Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν"

Transcript

1 ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΝΠ ΞΝΟΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά γηα ην έξγν κε ηίηιν «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ πνδνκψλ θαη πεξεζηψλ Ρειεκαηηθήο θαη Ρειεδηάζθεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ (ΔΙΔΞΑΞ) ΖκεξνκελΫα απνζηνιϊο γηα δεκνζϋεπζε ζηελ ΔπΫζεκε ΔθεκεξΫδα ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ ΖκεξνκελΫα δεκνζϋεπζεο ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν ΖκεξνκελΫα δεκνζϋεπζεο ζην Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ 02/02/ /02/ /02/2011 Φεβποςάπιορ Σελίδα 1 από 129

2 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ΔΟΓΝ: «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ πνδνκψλ θαη πεξεζηψλ Ρειεκαηηθήο θαη Ρειεδηάζθεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ» ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΞΑΟΝΛ ΔΟΓΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΘΑΡΑ 80% ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ) ΦΝΟΔΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ Απφθαζε Έληαμεο: /ΤΠ4649-Α2 Θσδηθφο Ν.Ξ.Π.: Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ Κε ηίηιν «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ πνδνκψλ θαη πεξεζηψλ Ρειεκαηηθήο θαη Ρειεδηάζθεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ» Φεβξνπάξηνο 2011 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ (ΔΙΔΞΑΞ) Σελίδα 2 από 129

3 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» Όξνη ηεο Ξξνθήξπμεο Σελίδα 3 από 129

4 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» Αξ. Ξξσηνθφιινπ 37 Ζκεξνκελία: 01/02/ 2011 Γηεζλήο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά Ζ ΔιιεληθΪ ΔηαηξεΫα ΞξνζηαζΫαο θαη ΑπνθαηαζηΨζεσο ΑλαπΪξσλ ΞαΫδσλ (ΔΙΔΞΑΞ), ελεξγψληαο σο ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ κε βψζε ηελ ππ. αξηζ. 984/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ, πξνθεξχζζεη ΓηεζλΪ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ κε ηϋηιν «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ πνδνκψλ θαη πεξεζηψλ Ρειεκαηηθήο θαη Ρειεδηάζθεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ» Νη ππνςϊθηνη πξωπεη λα ππνβψινπλ ηηο πξνζθνξωο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθϊξπμε, ην αξγφηεξν κωρξη ηελ 29/03/2011 θαη ψξα 10:00 ζηα ΓξαθεΫα ηεο ΔιιεληθΪο ΔηαηξεΫαο ΞξνζηαζΫαο θαη ΑπνθαηαζηΨζεσο ΑλαπΪξσλ ΞαΫδσλ, Θφλσλνο 16, ΑζΪλα, ηειωθσλν γηα πιεξνθνξϋεο επϋ ηνπ Γηαγσληζκνχ: , θαμ: Ν δηαγσληζκφο ζα γϋλεη ελψπηνλ ηεο ΔπηηξνπΪο Αμηνιφγεζεο πνπ ζα νξϋζεη ε ΔιιεληθΪ ΔηαηξεΫα ΞξνζηαζΫαο θαη ΑπνθαηαζηΨζεσο ΑλαπΪξσλ ΞαΫδσλ, 29/03/2011 θαη ψξα 10:00 ζηα γξαθεϋα ηεο ΔιιεληθΪο ΔηαηξεΫαο ΞξνζηαζΫαο θαη ΑπνθαηαζηΨζεσο ΑλαπΪξσλ ΞαΫδσλ. Ν δηαγσληζκφο γϋλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζωζεηο πνπ ιεπηνκεξψο θαζνξϋδνληαη απφ ηηο δηαηψμεηο πνπ αλαθωξνληαη ζην παξαθψησ λνκηθφ πιαϋζην: 1. Απφθαζε Φ31/54/1600/ Άδεηαο Ηδξχζεσο θαη ΙεηηνπξγΫαο ΔΙΔΞΑΞ 2. ηεο ΝδεγΫαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 31 εο ΚαξηΫνπ 2004 πεξϋ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβψζεσλ Ωξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηϊζεθε κε ηελ ΝδεγΫα 2005/51/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο ηεο 7 εο ΠεπηεκβξΫνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνϋεζε ηνπ παξαξηϊκαηνο ΣΣ ηεο νδεγϋαο 2004/17/ΔΘ θαη ηνπ παξαξηϊκαηνο VIII ηεο νδεγϋαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΠπκβνπιΫνπ πεξϋ δεκνζϋσλ ζπκβψζεσλ θαη ηνλ Θαλνληζκφ 2083/2005 ηεο 19 εο ΓεθεκβξΫνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνϋεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ φζνλ αθνξψ ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγϊο ηνπο θαηψ ηε δηαδηθαζϋα ζχλαςεο ζπκβψζεσλ), 3. Ρηο δηαηψμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ / «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ΓεκνζΫνπ (Θ.Ξ.Γ.)», φπσο ελ πξνθεηκωλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθψ Ϊ ζπκπιεξσκαηηθψ, θαη θαηψ κωξνο πνπ δελ αληϋθεηηαη ζηηο δηαηψμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, 4. Ρηο δηαηψμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α / ) «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηελ ΝδεγΫα 2004/18/ΔΘ», φπσο απηϊ ηξνπνπνηϊζεθε κε ηελ ΝδεγΫα 2005/51/ΔΘ ηεο ΔπηηξνπΪο θαη ηελ ΝδεγΫα 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 16εο ΛνεκβξΫνπ 2005, 5. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1177/2009, ηεο ΔπηηξνπΪο ηεο 30 εο ΛνεκβξΫνπ 2009 πνπ ηξνπνπνηεϋ ηηο ΝδεγΫεο 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ φζνλ αθνξψ ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγϊο ηνπο θαηψ ηηο δηαδηθαζϋεο ζχλαςεο ζπκβψζεσλ 6. ηεο ΝδεγΫαο 89/665/ΔΝΘ, «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηψμεσλ πεξϋ ηεο εθαξκνγϊο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγϊο ζηνλ ηνκωα ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκβψζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζϋσλ Ωξγσλ», 7. ηνπ Λ. 3886/2010, «ΓηθαζηηθΪ πξνζηαζϋα θαηψ ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβψζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθϊο λνκνζεζϋαο κε ηελ ΝδεγΫα 89/665/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 21εο ΗνπλΫνπ 1989 (L395) θαη ηελ ΝδεγΫα 92/13/ΔΝΘ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 25 εο ΦεβξνπαξΫνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηϊζεθαλ κε ηελ ΝδεγΫα 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 11εο ΓεθεκβξΫνπ 2007 (L 335), (ΦΔΘ 173/Α/2010) Σελίδα 4 από 129

5 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» 8. ηνπ Λ. 3060/2002, Άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβψζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρϊο ππεξεζηψλ θαη δεκνζϋσλ Ωξγσλ», 9. ηνπ Λ.3090/2002, Άξζξν 9, παξψγξαθνο 3, 10. ηεο.α ΑΞ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΔΘ 1223/Β), «ΔμαΫξεζε πεξηπηψζεσλ πξνκϊζεηαο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθϊο (πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, δηθηχσλ) θαη παξνρϊο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Ωγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο ΓηνΫθεζεο θαη ΑπνθΩληξσζεο», 11. Ρν Λ. 2286/95 (ΦΔΘ 19/Α/95), «ΞξνκΪζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκωα θαη ξπζκϋζεηο ζπλαθψλ ζεκψησλ», 12. Ρν Ξ.Γ. 116/2003 (ΦΔΘ 138/Α/2003) «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηελ ΝδεγΫα 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιωκεζε ησλ θαζπζηεξϊζεσλ πιεξσκψλ ζηηο ΔκπνξηθΩο ΠπλαιιαγΩο» 13. Ρν Ψξζξν 12 παξ. 3α ηνπ Λ. 3688/2008 (ΦΔΘ 163 Α / ) «Ξνιηηηζηηθφ ΘΩληξν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο θαη Ψιιεο δηαηψμεηο» 14. Ρελ.Α Αξηζκ /ΔΠ 1749/ : «πνπξγηθϊ απφθαζε ζπζηϊκαηνο δηαρεϋξηζεο» (ΦΔΘ 540/ ηεχρνο Β ) φπσο απηϊ ηξνπνπνηϊζεθε απφ ηελ.α /ΔΘ 2041/ θαη ηελ.α /ΔΘ 1212/2010 θαη ηζρχεη. 15. Ρν Λ. 3614/ : ΓηαρεΫξηζε, Ωιεγρνο θαη εθαξκνγϊ αλαπηπμηαθψλ παξεκβψζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθϊ πεξϋνδν (ΦΔΘ 267/ ηεχρνο Α ) 16. Ρν Λ. 3840/ : ΑπνθΩληξσζε, απινπνϋεζε θαη ελϋζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ ΞιαηζΫνπ ΑλαθνξΨο (ΔΠΞΑ) θαη Ψιιεο δηαηψμεηο. 17. Ρελ Α π. Αλ. Ξ1/4710/ (ΦΔΘ 27/ ηεχρνο Β ) «ΔμαΫξεζε απφ ηελ Ωληαμε ζην ΔΞΞ πξνκϊζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθϊο πνπ εληψζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΘνηλσλΫα ηεο ΞιεξνθνξΫαο», 18. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 1159/2000 ηεο Δ.Δ. (30/5/2000) γηα ηηο δξψζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξωπεη λα αλαιακβψλνπλ ηα θξψηε-κωιε ζρεηηθψ κε ηηο παξεκβψζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεϋσλ. 19. Ρνλ Λ.2472/1997 φπσο ηξνπνπνηϊζεθε απφ ηνλ Λ.3471/2006 «ΞξνζηαζΫα δεδνκωλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηϊξα θαη ηεο ηδησηηθϊο δσϊο ζηνλ ηνκωα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» (ΦΔΘ 133/Α'/ ) 20. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 1083/2006 ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο πεξϋ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηψμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν θαη ην ΡακεΫν ΠπλνρΪο θαη ηελ θαηψξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1260/ Ρελ κε Α.Ξ /ΤΠ4649-2/ απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ ΓξακκαηΩα γηα Ωληαμε ηνπ Ωξγνπ «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ πνδνκψλ θαη πεξεζηψλ Ρειεκαηηθήο θαη Ρειεδηάζθεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ» 22. Ρελ κε Α.Ξ /ΤΠ11397-Β Πχκθσλεο Γλψκεο ηεο ΔΓ ΔΞ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ζρεηηθψ κε ηελ παξνχζα πξνθϊξπμε Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκϊζεηαο αλωξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ Φ.Ξ.Α. (κε ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναϋξεζεο) ην νπνϋν εϋλαη θαη ην αλψηαην φξην γηα ηελ ππνβνιϊ πξνζθνξψλ. Ζ ΛΝΚΗΚΖ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ (πνγξαθϊ) Σελίδα 5 από 129

6 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΠπλνπηηθΨ ζηνηρεϋα Έξγνπ 9 ΠπληνκνγξαθΫεο Έξγνπ 10 ΝξηζκνΫ δηαθϊξπμεο 11 A ΚΔΟΝΠ : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΝ 12 A.1 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΝ ΔΟΓΝ 12 Α.1.1. ΠπλνπηηθΪ παξνπζϋαζε ηνπ ΦνξΩα γηα ηνλ νπνϋν πξννξϋδεηαη ην Έξγν 12 Α.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 14 Α.2.1. Πθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Ωξγνπ 14 Α.2.2. ΑληηθεΫκελν ηνπ Έξγνπ 16 Α ΔηζαγσγΪ 16 Α ΑπαηηΪζεηο ΞξνκΪζεηαο Δμνπιηζκνχ θαη Ινγηζκηθνχ ΠπζηΪκαηνο 16 A Γηακφξθσζε ηεο ππνδνκϊο ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ παξαξηεκψησλ ηεο γηα ηελ ππνζηϊξημε ηειεδηψζθεςεο 18 A ΓεκηνπξγΫα ηερλνινγηθνχ πιαηζϋνπ γηα ηελ παξνρϊ ππεξεζηψλ ηειε-εθπαϋδεπζεο 19 A ΑλΨπηπμε ηερλνινγηθνχ ππνβψζξνπ θαηαγξαθϊο, αμηνιφγεζεο θαη εθηϋκεζεο ηεο εμωιημεο ησλ πξνγξακκψησλ απνθαηψζηαζεο 22 A ΓεκηνπξγΫα πξφηππνπ θωληξνπ γηα ηελ ηειεκαηηθϊ εμππεξωηεζε ησλ πνιηηψλ - νηθνγελεηψλ 23 A ΓεκηνπξγΫα ΓηαδηθηπαθΪο Ξχιεο γηα ηελ πνζηϊξημε ΓεκηνπξγΫαο Γηθηχνπ εμ απνζηψζεσο ΑιιεινυπνζηΪξημεο Νηθνγελεηψλ αηφκσλ κε αλαπεξϋα 24 Α Δλφηεηεο ΔξγαζΫαο - ΞαξαδνηΩα πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 27 Α πεξεζϋεο Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο 33 Α ΚεζνδνινγΫα ινπνϋεζεο - ΣξνλνδηΨγξακκα ινπνϋεζεο 36 Α ΝκΨδα Έξγνπ ΠρΪκα ΓηνΫθεζεο Έξγνπ 36 Α Ξαξαθνινχζεζε θαη ΞαξαιαβΪ ηνπ Έξγνπ 37 Α Ρφπνο ινπνϋεζεο - ΞαξΨδνζεο Έξγνπ 37 B ΚΔΟΝΠ : ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 38 B.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 38 Β.1.1. ΑληηθεΫκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 38 Β.1.2. Ξξνυπνινγηζκφο 38 Β.1.3. ΠηνηρεΫα ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο 38 Β.1.4. Λνκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαϋζην Γηαγσληζκνχ 38 ΖκεξνκελΫα ΑπνζηνιΪο ηεο ΞξνθΪξπμεο 40 Β.1.5. Ρφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ 40 Β.1.6. Ρξφπνο ΙΪςεο ησλ εγγξψθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 40 Β.1.7. ΞαξνρΪ ΓηεπθξηλΫζεσλ επϋ ηεο ΓηαθΪξπμεο 41 B.2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 41 Β.2.1. ΓηθαΫσκα ΠπκκεηνρΪο 41 Β.2.2. Απνθιεηζκφο πνςεθϋσλ 42 Σελίδα 6 από 129

7 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» Β.2.3. ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο 43 Β.2.4. ΔιΨρηζηεο πξνυπνζωζεηο ζπκκεηνρϊο 55 Β.2.5. Δγγχεζε ζπκκεηνρϊο 59 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 59 Β.2.6. Ρξφπνο πνβνιϊο Ξξνζθνξψλ 59 Β.2.7. Ξεξηερφκελν πξνζθνξψλ 60 Ξεξηερφκελα ηερληθϊο πξνζθνξψο 62 Ξεξηερφκελα νηθνλνκηθϊο πξνζθνξψο 64 Β.2.8. Ηζρχο ησλ Ξξνζθνξψλ 64 Β.2.9. ΔλαιιαθηηθΩο ΞξνζθνξΩο 64 Β ΡηκΩο Ξξνζθνξψλ Λφκηζκα 64 B.3 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 65 Β.3.1. ΓηαδηθαζΫα ΓηελΩξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ΓηαδηθαζΫα Αμηνιφγεζεο 65 ΓηαδηθαζΫα δηελωξγεηαο Γηαγσληζκνχ - ΑπνζθξΨγηζε πξνζθνξψλ 65 ΓηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 68 Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 68 ΝκΨδεο θαη ζπληειεζηωο θξηηεξϋσλ ηερληθϊο αμηνιφγεζεο 68 Βαζκνιφγεζε Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ 69 Β.3.2. Απφξξηςε πξνζθνξψλ 70 Β.3.3. ΞξνζθπγΩο - ΑπνηειΩζκαηα Θαηαθχξσζε - ΚαηαΫσζε δηαγσληζκνχ 70 B.4 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ 72 Β.4.1. ΘαηΨξηηζε, ππνγξαθϊ, δηψξθεηα ζχκβαζεο ΔγγπΪζεηο 72 Β.4.2. Ρξφπνο ΞιεξσκΪο ΘξαηΪζεηο 73 Β.4.3. ΣξνλνδηΨγξακκα πινπνϋεζεο - ΞαξΨδνζε ΞαξαιαβΪ 73 Β.4.4. ΞνηληθΩο ΟΪηξεο-Δθπηψζεηο 74 Β.4.5. πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 75 Β.4.6. πεξγνιαβϋεο 76 Β.4.7. Δκπηζηεπηηθφηεηα Αλαδφρνπ 76 Β.4.8. ΔθαξκνζηΩν ΓΫθαην ΓηαηηεζΫα 77 Β.4.9. ΞλεπκαηηθΨ Γηθαηψκαηα ΚειινληηθΩο επεθηψζεηο 77 Β Δθηεισληζκφο - Φφξνη - ΓαζκνΫ 78 C ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 79 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α : ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 79 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 80 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ 81 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 82 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 83 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 84 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β : ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 85 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 101 Σελίδα 7 από 129

8 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ : ΠΚΒΑΠΖ 109 Σελίδα 8 από 129

9 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ππλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ (ΔΙΔΞΑΞ) «Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ πνδνκψλ θαη πεξεζηψλ Ρειεκαηηθήο θαη Ρειεδηάζθεςεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ» ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΡΞΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ (ΔΙΔΞΑΞ) Νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΙΔΞΑΞ Πχκβαζε πεξεζηψλ. Ραμηλφκεζε θαηά CPV Γηεζλήο Αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ, ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23%. (Ξξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: ,46, ΦΞΑ: ,54 ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. Γηθαίσκα πξναίξεζεο: έσο πνζνζηνχ 30% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ππφ ηνλ φξν κε ππέξβαζεο ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε», ζην πιαίζην ηεο Γ Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ, ζε πνζνζηφ 80% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 20% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ πελεληαδχν (52) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ Νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 29/03/2011 ψξα 10:00 Ζ Έδξα ηεο ΔΙΔΞΑΞ 29/03/2011 ψξα 10:00 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 01/02/2011 Σελίδα 9 από 129

10 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» Ππληνκνγξαθίεο γεληθά ΔΔ ΔΔΔΘ ΔΝΣ ΔΞ Τ.Π. ΔΠΞΑ ΛΞΓΓ ΛΞΗΓ ΠΑΔ ΔΙΔΞΑΞ ΔπξσπατθΪ ΔπηηξνπΪ ΔπΫζεκε ΔθεκεξΫδα ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ/ επϋζεκν Ωληππν φπνπ δεκνζηεχεηαη ε ΛνκνζεζΫα, θαζψο θαη δηνηθεηηθωο πξψμεηο, αλαθνηλψζεηο, πξνθεξχμεηο θιπ, πνπ Ωρνπλ λνκηθωο Ϊ Ψιιεο δεζκεχζεηο γηα ηα θξψηε κωιε Ϊ απηνχο πνπ αθνξνχλ Δπξσπατθφο Νηθνλνκηθφο Σψξνο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε» Δζληθφ Πηξαηεγηθφ ΞιαΫζην ΑλαθνξΨο Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δϋθαην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ ΓηθαΫνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δϋθαην ΠπιινγηθΪ Απφθαζε Έξγνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ Ππληνκνγξαθίεο Έξγνπ ΞΝΗΑΛ Ξ.Ν.Ξ. πνπξγεϋν ΝηθνλνκΫαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο ΞΫλαθαο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο Σελίδα 10 από 129

11 Υποδομών και Υπηπεζιών Τηλεμαηικήρ και Τηλεδιάζκετηρ για ηην ενίζσςζη ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν ππογπαμμάηυν αποκαηάζηαζηρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ» Νξηζκνί δηαθήξπμεο Αλάδνρνο Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Γηαθήξπμε Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο Πχκβαζεο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θαη Ξαξαθνινχζεζεο Έξγνπ (ΔΞΞΔ) ΔΟΓΝ Ξξνυπνινγηζκφο Πχκβαζε Ππκβαηηθά ηεχρε Ππκβαηηθή Ρηκή Ππλνιηθφ θφζηνο ΔΟΓΝ Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο Φνξέαο ινπνίεζεο Ν πξνζθωξσλ πνπ ζα επηιεγεϋ θαη ζα θιεζεϋ λα ππνγξψςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηϊζεη ην ζχλνιν ηνπ ΔΟΓΝ. Ζ ΔΙΔΞΑΞ, ε νπνϋα ζα ππνγξψςεη κε ηνλ ΑλΨδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηωιεζε ηνπ ΔΟΓΝ. Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε Ωγγξαθε δϊισζϊ ηνπ, ζηελ νπνϋα πεξηιακβψλνληαη ηα πιϊξε ζηνηρεϋα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθϊ δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξϋδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλψγθεο επηθνηλσλϋαο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε απηφλ. Ρν παξφλ Ωγγξαθν πνπ εθδϋδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθϋνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ αλαζωηνπζα ΑξρΪ θαη πεξηωρεη ηελ πεξηγξαθϊ ηνπ αληηθεηκωλνπ θαη ηηο πξνυπνζωζεηο κε βψζε ηηο νπνϋεο δηελεξγεϋηαη ν Γηαγσληζκφο. ΔπΫζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο εϋλαη ε ειιεληθϊ. Ζ παξνχζα ΓηαθΪξπμε, ηα Ωληππα ηεο ΡερληθΪο θαη ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο θαη ε/νη Πχκβαζε/εηο εϋλαη ζπληαγκωλα ζηελ ειιεληθϊ γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθψ θαη νη πξνζθνξωο ησλ δηαγσληδνκωλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εϋλαη ζπληαγκωλα ζηελ ειιεληθϊ γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθψ θπιιψδηα/ εγρεηξϋδηα πνπ κπνξεϋ λα εϋλαη ζηελ αγγιηθϊ γιψζζα. Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξψγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο ΔΙΔΞΑΞ Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξϋδεηαη απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, κε βαζηθωο αξκνδηφηεηεο ηελ επϋβιεςε γηα ηελ θαιϊ εθηωιεζε ησλ φξσλ ηεο/ησλ ζχκβαζεο/εσλ ηνπ Ωξγνπ θαη ηελ παξαιαβϊ ηνπ Ωξγνπ (ηκεκαηηθϊ νξηζηηθϊ). Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλψζεζε ΔΟΓΝ Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ σο πηζαλϊ δαπψλε γηα ηελ πινπνϋεζε ηνπ ΔΟΓΝ. Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεϋ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκωλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΟΓΝ, δειαδϊ κεηαμχ ηεο ΔΙΔΞΑΞ σο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ ΔΟΓΝ πνπ ζα επηιεγεϋ. Ρα ηεχρε ησλ ζπκβψζεσλ κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβψλνπλ θαηψ ζεηξψ ηζρχνο : α. ηε Πχκβαζε, β. ηε ΓηαθΪξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Ωξγνπ γ.. Ρελ απφθαζε θαηαθχξσζεο δ. ηελ ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ε. ηελ ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ ηνπ Αλαδφρνπ Ζ ζπλνιηθϊ ηηκϊ ζηελ νπνϋα ζα θαηαθπξσζεϋ ην ΔΟΓΝ Ρν ζπκβαηηθφ ηϋκεκα ηνπ ΔΟΓΝ κε ΦΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ Σελίδα 11 από 129

12 A Ανοικηόρ Διεθνήρ Διαγυνιζμόρ ηηρ ΕΛΕΠΑΠ για ηο έπγο: «Ανάπηςξη Επισειπηζιακών και Τεσνολογικών ΚΔΟΝΠ : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΝ A.1 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΝ ΔΟΓΝ Α.1.1. Έξγν Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Φνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην Ζ ΔΙΔΞΑΞ εϋλαη ην πξψην θαη κεγαιχηεξν Ϋδξπκα πξνζηαζϋαο θαη απνθαηψζηαζεο παηδηψλ κε θηλεηηθϊ αλαπεξϋα θαη ιεηηνπξγεϋ ζε εζληθϊ εκβωιεηα κε ην θεληξηθφ ηκϊκα ζηελ ΑζΪλα θαη πωληε ΞαξαξηΪκαηα ζε ΘεζζαινλΫθε, Βφιν, ΗσΨλληλα, ΑγξΫλην θαη ΘξΪηε. Ζ εκπεηξϋα ηεο ΔΙΔΞΑΞ γηα ηελ απνηειεζκαηηθϊ απνθαηψζηαζε ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθϊ αλαπεξϋα, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηϊησλ πνπ νθεϋινληαη ζε δηψθνξα αϋηηα, ζεσξεϋ ηελ εμαηνκηθεπκωλε παξαθνινχζεζε κωζσ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ απαξαϋηεηε. Ζ ΔΙΔΞΑΞ δωρεηαη θαζεκεξηλωο πηωζεηο ζπλεξγαηψλ ηεο επαξρϋαο, γνλωσλ θαη αηφκσλ κε θηλεηηθϊ αλαπεξϋα πνπ δελ Ωρνπλ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκωλα νινθιεξσκωλα απνθαηαζηαζηαθψ πιαϋζηα ιφγσ γεσγξαθηθψλ εκπνδϋσλ, γηα ηε δεκηνπξγϋα δνκψλ ππνζηϊξημεο. Ζ δεκηνπξγϋα ηνπηθψλ παξαξηεκψησλ εϋλαη αδχλαηε, θπξϋσο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ. ΓεδνκΩλσλ ησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα κηα νινθιεξσκωλε θαηψξηηζε αιιψ θαη παξνρϊ ππεξεζηψλ ηεο ΔΙΔΞΑΞ πξνο ηνπο πνιϋηεο, γϋλεηαη επηηαθηηθϊ ε αλψγθε ελϋζρπζεο ηνπ Ωξγνπ ηεο κε ρξϊζε ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. ΞαξΨιιεια, δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζϊθεο γηα απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγηθϊ δνκϊ θαη θαηαλνκϊ αξκνδηνηϊησλ ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζϋεο ηνπ θνξωα, κωζσ αλαδηνξγψλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ. Πηε ζπλωρεηα πεξηγξψθνληαη νη απαξαϋηεηεο απηωο επηρεηξεζηαθωο θαη ηερλνινγηθωο δξψζεηο θαη ιχζεηο, εζηηψδνληαο ηφζν ζηε δεκηνπξγϋα ηερλνινγηθψλ πιαηζϋσλ ηειεδηψζθεςεο θαη ηειεκαηηθϊο, πνπ ζα ζπλεηζθωξεη ζηελ ππνζηϊξημε θαη ελϋζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ Έξγνπ ηεο ΔΙΔΞΑΞ, φζν θαη ζηε δηαζχλδεζε ησλ ΞαξαξηεκΨησλ κεηαμχ ηνπο κε ηε ρξϊζε ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ηειε-εθπαϋδεπζεο γηα ηελ πιεξωζηεξε θαηψξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο θαζψο θαη γηα ηελ απνκαθξπζκωλε (πωξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ νξϋσλ) παξνρϊ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιϋηεο. ΑπνηΩιεζκα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ ζα εϋλαη ε ελϋζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνθαηψζηαζεο ησλ παηδηψλ θαη ελειϋθσλ κε θηλεηηθϊ αλαπεξϋα (εμππεξεηνχκελσλ), ε εθπαϋδεπζε θαη ελεκωξσζε εμππεξεηνχκελσλ θαη πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε ελζσκψησζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθϊο ζηα ζεξαπεπηηθψ πξνγξψκκαηα πνπ αθνινπζεϋ ε ΔΙΔΞΑΞ ζηα πξνγξψκκαηα απνθαηψζηαζεο. Πην παξαθψησ δηψγξακκα αλαπαξϋζηαηαη ε δνκϊ ηεο δξψζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ πνπ αθνξψ ζε νηθνγωλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξϋα θαη ζε ζηειωρε ζεξαπεπηωο. Πηφρνο ηνπ Ωξγνπ εϋλαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα εληζρχζεη ηνπο Ϊδε ππψξρνληεο δεζκνχο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηκεκψησλ θαη θνξωσλ κε ρξϊζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ιχζεσλ, Ωηζη ψζηε λα εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκψησλ ηεο, αιιψ θαη λα απμϊζεη ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρϊο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζε απηψ. Σελίδα 12 από 129

13 ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΔΠ ΞΑΗΓΥΛ ΚΔ ΑΛΑΞΖΟΗΑ (ΞΝΙΗΡΔΠ) ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΑΡΑ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ & ΘΔΟΑΞΔΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΙΔΞΑΞ ΦΝΟΔΗΠ ΠπγθεθξηκΩλα, ην Ωξγν απνηειεϋηαη απφ ηα αθφινπζα δνκηθψ ραξαθηεξηζηηθψ: 1. ΓεκηνπξγΫα ηερλνινγηθνχ πιαηζϋνπ κε ηε ρξϊζε ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ πνπ ζα επηηξωπεη ηελ αληαιιαγϊ θαη αμηνπνϋεζε ηεο ηερλνγλσζϋαο θαη εκπεηξϋαο ησλ ζηειερψλ κεηαμχ ηνπο. 2. Γηακφξθσζε ηεο δηθηπαθϊο θαη ππνινγηζηηθϊο ππνδνκϊο ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ παξαξηεκψησλ γηα ηελ ππνζηϊξημε ησλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ. 3. ΔλΫζρπζε ησλ πξνγξακκψησλ απνθαηψζηαζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ πνιιαπιαζηαζηηθψ κε ηε ρξϊζε ησλ ηερλνινγηθψλ δξψζεσλ ρσξϋο εδαθηθψ εκπφδηα. 4. Αλαζρεδηαζκφ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρεϋξηζε ησλ πξνγξακκψησλ θαη παξνρϊ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε αλψπηπμε δεμηνηϊησλ δηαρεϋξηζεο ηεο αιιαγϊο. Ρν ελ ιφγσ Έξγν πξνθεηκωλνπ λα επηηχρεη ηηο παξαπψλσ θαηεπζχλζεηο ζα θηλεζεϋ ζηηο αθφινπζεο βαζηθωο ελωξγεηεο: 1. ΓεκηνπξγΫα ηερλνινγηθψλ βψζεσλ γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ πωληε παξαξηεκψησλ ηεο ΔΙΔΞΑΞ (ΘεζζαινλΫθε, ΗσΨλληλα, ΣαληΨ, Βφινο, ΑγξΫλην) κε ηηο θεληξηθωο εγθαηαζηψζεηο ζηελ ΑζΪλα, κε ηελ πξνκϊζεηα θαη ππνζηϊξημε ζχγρξνλνπ δηαδηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ ηειεδηψζθεςεο θαη ηειε-εθπαϋδεπζεο. 2. ΓηαδηθηπαθΪ ζχλδεζε ηεο ΔΙΔΞΑΞ κε επηιεγκωλνπο θνξεϋο αλψ ηελ ΔιιΨδα γηα ηελ παξνρϊ επηζηεκνληθϊο ππνζηϊξημεο θαη πξφζθιεζε εθδϊισζεο ελδηαθωξνληνο γηα ηε δηαζχλδεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ θνξωσλ, αιιψ θαη νηθνγελεηψλ/ σθεινχκελσλ απνκαθξπζκωλσλ πεξηνρψλ ζην δϋθηπν ηεο ΔΙΔΞΑΞ. 3. ΓεκηνπξγΫα δνκϊο ηειεθσληθϊο θαη δηαδηθηπαθϊο εμππεξωηεζεο γηα επηθνηλσλϋα, θαζνδϊγεζε, ελεκωξσζε θαη παξαπνκπϊ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξϋα κωζσ απηνκαηνπνηεκωλνπ ζπζηϊκαηνο θαη κε ηαπηφρξνλε θαηαγξαθϊ αηηεκψησλ. 4. ΑλΨπηπμε ΚεζνδνινγΫαο ειεθηξνληθϊο ηϊξεζεο αξρεϋσλ θαηαγξαθϊο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνξεϋαο εμππεξεηνχκελσλ (βψζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ κνξθνπνϋεζεο θαη θξππηνγξψθεζεο) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμωιημεο ηεο απνθαηψζηαζεο ησλ αηφκσλ. 5. ΚειΩηε αλαζρεδηαζκνχ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. Σελίδα 13 από 129

14 6. ΔθπαΫδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζεξαπεπηψλ ζηε ρξϊζε ησλ λωσλ ηερλνινγηψλ ηνπ Έξγνπ, αιιψ θαη ζηε δηαρεϋξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ αιιαγψλ πνπ απηωο ζα επηθωξνπλ 7. ΞηινηηθΪ εθαξκνγϊ ηειε-εθπαϋδεπζεο. 8. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκψησλ ηνπ Ωξγνπ. Α.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Α.2.1. Πθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ έξγνπ Ρν Ωξγν απνζθνπεϋ ζηε δηακφξθσζε ηεο δηθηπαθϊο θαη ππνινγηζηηθϊο ππνδνκϊο ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ παξαξηεκψησλ ηεο, θαζψο θαη θηλεηνπνϋεζεο / ππνζηϊξημεο ησλ ππνινϋπσλ θνξωσλ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθωξνλ γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρϊ ζην παξφλ Ωξγν, γηα ηελ ππνζηϊξημε ππεξεζηψλ ηειεκαηηθϊο, ηειεδηψζθεςεο, ηειεεθπαϋδεπζεο θαη ηελ αμηνπνϋεζε ησλ δπλαηνηϊησλ ησλ ΡΞΔ ζηελ βειηϋσζε ησλ πθηζηψκελσλ πξνγξακκψησλ απνθαηψζηαζεο. Ρν Ωξγν ζπκβψιιεη θαζνξηζηηθψ ζηνλ εθκεδεληζκφ ησλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηψζεσλ θαη ζηε επωθηαζε ηνπ πεδϋνπ δξψζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ ΞαξαξηεκΨησλ ηεο πωξα ησλ πθηζηψκελσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ. ΔπΫζεο, εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζσπνπνηεκωλεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνγξακκψησλ απνθαηψζηαζεο, ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ, αλεμαξηϊησο ηφπνπ δηακνλϊο. ΔπΫζεο, κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Ωξγνπ, ζπγθαηαιωγεηαη ε εληφο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ νκνηφκνξθε εθπαϋδεπζε θαη θαηψξηηζε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ζεξαπεπηψλ ηεο ΔΙΔΞΑΞ, ησλ ΞαξαξηεκΨησλ απηϊο θαη ησλ ζπλεξγαδνκωλσλ θνξωσλ. ΞαξΨιιεια, ε κωζσ ηεο ηειεκαηηθϊο εμππεξωηεζε αηφκσλ κε αλαπεξϋα εληζρχεηαη θαη αλαβαζκϋδεηαη ε δηαδηθαζϋα ελεκωξσζεο, θαηαγξαθϊο, παξαπνκπϊο θαη δηεθπεξαϋσζεο ησλ αηηεκψησλ ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ, ρσξϋο ρξνλνηξηβωο θαη ρσξϋο ηελ απαϋηεζε ηεο θπζηθϊο παξνπζϋαο. ΡΩινο, ε πινπνϋεζε ηνπ παξφληνο Ωξγνπ εληψζζεηαη ζηελ ζπλνιηθϊ πξνζπψζεηα πνπ θαηαβψιιεη εδψ θαη 70 ρξφληα ε ΔΙΔΞΑΞ γηα ηελ ππνζηϊξημε, απνθαηψζηαζε θαη θαζεκεξηλϊ εμωιημε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθϊ αλαπεξϋα. Ζ ελϋζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ Ωξγνπ, ε δηεχξπλζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ δχλαηαη λα εμππεξεηεζνχλ αιιψ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ βειηϋσζε ηεο πνηφηεηαο ζεξαπεϋαο θαη πξνζωγγηζεο απηϊο θαη ε ζπλεπαγφκελε βειηϋσζε ηνπ επηπωδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσϊο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ, απνηεινχλ πξσηαξρηθϊο ζεκαζϋαο αλψγθεο ηνπ Ωξγνπ Ζ πινπνϋεζε ηνπ παξφληνο Ωξγνπ ζα απνηειωζεη ην Ωλαπζκα γηα ηελ παξνρϊ ζπγθεθξηκωλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ, νη νπνϋεο θαιχπηνπλ Ωλα επξχ θψζκα πνπ ζα θπκαϋλεηαη απφ βαζηθωο ππεξεζϋεο πιεξνθφξεζεο (ζηψδην 1) θαη ζα θαηαιϊγνπλ ζηελ πξνζσπνπνϋεζε (ζηψδην 5). ΠπγθεληξσηηθΨ, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζϋεο, παξαηϋζεληαη ζηνλ αθφινπζν πϋλαθα, καδϋ κε ην ζηψδην ζην νπνϋν βξϋζθνληαη: ΔΗΓΝΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 1) πεξεζϋεο πιεξνθφξεζεο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ (αιιψ θαη ησλ πνιηηψλ) αλαθνξηθψ κε ηηο ελωξγεηεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ, ησλ ΞαξαξηεκΨησλ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξωσλ, κωζσ ηεο ηζηνζειϋδαο ηεο ΔΙΔΞΑΞ ΠΡΑΓΗΝ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 1 Σελίδα 14 από 129

15 2) ΡειεκαηηθΪ εμππεξωηεζε πνιηηψλ θαη αηηεκψησλ απηψλ 3) πεξεζϋεο αιιεινυπνζηϊξημεο νηθνγελεηψλ εμ απνζηψζεσο 5 5 Ρν πιϊζνο ησλ σθεινπκωλσλ/ ρξεζηψλ ηνπ Ωξγνπ αλαιχεηαη ζηε ζπλωρεηα θαη δηαθξϋλεηαη ζε εζσηεξηθωο (εληφο ηνπ ΦνξΩα) θαη εμσηεξηθωο νκψδεο Ψκεζα θαη Ωκκεζα σθεινπκωλσλ. ΠπγθεθξηκΩλα: Δζσηεξηθέο νκάδεο σθεινπκέλσλ/ ρξεζηψλ Ζ επηηπρϊο νινθιϊξσζε ησλ απαηηϊζεσλ ηνπ παξφληνο Ωξγνπ ζα σθειϊζεη Ψκεζα ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζεξαπεπηωο ηφζν ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ ΞαξαξηεκΨησλ απηϊο, φζν θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηϊ θνξωσλ, κε ηε δηελωξγεηα πξνγξακκψησλ εθπαϋδεπζεο θαη θαηψξηηζεο κωζσ ηεο ππφ αλψπηπμεο πιαηθφξκαο ηειε-εθπαϋδεπζεο. Ζ εθπαϋδεπζε ζα πξνζαλαηνιηζηεϋ αθελφο κελ ζηελ εμνηθεϋσζε κε ηηο λωεο ηερλνινγϋεο θαη αθεηωξνπ ζηελ ελδπλψκσζε δεμηνηϊησλ δηαρεϋξηζεο ηεο αιιαγϊο, γηα ηελ ελϋζρπζε ηνπ αηζζϊκαηνο αζθψιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθψ κε ηελ εθαξκνγϊ θαη δηαρεϋξηζε ησλ ζπζηεκψησλ, αιιψ θαη ηελ απνηειεζκαηηθϊ δηαρεϋξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. ΞαξΨιιεια, ε ζπζζσξεπκωλε γλψζε, ε θαζεκεξηλϊ ελαζρφιεζε κε ηηο πνιπδηψζηαηεο δπλαηφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθϊο θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξϋα απφ ηελ θαζεκεξηλϊ εθαξκνγϊ ησλ λωσλ ςεθηαθψλ εξγαιεϋσλ, ζα απνηειωζεη ην θαιχηεξν ερωγγπν γηα ηελ επψξθεηα ηνπ ΦνξΩα ζε αλψινγα δεηϊκαηα θαη δξψζεηο ζην κωιινλ. Δμσηεξηθέο νκάδεο σθεινπκέλσλ/ ρξεζηψλ Κεηαμχ ησλ σθεινπκωλσλ πνπ ζα αμηνπνηϊζνπλ θαη ζα θαξπσζνχλ ηα νθωιε απφ ηελ πινπνϋεζε ηνπ Ωξγνπ θαηαγξψθνληαη νη εμϊο: Ξιεζπζκφο κε θηλεηηθϊ αλαπεξϋα: o o πεξεζϋεο ηειεκαηηθϊο εμππεξωηεζεο αηφκσλ κε αλαπεξϋα θαη ηειεθσληθϊο ελεκωξσζεο ησλ πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ απηνκαηνπνηεκωλε θαη Ψκεζε δηεθπεξαϋσζε ησλ αηηεκψησλ πνπ ζα ππνβψιινληαη κωζσ ηεο αμηνπνϋεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ (ηειεθσληθφ θωληξν κε θαηψιιεια πξνζαξκνζκωλε εθαξκνγϊ εμππεξωηεζεο αηηεκψησλ). Απφξξνηα ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ απνηειεϋ ε ζπξξϋθλσζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξωηεζεο θαη ε Ψξζε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ Πχγρξνλε Ϊ αζχγρξνλε εθπαϋδεπζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθϊ αλαπεξϋα αλαθνξηθψ κε ην πξφβιεκψ ηνπο, ηηο πξφζθαηεο εμειϋμεηο, ηερληθψ δεηϊκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θ.ιπ Νη νηθνγωλεηεο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθϊ αλαπεξϋα θαη νη ζπλεξγαδφκελνη θνξεϋο o o ΔθαξκνγΪ δπλαηνηϊησλ ηειε-δηψζθεςεο κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζεξαπεπηωο αλεμαξηϊηνπ γεσγξαθηθϊο ηνπνζεζϋαο. Γπλαηφηεηα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειε-εθπαϋδεπζεο Άιινη θνξεϋο, γηα ηνπο νπνϋνπο ην πξνθεξπζζφκελν Ωξγν ζα απνηειωζεη παξψδεηγκα πξνο κϋκεζε θαη κωζν δηψδνζεο θαιψλ πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηεο αλψπηπμεο ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε δηαζχλδεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπλωξγεηαο κεηαμχ ζπλεξγαδφκελσλ θνξωσλ θαη ηεο πξνζσπνπνηεκωλεο παξνρϊο ππεξεζηψλ γηα ηε βειηϋσζε ηνπ επϋπεδνπ εμππεξωηεζεο θαη ηελ ελϋζρπζε ηεο πνηφηεηαο δσϊο θαη εππαζψλ νκψδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σελίδα 15 από 129

16 Α.2.2. Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ Α Δηζαγσγή Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηψδνληαη ζπλνπηηθψ νη εξγαζϋεο θαη ππεξεζϋεο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαϋζηα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ. Πην αθφινπζν δηψγξακκα πεξηιακβψλνληαη ζπλνιηθψ νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζϋεο, ρσξηδφκελεο ζηηο νκψδεο ρξεζηψλ (παξαξηϊκαηα θαη πνιϋηεο) πνπ ζα επσθειεζνχλ. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ & ΦΝΟΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ & ΘΔΟΑΞΔΡΔΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΔΙΔΞΑΞ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΟΝΠ ΞΝΙΗΡΔΠ ΞΟΝΓΟΑΚΑΡΑ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΔΞΑΞ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ - ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 1. ΡειεκαηηθΪ Ξιεξνθφξεζε & ΔμππεξΩηεζε Ξνιηηψλ θαη ΑηηεκΨησλ (ΠηΨδην 5) 2. πεξεζϋεο ηειεζπλδηψζθεςεο εμππεξεηνχκελσλ-ζεξαπεπηψλ (ΠηΨδην 5) 3. πεξεζϋεο ΑιιεινυπνζηΪξημεο Νηθνγελεηψλ εμ' απνζηψζεσο (ΠηΨδην 5) 1. πεξεζϋεο δηθηχσζεο ησλ ΞαξαξηεκΨησλ ηεο ΔΙΔΞΑΞ 2. πεξεζϋεο ηειε-εθπαϋδεπζεο ζεξαπεπηψλ θαη πξνζσπηθνχ (ΠηΨδην 5) 3. ΚεζνδνινγΫαο ειεθηξνληθϊο ηϊξεζεο αξρεϋσλ θαηαγξαθϊο πνξεϋαο εμππεξεηνχκελσλ γηα αμηνιφγεζε πξνγξακκψησλ (ΠηΨδην 5) 4. ΡειεζπλδηΨζθεςε πξνζσπηθνχ θαη ζεξαπεπηψλ 5. ΑλαδηνξγΨλσζε δηαδηθαζηψλ 6. Αμηνιφγεζε πνξεϋαο εμππεξεηνχκελσλ θαη πξνγξακκψησλ ζεξαπεϋαο πνπ εθαξκφδνληαη Νη θχξηεο εξγαζϋεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ΑλΨδνρν θαηψ ηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ δηαθξϋλνληαη ζπλνπηηθψ ζηηο παξαθψησ θαηεγνξϋεο: Α Απαηηήζεηο Ξξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ θαη Ινγηζκηθνχ Ππζηήκαηνο Γηα ηελ εμαζθψιηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ πνδνκψλ θαη πεξεζηψλ ΡειεκαηηθΪο θαη ΡειεδηΨζθεςεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαϋζην ηνπ Ωξγνπ γηα ηελ ελϋζρπζε ηεο ηερλνγλσζϋαο θαη ησλ πξνγξακκψησλ απνθαηψζηαζεο ηεο ΔΙΔΞΑΞ, απαηηεϋηαη ε πξνκϊζεηα θαη εγθαηψζηαζε (ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ) ησλ βαζηθψλ ζηνηρεϋσλ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηϊκαηνο πνπ παξνπζηψδνληαη αθνινχζσο. Ν ππνςϊθηνο ΑλΨδνρνο ζα πξωπεη ζην πιαϋζην ηεο πξνζθνξψο ηνπ λα αλαιχζεη επαθξηβψο ηηο αλψγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εθ κωξνπο ηνπ ηερληθϊ ιχζε θαη λα πεξηγξψςεη κε αθξϋβεηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ππνδνκϊο ην νπνϋν ζα απαηηεζεϋ γηα ηελ παξνρϊ θαη εχξπζκε ιεηηνπξγϋα ησλ ππεξεζηψλ ΡειεκαηηθΪο & ΡειεδηΨζθεςεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαϋζην ηνπ Ωξγνπ θαη εηδηθφηεξα: Σελίδα 16 από 129

17 Ρελ πξνκϊζεηα ηεζζψξσλ (4) Δμππεξεηεηψλ, κε ην αλψινγν ινγηζκηθφ ζπζηϊκαηνο, νη νπνϋνη ζα θηινμελνχληαη ζην θεληξηθφ ηκϊκα ησλ Αζελψλ θαη ζηνπο νπνϋνπο ζα εγθαηαζηαζνχλ νη εθαξκνγωο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαϋζην ηνπ Ωξγνπ: ΔμππεξεηεηΪο ΓηαδηθηπαθΪο Ξχιεο, γηα ηελ ππνζηϊξημε ηεο δεκηνπξγϋαο Γηθηχνπ εμ' απνζηψζεσο αιιεινυπνζηϊξημεο νηθνγελεηψλ αηφκσλ κε αλαπεξϋα, θαη Ξιαηθφξκαο Ρειε-εθπαΫδεπζεο ΔμππεξεηεηΪο εθαξκνγψλ γηα ηελ ηειεκαηηθϊ εμππεξωηεζε πνιηηψλ - νηθνγελεηψλ ΔμππεξεηεηΪο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηϊκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εθηϋκεζε ησλ πξνγξακκψησλ απνθαηψζηαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξϋα ΔμππεξεηεηΪο ΒΨζεσλ ΓεδνκΩλσλ. Ρελ πξνκϊζεηα ελφο (1) ΠπζηΪκαηνο ΡειεδηΨζθεςεο, ην νπνϋν ζα εγθαηαζηαζεϋ ζην θεληξηθφ ηκϊκα ηεο ΔΙΔΞΑΞ (ηκϊκα ΑζΪλαο), ζπλνδεπφκελν απφ ινγηζκηθφ ηειεδηψζθεςεο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ ηκϊκαηνο θαη ησλ παξαξηεκψησλ ηεο ΔΙΔΞΑΞ. Ρελ πξνκϊζεηα ςεθηαθνχ ερν-ζπζηϊκαηνο θαη θψκεξαο πςειϊο επθξϋλεηαο ηφζν γηα ην θεληξηθφ ηκϊκα φζν θαη γηα ηα παξαξηϊκαηα ηεο ΔΙΔΞΑΞ. Ρελ πξνκϊζεηα ηξηψλ (3) HD LCD Video Displays πξνβνιϊο ησλ ηειεδηαζθωςεσλ, εθ ησλ νπνϋσλ Ωλα ζα εγθαηαζηαζεϋ ζην θεληξηθφ ηκϊκα ησλ Αζελψλ, Ωλα ζην παξψξηεκα ΘεζζαινλΫθεο θαη Ωλα ζην παξψξηεκα ΗσαλλΫλσλ. Ρελ πξνκϊζεηα δωθα (10) πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (desktop PC s) εθνδηαζκωλσλ κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ινγηζκηθφ απηνκαηηζκνχ γξαθεϋνπ ηα νπνϋα ζα ζπκπιεξψζνπλ ηηο απαξαϋηεηεο ππνδνκωο γηα ηελ ππνζηϊξημε θαη παξνρϊ ππεξεζηψλ ΡειεκαηηθΪο θαη ΡειεδηΨζθεςεο. Ρελ πξνκϊζεηα δχν (2) εθηππσηψλ Laser γηα ην θεληξηθφ ηκϊκα ηεο ΔΙΔΞΑΞ. Ινγηζκηθφ antivirus γηα ηνπο ΔμππεξεηεηΩο θαη ηνπο Πηαζκνχο ΔξγαζΫαο Ινγηζκηθφ Β.Γ. ηειεπηαϋαο ηερλνινγϋαο, αλνηρηϊο αξρηηεθηνληθϊο. Πεκεηψλεηαη φηη ηφζν ην ινγηζκηθφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεϋ ζηνπο εμππεξεηεηωο φζν θαη ε hardware ππνδνκϊ, ζα πξωπεη λα ππνζηεξϋδνπλ ηελ ηερλνινγϋα virtualization. Ζ αξρηηεθηνληθϊ γηα ηελ εγθαηψζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζηνπο εμππεξεηεηωο εκθαλϋδεηαη ζηελ Δηθφλα 1. Ζ ηερλνινγϋα πνπ ζα πξωπεη λα ππνζηεξϋδνπλ ηα ιεηηνπξγηθψ ζχζηεκα εϋλαη ε hypervisor, ε νπνϋα επηηξωπεη ζε πνιιαπιψ ιεηηνπξγηθψ ζπζηϊκαηα λα ηξωρνπλ ζηνλ Ϋδην εμππεξεηεηϊ. Ζ ρξϊζε ηωηνησλ ηερλνινγηψλ βνεζψεη ζηελ θαιχηεξε δηαρεϋξηζε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ εϋλαη εγθαηεζηεκωλα ζε Ωλαλ εμππεξεηεηϊ θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνϋεζε ησλ resources ζηνλ εμππεξεηεηϊ. Θαινχληαη νη ππνςϊθηνη αλψδνρνη λα αλαιχζνπλ ηελ παξαπψλσ αξρηηεθηνληθϊ φπσο θαη ηνλ ηξφπν πινπνϋεζεο ηεο. Σελίδα 17 από 129

18 Application Application OS OS Virtualization Layer Hardware Δηθφλα 1: Virtualization A Γηακφξθσζε ηεο ππνδνκήο ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηειεδηάζθεςεο Πην πιαϋζην ηνπ Ωξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεϋ ε δηακφξθσζε ηεο δηθηπαθϊο θαη ππνινγηζηηθϊο ππνδνκϊο ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ παξαξηεκψησλ ηεο γηα ηελ ππνζηϊξημε ηειεδηψζθεςεο. ΑξρηθΨ, ζα πξαγκαηνπνηεζεϋ δηαζχλδεζε ησλ πωληε ΞαξαξηεκΨησλ ηεο ΔΙΔΞΑΞ κε ην θεληξηθφ ηκϊκα ησλ Αζελψλ. Ζ δηαζχλδεζε ζα βαζηζηεϋ ζε πθηζηψκελεο γξακκωο ADSL (κϋα γηα θψζε παξψξηεκα) θψζε ζχλδεζε Ωρεη ζηαηηθϊ IP ελψ ππψξρεη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κωζσ VPN πξσηνθφιινπ. Πην θεληξηθφ ηκϊκα (ηκϊκα Αζελψλ) ζα πξνζθεξζνχλ / εγθαηαζηαζνχλ ηα αθφινπζα: Πχζηεκα ηειεδηψζθεςεο πςειϊο επθξϋλεηαο θαη δπλαηφηεηεο πξαγκαηνπνϋεζεο βηληενθιϊζεσλ, VOIP, Auto-focus θαζψο θαη ιεηηνπξγϋεο πξαγκαηνπνϋεζεο group Videoconferencing. Ρν Πχζηεκα ηειεδηψζθεςεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ θψκεξα πςειϊο επθξϋλεηαο θαη ςεθηαθφ ερνζχζηεκα (Κηθξφθσλν θαη ΖρεΫα/ Αθνπζηηθφ πςειϊο απφδνζεο) γηα ηελ ππνζηϊξημε ησλ βϋληεν θιϊζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηειεδηψζθεςεο. Δπηπξφζζεηα: o o ζα κπνξεϋ λα ζπλδωεηαη Ψκεζα ζε ππνινγηζηϊ θαη λα πξνβψιεη ηελ εηθφλα απηνχ θαηψ ηελ ηειεδηψζθεςε, ζα ππνζηεξϋδεη ηελ ηαπηφρξνλε απνζηνιϊ εηθφλαο απφ ηελ θψκεξα θαη εηθφλαο απφ ηνλ ππνινγηζηϊ. ΔθαξκνγΪ ηειεδηψζθεςεο κε ηελ ππνζηϊξημε πνιιαπιψλ ρξεζηψλ HD LCD Video Display πξνβνιϊο ησλ ηειεδηαζθωςεσλ. Γχν (2) εθηππσηωο ΞΩληε (5) ζηαζκνϋ εξγαζϋαο ΘΨζε παξψξηεκα ζα πεξηιακβψλεη θαη ειψρηζην ηα εμϊο: Έλα ζηαζκφ εξγαζϋαο. Σελίδα 18 από 129

19 ΤεθηαθΪ ΘΨκεξα, Κηθξφθσλν θαη ΖρεΫν/Αθνπζηηθφ πςειϊο απφδνζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνϋεζε βηληενθιϊζεσλ κε ην θεληξηθφ ηκϊκα ηεο ΔΙΔΞΑΞ. ΔθαξκνγΪ ηειεδηψζθεςεο, εγθαηεζηεκωλε ζην ζηαζκφ εξγαζϋαο, ε νπνϋα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θψκεξα θαη ην κηθξφθσλν/αθνπζηηθφ ζα παξωρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ ηκϊκα ηεο ΔΙΔΞΑΞ (αιιψ θαη κε Ψιια παξαξηϊκαηα). Δπηπξφζζεηα, ζηα ΞαξαξηΪκαηα ΘεζζαινλΫθεο θαη ΗσαλλΫλσλ ζα εγθαηαζηαζνχλ απφ Ωλα HD LCD Video Display πξνβνιϊο ησλ ηειεδηαζθωςεσλ. ΞιΩνλ ηεο δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνϋεζεο ηειεδηψζθεςεο κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ ηκϊκαηνο ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ παξαξηεκψησλ απηϊο, ζα πξωπεη λα εμαζθαιϋδεηαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνϋεζεο ηειεδηψζθεςεο κε ηξϋηνπο θνξεϋο θαη πνιϋηεο. Πηφρνο εϋλαη ε αμηνπνϋεζε ηνπ ζπζηϊκαηνο ηειεδηψζθεςεο γηα ηελ παξνρϊ ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ: ΞξαγκαηνπνΫεζε ζχγρξνλεο ηειε-εθπαϋδεπζεο πξφζσπν κε πξφζσπν (p2p) ζε ζπλζϊθεο πξαγκαηηθϊο ηψμεο. ΓηεμαγσγΪ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξϋσλ, κε ηαπηφρξνλε πξνβνιϊ Δηθφλαο. ΑπεπζεΫαο πξνζσπνπνηεκωλε επηθνηλσλϋα εμππεξεηνχκελνπ - ζεξαπεπηϊ, αλεμαξηϊηνπ γεσγξαθηθϊο ηνπνζεζϋαο. ΞξνζσπνπνηεκΩλε επηθνηλσλϋα Ξνιηηψλ-ΔΙΔΞΑΞ. Νη αλαιπηηθωο ηερληθωο πξνδηαγξαθωο ηεο δηθηπαθϊο θαη ππνινγηζηηθϊο ππνδνκϊο ηεο ΔΙΔΞΑΞ θαη ησλ παξαξηεκψησλ ηεο γηα ηελ ππνζηϊξημε ηειεδηψζθεςεο απνηππψλνληαη ζηνπο ΞΫλαθεο Ππκκφξθσζεο. A Γεκηνπξγία ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειε-εθπαίδεπζεο Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεϋα ηνπ Έξγνπ εϋλαη ε ελϋζρπζε ησλ ππαξρφλησλ πξνγξακκψησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο ΔΙΔΞΑΞ κε ηελ εμ απνζηψζεσο εθπαϋδεπζε ησλ ζηειερψλ, εξεπλεηψλ θαη ζεξαπεπηψλ αλεμαξηϊηνπ γεσγξαθηθϊο ζωζεο. Ζ ηειεεθπαϋδεπζε ζα αθνξψ, επϋζεο, ηνπο ΞνιΫηεο θαη ηηο νηθνγωλεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξϋα κηαο θαη ζα δηνξγαλψλνληαη αζχγρξνλα ζεκηλψξηα. Ζ εθπαϋδεπζε ζα κπνξεϋ λα πξαγκαηνπνηεϋηαη: Πχγρξνλα, κε ηελ ππνζηϊξημε ηνπ ζπζηϊκαηνο / ινγηζκηθνχ ηειεδηψζθεςεο θαη αζχγρξνλα κωζσ εηδηθϊο πιαηθφξκαο εμ απνζηψζεσο εθπαϋδεπζεο (e-learning). Ν ρξϊζηεο ζα ζπλδωεηαη κε ηε ρξϊζε θψκεξαο θαη ινγηζκηθνχ ηειεδηψζθεςεο απνκαθξπζκωλα κε ηνλ "εθπαηδεπηϊ" ηνπ θαη ζα κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ Ϊ λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ θνηλνχ ηελ πιαηθφξκα ηειε-εθπαϋδεπζεο. Αζχγρξνλα, φπνπ νη ρξϊζηεο ηεο πιαηθφξκαο ηειε-εθπαϋδεπζεο ζα επηιωγνπλ θψπνηα ζπγθεθξηκωλε θαηεγνξϋα Ϊ εθπαηδεπηηθϊ ελφηεηα θαη ζα πξωπεη λα ηελ νινθιεξψζνπλ (παξνπζηψζεηο, εξσηεκαηνιφγηα, tests, θ.ιπ.) Κε βψζεη ηα αλσηωξσ, θξϋλεηαη απαξαϋηεηε αθελφο κελ ε πινπνϋεζε-παξακεηξνπνϋεζε θαη εγθαηψζηαζε θεληξηθϊο πιαηθφξκαο ηειε-εθπαϋδεπζεο, αθεηωξνπ δε ε αλψπηπμε ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηϊησλ θαη ε ελζσκψησζϊ ηνπο ζηελ πιαηθφξκα κε ρξϊζε ησλ εξγαιεϋσλ πνπ ζα παξωρεη ε πιαηθφξκα. Πηφρνο εϋλαη λα κπνξνχλ νη εκπιεθφκελνη λα απνθηϊζνπλ ηερλνγλσζϋα (ζεσξεηηθϊ θαη πξαθηηθϊ γλψζε κωζσ εθαξκνγψλ) ψζηε: λα ρξεζηκνπνηϊζνπλ ηα λωα ηερλνινγηθψ κωζα θαη εξγαιεϋα, λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγωο πνπ επηθωξνπλ νη λωεο ηερλνινγϋεο, λα ελεκεξσζνχλ, εμνηθεησζνχλ θαη εκπηζηεπηνχλ ηηο λωεο ειεθηξνληθωο - ηειεκαηηθωο ππεξεζϋεο Σελίδα 19 από 129

20 Νη ςεθηαθωο εθπαηδεπηηθωο ελφηεηεο, νη νπνϋεο αθνξνχλ ζηελ εθπαϋδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο λωεο επηρεηξεζηαθωο θαη ηερλνινγηθωο ππνδνκψλ θαη ππεξεζϋεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαϋζην ηνπ Ωξγνπ, ζα ελζσκαηψλνπλ πεξηερφκελν πνπ ζα αθνξψ ζηα αθφινπζα: ΣξΪζε θαη αμηνπνϋεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιεϋσλ θαη πξνγξακκψησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαϋζην ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαδηθηπαθϊο θαη ππνινγηζηηθϊο ππνδνκϊο ηεο ΔΙΔΞΑΞ. ΔλδεηθηηθΨ αλαθωξνληαη: o o o o o o o Πχζηεκα ηειεδηψζθεςεο ΤεθηαθΪ δηαρεϋξηζε θαη απνζϊθεπζε ηειεδηαζθωςεσλ Τεθηαθφ ερν-ζχζηεκα θαη ππνζηϊξημε video-θιϊζεσλ Ξιαηθφξκα ηειε-εθπαϋδεπζεο πξφζσπν κε πξφζσπν ΡειεκαηηθΪ εμππεξωηεζε πνιηηψλ ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε Έξγνπ ΔλζσκΨησζε θσλεηηθψλ κελπκψησλ, ππεξεζηψλ Ρext2Speech ΔθπαΫδεπζε επηζηεκνληθνχ / ζεξαπεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε δεκηνπξγϋα θαη δηαρεϋξηζε ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηϊησλ θαη θιψζεσλ, κωζσ ησλ εξγαιεϋσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθωξεη ε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειε-εθπαϋδεπζεο. ΔθπαΫδεπζε επηζηεκνληθνχ / ζεξαπεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνϋεζε ησλ εξγαιεϋσλ θαηαγξαθϊο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνξεϋαο ησλ αηηεκψησλ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ. ΔθπαΫδεπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ / ζεξαπεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ΔΙΔΞΑΞ ζε ζωκαηα ηα νπνϋα αθνξνχλ αιιαγωο ζηηο ππεξεζϋεο ιφγσ ηεο ελζσκψησζεο ησλ λωσλ ηερλνινγηψλ. o ΔπηθνηλσλΫα θαη ζπκβνπιεπηηθϊ κωζσ ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεϋνπ «εϋλαη ν αθξναηϊο ζνπ καδϋ ζνπ» o o o ΑπνηειεζκαηηθΪ δηαρεϋξηζε αηηεκψησλ κωζσ ηειε-επηθνηλσλϋαο (παξαιαβϊ εθηϋκεζε ηνπ αηηϊκαηνο, επηβεβαϋσζε αηηϊκαηνο θαζνξηζκφο ζπλεξγαζϋαο παξαπνκπϊ - follow up) ΘαηαγξαθΪ ησλ εξσηεκψησλ αηηεκψησλ θαζψο θαη ησλ απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ πξνζωγγηζεο επϋιπζεο ΙΪςε ηζηνξηθνχ κωζσ ηειεθψλνπ Ϊ ηειεκαηηθϊο o ΖζηθΩο δεζκεχζεηο (ερεκχζεηα δηαρεϋξηζε θαη δηαθϋλεζε πξνζσπηθψλ δεδνκωλσλ θιπ) o o o ΓηαρεΫξηζε δηαθνξεηηθφηεηαο Δληνπηζκφο θαη δηαρεϋξηζε «εθηψθησλ θαηαζηψζεσλ θαη θξϋζεσλ ΑμηνπνΫεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ηεο πιαηθφξκαο ΔθπαΫδεπζε ζηελ ρξϊζε ησλ πεξηθεξηθψλ ζπζηεκψησλ ινγηζκηθνχ (γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο) o Internet, πινϊγεζε ζηελ πιαηθφξκα ηειε-εθπαϋδεπζεο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεϋν, ππεξεζϋα ηειεκαηηθϊο γηα ηελ αζχγρξνλε ηειε-εθπαϋδεπζε o Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε απιωο εληνιωο θαη αζθϊζεηο γηα ηνπο ηειηθνχο εμππεξεηνχκελνπο Νη ςεθηαθωο εθπαηδεπηηθωο ελφηεηεο γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ζα πξωπεη λα εϋλαη απιωο, επεμεγεκαηηθωο θαη θηιηθωο ψζηε λα αληαπνθξϋλνληαη ζηηο αλψγθεο αηφκσλ κε κηθξϊ εκπεηξϋα ζηνπο ππνινγηζηωο. Ζ πιαηθφξκα ηειε-εθπαϋδεπζεο ζα πξωπεη λα βαζϋδεηαη ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγϋεο θαη εξγαιεϋα δηαρεϋξηζεο ειεθηξνληθϊο εθπαϋδεπζεο (e-learning) θαη λα εϋλαη ζπκβαηϊ ηφζν κε θαζηεξσκωλα πξφηππα ειεθηξνληθϊο εθπαϋδεπζεο (π.ρ. SCORM), ψζηε λα Σελίδα 20 από 129

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Ξξνϋπνινγηζκόο: ΞιΩνλ Γηθαηώκαηα ΞξναΫξεζεο: ΓηΨξθεηα: ΓηαδηθαζΫα

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝ ΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)»,

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝ ΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)», ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝY γηα ην Έξγν «ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)», κε θσδηθφ MIS 296363 ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ Δ.Ξ. «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΉ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013 ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΡΠΑΘΟΤ - ΑΡΙΑ Όιπκπνο Καξπάζνπ Σ.Κ. 85700 ηει: 2245051336 θαμ: 2245051396 Κάξπαζνο, 24/02/2012 Aξηζκ. Πξση. 58 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ Δ Η Π Α Γ Υ Γ Ζ 6 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 6 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 10 ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ... 15 ΔΛΝΡΖΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ Ευρωπαϊκή Ένωςη Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο

ΑΞΝΦΑΠΖ Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ Σαρ. Γ/λζε: Ηξνδφηνπ 28, Κνκνηελή Σαρ. Κψδηθαο: 69100 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ)

Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ Δκπνξίνπ(ΔΠΔΓ ΔΚΞ) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ ΡακεΫν (ΔΘΡ) ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ ΔΚΞ) Κνλάδα Β1, Γξαθείν.. ΑΓΑ:. ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670

ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Γεκνζίεπζε ζην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) 29 29 42 670 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Ξιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθά έληππα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα