!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&"

Transcript

1 ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ& ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΜΒΟΥΡΓΟ,20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2014

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Προς 1. τονπρόεδροτηςελληνικήςδημοκρατίαςκύριοκάρολοπαπούλια, 2. τονπρωθυπουργότηςελλάδαςκύριοαντώνιοσαμαρά, 3. τονπρόεδροτουσυμμετάσχοντοςστηνκυβέρνησηκόμματοςτουπα.σο.κ.κοευάγγελο Βενιζέλο, 4. τονπρόεδροτουσυμμετάσχοντοςστηνκυβέρνησηκόμματοςτηςδημ.αρ.κοφώτιοκουβέλη, 5. τουςκ.κ.υπουργούςτηςκυβέρνησης, 6. τονκοπρόεδροτουελληνικούκοινοβουλίουκαιτουςκ.κ.βουλευτές, 7. ταμ.μ.ε., 8. ταπολιτικάκόμματα, 9. τονπαναγιότατοοικουμενικόπατριάρχηκωνσταντινουπόλεωςκ.βαρθολομαίο, 10. τηνελληνικήορθόδοξηεκκλησίακαιτιςορθόδοξεςελληνικέςεκκλησίεςτουεξωτερικού, 11. τηντοπικήαυτοδιοίκηση,περιφερειάρχες,νομάρχεςκαιδημάρχους, 12. τουςελληνεςτηςελλάδαςκαιτουεξωτερικού Αμβούργο,Ιανουάριος2012ΠρώτηΕκδοση) Αμβούργο,Οκτώβριος2012ΔεύτερηΕκδοση) 2

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE ΑξιότιμοιΚύριοι Ηπαρούσαεργασίαμουγιαπαραγωγήπροϊόντωνπρώτηςανάγκης,απασχόλησης,διακίνησης, εμπορίαςκαιπροσφοράςαυτώνστηνεσωτερικήκαιεξωτερικήαγοράμεανταγωνιστικήδυναμική μεοδήγησαν,μεταξύάλλων,στιςαναφερόμενεςιδέες,συμπεράσματακαιπροτάσεις,πουσας παρουσιάζω. Αυτέςοιιδέεςγεννήθηκανμέσααπότηνπολύχρονηεμπειρίαμουωςμεγαλέμπορουκαι παραγωγούκρεάτων,σεχώρεςτωνβαλκανίων,σεγερμανίακαιελλάδα,στηνπροσπάθειάμουνα δημιουργήσωκάθετηβιομηχανίακρέατοςστηνελλάδα. Ηπροσπάθειααυτήδενευδοκίμησε,διότιχτυπήθηκεστοστάδιοτηςδημιουργίαςτηςαπό απρόβλεπτουςεσωτερικούςκαιεξωτερικούςαντιπάλους,οιοποίοι,όπωςαποδείχθηκε,είχαν συμφέρονταναμηνυλοποιηθείηπροσπάθειααυτή. Επίσηςαναφέρομαιστηνπροσπάθειατωνσυνεργατώνμουκαιεμού,ναοργανώσουμεστηνΕλλάδα κατάταέτη1975i80μικρέςκαιμεσαίεςπαραγωγικέςεπιχειρήσειςμεσυμμετοχήκεφαλαίων ΕλλήνωντηςΓερμανίαςκαιενμέρειΕλλήνωνπαλιννοστούντωντηςΓερμανίας,σεσυνεργασίαμετο τότευπουργείοσυντονισμούκαιτογερμανικόυπουργείοοικονομικήςσυνεργασίαςκαιανάπτυξης. ΗπροσπάθειααυτήεπίσηςδενευδοκίμησελόγωμησυνεργασίαςτωντότεΥπουργείωνΕργασίας καιεξωτερικώνμετουπουργείοσυντονισμού. ΗπολυδιάστατηαπασχόλησήμουστοντομέατηςΕνέργειαςκαιτηςΥγείας,τατελευταίαδεκαπέντε χρόνιαστηνπόλητουαμβούργου,όπουζωσήμερα,μεοδήγησανσεσκέψειςκαισυμπεράσματα,τα οποίασαςπαραθέτωπεριληπτικά. Ταπρώτατρίακεφάλαιατηςεργασίαςμου,πουΣαςεπισυνάπτω,καταλήγουνσταεξής συμπεράσματα: Α 1. Μείωσησεμεγάληκλίμακατουκόστουςπαραγωγής,διακίνησης,εμπορίας,προσφοράς προϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδωνστιςκαταναλωτικέςαγορές,τόσοστοεσωτερικό, όσοκαιστοεξωτερικόεξαγωγές)μεανταγωνιστικήανθεκτικότητα. 2. Δημιουργίανέωνθέσεωνεργασίαςσεμεγάληκλίμακα. 3. Δημιουργίαευκαιριώνγιατηνανάπτυξηνέωνιδεώνκαιμεθόδωνγιατηνπαραγωγή προϊόντων. 4. Παρουσίανέωνπροϊόντωνστιςκαταναλωτικέςαγορές. 5. Ανάπτυξηνέωνπαραγωγικώνμονάδωνκαικαινοτομιών,χωρίςτονκίνδυνοεξαφάνισήςτους απότα μεγαθήρια. 6. Σταδιακήέξοδοςαπότις λίστεςαναμονής επωνύμωνελληνικώνπροϊόντων,γιατην προώθησήτουςστιςδιεθνήςαγορές. Β ΑνάπτυξητουτουρισμούυγείαςστηνΕλλάδασεδωδεκάμηνηβάση,μενέεςκαιαποτελεσματικές μεθόδους,καθώςκαιδημιουργίασυγκροτημάτωνπέντεαστέρων,πουθαπροσφέρουντουρισμό ΥγείαςμεεπενδυτέςαπόδημουςΕλληνες,φιλέλληνεςκαιφυσικάεντόπιους.Τασυγκροτήματα αυτάθαπροσφέρουντουρισμόυγείαςμεδύοοργανωμένακαιανεξάρτητατμήματα: α)tμήμαπροσφοράςπροληπτικήςομοιοπαθητικήςυπότηνδιεύθυνσητηςδιεθνούςακαδημίας ομοιοπαθητικής,υπότοννομπελίστακαθηγητήκογεώργιοβυθούλκα. β)φυσιοθεραπευτικήπροσφοράμεβάσητηνθεραπευτική,βιολογική,ανανεωτική,πολυδιάστατη παρουσίατωνnanopulse,όπουτατελευταίαδεκαπέντεχρόνιαπρωτοστατούνστιςθεραπευτικές 3

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 4 αγωγέςτωναναβαθμισμένωνιατρείωνκαιθεραπευτηρίωνπαγκοσμίως,κυρίωςστηνκεντρική Ευρώπη,Αμερική,ΑυστραλίακαιΚαναδά,μετοNANOPULSΕPAPIMIθεραπευτικόσύστημα.Βλ. γ)ανάπτυξητουτουρισμούυγείαςσεπεριοχέςτηςελλάδας,όπουυπάρχουνιαματικέςπηγέςκαι ξενοδοχεία,όπωςεπίσηςσεπεριοχέςπουενοικιάζονταιδιαμερίσματασεπαραλιακέςσυνοικίες,σε δωδεκάμηνηπερίοδο,μεβάσητιςθεραπευτικέςκαιανανεωτικέςιδιότητεςτωνnanopulse. Γ ΣυμπλήρωσητουθεραπευτικούμαςσυστήματοςεισαγάγονταςτοAllZweckiTherapieiWaffe)των NANOPULSEΒλ.www.papimi.com).Βάσητωνδιεθνώςεπιστημονικώνιατρικώνμελετών,όσον αφοράστηνεπίδρασηκαιστιςθεραπευτικές,ανανεωτικέςιδιότητεςτωνnanopulsε. ΟιπρακτικέςεφαρμογέςσταΙατρείαανάτονκόσμοκαιιδιαίτερασεΕυρώπηκαιΑμερική απέδειξαν: α)καλύτεραθεραπευτικάαποτελέσματασεσχέσημετιςωςτώραγνωστέςμεθόδους:οιιατροίπου ασχολούνταιμετοnanopulsepapimi,θεραπευτικόσύστημαγιατηνθεραπείατωνασθενώντους, βεβαιώνουν,ότιπερίπουτο80%τωνθεραπειώνέχουνθετικάαποτελέσματα.αυτόμπορείνα επαληθευτείσεσύντομοχρονικόδιάστημασεγερμανόφωνακράτητηςευρώπης,ξεκινώνταςαπό τοαμβούργο,αφούχρησιμοποιείταιήδηαπόιατρούςελληνικήςκαταγωγής. β)εξοικονόμησηχρημάτων:ηεμπειρίασταιατρείαπουχρησιμοποιούνθεραπείεςμετοσύστημα NANOPULSEiPAPIMIέχειαποδείξει: 1.Δυνατήθεραπευτικήαποτελεσματικότητα 2.Εξοικονόμησηχρημάτωνγιατουςασθενείς 3.ΟικονομικάοφέληγιατουςΑσφαλιστικούςΟργανισμούς 4.ΙκανοποιητικέςαμοιβέςγιατουςθεράποντεςΙατρούς γ)ηεφαρμογήτωνnanopulseκαταπραΰνουν,ήεξαφανίζουνσχεδόνόλουςτουςπόνους,με χαμηλόοικονομικόκόστος.στηνδεθεραπείατουκαρκίνουσύστημαθεοφιλοσ)έχειδώσει θαρραλέααποτελέσματαστονκύκλοτηςθεραπευτικήςιατρικήςστηνπόλητουαμβούργουβλ. δύσκολαθεραπεύονταν.τοδεκόστοςγιαφάρμακα,θεραπείες,νοσοκομεία,χειρουργείακαι πιθανόν φακελάκια,είναικατάτουςυπολογισμούςμαςπερίπουτοδιπλάσιοσεσχέσημετο κόστος,πουθαπροκύψειαπότηνεισαγωγήτηςθεραπείαςμεταnanopulseστοσύστημαυγείας. Ηεπαληθευτικήδιαδικασίαπροςαπόδειξητωνανωτέρω,μπορείναγίνεισεσύντομοχρονικό διάστημαστιςγερμανόφωνεςχώρεςτηςευρώπης,σταιατρείαπουήδηλειτουργείτοnanopulsε PAPIMIiθεραπευτικόσύστημα. Δ ΗΑθήνακαιηΘεσσαλονίκη,καθώςκαιάλλεςπόλειςτηςΕλλάδαςείναιδυνατόναγίνουνσεμικρό χρονικόδιάστημαπαγκόσμιακέντραεπισκεπτώντουρισμούυγείαςκαιπολιτισμού,εφαρμόζοντας τονπροαναφερόμενοσυνδυασμόστοκεφάλαιοτέσσερα4),στηπρομελέτηπουσαςεπισυνάπτω. Ε ΔημιουργίαβιομηχανίαςκατασκευήςΑνεμογεννητριώννέαςτεχνολογίας,μεεπενδύσειςτων Ελλήνωντουεξωτερικού.Βλ.συνημμένο1,κεφάλαιο4). Ζ ΑξιοποίησητωνβραχονησίδωνμετηνοργάνωσησεαυτέςΑιολικώνΠάρκωννέαςτεχνολογίας.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE α)θαπαράγεταιυδρογόνοσεμεγάληκλίμακααπότορεύματωνανεμογεννητριώνστις βραχονησίδες. β)θααξιοποιούνταιοιβραχονησίδες,καιπολλέςαπόαυτέςθαείναικατοικήσιμες,άραθα μπορούνναενοικιαστούνσε«μεγιστάνες»τηςοικονομίας,μεσημαντικάέσοδα. ΟιαπόδημοιΕλληνεςκαιφιλέλληνεςτουεξωτερικούμπορούντώραναεπενδύσουνσεαρκετά Projektτωνπροαναφερομένωνκλάδων.Οπαρώνφάκελοςπεριέχειιδέες,εμπειρίεςαλλάκαι προτάσεις,ούτωςώστεόλεςοιπροαναφερόμενεςιδέεςκαισκέψειςναπάρουντονδρόμοτης υλοποίησηςτους.προϋπόθεσηγιατηνυλοποίησηαυτή,είναιησυμπαράστασηκαιυποστήριξη τωνπροσπαθειώντούτωνεκμέρουςτουελληνικούκράτους,τηςτοπικήςαυτοδιοίκησηςκαι εκπροσώπωντηςορθόδοξηςεκκλησίαςελλάδαςκαιεξωτερικού. Οισυνεργάτεςμουκαιεγώπροσωπικάξεκινήσαμεπροςτηνκατεύθυνσηαυτή,ανταποκρινόμενοι στοκάλεσματηςελλάδας. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας Ιανουάριος2012 & & 5

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΠΡΩΤΟ& ΣυμπατριώτεςκαισυμπατριώτισσεςτηςΕλλάδαςκαιτουεξωτερικού ΠΡΟΣΟΧΗ Πριναυτότοκείμενο έρευνα,πουέφθασεσταχέριασας,πάρειτοδρόμογιατοαρχειοήτο ΚΑΛΑΘΙ,ρίξτετουμιαματιά.Αμέσωςθακαταλάβετε,ότιτοκοινωνικόπρόβλημα,στοοποίο αναφέρομαι,αγγίζειόλουςεμάς. Σίγουρακάτικαλόέχουμεόλοιναπληροφορηθούμε,εμπλουτίζονταςτιςγνώσειςμαςκαι ενισχύονταςτονπροβληματισμόμας. Υπάρχειέναςσυμπληρωματικόςτρόποςανάμεσαστιςδομέςτουοικονομικούσυστήματος,που ζούμεσήμερα,έτσιώστεναείναιδυνατήημείωσητηςανεργίαςκαινααναπτυχθείδυναμικάη απασχόλησησεόλεςτιςπεριφέρειεςτιςελλάδος,κατάσυνέπειαναυπάρξειοικονομικήανάπτυξη καικαταπολέμησητηςφτώχειας. Οκάθεέναςαπόεμάς,είτεδιάσημοςεπώνυμος,είτεανώνυμος,είτεμεδημόσιοαξίωμα,είτεαπλός πολίτης,είναιικανόςστομέτροτωνδυνατοτήτωντουκαιεφόσονπεισθείγι αυτό,νασυνδράμει στηνκίνησημιαςδιαδικασίαςγιατηνπροώθησηκαιεφαρμογήενόςμοντέλουαπασχόλησης,μετην δραστηριοποίησηοικογενειακώνήμικρώνκαιμεσαίωνομάδων,επιχειρήσεων,αλλάκαιτης αυτοαπασχόλησης. Μετηνδραστηριοποίησητωναυτοαπασχολούμενων,αλλάκαιτωνάλλωνπαραγωγικώνμονάδων, ταπαραγόμενακαταναλωτικάπροϊόνταθαμπορούν,μετηνεφαρμογήενόςσυστήματος,να προωθούνταικαιναπροσφέρονταιστιςκαταναλωτικέςαγορέςλαϊκέςαγορές,σούπερiμάρκετ, ημιχονδρικέςκαιχονδρικέςαγορές),προπαντόςδεμετηνσύμπραξητωνιδιοκτητώντωνμη μισθωμένωνκαταστημάτωνσεόλητηνελληνικήεπικράτεια,μετιςεκπαιδευτικοiπροωθητικές εταιρίεςπουθααναφέρωπαρακάτω.μετομοντέλοαυτόθαυπάρχειδιαρκήςπροσφοράστην πόρτατωνκαταναλωτών),μεπροϊόνταπρώτηςανάγκης,ποιοτικάαναβαθμισμένα,σεπροσιτές τιμές. Οιαναφερόμενεςπαραγωγικέςμονάδεςδενθαεξαναγκάζονταισεπολυδάπανεςκαιχρονοβόρες διαδικασίες,γιατηνπροώθησηκαιδιάθεσητωνπροϊόντωντους,ούτεστηνχρησιμοποίησητων «επιταγών»καιμεσαζόντων,πουαναγκαστικώςαυξάνουντιςτιμέςτωνπροϊόντων,εξαιτίαςαυτών τωνσυνθηκών,μεσυνέπειατηνπτώσητηςανταγωνιστικότητάςτουςστιςκαταναλωτικέςαγορές. ΠαράξενοΚαιόμωςαληθινό.Παρακαλώ,μηνξαφνιάζεστε,δενεννοώΣυνεταιρισμό,ούτεκάποια μορφήκοινοπραξίας,ούτεόμωςπρόκειταιγιαόνειροθερινήςνυκτός,αυτόπουαναφέρω παρακάτω. Φανταστείτεμιαμεταφορικήταινία,πουπερνάειέξωαπότοσπίτιΣαςκαιΕσείςέχετετην δυνατότητα,νατοποθετήσετεταπροϊόνταπουπαράγετε,ώστεηταινίαναταμεταφέρεικαινατα προωθείστιςκαταναλωτικέςαγορές ΤαπροϊόνταΣαςεπάνωστην«μεταφορικήταινία»θαείναιασφαλισμένα.ΘαείναιδικήΣας ιδιοκτησίακαιθαμπορείτεκαιεσείςναταδιαθέσετε,εφόσοντοεπιθυμείτε,σεκάθεκαταναλωτική στάσηκαιπροςτουςκαταναλωτικούςαποδέκτες. Τορόλοτης«μεταφορικήςταινίας»θααναλάβουνσεόλαταδιαμερίσματατηςΕλλάδοςεταιρίες εκπαιδευτικοπροωθητικούχαρακτήρα.

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 7 Οιεταιρίεςαυτέςθαπληροφορούν,θαεκπαιδεύουν,θαδιακινούν,θαμεταφέρουνκαιθαπουλούν ταπροϊόντατωνπαραγωγικώνμονάδων,μεκόστοςπουδενθαυπερβαίνειταέξοδασυντήρησης τωνεταιριώναυτών,αρχήςγενομένηςαπόταβιολογικάπροϊόντα,τηνοικιακήχειροτεχνεία,τα τουριστικάκαιπολιτιστικάπροϊόντακαιπροπάντωνταπροϊόνταπουπαράγουνπολλέςγυναικείες οργανώσειςστιςεπαρχίες. Στοκεφάλαιο2δύο)και3τρία)τηςπαρούσηςέρευναςυπάρχειπεριληπτικήανάλυση,ηοποία καταλήγειστηναπάντηση,γιατίέχασαντιςαγορέςταελληνικάπροϊόντακαιγιαποιουςλόγουςοι εξαγωγέςελληνικώνπροϊόντωνυπέστησαντηγνωστήκαθίζησηκαιέκλεισανοιπερισσότερες βιοτεχνίες,όπωςεπίσης,πώςμπορούνταελληνικάπροϊόντανακερδίσουνξανάτοχαμένοέδαφος τωναγορώντουεξωτερικού. Κατάτηνμακροχρόνιαεμπειρίαμουστοντομέαπαραγωγήςκαιδιάθεσηςκαταναλωτικών προϊόντων,κατόπινερευνάςμου,διαπίστωσα,ότιηανταγωνιστικότητατωνπαραγόμενων Ελληνικώνπροϊόντωνστιςδιεθνείςκυρίωςαγορέςτουεξωτερικού,δενέχουνσχέσηκατάτηγνώμη μουτόσομετοεργατικόκόστος,αλλάμεποιοσύστημαiμοντέλογίνεταιημεταφορά,διακίνηση, προβολή,προσφοράκαιτέλοςδιάθεσητωνεξαγώγιμωνπροϊόντωνστιςδιεθνείςαγορές. Οανταγωνισμόςτωνελληνικώνπροϊόντωνστιςαγορέςτουεξωτερικούμπορείναείναιπάντα εφικτόςκαιχωρίςπεριπλοκές,ότανυπάρχειμιαομαδικότηταστηνδιακίνησηκαιδιάθεσητων προϊόντων,έτσιώστεναελαχιστοποιείταιτολειτουργικόκόστοςγιακάθεπροϊόν. Κάνουνμεγάλολάθοςόλοι,όσοιπιέζουντιςαμοιβέςτωνεργαζομένωνπροςόφελοςτης ανταγωνιστικότηταςτωνπροϊόντων.καιτούτοδε,διότιανοιεργαζόμενοιείναιικανοποιητικά αμειβόμενοι,θαείναικαιπαραγωγικότεροι,χωρίςνακοιτάνετορολόι,γιατοπότεθασχολάσουν, ώστεναπάνεστηνεπόμενηδουλειά,γιαναμπορέσουννααντεπεξέλθουνοικονομικά. Τοκόστοςτωνπροϊόντωναυξάνεται,ανεξάρτητααπότοπόσοφθηνάείναιστηνπαραγωγήτους, ότανπάρουνλάθοςδρόμομέσαστιςσυμπληγάδεςτωναγορώντουεξωτερικού.επ αυτού αναφέρομαιστακεφάλαια2και3. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίες,στιςοποίεςαναφέρομαι,θαείναιπολύπιο αποτελεσματικές,εάνστοπρώτοκαικρισιμότεροχρονικόδιάστηματουξεκινήματόςτους εισέλθουνσεμιαδιαδικασίαεπιδότησηςμέσωτουδ ΚοινοτικούΠλαισίουΣτήριξης,ήάλλων οικονομικώνπηγώντηςε.ε.. Βέβαιαεξυπακούεται,ότιοιεπιδοτήσειςαυτέςθαπρέπειναείναιεξαρτημένεςαπόταεπιτυχή αποτελέσματατωνδράσεωντωνεκάστοτεενεργοποιημένωνεκπαιδευτικοπροωθητικώνεταιριών, οιοποίεςθαυποβάλουνπ.χ.ανάτρίμηνοεκθέσειςτωνδραστηριοτήτωντουςσεμίααρμόδια διεύθυνση,απότιςοποίεςθαπροκύπτεικυρίωςμεταξύάλλωντούψοςτηςκατανάλωσηςκαιο αριθμόςτωνσυμβαλλομένωνπαραγωγικώνμονάδων,πουεμπιστεύονταιταπροϊόντατουςσε αυτές. Εδώπρέπεινατονίσω,ότιγιατηνχρηματοδότησητωνμηχανισμώντουενλόγωμοντέλουθα πρέπειναδανειστούμειδέεςαπότοέργοτουνομπελίσταmuhammadyunus. Θαπρέπειγιακάθενέαθέσηαπασχόλησηςναενισχύονταιοικονομικάοιεκάστοτεφορείς,πουτις δημιουργούν.σεαυτήτηνκατεύθυνσηκινούνταιανάλογεςδιαδικασίεςενίσχυσηςπαρόμοιων πρωτοβουλιώνστηνπόλητουαμβούργου,τηςγερμανίας. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςαυτέςθαέχουντηνμορφήπ.χ.Ε.Π.Ε.καιθαείναιμεταξύ άλλωνπλαισιωμένεςαπόένασυμβουλευτικόόργανοσυμβούλιο),τοοποίοθααποτελείταιαπό συμμετέχουσεςπαραγωγικέςμονάδες,καθώςκαιάλλουςτεχνογνώστεςσεπεριοδικήβάση. Βέβαιαεδώυπάρχουνπολλάερωτήματα,ταοποίαμελίγηκαλήδιάθεσηκαιεμβάθυνσητουεν λόγωμοντέλουμπορούννααπαντηθούν.

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 8 Οισυμμετέχουσεςπαραγωγικέςμονάδεςσεστενήσυνεργασίαμετιςεκπαιδευτικοπροωθητικές εταιρίες,στουςτομείςτηςπληροφόρησηςκαιτηςεκπαίδευσης,θαδημιουργήσουνμετηνπάροδο τουχρόνουτιςδικέςτουςβάσεις,μεερευνητικάπρογράμματαμεταοποίαθαθέσουνταθεμέλια γιαπολυάριθμαμικράκαιμεσαίαερευνητικάκέντρα,πουθααποτελούντηνδιαρκήεγγύησηγια τηναναγέννησηκαιτηνεμφάνισηστιςαγορέςκαινούργιωνπροϊόντων,μεποιοτικάαναβαθμισμένη παρουσίακαισεπροσιτέςγιατονκαταναλωτήτιμές. Πρινξεκινήσειηοργάνωσηενόςπιλοτικούεγχειρήματος,πρέπειταστελέχηπουθαπλαισιώσουν τιςεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςνασυμμετάσχουνσεσεμινάριανομαρχιακούχαρακτήραμε ανάλογαπρογράμματα. Βασικήπροϋπόθεσηγιαναυπαχθούνοιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςσεκάποιοπρόγραμμα τουδ ΚοινοτικούΠλαισίουΣτήριξης,ήσεάλλαΚοινοτικάΠρογράμματα,πρέπειταμελλοντικά στελέχητωνεταιριώννααναφέρουνονομαστικάστιςπρομελέτεςτουςέναελάχιστοαριθμό συμμετεχόντωνiπαραγωγώνήμελλοντικώνπαραγωγών,οιοποίοιθαενεργοποιηθούνγιατην παραγωγήκαταναλωτικώνπροϊόντωνκαιθαεμπιστευτούνταπροϊόντατουςστιςενλόγωεταιρίες. ΟιδεεταιρίεςστιςπρώτεςδυοτρίμηνεςΕκθέσειςτουςθαπρέπεινααποδεικνύουν,ότιτο50%των συμμετεχόντωνπαραγωγικώνμονάδων,πουαναφέρονταιστιςπρομελέτεςτους,συνεργάζονταιμε τιςενλόγωεταιρίες. ΚάθεδεΠεριφέρεια,ΝομαρχίαήΔήμοςπρέπειναδημιουργήσειένασύστημαποιοτικούέλεγχου καταλληλότηταςτωνπαραγόμενωνπροϊόντων,τουλάχιστονδεγιαταπροϊόνταεκείναπουχρήζουν ελέγχου,π.χ.εάντηρούνταιοιόροιδιαδικασίαςπαραγωγήςβιολογικώνπροϊόντων. Ανπαραγωγικέςμονάδεςεσκεμμένανοθεύουνταπροϊόντατους,θακαλούνταιπροςαπολογίακαι ανδενσυμμορφώνονται,δενθασυμμετάσχουνστοπροαναφερόμενομοντέλοπαραγωγήςκαι διάθεσηςκαταναλωτικώνπροϊόντων. Ηλειτουργικότητακαιηαποτελεσματικότητατωνεκπαιδευτικοπροωθητικώνεταιριώναυτών, εξαρτάταιαπότηνσυμμετοχήκαιεμπιστοσύνητωνανωτέρωπαραγωγικώνμονάδων,οιοποίεςθα προσφέρουνπροςδιάθεσηταπαραγόμεναπροϊόντατουςσεαυτές. ΟιΠεριφερειάρχες,ΝομάρχεςκαιΔήμαρχοιθαπρέπεινασυμμετάσχουνενεργά,καινα διαφωτίσουντουςπολίτεςπροςαυτήντηνκατεύθυνση. Ηελπίδακαιτοθάρροςγιατηνκαταπολέμησητηςανεργίαςκαιτηςφτώχιαςδενθαέρθειαπότο κέντρο,αλλάαπότηνπεριφέρειακαιαπότηνεπαρχείαπροςτοκέντρο. Ησυνισταμένητωνεπικρατέστερων,βάσεικατανάλωσης,προϊόντωναπόόλεςτις εκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίες,θααποτελέσειτηνβάσητωνεξαγωγών,μαζίμεάλλαεπώνυμα προϊόνταπουπαράγειηελλάδα. Οισημερινέςσυνθήκεςτηςπαγκοσμιοποίησης,οι«συμπληγάδες»τωνσημερινώνσυνθηκώντου λεγόμενουελεύθερουανταγωνισμούτωνπροϊόντων,επιβάλουνόσοποτέτηνδημιουργίααυτούή παρόμοιουμοντέλου,όσεςαδυναμίεςκαιλάθηδιαπιστώσεικανείςμεμιαπρώτηανάγνωσηαυτών τωνθέσεων. ΗχρόνιαεμπειρίαμουωςεργάτηκαταρχήνστηνΓερμανία,ωςΕμπόρουέπειτακαιΠαραγωγούσε μικράκαιμεγάλαμεγέθηστονευρωπαϊκόχώρο,αλλάκαιστηνελλάδα,καθώςκαιηδεκαετής έρευνάμουστηνκατεύθυνσηαυτή,μουεπιτρέπουν,νασαςπαρουσιάσωτοπαρόνδιαφορετικό μοντέλοπαραγωγής,απασχόλησης,διακίνησης,διάθεσηςκαιανταγωνιστικότηταςπροςτιςαγορές τωνκαταναλωτικώνπροϊόντων.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Συμπερασματικά,μετηνεφαρμογήτουενλόγωμοντέλουθαπροκύψουνοιεξήςωφέλειες: Μείωσησεμεγάληκλίμακατουκόστουςδιακίνησηςκαιδιάθεσηςτωνπροϊόντωντων παραγωγικώνμονάδωνστοκαταναλωτικόκοινό,τόσοστοεσωτερικόόσοκαιστοεξωτερικό Δημιουργίαευκαιριώνγιατηνανάπτυξηνέωνιδεώνκαιμεθόδωνγιατηνπαραγωγή προϊόντων Παρουσίανέωνπροϊόντων Δημιουργίανέωνθέσεωνεργασίας Ανάπτυξηνέωνπαραγωγικώνμονάδωνκαικαινοτομιώνχωρίςτονκίνδυνοεξαφάνισήςτους απότα«μεγαθήρια» ΣταδιακήέξοδοςεπώνυμωνΕλληνικώνπροϊόντωναπότη«λίστααναμονής»γιακάποια ευκαιρίαπροώθησήςτουςστιςδιεθνείςαγορές,στοκατώφλιτωνμεγάλωνδιεθνών εμπορικώναλυσίδων. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας & & 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΔΕΥΤΕΡΟ& ΕισαγωγικήσυνοπτικήπαρουσίασηενόςσυγχρόνουΜοντέλου ΕξαγωγώνΕλληνικώνΠροϊόντων,βασισμένουστηφιλοσοφία τηςσύγκλισηςτωνκοινωνικώντάξεων,πουυπόσχεταιμεταξύ άλλωνπαραγωγικήευρωστίακαιδυναμικήαπασχόληση. Ηπαγκοσμιοποίησητηςοικονομίαςσεσυνδυασμόμετηνανάπτυξητηςτεχνολογίαςκαιτωνμέσων επικοινωνίας,έχειδημιουργήσεινέαδεδομένακαιπροοπτικέςγιατοπαρόνκαιτομέλλονσεόλους τουςτομείςτηςοικονομικήςκαικοινωνικήςζωήςτωνκρατών. Υπότηνεπίδρασηαυτήτηςαλματώδουςεξέλιξηςπροέχειηπολυδιάστατηκαιπολύπλευρη ανάπτυξητωνεμπορικώνφορέων,σεσχέσημετηνδιακίνησηκαιεμπορίατωνπροϊόντωντων ΠαραγωγικώνΜονάδωνσεΠανευρωπαϊκήκαιΠαγκόσμιακλίμακα,οιοποίοιεπηρεάζουντα μέγιστατιςκαταναλωτικέςκοινωνίες. Ηεμφάνιση,ηπροβολή,ηπροσφορά,ηκερδοσκοπία,ηδυσφήμηση,ηπαρεμπόδιση,η υπονόμευσηκαιηεξαφάνισηενόςμεγάλουαριθμούπροϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδωνστις καταναλωτικέςκοινωνίες,εξαρτάταικατάέναμεγάλομέροςεκτόςτωνβασικώνκριτηρίων ποιότητας,εμφάνισης,προσαρμογήςκ.λ.π.),απότασυμφέροντατωνεμπορικώνφορέων. Μέσασεαυτήτηνπραγματικότητα,εξετάσαμετηνδιακίνησημερικώνελληνικώνπροϊόντωνστη γερμανικήαγοράκαιμάλιστααυτήτουαμβούργου,ηοποίαθεωρείταιημητρόπολη,δηλ.το ΕμπορικόΚέντροτουΒορράστοχώροτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Μετάαπόσχετικέςέρευνες,πουενήργησεουπογράφωντοπαρόν,στηνανωτέρωαγορά διαπιστώθηκε,ότισταπερισσότερακαταστήματατροφίμωνsuperήminimarket),υπάρχουν ελάχισταελληνικάπροϊόντακαιαυτάπουυπάρχουνδιατίθενταισεπολύυψηλέςτιμές. ΤοπερίφημοΕΛΛΗΝΙΚΟΛΑΔΙ,πουπαράγεταιαπόπολλέςελληνικέςεπιχειρήσειςκαιείναιυψηλής ποιότηταςμεφτηνόκοστολόγιο,τοβρίσκειςσυνήθωςσεσούπερήμίνιμάρκεττηςγερμανίας)σε ιταλικήσυσκευασίαμετηνένδειξη«λαδικαλαματασ»,ήαντοβρειςσεελληνικήσυσκευασία, είναιπανάκριβο. Οαθέμιτοςανταγωνισμόςστηναγοράοδηγείστηνεξαφάνισηπολλώνελληνικώνπροϊόντωναπό τηνγερμανικήαγορά,ταοποίαπαλαιότερατηνείχανκατακτήσει,όπωςτασταφύλια,τακεράσια,τα ροδάκινα,διάφοραείδηένδυσης,υπόδησηςκ.ά.,ταοποίαπλέονδενταβρίσκουμεστιςαγορές αυτές),ήβρίσκουμεελάχιστααπόαυτά. Λόγουχάριν,ότανεμφανίζοντανπαλαιότεραστηνγερμανικήαγοράτασταφύλιαΡΟΖΑΚΙ,ταοποία είναιάφθαστασεποιότητα,είχαντρομερήζήτησησεσημείο,ώστεναπωλούνταιελάχισταήκαι καθόλουταάλλασταφύλια.ηπώλησητωνροζακισαμποταρίστηκεμετονεξήςτρόπο:πωλούσαν ελληνικάσταφύλιαβικτωρια,β κατηγορίαςταοποίαδενθαέπρεπελόγωκακήςποιότηταςνα εξάγονται),ενώστοτιμολόγιοπωλήσεωςσεαλυσίδακαταστημάτωνανέγραφανοιυπεύθυνοι χονδρέμποροιεισαγωγείςφρούτων«ελληνικοροζακι». Όπωςήτανφυσικόοκαταναλωτήςαπογοητευόταναπόαυτότουποτιθέμενο«ΕΛΛΗΝΙΚΟΡΟΖΑΚΙ», πουδεντουθύμιζεσετίποτετοπαραδοσιακόσταφύλιροζακιμετηνπερίφημηγεύσητου. Παλαιότερα,ότανπωλούντανστηνγερμανικήαγοράταπραγματικάΡΟΖΑΚΙ,οκαταναλωτήςτα αντιμετώπιζεμεαδιαφορίακαιαγόραζεαντίαυτώνταιταλικάσταφύλιαεισαγωγήςβικτωρια,α κατηγορίας,ήτούρκικα.σήμερατοροζακισταφύλιδενυπάρχειπλέονστηναγοράτηςγερμανίας.

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 11 Τοίδιοακριβώςσυμβαίνεικαιμετοκεράσι.Εισάγεταιπ.χ.στηνγερμανικήαγοράτοελληνικό κεράσι,β ποιότηταςτουοποίουηεξαγωγήπρέπεινααπαγορεύεται)μεετικέτασυσκευασίας «ΤΡΑΓΑΝΑΕΔΕΣΣΗΣ»,ταοποίαεπίσηςαπογοητεύουντοναγοραστήκαιτονκάνουνναστραφείστα κεράσιαεισαγωγήςαπόιταλίακαιτουρκία. ΤοελληνικόΣπαράγγικατάτηνδιάρκειαεπίσημουδιαγωνισμούμαγείρωνγνωστώνστην τηλεόραση,πριναπόμερικάχρόνιαστοαμβούργο,πήρετοπρώτοβραβείο«γεύσης»καινοστιμιάς, σεσύγκρισημεσπαράγγιαάλλωνχωρών,μεταξύαυτώνκαιγερμανία..αυτότοελληνικόσπαράγγι «κατεξευτελίζεται»στηντιμήδιάθεσηςστιςχονδρικέςαγορές,π.χ.ημεγάληαλυσίδαedekaόταν σαμποτάρισετοελληνικόσπαράγγι,σεέναstandαυτήςστηνπεριοχήwandsbekτουαμβούργου έγραφε: «ΤιΕλληνικό.;ΤισπαράγγιαπότοΠερού.ΟΛΑΤΑΙΔΙΑΕΙΝΑΙ». ΤοΠερουβιανόσπαράγγιπουείναιγευστικάπολύκατώτεροτουΕλληνικού,ωςγνωστόνπουλιόταν σελιανικήπώληση1,i ή1,5 τομισόκιλό,τηνεποχήπουέκανετηνεμφάνισήτουστιςαγορέςτο Ελληνικό. ΈτσιοιτιμέςχονδρικήςπώλησηςτουΕλληνικούσπαραγγιούκαταπιέζοντανκαιέπεφτεπολύ χαμηλάστιςαγορέςτουμονάχουγερμανίας,πουείχεκαιέχειωςαποτέλεσμασήμερα,οιέλληνες παραγωγοίναμηνμπορούννακαλύψουντοκόστοςπαραγωγήςκαιδιακίνησήςτου. Τοερώτημαείναι:αυτήείναιηγεωργικήπολιτικήτηςΕ.Ε.;Στηνπροκειμένηπερίπτωσητικάνουμε εμείς; Έναμήνααργότεραμετάτηνπαράλυσητηςπροσφοράςτουελληνικούσπαραγγιού,εμφανίζεται στηναγοράτηςγερμανίας,τογερμανικόσπαράγγι,με8,iευρώέωςκαι12,iευρώτοκιλό,λιανικής πώλησης. Ητελευταίακαιηκατωτέρωπαράγραφοςπροσετέθη,μετάτηνέρευναπουέκανατο2010επί αυτών: ΤοΕλληνικόροδάκινοσχεδόνέχειεξαφανισθείαπότηναγοράτουΑμβούργουγιατουςεξής λόγους:εμφανίζονταιιταλικάκαιισπανικάροδάκινα,ταοποίαδενπροτιμούνται,διότιαπλώςείναι χωρίςγεύση,άνοστα.ηδεύπαρξηελληνικώνροδάκινωνδενξεχωρίζειστηνεμφάνισηαπότα ιταλικάκαιισπανικά,ενώηγεύσητουςείναιθαυμάσια.αποτέλεσμα;«κοντάσταξεράκαίγονται καιταχλωρά»,οπότεδενδιακρίνοντανκιάραυπάρχειδυσκολίαπώλησηςτωνελληνικών ροδάκινων.οκαταναλωτήςστράφηκεστηνκατανάλωσητουκαρπουζιούκαισταάγριαισπανικά ροδάκινα. Το2010ταάγριαροδάκινατωνΙσπανώνχαλάσανεσεποιότητα,καιέτσιοκαταναλωτήςψάχνεινα βρειποιοτικά,της«εποχής»προϊόντα.οιισπανοίτο2011διόρθωσαντηνποιότητατωναγρίων ροδακίνωνκιέτσιέχουνμεγάληζήτηση,ειςβάροςβέβαιατωνάλλωνπροσφορών.σημειώνωδε, ότιταάγριαροδάκιναπωλούνταισεδιπλασίατιμήαπόταμέχριτώραπροσφερόμεναροδάκινα. ΕάνλοιπόνταΕλληνικάπροϊόνταπαρουσιαστούνμεεμφανήτηνελληνικήταυτότητατους,στα STANDSτωνκαταναλωτικώνκέντρων,τότεταροδάκιναπ.χ.τουΝ.ΠέλλαςκαιτουΝ.Ημαθίαςπου έχουνωςγνωστόεξαιρετικήποιότητα,θακαταναλωνονταιευκολα.ηζήτησηθαείναι έντονη. Δενπρέπειλοιπόννααπορούμε,γιατοότιοιεξαγωγέςτωνελληνικώνπροϊόντωναντίνα αυξάνονται,μειώνονταισυνεχώς.καιενώοιελληνικέςεξαγωγικέςμονάδες,οιοποίεςεξήγαντα προϊόντατουςστηγερμανικήαγορά,ήλπιζαν,ότιμετηνελεύθερηδιακίνησητωνπροϊόντωνστις χώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσηςθααυξάνοντανκατάπολύοιεξαγωγέςτουςκατάργηση τελωνειακώνπεριορισμών),στηνπραγματικότητασυμβαίνειτοαντίθετο.

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 12 Γιανααντιμετωπίσουντοαδιέξοδοαυτόκαιψάχνονταςεναγωνίωςναβρουνκάποιεςλύσειςγιατις εξαγωγέςτωνπροϊόντωντους,πολλέςελληνικέςπαραγωγικέςμονάδεςεπιχειρούν,ναοργανώσουν τηνδικήτουςπαρουσίαστιςσυγκεκριμένεςαγορές,δημιουργώνταςτηνκατάλληληυποδομή. Δημιουργούναποθηκευτικούςχώρουςγιαταπροϊόντατουςκαιαντιπροσωπείες,οιοποίες επιδιώκουντηνεξεύρεσηαγορώνγιατηνδιάθεσητωνπροϊόντωντουςστηγερμανικήαγορά. Αυτέςόμωςοιπροσπάθειεςέχουνμεγάλολειτουργικόκόστοςενοίκια,αμοιβέςυπαλλήλων, διαδικασίαδιαθέσεωςκ.λ.π.)καικάνουντοπροϊόνακριβό. Τοκεφάλαιο«Πρόταση Μοντέλο»,πουαναφέρεταιπαρακάτω,είναιμιασυνοπτικήπαρουσίαση ενόςσύγχρονουμοντέλουεξαγωγώνελληνικώνπροϊόντων,μεαφετηρίαταπροαναφερόμενα,τα οποίαενισχύουντηνφιλοσοφίαγιασύγκλισητωνκοινωνικώντάξεωνκαιυπόσχεταιμεταξύάλλων παραγωγικήευρωστία,απασχόληση,οικονομικήανάπτυξηκαιδυναμικέςεξαγωγές. Κατωτέρωπαραθέτουμεορισμένεςσχετικέςαπόψεις,οιοποίεςμέχριχθεςίσωςθεωρούντο απραγματοποίητεςκαιρομαντικές,αλλάοιτρέχουσεςεξελίξειςτιςεπιβάλλουν. Α Ωςγνωστόν,γαναπαράγειμιαπαραγωγικήμονάδαέναπροϊόνυψηλήςποιότηταςμεχαμηλό σχετικάκοστολόγιο,εκτόςαπότηνύπαρξησυγχρόνουεξοπλισμού,άριστεςπρώτεςύλεςκαι τεχνογνωσία,προϋποθέτειπροπάντωντηνστενήσυνεργασίαμεταξύεργοδοτώνκαιεργαζομένων σεόλαταεπίπεδα. Β Γιαναπροωθηθείτοπροϊόναυτόστοκαταναλωτικόκοινόμεγρήγορηκαιαποτελεσματική απορροφητικότητα,πρέπειναμηνεπιβαρυνθείοικονομικάπολύκατάτηνδιαδικασίαπροώθησης απότηνπαραγωγήστηνκατανάλωση. ΠρέπειδηλαδήοισχέσειςμεταξύτηςπαραγωγικήςμονάδαςκαιτουεμπορικούΦορέαΠροώθησης τουπροϊόντοςστηνκατανάλωση,ναείναισυγκλίνουσεςκαισυνεργάσιμεςμεβασικούςκανόνες κοινήςαποδοχής. Γ Τοκράτοςγιαναεξασφαλίσεικατάέναμεγάλομέροςταέσοδάτουγιατον«κρατικό προϋπολογισμό»καιγιανασυντηρήσεικαιικανοποιήσειέναμεγάλομέροςτουκοινωνικού συνόλου,πουεργάζεταικαιεξαρτάταιαπόαυτό,πρέπειναείναισυνεργάσιμο,πρακτικόκαι ανοιχτόπροςτιςάλλεςκοινωνικέςτάξεις.πρέπειεπίσηςτοκράτοςμετουςφορείςκαιτιςυπηρεσίες πουδιαθέτει,σαν«κοινωνικήτάξη»,νασυνδράμειθετικάκαιισορροπημέναστηνσύγκλησηκαι συνεργασίαμετιςτάξειςτωνπαραγωγικώνμονάδων,τωνεργατώνκαιτωνεμπόρων. Ησύγκλησηκαιηαποδοχήκοινώνκανόνωνσυνεργασίας,συνύπαρξηςκαισυναίνεσηςτων ΠαραγωγικώνΜονάδων,τωνΕργαζομένων,τωνΕμπορικώνΦορέωνκαιτουΚράτους,θαέχειως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑμιααρμονικήκαιισορροπημένηκαταναλωτικήκοινωνία,μεσταδιακήάμβλυνσητων ανισοτήτωνκαιτηνεξαφάνισητηςφτώχειας. Ηανάπτυξητουσυγκεκριμένουμοντέλου,πουθαβασίζεταιστην«ΣύγκλησητωνΤάξεων»,θα αποτελέσειμιασύγχρονηδιεξοδοστοαδιεξοδοτηςαγωνίαςτωνπαραγωγών,τωνεργατών,των εμπόρων,αλλάκαιτουκράτους. Ηκατάργησητωνσυνόρων,ηπαγκοσμιοποίησητηςοικονομίας,ηανάπτυξητηςΕυρωπαϊκής Ένωσης,ηκαθιέρωσητουενιαίουνομίσματος«ΕΥΡΩ»,θακάνειτονανταγωνισμόπιοΑΔΥΣΩΠΗΤΟ καιπιοορατότονκίνδυνοτηςυποτέλειαςκαιτηςεξαφάνισης. Αυτήηεξέλιξηθαείναιημεγάληδύναμηiμαγνήτης,πουθασφυρηλατήσεικαιθαεδραιώσειτην σύγκλησητωντάξεωνπροςτοσυμφέρονόλων. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΤΡΙΤΟ& ΠΡΟΤΑΣΗ& &ΜΟΝΤΕΛΟ& & Τηςυπόίδρυσηεταιρείαςμετηνεπωνυμία«ΣΥΓΚΛΙΣΗΑ.Ε.»,μεσκοπότηδημιουργία ΚέντρωνΔιεθνούςΕξαγωγικούΕμπορίου. Συνοπτικήπαρουσίαση 1 Τίτλοςτουέργου:ΚΕΝΤΡΟΔΙΕΘΝΟΥΣΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ«ΚΕ.Δ.Ε.Ε.» 2 Τόποςεγκατάστασης:Θαείναιοιπεριοχές,όπουυπάρχουν,ήδημιουργούνταιΚέντραΔιακίνησης Προϊόντων,καθώςκαιηπεριοχήτωνΑθηνώνγιαταοπτικοακουστικάπροϊόντα. 3 Φορέαςτηςεπένδυσης:ΑνώνυμηΠολυμετοχικήΕταιρεία,στηνοποίαμπορούννασυμμετέχουν ΠαραγωγικοίΦορείς,ΦυσικάκαιΝομικάΠρόσωπα. 4 Σκοπόςτηςεπένδυσης:Ηδιευκόλυνση,μεταφορά,διακίνηση,υποστήριξη,προβολή,προώθησηκαι διάθεσητωνεξαγωγώνελληνικώνπροϊόντωντρόφιμα,οπωροκηπευτικά,βιομηχανικά,τουριστικά καιπολιτιστικά οπτικοακουστικάπροϊόντα),στηνευρωπαϊκήαγοράκαιστιςτρίτεςχώρες,καθώς καιηπροστασίααπόαθέμιτοανταγωνισμό. Γιατοσκοπόαυτόθαδημιουργηθούνενοικιασθούν)κατ αρχήντρίαήπερισσότεραδιακομιστικά ΚέντραμετηναπαραίτητηυποδομήκαιτιςεγκαταστάσειςγιατηνΥποδοχή Παραλαβήκαι Προώθησητωνανωτέρωελληνικώνπροϊόντων.ΤοέναήπερισσότεραΔιακομιστικάκέντραθα εξυπηρετούντηνδιακίνησητωνοπωροκηπευτικώνπροϊόντωνκαιτροφίμων,ταδεάλλατην διακίνησητωνβιομηχανικώνπροϊόντωνκαιτοτρίτο,τοοποίοθαβρίσκεταιστηναθήνα περιφέρειααττικής),θαεξυπηρετείτηνδιακίνησητωντουριστικών,πολιτιστικώνκαι οπτικοακουστικώνπροϊόντων.ηκατανομήτωνκέντρωνμπορείναεξειδικευθείπερισσότερο, σταδιακά. 5 ΗεταιρείαΚΕ.Δ.Ε.Ε.θασυμμετέχεικατάπλειοψηφίαήεξολοκλήρουσεάλλεςανάλογεςΑνώνυμες ΕταιρείεςήΕ.Π.Ε.τουΕξωτερικού. ΗενλόγωεπιχείρησηθαδιαθέτειγιαμεντιςευρωπαϊκέςχώρεςΕ.Ε.)καιενπροκειμένωτην Γερμανία,τηνοποίαεπιλέξαμεωςχώρατηςέρευνάςμαςωςπιλοτικήχώρα)καιδητημητρόπολη τουβορρά,πουείναιτοαμβούργο,μεδύοκεντρικάκαταστήματα αποθήκεςγιατηνδιάθεσητων ελληνικώνπροϊόντων,σεχονδρικήκαιημιχονδρικήπώληση.τοένακατάστημαθαείναιγιατα οπωροκηπευτικάπροϊόντακαιτοάλλογιαταυπόλοιπαπροϊόνταβιομηχανικάπροϊόντακαι τρόφιμα).στιςχονδρικέςπωλήσειςτωνοπωροκηπευτικώνπροϊόντων,θαεπιδιωχθείησυνεργασία μετιςτουρκικέςοπωροκηπευτικέςχονδρικήςκαιημιχονδρικήςπωλήσεωςμονάδες,γιατηνομαλή προσγείωσητουξεκινήματοςπωλήσεωντωνελληνικώνπροϊόντωνστοαμβούργο. Θαιδρυθούνσταδιακά)ακόμη30καταστήματα«Μini Μarket»γιατηνλιανικήδιάθεσητων προϊόντων,σταοποίαδεσπόζουσαθέσηθαέχουντατρόφιμα,οπωροκηπευτικά,τουριστικάκαι πολιτιστικάπροϊόνταπάνταελληνικήςπροέλευσης)μετηνοργανωμένηπροβολήτων

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 14 βιομηχανικώνπροϊόντων,πλαισιωμένακαιαπόάλλατοιαύτα,πουδενπαράγονταιστηνελλάδα. ΤέτοιαμαγαζιάοργάνωσανγιαπαράδειγμαοιΤούρκοιστηΓερμανία. ΓιατιςτρίτεςχώρεςεπιλέξαμεωςχώραπιλότοτηνΑλβανίακαισυγκεκριμένατην«ΕλευθέραΖώνη» τουδυρραχίου,μεδύοκαταστήματα αποθήκες,ωςχώρουςυποδοχήςτωνελληνικώνπροϊόντων, εκτωνοποίωντοέναθαπροορίζεταιγιατατρόφιμα οπωροκηπευτικάκαιτοάλλογιατα βιομηχανικάπροϊόντα.απότακαταστήματααυτάθαγίνεταιηχονδρικήκαιημιχονδρικήπώληση στοεσωτερικότηςαλβανίας. Προβλέπεταιναδημιουργηθούνσταδιακά)20Mini MarketστοεσωτερικότηςΑλβανίαςμε συμπληρωματικάπροϊόντατηςντόπιαςαλβανικής)παραγωγής. Ηγνωριμίακαιηπροβολήτωνελληνικώνπροϊόντωναπότοκεντρικόκατάστημακαιτα«Μίνιi Μάρκετ»θαέχουνωςπεραιτέρωστόχοτηνδημιουργίααναλόγωνΠαραγωγικώνΜονάδωνστην Αλβανίααπόελληνικούςφορείς,πουθασυμμετέχουνμεταπροϊόντατους.Επίσηςθαμπορούννα συμμετέχουνβορειοηπειρώτεςκαιαλβανοί,οιοποίοιεργάζονται,ήεργάστηκανστηνελλάδα. ΜέσωδετωνδύοΔιακομιστικώνΚέντρων,πουθαβρίσκονταιστηνΑλβανία,θαμπορείηΑ.Ε.να παραλαμβάνεικαιαλβανικάπροϊόντα,ταοποίαθαπροωθεί,μέσωτουδικούτηςδικτύου,στις ευρωπαϊκέςαγορές,μετιςίδιεςπροϋποθέσεις,όπωςκαιταελληνικάπροϊόντα,σταπλαίσιαμιας αμοιβαίαςσυνεργασίας. ΟσυνδυασμόςαυτόςγιαταπροϊόντααλβανικώνΠαραγωγικώνΜονάδωνθαβοηθήσειτην προσπάθειατηςαλβανίαςγιαεξαγωγέςκαιθαδώσεικίνητραγιαστενήσυνεργασίαμεταξύτων ελληνικώνκαιαλβανικώνπαραγωγικώνμονάδων. Δενείναικαθόλουτολμηρόκαιυπερβολικό,τοναδημιουργηθείηυποδομήτουπρογράμματος «ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ»εκπαραλλήλουκαισεάλλεςχώρες,οιοποίεςδενείναιμέλητηςΕ.Ε.. Βεβαίωςταπερισσότερααπόταελληνικάπροϊόνταπρέπειναδώσουνεξετάσειςκαιναγνωριστούν μετιςκαταναλωτικέςαγορέςτωνκρατώναυτών,διότιδενέχουντοίδιουπόβαθροστηναγοράτου εξωτερικούκαιπιοσυγκεκριμέναεννοώ,ότιηετικέτα«madeingreece»δενέχειτιςίδιες προϋποθέσειςπ.χ.φήμη),όπωςοι«madeingermany»και«madeinjapan». ΣτονδεΚινέζικοανταγωνισμόθααντισταθούμεμετηνποιότητα,τηνποικιλία,τηνπρωτοτυπίακαι μεχαμηλόλειτουργικόκόστοςστηνδιαδικασίατωνπωλήσεων. 6 Tαεξαγώγιμαελληνικάπροϊόνταμέχρισήμεραδενείχανκαιδενέχουντηνδυνατότηταμε ελάχιστεςεξαιρέσεις)εξ αιτίαςτωνεπιπροσθέτωνοικονομικώνεπιβαρύνσεων,ναανταγωνισθούν παρόμοιαπροϊόντατωνάλλωνχωρών,γιατουςεξήςτρειςβασικούςλόγους: α)οσοναφοράστιςχώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσηςε.ε.)καιλόγωτηςγεωγραφικήςθέσηςτης Ελλάδοςπολύμακρινέςαποστάσειςαπότακέντραδιανομήςκαικατανάλωσης),δενδίνεταιη δυνατότηταστουςπαραγωγικούς ΕξαγωγικούςτηςΦορείςνασυμμετέχουνκυρίωςστην ημιχονδρικήδιάθεσητωνπροϊόντωνστηνκατανάλωσηπ.χ.παραγγελίες100κιλώνή3τόνων),εξ αιτίαςτωνμεγάλωνπροβλημάτωνμεταφοράςκαιοργάνωσηςαυτών. Ηκάλυψηδηλαδήτωναποστάσεωνείναιεξαιρετικάχρονοβόρακαιπολυδάπανη,ενώπροστίθενται σεαυτάκαιάλλεςεπιβαρύνσεις,οιοποίεςαυξάνουντοκόστοςδιακίνησηςτωνπροϊόντων, κάνοντάςταασύμφορα.εξαιτίαςαυτώντωνπροβλημάτωνοιεξαγωγικέςπαραγωγικέςμονάδες στερούνταιτηνκατ ευθείανημιχονδρικηδιάθεσητωνπροϊόντωντων,ηοποίαωςγνωστόν αποτελείτονβασικότεροπαράγονταγιατηνδιάθεσητωνπροϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδων. Δηλαδήοιαποστάσεις,στηνπροκειμένηπερίπτωση,είναιειςβάροςτηςανταγωνιστικότηταςτων ελληνικώνπροϊόντων,υπότιςσημερινέςπροϋποθέσεις.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE β)οιπροσβάσειςτωνελλήνωνεξαγωγέωνσταυπάρχονταευρωπαϊκάδίκτυαδιανομήςέχουν καταντήσειναείναιμόνονστις«λίστεςαναμονής».ότανυπάρχειανάγκηκαιέλλειψηζητούνταιτα ελληνικάπροϊόντααπότουςευρωπαϊκούςεμπορικούςφορείς,ταοποίατιςπιοπολλέςφορέςόμως σαμποτάρονταιγιαευνόητουςλόγους,όσοπροσιτέςκιανείναιοιτιμέςτων,είτεδιότιαυτοί προωθούνκυρίωςομοειδήπροϊόντα,πουτουςσυμφέρουνπερισσότερο,ήθέλουν,ναεξαφανίσουν απότηναγοράτασυγκεκριμέναελληνικάπροϊόντα.στηνπροκειμένηπερίπτωσηβάλλεταισκληράη ανταγωνιστικότητατωνελληνικώνπροϊόντων. γ)γιαδετιςτρίτεςχώρες,οιημιχονδρικέςπωλήσειςτωνπροϊόντωντωνελλήνωνεξαγωγέωνείναι ελάχιστες,παρ όλοπουοιαποστάσειςσεσύγκρισηπροςταάλλαευρωπαϊκάκράτηείναι μικρότερες.οιδυσκολίεςπουυπάρχουνστιςδιαδικασίεςεξαγωγήςμικρώνποσοτήτων,δηλ.το κόστοςμεταφοράς,οιπροδιαγραφέςμεταφορικώνμέσωνκαιοιγραφειοκρατικέςεπιβαρύνσεις, όλααυτάείναιτόσοεπιβαρυντικά,πουκάνουντηνδιακίνησηπροϊόντωνμικρώνποσοτήτων εξαιρετικάασύμφορη.εντωμεταξύαπότο1995έωςσήμεραπολλέςελληνικέςεπιχειρήσεις εδραιώθηκανστιςβαλκανικέςχώρες,παράγονταςταπροϊόντατουςεκεί,κλείνονταςτιςελληνικές επιχειρήσειςτουςστηνελλάδα,ήδιατηρώνταςταδίκτυαπωλήσεωντωνσεαυτήν. Τοπροτεινόμενοεπενδυτικόσχέδιοεπιδιώκειτηνκατ ευθείανσυμμετοχήτωνπαραγωγικών Μονάδωνσεόλεςτιςβαθμίδεςτηςκατανάλωσης,«Χονδρική Ημιχονδρική Λιανική»,στιςχώρες τηςε.ε.καιστιςτρίτεςχώρες,αυτόθαεπιτευχθείμε: ΤηνύπαρξησυνεργάσιμουκαισυγκλίνοντοςπροςτουςΠαραγωγούςΕμπορικούΦορέως,ο οποίοςθαείναιστηνδιάθεσητωνπαραγωγικώνμονάδωνκαιθαυπηρετείτασυμφέροντά τους. ΤούτοθαδιασφαλίζεταιαπότοΚαταστατικότηςΑνωνύμουΕταιρείας,τονεσωτερικόΚανονισμό Λειτουργίαςτης,καθώςκαιαπότοαντιπροσωπευτικόΕλεγκτικόΣυμβούλιοαυτής,την ελαχιστοποίησητουλειτουργικούκόστους,λόγωυποδομής,γιακάθεπροϊόν. Τηνάμεσηπληρωμήέμβασματηςαξίαςτουπροϊόντος),στηνδικαιούχοΜονάδαμετάτην διάθεσητουπροϊόντος.ταπροςπώλησηπροϊόντααποτελούνεγγυημένηιδιοκτησίατων ΠαραγωγικώνΜονάδων. Οιδιευθύνσειςτωνπαραγωγικώνμονάδωνθαέχουντοδικαίωμαναδιαθέτουνκαιοιίδιοιτα προϊόντατουςστιςαγορέςτουεξωτερικού,σεσυνεργασίαπάνταμετηνκεντρικήδιεύθυνση τουσυγκροτήματοςστηνενλόγωπεριοχή. ΤηνσυνεχήυποστήριξηεκμέρουςεπιτελικώνστελεχώντηςΑνωνύμουΕταιρείαςμε συμβουλευτικέςυπηρεσίεςκαιτεχνογνωσίαστιςμετέχουσεςεπιχειρήσεις,όσοναφοράστην παραγωγικότητα,στηνποιότητα,στοκόστοςπαραγωγής,στακαινούργιαπροϊόντα,στην συσκευασίακ.λ.π. Ναεξασφαλίσειευνοϊκότεραοικονομικάαποτελέσματα,νασυμβάλλειστηνβελτίωσητης ανταγωνιστικότηταςτωνελληνικώνπροϊόντωνκαιναενισχύσειτααναμφισβήτητα,λόγω κλίματος,πλεονεκτήματάτους,γιατηνδιάθεσήτουςστουςκαταναλωτέςτουεξωτερικού. Ναδημιουργήσειθετικόκλίμαγιατηνδιαρκήποιοτικήαναβάθμισητωνελληνικώνπροϊόντων, όπωςεπίσηςμεεκθέσειςελληνικώνπροϊόντων,πλαισιωμένεςμεμεζεδάκιακαιευχάριστη ελληνικήμουσικήρεμπέτικα,ζεϊμπέκικουςκαιχασάπικουςχορούς)συνοδευόμενεςαπότην λύρατωνποντίωνκαιτωνκρητικών,πουθακλείνει,όπωςπάντα,μ ένασυρτάκι. ΤηνεπαναλειτουργίαπολλώνΠαραγωγικώνΜονάδων,οιοποίεςανέστειλαντηνπαραγωγή τους. ΝαδημιουργήσειένανΣΥΓΧΡΟΝΟΘΕΣΜΟγιατηνπροώθησητωνελληνικώνεξαγωγώνστονέο περιβάλλοντωναγορώντουεξωτερικού. 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΤΟΥΕΡΓΟΥ α)ιδιακεφάλαιατωνυποψηφίωνεπενδυτώντουλάχιστονκατά20%έως30%τουκόστουςτης επένδυσης). β)δημόσιαεπιχορήγησηκατά50%απότοναναπτυξιακόνόμο,ήένταξήτουσεάλλοκοινοτικό Πρόγραμμαμεενδεχόμενηυψηλότερηεπιχορήγηση. γ)μακροχρόνιοδάνειο,τουοποίουτοεπιτόκιοθαείναιπολύχαμηλό,ενώσυγχρόνωςθα επιδιωχθεί,ταπακέτατωνμετοχώνπουθααγοραστούναπότιςπαραγωγικέςμονάδες,ναείναι προνομιακούχαρακτήρα. Εφόσονθεωρείτετοπροτεινόμενοεπενδυτικόσχέδιοενδιαφέρον,χρήσιμοκαιαποτελεσματικό, είμαιστηνδιάθεσήσαςγιαπεραιτέρωενημέρωση. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας & & 16

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΤΕΤΑΡΤΟ& ΑΜΕΣΕΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΚΑΙΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ ΠαραγωγήκαιΑνάπτυξηελληνικώνπολιτιστικώνοπτικοακουστικών προϊόντων,μεσκοπότηνκοινωνική,οικονομικήκαιπολιτιστική αναβάθμισητηςελλάδοςκαιτουαποδήμουελληνισμού. ΣυνοπτικήΠαρουσίαση Ηπραγματοποιούμενημεγοργούςρυθμούςπαγκοσμιοποίησηδιεθνοποίηση)τηςοικονομίας σημαίνεισυναγερμόπρώτουβαθμούγιατηνύπαρξητωνλαώνσανεθνικότητες.όσοοιοικονομίες θακαταργούν,σεόλουςτουςτομείς,τοέναμετάτοάλλοτασύνορατωνσημερινώνκρατών,τόσο οιπολιτισμοίτωνδιαφόρωνεθνικοτήτωνθααλληλοσυγκρούονταικαιο«δυνατός»θαεπικρατείεπί του«αδυνάτου» Καθοριστικόρόλοθαδιαδραματίσεισχετικάστοάμεσοκαιαπώτερομέλλον,τοείδοςτων «ΠολιτιστικώνΠροϊόντων Όπλων»,πουδιαθέτει,ήμπορείναδιαθέσειηκάθεεθνικότηταγιατην «ΠολιτιστικήΆμυνα»καιεπικράτησηήεπιβίωσήτης. Εθνικότητες,πουδενέχουν«πολιτιστικάαποθέματα»,μπορούνναεπιβιώσουνμετηνανάπτυξη τηςτεχνολογίας,τουαθλητισμούκαιτηςσύγχρονηςοπτικοiακουστικήςτέχνης,προβαλλόμεναδια τηςοδούτωνοπτικοακουστικώνμέσων. ΠολλάΕυρωπαϊκάΚράτηδιαθέτουν: α)πολιτιστικάαποθέματα β)ανάπτυξητεχνολογίαςσεόλαταεπίπεδατηςσύγχρονηςοπτικοiακουστικήςτέχνης. Βλέπουμε,ότιστηνΕυρώπηυπάρχειμιαισορροπίαμεταξύτωνεντόςτουχώρουτηςανεπτυγμένων πολιτιστικάκρατών,ενώσεσύγκρισημετιςη.π.α.ηευρώπηβάλλεται,ωςσύνολοαλλάκαιως ξεχωριστέςεθνικότητες,καταπιεστικάαπότονγίγαντα«η.π.α.iαμερική»,πουεξουσιάζειόλατα κανάλιαμετηντεράστιαβιομηχανία«πολιτιστικώνπροϊόντων»σύγχρονηςτέχνης. ΗΕλλάδατατελευταίαχρόνιααρχίζεινααντιλαμβάνεται,τισημαίνειβιομηχανικήπαραγωγή «ΠολιτιστικώνΠροϊόντων»γιατηνυπόστασήτης,ωςΈθνοςκαιτηνοικονομική,πολιτιστικήκαι κοινωνικήτηςανάπτυξη. ΗΕλλάδακαιοΕλληνισμόςέχουντομεγάλοπρονόμιοανάτονκόσμοναδιαθέτουνταμεγαλύτερα αποθέματα«πρώτηςύλης»γιατηνδημιουργίαπαραγωγής«πολιτιστικώνπροϊόντων». ΠαρόλααυτάοΑπόδημοςΕλληνισμόςελάχιστακαισποραδικάβρίσκειστηνΔιεθνήΑγοράελληνικά πολιτιστικάπροϊόντα.ηαπαραίτητηαυτήπνευματικήτροφήτουαπελευθερώνειδυνάμεις δράσεως,οιοποίεςενισχύονταςτηνεθνικήτουσυνείδησηκαιτονίζονταςτηνταυτότητάτου,τον ενεργοποιούνθετικάσεμεγάλοβαθμόπροςίδιοόφελοςκαιφυσικάτονπροσανατολίζουνμετις καλύτερεςπροδιαθέσειςστηνμητέραελλάδα.γιαπαράδειγματατελευταία5χρόνιαη τηλεοπτικήεκπομπήτηςε.ρ.τ.,υπότηνδιεύθυνσητουκ.σπύρουπαπαδόπουλου,καλύπτειένα μεγάλομέροςτουκενούαυτού,καθώςκαιηεκπομπήτηςν.ε.τ. ΣταΑκρα,μετηνκυρίαΒίκυ Φλέσσα.Αυτόόμωςδεναρκεί). Είναιαναγκαίο,ναδημιουργηθείμιακαθημερινήτηλεοπτικήεκπομπήστηνκρατικήτηλεόραση,η οποίαθαπροβάλλεινέεςδημιουργικέςιδέες,αναπτυξιακάπρογράμματαγιαεπενδύσεις,

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 18 πρωτοποριακέςεφευρέσεις,συνδέονταςπαράλληλατουςαπόδημουςeλληνες.είναικαιρός,να θεμελιωθείμιαφωνήαισιοδοξίας,μιαφωνήπουπροσμένουνόλοιοιελληνεςτηςελλάδαςκαιτου εξωτερικού.αυτήηφωνήθααποτελέσεισημείοαναφοράς,προσφοράςκαιαισιοδοξίαςτων Ελλήνων. ΗαξέχαστηΜελίναΜερκούρηείχεσυλλάβειτηνμεγάληαποστολήγιατοΕλληνικόέθνος,την ανάπτυξηκαιπαραγωγή«πολιτιστικώνπροϊόντων»υψηλήςποιότηταςκαιχαίρομαιπουοι ΚοινοβουλευτικοίΕκπρόσωποιόλωντωνκομμάτωνέμεινανπιστοίστηνκατεύθυνσηαυτή. ΟΑπόδημοςΕλληνισμόςπαλεύειπολιτιστικάαδύναμοςκαιφθίνεισιγάiσιγά,εκείόπουυπάρχει μεγάληδιασποράκαιαναπτυγμένηξένηκουλτούρα,π.χ.ελληνισμόςστηνγερμανία.ημεγάλη προσφοράτηςελληνικήςορθόδοξηςεκκλησίαςκαιταμέτρα,πουπαίρνειτοελληνικόκράτος, συμβάλλουνμόνον,στοναεπιβραδύνουντηναλλοτρίωσήτου. ΗδεπαιδείαγιαταελληνόπουλατηςΓερμανίαςπρέπειναμελετηθείκαιναπροσανατολιστείσε διαφορετικήβάση,απ ότιισχύειμέχρισήμεραπ.χ.υπάρχουνσχολείαμεπερισσότερους δασκάλους,απ ότιμαθητές). Οιπολιτιστικέςσυγκρούσειςτωνδιαφόρωνεθνικοτήτωνέχουνδύομεγάλαπεδίαμαχών: α)τηνκοινωνικοiπολιτιστικήσύγκρουσηδιατηςεπαφήςκαι β)τηνκοινωνικοiπολιτιστικήεπίδρασητωνοπτικοακουστικώνμέσωνστην«λεωφόρο»τωνμέσων Επικοινωνίας. Κάτωαπότοπρίσμααυτόπρέπειναεξετασθούνταεξήςζητήματα: 1. α)πώςθαενισχυθείπολιτιστικάκαιθαδραστηριοποιηθείοαπόδημοςελληνισμός β)πώςθαεπιτευχθείηεπικοινωνίαμεταξύτωνελλήνωντηςδιασποράς,κάτιπουδενσυμβαίνει σχεδόνκαθόλουκαιπρέπειαπαραίτηταναγίνει. 2.ΣεποιαβάσηοΑπόδημοςΕλληνισμόςκαιηΕλλάδαμπορούννααναπτύξουντιςσχέσειςτους, ώστεναυπάρξεικαιγιατιςδύοπλευρέςκοινόόφελος. 3.ΠώςμπορούνναδραστηριοποιηθούνοιφιλέλληνεςσεσχέσημετηνΕλλάδακαιτους ΑπόδημουςΈλληνες. 4.ΠώςθααποκτήσειοΕλληνισμόςκαιηΕλλάδακαινούργιουςφιλέλληνες. 5.ΜεποιοτρόποοιΑπόδημοιΈλληνεςμετηνσυμπαράστασητουΕλληνικούΚράτους,απόκοινού ήμεμονωμένα,θααναπτύξουνοικονομικάπρογράμματαπροςόφελοςόλων. 6.ΠώςηΟρθοδοξίαστοεξωτερικόθασυμπορευθείμετονΕλληνισμόπιοαποτελεσματικά. Ηπροσωπικήμουεμπειρίααπέδειξε,ότιμόνονσωστάκαιποιοτικά«ΠολιτιστικάΠροϊόντα»σε οπτικοακουστικήβάσημπορούν,μετηνκατάλληληοργανωτικήυποδομή,ναφέρουνθετικάκαι ωφέλιμααποτελέσματαγιατουςαπόδημουςέλληνεςκαιτηνελλάδα. Προτείνω: γιατηνυλοποίησητωνανωτέρωνπεριπτώσεωνκαιάλλωνπρογραμμάτων,πουαναφέρω κατωτέρω,ναιδρυθεί,υπότύπονανώνυμηςεταιρείας,μιαβιομηχανίαπαραγωγής οπτικοακουστικών«πολιτιστικώνπροϊόντων,«α.ε.»,μεέδρατηνθεσσαλονίκη.στοελεγκτικό ΣυμβούλιοαυτήςτηςΑνώνυμηςΕταιρείαςθασυμμετέχεικαιηΚοινοβουλευτικήΔιακομματική Επιτροπή. Προςτοσκοπόαυτόθαεκδοθούνμετοχές,π.χ.τηςτάξεωςτων500εκατομμυρίωνευρώ,οιοποίες θαδιατεθούνκατάέναμεγάλοςμέροςστουςαποδήμουςέλληνες.

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 19 ΕπίσηςθασυσταθείΤράπεζαΑποδήμωνΕλλήνωνμεέδρατηνΘεσσαλονίκηκαιμεπαραρτήματα, όπουυπάρχεισυγκεντρωμένοςαπόδημοςελληνισμός. ΣτοΚεφάλαιοτηςΤραπέζηςθασυμμετέχουνεπιχειρηματίες,βιομήχανοικαιεργάτεςαπόδημοι ΕλληνεςκαιβεβαίωςκαιΕλληνεςαπότοεσωτερικότηςΕλλάδος. ΕναςβασικόςτομέαςμετονοποίοθαασχοληθείηΑνώνυμηεταιρία,είναιεκείνοςτηςτηλεόρασης, όπωςανεφέρθηανωτέρω.θαπεριέχειλοιπόνηα.ε.τηνανάπτυξηυποδομήςγιαποιοτικάάριστες μεταγλωττίσεις,πουθαπαρουσιάζουνταελληνικάκανάλια.ωςείναιγνωστόν,οιυπότιτλοι κουράζουνκαιταλαιπωρούντοντηλεθεατήκαιπροπάντωντουστερούντηνευκαιρία,να αντιληφθείειςβάθοςαυτόπουβλέπει,καθώςεπίσηςτουαφαιρούντοδικαίωμανααπολαύσειτην γλώσσατου,γιατηνοποίαπρέπεικαιμπορείναείναιπερήφανος,μεθεμελιωμέναεπιχειρήματα. Εδώκαλόείναι,ναμελετήσουμεκαιτουςΓερμανούς,πουσεόλαταοπτικοακουστικάμέσαέχουν εφαρμόσειμιααναβαθμισμένημεταγλώττιση. ΕπίσηςβασικάμέρητουπρογράμματοςτηςΑ.Ε.θααποτελούν: ηαπόκτησηδικαιωμάτωνπροβολήςκαιμεταγλώττισηςπαγκοσμίως,όλωντωνελληνικού περιεχομένουοπτικοακουστικώνπρογραμμάτωνιστορικού,καλλιτεχνικού,μυθολογικού περιεχομένου) ηέκδοσηπρακτικώνοδηγιώνγιατηνεκμετάλλευσητωνδυνατοτήτωντουδιαδικτύου,όσον αφοράστηνπροσφοράελληνικώνπολιτιστικώνπρογραμμάτων,κυρίωςγιαταπαιδιάτων αποδήμων δυναμικέςεπενδύσειςτωναποδήμωνελλήνωνκαιφιλελλήνωνστηνελλάδα,όπως αναφέρωστακεφάλαια5και6,είναιεπίσηςάμεσαεφικτές. ΕδώαναφέρωμερικέςπρακτικέςεπενδύσειςτωνΕλλήνωντουεξωτερικού: ΟιΕλληνεςτουεξωτερικούκαιοιφιλέλληνεςεπιθυμούνναέχουνμιακατοικίαστηνΕλλάδαόχι μόνολόγωκλιματολογικώνσυνθηκών,αλλάπολύπερισσότερογιαλόγουςσυναισθηματικούςκαι μάλιστατοεπιδιώκουντούτοστηνπεριφέρεια,απ όπουκατάγονται. Αυτήηκατοικίαiδιαμέρισμαθατουςπροσφέρειπάραπολλέςανέσειςκαιθαανήκεισεένα συγκρότημαπέντεαστέρωνκαιπουηοικοδόμησήτουτουσυγκροτήματος)μπορείναεφαρμοστεί απότηνυπόίδρυσηανώνυμηεταιρία,γιατονσκοπόαυτό. Τοσυγκρότημαπουθαανήκουνταδιαμερίσματααυτά,θαπαρέχειστουςδιαμένοντεςπροσφορά βελτίωσηςτηςυγείας,αναγέννησηςτουοργανισμούκαιτηςευρωστίαςτους. Στοσυγκρότημααυτόηπροσφοράγιατοναθλητισμόθαείναιπολύδυναμική.Μετηνθεραπευτική επίδρασητωννanopulseipapimiθεραπευτικόσύστημαwww.papimi.com),τοοποίομετα NANOPULSEπουπαράγειστοεσωτερικότουσώματος,επιτυγχάνειτηνκαταπράυνσηήεξαφάνιση τουπόνου,τηβελτίωσητηςαπόδοσηςτουκινητικούσυστήματος,τηνκαταπράυνσηήεξαφάνιση τουπόνου,τόσογιατοντουρίστα,όσοακόμηκαιγιατονιδιοκτήτητουδιαμερίσματος,ωςένα μεγάλοδώρο.καταπολεμάακόμη,ήβελτιώνεικαιτηνέαασθένειατηςεποχής,τηνκατάθλιψηκαι πλήθοςάλλωνψυχοσωματικώνασθενειών.

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΠΕΜΠΤΟ& Στοκεφάλαιοπέντεθααναλύσουμεσυστηματικάκαιδιεξοδικάμεαποδεικτικάστοιχεία,το πώςεπιτυγχάνονταιταπαραπάνω,μαζίμεάλλεςεπιτυχίεςτωννanopulseαπότο NANOPULSE PAPIMIΘεραπευτικόΣύστημα. Στοδιαδίκτυοwww.papimi.com)Σαςπαρουσιάζω,τηνμέθοδοτουPAPIMIκαιμεταξύάλλωνμια μέθοδοδυναμικήςενδυνάμωσηςτουανοσοποιητικούσυστήματοςτουανθρώπινουοργανισμού,με τηνπαράλληληεπίδρασητωννanopulseiβιταμινώνκαιοξυγόνου. ΟιΙατροίστηνπόλητουΑμβούργουχρησιμοποιούναυτήτημέθοδομεαπίστευταθεραπευτικά αποτελέσματαγιατηνυποστήριξητηςθεραπείαςτουκαρκίνου,ακόμηκαισεπροχωρημέναστάδια. ΒέβαιατέτοιεςθεραπείεςθαγίνονταιμετουςΙατρούςτηςπεριοχής. Μάλισταοικατοικίεςτωνιδιοκτητώνθαμπορούσανναενοικιάζονται,σεάτομαπουθέλουννα κάνουντουρισμόυγείας,σεπεριόδουςπουδενχρησιμοποιούνταιαπότουςίδιους),βελτιώνοντας έτσιταοικονομικάτους.τέτοιαπρότυπατουρισμούυγείας,λόγωτηςιδιαιτερότηταςτους,θαείναι περιζήτητακυρίωςαπότουρίστεςτρίτηςηλικίαςσεπαγκόσμιαβάση.ηκατοικίααυτήγιατον Ελληναήτονφιλέλληναθαείναιβάσηπροσανατολισμούκαιγιαάλλεςοικονομικέςδραστηριότητας στηνελλάδα. ΤοεπενδυτικόπρώτοξεκίνηματωναποδήμωνΕλλήνωνμπορείνααρχίσειαπότηδημιουργία συγκροτήματος450διαμερισμάτωνπέντεαστέρων,μεδύοπτέρυγεςπροσφοράςγιατοντουρισμό Υγείας,σεπεριοχήτηςπόληςτηςΈδεσσαςδυνατήηανέγερσητουσυγκροτήματοςσε προσφερόμενοοικόπεδο),μεφωτοβολταϊκήυποστήριξη.στηνπρώτηπτέρυγαθαεφαρμόζεταιη προληπτικήομοιοπαθητικήυπότηνδιεύθυνσηκαιεπίβλεψητηςδιεθνούςακαδημίας ομοιοπαθητικήςεπιστήμης,πουεδρεύειστηνήσοαλόννησο,υπότοννομπελίστακαθηγητήκύριο ΓεώργιοΒυθούλκα. ΣτηνδεύτερηπτέρυγαθαεφαρμόζονταιταΝANOPULSE,πουπαράγονταιαπότοPAPIMIi ΘεραπευτικόΣύστημαμεανάλογες,μηπολυδάπανεςυποδομές.Βλ.www.papimi.com) Πρέπεινασημειώσω,ότιεκτόςαπότιςγνωστέςφυσικέςομορφιέςτηςΕδεσσας,υπάρχουντριγύρω τηςταξακουστάιαματικάλουτράτηςαριδαίαςκαιτοχιονοδρομικόκέντροτουβορρά, Καϊμακτσαλάν. Οιαγοραστέςτωνδιαμερισμάτωντουσυγκροτήματοςπέντεαστέρων,πουθατουςπροσφέρει ΤουρισμόΥγείαςυψηλήςποιότηταςκαιαποτελεσματικότηταςστηνπεριοχήτηςΕδεσσας,καθώςκαι στιςγύρωπεριοχές,έχουνναεπωφεληθούνταεξήςπλεονεκτήματα: 1.ΗεπένδυσηθαεπιδοτηθείαπότηνΕ.Ε.μέσωτουαναπτυξιακούνόμουέως50%επίτου επενδυτικούκεφαλαίου.κατάαυτόντοντρόποτοδιαμέρισμαπουθαπροσφέρειεπί12μηνηβάση ΤουρισμόΥγείας,στοσυγκρότηματωνπέντεαστέρων,θαείναισχετικάοικονομικόγιατον αγοραστή. 2.Γιατοδιάστημαπουοαγοραστήςτουδιαμερίσματοςδενθατοχρησιμοποιείοίδιος,θα ενοικιάζεταισεάλλουςτουρίστες,πουθέλουν,νααπολαύσουντουρισμόυγείας,μέσωτης διεύθυνσηςτουσυγκροτήματος.ταδεέσοδααπότηνενοικίασητουδιαμερίσματοςθαείναι σημαντικάενσχέσημετούψοςτηςεπένδυσηςτουδιαμερίσματος. 3.Ταέσοδατουιδιοκτήτητουδιαμερίσματοςγιαταπρώταχρόνιαθααπαλλάσσονταικατάένα μεγάλομέροςαπότηφορολογία,λόγωαποσβέσεων. 4.ΟκάτοχοςτουδιαμερίσματοςθαμπορείναδιαμένεικαισεάλλεςπεριοχέςτηςΕλλάδας,όπουθα υπάρχουνπαρόμοιασυγκροτήματατουρισμούυγείας,χωρίςκαμίαπροσωπικήοικονομική επιβάρυνση.αυτόθαεπιτυγχάνεταιμεκάλυψητωνεξόδωνπαραμονήςτου,απόέναμέροςτων

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 21 εσόδωνπουθαέχειοίδιοςαπότοδιαμέρισμάτου,μέσωτηςδιεύθυνσηςτουσυγκροτήματος υγείας,όπουανήκειτοδιαμέρισμάτου. 5.ΟικάτοικοιτηςπεριοχήςτουσυγκροτήματοςΤουρισμούΥγείαςθαέχουντηδυνατότητανα επωφεληθούναπότηνυποδομήκαιτοπροσωπικότουενλόγωσυγκροτήματος. 6. ΕπειδήηζήτησητουειδικούπροϊόντοςτουΤουρισμούΥγείαςθαείναιμεγάλη,λόγωτηςυψηλής καιαποτελεσματικήςπρωτοτυπίαςτουμεελάχιστοκόστος,τότεοιπεριοχέςεδεσσας,σκύδραςκαι Αριδαίας,όπωςκαιταγύρωχωριά,θαέχουνπολλούςεπισκέπτες,πουθαεπιθυμούννα βελτιώσουντηνυγείατουςχρησιμοποιώνταςτοσυγκρότηματουρισμούυγείας.κατάαυτόντον τρόποθαυπάρχειδιαρκήςτουριστικήκίνησηστιςπεριοχέςαυτές. 7. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςτηςπεριοχής,πουαναφέρωστοκεφάλαιοένα,θαέχουν υποστήριξηπροσφέρονταςβιολογικάκαιάλλαπροϊόνταστοσυγκρότημακαιθατονώσουν δυναμικάτουςπαραγωγούςτωνπεριοχώνεδέσσης,σκύδραςκαιαριδαίας. OποιοςΕλληναςήφιλέλληναςέχειενδιαφέρον,ναεμβαθύνεικαιναβοηθήσειστηνυλοποίησητων προγραμμάτωνπουαναφέρουμε,ήνασυμπληρώσειμεδικέςτουιδέεςτοπρόγραμμάμας,ας ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΕΚΤΟ& OμεγάλοςΒίκτωρΟυγκώ,διατύπωσε: TίποτεδενείναιδυνατότεροναπόμιαΙΔΕΑστονκατάλληλο χρόνο. OδεΠυθαγόραςείπε: Ογραμμάτωνάπειροςουβλέπει,βλέπων. Στοκεφάλαιο6αναφέρεταιοτρόποςκαιηδιαδικασίαπαραγωγήςμεγάλωνποσοτήτωνυδρογόνουήδησε Ασία,ΑμερικήκαιΕυρώπηδημιουργούνταιπρατήριαυδρογόνουωςεναλλακτικόκαύσιμο,βλ.συνημμένα) στιςμηκατοικήσιμεςβραχονησίδες,ωςκαιημεταβολήαυτώνσεκατοικημένεςπεριοχές.αυτόθαεπιτευχθεί μετηνδημιουργίαμιαςνέαςβιομηχανίαςκατασκευήςνέουτύπουανεμογεννητριών.γιατηδημιουργίατης βιομηχανίαςαυτήςκαιτηνεισαγωγήτουknowhowεπενδυτέςθαείναιοιελληνεςτουεξωτερικού.βλέπετην παρακάτωεικόνα). Πρέπειλοιπόννααρχίσουναμέσωςεκπαραλλήλουσοβαρές«ΟικονομικοiΕθνικές»μελέτεςγιαόλεςαυτές τιςεπιχειρησεισ,πουσκοπόέχουντηνπολιτιστική,οικονομικήκαικοινωνικήανάπτυξητηςελλάδοςκαιτου ΑποδήμουΕλληνισμού. Θερμήπαράκληση,εάνκαιεφόσονσυμφωνείτεμετοπεριεχόμενοτωνκεφαλαίωναυτών,μεταβιβάστετοσε φίλουςκαιγνωστούςσας,έτσιώστετέτοιουείδουςιδέεςiσκέψειςγιαταωςάνωαναφερόμενανα αναπτυχθούνκαιστηδικήσαςπεριοχή. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας THEOFILOSKALABAKAS TRAUNSALLEE HAMBURG ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΛ./FAX:0049i40i E

22

Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager

Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager 1 Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager Trauns Allee 15 22043 Hamburg Γερμανία Τηλ./Fax: 0049-40-68283790 E -Mail: Th.Kalabakas@gmx.de ---------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αντίθετα, διατυπανίζονταν ότι η Νέα Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα κάνει ότι μπορεί για να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά.

Αντίθετα, διατυπανίζονταν ότι η Νέα Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα κάνει ότι μπορεί για να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ... Προς: Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κυρ. Κ. Αρβανιτόπουλο Κοιν: Φορείς του Ελληνισμού. Θέμα: Κενά Εκπαιδευτικών στα Ελληνικά Σχολεία στη Γερμανία. Aξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία. Αγοραστός Δημήτρης

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία. Αγοραστός Δημήτρης Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία Αγοραστός Δημήτρης Πληροφορίες Γερμανική Πρεσβεία Σύνδεσμος Ψυχολόγων Γερμανίας ( www.dgps.de) German Academic Exchange Service ( www.daad.com) http://www.graduateshotline.com/europe/de.html

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 12 Ιανουαρίου 2010 Α.Π.: 2100/20

Σόφια, 12 Ιανουαρίου 2010 Α.Π.: 2100/20 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. της παλέτας Ήχος. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο;

1ο Φύλλο Εργασίας. της παλέτας Ήχος. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο; 1ο Φύλλο Εργασίας της παλέτας Ήχος Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο; Για να εισάγουμε ένα ή περισσότερα μουσικά κλιπ σε ένα αντικείμενο, επιλέγουμε από το μεσαίο παράθυρο του Scratch

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3 7-213 νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 213 Ιούνιο 212 Η εικόνα βελτίωσης, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 0 10.15-10.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 18.00-18.30

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες Υλοποίηση του Κανονισμού CLP στην ΕΕ Ο κανονισμός CLP της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (Classification, Labeling and Packaging) χημικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012

Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 213 Ιούνιο 212 Ανά Τμήμα Συγκεκριμένα, στο Εμπορικό Τμήμα ιδρύθηκαν κατά τον περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μακροοικονοµική Η µελέτη της οικονοµίαςωςσυνόλου. Ασχολείται µε συνολικά µεγέθη της οικονοµίας. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ρυθµός µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών. ΑΝΕΡΓΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός Αύξηση της ποσότητας του και πληθωρισμός 9 η Αρχή των Οικονομικών: Οι τιμές ανέρχονται, όταν το κράτος τυπώνει πολύ χρήμα Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος (κλασσική θεωρία) David Hume (18 ος αιώνας) Milton

Διαβάστε περισσότερα

Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης

Ενα ταξίδι στους Παξούς Πάβλος Χαμπίδης ΕναταξίδιστουςΠαξούς ΠάβλοςΧαμπίδης «ΕναταξίδιστουςΠαξούς»είναιτοβιβλίοτουΑθηναίουκαλλιτέχνηΠάβλου Χαμπίδη,με83υδατογραφίεςτωνΠαξών.ΚυκλοφόρησετονΙούλιοτου2014σε έκδοσητηςchrisboïcosfinearts. ΤοβιβλίοπρολογίζειοδήμαρχοςΠαξών(2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1996 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή I Έκθεση αυτοαξιολόγησης Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Βλάχος Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιατί τώρα; (1) Γεωργία: Το διεθνές τοπίο Συμπίεση των τιμών Κρίσεις Αλλαγές στη ζήτηση Σταδιακή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. Απάντηση : Η μέση θερμοκρασία της εβδομάδας στην Αλεξάνδρεια είναι 18,3 ο C.

Ασκήσεις. Απάντηση : Η μέση θερμοκρασία της εβδομάδας στην Αλεξάνδρεια είναι 18,3 ο C. Ασκήσεις Μάθημα 25 ο 1. Ένα προϊόν πωλείται σε 3 διαφορετικά καταστήματα στις παρακάτω τιμές : 18, 20 και 22. Ποια είναι η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος ; Κατάστημα Α Β Γ Τιμές 18 20 22 Μ.Ο. 18 20 22

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι όμορφη και έξυπνη. Το αγαπημένο της φαγητό είναι το παστίτσιο. Το αγαπημένο της χρώμα είναι κόκκινο. Το αγαπημένο της λουλούδι είναι

Η μαμά μου είναι όμορφη και έξυπνη. Το αγαπημένο της φαγητό είναι το παστίτσιο. Το αγαπημένο της χρώμα είναι κόκκινο. Το αγαπημένο της λουλούδι είναι Η μαμά μου είναι όμορφη και έξυπνη. Το αγαπημένο της φαγητό είναι το παστίτσιο. Το αγαπημένο της χρώμα είναι κόκκινο. Το αγαπημένο της λουλούδι είναι το τριαντάφυλλο. Είναι φυσικός, στο ύψος κανονική και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγών για τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Κυρία/ε,

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Μικρή τριμηνιαία αύξηση στις τιμές κατοικιών Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε μικρή τριμηνιαία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Young Business Talents Report

Young Business Talents Report Οι Έλληνες έφηβοι, πρώτοι σε επιχειρηματικότητα, ανάμεσα στους συνομηλίκους τους της Νότιας Ευρώπης, σύμφωνα με την Έρευνα Young Business Talents Report 2016-17. Οι μισοί νέοι στην Ελλάδα (48,1%), επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center ------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center Πρόγραμμα A Εξαμήνου Πάφο Ιανουάριος 1 2 3 8 9 10 1 1 1 1 18 2 2 2

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων»

«Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων) Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 «Έρευνα Πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας DLS PORTAL

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας DLS PORTAL Επισκόπηση των Λεπτομερειών της αίτησης από τον αιτητή Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον αιτητή να κάνει επισκόπηση των λεπτομερειών όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει στο Τμήμα μέσω των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Βαρβιτσιώτης Ιωάννης ΠΕ04 Φυσικός Τσάγκαρη Παναγιώτα ΠΕ04 Φυσικός ΣΥΓΧΡΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την. αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της

Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την. αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ Συζητάμε σήμερα τη σύσταση μίας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, με κάποιο τρόπο συζητάμε το ζήτημα της αξιολόγησης. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα και νομίζω

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Κ.Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. : 22100 ΤΗΛ: 2710 232524 e-mail: kee ark@sch.gr ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΘΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Ειδικό διετές Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2008. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα

Ιούλιος 2008. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα ΙΙΝΣΤΙΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΙ ΒΙΙΩΣΙΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΝΙΙΑΙΙΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ιούλιος 2008 Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα Ο Ιούλιος του 2008 ήταν ένας μήνας με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010 Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών αϊ Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) Ε Α Β υπηρετεί, εί μέχρι σήμερα, 4 βασικούς στόχους: τη χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό, με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ. Ντομάτες, καρότα, γλυκοπιπεριές, αγγού ρια και αγγου ράκια. Βουλγαρία Γερμανία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ. Ντομάτες, καρότα, γλυκοπιπεριές, αγγού ρια και αγγου ράκια. Βουλγαρία Γερμανία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ Μέγιστες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και αχλάδια, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια, καρότα, γλυκοπιπεριές,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Μέγιστες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέγιστες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 (σε τόνους) και αχλάδια, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια, καρότα, γλυκοπιπεριές, αγγούρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: Α.Π.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ημερ.. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ιανουάριος 2013 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center ------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2013 1 2 3 5 7 (Χριστοφή

Διαβάστε περισσότερα

- Προτείναμε να ενταχθούν βιολογικά προϊόντα όπως: ριζογκοφρέτες, σοκολατούχο γάλα

- Προτείναμε να ενταχθούν βιολογικά προϊόντα όπως: ριζογκοφρέτες, σοκολατούχο γάλα Κάντζα, 9 Νοεμβρίου 2015 Αγαπητοί γονείς, Την προηγούμενη σχολική χρονιά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού ΚΑ ξεκίνησε την προσπάθεια αναμόρφωσης των προϊόντων που πωλούνται στις καντίνες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2)

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) Επιχειρήσεων» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Νο 4 Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 240 τελικό 2010/0136 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Ιατρική Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών Καρκίνου ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κοινωνική Ιατρική Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών Καρκίνου ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κοινωνική Ιατρική Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών Καρκίνου ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ενημέρωση Πρόληψη Υποστήριξη Ενδυνάμωση Φροντίδα Βελτίωση της ποιότητας ζωής «Όπου υπάρχει η θέληση, υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε Ανακύκλωση συσκευασιών στη Γερμανία Με βάση νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 1991: Οι συσκευασίες των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης. ΤσαφάρηΠαρασκευή, ΛογοθεραπεύτριαΤ.Ε. Ιατρική Εταιρία Ελλογον Τι είναι το πραγματολογικό προφίλ; οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου Μαριάννα Φωκαΐδου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΕΡΓΑΣΙΩΝ!ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!! ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ!ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ!

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΕΡΓΑΣΙΩΝ!ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!! ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ!ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ! 2oΕπιστημονικόΣυνέδριο ΠανελλήνιαςΈνωσηςΣχολικώνΣυμβούλων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΡΓΑΣΙΩΝΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΡΓΑΣΙΩΝΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παρασκευή27/3/2015 ΤΕΛΕΤΗΕΝΑΡΞΗΣΣΥΝΕΔΡΙΟΥ(18.00K20.30)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης. Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17

Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης. Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17 Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17 Όμιλος Πάνου Γερμανού 1 Όμιλος 7 Εταιρείες 6 Χώρες 5800 Εργαζόμενοι Systems Sunlight Αποτελέσματα 2016 2 Pb Pb Η SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων

Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων «HEPOS καισύγχροναγεωδαιτικάσυστήματααναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές» Επιστημονικό διήμερο εργασίας Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 008 Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων Κ. Κατσάμπαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα ανάπτυξης της πιλοτικής εφαρμογής

Βήματα ανάπτυξης της πιλοτικής εφαρμογής «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Βήματα ανάπτυξης της πιλοτικής εφαρμογής Μαρία Μπαμπά, υπεύθυνη Γραφείου Σχεδίασης Έργων ΕΣΠΑ του

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου

Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ίλιον, 07.11.2016 Δελτίο Τύπου Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου, ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Βεργίνας (πιλοτική εφαρμογή) Διδάσκουσα: Σκεύη Βενιζέλου Υπεύθ. λειτουργός Π.Ι.: Μ. Παπαλεοντίου 15 Φεβρουαρίου 2013

Λύκειο Βεργίνας (πιλοτική εφαρμογή) Διδάσκουσα: Σκεύη Βενιζέλου Υπεύθ. λειτουργός Π.Ι.: Μ. Παπαλεοντίου 15 Φεβρουαρίου 2013 Λύκειο Βεργίνας (πιλοτική εφαρμογή) Διδάσκουσα: Σκεύη Βενιζέλου Υπεύθ. λειτουργός Π.Ι.: Μ. Παπαλεοντίου 15 Φεβρουαρίου 2013 Προφίλ μαθητών: αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών, κυρίως από Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 7 Ιούνιος 2007 Το πιλοτικό πρόγραµµα Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Ac#on Finance Ini#a#ve

Ac#on Finance Ini#a#ve Ac#on Finance Ini#a#ve _οι μικροπιστώσεις στη χώρα μας_ Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 20 Νοεμβρίου 2014 1 Ac(on Finance Ini(a(ve - AFI Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, τηλ./fax: 210 8228795 www.medsos.gr, e-mail:medsos@medsos.gr ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26 Μαΐου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της ετήσιας συνάντησης ECVET forum Πράγα 13 & 14 Ιουνίου Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμώνων ECVET

Αποτελέσματα της ετήσιας συνάντησης ECVET forum Πράγα 13 & 14 Ιουνίου Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμώνων ECVET Αποτελέσματα της ετήσιας συνάντησης ECVET forum Πράγα 13 & 14 Ιουνίου 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αφορούν στην εφαρμογή του ECVET στην Ευρώπη; 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Θέμα :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Θέμα : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2008 (27.05) (OR. en) 9460/08 ADD 1 ASIM 39 COAFR 150 COEST 101 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Μ-ΥΗΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γιούλα Τσικνάκου ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Μ-ΥΗΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γιούλα Τσικνάκου ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Μ-ΥΗΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Γιούλα Τσικνάκου ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π TA M-YHE ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Λειτουργούν 17.400 Μ-ΥΗΕ Εγκατεστημένη ισχύς 12.500 MW Παραγόμενη ενέργεια 50.100 GWh

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7. Εξίσωση Slutsky. Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της

Διάλεξη 7. Εξίσωση Slutsky. Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της Οι επιδράσεις µιας µεταβολής της τιµής Διάλεξη 7 Εξίσωση Slutsk Τι θα συµβεί όταν µειωθεί η τιµή ενός αγαθού; Αποτέλεσµα υποκατάστασης : το αγαθό γίνεται σχετικά πιο φτηνό και γι αυτό ο καταναλωτής υποκαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ημερίδα 7-8/07/2005 Αθήνα.. Α Νούλης Δρ Χημικός Επικεφαλής Επιθεωρητής LRQA Slide 1 BRC Global Standard Food BRITISH

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη πυρήνα των Αντιβενιζελικών.», σελ. 92-93 β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905)

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD «Μισθοί και παραγωγικότητα της εργασίας: ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας» Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD Διευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων, ΕΙΕΑΔ Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της οδηγίας πλαίσιο (ΕΕ) 2015/720 στο εθνικό δίκαιο. Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Ενσωμάτωση της οδηγίας πλαίσιο (ΕΕ) 2015/720 στο εθνικό δίκαιο. Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ενσωμάτωση της οδηγίας πλαίσιο (ΕΕ) 2015/720 στο εθνικό δίκαιο Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/720 στοχεύει στον περιορισμό μέχρι το 2019 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1900

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1900 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2012 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1910 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000

Διαβάστε περισσότερα

Κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και μόνο σκοπό να είναι «ειδικού σκοπού»

Κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και μόνο σκοπό να είναι «ειδικού σκοπού» Κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και μόνο σκοπό να είναι «ειδικού σκοπού» Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτε το διαφορετικό από τους προηγούμενους για να γίνει κυβέρνηση, αλλά ούτε και τους μήνες που ακολούθησαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3223 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των ΤΕΙ, με βάση τις

Διαβάστε περισσότερα

«Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου

«Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου Αιολική Ενέργεια: Εφαρμογές & Προβλήματα της Διείσδυσης Μεγάλης Κλίμακας Χαλκίδα, 11/4/2009 fecha Lugar Madrid, y lugar 00 / 17 00 de / 2007 enero «Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Ερευνητική εργασία Ά Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υπο-ομάδα 2 (Tα σφηνάκια) με θέμα τη «σύνταξη και την επεξεργασία ερωτηματολογίου για τις πινακίδες σήμανσης». Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβάσεις μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης: Γερμανία και Ελλάδα σε Σύγκριση και σε Διάλογο

Μεταβάσεις μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης: Γερμανία και Ελλάδα σε Σύγκριση και σε Διάλογο Μεταβάσεις μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης: Γερμανία και Ελλάδα σε Σύγκριση και σε Διάλογο Συνέδριο στο πλαίσιο του Προγράμματος του Γερμανικού Ιδρύματος Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων. Η συμβολή των Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus στην ποιότητα των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Η περίπτωση του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων. Η συμβολή των Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus στην ποιότητα των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Η συμβολή των Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus στην ποιότητα των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Η περίπτωση του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων Θεόδωρος Κοσμάνης Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες αλλαγές. http://didefth.gr

Προτεινόμενες αλλαγές. http://didefth.gr Προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο 1 1. Αυτονόμηση του Λυκείου: o Επικέντρωση στο μορφωτικό του πρόγραμμα και τους στόχους του. o Αποδέσμευση από την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. -από πού είσαι; Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα...

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. -από πού είσαι; Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα... ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Από πού είσαι; A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Αλέξανδρος: Από πού είσαι; Πηνελόπη: Είμαι από την Ελλάδα. Από πού είσαι; Σοφία: Πολ: Εσείς από πού είστε; Είμαι από το Βέλγιο.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αθήνα, 11 Μαΐου 2016 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Περιεχόμενα 1. Ελεγκτικό - λογιστικό πλαίσιο Φορέων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ 2013-2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα