Σύνοψη ιαπιστώσεων και Συµπερασµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνοψη ιαπιστώσεων και Συµπερασµάτων"

Transcript

1 ΚEΦΑΛΑΙΟ 5 Σύνοψη ιαπιστώσεων και Συµπερασµάτων

2

3 5.1. Χρονική Ανθεκτικότητα Επιδόσεως ιαφόρων Κλάδων Παραγωγής Γενικά KΕΦΑΛΑΙΟ 5: Σύνοψη ιαπιστώσεων και Συµπερασµάτων 1. Ο εντοπισµός των κλάδων παραγωγής που διαθέτουν διεθνές συγκριτικό πλεονέκτηµα, αλλά και ευχερώς επιτεύξιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, στηρίχθηκε στην εξέταση της χρονικής διαδροµής αναπτύξεως αυτών, λαµβανοµένων υπόψη και των δηµοσίων πόρων οι οποίοι εµµέσως διετέθησαν προς τούτο. 2. Η διαχρονική ανθεκτικότητα αξιολογήθηκε µε αναφορά στον ρυθµό οικονοµικής αναπτύξεως και στις επιπτώσεις στο εξωτερικό ισοζύγιο, το οποίο υπήρξε, και εν δυνάµει αποτελεί, σηµαντικό περιοριστικό παράγοντα της αναπτύξεως Tουρισμός 3. Κατά την περίοδο ο µέσος αριθµός αναπτύξεως της οικονοµίας ήταν 6,7% και µειώθηκε σε 1,4% κατά την εικοσαετία Αντιστοίχως, οι µέσοι αριθµοί αναπτύξεως της Βιοµηχανίας, του Τουρισµού και της Γεωργίας ήσαν: Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Αναπτύξεως Οικονοµία Βιοµηχανία 10,6 0,5 Τουρισµός 19,5 6,1 Γεωργία 5,3-2,8 179

4 4. Τα συναλλαγµατικά ισοζύγια των τριών τοµέων, στα οποία αποτυπώνεται µε σαφήνεια η εξέλιξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής, έχουν ως κάτωθι: Σε απόλυτα µεγέθη (Τελωνιακή Στατιστική εκατ. $) Βιοµηχανία -487, , , , ,7 Τουρισµός 74,9 174, , , ,4 Γεωργία 55,4 59,7 438,5 557,9-941,8 Σε ποσοστό του ΑΕΠ Βιοµηχανία -14,7-12,2-8,8-12,3-15,5 Τουρισµός 2,0 1,5 6,0 4,6 4,8 Γεωργία 1,7 0,6 1,0-0,7-0,9 5. Τα µερίδια των ανωτέρω τριών τοµέων, που είναι εκτεθειµένα στον διεθνή ανταγωνισµό, στο ΑΕΠ αποτυπώνουν και αυτά τις συγκριτικές επιδόσεις αυτών από µια άλλη οπτική γωνία Βιοµηχανία 7,3 11,3 15,2 15,6 12,4 Τουρισµός 2,9 5,2 10,5 17,6 22,0 Γεωργία 18,4 16,1 15,5 10,9 9,0 6. Σε αντίθεση µε τον τουρισµό, ο οποίος ήυξανε αδιαλείπτως το µερίδιό του στο εγχώριο προϊόν κατά την περίοδο , η βιοµηχανία δεν µπόρεσε να ανδρωθεί, άρχισε δε να γηράσκει προτού καν ενηλικιωθεί. Τα υφιστάµενα συγκριτικά στοιχεία µαρτυρούν περί τούτου. 7. Πρέπει να τονισθεί ότι η αδυναµία της βιοµηχανίας να αναπτυχθεί και µάλιστα κατά βιώσιµο τρόπο, όπως ευκρινώς δείχνουν τα ανωτέρω στοιχεία, συνυπήρξε µε όλως προνοµιακή µεταχείριση τόσον από το κράτος όσον και από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τα κοινοτικά κονδύλια. Ενδεικτικώς αναφέρονται: 180

5 Τραπεζική Χρηµατοδότηση: Κλαδικά Μερίδια Γεωργία 26,8 13,2 16,9 15,5 6,7 Βιοµηχανία 37,3 36,3 41,8 29,8 20,4 Τουρισµός 1,8 5,0 4,7 3,9 3,1 Μερίδιο Χρηµατοδοτήσεως: Μερίδιο στο ΑΕΠ Γεωργία 0,8 0,4 0,7 1,5 0,8 Βιοµηχανία 5,1 3,2 2,6 1,8 1,5 Τουρισµός 0,6 1,1 0,4 0,3 0,2 Εγκριθείσες Επιχορηγήσεις (Αναπτυξιακός Νόµος) δις δρχ Βιοµηχανία 208,7 600,5 Τουρισµός 129,8 70,8 8. Τα στατιστικά δεδοµένα της αναπτύξεως και του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών αποκαλύπτουν µε ευκρίνεια ότι ο τουριστικός τοµέας πραγµατοποίησε όχι απλή ικανοποιητική αλλά αξιόλογη ανάπτυξη και µάλιστα σε περίοδο στασιµότητας της ελληνικής οικονοµίας η οποία χωρίς τον τουριστικό τοµέα θα είχε εισέλθει σε πρωτοφανή για την µεταπολεµική Ελλάδα ύφεση. Το αποκαλυπτόµενο αυτό συγκριτικό πλεονέκτηµα, όπως θα δειχθεί στα επόµενα, είναι διατηρήσιµο και στο αισιόδοξο για τον παγκόσµιο τουρισµό µέλλον, αν εγκαίρως συνειδητοποιηθεί η µοναδική αναπτυξιακή δυναµική του Ναυτιλία 9. Κατά την περίοδο , κατά την οποία ο παγκόσµιος ποντοπόρος εµπορικός στόλος αυξήθηκε, σε όρους grt, 3,6 φορές ο αντίστοιχος ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε 5,0 φορές. Από 11,1% του παγκοσµίου στόλου το 1965 το µερίδιο του ελληνόκτητου στόλου αυξήθηκε σε 15,2%. Η επίδοση αυτή της ελληνοκτήτου εµπορικής ναυτιλίας και µάλιστα υπό συνθήκες αντίξοες (έντονος ανταγωνισµός, πλεονεκτήµατα ναυτιλίας άλλων χωρών, παλαιών και νέων κτλ.) αποκαλύπτει ύπαρξη υψηλού βαθµού αναπτυξιακής δυναµικής, που τον κατατάσσει στις ανώτατες βαθµίδες προτεραιοτήτων της οικονοµικής πολιτικής. 181

6 10. Η επίδοση αυτή αντανακλά αναµφισβητήτως συγκριτικό πλεονέκτηµα,το οποίο γενικώς και αορίστως έχει την βάση του στην ναυτική παράδοση της χώρας και στην απαράµιλλη ικανότητα των Ελλήνων να µεγαλουργούν σε περιβάλλοντα όπου η ελευθερία επιχειρηµατικής δράσεως δεν φαλκιδεύεται, ούτε εγκλωβίζεται και εκφυλίζεται σε δήθεν προστατευτικά πλαίσια. 11. Παρά το γεγονός ότι υψηλό ποσοστό ίσως το υψηλότερο στον κόσµο της ελληνοκτήτου εµπορικής ναυτιλίας λειτουργεί υπό ξένες σηµαίες (ευκαιρίας), η εισροή ναυτιλιακού συναλλάγµατος καλύπτει το 46% του ελλείµµατος του βιοµηχανικού ισοζυγίου και είναι ίση µε το 120% των εξαγωγών βιοµηχανικών αγαθών. Μεταξύ 1970 και 2000 το πλεόνασµα του ναυτιλιακού ισοζυγίου αυξήθηκε 61,4 φορές καθ ον χρόνο το έλλειµµα του βιοµηχανικού ισοζυγίου αυξήθηκε 32,8 φορές. Τοιουτοτρόπως, το πλεόνασµα του ναυτιλιακού ισοζυγίου καλύπτει το 26% του µεγάλου και ταχέως διευρυνοµένου ελλείµµατος του βιοµηχανικού ισοζυγίου. 12. Η εξ αιτίας του εισρέοντος ναυτιλιακού συναλλάγµατος παραγόµενη ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (ΑΕΠ) αποτελεί το 7-8% του ΑΕΠ, περιλαµβανοµένων και των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων αλλά όχι και των τυχουσών παραλλήλων δαπανών σε επενδύσεις και δηµόσιες δαπάνες. 13. Η ικανότητα του ναυτιλιακού συναλλάγµατος να δηµιουργεί προστιθέµενη αξία εγχωρίως και να αυξάνει την απασχόληση είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη που αντανακλάται στην ανωτέρω εκτίµηση (2000). Πράγµατι τα συγκριτικά στοιχεία για την ανά κόρο είσπραξη συναλλάγµατος δείχνουν πολύ µεγαλύτερη υστέρηση της Ελλάδος έναντι των µειζόνων ναυτιλιακών χωρών. Μεταξύ των 13 χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα σχετικά στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση. Έναντι µέσης ανά κόρο εισροής 572$ ετησίως για τις 12 εκ των 13 χωρών, η είσπραξη για την Ελλάδα είναι µόλις 88$! 14. Οι λόγοι της µεγάλης αυτής υστερήσεως είναι πολλοί. Θα µπορούσε κανείς να αναφέρει τις βασικές υποδοµές για την ναυτιλία, όπως είναι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι συνθέσεις των πλοίων, ο βαθµός παλαιότητας κα., ο σηµαντικότερος, όµως, σε γενικούς όρους φαίνεται ότι είναι οι δεσµοί του πλοίου µε την χώρα εθνικότητος του ιδιοκτήτη, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχειρήσεως (φορολογία, ναυτική εκπαίδευση, θεσµοί όπως ο νηογνώµων και η διαιτησία, αλλά και το γενικότερο ενδιαφέρον της πολιτείας για τον κλάδο) σε σύγκριση µε τα περιβάλλοντα λειτουργίας που προσφέρονται διεθνώς. εν υποβαθµίζοµε, 182

7 ωστόσο, και την πιθανότητα υπάρξεως στατιστικού σφάλµατος, το οποίο προστιθέµενο στα ανωτέρω επιδεινώνει το αποτέλεσµα. 15. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό της ελληνόκτητης εµπορικής ναυτιλίας που λειτουργεί υπό ξένη σηµαία είναι 68%. Για τον λοιπό κόσµο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 46%. Η µεγάλη αυτή διαφορά παραπέµπει σε σοβαρούς αιτιώδεις παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν τον βαθµό προτιµήσεως των Ελλήνων εφοπλιστών προς τις σηµαίες ευκαιρίας Προοπτικές Συµπεράσµατα Μέτρα Πολιτικής 16. Το σαρωτικής σπουδαιότητας συµπέρασµα της εµπειρικής αναλύσεως που απέβλεψε σε ένα ex post εντοπισµό των κλάδων παραγωγής που διαθέτουν διεθνές συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι ένα: η Ελλάδα έχει αποτύχει αναπτυξιακά στους τοµείς υλικής παραγωγής. Η µεταποίηση κατέρρευσε προτού αναπτυχθεί, εµφανίσασα πρόωρον γήρας. Τα κατωτέρω συγκριτικά στοιχεία µαρτυρούν σχετικώς. Μερίδιο Μεταποιητικής Παραγωγής στο ΑΕΠ Ελλάδα 7,3 15,2 12,6 Ιταλία 31,0 27,0 20,0 Ισπανία 30,0 23,0 19,0 Πορτογαλία 29,0 36,0 20,0 Αυστρία 38,0 29,0 20,0 Φινλανδία 24,0 26,0 20,0 17. Οι τοµείς που, βάσει της εµπειρικής αναλύσεως, απεδείχθησαν ανθεκτικοί στον διεθνή ανταγωνισµό δεν έχουν στήριξη προερχοµένη από την εσωτερική αγορά (αλλά ούτε έτυχαν ευνοϊκής µεταχειρίσεως από την οικονοµική πολιτική). Το µέγα πλεονέκτηµα των τοµέων αυτών ναυτιλίας και τουρισµού είναι ότι έχουν πεδίο αναφοράς την παγκόσµια οικονοµία και, εποµένως, διαθέτουν ευρέα περιθώρια αναπτύξεως. 18. Με βάση τις προβλέψεις του ΠΟΤ η ανάπτυξη του παγκοσµίου αλλοδαπού τουρισµού κατά την εικοσαετία θα είναι ταχεία. Από 687,4 εκατ. το 2000 οι αφίξεις εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα επίπεδα εκατ. το 2010 και εκατ. το οι αριθµοί αυτοί αντιστοιχούν σε µέσους ετήσιους ρυθµούς αναπτύξεως περίπου 4% την πρώτη δεκαετία, 4,5% την δεύτερη δεκαετία και 4,2% κατά την εικοσαετία. 183

8 19. Η Ελλάδα έχει, στην πιο πρόσφατη δεκαετία, σταθεροποιήσει κατά κάποιο τρόπο το µερίδιό της στον παγκόσµιο τουρισµό στο επίπεδο 1,7%-1,8% και 3,0%-3,2% στον ευρωπαϊκό τουρισµό. Τα ποσοστά αυτά παρέχουν µια βάση αξιόπιστη για την διατύπωση προβλέψεων που καλύπτουν την αναφερθείσα χρονική περίοδο. Για τους σκοπούς της παρούσης µελέτης υιοθετούµε ως βάση εκκινήσεως το σενάριο για τον Ευρωπαϊκό αλλοδαπό τουρισµό. Το σκεπτικό που υπόκειται στην εν λόγω επιλογή είναι ότι οι αµεσότεροι ανταγωνιστικοί της Ελλάδος προορισµοί είναι οι ευρωπαϊκοί, και, εποµένως, στην τουριστική αυτή µάζα µε τον συγκεκριµένο περιφερειακό προσανατολισµό πρέπει να προσβλέποµε προς εξασφάλιση του µεγαλύτερου δυνατού µεριδίου. 20. Υιοθετείται, κατ αρχάς, παραδοχή για διατήρηση του µεριδίου στον ευρωπαϊκό αλλοδαπό τουρισµό στο επίπεδο της πιο πρόσφατης δεκαετίας, ήτοι στο 3,2%. Το σενάριο αυτό είναι prima facie συντηρητικό,στην πραγµατικότητα, όµως, για να επιτευχθεί πρέπει να ασκηθούν ενεργές πολιτικές, θεραπευτικές των πολλών κακώς κειµένων δηλ. να συνειδητοποιηθεί ευρύτερα ότι ο τουρισµός αποτελεί την κύρια (µαζί µε την ναυτιλία) ρεαλιστική ελπίδα στην οποία µπορεί να στηριχθεί µια αισιόδοξη προοπτική και συνεπεία αυτής της συνειδητοποιήσεως να γίνει αναδιάταξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. 21. Με το σενάριο αυτό οι αφίξεις για το 2010 εκτιµώνται στα 16,8 εκατ. και για το 2020 στα 22,5 εκατ. Η αντίστοιχη εισροή συναλλάγµατος, µε µια πράγµατι συντηρητική παραδοχή για τη αύξηση 3% της ανά άφιξη ετήσιας δαπάνης, είναι 18 δις και 33 δις αντιστοίχως. 22. Το ανωτέρω ευχερώς επιτεύξιµο σενάριο συνεπάγεται πλεόνασµα του τουριστικού ισοζυγίου 13 δις για το 2010 και δις για το Τα εφικτά αυτά αποτελέσµατα αλλάζουν προς το αισιόδοξο τα δεδοµένα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας σε µια περίοδο κατά την οποία η σηµαντική µείωση των εκ της ΕΕ πόρων θα µειώσει την αναπτυξιακή ροπή της οικονοµίας. Φυσικά, όπως τονίσθηκε, το υιοθετηθέν σενάριο βρίσκεται προς την πλευρά της συντηρητικής προσεγγίσεως. Ταχύτερος ρυθµός είναι ασφαλώς επιτεύξιµος, αν ανταποκριθεί η οικονοµική πολιτική στα µέτρα που απαιτούνται για την αξιοποίηση των µοναδικών τουριστικών δωρεών που κληροδότησαν στην χώρα η ηµιουργία και η Ιστορία της. 23. Το ανωτέρω χαρακτηριζόµενο ως εφικτό σενάριο απαιτεί, αυτονοήτως, συγκεκριµένη ρεαλιστική στρατηγική αναπτύξεως του τοµέα και κατ αντιστοιχίαν, αναδιάταξη των προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής πολιτικής. Ο ρόλος του κράτους είναι εν προκειµένω αναντικατάστατος, διότι από την φύση της η τουριστική δραστηριότητα απαιτεί πολυδιάστατη παρουσία του κράτους. Γενικές υποδοµές, προστασία του 184

9 φυσικού περιβάλλοντος και των µνηµείων, έλεγχος συµπεριφορών που απωθούν τον πελάτη, όπως και να ονοµάζονται αυτές, αποτελούν ευθύνη του κράτους. Θέµατα καθαριότητος, υγιεινής και ασφαλείας φαινόµενα αισχροκέρδειας και γενικότερα φαινόµενα ασυδοσίας υποσκάπτουν την ελκυστικότητα των φυσικών και πολιτισµικών στοιχείων και αποδυναµώνουν την ανταγωνιστικότητα του παραγοµένου τουριστικού προϊόντος µπορούν να αντιµετωπισθούν µόνον µε αυστηρό και αυστηρώς εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο. 24. Η πολυδιάστατη ευθύνη του κράτους για την επίτευξη βιώσιµης και επαρκούς αναπτύξεως του τουριστικού τοµέα επιτάσσει την εκπόνηση προγράµµατος οικονοµικής αναπτύξεως. Στο πρόγραµµα αυτό θα προτάσσεται η στρατηγική οικονοµικής αναπτύξεως, µε σαφή διατύπωση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και του ρόλου του τουρισµού (και της Ναυτιλίας) µε χρονική διάταξη. 25. Βασικά στοιχεία της στρατηγικής αναπτύξεως είναι τα κρίσιµα θέµατα προσφοράς και ζητήσεως: Τι είδος τουρισµό επιθυµούµε; Πολυδιάστατο ερώτηµα, που αναφέρεται όχι µόνον στο είδος των υπηρεσιών που θεωρείται προσιδιάζον στις δυνατότητες και τα συµφέροντα της οικονοµίας, αλλά και στις πηγές προελεύσεως και το επιθυµητό εποχικό πρότυπο. Πως θα διαταχθούν περιφερειακώς οι απαιτούµενες για το συγκεκριµένο επιλεγέν πρότυπο τουρισµού (ζητήσεως) γενικές και ειδικές υποδοµές; Ποια στρατηγική διαφηµίσεως και προβολής προσιδιάζει στο επιθυµητό πρότυπο; Πως θα αντιµετωπισθεί το µέγα πρόβληµα της ολικής ποιότητος του τουριστικού προϊόντος; 26. Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήµατα θα προσδιορίσει τους στόχους και τα µέτρα πολιτικής που επηρεάζουν το µέσο µέγεθος ξενοδοχείων και λοιπών καταλυµάτων, την επιθυµητή περιφερειακή συγκέντρωση, την διάρθρωση από απόψεως κατηγορίας, την περιφερειακή συγκέντρωση πόρων για υποδοµές, τις ειδικές υποδοµές που απαιτούνται για την ικανοποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής ζητήσεως,την προσέλκυση τουριστικής ζητήσεως από αναδυόµενες οικονοµίες και υπερπόντιες χώρες, την άµβλυνση της εποχικότητος, τον ρόλο του τουρισµού πόλεων κοκ. 27. Ο κατακερµατισµός εκπροσωπήσεως του κλάδου και η αναποφεύκτως ασθενική παρουσία του στα εκάστοτε τεκταινόµενα από πλευράς κρατικής πολιτικής, αποτελεί πρόβληµα, αν ληφθεί υπόψη η δοµή των 185

10 διαδικασιών λήψεως αποφάσεων. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις οφείλουν να γνωρίζουν που βρίσκονται τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της χώρας και να ενεργούν εν αρµονία προς αυτά και όχι σύµφωνα µε την τεχνητή ισχύ ορισµένων οµάδων συµφερόντων. 28. Καθ όσον αφορά στην εµπορική ναυτιλία, η οποία αποτελεί σχετικώς αφανή αναπτυξιακή δύναµη, αν και δεν απέχει πολύ από τον τουρισµό ως τέτοια,η ένταξή της στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί ύψιστο καθήκον της πολιτείας, ενόψει υψηλής ελλειµµατικότητος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας,της δυνητικής ικανότητος αυτής να αυξήσει σηµαντικώς την εισροή συναλλάγµατος ακόµη και σε συνθήκες στάσιµης ναυτιλίας, αλλά και ενόψει των διανοιγοµένων µεγάλων δυνατοτήτων από την ζήτηση φορτίων εκ µέρους των αναπτυσσοµένων χωρών. 29. Η ανά κόρο χωρητικότητος εισροή συναλλάγµατος ετησίως στην χώρα ήταν 88$ έναντι µέσου όρου 570$ για 12 ναυτιλιακές χώρες. Η µεγάλη αυτή διάσταση δίνει το µέτρων του δυναµισµού που εγκλείει ο συγκεκριµένος κλάδος παραγωγής, πέραν του δυναµισµού που έχει αποκαλύψει η ικανότητα της ελληνόκτητης εµπορικής ναυτιλίας όχι απλώς να διατηρεί αλλά και να αυξάνει το µερίδιό της στην παγκόσµια ναυτιλία και µάλιστα υπό δυσµενείς γι αυτήν συνθήκες. 30. Ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, χρηµατοασφαλιστική υποδοµή και άλλοι αξιόπιστοι θεσµοί παροχής υπηρεσιών, όπως είναι ο νηογνώµων, η διαιτησία και τα δικαστήρια µε αρµοδιότητα σε ζητήµατα ναυτιλίας, αποτελούν σηµαντικά εµπόδια. 31. Ωστόσο, µεγάλη αποτρεπτική δύναµη αποτελεί η µη φιλική στάση της πολιτείας απέναντι στον εθνικά πολύτιµο και διεθνώς ανταγωνιστικό αυτό κλάδο. Η πολιτεία πρέπει να κατανοήσει ότι ο µόνος υγιής και επωφελής τρόπος αξιοποιήσεως των οικονοµικών δυνατοτήτων που προσφέρει η ναυτιλία είναι η αντικειµενική εκτίµηση και θεραπεία των αδυναµιών που καθιστούν την σηµαία ευκαιρίας επιθυµητή και την εισροή ναυτιλιακού συναλλάγµατος συγκρατηµένη, δραµατικώς υστερούσα έναντι άλλων χωρών. 32. Τα κατά καιρούς περί δηµιουργίας του Πειραιά διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου, και µάλιστα µε κυβερνητικές συµπεριφορές και πολιτικές αποτρεπτικές, αποτελούν επιεικώς µεγαλοστοµίες. Ο Πειραιάς ποτέ δεν θα µπορέσει να ανταγωνισθεί τα καθιερωµένα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα, όπως είναι το Λονδίνο. Μπορούν, όµως, να γίνουν πολλά άλλα πράγµατα µε συνεργασία των αρµοδίων ναυτιλιακών φορέων, που είναι και οι µόνοι που γνωρίζουν, ποια είναι τα αίτια που στρέφουν την προτίµηση των κεφαλαίων και άλλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους κατά κύριο λόγο προς άλλες χώρες. 186

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασίου, Λ. Α. (2002) Ο Συνεδριακός Τουρισµός στην Ελλάδα, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1994), Έρευνα για τον Προσδιορισµό των Χαρακτηριστικών των Αλλοδαπών Τουριστών, (οµαδική εργασία, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθηγητή. Π. Ψωινό). Bell, D. (1973), The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York, Basic Books. Boisguilbert, P. (1966), Le detail de France, Paris, National Institute of Demographic Studies, Vol. II. Browning, H., Singelmann, J. (1978), The Transformation of the U.S. Labor Force: the Interaction of Industries and Occupations, Politics and Society, 8 (3-40, pp Clark, Colin (1940), The Conditions of Economic Progress, MacMillan, London. de Anne, Julius and John Butler, Inflation and Growth in a Service Economy. Delaunay, Jean-Claude, Gadrey, Jean (1992), Services in Economic Thought. Three Centuries of Debate, Boston, Kluwer Academic Publishers. European Committee, Market Opening, Regulation and Growth in Europe, Economic Policy, Fisher, Allan, (1935), The Clash of Progress and Security, London, MacMillan. Fisher, Allan, (1945), Economic Progress and Social Security, London, MacMillan. Fourastié, Jean (1950), Le Grand Espoir du XXe Siècle, Paris, PUF. Fuchs, Victor (1965), The Growing Importance of the Service Industries, N.B.E.R.., New York. Fuchs, Victor (1968), The Service Economy, N.B.E.R., Columbia University Press. Greenfield, H. I. (1966), Manpower and the Growth of Producer Services, New York, Columbia University Press. Hammer, E. (1989), Ιδιωτικοποιήσεις στη. Γερµανία, εις Π. Γ. Παυλόπουλου, Ιδιωτικοποιήσεις στις Αναπτυσσόµενες Χώρες, ΙΟΒΕ, Αθήναι. Κάτσος, Γ. Χ. (2004), Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας, ΙΤΕΠ, Αθήνα. 187

12 Κάτσος, Γ. Χ. Σπανάκης, Ν. Ι. (1983), Βιοµηχανική Προστασία και Ένταξη, ΚΕΠΕ, Αθήνα. Κουζέλης, A. (2000), Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων: Η Ελληνική Εµπειρία, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Κουζέλης, Α.Κ. Παυλόπουλος, Π. Γ. (1998), Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Kuznets, S. (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure and Growth, Yale University, The Colonial Press, Inc., Clinton, Mass. Kuznets, S. (1971), Economic Growth of the Nations, The Belnar Press, Cambridge, Mass. Lengelle, Maurice (1966), The Growing Importance of the Service Sector in Member Countries, OECD, Paris. LLOYD S REGISTERY, ιάφορα τεύχη. Marshall, A. (1870), Principles of Economics. Noyelle, T. and Stanback, T. M. (1982), Cities in Transition, Totowa, Allenheld and Osmun. Noyelle, T. and Stanback, T. M. (1983), The Economic Transformation of American Cities, Totowa, Allenheld and Osmun. Noyelle, T., Stanback, T. M., Bearse, P. J., Karasek, R. A. (1981), Services, the New Economy, Totowa, Allenheld and Osmun. OECD (1995), Maritime Transport. OECD (1995), Tourism Policy and International Tourism in OECD Countries, (Special Feature Tourism and Employment ). Παυλόπουλος Π. Γ. (1999), Το Μέγεθος και η υναµική του Τουριστικού Τοµέα, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Παυλόπουλος Π. Γ. (2001), Ο Χειµερινός Τουρισµός στην Ελλάδα, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Παυλόπουλος Π.Γ., Φορολογικό Βάρος κτλ., ΙΟΒΕ, Μονογραφία, Νο 18. Παυλόπουλος, Π. Γ. (1986), Εισοδηµατικά Μερίδια, ΙΟΒΕ, Αθήναι. Παυλόπουλος, Π. Γ. (1999), Το Μέγεθος και η υναµική του Τουριστικού Τοµέα, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Παυλόπουλος, Π. Γ. (2003), Περιφερειακή Συγκέντρωση Τουριστικής ραστη-ριότητος: Συγκριτική Ανάλυση, Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός, Τεύχος 15, σελ Say, J. B. (1972), Traité d Economie Politique, Paris, Calman-Levy. 188

13 Smith, A. (1776), An Enquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations. Stanback, T. M. (1980), Understanding the Service Economy, Baltimore, Johns Hopkins University Press. Stigler, George J. (1956), Trends in Employment in the Service Industries, N.B.E.R., Princeton. Studenski, P. (1958), The Income of Nations, New York, New York Press. The World Bank, World Development Reports, Washington, D.C. Walker, R. (1985), Is There a Service Economy? The Changing Capitalist Division of Labour, Science and Society, 49, Nr

14

15 ΙΤΕΠ ΑΛΛΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Επιπτώσεις της Συναλλαγµατικής Πολιτικής στις Πρόσφατες Επιδόσεις του Τουριστικού Τοµέα, υπό Ανδρέα Κ. Κουζέλη (Ph. D., M.A.). 2. Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου 3. Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου Ανδρέα Κ. Κουζέλη. 4. Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες, υπό Αναστάσιου Κ. Τσίτουρα (Ph.D.). 5. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό, υπό Γρηγόρη Θ. Παπανίκου (Ph.D.). 6. Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό, υπό Νικολάου Μυλωνά (Ph.D.). 7. Το Μέγεθος και η υναµική του Τουριστικού Τοµέα, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου. 8. Ανάπτυξη και Ανεργία: Προοπτικές, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου. 9. Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων: Η Ελληνική Εµπειρία, υπό Ανδρέα Κ. Κουζέλη. 10. Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις: Προβλήµατα και Προοπτικές, υπό Γρηγόρη Θ. Παπανίκου (Ph.D.). 11. Ο Χειµερινός Τουρισµός στην Ελλάδα: Ανάλυση Συµπεράσµατα Προτάσεις, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου. 12. Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα, υπό Βασιλείου Α. Πατσουράτη. 13. Ο Συνεδριακός Τουρισµός στην Ελλάδα: Εξελίξεις, Προβλήµατα, υνατότητες και Πολιτική, υπό Λουκή Α. Αθανασίου. 14. Η ιαφηµιστική απάνη για τον Τουρισµό, υπό Ανδρέα Κ. Κουζέλη. 15. Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα. Επανεξέταση, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου. 16. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, υπό Λουκή Α. Αθανασίου. 17. Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας, υπό Γεωργίου Χ. Κάτσου.

16

Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού. Σύνοψη Μελέτης

Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού. Σύνοψη Μελέτης Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού Σύνοψη Μελέτης Η επισκόπηση του τουριστικού τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσα από την εικόνα που παράγει η υφιστάµενη στατιστική πληροφόρηση, οδηγεί σε µια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΜΑΪΟΣ 2005 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 2 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΤΕΠ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ATHENS PHILOXENIA HOTEL ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ. Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ!

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! Εισαγωγή Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την πιο αποτελεσματική, συμφέρουσα και ασφαλή λύση για τη μεταφορά μεγάλης μάζας φορτίων, χύδην και σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και ελληνική οικονομία

Τουρισμός και ελληνική οικονομία www.eurobank.gr/research Τεύχος 8, 25 Οκτωβρίου 2006, Έτος Ι Τουρισμός και ελληνική οικονομία Περιεχόμενα Εισαγωγή Ο ελληνικός τουρισμός στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού Η τουριστική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... σελ. 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ!... σελ. 19 ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KAINOTOMΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

KAINOTOMΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KAINOTOMΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 1 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Η φύση και ο ρόλος των εμποδίων εισόδου* Νικόλαος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ M.B.A.-TOURISM MANAGEMENT Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 13 ΚEΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 14 15 Κεφάλαιο 1. Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις * 1.1. Η Λειτουργία της Επιχειρήσεως Είναι γνωστό ότι η λειτουργία µιας επιχειρήσεως στηρίζεται στην αρχή της µεγιστοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 13, Σεπτέμβριος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα