ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Αρ. Μελέτης 7/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Αρ. Μελέτης 7/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «Προµήθεια αναλώσιµων και λοιϖών υλικών» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /νση Ηλεκτρολογικού Γραφείο Προγ/σµού & Μελετών ΑΡΙΘΜ: 7/2012 ΜΕΛΕΤΗ: «Προµήθεια αναλώσιµων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά Τα υλικά θα ϖροέρχονται αϖό εργοστάσιο κατασκευής ϖιστοϖοιηµένο κατά ISO 9000:2004 και θα φέρουν σήµανση CE. ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Κ.Α , υϖηρεσία 20 για /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ Το σύστηµα ανίχνευσης του ανιχνευτή βασίζεται σε δύο θερµίστορ αρνητικού συντελεστή θερµοκρασίας (NTC) συνδεόµενους κατά τρόϖο ϖου να εξασφαλίζει αυτόµατη ϖροσαρµογή στις συνθήκες ϖεριβάλλοντος. Ο ανιχνευτής εϖικοινωνεί και αναφέρει στον κεντρικό ϖίνακα σε δύο διαφορετικά εϖίϖεδα κινδύνου. Ο ανιχνευτής φέρει λυχνία LED και έχει τη δυνατότητα συνδέσεως και µε οϖτικό εϖαναλήϖτη αϖοµακρυσµένο αϖό αυτόν. Ο ανιχνευτής είναι σηµειακής αναγνώρισης και ϖέραν του µικροϋϖολογιστή διαθέτει και στοιχείο διακοϖής γραµµής. Τα στοιχεία σηµειακής αναγνώρισης ϖεριέχονται στη βάση του ανιχνευτή. Έτσι όταν η κεφαλή ανιχνεύσεως αλλαχθεί τα στοιχεία σηµειακής αναγνώρισης µεταφέρονται στη µνήµη του νέου ανιχνευτή και δεν χρειάζεται εϖαναϖρογραµµατισµός. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Θερµοκρασίες αϖόκρισης: 10 K/λεϖτό 54 62οC Θερµοκρασία λειτουργίας: -25οC έως 50οC Σχετική υγρασία: µέγιστο 95% κατά DIN Τάση λειτουργίας: 16V έως 28V µε διαµόρφωση Ρεύµα ηρεµίας: 200µΑ Χρονικό διάστηµα αυτοελέγχου: ανά 15 λεϖτά Ταχύτητα µετάδοσης σήµατος: 167 Βd Προστασία ϖεριβλήµατος: IP53 κατά IEC529 Χρώµα (λευκό): RAL 9010 Προστασία αϖό Η/Μ ϖαρεµβολές: 50V/m (1MHz έως 1 GHz) Κανονισµοί: ΕURONORM 54-5 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: ISO ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Η βάση του ανιχνευτή ϖεριλαµβάνει τους ακροδέκτες συνδέσεως της καλωδιακής γραµµής και το στοιχείο σηµειακής αναγνώρισης στο οϖοίο αϖοθηκεύεται η διεύθυνση του ανιχνευτή. Όταν αλλάζεται η κεφαλή του ανιχνευτή η νέα κεφαλή ϖρογραµµατίζεται αυτόµατα και σωστά. Οι ακροδέκτες της βάσης εϖιτρέϖουν καλωδίωση µε καλώδιο διατοµής mm² (AWG 24 έως AWG14). 1

2 Στη µνήµη του µικροϋϖολογιστή του ανιχνευτή είναι καταγεγραµµένοι 8 αλγόριθµοι υϖολογισµού µε τους οϖοίους ο ανιχνευτής αξιολογεί το ϖεριβάλλον όϖου εγκαθίσταται, βελτιστοϖοιεί την ευαισθησία του στο καϖνό και εξασφαλίζει "ανοσία" σε λανθασµένους συναγερµούς. Χάρη στα τέσσερα εϖίϖεδα κινδύνου στα οϖοία είναι δυνατός ο ϖρογραµµατισµός του ανιχνευτή και τη δυνατότητα αντιστάθµισης µετρουµένων τιµών ο ανιχνευτής έχει τη δυνατότητα διατήρησης σταθερού εϖιϖέδου ενεργοϖοίησης καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο ανιχνευτής διαθέτει δυνατότητα αυτοελέγχου κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ή κατόϖιν εντολής. Αϖό το κέντρο ελέγχου είναι δυνατή η διάγνωση κατάστασης του ανιχνευτή. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Θερµοκρασία λειτουργίας: -25οC έως +60οC Σχετική υγρασία: µέγιστο 95% κατά DIN Τάση λειτουργίας: 16V έως 28V µε διαµόρφωση Ρεύµα ηρεµίας: 200µΑ Χρονικό διάστηµα αυτοελέγχου: ανά 15 λεϖτά Ταχύτητα µετάδοσης σήµατος: 167 Βd Προστασία ϖεριβλήµατος: IP43 κατά IEC529 Προστασία αϖό Η/Μ ϖαρεµβολές: 50V/m (1MHz έως 1 GHz) Κανονισµοί Λειτουργίας: EURONORM 54-7/9 Αρχή ανιχνεύσεως: ϖηγή φωτοηλεκτρικής ακτινοβολίας θερµοκρασιακά αντισταθµισµένη. 3. BUS ΦΑΣΕΩΝ υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ενδεικτικός τύϖος του Bus : ΑΒΒ PS1-5-1 Ie 63A 1SAM R ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ 25 mm 2 Aγωγός γυµνός χάλκινος, ϖολύκλωνος διατοµής 25mm ΑΚΡΟ ΕΚΤΗΣ (ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙ) Ακροδέκτες (ϖαϖουτσάκι) 10, 16, 25 και 35mm αντίστοιχα 9. ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ( ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) 1X40A ιϖολικός, ονοµαστικής τάσης 230/240V~50ΗΖ, oνοµαστικής έντασης ΙΝ=40Α, ονοµαστικό ρεύµα διαρροής Ι N=30mA. 2 στοιχείων. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE και βαθµό ϖροστασίας ΙΡ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ( ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) 3X40 A Τετραϖολικός, ονοµαστικής τάσης 230/240V~50ΗΖ, oνοµαστικής έντασης ΙΝ=40Α, ονοµαστικό ρεύµα διαρροής Ι N=30mA. 4 στοιχείων. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE και βαθµό ϖροστασίας ΙΡ40 11., 25. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Κ 16 Α, Κ 25 Α Οι µικροαυτόµατοι για την ϖροστασία κινητήρων θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 µέρος 11 µε χαρακτηριστική καµϖύλη τύϖου Κ, µε αντίδραση θερµικού 1,05-1,2 Ιον και µαγνητικού 8-14 Ιον, 2

3 κατάλληλοι για ϖροστασία µικρών κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα µε ϖροστατευόµενη έναντι εϖαφής κλέµα. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα αϖό- ζευξης 3,0 kα, µέσο όρο ζεύξεων-αϖοζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό υϖερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό βραχυκυκλώµατα. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων θα είναι αϖό συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το ϖλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5 mm (µονοϖολικός) και η στερέωσή τους στους ϖίνακες θα γίνεται ϖάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Για την ϖροστασία αϖό βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα αϖό 35 ka ϖρέϖει, σύµφωνα µε το VDE 100, 31 να ϖροτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ S , 14., 15., 16. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Β 6Α, Β 10Α, Β 16Α, Β 25Α Οι µικροαυτόµατοι για την ϖροστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 µέρος 11 µε χαρακτηριστική καµϖύλη τύϖου Β µε αντίδραση θερµικού 1,13-1,45 Ιον και µαγνητικού 3-5 Ιον, κατάλληλοι για ϖροστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες µε ϖροστατευόµενη έναντι εϖαφής κλέµα. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα αϖό- ζευξης 3,0 kα, µέσο όρο ζεύξεων-αϖοζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό υϖερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό βραχυκυκλώµατα. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων θα είναι αϖό συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το ϖλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5 mm (µονοϖολικός) και η στερέωσή τους στους ϖίνακες θα γίνεται ϖάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN µε τη βοήθεια κατάλληλου µάνδαλου. Για την ϖροστασία αϖό βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα αϖό 35 ka ϖρέϖει, σύµφωνα µε το VDE 100, 31 να ϖροτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SH201L 13. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Κ 16Α Οι µικροαυτόµατοι για την ϖροστασία κινητήρων θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 µέρος 11 µε χαρακτηριστική καµϖύλη τύϖου Κ µε αντίδραση θερµικού 1,05-1,2 Ιον και µαγνητικού 8-14Ιον, κατάλληλοι για ϖροστασία µικρών κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα µε ϖροστατευόµενη έναντι εϖαφής κλέµα. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα αϖό- ζευξης 3,0 kα, µέσο όρο ζεύξεων-αϖοζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ο- νοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό υϖερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό βραχυκυκλώµατα. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων θα είναι αϖό συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το ϖλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5 mm (µονοϖολικός) και η στερέωσή τους στους ϖίνακες θα γίνεται ϖάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά 3

4 DIN EN µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου. Για την ϖροστασία αϖό βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα αϖό 35 ka ϖρέϖει, σύµφωνα µε το VDE 100, 31 να ϖροτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτι- κή ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ S200K 17., 18., 20., 22. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 10, 16, 20, 25 Α Μικροαυτόµατοι ράγας µονοϖολικοί και ονοµαστικής τάσεως UΝ=220/230V, ενδεικτικού τύϖου ΑΒΒ. Θα στηρίζονται κουµϖωτά σε ράγα σιδηροδρόµου των ϖινάκων φωτισµού, θα έχουν ϖροστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων 3ΚΑ και το ϖερίβληµα τους θα είναι αϖό ενισχυµένο µονωτικό ϖλαστικό. Η καµϖύλη εντάσεως χρόνου θα είναι τύϖου Β. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και οι χαρακτηριστικές καµϖύλες εντάσεως χρόνου του µικροαυτοµάτου. Οι διαστάσεις φαίνονται ϖαρακάτω: 19., 21. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 16 Α, 20A Μικροαυτόµατοι ράγας µονοϖολικοί και ονοµαστικής τάσεως UΝ=220/230V, ενδεικτικού τύϖου ΑΒΒ. Θα στηρίζονται κουµϖωτά σε ράγα σιδηροδρόµου των ϖινάκων φωτισµού, θα έχουν ϖροστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων 3ΚΑ και το ϖερίβληµα τους θα είναι αϖό ενισχυµένο µονωτικό ϖλαστικό. Η καµϖύλη εντάσεως χρόνου θα είναι τύϖου C. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και οι χαρακτηριστικές καµϖύλες εντάσεως χρόνου του µικροαυτοµάτου. Οι διαστάσεις φαίνονται ϖαρακάτω: 6Α 16Α,20Α 23., 24 ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Β 20Α, Β 40Α Οι µικροαυτόµατοι για την ϖροστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς EN , IEC 898, DIN VDE 0641 µέρος 11 µε χαρακτηριστική καµϖύλη τύϖου Β µε αντίδραση θερµικού 1,13-1,45 Ιον και µαγνητικού 3-5 Ιον, κατάλληλοι για ϖροστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών και συσκευών χωρίς κινητήρες µε ϖροστατευόµενη έναντι εϖαφής κλέµα. Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400 V AC, ικανότητα αϖό- ζευξης 3,0 kα, µέσο όρο ζεύξεων-αϖοζεύξεων σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό υϖερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία ϖροστασίας αϖό βραχυκυκλώµατα. Το κέλυφος των µικροαυτόµατων θα είναι αϖό συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το ϖλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5 mm (µονοϖολικός) και η στερέωσή τους στους ϖίνακες θα γίνεται ϖάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5 mm κατά DIN EN µε τη βοήθεια κατάλληλου µάνδαλου. Για την ϖροστασία αϖό βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα αϖό 35 ka ϖρέϖει, 4

5 σύµφωνα µε το VDE 100, 31 να ϖροτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SH203L ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΙΟ Ασφάλεια φυσίγγειο, 16Α, 20Α, 25Α και 32Α αντίστοιχα 30. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΙΠΟΛΙΚΟΣ 40Α Οι διακόϖτες ϖροστασίας διαρροής ( Π ) θα είναι σύµφωνοι µε τις αϖαιτήσεις των VDΕ Θα είναι διϖολικοί ή τετραϖολικοί για αϖόζευξη µονοφασικών ή τριφασικών κυκλωµάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να µϖορούν να τοϖοθετηθούν σε ράγες ϖινάκων µε σύστηµα µανδάλωσης. Θα έχουν ϖλήκτρο ζεύξης και αϖόζευξης, κοµβίο δοκιµής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσµολογίας τους. Θα ϖεριλαµβάνουν µετασχηµατιστή έντασης στον οϖοίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωµάτων ϖου ϖροστατεύουν. Όταν ϖροκληθεί εϖικίνδυνη διαρροή, η τάση ϖου δηµιουργείται εξ εϖαγωγής στο δευτερεύον κύκλωµα του µετασχηµατιστή, εϖενεργεί σε ϖηνίο αϖόζευξης και έτσι εϖιτυγχάνεται η ακαριαία διακοϖή του. Η αϖαιτούµενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται αϖό την σχέση: RΕ ± 24V/I Ν, όϖου I Ν είναι η ένταση διαρροής ϖρος γη (σφάλµα). Τα χαρακτηριστικά του Π ϖρέϖει να ικανοϖοιούν τις αϖαιτήσεις: - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µέχρι 100 Α ϖρέϖει I Ν 30 ma και ο χρόνος διακοϖής κυκλώµατος t 0,04 sec για I Ν 0,25Α - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µεγαλύτερη αϖό 100 Α ϖρέϖει I Ν 300 ma και t 0,3 sec για I Ν 1,5Α. Ενδεικτικός τύϖος: ΑΒΒ FH202AC 31. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 40Α Οι διακόϖτες ϖροστασίας διαρροής ( Π ) θα είναι σύµφωνοι µε τις αϖαιτήσεις των VDΕ Θα είναι διϖολικοί ή τετραϖολικοί για αϖόζευξη µονοφασικών ή τριφασικών κυκλωµάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να µϖορούν να τοϖοθετηθούν σε ράγες ϖινάκων µε σύστηµα µανδάλωσης. Θα έχουν ϖλήκτρο ζεύξης και αϖόζευξης, κοµβίο δοκιµής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσµολογίας τους. Θα ϖεριλαµβάνουν µετασχηµατιστή έντασης στον οϖοίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωµάτων ϖου ϖροστατεύουν. Όταν ϖροκληθεί εϖικίνδυνη διαρροή, η τάση ϖου δηµιουργείται εξ εϖαγωγής στο δευτερεύον κύκλωµα του µετασχηµατιστή, εϖενεργεί σε ϖηνίο αϖόζευξης και έτσι εϖιτυγχάνεται η ακαριαία διακοϖή του. Η αϖαιτούµενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται αϖό την σχέση: RΕ ±24V/I Ν, όϖου I Ν είναι η ένταση διαρροής ϖρος γη (σφάλµα). Τα χαρακτηριστικά του Π ϖρέϖει να ικανοϖοιούν τις αϖαιτήσεις: 5

6 - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µέχρι 100 Α ϖρέϖει I Ν 30 ma και ο χρόνος διακοϖής κυκλώµατος t 0,04 sec για I Ν 0,25Α - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µεγαλύτερη αϖό 100 Α ϖρέϖει I Ν 300 ma και t 0,3 sec για I Ν 1,5Α. Ενδεικτικός τύϖος: ΑΒΒ FH204AC 32. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 63Α υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι διακόϖτες ϖροστασίας διαρροής ( Π ) θα είναι σύµφωνοι µε τις αϖαιτήσεις των VDΕ Θα είναι διϖολικοί ή τετραϖολικοί για αϖόζευξη µονοφασικών ή τριφασικών κυκλωµάτων. Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες ώστε να µϖορούν να τοϖοθετηθούν σε ράγες ϖινάκων µε σύστηµα µανδάλωσης. Θα έχουν ϖλήκτρο ζεύξης και αϖόζευξης, κοµβίο δοκιµής και θα φέρουν ένδειξη της συνδεσµολογίας τους. Θα ϖεριλαµβάνουν µετασχηµατιστή έντασης στον οϖοίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος των κυκλωµάτων ϖου ϖροστατεύουν. Όταν ϖροκληθεί εϖικίνδυνη διαρροή, η τάση ϖου δηµιουργείται εξ εϖαγωγής στο δευτερεύον κύ- κλωµα του µετασχηµατιστή, εϖενεργεί σε ϖηνίο αϖόζευξης και έτσι εϖιτυγχάνεται η ακαριαία διακοϖή του. Η αϖαιτούµενη αντίσταση γείωσης RΕ καθορίζεται αϖό την σχέση: RΕ ± 24V/I Ν, όϖου I Ν είναι η ένταση διαρροής ϖρος γη (σφάλµα). Τα χαρακτηριστικά του Π ϖρέϖει να ικανοϖοιούν τις αϖαιτήσεις: - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µέχρι 100 Α ϖρέϖει I Ν 30 ma και ο χρόνος διακοϖής κυκλώµατος t 0,04 sec για I Ν 0,25Α - Για κυκλώµατα µε ϖροστασία µεγαλύτερη αϖό 100 Α ϖρέϖει I Ν 300 ma και t 0,3 sec για I Ν 1,5Α. Ενδεικτικός τύϖος: ΑΒΒ FH204AC 33. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (ΑΕΡΟΣ) Αυτόµατος τηλεχειριζόµενος διακόϖτης αέρος (ρελέ), ενδεικτικού τύϖου ΑΒΒ, κατηγορίας χρήσης AC-3 και ονοµαστικής έντασης 3Χ50Α µετά τριών κυρίων εϖαφών και βοηθητικών κλειστών και ανοικτών εϖαφών, τάσεως ϖηνίου 220V. Θα κουµϖώνει σε ράγα. 34. ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ Ενδεικτικού τύϖου ΑΒΒ Ε931/32 32 Α /400V 35. ΒΑΣΗ ΡΑΓΑ ΓΙΑ NEOZED 63A Όϖως το δείγµα της Υϖηρεσίας ΒΙ Α ΓΙΑ ΒΙΣΜΑ (6x30, 8x40, 10x50) Όϖως το δείγµα της Υϖηρεσίας, σε κυτίο 100τµχ ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΦΙΣΕΡ) Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 Όϖως το δείγµα της Υϖηρεσίας, σε κυτίο 100τµχ. 43. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 6

7 Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ CA , 45. ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ/ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ Γέφυρες για µικροαυτόµατους σε κυτίο 12 τεµ ΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ (cable-ties) 100x2,5mm, 160x2,5mm, 200x2,5mm, 250x4,8mm, 290x3,6mm, 350x4,8mm. 51. ΙΑΚΟΠΤΗΣ DIMMER Ο διακόϖτης θα έxει 4 τουλάχιστον ϖρορυθµιζόµενες στάθµες και ρυθµιζόµενες ταχύτητες ανόδου και καθόδου του φωτισµού. Ο τηλεχειρισµός θα µϖορεί να γίνεται ενσύρµατα µε ειδικό χειριστήριο στιγµιαίας εϖαφής µε ενδεικτικές λυχνίες στάθµης και είναι ασφαλής γιατί γίνεται µε χαµηλή τάση 12 V. Θα δίνει την δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο, οµαδοϖοίηση, take/give control και θα µϖορεί να συνδεθεί µε συστήµατα αυτοµατισµού, συναγερµούς και computers. Θα είναι κατασκευασµένος µε θυρίστορ κι έχει αϖόδοση σε ϖλήρες φορτίο 98% ϖου σηµαίνει εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας και ϖολλαϖλασιάζουν την ζωή των λαµϖτήρων λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας λειτουργίας του ικανοϖοιούν τις διεθνείς ϖροδιαγραφές ΒS800 και VDΕ Τεχνικά χαρακτηριστικά : Τάση λειτουργίας : V/50-60Hz Ισxύς φορτίου : 2 kw, 3 kw, 5 kw Οδήγηση : Hard firing RF - Θόρυβος : Σύµφωνα µε VDΕ 0871 και ΒS 800 Αϖόδοση : 98% Αϖώλειες άνευ φορτίου : 8 W max Τάση ελέγχου : 0-12 V DC Ρεύµα ελέγχου : 0.2 ma Μόνωση µονάδας/χειριστήριο : V Τρόϖος ελέγχου φορτίου : 2 θυρίστορ (SCR) Θερµοκρασία λειτουργίας : 0-40 C Χρόνος ανόδου - risetime : 400 µs.min Πτώση τάσης (VIN-VOUT) : 5 V σε max ένταση Σταθεροϖοίηση (Load min / Load max) : 2 V Μinimum φορτίο : 80 W Κατάλληλο για οδήγηση εϖαγωγικών φορτίων. Οι διακόϖτες dimmer θα είναι τοϖοθετηµένοι σε µϖρούζινη ϖλάκα ϖάχους 1 mm. Ενδεικτικός τύϖος : LEGRAND Mosaic 52. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΠΛΟΣ Μη στεγανός διακόϖτης 10Α/250V διϖλός, κατάλληλος για χωνευτή τοϖοθέτηση σε τοίχο, διµερείς, ϖορσελάνης µε δύο ϖλήκτρο, και τετραγωνικό κάλυµµα χρώµατος λευκού. Ενδεικτικός τύϖος : LEGRAND Mosaic. 53. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 16 Α-250 V, ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ιακόϖτης στεγανός, εξωτερικός, µονός κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση. Θα έχει ονοµαστικά µεγέθη λειτουργίας UΝ=250V και ΙΝ=16Α. Η ασφάλεια λειτουργίας τους θα εξασφαλίζεται µε το σήµα CE. 54. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 16 Α-250 V, ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ Θα είναι στεγανός αϖλός, κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση. Θα έχει ονοµαστικά µεγέθη λειτουργίας UΝ=250V και ΙΝ=16Α. Η ασφάλεια λειτουργίας τους θα εξασφαλίζεται µε το σήµα CE. 55. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ Μη στεγανός διακόϖτης 10Α/250V, κατάλληλος για χωνευτή τοϖοθέτηση σε τοίχο, διµερείς, ϖορσελάνης µε ϖλήκτρο, και τετραγωνικό κάλυµµα χρώµατος λευκού. 7

8 Ενδεικτικός τύϖος : LEGRAND Mosaic. 56. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ Στεγανός διακόϖτης 10Α/250V, κατάλληλος για ορατή ή και χωνευτή τοϖοθέτηση, διµερείς, ϖορσελάνης µε ϖλήκτρο, χρώµατος λευκού ή ϖροστασίας IP43 κατά DIN ,63.,60., 62. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ 20 Α, 32Α, 45Α, 80 Α Θα έχουν εξωτερική µορφή ϖαρόµοια µε µικροαυτόµατους τύϖου L, για ονοµαστικές εντάσεις µέχρι 100Α µε σαφή εϖισήµανση των θέσεων εντός-εκτός λειτουργίας, κατάλληλοι για τουλάχιστον χειρισµούς υϖό φορτίο. Το κέλυφός τους είναι αϖό συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες και στερεώνονται σε ράγες µε κατάλληλο µάνδαλο. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ Ε ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Α Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SACE A, 36kA 59. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Α υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SACE A, 36kA 61. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Α υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ SACE A, 50kA 64. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 16 Α-250 V, ΙΠΛΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ Θα είναι στεγανός και διϖλός, αλλερετούρ, κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση. Θα έχει ονοµαστικά µεγέθη λειτουργίας UΝ=250V και ΙΝ=16Α. Η ασφάλεια λειτουργίας τους θα εξασφαλίζεται µε το σήµα CE. 65. ΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ιάτρητη µεταλλική γαλβανιζέ ταινία (τσέρκι) 13mm. Σε ταινία 10 µέτρων. 66. ΙΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 32 Α υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά 8

9 Θα έχουν εξωτερική µορφή ϖαρόµοια µε µικροαυτόµατους τύϖου L, για ονοµαστικές εντάσεις µέχρι 100Α µε σαφή εϖισήµανση των θέσεων εντός-εκτός λειτουργίας, κατάλληλοι για τουλάχιστον χειρισµούς υϖό φορτίο. Το κέλυφός τους είναι αϖό συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες και στερεώνονται σε ράγες µε κατάλληλο µάνδαλο. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ Ε ,68. ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 18, 36W Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισµού 18 και 36W, ως δείγµα υϖηρεσίας. 69. Ενδεικτικά λαµϖάκια Τα ενδεικτικά λαµϖάκια λειτουργίας ϖρέϖει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση στην εξωτερική ϖλευρά ενός εϖίτοιχου ϖίνακα. 70. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ Ε249-C 71. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΠΛΗ Ως δείγµα υϖηρεσίας 72. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 170x115x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 170x115x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του κουτιού θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Το Box θα ϖεριλαµβάνει: α) Ένα κουτί µίας θέσης, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. γ) Ένα ϖλαίσιο ενός στοιχείου (δύο µηχανισµών) για το ϖαραϖάνω box. δ) Μία ϖλάκα για δύο 45x45 στοιχεία. ε) Ένα ρευµατοδότη shcuko λευκό 45x45. ζ) Μία λήψη Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Συνολική φόρτιση : 400 kgr Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S110-1, Cima M102-9, Cima S105-1, Cima K01-9, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 73. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 170x155x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 170x155x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. 9

10 Το Box θα ϖεριλαµβάνει : α) Ένα κουτί δύο στοιχείων µε χωρητικότητα 4 µηχανησµών, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. Β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. Γ) Ένα ϖλαίσια δύο στοιχείων (τεσσάρων µηχανισµών) για το ϖαραϖάνω box. ) Μία ϖλάκα για τέσσερα 45x45 στοιχεία. Ε) Ένα ρευµατοδότη shcuko λευκό 45x45. Στ) Ένα ρευµατοδότη shcuko κόκκινο 45x45. Ζ) Μία ϖρίζα µε διϖλή λήψη Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Συνολική φόρτιση : 600 kgr Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S210-1, Cima M202-9, Cima S205-1, Cima K01-9, Cima Κ01-6, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 74. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 170x210x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 170x210x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Το Box θα ϖεριλαµβάνει : α) Ένα κουτί τριών στοιχείων µε χωρητικότητα 6 µηχανισµών, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. Β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. β) Ένα ϖλαίσιο τριών στοιχείων (έξι µηχανισµών) για το ϖαραϖάνω box. γ) Μία ϖλάκα για δύο στοιχείων. δ) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko µε ενδεικτική λυχνία λευκό. ε) Ένα ρευµατοδότη shcuko κόκκινο 45x45. στ) Ένα ρευµατοδότη shcuko ϖορτοκαλί 45x45. ζ) ύο ϖρίζες µε διϖλή λήψη Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Συνολική φόρτιση : 600 kgr Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S310-1, Cima M302-9, Cima S305-1, Cima 1-9, Cima 62-9, Cima Κ01-6, Cima Κ01-7, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 75. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 170x265x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 170x265x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Το Box θα ϖεριλαµβάνει : α) Ένα κουτί τεσσάρων στοιχείων µε χωρητικότητα 8 µηχανισµών, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. γ) Ένα ϖλαίσιο τεσσάρων στοιχείων (οκτώ µηχανισµών) για το ϖαραϖάνω box. δ) Μία ϖλάκα κονέκτορα εϖικλινή µε κλείστρα για data voice. ε) Μία ϖλάκα δύο στοιχείων. στ Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko µε ενδεικτική λυχνία λευκό. ζ) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko κόκκινο. η) Ένα ρευµατοδότη shcuko ϖορτοκαλί 45x45. θ) Τέσσερις λήψεις Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Συνολική φόρτιση : 900 kgr 10

11 Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S410-1, Cima M402-9, Cima S405-1, Cima 1-9, Cima Κ01-6, Cima Κ01-7, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 76. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΟ BOX ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210x300x(µετ ) mm Ενδοδαϖέδιο κουτί ϖαροχής ρεύµατος, φωνής και δεδοµένων διαστάσεων 210x300x(µετ ) mm ϖλήρες κατάλληλο για τοϖοθέτηση σε ψευτοϖάτωµα. Θα ϖεριλαµβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό ϖου θα ϖεριγραφεί ϖαρακάτω καθώς εϖίσης και όλα τα υλικά ϖου το καθιστούν λειτουργικό, ϖλαίσια, κονέκτορες, ϖλάκες στήριξης, κάλυµµα (το κάλυµµα θα είναι γκρι χρώµατος). Όλα τα ϖλαστικά στοιχεία του θα είναι κατασκευασµένα αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Το Box θα ϖεριλαµβάνει : α) Ένα κουτί έξι στοιχείων µε χωρητικότητα 12 µηχανισµών, ϖου τοϖοθετείται στο ψευτοϖάτωµα µε ένα στοιχείο τοϖοθέτησης µηχανισµών. β) Ένα κάλυµµα για το κουτί γκρι χρώµατος. γ) ύο ϖλαίσια τριών στοιχείων (δώδεκα µηχανισµών συνολικά) για το ϖαραϖάνω box. δ) ύο ϖλάκες κονέκτορες εϖικλινής µε κλείστρα για data voice. ε) ύο ϖλάκες δύο στοιχείων. στ) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko µε ενδεικτική λυχνία λευκό. ζ) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko κόκκινο. η) Ένα διϖλό ρευµατοδότη shcuko ϖορτοκαλί. θ) Τέσσερις λήψεις Data-Voice RJ-45 CAT5e UTP λευκό. Συνολική µέγιστη φόρτιση : kgr Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima S610-1, Cima M302-9, Cima S605-1, Cima 1-9, Cima 1-6, Cima 1-7, Cima MD67), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e. 77. Εϖιλογικός διακόϖτης υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ο εϖιλογικός διακόϖτης θα ϖρέϖει να είναι κατάλληλος για εγκατάσταση στην εξωτερική ϖλευρά της ϖόρτας ενός εϖίτοιχου ϖίνακα. Θα είναι ικανός να ρυθµίζει την λειτουργία σε κατάσταση AUTO- O- HAND µε την αντίστοιχη κατάλληλη καλωδίωση. 78. BOX ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 153x215x49 mm Πλήρες εϖίτοιχο box 3 στοιχείων µε ϖλαίσιο διαστάσεων 153x215x49 mm το οϖοίο θα ϖεριλαµβάνει τα ακόλουθα : ένα διϖλό ρευµατοδότη κόκκινου χρώµατος, µία διϖλή ϖρίζα RJ45 UTP CAT 5e και ένα µικροαυτόµατο διακόϖτη κίνησης 10 Α µε κάλυµµα. Το κουτί θα είναι κατασκευασµένο αϖό θερµοϖλαστικό υλικό, αυτοσβενόµενο, χωρίς ϖροσµίξεις αλογόνου και χαµηλής τοξικότητας σε ϖερίϖτωση φωτιάς. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς 2006/95/EU, UNE και το ICE ϖρότυϖο. Βαθµό ϖροστασίας ΙΡ4+ σύµφωνα µε το ΕΝ Ενδεικτικοί τύϖοι υλικών : SIMON CONNECT (Cima Complete Cima Pro Boxes SBC300, Cima 1-6 διϖλός ρευµατοδότης, Cima S195S, Cima S80C95U -9), AMP σειρά 80 RJ45 UTP5e , ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ IP54 11

12 Οι ηλεκτρικοί ϖίνακες φωτισµού και κινήσεως εσωτερικών χώρων τύϖου ερµαρίου θα είναι. ε ϖ ίτοιχοι στεγανοί, ϖροστασίας IP 54 (Ρ43) κατά DIN Οι ϖίνακες αυτοί θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ϖρό τυϖα, όϖως EN 60947, EN , IEC 947, IEC 439-1, VDE 0660, κατάλληλοι για δίκτυο 230/400 V, και θα αϖοτελούνται αϖό τα ϖαρακάτω: Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοϖοθέτηση σύµφω- να µε τα σχέδια. Μεταλλικό ϖλαίσιο και ϖόρτα. Μεταλλική ϖλάκα. Οι ϖίνακες θα είναι βαµµένοι σε χρώµα RAL, ίδιο µε αυτό των ϖινάκων του ηµαρχείου. 85. ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Θερµοµαγνητικός διακόϖτης ϖροστασίας κινητήρων µε την κατάλληλη βοηθητική εϖαφή. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ ΜS Βοηθητική εϖαφή ΗΚ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Θερµοµαγνητικός διακόϖτης ϖροστασίας κινητήρων µε την κατάλληλη βοηθητική εϖαφή. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ ΜS Βοηθητική εϖαφή ΗΚ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Θερµοµαγνητικός διακόϖτης ϖροστασίας κινητήρων µε την κατάλληλη βοηθητική εϖαφή. Ενδεικτικός τύϖος : ΑΒΒ ΜS Βοηθητική εϖαφή ΗΚ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ Ως δείγµα υϖηρεσίας 89., 90., 91. ΚΑΛΩ ΙΟ H05VV-R 5x16,5x10, 5x4, Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύϖου HO5VV, ονοµαστικής τάσης 300/500 V, κατά ΕΛΟΤ 563, VDE 0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250) µε αγωγούς χαλκού, θερµοϖλαστική µόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική εϖένδυση ελαστικού και εξωτερικό µανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους. 92. ΚΑΛΩ ΙΟ H05VV-U 3x2,5 Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύϖου HO5VV, ονοµαστικής τάσης 300/500 V, κατά ΕΛΟΤ 563, VDE 0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250) µε αγωγούς χαλκού, θερµοϖλαστική µόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική εϖένδυση ελαστικού και εξωτερικό µανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε 12

13 ξηρούς ή υγρούς χώρους. 93., 94. ΚΑΛΩ ΙΟ UTP 5e 4 ζευγών, 25 ζευγών Kαλώδια τοϖικών ψηφιακών δικτύων, χωρίς θωράκιση µε αγωγούς αϖό ανοϖτηµένο χαλκό διατοµής AWG 24 (0,5 mm), συνεστραµένων ζευγών, µε µόνωση ϖολυαιθυλενίου (ΡΕ), τύϖου UTP, κατηγορίας 5+, σύµφωνα µε τα ϖρότυϖα ISO/IEC IS 11801, EN και EIA/TIA-568 Α Cat.5, κατάλληλα για εσωτερικά ψηφιακά δίκτυα τηλεφώνων και δεδοµένων (DATA). 95. ΚΑΛΩ ΙΟ UTP 6e 4 ζευγών Kαλώδια τοϖικών ψηφιακών δικτύων, χωρίς θωράκιση µε αγωγούς αϖό ανοϖτηµένο χαλκό διατοµής AWG 24 (0,5 mm), συνεστραµένων ζευγών, µε µόνωση ϖολυαιθυλενίου (ΡΕ), τύϖου UTP, κατηγορίας 5+, σύµφωνα µε τα ϖρότυϖα ISO/IEC IS 11801, EN και EIA/TIA-568 Α Cat.6, κατάλληλα για εσωτερικά ψηφιακά δίκτυα τηλεφώνων και δεδοµένων (DATA). 96., 97., 98. ΚΑΛΩ ΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, HO7V-U (ϖαλαιού τύϖου ΝΥΑ) 1,5-2,5 4 mm 2 Καλώδια αϖό µονόκλωνους (U) χάλκινους αγωγούς αϖό µόνωση PVC, τάσεως 450/750 V και τάσεως δοκιµής 2,5 KV. Η εξωτερική και εσωτερική εϖένδυση θα είναι αϖό PVC. Προϋϖόθεση: Τα µήκη των καλωδίων θα είναι σε κουλούρες των 100 µ ΚΑΛΩ ΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΑΟ5VV-U (R) (ϖαλαιού τύϖου ΝΥΜ) 3x1,5-3x2,5-3x4 3x6 5x1,5 5x2,5 5x4 mm 2 Καλώδιο ανθυγρό µε χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους (U) (ϖολύκλωνους- R), τάσεως 300/500 V, τάσεως δοκιµής 2KV. Η εξωτερική και εσωτερική εϖένδυση θα είναι αϖό PVC. Προϋϖόθεση: Τα µήκη των καλωδίων θα είναι σε κουλούρες των 100 µ ΚΑΛΩ ΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΗΟ5VV-F (ϖαλαιού τύϖου NYMHY) διατοµών 3x4mm 2 (ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ) Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύϖου HO5VV, ονοµαστικής τάσης 300/500V, κατά ΕΛΟΤ 563, VDE 0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250) µε αγωγούς χαλκού, θερµοϖλαστική µόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική εϖένδυση ελαστικού και εξωτερικό µανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους ΚΑΛΩ ΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ 2x2x0,6mm 2 Θα είναι µε χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους στατικής θωρακίσεως διατοµής 0.6 mm 2 αναλόγων ζευγών. Η µόνωση/εϖένδυση θα είναι αϖό PVC. Προϋϖόθεση: Τα µήκη των καλωδίων θα είναι σε κουλούρες των 100µ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Κανάλι διανοµής ϖλαστικό σχετικών διαστάσεων, 12x13-2,5x2,5-6x4 4x2,5 cm ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΟ ΠΟΜΠΕ Κανάλι διανοµής εϖιδαϖέδιο ϖοµϖέ σχετικών διαστάσεων, 50x12 60x15 75x , 116. ΚΥΤΙΟ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ Με καϖάκι, εξωτερικό, σε διαστάσεις, 100x100, 150x110, τύϖου σταυρός όϖως δείγµα υϖηρεσίας 117. ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΗ Λαµαρίνα χαλύβδινη («µαύρη») διαστάσεων 2000x1000x1mm. 119, 118. ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙ Α ΓΙΑ Φ6, 10-5/8 Λαµαρινόβιδες κατάλληλες για διάµετρο 6mm και 10-5/8, ως δείγµα Υϖηρεσίας. 120,121. ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙ Α ΣΤΑΥΡΩΤΗ Λαµαρινόβιδες µεγεθών 3Χ35 και 3Χ50 σε κυτίο των 100τµχ. Όϖως δείγµα Υϖηρεσίας. 13

14 122., 123. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΙΩ ΙΝΗΣ), 2 ΑΚΡΩΝ, 78mm, 240V 75W και 150W Λαµϖτήρας αλογόνου 240V, δύο άκρων, µήκους 78mm, ισχύος 75W και 150W αντίστοιχα, 600 και 1800 lumen αντίστοιχα, 2000 ώρες λειτουργίας ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΙΩ ΙΝΗΣ), Ε14, 230V, 40W Λαµϖτήρας αλογόνου 230V, µε κάλυκα Ε14, ισχύος 40W, χρωµατικής αϖόχρωσης 2700 ο Κ, 490 Lumen, ενδ. τύϖου OSRAM T ECO FS ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ, dichroic 50W Λαµϖτήρας αλογόνου 12V, µε κάλυκα GU5.3, ισχύος 50W, γωνία δέσµης 38 ο, θερµοκρασία χρώµατος 3050 ο Κ, 4000 ώρες λειτουργίας ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 100W Λαµϖτήρας αλογόνου ισχύος 100W µε κάλυκα GY6,35 12V, θερµοκρασία χρώµατος 3000Κ 127. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ QPAR 16, 35W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα GU10, δέσµη φωτός 20 ο και θερµοκρασία χρώµατος 2900 ο Κ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ QR-LP 111 8D έσµη φωτός 4 ο κάλυκας G53 και θερµοκρασία χρώµατος 3000 ο Κ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Q-DE W Λαµϖτήρας αλογόνου Q-DE 12 ισχύος 150W µε κάλυκα Rx7s 130. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 150W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα Ε27 και θερµοκρασία χρώµατος 2800 ο Κ 131. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ 146W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα G12 και θερµοκρασία χρώµατος 4200 ο Κ, φωτεινή ροή Lumen, 146W, µε καυστήρα χαλαζία διϖλού άκρου σε συµϖαγές σωληνωτό εξωτερικό ϖερίβληµα 132. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ CDM-T 250W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα G12 και θερµοκρασία χρώµατος 4200 ο Κ, φωτεινή ροή Lumen, διάρκεια ζωής ώρες 133. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ CDM-T 150W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα G12 και θερµοκρασία χρώµατος 2950 ο Κ, φωτεινή ροή Lumen, διάρκεια ζωής ώρες 134. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ CDM-T 250W O λαµϖτήρας θα έχει κάλυκα G12 και θερµοκρασία χρώµατος 3070 ο Κ, φωτεινή ροή Lumen, διάρκεια ζωής ώρες 135. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 150W Λαµϖτήρας µεταλλικών αλογονιδίων CDM-TD 150W/942, κάλυκας Rx7s και χρωµατική αϖόδοση 4200 Ο Κ, φωτεινή ροή Lumen 136. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ ΙΩΝ 70W Λαµϖτήρας µεταλλικών αλογονιδίων CDM-TD 70W/830, κάλυκας Rx7s και χρωµατική αϖόδοση 3000 Ο Κ, φωτεινή ροή 6500 Lumen 137. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ Ε14 ( V/3-5W) ιαφανής λαµϖτήρας στρογγυλός. Στεγανή λυχνιολαβή Ε14. Τάση λειτουργίας 230V-250V/3-5W. Συµµόρφωση κατά CE. (Θα ϖροσκοµισθεί δείγµα εφ όσον ζητθεί) 138. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΑΓΗΣ 36W 14

15 Λαµϖτήρας συµϖαγής φθορισµού ενδ. τύϖου Sylvania CF-L 36W/840, τεσσάρων ακίδων, θερµοκρασία χρώµατος 4000 ο Κ, 2900 Lumen ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Κάλυκας G13 και θερµοκρασία χρώµατος 2700 ο Κ 141. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-D 13W Κάλυκας G24D-Q1, και θερµοκρασία 2700 ο Κ 142. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-D 18W Κάλυκας G24D-Q2, και θερµοκρασία 2700 ο Κ 143. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-D 26W Κάλυκας G24D-Q3, και θερµοκρασία 2700 ο Κ 144. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ TC-D 32W Κάλυκας G24D-Q3, και θερµοκρασία 2700 ο Κ 145 ΛΥΧΝΙΑ SPOT 35W Λυχνία spot Φ51 mm, µε γυαλί ϖροστασίας, γωνία φωτισµού 38 o, διχρωικό καθρέϖτη, ισχύος 35W, τάσεως 12V, θερµοκρασία χρώµατος 3000 o Κ ϖερίϖου. Ενδεικτικός τύϖος: Halogen Decostar 51 ή Halogen Dichroic GU5.3,12V,35W 146. ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Λυχνίες αλογονιδίων µετάλλων ισχύος 100W ενδεικτικού τύϖου JM-E ή CDO-TT 100W, µε κάλυκα E ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Λυχνίες αλογόνου ισχύος 300 W, µε κάλυκα G5.3 και ευρεία δέσµη εστίασης. Ενδεικτικού τύϖου ALO 300W 2 άκρων της PHILIPS ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Λυχνίες αλογόνου ισχύος 100 W, ενδεικτικού τύϖου QR111/G53 της PHILIPS, µε δέσµες 8 και 15 µοίρες ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Λυχνίες αλογόνου ισχύος 55 W, Θα είναι ενδεικτικού τύϖου QR-CBC 51 της PHILIPS ή BP 50W ΛΥΧΝΙΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Λυχνίες αλογόνου ισχύος 50W/75W/100W, µε κάλυκα Ε27. Θα είναι ενδεικτικού τύϖου halogena PAR20/50W, PAR30/75W, PAR30/100W της PHILIPS αντίστοιχα. Κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V ΛΥΧΝΙΑ ΓΛΟΜΠΟΛΟΥΞ. Λυχία ϖυρακτώσεως,γλοµϖολουξ Φ95, 60W, µε κάλυκα E27, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11W, 18W, 23 W Οι συµϖαγείς λυχνίες φθορισµού ενδεικτικού τύϖου DULUX EL LONGLIFE E27 της OSRAM ή GENIE της PHILIPS είναι λυχνίες εξοικονόµησης ενέργειας µε µικρές διαστάσεις, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα εκκίνησης, 11W, 18W, 23W αντίστοιχα και κάλυκα Ε27, όϖως και ο κοινός λαµϖτήρας. Τάση λειτουργίας V ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18W Λυχνίες εξοικονόµησης ενέργειας τύϖου PLC XTRA της PHILIPS µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα εκκίνησης, 18W, δύο ακίδων και µε κάλυκα G24d-2.Τάση λειτουργίας V,µε τα ϖλεονεκτήµατα ϖου αναφέρονται στο

16 158. ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26 W Λυχνίες εξοικονόµησης ενέργειας τύϖου TC-D της SYLVANIA ή PLC της PHILIPS µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα εκκίνησης, 26W, δύο ακίδων και µε κάλυκα G24d-3.Τάση λειτουργίας V Έχουν εϖίσης τα ακόλουθα ϖλεονεκτήµατα: 1. Ζεστό φως, όϖως η κοινή λυχνία ϖυρακτώσεως 2. Καλή αϖόδοση χρωµάτων 3. Υψηλή αϖόδοση φωτισµού 4. Οκταϖλάσια διάρκεια ζωής 5. Οϖοιαδήϖοτε θέση λειτουργίας 6. Μικρό βάρος 7. 80% οικονοµία στην κατανάλωση ρεύµατος 8. Ηλεκτρονική λυχνία: έχει άµεση έναυση χωρίς τρεµόσβυσµα ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MINION KEΡAKI 12W Οι συµϖαγείς λυχνίες φθορισµού ενδεικτικού τύϖου AMB/K12 της PHILIPS, είναι λυχνίες εξοικονόµησης ενέργειας µε µικρές διαστάσεις, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα εκκίνησης, 12W και κάλυκα Ε14, όϖως και ο κοινός λαµϖτήρας. Τάση λειτουργίας V, µε τα ϖλεονεκτήµατα ϖου αναφέρονται στο ΛΥΧΝIA ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΩ Ι ΙΩΝ (metal halide) W Λυχνία αλογονιδίων µετάλλων ισχύος W, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V και για λειτουργία µε εκκινητή και στραγγαλιστικό ϖηνίο αντιστοίχου ισχύος, σωληνωτής µορφής και κάλυκα Ε40 (Rx7s για την λυχνία 150W). H φωτεινή τους ροή αντίστοιχα θα είναι , και Lm. Θερµοκρασία χρώµατος 4000 ο Κ έως 4500 ο Κ. είκτη χρωµατικής αϖόδοσης (Ra) 65/ ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W, 36W, 58W Λυχνία φθορισµού κουµϖωτή µε 2 ϖοδαράκια, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, ισχύος 18/36/58W µε λευκό χρώµα, φωτεινή ροή 1350/3350/5200 Lm, διάµετρο ϖερίϖου 26mm και µήκος 590/1200/1500 mm. Ενδεικτικού τύϖου L18/36/58W/ ή TLD 18/36/58W/ ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 32W/54 Λυχνία φθορισµού διαµέτρου σωλήνος 26 mm, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, ισχύος 32W, για λειτουργία µε εκκινητή και στραγγαλιστικό ϖηνίο, να αϖοδίδει φως λευκό ουδέτερο, θερµοκρασία χρώµατος 4000 ο Κ, δείκτη χρωµατικής αϖόδοσης Ra 85 έως και 86 και Φωτεινή ροή 2300Lm 167. ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 40W/54 Λυχνία φθορισµού διαµέτρου σωλήνος 26 mm, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, ισχύος 40W, για λειτουργία µε εκκινητή και στραγγαλιστικό ϖηνίο, να αϖοδίδει φως λευκό ουδέτερο, θερµοκρασία χρώµατος 4000 ο Κ, δείκτη χρωµατικής αϖόδοσης Ra 85 έως και 86 και Φωτεινή ροή 3200Lm ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 1. Εϖωνυµία, διεύθυνση του κατασκευαστή του λαµϖτήρα. 2. ιεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. 3. Τύϖος της λυχνίας. 4. Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας. 5. Ποια η φωτεινή ροή της λυχνίας: α. Μετά 100 ώρες λειτουργίας. β. Μετά 2000 ώρες λειτουργίας. γ. Μετά 4000 ώρες λειτουργίας. δ. Μετά 6000 ώρες λειτουργίας. 6. Ποιο το ρεύµα εναύσεως σε Α 7. Ποιο το ρεύµα λειτουργίας σε Α 16

17 8. Ποιος ο χρόνος ζωής της λυχνίας. Σηµείωση: α) Συµϖληρωµένα ερωτηµατολόγια ϖρέϖει να δοθούν εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού αϖό τους διαγωνιζοµένους κατά την υϖοβολή της ϖροσφοράς τους. β) είγµατα των λυχνιών ϖρέϖει να δοθούν σε κάθε ζήτηση στην εϖιτροϖή αξιολόγησης ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Σχάρες καλωδίων µεταλλικές, εσωτερικών χώρων, τυϖοϖοιηµένης κατασκευής, αϖό διάτρητη λαµαρίνα, γαλβανισµένη σε θερµό λουτρό, ϖάχους 0,8 1,5 mm, αναλόγως των διαστάσεων. Οι σχάρες µϖορεί να φέρουν καϖάκι, αϖό λαµαρίνα, χωρίς όµως διάτρηση, εϖίσης γαλβανισµένη σε θερµό λουτρό. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι βιοµηχανικού τύϖου µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή στηρίξεώς των (καµϖύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλϖ.) εϖίσης γαλβανισµένα σε θερµό λουτρό ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Ως δείγµα υϖηρεσίας 179. ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΟΦΕΙΟ. Μϖαλαντέζα καρούλι µε 33µ µε καλώδιο 3x2.5, θερµικό ϖροστασίας, 4 ϖρίζες σούκο, ενδεικτική λυχνία και φρένο. 16Α 250V µε ξετυλιγµένο καλώδιο, 10Α 250V µε τυλιγµένο καλώδιο 180. ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 Ως δείγµα υϖηρεσίας ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ (Βλέϖε εϖίτοιχοι ϖίνακες) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Εξωτερικά εϖίτοιχα κανάλια διανοµής ϖλαστικά, αϖό PVC άριστης ϖοιότητας, ορθογωνικής διατοµής, ενδεικτικών διαστάσεων 20x12.5, 32x12.5, 40x16, 60x16, 75x20, 100x34, 100x50 και 130x50 mm, ενδεικτικού τύϖου LEGRAND DLP, µε ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης, αλλαγής διεύθυνσης και τοϖοθέτησης των µηχανισµών των διακοϖτών και ρευµατοδοτών σ αυτά. Το κανάλι, ανάλογα µε τη διατοµή του, θα µϖορεί να είναι µονοµερές, διµερές ή τριµερές για το διαχωρισµό των εγκαταστάσεων και θα ϖεριλαµβάνει όλα τα ε- ξαρτήµατα για την εύκολη τοϖοθέτησή του, όϖως ακραία καλύµµατα ρυθµιζόµε- νες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες, διακλαδώσεις κλϖ. ειδικά τεµάχια. Το κανάλι θα φέρει εϖίσης όλα τα ειδικά εξαρτήµατα ϖου θα καθιστούν εύκολη την τοϖοθέτηση διακοϖτών, ρευµατοδοτών κλϖ. λήψεων. Οι διακόϖτες, ρευµα- τοδότες κλϖ. θα µϖορούν να τοϖοθετηθούν είτε χωνευτά στο κανάλι είτε εξωτε- ρικά, όταν αϖαιτείται χώρος στο κανάλι για την διέλευση αγωγών ή καλωδίων. 17

18 186., 187. ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΠΕΝΤΕ / ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΠΤΗ Θα είναι ϖέντε (τεσσάρων αντίστοιχα) θέσεων για φις σούκο, αϖό ϖλαστικό υλικό ανθεκτικό σε κρούσεις, µε διακόϖτη τουλάχιστον 16 A. Το καλώδιο θα είναι εύκαµϖτο (ΗΟ5VV-F) 3x1,5mm2 µε φις σούκο και θα έχει µήκος τουλάχιστον 1m ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ως δείγµα υϖηρεσίας 189. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ Με µεταξοτυϖία (clear decorative) κωδ. GBH024FRG PHILIPS ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2x45, 3x32, 3x45, 3x63 Α ιακόϖτης ϖλήκτρου (ραγοδιακόϖτης) τάσεως 380V, διϖολικός/τριϖολικός µε µοχλό χειρισµού εντός-εκτός και σύστηµα µανδαλώσεως σε ράγα για τοϖοθέτηση σε ϖίνακες. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο ΙΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ 2ΝΟ Ιe 40A υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος: Merlin Gerin multi 9 CT Ie 40A ΡΕΛΑΙ ΡΑΓΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 20Α, 40A Ρελαί ράγας τεσσάρων εϖαφών. Το υλικό θα διαθέτει σήµα ϖοιότητας CE. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο ΡΕΛΕ ΡΤΕΥΜΑΤΩΘΗΣΗΣ (καστάνιας) Ρελέ ρευµατώθησης (καστάνιας) 16 Α Ενδεικτικός τύϖος: ΑΒΒ Ε ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ Ie 25A Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. 18

19 Ενδεικτικός τύϖος: Merlin Gerin multi 9 CT Ie 25A 199. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ Ie 40A υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος : Merlin Gerin multi 9 CT Ie 40A 200. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ Ie 40A υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος: Merlin Gerin multi 9 CT ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ Ie 63A υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος: Merlin Gerin multi 9 CT Ie 63A 202. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ 4KW υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά 19

20 Οι ηλεκτρονόµοι (τηλεχειριζόµενοι αυτόµατοι αεροδιακόϖτες) θα έχουν ϖηνίο εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές εϖαφές και θα εϖενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-αϖόζευξη, µεταγωγή και ϖροστασία του κινητήρα, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και τα σήµατα αϖό τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου και ϖροστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC 158-1, κατηγορίας AC 3, τάσης 380 V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης ϖρος τον κινητήρα. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι ϖροστασίας ΙΡ 00, κατάλληλοι για τοϖοθέτηση µέσα σε ϖίνακα. Ενδεικτικός τύϖος: ABB A ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ 5,5kw υφιστάµενου εξοϖλισµού (Υλικό εγκατεστηµένο στο Νέο ηµαρχειακό Μέγαρο). Κατά Ενδεικτικός τύϖος : ABB A ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ Ενδεικτικού τύϖου Legrand Mosaic ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Θα είναι στεγανός, σούκο 16Α V µε καϖάκι. Οι ακροδέκτες του ρευµατοδότη θα είναι µε βίδα ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ Ως δείγµα υϖηρεσίας 207. ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, αϖλός 16Α V. Οι ακροδέκτες του ρευµατοδότη θα είναι µε βίδα ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ12, Φ16, Φ38 Εύκαµϖτος ϖλαστικός σωλήνας (σϖιράλ), τύϖου Heliflex, ονοµαστικής διατοµής Φ12, Φ16, Φ32 αντίστοιχα ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ Ταινία κολλητική λεϖτή διϖλής όψεως. 212.,213. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μονωτική ταινία ϖλάτους 19mm και µήκους 33m σε λευκό και µαύρο χρώµα, ενδεικτικού τύϖου ΤΕSSA ή SCOTCH ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μονωτική ταινία ϖλάτους 19mm και µήκους 33m σε διαφόρους χρωµατισµούς, ενδεικτικού τύϖου ΤΕSSA ή SCOTCH ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ (κουµϖωτά) Τα ταµϖελάκια θα είναι ϖλαστικά κα θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση στην εξωτερική ϖλευρά ενός εϖίτοιχου ϖίνακα ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΜΠΑΡΕΤΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ 125Α 20

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /2014

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /014 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 www.inik.gr 210 8995934 6980 362842 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% Χρήσιμες σχέσεις από την ηλεκτρολογία: 1. Νόμος του Ohm όπου U: τάση σε Volt (V), R:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 1.1 Γενικά. 4 1.2 Τηλεφωνικά καλώδια, σωλήνες και σχάρες. 4 1.2.1. Τηλεφωνικά καλώδια. 4 1.2.2. Σωληνώσεις. 6 1.2.3. Κουτιά διακλάδωσης. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Η ΑΒΒ Ελλάδος, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και με σεβασμό στο περιβάλλον, πραγματοποιεί μια σειρά από ενέργειες που επικεντρώνονται σε διάφορους τομείς. Υποστηρίζει εκδηλώσεις κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα