!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!! ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ&"

Transcript

1 ΣΚΕΨΕΙΣ&ΚΑΙ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ&& ΓΙΑ&ΤΗΝ&ΕΞΟΔΟ&ΤΗΣ&ΕΛΛΑΔΑΣ&& ΑΠΟ&ΤΗΝ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΚΡΙΣΗ& ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΜΒΟΥΡΓΟ,20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2014

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Προς 1. τονπρόεδροτηςελληνικήςδημοκρατίαςκύριοκάρολοπαπούλια, 2. τονπρωθυπουργότηςελλάδαςκύριοαντώνιοσαμαρά, 3. τονπρόεδροτουσυμμετάσχοντοςστηνκυβέρνησηκόμματοςτουπα.σο.κ.κοευάγγελο Βενιζέλο, 4. τονπρόεδροτουσυμμετάσχοντοςστηνκυβέρνησηκόμματοςτηςδημ.αρ.κοφώτιοκουβέλη, 5. τουςκ.κ.υπουργούςτηςκυβέρνησης, 6. τονκοπρόεδροτουελληνικούκοινοβουλίουκαιτουςκ.κ.βουλευτές, 7. ταμ.μ.ε., 8. ταπολιτικάκόμματα, 9. τονπαναγιότατοοικουμενικόπατριάρχηκωνσταντινουπόλεωςκ.βαρθολομαίο, 10. τηνελληνικήορθόδοξηεκκλησίακαιτιςορθόδοξεςελληνικέςεκκλησίεςτουεξωτερικού, 11. τηντοπικήαυτοδιοίκηση,περιφερειάρχες,νομάρχεςκαιδημάρχους, 12. τουςελληνεςτηςελλάδαςκαιτουεξωτερικού Αμβούργο,Ιανουάριος2012ΠρώτηΕκδοση) Αμβούργο,Οκτώβριος2012ΔεύτερηΕκδοση) 2

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE ΑξιότιμοιΚύριοι Ηπαρούσαεργασίαμουγιαπαραγωγήπροϊόντωνπρώτηςανάγκης,απασχόλησης,διακίνησης, εμπορίαςκαιπροσφοράςαυτώνστηνεσωτερικήκαιεξωτερικήαγοράμεανταγωνιστικήδυναμική μεοδήγησαν,μεταξύάλλων,στιςαναφερόμενεςιδέες,συμπεράσματακαιπροτάσεις,πουσας παρουσιάζω. Αυτέςοιιδέεςγεννήθηκανμέσααπότηνπολύχρονηεμπειρίαμουωςμεγαλέμπορουκαι παραγωγούκρεάτων,σεχώρεςτωνβαλκανίων,σεγερμανίακαιελλάδα,στηνπροσπάθειάμουνα δημιουργήσωκάθετηβιομηχανίακρέατοςστηνελλάδα. Ηπροσπάθειααυτήδενευδοκίμησε,διότιχτυπήθηκεστοστάδιοτηςδημιουργίαςτηςαπό απρόβλεπτουςεσωτερικούςκαιεξωτερικούςαντιπάλους,οιοποίοι,όπωςαποδείχθηκε,είχαν συμφέρονταναμηνυλοποιηθείηπροσπάθειααυτή. Επίσηςαναφέρομαιστηνπροσπάθειατωνσυνεργατώνμουκαιεμού,ναοργανώσουμεστηνΕλλάδα κατάταέτη1975i80μικρέςκαιμεσαίεςπαραγωγικέςεπιχειρήσειςμεσυμμετοχήκεφαλαίων ΕλλήνωντηςΓερμανίαςκαιενμέρειΕλλήνωνπαλιννοστούντωντηςΓερμανίας,σεσυνεργασίαμετο τότευπουργείοσυντονισμούκαιτογερμανικόυπουργείοοικονομικήςσυνεργασίαςκαιανάπτυξης. ΗπροσπάθειααυτήεπίσηςδενευδοκίμησελόγωμησυνεργασίαςτωντότεΥπουργείωνΕργασίας καιεξωτερικώνμετουπουργείοσυντονισμού. ΗπολυδιάστατηαπασχόλησήμουστοντομέατηςΕνέργειαςκαιτηςΥγείας,τατελευταίαδεκαπέντε χρόνιαστηνπόλητουαμβούργου,όπουζωσήμερα,μεοδήγησανσεσκέψειςκαισυμπεράσματα,τα οποίασαςπαραθέτωπεριληπτικά. Ταπρώτατρίακεφάλαιατηςεργασίαςμου,πουΣαςεπισυνάπτω,καταλήγουνσταεξής συμπεράσματα: Α 1. Μείωσησεμεγάληκλίμακατουκόστουςπαραγωγής,διακίνησης,εμπορίας,προσφοράς προϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδωνστιςκαταναλωτικέςαγορές,τόσοστοεσωτερικό, όσοκαιστοεξωτερικόεξαγωγές)μεανταγωνιστικήανθεκτικότητα. 2. Δημιουργίανέωνθέσεωνεργασίαςσεμεγάληκλίμακα. 3. Δημιουργίαευκαιριώνγιατηνανάπτυξηνέωνιδεώνκαιμεθόδωνγιατηνπαραγωγή προϊόντων. 4. Παρουσίανέωνπροϊόντωνστιςκαταναλωτικέςαγορές. 5. Ανάπτυξηνέωνπαραγωγικώνμονάδωνκαικαινοτομιών,χωρίςτονκίνδυνοεξαφάνισήςτους απότα μεγαθήρια. 6. Σταδιακήέξοδοςαπότις λίστεςαναμονής επωνύμωνελληνικώνπροϊόντων,γιατην προώθησήτουςστιςδιεθνήςαγορές. Β ΑνάπτυξητουτουρισμούυγείαςστηνΕλλάδασεδωδεκάμηνηβάση,μενέεςκαιαποτελεσματικές μεθόδους,καθώςκαιδημιουργίασυγκροτημάτωνπέντεαστέρων,πουθαπροσφέρουντουρισμό ΥγείαςμεεπενδυτέςαπόδημουςΕλληνες,φιλέλληνεςκαιφυσικάεντόπιους.Τασυγκροτήματα αυτάθαπροσφέρουντουρισμόυγείαςμεδύοοργανωμένακαιανεξάρτητατμήματα: α)tμήμαπροσφοράςπροληπτικήςομοιοπαθητικήςυπότηνδιεύθυνσητηςδιεθνούςακαδημίας ομοιοπαθητικής,υπότοννομπελίστακαθηγητήκογεώργιοβυθούλκα. β)φυσιοθεραπευτικήπροσφοράμεβάσητηνθεραπευτική,βιολογική,ανανεωτική,πολυδιάστατη παρουσίατωνnanopulse,όπουτατελευταίαδεκαπέντεχρόνιαπρωτοστατούνστιςθεραπευτικές 3

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 4 αγωγέςτωναναβαθμισμένωνιατρείωνκαιθεραπευτηρίωνπαγκοσμίως,κυρίωςστηνκεντρική Ευρώπη,Αμερική,ΑυστραλίακαιΚαναδά,μετοNANOPULSΕPAPIMIθεραπευτικόσύστημα.Βλ. γ)ανάπτυξητουτουρισμούυγείαςσεπεριοχέςτηςελλάδας,όπουυπάρχουνιαματικέςπηγέςκαι ξενοδοχεία,όπωςεπίσηςσεπεριοχέςπουενοικιάζονταιδιαμερίσματασεπαραλιακέςσυνοικίες,σε δωδεκάμηνηπερίοδο,μεβάσητιςθεραπευτικέςκαιανανεωτικέςιδιότητεςτωνnanopulse. Γ ΣυμπλήρωσητουθεραπευτικούμαςσυστήματοςεισαγάγονταςτοAllZweckiTherapieiWaffe)των NANOPULSEΒλ.www.papimi.com).Βάσητωνδιεθνώςεπιστημονικώνιατρικώνμελετών,όσον αφοράστηνεπίδρασηκαιστιςθεραπευτικές,ανανεωτικέςιδιότητεςτωνnanopulsε. ΟιπρακτικέςεφαρμογέςσταΙατρείαανάτονκόσμοκαιιδιαίτερασεΕυρώπηκαιΑμερική απέδειξαν: α)καλύτεραθεραπευτικάαποτελέσματασεσχέσημετιςωςτώραγνωστέςμεθόδους:οιιατροίπου ασχολούνταιμετοnanopulsepapimi,θεραπευτικόσύστημαγιατηνθεραπείατωνασθενώντους, βεβαιώνουν,ότιπερίπουτο80%τωνθεραπειώνέχουνθετικάαποτελέσματα.αυτόμπορείνα επαληθευτείσεσύντομοχρονικόδιάστημασεγερμανόφωνακράτητηςευρώπης,ξεκινώνταςαπό τοαμβούργο,αφούχρησιμοποιείταιήδηαπόιατρούςελληνικήςκαταγωγής. β)εξοικονόμησηχρημάτων:ηεμπειρίασταιατρείαπουχρησιμοποιούνθεραπείεςμετοσύστημα NANOPULSEiPAPIMIέχειαποδείξει: 1.Δυνατήθεραπευτικήαποτελεσματικότητα 2.Εξοικονόμησηχρημάτωνγιατουςασθενείς 3.ΟικονομικάοφέληγιατουςΑσφαλιστικούςΟργανισμούς 4.ΙκανοποιητικέςαμοιβέςγιατουςθεράποντεςΙατρούς γ)ηεφαρμογήτωνnanopulseκαταπραΰνουν,ήεξαφανίζουνσχεδόνόλουςτουςπόνους,με χαμηλόοικονομικόκόστος.στηνδεθεραπείατουκαρκίνουσύστημαθεοφιλοσ)έχειδώσει θαρραλέααποτελέσματαστονκύκλοτηςθεραπευτικήςιατρικήςστηνπόλητουαμβούργουβλ. δύσκολαθεραπεύονταν.τοδεκόστοςγιαφάρμακα,θεραπείες,νοσοκομεία,χειρουργείακαι πιθανόν φακελάκια,είναικατάτουςυπολογισμούςμαςπερίπουτοδιπλάσιοσεσχέσημετο κόστος,πουθαπροκύψειαπότηνεισαγωγήτηςθεραπείαςμεταnanopulseστοσύστημαυγείας. Ηεπαληθευτικήδιαδικασίαπροςαπόδειξητωνανωτέρω,μπορείναγίνεισεσύντομοχρονικό διάστημαστιςγερμανόφωνεςχώρεςτηςευρώπης,σταιατρείαπουήδηλειτουργείτοnanopulsε PAPIMIiθεραπευτικόσύστημα. Δ ΗΑθήνακαιηΘεσσαλονίκη,καθώςκαιάλλεςπόλειςτηςΕλλάδαςείναιδυνατόναγίνουνσεμικρό χρονικόδιάστημαπαγκόσμιακέντραεπισκεπτώντουρισμούυγείαςκαιπολιτισμού,εφαρμόζοντας τονπροαναφερόμενοσυνδυασμόστοκεφάλαιοτέσσερα4),στηπρομελέτηπουσαςεπισυνάπτω. Ε ΔημιουργίαβιομηχανίαςκατασκευήςΑνεμογεννητριώννέαςτεχνολογίας,μεεπενδύσειςτων Ελλήνωντουεξωτερικού.Βλ.συνημμένο1,κεφάλαιο4). Ζ ΑξιοποίησητωνβραχονησίδωνμετηνοργάνωσησεαυτέςΑιολικώνΠάρκωννέαςτεχνολογίας.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE α)θαπαράγεταιυδρογόνοσεμεγάληκλίμακααπότορεύματωνανεμογεννητριώνστις βραχονησίδες. β)θααξιοποιούνταιοιβραχονησίδες,καιπολλέςαπόαυτέςθαείναικατοικήσιμες,άραθα μπορούνναενοικιαστούνσε«μεγιστάνες»τηςοικονομίας,μεσημαντικάέσοδα. ΟιαπόδημοιΕλληνεςκαιφιλέλληνεςτουεξωτερικούμπορούντώραναεπενδύσουνσεαρκετά Projektτωνπροαναφερομένωνκλάδων.Οπαρώνφάκελοςπεριέχειιδέες,εμπειρίεςαλλάκαι προτάσεις,ούτωςώστεόλεςοιπροαναφερόμενεςιδέεςκαισκέψειςναπάρουντονδρόμοτης υλοποίησηςτους.προϋπόθεσηγιατηνυλοποίησηαυτή,είναιησυμπαράστασηκαιυποστήριξη τωνπροσπαθειώντούτωνεκμέρουςτουελληνικούκράτους,τηςτοπικήςαυτοδιοίκησηςκαι εκπροσώπωντηςορθόδοξηςεκκλησίαςελλάδαςκαιεξωτερικού. Οισυνεργάτεςμουκαιεγώπροσωπικάξεκινήσαμεπροςτηνκατεύθυνσηαυτή,ανταποκρινόμενοι στοκάλεσματηςελλάδας. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας Ιανουάριος2012 & & 5

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΠΡΩΤΟ& ΣυμπατριώτεςκαισυμπατριώτισσεςτηςΕλλάδαςκαιτουεξωτερικού ΠΡΟΣΟΧΗ Πριναυτότοκείμενο έρευνα,πουέφθασεσταχέριασας,πάρειτοδρόμογιατοαρχειοήτο ΚΑΛΑΘΙ,ρίξτετουμιαματιά.Αμέσωςθακαταλάβετε,ότιτοκοινωνικόπρόβλημα,στοοποίο αναφέρομαι,αγγίζειόλουςεμάς. Σίγουρακάτικαλόέχουμεόλοιναπληροφορηθούμε,εμπλουτίζονταςτιςγνώσειςμαςκαι ενισχύονταςτονπροβληματισμόμας. Υπάρχειέναςσυμπληρωματικόςτρόποςανάμεσαστιςδομέςτουοικονομικούσυστήματος,που ζούμεσήμερα,έτσιώστεναείναιδυνατήημείωσητηςανεργίαςκαινααναπτυχθείδυναμικάη απασχόλησησεόλεςτιςπεριφέρειεςτιςελλάδος,κατάσυνέπειαναυπάρξειοικονομικήανάπτυξη καικαταπολέμησητηςφτώχειας. Οκάθεέναςαπόεμάς,είτεδιάσημοςεπώνυμος,είτεανώνυμος,είτεμεδημόσιοαξίωμα,είτεαπλός πολίτης,είναιικανόςστομέτροτωνδυνατοτήτωντουκαιεφόσονπεισθείγι αυτό,νασυνδράμει στηνκίνησημιαςδιαδικασίαςγιατηνπροώθησηκαιεφαρμογήενόςμοντέλουαπασχόλησης,μετην δραστηριοποίησηοικογενειακώνήμικρώνκαιμεσαίωνομάδων,επιχειρήσεων,αλλάκαιτης αυτοαπασχόλησης. Μετηνδραστηριοποίησητωναυτοαπασχολούμενων,αλλάκαιτωνάλλωνπαραγωγικώνμονάδων, ταπαραγόμενακαταναλωτικάπροϊόνταθαμπορούν,μετηνεφαρμογήενόςσυστήματος,να προωθούνταικαιναπροσφέρονταιστιςκαταναλωτικέςαγορέςλαϊκέςαγορές,σούπερiμάρκετ, ημιχονδρικέςκαιχονδρικέςαγορές),προπαντόςδεμετηνσύμπραξητωνιδιοκτητώντωνμη μισθωμένωνκαταστημάτωνσεόλητηνελληνικήεπικράτεια,μετιςεκπαιδευτικοiπροωθητικές εταιρίεςπουθααναφέρωπαρακάτω.μετομοντέλοαυτόθαυπάρχειδιαρκήςπροσφοράστην πόρτατωνκαταναλωτών),μεπροϊόνταπρώτηςανάγκης,ποιοτικάαναβαθμισμένα,σεπροσιτές τιμές. Οιαναφερόμενεςπαραγωγικέςμονάδεςδενθαεξαναγκάζονταισεπολυδάπανεςκαιχρονοβόρες διαδικασίες,γιατηνπροώθησηκαιδιάθεσητωνπροϊόντωντους,ούτεστηνχρησιμοποίησητων «επιταγών»καιμεσαζόντων,πουαναγκαστικώςαυξάνουντιςτιμέςτωνπροϊόντων,εξαιτίαςαυτών τωνσυνθηκών,μεσυνέπειατηνπτώσητηςανταγωνιστικότητάςτουςστιςκαταναλωτικέςαγορές. ΠαράξενοΚαιόμωςαληθινό.Παρακαλώ,μηνξαφνιάζεστε,δενεννοώΣυνεταιρισμό,ούτεκάποια μορφήκοινοπραξίας,ούτεόμωςπρόκειταιγιαόνειροθερινήςνυκτός,αυτόπουαναφέρω παρακάτω. Φανταστείτεμιαμεταφορικήταινία,πουπερνάειέξωαπότοσπίτιΣαςκαιΕσείςέχετετην δυνατότητα,νατοποθετήσετεταπροϊόνταπουπαράγετε,ώστεηταινίαναταμεταφέρεικαινατα προωθείστιςκαταναλωτικέςαγορές ΤαπροϊόνταΣαςεπάνωστην«μεταφορικήταινία»θαείναιασφαλισμένα.ΘαείναιδικήΣας ιδιοκτησίακαιθαμπορείτεκαιεσείςναταδιαθέσετε,εφόσοντοεπιθυμείτε,σεκάθεκαταναλωτική στάσηκαιπροςτουςκαταναλωτικούςαποδέκτες. Τορόλοτης«μεταφορικήςταινίας»θααναλάβουνσεόλαταδιαμερίσματατηςΕλλάδοςεταιρίες εκπαιδευτικοπροωθητικούχαρακτήρα.

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 7 Οιεταιρίεςαυτέςθαπληροφορούν,θαεκπαιδεύουν,θαδιακινούν,θαμεταφέρουνκαιθαπουλούν ταπροϊόντατωνπαραγωγικώνμονάδων,μεκόστοςπουδενθαυπερβαίνειταέξοδασυντήρησης τωνεταιριώναυτών,αρχήςγενομένηςαπόταβιολογικάπροϊόντα,τηνοικιακήχειροτεχνεία,τα τουριστικάκαιπολιτιστικάπροϊόντακαιπροπάντωνταπροϊόνταπουπαράγουνπολλέςγυναικείες οργανώσειςστιςεπαρχίες. Στοκεφάλαιο2δύο)και3τρία)τηςπαρούσηςέρευναςυπάρχειπεριληπτικήανάλυση,ηοποία καταλήγειστηναπάντηση,γιατίέχασαντιςαγορέςταελληνικάπροϊόντακαιγιαποιουςλόγουςοι εξαγωγέςελληνικώνπροϊόντωνυπέστησαντηγνωστήκαθίζησηκαιέκλεισανοιπερισσότερες βιοτεχνίες,όπωςεπίσης,πώςμπορούνταελληνικάπροϊόντανακερδίσουνξανάτοχαμένοέδαφος τωναγορώντουεξωτερικού. Κατάτηνμακροχρόνιαεμπειρίαμουστοντομέαπαραγωγήςκαιδιάθεσηςκαταναλωτικών προϊόντων,κατόπινερευνάςμου,διαπίστωσα,ότιηανταγωνιστικότητατωνπαραγόμενων Ελληνικώνπροϊόντωνστιςδιεθνείςκυρίωςαγορέςτουεξωτερικού,δενέχουνσχέσηκατάτηγνώμη μουτόσομετοεργατικόκόστος,αλλάμεποιοσύστημαiμοντέλογίνεταιημεταφορά,διακίνηση, προβολή,προσφοράκαιτέλοςδιάθεσητωνεξαγώγιμωνπροϊόντωνστιςδιεθνείςαγορές. Οανταγωνισμόςτωνελληνικώνπροϊόντωνστιςαγορέςτουεξωτερικούμπορείναείναιπάντα εφικτόςκαιχωρίςπεριπλοκές,ότανυπάρχειμιαομαδικότηταστηνδιακίνησηκαιδιάθεσητων προϊόντων,έτσιώστεναελαχιστοποιείταιτολειτουργικόκόστοςγιακάθεπροϊόν. Κάνουνμεγάλολάθοςόλοι,όσοιπιέζουντιςαμοιβέςτωνεργαζομένωνπροςόφελοςτης ανταγωνιστικότηταςτωνπροϊόντων.καιτούτοδε,διότιανοιεργαζόμενοιείναιικανοποιητικά αμειβόμενοι,θαείναικαιπαραγωγικότεροι,χωρίςνακοιτάνετορολόι,γιατοπότεθασχολάσουν, ώστεναπάνεστηνεπόμενηδουλειά,γιαναμπορέσουννααντεπεξέλθουνοικονομικά. Τοκόστοςτωνπροϊόντωναυξάνεται,ανεξάρτητααπότοπόσοφθηνάείναιστηνπαραγωγήτους, ότανπάρουνλάθοςδρόμομέσαστιςσυμπληγάδεςτωναγορώντουεξωτερικού.επ αυτού αναφέρομαιστακεφάλαια2και3. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίες,στιςοποίεςαναφέρομαι,θαείναιπολύπιο αποτελεσματικές,εάνστοπρώτοκαικρισιμότεροχρονικόδιάστηματουξεκινήματόςτους εισέλθουνσεμιαδιαδικασίαεπιδότησηςμέσωτουδ ΚοινοτικούΠλαισίουΣτήριξης,ήάλλων οικονομικώνπηγώντηςε.ε.. Βέβαιαεξυπακούεται,ότιοιεπιδοτήσειςαυτέςθαπρέπειναείναιεξαρτημένεςαπόταεπιτυχή αποτελέσματατωνδράσεωντωνεκάστοτεενεργοποιημένωνεκπαιδευτικοπροωθητικώνεταιριών, οιοποίεςθαυποβάλουνπ.χ.ανάτρίμηνοεκθέσειςτωνδραστηριοτήτωντουςσεμίααρμόδια διεύθυνση,απότιςοποίεςθαπροκύπτεικυρίωςμεταξύάλλωντούψοςτηςκατανάλωσηςκαιο αριθμόςτωνσυμβαλλομένωνπαραγωγικώνμονάδων,πουεμπιστεύονταιταπροϊόντατουςσε αυτές. Εδώπρέπεινατονίσω,ότιγιατηνχρηματοδότησητωνμηχανισμώντουενλόγωμοντέλουθα πρέπειναδανειστούμειδέεςαπότοέργοτουνομπελίσταmuhammadyunus. Θαπρέπειγιακάθενέαθέσηαπασχόλησηςναενισχύονταιοικονομικάοιεκάστοτεφορείς,πουτις δημιουργούν.σεαυτήτηνκατεύθυνσηκινούνταιανάλογεςδιαδικασίεςενίσχυσηςπαρόμοιων πρωτοβουλιώνστηνπόλητουαμβούργου,τηςγερμανίας. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςαυτέςθαέχουντηνμορφήπ.χ.Ε.Π.Ε.καιθαείναιμεταξύ άλλωνπλαισιωμένεςαπόένασυμβουλευτικόόργανοσυμβούλιο),τοοποίοθααποτελείταιαπό συμμετέχουσεςπαραγωγικέςμονάδες,καθώςκαιάλλουςτεχνογνώστεςσεπεριοδικήβάση. Βέβαιαεδώυπάρχουνπολλάερωτήματα,ταοποίαμελίγηκαλήδιάθεσηκαιεμβάθυνσητουεν λόγωμοντέλουμπορούννααπαντηθούν.

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 8 Οισυμμετέχουσεςπαραγωγικέςμονάδεςσεστενήσυνεργασίαμετιςεκπαιδευτικοπροωθητικές εταιρίες,στουςτομείςτηςπληροφόρησηςκαιτηςεκπαίδευσης,θαδημιουργήσουνμετηνπάροδο τουχρόνουτιςδικέςτουςβάσεις,μεερευνητικάπρογράμματαμεταοποίαθαθέσουνταθεμέλια γιαπολυάριθμαμικράκαιμεσαίαερευνητικάκέντρα,πουθααποτελούντηνδιαρκήεγγύησηγια τηναναγέννησηκαιτηνεμφάνισηστιςαγορέςκαινούργιωνπροϊόντων,μεποιοτικάαναβαθμισμένη παρουσίακαισεπροσιτέςγιατονκαταναλωτήτιμές. Πρινξεκινήσειηοργάνωσηενόςπιλοτικούεγχειρήματος,πρέπειταστελέχηπουθαπλαισιώσουν τιςεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςνασυμμετάσχουνσεσεμινάριανομαρχιακούχαρακτήραμε ανάλογαπρογράμματα. Βασικήπροϋπόθεσηγιαναυπαχθούνοιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςσεκάποιοπρόγραμμα τουδ ΚοινοτικούΠλαισίουΣτήριξης,ήσεάλλαΚοινοτικάΠρογράμματα,πρέπειταμελλοντικά στελέχητωνεταιριώννααναφέρουνονομαστικάστιςπρομελέτεςτουςέναελάχιστοαριθμό συμμετεχόντωνiπαραγωγώνήμελλοντικώνπαραγωγών,οιοποίοιθαενεργοποιηθούνγιατην παραγωγήκαταναλωτικώνπροϊόντωνκαιθαεμπιστευτούνταπροϊόντατουςστιςενλόγωεταιρίες. ΟιδεεταιρίεςστιςπρώτεςδυοτρίμηνεςΕκθέσειςτουςθαπρέπεινααποδεικνύουν,ότιτο50%των συμμετεχόντωνπαραγωγικώνμονάδων,πουαναφέρονταιστιςπρομελέτεςτους,συνεργάζονταιμε τιςενλόγωεταιρίες. ΚάθεδεΠεριφέρεια,ΝομαρχίαήΔήμοςπρέπειναδημιουργήσειένασύστημαποιοτικούέλεγχου καταλληλότηταςτωνπαραγόμενωνπροϊόντων,τουλάχιστονδεγιαταπροϊόνταεκείναπουχρήζουν ελέγχου,π.χ.εάντηρούνταιοιόροιδιαδικασίαςπαραγωγήςβιολογικώνπροϊόντων. Ανπαραγωγικέςμονάδεςεσκεμμένανοθεύουνταπροϊόντατους,θακαλούνταιπροςαπολογίακαι ανδενσυμμορφώνονται,δενθασυμμετάσχουνστοπροαναφερόμενομοντέλοπαραγωγήςκαι διάθεσηςκαταναλωτικώνπροϊόντων. Ηλειτουργικότητακαιηαποτελεσματικότητατωνεκπαιδευτικοπροωθητικώνεταιριώναυτών, εξαρτάταιαπότηνσυμμετοχήκαιεμπιστοσύνητωνανωτέρωπαραγωγικώνμονάδων,οιοποίεςθα προσφέρουνπροςδιάθεσηταπαραγόμεναπροϊόντατουςσεαυτές. ΟιΠεριφερειάρχες,ΝομάρχεςκαιΔήμαρχοιθαπρέπεινασυμμετάσχουνενεργά,καινα διαφωτίσουντουςπολίτεςπροςαυτήντηνκατεύθυνση. Ηελπίδακαιτοθάρροςγιατηνκαταπολέμησητηςανεργίαςκαιτηςφτώχιαςδενθαέρθειαπότο κέντρο,αλλάαπότηνπεριφέρειακαιαπότηνεπαρχείαπροςτοκέντρο. Ησυνισταμένητωνεπικρατέστερων,βάσεικατανάλωσης,προϊόντωναπόόλεςτις εκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίες,θααποτελέσειτηνβάσητωνεξαγωγών,μαζίμεάλλαεπώνυμα προϊόνταπουπαράγειηελλάδα. Οισημερινέςσυνθήκεςτηςπαγκοσμιοποίησης,οι«συμπληγάδες»τωνσημερινώνσυνθηκώντου λεγόμενουελεύθερουανταγωνισμούτωνπροϊόντων,επιβάλουνόσοποτέτηνδημιουργίααυτούή παρόμοιουμοντέλου,όσεςαδυναμίεςκαιλάθηδιαπιστώσεικανείςμεμιαπρώτηανάγνωσηαυτών τωνθέσεων. ΗχρόνιαεμπειρίαμουωςεργάτηκαταρχήνστηνΓερμανία,ωςΕμπόρουέπειτακαιΠαραγωγούσε μικράκαιμεγάλαμεγέθηστονευρωπαϊκόχώρο,αλλάκαιστηνελλάδα,καθώςκαιηδεκαετής έρευνάμουστηνκατεύθυνσηαυτή,μουεπιτρέπουν,νασαςπαρουσιάσωτοπαρόνδιαφορετικό μοντέλοπαραγωγής,απασχόλησης,διακίνησης,διάθεσηςκαιανταγωνιστικότηταςπροςτιςαγορές τωνκαταναλωτικώνπροϊόντων.

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE Συμπερασματικά,μετηνεφαρμογήτουενλόγωμοντέλουθαπροκύψουνοιεξήςωφέλειες: Μείωσησεμεγάληκλίμακατουκόστουςδιακίνησηςκαιδιάθεσηςτωνπροϊόντωντων παραγωγικώνμονάδωνστοκαταναλωτικόκοινό,τόσοστοεσωτερικόόσοκαιστοεξωτερικό Δημιουργίαευκαιριώνγιατηνανάπτυξηνέωνιδεώνκαιμεθόδωνγιατηνπαραγωγή προϊόντων Παρουσίανέωνπροϊόντων Δημιουργίανέωνθέσεωνεργασίας Ανάπτυξηνέωνπαραγωγικώνμονάδωνκαικαινοτομιώνχωρίςτονκίνδυνοεξαφάνισήςτους απότα«μεγαθήρια» ΣταδιακήέξοδοςεπώνυμωνΕλληνικώνπροϊόντωναπότη«λίστααναμονής»γιακάποια ευκαιρίαπροώθησήςτουςστιςδιεθνείςαγορές,στοκατώφλιτωνμεγάλωνδιεθνών εμπορικώναλυσίδων. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας & & 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΔΕΥΤΕΡΟ& ΕισαγωγικήσυνοπτικήπαρουσίασηενόςσυγχρόνουΜοντέλου ΕξαγωγώνΕλληνικώνΠροϊόντων,βασισμένουστηφιλοσοφία τηςσύγκλισηςτωνκοινωνικώντάξεων,πουυπόσχεταιμεταξύ άλλωνπαραγωγικήευρωστίακαιδυναμικήαπασχόληση. Ηπαγκοσμιοποίησητηςοικονομίαςσεσυνδυασμόμετηνανάπτυξητηςτεχνολογίαςκαιτωνμέσων επικοινωνίας,έχειδημιουργήσεινέαδεδομένακαιπροοπτικέςγιατοπαρόνκαιτομέλλονσεόλους τουςτομείςτηςοικονομικήςκαικοινωνικήςζωήςτωνκρατών. Υπότηνεπίδρασηαυτήτηςαλματώδουςεξέλιξηςπροέχειηπολυδιάστατηκαιπολύπλευρη ανάπτυξητωνεμπορικώνφορέων,σεσχέσημετηνδιακίνησηκαιεμπορίατωνπροϊόντωντων ΠαραγωγικώνΜονάδωνσεΠανευρωπαϊκήκαιΠαγκόσμιακλίμακα,οιοποίοιεπηρεάζουντα μέγιστατιςκαταναλωτικέςκοινωνίες. Ηεμφάνιση,ηπροβολή,ηπροσφορά,ηκερδοσκοπία,ηδυσφήμηση,ηπαρεμπόδιση,η υπονόμευσηκαιηεξαφάνισηενόςμεγάλουαριθμούπροϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδωνστις καταναλωτικέςκοινωνίες,εξαρτάταικατάέναμεγάλομέροςεκτόςτωνβασικώνκριτηρίων ποιότητας,εμφάνισης,προσαρμογήςκ.λ.π.),απότασυμφέροντατωνεμπορικώνφορέων. Μέσασεαυτήτηνπραγματικότητα,εξετάσαμετηνδιακίνησημερικώνελληνικώνπροϊόντωνστη γερμανικήαγοράκαιμάλιστααυτήτουαμβούργου,ηοποίαθεωρείταιημητρόπολη,δηλ.το ΕμπορικόΚέντροτουΒορράστοχώροτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Μετάαπόσχετικέςέρευνες,πουενήργησεουπογράφωντοπαρόν,στηνανωτέρωαγορά διαπιστώθηκε,ότισταπερισσότερακαταστήματατροφίμωνsuperήminimarket),υπάρχουν ελάχισταελληνικάπροϊόντακαιαυτάπουυπάρχουνδιατίθενταισεπολύυψηλέςτιμές. ΤοπερίφημοΕΛΛΗΝΙΚΟΛΑΔΙ,πουπαράγεταιαπόπολλέςελληνικέςεπιχειρήσειςκαιείναιυψηλής ποιότηταςμεφτηνόκοστολόγιο,τοβρίσκειςσυνήθωςσεσούπερήμίνιμάρκεττηςγερμανίας)σε ιταλικήσυσκευασίαμετηνένδειξη«λαδικαλαματασ»,ήαντοβρειςσεελληνικήσυσκευασία, είναιπανάκριβο. Οαθέμιτοςανταγωνισμόςστηναγοράοδηγείστηνεξαφάνισηπολλώνελληνικώνπροϊόντωναπό τηνγερμανικήαγορά,ταοποίαπαλαιότερατηνείχανκατακτήσει,όπωςτασταφύλια,τακεράσια,τα ροδάκινα,διάφοραείδηένδυσης,υπόδησηςκ.ά.,ταοποίαπλέονδενταβρίσκουμεστιςαγορές αυτές),ήβρίσκουμεελάχιστααπόαυτά. Λόγουχάριν,ότανεμφανίζοντανπαλαιότεραστηνγερμανικήαγοράτασταφύλιαΡΟΖΑΚΙ,ταοποία είναιάφθαστασεποιότητα,είχαντρομερήζήτησησεσημείο,ώστεναπωλούνταιελάχισταήκαι καθόλουταάλλασταφύλια.ηπώλησητωνροζακισαμποταρίστηκεμετονεξήςτρόπο:πωλούσαν ελληνικάσταφύλιαβικτωρια,β κατηγορίαςταοποίαδενθαέπρεπελόγωκακήςποιότηταςνα εξάγονται),ενώστοτιμολόγιοπωλήσεωςσεαλυσίδακαταστημάτωνανέγραφανοιυπεύθυνοι χονδρέμποροιεισαγωγείςφρούτων«ελληνικοροζακι». Όπωςήτανφυσικόοκαταναλωτήςαπογοητευόταναπόαυτότουποτιθέμενο«ΕΛΛΗΝΙΚΟΡΟΖΑΚΙ», πουδεντουθύμιζεσετίποτετοπαραδοσιακόσταφύλιροζακιμετηνπερίφημηγεύσητου. Παλαιότερα,ότανπωλούντανστηνγερμανικήαγοράταπραγματικάΡΟΖΑΚΙ,οκαταναλωτήςτα αντιμετώπιζεμεαδιαφορίακαιαγόραζεαντίαυτώνταιταλικάσταφύλιαεισαγωγήςβικτωρια,α κατηγορίας,ήτούρκικα.σήμερατοροζακισταφύλιδενυπάρχειπλέονστηναγοράτηςγερμανίας.

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 11 Τοίδιοακριβώςσυμβαίνεικαιμετοκεράσι.Εισάγεταιπ.χ.στηνγερμανικήαγοράτοελληνικό κεράσι,β ποιότηταςτουοποίουηεξαγωγήπρέπεινααπαγορεύεται)μεετικέτασυσκευασίας «ΤΡΑΓΑΝΑΕΔΕΣΣΗΣ»,ταοποίαεπίσηςαπογοητεύουντοναγοραστήκαιτονκάνουνναστραφείστα κεράσιαεισαγωγήςαπόιταλίακαιτουρκία. ΤοελληνικόΣπαράγγικατάτηνδιάρκειαεπίσημουδιαγωνισμούμαγείρωνγνωστώνστην τηλεόραση,πριναπόμερικάχρόνιαστοαμβούργο,πήρετοπρώτοβραβείο«γεύσης»καινοστιμιάς, σεσύγκρισημεσπαράγγιαάλλωνχωρών,μεταξύαυτώνκαιγερμανία..αυτότοελληνικόσπαράγγι «κατεξευτελίζεται»στηντιμήδιάθεσηςστιςχονδρικέςαγορές,π.χ.ημεγάληαλυσίδαedekaόταν σαμποτάρισετοελληνικόσπαράγγι,σεέναstandαυτήςστηνπεριοχήwandsbekτουαμβούργου έγραφε: «ΤιΕλληνικό.;ΤισπαράγγιαπότοΠερού.ΟΛΑΤΑΙΔΙΑΕΙΝΑΙ». ΤοΠερουβιανόσπαράγγιπουείναιγευστικάπολύκατώτεροτουΕλληνικού,ωςγνωστόνπουλιόταν σελιανικήπώληση1,i ή1,5 τομισόκιλό,τηνεποχήπουέκανετηνεμφάνισήτουστιςαγορέςτο Ελληνικό. ΈτσιοιτιμέςχονδρικήςπώλησηςτουΕλληνικούσπαραγγιούκαταπιέζοντανκαιέπεφτεπολύ χαμηλάστιςαγορέςτουμονάχουγερμανίας,πουείχεκαιέχειωςαποτέλεσμασήμερα,οιέλληνες παραγωγοίναμηνμπορούννακαλύψουντοκόστοςπαραγωγήςκαιδιακίνησήςτου. Τοερώτημαείναι:αυτήείναιηγεωργικήπολιτικήτηςΕ.Ε.;Στηνπροκειμένηπερίπτωσητικάνουμε εμείς; Έναμήνααργότεραμετάτηνπαράλυσητηςπροσφοράςτουελληνικούσπαραγγιού,εμφανίζεται στηναγοράτηςγερμανίας,τογερμανικόσπαράγγι,με8,iευρώέωςκαι12,iευρώτοκιλό,λιανικής πώλησης. Ητελευταίακαιηκατωτέρωπαράγραφοςπροσετέθη,μετάτηνέρευναπουέκανατο2010επί αυτών: ΤοΕλληνικόροδάκινοσχεδόνέχειεξαφανισθείαπότηναγοράτουΑμβούργουγιατουςεξής λόγους:εμφανίζονταιιταλικάκαιισπανικάροδάκινα,ταοποίαδενπροτιμούνται,διότιαπλώςείναι χωρίςγεύση,άνοστα.ηδεύπαρξηελληνικώνροδάκινωνδενξεχωρίζειστηνεμφάνισηαπότα ιταλικάκαιισπανικά,ενώηγεύσητουςείναιθαυμάσια.αποτέλεσμα;«κοντάσταξεράκαίγονται καιταχλωρά»,οπότεδενδιακρίνοντανκιάραυπάρχειδυσκολίαπώλησηςτωνελληνικών ροδάκινων.οκαταναλωτήςστράφηκεστηνκατανάλωσητουκαρπουζιούκαισταάγριαισπανικά ροδάκινα. Το2010ταάγριαροδάκινατωνΙσπανώνχαλάσανεσεποιότητα,καιέτσιοκαταναλωτήςψάχνεινα βρειποιοτικά,της«εποχής»προϊόντα.οιισπανοίτο2011διόρθωσαντηνποιότητατωναγρίων ροδακίνωνκιέτσιέχουνμεγάληζήτηση,ειςβάροςβέβαιατωνάλλωνπροσφορών.σημειώνωδε, ότιταάγριαροδάκιναπωλούνταισεδιπλασίατιμήαπόταμέχριτώραπροσφερόμεναροδάκινα. ΕάνλοιπόνταΕλληνικάπροϊόνταπαρουσιαστούνμεεμφανήτηνελληνικήταυτότητατους,στα STANDSτωνκαταναλωτικώνκέντρων,τότεταροδάκιναπ.χ.τουΝ.ΠέλλαςκαιτουΝ.Ημαθίαςπου έχουνωςγνωστόεξαιρετικήποιότητα,θακαταναλωνονταιευκολα.ηζήτησηθαείναι έντονη. Δενπρέπειλοιπόννααπορούμε,γιατοότιοιεξαγωγέςτωνελληνικώνπροϊόντωναντίνα αυξάνονται,μειώνονταισυνεχώς.καιενώοιελληνικέςεξαγωγικέςμονάδες,οιοποίεςεξήγαντα προϊόντατουςστηγερμανικήαγορά,ήλπιζαν,ότιμετηνελεύθερηδιακίνησητωνπροϊόντωνστις χώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσηςθααυξάνοντανκατάπολύοιεξαγωγέςτουςκατάργηση τελωνειακώνπεριορισμών),στηνπραγματικότητασυμβαίνειτοαντίθετο.

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 12 Γιανααντιμετωπίσουντοαδιέξοδοαυτόκαιψάχνονταςεναγωνίωςναβρουνκάποιεςλύσειςγιατις εξαγωγέςτωνπροϊόντωντους,πολλέςελληνικέςπαραγωγικέςμονάδεςεπιχειρούν,ναοργανώσουν τηνδικήτουςπαρουσίαστιςσυγκεκριμένεςαγορές,δημιουργώνταςτηνκατάλληληυποδομή. Δημιουργούναποθηκευτικούςχώρουςγιαταπροϊόντατουςκαιαντιπροσωπείες,οιοποίες επιδιώκουντηνεξεύρεσηαγορώνγιατηνδιάθεσητωνπροϊόντωντουςστηγερμανικήαγορά. Αυτέςόμωςοιπροσπάθειεςέχουνμεγάλολειτουργικόκόστοςενοίκια,αμοιβέςυπαλλήλων, διαδικασίαδιαθέσεωςκ.λ.π.)καικάνουντοπροϊόνακριβό. Τοκεφάλαιο«Πρόταση Μοντέλο»,πουαναφέρεταιπαρακάτω,είναιμιασυνοπτικήπαρουσίαση ενόςσύγχρονουμοντέλουεξαγωγώνελληνικώνπροϊόντων,μεαφετηρίαταπροαναφερόμενα,τα οποίαενισχύουντηνφιλοσοφίαγιασύγκλισητωνκοινωνικώντάξεωνκαιυπόσχεταιμεταξύάλλων παραγωγικήευρωστία,απασχόληση,οικονομικήανάπτυξηκαιδυναμικέςεξαγωγές. Κατωτέρωπαραθέτουμεορισμένεςσχετικέςαπόψεις,οιοποίεςμέχριχθεςίσωςθεωρούντο απραγματοποίητεςκαιρομαντικές,αλλάοιτρέχουσεςεξελίξειςτιςεπιβάλλουν. Α Ωςγνωστόν,γαναπαράγειμιαπαραγωγικήμονάδαέναπροϊόνυψηλήςποιότηταςμεχαμηλό σχετικάκοστολόγιο,εκτόςαπότηνύπαρξησυγχρόνουεξοπλισμού,άριστεςπρώτεςύλεςκαι τεχνογνωσία,προϋποθέτειπροπάντωντηνστενήσυνεργασίαμεταξύεργοδοτώνκαιεργαζομένων σεόλαταεπίπεδα. Β Γιαναπροωθηθείτοπροϊόναυτόστοκαταναλωτικόκοινόμεγρήγορηκαιαποτελεσματική απορροφητικότητα,πρέπειναμηνεπιβαρυνθείοικονομικάπολύκατάτηνδιαδικασίαπροώθησης απότηνπαραγωγήστηνκατανάλωση. ΠρέπειδηλαδήοισχέσειςμεταξύτηςπαραγωγικήςμονάδαςκαιτουεμπορικούΦορέαΠροώθησης τουπροϊόντοςστηνκατανάλωση,ναείναισυγκλίνουσεςκαισυνεργάσιμεςμεβασικούςκανόνες κοινήςαποδοχής. Γ Τοκράτοςγιαναεξασφαλίσεικατάέναμεγάλομέροςταέσοδάτουγιατον«κρατικό προϋπολογισμό»καιγιανασυντηρήσεικαιικανοποιήσειέναμεγάλομέροςτουκοινωνικού συνόλου,πουεργάζεταικαιεξαρτάταιαπόαυτό,πρέπειναείναισυνεργάσιμο,πρακτικόκαι ανοιχτόπροςτιςάλλεςκοινωνικέςτάξεις.πρέπειεπίσηςτοκράτοςμετουςφορείςκαιτιςυπηρεσίες πουδιαθέτει,σαν«κοινωνικήτάξη»,νασυνδράμειθετικάκαιισορροπημέναστηνσύγκλησηκαι συνεργασίαμετιςτάξειςτωνπαραγωγικώνμονάδων,τωνεργατώνκαιτωνεμπόρων. Ησύγκλησηκαιηαποδοχήκοινώνκανόνωνσυνεργασίας,συνύπαρξηςκαισυναίνεσηςτων ΠαραγωγικώνΜονάδων,τωνΕργαζομένων,τωνΕμπορικώνΦορέωνκαιτουΚράτους,θαέχειως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑμιααρμονικήκαιισορροπημένηκαταναλωτικήκοινωνία,μεσταδιακήάμβλυνσητων ανισοτήτωνκαιτηνεξαφάνισητηςφτώχειας. Ηανάπτυξητουσυγκεκριμένουμοντέλου,πουθαβασίζεταιστην«ΣύγκλησητωνΤάξεων»,θα αποτελέσειμιασύγχρονηδιεξοδοστοαδιεξοδοτηςαγωνίαςτωνπαραγωγών,τωνεργατών,των εμπόρων,αλλάκαιτουκράτους. Ηκατάργησητωνσυνόρων,ηπαγκοσμιοποίησητηςοικονομίας,ηανάπτυξητηςΕυρωπαϊκής Ένωσης,ηκαθιέρωσητουενιαίουνομίσματος«ΕΥΡΩ»,θακάνειτονανταγωνισμόπιοΑΔΥΣΩΠΗΤΟ καιπιοορατότονκίνδυνοτηςυποτέλειαςκαιτηςεξαφάνισης. Αυτήηεξέλιξηθαείναιημεγάληδύναμηiμαγνήτης,πουθασφυρηλατήσεικαιθαεδραιώσειτην σύγκλησητωντάξεωνπροςτοσυμφέρονόλων. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΤΡΙΤΟ& ΠΡΟΤΑΣΗ& &ΜΟΝΤΕΛΟ& & Τηςυπόίδρυσηεταιρείαςμετηνεπωνυμία«ΣΥΓΚΛΙΣΗΑ.Ε.»,μεσκοπότηδημιουργία ΚέντρωνΔιεθνούςΕξαγωγικούΕμπορίου. Συνοπτικήπαρουσίαση 1 Τίτλοςτουέργου:ΚΕΝΤΡΟΔΙΕΘΝΟΥΣΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ«ΚΕ.Δ.Ε.Ε.» 2 Τόποςεγκατάστασης:Θαείναιοιπεριοχές,όπουυπάρχουν,ήδημιουργούνταιΚέντραΔιακίνησης Προϊόντων,καθώςκαιηπεριοχήτωνΑθηνώνγιαταοπτικοακουστικάπροϊόντα. 3 Φορέαςτηςεπένδυσης:ΑνώνυμηΠολυμετοχικήΕταιρεία,στηνοποίαμπορούννασυμμετέχουν ΠαραγωγικοίΦορείς,ΦυσικάκαιΝομικάΠρόσωπα. 4 Σκοπόςτηςεπένδυσης:Ηδιευκόλυνση,μεταφορά,διακίνηση,υποστήριξη,προβολή,προώθησηκαι διάθεσητωνεξαγωγώνελληνικώνπροϊόντωντρόφιμα,οπωροκηπευτικά,βιομηχανικά,τουριστικά καιπολιτιστικά οπτικοακουστικάπροϊόντα),στηνευρωπαϊκήαγοράκαιστιςτρίτεςχώρες,καθώς καιηπροστασίααπόαθέμιτοανταγωνισμό. Γιατοσκοπόαυτόθαδημιουργηθούνενοικιασθούν)κατ αρχήντρίαήπερισσότεραδιακομιστικά ΚέντραμετηναπαραίτητηυποδομήκαιτιςεγκαταστάσειςγιατηνΥποδοχή Παραλαβήκαι Προώθησητωνανωτέρωελληνικώνπροϊόντων.ΤοέναήπερισσότεραΔιακομιστικάκέντραθα εξυπηρετούντηνδιακίνησητωνοπωροκηπευτικώνπροϊόντωνκαιτροφίμων,ταδεάλλατην διακίνησητωνβιομηχανικώνπροϊόντωνκαιτοτρίτο,τοοποίοθαβρίσκεταιστηναθήνα περιφέρειααττικής),θαεξυπηρετείτηνδιακίνησητωντουριστικών,πολιτιστικώνκαι οπτικοακουστικώνπροϊόντων.ηκατανομήτωνκέντρωνμπορείναεξειδικευθείπερισσότερο, σταδιακά. 5 ΗεταιρείαΚΕ.Δ.Ε.Ε.θασυμμετέχεικατάπλειοψηφίαήεξολοκλήρουσεάλλεςανάλογεςΑνώνυμες ΕταιρείεςήΕ.Π.Ε.τουΕξωτερικού. ΗενλόγωεπιχείρησηθαδιαθέτειγιαμεντιςευρωπαϊκέςχώρεςΕ.Ε.)καιενπροκειμένωτην Γερμανία,τηνοποίαεπιλέξαμεωςχώρατηςέρευνάςμαςωςπιλοτικήχώρα)καιδητημητρόπολη τουβορρά,πουείναιτοαμβούργο,μεδύοκεντρικάκαταστήματα αποθήκεςγιατηνδιάθεσητων ελληνικώνπροϊόντων,σεχονδρικήκαιημιχονδρικήπώληση.τοένακατάστημαθαείναιγιατα οπωροκηπευτικάπροϊόντακαιτοάλλογιαταυπόλοιπαπροϊόνταβιομηχανικάπροϊόντακαι τρόφιμα).στιςχονδρικέςπωλήσειςτωνοπωροκηπευτικώνπροϊόντων,θαεπιδιωχθείησυνεργασία μετιςτουρκικέςοπωροκηπευτικέςχονδρικήςκαιημιχονδρικήςπωλήσεωςμονάδες,γιατηνομαλή προσγείωσητουξεκινήματοςπωλήσεωντωνελληνικώνπροϊόντωνστοαμβούργο. Θαιδρυθούνσταδιακά)ακόμη30καταστήματα«Μini Μarket»γιατηνλιανικήδιάθεσητων προϊόντων,σταοποίαδεσπόζουσαθέσηθαέχουντατρόφιμα,οπωροκηπευτικά,τουριστικάκαι πολιτιστικάπροϊόνταπάνταελληνικήςπροέλευσης)μετηνοργανωμένηπροβολήτων

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 14 βιομηχανικώνπροϊόντων,πλαισιωμένακαιαπόάλλατοιαύτα,πουδενπαράγονταιστηνελλάδα. ΤέτοιαμαγαζιάοργάνωσανγιαπαράδειγμαοιΤούρκοιστηΓερμανία. ΓιατιςτρίτεςχώρεςεπιλέξαμεωςχώραπιλότοτηνΑλβανίακαισυγκεκριμένατην«ΕλευθέραΖώνη» τουδυρραχίου,μεδύοκαταστήματα αποθήκες,ωςχώρουςυποδοχήςτωνελληνικώνπροϊόντων, εκτωνοποίωντοέναθαπροορίζεταιγιατατρόφιμα οπωροκηπευτικάκαιτοάλλογιατα βιομηχανικάπροϊόντα.απότακαταστήματααυτάθαγίνεταιηχονδρικήκαιημιχονδρικήπώληση στοεσωτερικότηςαλβανίας. Προβλέπεταιναδημιουργηθούνσταδιακά)20Mini MarketστοεσωτερικότηςΑλβανίαςμε συμπληρωματικάπροϊόντατηςντόπιαςαλβανικής)παραγωγής. Ηγνωριμίακαιηπροβολήτωνελληνικώνπροϊόντωναπότοκεντρικόκατάστημακαιτα«Μίνιi Μάρκετ»θαέχουνωςπεραιτέρωστόχοτηνδημιουργίααναλόγωνΠαραγωγικώνΜονάδωνστην Αλβανίααπόελληνικούςφορείς,πουθασυμμετέχουνμεταπροϊόντατους.Επίσηςθαμπορούννα συμμετέχουνβορειοηπειρώτεςκαιαλβανοί,οιοποίοιεργάζονται,ήεργάστηκανστηνελλάδα. ΜέσωδετωνδύοΔιακομιστικώνΚέντρων,πουθαβρίσκονταιστηνΑλβανία,θαμπορείηΑ.Ε.να παραλαμβάνεικαιαλβανικάπροϊόντα,ταοποίαθαπροωθεί,μέσωτουδικούτηςδικτύου,στις ευρωπαϊκέςαγορές,μετιςίδιεςπροϋποθέσεις,όπωςκαιταελληνικάπροϊόντα,σταπλαίσιαμιας αμοιβαίαςσυνεργασίας. ΟσυνδυασμόςαυτόςγιαταπροϊόντααλβανικώνΠαραγωγικώνΜονάδωνθαβοηθήσειτην προσπάθειατηςαλβανίαςγιαεξαγωγέςκαιθαδώσεικίνητραγιαστενήσυνεργασίαμεταξύτων ελληνικώνκαιαλβανικώνπαραγωγικώνμονάδων. Δενείναικαθόλουτολμηρόκαιυπερβολικό,τοναδημιουργηθείηυποδομήτουπρογράμματος «ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ»εκπαραλλήλουκαισεάλλεςχώρες,οιοποίεςδενείναιμέλητηςΕ.Ε.. Βεβαίωςταπερισσότερααπόταελληνικάπροϊόνταπρέπειναδώσουνεξετάσειςκαιναγνωριστούν μετιςκαταναλωτικέςαγορέςτωνκρατώναυτών,διότιδενέχουντοίδιουπόβαθροστηναγοράτου εξωτερικούκαιπιοσυγκεκριμέναεννοώ,ότιηετικέτα«madeingreece»δενέχειτιςίδιες προϋποθέσειςπ.χ.φήμη),όπωςοι«madeingermany»και«madeinjapan». ΣτονδεΚινέζικοανταγωνισμόθααντισταθούμεμετηνποιότητα,τηνποικιλία,τηνπρωτοτυπίακαι μεχαμηλόλειτουργικόκόστοςστηνδιαδικασίατωνπωλήσεων. 6 Tαεξαγώγιμαελληνικάπροϊόνταμέχρισήμεραδενείχανκαιδενέχουντηνδυνατότηταμε ελάχιστεςεξαιρέσεις)εξ αιτίαςτωνεπιπροσθέτωνοικονομικώνεπιβαρύνσεων,ναανταγωνισθούν παρόμοιαπροϊόντατωνάλλωνχωρών,γιατουςεξήςτρειςβασικούςλόγους: α)οσοναφοράστιςχώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσηςε.ε.)καιλόγωτηςγεωγραφικήςθέσηςτης Ελλάδοςπολύμακρινέςαποστάσειςαπότακέντραδιανομήςκαικατανάλωσης),δενδίνεταιη δυνατότηταστουςπαραγωγικούς ΕξαγωγικούςτηςΦορείςνασυμμετέχουνκυρίωςστην ημιχονδρικήδιάθεσητωνπροϊόντωνστηνκατανάλωσηπ.χ.παραγγελίες100κιλώνή3τόνων),εξ αιτίαςτωνμεγάλωνπροβλημάτωνμεταφοράςκαιοργάνωσηςαυτών. Ηκάλυψηδηλαδήτωναποστάσεωνείναιεξαιρετικάχρονοβόρακαιπολυδάπανη,ενώπροστίθενται σεαυτάκαιάλλεςεπιβαρύνσεις,οιοποίεςαυξάνουντοκόστοςδιακίνησηςτωνπροϊόντων, κάνοντάςταασύμφορα.εξαιτίαςαυτώντωνπροβλημάτωνοιεξαγωγικέςπαραγωγικέςμονάδες στερούνταιτηνκατ ευθείανημιχονδρικηδιάθεσητωνπροϊόντωντων,ηοποίαωςγνωστόν αποτελείτονβασικότεροπαράγονταγιατηνδιάθεσητωνπροϊόντωντωνπαραγωγικώνμονάδων. Δηλαδήοιαποστάσεις,στηνπροκειμένηπερίπτωση,είναιειςβάροςτηςανταγωνιστικότηταςτων ελληνικώνπροϊόντων,υπότιςσημερινέςπροϋποθέσεις.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE β)οιπροσβάσειςτωνελλήνωνεξαγωγέωνσταυπάρχονταευρωπαϊκάδίκτυαδιανομήςέχουν καταντήσειναείναιμόνονστις«λίστεςαναμονής».ότανυπάρχειανάγκηκαιέλλειψηζητούνταιτα ελληνικάπροϊόντααπότουςευρωπαϊκούςεμπορικούςφορείς,ταοποίατιςπιοπολλέςφορέςόμως σαμποτάρονταιγιαευνόητουςλόγους,όσοπροσιτέςκιανείναιοιτιμέςτων,είτεδιότιαυτοί προωθούνκυρίωςομοειδήπροϊόντα,πουτουςσυμφέρουνπερισσότερο,ήθέλουν,ναεξαφανίσουν απότηναγοράτασυγκεκριμέναελληνικάπροϊόντα.στηνπροκειμένηπερίπτωσηβάλλεταισκληράη ανταγωνιστικότητατωνελληνικώνπροϊόντων. γ)γιαδετιςτρίτεςχώρες,οιημιχονδρικέςπωλήσειςτωνπροϊόντωντωνελλήνωνεξαγωγέωνείναι ελάχιστες,παρ όλοπουοιαποστάσειςσεσύγκρισηπροςταάλλαευρωπαϊκάκράτηείναι μικρότερες.οιδυσκολίεςπουυπάρχουνστιςδιαδικασίεςεξαγωγήςμικρώνποσοτήτων,δηλ.το κόστοςμεταφοράς,οιπροδιαγραφέςμεταφορικώνμέσωνκαιοιγραφειοκρατικέςεπιβαρύνσεις, όλααυτάείναιτόσοεπιβαρυντικά,πουκάνουντηνδιακίνησηπροϊόντωνμικρώνποσοτήτων εξαιρετικάασύμφορη.εντωμεταξύαπότο1995έωςσήμεραπολλέςελληνικέςεπιχειρήσεις εδραιώθηκανστιςβαλκανικέςχώρες,παράγονταςταπροϊόντατουςεκεί,κλείνονταςτιςελληνικές επιχειρήσειςτουςστηνελλάδα,ήδιατηρώνταςταδίκτυαπωλήσεωντωνσεαυτήν. Τοπροτεινόμενοεπενδυτικόσχέδιοεπιδιώκειτηνκατ ευθείανσυμμετοχήτωνπαραγωγικών Μονάδωνσεόλεςτιςβαθμίδεςτηςκατανάλωσης,«Χονδρική Ημιχονδρική Λιανική»,στιςχώρες τηςε.ε.καιστιςτρίτεςχώρες,αυτόθαεπιτευχθείμε: ΤηνύπαρξησυνεργάσιμουκαισυγκλίνοντοςπροςτουςΠαραγωγούςΕμπορικούΦορέως,ο οποίοςθαείναιστηνδιάθεσητωνπαραγωγικώνμονάδωνκαιθαυπηρετείτασυμφέροντά τους. ΤούτοθαδιασφαλίζεταιαπότοΚαταστατικότηςΑνωνύμουΕταιρείας,τονεσωτερικόΚανονισμό Λειτουργίαςτης,καθώςκαιαπότοαντιπροσωπευτικόΕλεγκτικόΣυμβούλιοαυτής,την ελαχιστοποίησητουλειτουργικούκόστους,λόγωυποδομής,γιακάθεπροϊόν. Τηνάμεσηπληρωμήέμβασματηςαξίαςτουπροϊόντος),στηνδικαιούχοΜονάδαμετάτην διάθεσητουπροϊόντος.ταπροςπώλησηπροϊόντααποτελούνεγγυημένηιδιοκτησίατων ΠαραγωγικώνΜονάδων. Οιδιευθύνσειςτωνπαραγωγικώνμονάδωνθαέχουντοδικαίωμαναδιαθέτουνκαιοιίδιοιτα προϊόντατουςστιςαγορέςτουεξωτερικού,σεσυνεργασίαπάνταμετηνκεντρικήδιεύθυνση τουσυγκροτήματοςστηνενλόγωπεριοχή. ΤηνσυνεχήυποστήριξηεκμέρουςεπιτελικώνστελεχώντηςΑνωνύμουΕταιρείαςμε συμβουλευτικέςυπηρεσίεςκαιτεχνογνωσίαστιςμετέχουσεςεπιχειρήσεις,όσοναφοράστην παραγωγικότητα,στηνποιότητα,στοκόστοςπαραγωγής,στακαινούργιαπροϊόντα,στην συσκευασίακ.λ.π. Ναεξασφαλίσειευνοϊκότεραοικονομικάαποτελέσματα,νασυμβάλλειστηνβελτίωσητης ανταγωνιστικότηταςτωνελληνικώνπροϊόντωνκαιναενισχύσειτααναμφισβήτητα,λόγω κλίματος,πλεονεκτήματάτους,γιατηνδιάθεσήτουςστουςκαταναλωτέςτουεξωτερικού. Ναδημιουργήσειθετικόκλίμαγιατηνδιαρκήποιοτικήαναβάθμισητωνελληνικώνπροϊόντων, όπωςεπίσηςμεεκθέσειςελληνικώνπροϊόντων,πλαισιωμένεςμεμεζεδάκιακαιευχάριστη ελληνικήμουσικήρεμπέτικα,ζεϊμπέκικουςκαιχασάπικουςχορούς)συνοδευόμενεςαπότην λύρατωνποντίωνκαιτωνκρητικών,πουθακλείνει,όπωςπάντα,μ ένασυρτάκι. ΤηνεπαναλειτουργίαπολλώνΠαραγωγικώνΜονάδων,οιοποίεςανέστειλαντηνπαραγωγή τους. ΝαδημιουργήσειένανΣΥΓΧΡΟΝΟΘΕΣΜΟγιατηνπροώθησητωνελληνικώνεξαγωγώνστονέο περιβάλλοντωναγορώντουεξωτερικού. 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΤΟΥΕΡΓΟΥ α)ιδιακεφάλαιατωνυποψηφίωνεπενδυτώντουλάχιστονκατά20%έως30%τουκόστουςτης επένδυσης). β)δημόσιαεπιχορήγησηκατά50%απότοναναπτυξιακόνόμο,ήένταξήτουσεάλλοκοινοτικό Πρόγραμμαμεενδεχόμενηυψηλότερηεπιχορήγηση. γ)μακροχρόνιοδάνειο,τουοποίουτοεπιτόκιοθαείναιπολύχαμηλό,ενώσυγχρόνωςθα επιδιωχθεί,ταπακέτατωνμετοχώνπουθααγοραστούναπότιςπαραγωγικέςμονάδες,ναείναι προνομιακούχαρακτήρα. Εφόσονθεωρείτετοπροτεινόμενοεπενδυτικόσχέδιοενδιαφέρον,χρήσιμοκαιαποτελεσματικό, είμαιστηνδιάθεσήσαςγιαπεραιτέρωενημέρωση. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας & & 16

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΤΕΤΑΡΤΟ& ΑΜΕΣΕΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΚΑΙΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ ΠαραγωγήκαιΑνάπτυξηελληνικώνπολιτιστικώνοπτικοακουστικών προϊόντων,μεσκοπότηνκοινωνική,οικονομικήκαιπολιτιστική αναβάθμισητηςελλάδοςκαιτουαποδήμουελληνισμού. ΣυνοπτικήΠαρουσίαση Ηπραγματοποιούμενημεγοργούςρυθμούςπαγκοσμιοποίησηδιεθνοποίηση)τηςοικονομίας σημαίνεισυναγερμόπρώτουβαθμούγιατηνύπαρξητωνλαώνσανεθνικότητες.όσοοιοικονομίες θακαταργούν,σεόλουςτουςτομείς,τοέναμετάτοάλλοτασύνορατωνσημερινώνκρατών,τόσο οιπολιτισμοίτωνδιαφόρωνεθνικοτήτωνθααλληλοσυγκρούονταικαιο«δυνατός»θαεπικρατείεπί του«αδυνάτου» Καθοριστικόρόλοθαδιαδραματίσεισχετικάστοάμεσοκαιαπώτερομέλλον,τοείδοςτων «ΠολιτιστικώνΠροϊόντων Όπλων»,πουδιαθέτει,ήμπορείναδιαθέσειηκάθεεθνικότηταγιατην «ΠολιτιστικήΆμυνα»καιεπικράτησηήεπιβίωσήτης. Εθνικότητες,πουδενέχουν«πολιτιστικάαποθέματα»,μπορούνναεπιβιώσουνμετηνανάπτυξη τηςτεχνολογίας,τουαθλητισμούκαιτηςσύγχρονηςοπτικοiακουστικήςτέχνης,προβαλλόμεναδια τηςοδούτωνοπτικοακουστικώνμέσων. ΠολλάΕυρωπαϊκάΚράτηδιαθέτουν: α)πολιτιστικάαποθέματα β)ανάπτυξητεχνολογίαςσεόλαταεπίπεδατηςσύγχρονηςοπτικοiακουστικήςτέχνης. Βλέπουμε,ότιστηνΕυρώπηυπάρχειμιαισορροπίαμεταξύτωνεντόςτουχώρουτηςανεπτυγμένων πολιτιστικάκρατών,ενώσεσύγκρισημετιςη.π.α.ηευρώπηβάλλεται,ωςσύνολοαλλάκαιως ξεχωριστέςεθνικότητες,καταπιεστικάαπότονγίγαντα«η.π.α.iαμερική»,πουεξουσιάζειόλατα κανάλιαμετηντεράστιαβιομηχανία«πολιτιστικώνπροϊόντων»σύγχρονηςτέχνης. ΗΕλλάδατατελευταίαχρόνιααρχίζεινααντιλαμβάνεται,τισημαίνειβιομηχανικήπαραγωγή «ΠολιτιστικώνΠροϊόντων»γιατηνυπόστασήτης,ωςΈθνοςκαιτηνοικονομική,πολιτιστικήκαι κοινωνικήτηςανάπτυξη. ΗΕλλάδακαιοΕλληνισμόςέχουντομεγάλοπρονόμιοανάτονκόσμοναδιαθέτουνταμεγαλύτερα αποθέματα«πρώτηςύλης»γιατηνδημιουργίαπαραγωγής«πολιτιστικώνπροϊόντων». ΠαρόλααυτάοΑπόδημοςΕλληνισμόςελάχιστακαισποραδικάβρίσκειστηνΔιεθνήΑγοράελληνικά πολιτιστικάπροϊόντα.ηαπαραίτητηαυτήπνευματικήτροφήτουαπελευθερώνειδυνάμεις δράσεως,οιοποίεςενισχύονταςτηνεθνικήτουσυνείδησηκαιτονίζονταςτηνταυτότητάτου,τον ενεργοποιούνθετικάσεμεγάλοβαθμόπροςίδιοόφελοςκαιφυσικάτονπροσανατολίζουνμετις καλύτερεςπροδιαθέσειςστηνμητέραελλάδα.γιαπαράδειγματατελευταία5χρόνιαη τηλεοπτικήεκπομπήτηςε.ρ.τ.,υπότηνδιεύθυνσητουκ.σπύρουπαπαδόπουλου,καλύπτειένα μεγάλομέροςτουκενούαυτού,καθώςκαιηεκπομπήτηςν.ε.τ. ΣταΑκρα,μετηνκυρίαΒίκυ Φλέσσα.Αυτόόμωςδεναρκεί). Είναιαναγκαίο,ναδημιουργηθείμιακαθημερινήτηλεοπτικήεκπομπήστηνκρατικήτηλεόραση,η οποίαθαπροβάλλεινέεςδημιουργικέςιδέες,αναπτυξιακάπρογράμματαγιαεπενδύσεις,

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 18 πρωτοποριακέςεφευρέσεις,συνδέονταςπαράλληλατουςαπόδημουςeλληνες.είναικαιρός,να θεμελιωθείμιαφωνήαισιοδοξίας,μιαφωνήπουπροσμένουνόλοιοιελληνεςτηςελλάδαςκαιτου εξωτερικού.αυτήηφωνήθααποτελέσεισημείοαναφοράς,προσφοράςκαιαισιοδοξίαςτων Ελλήνων. ΗαξέχαστηΜελίναΜερκούρηείχεσυλλάβειτηνμεγάληαποστολήγιατοΕλληνικόέθνος,την ανάπτυξηκαιπαραγωγή«πολιτιστικώνπροϊόντων»υψηλήςποιότηταςκαιχαίρομαιπουοι ΚοινοβουλευτικοίΕκπρόσωποιόλωντωνκομμάτωνέμεινανπιστοίστηνκατεύθυνσηαυτή. ΟΑπόδημοςΕλληνισμόςπαλεύειπολιτιστικάαδύναμοςκαιφθίνεισιγάiσιγά,εκείόπουυπάρχει μεγάληδιασποράκαιαναπτυγμένηξένηκουλτούρα,π.χ.ελληνισμόςστηνγερμανία.ημεγάλη προσφοράτηςελληνικήςορθόδοξηςεκκλησίαςκαιταμέτρα,πουπαίρνειτοελληνικόκράτος, συμβάλλουνμόνον,στοναεπιβραδύνουντηναλλοτρίωσήτου. ΗδεπαιδείαγιαταελληνόπουλατηςΓερμανίαςπρέπειναμελετηθείκαιναπροσανατολιστείσε διαφορετικήβάση,απ ότιισχύειμέχρισήμεραπ.χ.υπάρχουνσχολείαμεπερισσότερους δασκάλους,απ ότιμαθητές). Οιπολιτιστικέςσυγκρούσειςτωνδιαφόρωνεθνικοτήτωνέχουνδύομεγάλαπεδίαμαχών: α)τηνκοινωνικοiπολιτιστικήσύγκρουσηδιατηςεπαφήςκαι β)τηνκοινωνικοiπολιτιστικήεπίδρασητωνοπτικοακουστικώνμέσωνστην«λεωφόρο»τωνμέσων Επικοινωνίας. Κάτωαπότοπρίσμααυτόπρέπειναεξετασθούνταεξήςζητήματα: 1. α)πώςθαενισχυθείπολιτιστικάκαιθαδραστηριοποιηθείοαπόδημοςελληνισμός β)πώςθαεπιτευχθείηεπικοινωνίαμεταξύτωνελλήνωντηςδιασποράς,κάτιπουδενσυμβαίνει σχεδόνκαθόλουκαιπρέπειαπαραίτηταναγίνει. 2.ΣεποιαβάσηοΑπόδημοςΕλληνισμόςκαιηΕλλάδαμπορούννααναπτύξουντιςσχέσειςτους, ώστεναυπάρξεικαιγιατιςδύοπλευρέςκοινόόφελος. 3.ΠώςμπορούνναδραστηριοποιηθούνοιφιλέλληνεςσεσχέσημετηνΕλλάδακαιτους ΑπόδημουςΈλληνες. 4.ΠώςθααποκτήσειοΕλληνισμόςκαιηΕλλάδακαινούργιουςφιλέλληνες. 5.ΜεποιοτρόποοιΑπόδημοιΈλληνεςμετηνσυμπαράστασητουΕλληνικούΚράτους,απόκοινού ήμεμονωμένα,θααναπτύξουνοικονομικάπρογράμματαπροςόφελοςόλων. 6.ΠώςηΟρθοδοξίαστοεξωτερικόθασυμπορευθείμετονΕλληνισμόπιοαποτελεσματικά. Ηπροσωπικήμουεμπειρίααπέδειξε,ότιμόνονσωστάκαιποιοτικά«ΠολιτιστικάΠροϊόντα»σε οπτικοακουστικήβάσημπορούν,μετηνκατάλληληοργανωτικήυποδομή,ναφέρουνθετικάκαι ωφέλιμααποτελέσματαγιατουςαπόδημουςέλληνεςκαιτηνελλάδα. Προτείνω: γιατηνυλοποίησητωνανωτέρωνπεριπτώσεωνκαιάλλωνπρογραμμάτων,πουαναφέρω κατωτέρω,ναιδρυθεί,υπότύπονανώνυμηςεταιρείας,μιαβιομηχανίαπαραγωγής οπτικοακουστικών«πολιτιστικώνπροϊόντων,«α.ε.»,μεέδρατηνθεσσαλονίκη.στοελεγκτικό ΣυμβούλιοαυτήςτηςΑνώνυμηςΕταιρείαςθασυμμετέχεικαιηΚοινοβουλευτικήΔιακομματική Επιτροπή. Προςτοσκοπόαυτόθαεκδοθούνμετοχές,π.χ.τηςτάξεωςτων500εκατομμυρίωνευρώ,οιοποίες θαδιατεθούνκατάέναμεγάλοςμέροςστουςαποδήμουςέλληνες.

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 19 ΕπίσηςθασυσταθείΤράπεζαΑποδήμωνΕλλήνωνμεέδρατηνΘεσσαλονίκηκαιμεπαραρτήματα, όπουυπάρχεισυγκεντρωμένοςαπόδημοςελληνισμός. ΣτοΚεφάλαιοτηςΤραπέζηςθασυμμετέχουνεπιχειρηματίες,βιομήχανοικαιεργάτεςαπόδημοι ΕλληνεςκαιβεβαίωςκαιΕλληνεςαπότοεσωτερικότηςΕλλάδος. ΕναςβασικόςτομέαςμετονοποίοθαασχοληθείηΑνώνυμηεταιρία,είναιεκείνοςτηςτηλεόρασης, όπωςανεφέρθηανωτέρω.θαπεριέχειλοιπόνηα.ε.τηνανάπτυξηυποδομήςγιαποιοτικάάριστες μεταγλωττίσεις,πουθαπαρουσιάζουνταελληνικάκανάλια.ωςείναιγνωστόν,οιυπότιτλοι κουράζουνκαιταλαιπωρούντοντηλεθεατήκαιπροπάντωντουστερούντηνευκαιρία,να αντιληφθείειςβάθοςαυτόπουβλέπει,καθώςεπίσηςτουαφαιρούντοδικαίωμανααπολαύσειτην γλώσσατου,γιατηνοποίαπρέπεικαιμπορείναείναιπερήφανος,μεθεμελιωμέναεπιχειρήματα. Εδώκαλόείναι,ναμελετήσουμεκαιτουςΓερμανούς,πουσεόλαταοπτικοακουστικάμέσαέχουν εφαρμόσειμιααναβαθμισμένημεταγλώττιση. ΕπίσηςβασικάμέρητουπρογράμματοςτηςΑ.Ε.θααποτελούν: ηαπόκτησηδικαιωμάτωνπροβολήςκαιμεταγλώττισηςπαγκοσμίως,όλωντωνελληνικού περιεχομένουοπτικοακουστικώνπρογραμμάτωνιστορικού,καλλιτεχνικού,μυθολογικού περιεχομένου) ηέκδοσηπρακτικώνοδηγιώνγιατηνεκμετάλλευσητωνδυνατοτήτωντουδιαδικτύου,όσον αφοράστηνπροσφοράελληνικώνπολιτιστικώνπρογραμμάτων,κυρίωςγιαταπαιδιάτων αποδήμων δυναμικέςεπενδύσειςτωναποδήμωνελλήνωνκαιφιλελλήνωνστηνελλάδα,όπως αναφέρωστακεφάλαια5και6,είναιεπίσηςάμεσαεφικτές. ΕδώαναφέρωμερικέςπρακτικέςεπενδύσειςτωνΕλλήνωντουεξωτερικού: ΟιΕλληνεςτουεξωτερικούκαιοιφιλέλληνεςεπιθυμούνναέχουνμιακατοικίαστηνΕλλάδαόχι μόνολόγωκλιματολογικώνσυνθηκών,αλλάπολύπερισσότερογιαλόγουςσυναισθηματικούςκαι μάλιστατοεπιδιώκουντούτοστηνπεριφέρεια,απ όπουκατάγονται. Αυτήηκατοικίαiδιαμέρισμαθατουςπροσφέρειπάραπολλέςανέσειςκαιθαανήκεισεένα συγκρότημαπέντεαστέρωνκαιπουηοικοδόμησήτουτουσυγκροτήματος)μπορείναεφαρμοστεί απότηνυπόίδρυσηανώνυμηεταιρία,γιατονσκοπόαυτό. Τοσυγκρότημαπουθαανήκουνταδιαμερίσματααυτά,θαπαρέχειστουςδιαμένοντεςπροσφορά βελτίωσηςτηςυγείας,αναγέννησηςτουοργανισμούκαιτηςευρωστίαςτους. Στοσυγκρότημααυτόηπροσφοράγιατοναθλητισμόθαείναιπολύδυναμική.Μετηνθεραπευτική επίδρασητωννanopulseipapimiθεραπευτικόσύστημαwww.papimi.com),τοοποίομετα NANOPULSEπουπαράγειστοεσωτερικότουσώματος,επιτυγχάνειτηνκαταπράυνσηήεξαφάνιση τουπόνου,τηβελτίωσητηςαπόδοσηςτουκινητικούσυστήματος,τηνκαταπράυνσηήεξαφάνιση τουπόνου,τόσογιατοντουρίστα,όσοακόμηκαιγιατονιδιοκτήτητουδιαμερίσματος,ωςένα μεγάλοδώρο.καταπολεμάακόμη,ήβελτιώνεικαιτηνέαασθένειατηςεποχής,τηνκατάθλιψηκαι πλήθοςάλλωνψυχοσωματικώνασθενειών.

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΠΕΜΠΤΟ& Στοκεφάλαιοπέντεθααναλύσουμεσυστηματικάκαιδιεξοδικάμεαποδεικτικάστοιχεία,το πώςεπιτυγχάνονταιταπαραπάνω,μαζίμεάλλεςεπιτυχίεςτωννanopulseαπότο NANOPULSE PAPIMIΘεραπευτικόΣύστημα. Στοδιαδίκτυοwww.papimi.com)Σαςπαρουσιάζω,τηνμέθοδοτουPAPIMIκαιμεταξύάλλωνμια μέθοδοδυναμικήςενδυνάμωσηςτουανοσοποιητικούσυστήματοςτουανθρώπινουοργανισμού,με τηνπαράλληληεπίδρασητωννanopulseiβιταμινώνκαιοξυγόνου. ΟιΙατροίστηνπόλητουΑμβούργουχρησιμοποιούναυτήτημέθοδομεαπίστευταθεραπευτικά αποτελέσματαγιατηνυποστήριξητηςθεραπείαςτουκαρκίνου,ακόμηκαισεπροχωρημέναστάδια. ΒέβαιατέτοιεςθεραπείεςθαγίνονταιμετουςΙατρούςτηςπεριοχής. Μάλισταοικατοικίεςτωνιδιοκτητώνθαμπορούσανναενοικιάζονται,σεάτομαπουθέλουννα κάνουντουρισμόυγείας,σεπεριόδουςπουδενχρησιμοποιούνταιαπότουςίδιους),βελτιώνοντας έτσιταοικονομικάτους.τέτοιαπρότυπατουρισμούυγείας,λόγωτηςιδιαιτερότηταςτους,θαείναι περιζήτητακυρίωςαπότουρίστεςτρίτηςηλικίαςσεπαγκόσμιαβάση.ηκατοικίααυτήγιατον Ελληναήτονφιλέλληναθαείναιβάσηπροσανατολισμούκαιγιαάλλεςοικονομικέςδραστηριότητας στηνελλάδα. ΤοεπενδυτικόπρώτοξεκίνηματωναποδήμωνΕλλήνωνμπορείνααρχίσειαπότηδημιουργία συγκροτήματος450διαμερισμάτωνπέντεαστέρων,μεδύοπτέρυγεςπροσφοράςγιατοντουρισμό Υγείας,σεπεριοχήτηςπόληςτηςΈδεσσαςδυνατήηανέγερσητουσυγκροτήματοςσε προσφερόμενοοικόπεδο),μεφωτοβολταϊκήυποστήριξη.στηνπρώτηπτέρυγαθαεφαρμόζεταιη προληπτικήομοιοπαθητικήυπότηνδιεύθυνσηκαιεπίβλεψητηςδιεθνούςακαδημίας ομοιοπαθητικήςεπιστήμης,πουεδρεύειστηνήσοαλόννησο,υπότοννομπελίστακαθηγητήκύριο ΓεώργιοΒυθούλκα. ΣτηνδεύτερηπτέρυγαθαεφαρμόζονταιταΝANOPULSE,πουπαράγονταιαπότοPAPIMIi ΘεραπευτικόΣύστημαμεανάλογες,μηπολυδάπανεςυποδομές.Βλ.www.papimi.com) Πρέπεινασημειώσω,ότιεκτόςαπότιςγνωστέςφυσικέςομορφιέςτηςΕδεσσας,υπάρχουντριγύρω τηςταξακουστάιαματικάλουτράτηςαριδαίαςκαιτοχιονοδρομικόκέντροτουβορρά, Καϊμακτσαλάν. Οιαγοραστέςτωνδιαμερισμάτωντουσυγκροτήματοςπέντεαστέρων,πουθατουςπροσφέρει ΤουρισμόΥγείαςυψηλήςποιότηταςκαιαποτελεσματικότηταςστηνπεριοχήτηςΕδεσσας,καθώςκαι στιςγύρωπεριοχές,έχουνναεπωφεληθούνταεξήςπλεονεκτήματα: 1.ΗεπένδυσηθαεπιδοτηθείαπότηνΕ.Ε.μέσωτουαναπτυξιακούνόμουέως50%επίτου επενδυτικούκεφαλαίου.κατάαυτόντοντρόποτοδιαμέρισμαπουθαπροσφέρειεπί12μηνηβάση ΤουρισμόΥγείας,στοσυγκρότηματωνπέντεαστέρων,θαείναισχετικάοικονομικόγιατον αγοραστή. 2.Γιατοδιάστημαπουοαγοραστήςτουδιαμερίσματοςδενθατοχρησιμοποιείοίδιος,θα ενοικιάζεταισεάλλουςτουρίστες,πουθέλουν,νααπολαύσουντουρισμόυγείας,μέσωτης διεύθυνσηςτουσυγκροτήματος.ταδεέσοδααπότηνενοικίασητουδιαμερίσματοςθαείναι σημαντικάενσχέσημετούψοςτηςεπένδυσηςτουδιαμερίσματος. 3.Ταέσοδατουιδιοκτήτητουδιαμερίσματοςγιαταπρώταχρόνιαθααπαλλάσσονταικατάένα μεγάλομέροςαπότηφορολογία,λόγωαποσβέσεων. 4.ΟκάτοχοςτουδιαμερίσματοςθαμπορείναδιαμένεικαισεάλλεςπεριοχέςτηςΕλλάδας,όπουθα υπάρχουνπαρόμοιασυγκροτήματατουρισμούυγείας,χωρίςκαμίαπροσωπικήοικονομική επιβάρυνση.αυτόθαεπιτυγχάνεταιμεκάλυψητωνεξόδωνπαραμονήςτου,απόέναμέροςτων

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΜΕNANOPULSE 21 εσόδωνπουθαέχειοίδιοςαπότοδιαμέρισμάτου,μέσωτηςδιεύθυνσηςτουσυγκροτήματος υγείας,όπουανήκειτοδιαμέρισμάτου. 5.ΟικάτοικοιτηςπεριοχήςτουσυγκροτήματοςΤουρισμούΥγείαςθαέχουντηδυνατότητανα επωφεληθούναπότηνυποδομήκαιτοπροσωπικότουενλόγωσυγκροτήματος. 6. ΕπειδήηζήτησητουειδικούπροϊόντοςτουΤουρισμούΥγείαςθαείναιμεγάλη,λόγωτηςυψηλής καιαποτελεσματικήςπρωτοτυπίαςτουμεελάχιστοκόστος,τότεοιπεριοχέςεδεσσας,σκύδραςκαι Αριδαίας,όπωςκαιταγύρωχωριά,θαέχουνπολλούςεπισκέπτες,πουθαεπιθυμούννα βελτιώσουντηνυγείατουςχρησιμοποιώνταςτοσυγκρότηματουρισμούυγείας.κατάαυτόντον τρόποθαυπάρχειδιαρκήςτουριστικήκίνησηστιςπεριοχέςαυτές. 7. Οιεκπαιδευτικοπροωθητικέςεταιρίεςτηςπεριοχής,πουαναφέρωστοκεφάλαιοένα,θαέχουν υποστήριξηπροσφέρονταςβιολογικάκαιάλλαπροϊόνταστοσυγκρότημακαιθατονώσουν δυναμικάτουςπαραγωγούςτωνπεριοχώνεδέσσης,σκύδραςκαιαριδαίας. OποιοςΕλληναςήφιλέλληναςέχειενδιαφέρον,ναεμβαθύνεικαιναβοηθήσειστηνυλοποίησητων προγραμμάτωνπουαναφέρουμε,ήνασυμπληρώσειμεδικέςτουιδέεςτοπρόγραμμάμας,ας ΚΕΦΑΛΑΙΟ&ΕΚΤΟ& OμεγάλοςΒίκτωρΟυγκώ,διατύπωσε: TίποτεδενείναιδυνατότεροναπόμιαΙΔΕΑστονκατάλληλο χρόνο. OδεΠυθαγόραςείπε: Ογραμμάτωνάπειροςουβλέπει,βλέπων. Στοκεφάλαιο6αναφέρεταιοτρόποςκαιηδιαδικασίαπαραγωγήςμεγάλωνποσοτήτωνυδρογόνουήδησε Ασία,ΑμερικήκαιΕυρώπηδημιουργούνταιπρατήριαυδρογόνουωςεναλλακτικόκαύσιμο,βλ.συνημμένα) στιςμηκατοικήσιμεςβραχονησίδες,ωςκαιημεταβολήαυτώνσεκατοικημένεςπεριοχές.αυτόθαεπιτευχθεί μετηνδημιουργίαμιαςνέαςβιομηχανίαςκατασκευήςνέουτύπουανεμογεννητριών.γιατηδημιουργίατης βιομηχανίαςαυτήςκαιτηνεισαγωγήτουknowhowεπενδυτέςθαείναιοιελληνεςτουεξωτερικού.βλέπετην παρακάτωεικόνα). Πρέπειλοιπόννααρχίσουναμέσωςεκπαραλλήλουσοβαρές«ΟικονομικοiΕθνικές»μελέτεςγιαόλεςαυτές τιςεπιχειρησεισ,πουσκοπόέχουντηνπολιτιστική,οικονομικήκαικοινωνικήανάπτυξητηςελλάδοςκαιτου ΑποδήμουΕλληνισμού. Θερμήπαράκληση,εάνκαιεφόσονσυμφωνείτεμετοπεριεχόμενοτωνκεφαλαίωναυτών,μεταβιβάστετοσε φίλουςκαιγνωστούςσας,έτσιώστετέτοιουείδουςιδέεςiσκέψειςγιαταωςάνωαναφερόμενανα αναπτυχθούνκαιστηδικήσαςπεριοχή. Μεεκτίμηση ΘεόφιλοςΚαλαμπάκας THEOFILOSKALABAKAS TRAUNSALLEE HAMBURG ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΛ./FAX:0049i40i E

22

Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager

Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager 1 Θεόφιλος Καλαμπάκας Theofilos Kalabakas Consultant & Manager Trauns Allee 15 22043 Hamburg Γερμανία Τηλ./Fax: 0049-40-68283790 E -Mail: Th.Kalabakas@gmx.de ---------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάθεσης τυποποιημένου Ελληνικού, εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου

Έρευνα διάθεσης τυποποιημένου Ελληνικού, εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Έρευνα διάθεσης τυποποιημένου Ελληνικού, εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Συνοπτική Παρουσίαση Καραβασίλης Δημήτρης Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2014 DK Consultants All rights reserved - 2013 Περιεχόμενα 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 18 εκεµβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. : 430/920/600 Προς: Β4 /νση Β8 /νση Ε.. : Γρ. Γεν. Προξένου κας Κόρκα Κοιν. : - ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα 3-6 ατόμων σε 4 το πολύ ομάδες )

( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα 3-6 ατόμων σε 4 το πολύ ομάδες ) Ενότητα: κοινωνικές δεξιότητες - Ασκήσεις επικοινωνίας 4 Αυτιά Χρονικό πλαίσιο: σαράντα πέντε λεπτά περίπου Χώρος: εσωτερικός Συμμετέχοντες: 3 έως 20 άτομα ( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Security Doors by ETEM

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Security Doors by ETEM Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Security Doors by ETEM Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Μια ανάλυση της IRΙ για την κατηγορία της μπίρας στο σύγχρονο λιανεμπόριο Σεπτέμβριος 2014 Εισαγωγή - Να την πιεις στο ποτήρι Η μπίρα, στην ελληνική ζύθος, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ Η ΣΥΜΒΟΛΗ της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις 1 Φεβρουάριος 2004 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου

Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, τεύχος 3, Φθινόπωρο 2009 Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου Ιωάννης Παπαδόπουλος 1, Αγατσιώτη Ελένη 2, Βιλαώρα Αγάπη 2 Το franchise στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τίτλος ράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.......... 2 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ.. 4 A.1 Έρευνα γνώµης σε ειδικά κοινά: Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως:

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με παρουσία στο Internet και αυτές που θα έχουν βάλει ΛΟΥΚΕΤΟ! Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 http://www.rodosdata.gr 9 Στόχος μας στη δημιουργία κάθε website είναι πάντα ο συνδυασμός της άψογης γραφιστικής παρουσίασης και της λειτουργικότητας, ώστε να αποκτήσετε ένα ωραίο website,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Και είναι µόνο η αρχή! Με την πρώτη κιόλας διοργάνωση της Athens Fashion Trade Show τον Ιανουάριο του 2015 η έκθεση πέτυχε τους στόχους της, απέφερε εµπορικά αποτελέσµατα προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ IAΤΡΙΒΗΣ (Introduction to Dissertation)

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ IAΤΡΙΒΗΣ (Introduction to Dissertation) κ ε φ ά λ α ι ο 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ IAΤΡΙΒΗΣ (Introduction to Dissertation) 1.1 Σκέψεις του Συγγραφέα Πτυχιακή διατριβή είναι η επιστημονική διερεύνηση ενός θέματος, το μέγεθος της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Καθηγητής κ.πασχοσ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Ιωάννη I. Παπαδόπουλου 1, Οικονομίδου Ευτυχίας 2 και Παπαφακλή Λουκίας 2 Την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της σελ. 4 Συνεχίζουμε να επενδύουμε, χαράζουμε το μέλλον

τα νέα της σελ. 4 Συνεχίζουμε να επενδύουμε, χαράζουμε το μέλλον τα νέα της Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση Τεύχος 18 XEIMΩΝΑΣ 2012 σελ. 4 Συνεχίζουμε να επενδύουμε, χαράζουμε το μέλλον σελ. 6 Η νέα δομή οργάνωσης βασικός μοχλός εφαρμογής της στρατηγικής της ενιαίας Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ Αποτελε σματα / Αποτι μηση / Σχολιασμο ς ε ρευνας τουριστικού προφίλ και δαπανών αλλοδαπου επισκε πτη Τουριστική περίοδος: 2014 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ SOFITEL LUXURY HOTEL ATHENS AIRPORT.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ SOFITEL LUXURY HOTEL ATHENS AIRPORT. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (MBA TOURISM MANAGEMENT) Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πανεπιστήμιο Πειραιά Πανεπιστήμιο Πειραιά Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάλυση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-shop) της Cosmote Στρατηγικές, Ανταγωνισμός και τρόποι βελτίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

FOREX TECHNICAL ANALYSIS

FOREX TECHNICAL ANALYSIS FOREX TECHNICAL ANALYSIS 7 Ιανουαρίου 2014 Η εικόνα στο άνοιγμα της Ευρώπης Σταθεροποιητικά κινούνται οι αγορές στο άνοιγμα της Ευρώπης, εν αναμονή των στοιχείων ανεργίας από τη Γερμανία και του εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα