Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής panas@edc.uoc.gr. Λάμπρος Καρβούνης. Υποψήφιος Διδάκτορας lkarvunis@edc.uoc."

Transcript

1 Απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για το ρόλο και την αποστολή του Καθηγητή Συμβούλου στο ΕΑΠ Students opinions in the postgraduate module EKP 65 "Open and Distance Education" for the role and the mission of the Tutor Counsellor in Hellenic Open University Παναγιώτης Αναστασιάδης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Επίκουρος καθηγητής Λάμπρος Καρβούνης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Υποψήφιος Διδάκτορας r Περίληψη Οι απαιτούμενες δεξιότητες του Καθηγητή Συμβούλου (Κ.Σ) στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση κατηγοριοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες: οργανωτικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Οι τρεις αυτές κατηγορίες δεξιοτήτων συνθέτουν το ρόλο του Κ.Σ του ΕΑΠ, ο οποίος είναι να υποστηρίζει, να ενθαρρύνει, να αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους. Η αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα η αξιολόγηση του Κ.Σ του ΕΑΠ ως παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες, που έχει στόχο τη βελτίωση του ίδιου του Κ.Σ και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ, που παρακολουθούν την Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», αναφορικά με τους άξονες και τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούσε να δομηθεί ένα πλαίσιο αποτίμησης του ρόλου και της αποστολής των Κ.Σ του ΕΑΠ. Abstract The teaching skills of the teacher in Distance Education are categorized in three main categories: organisational skills, social skills and pedagogic skills. These three categories of skills compose the role of the tutor counselor of Hellenic Open University which is to support to encourage and to evaluate the students, providing the suitable feedback and advisory in the training process. The evaluation in the educational process and particularly the evaluation of the Admissions Advisor of Hellenic Open University as factor of educational process is one of the most important activities that aims to the improvement of the tutor counselor himself and to the improvement of the educational process. The evaluation should be based on axes analyzed in criteria. Aim of this paper is to examine the opinions of postgraduate students of Hellenic Open University in the postgraduate module EKP 65 Open and Distance Educations referring to the assessment of the Admissions Advisor of Hellenic Open University. For the further success and improvement of the educational process, the opinions of the students should be taken into consideration during the process of the evaluation. According to this framework it is attempted to examine the opinions of postgraduate students of EKP 65 referring to the axes and the criteria on which evaluation of Admissions Advisor of Hellenic Open University should be based. 80

2 Εισαγωγή Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει το βαθμό υλοποίησης των στόχων ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή των συστατικών του μερών. (Κασσωτάκης,1990; Chinapah&Miron,1990; Δημητρόπουλος,1991; Calder,1995). Η ιδιαιτερότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας καθιστά επιτακτική την ένταξη της αξιολόγησης σε αυτή τη διαδικασία (Μακράκης, 1999). Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να συντονίσει όλη τη μαθησιακή διαδικασία με γνώμονα τους στόχους του προγράμματος εναρμονισμένους με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. (Κόκκος,1999). Η έννοια της επάρκειας του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, αναλύθηκε από τον Jarvis (1983) πάνω στο τριπλό θεμέλιο των γνώσεων-στάσεωνδεξιοτήτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ οι οποίοι έχουν επιλέξει την ενότητα ΕΚΠ65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» αναφορικά με τους άξονες και τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνει η αξιολόγηση των καθηγητών συμβούλων (ΚΣ) του ΕΑΠ. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου (ΚΣ) αλλά και γενικά του διδάσκοντα στην εξαε και επιχειρείται μια αρχική κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων του απαιτούνται με βάση μια συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας της αξιολόγησης του (ΚΣ) στην εξαε. Στην Τρίτη ενότητα διερευνώνται οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με την αξιολόγηση των ΚΣ. του ΕΑΠ. Τέλος επιχειρείται η δόμηση ενός αρχικού πλαισίου αξιολόγησης με βάση τις απόψεις των φοιτητών. Ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ο σκοπός του ΚΣ δεν είναι τόσο να διδάσκει, αφού το ρόλο αυτό έχει αναλάβει το εκπαιδευτικό υλικό, όσο το να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στη μελέτη του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου (Ματραλής, 1998). Η συνεχής καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη με φθίνουσα παρέμβαση αποτελεί ένα σημαντικό καθήκον του Κ.Σ (Λιοναράκης, 2005). Η αξιολόγηση του σπουδαστή (διόρθωση και βαθμολόγηση γραπτών εργασιών) θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να σημειώνεται πρόοδος (Race, 1999). Η προσοχή του ΚΣ πρέπει να στρέφεται προς τα μέλη της ομάδας, προς την καλή διεξαγωγή του προγράμματος και ταυτόχρονα προς τον εαυτό του. Ο συνεχής αυτοέλεγχος είναι απαραίτητος αν επιδιώκει την αυτοβελτίωση. Κύριος στόχος του ΚΣ είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να γίνουν αποτελεσματικότεροι, ανεξάρτητοι εκπαιδευόμενοι, αυτόνομοι στην έρευνα. Όμως η τελειοποίηση στο αντικείμενο που διδάσκει, οι γνώσεις ψυχολογίας ενηλίκων που διαθέτει, η διάθεση να επικοινωνήσει με τους άλλους δεν αρκούν αν ο ίδιος δεν μπορεί να αλληλεπιδρά με τους φοιτητές του και να εντοπίζει τις ανάγκες τους (Νίκου, 2007). Η σημαντικότερη, όμως, δραστηριότητα είναι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση του σπουδαστή στις προσπάθειές του για να μην εγκαταλείψει τις σπουδές του, κάτι που συμβαίνει συχνά στις σπουδές από απόσταση. Η καλή σχέση και η επικοινωνία είναι απαραίτητες για να 81

3 επιτευχθούν τα παραπάνω και θα πρέπει να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας, ώστε ο ρόλος του εκπαιδευτή να είναι αποτελεσματικός. (Ματραλής, 1998). Έχουν προταθεί πολλά μοντέλα για το ρόλο του διδάσκοντα σε ένα περιβάλλον εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο Mason (1991) κατηγοριοποιεί τις δεξιότητες που συνθέτουν το ρόλο του διδάσκοντα σε τρεις κύριες κατηγορίες: οργανωτικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες και διανοητικές δεξιότητες. Οι οργανωτικές δεξιότητες του διδάσκοντα σύμφωνα με τον Mason είναι να θέτει τα αντικείμενα προς συζήτηση, να ορίζει το χρονοδιάγραμμα, να θέτει τους κανόνες λήψεις αποφάσεων καθώς και άλλους διαδικαστικούς κανόνες. Οι κοινωνικές δεξιότητες του διδάσκοντα σύμφωνα πάντα με τον Mason (1991) είναι η δημιουργία φιλικού κλίματος μέσα στην κοινότητα μάθησης, η ανατροφοδότηση, η ενθάρρυνση και η εμψύχωση των εκπαιδευόμενων. Οι διανοητικές δεξιότητες του διδάσκοντα, συνεχίζει ο Mason, περιλαμβάνουν τη σημαντική δεξιότητα του διαμεσολαβητή της εκπαίδευσης. Ο διδάσκων κατευθύνει τη συζήτηση σε κρίσιμα σημεία, θέτει ερωτήσεις, εξετάζει τις απαντήσεις ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους. Ο Paulsen (1995) κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Mason και κατηγοριοποιεί και αυτός τις δεξιότητες του διδάσκοντα σε τρεις κύριες κατηγορίες: οργανωτικές, κοινωνικές και διανοητικές. Η οργάνωση της διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων θεωρείται από τον Paulsen ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Εξίσου σημαντική θεωρεί ο Paulsen και τη δημιουργία ενός φιλικού κοινωνικού περιβάλλοντος μάθησης. Φυσικά θεωρεί και αυτός τη διαδικασία της διευκόλυνσης στην πρόσβαση της γνώσης ως το σημαντικότερο ρόλο του διδάσκοντα σε ένα περιβάλλον εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο Berge (1995) κατηγοριοποιεί τις δεξιότητες του διδάσκοντα σε διαχειριστικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές, προσθέτει όμως και άλλη μια κατηγορία τις τεχνικές δεξιότητες. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες συμπίπτουν με αυτές των Mason και Paulsen. Η διαφοροποίηση είναι ότι ο Berge ονομάζει τις οργανωτικές δεξιότητες ως διαχειριστικές δεξιότητες. Στις Τεχνικές δεξιότητες θεωρεί πως ο διδάσκων πρέπει να είναι σε θέση να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους με τη χρήση του Η/Υ. Να τους παρουσιάσει τυχόν απαραίτητο λογισμικό και να τους διευκολύνει όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση από τεχνολογικής άποψης. Όταν οι εκπαιδευόμενοι εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και του λογισμικού τότε αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού παύει να είναι απαραίτητος. Οι Anderson, et al (2001) θεωρούν ότι μία κατηγορία του ρόλου του διδάσκοντα, που τον ονομάζουν «διδακτική παρουσία», είναι ο οργανωτικός σχεδιασμός. Στις περισσότερες μορφές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης η διαδικασία οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας είναι μεγαλύτερη και απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία στην συμβατική εκπαίδευση. Διαφοροποιούνται από τους προηγούμενους μελετητές ως προς τον κοινωνικό ρόλο, καθώς υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικοί παράγοντες μιας κοινότητας μάθησης έχουν να κάνουν με όλα τα μέλη της κοινότητας και όχι μόνο με τον διδάσκοντα. Ονομάζουν δε όλους αυτούς τους παράγοντες στο μοντέλο τους ως «κοινωνική παρουσία». Ως δεύτερη κατηγορία «διδακτικής παρουσίας» θέτουν στο μοντέλο τους την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης. Η υποστήριξη της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος, του κινήτρου και της δέσμευσης των σπουδαστών στην ενεργό μάθηση. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συμπεριφορών, το σχολιασμό και την ενθάρρυνση των απαντήσεων σπουδαστών, εμπλέκοντας τους λιγότερο συμμετέχοντες μαθητές και περιορίζοντας τα «μεγαλόστομα» σχόλια εκείνων που τείνουν να εξουσιάσουν τον χώρο. 82

4 Τρίτη κατηγορία «διδακτικής παρουσίας» θεωρούν την άμεση διδασκαλία. Σε αυτή την κατηγορία «διδακτικής παρουσίας» ο εκπαιδευτικός παρέχει τη διανοητική και μορφωτική καθοδήγηση και μοιράζεται την αντικειμενική γνώση με τους σπουδαστές. Συνοψίζοντας, οι δεξιότητες του διδάσκοντα στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σύμφωνα με τους ερευνητές φαίνεται να κατηγοριοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες: οργανωτικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Οι τρεις αυτές κατηγορίες δεξιοτήτων συνθέτουν το ρόλο του ΚΣ ο οποίος είναι κυρίως να υποστηρίζει τους διδασκόμενους, να τους ενθαρρύνει, να τους αξιολογεί παρέχοντας έτσι την κατάλληλη ανατροφοδότηση και συμβουλευτική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Επιπρόσθετα η καλή σχέση και επικοινωνία ΚΣ και εκπαιδευόμενων είναι επίσης από τις κύριες συνιστώσες του ρόλου του ΚΣ με απώτερο μέλημα τη στήριξη του εκπαιδευόμενου στη μοναχική πορεία αυτομάθησης και την στήριξή του να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να μην τις διακόψει. Η σημασία της αξιολόγησης του καθηγητή συμβούλου Ως αξιολόγηση, σύμφωνα με το Βεργίδη (1998,1999), ορίζεται η διαδικασία που αποσκοπεί στον προσδιορισμό του βαθμού υλοποίησης των στόχων ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή των συστατικών μερών του π.χ. ενός μαθήματος, μιας μεθόδου μάθησης, της επίδοσης των μαθητών, της επικοινωνίας διδασκόντων διδασκομένων κ.α. Η διαμορφωτική αξιολόγηση ή αξιολόγηση διαδικασίας, στοχεύει στην παροχή πληροφοριών που πιθανόν να συντελέσουν στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της παροχής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και στη βελτίωση κάποιων δυσκολιών. Η αξιολόγηση είναι σημαντική σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας γιατί βοηθάει στη διάγνωση των θετικών σημείων και των αδυναμιών όσον αφορά τη μάθηση και την παρεχόμενη γνώση καθώς και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Οι λόγοι που οδηγούν στη διαδικασία της αξιολόγησης στην εξαε είναι σημαντικοί τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τον καλύτερο έλεγχο ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Macdonald, 2006). Ο Rogers (1999) θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τρεις τουλάχιστον λόγους: α) Για τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτών. Πρέπει να πιστεύουν σε αυτά που κάνουν και ότι τα κάνουν καλά, ώστε να μπορέσουν να τα κάνουν καλά, β) Για το σχεδιασμό καινούργιων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων. Για να καθορίζουν πού βρίσκονται στη διδακτική μαθησιακή διεργασία κάθε μέρα και τι θα κάνουν στη συνέχεια για να εντοπίζουν τα υποβοηθητικά στοιχεία και τα εμπόδια και να αποφασίζουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν και γ) Για να μαθαίνουν. Για να εκτιμούν πόση πρόοδος έχει συντελεστεί, προς ποια κατεύθυνση και πόσο πιο πέρα μπορούν να πάνε. Η αξιολόγηση είναι βασικό στοιχείο της μάθησης. Όμως η δημοτικότητα των σπουδών από απόσταση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της αξιολόγησής της και ιδιαίτερα οι γνώμες των φοιτητών δεν διερευνώνται επαρκώς με αποτέλεσμα η ανατροφοδότηση να είναι ελλιπής για την περαιτέρω επιτυχία και βελτίωση των παρεχόμενων μαθημάτων (Tricker et al., 2001). Στην περίπτωση αξιολόγησης των ΚΣ σε ένα ανοιχτό ίδρυμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αυτή τείνει να στρέφεται τόσο στη διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμα. Άλλωστε ο στόχος είναι η βελτίωση και τελειοποίηση ενός προγράμματος σύμφωνα με τις αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ο Strike, (1990) προτείνει δύο γενικές αρχές για τη βάση της αξιολόγησης: την αρχή της μεγιστοποίησης του οφέλους και την αρχή του ίσου σεβασμού. Έτσι, σύμφωνα με την πρώτη αρχή η καλύτερη πράξη φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα, ενώ 83

5 σύμφωνα με τη δεύτερη επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους ως σκοπούς μάλλον παρά ως μέσα. Για την αξιολόγηση της διδακτικής δραστηριότητας των διδασκόντων χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς διάφορες κλίμακες. Συχνά, όμως, χρησιμοποιούνται είτε για ερευνητικούς είτε για πρακτικούς αξιολογικούς σκοπούς διάφορα αυτοσχέδια ερωτηματολόγια αξιολόγησης. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιλαμβάνουν, συνήθως, ενέργειες τις οποίες, σύμφωνα με τη θεωρία για τη μάθηση και τη διδασκαλία, οφείλει να εκτελεί ο διδάσκων κατά τη διαδικασία της διδακτικής πράξης (Κασσωτάκης, Φλουρής, 2005). Είναι προφανές ότι η αξιολόγηση του ΚΣ ως παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες, που έχει σαν στόχο τη βελτίωση του ίδιου του ΚΣ και της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατ επέκταση. Οδηγεί στη σχεδίαση νέων στρατηγικών στην πορεία της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας και συμβάλλει στην ίδια τη μάθηση των διδασκομένων καθώς η αξιολόγηση είναι από τα βασικά στοιχεία της μάθησης. Ιδιαίτερα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση η αξιολόγηση αποκτά έναν ξεχωριστό ρόλο καθώς θα είναι εκείνη που θα μεγιστοποιήσει το όφελος οδηγώντας τόσο στη σωστή λήψη αποφάσεων όσο και στον καλύτερο έλεγχο ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι για την περαιτέρω επιτυχία και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα πρέπει κατά την αξιολόγησή της, να λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις των εκπαιδευόμενων. Η έρευνα Γενική Περιγραφή Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2009 και έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ αναφορικά με τους άξονες και τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνει η αξιολόγηση των καθηγητών συμβούλων του ΕΑΠ. Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν επιλέξει την ενότητα ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Όλοι οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει κατ ελάχιστο μία Θεματική Ενότητα τη συγκεκριμένη (ΕΚΠ 65) και βρίσκονται χρονικά ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη ΟΣΣ. Τα ερευνητικά ερωτήματα Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι ποιοι είναι οι βασικοί άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα είναι ποια είναι τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Περιορισμοί Η παρούσα έρευνα έχει σοβαρούς περιορισμούς με σημαντικότερο το μικρό μέγεθος του δείγματος. Για το λόγο αυτό το σύνολο των αποτελεσμάτων έχει μάλλον χαρακτήρα ενδείξεων παρά γενικεύσιμων αποτελεσμάτων. Το δείγμα της έρευνας Το δείγμα της έρευνας ήταν 25 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΕΑΠ ενός τμήματος της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Πρόκειται σαφώς για ένα δείγμα ευκολίας. Από αυτούς οι 11 ήταν άνδρες και οι 14 γυναίκες. 84

6 Συλλογή των δεδομένων Στο πλαίσιο της φοίτησης των μεταπτυχιακών της ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» τους ανατέθηκε η δεύτερη εργασία το θέμα της οποίας ήταν διατυπωμένο ως εξής: «Υποθέστε ότι είστε εξωτερικός αξιολογητής/αξιολογήτρια του ΕΑΠ και το έργο σας είναι η αξιολόγηση του ΚΣ μιας Θεματικής Ενότητας με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης, ως μέσου συλλογής δεδομένων και με τη χρήση ακριβώς δέκα (10) κύριων ερωτήσεων, ιεραρχημένων κατά σειρά σημαντικότητας (από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό). (α) Προσδιορίστε την Θεματική Ενότητα της οποίας θα κάνετε την αξιολόγηση των διδασκόντων. (β) Καταγράψτε τις δέκα κύριες ερωτήσεις που θα υποβάλατε στον ΚΣ και αιτιολογήστε και αναλύστε την ιεράρχησή τους με βάση τη σημαντικότητά τους ως προς την αποστολή και το ρόλο του καθηγητή συμβούλου στην εξαε της συγκεκριμένης Θ.Ε. που εμπλέκεται. (γ) Συνδέστε καθεμιά από τις δέκα ερωτήσεις που θα υποβάλετε με τους παράγοντες του θεωρητικού-εννοιολογικού πλαισίου του συστήματος αξιολόγησης.» Η εργασία αυτή των μεταπτυχιακών φοιτητών χρησιμοποιήθηκε ως μέσο συλλογής δεδομένων και θεωρήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας ως ένα ερωτηματολόγιο τύπου δομημένης συνέντευξης ανοιχτού τύπου. Κωδικοποίηση των δεδομένων Η κωδικοποίηση και επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, έγινε με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου είναι ένα όργανο για έρευνα σε ποιοτικό υλικό. Πρόκειται για εργασία μετασχηματισμού ποιοτικών δεδομένων σε ποσοτικά και συνεπώς μετρήσιμα (Βάμβουκας, 1998). Για την ανάλυση του περιεχομένου των κειμένων χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό (Atlas-ti 5.0). Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κατηγοριοποίησης των αξόνων και των κριτηρίων αξιολόγησης, λήφθηκαν υπόψη οι αρχές: α) της αντικειμενικότητας: τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και με ακρίβεια β) της εξαντλητικότητας: όλες οι ενότητες ανάλυσης μπορούν να υπαχθούν στις συγκεκριμένες κατηγορίες που καθορίστηκαν γ) της καταλληλότητας: όλες οι κατηγορίες ταιριάζουν στο σκοπό της έρευνας και στο περιεχόμενο που αναλύεται δ) του αμοιβαίου αποκλεισμού: μια ενότητα ανάλυσης δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ταυτόχρονα σε δύο κατηγορίες (Βάμβουκας, 1998). Επεξεργασία των αποτελεσμάτων Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση εξετάστηκαν οι άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65. Αυτό έγινε εφικτό αναλύοντας το περιεχόμενο των απόψεων των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65 σε σχέση με τον τρόπο που συνδέεται κάθε ερώτηση που θα υπέβαλαν στον ΚΣ με τους παράγοντες του θεωρητικού-εννοιολογικού πλαισίου. Στη δεύτερη φάση εξετάστηκαν τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65. Αυτό έγινε εφικτό αναλύοντας το περιεχόμενο των δέκα ερωτήσεων που θα υπέβαλαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στον ΚΣ. Η σύνδεση των κριτηρίων αξιολόγησης με τους άξονες αξιολόγησης σύμφωνα πάντα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65 έγινε με βάση την ανάλυση περιεχομένου των απόψεων των φοιτητών για το πώς συνδέονται τα κριτήρια 85

7 αξιολόγησης με τους παράγοντες του θεωρητικού-εννοιολογικού πλαισίου του συστήματος αξιολόγησης. Οι άξονες αξιολόγησης με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα φαίνεται ο άξονας αξιολόγησης και στην δεξιά πλευρά φαίνεται ο αριθμός των φοιτητών που συμπεριέλαβαν στην εργασία τους το συγκεκριμένο άξονα. Άξονες αξιολόγησης Οι σχέσεις του καθηγητή συμβούλου με τους εκπαιδευόμενους 23 Η γνώση του αντικειμένου και η φιλοσοφία του καθηγητή συμβούλου 23 Η συναισθηματική υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευόμενων 19 Η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων 18 Η προετοιμασία του μαθήματος 16 Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 14 Πίνακας 1: Άξονες αξιολόγησης για την αξιολόγηση του διδάσκοντα κατά την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών Οι δύο σημαντικότεροι άξονες αξιολόγησης του ΚΣ σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι: οι σχέσεις του με τους εκπαιδευόμενους και η γνώση του αντικειμένου και η φιλοσοφία του ΚΣ. Όπως φαίνεται 23 από τους 25 φοιτητές έκαναν αναφορά σε αυτούς τους δύο άξονες. Οι δύο επόμενοι άξονες που θεωρούνται από τους φοιτητές μεσαίας σημασίας αφορούν στην υποστήριξη των φοιτητών και είναι: η συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων στον οποίο άξονα έκαναν αναφορά 19 από τους 25 φοιτητές και η παιδαγωγική υποστήριξη στον οποίο άξονα έκαναν αναφορά 8 από τους 25 φοιτητές. Οι επόμενοι δύο άξονες είναι: η προετοιμασία του μαθήματος στον οποίο άξονα έκαναν αναφορά 16 από τους 25 φοιτητές και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στον οποίο άξονα έκαναν αναφορά 14 από τους 25 φοιτητές. Τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ, σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ που παρακολουθούν την Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 65 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ανά άξονα αξιολόγησης όπως τα κατέταξαν οι φοιτητές στις εργασίες τους. Ν Κριτήρια αξιολόγησης ανά άξονα αξιολόγησης Ν 1 ος άξονας: Οι σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους 23 Συμβουλευτική υποστήριξη εμψύχωση ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων 21 Μελέτη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων 11 Μελέτη των προσδοκιών και των αναγκών των εκπαιδευόμενων 10 Διαχείριση ενεργειών κατά τις ΟΣΣ 7 Σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους 4 Διαχείριση διαλόγου κατά τις ΟΣΣ 2 Συμμετοχή εκπαιδευόμενων κατά τις ΟΣΣ 1 2 ος άξονας: Η γνώση του αντικειμένου και η φιλοσοφία του καθηγητή συμβούλου 23 Χρήση εκπαιδευτικών μέσων και τεχνικών 8 Η αυτογνωσία και η αυτοαξιολόγηση του καθηγητή συμβούλου 6 Η συνεργασία και η υποστήριξη του διδάσκοντα από συναδέλφους του 6 86

8 Η ακαδημαϊκή πορεία και η επιμόρφωση του καθηγητή συμβούλου 4 Οι απόψεις του καθηγητή συμβούλου για την εξαε 3 Αναγκαιότητα των ΟΣΣ 3 Εξοικείωση του καθηγητή συμβούλου με το αντικείμενο διδασκαλίας 2 Απόψεις γενικά για το εκπαιδευτικό υλικό 2 Η προσπάθεια επιβολής απόψεων από πλευράς του καθηγητή συμβούλου 1 Απόψεις επιτυχίας προγράμματος σπουδών 1 Προτάσεις αλλαγής προγράμματος σπουδών 1 3 ος άξονας: Η συναισθηματική υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευόμενων 19 Διαχείριση τρόπου επικοινωνίας 10 Παράγοντες προαγωγής και αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας 6 Δράσεις για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων 6 Πρώτη γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους 6 Η αποτροπή διαρροής των εκπαιδευόμενων 5 Εξοικείωση και προαγωγή αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό 4 Εξασφάλιση ποιότητας και συχνότητας της επικοινωνίας 4 Διαχείριση κρίσεων 4 4 ος άξονας: Η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων 18 Αξιοποίηση διαφόρων διδακτικών ενεργειών 16 Διαχείριση της εκπαιδευτικής πορείας των εκπαιδευόμενων (εμπλοκή τους, επιτυχία αποτυχία,) 6 Αξιοποίηση γνώσεων και απόψεων των εκπαιδευόμενων 6 Εξασφάλιση μαθησιακού κλίματος κατά την επικοινωνία 6 Αποτελεσματική διαχείριση ενεργειών μάθησης 5 Χρήση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης 2 5 ος άξονας: Η προετοιμασία του μαθήματος 16 Προετοιμασία των ΟΣΣ 8 Σχεδιασμός και γνωστοποίηση στόχων 7 Σύστημα διδασκαλίας γενικά 6 Αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού 5 Συμμετοχή του καθηγητή συμβούλου στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών 2 6 ος άξονας: Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 14 Αξιολόγηση 9 Σχολιασμός γραπτών εργασιών 4 Χρησιμότητα γραπτών εργασιών 1 Καθοδήγηση γραπτών εργασιών 1 Κριτήρια αξιολόγηση γραπτών εργασιών 1 Χαρακτηριστικά γραπτών εργασιών 1 Αξιοποίηση γραπτών εργασιών 1 Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης ανά άξονα για την αξιολόγηση του καθηγητή συμβούλου κατά την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών 1ος άξονας: Οι σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους Το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης του πρώτου άξονα σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ που παρακολουθούν την ΕΚΠ 65 είναι η συμβουλευτική υποστήριξη εμψύχωση ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων που αναφέρθηκε από 21 από τους 25 φοιτητές. Οι 11 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης ο ΚΣ να μελετάει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Οι 10 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης ο ΚΣ να μελετάει τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Οι 7 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη διαχείριση ενεργειών κατά τις ΟΣΣ. Οι 4 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τις σχέσεις του ΚΣ με τους 87

9 εκπαιδευόμενους. Οι 2 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη διαχείριση διαλόγου από τον ΚΣ κατά τις ΟΣΣ. Τέλος 1 από του 25 φοιτητές ανέφερε ως κριτήριο αξιολόγησης να φροντίζει ο ΚΣ για τη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κατά τις ΟΣΣ. 2ος άξονας: Η γνώση του αντικειμένου και η φιλοσοφία του καθηγητή συμβούλου Ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης του δεύτερου άξονα σύμφωνα με την άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ που παρακολουθούν την ΕΚΠ 65 είναι η χρήση από τον ΚΣ εκπαιδευτικών μέσων και τεχνικών που αναφέρθηκε από 8 από τους 25 φοιτητές. Οι 6 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήρια αξιολόγησης την αυτογνωσία και την αυτοαξιολόγηση του ΚΣ καθώς και τη συνεργασία και την υποστήριξη του ΚΣ από συναδέλφους του. Οι 4 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο την ακαδημαϊκή πορεία και η επιμόρφωση του ΚΣ. Οι 3 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήρια αξιολόγησης τις απόψεις του ΚΣ για την εξαε καθώς και την άποψη του ΚΣ για την αναγκαιότητα των ΟΣΣ. Οι 2 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήρια αξιολόγησης την εξοικείωση του ΚΣ με το αντικείμενο διδασκαλίας καθώς και τις απόψεις γενικά για το εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος έγινε 1 αναφορά ανά κριτήριο στα παρακάτω ως κριτήρια αξιολόγησης: η προσπάθεια επιβολής απόψεων από πλευράς του ΚΣ, οι απόψεις του ΚΣ για την επιτυχία του προγράμματος σπουδών καθώς και αν ο ΚΣ έχει προτάσεις αλλαγής προγράμματος σπουδών 3ος άξονας: Η συναισθηματική υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευόμενων Οι 10 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη διαχείριση του τρόπου επικοινωνίας. Από τους 25 φοιτητές 6 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τους παράγοντες προαγωγής και αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας, 6 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τις δράσεις του ΚΣ για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και 6 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την πρώτη γνωριμία του ΚΣ με τους εκπαιδευόμενους. Οι 5 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης του ΚΣ την από μέρους του αποτροπή διαρροής των εκπαιδευόμενων. Από τους 25 φοιτητές 4 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την εξοικείωση και η προαγωγή αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό, 4 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την εξασφάλιση ποιότητας και συχνότητας της επικοινωνίας και 4 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την διαχείριση κρίσεων από μέρους του ΚΣ. 4ος άξονας: Η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων Ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η αξιοποίηση από τον ΚΣ διαφόρων διδακτικών ενεργειών το οποίο ανέφεραν 16 από τους 25 φοιτητές. Από τους 25 φοιτητές 6 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη διαχείριση από τον ΚΣ της εκπαιδευτικής πορείας των εκπαιδευόμενων (εμπλοκή τους, επιτυχία αποτυχία), 6 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την αξιοποίηση από πλευράς του ΚΣ γνώσεων και απόψεων των εκπαιδευόμενων και 6 ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την εξασφάλιση από πλευράς του ΚΣ μαθησιακού κλίματος κατά την επικοινωνία. Οι 5 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης την αποτελεσματική διαχείριση ενεργειών μάθησης από τον ΚΣ. Τέλος 2 από τους 25 φοιτητές ανέφεραν ως κριτήριο αξιολόγησης τη χρήση από τον ΚΣ ασκήσεων αυτοαξιολόγησης των φοιτητών. 5ος άξονας: Η προετοιμασία του μαθήματος Οι 8 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης του ΚΣ την προετοιμασία των ΟΣΣ. Οι 7 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης το σχεδιασμό και τη γνωστοποίηση των στόχων. Οι 6 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης το σύστημα διδασκαλίας γενικά. Οι 5 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης την αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος οι 2 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης τη συμμετοχή του ΚΣ στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. 88

10 6ος άξονας: Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων Οι 9 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης του ΚΣ την αξιολόγηση που ο ίδιος κάνει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 4 από τους 25 φοιτητές αναφέρουν ως κριτήριο αξιολόγησης το σχολιασμό των γραπτών εργασιών. Τέλος έγινε 1 αναφορά ανά κριτήριο στα παρακάτω ως κριτήρια αξιολόγησης: η χρησιμότητα γραπτών εργασιών που αναθέτει ο ΚΣ, η καθοδήγηση γραπτών εργασιών από πλευράς του ΚΣ, τα κριτήρια αξιολόγηση που έχει για τις γραπτές εργασίες, τα χαρακτηριστικά γραπτών εργασιών που αναθέτει και η αξιοποίηση γραπτών εργασιών από τον ΚΣ. Συμπεράσματα Ενδεικτικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Η αξιολόγηση αποτελεί αναγκαία πτυχή της εκπαίδευσης και μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Με αυτή την διαπίστωση εξετάστηκαν οι απόψεις ενός τμήματος μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ που παρακολούθησαν τη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» για τους άξονες και τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνει η αξιολόγηση του ΚΣ του ΕΑΠ. Οι άξονες που έθεσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ως βασικούς για την αξιολόγηση του ΚΣ εξετάζουν κατά ένα μεγάλο μέρος το ρόλο του ΚΣ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση όπως αυτός αναδεικνύεται και από τη βιβλιογραφία. Για να είναι αποτελεσματικός ο ρόλος του ΚΣ απαραίτητη είναι η καλή σχέση και επικοινωνία σπουδαστή και ΚΣ και θα πρέπει να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας (Ματραλής 1998) και να δημιουργηθεί ένα φιλικό κοινωνικό περιβάλλον μάθησης (Mason, 1991; Paulsen, 1995). Οι σχέσεις του ΚΣ με τους εκπαιδευόμενους είναι και ο πρώτος από τους άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνει η αξιολόγηση του ΚΣ σύμφωνα με τις απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΚΠ 65. Ο ΚΣ πρέπει να μοιράζεται την αντικειμενική γνώση με τους εκπαιδευόμενους (Anderson et al. 2001), να κατευθύνει τη συζήτηση σε κρίσιμα σημεία, να θέτει ερωτήσεις, να εξετάζει απαντήσεις και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους (Mason, 1991). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 θέτουν ως έναν από τους βασικούς άξονες αξιολόγησης του ΚΣ την γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας και τη φιλοσοφία του ΚΣ. Η δημιουργία φιλικού κλίματος, η ανατροφοδότηση, η ενθάρρυνση, και η εμψύχωση των εκπαιδευομένων αποτελούν κοινωνικές δεξιότητες του διδάσκοντα (Mason, 1991) με σημαντικότερη δραστηριότητα την υποστήριξη και ενθάρρυνση του σπουδαστή να μην εγκαταλείψει τις σπουδές του (Ματραλής, 1998). Σύμφωνα με τις απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα η συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευομένων είναι ο τρίτος από τους βασικούς άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ. Από τις βασικές δεξιότητες του Κ.Σ θεωρούνται αυτή του διαμεσολαβητή της εκπαίδευσης (Mason, 1991) καθώς και αυτή του διευκολυντή στην πρόσβαση της γνώσης (Paulsen, 1995). Η διατήρηση του ενδιαφέροντος, του κινήτρου και της δέσμευσης των σπουδαστών στην ενεργό μάθηση εξαρτάται άμεσα από την οργάνωση και την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης που επιδιώκει ο εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (Paulsen 1995; Anderson et al, 2001). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 υποστηρίζουν ότι η παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευομένων είναι ένας από τους άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ. 89

11 Στις περισσότερες μορφές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης η διαδικασία οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας είναι μεγαλύτερη και απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία στην συμβατική εκπαίδευση (Anderson, et al, 2001). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 υποστηρίζουν ότι ένας από τους άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ είναι η προετοιμασία του μαθήματος. Η αξιολόγηση του σπουδαστή με την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική με φθίνουσα παρέμβαση είναι βασικό καθήκον του ΚΣ (Λιοναράκης, 2005). Οι λόγοι που οδηγούν στη διαδικασία της αξιολόγησης στην εξαε είναι σημαντικοί τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τον καλύτερο έλεγχο ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Macdonald, 2006). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι ένας από τους άξονες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση του ΚΣ. Με βάση τους άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΕΚΠ 65 για την αξιολόγηση του ΚΣ επιχειρήθηκε να κατασκευαστεί ένα ερωτηματολόγιο τύπου συνέντευξης, το οποία και φαίνεται παρακάτω, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ενδεικτικό πλαίσιο για την αξιολόγησης του Κ.Σ Ερωτηματολόγιο (τύπου συνέντευξης) 1. Περιγράψτε τρεις τουλάχιστον τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνετε καθέναν από τους παρακάτω στόχους: α) Συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευομένων β) Εμψύχωση των εκπαιδευομένων γ) ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων. 2. Θεωρείτε σημαντική τη μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 3. Θεωρείτε σημαντική την μελέτη α)των προσδοκιών και β) των αναγκών των εκπαιδευομένων; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 4. Περιγράψτε τα εκπαιδευτικά μέσα και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιείτε για: α)την αξιοποίηση των βιωμάτων των εκπαιδευόμενων, β)την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων, γ)την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 5. Σε ποιους άξονες θεωρείτε ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αλλαγές και σε ποιο βαθμό ώστε να βελτιώσετε το ρόλο σας ως Καθηγητής Σύμβουλος. 6. Πόσο συχνά και με ποιους τρόπους επικοινωνείτε με τους εκπαιδευόμενους; 7. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνετε κατά την επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους τη διαμόρφωση ενός κλίματος όπου ανταλλάσσονται ειλικρινή και σαφή μηνύματα, κυριαρχεί ο διάλογος, η ελεύθερη έκφραση, η επιβράβευση και η τόνωση της αυτοπεποίθησης των διδασκομένων; 8. Περιγράψτε πέντε τουλάχιστον διδακτικές ενέργειες που θεωρείτε σημαντικές για την επίτευξη αποτελεσματικής μάθησης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 9. Περιγράψτε συνοπτικά και με χρονική σειρά τις ενέργειες που πραγματοποιείτε: α) πριν από την 1 η ΟΣΣ. β) πριν από μια από τις επόμενες ΟΣΣ. 10. Ποιους παράγοντες θεωρείτε σημαντικούς κατά το σχεδιασμό των στόχων μιας διδακτικής ενότητας. 90

12 11. Θεωρείτε σημαντική τη γνωστοποίηση των στόχων στους εκπαιδευόμενους πριν από μια διδακτική ενότητα; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 12. Αξιολογείτε την επίδοση τόσο των εκπαιδευομένων σας όσο και τη δική σας μέσα από κριτήρια επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων; Όπως αναφέρθηκε ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι το μικρό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε με αποτέλεσμα να μην είναι δόκιμο να εξαχθούν γενικεύσιμα συμπεράσματα. Υπό αυτή την έννοια κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα φοιτητών του ΕΑΠ και σύγκριση των αποτελεσμάτων με την παρούσα έρευνα Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βάμβουκας, Ι.Μ., (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεσμοί και λειτουργίες, τόμος Α, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1998,1999 Δημητρόπουλος,Ε.(1991), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα: Γρηγόρη Κασσωτάκης, Μ.(1990), Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, Αθήνα: Γρηγόρη Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ. (2005). Μάθηση και Διδασκαλία Τόμος Β Θεωρία Πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Αθήνα. Κόκκος, Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης, οι Συντελεστές, Πάτρα, ΕΑΠ. Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες μάθησης. Στο: Π. Βασάλα, Ι. Γκιόσος, Μ. Κουτσούμπα, Α. Λιοναράκης, Μ. Ξένος & Χ. Παναγιωτακόπουλος, Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές εφαρμογές. Πάτρα. ΕΑΠ Μακράκης, Β. (1999). Αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεκατάρτισης των εκπαιδευτικών της Ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας στους Ομογενείς της διασποράς. Στα Πρακτικά Πανελληνίου - Πανομογενειακού συνεδρίου, Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο. Ματραλής, Χ. (1998). Απαιτήσεις από τους διδάσκοντες. Στο: Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης & Χ. Ματραλής, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες. Πάτρα: ΕΑΠ Νίκου, Θ. (2007). Ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου στα σημερινά δεδομένα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα Νοεμβρίου, Ξενόγλωσση Anderson, T., Rourke, L., Garrison, R.D. & Archer, W. (2001). Assessing Teaching Presence in a Computer Conferencing Context, Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(2). Berge, Z.L. (1995). Facilitating Computer Conferencing: Recommendations From the Field. Educational Technology. 35(1) Calder, J. (1995), Programme evaluation and quality: a comprehensive guide to setting up an evaluation system, London: Open University Chinapah, V.&Miron, G. (1990), Εvaluating educational programmes and projects: holistic and practical considerations, Paris: UNESCO Jarvis, P. (1983) Adult and Continuing Education: Theory and Practice, London, Croom Helm. Macdonald, R. (2006). The use of evaluation to improve practice in learning and teaching, Innovations in Education and Teaching International, 43(1), pp Mason, R., (1991). Moderating educational computer conferencing. DEOSNEWS Vol. 1 No. 19. Paulsen, M.F. (1995). Moderating educational computer conferences. Στο Z.L. Berge & M.P. Collins (Eds.), Computer mediated communication and the online classroom. volume III: Distance learning (pp ). Cresskill, NJ: Hampton Press. Race, P. (1999). Το εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο 91

13 Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. Strike, K.A, (1990) The ethics of educational evaluation στο J. Millman and L. Darling-Hammond, A new Handbook of Teaching Evaluation, Sage Newbury Park California : Corwin Press Tricker, T., Rangecroft, M., Long, L. & Gilroy, P. (2001). Evaluating Distance Education Courses: the student perception, Assessment & Evaluation in Higher Education, 26(2), PP

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Διαγωνισμός συγγραφής άρθρου για την εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια προώθησης των δημοσιεύσεων στην πλατφόρμα EPALE Θέμα: «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» (Σύνολο λέξεων αυτούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

«Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. «Ο ρόλος της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.» Φώτης Ζυγούρης M.Sc. 1, Δρ. Ηλίας Μαυροειδής 2 1 Περιφερειακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Communication Between Tutors and Students in D.E.: A case study of the Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου

Θέμα Διαλόγου. Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου Θέμα Διαλόγου «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» Συντονίστριες: Μαρία Καγιαβή και Χρύσα Μάνθου Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κεφάλαιο 10 Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning Information and Communication Technologies in Education Distance Learning K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Περίγραμμα Αποσαφήνιση του πεδίου Παράγοντες που επηρέασαν την εξαε Η συζήτηση για την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 3. Γιώργος Κουλαουζίδης

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 3. Γιώργος Κουλαουζίδης Κεφάλαιο 3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΑΠ Γιώργος Κουλαουζίδης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3.1 OΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Τάξης και Αποτελεσματική Διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές

Διαχείριση Τάξης και Αποτελεσματική Διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2012-2013 Διαχείριση Τάξης και Αποτελεσματική Διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές 1 Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠ65 Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 4 η Γραπτή Εργασία Επιστολή προς τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Σπουδές στην εκπαίδευση» Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ-Πανεπιστημίου και ΤΕΙ- "ΠΕΓΑ-Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κομοτηνή 2015 1 Σύνταξη: Θεανώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αγνή Βίκη Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Ιστορικό πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο κυπριακό συγκείμενο Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα