ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Προ 2010 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα 29 Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 οι: 1) Αντιγόνη Τζελέπη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και 2) Η εταιρεία UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε., οδός Αλεξάνδρου Πάντου 19-23, Τ.Κ Καλλιθέα, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αριθμό φύλλου που εκδόθηκε στις 9/12/2008 από τους: α) Ιωάννη Λουμάκη του Κωνσταντίνου κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κέκροπος αριθμ 3 κάτοχο του υπ' αριθμ ΔΑΤ Κ936858/79 Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και β) Στυλιανό Άβλιχο του Χαραλάμπους κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Έλλης 3 κάτοχο του υπ' αριθμ ΔΑΤ Ξ364521/87, Δ/ντη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, που θα αποκαλείται στο εξής «ΕΤΑΙΡΙΑ» προβήκαμε στη σύνταξη της παρούσας σύμβασης και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω: Η πρώτη των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα της, αφού έλαβε υπόψη της, το από 23/6/2010 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε την ίδια ημερομηνία και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αυτού στην ανωτέρω εταιρία στο ποσό των ,48 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και αφορά την ετήσια συντήρηση, μηχανογραφικού εξοπλισμού του Πρωτοδικείου Πειραιώς, σε βάρος του ΚΑΕ 0887 προϋπολογισμού έτους 2010, μετά το υπ' αριθ. πρωτ. 1060/2010 απόσπασμα απόφασης του

2 Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙ ΩΝ με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ,57 (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), σε βάρος του ΚΑΕ 0887 προϋπολογισμού έτους 2010 για την ετήσια συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Πρωτοδικείου Πειραιώς και με την ο ποία εξουσιοδοτείται για όλες τις απαραίτητες ενέργειες, αναθέτει την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), στη δεύτερη ο νομαζόμενη στο εξής «ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα σύμβαση το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αναθέτει και η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την ετήσια συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού που προμηθεύτηκε το Πρωτοδικείο Πειραιώς με τις κάτωθι αρχικές συμβάσεις και περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (σελ.8): α) Την υπ' αριθ. 1400/ σύμβαση μεταξύ του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αναδόχου εταιρείας ACE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ β) Την υπ' αριθ. 3798/ σύμβαση μεταξύ του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αναδόχου εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε γ) την υπ' αριθ.986/ σύμβαση μεταξύ του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αναδόχου εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ δ) την από σύμβαση μεταξύ του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αναδόχου εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ ε) την από μεταξύ του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αναδόχου εταιρείας IMS ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΕ προμήθεια στ)το ΧΕΠ Σεπτεμβρίου 2007 με το οποίο το Πρωτοδικείο Πειραιώς προμηθεύτηκε 2 εκτυπωτές Lexmark E352dn και 2 εκτυπωτές Lexmark E450dn Με την έναρξη της συντήρησης και σε συνεργασία με το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα γίνει καταγραφή των στοιχείων των μηχανημάτων (models, serial numbers). To ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε κάθε κλήση στην ΕΤΑΙΡΙΑ θα πρέπει να αναφέρει τα

3 στοιχεία του προβληματικού μηχανήματος. Οι κλήσεις ανακοινώνονται στα τηλέφωνα , στο fax: ή με system s. gr 2. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ στις 30/06/2010 και τερματίζεται στις 29/06/ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, η παρούσα σύμβαση είναι δυνατόν να ανανεώνεται με νέα συμφωνία. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται εντός μιας (1) ώρας για όλο τον εξοπλισμό με ωράριο υποστήριξης 08:00-16: Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης θα πραγματοποιείται εντός μιας ημέρας για τους Servers και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών για το υπόλοιπο εξοπλισμό. Εάν το πρόβλημα δεν είναι δυνατό να επιλυθεί μέσα στους προαναφερόμενους χρόνους η ΕΤΑΙΡΙΑ μέσα σ' αυτήν την προθεσμία θα προτείνει και θα υλοποιεί εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. 4.3 Κύρια υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα είναι να μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία του Κεντρικού Server του Πρωτοδικείου αλλά και για τη συνεχόμενη λειτουργία και εξασφάλιση του backup, ώστε να προληφθεί εγκαίρως κάθε ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων. 4.4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού 2 φορές ετησίως όπως οποιαδήποτε εργασία προληπτικής συντήρησης (καθάρισμα του εσωτερικού χώρου των Server και των υπολογιστών από τη σκόνη καθώς και έλεγχος θερμοκρασίας λειτουργίας των επεξεργαστών των Server, κλπ). 4.5 Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να έχει εξασφαλίσει ικανή ποσότητα α νταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων. 4.6 Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση βλάβης που δεν θα μπορεί να αποκαταστήσει στο χώρο του Πρωτοδικείου (που σημαίνει ότι δεν θα διαθέτει το κατάλληλο ανταλλακτικό ή το μηχάνημα θα χρειάζεται οπωσδήποτε 3

4 εργαστήριο) να τοποθετεί προσωρινά ή μόνιμα άλλο μηχάνημα ιδίων ή καλύτερων προδιαγραφών, όχι καινούργιο αλλά μεταχειρισμένο ή και επισκευασμένο που όμως θα έχει κατ' ελάχιστο την ίδια λειτουργικότητα με αυτό του Πρωτοδικείου. Στις περιπτώσεις που το μηχάνημα του Πρωτοδικείου θα κρίνεται οριστικά ανεπισκεύαστο, το Πρωτοδικείο θα ενημερώνεται και το μηχάνημα που η ΕΤΑΙΡΙΑ τοποθέτησε θα περνάει στην κυριότητα του Πρωτοδικείου ενώ το χαλασμένο θα περνάει στην κυριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 5. ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Από τη σύμβαση δεν καλύπτονται: 5.1 Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων (κλήσεις που αφορούν το λειτουργικό σύστημα θα χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 5.2 Όλα τα αναλώσιμα (δηλαδή οι κάθε είδους μπαταρίες, τόσο του UPS όσο και τυχόν μπαταρίες που περιέχουν οι υπολογιστές, τα maintenance kits και οποιοδήποτε άλλο υλικό θεωρείται αναλώσιμο από τον κατασκευαστή) 5.3 Η πρόσθετη υποστήριξη μετά την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, καθώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται έγκαιρη ειδοποίηση και χρονοπρόγραμμα των απαιτήσεων του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οι σχετικές χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης θα γίνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Επισυνάπτεται στη σύμβαση ο τιμοκατάλογος για το έτος 2010 (ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Β) 6. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 6.1 Η συμφωνηθείσα αμοιβή για την ετήσια συντήρηση ανέρχεται σε ,48 με ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά της Εταιρίας με αρ. πρωτ.3509/ Το εκδοθέν τιμολόγιο των υπηρεσιών ανά εξάμηνη περίοδο, υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, το οποίο το διαβιβάζει προς έλεγχο και πληρωμή στο ΤΑΧΔΙΚ. 6.3 Σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος εμπρόθεσμα το οφειλόμενο ποσό προσαυξάνεται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του με τον νόμιμο τόκο. 7. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ U

5 Ο τόπος υποστήριξης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από την ΕΤΑΙΡΙΑ, είναι ο χώρος του ΠΡΩ ΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην οδό Σκουζέ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.1. Το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί όλο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του με γνήσια αναλώσιμα και είναι υπεύθυνο τόσο για την καλή μεταχείριση τους από το προσωπικό του, όσο και για τα ατυχήματα ή τις σκόπιμες ενέργειες που είναι δυνατόν να τους προξενήσουν βλάβες Το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις για συντονισμένη, γρήγορη και ασφαλή επανορθωτική και προληπτική υποστήριξη. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχει άνεση χώρου, κατάλληλο φωτισμό, διάθεση τηλεφώνου, συνεργασία του προσωπικού του για τα τυχόν προβλήματα και ελευθερία εισόδου του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην εγκατάσταση. 9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9.1 Η σύμβαση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, πόλεμο, αναρχικές πράξεις ή από γεγονότα ανωτέρας βίας. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η ΕΤΑΙΡΙΑ θα εκτελέσει τις επισκευές που είναι αναγκαίες, εφόσον τούτο ζητηθεί από το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, το δε κόστος θα βαρύνει το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ. 9.2 Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και εφ' όσον συμφωνήσουν και οι δύο των συμβαλλόμενων. 10. ΙΣΧΥΩΝ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία, κατάργηση δε ή τροποποίηση των όρων της μπορεί να διενεργηθεί μόνο εγγράφως. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύουν κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, διαφορετικά αυτή θα επιλύεται υποχρεωτικά από τα εκάστοτε καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια του Πειραιά. ί

6 Τα παρακάτω αναφερόμενα παραρτήματα επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση, υπογράφονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε τρία πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ το άλλο η ΕΤΑΙΡΙΑ και το τρίτο θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο τμήμα Προμηθειών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. y ^ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος uni.systems Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ COMPAQ EVO D ΣΤΑΘΜΟΙ COMPAQ EVO D510 5 ΕΡΓΑΣΙΑΣ HP COMPAQ EVO D HP DX2000M P4 10 COMPAQ 5015 TFT 15" 30 COMPAQ 7020 TFT 17" 5 2 ΟΘΟΝΕΣ HP COMPAQ TFTL1702 FLAT PANEL 17" 21 HP TFT L1702 FLAT PANEL 10 LEXMARK E LEXMARK T520DN 6 LEXMARK OPTRA T630DN 9 3 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LEXMARK OPTRA W812DTN 1 LEXMARK E352DN 6 LEXMARK E450DN 2 LEXMARK E332N 2 4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ COMPAQ PROLIANT HP ML 570 PROLIANT G2 1 5 UPS COMPAQ R300XR 1

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ uni a systems ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2010 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ON-SITE ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Εκτυπωτές Dot-Matrix & Inkjet, PCs, MS Windows) ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Intel Servers, MS Windows Servers, System S/W, Line & Heavy Duty εκτυπωτές ) ΕΡΓΑΣΙΑ SENIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - Device Level - System Engineer - Datacom Engineer - Access Engineer - Enterprise Voice Engineer - S/W Engineer - Data Base Consulting Services - S/W Engineer - Application Consulting Services ΕΡΓΑΣΙΑ SENIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - Network Level - System Engineer - Datacom Engineer - Access Engineer - Enterprise Voice Engineer - Security - NMS - S/W Engineer - Data Base Consulting Services - S/W Engineer - Application Consulting Services ΕΡΓΑΣΙΑ EXPERT ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - Consulting - Design & POC - System Engineer - Datacom Engineer - Access Engineer - Enterprise Voice Engineer - Security - NMS - S/W Engineer - Data Base Consulting Services - S/W Engineer - Application Consulting Services ΩΡΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 55 ( Επαρχία: 68 ) 65 ( Επαρχία : 81 ) 90 ( Επαρχία: 112 ) 120 ( Επαρχία: 150 ) 150 ( Επαρχία: 187 ) Η τιμές για επαρχία επιβαρύνονται κατά 25% (ισχύουν οι τιμές στην παρένθεση) Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ON -SfTE ΕΙΝΑΙ 2 ΩΡΕΣ uniosystems (Pg./7)

10

11 Παρατήρησε ι ς: Ι.Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 2. Οι τιμές ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης και σε απόσταση μέχρι 30 χιλιόμετρα από το κέντρο των δύο πόλεων. Για αποστάσεις πέραν των 30 χιλιομέτρων μέχρι των ορίων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, χρεώνεται επί πλέον δαπάνη μετακίνησης 1,80 ανά χιλιόμετρο. 3. Σε περίπτωση μη δυνατής επισκευής στο χώρο του πελάτη, το μηχάνημα παραλαμβάνεται για επισκευή στα εργαστήρια. Ο πελάτης χρεώνεται μία ώρα για την On-site επίσκεψη και την ώρα που θα χρειαστεί η ολοκλήρωση επισκευής στα εργαστήρια. 0 πελάτης ενημερώνεται για την αξία επισκευής και σε περίπτωση μη αποδοχής χρεώνεται με το ελάχιστο ποσό μιας ώρας εργασίας. 4.0L τιμές αφορούν κανονικό ωράριο εργασίας από 08:30 έως 16:30 Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των επισήμων αργιών. 5.0 χρόνος απασχόλησης εκτός κανονικού ωραρίου προσαυξάνει την ώρα εργασίας σύμφωνα με τον Πίνακα Α. 6. Σε περιπτώσεις Project, Rollout, έργων, ειδικών εργασιών γίνεται εκτίμηση και δίδεται τιμή κατόπιν προσφοράς. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθημερινές 16:30-22:00 50% Καθημερινές 22:00-08:30 επομένης 100% Σάββατα 75% _ Κυριακές και αργίες 100% uni ο systems

12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ως προληπτική Συντήρηση Υλικού ορίζεται ίο σύνολο ίων εργασιών που αποσκοπούν στην πρόληψη προβλημάτων και στην βελτίωση λειτουργίας του υλικού. Περιλαμβάνει όμως απαραιτήτως τα παρακάτω: 1) Έλεγχος διαθέσιμου χώρου δίσκου και καθαρισμός από προσωρινά αρχεία. 2) Έλεγχος όλων των φυσικών συνδέσεων (οθόνη, πληκτρολόγιο, δίκτυο) 3) Έλεγχος όλων των δικτυακών συνδέσεων (DHCP Server and IP availability) 4) Έλεγχος του event Viewer για critical events. 5) Έλεγχος για ιούς και Microsoft Updates. 6) Καθαρισμός εσωτερικού του κουτιού (Case), πληκτρολογίου οθόνης και ανεμιστήρων Επιπλέον για τους κεντρικούς υπολογιστές (server) 7) Έλεγχος θερμοκρασίας λειτουργίας και δονήσεων των επε εργασχών 8) Καθαρισμός εκτυπωτών, toner, έλεγχος και επισκευή κινητών μερών (γρανάζια, πλαστικά μέρη κλπ) Ο έλεγχος των παραπάνω θα γίνεται, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα ΠληροφοΛ ρικής του Πρωτοδικείου Πειραιώς δις της χρονικής περιόδου ισχύος της παρούσης

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W)

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) υλικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

14 / 16-07-2012 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ. (γνήσια ανταλλακτικά) και. β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ

14 / 16-07-2012 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ. (γνήσια ανταλλακτικά) και. β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 14 / 16-07-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ : α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ (γνήσια ανταλλακτικά) και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημ/νία: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σαββόπουλος Αλέξανδρος (τηλ. 210-5283512) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ.

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. Στην Αθήνα σήμερα 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014 Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W)

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα: Προµηθειών Πληροφορίες :.Αναγνωστόπουλος ιεύθυνση: Ακαδηµίας 40, 101-74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3694 445 e-mail d.anagnostopoulos@tpd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Σύµβασης 9/2014

Αριθ. Σύµβασης 9/2014 Σελ. 1 / 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Σύµβασης 9/2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 125/11 Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 125/11 Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 31-10-2014 Αριθ.Πρωτ. 20 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων 24 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 47197 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα