Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/ ) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ."

Transcript

1 Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/ ) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α 138), 2. ηνπ Ν. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» (Α 50), 3. ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 45), 4. ηνπ Ν. 2846/2000 «Αξρεία Πξσζππνπξγνχ, Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ, θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ» (Α 229), 5. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α 98), 6. ηνπ Ν. 3448/2006 «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Α 57), 7. ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 112), 8. ηνπ άξζξνπ 22, παξ. 3 ηνπ Ν. 2362/1995 «ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ-ΔΛΔΓΥΟ ΓΑΠΑΝΧΝ» (Α 247), 9. ηνπ Ν. 3882/2010 «Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2007 θαη άιιεο δηαηάμεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 1647/1986 «Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (ΟΚΥΔ) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 141/Α )» (Α 166), 10. ηεο ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (Β 1301), 11. ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» (Β 1317), 12. ηεο απφθαζεο 2011/292/ΔΔ ηεο 31 Μαξηίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο γηα ηε πξνζηαζία ησλ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ηεο ΔΔ, 13. ηεο ππ αξηζκ ηεο 2 Ινπιίνπ 2013 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζε θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Παξαζθεπή Υξηζηνθηινπνχινπ» (Β 1632), 14. ην γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Π.Γ. δελ πξνθαιείηαη επηπξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 15. ηελ ππ αξηζκ. 347/2013 γλσκνδφηεζε ηνπ Δ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, απνθαζίδνπκε: Άξζξν 1 Οξηζκνί 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηζρχνπλ νη ζρεηηθνί νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3979/2011 (Α 138) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή

2 δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαζψο θαη νη νξηζκνί, ηα πξφηππα, ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 αληίζηνηρα ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» θαη νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΤΑΠ/ Φ40.4/1/989/10/4/2012 «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (Β 1301). 2. Πξσηφηππν Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν: Κάζε Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν, ην νπνίν θέξεη ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ. 3. Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο: χλνιν εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί νξγαληθά είηε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ γηα ηελ επνπηεία ή ηε δηαρείξηζε κίαο ππφζεζεο είηε κε έιινγε νκαδνπνίεζε θαηά ηελ ηαμηλφκεζε. 4. Μεηαδεδνκέλα: χλνια δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ειεθηξνληθά έγγξαθα, ειεθηξνληθνχο θαθέινπο θαη ειεθηξνληθά αξρεία θαη επηηξέπνπλ ηελ ηαχηηζε, δηαρείξηζε, αλαδήηεζε, αλάθηεζε, πξφζβαζε θαη επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο απφ αλζξψπνπο ή ζπζηήκαηα. 5. Καλφλεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ: Οη θαλφλεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ αθνξνχλ: α) ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη επξεηεξίαζεο ελφο αξρείνπ, β) ζηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ησλ εγγξάθσλ ζε έλα αξρείν, γ) ζηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινχληαη ζηα αληηθείκελα ελφο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, φπσο έγγξαθα, θάθεινη θαη δεδνκέλα θαζψο θαη δ) ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ ζηα αληηθείκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ. 6. Υξήζηεο: φπνηνο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο θαιχπηνληαο ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο απζεληηθνπνίεζεο. 7. Σαμηλφκεζε: Η ζπζηεκαηηθή ηαχηηζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ θαη εγγξάθσλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ινγηθά δνκεκέλεο ζπκβάζεηο, κεζφδνπο θαη θαλφλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο θνξείο. Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή ζε ειεθηξνληθά θαη έληππα έγγξαθα θαη αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 3979/2011 (Α 138), αλεμαξηήησο αλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο θαη απνζήθεπζεο εγγξάθσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζµψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα (άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο), ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα (Ν. 3448/2006), ηελ επεμεξγαζία θαη πξνζηαζία ησλ δεδνµέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Ν. 2472/1997) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ Αζθαιείαο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ηε Φ.120/11/143542/. 2016/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο (Β 1369). ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ Άξζξν 3 Βαζηθέο αξρέο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο εγγξάθωλ

3 1. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα νξγαλψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζε ζπλαθείο νκάδεο απφ ηνπο θνξείο πνπ ηα ηεξνχλ κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε θνξέα κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε πξφζβαζε, αλάθηεζε, δηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε απηψλ, θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. Μηα νκάδα ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ φηαλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα νξγαλσηηθή δνκή ή ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ή ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα, δχλαηαη λα ηαμηλνκείηαη ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελφηεηα ή θάθειν ππφζεζεο κε ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία θαη ζπζρέηηζε ησλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 2. Κάζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν πνπ αξρεηνζεηείηαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν απηφκαηα απνθηά ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαθέινπ πνπ αλήθεη. Δθφζνλ δελ έρεη νξηζηεί θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, νη ρξήζηεο απνθηνχλ ζην ειεθηξνληθφ έγγξαθν ηα ίδηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα εληφο ηνπ ίδηνπ θαθέινπ δχλαηαη λα είλαη δηαβαζκηζκέλα κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ αζθάιεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε πξφζβαζε ζε απηά λα δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο. 3. Οη θαλφλεο δηαρείξηζεο ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη απφ ηνπο θνξείο γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ αθνχ δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο. 4. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α 45), δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα θαη ηδησηηθά έγγξαθα. Σα δηαβαζκηζκέλα ειεθηξνληθά έγγξαθα ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηε απφθαζε 2011/292/ΔΔ, σο άθξσο απφξξεηα (Top Secret), απφξξεηα (Secret), εκπηζηεπηηθά (Confidential) θαη πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο (Restricted). Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ εκπεξηέρνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα κε βάζε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2472/ 1997 ή δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ραξαθηεξίδνληαη αληίζηνηρα. 5. Σν πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ηα κεηαδεδνκέλα ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο αξρεηνζέηεζεο ηνπο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθθαζάξηζεο ηνπο παξακέλνπλ αλαιινίσηα γηα φιε ηελ πεξίνδν δηαηήξεζεο ηνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη γηα ηα έληππα έγγξαθα. 6. Σα ειεθηξνληθά αξρεία δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ρξήζε, ζε ελεξγά, εκηελεξγά, αλελεξγά θαη δηελεθνχο ππεξεζηαθήο ρξεζηκφηεηαο. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν δηαηήξεζεο πνπ πξνβιέπεη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα εθθαζαξίζεσλ. Άξζξν 4 πγθξόηεζε Ηιεθηξνληθνύ Αξρείνπ Σν ειεθηξνληθφ αξρείν ζπγθξνηείηαη απφ: 1. Έλα ή πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά έγγξαθα, κε βάζε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3979/2011 (Α 138) ή/θαη, 2. Έλα ή πεξηζζφηεξα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ είλαη νξγαλσκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή/θαη, 3. Έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα είηε απζχπαξθηα είηε κέζα ζε άιινπο θαθέινπο ππνζέζεσλ κε θνηλφ λνεκαηηθφ ή ιεηηνπξγηθφ πεξηερφκελν. Άξζξν 5 Σήξεζε ειεθηξνληθώλ εγγξάθωλ θαη αξρείωλ 1. Ηιεθηξνληθά έγγξαθα ηα νπνία ηεξνχληαη θαη απνζεθεχνληαη σο ειεθηξνληθά αξρεία αλεμαξηήησο ηνπ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάζε θνξέα, δεκηνπξγνχληαη ηδίσο απφ : (α) εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, (β)

4 εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ κεηαθέξνπλ κελχκαηα κε ή ρσξίο ζπλεκκέλα αξρεία, (γ) εθαξκνγέο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ θαη άιια ειεθηξνληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνξέα, (δ) ζαξσηέο. 2. Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δηαζθαιίδνπλ ηε κνλαδηθή ηαπηνπνίεζε, απνζήθεπζε, αλαγλψξηζε, θαη εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ φπσο: α) έγγξαθα θαη θφξκεο xml, β) αξρεία επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ, γ) ειεθηξνληθά κελχκαηα κε ή ρσξίο επηζπλαπηφκελα αξρεία, δ) ηζηνζειίδεο, ε) παξνπζηάζεηο, ζη) αξρεία pdf, δ) αξρεία εηθφλσλ, ε) αξρεία πνιπκέζσλ, ζ) αξρεία απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ραξηνγξάθεζεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ η) αξρεία απφ πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη/ή ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ. 3. Καηά ηελ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ηαμηλνκνχληαη απφ θάζε θνξέα κε εληαίν ηξφπν πνπ πεξηιακβάλεη ηδίσο αιθαβεηηθή, γεσγξαθηθή θαη ζεκαηηθή ηαμηλφκεζε. Οη ζεκαηηθέο ηαμηλνκήζεηο θαζνξίδνληαη ηδίσο κε βάζε ηελ αξκνδηφηεηα ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ην πεξηερφκελν / ππφζεζε κε ηελ νπνία ζπζρεηίδνληαη ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη ηε ιίζηα θπβεξλεηηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, πεξ. 15 ηεο ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (Β 1301). 4. Η επξεηεξίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο πνπ απηά έρνπλ ηαμηλνκεζεί, ηηο ιέμεηο θιεηδηά, ηα κεηαδεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη παξάγεη πίλαθα πεξηερνκέλσλ γηα θάζε ειεθηξνληθφ αξρείν. 5. Κάζε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δηαζθαιίδεη φηη ηα αξρεία παξακέλνπλ αθέξαηα θαη αμηφπηζηα ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ παξαρζεί γηα φιν ην ρξφλν δηαηήξεζήο ηνπο, ιακβάλνληαο κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε, πξνζηαζία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ηεθκεξίσλ απφ απψιεηα ή θαηαζηξνθή. Άξζξν 6 Δπεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ 1. Ρφινη, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο: α) Η ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ κεραληζκφ απζεληηθνπνίεζεο, ν νπνίνο ειέγρεη ηελ πξφζβαζε, πηζηνπνηεί, παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ θάζε ρξήζηε, ζπλδένληαο ηα αλαγλσξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε κε πξνθίι δηθαησκάησλ γηα αλάγλσζε, εγγξαθή, δηαρείξηζε εθδφζεσλ αξρείνπ, δηαγξαθή, αιιαγή κεηαδεδνκέλσλ θιπ. Διάρηζηε απαίηεζε απζεληηθνπνίεζεο είλαη ε ρξήζε αλαγλσξηζηηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε φλνκα ινγαξηαζκνχ θαη ζπλζεκαηηθφ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (Β 1301). β) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ρξεζηψλ κε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο (δηαρεηξηζηέο), νη νπνίνη αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ ηδίσο λα: α) νξίδνπλ θαη ηαπηνπνηνχλ λένπο ρξήζηεο, β) απελεξγνπνηνχλ ρξήζηεο γ) νξίδνπλ δηθαηψκαηα πξνζζήθεο εγγξάθσλ ή λέσλ εθδφζεσλ απηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαθέινπο (δηαρεηξηζηέο θαθέισλ) δ) νξίδνπλ ην εληαίν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπ θνξέα. γ) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε επηιεγκέλνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο. δ) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο: αα) πξνβιέπεη ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ αλάινγα κε ηελ ηεξαξρία, νξγαληθή κνλάδα, ην ξφιν θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο, ββ) επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηελ αληηζηνίρηζε ησλ θαλφλσλ πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο, ξφινπο, θαθέινπο ή αξρεία, γγ) παξέρεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ, δδ)

5 παξέρεη ζε πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ ή/θαη κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλσηέξσ αληηζηνίρηζε, νχησο ψζηε λα ειέγρνληαη ε πξφζβαζε θαη νη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ αλά ειεθηξνληθφ αξρείν θαη θάθειν, εε) επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλήθνπλ ζε πνιιέο νκάδεο ρξεζηψλ αλάινγα κε ηνλ ππεξεζηαθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ηνπο ξφιν, ζη) επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη πξνζηαζία ησλ εγγξάθσλ. ε) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο: αα) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηζηνηρίδνληαη επίπεδα αζθαιείαο κε νκάδεο ρξεζηψλ θαη ρξήζηεο, ββ) εμαζθαιίδεη φηη νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη θαθέινπο κε ην πξνβιεπφκελν επίπεδν αζθάιεηαο, γγ) εμαζθαιίδεη φηη ν ρξήζηεο δελ αλαθηά θακία πιεξνθνξία ή πξφζβαζε κέζσ αλαδήηεζεο θαη άιισλ εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο γηα ην πεξηερφκελν ειεθηξνληθψλ θαθέισλ, ππνθαθέισλ, αξρείσλ, γηα ηα νπνία δελ έρεη πξφζβαζε δδ) εμαζθαιίδεη φηη νη ππνθάθεινη έρνπλ ην ίδην επίπεδν αζθάιεηαο ή κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ έρεη ν θάθεινο πνπ αλήθνπλ. ζη) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δχλαηαη λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηκεκάησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ εθδφζεσλ απηψλ κε αλσλπκνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 2. Παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία: α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα απνζήθεπζε θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηψλ κε πιεξνθνξίεο φπσο: α) φισλ ησλ κε επηηπρεκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ εθηεινχληαη, β) φισλ ησλ επηηπρεκέλσλ ελεξγεηψλ, ζε αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο, ζηα αξρεία θαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπο, ζηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο θαη ζην κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο, γ) ησλ επηπξφζζεησλ ελεξγεηψλ πνπ θξίλεηαη απφ ην θνξέα φηη απαηηνχληαη, δ) ηελ ιεηηνπξγία, θαηάζηαζε θαη ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο είλαη ηδίσο: α) ην αληηθείκελν πάλσ ζην νπνίν εθηειείηαη ε ελέξγεηα, β) ν ρξήζηεο πνπ εθηειεί ηελ ελέξγεηα, γ) ε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελέξγεηα, δ) νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο θαθέινπο, γηα ηα αξρεία θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο, ε) νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ρξήζηεο, ηηο νκάδεο ρξεζηψλ θαη ηνπο ξφινπο, ζη) νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ αλσηέξσ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία θαη αλαθνξέο ηεξνχληαη γηα φιν ην δηάζηεκα ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ κέρξη απηφ λα θαηαζηεί αλελεξγφ θαη λα ππνζηεί ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 7 Απνζήθεπζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ 1. Αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ - Δπαιήζεπζε γλεζηφηεηαο ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ α) Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απνζεθεχνληαη κε βάζε ηα ηερληθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» (Β 1317). Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο ηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ - αξρείνπ. β) Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα κπνξνχλ λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπο θαζ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα δηαηήξεζεο ηνπο. Δλαιιαθηηθά ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δχλαηαη: α) λα πξνζζέηεη ζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν ειεθηξνληθφ πδαηνγξάθεκα ή άιια ειεθηξνληθά ζηνηρεία γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ελφο εγγξάθνπ ή αξρείνπ, β) λα αλαγλσξίδεη ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηέηνηα ζηνηρεία θαη γ) λα απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα απηά ηα ζηνηρεία.

6 γ) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη δπλαηφηεηεο πςειήο δηαζεζηκφηεηαο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εκθάληζε θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε επηκέξνπο βιαβψλ. 2. Κξππηνγξάθεζε α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο δχλαηαη λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ζε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή, εθφζνλ ην ππαγνξεχνπλ νη αλάγθεο ηνπ θνξέα. Πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο ή ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα. β) Σν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο δχλαηαη λα ηεξεί θαη λα αλαγλσξίδεη θξππηνγξαθεκέλα αξρεία. Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα απηά απνθηνχλ κφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο πνπ έρνπλ ην θαηάιιειν θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο. γ) Σα ειάρηζηα κεηαδεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θξππηνγξαθεκέλν ειεθηξνληθφ έγγξαθν ή αξρείν είλαη α) ν αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο, β) νη παξάκεηξνη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αιγφξηζκνπ απνθξππηνγξάθεζεο. 3. Αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ θαηαζηξνθή α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο ηεξεί ζε εκεξήζηα βάζε αληίγξαθα αζθαιείαο γηα ηνπο θαθέινπο, ππνθαθέινπο, αξρεία θαη κεηαδεδνκέλα ηνπο, φπσο θαη ησλ θαλφλσλ πξφζβαζεο θαη ελεξγεηψλ αιιά θαη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αλαθνξψλ ζε εμσηεξηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν. β) Σνπιάρηζηνλ έλα αληίγξαθν αζθαιείαο ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ απνζεθεχεηαη ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν πνπ είλαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηνλ θπζηθφ ρψξν ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο. Δλαιιαθηηθά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δχλαηαη λα ζπγρξνλίδνληαη ζε θέληξν δεδνκέλσλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο πνπ είλαη ζε αληίζηνηρε απφζηαζε αζθαιείαο. γ) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αα) αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζε άιιν ζεκείν ή αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζή ηνπο, ββ) αλαθνξάο γηα ηα δεδνκέλα πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ. 4. Δπεθηαζηκφηεηα α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θνξέα β) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη δπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία κε άιια ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ηδίσο γηα ζέκαηα αλαδήηεζεο, κεηαθνξάο, επηθχξσζεο γλεζηφηεηαο θξππηνγξαθεκέλσλ ή κε εγγξάθσλ, αλάθηεζεο θαθέισλ θαη πεξηερνκέλσλ αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο. Άξζξν 8 Δπξεηεξίαζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ 1. Θέκαηα νξγάλσζεο θαθέισλ θαη εγγξάθσλ. α) Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο επηηξέπεη ελέξγεηεο φπσο: αα) πξνζζήθε - δεκηνπξγία λέσλ θαθέισλ, ββ) κνλαδηθφ δείθηε αλαθνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ θαη εγγξάθσλ ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε επξεηεξίαζε, γγ) επξεηεξίαζε ησλ θαθέισλ θαη εγγξάθσλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο εθδίδνπζα αξρή, εκεξνκελία έθδνζεο εγγξάθνπ, ζέκα, θαηάζηαζε ηνπ εγγξάθνπ (φπσο «ζρέδην», «αθξηβέο αληίγξαθν», «εμήιζε», «νξζή επαλάιεςε», θ.ιπ.), αξηζκφ πξσηνθφιινπ, θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, δδ) πξνζζήθε κηαο ε πεξηζζφηεξσλ ηεξαξρηθψλ ηαμηλνκήζεσλ ησλ θαθέισλ θαη ησλ εγγξάθσλ. β) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο, δηαγξαθήο, κεηαθνξάο, αληηγξαθήο, εμαγσγήο, ζπζρέηηζεο θαη αδξαλνπνίεζεο ηνπ

7 ειεθηξνληθνχ θαθέινπ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηνλ ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ αξρείσλ. 2. Μεηαδεδνκέλα θαθέισλ θαη εγγξάθσλ α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηήξεζεο κεηαδεδνκέλσλ ηδίσο γηα ην ρξφλν δεκηνπξγίαο, ηνλ αξηζκφ πξσηφθνιινπ, ηελ ηειεπηαία πξνζζήθε, αλάθηεζε θαη πξνβνιή ησλ θαθέισλ, ην ρξφλν θαηαρψξηζεο, αλάθηεζεο θαη πξνβνιήο ησλ εγγξάθσλ, ηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο, θαη ελεξγεηψλ θαη ηελ επηθχξσζε ηεο γλεζηφηεηαο απηψλ. β) Οη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο δχλαηαη λα πξνζζέηνπλ κεηαδεδνκέλα γηα ηα έγγξαθα φπσο: ηίηινο, ζέκα, πεξηγξαθή, εθδίδνπζα αξρή, εκεξνκελία έθδνζεο, απνδέθηεο, αξκφδηνο γηα ππνγξαθή, θαηάζηαζε εγγξάθνπ, ρξφλνο δηαηήξεζεο, βαζκφο αζθάιεηαο θαη πξνηεξαηφηεηαο, χπαξμε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, αδεηψλ πεξαηηέξσ ρξήζεο, ιέμεηο - θιεηδηά γηα ηελ αλαδήηεζε. γ) πκπιεξσκαηηθά κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. δ) Σα κεηαδεδνκέλα εμάγνληαη ζε κνξθή θαη ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ θαη γιψζζεο θσδηθνπνίεζεο (π.ρ. XML). Άξζξν 9 Αλαδήηεζε Πξνβνιή απνηειεζκάηωλ 1. Αλαδήηεζε α) Σν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο παξέρεη κεραληζκνχο θαη εξγαιεία αλαδήηεζεο κε βάζε ηελ επξεηεξίαζε θαη ηα κε-ηαδεδνκέλα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ αλάθηεζε θαη πξνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ, ησλ ππνθαθέισλ θαη πεξηερνκέλσλ ηνπο, ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηεγνξία αζθαιείαο ησλ θαθέισλ θαη ησλ εγγξάθσλ ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε πνπ αλαδεηά. β) Η αλαδήηεζε δχλαηαη λα γίλεηαη απφ έλαλ ε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα κε ηελ ρξήζε ελφο ε πεξηζζφηεξσλ φξσλ αλαδήηεζεο φπσο θξάζεηο, ιέμεηο - θιεηδηά, πξνθαζνξηζκέλνη φξνη θαη κε ηελ αμηνπνίεζε κεηαδεδνκέλσλ. Η αλαδήηεζε εθηειείηαη ζην πιήξεο πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, ησλ θαθέισλ, ησλ ππνθα-θέισλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ απηψλ. γ) Σν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε παιαηφηεξσλ αλαδεηήζεσλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλαδεηήζεσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο αλαδήηεζεο. 2. Πξνβνιή απνηειεζκάησλ α) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κε ηελ κνξθή θαηαιφγνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε φηαλ δελ ππάξρνπλ απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο γηα ίδηνπο φξνπο θαη κεηαδεδνκέλα ζε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο δχλαηαη λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηε δηαβάζκηζε ησλ εγγξάθσλ. Έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα δχλαηαη λα παξνπζηάδνληαη αλσλπκνπνηεκέλα ζε ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. β) Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο παξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εγγξάθσλ, ησλ θαθέισλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ κε νκνηνγελή ηξφπν, θαηεπζείαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. γ) Σν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο κεραληζκνχο-εξγαιεία πξνβνιήο θαη εθηχπσζεο φισλ ησλ ηχπσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη ηδίσο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

8 Άξζξν 10 Γηαδηθαζία Φεθηνπνίεζεο Έληππωλ Δγγξάθωλ 1. Κάζε πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο πνπ ηεξεί έληππν αξρείν ην νπνίν πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί, νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο απφ θάζε ηκήκα γηα ηε ζπιινγή ησλ έληππσλ εγγξάθσλ πνπ ζα ςεθηνπνηεζνχλ. 2. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ: α) επηθαηξνπνηνχλ θαη ςεθηνπνηνχλ ηνλ έληππν πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ εθφζνλ απηφο ππάξρεη, β) ςεθηνπνηνχλ φια ηα έληππα έγγξαθα ηνπ θαθέινπ γ) ππνγξάθνπλ κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή φζα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξφθεηηαη λα εθθαζαξηζηνχλ θαη θαηαζηξαθνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο ππ αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» (Β 1317), δ) αξρεηνζεηνχλ ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξνζζέηνληαο ηα απαξαίηεηα κεηαδεδνκέλα κε βάζε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπο, ε) ειέγρνπλ ηελ πιεξφηεηα ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αληηπαξαβάιινληαο ηα ςεθην-πνηεκέλα έγγξαθα κε ηα έληππα έγγξαθα. 3. Η δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηπρφλ αλαθνξψλ ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζε αμηφπηζηεο πεγέο δηάζεζεο ηνπο φπσο π.ρ. ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ή αλαθνξέο ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα γηα ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο. Άξζξν 11 Δθθαζάξηζε θαη Καηαζηξνθή Έληππωλ θαη Ηιεθηξνληθώλ Δγγξάθωλ. 1. Κάζε πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο πνπ ηεξεί αξρείν ην νπνίν πξφθεηηαη λα εθθαζαξηζηεί ή θαη λα θαηαζηξαθεί, νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο απφ θάζε ηκήκα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 2. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαδεηνχλ ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα ζην ειεθηξνληθφ αξρείν θαη επηβεβαηψλνπλ φηη απηά είλαη απζεληηθά, αθέξαηα, επαλάγλσζηα, αμηφπηζηα θαη εμαγψγηκα θαη θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ ππαιιήισλ πνπ ηα ςεθηνπνίεζαλ. Αθνινχζσο ζπληάζζεηαη ειεθηξνληθφο θαηάινγνο ησλ πξνο θαηαζηξνθή έληππσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί, κε ηνλ ηίηιν ηεο εθδίδνπζαο αξρήο, ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο, πνπ αθνξά ην έγγξαθν. 3. Αθνινχζσο ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο εληχπσλ εγγξάθσλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θαηάινγν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ην νπνίν θέξεη ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο πνπ ηεξεί ην αξρείν. 4. ηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο αξρείσλ απφ ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ πεξί εθθαζάξηζεο ησλ αξρείσλ ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο θαη δηαβαζκηζκέλνπ πιηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηα Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 5. ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρεηαθή ππεξεζία (φπσο Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, Τπεξεζία Ιζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ Αξρείνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Διιεληθή Δπηηξνπή ηξαηησηηθήο Ιζηνξίαο, Γηεχζπλζε Ιζηνξίαο ηξαηνχ, Τπεξεζία Ιζηνξίαο Ναπηηθνχ, Μνπζείν Ιζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο) φηη ην ειεθηξνληθφ ή/θαη έληππν αξρείν δελ ρξήδεη δηαηήξεζεο ζην δηελεθέο, ν θνξέαο πξνβαίλεη ζηε θαηαζηξνθή κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 12 Δθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ

9 1. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο, αιιά θαη κε ρξήζε επηκέξνπο εξγαιείσλ - εθαξκνγψλ, ή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θάζε θνξέαο θξίλεη αλαγθαίεο θαη θαηάιιειεο. 2. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηνπο επηκέξνπο θνξείο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο αλαηίζεηαη ζηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο (Τ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Άξζξν 13 Έλαξμε Ιζρύνο Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηνλ Yπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. Αζήλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2014

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΠΟΦΑΣΗ

Τπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΠΟΦΑΣΗ Ειιεληθή Δεκνθξαηία Τπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο Αζήλα / /2012 Αξηζ. Πξση. ΘΕΜΑ: Δηαδηθαζίεο θαη φξνη πξφζβαζεο, δηάζεζεο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ ινγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ και ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άπθπο 1.

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ και ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άπθπο 1. ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ και ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη Άπθπο 1. κοπόρ ηος νόμος α) ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΔΝΙΚΑ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΔΝΙΚΑ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΔΝΙΚΑ Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ησλ θαλνληζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο ζεζκηθήο ππνδνρήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα