδευτικοπροωθητικούχαρακτήρα.

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 7 Οιεταιρίεςαυτέςθαπληροφορούν,θαεκπαιδεύουν,θαδιακινούν,θαμεταφέρουνκαιθαπουλούν ταπροϊόντατωνπαραγωγικώνμονάδων,μεκόστοςπουδενθαυπερβαίνειταέξοδασυντήρησης τωνεταιριώναυτών,αρχήςγενομένηςαπόταβιολογικάπροϊόντα,τηνοικιακήχειροτεχνεία,τα τουριστικάκαιπολιτιστικάπροϊόντακαιπροπάντωνταπροϊόνταπουπαράγουνπολλέςγυναικείες οργανώσειςστιςεπαρχίες. Στοκεφάλαιο2δύο)και3τρία)τηςπαρούσηςέρευναςυπάρχειπεριληπτικήανάλυση,ηοποία καταλήγειστηναπάντηση,γιατίέχασαντιςαγορέςταελληνικάπροϊόντακαιγιαποιουςλόγουςοι εξαγωγέςελληνικώνπροϊόντωνυπέστησαντηγνωστήκαθίζησηκαιέκλεισανοιπερισσότερες βιοτεχνίες,όπωςεπίσης,πώςμπορούνταελληνικάπροϊόντανακερδίσουνξανάτοχαμένοέδαφος τωναγορώντουεξωτερικού. Κατάτηνμακροχρόνιαεμπειρίαμουστοντομέαπαραγωγήςκαιδιάθεσηςκαταναλωτικών προϊόντων,κατόπινερευνάςμου,διαπίστωσα,ότιηανταγωνιστικότητατωνπαραγόμενων Ελληνικώνπροϊόντωνστιςδιεθνείςκυρίωςαγορέςτουεξωτερικού,δενέχουνσχέσηκατάτηγνώμη μουτόσομετοεργατικόκόστος,αλλάμεποιοσύστημαiμοντέλογίνεταιημεταφορά,διακίνηση, προβολή,προσφοράκαιτέλοςδιάθεσητωνεξαγώγιμωνπροϊόντωνστιςδιεθνείςαγορές. Οανταγωνισμόςτωνελληνικώνπροϊόντωνστιςαγορέςτουεξωτερικούμπορείναείναιπάντα εφικτόςκαιχωρίςπεριπλοκές,ότανυπάρχειμιαομαδικότηταστηνδιακίνησηκαιδιάθεσητων προϊόντων,έτσιώστεναελαχιστοποιείταιτολειτουργικόκόστοςγιακάθεπροϊόν. Κάνουνμεγάλολάθοςόλοι,όσοιπιέζουντιςαμοιβέςτωνεργαζομένωνπροςόφελοςτης ανταγωνιστικότηταςτωνπροϊόντων.καιτούτοδε,διότιανοιεργαζόμενοιείναιικανοποιητικά αμειβόμενοι,θαείναικαιπαραγωγικότεροι,χωρίςνακοιτάνετορολόι,γιατοπότεθασχολάσουν, ώστεναπάνεστηνεπόμενηδουλειά,γιαναμπορέσουννααντεπεξέλθουνοικονομικά. Τοκόστοςτωνπροϊόντωναυξάνεται,ανεξάρτητααπότοπόσοφθηνάείναιστηνπαραγωγήτους, ότανπάρουνλάθοςδρόμομέσαστιςσυμπληγάδεςτωναγορώντουεξωτερικού.επ αυτού αναφέρομαιστακεφάλαια2και3. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίες,στιςοποίεςαναφέρομαι,θαείναιπολύπιο αποτελεσματικές,εάνστοπρώτοκαικρισιμότεροχρονικόδιάστηματουξεκινήματόςτους εισέλθουνσεμιαδιαδικασίαεπιδότησηςμέσωτουδ ΚοινοτικούΠλαισίουΣτήριξης,ήάλλων οικονομικώνπηγώντηςε.ε.. Βέβαιαεξυπακούεται,ότιοιεπιδοτήσειςαυτέςθαπρέπειναείναιεξαρτημένεςαπόταεπιτυχή αποτελέσματατωνδράσεωντωνεκάστοτεενεργοποιημένωνεκπαιδευτικοπροωθητικώνεταιριών, οιοποίεςθαυποβάλουνπ.χ.ανάτρίμηνοεκθέσειςτωνδραστηριοτήτωντουςσεμίααρμόδια διεύθυνση,απότιςοποίεςθαπροκύπτεικυρίωςμεταξύάλλωντούψοςτηςκατανάλωσηςκαιο αριθμόςτωνσυμβαλλομένωνπαραγωγικώνμονάδων,πουεμπιστεύονταιταπροϊόντατουςσε αυτές. Εδώπρέπεινατονίσω,ότιγιατηνχρηματοδότησητωνμηχανισμώντουενλόγωμοντέλουθα πρέπειναδανειστούμειδέεςαπότοέργοτουνομπελίσταmuhammadyunus. Θαπρέπειγιακάθενέαθέσηαπασχόλησηςναενισχύονταιοικονομικάοιεκάστοτεφορείς,πουτις δημιουργούν.σεαυτήτηνκατεύθυνσηκινούνταιανάλογεςδιαδικασίεςενίσχυσηςπαρόμοιων πρωτοβουλιώνστηνπόλητουαμβούργου,τηςγερμανίας. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςαυτέςθαέχουντηνμορφήπ.χ.Ε.Π.Ε.καιθαείναιμεταξύ άλλωνπλαισιωμένεςαπόένασυμβουλευτικόόργανοσυμβούλιο),τοοποίοθααποτελείταιαπό συμμετέχουσεςπαραγωγικέςμονάδες,καθώςκαιάλλουςτεχνογνώστεςσεπεριοδικήβάση. Βέβαιαεδώυπάρχουνπολλάερωτήματα,ταοποίαμελίγηκαλήδιάθεσηκαιεμβάθυνσητουεν λόγωμοντέλουμπορούννααπαντηθούν.

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 8 Οισυμμετέχουσεςπαραγωγικέςμονάδεςσεστενήσυνεργασίαμετιςεκπαιδευτικοπροωθητικές εταιρίες,στουςτομείςτηςπληροφόρησηςκαιτηςεκπαίδευσης,θαδημιουργήσουνμετηνπάροδο τουχρόνουτιςδικέςτουςβάσεις,μεερευνητικάπρογράμματαμεταοποίαθαθέσουνταθεμέλια γιαπολυάριθμαμικράκαιμεσαίαερευνητικάκέντρα,πουθααποτελούντηνδιαρκήεγγύησηγια τηναναγέννησηκαιτηνεμφάνισηστιςαγορέςκαινούργιωνπροϊόντων,μεποιοτικάαναβαθμισμένη παρουσίακαισεπροσιτέςγιατονκαταναλωτήτιμές. Πρινξεκινήσειηοργάνωσηενόςπιλοτικούεγχειρήματος,πρέπειταστελέχηπουθαπλαισιώσουν τιςεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςνασυμμετάσχουνσεσεμινάριανομαρχιακούχαρακτήραμε ανάλογαπρογράμματα. Βασικήπροϋπόθεσηγιαναυπαχθούνοιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςσεκάποιοπρόγραμμα τουδ ΚοινοτικούΠλαισίουΣτήριξης,ήσεάλλαΚοινοτικάΠρογράμματα,πρέπειταμελλοντικά στελέχητωνεταιριώννααναφέρουνονομαστικάστιςπρομελέτεςτουςέναελάχιστοαριθμό συμμετεχόντωνiπαραγωγώνήμελλοντικώνπαραγωγών,οιοποίοιθαενεργοποιηθούνγιατην παραγωγήκαταναλωτικώνπροϊόντωνκαιθαεμπιστευτούνταπροϊόντατουςστιςενλόγωεταιρίες. ΟιδεεταιρίεςστιςπρώτεςδυοτρίμηνεςΕκθέσειςτουςθαπρέπεινααποδεικνύουν,ότιτο50%των συμμετεχόντωνπαραγωγικώνμονάδων,πουαναφέρονταιστιςπρομελέτεςτους,συνεργάζονταιμε τιςενλόγωεταιρίες. ΚάθεδεΠεριφέρεια,ΝομαρχίαήΔήμοςπρέπειναδημιουργήσειένασύστημαποιοτικούέλεγχου καταλληλότηταςτωνπαραγόμενωνπροϊόντων,τουλάχιστονδεγιαταπροϊόνταεκείναπουχρήζουν ελέγχου,π.χ.εάντηρούνταιοιόροιδιαδικασίαςπαραγωγήςβιολογικώνπροϊόντων. Ανπαραγωγικέςμονάδεςεσκεμμένανοθεύουνταπροϊόντατους,θακαλούνταιπροςαπολογίακαι ανδενσυμμορφώνονται,δενθασυμμετάσχουνστοπροαναφερόμενομοντέλοπαραγωγήςκαι διάθεσηςκαταναλωτικώνπροϊόντων. Ηλειτουργικότητακαιηαποτελεσματικότητατωνεκπαιδευτικοπροωθητικώνεταιριώναυτών, εξαρτάταιαπότηνσυμμετοχήκαιεμπιστοσύνητωνανωτέρωπαραγωγικώνμονάδων,οιοποίεςθα προσφέρουνπροςδιάθεσηταπαραγόμεναπροϊόντατουςσεαυτές. ΟιΠεριφερειάρχες,ΝομάρχεςκαιΔήμαρχοιθαπρέπεινασυμμετάσχουνενεργά,καινα διαφωτίσουντουςπολίτεςπροςαυτήντηνκατεύθυνση. Ηελπίδακαιτοθάρροςγιατηνκαταπολέμησητηςανεργίαςκαιτηςφτώχιαςδενθαέρθειαπότο κέντρο,αλλάαπότηνπεριφέρειακαιαπότηνεπαρχείαπροςτοκέντρο. Ησυνισταμένητωνεπικρατέστερων,βάσεικατανάλωσης,προϊόντωναπόόλεςτις εκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίες,θααποτελέσειτηνβάσητωνεξαγωγών,μαζίμεάλλαεπώνυμα προϊόνταπουπαράγειηελλάδα. Οισημερινέςσυνθήκεςτηςπαγκοσμιοποίησης,οι«συμπληγάδες»τωνσημερινώνσυνθηκώντου λεγόμενουελεύθερουανταγωνισμούτωνπροϊόντων,επιβάλουνόσοποτέτηνδημιουργίααυτούή παρόμοιουμοντέλου,όσεςαδυναμίεςκαιλάθηδιαπιστώσεικανείςμεμιαπρώτηανάγνωσηαυτών τωνθέσεων. ΗχρόνιαεμπειρίαμουωςεργάτηκαταρχήνστηνΓερμανία,ωςΕμπόρουέπειτακαιΠαραγωγούσε μικράκαιμεγάλαμεγέθηστονευρωπαϊκόχώρο,αλλάκαιστηνελλάδα,καθώςκαιηδεκαετής έρευνάμουστηνκατεύθυνσηαυτή,μουεπιτρέπουν,νασαςπαρουσιάσωτοπαρόνδιαφορετικό μοντέλοπαραγωγής,απασχόλησης,διακίνησης,διάθεσηςκαιανταγωνιστικότηταςπροςτιςαγορές τωνκαταναλωτικώνπροϊόντων.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Συμπερασματικά,μετηνεφαρμογήτουενλόγωμοντέλουθαπροκύψουνοιεξήςωφέλειες: Μείωσησεμεγάληκλίμακατουκόστουςδιακίνησηςκαιδιάθεσηςτωνπροϊόντωντων παραγωγικώνμονάδωνστοκαταναλωτικόκοινό,τόσοστοεσωτερικόόσοκαιστοεξωτερικό Δημιουργίαευκαιριώνγιατηνανάπτυξηνέωνιδεώνκαιμεθόδωνγιατηνπαραγωγή προϊόντων Παρουσίανέωνπροϊόντων Δημιουργίανέωνθέσεωνεργασίας Ανάπτυξηνέωνπαραγωγικώνμονάδωνκαικαινοτομιώνχωρίςτονκίνδυνοεξαφάνισήςτους απότα«μεγαθήρια» ΣταδιακήέξοδοςεπώνυμωνΕλληνικώνπροϊόντωναπότη«λίστααναμονής»γιακάποια ευκαιρίαπροώθησήςτουςστιςδιεθνείςαγορές,στοκατώφλιτωνμεγάλωνδιεθνών εμπορικώναλυσίδων. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας & & 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΔΕΥΤΕΡΟ& ΕισαγωγικήσυνοπτικήπαρουσίασηενόςσυγχρόνουΜοντέλου ΕξαγωγώνΕλληνικώνΠροϊόντων,βασισμένουστηφιλοσοφία τηςσύγκλισηςτωνκοινωνικώντάξεων,πουυπόσχεταιμεταξύ άλλωνπαραγωγικήευρωστίακαιδυναμικήαπασχόληση. Ηπαγκοσμιοποίησητηςοικονομίαςσεσυνδυασμόμετηνανάπτυξητηςτεχνολογίαςκαιτωνμέσων επικοινωνίας,έχειδημιουργήσεινέαδεδομένακαιπροοπτικέςγιατοπαρόνκαιτομέλλονσεόλους τουςτομείςτηςοικονομικήςκαικοινωνικήςζωήςτωνκρατών. Υπότηνεπίδρασηαυτήτηςαλματώδουςεξέλιξηςπροέχειηπολυδιάστατηκαιπολύπλευρη ανάπτυξητωνεμπορικώνφορέων,σεσχέσημετηνδιακίνησηκαιεμπορίατωνπροϊόντωντων ΠαραγωγικώνΜονάδωνσεΠανευρωπαϊκήκαιΠαγκόσμιακλίμακα,οιοποίοιεπηρεάζουντα μέγιστατιςκαταναλωτικέςκοινωνίες. Ηεμφάνιση,ηπροβολή,ηπροσφορά,ηκερδοσκοπία,ηδυσφήμηση,ηπαρεμπόδιση,η υπονόμευσηκαιηεξαφάνισηενόςμεγάλουαριθμούπροϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδωνστις καταναλωτικέςκοινωνίες,εξαρτάταικατάέναμεγάλομέροςεκτόςτωνβασικώνκριτηρίων ποιότητας,εμφάνισης,προσαρμογήςκ.λ.π.),απότασυμφέροντατωνεμπορικώνφορέων. Μέσασεαυτήτηνπραγματικότητα,εξετάσαμετηνδιακίνησημερικώνελληνικώνπροϊόντωνστη γερμανικήαγοράκαιμάλιστααυτήτουαμβούργου,ηοποίαθεωρείταιημητρόπολη,δηλ.το ΕμπορικόΚέντροτουΒορράστοχώροτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Μετάαπόσχετικέςέρευνες,πουενήργησεουπογράφωντοπαρόν,στηνανωτέρωαγορά διαπιστώθηκε,ότισταπερισσότερακαταστήματατροφίμωνsuperήminimarket),υπάρχουν ελάχισταελληνικάπροϊόντακαιαυτάπουυπάρχουνδιατίθενταισεπολύυψηλέςτιμές. ΤοπερίφημοΕΛΛΗΝΙΚΟΛΑΔΙ,πουπαράγεταιαπόπολλέςελληνικέςεπιχειρήσειςκαιείναιυψηλής ποιότηταςμεφτηνόκοστολόγιο,τοβρίσκειςσυνήθωςσεσούπερήμίνιμάρκεττηςγερμανίας)σε ιταλικήσυσκευασίαμετηνένδειξη«λαδικαλαματασ»,ήαντοβρειςσεελληνικήσυσκευασία, είναιπανάκριβο. Οαθέμιτοςανταγωνισμόςστηναγοράοδηγείστηνεξαφάνισηπολλώνελληνικώνπροϊόντωναπό τηνγερμανικήαγορά,ταοποίαπαλαιότερατηνείχανκατακτήσει,όπωςτασταφύλια,τακεράσια,τα ροδάκινα,διάφοραείδηένδυσης,υπόδησηςκ.ά.,ταοποίαπλέονδενταβρίσκουμεστιςαγορές αυτές),ήβρίσκουμεελάχιστααπόαυτά. Λόγουχάριν,ότανεμφανίζοντανπαλαιότεραστηνγερμανικήαγοράτασταφύλιαΡΟΖΑΚΙ,ταοποία είναιάφθαστασεποιότητα,είχαντρομερήζήτησησεσημείο,ώστεναπωλούνταιελάχισταήκαι καθόλουταάλλασταφύλια.ηπώλησητωνροζακισαμποταρίστηκεμετονεξήςτρόπο:πωλούσαν ελληνικάσταφύλιαβικτωρια,β κατηγορίαςταοποίαδενθαέπρεπελόγωκακήςποιότηταςνα εξάγονται),ενώστοτιμολόγιοπωλήσεωςσεαλυσίδακαταστημάτωνανέγραφανοιυπεύθυνοι χονδρέμποροιεισαγωγείςφρούτων«ελληνικοροζακι». Όπωςήτανφυσικόοκαταναλωτήςαπογοητευόταναπόαυτότουποτιθέμενο«ΕΛΛΗΝΙΚΟΡΟΖΑΚΙ», πουδεντουθύμιζεσετίποτετοπαραδοσιακόσταφύλιροζακιμετηνπερίφημηγεύσητου. Παλαιότερα,ότανπωλούντανστηνγερμανικήαγοράταπραγματικάΡΟΖΑΚΙ,οκαταναλωτήςτα αντιμετώπιζεμεαδιαφορίακαιαγόραζεαντίαυτώνταιταλικάσταφύλιαεισαγωγήςβικτωρια,α κατηγορίας,ήτούρκικα.σήμερατοροζακισταφύλιδενυπάρχειπλέονστηναγοράτηςγερμανίας.

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 11 Τοίδιοακριβώςσυμβαίνεικαιμετοκεράσι.Εισάγεταιπ.χ.στηνγερμανικήαγοράτοελληνικό κεράσι,β ποιότηταςτουοποίουηεξαγωγήπρέπεινααπαγορεύεται)μεετικέτασυσκευασίας «ΤΡΑΓΑΝΑΕΔΕΣΣΗΣ»,ταοποίαεπίσηςαπογοητεύουντοναγοραστήκαιτονκάνουνναστραφείστα κεράσιαεισαγωγήςαπόιταλίακαιτουρκία. ΤοελληνικόΣπαράγγικατάτηνδιάρκειαεπίσημουδιαγωνισμούμαγείρωνγνωστώνστην τηλεόραση,πριναπόμερικάχρόνιαστοαμβούργο,πήρετοπρώτοβραβείο«γεύσης»καινοστιμιάς, σεσύγκρισημεσπαράγγιαάλλωνχωρών,μεταξύαυτώνκαιγερμανία..αυτότοελληνικόσπαράγγι «κατεξευτελίζεται»στηντιμήδιάθεσηςστιςχονδρικέςαγορές,π.χ.ημεγάληαλυσίδαedekaόταν σαμποτάρισετοελληνικόσπαράγγι,σεέναstandαυτήςστηνπεριοχήwandsbekτουαμβούργου έγραφε: «ΤιΕλληνικό.;ΤισπαράγγιαπότοΠερού.ΟΛΑΤΑΙΔΙΑΕΙΝΑΙ». ΤοΠερουβιανόσπαράγγιπουείναιγευστικάπολύκατώτεροτουΕλληνικού,ωςγνωστόνπουλιόταν σελιανικήπώληση1,i ή1,5 τομισόκιλό,τηνεποχήπουέκανετηνεμφάνισήτουστιςαγορέςτο Ελληνικό. ΈτσιοιτιμέςχονδρικήςπώλησηςτουΕλληνικούσπαραγγιούκαταπιέζοντανκαιέπεφτεπολύ χαμηλάστιςαγορέςτουμονάχουγερμανίας,πουείχεκαιέχειωςαποτέλεσμασήμερα,οιέλληνες παραγωγοίναμηνμπορούννακαλύψουντοκόστοςπαραγωγήςκαιδιακίνησήςτου. Τοερώτημαείναι:αυτήείναιηγεωργικήπολιτικήτηςΕ.Ε.;Στηνπροκειμένηπερίπτωσητικάνουμε εμείς; Έναμήνααργότεραμετάτηνπαράλυσητηςπροσφοράςτουελληνικούσπαραγγιού,εμφανίζεται στηναγοράτηςγερμανίας,τογερμανικόσπαράγγι,με8,iευρώέωςκαι12,iευρώτοκιλό,λιανικής πώλησης. Ητελευταίακαιηκατωτέρωπαράγραφοςπροσετέθη,μετάτηνέρευναπουέκανατο2010επί αυτών: ΤοΕλληνικόροδάκινοσχεδόνέχειεξαφανισθείαπότηναγοράτουΑμβούργουγιατουςεξής λόγους:εμφανίζονταιιταλικάκαιισπανικάροδάκινα,ταοποίαδενπροτιμούνται,διότιαπλώςείναι χωρίςγεύση,άνοστα.ηδεύπαρξηελληνικώνροδάκινωνδενξεχωρίζειστηνεμφάνισηαπότα ιταλικάκαιισπανικά,ενώηγεύσητουςείναιθαυμάσια.αποτέλεσμα;«κοντάσταξεράκαίγονται καιταχλωρά»,οπότεδενδιακρίνοντανκιάραυπάρχειδυσκολίαπώλησηςτωνελληνικών ροδάκινων.οκαταναλωτήςστράφηκεστηνκατανάλωσητουκαρπουζιούκαισταάγριαισπανικά ροδάκινα. Το2010ταάγριαροδάκινατωνΙσπανώνχαλάσανεσεποιότητα,καιέτσιοκαταναλωτήςψάχνεινα βρειποιοτικά,της«εποχής»προϊόντα.οιισπανοίτο2011διόρθωσαντηνποιότητατωναγρίων ροδακίνωνκιέτσιέχουνμεγάληζήτηση,ειςβάροςβέβαιατωνάλλωνπροσφορών.σημειώνωδε, ότιταάγριαροδάκιναπωλούνταισεδιπλασίατιμήαπόταμέχριτώραπροσφερόμεναροδάκινα. ΕάνλοιπόνταΕλληνικάπροϊόνταπαρουσιαστούνμεεμφανήτηνελληνικήταυτότητατους,στα STANDSτωνκαταναλωτικώνκέντρων,τότεταροδάκιναπ.χ.τουΝ.ΠέλλαςκαιτουΝ.Ημαθίαςπου έχουνωςγνωστόεξαιρετικήποιότητα,θακαταναλωνονταιευκολα.ηζήτησηθαείναι έντονη. Δενπρέπειλοιπόννααπορούμε,γιατοότιοιεξαγωγέςτωνελληνικώνπροϊόντωναντίνα αυξάνονται,μειώνονταισυνεχώς.καιενώοιελληνικέςεξαγωγικέςμονάδες,οιοποίεςεξήγαντα προϊόντατουςστηγερμανικήαγορά,ήλπιζαν,ότιμετηνελεύθερηδιακίνησητωνπροϊόντωνστις χώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσηςθααυξάνοντανκατάπολύοιεξαγωγέςτουςκατάργηση τελωνειακώνπεριορισμών),στηνπραγματικότητασυμβαίνειτοαντίθετο.

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 12 Γιανααντιμετωπίσουντοαδιέξοδοαυτόκαιψάχνονταςεναγωνίωςναβρουνκάποιεςλύσειςγιατις εξαγωγέςτωνπροϊόντωντους,πολλέςελληνικέςπαραγωγικέςμονάδεςεπιχειρούν,ναοργανώσουν τηνδικήτουςπαρουσίαστιςσυγκεκριμένεςαγορές,δημιουργώνταςτηνκατάλληληυποδομή. Δημιουργούναποθηκευτικούςχώρουςγιαταπροϊόντατουςκαιαντιπροσωπείες,οιοποίες επιδιώκουντηνεξεύρεσηαγορώνγιατηνδιάθεσητωνπροϊόντωντουςστηγερμανικήαγορά. Αυτέςόμωςοιπροσπάθειεςέχουνμεγάλολειτουργικόκόστοςενοίκια,αμοιβέςυπαλλήλων, διαδικασίαδιαθέσεωςκ.λ.π.)καικάνουντοπροϊόνακριβό. Τοκεφάλαιο«Πρόταση Μοντέλο»,πουαναφέρεταιπαρακάτω,είναιμιασυνοπτικήπαρουσίαση ενόςσύγχρονουμοντέλουεξαγωγώνελληνικώνπροϊόντων,μεαφετηρίαταπροαναφερόμενα,τα οποίαενισχύουντηνφιλοσοφίαγιασύγκλισητωνκοινωνικώντάξεωνκαιυπόσχεταιμεταξύάλλων παραγωγικήευρωστία,απασχόληση,οικονομικήανάπτυξηκαιδυναμικέςεξαγωγές. Κατωτέρωπαραθέτουμεορισμένεςσχετικέςαπόψεις,οιοποίεςμέχριχθεςίσωςθεωρούντο απραγματοποίητεςκαιρομαντικές,αλλάοιτρέχουσεςεξελίξειςτιςεπιβάλλουν. Α Ωςγνωστόν,γαναπαράγειμιαπαραγωγικήμονάδαέναπροϊόνυψηλήςποιότηταςμεχαμηλό σχετικάκοστολόγιο,εκτόςαπότηνύπαρξησυγχρόνουεξοπλισμού,άριστεςπρώτεςύλεςκαι τεχνογνωσία,προϋποθέτειπροπάντωντηνστενήσυνεργασίαμεταξύεργοδοτώνκαιεργαζομένων σεόλαταεπίπεδα. Β Γιαναπροωθηθείτοπροϊόναυτόστοκαταναλωτικόκοινόμεγρήγορηκαιαποτελεσματική απορροφητικότητα,πρέπειναμηνεπιβαρυνθείοικονομικάπολύκατάτηνδιαδικασίαπροώθησης απότηνπαραγωγήστηνκατανάλωση. ΠρέπειδηλαδήοισχέσειςμεταξύτηςπαραγωγικήςμονάδαςκαιτουεμπορικούΦορέαΠροώθησης τουπροϊόντοςστηνκατανάλωση,ναείναισυγκλίνουσεςκαισυνεργάσιμεςμεβασικούςκανόνες κοινήςαποδοχής. Γ Τοκράτοςγιαναεξασφαλίσεικατάέναμεγάλομέροςταέσοδάτουγιατον«κρατικό προϋπολογισμό»καιγιανασυντηρήσεικαιικανοποιήσειέναμεγάλομέροςτουκοινωνικού συνόλου,πουεργάζεταικαιεξαρτάταιαπόαυτό,πρέπειναείναισυνεργάσιμο,πρακτικόκαι ανοιχτόπροςτιςάλλεςκοινωνικέςτάξεις.πρέπειεπίσηςτοκράτοςμετουςφορείςκαιτιςυπηρεσίες πουδιαθέτει,σαν«κοινωνικήτάξη»,νασυνδράμειθετικάκαιισορροπημέναστηνσύγκλησηκαι συνεργασίαμετιςτάξειςτωνπαραγωγικώνμονάδων,τωνεργατώνκαιτωνεμπόρων. Ησύγκλησηκαιηαποδοχήκοινώνκανόνωνσυνεργασίας,συνύπαρξηςκαισυναίνεσηςτων ΠαραγωγικώνΜονάδων,τωνΕργαζομένων,τωνΕμπορικώνΦορέωνκαιτουΚράτους,θαέχειως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑμιααρμονικήκαιισορροπημένηκαταναλωτικήκοινωνία,μεσταδιακήάμβλυνσητων ανισοτήτωνκαιτηνεξαφάνισητηςφτώχειας. Ηανάπτυξητουσυγκεκριμένουμοντέλου,πουθαβασίζεταιστην«ΣύγκλησητωνΤάξεων»,θα αποτελέσειμιασύγχρονηδιεξοδοστοαδιεξοδοτηςαγωνίαςτωνπαραγωγών,τωνεργατών,των εμπόρων,αλλάκαιτουκράτους. Ηκατάργησητωνσυνόρων,ηπαγκοσμιοποίησητηςοικονομίας,ηανάπτυξητηςΕυρωπαϊκής Ένωσης,ηκαθιέρωσητουενιαίουνομίσματος«ΕΥΡΩ»,θακάνειτονανταγωνισμόπιοΑΔΥΣΩΠΗΤΟ καιπιοορατότονκίνδυνοτηςυποτέλειαςκαιτηςεξαφάνισης. Αυτήηεξέλιξηθαείναιημεγάληδύναμηiμαγνήτης,πουθασφυρηλατήσεικαιθαεδραιώσειτην σύγκλησητωντάξεωνπροςτοσυμφέρονόλων. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΤΡΙΤΟ& ΠΡΟΤΑΣΗ& &ΜΟΝΤΕΛΟ& & Τηςυπόίδρυσηεταιρείαςμετηνεπωνυμία«ΣΥΓΚΛΙΣΗΑ.Ε.»,μεσκοπότηδημιουργία ΚέντρωνΔιεθνούςΕξαγωγικούΕμπορίου. Συνοπτικήπαρουσίαση 1 Τίτλοςτουέργου:ΚΕΝΤΡΟΔΙΕΘΝΟΥΣΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ«ΚΕ.Δ.Ε.Ε.» 2 Τόποςεγκατάστασης:Θαείναιοιπεριοχές,όπουυπάρχουν,ήδημιουργούνταιΚέντραΔιακίνησης Προϊόντων,καθώςκαιηπεριοχήτωνΑθηνώνγιαταοπτικοακουστικάπροϊόντα. 3 Φορέαςτηςεπένδυσης:ΑνώνυμηΠολυμετοχικήΕταιρεία,στηνοποίαμπορούννασυμμετέχουν ΠαραγωγικοίΦορείς,ΦυσικάκαιΝομικάΠρόσωπα. 4 Σκοπόςτηςεπένδυσης:Ηδιευκόλυνση,μεταφορά,διακίνηση,υποστήριξη,προβολή,προώθησηκαι διάθεσητωνεξαγωγώνελληνικώνπροϊόντωντρόφιμα,οπωροκηπευτικά,βιομηχανικά,τουριστικά καιπολιτιστικά οπτικοακουστικάπροϊόντα),στηνευρωπαϊκήαγοράκαιστιςτρίτεςχώρες,καθώς καιηπροστασίααπόαθέμιτοανταγωνισμό. Γιατοσκοπόαυτόθαδημιουργηθούνενοικιασθούν)κατ αρχήντρίαήπερισσότεραδιακομιστικά ΚέντραμετηναπαραίτητηυποδομήκαιτιςεγκαταστάσειςγιατηνΥποδοχή Παραλαβήκαι Προώθησητωνανωτέρωελληνικώνπροϊόντων.ΤοέναήπερισσότεραΔιακομιστικάκέντραθα εξυπηρετούντηνδιακίνησητωνοπωροκηπευτικώνπροϊόντωνκαιτροφίμων,ταδεάλλατην διακίνησητωνβιομηχανικώνπροϊόντωνκαιτοτρίτο,τοοποίοθαβρίσκεταιστηναθήνα περιφέρειααττικής),θαεξυπηρετείτηνδιακίνησητωντουριστικών,πολιτιστικώνκαι οπτικοακουστικώνπροϊόντων.ηκατανομήτωνκέντρωνμπορείναεξειδικευθείπερισσότερο, σταδιακά. 5 ΗεταιρείαΚΕ.Δ.Ε.Ε.θασυμμετέχεικατάπλειοψηφίαήεξολοκλήρουσεάλλεςανάλογεςΑνώνυμες ΕταιρείεςήΕ.Π.Ε.τουΕξωτερικού. ΗενλόγωεπιχείρησηθαδιαθέτειγιαμεντιςευρωπαϊκέςχώρεςΕ.Ε.)καιενπροκειμένωτην Γερμανία,τηνοποίαεπιλέξαμεωςχώρατηςέρευνάςμαςωςπιλοτικήχώρα)καιδητημητρόπολη τουβορρά,πουείναιτοαμβούργο,μεδύοκεντρικάκαταστήματα αποθήκεςγιατηνδιάθεσητων ελληνικώνπροϊόντων,σεχονδρικήκαιημιχονδρικήπώληση.τοένακατάστημαθαείναιγιατα οπωροκηπευτικάπροϊόντακαιτοάλλογιαταυπόλοιπαπροϊόνταβιομηχανικάπροϊόντακαι τρόφιμα).στιςχονδρικέςπωλήσειςτωνοπωροκηπευτικώνπροϊόντων,θαεπιδιωχθείησυνεργασία μετιςτουρκικέςοπωροκηπευτικέςχονδρικήςκαιημιχονδρικήςπωλήσεωςμονάδες,γιατηνομαλή προσγείωσητουξεκινήματοςπωλήσεωντωνελληνικώνπροϊόντωνστοαμβούργο. Θαιδρυθούνσταδιακά)ακόμη30καταστήματα«Μini Μarket»γιατηνλιανικήδιάθεσητων προϊόντων,σταοποίαδεσπόζουσαθέσηθαέχουντατρόφιμα,οπωροκηπευτικά,τουριστικάκαι πολιτιστικάπροϊόνταπάνταελληνικήςπροέλευσης)μετηνοργανωμένηπροβολήτων

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 14 βιομηχανικώνπροϊόντων,πλαισιωμένακαιαπόάλλατοιαύτα,πουδενπαράγονταιστηνελλάδα. ΤέτοιαμαγαζιάοργάνωσανγιαπαράδειγμαοιΤούρκοιστηΓερμανία. ΓιατιςτρίτεςχώρεςεπιλέξαμεωςχώραπιλότοτηνΑλβανίακαισυγκεκριμένατην«ΕλευθέραΖώνη» τουδυρραχίου,μεδύοκαταστήματα αποθήκες,ωςχώρουςυποδοχήςτωνελληνικώνπροϊόντων, εκτωνοποίωντοέναθαπροορίζεταιγιατατρόφιμα οπωροκηπευτικάκαιτοάλλογιατα βιομηχανικάπροϊόντα.απότακαταστήματααυτάθαγίνεταιηχονδρικήκαιημιχονδρικήπώληση στοεσωτερικότηςαλβανίας. Προβλέπεταιναδημιουργηθούνσταδιακά)20Mini MarketστοεσωτερικότηςΑλβανίαςμε συμπληρωματικάπροϊόντατηςντόπιαςαλβανικής)παραγωγής. Ηγνωριμίακαιηπροβολήτωνελληνικώνπροϊόντωναπότοκεντρικόκατάστημακαιτα«Μίνιi Μάρκετ»θαέχουνωςπεραιτέρωστόχοτηνδημιουργίααναλόγωνΠαραγωγικώνΜονάδωνστην Αλβανίααπόελληνικούςφορείς,πουθασυμμετέχουνμεταπροϊόντατους.Επίσηςθαμπορούννα συμμετέχουνβορειοηπειρώτεςκαιαλβανοί,οιοποίοιεργάζονται,ήεργάστηκανστηνελλάδα. ΜέσωδετωνδύοΔιακομιστικώνΚέντρων,πουθαβρίσκονταιστηνΑλβανία,θαμπορείηΑ.Ε.να παραλαμβάνεικαιαλβανικάπροϊόντα,ταοποίαθαπροωθεί,μέσωτουδικούτηςδικτύου,στις ευρωπαϊκέςαγορές,μετιςίδιεςπροϋποθέσεις,όπωςκαιταελληνικάπροϊόντα,σταπλαίσιαμιας αμοιβαίαςσυνεργασίας. ΟσυνδυασμόςαυτόςγιαταπροϊόντααλβανικώνΠαραγωγικώνΜονάδωνθαβοηθήσειτην προσπάθειατηςαλβανίαςγιαεξαγωγέςκαιθαδώσεικίνητραγιαστενήσυνεργασίαμεταξύτων ελληνικώνκαιαλβανικώνπαραγωγικώνμονάδων. Δενείναικαθόλουτολμηρόκαιυπερβολικό,τοναδημιουργηθείηυποδομήτουπρογράμματος «ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ»εκπαραλλήλουκαισεάλλεςχώρες,οιοποίεςδενείναιμέλητηςΕ.Ε.. Βεβαίωςταπερισσότερααπόταελληνικάπροϊόνταπρέπειναδώσουνεξετάσειςκαιναγνωριστούν μετιςκαταναλωτικέςαγορέςτωνκρατώναυτών,διότιδενέχουντοίδιουπόβαθροστηναγοράτου εξωτερικούκαιπιοσυγκεκριμέναεννοώ,ότιηετικέτα«madeingreece»δενέχειτιςίδιες προϋποθέσειςπ.χ.φήμη),όπωςοι«madeingermany»και«madeinjapan». ΣτονδεΚινέζικοανταγωνισμόθααντισταθούμεμετηνποιότητα,τηνποικιλία,τηνπρωτοτυπίακαι μεχαμηλόλειτουργικόκόστοςστηνδιαδικασίατωνπωλήσεων. 6 Tαεξαγώγιμαελληνικάπροϊόνταμέχρισήμεραδενείχανκαιδενέχουντηνδυνατότηταμε ελάχιστεςεξαιρέσεις)εξ αιτίαςτωνεπιπροσθέτωνοικονομικώνεπιβαρύνσεων,ναανταγωνισθούν παρόμοιαπροϊόντατωνάλλωνχωρών,γιατουςεξήςτρειςβασικούςλόγους: α)οσοναφοράστιςχώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσηςε.ε.)καιλόγωτηςγεωγραφικήςθέσηςτης Ελλάδοςπολύμακρινέςαποστάσειςαπότακέντραδιανομήςκαικατανάλωσης),δενδίνεταιη δυνατότηταστουςπαραγωγικούς ΕξαγωγικούςτηςΦορείςνασυμμετέχουνκυρίωςστην ημιχονδρικήδιάθεσητωνπροϊόντωνστηνκατανάλωσηπ.χ.παραγγελίες100κιλώνή3τόνων),εξ αιτίαςτωνμεγάλωνπροβλημάτωνμεταφοράςκαιοργάνωσηςαυτών. Ηκάλυψηδηλαδήτωναποστάσεωνείναιεξαιρετικάχρονοβόρακαιπολυδάπανη,ενώπροστίθενται σεαυτάκαιάλλεςεπιβαρύνσεις,οιοποίεςαυξάνουντοκόστοςδιακίνησηςτωνπροϊόντων, κάνοντάςταασύμφορα.εξαιτίαςαυτώντωνπροβλημάτωνοιεξαγωγικέςπαραγωγικέςμονάδες στερούνταιτηνκατ ευθείανημιχονδρικηδιάθεσητωνπροϊόντωντων,ηοποίαωςγνωστόν αποτελείτονβασικότεροπαράγονταγιατηνδιάθεσητωνπροϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδων. Δηλαδήοιαποστάσεις,στηνπροκειμένηπερίπτωση,είναιειςβάροςτηςανταγωνιστικότηταςτων ελληνικώνπροϊόντων,υπότιςσημερινέςπροϋποθέσεις.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE β)οιπροσβάσειςτωνελλήνωνεξαγωγέωνσταυπάρχονταευρωπαϊκάδίκτυαδιανομήςέχουν καταντήσειναείναιμόνονστις«λίστεςαναμονής».ότανυπάρχειανάγκηκαιέλλειψηζητούνταιτα ελληνικάπροϊόντααπότουςευρωπαϊκούςεμπορικούςφορείς,ταοποίατιςπιοπολλέςφορέςόμως σαμποτάρονταιγιαευνόητουςλόγους,όσοπροσιτέςκιανείναιοιτιμέςτων,είτεδιότιαυτοί προωθούνκυρίωςομοειδήπροϊόντα,πουτουςσυμφέρουνπερισσότερο,ήθέλουν,ναεξαφανίσουν απότηναγοράτασυγκεκριμέναελληνικάπροϊόντα.στηνπροκειμένηπερίπτωσηβάλλεταισκληράη ανταγωνιστικότητατωνελληνικώνπροϊόντων. γ)γιαδετιςτρίτεςχώρες,οιημιχονδρικέςπωλήσειςτωνπροϊόντωντωνελλήνωνεξαγωγέωνείναι ελάχιστες,παρ όλοπουοιαποστάσειςσεσύγκρισηπροςταάλλαευρωπαϊκάκράτηείναι μικρότερες.οιδυσκολίεςπουυπάρχουνστιςδιαδικασίεςεξαγωγήςμικρώνποσοτήτων,δηλ.το κόστοςμεταφοράς,οιπροδιαγραφέςμεταφορικώνμέσωνκαιοιγραφειοκρατικέςεπιβαρύνσεις, όλααυτάείναιτόσοεπιβαρυντικά,πουκάνουντηνδιακίνησηπροϊόντωνμικρώνποσοτήτων εξαιρετικάασύμφορη.εντωμεταξύαπότο1995έωςσήμεραπολλέςελληνικέςεπιχειρήσεις εδραιώθηκανστιςβαλκανικέςχώρες,παράγονταςταπροϊόντατουςεκεί,κλείνονταςτιςελληνικές επιχειρήσειςτουςστηνελλάδα,ήδιατηρώνταςταδίκτυαπωλήσεωντωνσεαυτήν. Τοπροτεινόμενοεπενδυτικόσχέδιοεπιδιώκειτηνκατ ευθείανσυμμετοχήτωνπαραγωγικών Μονάδωνσεόλεςτιςβαθμίδεςτηςκατανάλωσης,«Χονδρική Ημιχονδρική Λιανική»,στιςχώρες τηςε.ε.καιστιςτρίτεςχώρες,αυτόθαεπιτευχθείμε: ΤηνύπαρξησυνεργάσιμουκαισυγκλίνοντοςπροςτουςΠαραγωγούςΕμπορικούΦορέως,ο οποίοςθαείναιστηνδιάθεσητωνπαραγωγικώνμονάδωνκαιθαυπηρετείτασυμφέροντά τους. ΤούτοθαδιασφαλίζεταιαπότοΚαταστατικότηςΑνωνύμουΕταιρείας,τονεσωτερικόΚανονισμό Λειτουργίαςτης,καθώςκαιαπότοαντιπροσωπευτικόΕλεγκτικόΣυμβούλιοαυτής,την ελαχιστοποίησητουλειτουργικούκόστους,λόγωυποδομής,γιακάθεπροϊόν. Τηνάμεσηπληρωμήέμβασματηςαξίαςτουπροϊόντος),στηνδικαιούχοΜονάδαμετάτην διάθεσητουπροϊόντος.ταπροςπώλησηπροϊόντααποτελούνεγγυημένηιδιοκτησίατων ΠαραγωγικώνΜονάδων. Οιδιευθύνσειςτωνπαραγωγικώνμονάδωνθαέχουντοδικαίωμαναδιαθέτουνκαιοιίδιοιτα προϊόντατουςστιςαγορέςτουεξωτερικού,σεσυνεργασίαπάνταμετηνκεντρικήδιεύθυνση τουσυγκροτήματοςστηνενλόγωπεριοχή. ΤηνσυνεχήυποστήριξηεκμέρουςεπιτελικώνστελεχώντηςΑνωνύμουΕταιρείαςμε συμβουλευτικέςυπηρεσίεςκαιτεχνογνωσίαστιςμετέχουσεςεπιχειρήσεις,όσοναφοράστην παραγωγικότητα,στηνποιότητα,στοκόστοςπαραγωγής,στακαινούργιαπροϊόντα,στην συσκευασίακ.λ.π. Ναεξασφαλίσειευνοϊκότεραοικονομικάαποτελέσματα,νασυμβάλλειστηνβελτίωσητης ανταγωνιστικότηταςτωνελληνικώνπροϊόντωνκαιναενισχύσειτααναμφισβήτητα,λόγω κλίματος,πλεονεκτήματάτους,γιατηνδιάθεσήτουςστουςκαταναλωτέςτουεξωτερικού. Ναδημιουργήσειθετικόκλίμαγιατηνδιαρκήποιοτικήαναβάθμισητωνελληνικώνπροϊόντων, όπωςεπίσηςμεεκθέσειςελληνικώνπροϊόντων,πλαισιωμένεςμεμεζεδάκιακαιευχάριστη ελληνικήμουσικήρεμπέτικα,ζεϊμπέκικουςκαιχασάπικουςχορούς)συνοδευόμενεςαπότην λύρατωνποντίωνκαιτωνκρητικών,πουθακλείνει,όπωςπάντα,μ ένασυρτάκι. ΤηνεπαναλειτουργίαπολλώνΠαραγωγικώνΜονάδων,οιοποίεςανέστειλαντηνπαραγωγή τους. ΝαδημιουργήσειένανΣΥΓΧΡΟΝΟΘΕΣΜΟγιατηνπροώθησητωνελληνικώνεξαγωγώνστονέο περιβάλλοντωναγορώντουεξωτερικού. 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΤΟΥΕΡΓΟΥ α)ιδιακεφάλαιατωνυποψηφίωνεπενδυτώντουλάχιστονκατά20%έως30%τουκόστουςτης επένδυσης). β)δημόσιαεπιχορήγησηκατά50%απότοναναπτυξιακόνόμο,ήένταξήτουσεάλλοκοινοτικό Πρόγραμμαμεενδεχόμενηυψηλότερηεπιχορήγηση. γ)μακροχρόνιοδάνειο,τουοποίουτοεπιτόκιοθαείναιπολύχαμηλό,ενώσυγχρόνωςθα επιδιωχθεί,ταπακέτατωνμετοχώνπουθααγοραστούναπότιςπαραγωγικέςμονάδες,ναείναι προνομιακούχαρακτήρα. Εφόσονθεωρείτετοπροτεινόμενοεπενδυτικόσχέδιοενδιαφέρον,χρήσιμοκαιαποτελεσματικό, είμαιστηνδιάθεσήσαςγιαπεραιτέρωενημέρωση. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας & & 16

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΤΕΤΑΡΤΟ& ΑΜΕΣΕΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΚΑΙΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ ΠαραγωγήκαιΑνάπτυξηελληνικώνπολιτιστικώνοπτικοακουστικών προϊόντων,μεσκοπότηνκοινωνική,οικονομικήκαιπολιτιστική αναβάθμισητηςελλάδοςκαιτουαποδήμουελληνισμού. ΣυνοπτικήΠαρουσίαση Ηπραγματοποιούμενημεγοργούςρυθμούςπαγκοσμιοποίησηδιεθνοποίηση)τηςοικονομίας σημαίνεισυναγερμόπρώτουβαθμούγιατηνύπαρξητωνλαώνσανεθνικότητες.όσοοιοικονομίες θακαταργούν,σεόλουςτουςτομείς,τοέναμετάτοάλλοτασύνορατωνσημερινώνκρατών,τόσο οιπολιτισμοίτωνδιαφόρωνεθνικοτήτωνθααλληλοσυγκρούονταικαιο«δυνατός»θαεπικρατείεπί του«αδυνάτου» Καθοριστικόρόλοθαδιαδραματίσεισχετικάστοάμεσοκαιαπώτερομέλλον,τοείδοςτων «ΠολιτιστικώνΠροϊόντων Όπλων»,πουδιαθέτει,ήμπορείναδιαθέσειηκάθεεθνικότηταγιατην «ΠολιτιστικήΆμυνα»καιεπικράτησηήεπιβίωσήτης. Εθνικότητες,πουδενέχουν«πολιτιστικάαποθέματα»,μπορούνναεπιβιώσουνμετηνανάπτυξη τηςτεχνολογίας,τουαθλητισμούκαιτηςσύγχρονηςοπτικοiακουστικήςτέχνης,προβαλλόμεναδια τηςοδούτωνοπτικοακουστικώνμέσων. ΠολλάΕυρωπαϊκάΚράτηδιαθέτουν: α)πολιτιστικάαποθέματα β)ανάπτυξητεχνολογίαςσεόλαταεπίπεδατηςσύγχρονηςοπτικοiακουστικήςτέχνης. Βλέπουμε,ότιστηνΕυρώπηυπάρχειμιαισορροπίαμεταξύτωνεντόςτουχώρουτηςανεπτυγμένων πολιτιστικάκρατών,ενώσεσύγκρισημετιςη.π.α.ηευρώπηβάλλεται,ωςσύνολοαλλάκαιως ξεχωριστέςεθνικότητες,καταπιεστικάαπότονγίγαντα«η.π.α.iαμερική»,πουεξουσιάζειόλατα κανάλιαμετηντεράστιαβιομηχανία«πολιτιστικώνπροϊόντων»σύγχρονηςτέχνης. ΗΕλλάδατατελευταίαχρόνιααρχίζεινααντιλαμβάνεται,τισημαίνειβιομηχανικήπαραγωγή «ΠολιτιστικώνΠροϊόντων»γιατηνυπόστασήτης,ωςΈθνοςκαιτηνοικονομική,πολιτιστικήκαι κοινωνικήτηςανάπτυξη. ΗΕλλάδακαιοΕλληνισμόςέχουντομεγάλοπρονόμιοανάτονκόσμοναδιαθέτουνταμεγαλύτερα αποθέματα«πρώτηςύλης»γιατηνδημιουργίαπαραγωγής«πολιτιστικώνπροϊόντων». ΠαρόλααυτάοΑπόδημοςΕλληνισμόςελάχιστακαισποραδικάβρίσκειστηνΔιεθνήΑγοράελληνικά πολιτιστικάπροϊόντα.ηαπαραίτητηαυτήπνευματικήτροφήτουαπελευθερώνειδυνάμεις δράσεως,οιοποίεςενισχύονταςτηνεθνικήτουσυνείδησηκαιτονίζονταςτηνταυτότητάτου,τον ενεργοποιούνθετικάσεμεγάλοβαθμόπροςίδιοόφελοςκαιφυσικάτονπροσανατολίζουνμετις καλύτερεςπροδιαθέσειςστηνμητέραελλάδα.γιαπαράδειγματατελευταία5χρόνιαη τηλεοπτικήεκπομπήτηςε.ρ.τ.,υπότηνδιεύθυνσητουκ.σπύρουπαπαδόπουλου,καλύπτειένα μεγάλομέροςτουκενούαυτού,καθώςκαιηεκπομπήτηςν.ε.τ. ΣταΑκρα,μετηνκυρίαΒίκυ Φλέσσα.Αυτόόμωςδεναρκεί). Είναιαναγκαίο,ναδημιουργηθείμιακαθημερινήτηλεοπτικήεκπομπήστηνκρατικήτηλεόραση,η οποίαθαπροβάλλεινέεςδημιουργικέςιδέες,αναπτυξιακάπρογράμματαγιαεπενδύσεις,

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 18 πρωτοποριακέςεφευρέσεις,συνδέονταςπαράλληλατουςαπόδημουςeλληνες.είναικαιρός,να θεμελιωθείμιαφωνήαισιοδοξίας,μιαφωνήπουπροσμένουνόλοιοιελληνεςτηςελλάδαςκαιτου εξωτερικού.αυτήηφωνήθααποτελέσεισημείοαναφοράς,προσφοράςκαιαισιοδοξίαςτων Ελλήνων. ΗαξέχαστηΜελίναΜερκούρηείχεσυλλάβειτηνμεγάληαποστολήγιατοΕλληνικόέθνος,την ανάπτυξηκαιπαραγωγή«πολιτιστικώνπροϊόντων»υψηλήςποιότηταςκαιχαίρομαιπουοι ΚοινοβουλευτικοίΕκπρόσωποιόλωντωνκομμάτωνέμεινανπιστοίστηνκατεύθυνσηαυτή. ΟΑπόδημοςΕλληνισμόςπαλεύειπολιτιστικάαδύναμοςκαιφθίνεισιγάiσιγά,εκείόπουυπάρχει μεγάληδιασποράκαιαναπτυγμένηξένηκουλτούρα,π.χ.ελληνισμόςστηνγερμανία.ημεγάλη προσφοράτηςελληνικήςορθόδοξηςεκκλησίαςκαιταμέτρα,πουπαίρνειτοελληνικόκράτος, συμβάλλουνμόνον,στοναεπιβραδύνουντηναλλοτρίωσήτου. ΗδεπαιδείαγιαταελληνόπουλατηςΓερμανίαςπρέπειναμελετηθείκαιναπροσανατολιστείσε διαφορετικήβάση,απ ότιισχύειμέχρισήμεραπ.χ.υπάρχουνσχολείαμεπερισσότερους δασκάλους,απ ότιμαθητές). Οιπολιτιστικέςσυγκρούσειςτωνδιαφόρωνεθνικοτήτωνέχουνδύομεγάλαπεδίαμαχών: α)τηνκοινωνικοiπολιτιστικήσύγκρουσηδιατηςεπαφήςκαι β)τηνκοινωνικοiπολιτιστικήεπίδρασητωνοπτικοακουστικώνμέσωνστην«λεωφόρο»τωνμέσων Επικοινωνίας. Κάτωαπότοπρίσμααυτόπρέπειναεξετασθούνταεξήςζητήματα: 1. α)πώςθαενισχυθείπολιτιστικάκαιθαδραστηριοποιηθείοαπόδημοςελληνισμός β)πώςθαεπιτευχθείηεπικοινωνίαμεταξύτωνελλήνωντηςδιασποράς,κάτιπουδενσυμβαίνει σχεδόνκαθόλουκαιπρέπειαπαραίτηταναγίνει. 2.ΣεποιαβάσηοΑπόδημοςΕλληνισμόςκαιηΕλλάδαμπορούννααναπτύξουντιςσχέσειςτους, ώστεναυπάρξεικαιγιατιςδύοπλευρέςκοινόόφελος. 3.ΠώςμπορούνναδραστηριοποιηθούνοιφιλέλληνεςσεσχέσημετηνΕλλάδακαιτους ΑπόδημουςΈλληνες. 4.ΠώςθααποκτήσειοΕλληνισμόςκαιηΕλλάδακαινούργιουςφιλέλληνες. 5.ΜεποιοτρόποοιΑπόδημοιΈλληνεςμετηνσυμπαράστασητουΕλληνικούΚράτους,απόκοινού ήμεμονωμένα,θααναπτύξουνοικονομικάπρογράμματαπροςόφελοςόλων. 6.ΠώςηΟρθοδοξίαστοεξωτερικόθασυμπορευθείμετονΕλληνισμόπιοαποτελεσματικά. Ηπροσωπικήμουεμπειρίααπέδειξε,ότιμόνονσωστάκαιποιοτικά«ΠολιτιστικάΠροϊόντα»σε οπτικοακουστικήβάσημπορούν,μετηνκατάλληληοργανωτικήυποδομή,ναφέρουνθετικάκαι ωφέλιμααποτελέσματαγιατουςαπόδημουςέλληνεςκαιτηνελλάδα. Προτείνω: γιατηνυλοποίησητωνανωτέρωνπεριπτώσεωνκαιάλλωνπρογραμμάτων,πουαναφέρω κατωτέρω,ναιδρυθεί,υπότύπονανώνυμηςεταιρείας,μιαβιομηχανίαπαραγωγής οπτικοακουστικών«πολιτιστικώνπροϊόντων,«α.ε.»,μεέδρατηνθεσσαλονίκη.στοελεγκτικό ΣυμβούλιοαυτήςτηςΑνώνυμηςΕταιρείαςθασυμμετέχεικαιηΚοινοβουλευτικήΔιακομματική Επιτροπή. Προςτοσκοπόαυτόθαεκδοθούνμετοχές,π.χ.τηςτάξεωςτων500εκατομμυρίωνευρώ,οιοποίες θαδιατεθούνκατάέναμεγάλοςμέροςστουςαποδήμουςέλληνες.

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 19 ΕπίσηςθασυσταθείΤράπεζαΑποδήμωνΕλλήνωνμεέδρατηνΘεσσαλονίκηκαιμεπαραρτήματα, όπουυπάρχεισυγκεντρωμένοςαπόδημοςελληνισμός. ΣτοΚεφάλαιοτηςΤραπέζηςθασυμμετέχουνεπιχειρηματίες,βιομήχανοικαιεργάτεςαπόδημοι ΕλληνεςκαιβεβαίωςκαιΕλληνεςαπότοεσωτερικότηςΕλλάδος. ΕναςβασικόςτομέαςμετονοποίοθαασχοληθείηΑνώνυμηεταιρία,είναιεκείνοςτηςτηλεόρασης, όπωςανεφέρθηανωτέρω.θαπεριέχειλοιπόνηα.ε.τηνανάπτυξηυποδομήςγιαποιοτικάάριστες μεταγλωττίσεις,πουθαπαρουσιάζουνταελληνικάκανάλια.ωςείναιγνωστόν,οιυπότιτλοι κουράζουνκαιταλαιπωρούντοντηλεθεατήκαιπροπάντωντουστερούντηνευκαιρία,να αντιληφθείειςβάθοςαυτόπουβλέπει,καθώςεπίσηςτουαφαιρούντοδικαίωμανααπολαύσειτην γλώσσατου,γιατηνοποίαπρέπεικαιμπορείναείναιπερήφανος,μεθεμελιωμέναεπιχειρήματα. Εδώκαλόείναι,ναμελετήσουμεκαιτουςΓερμανούς,πουσεόλαταοπτικοακουστικάμέσαέχουν εφαρμόσειμιααναβαθμισμένημεταγλώττιση. ΕπίσηςβασικάμέρητουπρογράμματοςτηςΑ.Ε.θααποτελούν: ηαπόκτησηδικαιωμάτωνπροβολήςκαιμεταγλώττισηςπαγκοσμίως,όλωντωνελληνικού περιεχομένουοπτικοακουστικώνπρογραμμάτωνιστορικού,καλλιτεχνικού,μυθολογικού περιεχομένου) ηέκδοσηπρακτικώνοδηγιώνγιατηνεκμετάλλευσητωνδυνατοτήτωντουδιαδικτύου,όσον αφοράστηνπροσφοράελληνικώνπολιτιστικώνπρογραμμάτων,κυρίωςγιαταπαιδιάτων αποδήμων δυναμικέςεπενδύσειςτωναποδήμωνελλήνωνκαιφιλελλήνωνστηνελλάδα,όπως αναφέρωστακεφάλαια5και6,είναιεπίσηςάμεσαεφικτές. ΕδώαναφέρωμερικέςπρακτικέςεπενδύσειςτωνΕλλήνωντουεξωτερικού: ΟιΕλληνεςτουεξωτερικούκαιοιφιλέλληνεςεπιθυμούνναέχουνμιακατοικίαστηνΕλλάδαόχι μόνολόγωκλιματολογικώνσυνθηκών,αλλάπολύπερισσότερογιαλόγουςσυναισθηματικούςκαι μάλιστατοεπιδιώκουντούτοστηνπεριφέρεια,απ όπουκατάγονται. Αυτήηκατοικίαiδιαμέρισμαθατουςπροσφέρειπάραπολλέςανέσειςκαιθαανήκεισεένα συγκρότημαπέντεαστέρωνκαιπουηοικοδόμησήτουτουσυγκροτήματος)μπορείναεφαρμοστεί απότηνυπόίδρυσηανώνυμηεταιρία,γιατονσκοπόαυτό. Τοσυγκρότημαπουθαανήκουνταδιαμερίσματααυτά,θαπαρέχειστουςδιαμένοντεςπροσφορά βελτίωσηςτηςυγείας,αναγέννησηςτουοργανισμούκαιτηςευρωστίαςτους. Στοσυγκρότημααυτόηπροσφοράγιατοναθλητισμόθαείναιπολύδυναμική.Μετηνθεραπευτική επίδρασητωννanopulseipapimiθεραπευτικόσύστημαwww.papimi.com),τοοποίομετα NANOPULSEπουπαράγειστοεσωτερικότουσώματος,επιτυγχάνειτηνκαταπράυνσηήεξαφάνιση τουπόνου,τηβελτίωσητηςαπόδοσηςτουκινητικούσυστήματος,τηνκαταπράυνσηήεξαφάνιση τουπόνου,τόσογιατοντουρίστα,όσοακόμηκαιγιατονιδιοκτήτητουδιαμερίσματος,ωςένα μεγάλοδώρο.καταπολεμάακόμη,ήβελτιώνεικαιτηνέαασθένειατηςεποχής,τηνκατάθλιψηκαι πλήθοςάλλωνψυχοσωματικώνασθενειών.

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΠΕΜΠΤΟ& Στοκεφάλαιοπέντεθααναλύσουμεσυστηματικάκαιδιεξοδικάμεαποδεικτικάστοιχεία,το πώςεπιτυγχάνονταιταπαραπάνω,μαζίμεάλλεςεπιτυχίεςτωννanopulseαπότο NANOPULSE PAPIMIΘεραπευτικόΣύστημα. Στοδιαδίκτυοwww.papimi.com)Σαςπαρουσιάζω,τηνμέθοδοτουPAPIMIκαιμεταξύάλλωνμια μέθοδοδυναμικήςενδυνάμωσηςτουανοσοποιητικούσυστήματοςτουανθρώπινουοργανισμού,με τηνπαράλληληεπίδρασητωννanopulseiβιταμινώνκαιοξυγόνου. ΟιΙατροίστηνπόλητουΑμβούργουχρησιμοποιούναυτήτημέθοδομεαπίστευταθεραπευτικά αποτελέσματαγιατηνυποστήριξητηςθεραπείαςτουκαρκίνου,ακόμηκαισεπροχωρημέναστάδια. ΒέβαιατέτοιεςθεραπείεςθαγίνονταιμετουςΙατρούςτηςπεριοχής. Μάλισταοικατοικίεςτωνιδιοκτητώνθαμπορούσανναενοικιάζονται,σεάτομαπουθέλουννα κάνουντουρισμόυγείας,σεπεριόδουςπουδενχρησιμοποιούνταιαπότουςίδιους),βελτιώνοντας έτσιταοικονομικάτους.τέτοιαπρότυπατουρισμούυγείας,λόγωτηςιδιαιτερότηταςτους,θαείναι περιζήτητακυρίωςαπότουρίστεςτρίτηςηλικίαςσεπαγκόσμιαβάση.ηκατοικίααυτήγιατον Ελληναήτονφιλέλληναθαείναιβάσηπροσανατολισμούκαιγιαάλλεςοικονομικέςδραστηριότητας στηνελλάδα. ΤοεπενδυτικόπρώτοξεκίνηματωναποδήμωνΕλλήνωνμπορείνααρχίσειαπότηδημιουργία συγκροτήματος450διαμερισμάτωνπέντεαστέρων,μεδύοπτέρυγεςπροσφοράςγιατοντουρισμό Υγείας,σεπεριοχήτηςπόληςτηςΈδεσσαςδυνατήηανέγερσητουσυγκροτήματοςσε προσφερόμενοοικόπεδο),μεφωτοβολταϊκήυποστήριξη.στηνπρώτηπτέρυγαθαεφαρμόζεταιη προληπτικήομοιοπαθητικήυπότηνδιεύθυνσηκαιεπίβλεψητηςδιεθνούςακαδημίας ομοιοπαθητικήςεπιστήμης,πουεδρεύειστηνήσοαλόννησο,υπότοννομπελίστακαθηγητήκύριο ΓεώργιοΒυθούλκα. ΣτηνδεύτερηπτέρυγαθαεφαρμόζονταιταΝANOPULSE,πουπαράγονταιαπότοPAPIMIi ΘεραπευτικόΣύστημαμεανάλογες,μηπολυδάπανεςυποδομές.Βλ.www.papimi.com) Πρέπεινασημειώσω,ότιεκτόςαπότιςγνωστέςφυσικέςομορφιέςτηςΕδεσσας,υπάρχουντριγύρω τηςταξακουστάιαματικάλουτράτηςαριδαίαςκαιτοχιονοδρομικόκέντροτουβορρά, Καϊμακτσαλάν. Οιαγοραστέςτωνδιαμερισμάτωντουσυγκροτήματοςπέντεαστέρων,πουθατουςπροσφέρει ΤουρισμόΥγείαςυψηλήςποιότηταςκαιαποτελεσματικότηταςστηνπεριοχήτηςΕδεσσας,καθώςκαι στιςγύρωπεριοχές,έχουνναεπωφεληθούνταεξήςπλεονεκτήματα: 1.ΗεπένδυσηθαεπιδοτηθείαπότηνΕ.Ε.μέσωτουαναπτυξιακούνόμουέως50%επίτου επενδυτικούκεφαλαίου.κατάαυτόντοντρόποτοδιαμέρισμαπουθαπροσφέρειεπί12μηνηβάση ΤουρισμόΥγείας,στοσυγκρότηματωνπέντεαστέρων,θαείναισχετικάοικονομικόγιατον αγοραστή. 2.Γιατοδιάστημαπουοαγοραστήςτουδιαμερίσματοςδενθατοχρησιμοποιείοίδιος,θα ενοικιάζεταισεάλλουςτουρίστες,πουθέλουν,νααπολαύσουντουρισμόυγείας,μέσωτης διεύθυνσηςτουσυγκροτήματος.ταδεέσοδααπότηνενοικίασητουδιαμερίσματοςθαείναι σημαντικάενσχέσημετούψοςτηςεπένδυσηςτουδιαμερίσματος. 3.Ταέσοδατουιδιοκτήτητουδιαμερίσματοςγιαταπρώταχρόνιαθααπαλλάσσονταικατάένα μεγάλομέροςαπότηφορολογία,λόγωαποσβέσεων. 4.ΟκάτοχοςτουδιαμερίσματοςθαμπορείναδιαμένεικαισεάλλεςπεριοχέςτηςΕλλάδας,όπουθα υπάρχουνπαρόμοιασυγκροτήματατουρισμούυγείας,χωρίςκαμίαπροσωπικήοικονομική επιβάρυνση.αυτόθαεπιτυγχάνεταιμεκάλυψητωνεξόδωνπαραμονήςτου,απόέναμέροςτων

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 21 εσόδωνπουθαέχειοίδιοςαπότοδιαμέρισμάτου,μέσωτηςδιεύθυνσηςτουσυγκροτήματος υγείας,όπουανήκειτοδιαμέρισμάτου. 5.ΟικάτοικοιτηςπεριοχήςτουσυγκροτήματοςΤουρισμούΥγείαςθαέχουντηδυνατότητανα επωφεληθούναπότηνυποδομήκαιτοπροσωπικότουενλόγωσυγκροτήματος. 6. ΕπειδήηζήτησητουειδικούπροϊόντοςτουΤουρισμούΥγείαςθαείναιμεγάλη,λόγωτηςυψηλής καιαποτελεσματικήςπρωτοτυπίαςτουμεελάχιστοκόστος,τότεοιπεριοχέςεδεσσας,σκύδραςκαι Αριδαίας,όπωςκαιταγύρωχωριά,θαέχουνπολλούςεπισκέπτες,πουθαεπιθυμούννα βελτιώσουντηνυγείατουςχρησιμοποιώνταςτοσυγκρότηματουρισμούυγείας.κατάαυτόντον τρόποθαυπάρχειδιαρκήςτουριστικήκίνησηστιςπεριοχέςαυτές. 7. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςτηςπεριοχής,πουαναφέρωστοκεφάλαιοένα,θαέχουν υποστήριξηπροσφέρονταςβιολογικάκαιάλλαπροϊόνταστοσυγκρότημακαιθατονώσουν δυναμικάτουςπαραγωγούςτωνπεριοχώνεδέσσης,σκύδραςκαιαριδαίας. OποιοςΕλληναςήφιλέλληναςέχειενδιαφέρον,ναεμβαθύνεικαιναβοηθήσειστηνυλοποίησητων προγραμμάτωνπουαναφέρουμε,ήνασυμπληρώσειμεδικέςτουιδέεςτοπρόγραμμάμας,ας ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΕΚΤΟ& OμεγάλοςΒίκτωρΟυγκώ,διατύπωσε: TίποτεδενείναιδυνατότεροναπόμιαΙΔΕΑστονκατάλληλο χρόνο. OδεΠυθαγόραςείπε: Ογραμμάτωνάπειροςουβλέπει,βλέπων. Στοκεφάλαιο6αναφέρεταιοτρόποςκαιηδιαδικασίαπαραγωγήςμεγάλωνποσοτήτωνυδρογόνουήδησε Ασία,ΑμερικήκαιΕυρώπηδημιουργούνταιπρατήριαυδρογόνουωςεναλλακτικόκαύσιμο,βλ.συνημμένα) στιςμηκατοικήσιμεςβραχονησίδες,ωςκαιημεταβολήαυτώνσεκατοικημένεςπεριοχές.αυτόθαεπιτευχθεί μετηνδημιουργίαμιαςνέαςβιομηχανίαςκατασκευήςνέουτύπουανεμογεννητριών.γιατηδημιουργίατης βιομηχανίαςαυτήςκαιτηνεισαγωγήτουknowhowεπενδυτέςθαείναιοιελληνεςτουεξωτερικού.βλέπετην παρακάτωεικόνα). Πρέπειλοιπόννααρχίσουναμέσωςεκπαραλλήλουσοβαρές«ΟικονομικοiΕθνικές»μελέτεςγιαόλεςαυτές τιςεπιχειρησεισ,πουσκοπόέχουντηνπολιτιστική,οικονομικήκαικοινωνικήανάπτυξητηςελλάδοςκαιτου ΑποδήμουΕλληνισμού. Θερμήπαράκληση,εάνκαιεφόσονσυμφωνείτεμετοπεριεχόμενοτωνκεφαλαίωναυτών,μεταβιβάστετοσε φίλουςκαιγνωστούςσας,έτσιώστετέτοιουείδουςιδέεςiσκέψειςγιαταωςάνωαναφερόμενανα αναπτυχθούνκαιστηδικήσαςπεριοχή. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας THEOFILOSKALABAKAS TRAUNSALLEE HAMBURG ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΛ./FAX:0049i40i E

22

Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager

Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager 1 Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager Trauns Allee 15 22043 Hamburg Γερμανία Τηλ./Fax: 0049-40-68283790 E -Mail: Th.Kalabakas@gmx.de ---------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία. Αγοραστός Δημήτρης

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία. Αγοραστός Δημήτρης Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία Αγοραστός Δημήτρης Πληροφορίες Γερμανική Πρεσβεία Σύνδεσμος Ψυχολόγων Γερμανίας ( www.dgps.de) German Academic Exchange Service ( www.daad.com) http://www.graduateshotline.com/europe/de.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3 7-213 νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 213 Ιούνιο 212 Η εικόνα βελτίωσης, που

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης. ΤσαφάρηΠαρασκευή, ΛογοθεραπεύτριαΤ.Ε. Ιατρική Εταιρία Ελλογον Τι είναι το πραγματολογικό προφίλ; οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 0 10.15-10.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 18.00-18.30

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες Υλοποίηση του Κανονισμού CLP στην ΕΕ Ο κανονισμός CLP της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (Classification, Labeling and Packaging) χημικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου

«Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου Αιολική Ενέργεια: Εφαρμογές & Προβλήματα της Διείσδυσης Μεγάλης Κλίμακας Χαλκίδα, 11/4/2009 fecha Lugar Madrid, y lugar 00 / 17 00 de / 2007 enero «Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Μ-ΥΗΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γιούλα Τσικνάκου ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Μ-ΥΗΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γιούλα Τσικνάκου ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Μ-ΥΗΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Γιούλα Τσικνάκου ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π TA M-YHE ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Λειτουργούν 17.400 Μ-ΥΗΕ Εγκατεστημένη ισχύς 12.500 MW Παραγόμενη ενέργεια 50.100 GWh

Διαβάστε περισσότερα

Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης

Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης ΕναταξίδιστουςΠαξούς ΠάβλοςΧαμπίδης «ΕναταξίδιστουςΠαξούς»είναιτοβιβλίοτουΑθηναίουκαλλιτέχνηΠάβλου Χαμπίδη,με83υδατογραφίεςτωνΠαξών.ΚυκλοφόρησετονΙούλιοτου2014σε έκδοσητηςchrisboïcosfinearts. ΤοβιβλίοπρολογίζειοδήμαρχοςΠαξών(2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μακροοικονοµική Η µελέτη της οικονοµίαςωςσυνόλου. Ασχολείται µε συνολικά µεγέθη της οικονοµίας. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ρυθµός µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών. ΑΝΕΡΓΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι όμορφη και έξυπνη. Το αγαπημένο της φαγητό είναι το παστίτσιο. Το αγαπημένο της χρώμα είναι κόκκινο. Το αγαπημένο της λουλούδι είναι

Η μαμά μου είναι όμορφη και έξυπνη. Το αγαπημένο της φαγητό είναι το παστίτσιο. Το αγαπημένο της χρώμα είναι κόκκινο. Το αγαπημένο της λουλούδι είναι Η μαμά μου είναι όμορφη και έξυπνη. Το αγαπημένο της φαγητό είναι το παστίτσιο. Το αγαπημένο της χρώμα είναι κόκκινο. Το αγαπημένο της λουλούδι είναι το τριαντάφυλλο. Είναι φυσικός, στο ύψος κανονική και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγών για τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Κυρία/ε,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίθετα, διατυπανίζονταν ότι η Νέα Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα κάνει ότι μπορεί για να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά.

Αντίθετα, διατυπανίζονταν ότι η Νέα Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα κάνει ότι μπορεί για να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ... Προς: Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κυρ. Κ. Αρβανιτόπουλο Κοιν: Φορείς του Ελληνισμού. Θέμα: Κενά Εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία στη Γερμανία. Aξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center ------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center Πρόγραμμα A Εξαμήνου Πάφο Ιανουάριος 1 2 3 8 9 10 1 1 1 1 18 2 2 2

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνολογιών Υδρογόνου σε Έργα-Φάρους. Το Ελληνικό Νησί Υδρογόνου Η2ellenic. Island. Δρ. Ν. Λυμπερόπουλος Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ&Υδρογόνου

Εφαρμογή Τεχνολογιών Υδρογόνου σε Έργα-Φάρους. Το Ελληνικό Νησί Υδρογόνου Η2ellenic. Island. Δρ. Ν. Λυμπερόπουλος Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ&Υδρογόνου Ελληνικές Προοπτικές στην Ε&Α και Εφαρμογή Τεχνολογιών Υδρογόνου σε Έργα-Φάρους Το Ελληνικό Νησί Υδρογόνου Η2ellenic Island Δρ. Ν. Λυμπερόπουλος Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ&Υδρογόνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Καπουτζής Κ., Τσακίρης Γ., Μιχαλοπούλου Ε., Σμυρλής Χ., Παυλόπουλος Χ., Καρασακαλίδης Α.

ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Καπουτζής Κ., Τσακίρης Γ., Μιχαλοπούλου Ε., Σμυρλής Χ., Παυλόπουλος Χ., Καρασακαλίδης Α. Γιαννιτσών Καπουτζής Χ., Παυλόπουλος Χ., Εισαγωγή Συχνό αίτιο εισαγωγής υπερηλίκων ασθενών σε χειρουργικές κλινικές είναι ο αποφρακτικός ειλεός. Πέρα από την ηλικία, πρωταρχικοί προδιαθεσικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Βαρβιτσιώτης Ιωάννης ΠΕ04 Φυσικός Τσάγκαρη Παναγιώτα ΠΕ04 Φυσικός ΣΥΓΧΡΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΘΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Ειδικό διετές Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Κ.Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. : 22100 ΤΗΛ: 2710 232524 e-mail: kee ark@sch.gr ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε),

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2008. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα

Ιούλιος 2008. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα ΙΙΝΣΤΙΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΙ ΒΙΙΩΣΙΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΝΙΙΑΙΙΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ιούλιος 2008 Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα Ο Ιούλιος του 2008 ήταν ένας μήνας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ιανουάριος 2013 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

- Προτείναμε να ενταχθούν βιολογικά προϊόντα όπως: ριζογκοφρέτες, σοκολατούχο γάλα

- Προτείναμε να ενταχθούν βιολογικά προϊόντα όπως: ριζογκοφρέτες, σοκολατούχο γάλα Κάντζα, 9 Νοεμβρίου 2015 Αγαπητοί γονείς, Την προηγούμενη σχολική χρονιά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού ΚΑ ξεκίνησε την προσπάθεια αναμόρφωσης των προϊόντων που πωλούνται στις καντίνες του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center ------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2013 1 2 3 5 7 (Χριστοφή

Διαβάστε περισσότερα

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΕΡΓΑΣΙΩΝ!ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!! ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ!ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ!

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΕΡΓΑΣΙΩΝ!ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!! ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ!ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ! 2oΕπιστημονικόΣυνέδριο ΠανελλήνιαςΈνωσηςΣχολικώνΣυμβούλων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΡΓΑΣΙΩΝΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΡΓΑΣΙΩΝΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παρασκευή27/3/2015 ΤΕΛΕΤΗΕΝΑΡΞΗΣΣΥΝΕΔΡΙΟΥ(18.00K20.30)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2)

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) Επιχειρήσεων» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Νο 4 Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ. Ιανουάριος 2013 Απρίλης 2013 8 ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ. Ιανουάριος 2013 Απρίλης 2013 8 ο Γενικό Λύκειο Πατρών ΦΤΩΧΕΙΑ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Αβραμοπούλου Χαρά Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Κατσιγιάννη Ακριβή Μπελεζάκης Βασίλης Ιανουάριος 2013 Απρίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, τηλ./fax: 210 8228795 www.medsos.gr, e-mail:medsos@medsos.gr ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 7 Ιούνιος 2007 Το πιλοτικό πρόγραµµα Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26 Μαΐου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Π. Λαδάς. Green Motors M.ΕΠΕ

Χαράλαμπος Π. Λαδάς. Green Motors M.ΕΠΕ Χαράλαμπος Π. Λαδάς Green Motors M.ΕΠΕ 1. Νομοθεσία 2. Γενική Περιγραφή 3. Γιατί ηλεκτροκίνητα ; Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες 4. Γιατί θα Ωφεληθεί ένας Δήμος / Εταιρεία 5. Πώς ; Παραδείγματα εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ημερίδα 7-8/07/2005 Αθήνα.. Α Νούλης Δρ Χημικός Επικεφαλής Επιθεωρητής LRQA Slide 1 BRC Global Standard Food BRITISH

Διαβάστε περισσότερα

νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Θράκης, hunters.gr

νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Θράκης, hunters.gr Έρευνα για το κυνήγι του λαγού στο νομό Έβρου Πλατής Π. Κυρ. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης Θράκης, Εθν. Αντιστάσεως 173, Καλαμαριά Θεσ/νίκη Τ.Κ 55134. e-mail: kskordas@hunters hunters.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD «Μισθοί και παραγωγικότητα της εργασίας: ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας» Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD Διευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων, ΕΙΕΑΔ Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβάσεις μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης: Γερμανία και Ελλάδα σε Σύγκριση και σε Διάλογο

Μεταβάσεις μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης: Γερμανία και Ελλάδα σε Σύγκριση και σε Διάλογο Μεταβάσεις μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης: Γερμανία και Ελλάδα σε Σύγκριση και σε Διάλογο Συνέδριο στο πλαίσιο του Προγράμματος του Γερμανικού Ιδρύματος Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες αλλαγές. http://didefth.gr

Προτεινόμενες αλλαγές. http://didefth.gr Προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο 1 1. Αυτονόμηση του Λυκείου: o Επικέντρωση στο μορφωτικό του πρόγραμμα και τους στόχους του. o Αποδέσμευση από την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Αγορά των Πυρηνόκαρπων 1 στην Ελλάδα.

Εξελίξεις στην Αγορά των Πυρηνόκαρπων 1 στην Ελλάδα. ΠΑΣΕΓΕΣ Υπηρ. Αγρ. Οικονομίας. Θ. Βλουτής Έγγραφο εργασίας Αθήνα Μαρ. 2014 I. Ροδάκινα Νεκταρίνια. Εξελίξεις στην Αγορά των Πυρηνόκαρπων 1 στην Ελλάδα. 1. Παραγωγή. Η Ελλάδα είναι η τρίτη κατά σειρά χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ PAP TEST ΚΑΙ HPV TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ PAP TEST ΚΑΙ HPV TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ PAP TEST ΚΑΙ HPV TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Αγοραστός Θ.1, Κατσαμάγκας Τ.1, Χατζησταματίου Κ.1, Κολιόπουλος Γ.6, Θεοδωρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζηρού θα υλοποιήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 2014 τα ακόλουθα προγράμματα: ΘΕΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα πωληθέντων ακινήτων έτους 2013 (από 1/1 έως 31/12/2013)

Έρευνα πωληθέντων ακινήτων έτους 2013 (από 1/1 έως 31/12/2013) Έρευνα πωληθέντων ακινήτων έτους 2013 (από 1/1 έως 31/12/2013) Περιοχές έρευνας: Μαρούσι, Βριλήσσια, Μελίσσια, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη και Δροσιά Δημογραφικά στοιχεία Αμαρουσίου Πληθυσμός: 72.480

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης "

Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης " Το πρόβλημα του αλεξιπτωταρίσματος δεν είναι γενικό. Το 2003 δηλώθηκαν μόνο 5 ατυχήματα. Αφορά μόνο λίγα μοντέλα αλεξιπτώτων που συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγράμματα Αυτοαπασχόλησης Ως προγράμματα αυτοαπασχόλησης ορίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

7 th RE+D Business Forum. Δίκα Αγαπητίδου MSc (Econ) MRICS. Cities. Emerging Star. Νοέμβριος 2012

7 th RE+D Business Forum. Δίκα Αγαπητίδου MSc (Econ) MRICS. Cities. Emerging Star. Νοέμβριος 2012 7 th RE+D Business Forum Δίκα Αγαπητίδου MSc (Econ) MRICS Emerging Star Cities Νοέμβριος 2012 Μία Εναλλακτική Προσέγγιση Επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τη δυναμική στις πόλεις πέρα από Αθήνα - Πειραιά -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 18 εκεµβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. : 430/920/600 Προς: Β4 /νση Β8 /νση Ε.. : Γρ. Γεν. Προξένου κας Κόρκα Κοιν. : - ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοδιεθνέςσύμβολοτης ανακύκλωσης

Τοδιεθνέςσύμβολοτης ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝΔ.Π.Θ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥΣΤΟΜΑΘΗΜΑΤΗΣΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑκαΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣΒΑΣΙΛΙΚΗΡΟΥΣΣΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΑΝΘΗ 2010 Τιείναιανακύκλωση Η ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.2.3 «Έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων (και 5 επικαιροποιήσεις)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Π.2.3 «Έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων (και 5 επικαιροποιήσεις)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Α/ΦΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΊΝΑΙ (Α) Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ ηλέφωνο:27410 74991-4 Fax:27410 74990 E-mail: sep-secr@uop.gr secr@uop.gr Web page: www.uop.gr ΕΣΠΑ 2010-2013

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης

Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Εισαγωγή στο Σεμινάριο Σελίδα 1 Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης (Κρατικός και Ευρύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας

Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, 29-3 Νοεμβρίου 212 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ξηρών φρούτων στη Γερμανία

Η αγορά ξηρών φρούτων στη Γερμανία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η αγορά ξηρών φρούτων στη Γερμανία Ντύσσελντορφ, 19 Σεπτεμβρίου 2011 Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Εισαγωγές Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα