"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ""

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΜΔΩ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΚΔΤΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΚΑΣΑ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΣΠΑ) ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γήκνο Καιακάηαο Πξνθήξπμε Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά ηνπ έξγνπ ηίηιν: "ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ" ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ηκεξνκελία 04/06/2009 Ηκέξα Ξέκπηε Ώξα 10:00 π.κ. Γεκαξρείν Καιακάηαο, Κνινθνηξψλε 1, Καιακάηα Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ: ,00 Δπξψ ( ,85 Δπξψ ρσξίο ΦΞΑ) Θσδηθφο CPV: , , Σξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 5 κήλεο Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί βάζεη ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ θαη ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην Σεχρνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηηο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο 05/05/ /04/ /05/2009 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 1 απφ 118

2 ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΚΑΣΑ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 2 απφ 118

3 πλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ 8 Οξηζκνί δηαθήξπμεο 10 A ΜΔΡΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 11 A.1 Πθνπφο - ζηφρνη - πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ Έξγνπ 11 A.1.1 Πθνπφο ηνπ Έξγνπ 11 A.1.2 Πηφρνη ηνπ Έξγνπ 11 A.2 Ξεξηβάιινλ Έξγνπ 11 A.2.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 11 A.2.2 θηζηάκελε Θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο 12 A Ππλνπηηθή Ξαξνπζίαζε ηνπ Γήκνπ Γεκνγξαθηθά Πηνηρεία 12 A Νξγάλσζε θαη Βαζηθέο Ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο 12 A Ξεξηγξαθή πεξεζηψλ, Γηεπζχλζεσλ, Ρκεκάησλ θαη Βαζηθψλ Ιεηηνπξγηψλ 12 A Απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ 13 A θηζηάκελε πνδνκή ΡΞΔ (θηζηάκελν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα, Ξιεξνθνξηαθφ πφβαζξν) 14 A.2.3 Ππλάθεηα κε Ινηπά Έξγα / Νδεγίεο / Δζληθά θαη Γηεζλή Ξξφηππα 14 A.3 Αληηθείκελν Έξγνπ 14 A.3.1 Δηζαγσγή Πηφρνη θαη Πθνπνί ηνπ Έξγνπ 14 A.3.2 Δγθαηάζηαζε Αζπξκάησλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο 15 A.3.3 Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθήο Μελάγεζεο - Ζιεθηξνληθή Ξχιε Μελάγεζεο γηα Φνξεηέο Ππζθεπέο 18 A.3.4 Δθαξκνγή Θαηαρψξεζεο Ξνιηηηζκηθνχ Ρνπξηζηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 19 A.3.5 Δθαξκνγή πνβνιήο Ξξνβιεκάησλ απφ Φνξεηέο Ππζθεπέο (απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο) 20 A.3.6 Δθαξκνγή Απνζηνιήο Ξξνβιεκάησλ κε SMS / MMS 20 A.3.7 πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 21 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 3 απφ 118

4 A.3.8 Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 21 A.3.9 Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 22 A.4 Νκάδα Έξγνπ 23 A.5 Φάζεηο ηνπ Έξγνπ θαη Ξαξαδνηέα 24 o Φάζε 1ε: Νξηζηηθνπνίεζε Κειέηε Δθαξκνγήο 24 o Φάζε 2ε: Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ινπνίεζε εθαξκνγψλ 24 o Φάζε 3ε: Δθπαίδεπζε, πηινηηθή ιεηηνπξγία θαη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο 24 A.6 Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο 26 B ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 28 B.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 28 B.1.1 Αληηθείκελν Γηαγσληζκνχ 28 B.1.2 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 28 B.1.3 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 28 B.1.4 Λνκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαίζην Γηαγσληζκνχ 28 B.1.5 Ζκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Γηαθήξπμεο γηα Γεκνζίεπζε 29 B.1.6 Ρφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 30 B.1.7 Ρξφπνο ιήςεο εγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ 30 B.1.8 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο 30 B.2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 31 B.2.1 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο 31 B.2.2 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 31 B.2.3 Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 43 B.2.4 Ξξφζζεηνη ιφγνη απνθιεηζκνχ ππνςεθίσλ 46 B.2.5 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 48 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 4 απφ 118

5 B.3 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 48 B.3.1 Ρξφπνο πνβνιήο Ξξνζθνξψλ 48 B.3.2 Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 49 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» 51 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 51 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 54 B.3.3 Ηζρχο Ξξνζθνξψλ 55 B.3.4 Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο 55 B.3.5 Ρηκέο Ξξνζθνξψλ Λφκηζκα 55 B.4 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 56 B.4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ 56 B Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ - απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 56 B Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 58 B.4.2 Ξξνζθπγέο - Δλζηάζεηο 63 B.4.3 Απνηειέζκαηα Θαηαθχξσζε - Καηαίσζε Γηαγσληζκνχ 63 B.5 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ 63 B.5.1 Θαηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα Πχκβαζεο Δγγπήζεηο 63 B.5.2 Όξνη θαη ηξφπνο Ξιεξσκήο - Θξαηήζεηο 64 B.5.3 Δθηεισληζκφο - Φφξνη - Γαζκνί 65 B.5.4 Ξεξίνδνη Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο 65 B.5.5 πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 66 B.5.6 πεξγνιαβίεο 67 B.5.7 Δκπηζηεπηηθφηεηα 67 B.5.8 Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 68 B.5.9 Δθαξκνζηέν Γίθαην 69 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 5 απφ 118

6 C ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 70 C.1 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 70 C.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 70 C.1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Πχκβαζεο 71 C.1.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ξξνθαηαβνιήο 72 C.1.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Ιεηηνπξγίαο 73 C.1.5 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Ππληήξεζεο 74 C.2 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑΡΝΠ 75 C.3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2. ΞΗΛΑΘΔΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΞΞΔΜ), ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ (ΞΞΙ), ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ (ΞΞΔΦ) ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (ΞΞ) 77 C.3.1 Ξίλαθαο ΞΞΔΜ(1): Δμνπιηζκφο Θέληξνπ Διέγρνπ 77 C.3.2 Ξίλαθαο ΞΞΔΜ(2): Δμνπιηζκφο Πεκείσλ Αζχξκαηεο πξφζβαζεο 77 C.3.3 Ξίλαθαο ΞΞΔΙ(3): Έηνηκν Ινγηζκηθφ 78 C.3.4 Ξίλαθαο ΞΞΔΦ(4): Δθαξκνγέο 78 C.3.5 Ξίλαθαο ΞΞ(5): πεξεζίεο 79 C.3.6 Ξίλαθαο ΞΞΓΓ (6): Ξεξηγξαθή πεξεζηψλ Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο 81 C.3.7 Ξίλαθαο ΞΞΙΓ (7): Ξεξηγξαθή Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ θαηά ηελ Ξεξίνδν Δγγχεζεο 81 C.4 ΞΗΛΑΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ (ΞΡΣ) ΘΑΗ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 82 C.4.1 Δμνπιηζκφο Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Αζχξκαησλ Wifi Hotspots 82 C Δμππεξεηεηήο Δθαξκνγψλ 82 C Δμππεξεηεηέο Αζχξκαησλ ζεκείσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο (Hot Spot) 85 C Γξνκνινγεηήο γηα ηα Hot Spots 90 C Δμνπιηζκφο γηα ηα θχξηα Access Points 93 C Δμνπιηζκφο γηα ηα δεπηεξεχνληα Access Points 97 C UPS 101 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 6 απφ 118

7 C Φνξεηέο Ππζθεπέο Ζιεθηξνληθήο Μελάγεζεο 102 C Φνξεηέο Ππζθεπέο ππνβνιήο πξνβιεκάησλ 103 C Αζχξκαηεο Web Θάκεξεο 103 C.4.2 Έηνηκν Ινγηζκηθφ 105 C Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα Δμππεξεηεηψλ 105 πνζηήξημε πξσηνθφιισλ ηνπ TCP/IP γηα: 107 πνζηήξημε ΔΙΝΡ C Πρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ 108 C Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο access points 111 C.4.3 πεξεζίεο 112 C πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 112 C.4.4 Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 113 C Γξάζεηο δεκνζηφηεηαο 113 C.5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4. ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ (ΞΝΞ) 115 C.5.1 Ξίλαθαο ΞΝΞ 1: Δμνπιηζκφο Θέληξνπ Διέγρνπ 115 C.5.2 Ξίλαθαο ΞΝΞ 2: Δμνπιηζκφο Πεκείσλ Αζχξκαηεο πξφζβαζεο 115 C.5.3 Ξίλαθαο ΞΝΞ 3: Έηνηκν Ινγηζκηθφ 116 C.5.4 Ξίλαθαο ΞΝΞ 4: Δθαξκνγέο 116 C.5.5 Ξίλαθαο ΞΝΞ 5: πεξεζίεο 116 C.5.6 Ξίλαθαο ΞΝΞ 6: Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 117 C.5.7 Ξίλαθαο ΞΝΞ 7: Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 117 C.5.8 Ξίλαθαο ΞΝΞ 8: πεξεζίεο Ξξνιεπηηθήο Ιεηηνπξγίαο θαη πνδνκή Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ιεηηνπξγίαο Ι= Θi2 γηα ηξία (3) ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο (Θi2) 118 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 7 απφ 118

8 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν:«δγθαραπραπζ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ πλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ Γήκνο Θαιακάηαο «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΜΔΛΑΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΦΝΟΖΡΥΛ ΠΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ» Γήκνο Θαιακάηαο Δγθαηαζηάζεηο Γήκνπ Θαιακάηαο Γεκαξρηαθφ Κέγαξν Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ζπκθεξφηεξε ηερλννηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ηξηψλ ρηιηάδσλ Δπξψ, ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 19% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: ,85 - ΦΞΑ : ,15 ) Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο», ζην πιαίζην ηνπ Γ ΘΞΠ, ζε πνζνζηφ 80% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 20% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Ξέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 28/04/2009 ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΑΟΚΝΓΗΑ ΑΟΣΖ ΓΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Ζ ππ αξ. 138/2009 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο 05/05/2009 Γήκνο Θαιακάηαο Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Ρκήκα Λέσλ Ρερλνινγηψλ θαη Ξιεξνθνξηθήο Θνινθνηξψλε 1, Θαιακάηα Ξιεξνθνξίεο: θ. Μεξφγηαλλεο Γεψξγηνο Ρειέθσλν : Fax : Ζ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) απφ ηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ (Ρκήκα Λέσλ Ρερλνινγηψλ θαη Ξιεξνθνξηθήο), Θνινθνηξψλε 1, Θαιακάηα (ηειέθσλν : ). 20/05/ /06/2009 θαη ψξα 10:00 π.κ. Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, Γεκαξρείν Καιακάηαο, ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 8 απφ 118

9 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν:«δγθαραπραπζ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ Αριστομένοσς 28. Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθψο κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέιζνπλ ζην Γήκν Θαιακάηαο κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 04/06/2009 θαη ψξα 10:00 π.κ. ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 9 απφ 118

10 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν:«δγθαραπραπζ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ Οξηζκνί δηαθήξπμεο Αλάδνρνο Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Αξκφδηα Δπηηξνπή (ΔΓΓ) Γηαθήξπμε ΔΠΠΔ Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο Έξγν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ χκβαζε πκβαηηθά ηεχρε πκβαηηθφ Σίκεκα Φνξέαο Λεηηνπξγίαο Φνξέαο Τινπνίεζεο Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. O Γήκνο Καιακάηαο ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Ζ Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ Ρν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ Δπίζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε Πχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ζε άιιε γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ζηελ αγγιηθή. Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Γήκνο Καιακάηαο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε Πχκβαζε, β. ηε Γηαθήξπμε, γ. ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο Πχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Γήκνο Καιακάηαο Γήκνο Καιακάηαο ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 10 απφ 118

11 A ΜΔΡΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ A.1 θνπφο - ζηφρνη - πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ Έξγνπ A.1.1 θνπφο ηνπ Έξγνπ Πθνπφο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΜΔΛΑΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΦΝΟΖΡΥΛ ΠΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ», ην νπνίν ζην εμήο ζα απνθαιείηαη Έξγν, είλαη ε αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, ε πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κέζσ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ. A.1.2 ηφρνη ηνπ Έξγνπ Κε ην παξφλ έξγν ν Γήκνο Καιακάηαο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ επηκέξνπο ζηφρσλ: Ξξνψζεζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ζε επηζθέπηεο θαη ηαμηδηψηεο. Βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο επηζθέπηεο. Αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηνπ Γήκνπ. Ξξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ. Ξξνβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ A.2 Πεξηβάιινλ Έξγνπ A.2.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εκπιέθνληαη νη αθφινπζνη: ΦΝΟΔΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΝΟΔΑΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΦΝΟΔΑΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ & ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Γήκνο Θαιακάηαο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γήκνο Θαιακάηαο ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 11 απφ 118

12 A.2.2 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο A πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηνπ Γήκνπ Γεκνγξαθηθά ηνηρεία Ν Γήκνο Καιακάηαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ έλα αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηνίθσλ. Κε βάζε ηα ηειεπηαία πην πξφζθαηα δεκνγξαθηθά ε θαηαλνκή απηψλ έρεη σο αθνινχζσο, αλά δηαθφξσλ εηδψλ πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Σχπνο Καηαλνκήο Αξηζκφο Γεκνηψλ % ζην Γήκν Αληίζηνηρν % ζηελ Διιάδα πλνιηθφο Πιεζπζκφο Γήκνπ Ηιηθηαθή Καηαλνκή Πνιηηψλ ,6% 15,2% ,5% 14,3% ,7% 22,9% ,0% 20,0% ,1% 11,0% ,5% 13,7% 80 εηψλ θαη άλσ ,6% 3,0% A Οξγάλσζε θαη Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο A Ξεξηγξαθή πεξεζηψλ, Γηεπζχλζεσλ, Ρκεκάησλ θαη Βαζηθψλ Ιεηηνπξγηψλ Ν Γήκνο Καιακάηαο απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ πεξεζηψλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Ρκεκάησλ νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θαη ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ. Ρηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπγθξνηνχλ : 1. Η Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληνληζκνχ, 2. Η Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο, 3. Η Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 4. Η Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, 5. Η Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, 6. Η Γηεχζπλζε Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). Ξαξάιιεια, ζην Γήκν Θαιακάηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο: 1. Αλαπηπμηαθή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Καιακάηαο (Α.Γ.Δ.Κ.), κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ Βηνηερληθνχ Ξάξθνπ (ΒΗΝ.ΞΑ.), ηεο Βηνκεραληθήο Ξεξηνρήο (ΒΗ.ΞΔ.), ησλ δχν Δκπνξηθψλ Θέληξσλ (Αλαηνιηθφ θαη Γπηηθφ), θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο (παξνρή πιεξνθφξεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ηερληθήο βνήζεηαο ζηηο ΚΚΔ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζπκκεηνρή ζε αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, εζληθά θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο). ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 12 απφ 118

13 2. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακάηαο «ΦΑΡΙ». Πηφρνη ηεο «ΦΑΟΗΠ» Δίλαη α) Η εθαξκνγή ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πόιεο ηεο Καιακάηαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, κε εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο, ηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο, ηε ζηήξημε θαη δηάδνζε ηεο ζύγρξνλεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ άζθεζε θαη αλάπηπμε ησλ αηνκηθώλ δεκηνπξγηθώλ ηθαλνηήησλ β) Η εθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, κε ηε δεκηνπξγία δεκνηηθώλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αξσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο αηόκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη γ) Η ιεηηνπξγία πηζηνπνηεκέλνπ Κέληξνπ Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε απνθιεηζηηθό αληηθείκελν δξάζεσο ηελ παξνρή ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλαθώλ πξνο απηή δξαζηεξηνηήησλ (έξεπλεο - κειέηεο - εκεξίδεο - ζπλέδξηα - εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα γηα ηνπο θαηαξηηδόκελνπο ηνπο-ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα-θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο-δξάζεο πξνώζεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο). 3. Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Καιακάηαο (Γ.Δ.Τ.Α.Κ.). Αληηθείκελν ηεο είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο & επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνρέηεπζεο φκβξησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο. 4. Κνηλσληθφο Φνξέαο Γήκνπ Καιακάηαο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Θνηλσληθνχ Φνξέα ηείλνπλ ζε ζέκαηα φπσο: αληηκεηψπηζε Θνηλσληθψλ Ξξνβιεκάησλ (αλαμηνπαζνχληα άηνκα, ΑΚΔΑ, θ.α), αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ελεκέξσζε γηα πξφιεςε κε παξεκβάζεηο ζε δηάθνξα ζέκαηα (Aids, Αιθννιηζκφο, γηεηλή Γηαηξνθή, Θαξδηνπάζεηεο θ.α.), ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη παξάγνληεο, φπσο θξαηηθέο ππεξεζίεο, θνηλσληθνί ζχιινγνη, ζσκαηεία θ.α. A Απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ Ρν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην Γήκν Καιακάηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. A/A Γηεχζπλζε - Σκήκα Απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ 1 Πηειέρε Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ (πεχζπλνη Ρκεκάησλ Γηεπζπληέο) 20 2 Γηνηθεηηθφ Ξξνζσπηθφ Γξαθείνπ 61 3 Ξξνζσπηθφ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ - 4 Κεραληθνί Ρερληθνί (εθηφο εηδηθνηήησλ πιεξνθνξηθήο, Ζ/, θιπ) 42 5 Δηδηθνί Ξιεξνθνξηθήο 2 6 Ινηπφ πνζηεξηθηηθφ Ξξνζσπηθφ 111 Άιιεο εηδηθφηεηεο: 7 1. Γεσπφλνη 2 2. Ρερλνιφγνη Γεσπνλίαο θαη Γελδξνθεπνπξνί Σεηξηζηέο Ζ/ 4 ΤΝΟΛΟ 253 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 13 απφ 118

14 A Τθηζηάκελε Τπνδνκή ΣΠΔ (Τθηζηάκελν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, Πιεξνθνξηαθφ Τπφβαζξν) Ν Γήκνο Θαιακάηαο δηαζέηεη βαζηθή ππνδνκή Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Γνκεκέλε Θαισδίσζε, Ππζηήκαηα ιηθνχ, Ινγηζκηθφ Ππζηήκαηνο, Ινγηζκηθφ Ππζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ) θαζψο θαη ηηο θχξηεο εθαξκνγέο Back-Office γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ A.2.3 πλάθεηα κε Λνηπά Έξγα / Οδεγίεο / Δζληθά θαη Γηεζλή Πξφηππα Ρν έξγν παξνπζηάδεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλάθεηα κε «νξηδφληηα» έξγα θαη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΞ ΘηΞ, φπσο ηνπ Έξγνπ «ΠΕΔΜΗΠ», ηε κειέηε «Ξιαίζην Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Ξξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο», ηελ «Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - ΔΟΚΖΠ» θαη ην ζρέδην δξάζεο e-europe Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα αθφινπζα: Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, λα ζπλδέζεη ηηο φπνηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, κε ηελ ππεξεζία Τεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο Ξνιηηψλ & Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α. (Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - ΔΟΚΖΠ), έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απζεληηθνπνίεζε πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ ζε ζπλαιιαγέο κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, εθφζνλ ε ζρεηηθή νδεγία ηνπ ΞΔΠΓΓΑ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληάμεη ηα πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ ή ΣΚL ζρεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα ζρεδηαζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαζψο θαη ηηο φπνηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ππνδνκήο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην έξγν ηεο "Δζληθήο Ξχιεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - ΔΟΚΖΠ", εθφζνλ ε ζρεηηθή νδεγία ηνπ ΞΔΠΓΓΑ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέζεη ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη κε ηελ αλσηέξσ ππνδνκή Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δνκεκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θάζε ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θαη ηξίησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο πιεξνθνξίαο, πνπ ζα δηαζέηεη ν ίδηνο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (πνιίηεο - επηρεηξήζεηο) κέζσ ηεο δηθήο ηνπ ππνδνκήο, θαη ζηελ «Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - ΔΟΚΖΠ», κέζσ Γηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ή άιισλ ηξφπσλ πνπ ζα ππνδείμεη ην Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α. Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο Δπξπδσληθέο πνδνκέο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ έξγνπ «ΠΕΔΜΗΠ» θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνδνκή Τεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα ηα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ππνέξγν ΟΘΗ). A.3 Αληηθείκελν Έξγνπ A.3.1 Δηζαγσγή ηφρνη θαη θνπνί ηνπ Έξγνπ Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, απνηειεί ην δηνηθεηηθφ θνξκφ ηεο ρψξαο θαη ην εξγαιείν κε βάζε ην νπνίν πινπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο απνθέληξσζεο. Βαζηθφο παξάγνληαο ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή, απνηειεί ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ). Ζ κέρξη ζήκεξα εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 14 απφ 118

15 Απηνδηνίθεζε, παξά ηηο ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξνπζηάζζεθαλ, έρεη ήδε πινπνηεζεί ζε έλα κέξνο, αλαδεηθλχνληαο ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνλ πνιίηε. Δπνκέλσο, δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ΝΡΑ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο θαη πιεξνθφξεζήο ηνπο. Ιακβάλνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπο πνιίηεο, ηo παξφλ Έξγν ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, απφ ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνο ηνλ πνιίηε θαη θπξίσο ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ε ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηάβαζε ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (Δ.Ξ. ΘηΞ). Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζηνρεχεη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εμέιημε αζπξκαηηθψλ ππεξεζηψλ γηα θηλεηνχο ρξήζηεο ζηνλ Γήκν Θαιακάηαο. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο θαη ηνπξίζηεο δηαζέηνπλ θηλεηά ηειέθσλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ή/θαη θαη ππνινγηζηέο ρεηξφο (PDAs) κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη απνζήθεπζε ςεθηαθνχ πιηθνχ (ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο θαη video). Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ, πιεξνθφξεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζεζία ησλ ρξεζηψλ (location-based) πάλσ απφ ηα αζχξκαηα δίθηπα πξφζβαζεο (hotspots) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ Γήκν Θαιακάηαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα αλαπηπρζνχλ ππεξεζίεο θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ-πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο. A.3.2 Δγθαηάζηαζε Αζπξκάησλ Γηθηχσλ Σνπηθήο Πξφζβαζεο Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ, πιεξνθφξεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζεζία ησλ ρξεζηψλ (location-based) πάλσ απφ ηα αζχξκαηα δίθηπα πξφζβαζεο (hotspots) πνπ ζα δηαζέηεη ν Γήκνο Θαιακάηαο. Ρα hotspots ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ηέζζεξα (4) ζεκεία ηνπ Γήκνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα πξνηεηλφκελα ζεκεία ζα πεξηγξαθνχλ θαη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Κειέηε Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζα είλαη νη πςειέο ηαρχηεηεο κεηαγσγήο δεδνκέλσλ, ε δπλαηφηεηα εχθνιεο επεθηαζηκφηεηαο φηαλ θαη αλ απηφ απαηηεζεί, ε εχθνιε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζε ζπλδπαζκφ κε πςειή δηαζεζηκφηεηα. Δπίζεο νη ηερλνινγίεο δηθηχσζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα βαζίδνληαη ζε πηζηνπνηεκέλα πξφηππα επηθνηλσλίαο (standards) θαη ν εμνπιηζκφο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα ιεηηνπξγίαο. ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 15 απφ 118

16 Ζ πξνο πινπνίεζε ηνπνινγία γηα ην θάζε Hot - Spot είλαη ζεκείν πξνο πνιιά ζεκεία ( point to multipoint PMP ) γηα ην δίθηπν πξφζβαζεο θαη ζα απνηειείηαη απφ 1 Θχξην Θφκβν (Κεληξηθφο θφκβνο (C)) θαη 2 Γεπηεξεχνληεο Θφκβνπο (Κφκβνη δηαλνκήο /αλακεηάδνζεο (RD)). Οη ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην δίθηπν πξφζβαζεο είλαη αλνηρηέο θαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηελ ηερλνινγία ζηελ νπνία ζα βαζίδεηαη ε πξνηεηλφκελε ιχζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερλνινγηθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα βαζίδεηαη ε πξνηεηλφκελε ηερληθή ιχζε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο αιιά θαη νη επηδφζεηο ηνπ δηθηχνπ ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο ηφζν ζε ηερληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν πξνηχπσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ δηθηχνπ. Ρν δίθηπν ζα ιεηηνπξγεί ζηε πεξηνρή ζπρλνηήησλ 2,4 GHz/5,4GHz (ISM),ζα ππνζηεξίδεη πξαγκαηηθή ETHERNET ηαρχηεηα ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 2Mbps (αλεμάξηεηα ηεο νλνκαζηηθήο ηαρχηεηαο ζηνλ αέξα φπσο πρ ηα 54Mbps γηα ην g/a) ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο πνπ ζα επηιέμεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο (θαη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ), θηιηξάξηζκα MAC δηεπζχλζεσλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ γηα ηελ απφδνζε νλνκάησλ ρξήζεο (username) θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) ζην δίθηπν θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξφζβαζεο. Δπίζεο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα νξίζεη ηελ ηζρχ εμφδνπ νχησο ψζηε ε κέγηζηε αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηα (EIRP) θάζε ξαδηνζπζηήκαηνο λα παξακέλεη πάληα ζηα επηηξεπηά επίπεδα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔΡΡ. Ρα αζχξκαηα δίθηπα ηχπνπ wifi πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πξνηεηλφκελν έξγν έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο θφκβνπο (θεξαίεο δηαζπνξάο, θεξαίεο επηθνηλσλίαο θφκβσλ, access points, router-boards) δελ πξνθαινχλ βιάβε ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζχκθσλα κε κειέηεο απφ ηαηξηθά θέληξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζε ζρεηηθά έγγξαθα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΡΡ (www.eett.gr). Ν ρξήζηεο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα αζχξκαηε δηθηπαθή ζπζθεπή (Access Points), ζπλδέεηαη ζε θάπνην απφ ηα εγθαηεζηεκέλα ζεκεία πξφζβαζεο. Ξξηλ ηελ πξνζπέιαζε θάπνηαο ζειίδα ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηζηνχ (www), ππάξρεη κηα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Ν ιφγνο χπαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο είλαη ε θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ, ν έιεγρνο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ. Ζ πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξνρήο απφ πιεπξάο ηνπ ρξήζηε ελφο νλφκαηνο θαη ελφο θσδηθνχ ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη πξνκεζεπηεί απφ ην Φνξέα Ιεηηνπξγίαο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο. Ν ρξήζηεο αθνχ ζπλδεζεί ζην Αζχξκαην Γίθηπν κπνξεί πιένλ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ φπσο: πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (www), ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ( ), ζχγρξνλε Γξαπηή Δπηθνηλσλία (chat), κεηαθνξά αξρείσλ (ftp), θ.α. Πε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ν ρξήζηεο δελ ζα έρεη πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο αληαιιαγήο παξάλνκνπ πιηθνχ (torrents), on line ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 16 απφ 118

17 games θαη πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ρν ζχζηεκα απνθιείεη απηφκαηα ηνλ ρξήζηε κε πξνεηδνπνίεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, ελψ αλά 24σξν δεζκεχεη λέεο ηζηνζειίδεο απξεπνχο πεξηερνκέλνπ. Ζ γξακκή ηνπ internet πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηνπ ζχζηεκα ηνπ wifi εμαξηάηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ησλ παξνρψλ ζηελ πεξηνρή. Ρα φξηα ηαρπηήησλ ξπζκίδνληαη απηφκαηα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ειέγρεη ηνπ θεληξηθφ ζχζηεκα. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε δηθηχνπ αζχξκαηεο πξφζβαζεο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο θεληξηθνχ θφκβνπ δηαρείξηζεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ θάιπςε πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ θαη αξηζκφ ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί ζθφπηκν. Ξξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλα πηινηηθφ έξγν παξνρήο αζχξκαησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη ε θαιππηφκελε απφ ην αζχξκαην δίθηπν πεξηνρή λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θαη κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θάιπςε ζε θάζε ζεκείν κε ηελ ηνπνζέηεζε ηθαλνχ αξηζκνχ πεξηθεξεηαθψλ θφκβσλ ιακβάλνληαο ππφςε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο ψζηε νη παξερφκελεο ππεξεζίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θφκβνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φζνλ ην δπλαηφ ςειά ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο νπηηθή επαθή (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ). Πε πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε δελ γίλεη ζε θηίξηα ηνπ δεκφζηνπ θνξέα ρξεηάδεηαη ε ζχκθσλε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ θηηξίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ νη θφκβνη. Ζ ηνπνινγία ηνπ θάζε hot spot παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα. Ρέινο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθέξεη ζχλδεζε κε ην Ηληεξλεη ζε θάζε wireless hotspot γηα δηάξθεηα 3 (ηξηψλ) κελψλ. Ρν θφζηνο παξνρήο Internet ζε θάζε wireless hot spot γηα ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) κελψλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ην ελδεδεηγκέλν παθέην ADSL ζχλδεζεο γηα κεηά ην πέξαο ηνπ ηξηκήλνπ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 17 απφ 118

18 A.3.3 Δθαξκνγή Ηιεθηξνληθήο Ξελάγεζεο - Ηιεθηξνληθή Πχιε Ξελάγεζεο γηα Φνξεηέο πζθεπέο Κέζσ θαηάιιεινπ interface εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο θαη αμηνπνηψληαο ην αζχξκαην δίθηπν πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην Γήκν Θαιακάηαο ζα παξέρεηαη ζηνλ επηζθέπηε δπλαηφηεηα εηθνληθήο μελάγεζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ (location based service). Νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα θζάλνπλ ζην ρξήζηε ζα δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θαη ζηε ζπζθεπή ηνπ ζα εκθαλίδεηαη έλαο ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνιηηηζκηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ επίζθεςε ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπξηζηηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν πνπ θηλείηαη ν ρξήζηεο. Δλαιιαθηηθά ν ρξήζηεο αλεμάξηεηα απφ ην πνπ βξίζθεηαη ζα κπνξεί κε ηε βνήζεηα γεσγξαθηθνχ ράξηε λα επηιέμεη ηελ πεξηνρή πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα αληιήζεη απφ ην ζχζηεκα ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο εηθνληθήο πινήγεζεο, επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, εληνπηζκνχ ζέζεο, θαζνδήγεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ ππεξεζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ παξερφκελε ειεθηξνληθή μελάγεζε. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο μελάγεζεο ζα αλαπηπρζεί ζρεηηθή πιαηθφξκα θαηαρψξεζεο πεξηερνκέλνπ κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ε δεκνηηθή αξρή ζα θαηαγξάθεη γηα θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο ή πξνηεηλφκελε δηαδξνκή πξνθαζνξηζκέλεο ελφηεηεο, θείκελα, θσηνγξαθίεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε αλαπαξηζηψληαο έηζη κε αθξίβεηα ηα ζεκεία θαη παξέρνληαο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο, πξφζβαζεο θαη μελάγεζεο ζε ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 18 απφ 118

19 απηά. Θα παξέρεηαη επίζεο θαη ζεζαπξφο φξσλ (φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ) γηα δηεπθφιπλζε αιιά θαη νκνηνκνξθία ζηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ, ελψ ζα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξηθψλ ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Γεδνκέλν πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί θαη ην ήδε ππάξρνλ πινχζην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη ν δήκνο απφ ζπκκεηνρή ζε πξνεγνχκελεο δξάζεηο. Ρν πιηθφ απηφ ζα ζπγθεληξσζεί, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα πξνζαξκνζζεί θαηάιιεια γηα λα ελζσκαησζεί ζηελ πιαηθφξκα θαηαρψξεζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ πιαηθφξκα απηή ζα είλαη ε εθαξκνγή θαηαρψξεζεο πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. A.3.4 Δθαξκνγή Καηαρψξεζεο Πνιηηηζκηθνχ Σνπξηζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Ζ θαηαρψξεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή μελάγεζε ζα γίλεηαη απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πχιεο ζα γίλεηαη κέζα απφ ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management System CMS) ην νπνίν ζα είλαη ελζσκαησκέλν ζηε πχιε θαη ζα εμαζθαιίδεη ηα αθφινπζα: Ρν πεξηερφκελν ζα απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή άξζξσλ κε πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν (θείκελν, εηθφλεο, ήρνο, βίληεν). Ζ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα γίλεηαη ζε δελδξηθή δνκή, νξίδνληαο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξψληαο άξζξα ζηηο θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο. Έλα άξζξν ζα κπνξεί λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο θαη λα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ηξφπνπ πινήγεζεο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ην πεξηερφκελν θαη ζα ππνζηεξίδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πινήγεζεο. Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα ππνζηεξίδεη δηεπξπκέλεο ιεηηνπξγίεο (εηζαγσγή εηθφλσλ, πηλάθσλ, ζηνηρείσλ θνξκψλ θιπ). Θα είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο θχθινπ δσήο (life cycle) ηνπ πεξηερνκέλνπ (εκ/λία δεκνζίεπζεο θαη δηάξθεηα δεκνζίεπζεο άξζξνπ, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ην άξζξν απηφκαηα δελ ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ ζηνπο ρξήζηεο). Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηαρείξηζε (δεκηνπξγία - θαηάξγεζε) εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ (hyperlinks) θαζψο θαη γηα έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ «λεθξνί ζχλδεζκνη» (dead links). Δπηπιένλ, ην πνζχζηεκα CMS ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Ρν πεξηερφκελν ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα απνζεθεχεηαη ζε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο ηελ εηζαγσγή εμαγσγή (import export) δεδνκέλσλ απφ απηή. Ζ δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα γίλεηαη κε γξαθηθή δηεπαθή κέζα απφ πξφγξακκα πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν (Web Browser). ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 19 απφ 118

20 Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα γίλεηαη κέζα απφ ελζσκαησκέλν HTML WYSIWYG editor (What You See Is What You Get) πνπ ζα ππνζηεξίδεη code view (εκθάληζε ηνπ θψδηθα HTML) θαη design view (πξνεπηζθφπεζε ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο ηζηνζειίδαο). Θα ππνζηεξίδεηαη πνιπγισζζία κε δπλαηφηεηα ην ίδην πεξηερφκελν λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο. A.3.5 Δθαξκνγή Τπνβνιήο Πξνβιεκάησλ απφ Φνξεηέο πζθεπέο (απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο) Ξξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα άκεζεο θαη θνξεηήο (mobile) θαηαγξαθήο θαη ππνβνιήο απφ ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο αηηεκάησλ/ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επηιεγκέλεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ (θχξηα νη δεκνηηθνί αζηπλφκνη) θηλνχληαη θαζεκεξηλά ζηελ πφιε θαη ζπλαληνχλ πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ άκεζα λα ελεκεξψζνπλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο (π.ρ. απνκάθξπλζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, πξνβιήκαηα απφ δέληξα θχηεπζε), ηελ ηερληθή ππεξεζία (π.ρ. βιάβεο νδνζηξψκαηνο, δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, θαηαζηξνθή πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη θαζξεπηψλ, αλάγθεο ζπληήξεζεο ζε πάξθα θαη παηδηθέο ραξέο, πάζεο θχζεσο θζνξέο) αιιά θαη ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ. Ρν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο πνπ θηλνχληαη ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη δηαζέηνπλ θνξεηέο ζπζθεπέο λα ππνβάιινπλ άκεζα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα απνδνρήο αηηεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν κεηά απφ ζρεηηθή επεμεξγαζία ζα ηα πξνσζεί ζηηο αξκφδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Ρν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ην αζχξκαην δίθηπν ην νπνίν έρεη ν Γήκνο αιιά θαη απφ ηα λέα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ. Ν δεκνηηθφο ππάιιεινο ζα ππνβάιεη πεξηγξαθηθά (θείκελν ή θαη εηθφλα) ή κε επηινγή απφ ιίζηα ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία απηφ εληνπίδεηαη. Ζ δήισζε ηεο ζέζεο ζα γίλεηαη είηε πεξηγξαθηθά (νδφο θαη αξηζκφο) είηε κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ζα παξέρνληαη απηφκαηα απφ ηε θνξεηή ζπζθεπή ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ. Γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην αζχξκαην δίθηπν, ελψ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ απηφ, ν δεκνηηθφο ππάιιεινο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη κελχκαηα SMS/MMS κε θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε. A.3.6 Δθαξκνγή Απνζηνιήο Πξνβιεκάησλ κε SMS / MMS Ρν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηεκάησλ απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα. Κε ηε δεκηνπξγία ελφο αηηήκαηνο ην ζχζηεκα αλαγλσξίδεη πνηεο είλαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, π.ρ. απνζηνιή ηεο αίηεζεο πξνο ηελ θαηάιιειε ππεξεζία, θαη ηηο εθηειεί. Κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ SMS/ MMS ζην θέληξν ειέγρνπ (ηνπ αηηήκαηνο) ν πνιίηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξσζεί κε SMS γηα ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο. Έηζη, νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη είλαη νη παξαθάησ: Γεκηνπξγία λένπ αηηήκαηνο Δλεκέξσζε γηα θαηάζηαζε αηηήκαηνο ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 20 απφ 118

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013 ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΡΠΑΘΟΤ - ΑΡΙΑ Όιπκπνο Καξπάζνπ Σ.Κ. 85700 ηει: 2245051336 θαμ: 2245051396 Κάξπαζνο, 24/02/2012 Aξηζκ. Πξση. 58 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΝΠ ΞΝΟΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ :

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ : ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : 46100 Τηλ./Φαξ : 26650.21319 e-mail : info@kalamasacherontas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα