GREEK WORDS, VOLUMES 37 (1996 )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK WORDS, VOLUMES 37 (1996 )"

Transcript

1 GREEK WORDS, VOLUMES 37 (1996 ) ἀβαµβάκευτα 49.32ff ἁβρός ἄγαλµα ἄγαµαι ἁγίασµα ff ἅγιος , 579ff Ἄγλαυρος ἁγνός ἀγορανόµος Ἀγραία ff ἄγριος 45.59ff Ἀγροτέρα ff ἀγρυπνητικός ἀγχιστεία f ἄγω f ἀγωγή/ἀγώγιµος ff ἀδεής ἀδελφός ἄδεια ἀδύνατος ἄδυτος ἀδωρία ff ἀείρω αἰδώς 52.1ff αἰκία f αἱµατωπός αἰνίττοµαι ff αἵρεσις αἰτία/αἴτιον f ἄκαπνος ἀκέφαλος 40.99ff ἀκίνδυνος ff ἀκράτεια ἀκτηµοσύνη 42.9 ἀκτινοβολία ἀλακάτιον ff ἀλείφω ἀλκή f ἀλλᾶς , 248 ἄλογος ἀλοιφή ἄλυρος Ἅµαξα ἁµαρτία ἀµετρία ff ἀµήχανος ff ἀµείβω ἀµείβω ἀµίαντος ff ἀναβάδην ἀνάβασις ἀναβατήριον f ἀνάγκη f ἀναγνώρισις ff ἀνάγνωσις ἀναίδεια 52.1ff; ἀναίµακτος ff ἀναιρέτης ἀνακρεµάννυµι 44.34f ἀναµαύχιον ff ἀνάπαυσις ff ἀναπληρόω ἀνασκευή ἀνάσσω ἀναµφισβήτητος f ἀναφορά ἀνδραγαθία 49.32ff ἀνδράποδον ἀνδρεία f ἀνεµοπύρετος 46.82f ἀνεµόω f ἀνεπόπτευτος 53.90ff ἀνήρ ἄνθρωπος ἡ ἄνθρωπος 38.75ff; ἀντιγραφεύς ἀνίστηµι ἀντίστροφος ἀντισφράγισµα ἀπαιτητής ἀπάντηµα ἀπάτη 53.59

2 ἀπελεύθερος ; ff ἀπεπύρωµα ἀπεύχοµαι ff ἀπό ἀποδιδράσκω ἀποδίδωµι ἀπόδρασις f ἀποδρέπω ἀποκατάστασις ff ἀπολείπω ἀπολύσιµοι ἀπόπτυστος ἀποπτύω ἀπορία ff ἀπορχέω ἀποστηθίζω ff ἀποταγή 42.13f ἀποτακτικός 42.13f ἀπόταξις ἀποτίνω ἀποφορά ff ἀπρέπεια ἄπυρος ἄρα 47.11ff ἀργυρίτης ff ἀρέσκεια 47.65f ἀρεστήρ, ἀρεστηρία f ἀρετή 49.32ff Ἄρκτος ff ἁρµατορακτής ἁρµόζω ἀρχαῖος ἀρχή ; ; ἄσαντος ἀσκητός f ἀστραγάλη ἀστρατεία ff ἀσύµφορος ἀσφοδελός ff ἀτέλεστος ; ἄτεχνος ἄτοπος ; , 491 ἄτρεπτος αὐθιγενής ff αὐθυπόστατος f αὔθωρος αὔλειος 51.7 αὐλιζόµενος αὐτάρκεια ff αὐτονοµία f ἐπ αὐτοφόρῳ ff αὐχέω Ἀφαία ff ἀφανὴς οὐσία ἀφανίζω , 428 ἄφεσις ff ἀφέτης ἀφόρδιον ἀφορολόγητος ff ἄφορος ff ἀφροσύνη ff ἄχραντος ἄψυχος ff Βακάτος 42.9 Βάκχιος βαλλίστρα 39.99ff βάνδον ; βάπτω , 121 βασιλεύς βία ff; f βίβασις βιβλίδιον f βιβλίον f βίος βλαβερός ff βουκαῖος βούλοµαι 40.14f βραβεῖον ff; βραχέως βρέφος 46.37ff Γαλέστας γαµέω ff γάρ γάστηρ γατόπαρδος , 286 γε f γένος γερέθω 46.87ff γίγνοµαι γνώµη γοάω γόης ff γοργότης f γραµµατοδιδάσκαλος 42.99f γράφω ; ; 53.38f γυνή δαίδαλµα ff

3 δαιµόνιος ff δαρεικός δάφνη f δέ ff δεκατεύω δερκτός f δεσµός / δέσµιον 40.99ff δέχοµαι τὸν οἰωνόν 45.35ff δηµαγωγέω δηµαγωγός δήµιος δηµοκρατία 48.15ff δῆµος f, 353; ff; 48.23; ff; ff διαβαίνω f διαβατήρια f διαγιγνώσκω διάγων 42.59ff διακοπός διάκρισις, διακρίνω ff διάλογος/διαλέγεσθαι 54.17ff διαµινύροµαι διαµπάξ διαπλέω f διγενής διδαχή ff διήγησις διηγήσεις ψυχωφελεῖς ff δικαιολογέω δίκαιος δίµνους δίνη διοικέω διόρθωσις 47.63f διορισµός δίχα διωβελία 49.24ff δοκέω δόλος f δουλεία ff; 50.1ff δοῦλος δρέπω δροῦγγος δύναµις ff, f δῶρον f ἐγγύθεν 50.37f ἐγρηγορώς ἔθνος εἴδωλον εἰκόνιον εἰκός f εἰκών ff, f εἱλωτίς 51.98f εἷπον ff εἷς ff εἰσάγω f εἰσαγώγεια f εἰσαγώγιµος εἰσι(τη)τήρια f ἐκκλησία ff ἐκλέγω ff ἐκπηδέω ἐκπρόειµι ἐκτίθηµι ἐκτίµητρα ἐλάχιστα ff ἑλέπολις 39.99ff; 49.68f ἐλευθερία ff; 50.1ff ἐλευθέρια ff ἕλιξ ἕλκος Ἕλληνες ff ἐλπίς 47.22ff ἐκλυτήριον f ἐµικάµπιος 37.28f ἐµµέθοδος ἐµµελία ἔµφασις ἐµφύσησις ἔµψυχος ; , 259ff ἐνάργεια 49.81f ἐνδιάθετος ff, 417 τὸ ἔνδοξον ἐνέζοµαι ἐνέργεια ff ἑνής ff Ἐννόµ ἔντερα ἔντεχνος ἔντιµος f ἐξάγω ἐξεταστικός f ἐξηγέοµαι ἐξουσία ἔξω τοῦ πράγµατος ff ἐξώπιος ἔπαθλον ἐπαναφορά/ἐπαναφέροµαι f

4 ἐπάρχειος f ἐπέτειος ἐπίκαµπος ἐπίκουρος ff ἐπικύκλια ἐπινίκια ἐπιπόδιος f ἐπιπώλησις ff ἐπίσταµαι f ἐπιστάτης ἐπιτειχισµός f ἐπιτίµηµα ff ἐπίτιµος f ἐποπτεύω 53.90ff ἔραµαι ἔρανος ff ἐργάνη ff, 158, 335 ἐρέθω 46.93ff ἔρις 52.11ff ἔρνος ἕρπω ἔρως 39.74ff, 432 ἑταιρία f ἑταιρίστρια εὐαγγέλια f εὔβουλος , 347 εὐγλυφής εὐδαίµων 48.30ff Εὐµενίδοτος εὔνοια 49.32ff εὐπλοία 237, 256 εὑρεθείς 42.60ff εὐτραπελία εὐτυχής ff εὐχή f εὐψυχία ἐφάµιλλον 49.47f ἔφεξις ff ἐφίστηµι ἔχω f ζυγόν f ζωάγρια f ζώνη ff ζωστήρ 50.78ff ζωστηρία ff ἠθοποιΐα ff ἥκιστα ff ἠλακάτη ἡµέρα ἡµερότης ἠνορέη ἡρωϊκός ff θάρσος f; 52.18f Θαυµάσιος θέα 49.13ff θεανδρικός ff θέατρον 49.18; ff θεατροπώλης θέλγω θελκτήριον θέµις θεοποίησις f θεόπτης/ye;wrimoc ff θεορρήµων f θεὸς καὶ κύριος f θεραπεύµατα θεραπεύω θεσµός ff θέωσις ff θρεπτήριον f θρηνέω f θυµός ; ff θυσία ἀναίµακτος ff ἰάχω ἰατρικόν ἰδιώτης ἱερεῖον ἱερός ἱερὰ καὶ ὅσια f ἱερώτατος ἱµάς f ἱµάτιον , 146 Ἰουδαῖος f ἱπποτροφία ff ἰσίκιον ἵστηµι ff ἱστορία f; 43.62f; καβαλλάριος ff καθάπερ ff καθηγητής , 112 καθυπογράφω καινούργηµα καίριος f, 512 καιρός κακός f κακουργός ff καλλιεργῶ

5 καλλύνω καλός ; ff κάλλιστον κάπιτον καραγός καρδία ff καταβαίνω καταγινόµενος 42.59ff κατάδεσις/κατάδεσµος ; ff καταδεσµεύω καταδῶ f καταλαλιά ff καταλείπω 42.10f καταληπτός καταµένων 42.59ff κατανέµω f κατάντης κατάπτυστος κατευθύνω κατέχω f κάτης κατόπαρδος ff κατσίπαρδος , 287 κατσουλόπαρδος κείρω ff κελαδεινός 50.80f κέντρον ff κέντρων κεράµιον f κεραµόω f κισσύβιον ff κλαίω ff κλέος ff κληδών 45.35ff κλίµα ff κλισµός f κνώδαλον f Κόθορνος κοιλία κοινὸν Μακεδόνων f κολλοµελέω κολυµβάω κοµεντάριον f κόµη 50.91f κονδῖτον f *κορέω κορυφή ff Κορωνεύς κοσµέω κόσµος , 538f κοσµώ κούρειον κοῦρος ff -κρατ f κριθή f κρίνω κρινόµενος f Κρονικός κτείς κῦδος κυναίλουρος κυρία ff; ff κύω f κωλακρέτης κωλῆνες τεταριχευµένοι λαβδαρέα λαλέω ff λαός f λέγω ff; ff; ff λείψανα ff λέξις , 327, λεοντάρια ff λεοντοκοµοῦντες λεοντόπαρδος//λεόπαρδος ff λευκός f λῆµµα λιθόβολος λιποναύτιον ff λιποστράτιον ff λιποτάξιον ff λογισµός 48.99; λογοποιέω λόγος , 383f; f; ff λογχοφόρος f λουκάνικον f λουτρίς λόχος f λύγος Λυκώρεια f Λῶτις f µαίνοµαι ff µαΐστωρ τῶν ῥητόρων µακάριος µάλιστα ff µᾶλλον ff µαντεύοµαι µαρτζοβάβουλον f µάρτυς f

6 µασχαλιστήρ µαφόριον ff µέγαρον ff µέθοδος f µειλικτήρια, µείλιγµα f µέλαθρον f µέλαν, µελάνιον µελέτη ff µέλι 45.59ff µελίη ff µελοθεσία 41.75f µέλος ff, 216, 220 Μενία 41.53ff µέσος f µετάφηµι µέτρον ff µηδέ µηνοειδής ff µήποτε µηχανή ; µιαίνω ff µιαρός µιλτοπάρειος f µιλτόπισσα µίλτος ff µίµησις f, 448 µιµνήσκω f µισθόοµαι µισθός, µισθοφορέω ff; 54.2 µνήµη ff; f; µνηµόσυνον µνησικακέω µονάς ff µόναχος ff µονοβολαί µονογενής f µονοειδής 42.83ff µονόφθαλµος µόσυν µουζίκιον ff µῦθος ; ; f µυθώδης f µυρικήσιον/µυρικόω f µύρµηξ f µυστήριον , ναῦλος νειρή ff νεκυδαίµων νέµεσις 52.3ff νέµω νηδεής 44.5ff νηφάλιος νικητήρια νοέω 47.18f νόησις f νοτάριος νοῦς κατὰ νοῦν f ξέστης οἴδηµα οἰκειακός οἰκεῖον f οἰκείωσις ff οἰκέτης οἰκιστής ff οἰκοδεσποτέτης οἰκονόµος οἶκος, οἰκία f οἰκοφθορέω οἰκουρός f ὀλοός ὁµόδουλος ὁµοίωµα ὁµοίωσις ὁµολογία ff ὄµφαλος ff ὅπλον f ὀργή f; ff ὄργια ὀρθότης ὀρθόω ὁρµίσκος ὁρµωµένος 42.68ff ὄρογκοι ὀστέον f Ὀστρόγουθθος οὐ φροντίς οὐδός 51.6f οὔθατα οὐραγός f ὀψέ 47.35f ὄψον ff πάγκοινος ; παλαιός ; ff πάλιν ff παλίσκιος 51.5 πάνδηµος , 231ff

7 πανελλήνιον πανεύφηµος πανηγυρίζω πάνθηρ f, 262 παντελής ff παντοσθενής παπυρών παρά 41.47ff παρακατατίθηµι f παρακελευστός f παράκλησις ff παραµένων παράστασις παραπλοκή παραστάτης ; παρατίθηµι παράψιµος παρδαλαγωγός , 290, 295 παρδαλοκυνηγοί παρδοβάγιλοι f πάρδος//πάρδαλις ff παρέκβασις παρέλκω ff παρῳδέω παρών κατὰ τὰ πάτρια πάτριος πολιτεία παυσιτοκεῖα f πελάτης f πέλωρος f πενθητήριον πεντηκόνταρχος πεντηκοντοφύλαξ πεντηκοσιοστύς πεντηκοστή πέπλος περικαῶς περικλείω περιλαµβάνω f περιπέτεια ff περιρρογκάζω f περιτροπάδην πεταµνυφάντειρα πέτοµαι πετραρέα ff πετρόβολος πιθανότης πλασµατογράφος πλάσσω πλεῖστα ff πληγή ff πλῆθος f, 353 πλοκαµός 50.89ff πλυντρίς ποιέω , 150 ποικιλία ποιότης ff πόλισµα πολιτεία 48.18ff πολιτικός ; , 447ff πολύτροπος ποµπεῖα 47.31ff πόνος 47.15ff πορνεία ποτάοµαι 44.7ff πότµος ff πραγµατευτής f πραγµατικός f πρηστήρ f προαναφέροµαι f πρόβληµα προηλακεία προηρόσια προθεάρια f προθυµία 49.45f προθύω προῖκα προκουσάτωρ f πρόναος πρός προσρίπτω πρόσφηµι προσωποιΐα ff προτέλεια ; πρόφασις , 130 προφόρικος ff, 417 πρωθήβης πρωκτός ff πρωτεύων πρῶτος Ἑλλήνων ff πρωτοστάτης πτώσεις πύκνωσις f πυρφόρος πύργος ῥᾳδίως f ῥεῖα f ρήσος , 277

8 ῥητόν , 369 ῥήτωρ 47.84f ῥίς f ῥιψασπία ῥύσια f ῥώµη σαίνω σαφηνίζω σειρά σελλάριος ff σῆµα f σηµµαίνω σηµειογράφος 42.99f, 104 σηµεῖον σίτησις 54.2 σκίρον σκολόπενδρα f σκοῦλα σορός ff σοφία f σοφιστής 47.84ff σοφός σπερµατικόν σπερµολόγος 45.52f σπλάγχνον ff στάσις ; σταύριον ff στεγανός στέλλω f στέργω στεφανίτης ff στίξ ff στοιχεῖον στοῖχος f στόµα στρατεία ff στρατηγία ff στώµυλµα σύγγαµος σύγκλεισις f συγκολλάω σύγκρισις 49.93, 508 συκφαντικόν συλλαβαί σύµβιος f συµβόλαιον ff; σύµβολον f σύµµαχος 45.7ff συµµετρία ff συµπλέκω συµψεύδοµαι συνασπισµός f συνδόται ff σύνδουλος συνέγερσις συνείδησις συνοικειόω 44.9 σύνταξις ff συντελεσταί f συντίθηµι σύσκουτον σφεδανόν σφοδελός ff σφυγµός σφυρήλατος ff σχεδόν σχολαστικός ; σώζω σῶστρα f σωτήρια ff σωφροσύνη τάγµα τάκων τάξις τάριχος τέλειον τελείουµα τελεστήρια f τελετή f τελωνία τερηδών ff τέχνη τηρέω τιταίνω τληµοσύνη τοιχωρύχος τονοµυρικόω τοξοβολίστρα , 106 τόπος τοῦλδος τούφα f τραπεζώ τραυµατίζω τρίβων τροφή 54.2 τρόφιµος τύπος τυπόω ff

9 τύραννος ff τύχη , 200 ὑβρίζω f ὕλη ff ὕµνος ὑπάγω ὑπαλοιφή f ὑπέρ ff ὑπερακοντίζω f ὑπερφίαλος ὑπήκοος 45.7; ff ὕπνος ὑποβάλλω ὑπόθεσις ff, f ὑπόκρισις ὑπόληψις ὑπόµνηµα ; ff; ff; ff ὑπονοµεύω ὑπόρχηµα ὑπόταξις ὑποτελής 45.7 ὑποτίθηµι f ὑποψία ὑψηρεφής 51.7 φανερός f φάρµακον/φαρµακός ff; 52.28ff, 685ff φάος φάρος φαῦος φερέσβιον f Φερσόφασσα φέρω f φθόνος 46.39; ff φιλαυτία ff φιλάνθρωπος φιλέω φίλος f; f φιλονεικία φιλονικία 54.46ff φιλόπονος φιλοτιµία 49.48f; 54.47ff φιλόχριστος ff φιλτροκατάδεσµος ; f φίλτρον f, 312 φλυαρέω 45.52f Φοῖβος Φοῖνιξ φόλλις ff φονικώτατος φόρος f φοῦλκον ff φρονέω f; ff φρόνησις ff φυλακτήριον φυλάσσω φυσικλείδιον φυσικός , 417f φύσις ; ff; ff φύσκη φώς/φῶς 47.95f χαλκέλατος f χαρακτήρ f χάρις ff χαριστήριον χαρτουλάριος χειρονοµέω χελώνη ff χιλιαστύς 39.13f χόλιξ χορδή χορεῖα χορός ff χρηστήριον χρηστός 45.13ff Χριστιανός ff χρόνος ff; χρυσός ff χρυσώνης χωρὶς οἰκεῖν ff ψαλµῳδία ψεῦδος ψηφᾶς 40.96f ψοφέω ff ψυχή ff, 364 ὠδίς f ὠς δή f

ἔξω ὑπέρ μεταξύ πρό ἀντί

ἔξω ὑπέρ μεταξύ πρό ἀντί ἔξω ἔξω ὑπέρ μεταξύπρό ἀντί IV ἴδιοςοἰκεῖος V ἀρετή η ιει Ἰωάννης Ἠσαίας διάδημα ω Ἰωσήφτὸ κώνειονμήκων ε VI ἑλληνικόςἐδεμ εὐαγγέλιον ἡ αἰτία αἰτίαν ἡ οὐσία οὐσίαν τῇ ἐπικρατείᾳ τῇ ἐπικρατήσει ἡ ἐπικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Lessico greco per radici

Lessico greco per radici Lessico greco per radici by Manuela Padovan e Giuseppe Frappa ἄγ - condurre, guidare, trascorrere ἄγω - io conduco, io guido ἀγ-ών, -ῶνος, ὁ - agone, gara, lotta ἀν-άγ-ω - io salpo, io parto ἄξ-ιος, -α,

Διαβάστε περισσότερα

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Grčki jezik Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika:

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ΤΝΟΠΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α

Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α Pin.1.1 Προοίμιον περὶ τῆς Κωνσταντίνου τελευτῆς. Pin.1.1,3 Περὶ υἱῶν αὐτοῦ βασιλευσάντων. Pin.1.2 Ἔτι προοίμιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ p.1 Εὔξασθε μὴ γενέσθαι τὴν φυγὴν ὑμῶν χειμῶνος ἢ σαββάτου. Σημειωτέον οὖν ὅτι χειμῶνα, ἢ σάββατον ψεκτὸν οὐκ ἐποίησεν ὁ Θεός γέγραπται γάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011)

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) N.B. ὁ and ὅς have been omitted Greek w ord English de finition frequency unusual f orms in rarity in part of speech in τ τ Homer

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

X. INDEX GENERAL DES MOTS GRECS (* mots nouveaux)

X. INDEX GENERAL DES MOTS GRECS (* mots nouveaux) X. INDEX GENERAL DES MOTS GRECS (* mots nouveaux) ἀγοράζω 9 13 ἀγράµµατος 2 20 ; 9 29 ἄγραφος 14 18 ἀδελφή 12 11 ἀδελφός 5 8 ; 6 10 29 ; 7 [3] 22-23 ; 14 9 ; 17 27 ἀεί 2 [19] ; 3 17 ; 4 18 ἀζήµιος 14 12

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος,

50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. Ω κοινὸν αὐτάδελφον Ισµήνης κάρα, ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; Οὐδὲν γὰρ οὔτ ἀλγεινὸν οὔτ ἄτης ἄτερ 5 οὔτ αἰσχρὸν οὔτ ἄτιµόν ἐσθ ὁποῖον οὐ τῶν σῶν

Διαβάστε περισσότερα

Didymus: De trinitate

Didymus: De trinitate 1 Didymus: De trinitate More public domain documents available at http://bibletranslation.ws/ 7.1 Ἐκφεύγειν τοιγαροῦν τὸ ἔγκλημα τὸ περὶ τῆς δόξης τῶν κτιστῶν θεῶν τοὺς πιστεύοντας τῷ υἱῷ ὁ ἔννομος Παῦλος

Διαβάστε περισσότερα

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν κακῶν ἐξιστορῆσαι τὴν ὁδόν, εἴτ' οὖν δεξιῶν οἱ μὲν γὰρ οὕτως, οἱ δ' ἐκείνως φαῖεν ἄν, ὅπως ἄν, οἶμαι, καὶ ῥοπῆς ὦσίν τινες. οὐ γὰρ τὸ βούλεσθ'

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

0691-0691,_Synodum_Constantinopolitanum,_Canones,_GR

0691-0691,_Synodum_Constantinopolitanum,_Canones,_GR 0691-0691,_Synodum_Constantinopolitanum,_Canones,_GR Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Ἰουστινιανοῦ τοῦ Δευτέρου ἐν Κωνσταντινουπόλει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα