Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/ ) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ."

Transcript

1 Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/ ) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α 138), 2. ηνπ Ν. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» (Α 50), 3. ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 45), 4. ηνπ Ν. 2846/2000 «Αξρεία Πξσζππνπξγνχ, Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ, θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ» (Α 229), 5. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α 98), 6. ηνπ Ν. 3448/2006 «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Α 57), 7. ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 112), 8. ηνπ άξζξνπ 22, παξ. 3 ηνπ Ν. 2362/1995 «ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ-ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ» (Α 247), 9. ηνπ Ν. 3882/2010 «Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2007 θαη άιιεο δηαηάμεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 1647/1986 «Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (ΟΚΥΔ) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 141/Α )» (Α 166), 10. ηεο ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (Β 1301), 11. ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» (Β 1317), 12. ηεο απφθαζεο 2011/292/ΔΔ ηεο 31 Μαξηίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο γηα ηε πξνζηαζία ησλ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ηεο ΔΔ, 13. ηεο ππ αξηζκ ηεο 2 Ινπιίνπ 2013 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζε θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Παξαζθεπή Υξηζηνθηινπνχινπ» (Β 1632), 14. ην γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Π.Γ. δελ πξνθαιείηαη επηπξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 15. ηελ ππ αξηζκ. 347/2013 γλσκνδφηεζε ηνπ Δ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, απνθαζίδνπκε: Άξζξν 1 Οξηζκνί 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηζρχνπλ νη ζρεηηθνί νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3979/2011 (Α 138) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή

2 δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαζψο θαη νη νξηζκνί, ηα πξφηππα, ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 αληίζηνηρα ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» θαη νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΤΑΠ/ Φ40.4/1/989/10/4/2012 «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (Β 1301). 2. Πξσηφηππν Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν: Κάζε Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν, ην νπνίν θέξεη ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ. 3. Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο: χλνιν εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί νξγαληθά είηε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ γηα ηελ επνπηεία ή ηε δηαρείξηζε κίαο ππφζεζεο είηε κε έιινγε νκαδνπνίεζε θαηά ηελ ηαμηλφκεζε. 4. Μεηαδεδνκέλα: χλνια δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ειεθηξνληθά έγγξαθα, ειεθηξνληθνχο θαθέινπο θαη ειεθηξνληθά αξρεία θαη επηηξέπνπλ ηελ ηαχηηζε, δηαρείξηζε, αλαδήηεζε, αλάθηεζε, πξφζβαζε θαη επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο απφ αλζξψπνπο ή ζπζηήκαηα. 5. Καλφλεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ: Οη θαλφλεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ αθνξνχλ: α) ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη επξεηεξίαζεο ελφο αξρείνπ, β) ζηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ησλ εγγξάθσλ ζε έλα αξρείν, γ) ζηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινχληαη ζηα αληηθείκελα ελφο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, φπσο έγγξαθα, θάθεινη θαη δεδνκέλα θαζψο θαη δ) ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ ζηα αληηθείκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ. 6. Υξήζηεο: φπνηνο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο θαιχπηνληαο ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο απζεληηθνπνίεζεο. 7. Σαμηλφκεζε: Η ζπζηεκαηηθή ηαχηηζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ θαη εγγξάθσλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ινγηθά δνκεκέλεο ζπκβάζεηο, κεζφδνπο θαη θαλφλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο θνξείο. Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή ζε ειεθηξνληθά θαη έληππα έγγξαθα θαη αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 3979/2011 (Α 138), αλεμαξηήησο αλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο θαη απνζήθεπζεο εγγξάθσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζµψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα (άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο), ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα (Ν. 3448/2006), ηελ επεμεξγαζία θαη πξνζηαζία ησλ δεδνµέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Ν. 2472/1997) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ Αζθαιείαο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ηε Φ.120/11/143542/. 2016/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο (Β 1369). ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ Άξζξν 3 Βαζηθέο αξρέο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο εγγξάθωλ

3 1. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα νξγαλψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζε ζπλαθείο νκάδεο απφ ηνπο θνξείο πνπ ηα ηεξνχλ κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε θνξέα κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε πξφζβαζε, αλάθηεζε, δηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε απηψλ, θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. Μηα νκάδα ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ φηαλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή ή ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ή ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα, δχλαηαη λα ηαμηλνκείηαη ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελφηεηα ή θάθειν ππφζεζεο κε ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία θαη ζπζρέηηζε ησλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 2. Κάζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν πνπ αξρεηνζεηείηαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν απηφκαηα απνθηά ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαθέινπ πνπ αλήθεη. Δθφζνλ δελ έρεη νξηζηεί θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, νη ρξήζηεο απνθηνχλ ζην ειεθηξνληθφ έγγξαθν ηα ίδηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα εληφο ηνπ ίδηνπ θαθέινπ δχλαηαη λα είλαη δηαβαζκηζκέλα κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ αζθάιεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε πξφζβαζε ζε απηά λα δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο. 3. Οη θαλφλεο δηαρείξηζεο ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη απφ ηνπο θνξείο γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ αθνχ δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο. 4. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α 45), δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα θαη ηδησηηθά έγγξαθα. Σα δηαβαζκηζκέλα ειεθηξνληθά έγγξαθα ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηε απφθαζε 2011/292/ΔΔ, σο άθξσο απφξξεηα (Top Secret), απφξξεηα (Secret), εκπηζηεπηηθά (Confidential) θαη πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο (Restricted). Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ εκπεξηέρνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα κε βάζε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2472/ 1997 ή δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ραξαθηεξίδνληαη αληίζηνηρα. 5. Σν πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ηα κεηαδεδνκέλα ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο αξρεηνζέηεζεο ηνπο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθθαζάξηζεο ηνπο παξακέλνπλ αλαιινίσηα γηα φιε ηελ πεξίνδν δηαηήξεζεο ηνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη γηα ηα έληππα έγγξαθα. 6. Σα ειεθηξνληθά αξρεία δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ρξήζε, ζε ελεξγά, εκηελεξγά, αλελεξγά θαη δηελεθνχο ππεξεζηαθήο ρξεζηκφηεηαο. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν δηαηήξεζεο πνπ πξνβιέπεη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα εθθαζαξίζεσλ. Άξζξν 4 πγθξόηεζε Ηιεθηξνληθνύ Αξρείνπ Σν ειεθηξνληθφ αξρείν ζπγθξνηείηαη απφ: 1. Έλα ή πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά έγγξαθα, κε βάζε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3979/2011 (Α 138) ή/θαη, 2. Έλα ή πεξηζζφηεξα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ είλαη νξγαλσκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή/θαη, 3. Έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα είηε απζχπαξθηα είηε κέζα ζε άιινπο θαθέινπο ππνζέζεσλ κε θνηλφ λνεκαηηθφ ή ιεηηνπξγηθφ πεξηερφκελν. Άξζξν 5 Σήξεζε ειεθηξνληθώλ εγγξάθωλ θαη αξρείωλ 1. Ηιεθηξνληθά έγγξαθα ηα νπνία ηεξνχληαη θαη απνζεθεχνληαη σο ειεθηξνληθά αξρεία αλεμαξηήησο ηνπ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάζε θνξέα, δεκηνπξγνχληαη ηδίσο απφ : (α) εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, (β)

4 εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ κεηαθέξνπλ κελχκαηα κε ή ρσξίο ζπλεκκέλα αξρεία, (γ) εθαξκνγέο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ θαη άιια ειεθηξνληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνξέα, (δ) ζαξσηέο. 2. Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δηαζθαιίδνπλ ηε κνλαδηθή ηαπηνπνίεζε, απνζήθεπζε, αλαγλψξηζε, θαη εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ φπσο: α) έγγξαθα θαη θφξκεο xml, β) αξρεία επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ, γ) ειεθηξνληθά κελχκαηα κε ή ρσξίο επηζπλαπηφκελα αξρεία, δ) ηζηνζειίδεο, ε) παξνπζηάζεηο, ζη) αξρεία pdf, δ) αξρεία εηθφλσλ, ε) αξρεία πνιπκέζσλ, ζ) αξρεία απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ραξηνγξάθεζεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ η) αξρεία απφ πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη/ή ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ. 3. Καηά ηελ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ηαμηλνκνχληαη απφ θάζε θνξέα κε εληαίν ηξφπν πνπ πεξηιακβάλεη ηδίσο αιθαβεηηθή, γεσγξαθηθή θαη ζεκαηηθή ηαμηλφκεζε. Οη ζεκαηηθέο ηαμηλνκήζεηο θαζνξίδνληαη ηδίσο κε βάζε ηελ αξκνδηφηεηα ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ην πεξηερφκελν / ππφζεζε κε ηελ νπνία ζπζρεηίδνληαη ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη ηε ιίζηα θπβεξλεηηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, πεξ. 15 ηεο ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (Β 1301). 4. Η επξεηεξίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο πνπ απηά έρνπλ ηαμηλνκεζεί, ηηο ιέμεηο θιεηδηά, ηα κεηαδεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη παξάγεη πίλαθα πεξηερνκέλσλ γηα θάζε ειεθηξνληθφ αξρείν. 5. Κάζε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δηαζθαιίδεη φηη ηα αξρεία παξακέλνπλ αθέξαηα θαη αμηφπηζηα ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ παξαρζεί γηα φιν ην ρξφλν δηαηήξεζήο ηνπο, ιακβάλνληαο κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε, πξνζηαζία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ηεθκεξίσλ απφ απψιεηα ή θαηαζηξνθή. Άξζξν 6 Δπεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ 1. Ρφινη, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο: α) Η ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ κεραληζκφ απζεληηθνπνίεζεο, ν νπνίνο ειέγρεη ηελ πξφζβαζε, πηζηνπνηεί, παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ θάζε ρξήζηε, ζπλδένληαο ηα αλαγλσξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε κε πξνθίι δηθαησκάησλ γηα αλάγλσζε, εγγξαθή, δηαρείξηζε εθδφζεσλ αξρείνπ, δηαγξαθή, αιιαγή κεηαδεδνκέλσλ θιπ. Διάρηζηε απαίηεζε απζεληηθνπνίεζεο είλαη ε ρξήζε αλαγλσξηζηηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε φλνκα ινγαξηαζκνχ θαη ζπλζεκαηηθφ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (Β 1301). β) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ρξεζηψλ κε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο (δηαρεηξηζηέο), νη νπνίνη αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ ηδίσο λα: α) νξίδνπλ θαη ηαπηνπνηνχλ λένπο ρξήζηεο, β) απελεξγνπνηνχλ ρξήζηεο γ) νξίδνπλ δηθαηψκαηα πξνζζήθεο εγγξάθσλ ή λέσλ εθδφζεσλ απηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαθέινπο (δηαρεηξηζηέο θαθέισλ) δ) νξίδνπλ ην εληαίν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπ θνξέα. γ) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε επηιεγκέλνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο. δ) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο: αα) πξνβιέπεη ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ αλάινγα κε ηελ ηεξαξρία, νξγαληθή κνλάδα, ην ξφιν θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο, ββ) επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηελ αληηζηνίρηζε ησλ θαλφλσλ πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο, ξφινπο, θαθέινπο ή αξρεία, γγ) παξέρεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ, δδ)

5 παξέρεη ζε πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ ή/θαη κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλσηέξσ αληηζηνίρηζε, νχησο ψζηε λα ειέγρνληαη ε πξφζβαζε θαη νη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ αλά ειεθηξνληθφ αξρείν θαη θάθειν, εε) επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλήθνπλ ζε πνιιέο νκάδεο ρξεζηψλ αλάινγα κε ηνλ ππεξεζηαθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ηνπο ξφιν, ζη) επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη πξνζηαζία ησλ εγγξάθσλ. ε) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο: αα) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηζηνηρίδνληαη επίπεδα αζθαιείαο κε νκάδεο ρξεζηψλ θαη ρξήζηεο, ββ) εμαζθαιίδεη φηη νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη θαθέινπο κε ην πξνβιεπφκελν επίπεδν αζθάιεηαο, γγ) εμαζθαιίδεη φηη ν ρξήζηεο δελ αλαθηά θακία πιεξνθνξία ή πξφζβαζε κέζσ αλαδήηεζεο θαη άιισλ εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο γηα ην πεξηερφκελν ειεθηξνληθψλ θαθέισλ, ππνθαθέισλ, αξρείσλ, γηα ηα νπνία δελ έρεη πξφζβαζε δδ) εμαζθαιίδεη φηη νη ππνθάθεινη έρνπλ ην ίδην επίπεδν αζθάιεηαο ή κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ έρεη ν θάθεινο πνπ αλήθνπλ. ζη) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δχλαηαη λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηκεκάησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ εθδφζεσλ απηψλ κε αλσλπκνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 2. Παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία: α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα απνζήθεπζε θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηψλ κε πιεξνθνξίεο φπσο: α) φισλ ησλ κε επηηπρεκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ εθηεινχληαη, β) φισλ ησλ επηηπρεκέλσλ ελεξγεηψλ, ζε αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο, ζηα αξρεία θαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπο, ζηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο θαη ζην κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο, γ) ησλ επηπξφζζεησλ ελεξγεηψλ πνπ θξίλεηαη απφ ην θνξέα φηη απαηηνχληαη, δ) ηελ ιεηηνπξγία, θαηάζηαζε θαη ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο είλαη ηδίσο: α) ην αληηθείκελν πάλσ ζην νπνίν εθηειείηαη ε ελέξγεηα, β) ν ρξήζηεο πνπ εθηειεί ηελ ελέξγεηα, γ) ε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελέξγεηα, δ) νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο, γηα ηα αξρεία θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο, ε) νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ρξήζηεο, ηηο νκάδεο ρξεζηψλ θαη ηνπο ξφινπο, ζη) νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ αλσηέξσ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία θαη αλαθνξέο ηεξνχληαη γηα φιν ην δηάζηεκα ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ κέρξη απηφ λα θαηαζηεί αλελεξγφ θαη λα ππνζηεί ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 7 Απνζήθεπζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ 1. Αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ - Δπαιήζεπζε γλεζηφηεηαο ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ α) Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απνζεθεχνληαη κε βάζε ηα ηερληθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» (Β 1317). Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο ηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ - αξρείνπ. β) Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα κπνξνχλ λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπο θαζ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα δηαηήξεζεο ηνπο. Δλαιιαθηηθά ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δχλαηαη: α) λα πξνζζέηεη ζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν ειεθηξνληθφ πδαηνγξάθεκα ή άιια ειεθηξνληθά ζηνηρεία γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ελφο εγγξάθνπ ή αξρείνπ, β) λα αλαγλσξίδεη ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηέηνηα ζηνηρεία θαη γ) λα απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα απηά ηα ζηνηρεία.

6 γ) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη δπλαηφηεηεο πςειήο δηαζεζηκφηεηαο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εκθάληζε θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε επηκέξνπο βιαβψλ. 2. Κξππηνγξάθεζε α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δχλαηαη λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ζε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή, εθφζνλ ην ππαγνξεχνπλ νη αλάγθεο ηνπ θνξέα. Πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο ή ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα. β) Σν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο δχλαηαη λα ηεξεί θαη λα αλαγλσξίδεη θξππηνγξαθεκέλα αξρεία. Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα απηά απνθηνχλ κφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο πνπ έρνπλ ην θαηάιιειν θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο. γ) Σα ειάρηζηα κεηαδεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θξππηνγξαθεκέλν ειεθηξνληθφ έγγξαθν ή αξρείν είλαη α) ν αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο, β) νη παξάκεηξνη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αιγφξηζκνπ απνθξππηνγξάθεζεο. 3. Αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ θαηαζηξνθή α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο ηεξεί ζε εκεξήζηα βάζε αληίγξαθα αζθαιείαο γηα ηνπο θαθέινπο, ππνθαθέινπο, αξρεία θαη κεηαδεδνκέλα ηνπο, φπσο θαη ησλ θαλφλσλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ αιιά θαη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αλαθνξψλ ζε εμσηεξηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν. β) Σνπιάρηζηνλ έλα αληίγξαθν αζθαιείαο ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ απνζεθεχεηαη ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν πνπ είλαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηνλ θπζηθφ ρψξν ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο. Δλαιιαθηηθά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δχλαηαη λα ζπγρξνλίδνληαη ζε θέληξν δεδνκέλσλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο πνπ είλαη ζε αληίζηνηρε απφζηαζε αζθαιείαο. γ) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αα) αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζε άιιν ζεκείν ή αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζή ηνπο, ββ) αλαθνξάο γηα ηα δεδνκέλα πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ. 4. Δπεθηαζηκφηεηα α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θνξέα β) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη δπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία κε άιια ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ηδίσο γηα ζέκαηα αλαδήηεζεο, κεηαθνξάο, επηθχξσζεο γλεζηφηεηαο θξππηνγξαθεκέλσλ ή κε εγγξάθσλ, αλάθηεζεο θαθέισλ θαη πεξηερνκέλσλ αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο. Άξζξν 8 Δπξεηεξίαζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ 1. Θέκαηα νξγάλσζεο θαθέισλ θαη εγγξάθσλ. α) Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο επηηξέπεη ελέξγεηεο φπσο: αα) πξνζζήθε - δεκηνπξγία λέσλ θαθέισλ, ββ) κνλαδηθφ δείθηε αλαθνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ θαη εγγξάθσλ ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε επξεηεξίαζε, γγ) επξεηεξίαζε ησλ θαθέισλ θαη εγγξάθσλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο εθδίδνπζα αξρή, εκεξνκελία έθδνζεο εγγξάθνπ, ζέκα, θαηάζηαζε ηνπ εγγξάθνπ (φπσο «ζρέδην», «αθξηβέο αληίγξαθν», «εμήιζε», «νξζή επαλάιεςε», θ.ιπ.), αξηζκφ πξσηνθφιινπ, θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, δδ) πξνζζήθε κηαο ε πεξηζζφηεξσλ ηεξαξρηθψλ ηαμηλνκήζεσλ ησλ θαθέισλ θαη ησλ εγγξάθσλ. β) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο, δηαγξαθήο, κεηαθνξάο, αληηγξαθήο, εμαγσγήο, ζπζρέηηζεο θαη αδξαλνπνίεζεο ηνπ

7 ειεθηξνληθνχ θαθέινπ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηνλ ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ αξρείσλ. 2. Μεηαδεδνκέλα θαθέισλ θαη εγγξάθσλ α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηήξεζεο κεηαδεδνκέλσλ ηδίσο γηα ην ρξφλν δεκηνπξγίαο, ηνλ αξηζκφ πξσηφθνιινπ, ηελ ηειεπηαία πξνζζήθε, αλάθηεζε θαη πξνβνιή ησλ θαθέισλ, ην ρξφλν θαηαρψξηζεο, αλάθηεζεο θαη πξνβνιήο ησλ εγγξάθσλ, ηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο, θαη ελεξγεηψλ θαη ηελ επηθχξσζε ηεο γλεζηφηεηαο απηψλ. β) Οη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο δχλαηαη λα πξνζζέηνπλ κεηαδεδνκέλα γηα ηα έγγξαθα φπσο: ηίηινο, ζέκα, πεξηγξαθή, εθδίδνπζα αξρή, εκεξνκελία έθδνζεο, απνδέθηεο, αξκφδηνο γηα ππνγξαθή, θαηάζηαζε εγγξάθνπ, ρξφλνο δηαηήξεζεο, βαζκφο αζθάιεηαο θαη πξνηεξαηφηεηαο, χπαξμε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, αδεηψλ πεξαηηέξσ ρξήζεο, ιέμεηο - θιεηδηά γηα ηελ αλαδήηεζε. γ) πκπιεξσκαηηθά κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. δ) Σα κεηαδεδνκέλα εμάγνληαη ζε κνξθή θαη ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ θαη γιψζζεο θσδηθνπνίεζεο (π.ρ. XML). Άξζξν 9 Αλαδήηεζε Πξνβνιή απνηειεζκάηωλ 1. Αλαδήηεζε α) Σν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο παξέρεη κεραληζκνχο θαη εξγαιεία αλαδήηεζεο κε βάζε ηελ επξεηεξίαζε θαη ηα κε-ηαδεδνκέλα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ αλάθηεζε θαη πξνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ, ησλ ππνθαθέισλ θαη πεξηερνκέλσλ ηνπο, ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηεγνξία αζθαιείαο ησλ θαθέισλ θαη ησλ εγγξάθσλ ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε πνπ αλαδεηά. β) Η αλαδήηεζε δχλαηαη λα γίλεηαη απφ έλαλ ε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα κε ηελ ρξήζε ελφο ε πεξηζζφηεξσλ φξσλ αλαδήηεζεο φπσο θξάζεηο, ιέμεηο - θιεηδηά, πξνθαζνξηζκέλνη φξνη θαη κε ηελ αμηνπνίεζε κεηαδεδνκέλσλ. Η αλαδήηεζε εθηειείηαη ζην πιήξεο πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, ησλ θαθέισλ, ησλ ππνθα-θέισλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ απηψλ. γ) Σν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε παιαηφηεξσλ αλαδεηήζεσλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλαδεηήζεσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο αλαδήηεζεο. 2. Πξνβνιή απνηειεζκάησλ α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κε ηελ κνξθή θαηαιφγνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε φηαλ δελ ππάξρνπλ απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο γηα ίδηνπο φξνπο θαη κεηαδεδνκέλα ζε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο δχλαηαη λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηε δηαβάζκηζε ησλ εγγξάθσλ. Έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα δχλαηαη λα παξνπζηάδνληαη αλσλπκνπνηεκέλα ζε ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. β) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ, ησλ θαθέισλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ κε νκνηνγελή ηξφπν, θαηεπζείαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. γ) Σν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο κεραληζκνχο-εξγαιεία πξνβνιήο θαη εθηχπσζεο φισλ ησλ ηχπσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη ηδίσο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

8 Άξζξν 10 Γηαδηθαζία Φεθηνπνίεζεο Έληππωλ Δγγξάθωλ 1. Κάζε πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο πνπ ηεξεί έληππν αξρείν ην νπνίν πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί, νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο απφ θάζε ηκήκα γηα ηε ζπιινγή ησλ έληππσλ εγγξάθσλ πνπ ζα ςεθηνπνηεζνχλ. 2. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ: α) επηθαηξνπνηνχλ θαη ςεθηνπνηνχλ ηνλ έληππν πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ εθφζνλ απηφο ππάξρεη, β) ςεθηνπνηνχλ φια ηα έληππα έγγξαθα ηνπ θαθέινπ γ) ππνγξάθνπλ κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή φζα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξφθεηηαη λα εθθαζαξηζηνχλ θαη θαηαζηξαθνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» (Β 1317), δ) αξρεηνζεηνχλ ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξνζζέηνληαο ηα απαξαίηεηα κεηαδεδνκέλα κε βάζε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπο, ε) ειέγρνπλ ηελ πιεξφηεηα ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αληηπαξαβάιινληαο ηα ςεθην-πνηεκέλα έγγξαθα κε ηα έληππα έγγξαθα. 3. Η δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηπρφλ αλαθνξψλ ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζε αμηφπηζηεο πεγέο δηάζεζεο ηνπο φπσο π.ρ. ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ή αλαθνξέο ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα γηα ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο. Άξζξν 11 Δθθαζάξηζε θαη Καηαζηξνθή Έληππωλ θαη Ηιεθηξνληθώλ Δγγξάθωλ. 1. Κάζε πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο πνπ ηεξεί αξρείν ην νπνίν πξφθεηηαη λα εθθαζαξηζηεί ή θαη λα θαηαζηξαθεί, νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο απφ θάζε ηκήκα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 2. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαδεηνχλ ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα ζην ειεθηξνληθφ αξρείν θαη επηβεβαηψλνπλ φηη απηά είλαη απζεληηθά, αθέξαηα, επαλάγλσζηα, αμηφπηζηα θαη εμαγψγηκα θαη θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ ππαιιήισλ πνπ ηα ςεθηνπνίεζαλ. Αθνινχζσο ζπληάζζεηαη ειεθηξνληθφο θαηάινγνο ησλ πξνο θαηαζηξνθή έληππσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί, κε ηνλ ηίηιν ηεο εθδίδνπζαο αξρήο, ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο, πνπ αθνξά ην έγγξαθν. 3. Αθνινχζσο ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο εληχπσλ εγγξάθσλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θαηάινγν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ην νπνίν θέξεη ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο πνπ ηεξεί ην αξρείν. 4. ηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο αξρείσλ απφ ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ πεξί εθθαζάξηζεο ησλ αξρείσλ ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο θαη δηαβαζκηζκέλνπ πιηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηα Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 5. ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρεηαθή ππεξεζία (φπσο Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, Τπεξεζία Ιζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ Αξρείνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Διιεληθή Δπηηξνπή ηξαηησηηθήο Ιζηνξίαο, Γηεχζπλζε Ιζηνξίαο ηξαηνχ, Τπεξεζία Ιζηνξίαο Ναπηηθνχ, Μνπζείν Ιζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο) φηη ην ειεθηξνληθφ ή/θαη έληππν αξρείν δελ ρξήδεη δηαηήξεζεο ζην δηελεθέο, ν θνξέαο πξνβαίλεη ζηε θαηαζηξνθή κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 12 Δθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ

9 1. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο, αιιά θαη κε ρξήζε επηκέξνπο εξγαιείσλ - εθαξκνγψλ, ή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θάζε θνξέαο θξίλεη αλαγθαίεο θαη θαηάιιειεο. 2. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηνπο επηκέξνπο θνξείο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο αλαηίζεηαη ζηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (Τ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Άξζξν 13 Έλαξμε Ιζρύνο Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηνλ Yπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. Αζήλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2014

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα