ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2013

2 Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό ίδξπκα Θεζζαινλίθεο (ΑΣΔΙ), Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Θεζζαινλίθε ΣΘ 141, Τπνβνιή Πηπρηαθήο δηαηξηβήο πνπ απνηειεί κέξνο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ Πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο. Ηκεξνκελία Παξνπζίαζεο: Δηζεγεηήο: Κνπινύξεο Αιέμαλδξνο

3 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Κνπινύξε Αιέμαλδξν, γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδα. Κπξίσο όκσο γηα ηελ ππνκνλή ηνπ! Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά, ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο, Αξνπηίδε Γεώξγην, ν νπνίνο κε βνήζεζε από ην μεθίλεκα ηεο πηπρηαθήο κνπ θαη ήηαλ πάληα πξόζπκνο λα ιύζεη ηηο απνξίεο κνπ θαη λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηά κνπ.

4 Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό ίδξπκα Θεζζαινλίθεο (ΑΣΔΙ), Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Θεζζαινλίθε ΣΘ 141, Πεξίιεςε ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ν ρξόλνο απνζηείξσζεο θπιηλδξηθήο θνλζέξβαο ηνκαηνρπκνύ κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο (CFD). Η ππνινγηζηηθή ξεπζηνδπλακηθή είλαη κία αξηζκεηηθή ηερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ξνή ξεπζηώλ ελώ ζπκβάιιεη θαη ζηελ θαηαλόεζε ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, κάδαο θαη άιισλ θαηλνκέλσλ, ρσξίο ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ. Μειεηήζεθε εθηελώο ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο θαη ε δηακόξθσζε ηνπ πξνθίι ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηά από ρξόλν 2320s, κε αγσγή, θπζηθή ζπλαγσγή, θπζηθή ζπλαγσγή κε ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο, θαζώο επίζεο θαη ε επίδξαζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο (νξηδόληηνο, θάζεηνο) ζην ξπζκό κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο. Γηαπηζηώζεθε κεγάιε αθξίβεηα ζηελ απεηθόληζε ησλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο θαη ηαύηηζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κε ηνλ ππνινγηζηηθό, ππνινγηζκό ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αγσγήο. Απνδείρζεθε επίζεο, όηη ζηε θπζηθή ζπλαγσγή, ιόγσ ησλ ξεπκάησλ κεηαθνξάο ε ζέξκαλζε γίλεηαη ηαρύηεξα απ όηη ζηελ αγσγή, ελώ νξηαθή βειηίσζε εκθαλίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηζηξνθήο ηεο θνλζέξβαο. Η ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο δελ θάλεθε λα πξνθαιεί ζεκαληηθή επηηάρπλζε ζηνλ ξπζκό ζέξκαλζεο κε ηελ νπνηαδήπνηε βειηίσζε λα θνξπθώλεηαη ζηελ ηαρύηεηα ησλ 7rpm. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιήθζεθε ε θπζηθή ζπλαγσγή, θαηαγξάθεθε θαη νπηηθνπνηήζεθε ε κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ από ην γεσκεηξηθό θέληξν ηεο θνλζέξβαο. ηελ θνλζέξβα κε θαηαθόξπθν πξνζαλαηνιηζκό, ην ςπρξό ζεκείν βξέζεθε ζε ύςνο 10% από ην θάησ κέξνο ηεο θνλζέξβαο, ελώ ζηελ θνλζέξβα κε νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό βξέζεθε ζε ύςνο 16,5% κε κεηάβαζε ζην 49,57% κεηά από πεξίπνπ 1000s ζε ζρέζε κε ηελ δηάκεηξν ηεο θνλζέξβαο. Η ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ρξόλνπ απνζηείξσζεο κεηαμύ ηνπ νξηδόληηνπ θαη ηνπ θαηαθόξπθνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο θνλζέξβαο δελ έδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο.

5 Calculation of sterilization time for a food can using CDF Abstract The objective of this work was the calculation of sterilization time for a cylindrically shaped tomato juice can with the help of Computational Fluid Dynamics (CFD). CFD is a numerical computational method used for the development and solution of fluid flow models; its purpose is to enhance our understanding of phenomena of heat, mass and momentum transfer without the need for conducting physical experiments. The heat transfer rate and the formation of the temperature profile were studied during heating of the can for 2320s under three different model configurations (conduction only, natural convection, rotation) and two can orientations (vertical and horizontal). The conduction only CFD results showed excellent agreement with the results obtained by theoretical analysis. The position of the cold spot was also predicted with accuracy in the case of natural convection; the results in this case showed a significant and expected acceleration of the heating rate compared with the conduction only case. A small improvement on heating time was observed when the can was rotated with any improvement peaking at the rotation speed of 7rpm. In all cases where natural convection was included, the positioning of the cold spot away from the geometrical center of the can was verified. When the can is placed vertically, the position of the cold spot was found to be at around 10% of the total height of the can while for horizontal orientation the cold spot shifted from the 16.5% position of the diameter to 49.57% after around 1000s. No significant differences were observed when comparing the heating times between the vertical and horizontal orientation.

6 Πεξηερόκελα 1. Δηζαγσγή Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή (CFD- Computational Fluid Dynamics) Υξήζε θαη εθαξκνγέο CFD Δθαξκνγή θαη ρξήζε ζηα ηξόθηκα Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ CFD Ansys Inc Λνγηζκηθά παθέηα FIDAP POLYFLOW FLUENT Πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο CFD κε ρξήζε ινγηζκηθνύ παθέηνπ Πξν-επεμεξγαζία (pre-processing) Δπεμεξγαζία Λύζε (processing solving) Μεηά επεμεξγαζία (Post-processing) Ρεπζηά θαη Μεραληθή Ρεπζηώλ Γπλακηθή ξεπζηώλ Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ Μόληκε θαη κε κόληκε (κεηαβαηηθή) θαηάζηαζε Μεραληζκνί κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο Μνληεινπνίεζε κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ζε εθαξκνγέο ηξνθίκσλ θνπόο ηεο εξγαζίαο Πεηξακαηηθό κέξνο Τπνινγηζηηθή δηαδηθαζία Υαξαθηεξηζηηθά Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή Μνληέινπ πξνζνκνίσζεο Παξαδνρέο γηα απινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο... 16

7 4.2.2 Πεξηγξαθή ππνινγηζηηθνύ πιέγκαηνο (mesh) Απνηειέζκαηα πδήηεζε Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε Αγσγή ζε κε κόληκε θαηάζηαζε Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε Φπζηθή πλαγσγή Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε Φπζηθή πλαγσγή θαη ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε Φπζηθή πλαγσγή ζε θνλζέξβα κε νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα Βηβιηνγξαθία ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β... 50

8 1. Δηζαγσγή Η Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή (CFD) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ξνή ξεπζηώλ (Da-Wen Sun, 2007), ελώ έρεη κεγάιε εθαξκνγή ζηε κειέηε - απεηθόληζε ησλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο (ζεξκόηεηα, κάδα), αιιαγώλ θάζεσλ, ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ θαζώο επίζεο θαη αιιειεπηδξάζεσλ πγξώλ αεξίσλ (Kaushal & Sharma, 2012). Oη εθαξκνγέο ηνπ CFD έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ηειεπηαία ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (Norton & Sun, 2006) θαζώο ζπκβάινπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ πνιύπινθσλ θπζηθώλ κεραληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζεξκηθέο, θπζηθέο θαη ξενινγηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθίκσλ (Xia & Sun, 2002). Σν ινγηζκηθό παθέην ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο, Fluent, πνπ επηιέρζεθε ζηελ παξνύζα κειέηε ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνζνκνίσζε δηεξγαζηώλ ηξνθίκσλ γηαηί πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλα κνληέια όπσο γηα ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο, δηαθξηηά κνληέια πνιπθαζηθώλ ξνώλ θαζώο θαη κνληέια αιιαγήο θάζεσλ ηα νπνία παξαθνινπζνύλ ηελ ηήμε θαη ηελ θαηάςπμε ζηνλ θύξην όγθν ελόο πγξνύ (Da-Wen Sun, 2007). Η ζεξκηθή επεμεξγαζία είλαη ην πην ζεκαληηθό ηκήκα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, θαη απνηειεί ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ (Ghani et al. 2003). ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία κε απνζηείξσζε θνλζεξβνπνηεκέλνπ ξεπζηνύ πξντόληνο (κεηά ηε ζπζθεπαζία), ε ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη ζε απηό κέζσ ζπλδπαζκέλεο αγσγήο θαη θπζηθήο ζπλαγσγήο (Farid & Ghani, 2004). εκαληηθό ξόιν παίδεη ν ρξόλνο απνζηείξσζεο ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη αξηζκεηηθά θαη ππνινγηζηηθά [(Ghani et al. 2003), (Ghani & Farid, 2006)] ηόζν γηα ζέκαηα αζθάιεηαο όζν θαη γηα ζέκαηα πνηόηεηαο. Γηα λα ζεσξεζεί επαξθήο ν ρξόλνο απνζηείξσζεο, ζα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ (cold spot) ηνπ πξντόληνο λα απνθηήζεη κηα νξηζκέλε ηηκή. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αγσγήο ε ζέζε ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ βξίζθεηαη ζην γεσκεηξηθό θέληξν ηεο θνλζέξβαο, ελώ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο ε ζέζε ηνπ κεηαθηλείηαη πξνο ην θάησ ηκήκα ηεο (Ghani et al. 1999a). θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κε ηνπο κεραληζκνύο ηεο αγσγήο θαη θπζηθήο ζπλαγσγήο. Δπηπιένλ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ απνζηείξσζεο γηα θνλζέξβα κε θάζεην θαη νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό θαζώο θαη ε ζύγθξηζε ηνπ κε ηνλ ζεσξεηηθό ππνινγηζκό. 1

9 2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 2.1 Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή (CFD- Computational Fluid Dynamics) Η Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή (CFD) είλαη κία αξηζκεηηθή ηερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ξνή ξεπζηώλ. Οη CFD ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηνύλ έλα ππνινγηζηηθό πιέγκα γηα λα ιύζνπλ ηηο βαζηθέο εμηζώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ξνή ελόο ξεπζηνύ, όπσο είλαη ε εμίζσζε ζπλέρεηαο θαη ην ζύλνιν ησλ εμηζώζεσλ Navier- Stokes, θαζώο επίζεο θαη γηα ηηο επηπιένλ εμηζώζεηο δηαηήξεζεο όπσο είλαη ην ηζνδύγην ελέξγεηαο. Όιεο νη εμηζώζεηο επηιύνληαη γηα θάζε θειί ηνπ πιέγκαηνο αθνινπζώληαο κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη σο ζθνπό ηελ πξόβιεςε θαη ηελ απεηθόληζε ηνπ πξνθίι ηεο ηαρύηεηαο, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο θαη άιισλ παξακέηξσλ (Da-Wen Sun, 2007). Η ππνινγηζηηθή ξεπζηνδπλακηθή είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πξνζνκνίσζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, όρη κόλν γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ξνήο ησλ ξεπζηώλ, αιιά θαη γηα ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο, κάδαο θαη άιισλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο, ρσξίο ηε βνήζεηα νξγάλσλ κέηξεζεο. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ αιιαγώλ θάζεσλ, ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ (Kaushal & Sharma, 2012), θαζώο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πγξώλ αεξίσλ νη επηθάλεηεο ησλ νπνίσλ νξίδνληαη από ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο. 2.2 Υξήζε θαη εθαξκνγέο CFD Σν CFD ρξεζηκνπνηεί ηζρπξνύο ππνινγηζηέο θαη εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά ώζηε λα κνληεινπνηήζεη ηηο πεξηπηώζεηο ξνήο ξεπζηώλ. Η επηηπρία ηεο πξνζνκνίσζεο εμαξηάηαη από ην πόζν ζπκβαηά είλαη ηα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από απηήλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνθύπηνπλ από ηα εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα, όηαλ απηά εθηεινύληαη, θαζώο επίζεο θαη από ην πόζν θαιά ε πξνζνκνίσζε κπνξεί λα πξνβιέςεη ηδηαίηεξα πνιύπινθα θαηλόκελα ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζην εξγαζηήξην (Xia & Sun, 2002). Λόγσ ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ λα πξνβιέπεη ηελ απόδνζε λέσλ ζρεδίσλ ή δηεξγαζηώλ πξηλ αθόκε θαηαζθεπαζηνύλ ή εθαξκνζηνύλ, ην CFD έγηλε έλα αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ κεραλνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιιώλ εηαηξηώλ (Xia & Sun, 2002). Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα πεδίν εθαξκνγώλ ηνπ CFD (πέξαλ ηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ). 2

10 Πίλαθαο 1. Δθαξκνγέο CFD ζε δηάθνξνπο ηνκείο Βηνκεραληθέο εθαξκνγέο Πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο Αεξνδηαζηεκηθή Αξρηηεθηνληθή Απηνθηλεηνβηνκεραλία Βηνταηξηθή Υεκηθά θαη Σερληθά Καύζε Ηιεθηξνληθά θαη Τπνινγηζηέο Παξαγσγή Γπαιηνύ HVAC (ζέξκαλζε, αεξηζκόο, ςύμε) Πεηξέιαηα Δλέξγεηα Ναπηηιία Μεραληθή Μεηαιινπξγία Ππξεληθή ρεδηαζκό ακαμνζηνηρίαο ηξνβηινκεραλέο (Turbo machinery) Ύδξεπζε Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε Κιηκαηηθνί ππνινγηζκνί Ππξθαγηέο θηεξίσλ Θαιάζζηα ξεύκαηα Ρύπαλζε θπζηθώλ πδάησλ Αζθάιεηα Κιηληθέο εθαξκνγέο Καξδηαγγεηαθή ξνή (θαξδηά, κεγάια αγγεία) Ρνή ζηνπο πλεύκνλεο θαη ηελ αλαπλεπζηηθή νδό (Xia & Sun, 2002) Δθαξκνγή θαη ρξήζε ζηα ηξόθηκα Η ζρέζε κεηαμύ ηνπ CFD θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (αλάκημε, μήξαλζε, απνζηείξσζε, ςύμε, θαηάςπμε θιπ) είλαη ζηελή. Σέηνηεο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ώζηε λα εληζρύζνπλ ηελ πνηόηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντόληνο ζην ρώξν απνζήθεπζεο ηνπ. Με άκεζα νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ, νη εθαξκνγέο ηνπ CFD έρνπλ γίλεη αξθεηά δηαδεδνκέλεο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (Norton & Sun, 2006). Γεδνκέλνπ όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε δήηεζε ησλ θαηαλαισηώλ γηα πςειήο 3

11 πνηόηεηαο πξντόληα έρεη απμεζεί, ε ρξήζε ηνπ CFD είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξαθηηθώλ θαη ηερλνινγηώλ ζηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ. Η εθαξκνγή ηνπ CFD ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζπκβάιεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ πνιύπινθσλ θπζηθώλ κεραληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζεξκηθέο, θπζηθέο θαη ξενινγηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθίκσλ (Xia & Sun, 2002). Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηε βηνκεραλία πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη θαηλόκελα θαη δηεξγαζίεο όπσο απνζηείξσζε, αλάκημε, μήξαλζε (Norton & Sun, 2006), κεηαθνξά ζε ςπγεία, ρξήζε ζηαηηθώλ αλαδεπηήξσλ, ξνή ζε αγσγνύο, ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο (Xia & Sun, 2002), πξόβιεςε ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ (Scott & Richardson, 1997) θ.ιπ. Δπηπιένλ, ην CFD, κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο εηαηξίεο ηξνθίκσλ λα αληαπνθξηζνύλ ζε κηα επεθηεηλόκελε αγνξά ζπκβάιινληαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Xia & Sun, 2002), ζηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ επεμεξγαζίαο, δηαηεξώληαο ηαπηόρξνλα ζε πςειά επίπεδα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ (Da-Wen Sun, 2007). 2.3 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ CFD Μεξηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπ CFD είλαη (Xia & Sun, 2002): πκβάιιεη ζηε ιεπηνκεξή θαηαλόεζε ηεο θαηαλνκήο ξνήο, απώιεηαο βάξνπο, κεηαθνξά κάδαο θαη ζεξκόηεηαο, δηαρσξηζκό ζσκαηηδίσλ θ.ιπ. Καηά ζπλέπεηα όια απηά ζα δώζνπλ ζηνπο ππεύζπλνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (κηαο βηνκεραλίαο) κηα θαιύηεξε άπνςε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία ή ζε έλα ζύζηεκα. Καζηζηά δπλαηή ηελ αμηνιόγεζε γεσκεηξηθώλ αιιαγώλ ζε πνιύ ιηγόηεξν ρξόλν θαη θόζηνο απ ό,ηη αλ γηλόηαλ κηα πεηξακαηηθή δνθηκή. Μπνξεί λα δώζεη απαληήζεηο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ζε πνιιά ζελάξηα πνπ απαληνύλ εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ «ηη ζα γηλόηαλ αλ». Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν όηαλ πξόθεηηαη λα πξνζνκνησζνύλ ζπλζήθεο όπνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ιεθζνύλ ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο, όπσο ζε πεξηπηώζεηο πνιύ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ή ζε επηθίλδπλα πεξηβάιινληα όπσο απηό ηνπ εζσηεξηθνύ ελόο θιηβάλνπ / θνύξλνπ. 2.4 Ansys Inc Λνγηζκηθά παθέηα Η εηαηξία ANSYS πξνζθέξεη ηξία ινγηζκηθά παθέηα ζηα πιαίζηα ηνπ CFD ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο κνληεινπνίεζεο - πξνζνκνίσζεο ζηε κεραληθή ηξνθίκσλ. Σα ηξία παθέηα είλαη ην FIDAP (γηα ηε κνληεινπνίεζε πνιύπινθσλ θαηλνκέλσλ θπζηθήο), ην POLYFLOW (γηα ηε κνληεινπνίεζε πνιπκεξώλ κνληέισλ) θαη ην FLUENT (γεληθήο ρξήζεσο κε ηθαλόηεηεο πνιιαπιώλ θπζηθώλ κνληέισλ). 4

12 2.4.1 FIDAP Σν FIDAP έρεη βάζε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. ύκθσλα κε ηνπο Xia & Sun (2002) ε κέζνδνο απηή πξνζθέξεη πιήξε επειημία ζην δεκηνπξγνύκελν πιέγκα (θαζώο επίζεο αμηόινγνπο θαη απνηειεζκαηηθνύο ππνινγηζκνύο), πξνζθέξεη κνλαδηθέο δπλαηόηεηεο κνληεινπνίεζεο ησλ κε- Νεπηώλεησλ ξνώλ θαη ησλ ειεύζεξσλ επηθαλεηαθώλ ξνώλ. Πεξηέρεη επίζεο, εμειηγκέλα κνληέια αθηηλνβνιίαο, δηαζπνξάο θαη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο (Norton & Sun, 2006) Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα εθαξκνγέο ζηε βηνταηξηθή, κεηαιινπξγεία, αλάπηπμε θξπζηάιισλ θιπ ( POLYFLOW Σν POLYFLOW είλαη έλα εξγαιείν γεληθήο ρξήζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ CFD θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο επεμεξγαζίαο πνιπκεξώλ, όπσο ζρεκαηηζκόο γπαιηνύ, ζεξκηθή δηακόξθσζε θαη πεξηζηξνθή ηλώλ (Norton & Sun, 2006). Βξίζθεη επίζεο εθαξκνγή ζε βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο κεηάιισλ θαη ηζηκέληνπ, θαη ζηελ αλάπηπμε θαιύηεξσλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο (γηα παξάδεηγκα, ζρεδηαζκόο ειαθξύηεξεο ζπζθεπαζίαο κε θαιύηεξε απόδνζε) ( FLUENT Σν FLUENT πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο - θπζηθέο ηθαλόηεηεο κνληεινπνίεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο ξνήο, ζηξνβηιηζκνύ, κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, αληηδξάζεσλ θιπ, βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ πνπ θπκαίλνληαη από ηελ ξνή ηνπ αέξα πάλσ από ην θηεξό ελόο αεξνζθάθνπο κέρξη ηελ θαύζε εληόο θιηβάλνπ, από ζηήιεο θπζαιίδσλ κέρξη εμέδξεο άληιεζεο πεηξειαίνπ, από ηε ξνή ηνπ αίκαηνο κέρξη ηελ θαηαζθεπή εκηαγσγώλ θαη από αίζνπζεο θαζαξηζκνύ κέρξη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ( Υξεζηκνπνηεί ηερλνινγία κε δνκεκέλνπ πιέγκαηνο, ώζηε ε πεξίπινθε γεσκεηξία ελόο ζρήκαηνο λα κπνξεί κε επθνιία λα κνληεινπνηεζεί. Μεηαμύ κίαο κεγάιεο γθάκαο κνληέισλ ηύξβεο (turbulence models), ην FLUENT πεξηέρεη ηηο ηθαλόηεηεο γηα πξνζνκνίσζε κεγάισλ θαη άκεζσλ δηλώλ, θαη δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο δπλακηθνύ πιέγκαηνο (dynamic meshing capability) πνπ ηνπ επηηξέπεη ηε κνληεινπνίεζε δηαθόξσλ θηλνύκελσλ κεξώλ ζηελ ίδηα πξνζνκνίσζε. Σν πην ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη όηη πεξηιακβάλεη κνληέια γηα ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο, δηαθξηηά κνληέια πνιπθαζηθώλ ξνώλ θαζώο θαη κνληέια αιιαγήο θάζεσλ ηα νπνία παξαθνινπζνύλ ηελ ηήμε θαη ηελ θαηάςπμε ζηνλ θύξην όγθν ελόο πγξνύ (Da-Wen Sun, 2007). Καη ηα ηξία απηά ινγηζκηθά κπνξνύλ κε επηηπρία λα εθαξκνζηνύλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (Da-Wen Sun, 2007). 5

13 2.5 Πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο CFD κε ρξήζε ινγηζκηθνύ παθέηνπ Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο CFD κειέηεο, απαηηείηαη ε εθηέιεζε ηξηώλ ζηαδίσλ αλάιπζεο κέζα από ην ινγηζκηθό. Κάζε ζηάδην αληηπξνζσπεύεη έλα εμίζνπ ζεκαληηθό ηκήκα ηεο κνληεινπνίεζεο (Da-Wen Sun, 2007). Αξρηθά ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα δηαηππώζεη ην πξόβιεκα θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλώζεηο λα ην εθθξάζεη καζεκαηηθά (πξν-επεμεξγαζία) (Xia & Sun, 2002). Σν ζηάδην απηό είλαη θαηά ηνλ Da-Wen Sun (2007) ην ζεκαληηθόηεξν δεδνκέλνπ όηη ε ηειηθή επηηπρία ηεο πξνζνκνίσζεο εμαξηάηαη από απηό. ηε ζπλέρεηα ην ινγηζκηθό παθέην ηνπ CFD ζα ελζσκαηώζεη απηή ηε γλώζε θαη ζα εθθξάζεη ην θαζνξηζκέλν πξόβιεκα κε επηζηεκνληθνύο όξνπο. Σέινο, ν ππνινγηζηήο ζα εθηειέζεη ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ ππαγνξεύνληαη από ην CFD ινγηζκηθό ζα ηνπο νπηηθνπνηήζεη (Da-Wen Sun, 2007) θη έηζη ν αλαιπηήο ζα ειέγμεη θαη ζα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ (Xia & Sun, 2002) Πξν-επεμεξγαζία (pre-processing) ύκθσλα κε ηνπο Xia & Sun (2002), ην ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη όιεο εθείλεο νη δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη πξηλ από ηελ αξηζκεηηθή δηαδηθαζία επίιπζεο. Πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο, ηε δεκηνπξγία ηνπ πιέγκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ. Σν πξώην ζεκαληηθό ζηάδην είλαη ε εμέηαζε, από θπζηθήο πιεπξάο, ηνπ πξνβιήκαηνο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαζνξίδνληαη νη θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ κπνξνύλ λα απεηθνληζηνύλ κε αθξίβεηα ζε έλα CFD κνληέιν (Da-Wen Sun, 2007). ην ζηάδην απηό, πξέπεη επίζεο, λα εμεηαζηεί θαη λα θαηαλνεζεί ην πξόβιεκα ηεο ξνήο (Xia & Sun, 2002). Σν δεύηεξν ζεκαληηθό ζηάδην είλαη ν ζρεδηαζκόο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ πιέγκαηόο ηνπ. Η γεσκεηξία νξίδεηαη είηε επηιέγνληαο κία από ηηο πξνζρεδηαζκέλεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ινγηζκηθνύ, είηε εηζάγνληαο ηελ από άιια πξνγξάκκαηα (πρ πξόηππα CAD). Σα πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά παθέηα CFD ρξεζηκνπνηνύλ κία απηόκαηε δεκηνπξγία πιέγκαηνο πνπ επηηξέπεη ηνλ νξηζκό ηνπ γύξσ από ηε γεσκεηξία ηνπ κνληέινπ (Da-Wen Sun, 2007). Μόιηο νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ πιέγκαηνο, κπνξεί λα νξηζηεί ην θπζηθό κνληέιν, νη απαξαίηεηεο νξηαθέο ζπλζήθεο ηνπ θαη νη ηδηόηεηεο ηνπ ξεπζηνύ (Xia & Sun, 2002). Σν ζηάδην απηό απαηηεί, ηελ ηαπηόρξνλε γλώζε ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κνληέινπ θαη έλαλ πξντδεαζκό ηεο πηζαλήο ιύζεο ηνπ (Da-Wen Sun, 2007) Δπεμεξγαζία Λύζε (processing solving) Η επεμεξγαζία ιύζε, πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ζθνπό ηε ιύζε ησλ καζεκαηηθώλ εμηζώζεσλ ηεο ξνήο ελόο ξεπζηνύ. Μόιηο νινθιεξσζεί ην πιέγκα, πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ θαη νη ηηκέο εηζόδνπ (input values) ηνπ κνληέινπ, ώζηε ην ινγηζκηθό λα κπνξέζεη λα ιύζεη μερσξηζηά ηηο εμηζώζεηο ζε θάζε θειί ηνπ πιέγκαηνο, κέρξη λα επηηεπρζεί κηα απνδεθηή ζύγθιηζε. Δίλαη κία πνιύ 6

14 εληαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί από ηνλ ππνινγηζηή λα ιύζεη ρηιηάδεο εμηζώζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, νη εμηζώζεηο απηέο νινθιεξώλνληαη (integrated) ελώ παξάιιεια εθαξκόδνληαη θαη νη νξηαθέο ζπλζήθεο. Η ρξνλνβόξα απηή δηαδηθαζία, είλαη γλσζηή θαη σο δηαθξηηνπνίεζε ησλ εμηζώζεσλ θαη εθαξκόδεηαη θαη επαλάιεςε- γηα θάζε θειί ηνπ πιέγκαηνο, κέρξηο όηνπ επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε από ηνλ ρξήζε αθξίβεηα (Xia & Sun, 2002) Μεηά επεμεξγαζία (Post-processing) Η κεηά - επεμεξγαζία επηηξέπεη ζηνλ αλαιπηή λα νπηηθνπνηήζεη θαη λα ειέγμεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ CFD αλάιπζε ηόζν ζε κνληέια δύν δηαζηάζεσλ (2-D) όζν θαη ζηα πην πεξίπινθα ηξηώλ δηαζηάζεσλ (3-D). Σα απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ηόζν αξηζκεηηθά όζν θαη γξαθηθά (πεξηγξάκκαηα, δηαλύζκαηα, ζηαηηζηηθά γξαθήκαηα, θηλνύκελα πεδία ξνήο θιπ) ζπκβάιινληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηε θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο δίλεηαη ε επθαηξία ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπο θαη από άιια πξνγξάκκαηα [(Xia & Sun, 2002), (Da-Wen Sun, 2007)]. 2.6 Ρεπζηά θαη Μεραληθή Ρεπζηώλ Μία νπζία είλαη ζε ξεπζηή θαηάζηαζε όηαλ ππό ηελ επίδξαζε κεραληθήο δηαηαξαρήο (πίεζε, δηαηκεηηθή ηάζε θιπ) ππνρξεώλεηαη ζε αιιαγή ηνπ ζρήκαηόο ηεο ην νπνίν θαη δελ αλαθηά (νύηε πξνζπαζεί λα αλαθηήζεη) όηαλ ε δηαηαξαρή απηή ζηακαηήζεη λα εθαξκόδεηαη. Από άπνςε κεραληθήο, ε έλλνηα ηνπ ξεπζηνύ πεξηιακβάλεη ηα αέξηα, ηα πγξά θαζώο επίζεο θαη ηα ζηεξεά ηα νπνία είλαη δπλαηόλ λα ξεπζηνπνηεζνύλ όπσο είλαη ηα θνληνπνηεκέλα πιηθά (πρ αιεύξη). Η κειέηε ησλ ξεπζηώλ ρσξίδεηαη ζηε κειέηε ησλ ξεπζηώλ ελ εξεκία (ζηαηηθή ησλ ξεπζηώλ) θαη ζηε κειέηε ησλ ξεπζηώλ ζε θίλεζε (δπλακηθή ησλ ξεπζηώλ). ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ηα ξεπζηά δηαθέξνπλ (θαη δηαρσξίδνληαη) αλάινγα κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπο. Έηζη έρνπκε ηα ιεπηόξεπζηα πγξά (πρ γάια), ηα παρύξεπζηα πγξά (πρ κέιη), ηα αέξηα (πρ άδσην) θαη ηα ξεπζηνπνηεκέλα ζηεξεά (πρ ζηηεξά). Έλαο άιινο ηξόπνο δηαρσξηζκνύ είλαη βάζε ππθλόηεηαο ε νπνία ζεσξείηαη δεδνκέλε γηα δεδνκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Η κεηαβνιή ηεο ππθλόηεηαο νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθώλ απηώλ (πίεζε, ζεξκνθξαζία) θαη αλάινγα κε ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο ηα ξεπζηά θαηαηάζζνληαη ζε Αζπκπίεζηα: ειάρηζηε ή κεδεληθή κεηαβνιή ηεο ππθλόηεηαο κε ηελ πίεζε (παξαδνρή γηα ηα πγξά) πκπηεζηά: ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο ππθλόηεηαο κε ηελ πίεζε (θαλόλαο γηα ηα αέξηα) 7

15 2.7 Γπλακηθή ξεπζηώλ ηε δπλακηθή ξεπζηώλ, αληηθείκελν κειέηεο απνηεινύλ ηόζν νη ξενινγηθέο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ όζν θαη ην είδνο ξνήο ηνπο. Ωο πξνο ηε ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηα ξεπζηά, δηαθξίλνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο, λεπηώληα θαη κε λεπηώληα ηα κε λεπηώληα ξεπζηά ππάξρεη θαη κία πεξαηηέξσ δηάθξηζε ε νπνία θξίλεη ηε ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά σο ρξνληθά αλεμάξηεηε θαη ρξνληθά εμαξηώκελε. ηε ρξνληθά αλεμάξηεηε ζπλαληάκε ηα ςεπδνπιαζηηθά ξεπζηά, ηα δηαζηαιηηθά ξεπζηά θαζώο θαη ηα ξεπζηά ηύπνπ Bingham θαη Casson. Σα ξεπζηά κε εμαξηώκελε ρξνληθά ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά δηαθξίλνληαη ζε ζημόηξνπα θαη ηα ξενπεθηηθά. Η ξνή ησλ ξεπζηώλ δηαθξίλεηαη ζε ηξσηή ή γξακκηθή (laminar flow) Σπξβώδε ή ζηξνβηιώδε (turbulent flow) ηε ζηξσηή ξνή ηα ξεπζηά έρνπλ ηελ ηάζε λα ξένπλ ρσξίο πιεπξηθή αλάκημε, ζε αληίζεζε κε ηελ ηπξβώδε ξνή όπνπ παξαηεξείηαη ζρεκαηηζκόο δηλώλ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Η κεηάβαζε από ηε ζηξσηή ζηελ ηπξβώδε ξνή είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνύ Reynolds. 2.8 Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο είλαη ε δπλακηθή δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ελέξγεηα κε ηελ κνξθή ζεξκόηεηαο κεηαθέξεηαη απζόξκεηα από έλα ζώκα ζε έλα άιιν, ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζηαθή ηνπο δηαθνξά ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε ηαρύηεηα ξνήο ηεο ζεξκόηεηαο. Πέξα όκσο από ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ησλ δύν ζσκάησλ, ε ηαρύηεηα κεηαθνξάο ηεο ζεξκόηεηαο εμαξηάηαη θαη από ηελ αληίζηαζε πνπ πξνβάιεη ην πιηθό κέζα ζην νπνίν ξέεη ην ζώκα Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ Δίλαη ππεύζπλε γηα έλα κεγάιν εύξνο εθαξκνγώλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαζώο ζε απηήλ νθείινληαη πνιιέο δηεξγαζίεο όπσο: ζέξκαλζε, ςύμε, θαηάςπμε, μήξαλζε, ζπκπύθλσζε, αθπδάησζε, παζηεξίσζε, απνζηείξσζε, θιπ. 8

16 2.8.2 Μόληκε θαη κε κόληκε (κεηαβαηηθή) θαηάζηαζε Μόληκε θαηάζηαζε ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην ρξόλν, ζε έλα δεδνκέλν ζεκείν. Τπάξρεη όκσο κεηαβνιή από ζεκείν ζε ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε απηήλ νθείιεηαη ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ε νπνία γίλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό. Γηα λα βξεζεί έλα ζύζηεκα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ζε κόληκε θαηάζηαζε, ζα πξέπεη νη ζεξκνθξαζίεο (νη νπνίεο απνηεινύλ ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο) λα κε κεηαβάιινληαη κε ην ρξόλν (Μπέιιεο, 2012). ε πνιιέο εθαξκνγέο όκσο νη ζεξκνθξαζίεο κεηαβάιινληαη κε ηνλ ρξόλν, κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη θαη ε ηαρύηεηα κεηαθνξάο ηεο ζεξκόηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξνύκε όηη ην ζύζηεκα εηζέξρεηαη ζε κία κε κόληκε (κεηαβαηηθή) θαηάζηαζε (Μπέιιεο, 2012). Παξαδείγκαηα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ζε κε κόληκε θαηάζηαζε ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ είλαη ε ζέξκαλζε θαη ςύμε θνλζεξβώλ θαηά ηελ απνζηείξσζε, ε θαηάςπμε ηξνθίκσλ θιπ Μεραληζκνί κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο Γηαθξίλνληαη ηξείο ζεκειηώδεηο κεραληζκνί κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο: Αγσγή πλαγσγή Αθηηλνβνιία Αγσγή Λόγσ δηαθνξεηηθώλ ζεξκνθξαζηώλ κεηαμύ δύν πεξηνρώλ ελόο πιηθνύ, παξαηεξείηαη κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από έλα κόξην ηεο ύιεο ζην γεηηνληθό ηνπ κέζσ ησλ κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεσλ. Η κεηαθνξά απηή γίλεηαη ρσξίο ηε καθξνζθνπηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιηθνύ από ηε κία ζέζε ηνπ ρώξνπ ζηελ άιιε (Μπέιιεο, 2012). Ιζρύεη θπξίσο γηα ηα ζηεξεά θαη ηα αθηλεηνπνηεκέλα ξεπζηά. Η δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κέζα ζε έλα νκνγελέο πιηθό νδεγεί ζε έλα ξπζκό κεηαθνξάο ελέξγεηαο εληόο ηνπ κέζνπ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο «νόμος του Fourier» : Όπνπ q: ξπζκόο ξνήο ζεξκόηεηαο ζε δηεύζπλζε θάζεηε ζηελ επηθάλεηα Α: εκβαδό επηθάλεηαο θάζεηε ζηε ξνή k: ζεξκηθή αγσγηκόηεηα Σ: ζεξκνθξαζία x: απόζηαζε κεηξεκέλε θάζεηα ζηελ επηθάλεηα 9

17 Σν αξλεηηθό πξόζεκν ζηνλ ηύπν απαηηείηαη από ην δεύηεξν ζεξκνδπλακηθό λόκν ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε ζεξκηθή κεηαθνξά ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη από κία δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη από ηε ζεξκόηεξε πξνο ηε ςπρξόηεξε πεξηνρή (Pitts & Sissom, 2001). ε πεξίπησζε κόληκεο θαηάζηαζεο (steady state) ιέκε όηη ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία θάζε ζεκείνπ ηνπ ζώκαηνο θαη ησλ επηθαλεηώλ, είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ρξόλνπ (Pitts & Sissom, 2001) πλαγσγή Η ζπλαγσγή αλαθέξεηαη ζηε ξνή ζεξκόηεηαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε ελόο ξεπζηνύ, ή ζηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από κία ζεξκή επηθάλεηα ζε έλα ελ θηλήζεη ξεπζηό (McCabe et al. 2003). ηε δεύηεξε πεξίπησζε, ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ή ζπλάγεηαη από ή πξνο ην ζώκα από ην ξεπζηό. Η κεηαθνξά ζεξκόηεηαο αλά κνλάδα ρξόλνπ δίλεηαη από ηε παξαθάησ ζρέζε γλσζηή θαη σο «νόμος ψύξης του Newton» : Όπνπ q: ξπζκόο ξνήο ζεξκόηεηαο ζε δηεύζπλζε θάζεηε ζηελ επηθάλεηα Α: εκβαδό επηθάλεηαο h: ζπληειεζηήο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο Σs: ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο Σ : ζεξκνθξαζία ειεύζεξνπ ξεύκαηνο ηνπ ξεπζηνύ (πξηλ ζπλαληήζεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο (Pitts & Sissom, 2001). Η ζπλαγσγή δηαρσξίδεηαη ζε θπζηθή (natural convection) θαη ζε εμαλαγθαζκέλε (forced convection). Φπζηθή ζπλαγσγή είλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν, ηα ξεύκαηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε έλα ξεπζηό πξνθαινύληαη από δπλάκεηο άλσζεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηε δηαθνξά ππθλόηεηαο, ε νπνία δεκηνπξγείηαη κε ηε ζεηξά ηεο ιόγσ ζεξκνθξαζηαθώλ δηαβαζκίζεσλ ζηε κάδα ηνπ ξεπζηνύ (McCabe et al. 2003). Δμαλαγθαζκέλε ζπλαγσγή είλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν, ηα ξεύκαηα πξνθαινύληαη από κία εμσηεξηθή κεραληθή δηάηαμε (αληιία, αλαδεπηήξαο θιπ). Η ξνή ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αλεμάξηεηε ηεο δηαθνξάο ππθλόηεηαο (McCabe et al. 2003) θαη ν ξπζκόο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο είλαη κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε ηε θπζηθή ζπλαγσγή. 10

18 Αθηηλνβνιία Ο όξνο αθηηλνβνιία απνδίδεηαη ζηε κεηαθνξά ελέξγεηαο κέζα ζην ρώξν κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Αλ ε αθηηλνβνιία δηέξρεηαη δηα κέζνπ θελνύ ρώξνπ δε κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα ή ζε θάπνηα άιιε κνξθή ελέξγεηαο, νύηε απνθιίλεη από ηελ πνξεία ηεο. Αλ όκσο ζπλαληήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηεο θάπνηα ύιε/ζώκα, ηόηε ε αθηηλνβνιία ζα κεηαδνζεί ή ζα αλαθιαζηεί ή ζα απνξξνθεζεί. Μόλν ε απνξξνθνύκελε ελέξγεηα εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ζεξκόηεηαο θαη ε κεηαηξνπή απηή είλαη πνζνηηθή. Η αθηηλνβνιία δξα αλεμάξηεηα από ην κέζν ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη εμαξηάηαη από ηηο ζρεηηθέο ζεξκνθξαζίεο, ηηο γεσκεηξηθέο δηακνξθώζεηο θαζώο επίζεο θαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηθαλεηώλ ησλ πιηθώλ πνπ εθπέκπνπλ ή απνξξνθνύλ ηε ζεξκόηεηα. Γίλεηαη ζεκαληηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη είλαη αλεμάξηεηε από ηηο ζπλζήθεο ξνήο ηνπ ξεπζηνύ. Η βαζηθή εμίζσζε γηα ηελ αθηηλνβνινύκελε ζεξκηθή κεηαθνξά βξέζεθε όηη είλαη αλάινγε πξνο ηελ ηέηαξηε δύλακε ηεο απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο. Γίλεηαη από ηνλ παξαθάησ, ζεκειηώδε, λόκν γλσζηό θαη σο «νόμος των Stefan-Boltzmann» : Όπνπ ζ: ζηαζεξά Stefan-Boltzmann (αλεμάξηεηε ζεξκνθξαζίαο, κέζνπ, επηθάλεηαο) θαη ηζνύηαη κε 5,67x10-8 Wm -2 K -4 Α: αθηηλνβνινύκελε επηθάλεηα Σ: απόιπηε ζεξκνθξαζία Ο λόκνο απηόο δίλεη ηελ αθηηλνβνινύκελε ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη από ην κέιαλ ζώκα (ή ηδαληθό ζεξκνπνκπό), δίλνληαο ην κέγηζην πνζό αθηηλνβνιίαο ζε δεδνκέλε ζεξκνθξαζία. Γηα πξαγκαηηθά ζώκαηα, ε εθπεκπόκελε ελέξγεηα είλαη ιηγόηεξε. ηελ εμίζσζε εηζάγεηαη σο ζπληειεζηήο δηόξζσζεο ε ικανότητα εκπομπής, ε θη έηζη ε εμίζσζε ηξνπνπνηείηαη ζε: Φαηά ζώκαηα έρνπλ ηελ ίδηα ηθαλόηεηα εθπνκπήο ζε όια ηα κήθε θύκαηνο αθηηλνβνιίαο ηα ηξόθηκα ε 0,9, ζε ηξαρηέο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ε 0,7-0,25, ζε ιείεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ε<0,05. 11

19 2.9 Μνληεινπνίεζε κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ζε εθαξκνγέο ηξνθίκσλ Η ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ είλαη κία από ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζόδνπο ζπληήξεζεο, γη απηό θαη ε κνληεινπνίεζε ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο. Οη κεραληζκνί ηεο αγσγήο, ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο, θαη ηεο εμαλαγθαζκέλε ζπλαγσγή είλαη απηνί πνπ κειεηήζεθαλ πεξηζζόηεξν γηα δηάθνξα πξντόληα θαη ζπλζήθεο. Μεξηθέο από ηηο εθαξκνγέο ηνπ CFD ζηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο απνηεινύλ ε ζέξκαλζε κε θπζηθή ζπλαγσγή θνλζεξβνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ζε θσληθνύο θαη θπιηλδξηθνύο πεξηέθηεο (Varma & Kannan, 2006), ε αμηνιόγεζε ηεο παζηεξίσζεο κπύξαο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ θνπηηώλ (Augusto et al., 2010), ε 3-D πξνζνκνίσζε ηεο απνζηείξσζεο ζπαξαγγηώλ ζε κεηαιιηθή θνλζέξβα (Dimou & Yanniotis, 2011), ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε ζπλδπαζκέλε αγσγή θαη ζπλαγσγή ζε κνληέια απγώλ (Denys et al., 2004), ε αλάιπζε ζεξκηθήο απνζηείξσζεο ζε θνλζέξβεο κε κίγκα πγξνύ-ζηεξενύ ηξνθίκνπ (Ghani & Farid, 2006), ε πξνζνκνίσζε κίγκαηνο ζηεξενύ-πγξνύ ηξνθίκνπ ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο πςειήο πίεζεο (Ghani & Farid, 2007), ε αλαζηνιή δξάζεο βαθηεξίσλ ζε ξεπζηό θνλζεξβνπνηεκέλν ηξόθηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο (Ghani et al., 1999b), ε πξνζνκνίσζε παξνδηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ πξνθίι ηαρπηήησλ ζε νξηδόληηα θνλζέξβα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο (Ghani et al., 2002a), ε ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή κειέηε ηεο ζεξκηθήο θαηαζηξνθήο ηεο βηηακίλεο C ζε ζαθνπιάθηα ηξνθίκσλ (Ghani et al., 2002), θαη ε ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή κειέηε ηεο ζεξκηθήο αδξαλνπνίεζεο ηνπ Bacillus stearothermophilus ζε ζαθνπιάθηα ηξνθίκσλ (Ghani et al., 2002b). 12

20 3. θνπόο ηεο εξγαζίαο θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ: Η πξνζνκνίσζε θαη απεηθόληζε ηνπ θαηλνκέλνπ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, ζε θπιηλδξηθή θνλζέξβα (θάζεηα ηνπνζεηεκέλε) ε νπνία πεξηέρεη ηνκαηνρπκό, κε ην κεραληζκό ηεο αγσγήο, θπζηθήο ζπλαγσγήο θαη θπζηθήο ζπλαγσγήο κε ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο ζε δηάθνξεο ηαρύηεηεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο Fluent. Ο ππνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ απνζηείξσζεο θνλζέξβαο ηνκαηνρπκνύ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο Fluent γηα ηηο πεξηπηώζεηο: αγσγή, θπζηθή ζπλαγσγή θαη θπζηθή ζπλαγσγή κε ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο ζε δηάθνξεο ηαρύηεηεο. Η ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ ζεσξεηηθό ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ απνζηείξσζεο, κε ηνλ ππνινγηζκό κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο Fluent. Η εύξεζε ηεο βέιηηζηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηεο θνλζέξβαο, γηα απνζηείξσζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο Fluent. Η ζύγθξηζε ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζηείξσζε θνλζέξβαο ηνπνζεηεκέλεο ζε νξηδόληηα ζέζε, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζηείξσζε θνλζέξβαο ηνπνζεηεκέλεο ζε θάζεηε ζέζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο Fluent. 13

21 4. Πεηξακαηηθό κέξνο 4.1 Τπνινγηζηηθή δηαδηθαζία Πξνηνύ μεθηλήζεη ε αλάιπζε-ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο κε ππνινγηζηηθή ξεπζηνδπλακηθή, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ από ηνλ ρξήζηε όιεο νη παξάκεηξνη ηνπ πξνβιήκαηνο θαζώο επίζεο θαη ηα θπζηθά θαηλόκελα πνπ ην δηέπνπλ (preanalysis). Αθνύ γίλεη απηό θαη μεθαζαξηζηνύλ θαη νη ζηόρνη θαη ηα δεηνύκελα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ιύζε είλαη: Καηαζθεπή ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ (geometry) Γεκηνπξγία ππνινγηζηηθνύ πιέγκαηνο ζηε γεσκεηξία (mesh) Πξνζζήθε όισλ ησλ παξακέηξσλ, εμηζώζεσλ, νξηαθώλ ζπλζεθώλ ηνπ πξνβιήκαηνο (setup) Λύζε ηνπ πξνβιήκαηνο (solution) Απνηειέζκαηα, εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε (results) 14

22 4.2 Υαξαθηεξηζηηθά Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή Μνληέινπ πξνζνκνίσζεο Γεδνκέλνπ όηη ε πξνζνκνίσζε (ζπλεπώο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από απηήλ), γίλεηαη ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ θαζώο επίζεο θαη ε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Έηζη, γηα ηε κνληεινπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό ΑNSYS Fluent v13.0 ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Καηαζθεπαζηήο: OKTABIT Μνληέιν: Vero PC Δπεμεξγαζηήο: AMD Athlon II X4 630 Processor 2.80 GHz Δγθαηεζηεκέλε κλήκε (RAM) 2.00 GB Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Windows 7 Home Premium (32-bit) Ωο θπζηθό κνληέιν ζεσξήζεθε θπιηλδξηθή θνλζέξβα αινπκηλίνπ κε ηηο εμήο δηαζηάζεηο: Γηάκεηξνο D= 75mm Ύςνο H= 110mm Πάρνο ηνηρώκαηνο 1mm Γηα ηνλ ηνκαηνρπκό νξίζηεθαλ νη εμήο ζεξκηθέο ηδηόηεηεο: Ππθλόηεηα p= 980 kg/m 3 Δηδηθή ζεξκόηεηα Cp= 3980 J/kg o C Θεξκηθή αγσγηκόηεηα k= w/m o C Ιμώδεο κ= 0.22 kg/m s Αξρηθή ζεξκνθξαζία (κονσέρβα + τοματοτσμός): 80 ν C ( K) Θεξκνθξαζία απνζηείξσζεο : 98 ν C ( K) Θεξκνθξαζία κέζνπ απνζηείξσζεο : 110 o C ( Κ) Υξόλνο επεμεξγαζίαο (απνζηείξσζε): Ωο ρξόλνο επεμεξγαζίαο επηιέρηεθε ε ηηκή ησλ 2320s γηαηί κε βάζε ηελ αλαιπηηθή επίιπζε ηνπ κνληέινπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αγσγήο (Παξάξηεκα Α) απηόο είλαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 15

23 επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο απνζηείξσζεο. Ο ρξόλνο απηόο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, κε ζθνπό ηε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ Παξαδνρέο γηα απινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ζεσξήζεθε όηη ε θνλζέξβα ζεξκαίλεηαη απ όιεο ηηο κεξηέο ηεο ηαπηόρξνλα. Η γεσκεηξία ηεο δεκηνπξγήζεθε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (3-D). Λόγσ ζπκκεηξίαο, ζρεδηάζηεθε κόλν ε κηζή θνλζέξβα ζέηνληαο ηελ ηνκή ηεο σο ζπκκεηξηθή όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3. ρήκα 3. Γεσκεηξία θνλζέξβαο θαη νξηζκόο ζπκκεηξίαο Η εηδηθή ζεξκόηεηα Cp, θαη ε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα k, είλαη ζηαζεξέο θαη αλεμάξηεηεο από ηελ ζεξκνθξαζία θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Θεσξήζεθε όηη ζην εζσηεξηθό ησλ ηνηρσκάησλ ηεο θνλζέξβαο δελ ππάξρεη νιίζζεζε (no-slip conditions). Ο αηκόο πνπ ζπκππθλώλεηαη δηαηεξεί ζπλζήθεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο θνλζέξβαο. Οη νξηαθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο (thermal boundary conditions), εθαξκόδνληαη ζην πγξό (ηνκαηνρπκόο) θαη όρη ζηα εμσηεξηθά ηνηρώκαηα ηεο θνλζέξβαο, γηαηί ζεσξείηαη όηη ε ζεξκηθή αληίζηαζε ηνπ κεηάιινπ ηεο θνλζέξβαο (αινπκίλην) είλαη ακειεηέα. 16

24 Ο ηνκαηνρπκόο ζην εζσηεξηθό ηεο θνλζέξβαο, βξίζθεηαη, αξρηθά, ζε θαηάζηαζε εξεκίαο έρνληαο ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία ζε όιε ηε κάδα ηνπ. Τπνηέζεθε ζηξσηή ξνή ιεηηνπξγίαο θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο, θαη θπζηθή ζπλαγσγή κε ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο, έγηλε επηπιένλ θαη ε παξαθάησ παξαδνρή: Οη θπζηθέο ηδηόηεηεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο εθηόο από ηε ππθλόηεηα ε νπνία αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε Boussinesq (Boussinesq Approximation ε ππθλόηεηα ζεσξείηαη ζηαζεξή ζηηο βαζηθέο εμηζώζεηο, κε εμαίξεζε ζηνλ όξν ηεο πιεπζηόηεηαο (Ghani et al. 2001)). Η εμίζσζε 1 πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε (κεηαβνιή) ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πγξνύ κε ηε ζεξκνθξαζία p = pref [1-β(T-Tref)] (1) Όπνπ β: ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηνπ πγξνύ (β= /Κ) pref, Tref : ππθλόηεηα θαη ζεξκνθξαζία αλαθνξάο Σν κνληέιν δηαθνξνπνηείηαη γηα ηελ πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο ζε νξηδόληηα ζέζε. Δπεηδή δελ ηζρύεη ε ζπκκεηξία (ζρήκα 3), ε θνλζέξβα ζρεδηάζηεθε νιόθιεξε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (3-D) όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4. ρήκα 4. ρεδηαζκόο θνλζέξβαο ζε νξηδόληηα ζέζε 17

25 ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, ζεσξήζεθε όηη ε θνλζέξβα ήηαλ πιήξσο γεκηζκέλε κε ηνλ ηνκαηνρπκό, δειαδή κε κεδεληθό δηάθελν (head space), κε ζθνπό λα απνθεπρζεί ε πνιππινθόηεηα πνπ ζα δεκηνπξγνύζε ε δηεπηθάλεηα κεηαμύ ηνκαηνρπκνύ θαη αέξα. Η ππόζεζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη από πνιινύο εξεπλεηέο, δηόηη έρεη απνδεηρζεί όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο δελ επεξεάδνληαη από ηελ ύπαξμε ή κε ηνπ δηαθέλνπ (Dimou & Yanniotis, 2011). Δπίζεο, ζεσξήζεθε όηη ε ζεξκνθξαζία ησλ ηνηρσκάησλ ηεο θνλζέξβαο, παξακέλεη ζηαζεξή. ύκθσλα κε ηνπο Varma & Kannan (2006), όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνζνκνίσζε ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο όπνπ ε ζέξκαλζε γίλεηαη νκνηόκνξθα απ όιεο ηηο κεξηέο ηεο θνλζέξβαο, ηόηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηαζεξή ε ζεξκνθξαζία ζηα ηνηρώκαηα ηεο θνλζέξβαο, ππνζέηνληαο κία πνιύ ρακειή ζεξκηθή αληίζηαζε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο θνλζέξβαο θαη έλαλ πνιύ πςειό ζπληειεζηή ζεξκηθήο κεηαθνξάο (Kiziltas et al. 2010). Σέινο, όιεο νη πεξηπηώζεηο νξίζζεθαλ σο Transient time (μοντέλο μη μόνιμης κατάστασης), pressure-based θαη επηιύζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο Time step size (s): 1s θαη κέγηζην αξηζκό επαλαιήςεσλ αλά Time step : 50 (Iterations/Time step). 18

26 4.2.2 Πεξηγξαθή ππνινγηζηηθνύ πιέγκαηνο (mesh) Σν ππνινγηζηηθό πιέγκα, ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελόο ζεη δηαθξηηώλ ζεκείσλ ζηα νπνία επηιύνληαη νη εμηζώζεηο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. πλήζσο ην δεκηνπξγνύκελν πιέγκα κεηαηξέπεηαη ζε έλα νξζνγσληθό πιέγκα, απνηεινύκελν από ηζαπέρνληα ζεκεία. Σόζν ν αξηζκόο ησλ ζεκείσλ, όζν θαη ε ππθλόηεηα ηνπ πιέγκαηνο, πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ κνληέινπ θαη κε ηελ αθξίβεηα πνπ επηδεηά ν ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηα ζρήκαηα 1, 2 παξνπζηάδεηαη ην mesh πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο θνλζέξβαο θαη ηεο νξηδόληηαο. ρήκα 1. Mesh γηα θάζεην κνληέιν ρήκα 2. Mesh γηα νξηδόληην κνληέιν Έηζη ζην πιέγκα ηεο θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο θνλζέξβαο ππάξρνπλ 1275 θνκβηθά ζεκεία (nodes) κε 960 θειηά (elements/cells), ελώ ζηελ νξηδόληηα ππάξρνπλ 3424 θόκβνη κε 2955 θειηά. Σν ζπγθεθξηκέλν πιέγκα, αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ κειεηνύκελσλ κνληέισλ. 19

27 5. Απνηειέζκαηα πδήηεζε 5.1 Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε Αγσγή ζε κε κόληκε θαηάζηαζε ην πξώην ππνινγηζηηθό πείξακα ζεσξήζεθε ην πεξηερόκελν ηεο θνλζέξβαο σο ζηεξεό ην νπνίν ζεξκαίλεηαη κόλν κε ηνλ κεραληζκό ηεο αγσγήο. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ ππάξρεη ξνή θαη επνκέλσο ε κόλε εμίζσζε πνπ επηιύεηαη κέζσ ηνπ Fluent είλαη ε εμίζσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο. Η πεξίπησζε όκσο απηή επηδέρεηαη αλαιπηηθή ιύζε θη έηζη επηηξέπεη ηελ ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Fluent κε ηα ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα. Σν ζεξκνθξαζηαθό πξνθίι κεηά από ρξόλν απνζηείξσζεο 2320s, νιόθιεξεο ηεο θνλζέξβαο θαη ηνπ ηκήκαηνο πνπ νξίζηεθε σο επίπεδν ζπκκεηξίαο, παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 5. Δίλαη γλσζηό όηη ζηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κε αγσγή, ην ςπρξό ζεκείν (cold spot) βξίζθεηαη ζην γεσκεηξηθό θέληξν ηεο θνλζέξβαο. Απνπζία θπζηθήο ζπλαγσγήο, ν ηνκαηνρπκόο, ζεσξείηαη όηη ζεξκαίλεηαη κε αγσγή, επηβεβαηώλνληαο ηε ζέζε ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ (cold spot) θαη ζηηο δύν εηθόλεο. (A) (B) ρήκα 5. Οιόθιεξε ε γεσκεηξία ηεο θνλζέξβαο (Α) θαη ην ηκήκα ζπκκεηξίαο ηεο (Β), ζηελ πεξίπησζε ηεο αγσγήο γηα ρξόλν 2320s ην ζρήκα 6 παξαηεξείηαη ην πξνθίι ηεο ζεξκνθξαζίαο (εζηηαζκέλν ζηε ζπκκεηξία ηεο θνλζέξβαο) ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (απνζηείξσζε). 20

28 ρήκα 6. Πξνθίι ζεξκνθξαζηώλ ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο Η ηειηθή ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία θηάλεη ην cold spot, ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ απνζηείξσζεο, ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζεσξεηηθό ππνινγηζκό ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ, όπσο απηόο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Α. Σν δηάγξακκα κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην ζρήκα 7. 21

29 ρήκα 7. Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αγσγήο Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν (4.2.2) ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηαθνξάο ζεσξήζεθε όηη είλαη πνιύ πςειόο (ζηε ζεσξεηηθή ιύζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ε ηηκή ηνπ ηέζεθε ίζε κε 2000 W/m 2o C). αλ απνηέιεζκα, ε ζέξκαλζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ηεο θνλζέξβαο γίλεηαη πνιύ γξήγνξα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζρεδόλ αθαξηαία εμηζνξξνπείηαη κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αηκνύ. Δπνκέλσο, ε ρξήζε ηεο νξηαθήο ζπλζήθεο κε ζπλαγσγή θαη ηνλ παξαπάλσ ζπληειεζηή κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο αλακέλεηαη λα δώζεη παξόκνηα απνηειέζκαηα κε ηελ ρξήζε νξηαθήο ζπλζήθεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (θαη ίζεο κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκαληηθνύ κέζνπ). Απηό επηβεβαηώλεηαη ζην ζρήκα 8 πνπ αθνινπζεί όπνπ παξαηεξείηαη όηη ηόζν ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλαγσγήο όζν θαη ζηελ ππόζεζε ηεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (ιύζε ρσξίο λα ζπκπεξηιεθζεί ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηαθνξάο), ε ζέξκαλζε ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ θαη θαη επέθηαζε όιεο ηεο θνλζέξβαο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκό. 22

30 ρήκα 8. ύγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ηηο δύν δηαθνξεηηθέο νξηαθέο ζπλζήθεο ηεο ζπλαγσγήο θαη ηεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο 23

31 5.2 Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε Φπζηθή πλαγσγή Λόγσ ησλ ζεξκνθξαζηαθώλ δηαθνξώλ ζην εζσηεξηθό ηεο θνλζέξβαο, πξνθαινύληαη κεηαβνιέο ζηελ ππθλόηεηα ηνπ ξεπζηνύ κε απνηέιεζκα ηελ θίλεζή ηνπ ιόγσ ησλ δεκηνπξγνύκελσλ δπλάκεσλ άλσζεο (θπζηθή ζπλαγσγή). ην δεύηεξν ππνινγηζηηθό πείξακα, ζεσξήζεθε, επνκέλσο, ην πεξηερόκελν ηεο θνλζέξβαο σο ξεπζηό, πξνζδηνξίζηεθε ε ππθλόηεηά ηνπ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Boussinesq θαη νξίζηεθε ην κέγεζνο θαη ε θαηεύζπλζε ηεο βαξύηεηαο θαηά κήθνο ηνπ θαηαθόξπθνπ άμνλα ηεο θνλζέξβαο. ην καζεκαηηθό κνληέιν πξνζηέζεθαλ, επνκέλσο, θαη νη εμηζώζεηο ζπλέρεηαο θαη δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. Δίλαη γλσζηό όηη παξνπζία ξεπκάησλ θπζηθήο ζπλαγσγήο, ε ζέξκαλζε ηνπ πξντόληνο γίλεηαη γξεγνξόηεξα, θαη ην ςπρξό ζεκείν κεηαθηλείηαη από ην γεσκεηξηθό θέληξν. ην ζρήκα 9 δίλεηαη ην ζεξκνθξαζηαθό πξνθίι ηεο θνλζέξβαο, θαζώο θαη ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηξίαο ηεο κεηά από επεμεξγαζία 2320s. Η ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ζρήκα 5 ηνπ πξνεγνύκελνπ πεηξάκαηνο επαιεζεύεη ηελ ζεκαληηθή επηηάρπλζε ζηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ πξνθαιείηαη από ηελ θπζηθή ζπλαγσγή. (A) (Β) ρήκα 9. Θεξκνθξαζηαθό πξνθίι νιόθιεξεο θνλζέξβαο (Α), ηκήκα ζπκκεηξίαο (Β), ζε ρξόλν 2320s Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην ςπρξό ζεκείν δελ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο θνλζέξβαο, αιιά κεηαθηλείηαη πξνο ην θάησ κέξνο ηεο. Απηό παξαηεξείηαη ζην ζρήκα 10 όπνπ παξαηίζεληαη ηα ζεξκνθξαζηαθά πξνθίι ζην εζσηεξηθό ηεο θνλζέξβαο θαη ζε δηάθνξα ρξνληθά ζεκεία ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 24

32 ρήκα 10. Μεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο Με ηε ρξήζε UDF (User Defined Function), πξνζδηνξίζηεθε κε αθξίβεηα όηη ε ζέζε ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ παξέκεηλε ζηαζεξή ζε ύςνο πεξίπνπ 10% (Παξάξηεκα 2) από ην θάησ κέξνο ηεο θνλζέξβαο. Η ζέζε απηή είλαη απνδεθηή θαζώο ζπκβαδίδεη κε ην 10-12% πνπ ππνινγίζηεθε από ηνπο [Ghani et al. (1999a), Da-Wen Sun, (2007)], κε ην επίζεο 10% ησλ Zechman & Pfug (1989) θαη βξίζθεηαη ζην 5-20% πνπ ππνινγίζηεθε από ηνπο Chen et al. (2005). Παξαηεξείηαη κηα δηαθύκαλζε ηεο ηαρύηεηαο ζηελ αξρή ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ε νπνία όκσο θαζώο ε ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο κεηώλνληαη, γίλεηαη πην ζηαζεξή, όπσο παξαηεξήζεθε θαη από ηνπο Dimou & Yanniotis (2011) θαη παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 11α,β. 25

33 5s 10s 30s 90s ρήκα 11α. Πξνθίι ηαρπηήησλ θαη ξνήο ζην ηκήκα ηεο ζπκκεηξίαο ζε δηάθνξνπο ρξόλνπο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 26

34 200s 800s 1000s 2320s ρήκα 11β. Πξνθίι ηαρπηήησλ θαη ξνήο ζην ηκήκα ηεο ζπκκεηξίαο ζε δηάθνξνπο ρξόλνπο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 27

35 ην ζρήκα 11γ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ην πξνθίι ηαρύηεηαο όινπ ηνπ ξεπζηνύ ζηα 20s. ρήκα 11γ. Πξνθίι ηαρύηεηαο όινπ ηνπ ξεπζηνύ ζε ρξόλν 20s 28

36 5s 10s 30s 90s ρήκα 12α. Καηαλνκή ζεξκνθξαζηώλ θαηά ηε ξνή ηνπ ξεπζηνύ ζην ηκήκα ηεο ζπκκεηξίαο ζε ρξόλνπο ίδηνπο κε ην ζρήκα 11α,β. 29

37 200s 800s 1000s 2320s ρήκα 12β. Καηαλνκή ζεξκνθξαζηώλ θαηά ηε ξνή ηνπ ξεπζηνύ ζην ηκήκα ηεο ζπκκεηξίαο ζε ρξόλνπο ίδηνπο κε ην ζρήκα 11α,β 30

38 Παξαηεξείηαη όηη ζηελ αξρή ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ην ηκήκα ηνπ ξεπζηνύ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ηνηρώκαηα ηεο θνλζέξβαο, ζεξκαίλεηαη κέζσ αγσγήο απνθηώληαο ηε ζεξκνθξαζία ησλ ηνηρσκάησλ ζε αληίζεζε κε ην ππόινηπν ξεπζηό ην νπνίν έρεη αθόκε ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία [(Kumar et al. 1990), (Datta & Teixeira 1988)] (ζρήκα 12α). Οη θαζνδηθέο ηαρύηεηεο είλαη κέγηζηεο ζην θέληξν ηεο θνλζέξβαο, επηηξέπνληαο ηελ ζεξκόηεηα λα δηεηζδύζεη ηαρύηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα ηεο θνλζέξβαο, δεκηνπξγώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηηο θνηιόηεηεο πνπ παξαηεξνύληαη θαη ζηα άθξα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο ζεξκνθξαζίαο (Varma & Kannan, 2006) γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή όπσο παξαηεξείηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 10. Καζώο ζεξκαίλεηαη ην ξεπζηό, δηαζηέιιεηαη, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ειαθξύηεξν. Η δεκηνπξγνύκελε άλσζεο νθείιεηαη ζηε βαξύηεηα θαη ζηελ αιιαγή ηεο ππθλόηεηαο ιόγσ κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Έηζη ην ζεξκόηεξν θαη ζπγρξόλσο ειαθξύηεξν ξεπζηό αληηθαζίζηαηαη από έλα ςπρξόηεξν θνληά ζηα ηνηρώκαηα ηεο θνλζέξβαο. Σν ειαθξύηεξν ξεπζηό θαηά ηελ άλνδν ηνπ ζπκπαξαζύξεη θαη ην ςπρξόηεξν κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε επαθή. Η αλνδηθή απηή θίλεζε δηαθόπηεηαη από ην πάλσ κέξνο ηεο θνλζέξβαο, κε απνηέιεζκα ην ζεξκό ξεπζηό λα απιώλεηαη αθηηληθά πξνο ην εζσηεξηθό ηεο «αλαγθάδνληαο» ην ςπρξόηεξν λα θηλεζεί πξνο ην θάησ κέξνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ηα ηνηρώκαηα. Η θίλεζε απηή πξνο ηα ηνηρώκαηα επηηξέπεη κηα ξνή επαλαθπθινθνξίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ησλ Kumar et al. (1990) θαη Ghani et al. (1999a) γηα ξνή κε θπζηθή ζπλαγσγή πεξηγξάθνπλ ηε ξνή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα ζρήκαηα 11α,β θαη ζρήκα 12α,β Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην ςπρξό ζεκείν βξίζθεηαη ζε ύςνο κόιηο 10% από ην θάησ κέξνο ηεο θνλζέξβα. Η κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην ζρήκα 13. ρήκα 13. Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Φπζηθήο πλαγσγήο 31

39 ην ζρήκα 14 θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ ζηνλ ίδην ρξόλν γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο αγσγή - θπζηθή ζπλαγσγή, επηβεβαηώλνληαο ηελ άπνςε όηη ε ζέξκαλζε πξντόληνο γίλεηαη ηαρύηεξα κε θπζηθή ζπλαγσγή απ όηη κε αγσγή. ρήκα 14. Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ηηο πεξηπηώζεηο θπζηθή ζπλαγσγή θαη αγσγή Παξαηεξείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο, ε ζεξκνθξαζία ησλ Κ πνπ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αγσγήο, ώζηε ζε ρξόλν 2320s ε θνλζέξβα λα ζεσξείηαη απνζηεηξσκέλε, επηηπγράλεηαη ζε ρξόλν κόιηο 500s. 32

40 5.3 Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε Φπζηθή πλαγσγή θαη ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο ην ηξίην ππνινγηζηηθό πείξακα ζπκπεξηιήθζεθε θαη εμαλαγθαζκέλε ζπλαγσγή ιόγσ πεξηζηξνθήο ηεο θνλζέξβαο. Η πεξηζηξνθή ησλ θνλζεξβώλ, εθαξκόδεηαη κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ζέξκαλζεο ζην εζσηεξηθό ηνπο ώζηε ε λα κεησζεί ν απαηηνύκελνο ρξόλνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (Ghani et al. 2003). Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέθπςαλ από ηελ αμνληθή πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο κε ηαρύηεηα 5rpm θαη θάζεην πξνζαλαηνιηζκό. (Α) (Β) ρήκα 15. Θεξκνθξαζηαθό πξνθίι νιόθιεξεο θνλζέξβαο (Α), ηκήκα ζπκκεηξίαο (Β), ζε ρξόλν 2320s Όπσο ζηε πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο, έηζη θαη ζηε πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο κε πεξηζηξνθή, ην ςπρξό ζεκείν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή θνληά ζην θάησ κέξνο ηεο θνλζέξβαο (ζρήκα 15). Η κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζην εζσηεξηθό ηεο θνλζέξβαο (επίπεδν ζπκκεηξίαο) παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 16. Δπηιέρζεθαλ ίδηεο ρξνληθέο ζηηγκέο κε απηέο ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο (ζρήκα 10). 33

41 ρήκα 16. Μεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ελώ ε θνλζέξβα πεξηζηξέθεηαη κε ηαρύηεηα 5rpm Σα πξνθίι ησλ ζεξκνθξαζηώλ δελ δηαθέξνπλ από απηά ηνπ ζρήκαηνο 10 (κηθξή δηαθνξά ζηα 2000s). Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζύγθξηζεο κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη από ην γεγνλόο όηη ε ζέζε ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ πνπ εληνπίζηεθε κε ρξήζε UDF, βξίζθεηαη ζε ύςνο πεξίπνπ 10% από ην θάησ κέξνο ηεο θνλζέξβαο, όπσο αθξηβώο θαη ζηε πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο ρσξίο πεξηζηξνθή. ην ζρήκα 17, παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε δηάθνξνπο ρξόλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 34

42 2s 100s 450s 850s ρήκα 17. Πξνθίι ηαρύηεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο ζην ηκήκα ζπκκεηξίαο ζε δηάθνξνπο ρξόλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 35

43 ρήκα 18. Πξνθίι ηαρπηήησλ ζε ρξόλν 2320s γηα όιε ηε γεσκεηξία ηεο θνλζέξβαο. ην ζρήκα 19 δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ζύγθξηζεο ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο θαη θπζηθήο ζπλαγσγήο κε ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή. ρήκα 19. ύγθξηζε ζεξκνθξαζηώλ ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ηελ πεξίπησζε θπζηθήο ζπλαγσγήο θαη θπζηθήο ζπλαγσγήο κε ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή (5rpm) 36

44 Παξαηεξείηαη όηη νη δύν θακπύιεο είλαη πεξίπνπ ηαπηόζεκεο κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο κε πεξηζηξνθή λα είλαη ειαθξώο ρακειόηεξε γηα ρξόλν κέρξη 1300s. Γηα λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ζηνλ ρξόλν απνζηείξσζεο, έγηλαλ νη δνθηκέο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 20. ρήκα 20. Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ηε πεξίπησζε ηεο Φπζηθήο πλαγσγήο κε πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο κε 5, 7, 9, 11 rpm Όπσο θαίλεηαη ππάξρεη κία κηθξή δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα γηα ηαρύηεηα 5 rpm όπνπ ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ είλαη κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ηηκέο. ηηο ηαρύηεηεο 7, 9, 11 rpm εκθαλίδεηαη ηαύηηζε ζεξκνθξαζηώλ γη απηό θαη δελ εμεηάζηεθαλ άιιεο κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο. Γηα ηε ζύγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο ζπλαγσγήο ρσξίο πεξηζηξνθή, επηιέρζεθε ε ηαρύηεηα 7 rpm, γηα ιόγνπο ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο ηνπ κέζνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία (ζρήκα 21). 37

45 ρήκα 21. ύγθξηζε ζεξκνθξαζηώλ ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ηελ πεξίπησζε θπζηθήο ζπλαγσγήο θαη θπζηθήο ζπλαγσγήο κε ηαπηόρξνλε πεξηζηξνθή (7rpm) Με βάζε ηελ ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζρήκα 21 ζπκπεξαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζην ζεξκνθξαζηαθό πξνθίι από ηελ πεξηζηξνθή ηεο θνλζέξβαο. Βηβιηνγξαθηθά, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη αλαθέξνληαη επίζεο πεξηπηώζεηο κε ζαθνύο επίδξαζεο ηεο πεξηζηξνθήο (όπσο, γηα παξάδεηγκα από ηνπο Ghani et al (2003) γηα θνλζέξβα ιεπθώλ θαζνιηώλ) ή νη αλαθεξόκελεο επηπηώζεηο είλαη ζρεηηθά κηθξέο (1-4 C). ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάζακε ην απνηέιεζκα ήηαλ αλακελόκελν δεδνκέλνπ όηη ε πεξηζηξνθή γίλεηαη νξηδόληηα (γύξσ από ηνλ άμνλα ηεο θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο θνλζέξβαο) ελώ νη ζεξκνθξαζηαθέο απνθιίζεηο ιόγσ θπζηθήο ζπλαγσγήο είλαη ζηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε. Η εμαλαγθαζκέλε ζπλαγσγή πνπ πξνθαιεί ε πεξηζηξνθή επνκέλσο ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε κεηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κόλν ζηελ νξηδόληηα θαηεύζπλζε εθεί όκσο όπνπ δελ ππάξρνπλ (αθόκα θαη ρσξίο ηελ πεξηζηξνθή) ζεκαληηθέο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο. 38

46 5.4 Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε Φπζηθή πλαγσγή ζε θνλζέξβα κε νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό απηή ηε πεξίπησζε ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα απνζηεηξσζεί κία θνλζέξβα ηνπνζεηεκέλε νξηδόληηα, ζε ζρέζε κε ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη όηαλ ηνπνζεηεζεί θάζεηα. ηε νξηδόληηα ζέζε, ηζρύνπλ όιεο νη παξαπάλσ ππνζέζεηο κε εμαίξεζε ην ηκήκα ζπκκεηξίαο (παξάγξαθνο 4.2.2). ρήκα 22. ύγθξηζε ζεξκνθξαζηώλ ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ γηα ρξόλν ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 2320s, ζε νξηδόληηα θαη θάζεηα ηνπνζεηεκέλε θνλζέξβα Ο εληνπηζκόο ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ έγηλε θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο νξηδόληηαο θνλζέξβαο κε ρξήζε UDF θαη βξέζεθε ζε ύςνο πεξίπνπ 16.5% (Παξάξηεκα Β) επί ηεο δηακέηξνπ. Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 22 δείρλνπλ όηη ππάξρεη ειάρηζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ζην ςπρξό ζεκείν ηεο θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο θνλζέξβαο από απηό ηεο νξηδόληηαο, ρσξίο όκσο απηό λα ζεκαίλεη όηη ην ζεξκνθξαζηαθό πξνθίι θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη ην ίδην δεδνκέλνπ όηη ε ζέζε ηνπ ςπρξνύ ζεκείνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηνλ θαηαθόξπθν θαη ηνλ νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό. Βηβιηνγξαθηθά, αλαθέξεηαη από ηνλ Ghani et al. (2002a) όηη ζε θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο θνλζέξβεο, παξαηεξήζεθε ηαρύηεξε ζέξκαλζε ζε ζρέζε κε ηηο νξηδόληηα ηνπνζεηεκέλεο θάηη ην νπνίν απνδόζεθε ζην γεγνλόο όηη ε θπζηθή ζπλαγσγή εληζρύεηαη από ην ύςνο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε κεγάιε αλαινγία ηνπ ύςνπο πξνο ηε δηάκεηξν. Κάηη ηέηνην δελ παξαηεξήζεθε ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάζακε θαη απηό 39

47 κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε πξνζνκνίσζε αθνξά δύν κνληέια κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (παρύξεπζην πξντόλ, γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν επεμεξγαζίαο θαη κεγάιε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά πιηθνύ-κέζνπ ζέξκαλζεο). Αληίζεηα κε ηνπο Ghani et al. (2002a) νη Augusto et al. (2012) απέδεημαλ όηη ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ θνπηηώλ κπύξαο (νξηδόληηνο, θάζεηνο) θαηά ηελ παζηεξίσζε ηνπο δελ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξκηθήο κεηαθνξάο. πλεπώο είλαη αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηα θαηλόκελα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία πγξώλ ηξνθίκσλ, κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηνπο (Kannan & Sandaka, 2008) Η ζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2320s ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ηεο νξηδόληηα ηνπνζεηεκέλεο θνλζέξβαο, θαζώο επίζεο ην πξνθίι ησλ ηαρπηήησλ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 23α,β γηα ηπραίεο ρξνληθέο ζηηγκέο. 40

48 s 30s 50s 100s ρήκα 24α. Οξηδόληηα θνλζέξβα. Θεξκνθξαζηαθή θαηαλνκή (1), πξνθίι ηαρπηήησλ (2), ζεξκνθξαζηαθό πξνθίι (3), γηα ρξόλνπο 2, 30, 50, 100 s 41

49 s 450s 600s ρήκα 23β. Οξηδόληηα θνλζέξβα. Θεξκνθξαζηαθή θαηαλνκή (1), πξνθίι ηαρπηήησλ (2), ζεξκνθξαζηαθό πξνθίι (3), γηα ρξόλνπο 200, 450, 600 s 42

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

GRANT COLLEGE PROGRAM

GRANT COLLEGE PROGRAM ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΜΔΑ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Πεξηγξαθή θαη απόδνζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα παθέησλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

HEATING BOILERS. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 PASSPORT G-25.00.000 P

HEATING BOILERS. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 PASSPORT G-25.00.000 P AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 HEATING BOILERS Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 PASSPORT G-25.00.000 P Οη ιέβεηεο παξαδίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΝΔΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Διαυοπετικέρ πποσεγγίσειρ τηρ

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Δπώνςμο: ΠΑΛΑΣΟ Όνομα: ΥΡΗΣΟ Όνομα παηέπα: ΑΘΑΝΑΙΟ Όνομα μηηέπαρ: ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Σόπορ γέννηζηρ: ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟ ΛΑΡΙΑ Ημ/νια Γέννηζηρ: 02/12/1967 Οικ/κη Καηάζηαζη: ΔΓΓΑΜΟ (2) ΠΑΙΓΙΑ Γ/νζη Καηοικίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα