Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc."

Transcript

1 Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ Students opinions in the postgraduate module EKP 65 "Open and Distance Education" for the role and the mission of the Tutor Counsellor in Hellenic Open University Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής Λάμπρος Καρβούνης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Υποψήφιος Διδάκτορας r Περίληψη Οι απαιτούμενες δεξιότητες του Καθηγητή Συμβούλου (Κ.Σ) στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση κατηγοριοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες: οργανωτικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Οι τρεις αυτές κατηγορίες δεξιοτήτων συνθέτουν το ρόλο του Κ.Σ του ΕΑΠ, ο οποίος είναι να υποστηρίζει, να ενθαρρύνει, να αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους. Η αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα η αξιολόγηση του Κ.Σ του ΕΑΠ ως παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες, που έχει στόχο τη βελτίωση του ίδιου του Κ.Σ και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ, που παρακολουθούν την Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», αναφορικά με τους άξονες και τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούσε να δομηθεί ένα πλαίσιο αποτίμησης του ρόλου και της αποστολής των Κ.Σ του ΕΑΠ. Abstract The teaching skills of the teacher in Distance Education are categorized in three main categories: organisational skills, social skills and pedagogic skills. These three categories of skills compose the role of the tutor counselor of Hellenic Open University which is to support to encourage and to evaluate the students, providing the suitable feedback and advisory in the training process. The evaluation in the educational process and particularly the evaluation of the Admissions Advisor of Hellenic Open University as factor of educational process is one of the most important activities that aims to the improvement of the tutor counselor himself and to the improvement of the educational process. The evaluation should be based on axes analyzed in criteria. Aim of this paper is to examine the opinions of postgraduate students of Hellenic Open University in the postgraduate module EKP 65 Open and Distance Educations referring to the assessment of the Admissions Advisor of Hellenic Open University. For the further success and improvement of the educational process, the opinions of the students should be taken into consideration during the process of the evaluation. According to this framework it is attempted to examine the opinions of postgraduate students of EKP 65 referring to the axes and the criteria on which evaluation of Admissions Advisor of Hellenic Open University should be based. 80

2 Εισαγωγή Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει το βαθμό υλοποίησης των στόχων ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή των συστατικών του μερών. (Κασσωτάκης,1990; Chinapah&Miron,1990; Δημητρόπουλος,1991; Calder,1995). Η ιδιαιτερότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας καθιστά επιτακτική την ένταξη της αξιολόγησης σε αυτή τη διαδικασία (Μακράκης, 1999). Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να συντονίσει όλη τη μαθησιακή διαδικασία με γνώμονα τους στόχους του προγράμματος εναρμονισμένους με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. (Κόκκος,1999). Η έννοια της επάρκειας του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, αναλύθηκε από τον Jarvis (1983) πάνω στο τριπλό θεμέλιο των γνώσεων-στάσεωνδεξιοτήτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ οι οποίοι έχουν επιλέξει την ενότητα ΕΚΠ65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» αναφορικά με τους άξονες και τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνει η αξιολόγηση των καθηγητών συμβούλων (ΚΣ) του ΕΑΠ. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου (ΚΣ) αλλά και γενικά του διδάσκοντα στην εξαε και επιχειρείται μια αρχική κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων του απαιτούνται με βάση μια συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας της αξιολόγησης του (ΚΣ) στην εξαε. Στην Τρίτη ενότητα διερευνώνται οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με την αξιολόγηση των ΚΣ. του ΕΑΠ. Τέλος επιχειρείται η δόμηση ενός αρχικού πλαισίου αξιολόγησης με βάση τις απόψεις των φοιτητών. Ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ο σκοπός του ΚΣ δεν είναι τόσο να διδάσκει, αφού το ρόλο αυτό έχει αναλάβει το εκπαιδευτικό υλικό, όσο το να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στη μελέτη του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου (Ματραλής, 1998). Η συνεχής καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη με φθίνουσα παρέμβαση αποτελεί ένα σημαντικό καθήκον του Κ.Σ (Λιοναράκης, 2005). Η αξιολόγηση του σπουδαστή (διόρθωση και βαθμολόγηση γραπτών εργασιών) θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να σημειώνεται πρόοδος (Race, 1999). Η προσοχή του ΚΣ πρέπει να στρέφεται προς τα μέλη της ομάδας, προς την καλή διεξαγωγή του προγράμματος και ταυτόχρονα προς τον εαυτό του. Ο συνεχής αυτοέλεγχος είναι απαραίτητος αν επιδιώκει την αυτοβελτίωση. Κύριος στόχος του ΚΣ είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να γίνουν αποτελεσματικότεροι, ανεξάρτητοι εκπαιδευόμενοι, αυτόνομοι στην έρευνα. Όμως η τελειοποίηση στο αντικείμενο που διδάσκει, οι γνώσεις ψυχολογίας ενηλίκων που διαθέτει, η διάθεση να επικοινωνήσει με τους άλλους δεν αρκούν αν ο ίδιος δεν μπορεί να αλληλεπιδρά με τους φοιτητές του και να εντοπίζει τις ανάγκες τους (Νίκου, 2007). Η σημαντικότερη, όμως, δραστηριότητα είναι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση του σπουδαστή στις προσπάθειές του για να μην εγκαταλείψει τις σπουδές του, κάτι που συμβαίνει συχνά στις σπουδές από απόσταση. Η καλή σχέση και η επικοινωνία είναι απαραίτητες για να 81

3 επιτευχθούν τα παραπάνω και θα πρέπει να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας, ώστε ο ρόλος του εκπαιδευτή να είναι αποτελεσματικός. (Ματραλής, 1998). Έχουν προταθεί πολλά μοντέλα για το ρόλο του διδάσκοντα σε ένα περιβάλλον εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο Mason (1991) κατηγοριοποιεί τις δεξιότητες που συνθέτουν το ρόλο του διδάσκοντα σε τρεις κύριες κατηγορίες: οργανωτικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες και διανοητικές δεξιότητες. Οι οργανωτικές δεξιότητες του διδάσκοντα σύμφωνα με τον Mason είναι να θέτει τα αντικείμενα προς συζήτηση, να ορίζει το χρονοδιάγραμμα, να θέτει τους κανόνες λήψεις αποφάσεων καθώς και άλλους διαδικαστικούς κανόνες. Οι κοινωνικές δεξιότητες του διδάσκοντα σύμφωνα πάντα με τον Mason (1991) είναι η δημιουργία φιλικού κλίματος μέσα στην κοινότητα μάθησης, η ανατροφοδότηση, η ενθάρρυνση και η εμψύχωση των εκπαιδευόμενων. Οι διανοητικές δεξιότητες του διδάσκοντα, συνεχίζει ο Mason, περιλαμβάνουν τη σημαντική δεξιότητα του διαμεσολαβητή της εκπαίδευσης. Ο διδάσκων κατευθύνει τη συζήτηση σε κρίσιμα σημεία, θέτει ερωτήσεις, εξετάζει τις απαντήσεις ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους. Ο Paulsen (1995) κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Mason και κατηγοριοποιεί και αυτός τις δεξιότητες του διδάσκοντα σε τρεις κύριες κατηγορίες: οργανωτικές, κοινωνικές και διανοητικές. Η οργάνωση της διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων θεωρείται από τον Paulsen ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Εξίσου σημαντική θεωρεί ο Paulsen και τη δημιουργία ενός φιλικού κοινωνικού περιβάλλοντος μάθησης. Φυσικά θεωρεί και αυτός τη διαδικασία της διευκόλυνσης στην πρόσβαση της γνώσης ως το σημαντικότερο ρόλο του διδάσκοντα σε ένα περιβάλλον εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο Berge (1995) κατηγοριοποιεί τις δεξιότητες του διδάσκοντα σε διαχειριστικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές, προσθέτει όμως και άλλη μια κατηγορία τις τεχνικές δεξιότητες. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες συμπίπτουν με αυτές των Mason και Paulsen. Η διαφοροποίηση είναι ότι ο Berge ονομάζει τις οργανωτικές δεξιότητες ως διαχειριστικές δεξιότητες. Στις Τεχνικές δεξιότητες θεωρεί πως ο διδάσκων πρέπει να είναι σε θέση να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους με τη χρήση του Η/Υ. Να τους παρουσιάσει τυχόν απαραίτητο λογισμικό και να τους διευκολύνει όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση από τεχνολογικής άποψης. Όταν οι εκπαιδευόμενοι εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και του λογισμικού τότε αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού παύει να είναι απαραίτητος. Οι Anderson, et al (2001) θεωρούν ότι μία κατηγορία του ρόλου του διδάσκοντα, που τον ονομάζουν «διδακτική παρουσία», είναι ο οργανωτικός σχεδιασμός. Στις περισσότερες μορφές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης η διαδικασία οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας είναι μεγαλύτερη και απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία στην συμβατική εκπαίδευση. Διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους μελετητές ως προς τον κοινωνικό ρόλο, καθώς υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικοί παράγοντες μιας κοινότητας μάθησης έχουν να κάνουν με όλα τα μέλη της κοινότητας και όχι μόνο με τον διδάσκοντα. Ονομάζουν δε όλους αυτούς τους παράγοντες στο μοντέλο τους ως «κοινωνική παρουσία». Ως δεύτερη κατηγορία «διδακτικής παρουσίας» θέτουν στο μοντέλο τους την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης. Η υποστήριξη της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος, του κινήτρου και της δέσμευσης των σπουδαστών στην ενεργό μάθηση. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συμπεριφορών, το σχολιασμό και την ενθάρρυνση των απαντήσεων σπουδαστών, εμπλέκοντας τους λιγότερο συμμετέχοντες μαθητές και περιορίζοντας τα «μεγαλόστομα» σχόλια εκείνων που τείνουν να εξουσιάσουν τον χώρο. 82

4 Τρίτη κατηγορία «διδακτικής παρουσίας» θεωρούν την άμεση διδασκαλία. Σε αυτή την κατηγορία «διδακτικής παρουσίας» ο εκπαιδευτικός παρέχει τη διανοητική και μορφωτική καθοδήγηση και μοιράζεται την αντικειμενική γνώση με τους σπουδαστές. Συνοψίζοντας, οι δεξιότητες του διδάσκοντα στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σύμφωνα με τους ερευνητές φαίνεται να κατηγοριοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες: οργανωτικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Οι τρεις αυτές κατηγορίες δεξιοτήτων συνθέτουν το ρόλο του ΚΣ ο οποίος είναι κυρίως να υποστηρίζει τους διδασκόμενους, να τους ενθαρρύνει, να τους αξιολογεί παρέχοντας έτσι την κατάλληλη ανατροφοδότηση και συμβουλευτική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Επιπρόσθετα η καλή σχέση και επικοινωνία ΚΣ και εκπαιδευόμενων είναι επίσης από τις κύριες συνιστώσες του ρόλου του ΚΣ με απώτερο μέλημα τη στήριξη του εκπαιδευόμενου στη μοναχική πορεία αυτομάθησης και την στήριξή του να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να μην τις διακόψει. Η σημασία της αξιολόγησης του καθηγητή συμβούλου Ως αξιολόγηση, σύμφωνα με το Βεργίδη (1998,1999), ορίζεται η διαδικασία που αποσκοπεί στον προσδιορισμό του βαθμού υλοποίησης των στόχων ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή των συστατικών μερών του π.χ. ενός μαθήματος, μιας μεθόδου μάθησης, της επίδοσης των μαθητών, της επικοινωνίας διδασκόντων διδασκομένων κ.α. Η διαμορφωτική αξιολόγηση ή αξιολόγηση διαδικασίας, στοχεύει στην παροχή πληροφοριών που πιθανόν να συντελέσουν στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της παροχής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και στη βελτίωση κάποιων δυσκολιών. Η αξιολόγηση είναι σημαντική σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας γιατί βοηθάει στη διάγνωση των θετικών σημείων και των αδυναμιών όσον αφορά τη μάθηση και την παρεχόμενη γνώση καθώς και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Οι λόγοι που οδηγούν στη διαδικασία της αξιολόγησης στην εξαε είναι σημαντικοί τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τον καλύτερο έλεγχο ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Macdonald, 2006). Ο Rogers (1999) θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τρεις τουλάχιστον λόγους: α) Για τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτών. Πρέπει να πιστεύουν σε αυτά που κάνουν και ότι τα κάνουν καλά, ώστε να μπορέσουν να τα κάνουν καλά, β) Για το σχεδιασμό καινούργιων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων. Για να καθορίζουν πού βρίσκονται στη διδακτική μαθησιακή διεργασία κάθε μέρα και τι θα κάνουν στη συνέχεια για να εντοπίζουν τα υποβοηθητικά στοιχεία και τα εμπόδια και να αποφασίζουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν και γ) Για να μαθαίνουν. Για να εκτιμούν πόση πρόοδος έχει συντελεστεί, προς ποια κατεύθυνση και πόσο πιο πέρα μπορούν να πάνε. Η αξιολόγηση είναι βασικό στοιχείο της μάθησης. Όμως η δημοτικότητα των σπουδών από απόσταση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της αξιολόγησής της και ιδιαίτερα οι γνώμες των φοιτητών δεν διερευνώνται επαρκώς με αποτέλεσμα η ανατροφοδότηση να είναι ελλιπής για την περαιτέρω επιτυχία και βελτίωση των παρεχόμενων μαθημάτων (Tricker et al., 2001). Στην περίπτωση αξιολόγησης των ΚΣ σε ένα ανοιχτό ίδρυμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αυτή τείνει να στρέφεται τόσο στη διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμα. Άλλωστε ο στόχος είναι η βελτίωση και τελειοποίηση ενός προγράμματος σύμφωνα με τις αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ο Strike, (1990) προτείνει δύο γενικές αρχές για τη βάση της αξιολόγησης: την αρχή της μεγιστοποίησης του οφέλους και την αρχή του ίσου σεβασμού. Έτσι, σύμφωνα με την πρώτη αρχή η καλύτερη πράξη φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα, ενώ 83

5 σύμφωνα με τη δεύτερη επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους ως σκοπούς μάλλον παρά ως μέσα. Για την αξιολόγηση της διδακτικής δραστηριότητας των διδασκόντων χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς διάφορες κλίμακες. Συχνά, όμως, χρησιμοποιούνται είτε για ερευνητικούς είτε για πρακτικούς αξιολογικούς σκοπούς διάφορα αυτοσχέδια ερωτηματολόγια αξιολόγησης. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιλαμβάνουν, συνήθως, ενέργειες τις οποίες, σύμφωνα με τη θεωρία για τη μάθηση και τη διδασκαλία, οφείλει να εκτελεί ο διδάσκων κατά τη διαδικασία της διδακτικής πράξης (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005). Είναι προφανές ότι η αξιολόγηση του ΚΣ ως παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες, που έχει σαν στόχο τη βελτίωση του ίδιου του ΚΣ και της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατ επέκταση. Οδηγεί στη σχεδίαση νέων στρατηγικών στην πορεία της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας και συμβάλλει στην ίδια τη μάθηση των διδασκομένων καθώς η αξιολόγηση είναι από τα βασικά στοιχεία της μάθησης. Ιδιαίτερα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση η αξιολόγηση αποκτά έναν ξεχωριστό ρόλο καθώς θα είναι εκείνη που θα μεγιστοποιήσει το όφελος οδηγώντας τόσο στη σωστή λήψη αποφάσεων όσο και στον καλύτερο έλεγχο ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι για την περαιτέρω επιτυχία και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα πρέπει κατά την αξιολόγησή της, να λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις των εκπαιδευόμενων. Η έρευνα Γενική Περιγραφή Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2009 και έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ αναφορικά με τους άξονες και τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνει η αξιολόγηση των καθηγητών συμβούλων του ΕΑΠ. Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν επιλέξει την ενότητα ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Όλοι οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει κατ ελάχιστο μία Θεματική Ενότητα τη συγκεκριμένη (ΕΚΠ 65) και βρίσκονται χρονικά ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη ΟΣΣ. Τα ερευνητικά ερωτήματα Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι ποιοι είναι οι βασικοί άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα είναι ποια είναι τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Περιορισμοί Η παρούσα έρευνα έχει σοβαρούς περιορισμούς με σημαντικότερο το μικρό μέγεθος του δείγματος. Για το λόγο αυτό το σύνολο των αποτελεσμάτων έχει μάλλον χαρακτήρα ενδείξεων παρά γενικεύσιμων αποτελεσμάτων. Το δείγμα της έρευνας Το δείγμα της έρευνας ήταν 25 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΕΑΠ ενός τμήματος της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Πρόκειται σαφώς για ένα δείγμα ευκολίας. Από αυτούς οι 11 ήταν άνδρες και οι 14 γυναίκες. 84

6 Συλλογή των δεδομένων Στο πλαίσιο της φοίτησης των μεταπτυχιακών της ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» τους ανατέθηκε η δεύτερη εργασία το θέμα της οποίας ήταν διατυπωμένο ως εξής: «Υποθέστε ότι είστε εξωτερικός αξιολογητής/αξιολογήτρια του ΕΑΠ και το έργο σας είναι η αξιολόγηση του ΚΣ μιας Θεματικής Ενότητας με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης, ως μέσου συλλογής δεδομένων και με τη χρήση ακριβώς δέκα (10) κύριων ερωτήσεων, ιεραρχημένων κατά σειρά σημαντικότητας (από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό). (α) Προσδιορίστε την Θεματική Ενότητα της οποίας θα κάνετε την αξιολόγηση των διδασκόντων. (β) Καταγράψτε τις δέκα κύριες ερωτήσεις που θα υποβάλατε στον ΚΣ και αιτιολογήστε και αναλύστε την ιεράρχησή τους με βάση τη σημαντικότητά τους ως προς την αποστολή και το ρόλο του καθηγητή συμβούλου στην εξαε της συγκεκριμένης Θ.Ε. που εμπλέκεται. (γ) Συνδέστε καθεμιά από τις δέκα ερωτήσεις που θα υποβάλετε με τους παράγοντες του θεωρητικού-εννοιολογικού πλαισίου του συστήματος αξιολόγησης.» Η εργασία αυτή των μεταπτυχιακών φοιτητών χρησιμοποιήθηκε ως μέσο συλλογής δεδομένων και θεωρήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας ως ένα ερωτηματολόγιο τύπου δομημένης συνέντευξης ανοιχτού τύπου. Κωδικοποίηση των δεδομένων Η κωδικοποίηση και επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, έγινε με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου είναι ένα όργανο για έρευνα σε ποιοτικό υλικό. Πρόκειται για εργασία μετασχηματισμού ποιοτικών δεδομένων σε ποσοτικά και συνεπώς μετρήσιμα (Βάμβουκας, 1998). Για την ανάλυση του περιεχομένου των κειμένων χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό (Atlas-ti 5.0). Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κατηγοριοποίησης των αξόνων και των κριτηρίων αξιολόγησης, λήφθηκαν υπόψη οι αρχές: α) της αντικειμενικότητας: τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και με ακρίβεια β) της εξαντλητικότητας: όλες οι ενότητες ανάλυσης μπορούν να υπαχθούν στις συγκεκριμένες κατηγορίες που καθορίστηκαν γ) της καταλληλότητας: όλες οι κατηγορίες ταιριάζουν στο σκοπό της έρευνας και στο περιεχόμενο που αναλύεται δ) του αμοιβαίου αποκλεισμού: μια ενότητα ανάλυσης δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ταυτόχρονα σε δύο κατηγορίες (Βάμβουκας, 1998). Επεξεργασία των αποτελεσμάτων Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση εξετάστηκαν οι άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65. Αυτό έγινε εφικτό αναλύοντας το περιεχόμενο των απόψεων των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65 σε σχέση με τον τρόπο που συνδέεται κάθε ερώτηση που θα υπέβαλαν στον ΚΣ με τους παράγοντες του θεωρητικού-εννοιολογικού πλαισίου. Στη δεύτερη φάση εξετάστηκαν τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65. Αυτό έγινε εφικτό αναλύοντας το περιεχόμενο των δέκα ερωτήσεων που θα υπέβαλαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στον ΚΣ. Η σύνδεση των κριτηρίων αξιολόγησης με τους άξονες αξιολόγησης σύμφωνα πάντα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65 έγινε με βάση την ανάλυση περιεχομένου των απόψεων των φοιτητών για το πώς συνδέονται τα κριτήρια 85

7 αξιολόγησης με τους παράγοντες του θεωρητικού-εννοιολογικού πλαισίου του συστήματος αξιολόγησης. Οι άξονες αξιολόγησης με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα φαίνεται ο άξονας αξιολόγησης και στην δεξιά πλευρά φαίνεται ο αριθμός των φοιτητών που συμπεριέλαβαν στην εργασία τους το συγκεκριμένο άξονα. Άξονες αξιολόγησης Οι σχέσεις του καθηγητή συμβούλου με τους εκπαιδευόμενους 23 Η γνώση του αντικειμένου και η φιλοσοφία του καθηγητή συμβούλου 23 Η συναισθηματική υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευόμενων 19 Η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων 18 Η προετοιμασία του μαθήματος 16 Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 14 Πίνακας 1: Άξονες αξιολόγησης για την αξιολόγηση του διδάσκοντα κατά την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών Οι δύο σημαντικότεροι άξονες αξιολόγησης του ΚΣ σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι: οι σχέσεις του με τους εκπαιδευόμενους και η γνώση του αντικειμένου και η φιλοσοφία του ΚΣ. Όπως φαίνεται 23 από τους 25 φοιτητές έκαναν αναφορά σε αυτούς τους δύο άξονες. Οι δύο επόμενοι άξονες που θεωρούνται από τους φοιτητές μεσαίας σημασίας αφορούν στην υποστήριξη των φοιτητών και είναι: η συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων στον οποίο άξονα έκαναν αναφορά 19 από τους 25 φοιτητές και η παιδαγωγική υποστήριξη στον οποίο άξονα έκαναν αναφορά 8 από τους 25 φοιτητές. Οι επόμενοι δύο άξονες είναι: η προετοιμασία του μαθήματος στον οποίο άξονα έκαναν αναφορά 16 από τους 25 φοιτητές και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στον οποίο άξονα έκαναν αναφορά 14 από τους 25 φοιτητές. Τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ που παρακολουθούν την Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 65 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ανά άξονα αξιολόγησης όπως τα κατέταξαν οι φοιτητές στις εργασίες τους. Ν Κριτήρια αξιολόγησης ανά άξονα αξιολόγησης Ν 1 ος άξονας: Οι σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους 23 Συμβουλευτική υποστήριξη εμψύχωση ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων 21 Μελέτη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων 11 Μελέτη των προσδοκιών και των αναγκών των εκπαιδευόμενων 10 Διαχείριση ενεργειών κατά τις ΟΣΣ 7 Σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους 4 Διαχείριση διαλόγου κατά τις ΟΣΣ 2 Συμμετοχή εκπαιδευόμενων κατά τις ΟΣΣ 1 2 ος άξονας: Η γνώση του αντικειμένου και η φιλοσοφία του καθηγητή συμβούλου 23 Χρήση εκπαιδευτικών μέσων και τεχνικών 8 Η αυτογνωσία και η αυτοαξιολόγηση του καθηγητή συμβούλου 6 Η συνεργασία και η υποστήριξη του διδάσκοντα από συναδέλφους του 6 86

8 Η ακαδημαϊκή πορεία και η επιμόρφωση του καθηγητή συμβούλου 4 Οι απόψεις του καθηγητή συμβούλου για την εξαε 3 Αναγκαιότητα των ΟΣΣ 3 Εξοικείωση του καθηγητή συμβούλου με το αντικείμενο διδασκαλίας 2 Απόψεις γενικά για το εκπαιδευτικό υλικό 2 Η προσπάθεια επιβολής απόψεων από πλευράς του καθηγητή συμβούλου 1 Απόψεις επιτυχίας προγράμματος σπουδών 1 Προτάσεις αλλαγής προγράμματος σπουδών 1 3 ος άξονας: Η συναισθηματική υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευόμενων 19 Διαχείριση τρόπου επικοινωνίας 10 Παράγοντες προαγωγής και αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας 6 Δράσεις για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων 6 Πρώτη γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους 6 Η αποτροπή διαρροής των εκπαιδευόμενων 5 Εξοικείωση και προαγωγή αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό 4 Εξασφάλιση ποιότητας και συχνότητας της επικοινωνίας 4 Διαχείριση κρίσεων 4 4 ος άξονας: Η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων 18 Αξιοποίηση διαφόρων διδακτικών ενεργειών 16 Διαχείριση της εκπαιδευτικής πορείας των εκπαιδευόμενων (εμπλοκή τους, επιτυχία αποτυχία,) 6 Αξιοποίηση γνώσεων και απόψεων των εκπαιδευόμενων 6 Εξασφάλιση μαθησιακού κλίματος κατά την επικοινωνία 6 Αποτελεσματική διαχείριση ενεργειών μάθησης 5 Χρήση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης 2 5 ος άξονας: Η προετοιμασία του μαθήματος 16 Προετοιμασία των ΟΣΣ 8 Σχεδιασμός και γνωστοποίηση στόχων 7 Σύστημα διδασκαλίας γενικά 6 Αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού 5 Συμμετοχή του καθηγητή συμβούλου στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών 2 6 ος άξονας: Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 14 Αξιολόγηση 9 Σχολιασμός γραπτών εργασιών 4 Χρησιμότητα γραπτών εργασιών 1 Καθοδήγηση γραπτών εργασιών 1 Κριτήρια αξιολόγηση γραπτών εργασιών 1 Χαρακτηριστικά γραπτών εργασιών 1 Αξιοποίηση γραπτών εργασιών 1 Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης ανά άξονα για την αξιολόγηση του καθηγητή συμβούλου κατά την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών 1ος άξονας: Οι σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους Το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης του πρώτου άξονα σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ που παρακολουθούν την ΕΚΠ 65 είναι η συμβουλευτική υποστήριξη εμψύχωση ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων που αναφέρθηκε από 21 από τους 25 φοιτητές. Οι 11 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης ο ΚΣ να μελετάει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Οι 10 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης ο ΚΣ να μελετάει τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Οι 7 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη διαχείριση ενεργειών κατά τις ΟΣΣ. Οι 4 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τις σχέσεις του ΚΣ με τους 87

9 εκπαιδευόμενους. Οι 2 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη διαχείριση διαλόγου από τον ΚΣ κατά τις ΟΣΣ. Τέλος 1 από του 25 φοιτητές ανέφερε ως κριτήριο αξιολόγησης να φροντίζει ο ΚΣ για τη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κατά τις ΟΣΣ. 2ος άξονας: Η γνώση του αντικειμένου και η φιλοσοφία του καθηγητή συμβούλου Ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης του δεύτερου άξονα σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ που παρακολουθούν την ΕΚΠ 65 είναι η χρήση από τον ΚΣ εκπαιδευτικών μέσων και τεχνικών που αναφέρθηκε από 8 από τους 25 φοιτητές. Οι 6 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήρια αξιολόγησης την αυτογνωσία και την αυτοαξιολόγηση του ΚΣ καθώς και τη συνεργασία και την υποστήριξη του ΚΣ από συναδέλφους του. Οι 4 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο την ακαδημαϊκή πορεία και η επιμόρφωση του ΚΣ. Οι 3 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήρια αξιολόγησης τις απόψεις του ΚΣ για την εξαε καθώς και την άποψη του ΚΣ για την αναγκαιότητα των ΟΣΣ. Οι 2 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήρια αξιολόγησης την εξοικείωση του ΚΣ με το αντικείμενο διδασκαλίας καθώς και τις απόψεις γενικά για το εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος έγινε 1 αναφορά ανά κριτήριο στα παρακάτω ως κριτήρια αξιολόγησης: η προσπάθεια επιβολής απόψεων από πλευράς του ΚΣ, οι απόψεις του ΚΣ για την επιτυχία του προγράμματος σπουδών καθώς και αν ο ΚΣ έχει προτάσεις αλλαγής προγράμματος σπουδών 3ος άξονας: Η συναισθηματική υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευόμενων Οι 10 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη διαχείριση του τρόπου επικοινωνίας. Από τους 25 φοιτητές 6 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τους παράγοντες προαγωγής και αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας, 6 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τις δράσεις του ΚΣ για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και 6 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την πρώτη γνωριμία του ΚΣ με τους εκπαιδευόμενους. Οι 5 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης του ΚΣ την από μέρους του αποτροπή διαρροής των εκπαιδευόμενων. Από τους 25 φοιτητές 4 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την εξοικείωση και η προαγωγή αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό, 4 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την εξασφάλιση ποιότητας και συχνότητας της επικοινωνίας και 4 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την διαχείριση κρίσεων από μέρους του ΚΣ. 4ος άξονας: Η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων Ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η αξιοποίηση από τον ΚΣ διαφόρων διδακτικών ενεργειών το οποίο ανέφεραν 16 από τους 25 φοιτητές. Από τους 25 φοιτητές 6 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη διαχείριση από τον ΚΣ της εκπαιδευτικής πορείας των εκπαιδευόμενων (εμπλοκή τους, επιτυχία αποτυχία), 6 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την αξιοποίηση από πλευράς του ΚΣ γνώσεων και απόψεων των εκπαιδευόμενων και 6 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την εξασφάλιση από πλευράς του ΚΣ μαθησιακού κλίματος κατά την επικοινωνία. Οι 5 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την αποτελεσματική διαχείριση ενεργειών μάθησης από τον ΚΣ. Τέλος 2 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη χρήση από τον ΚΣ ασκήσεων αυτοαξιολόγησης των φοιτητών. 5ος άξονας: Η προετοιμασία του μαθήματος Οι 8 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης του ΚΣ την προετοιμασία των ΟΣΣ. Οι 7 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης το σχεδιασμό και τη γνωστοποίηση των στόχων. Οι 6 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης το σύστημα διδασκαλίας γενικά. Οι 5 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης την αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος οι 2 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης τη συμμετοχή του ΚΣ στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. 88

10 6ος άξονας: Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων Οι 9 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης του ΚΣ την αξιολόγηση που ο ίδιος κάνει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 4 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης το σχολιασμό των γραπτών εργασιών. Τέλος έγινε 1 αναφορά ανά κριτήριο στα παρακάτω ως κριτήρια αξιολόγησης: η χρησιμότητα γραπτών εργασιών που αναθέτει ο ΚΣ, η καθοδήγηση γραπτών εργασιών από πλευράς του ΚΣ, τα κριτήρια αξιολόγηση που έχει για τις γραπτές εργασίες, τα χαρακτηριστικά γραπτών εργασιών που αναθέτει και η αξιοποίηση γραπτών εργασιών από τον ΚΣ. Συμπεράσματα Ενδεικτικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Η αξιολόγηση αποτελεί αναγκαία πτυχή της εκπαίδευσης και μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Με αυτή την διαπίστωση εξετάστηκαν οι απόψεις ενός τμήματος μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ που παρακολούθησαν τη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για τους άξονες και τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνει η αξιολόγηση του ΚΣ του ΕΑΠ. Οι άξονες που έθεσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ως βασικούς για την αξιολόγηση του ΚΣ εξετάζουν κατά ένα μεγάλο μέρος το ρόλο του ΚΣ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση όπως αυτός αναδεικνύεται και από τη βιβλιογραφία. Για να είναι αποτελεσματικός ο ρόλος του ΚΣ απαραίτητη είναι η καλή σχέση και επικοινωνία σπουδαστή και ΚΣ και θα πρέπει να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας (Ματραλής 1998) και να δημιουργηθεί ένα φιλικό κοινωνικό περιβάλλον μάθησης (Mason, 1991; Paulsen, 1995). Οι σχέσεις του ΚΣ με τους εκπαιδευόμενους είναι και ο πρώτος από τους άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνει η αξιολόγηση του ΚΣ σύμφωνα με τις απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65. Ο ΚΣ πρέπει να μοιράζεται την αντικειμενική γνώση με τους εκπαιδευόμενους (Anderson et al. 2001), να κατευθύνει τη συζήτηση σε κρίσιμα σημεία, να θέτει ερωτήσεις, να εξετάζει απαντήσεις και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους (Mason, 1991). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 θέτουν ως έναν από τους βασικούς άξονες αξιολόγησης του ΚΣ την γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας και τη φιλοσοφία του ΚΣ. Η δημιουργία φιλικού κλίματος, η ανατροφοδότηση, η ενθάρρυνση, και η εμψύχωση των εκπαιδευομένων αποτελούν κοινωνικές δεξιότητες του διδάσκοντα (Mason, 1991) με σημαντικότερη δραστηριότητα την υποστήριξη και ενθάρρυνση του σπουδαστή να μην εγκαταλείψει τις σπουδές του (Ματραλής, 1998). Σύμφωνα με τις απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα η συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευομένων είναι ο τρίτος από τους βασικούς άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ. Από τις βασικές δεξιότητες του Κ.Σ θεωρούνται αυτή του διαμεσολαβητή της εκπαίδευσης (Mason, 1991) καθώς και αυτή του διευκολυντή στην πρόσβαση της γνώσης (Paulsen, 1995). Η διατήρηση του ενδιαφέροντος, του κινήτρου και της δέσμευσης των σπουδαστών στην ενεργό μάθηση εξαρτάται άμεσα από την οργάνωση και την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης που επιδιώκει ο εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (Paulsen 1995; Anderson et al, 2001). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 υποστηρίζουν ότι η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευομένων είναι ένας από τους άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ. 89

11 Στις περισσότερες μορφές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης η διαδικασία οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας είναι μεγαλύτερη και απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία στην συμβατική εκπαίδευση (Anderson, et al, 2001). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 υποστηρίζουν ότι ένας από τους άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ είναι η προετοιμασία του μαθήματος. Η αξιολόγηση του σπουδαστή με την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική με φθίνουσα παρέμβαση είναι βασικό καθήκον του ΚΣ (Λιοναράκης, 2005). Οι λόγοι που οδηγούν στη διαδικασία της αξιολόγησης στην εξαε είναι σημαντικοί τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τον καλύτερο έλεγχο ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Macdonald, 2006). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι ένας από τους άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ. Με βάση τους άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 για την αξιολόγηση του ΚΣ επιχειρήθηκε να κατασκευαστεί ένα ερωτηματολόγιο τύπου συνέντευξης, το οποία και φαίνεται παρακάτω, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ενδεικτικό πλαίσιο για την αξιολόγησης του Κ.Σ Ερωτηματολόγιο (τύπου συνέντευξης) 1. Περιγράψτε τρεις τουλάχιστον τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνετε καθέναν από τους παρακάτω στόχους: α) Συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευομένων β) Εμψύχωση των εκπαιδευομένων γ) ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων. 2. Θεωρείτε σημαντική τη μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 3. Θεωρείτε σημαντική την μελέτη α)των προσδοκιών και β) των αναγκών των εκπαιδευομένων; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 4. Περιγράψτε τα εκπαιδευτικά μέσα και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιείτε για: α)την αξιοποίηση των βιωμάτων των εκπαιδευόμενων, β)την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων, γ)την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 5. Σε ποιους άξονες θεωρείτε ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αλλαγές και σε ποιο βαθμό ώστε να βελτιώσετε το ρόλο σας ως Καθηγητής Σύμβουλος. 6. Πόσο συχνά και με ποιους τρόπους επικοινωνείτε με τους εκπαιδευόμενους; 7. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνετε κατά την επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους τη διαμόρφωση ενός κλίματος όπου ανταλλάσσονται ειλικρινή και σαφή μηνύματα, κυριαρχεί ο διάλογος, η ελεύθερη έκφραση, η επιβράβευση και η τόνωση της αυτοπεποίθησης των διδασκομένων; 8. Περιγράψτε πέντε τουλάχιστον διδακτικές ενέργειες που θεωρείτε σημαντικές για την επίτευξη αποτελεσματικής μάθησης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 9. Περιγράψτε συνοπτικά και με χρονική σειρά τις ενέργειες που πραγματοποιείτε: α) πριν από την 1 η ΟΣΣ. β) πριν από μια από τις επόμενες ΟΣΣ. 10. Ποιους παράγοντες θεωρείτε σημαντικούς κατά το σχεδιασμό των στόχων μιας διδακτικής ενότητας. 90

12 11. Θεωρείτε σημαντική τη γνωστοποίηση των στόχων στους εκπαιδευόμενους πριν από μια διδακτική ενότητα; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 12. Αξιολογείτε την επίδοση τόσο των εκπαιδευομένων σας όσο και τη δική σας μέσα από κριτήρια επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων; Όπως αναφέρθηκε ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι το μικρό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε με αποτέλεσμα να μην είναι δόκιμο να εξαχθούν γενικεύσιμα συμπεράσματα. Υπό αυτή την έννοια κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα φοιτητών του ΕΑΠ και σύγκριση των αποτελεσμάτων με την παρούσα έρευνα Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βάμβουκας, Ι.Μ., (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεσμοί και λειτουργίες, τόμος Α, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1998,1999 Δημητρόπουλος,Ε.(1991), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα: Γρηγόρη Κασσωτάκης, Μ.(1990), Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, Αθήνα: Γρηγόρη Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ. (2005). Μάθηση και Διδασκαλία Τόμος Β Θεωρία Πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Αθήνα. Κόκκος, Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης, οι Συντελεστές, Πάτρα, ΕΑΠ. Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες μάθησης. Στο: Π. Βασάλα, Ι. Γκιόσος, Μ. Κουτσούμπα, Α. Λιοναράκης, Μ. Ξένος & Χ. Παναγιωτακόπουλος, Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές εφαρμογές. Πάτρα. ΕΑΠ Μακράκης, Β. (1999). Αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεκατάρτισης των εκπαιδευτικών της Ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας στους Ομογενείς της διασποράς. Στα Πρακτικά Πανελληνίου - Πανομογενειακού συνεδρίου, Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο. Ματραλής, Χ. (1998). Απαιτήσεις από τους διδάσκοντες. Στο: Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης & Χ. Ματραλής, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες. Πάτρα: ΕΑΠ Νίκου, Θ. (2007). Ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου στα σημερινά δεδομένα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα Νοεμβρίου, Ξενόγλωσση Anderson, T., Rourke, L., Garrison, R.D. & Archer, W. (2001). Assessing Teaching Presence in a Computer Conferencing Context, Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(2). Berge, Z.L. (1995). Facilitating Computer Conferencing: Recommendations From the Field. Educational Technology. 35(1) Calder, J. (1995), Programme evaluation and quality: a comprehensive guide to setting up an evaluation system, London: Open University Chinapah, V.&Miron, G. (1990), Εvaluating educational programmes and projects: holistic and practical considerations, Paris: UNESCO Jarvis, P. (1983) Adult and Continuing Education: Theory and Practice, London, Croom Helm. Macdonald, R. (2006). The use of evaluation to improve practice in learning and teaching, Innovations in Education and Teaching International, 43(1), pp Mason, R., (1991). Moderating educational computer conferencing. DEOSNEWS Vol. 1 No. 19. Paulsen, M.F. (1995). Moderating educational computer conferences. Στο Z.L. Berge & M.P. Collins (Eds.), Computer mediated communication and the online classroom. volume III: Distance learning (pp ). Cresskill, NJ: Hampton Press. Race, P. (1999). Το εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο 91

13 Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. Strike, K.A, (1990) The ethics of educational evaluation στο J. Millman and L. Darling-Hammond, A new Handbook of Teaching Evaluation, Sage Newbury Park California : Corwin Press Tricker, T., Rangecroft, M., Long, L. & Gilroy, P. (2001). Evaluating Distance Education Courses: the student perception, Assessment & Evaluation in Higher Education, 26(2), PP

Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία Τομ. 6, 2010 Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό Θανάσης Βασιλόγιαννης Το Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και χρήσης ΤΠΕ

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και χρήσης ΤΠΕ Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και χρήσης ΤΠΕ Γεωργία Ε. Αντωνέλου, Βασίλειος Β. Βερύκιος, Ροζαλία Γ. Καλαντζή, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παιδαγωγική και κοινωνική υπόσταση της αξιολόγησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παιδαγωγική και κοινωνική υπόσταση της αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παιδαγωγική και κοινωνική υπόσταση της αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργασία και ερμηνεία αξιολογικών δεδομένων του μαθητή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργασία και ερμηνεία αξιολογικών δεδομένων του μαθητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επεξεργασία και ερμηνεία αξιολογικών δεδομένων του μαθητή Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δραστηριότητες Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Διεξαγωγή βασικής και

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Θέματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα