ΡΑ LASER ΠΡΖΛ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖΠ ΝΛΣΝΚΘΖΡΗΑΠΖΠ ΚΘΝΠ Ζ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑ LASER ΠΡΖΛ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖΠ ΝΛΣΝΚΘΖΡΗΑΠΖΠ ΚΘΝΠ Ζ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ"

Transcript

1 ΡΑ LASER ΠΡΖΛ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖΠ ΝΛΣΝΚΘΖΡΗΑΠΖΠ ΚΘΝΠ Ζ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΝΓΔΟΝΞΝΙΝΠ MD ΓΔΟΚΑΡΝΙΝΓΝΠ ΑΦΟΝΓΗΠΗΝΙΝΓΝΠ

2 ΓΗΑΡΗ ΠΡΟΝΦΖ ΞΟΝΠ ΡΑ LASER? ΑΜΖΚΔΛΖ ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ ΝΛΣΝΚΘΖΡΗΑΠΖΠ (2-8%) ΚΔΡΟΗΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΙΑΠΠΗΘΩΛ ΘΔΟΑΞΔΗΩΛ ΠΣΛΖ ΞΝΡΟΝΞΖ (20-25%) ΑΜΖΚΔΛΖ ΑΛΡΝΣΖ ΠΡΑ ΦΑΟΚΑΘΑ

3 ΞΟΝΦΗΙ ΑΠΘΔΛΝΠ ΘΑΗ ΞΑΟΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΚΑΘΩΛ ΑΙΙΖΙΔΞΗΓΟΑΠΔΗΠ ΦΑΟΚΑΘΩΛ ΚΑΘΟΝΣΟΝΛΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΣΝΠΩΛ ΘΔΟΑΞΔΗΩΛ ΚΔΗΩΚΔΛΖ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖ ΑΠΘΔΛΩΛ

4 Ζ ΑΛΡΝΣΖ ΡΩΛ ΚΘΖΡΩΛ ΔΗΛΑΗ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΑΛΘΔΘΡΗΘΝΗ ΠΔ ΑΘΟΑΗΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ ΠΡΝΠ 4 Ν C ΓΗΑ 3 ΔΡΖ ΠΡΝΠ -70 Ν C ΓΗΑ 6 min ΠΡΝΠ +55 Ν C ΓΗΑ 10 min ΠΡΝΠ +124 Ν C ΓΗΑ 3 min

5 ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ακόμα ςπό διεπεύνηζη

6 ΚΘΖΡΝΘΡΝΛΝΠ η ΚΘΖΡΝΠΡΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΖ ΘΔΟΚΝΙΠΖ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ Ρ>55 ο C ΓΗΑ >10min ΚΔ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ ΑΚΚΔΠΖ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ ΔΞΑΓΩΓΖ ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΖΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΖΠ

7 ΚΘΖΡΝΘΡΝΛΝΠ η ΚΘΖΡΝΠΡΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΖ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΘΔΛΝ ΠΞΖΙΑΗΩΠΖΠ (microcavitation) ΘΑΗ ΔΞΑΓΩΓΖ ΑΘΝΠΡΗΘΩΛ ΘΚΑΡΩΛ

8 ΚΘΖΡΝΘΡΝΛΝΠ η ΚΘΖΡΝΠΡΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΖ ΔΞΑΓΩΓΖ ΘΡΡΑΟΗΘΖΠ ΑΞΝΞΡΩΠΖΠ ΚΔΠΩ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΔΙΔΘΔΟΩΛ ΟΗΕΩΛ ΝΜΓΝΛΝ (DIODE LASERS)

9 ΚΘΖΡΝΘΡΝΛΝΠ η ΚΘΖΡΝΠΡΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΖ ΔΘΙΔΘΡΗΘΖ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖ ΑΞΝ ΡΗΠ ΣΟΩΠΡΗΘΔΠ (ξανθομενίνη & μελανίνη 532nm/1064nm) ΘΑΘΩΠ ΘΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΘΡΝΣΟΩΚΑ C ΘΑΗ ΡΑ ΙΗΞΗΓΗΑ ΡΝ ΘΡΡΑΟΗΘΝ ΡΝΗΣΩΚΑΡΝΠ (Tr. Rubrum 930nm/870nm)

10 ΚΘΖΡΝΘΡΝΛΝΠ η ΚΘΖΡΝΠΡΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΖ ΝΗ ΚΘΖΡΗΘΔΠ ΦΔΠ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΘΑΡΑΠΡΟΑΦΝΛ ΚΔ ΞΑΟΑ ΞΝΙ ΚΗΘΟΝΠ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΙΚΝ 532, 694 & 1064 q/s-lasers

11 ΡΝ FDA ΔΣΔΗ ΓΩΠΔΗ ΔΓΘΟΗΠΖ ΓΗΑ LASER ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΝΛΣΝΚΘΖΡΗΑΠΔΩΛ ΑΙΙΑ ΚΟΛΟ Ω ΠΡΟ ΣΖΛ ΑΦΑΙΔΗΑ ΡΝ FDA ΔΞΗΠΖΠ ΑΛΑΦΔΟΔΗ ΝΡΗ Ζ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΚΔ LASER ΞΟΝΠΦΔΟΔΗ ΠΡΟΩΡΗΛΖ ΚΟΛΟ ΒΔΙΣΗΩΖ ΡΖΠ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ-ΘΑΘΑΟΠΖΠ ΡΩΛ ΝΛΣΩΛ Theodore Rosen, Prof. of Dermatology Baylor college of Medicine, Houston AAD meeting 2012, San Diego, California

12 IN VITRO Vural et al (2008) Nd:YAG Qs 1064 at 4 and 8 J/c Qs 532 at 8 J/cm2 Slowdown in culture growth rate (Tr.rubrum)

13 IN VITRO Hees et al (2012) Nd:YAG Qs 1064 at 4 and 8 J/cm2 Qs 532 at 8 J/cm2 Long pulse at 45 and 100 J/cm2 NO effect

14 IN VITRO Aguilar G et al. (2010) Nd:YAG Q-switched 1320nm Combined with thermal shock and negative pressure Slowdown in culture growth rate (Tr.rubrum)

15 IN VITRO Bronstein et al (2009) Cobination of 870 and 930 nm (CW Diode laser) Fungicidal (Tr.rubrum και C.albicans)

16 IN VITRO Manevitch (2010) Ti-sapphire femtosecond 800nm Fungicidal (Tr.rubrum cultures)

17 Laser therapy for onychomycosis Gupta AK, Simpson FC J CUTAN SURG 2013 SEP-OCT;17(5): Ζ LASER ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΔΣΔΗ ΔΓΘΟΗΘΔΗ ΚΟΛΟ ΓΗΑ ΣΖΛ ΘΟΚΔΣΟΙΟΓΗΘΖ ΘΑΘΑΡΖ ΣΟΤ ΛΤΥΗΟΤ ΘΑΗ ΟΥΗ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΘΡΗΕΩΖ ΣΟΤ ΚΤΘΖΣΑ ΓΔΛ ΚΠΟΡΔΗ ΛΑ ΠΡΟΣΑΘΔΗ Ω ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΘΡΗΕΩΖ ΡΝ ΚΘΖΡΑ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΝΛΡΑΗ ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ΩΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ

18 IN VIVO ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΚΔΛΝΗ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 1. WAVELENGTH (infrared sprectrum > 700nm) NdYAG : 1064, 1320, 1540 nm Diode : 870, 930 nm 2. PULSE TIME: pulsed lasers TRT of nail unit = 1ms long pulse: ms (10-3) short pulse: μs(10-6), nanosec(10-9), femto (10-15)

19 IN VIVO ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΚΔΛΝΗ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 3. FREQUENCY (Hz = pulses /sec) 4. SPOT SIZE penetration increases using a larger spot size 1 10 mm 5. FLUENCE fluence = J/cm2 : J/cm2

20 FDA APPROVED LASERS

21 FDA APPROVED LASERS

22

23 Kojaref et al Novel laser therapy in treatment of onychomycosis J Laser Health Academy patients Trichophytum, Candida, Aspergillus NdYAG laser (Fotona) long pulse Priming with urea 40% three days pre-op Fluence of J/cm2 with pulse time of 35ms Three passes of 2 min each Temperature between Ν C 4 sessions with an interval of 7 days No relapse after 12-month follow up 100% Mycological Cure

24

25 The Effect of Q-Switched Nd:YAG 1064nm/532nm Laser in the Treatment of Onychomycosis In Vivo. Kalokasidis K1, Onder M2, Trakatelli MG3, Richert B4, Fritz K5. Dermatology Research and Practice; 2013 In this prospective clinical study, the Q-Switched Nd:YAG 1064nm/532nm laser (Light Age, Inc., Somerset, NJ, USA) was used on 131 onychomycosis subjects (94 females, 37 males; ages 18 to 68 years). Mycotic cultures were taken and fungus types were detected. The laser protocol included two sessions with a one-month interval. Treatment duration was approximately 15 minutes per session and patients were observed over a 3-month time period. Laser fluencies of 14J/cm(2) were applied at 9 billionths of a second pulse duration and at 5Hz frequency. Follow-up was performed at 3 months with mycological cultures. Before and after digital photographs were taken. Adverse effects were recorded and all participants completed "self-evaluation questionnaires" rating their level of satisfaction. All subjects were well satisfied with the treatments, there were no noticeable side effects, and no significant differences were found treating men versus women. At the 3-month follow-up 95.42% of the patients were laboratory mycologically cured of fungal infection. This clinical study demonstrates that fungal nail infections can be effectively and safely treated with Q-Switched Nd:YAG 1064nm/532nm laser. It can also be combined with systemic oral antifungals providing more limited treatment time.

26 Treatment of onychomycosis with a 1,064-nm long-pulsed Nd:YAG laser. Moon SH, Hur H, Oh YJ, Choi KH, Kim JE, Ko JY, Ro YS. J Cosmet Laser Ther Aug;16(4): doi: / Epub 2014 Apr 29. PMID: [PubMed - in process]

27 Treatment of onychomycosis with a 1,064-nm long-pulsed Nd:YAG laser. Moon SH1, Hur H, Oh YJ, Choi KH, Kim JE, Ko JY, Ro YS. Abstract Abstract Background: There are various treatment modalities of onychomycosis. Of these, however, oral antifungal therapies are complicated by potential drug interactions and systemic effects, and the surgical treatment can result in prolonged pain. Therefore, a new, safe and effective therapy is needed that can improve the aesthetic appearance of the nails. Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of treatment of onychomycosis with a 1,064-nm long-pulsed Nd:YAG laser. Methods: 13 patients (31 toenails, 12 fingernails) received five treatment sessions at 4-week intervals with a 1,064-nm long-pulsed Nd:YAG laser. Parameters for each treatment were 6 mm spot size, 5 J/cm(2) fluence, 0.3 ms pulse duration and 5 Hz pulse rate. Results: Of the 13 patients, 8 (61.5%) were women and 5 were men. The mean age of the patients was 62. Of the 43 nails, 4 (9.3%) achieved a complete cure (9.3%), 8 had excellent treatment outcomes (18.6%) and 31 had good treatment outcomes (72%). None of the 13 patients experienced any discomfort except for a mild burning sensation and there were no adverse effects. Conclusions: Our results demonstrate that the 1,064-nm long-pulsed Nd:YAG laser could be a safe and effective treatment modality in the management of patients with onychomycosis.

28 Toenail onychomycosis treated with a fractional carbon-dioxide laser and topical antifungal cream. Lim EH, Kim HR, Park YO, Lee Y, Seo YJ, Kim CD, Lee JH, Im M. J Am Acad Dermatol May;70(5): doi: /j.jaad Epub 2014 Mar 18.

29 Traditional pharmacotherapy for onychomycosis has low to moderate efficacy and may be associated with adverse reactions and medication interactions limiting its use in many patients. OBJECTIVE: We evaluated the clinical efficacy and safety of a fractional carbon-dioxide laser with topical antifungal therapy in the treatment of onychomycosis. METHODS: In all, 24 patients were treated with fractional carbon-dioxide laser therapy and a topical antifungal cream. Thelaser treatment consisted of 3 sessions at 4-week intervals. Efficacy was assessed based on the response rate from standardized photographs, a microscopic examination of subungual debris, and subjective evaluations. RESULTS: Among the patients, 92% showed a clinical response and 50% showed a complete response with a negative microscopic result. The factors that influenced a successful outcome were the type of onychomycosis and the thickness of the nail plate before treatment. The treatment regimen was well tolerated and there was no recurrence 3 months after the last treatment episode. LIMITATIONS: The study followed up only 24 patients and there were no relevant treatment controls. CONCLUSIONS: Fractional carbon-dioxide laser therapy, combined with a topical antifungal agent, was effective in the treatment of onychomycosis. It should be considered an alternative therapeutic option in patients for whom systemic antifungal agents are contraindicated.

30 The use of the Er:YAG 2940nm laser associated with amorolfine lacquer in the treatment of onychomycosis. Morais OO1, Costa IM, Gomes CM, Shinzato DH, Ayres GM, Cardoso RM. An Bras Dermatol Sep-Oct;88(5): doi: /abd

31 Abstract Onychomycosis is a common disease, accounting for up to 50% of all ungual pathologies. We have been developing a clinical trial (ClinicalTrials.gov: NCT ) using a 2940nm Er:YAG laser to fractionally ablate human nails in vivo, aiming to increase topical amorolfine lacquer delivery to the nail unit, increasing the efficacy of topical treatment of distal and lateral subungual onychomycosis. Partial results have shown an increase in areas of nail plate free of disease. We believe that ablative lasers can increase the efficacy of topical onychomycosis treatment.

32 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ In Vitro μελέηερ σωπίρ ανηίζηοιση in Vivo εθαπμογή In Vivo μελέηερ μη ηςσαιοποιημένερ, βπασςσπόνιερ και μη ζςγκπιηικέρ Ανάγκη για πιο έγκςπερ μελέηερ με μακποσπόνιο Follow-up και <<ζηανηάπιζμα>> παπαμέηπων

33

Βιβλιογραφική ενημέρωση

Βιβλιογραφική ενημέρωση 127 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (2):127-133, 2006 Βιβλιογραφική ενημέρωση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΤΟΥΜΠΗ, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δερματολόγοι SHAVE EXCISION OF COMMON ACQUIRED MELANOCYTIC NEVI: COSMETIC OUTCOME,

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 3 December 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Thoughts

Διαβάστε περισσότερα

Mycology of the nasal cavity of chronic rhinosinusitis patients with nasal polyps in the island of Crete.

Mycology of the nasal cavity of chronic rhinosinusitis patients with nasal polyps in the island of Crete. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 48, April - May - June 2012, pages 16-21 original REVIEW article Mycology of the nasal cavity of chronic rhinosinusitis patients with nasal polyps in

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED POLARIZED LIGHT FACILITATES AND IMPROVES THE QUALITY OF SKIN WOUND HEALING IN THE RAT MODEL. (EXPERIMENTAL STUDY)

INFRARED POLARIZED LIGHT FACILITATES AND IMPROVES THE QUALITY OF SKIN WOUND HEALING IN THE RAT MODEL. (EXPERIMENTAL STUDY) INFRARED POLARIZED LIGHT FACILITATES AND IMPROVES THE QUALITY OF SKIN WOUND HEALING IN THE RAT MODEL. (EXPERIMENTAL STUDY) Iordanou P 1, Bellou P 2., Christopoulou I 1., Prelorendjos A 3., Babatsikou F

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 2 Vol. 4 June 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Cancer and

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Μ. Πολίτου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Δ/ντρια Ν.Υ. Αιµοδοσίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Πρέπει να χρησιµοποιείται το πλάσµα για την αναστροφή της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27 16 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Congress Series (6): Neuropsychiatric, Psychological and Social Updates and Challenges May

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF BOOK OF ABSTRACTS 14 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. UNDER THE AUSPICES OF The Hellenic National Commission for UNESCO The Municipality of Athens The Hellenic Ministry of Health and Social

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Μπόσκος Χρήστος Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Επιμελητής Ογκολογικής κλινικής 251 ΓΝΑεροπορίας διήθηση μυϊκής στοιβάδας

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 3 Vol. 4 September 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Practicing

Διαβάστε περισσότερα

Abstract. Keywords: Candida species, resistance, susceptibility, antifungal, HIV. Introduction

Abstract. Keywords: Candida species, resistance, susceptibility, antifungal, HIV. Introduction 87 Candidiasis in HIV-positive patients in Greece: Conventional epidemiological data and evaluation of the clinical resistance of Candida species to seven antifungal agents Hini Stavroula 1, Kambouris

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ TBNA 19G TRUE CUT 13ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη:

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Θα νικήσουμε τον καρκίνο, θα χάσουμε τον ασθενή! Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Επιθετικοί θεραπευτικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Βιογραφικό σημείωμα Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Ιατρός Παθολόγος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

22nd. 26-28 October 2012. Pancyprian Orthopaedic. Conference. Hilton Cyprus Hotel. Final Program. Under the Auspices of The Minister of Health

22nd. 26-28 October 2012. Pancyprian Orthopaedic. Conference. Hilton Cyprus Hotel. Final Program. Under the Auspices of The Minister of Health Pancyprian Orthopaedic Conference Foot Final Program Accredited with 12 CME points. & Under the Auspices of The Minister of Health Ankle In Association: with the Hellenic Association of Orthopaedic Surgery

Διαβάστε περισσότερα

Dental extractions and bisphosphonates: the assessment, consent and management, a proposed algorithm

Dental extractions and bisphosphonates: the assessment, consent and management, a proposed algorithm Dental extractions and bisphosphonates: the assessment, consent and management, a proposed algorithm N. Malden, 1 C. Beltes 2 and V. Lopes 3 VERIFIABLE CPD PAPER IN BRIEF A method of placing patients into

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού Παλαιές φαρμακευτικές μπουκάλες Λένια Ιωαννίδου Βέρα Μίου Γιάννης Κουής

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in dentistry

Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in dentistry Β. Μ. Κάρτσου, A. Seamanduras, S. Koo και Α. Ι. Ζάβρας: Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική 1 Επιπτώσεις της χρήσης διφωσφονικών στην οδοντιατρική Implications of bisphosphonate use in

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book 24th International Meeting Cardiology Today 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus Final Program & Abstracts Book Organized by: Cyprus Society of Cardiology www.cycardio.com CME points will be

Διαβάστε περισσότερα