Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ"

Transcript

1 Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: Fax: Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ: Χορήγηςη αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήςεων του Κεντρικοφ Αρχαιολογικοφ υμβουλίου (K.A..), του υμβουλίου Μουςείων (.Μ.) κα Κεντρικοφ υμβουλίου Νεωτζρων Μνημείων (Κ..Ν.Μ.) Διάθεςη ςτουσ πολίτεσ μζςω διαδικτφου» και Τποζργο3: «Τποδομζσ Πληροφορικήσ: Εξοπλιςμόσ - Ζτοιμο Λογιςμικό» του ζργου: Απλοποίηςη Διαδικαςίασ χορήγηςησ αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήςεων υμβουλίων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ Διάθεςη περιεχομζνου μζςω Διαδικτφου Κωδικόσ ΟΠ: Κωδικόσ CPV: Προχπολογιςμόσ: (περιλαμβανομζνου ΦΠΑ) (χωρίσ ΦΠΑ) , ,00 Ημερομηνία Διενζργειασ: Κριτήριο Ανάθεςησ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά ΚΔ ΡΖ ΠΛΓΟΝΚΖ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΝ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ (ΔΘΡ) ΘΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΝΠ ΞΝΟΝΠ

2 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ» ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΠπλνπηηθΨ ζηνηρεϋα Έξγνπ 6 ΠπληνκνγξαθΫεο - γεληθψ 7 ΠπληνκνγξαθΫεο Έξγνπ 7 ΝξηζκνΫ δηαθεξχμεσλ ηεο ΘηΞ Α.Δ. 8 A ΜΕΡΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ 10 A.1 Πθνπφο - ζηφρνη απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ 10 A.2 Ξεξηβάιινλ Έξγνπ 11 A.2.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ 11 A Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε » 11 A Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο «Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.» (ΘηΞ Α.Δ.) 13 A Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο 13 Ζ αθξηβήο δηάξζξσζε ηνπ πνπξγείνπ απεηθνλίδεηαη ζην θάησζη ζρήκα: 13 A Πρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ 14 A.2.2 θηζηψκελε ΘαηΨζηαζε 16 A Ραπηφηεηα ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ (K.A.Π.) ηνπ Ππκβνπιίνπ Κνπζείσλ (Π.Κ.), ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Λεσηέξσλ Κλεκείσλ (Θ.Π.Λ.Κ.) θαη ησλ αληίζηνηρσλ Γξακκαηεηψλ 16 A.3 Αληηθείκελν Έξγνπ 19 A.3.1 ΠπλνπηηθΪ πεξηγξαθϊ 19 A.3.2 ΑλαιπηηθΪ ΞεξηγξαθΪ 20 A Κειέηε ινπνίεζεο. 20 A Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο 24 A Τεθηνπνίεζε, ηεθκεξίσζε θαη απνζήθεπζε εγγξάθσλ 27 A Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απινχζηεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο 37 A Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ 45 A Δθπαίδεπζε 48 A Γνθηκαζηηθή Ιεηηνπξγία Γεκνζηφηεηα 50 A.3.3 ΞεξΫνδνο Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο (ΞΔΠ) 52 A πεξεζίεο Ξεξηφδνπ Δγγχεζεο 52 A πεξεζίεο Ξεξηφδνπ Ππληήξεζεο 53 A Ρήξεζε Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηψλ - Οήηξεο 55 A Ξξνγξακκαηηζκέλεο Γηαθνπέο πεξεζίαο 57 A.3.4 ΦΨζεηο ινπνϋεζεο Έξγνπ 57 ΦΑΠΖ 1: ΚειΩηε ινπνϋεζεο 57 ΦΑΠΖ 2: Απινχζηεπζε ΓηαδηθαζΫαο 58 ΦΑΠΖ 3: ΤεθηνπνΫεζε, ηεθκεξϋσζε θαη απνζϊθεπζε εγγξψθσλ 58 Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

3 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ» ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΦΑΠΖ 4: ΑλΨπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηϊξημε ηεο απινχζηεπζεο ηεο δηαδηθαζϋαο 59 ΦΑΠΖ 5: ΞξνκΪζεηα θαη εγθαηψζηαζε ηνπ απαξαϋηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ 60 ΦΑΠΖ 6: ΔθπαΫδεπζε 61 ΦΑΠΖ 7: ΓνθηκαζηηθΪ ΙεηηνπξγΫα - Γεκνζηφηεηα 61 A.4 Κεζνδνινγία πινπνίεζεο Έξγνπ 62 A.4.1 ΣξνλνδηΨγξακκα πινπνϋεζεο Έξγνπ 62 A.4.2 ΚεζνδνινγΫα δηνϋθεζεο θαη δηαζθψιηζεο πνηφηεηαο Έξγνπ 64 A.4.3 Ρφπνο ινπνϋεζεο - ΞαξΨδνζεο Έξγνπ 64 A.4.4 ΓηαδηθαζΫα παξαιαβϊο Έξγνπ 65 B ΚΔΟΝΠ : ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 66 B.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 66 B.1.1 ΑληηθεΫκελν Γηαγσληζκνχ 66 B.1.2 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 66 B.1.3 ΠηνηρεΫα ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο 66 B.1.4 Λνκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαϋζην Γηαγσληζκνχ 66 B.1.5 ΖκεξνκελΫα ΑπνζηνιΪο ηεο ΞξνθΪξπμεο 66 B.1.6 Ρφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ 67 B.1.7 Ρξφπνο ιϊςεο εγγξψθσλ Γηαγσληζκνχ 67 B.1.8 ΞαξνρΪ ΓηεπθξηλΫζεσλ επϋ ηεο ΓηαθΪξπμεο 67 B.2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 69 B.2.1 ΓηθαΫσκα ΠπκκεηνρΪο / Απνθιεηζκφο ΠπκκεηνρΪο 69 B.2.2 ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο 70 B.2.3 ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο 73 B Νη Έιιελεο Ξνιίηεο 73 B Νη Αιινδαπνί Ξνιίηεο 75 B Ρα εκεδαπά Λνκηθά Ξξφζσπα 77 B Νη ζπλεηαηξηζκνί 79 B Ρα αιινδαπά Λνκηθά Ξξφζσπα 82 B.2.4 Νη Δλψζεηο / ΘνηλνπξαμΫεο 84 B.2.5 ΙνηπΩο πνρξεψζεηο / δηεπθξηλϋζεηο 85 B.2.6 ΔιΨρηζηεο ΞξνυπνζΩζεηο ΠπκκεηνρΪο 86 B.2.7 Δγγχεζε ΠπκκεηνρΪο 90 B.3 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 91 B.3.1 Ρξφπνο πνβνιϊο Ξξνζθνξψλ 91 B.3.2 Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 91 Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

4 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ» ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» 93 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 93 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 95 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο» 96 B.3.3 Ηζρχο Ξξνζθνξψλ 96 B.3.4 ΔλαιιαθηηθΩο ΞξνζθνξΩο 96 B.3.5 ΡηκΩο Ξξνζθνξψλ Λφκηζκα 96 B.4 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 98 B.4.1 ΓηαδηθαζΫα ΓηελΩξγεηαο Γηαγσληζκνχ, Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ θαη Θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 98 B Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ - απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 98 B Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 99 B Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 100 B Νκάδεο θαη ζπληειεζηέο θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο 100 B Γηακφξθσζε ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο Ξξνζθνξάο 105 B Γηαδηθαζία θαηαθχξσζεο Γηαγσληζκνχ 106 B.4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ 107 B.4.3 ΞξνζθπγΩο 108 B.4.4 ΑπνηειΩζκαηα Θαηαθχξσζε - ΚαηαΫσζε Γηαγσληζκνχ 108 B.5 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ 109 B.5.1 ΘαηΨξηηζε, ππνγξαθϊ, δηψξθεηα Πχκβαζεο ΔγγπΪζεηο 109 B.5.2 Ρξφπνο ΞιεξσκΪο ΘξαηΪζεηο 111 B.5.3 Δθηεισληζκφο - Φφξνη - ΓαζκνΫ 112 B.5.4 ΞεξΫνδνη Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο 112 B.5.5 ΞνηληθΩο ΟΪηξεο Δθπηψζεηο 112 B.5.6 πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 114 B.5.7 πεξγνιαβϋεο 116 B.5.8 Δκπηζηεπηηθφηεηα 116 B.5.9 ΞλεπκαηηθΨ δηθαηψκαηα 117 B.5.10 ΔθαξκνζηΩν ΓΫθαην ΓηαηηεζΫα 117 C ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 118 C.1 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 118 C.1.1 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΠπκκεηνρΪο 118 C.1.2 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο Πχκβαζεο 119 C.1.3 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΞξνθαηαβνιΪο 120 C.1.4 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο 121 C.1.5 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ΠπληΪξεζεο 122 C.2 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑΡΝΠ 123 Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

5 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ» ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ C.3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 125 C.3.1 ΓεληθΩο ΑπαηηΪζεηο 125 C.3.2 Server (κε δπλαηφηεηα Virtualizatin) 129 C.3.3 Ινγηζκηθφ Virtualizatin 132 C.3.4 Ινγηζκηθφ Database Server 134 C.3.5 Ινγηζκηθφ Web/Applicatin Server 136 C.3.6 Ινγηζκηθφ Prtal - CMS 139 C.3.7 Ινγηζκηθφ ΑλαδΪηεζεο ΤεθηνπνηεκΩλνπ ιηθνχ 141 C.3.8 Ινγηζκηθφ ΓηαρεΫξηζεο Νληνινγηψλ 142 C.3.9 Πηαζκφο εξγαζϋαο 143 C.3.10 Έγρξσκνο ΔθηππσηΪο Laser 145 C.3.11 ΠαξσηΪο 146 C.3.12 Πχζηεκα ΑπνζΪθεπζεο ΓεδνκΩλσλ (Strage) 147 C.3.13 Πχζηεκα ιϊςεο αληηγξψθσλ αζθαιεϋαο ηχπνπ LTO TAPE 149 C.3.14 UPS 150 C.3.15 πεξεζϋεο 152 C Αλάιπζε απαηηήζεσλ Έξγνπ 152 C πεξεζίεο Τεθηνπνίεζεο 152 C Απνζεζαχξηζε, Αλάπηπμε ιεμηθψλ φξσλ 153 C πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 153 C Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 154 C πεξεζίεο Γνθηκαζηηθήο Ιεηηνπξγίαο 154 C πεξεζίεο Δγγχεζεο - Ππληήξεζεο 154 C πεξεζίεο Ρεθκεξίσζεο 155 C.4 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 157 C Δμνπιηζκφο (βι. Α.3.2.5) 157 C Έηνηκν Ινγηζκηθφ (βι. Α.3.2.5) 157 C Δθαξκνγέο (βι. Α.3.2.4) 158 C πεξεζίεο (βι. Α.3.2.3, Α.3.2.6, Α.3.2.7, Α.3.3) 158 C Άιιεο δαπάλεο 158 C.4.2 ΔθπαΫδεπζε ρξεζηψλ 159 C.4.3 Ππγθεληξσηηθφο ΞΫλαθαο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο Έξγνπ 159 C Ξίλαθαο Θαηαλνκήο Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ Έξγνπ αλά θνξέα ζπκκεηνρήο ζην ππνςήθην ζρήκα 159 C.4.4 Ππγθεληξσηηθφο ΞΫλαθαο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο ΠπληΪξεζεο 160 C.5 ΙΝΗΞΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ / ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΝ ΔΟΓΝ 161 C.5.1 ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ 162 Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

6 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ» ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠπλνπηηθΨ ζηνηρεϋα Έξγνπ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ ΡΗΡΙΝΠ ΞΝΔΟΓΥΛ «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.» (ΘηΞ Α.Δ.) Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο Σνξήγεζεο Αληηγξάθσλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ Ππκβνπιίσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ Γηάζεζε Ξεξηερνκέλνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ ΞΝΔΟΓΝ 1: «Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο: Σνξήγεζε αληηγξάθσλ ησλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ (K.A.Π.), ηνπ Ππκβνπιίνπ Κνπζείσλ (Π.Κ.) θα Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Λεσηέξσλ Κλεκείσλ (Θ.Π.Λ.Κ.) Γηάζεζε ζηνπο πνιίηεο κέζσ δηαδηθηχνπ» θαη ΞΝΔΟΓΝ 3: «πνδνκέο Ξιεξνθνξηθήο: Δμνπιηζκφο - Έηνηκν Ινγηζκηθφ» ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ. Ραμηλφκεζε θαηά CPV : πεξεζίεο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο Ξξνκήζεηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επηαθνζίσλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πελήληα ελφο Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ ηνπ Δπξψ ,80, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: ,00 - ΦΞΑ: ,80 ) ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝΔΟΓΝ 1: ,80 (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: ,00 - ΦΞΑ: ,80 ) ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝΔΟΓΝ 2: ,00 (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: ,00 - ΦΞΑ: ,00 ) Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Νη δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: ηε ΠΑΔ 315/8 ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

7 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ» ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Γηαθπβέξλεζεο ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ Γεθανθηψ (18) κϊλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ , ψξα 12:00 Ζ έδξα ηεο ΘηΞ Α.Δ , ψξα 12:00 ΠπληνκνγξαθΫεο - γεληθψ ΔΔ ΔΔΔΔ ΔΝΣ ΔΞ Γ.Κ. ΔΠΞΑ ΔΓ Γ.Κ. ΘηΞ Α.Δ. ΛΞΓΓ ΛΞΗΓ ΠΑΔ ΡΓΞΞ ΡΞΔ Δπξσπατθή Έλσζε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο / επίζεκν έληππν φπνπ δεκνζηεχεηαη ε Λνκνζεζία, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αλαθνηλψζεηο, πξνθεξχμεηο θιπ, πνπ έρνπλ λνκηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο γηα ηα θξάηε κέιε ή απηνχο πνπ αθνξνχλ. Δπξσπατθφο Νηθνλνκηθφο Σψξνο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε» Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ. Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην Ππιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ Ρερληθφ Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ΠπληνκνγξαθΫεο Έξγνπ Θ.Α.Π. Θ.Π.Λ.Κ. Π.Κ. Ξ.ΞΝ.Ρ Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην Θεληξηθφ Ππκβνχιην Λεσηέξσλ Κλεκείσλ Ππκβνχιην Κνπζείσλ πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

8 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ» ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΝξηζκνΫ δηαθεξχμεσλ ηεο ΘηΞ Α.Δ. ΑλΨδνρνο ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ΑληΫθιεηνο Αξηζκφο ΓηαθΪξπμεο Αξκφδηα ΔπηηξνπΪ ΓηαθΪξπμε ΔΔΞΠ ΔΞΞΔ ΔπΫζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο Πχκβαζεο Έξγν Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Θχξηνο ηνπ Έξγνπ Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ Πχκβαζε ΠπκβαηηθΨ ηεχρε Ππκβαηηθφ ΡΫκεκα Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Ζ ΘηΞ Α.Δ. ε νπνία ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Ν αξηζκφο Ξξσηνθφιινπ ηεο απφθαζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ Ζ Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΘηΞ Α.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ. Ρν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ξξνγξακκαηηθήο Ππκθσλίαο Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ Ζ ΔΞΞΔ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΘηΞ Α.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ. Δπίζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε/νη Πχκβαζε/εηο είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Ν Θαλνληζκφο Γεκνπξάηεζεο, Αλάζεζεο θαη Δθηέιεζεο, Έξγσλ πεξεζηψλ θαη Ξξνκεζεηψλ ηεο ΘηΞ Α.Δ. (ΦΔΘ 528/Β/ ) πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηεο ΘηΞ Α.Δ. σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε Πχκβαζε, β. ηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ ηεο ΘηΞ Α.Δ., γ. ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, δ. ηε Γηαθήξπμε. Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο Πχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

9 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ» ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΦνξΩαο ΙεηηνπξγΫαο ΦνξΩαο ινπνϋεζεο πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ ΘηΞ Α.Δ. Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

10 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ A ΜΕΡΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ A.1 Πθνπφο - ζηφρνη απνηειωζκαηα ηνπ Ωξγνπ Ρν έξγν αθνξά ζηελ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ησλ πξαθηηθψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ησλ ηξηψλ αλψηαησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ, πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο καθξαίσλεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ (Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην Θ.Α.Π., Ππκβνχιην Κνπζείσλ Π.Κ., Θεληξηθφ Ππκβνχιην Λεσηέξσλ Κλεκείσλ Θ.Π.Λ.Κ.). Πθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε απιή θαη άκεζε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζην αληίζηνηρν πεξηερφκελν κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο, λα ελζαξξπλζεί ε δηαθάλεηα θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο πνιίηε-θξάηνπο θαη λα ζπληειεζηεί δξακαηηθή κείσζε ζην ρξφλν πινπνίεζεο επελδχζεσλ, θαζψο ε πξνζθφκηζε Ξξαθηηθψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο νινθιήξσζεο πνιιψλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαζεψξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Γξακκαηεηψλ νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα Ξξαθηηθά θαη ηηο Γλσκνδνηήζεηο Ππκβνπιίσλ ηνπ Ξ.ΞΝ.Ρ. Νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πνηνηηθή αληαπφθξηζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ είηε απηνί νη ρξήζηεο αλήθνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, θνηλσληθνί θνξείο θ.α.) είηε απνηεινχλ νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη ε πιήξεο πξφζβαζε ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζην αξρείν ησλ Ξξαθηηθψλ ησλ Ππκβνπιίσλ, ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. Αλαιπηηθά, νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη: Απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ησλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ Θ.Α.Π, Π.Κ., Θ.Π.Λ.Κ. ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ. Απιή θαη άκεζε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζην αληίζηνηρν πεξηερφκελν θαη ε παξάιιειε πξφζβαζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κέζσ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ησλ Ξξαθηηθψλ ησλ Ππκβνπιίσλ, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. Πεκαληηθή βειηίσζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο Ξξαθηηθψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ. Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο πνιίηε-θξάηνπο Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηεο παξνχζαο Ξξάμεο αλακέλεηαη λα έρεη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: απνθπγή θαηαζηξνθήο ησλ ρεηξφγξαθσλ αξρείσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο επίιπζε ρσξνηαμηθνχ πξνβιήκαηνο θαζψο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ δηαηεξείηαη ζε έληππε κνξθή ελψ νη θαηάιιεινη ρψξνη θχιαμήο ηνπο είλαη αλεπαξθείο βειηηζηνπνίεζε νξγάλσζεο αξρείσλ δηεπθφιπλζε ρεηξηζηψλ ζηελ επεμεξγαζία αηηεκάησλ εχθνιε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε αξρείσλ κειινληηθή αμηνπνίεζε αξρείσλ ειεθηξνληθή ρνξήγεζε αξρείσλ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

11 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ άκεζε θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ δηαθάλεηα δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηάζεζε πεξηερνκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο κείσζε ηνπ ρξφλνπ επελδχζεσλ A.2 ΞεξηβΨιινλ Έξγνπ A.2.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εκπιέθνληαη νη αθφινπζνη: ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΔΞ Γ.Κ. ΔΓ Γ.Κ. - ΦΝΟΔΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘηΞ Α.Δ. Βι. παξ. A ΦΝΟΔΑΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ πνπξγείν Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο / Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ Βι. παξ. A ΦΝΟΔΑΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ Βι. παξ. A ΔΔΞΠ - Βι. παξ. A ΔΞΞΔ - Βι. παξ. A Θεκαηηθέο Νκάδεο εξγαζίαο - Βι. παξ. A Δπηζεσξεηέο Έξγνπ - Βι. παξ. A A Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΓηνηθεηηθΪ Κεηαξξχζκηζε » Ρν παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (Δ.Ξ.) «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε ». Ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε » («Γ.Κ ») είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαθπβέξλεζεο κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ρν (Δ.Ξ.) «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε » απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο πνιηην-θεληξηθήο, απνηειεζκαηηθήο, αλνηρηήο θαη επέιηθηεο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε δηαρείξηζε αξκνδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηε δηνίθεζε πνιηηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ, απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νξγαλσηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο αλαζρεδηαζκφο θαη δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε, θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε εθπαίδεπζε θαη αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ζηελ πξάμε. Άμνλαο 1 ηνπ Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε» Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

12 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ Ν Γεληθφο ζηφρνο ηνπ άμνλα 1 ηνπ ΔΞ «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε » είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεµφζησλ πνιηηηθψλ µέζσ ηνπ εθζπγρξνληζµνχ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ αλαζρεδηαζµνχ δνµψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ 4ε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, θαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ νη δεκφζηεο εθείλεο πνιηηηθέο πνπ είλαη αλαγθαίν λα εληζρπζνχλ κέζσ ηνπ Δ.Ξ. πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα αλακελφκελα νθέιε έρνπλ γίλεη νη εμήο ελέξγεηεο: Κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε νη παξεκβάζεηο ηνπ Δ.Ξ. λα επηθεληξσζνχλ ζηνπο θξίζηκνπο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνκείο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ν πνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θάιεζε κε έγγξαθφ ηνπ ηνπο νκιφγνπο ηνπ ησλ παξαγσγηθψλ πνπξγείσλ, λα πξνζδηνξίζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζπγθεθξηκέλα πεδία δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ επεκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπο. Θαηφπηλ ησλ ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ πξνζδηνξίζζεθαλ νη θάησζη ζεκαηηθέο πεξηνρέο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ε απαξαίηεηε σξηκφηεηα λα εληαρζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην Δ.Ξ.: Βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ επηρεηξείλ. Δλίζρπζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. γεία θαη Θνηλσληθή Αιιειεγγχε (δηαθξηηέο δξάζεηο). Κεηαλαζηεπηηθή Ξνιηηηθή. Γηθαηνζχλε Δλίζρπζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κεραληζκψλ απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο. Θνηλσληθή Αζθάιηζε (δηαθξηηέο δξάζεηο). Αγξνηηθή Ξνιηηηθή (δηαθξηηέο δξάζεηο). Δπηπιένλ ε Δλδπλάκσζε ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πξνζηέζεθε ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ ζέξνπο ηνπ 2007 ζηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Κε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο, κπνξεί λα εκπινπηηζζνχλ νη σο άλσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Δπίζεο, ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζα απνηειέζεη νξηδφληηα πξνηεξαηφηεηα (θαη ζηηο επηιεγείζεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο). Δηδηθφο Πηφρνο 1.4 Ν εηδηθφο ζηφρνο 1.4 αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. πφ ηνλ εηδηθφ απηφ ζηφρν πξνβιέπνληαη δξάζεηο απινχζηεπζεο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαη δξάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ απαξαίηεησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ/πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζπζηήκαηα ΡΞΔ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηδίσο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Πην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ Πηφρνπ 1.4 ηνπ Δ.Ξ. Γ.Κ «Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ» ζα πινπνηεζεί ην παξφλ έξγν, ηνπ νπνίνπ ην θπζηθφ αληηθείκελν είλαη ε απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ησλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο γξακκαηείεο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Ζ πξνο απινχζηεπζε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη: 1. Ρελ απνδνρή θαη δηαρείξηζε αηηεκάησλ πνιηηψλ/ επηρεηξήζεσλ/ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή αληηγξάθνπ κέξνπο ή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Ξξαθηηθψλ θαη ησλ γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ Θ.Α.Π., Π.M., Θ.Π.N.M. 2. Ρελ αλαδήηεζε θαη εμεχξεζε Ξξαθηηθψλ/κέξνπο Ξξαθηηθψλ ησλ σο άλσ Ππκβνπιίσλ - Ξαξαγσγή αθξηβνχο αληηγξάθνπ αλά πεξίπησζε Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

13 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 3. Ρελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (πνιίηεο - GtC, επηρεηξήζεηο - GtB, πεξεζίεο Γεκνζίνπ - GtG) A ΠπλνπηηθΪ παξνπζϋαζε ηεο «ΘνηλσλΫαο ηεο ΞιεξνθνξΫαο Α.Δ.» (ΘηΞ Α.Δ.) Ζ «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.», είλαη εηαηξεία ε νπνία ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, επηθνηλσλίαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Λ. 3429/2005 ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α), θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΘ 1023/Β/2011) θαη επνπηεχεηαη απφ ην ΞΔΠΑΖΓ Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: α) Ζ εθηέιεζε δξάζεσλ θαη έξγσλ βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε» θαη ε ππνζηήξημή ηεο γηα ηελ εθηέιεζε φκνησλ δξάζεσλ θαη έξγσλ κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο β) Ζ εθηέιεζε έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε» θαη ε ππνζηήξημε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ γ) Ζ ππνζηήξημε ή/θαη δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Λ. 3614/2007 (άξζξν 32) δ) Ζ αλάιεςε ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε» θαη «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ε) Ζ ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο εμέιημεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο θαη πξνζαξκνγήο μέλεο εκπεηξίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ζην Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ A ΠπλνπηηθΪ παξνπζϋαζε ηνπ ΦνξΩα ΙεηηνπξγΫαο Ρν πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ Ξνιηηηζκφ, έρεη σο απνζηνιή ηελ πξνζηαζία, δηάζσζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο απφ ηνπο αξραηνηάηνπο ρξφλνπο κέρξη ζήκεξα, ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ησλ ηερλψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. Πηελ θνξπθή ηεο δνκήο ηνπ ππνπξγείνπ βξίζθεηαη ν εθάζηνηε πνπξγφο Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ κε δεχηεξν ζηελ ηεξαξρία ηνλ θππνπξγφ θαη αθνινχζσο ηέζζεξηο Γεληθνχο Γξακκαηείο, φπσο απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. Πην έξγν ηνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Ξνιηηηζκνχ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Αξραηνηήησλ θαη Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο, Αλαζηήισζεο, Κνπζείσλ θαη Ρερληθψλ Έξγσλ, Πχγρξνλνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κέζσ ησλ Θεληξηθψλ, Ξεξηθεξεηαθψλ θαη Δηδηθψλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ θαη ησλ Δπνπηεπφκελσλ Νξγαληζκψλ. Πην ππνπξγείν ιεηηνπξγνχλ πέξαλ ησλ Γξαθείσλ πνπξγνχ θαη Γεληθνχ Γξακκαηέα, αλεμάξηεηα γξαθεία Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ηνπ Θξάηνπο θαη Ξξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Αθνινχζσο δηαγξάθεηαη ε παξαπάλσ δηνηθεηηθή νξγάλσζε. Ζ αθξηβήο δηάξζξσζε ηνπ πνπξγείνπ απεηθνλίδεηαη ζην θάησζη ζρήκα: Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

14 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ A ΠρΪκα ΓηνΫθεζεο Έξγνπ Ζ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ παξαθνινπζείηαη θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηξεηο (3) επηκέξνπο επηηξνπέο/νκάδεο πνπ ζα δξνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 1. Ρελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ππκθσλίαο, (ΔΔΞΠ) 2. Ρελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) 3. Ρελ Νκάδα ινπνίεζεο κε ίδηα κέζα 4. Ρνπο Δπηζεσξεηέο (auditrs) Έξγνπ A ΔπηηξνπΪ ΔπνπηεΫαο ΞξνγξακκαηηθΪο ΠπκθσλΫαο (ΔΔΞΠ) Ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ε ΘηΞ Α.Δ. έρνπλ ζπλάςεη «Ξξνγξακκαηηθή Ππκθσλία». Πηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελφ ηεο, ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη νη θχξηεο θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. Ζ Ξξνγξακκαηηθή Ππκθσλία πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ππκθσλίαο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ζηειέρε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο ΘηΞ Α.Δ. θαη απνηειεί ηε ζηξαηεγηθή Δπηηξνπή δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ. A ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαη ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ, ζα νξηζηεί «Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ (ΔΞΞΔ)». Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΞΞΔ απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ε ηκεκαηηθή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξφληνο Έξγνπ (βι. παξ.«γηαδηθαζία Ξαξαιαβήο Έξγνπ»). A ΝκΨδα ινπνϋεζεο κε Ϋδηα κωζα Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

15 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ Ζ Νκάδα ινπνίεζεο κε ίδηα κέζα, ζα ιεηηνπξγήζεη ζην πιαίζην ηεο ΘηΞ ΑΔ θαη πξφθεηηαη λα ζπιιέμεη θαη λα θαηαηάμεη ην πιηθφ πξνο ςεθηνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο, ζα ζπγθεληξψζεη ην απαηηνχκελν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεκνζηφηεηαο ηεο Ξξάμεο, ιηθφ. A ΔπηζεσξεηΩο (auditrs) Έξγνπ Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ε ΘηΞ Α.Δ. δχλαηαη λα αλαζέζεη ζε ζηειέρε ηεο ή ηξίην αλεμάξηεην φξγαλν ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ επηζεσξήζεσλ Έξγνπ (prject audits) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ θαη πεξηνρψλ παξέκβαζεο ή βειηίσζεο. Ρέηνηνη έιεγρνη δχλαηαη λα δηελεξγεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν εμέιημεο ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ έγθαηξεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ ΘηΞ Α.Δ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο πνπ ζα επηθπξψλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ΘηΞ Α.Δ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ λα θαηαζέζεη ζηνπο νξηδφκελνπο απφ ηελ ΘηΞ Α.Δ. επηζεσξεηέο θάζε ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηελεξγήζνπλ ηνπο ειέγρνπο. Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

16 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ A.2.2 θηζηψκελε ΘαηΨζηαζε A Ραπηφηεηα ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ ΠπκβνπιΫνπ (K.A.Π.) ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ΚνπζεΫσλ (Π.Κ.), ηνπ Θεληξηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ΛεσηΩξσλ ΚλεκεΫσλ (Θ.Π.Λ.Κ.) θαη ησλ αληϋζηνηρσλ Γξακκαηεηψλ Ξαξαηίζεηαη αθνινχζσο ε ηαπηφηεηα θαη ε δνκή ησλ θάησζη επνπηεπφκελσλ νξγάλσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξφλ έξγν: Ραπηφηεηα ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ ΠπκβνπιΫνπ (K.A.Π.) θαη ηεο ΓξακκαηεΫαο ηνπ Ρν Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην απνηειεί αλψηαην επηζηεκνληθφ φξγαλν ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο καθξαίσλεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ. Ζ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξίδνληαη θαη ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Λ. 3028/2002, άξζξα 50 θαη 52 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο», ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 191/2003 «Νξγαληζκφο πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ», ηελ πνπξγηθή Απφθαζε ΞΞΝ/ΓΝΔΞ/ΡΝΞΛΠ/14/3698/ «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία ησλ Ππκβνπιίσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ» θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Ρν Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην γλσκνδνηεί, κε ηζρπξέο ζεζκηθέο εγγπήζεηο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο, γηα ππνζέζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ πξνβνιή, αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο θαη ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ αλήθνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία αξραίσλ κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, έσο ην Ρν Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο δχν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ. Ρν Ρκήκα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπγθξνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ Ξ.Γ. 191/2003 «Νξγαληζκφο πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ». Ρν Ρκήκα ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππκβνπιίνπ, αλαιακβάλνληαο ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγείηαη ή απνξξέεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Φέξεη ην βάξνο ηεο ζσζηήο θαη έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ Ππλεδξηάζεσλ, δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν ησλ Ξξαθηηθψλ-Γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη δηεθπεξαηψλεη ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, κεηά ην πέξαο θάζε Ππλεδξίαζεο ζπληάζζνληαη Ξξαθηηθά, ηα νπνία επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Ππκβνπιίνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ηα Ξξαθηηθά θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ Ρκήκαηνο γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, ε ζπρλφηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ρνξήγεζε ζηνπο πνιίηεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο. Ρν αξρείν ρξνλνινγείηαη απφ ην 1959 θαη έρεη ρεηξφγξαθε ή δαθηπινγξαθεκέλε κνξθή έσο ην 1999 (Ππλεδξίαζε αξηζκ. 50/19 Νθησβξίνπ 1999). Κεηά ην 1999 ηα Ξξαθηηθά Ππλεδξηάζεσλ απνζεθεχνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Πεκεηψλεηαη δε φηη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο έρνπλ αλεπξεζεί Ξξαθηηθά ησλ Ππλεδξηάζεσλ ηεο Αξραηνινγηθήο Δπηηξνπήο, κηαο πξψηεο κνξθήο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ αλάγνληαη ζηα 1899, έηνο πνπ απνηειεί ηελ επίζεκε αθεηεξία ηεο. Ραπηφηεηα ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ΚνπζεΫσλ (Π.Κ.) Απνηειεί αλψηαην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ, ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 51 θαη 52 ηνπ Λ 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο», θαη ην άξζξν 14 ηνπ Λ 3565/2007 «Ίδξπζε Δζληθνχ Θέληξνπ Θεάηξνπ θαη Σνξνχ», (ΦΔΘ Α112/ ).Ρν Ππκβνχιην Κνπζείσλ εηζεγείηαη ζηνλ πνπξγφ Ξνιηηηζκνχ γηα ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε κνπζεηαθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο θαη γηα ηα κέηξα ππνζηήξημεο απηήο, γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κνπζείσλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Δπηπιένλ γλσκνδνηεί γηα ηε ζπγθξφηεζε θξαηηθψλ κνπζείσλ σο εηδηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ, γηα ηε ιεηηνπξγία κνπζείσλ, θαζψο θαη γηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο, ζε πεξίπησζε δαλεηζκνχ γηα ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ ζε κνπζεία. Ρν Ππκβνχιην Κνπζείσλ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ 19 κέιε, ζπλεδξηάδεη έσο δχν θνξέο ην κήλα. Αλ θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απαηηείηαη ε νξγάλσζε Γξακκαηείαο ζε επίπεδν Ρκήκαηνο, (Λ. 3028/2002» άξζξν 52 παξάγξαθνο 5) κέρξη ζήκεξα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ Ξξαθηηθψλ Γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ, έρεη αλαιάβεη ην Ρκήκα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ηα Ξξαθηηθά Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

17 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ Ρκήκαηνο γηα πεξαηηέξσ ρξήζε. Αλ θαη ηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζπδήηεζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ Κνπζείσλ δελ απνηεινχλ ζέκα αλαδήηεζεο απφ ηνπο πνιίηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.ΞΝ.Ρ. φπνπ ρνξεγνχληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο, σζηφζν ε ειεχζεξε δηάζεζή ηνπο άπηεηαη ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, γχξσ απφ θηλήζεηο πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ ηνπξηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ηνπο. Ραπηφηεηα ηνπ Θεληξηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ΛεσηΩξσλ ΚλεκεΫσλ (Θ.Π.Λ.Κ.) θαη ηεο ΓξακκαηεΫαο ηνπ Ρν Θεληξηθφ Ππκβνχιην Λεσηέξσλ Κλεκείσλ απνηειεί αλψηαην επηζηεκνληθφ φξγαλν ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ, πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο λεψηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ. Ζ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξίδνληαη θαη ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Λ. 3028/2002, άξζξα 50 θαη 52 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο», ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 191/2003 «Νξγαληζκφο πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ», ηελ πνπξγηθή Απφθαζε ΞΞΝ/ΓΝΔΞ/ΡΝΞΛΠ/14/3698/ «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία ησλ Ππκβνπιίσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ» θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Ρν Θεληξηθφ Ππκβνχιην Λεσηέξσλ Κλεκείσλ γλσκνδνηεί, κε ηζρπξέο ζεζκηθέο εγγπήζεηο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο, γηα ππνζέζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο λεψηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ αλήθνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία λεσηέξσλ κλεκείσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, απφ ην 1830 έσο 100 ρξφληα απφ ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία. Ρν Θεληξηθφ Ππκβνχιην Λεσηέξσλ Κλεκείσλ ζπλεδξηάδεη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο δχν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ. Ρν Ρκήκα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Λεσηέξσλ Κλεκείσλ ζπγθξνηήζεθε κε ην άξζξν 26 ηνπ Ξ.Γ. 191/2003 «Νξγαληζκφο πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ». Ρν Ρκήκα ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππκβνπιίνπ, αλαιακβάλνληαο ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγείηαη ή απνξξέεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Φέξεη ην βάξνο ηεο ζσζηήο θαη έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ Ππλεδξηάζεσλ, δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν ησλ Ξξαθηηθψλ-Γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη δηεθπεξαηψλεη ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, κεηά ην πέξαο θάζε Ππλεδξίαζεο ζπληάζζνληαη Ξξαθηηθά, ηα νπνία επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Ππκβνπιίνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ηα Ξξαθηηθά θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ Ρκήκαηνο γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, ε ζπρλφηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ρνξήγεζε ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.ΞΝ.Ρ., θαηφπηλ αηηήκαηνο. ΞεξηγξαθΪ πθηζηψκελεο δηαδηθαζϋαο ιϊςεο αληηγξψθσλ ΓλσκνδνηΪζεσλ Ϊ/θαη Ξξαθηηθψλ ησλ ΠπκβνπιΫσλ Ν πνιίηεο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ιήςεο αληηγξάθσλ ησλ Γλσκνδνηήζεσλ ή/θαη ησλ Ξξαθηηθψλ ησλ Ππκβνπιίσλ. Ζ αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο (ηαρπδξνκηθψο, κε ηειενκνηνηππία ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ζην αληίζηνηρν Ρκήκα Γξακκαηείαο πνπ θαηέρεη ην αηηνχκελν έγγξαθν (Ρκήκα Γξακκαηείαο ΘΑΠ γηα ην Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην θαη ην Ππκβνχιην Κνπζείσλ, Ρκήκα Γξακκαηείαο Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Λεσηέξσλ Κλεκείσλ γηα ην Θεληξηθφ Ππκβνχιην Λεσηέξσλ Κλεκείσλ). Ζ ππεξεζία έρεη ρξνληθή πξνζεζκία 20 εκεξψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ θαη κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο επαθφινπζεο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο (δειαδή ηεο αληίζηνηρεο πνπξγηθήο Απφθαζεο, φπσο νξίδεηαη ζην ΦΔΘ 70/Β/ γηα ηελ «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ππκβνπιίσλ ηνπ Λ.3028/2002 ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ»). Αλ ε αίηεζε ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα ππεξεζία, απηή νθείιεη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηνχην ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Πηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Θαηά κέζνλ φξν, κε ζηνηρεία απφ ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Ρκήκαηνο ηεο Γξακκαηείαο ΘΑΠ, εηεζίσο δηαθηλνχληαη ηνπιάρηζηνλ 250 αηηήκαηα ηδησηψλ, δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ρνξήγεζε εγγξάθσλ, ζηα νπνία αηηήκαηα ν αξηζκφο ησλ εθπξνζσπνχκελσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θπκαίλεηαη. Πε απηά ε απάληεζε θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 10 θαη 30 εθηππσκέλσλ ζειίδσλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ. Πεκαληηθφο αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ (70%) αθνξά ζηελ ρνξήγεζε Ξξαθηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπμηαθφ/επελδπηηθφ ραξαθηήξα. Πεκεηψλεηαη φηη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζηα Ππκβνχιηα αθνξά ζε πάζεο θχζεσο ηδησηηθά θαη δεκφζηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Υο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη φηη γηα ην 2008 θαη ζε ζχλνιν πεξίπνπ 900 ππνζέζεσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην ΘΑΠ, νη 650 Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

18 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ αθνξνχζαλ ζε αηηήκαηα νηθνδφκεζεο, ρσξνζέηεζεο επελδχζεσλ ελέξγεηαο, ηνπξηζκνχ, κεηαθνξψλ, εκπνξίνπ. Νη ππάιιεινη ηνπ Ξ.ΞΝ.Ρ., εάλ ρξεηάδεηαη λα ζπκβνπιεπηνχλ Ξξαθηηθά θαη Γλσκνδνηήζεηο ησλ Ππκβνπιίσλ γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκφ κηαο ππφζεζεο, πξνκεζεχνληαη ππεξεζηαθφ ζεκείσκα κε ππνγξαθή ησλ Γηεπζπληψλ ηνπο, πξνζέξρνληαη θαη ηα κειεηνχλ ζηνλ ρψξν ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Ππκβνπιίσλ, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνκαθξπλζνχλ νη βηβιηνδεηεκέλνη ηφκνη απφ ηνλ ρψξν θχιαμεο. Πε πεξηπηψζεηο απνπζίαο ησλ Γηεπζπληψλ, αλαδεηείηαη ν αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο γηα λα ππνγξάςεη ην ζεκείσκα. Αλ απνπζηάδεη θαη ν ηειεπηαίνο, ε δηαδηθαζία επηβξαδχλεηαη θαη ην ζεκείσκα κπαίλεη ζηα εηζεξρφκελα-εμεξρφκελα έγγξαθα αλακέλνληαο ππνγξαθή. Δπηπιένλ, ζπρλά νη ππάιιεινη φηαλ εξεπλνχλ παιαηέο ππνζέζεηο δελ γλσξίδνπλ ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ αλαδεηνχλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζθνιία ζηελ εχξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία επηκέξνπο ζηνηρείσλ. Έηζη δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζπζρεηηζκφο ππνζέζεσλ π.ρ. πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, εληφο κηαο Εψλεο Ξξνζηαζίαο ή εληφο ελφο θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ην πεξηερφκελν ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ θαη νη ηειηθέο γλσκνδνηήζεηο ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν γίλεηαη επίζεο αληηιεπηφ απφ ηελ εβδνκαδηαία ζρεδφλ δεκνζηφηεηα πνπ ιακβάλνπλ ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη γλσκνδνηήζεηο ησλ Ππκβνπιίσλ επεξεάδνπλ ην πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ, αλαπηπμηαθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ζπρλά δε θαη επξχηεξσλ πεξηθεξεηψλ, κε εζληθή βαξχηεηα, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε δηάρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, πξνο φθεινο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δπηπιένλ, είλαη πξνθαλέο φηη ε πιήξεο ςεθηνπνίεζε θαη δηάζεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα επηηξέπεη θαη ζηνπο ππεξεζηαθνχο ρξήζηεο λα αλαδεηνχλ άκεζα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηνλ ήδε πεξηνξηζκέλν ρψξν ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Ππκβνπιίσλ. ΞεξηγξαθΪ πθηζηψκελεο δηαδηθαζϋαο παξψζηαζεο πνιηηψλ ζηα Ππκβνχιηα Ν πνιίηεο, ζέκα ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη απφ ην Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην, έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε ζρεηηθή Ππλεδξίαζε, θαζψο απφ ην Λ. 3028/2002 νξίδεηαη φηη «Ξξφζσπα ησλ νπνίσλ νη ππνζέζεηο άγνληαη ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαη κε ή δηα δηθεγφξνπ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθνχο ζπκβνχινπο, πξνθεηκέλνπ λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ησλ κειψλ ή εηζεγεηψλ» (Άξζξν 52: Θνηλνί Θαλφλεο γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ππκβνπιίσλ, παξ. 6 θαη πνπξγηθή Απφθαζε ΞΞΝ/ΓΝΔΞ/ΡΝΞΛΠ/14/3698/ (ΦΔΘ 70/Β/ ) «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία ησλ Ππκβνπιίσλ ηνπ Λ. 3028/2002 ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ», άξζξν 2, 6 θαη 7). Ν πνιίηεο, πνπ ελδηαθέξεηαη λα αζθήζεη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα, θαηαζέηεη αίηεζε παξάζηαζεο ζην Ρκήκα Γξακκαηείαο ηνπ ΘΑΠ. Ζ αίηεζή ηνπ, φηαλ εηζέξρεηαη ζην αξρείν ηεο Γξακκαηείαο, ιακβάλεη ειεθηξνληθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Πηε ζπλέρεηα νη αηηήζεηο ζπγθεληξψλνληαη αλά έηνο θαη αχμνληα αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ελψ ζπγρξφλσο ηεξείηαη βηβιίν, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αλά έηνο, πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο. Ππγρξφλσο κε ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ, ειέγρεηαη αλ ππάξρνπλ αηηήζεηο παξάζηαζεο, αλαδεηνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ην Ρκήκα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο (κε ηειενκνηνηππία) εηδνπνίεζεο ηνπ πνιίηε, ψζηε λα παξεπξίζθεηαη γηα λα θαηαζέζεη ηελ άπνςή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ ηνλ αθνξά. Ζ κε έγθαηξε εηδνπνίεζε πνιίηε, ν νπνίνο έρεη θαηαζέζεη αίηεκα παξάζηαζεο είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη αθνξκή αλαπνκπήο θαη επαλεμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηα Ππκβνχιηα. Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

19 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ A.3.1 A.3 ΑληηθεΫκελν Έξγνπ ΠπλνπηηθΪ πεξηγξαθϊ Ρν παξφλ Έξγν αθνξά ζηα αθφινπζα πνέξγα: «Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο: Σνξήγεζε αληηγξάθσλ ησλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ (K.A.Π.), ηνπ Ππκβνπιίνπ Κνπζείσλ (Π.Κ.) θα Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Λεσηέξσλ Κλεκείσλ (Θ.Π.Λ.Κ.) Γηάζεζε ζηνπο πνιίηεο κέζσ δηαδηθηχνπ» θαη «πνδνκέο Ξιεξνθνξηθήο: Δμνπιηζκφο - Έηνηκν Ινγηζκηθφ» (πνέξγα 1 θαη 3 αληίζηνηρα ηεο εληαγκέλεο Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο) Ρν αληηθείκελν ησλ δχν ππνέξγσλ λνείηαη σο εληαίν θαη αλαπφζπαζην θαη αθνξά ζηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ησλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ Θ.Α.Π, Π.Κ., Θ.Π.Λ.Κ. ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ). Πην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα πινπνηεζνχλ ηα αθφινπζα: 1. Κειέηε ινπνίεζεο. Ξεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: Θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, κνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ, ζρεδηαζκφ θαη αξρηθή έθδνζε ζεζαπξνχ φξσλ Ξξαθηηθψλ, αλαιπηηθφ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ θάζεσλ πινπνίεζεο, αλαιπηηθφ πιάλν θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 2. Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο Ξεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: Αλαζρεδηαζκφ θαη απινχζηεπζε ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, κνληεινπνίεζε θαη ζρεδηαζκφ Δπηρεηξεζηαθνχ Κνληέινπ πνπ επάγεηαη ηεο δηαδηθαζίαο πξνο απινχζηεπζε θαη έθδνζε ησλ θαηάιιεισλ Λνκηθψλ Θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απινπνηεκέλε δηαδηθαζία 3. Τεθηνπνίεζε (ζάξσζε), ηεθκεξίσζε θαη απνζήθεπζε εγγξάθσλ. Ξεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: πεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ Φνξέα ζηελ αξρηθή νξγάλσζε ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθνχ. Τεθηνπνίεζε ησλ ρεηξφγξαθσλ θαη δαθηπινγξαθεκέλσλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ, ηελ ηεθκεξίσζή ηνπο (εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ), ηελ αλάπηπμε ζεζαπξνχ φξσλ θαη ηαμνλνκηψλ (επηθαηξνπνίεζε αξρηθήο έθδνζεο ζεζαπξνχ), ζηαδηαθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ, ηελ αξρεηνζέηεζε φινπ ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ (πνπ ζα παξαρζεί ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ θαζψο θαη ηνπ πθηζηάκελνπ), ηελ νξγάλσζε θαη απνζήθεπζε φινπ ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ ζε Πρεζηαθφ Πχζηεκα Βάζεο Γεδνκέλσλ. 4. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απινχζηεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ν Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη ζχζηεκα παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ζην παξφλ έξγν. Θχξηα ππεξεζία είλαη ε: Τεθηαθή πεξεζία Ξιεξνθφξεζεο, Αλαδήηεζεο θαη Αλάθηεζεο Ξξαθηηθψλ / Γλσκνδνηήζεσλ πνβνιήο Αηηεκάησλ Ξαξάζηαζεο ε νπνία αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ςεθηαθέο ππεξεζίεο. 5. Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ 6. Δθπαίδεπζε Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

20 Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7. Γνθηκαζηηθή Ιεηηνπξγία - Γεκνζηφηεηα A.3.2 ΑλαιπηηθΪ ΞεξηγξαθΪ A ΚειΩηε ινπνϋεζεο. Πην πιαίζην ηεο Κειέηεο ινπνίεζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ φισλ ησλ θάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Δπίζεο, ζα πινπνηήζεη απνηχπσζε θαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ, κειέηε κνληεινπνίεζεο θαη αλαζρεδηαζκνχ ησλ ηπρφλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ απινχζηεπζε ηεο δεηνχκελεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο Ξξαθηηθψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ησλ Ππκβνπιίσλ, ζρέδην αλάπηπμεο ζεζαπξνχ φξσλ θαη δεκηνπξγία αξρηθήο έθδνζήο ηνπ. Δπηπιένλ ζα πινπνηήζεη κειέηε κε πιήξε αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ θαη αξρηηεθηνληθήο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απινχζηεπζεο ηεο δεηνχκελεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηεο δνκήο δεδνκέλσλ θαη κειέηε πξνδηαγξαθψλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. Ρέινο, ζα αλαπηχμεη Πρέδην Γηαρείξηζεο θαη Ξνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΓΞΔ) ζην νπνίν ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πινπνηεζεί ην έξγν θαη νη νπνίεο ζα απνηεινχλ έλα πξφηππν θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο παξάκεηξνί ηνπ. Πηα πιαίζηα ηεο ΚειΩηεο ινπνϋεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα αθφινπζα: 1. ΚειΩηε πθηζηψκελεο θαηψζηαζεο A. Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Θα γίλεη δηεξεχλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ Γξακκαηεηψλ ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ (K.A.Π.), ηνπ Ππκβνπιίνπ Κνπζείσλ (Π.Κ.) θα Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Λεσηέξσλ Κλεκείσλ (Θ.Π.Λ.Κ.). Ν Αλάδνρνο ζα θαηαγξάςεη θαη ζα θαηεγνξηνπνηήζεη φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηηο ελ ιφγσ Γξακκαηείεο ζην πιαίζην ησλ πξνο εμέηαζε δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα θσδηθνπνηήζεη ην πεξηερφκελν θάζε ζπλαιιαγήο, ηα έληππα πνπ αληαιιάζζνληαη, θαζψο θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη θάζε ζπλαιιαγή. Ξαξάιιεια, ν Αλάδνρνο ζα δηεξεπλήζεη ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο, θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Γξακκαηεηψλ. Ρέινο, ν Αλάδνρνο ζα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ ή/θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. B. Απνηχπσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο - Κνληεινπνίεζε Ν Αλάδνρνο ζα θαηαγξάςεη ηελ εκπινθή θάζε Γξακκαηείαο ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηγξάθσλ ησλ Ξξαθηηθψλ θαη Γλσκνδνηήζεσλ κε βάζε ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαζψο θαη ηα δηαθηλνχκελα έληππα, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζε αληηζηνίρηζε κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ζα αθνξά ηφζν ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (Ξ.Γ.,.Α., Θ..Α., Γηνηθεηηθέο Απνθάζεηο) φζν θαη ζηηο εζηκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχλ νη Γξακκαηείεο γηα ηελ παξαγσγή θαη νινθιήξσζε δηνηθεηηθψλ θαη ελδνδηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο εθηεινχληαη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ξαξάιιεια, ν Αλάδνρνο ζα θαηαξηίζεη θαη ζπκθσλήζεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έλα ζχλνιν δεηθηψλ γηα: α) ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ ησλ Γξακκαηεηψλ ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ (K.A.Π.), ηνπ Ππκβνπιίνπ Κνπζείσλ (Π.Κ.) θαη ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Λεσηέξσλ Κλεκείσλ (Θ.Π.Λ.Κ.) θαη β) ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ απνηίκεζε ηνπ νθέινπο απφ ηελ απινχζηεπζε ή/θαη ειεθηξνληθνπνίεζε θάζε δηαδηθαζίαο. Ζ αξρηθή θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε θαηάιιεινπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ θαη ζηε βάζε αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ (UML. BPMN θιπ), ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη θαη' ειάρηζηνλ ε απνηχπσζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ, αλά δηαδηθαζία: Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΝΠ ΞΝΟΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Ξξνϋπνινγηζκόο: ΞιΩνλ Γηθαηώκαηα ΞξναΫξεζεο: ΓηΨξθεηα: ΓηαδηθαζΫα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ)

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν (ΔΘΡ) ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ ΔΚΞ) Κνλάδα Β1, Γξαθείν.. ΑΓΑ:. ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΔΝΙΚΑ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΔΝΙΚΑ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΔΝΙΚΑ Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ησλ θαλνληζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο ζεζκηθήο ππνδνρήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα