"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ""

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΜΔΩ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΚΔΤΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΚΑΣΑ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΣΠΑ) ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γήκνο Καιακάηαο Πξνθήξπμε Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά ηνπ έξγνπ ηίηιν: "ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ" ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ηκεξνκελία 04/06/2009 Ηκέξα Ξέκπηε Ώξα 10:00 π.κ. Γεκαξρείν Καιακάηαο, Κνινθνηξψλε 1, Καιακάηα Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ: ,00 Δπξψ ( ,85 Δπξψ ρσξίο ΦΞΑ) Θσδηθφο CPV: , , Σξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 5 κήλεο Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί βάζεη ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ θαη ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην Σεχρνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηηο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο 05/05/ /04/ /05/2009 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 1 απφ 118

2 ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΚΑΣΑ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 2 απφ 118

3 πλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ 8 Οξηζκνί δηαθήξπμεο 10 A ΜΔΡΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 11 A.1 Πθνπφο - ζηφρνη - πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ Έξγνπ 11 A.1.1 Πθνπφο ηνπ Έξγνπ 11 A.1.2 Πηφρνη ηνπ Έξγνπ 11 A.2 Ξεξηβάιινλ Έξγνπ 11 A.2.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 11 A.2.2 θηζηάκελε Θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο 12 A Ππλνπηηθή Ξαξνπζίαζε ηνπ Γήκνπ Γεκνγξαθηθά Πηνηρεία 12 A Νξγάλσζε θαη Βαζηθέο Ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο 12 A Ξεξηγξαθή πεξεζηψλ, Γηεπζχλζεσλ, Ρκεκάησλ θαη Βαζηθψλ Ιεηηνπξγηψλ 12 A Απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ 13 A θηζηάκελε πνδνκή ΡΞΔ (θηζηάκελν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα, Ξιεξνθνξηαθφ πφβαζξν) 14 A.2.3 Ππλάθεηα κε Ινηπά Έξγα / Νδεγίεο / Δζληθά θαη Γηεζλή Ξξφηππα 14 A.3 Αληηθείκελν Έξγνπ 14 A.3.1 Δηζαγσγή Πηφρνη θαη Πθνπνί ηνπ Έξγνπ 14 A.3.2 Δγθαηάζηαζε Αζπξκάησλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο 15 A.3.3 Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθήο Μελάγεζεο - Ζιεθηξνληθή Ξχιε Μελάγεζεο γηα Φνξεηέο Ππζθεπέο 18 A.3.4 Δθαξκνγή Θαηαρψξεζεο Ξνιηηηζκηθνχ Ρνπξηζηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 19 A.3.5 Δθαξκνγή πνβνιήο Ξξνβιεκάησλ απφ Φνξεηέο Ππζθεπέο (απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο) 20 A.3.6 Δθαξκνγή Απνζηνιήο Ξξνβιεκάησλ κε SMS / MMS 20 A.3.7 πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 21 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 3 απφ 118

4 A.3.8 Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 21 A.3.9 Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 22 A.4 Νκάδα Έξγνπ 23 A.5 Φάζεηο ηνπ Έξγνπ θαη Ξαξαδνηέα 24 o Φάζε 1ε: Νξηζηηθνπνίεζε Κειέηε Δθαξκνγήο 24 o Φάζε 2ε: Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ινπνίεζε εθαξκνγψλ 24 o Φάζε 3ε: Δθπαίδεπζε, πηινηηθή ιεηηνπξγία θαη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο 24 A.6 Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο 26 B ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 28 B.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 28 B.1.1 Αληηθείκελν Γηαγσληζκνχ 28 B.1.2 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 28 B.1.3 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 28 B.1.4 Λνκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαίζην Γηαγσληζκνχ 28 B.1.5 Ζκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Γηαθήξπμεο γηα Γεκνζίεπζε 29 B.1.6 Ρφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 30 B.1.7 Ρξφπνο ιήςεο εγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ 30 B.1.8 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο 30 B.2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 31 B.2.1 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο 31 B.2.2 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 31 B.2.3 Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 43 B.2.4 Ξξφζζεηνη ιφγνη απνθιεηζκνχ ππνςεθίσλ 46 B.2.5 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 48 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 4 απφ 118

5 B.3 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 48 B.3.1 Ρξφπνο πνβνιήο Ξξνζθνξψλ 48 B.3.2 Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 49 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» 51 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 51 B Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 54 B.3.3 Ηζρχο Ξξνζθνξψλ 55 B.3.4 Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο 55 B.3.5 Ρηκέο Ξξνζθνξψλ Λφκηζκα 55 B.4 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 56 B.4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ 56 B Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ - απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 56 B Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 58 B.4.2 Ξξνζθπγέο - Δλζηάζεηο 63 B.4.3 Απνηειέζκαηα Θαηαθχξσζε - Καηαίσζε Γηαγσληζκνχ 63 B.5 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ 63 B.5.1 Θαηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα Πχκβαζεο Δγγπήζεηο 63 B.5.2 Όξνη θαη ηξφπνο Ξιεξσκήο - Θξαηήζεηο 64 B.5.3 Δθηεισληζκφο - Φφξνη - Γαζκνί 65 B.5.4 Ξεξίνδνη Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο 65 B.5.5 πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 66 B.5.6 πεξγνιαβίεο 67 B.5.7 Δκπηζηεπηηθφηεηα 67 B.5.8 Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 68 B.5.9 Δθαξκνζηέν Γίθαην 69 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 5 απφ 118

6 C ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 70 C.1 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 70 C.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 70 C.1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Πχκβαζεο 71 C.1.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ξξνθαηαβνιήο 72 C.1.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Ιεηηνπξγίαο 73 C.1.5 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Ππληήξεζεο 74 C.2 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑΡΝΠ 75 C.3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2. ΞΗΛΑΘΔΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ (ΞΞΔΜ), ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ (ΞΞΙ), ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ (ΞΞΔΦ) ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (ΞΞ) 77 C.3.1 Ξίλαθαο ΞΞΔΜ(1): Δμνπιηζκφο Θέληξνπ Διέγρνπ 77 C.3.2 Ξίλαθαο ΞΞΔΜ(2): Δμνπιηζκφο Πεκείσλ Αζχξκαηεο πξφζβαζεο 77 C.3.3 Ξίλαθαο ΞΞΔΙ(3): Έηνηκν Ινγηζκηθφ 78 C.3.4 Ξίλαθαο ΞΞΔΦ(4): Δθαξκνγέο 78 C.3.5 Ξίλαθαο ΞΞ(5): πεξεζίεο 79 C.3.6 Ξίλαθαο ΞΞΓΓ (6): Ξεξηγξαθή πεξεζηψλ Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο 81 C.3.7 Ξίλαθαο ΞΞΙΓ (7): Ξεξηγξαθή Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ θαηά ηελ Ξεξίνδν Δγγχεζεο 81 C.4 ΞΗΛΑΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ (ΞΡΣ) ΘΑΗ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 82 C.4.1 Δμνπιηζκφο Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Αζχξκαησλ Wifi Hotspots 82 C Δμππεξεηεηήο Δθαξκνγψλ 82 C Δμππεξεηεηέο Αζχξκαησλ ζεκείσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο (Hot Spot) 85 C Γξνκνινγεηήο γηα ηα Hot Spots 90 C Δμνπιηζκφο γηα ηα θχξηα Access Points 93 C Δμνπιηζκφο γηα ηα δεπηεξεχνληα Access Points 97 C UPS 101 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 6 απφ 118

7 C Φνξεηέο Ππζθεπέο Ζιεθηξνληθήο Μελάγεζεο 102 C Φνξεηέο Ππζθεπέο ππνβνιήο πξνβιεκάησλ 103 C Αζχξκαηεο Web Θάκεξεο 103 C.4.2 Έηνηκν Ινγηζκηθφ 105 C Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα Δμππεξεηεηψλ 105 πνζηήξημε πξσηνθφιισλ ηνπ TCP/IP γηα: 107 πνζηήξημε ΔΙΝΡ C Πρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ 108 C Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο access points 111 C.4.3 πεξεζίεο 112 C πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 112 C.4.4 Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 113 C Γξάζεηο δεκνζηφηεηαο 113 C.5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4. ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ (ΞΝΞ) 115 C.5.1 Ξίλαθαο ΞΝΞ 1: Δμνπιηζκφο Θέληξνπ Διέγρνπ 115 C.5.2 Ξίλαθαο ΞΝΞ 2: Δμνπιηζκφο Πεκείσλ Αζχξκαηεο πξφζβαζεο 115 C.5.3 Ξίλαθαο ΞΝΞ 3: Έηνηκν Ινγηζκηθφ 116 C.5.4 Ξίλαθαο ΞΝΞ 4: Δθαξκνγέο 116 C.5.5 Ξίλαθαο ΞΝΞ 5: πεξεζίεο 116 C.5.6 Ξίλαθαο ΞΝΞ 6: Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 117 C.5.7 Ξίλαθαο ΞΝΞ 7: Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 117 C.5.8 Ξίλαθαο ΞΝΞ 8: πεξεζίεο Ξξνιεπηηθήο Ιεηηνπξγίαο θαη πνδνκή Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ιεηηνπξγίαο Ι= Θi2 γηα ηξία (3) ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο (Θi2) 118 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 7 απφ 118

8 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν:«δγθαραπραπζ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ πλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ Γήκνο Θαιακάηαο «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΜΔΛΑΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΦΝΟΖΡΥΛ ΠΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ» Γήκνο Θαιακάηαο Δγθαηαζηάζεηο Γήκνπ Θαιακάηαο Γεκαξρηαθφ Κέγαξν Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ζπκθεξφηεξε ηερλννηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ηξηψλ ρηιηάδσλ Δπξψ, ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 19% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: ,85 - ΦΞΑ : ,15 ) Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο», ζην πιαίζην ηνπ Γ ΘΞΠ, ζε πνζνζηφ 80% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 20% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Ξέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 28/04/2009 ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΑΟΚΝΓΗΑ ΑΟΣΖ ΓΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Ζ ππ αξ. 138/2009 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο 05/05/2009 Γήκνο Θαιακάηαο Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Ρκήκα Λέσλ Ρερλνινγηψλ θαη Ξιεξνθνξηθήο Θνινθνηξψλε 1, Θαιακάηα Ξιεξνθνξίεο: θ. Μεξφγηαλλεο Γεψξγηνο Ρειέθσλν : Fax : Ζ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) απφ ηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ (Ρκήκα Λέσλ Ρερλνινγηψλ θαη Ξιεξνθνξηθήο), Θνινθνηξψλε 1, Θαιακάηα (ηειέθσλν : ). 20/05/ /06/2009 θαη ψξα 10:00 π.κ. Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, Γεκαξρείν Καιακάηαο, ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 8 απφ 118

9 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν:«δγθαραπραπζ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ Αριστομένοσς 28. Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθψο κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέιζνπλ ζην Γήκν Θαιακάηαο κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 04/06/2009 θαη ψξα 10:00 π.κ. ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 9 απφ 118

10 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν:«δγθαραπραπζ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ Οξηζκνί δηαθήξπμεο Αλάδνρνο Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Αξκφδηα Δπηηξνπή (ΔΓΓ) Γηαθήξπμε ΔΠΠΔ Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο Έξγν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ χκβαζε πκβαηηθά ηεχρε πκβαηηθφ Σίκεκα Φνξέαο Λεηηνπξγίαο Φνξέαο Τινπνίεζεο Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. O Γήκνο Καιακάηαο ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Ζ Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ Ρν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ Δπίζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε Πχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ζε άιιε γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ζηελ αγγιηθή. Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Γήκνο Καιακάηαο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε Πχκβαζε, β. ηε Γηαθήξπμε, γ. ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο Πχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Γήκνο Καιακάηαο Γήκνο Καιακάηαο ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 10 απφ 118

11 A ΜΔΡΟ: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ A.1 θνπφο - ζηφρνη - πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ Έξγνπ A.1.1 θνπφο ηνπ Έξγνπ Πθνπφο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΟΚΑΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΜΔΛΑΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ ΚΔΠΥ ΦΝΟΖΡΥΛ ΠΠΘΔΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ», ην νπνίν ζην εμήο ζα απνθαιείηαη Έξγν, είλαη ε αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, ε πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κέζσ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ. A.1.2 ηφρνη ηνπ Έξγνπ Κε ην παξφλ έξγν ν Γήκνο Καιακάηαο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ επηκέξνπο ζηφρσλ: Ξξνψζεζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ζε επηζθέπηεο θαη ηαμηδηψηεο. Βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο επηζθέπηεο. Αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηνπ Γήκνπ. Ξξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ. Ξξνβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ A.2 Πεξηβάιινλ Έξγνπ A.2.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εκπιέθνληαη νη αθφινπζνη: ΦΝΟΔΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΝΟΔΑΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΦΝΟΔΑΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ & ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Γήκνο Θαιακάηαο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γήκνο Θαιακάηαο ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 11 απφ 118

12 A.2.2 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο A πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηνπ Γήκνπ Γεκνγξαθηθά ηνηρεία Ν Γήκνο Καιακάηαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ έλα αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηνίθσλ. Κε βάζε ηα ηειεπηαία πην πξφζθαηα δεκνγξαθηθά ε θαηαλνκή απηψλ έρεη σο αθνινχζσο, αλά δηαθφξσλ εηδψλ πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Σχπνο Καηαλνκήο Αξηζκφο Γεκνηψλ % ζην Γήκν Αληίζηνηρν % ζηελ Διιάδα πλνιηθφο Πιεζπζκφο Γήκνπ Ηιηθηαθή Καηαλνκή Πνιηηψλ ,6% 15,2% ,5% 14,3% ,7% 22,9% ,0% 20,0% ,1% 11,0% ,5% 13,7% 80 εηψλ θαη άλσ ,6% 3,0% A Οξγάλσζε θαη Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο A Ξεξηγξαθή πεξεζηψλ, Γηεπζχλζεσλ, Ρκεκάησλ θαη Βαζηθψλ Ιεηηνπξγηψλ Ν Γήκνο Καιακάηαο απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ πεξεζηψλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Ρκεκάησλ νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θαη ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ. Ρηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπγθξνηνχλ : 1. Η Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πληνληζκνχ, 2. Η Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο, 3. Η Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 4. Η Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, 5. Η Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, 6. Η Γηεχζπλζε Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). Ξαξάιιεια, ζην Γήκν Θαιακάηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο: 1. Αλαπηπμηαθή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Καιακάηαο (Α.Γ.Δ.Κ.), κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ Βηνηερληθνχ Ξάξθνπ (ΒΗΝ.ΞΑ.), ηεο Βηνκεραληθήο Ξεξηνρήο (ΒΗ.ΞΔ.), ησλ δχν Δκπνξηθψλ Θέληξσλ (Αλαηνιηθφ θαη Γπηηθφ), θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο (παξνρή πιεξνθφξεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ηερληθήο βνήζεηαο ζηηο ΚΚΔ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζπκκεηνρή ζε αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, εζληθά θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο). ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 12 απφ 118

13 2. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακάηαο «ΦΑΡΙ». Πηφρνη ηεο «ΦΑΟΗΠ» Δίλαη α) Η εθαξκνγή ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πόιεο ηεο Καιακάηαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, κε εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο, ηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο, ηε ζηήξημε θαη δηάδνζε ηεο ζύγρξνλεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ άζθεζε θαη αλάπηπμε ησλ αηνκηθώλ δεκηνπξγηθώλ ηθαλνηήησλ β) Η εθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, κε ηε δεκηνπξγία δεκνηηθώλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αξσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο αηόκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη γ) Η ιεηηνπξγία πηζηνπνηεκέλνπ Κέληξνπ Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε απνθιεηζηηθό αληηθείκελν δξάζεσο ηελ παξνρή ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλαθώλ πξνο απηή δξαζηεξηνηήησλ (έξεπλεο - κειέηεο - εκεξίδεο - ζπλέδξηα - εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα γηα ηνπο θαηαξηηδόκελνπο ηνπο-ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα-θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο-δξάζεο πξνώζεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο). 3. Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Καιακάηαο (Γ.Δ.Τ.Α.Κ.). Αληηθείκελν ηεο είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο & επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνρέηεπζεο φκβξησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο. 4. Κνηλσληθφο Φνξέαο Γήκνπ Καιακάηαο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Θνηλσληθνχ Φνξέα ηείλνπλ ζε ζέκαηα φπσο: αληηκεηψπηζε Θνηλσληθψλ Ξξνβιεκάησλ (αλαμηνπαζνχληα άηνκα, ΑΚΔΑ, θ.α), αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ελεκέξσζε γηα πξφιεςε κε παξεκβάζεηο ζε δηάθνξα ζέκαηα (Aids, Αιθννιηζκφο, γηεηλή Γηαηξνθή, Θαξδηνπάζεηεο θ.α.), ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη παξάγνληεο, φπσο θξαηηθέο ππεξεζίεο, θνηλσληθνί ζχιινγνη, ζσκαηεία θ.α. A Απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ Ρν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην Γήκν Καιακάηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. A/A Γηεχζπλζε - Σκήκα Απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ 1 Πηειέρε Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ (πεχζπλνη Ρκεκάησλ Γηεπζπληέο) 20 2 Γηνηθεηηθφ Ξξνζσπηθφ Γξαθείνπ 61 3 Ξξνζσπηθφ Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ - 4 Κεραληθνί Ρερληθνί (εθηφο εηδηθνηήησλ πιεξνθνξηθήο, Ζ/, θιπ) 42 5 Δηδηθνί Ξιεξνθνξηθήο 2 6 Ινηπφ πνζηεξηθηηθφ Ξξνζσπηθφ 111 Άιιεο εηδηθφηεηεο: 7 1. Γεσπφλνη 2 2. Ρερλνιφγνη Γεσπνλίαο θαη Γελδξνθεπνπξνί Σεηξηζηέο Ζ/ 4 ΤΝΟΛΟ 253 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 13 απφ 118

14 A Τθηζηάκελε Τπνδνκή ΣΠΔ (Τθηζηάκελν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, Πιεξνθνξηαθφ Τπφβαζξν) Ν Γήκνο Θαιακάηαο δηαζέηεη βαζηθή ππνδνκή Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Γνκεκέλε Θαισδίσζε, Ππζηήκαηα ιηθνχ, Ινγηζκηθφ Ππζηήκαηνο, Ινγηζκηθφ Ππζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ) θαζψο θαη ηηο θχξηεο εθαξκνγέο Back-Office γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ A.2.3 πλάθεηα κε Λνηπά Έξγα / Οδεγίεο / Δζληθά θαη Γηεζλή Πξφηππα Ρν έξγν παξνπζηάδεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλάθεηα κε «νξηδφληηα» έξγα θαη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΞ ΘηΞ, φπσο ηνπ Έξγνπ «ΠΕΔΜΗΠ», ηε κειέηε «Ξιαίζην Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Ξξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο», ηελ «Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - ΔΟΚΖΠ» θαη ην ζρέδην δξάζεο e-europe Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα αθφινπζα: Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, λα ζπλδέζεη ηηο φπνηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, κε ηελ ππεξεζία Τεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο Ξνιηηψλ & Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α. (Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - ΔΟΚΖΠ), έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απζεληηθνπνίεζε πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ ζε ζπλαιιαγέο κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, εθφζνλ ε ζρεηηθή νδεγία ηνπ ΞΔΠΓΓΑ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληάμεη ηα πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ ή ΣΚL ζρεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα ζρεδηαζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαζψο θαη ηηο φπνηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ππνδνκήο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην έξγν ηεο "Δζληθήο Ξχιεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - ΔΟΚΖΠ", εθφζνλ ε ζρεηηθή νδεγία ηνπ ΞΔΠΓΓΑ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέζεη ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη κε ηελ αλσηέξσ ππνδνκή Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δνκεκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θάζε ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θαη ηξίησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο πιεξνθνξίαο, πνπ ζα δηαζέηεη ν ίδηνο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (πνιίηεο - επηρεηξήζεηο) κέζσ ηεο δηθήο ηνπ ππνδνκήο, θαη ζηελ «Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - ΔΟΚΖΠ», κέζσ Γηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ή άιισλ ηξφπσλ πνπ ζα ππνδείμεη ην Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α. Όηη ν Γήκνο Καιακάηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο Δπξπδσληθέο πνδνκέο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ έξγνπ «ΠΕΔΜΗΠ» θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνδνκή Τεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα ηα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ππνέξγν ΟΘΗ). A.3 Αληηθείκελν Έξγνπ A.3.1 Δηζαγσγή ηφρνη θαη θνπνί ηνπ Έξγνπ Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, απνηειεί ην δηνηθεηηθφ θνξκφ ηεο ρψξαο θαη ην εξγαιείν κε βάζε ην νπνίν πινπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο απνθέληξσζεο. Βαζηθφο παξάγνληαο ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή, απνηειεί ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ). Ζ κέρξη ζήκεξα εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 14 απφ 118

15 Απηνδηνίθεζε, παξά ηηο ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξνπζηάζζεθαλ, έρεη ήδε πινπνηεζεί ζε έλα κέξνο, αλαδεηθλχνληαο ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνλ πνιίηε. Δπνκέλσο, δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ΝΡΑ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο θαη πιεξνθφξεζήο ηνπο. Ιακβάλνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπο πνιίηεο, ηo παξφλ Έξγν ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, απφ ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνο ηνλ πνιίηε θαη θπξίσο ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ε ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηάβαζε ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (Δ.Ξ. ΘηΞ). Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζηνρεχεη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εμέιημε αζπξκαηηθψλ ππεξεζηψλ γηα θηλεηνχο ρξήζηεο ζηνλ Γήκν Θαιακάηαο. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο θαη ηνπξίζηεο δηαζέηνπλ θηλεηά ηειέθσλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ή/θαη θαη ππνινγηζηέο ρεηξφο (PDAs) κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη απνζήθεπζε ςεθηαθνχ πιηθνχ (ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο θαη video). Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ, πιεξνθφξεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζεζία ησλ ρξεζηψλ (location-based) πάλσ απφ ηα αζχξκαηα δίθηπα πξφζβαζεο (hotspots) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ Γήκν Θαιακάηαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα αλαπηπρζνχλ ππεξεζίεο θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ-πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο. A.3.2 Δγθαηάζηαζε Αζπξκάησλ Γηθηχσλ Σνπηθήο Πξφζβαζεο Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ, πιεξνθφξεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηνπνζεζία ησλ ρξεζηψλ (location-based) πάλσ απφ ηα αζχξκαηα δίθηπα πξφζβαζεο (hotspots) πνπ ζα δηαζέηεη ν Γήκνο Θαιακάηαο. Ρα hotspots ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ηέζζεξα (4) ζεκεία ηνπ Γήκνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα πξνηεηλφκελα ζεκεία ζα πεξηγξαθνχλ θαη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Κειέηε Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζα είλαη νη πςειέο ηαρχηεηεο κεηαγσγήο δεδνκέλσλ, ε δπλαηφηεηα εχθνιεο επεθηαζηκφηεηαο φηαλ θαη αλ απηφ απαηηεζεί, ε εχθνιε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζε ζπλδπαζκφ κε πςειή δηαζεζηκφηεηα. Δπίζεο νη ηερλνινγίεο δηθηχσζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζα βαζίδνληαη ζε πηζηνπνηεκέλα πξφηππα επηθνηλσλίαο (standards) θαη ν εμνπιηζκφο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα ιεηηνπξγίαο. ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 15 απφ 118

16 Ζ πξνο πινπνίεζε ηνπνινγία γηα ην θάζε Hot - Spot είλαη ζεκείν πξνο πνιιά ζεκεία ( point to multipoint PMP ) γηα ην δίθηπν πξφζβαζεο θαη ζα απνηειείηαη απφ 1 Θχξην Θφκβν (Κεληξηθφο θφκβνο (C)) θαη 2 Γεπηεξεχνληεο Θφκβνπο (Κφκβνη δηαλνκήο /αλακεηάδνζεο (RD)). Οη ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην δίθηπν πξφζβαζεο είλαη αλνηρηέο θαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηελ ηερλνινγία ζηελ νπνία ζα βαζίδεηαη ε πξνηεηλφκελε ιχζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερλνινγηθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα βαζίδεηαη ε πξνηεηλφκελε ηερληθή ιχζε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο αιιά θαη νη επηδφζεηο ηνπ δηθηχνπ ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο ηφζν ζε ηερληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν πξνηχπσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ δηθηχνπ. Ρν δίθηπν ζα ιεηηνπξγεί ζηε πεξηνρή ζπρλνηήησλ 2,4 GHz/5,4GHz (ISM),ζα ππνζηεξίδεη πξαγκαηηθή ETHERNET ηαρχηεηα ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 2Mbps (αλεμάξηεηα ηεο νλνκαζηηθήο ηαρχηεηαο ζηνλ αέξα φπσο πρ ηα 54Mbps γηα ην g/a) ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο πνπ ζα επηιέμεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο (θαη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ), θηιηξάξηζκα MAC δηεπζχλζεσλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ γηα ηελ απφδνζε νλνκάησλ ρξήζεο (username) θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) ζην δίθηπν θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξφζβαζεο. Δπίζεο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα νξίζεη ηελ ηζρχ εμφδνπ νχησο ψζηε ε κέγηζηε αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηα (EIRP) θάζε ξαδηνζπζηήκαηνο λα παξακέλεη πάληα ζηα επηηξεπηά επίπεδα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔΡΡ. Ρα αζχξκαηα δίθηπα ηχπνπ wifi πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πξνηεηλφκελν έξγν έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο θφκβνπο (θεξαίεο δηαζπνξάο, θεξαίεο επηθνηλσλίαο θφκβσλ, access points, router-boards) δελ πξνθαινχλ βιάβε ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζχκθσλα κε κειέηεο απφ ηαηξηθά θέληξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζε ζρεηηθά έγγξαθα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΡΡ (www.eett.gr). Ν ρξήζηεο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα αζχξκαηε δηθηπαθή ζπζθεπή (Access Points), ζπλδέεηαη ζε θάπνην απφ ηα εγθαηεζηεκέλα ζεκεία πξφζβαζεο. Ξξηλ ηελ πξνζπέιαζε θάπνηαο ζειίδα ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηζηνχ (www), ππάξρεη κηα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Ν ιφγνο χπαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο είλαη ε θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ, ν έιεγρνο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ. Ζ πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξνρήο απφ πιεπξάο ηνπ ρξήζηε ελφο νλφκαηνο θαη ελφο θσδηθνχ ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη πξνκεζεπηεί απφ ην Φνξέα Ιεηηνπξγίαο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο. Ν ρξήζηεο αθνχ ζπλδεζεί ζην Αζχξκαην Γίθηπν κπνξεί πιένλ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ φπσο: πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (www), ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ( ), ζχγρξνλε Γξαπηή Δπηθνηλσλία (chat), κεηαθνξά αξρείσλ (ftp), θ.α. Πε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ν ρξήζηεο δελ ζα έρεη πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο αληαιιαγήο παξάλνκνπ πιηθνχ (torrents), on line ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 16 απφ 118

17 games θαη πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ρν ζχζηεκα απνθιείεη απηφκαηα ηνλ ρξήζηε κε πξνεηδνπνίεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, ελψ αλά 24σξν δεζκεχεη λέεο ηζηνζειίδεο απξεπνχο πεξηερνκέλνπ. Ζ γξακκή ηνπ internet πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηνπ ζχζηεκα ηνπ wifi εμαξηάηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ησλ παξνρψλ ζηελ πεξηνρή. Ρα φξηα ηαρπηήησλ ξπζκίδνληαη απηφκαηα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ειέγρεη ηνπ θεληξηθφ ζχζηεκα. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε δηθηχνπ αζχξκαηεο πξφζβαζεο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο θεληξηθνχ θφκβνπ δηαρείξηζεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ θάιπςε πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ θαη αξηζκφ ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί ζθφπηκν. Ξξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλα πηινηηθφ έξγν παξνρήο αζχξκαησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη ε θαιππηφκελε απφ ην αζχξκαην δίθηπν πεξηνρή λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θαη κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θάιπςε ζε θάζε ζεκείν κε ηελ ηνπνζέηεζε ηθαλνχ αξηζκνχ πεξηθεξεηαθψλ θφκβσλ ιακβάλνληαο ππφςε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο ψζηε νη παξερφκελεο ππεξεζίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θφκβνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φζνλ ην δπλαηφ ςειά ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο νπηηθή επαθή (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ). Πε πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε δελ γίλεη ζε θηίξηα ηνπ δεκφζηνπ θνξέα ρξεηάδεηαη ε ζχκθσλε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ θηηξίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ νη θφκβνη. Ζ ηνπνινγία ηνπ θάζε hot spot παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα. Ρέινο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθέξεη ζχλδεζε κε ην Ηληεξλεη ζε θάζε wireless hotspot γηα δηάξθεηα 3 (ηξηψλ) κελψλ. Ρν θφζηνο παξνρήο Internet ζε θάζε wireless hot spot γηα ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) κελψλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ην ελδεδεηγκέλν παθέην ADSL ζχλδεζεο γηα κεηά ην πέξαο ηνπ ηξηκήλνπ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 17 απφ 118

18 A.3.3 Δθαξκνγή Ηιεθηξνληθήο Ξελάγεζεο - Ηιεθηξνληθή Πχιε Ξελάγεζεο γηα Φνξεηέο πζθεπέο Κέζσ θαηάιιεινπ interface εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο θαη αμηνπνηψληαο ην αζχξκαην δίθηπν πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην Γήκν Θαιακάηαο ζα παξέρεηαη ζηνλ επηζθέπηε δπλαηφηεηα εηθνληθήο μελάγεζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ (location based service). Νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα θζάλνπλ ζην ρξήζηε ζα δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θαη ζηε ζπζθεπή ηνπ ζα εκθαλίδεηαη έλαο ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνιηηηζκηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ επίζθεςε ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπξηζηηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν πνπ θηλείηαη ν ρξήζηεο. Δλαιιαθηηθά ν ρξήζηεο αλεμάξηεηα απφ ην πνπ βξίζθεηαη ζα κπνξεί κε ηε βνήζεηα γεσγξαθηθνχ ράξηε λα επηιέμεη ηελ πεξηνρή πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα αληιήζεη απφ ην ζχζηεκα ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο εηθνληθήο πινήγεζεο, επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, εληνπηζκνχ ζέζεο, θαζνδήγεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ ππεξεζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ παξερφκελε ειεθηξνληθή μελάγεζε. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο μελάγεζεο ζα αλαπηπρζεί ζρεηηθή πιαηθφξκα θαηαρψξεζεο πεξηερνκέλνπ κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ε δεκνηηθή αξρή ζα θαηαγξάθεη γηα θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο ή πξνηεηλφκελε δηαδξνκή πξνθαζνξηζκέλεο ελφηεηεο, θείκελα, θσηνγξαθίεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε αλαπαξηζηψληαο έηζη κε αθξίβεηα ηα ζεκεία θαη παξέρνληαο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο, πξφζβαζεο θαη μελάγεζεο ζε ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 18 απφ 118

19 απηά. Θα παξέρεηαη επίζεο θαη ζεζαπξφο φξσλ (φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ) γηα δηεπθφιπλζε αιιά θαη νκνηνκνξθία ζηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ, ελψ ζα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξηθψλ ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Γεδνκέλν πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί θαη ην ήδε ππάξρνλ πινχζην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη ν δήκνο απφ ζπκκεηνρή ζε πξνεγνχκελεο δξάζεηο. Ρν πιηθφ απηφ ζα ζπγθεληξσζεί, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα πξνζαξκνζζεί θαηάιιεια γηα λα ελζσκαησζεί ζηελ πιαηθφξκα θαηαρψξεζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ πιαηθφξκα απηή ζα είλαη ε εθαξκνγή θαηαρψξεζεο πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. A.3.4 Δθαξκνγή Καηαρψξεζεο Πνιηηηζκηθνχ Σνπξηζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Ζ θαηαρψξεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή μελάγεζε ζα γίλεηαη απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πχιεο ζα γίλεηαη κέζα απφ ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management System CMS) ην νπνίν ζα είλαη ελζσκαησκέλν ζηε πχιε θαη ζα εμαζθαιίδεη ηα αθφινπζα: Ρν πεξηερφκελν ζα απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή άξζξσλ κε πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν (θείκελν, εηθφλεο, ήρνο, βίληεν). Ζ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα γίλεηαη ζε δελδξηθή δνκή, νξίδνληαο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξψληαο άξζξα ζηηο θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο. Έλα άξζξν ζα κπνξεί λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο θαη λα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ηξφπνπ πινήγεζεο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ην πεξηερφκελν θαη ζα ππνζηεξίδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πινήγεζεο. Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα ππνζηεξίδεη δηεπξπκέλεο ιεηηνπξγίεο (εηζαγσγή εηθφλσλ, πηλάθσλ, ζηνηρείσλ θνξκψλ θιπ). Θα είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο θχθινπ δσήο (life cycle) ηνπ πεξηερνκέλνπ (εκ/λία δεκνζίεπζεο θαη δηάξθεηα δεκνζίεπζεο άξζξνπ, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ην άξζξν απηφκαηα δελ ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ ζηνπο ρξήζηεο). Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηαρείξηζε (δεκηνπξγία - θαηάξγεζε) εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ (hyperlinks) θαζψο θαη γηα έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ «λεθξνί ζχλδεζκνη» (dead links). Δπηπιένλ, ην πνζχζηεκα CMS ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Ρν πεξηερφκελν ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα απνζεθεχεηαη ζε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο ηελ εηζαγσγή εμαγσγή (import export) δεδνκέλσλ απφ απηή. Ζ δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα γίλεηαη κε γξαθηθή δηεπαθή κέζα απφ πξφγξακκα πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν (Web Browser). ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 19 απφ 118

20 Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα γίλεηαη κέζα απφ ελζσκαησκέλν HTML WYSIWYG editor (What You See Is What You Get) πνπ ζα ππνζηεξίδεη code view (εκθάληζε ηνπ θψδηθα HTML) θαη design view (πξνεπηζθφπεζε ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο ηζηνζειίδαο). Θα ππνζηεξίδεηαη πνιπγισζζία κε δπλαηφηεηα ην ίδην πεξηερφκελν λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο. A.3.5 Δθαξκνγή Τπνβνιήο Πξνβιεκάησλ απφ Φνξεηέο πζθεπέο (απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο) Ξξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα άκεζεο θαη θνξεηήο (mobile) θαηαγξαθήο θαη ππνβνιήο απφ ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο αηηεκάησλ/ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επηιεγκέλεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ (θχξηα νη δεκνηηθνί αζηπλφκνη) θηλνχληαη θαζεκεξηλά ζηελ πφιε θαη ζπλαληνχλ πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ άκεζα λα ελεκεξψζνπλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο (π.ρ. απνκάθξπλζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, πξνβιήκαηα απφ δέληξα θχηεπζε), ηελ ηερληθή ππεξεζία (π.ρ. βιάβεο νδνζηξψκαηνο, δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, θαηαζηξνθή πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη θαζξεπηψλ, αλάγθεο ζπληήξεζεο ζε πάξθα θαη παηδηθέο ραξέο, πάζεο θχζεσο θζνξέο) αιιά θαη ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ. Ρν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο πνπ θηλνχληαη ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη δηαζέηνπλ θνξεηέο ζπζθεπέο λα ππνβάιινπλ άκεζα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα απνδνρήο αηηεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν κεηά απφ ζρεηηθή επεμεξγαζία ζα ηα πξνσζεί ζηηο αξκφδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Ρν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ην αζχξκαην δίθηπν ην νπνίν έρεη ν Γήκνο αιιά θαη απφ ηα λέα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ. Ν δεκνηηθφο ππάιιεινο ζα ππνβάιεη πεξηγξαθηθά (θείκελν ή θαη εηθφλα) ή κε επηινγή απφ ιίζηα ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία απηφ εληνπίδεηαη. Ζ δήισζε ηεο ζέζεο ζα γίλεηαη είηε πεξηγξαθηθά (νδφο θαη αξηζκφο) είηε κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ζα παξέρνληαη απηφκαηα απφ ηε θνξεηή ζπζθεπή ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ. Γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην αζχξκαην δίθηπν, ελψ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ απηφ, ν δεκνηηθφο ππάιιεινο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη κελχκαηα SMS/MMS κε θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε. A.3.6 Δθαξκνγή Απνζηνιήο Πξνβιεκάησλ κε SMS / MMS Ρν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηεκάησλ απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα. Κε ηε δεκηνπξγία ελφο αηηήκαηνο ην ζχζηεκα αλαγλσξίδεη πνηεο είλαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, π.ρ. απνζηνιή ηεο αίηεζεο πξνο ηελ θαηάιιειε ππεξεζία, θαη ηηο εθηειεί. Κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ SMS/ MMS ζην θέληξν ειέγρνπ (ηνπ αηηήκαηνο) ν πνιίηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξσζεί κε SMS γηα ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο. Έηζη, νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη είλαη νη παξαθάησ: Γεκηνπξγία λένπ αηηήκαηνο Δλεκέξσζε γηα θαηάζηαζε αηηήκαηνο ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ειίδα 20 απφ 118

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα