Σύνοψη ιαπιστώσεων και Συµπερασµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνοψη ιαπιστώσεων και Συµπερασµάτων"

Transcript

1 ΚEΦΑΛΑΙΟ 5 Σύνοψη ιαπιστώσεων και Συµπερασµάτων

2

3 5.1. Χρονική Ανθεκτικότητα Επιδόσεως ιαφόρων Κλάδων Παραγωγής Γενικά KΕΦΑΛΑΙΟ 5: Σύνοψη ιαπιστώσεων και Συµπερασµάτων 1. Ο εντοπισµός των κλάδων παραγωγής που διαθέτουν διεθνές συγκριτικό πλεονέκτηµα, αλλά και ευχερώς επιτεύξιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, στηρίχθηκε στην εξέταση της χρονικής διαδροµής αναπτύξεως αυτών, λαµβανοµένων υπόψη και των δηµοσίων πόρων οι οποίοι εµµέσως διετέθησαν προς τούτο. 2. Η διαχρονική ανθεκτικότητα αξιολογήθηκε µε αναφορά στον ρυθµό οικονοµικής αναπτύξεως και στις επιπτώσεις στο εξωτερικό ισοζύγιο, το οποίο υπήρξε, και εν δυνάµει αποτελεί, σηµαντικό περιοριστικό παράγοντα της αναπτύξεως Tουρισμός 3. Κατά την περίοδο ο µέσος αριθµός αναπτύξεως της οικονοµίας ήταν 6,7% και µειώθηκε σε 1,4% κατά την εικοσαετία Αντιστοίχως, οι µέσοι αριθµοί αναπτύξεως της Βιοµηχανίας, του Τουρισµού και της Γεωργίας ήσαν: Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Αναπτύξεως Οικονοµία Βιοµηχανία 10,6 0,5 Τουρισµός 19,5 6,1 Γεωργία 5,3-2,8 179

4 4. Τα συναλλαγµατικά ισοζύγια των τριών τοµέων, στα οποία αποτυπώνεται µε σαφήνεια η εξέλιξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής, έχουν ως κάτωθι: Σε απόλυτα µεγέθη (Τελωνιακή Στατιστική εκατ. $) Βιοµηχανία -487, , , , ,7 Τουρισµός 74,9 174, , , ,4 Γεωργία 55,4 59,7 438,5 557,9-941,8 Σε ποσοστό του ΑΕΠ Βιοµηχανία -14,7-12,2-8,8-12,3-15,5 Τουρισµός 2,0 1,5 6,0 4,6 4,8 Γεωργία 1,7 0,6 1,0-0,7-0,9 5. Τα µερίδια των ανωτέρω τριών τοµέων, που είναι εκτεθειµένα στον διεθνή ανταγωνισµό, στο ΑΕΠ αποτυπώνουν και αυτά τις συγκριτικές επιδόσεις αυτών από µια άλλη οπτική γωνία Βιοµηχανία 7,3 11,3 15,2 15,6 12,4 Τουρισµός 2,9 5,2 10,5 17,6 22,0 Γεωργία 18,4 16,1 15,5 10,9 9,0 6. Σε αντίθεση µε τον τουρισµό, ο οποίος ήυξανε αδιαλείπτως το µερίδιό του στο εγχώριο προϊόν κατά την περίοδο , η βιοµηχανία δεν µπόρεσε να ανδρωθεί, άρχισε δε να γηράσκει προτού καν ενηλικιωθεί. Τα υφιστάµενα συγκριτικά στοιχεία µαρτυρούν περί τούτου. 7. Πρέπει να τονισθεί ότι η αδυναµία της βιοµηχανίας να αναπτυχθεί και µάλιστα κατά βιώσιµο τρόπο, όπως ευκρινώς δείχνουν τα ανωτέρω στοιχεία, συνυπήρξε µε όλως προνοµιακή µεταχείριση τόσον από το κράτος όσον και από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τα κοινοτικά κονδύλια. Ενδεικτικώς αναφέρονται: 180

5 Τραπεζική Χρηµατοδότηση: Κλαδικά Μερίδια Γεωργία 26,8 13,2 16,9 15,5 6,7 Βιοµηχανία 37,3 36,3 41,8 29,8 20,4 Τουρισµός 1,8 5,0 4,7 3,9 3,1 Μερίδιο Χρηµατοδοτήσεως: Μερίδιο στο ΑΕΠ Γεωργία 0,8 0,4 0,7 1,5 0,8 Βιοµηχανία 5,1 3,2 2,6 1,8 1,5 Τουρισµός 0,6 1,1 0,4 0,3 0,2 Εγκριθείσες Επιχορηγήσεις (Αναπτυξιακός Νόµος) δις δρχ Βιοµηχανία 208,7 600,5 Τουρισµός 129,8 70,8 8. Τα στατιστικά δεδοµένα της αναπτύξεως και του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών αποκαλύπτουν µε ευκρίνεια ότι ο τουριστικός τοµέας πραγµατοποίησε όχι απλή ικανοποιητική αλλά αξιόλογη ανάπτυξη και µάλιστα σε περίοδο στασιµότητας της ελληνικής οικονοµίας η οποία χωρίς τον τουριστικό τοµέα θα είχε εισέλθει σε πρωτοφανή για την µεταπολεµική Ελλάδα ύφεση. Το αποκαλυπτόµενο αυτό συγκριτικό πλεονέκτηµα, όπως θα δειχθεί στα επόµενα, είναι διατηρήσιµο και στο αισιόδοξο για τον παγκόσµιο τουρισµό µέλλον, αν εγκαίρως συνειδητοποιηθεί η µοναδική αναπτυξιακή δυναµική του Ναυτιλία 9. Κατά την περίοδο , κατά την οποία ο παγκόσµιος ποντοπόρος εµπορικός στόλος αυξήθηκε, σε όρους grt, 3,6 φορές ο αντίστοιχος ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε 5,0 φορές. Από 11,1% του παγκοσµίου στόλου το 1965 το µερίδιο του ελληνόκτητου στόλου αυξήθηκε σε 15,2%. Η επίδοση αυτή της ελληνοκτήτου εµπορικής ναυτιλίας και µάλιστα υπό συνθήκες αντίξοες (έντονος ανταγωνισµός, πλεονεκτήµατα ναυτιλίας άλλων χωρών, παλαιών και νέων κτλ.) αποκαλύπτει ύπαρξη υψηλού βαθµού αναπτυξιακής δυναµικής, που τον κατατάσσει στις ανώτατες βαθµίδες προτεραιοτήτων της οικονοµικής πολιτικής. 181

6 10. Η επίδοση αυτή αντανακλά αναµφισβητήτως συγκριτικό πλεονέκτηµα,το οποίο γενικώς και αορίστως έχει την βάση του στην ναυτική παράδοση της χώρας και στην απαράµιλλη ικανότητα των Ελλήνων να µεγαλουργούν σε περιβάλλοντα όπου η ελευθερία επιχειρηµατικής δράσεως δεν φαλκιδεύεται, ούτε εγκλωβίζεται και εκφυλίζεται σε δήθεν προστατευτικά πλαίσια. 11. Παρά το γεγονός ότι υψηλό ποσοστό ίσως το υψηλότερο στον κόσµο της ελληνοκτήτου εµπορικής ναυτιλίας λειτουργεί υπό ξένες σηµαίες (ευκαιρίας), η εισροή ναυτιλιακού συναλλάγµατος καλύπτει το 46% του ελλείµµατος του βιοµηχανικού ισοζυγίου και είναι ίση µε το 120% των εξαγωγών βιοµηχανικών αγαθών. Μεταξύ 1970 και 2000 το πλεόνασµα του ναυτιλιακού ισοζυγίου αυξήθηκε 61,4 φορές καθ ον χρόνο το έλλειµµα του βιοµηχανικού ισοζυγίου αυξήθηκε 32,8 φορές. Τοιουτοτρόπως, το πλεόνασµα του ναυτιλιακού ισοζυγίου καλύπτει το 26% του µεγάλου και ταχέως διευρυνοµένου ελλείµµατος του βιοµηχανικού ισοζυγίου. 12. Η εξ αιτίας του εισρέοντος ναυτιλιακού συναλλάγµατος παραγόµενη ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (ΑΕΠ) αποτελεί το 7-8% του ΑΕΠ, περιλαµβανοµένων και των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων αλλά όχι και των τυχουσών παραλλήλων δαπανών σε επενδύσεις και δηµόσιες δαπάνες. 13. Η ικανότητα του ναυτιλιακού συναλλάγµατος να δηµιουργεί προστιθέµενη αξία εγχωρίως και να αυξάνει την απασχόληση είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη που αντανακλάται στην ανωτέρω εκτίµηση (2000). Πράγµατι τα συγκριτικά στοιχεία για την ανά κόρο είσπραξη συναλλάγµατος δείχνουν πολύ µεγαλύτερη υστέρηση της Ελλάδος έναντι των µειζόνων ναυτιλιακών χωρών. Μεταξύ των 13 χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα σχετικά στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση. Έναντι µέσης ανά κόρο εισροής 572$ ετησίως για τις 12 εκ των 13 χωρών, η είσπραξη για την Ελλάδα είναι µόλις 88$! 14. Οι λόγοι της µεγάλης αυτής υστερήσεως είναι πολλοί. Θα µπορούσε κανείς να αναφέρει τις βασικές υποδοµές για την ναυτιλία, όπως είναι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι συνθέσεις των πλοίων, ο βαθµός παλαιότητας κα., ο σηµαντικότερος, όµως, σε γενικούς όρους φαίνεται ότι είναι οι δεσµοί του πλοίου µε την χώρα εθνικότητος του ιδιοκτήτη, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχειρήσεως (φορολογία, ναυτική εκπαίδευση, θεσµοί όπως ο νηογνώµων και η διαιτησία, αλλά και το γενικότερο ενδιαφέρον της πολιτείας για τον κλάδο) σε σύγκριση µε τα περιβάλλοντα λειτουργίας που προσφέρονται διεθνώς. εν υποβαθµίζοµε, 182

7 ωστόσο, και την πιθανότητα υπάρξεως στατιστικού σφάλµατος, το οποίο προστιθέµενο στα ανωτέρω επιδεινώνει το αποτέλεσµα. 15. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό της ελληνόκτητης εµπορικής ναυτιλίας που λειτουργεί υπό ξένη σηµαία είναι 68%. Για τον λοιπό κόσµο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 46%. Η µεγάλη αυτή διαφορά παραπέµπει σε σοβαρούς αιτιώδεις παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν τον βαθµό προτιµήσεως των Ελλήνων εφοπλιστών προς τις σηµαίες ευκαιρίας Προοπτικές Συµπεράσµατα Μέτρα Πολιτικής 16. Το σαρωτικής σπουδαιότητας συµπέρασµα της εµπειρικής αναλύσεως που απέβλεψε σε ένα ex post εντοπισµό των κλάδων παραγωγής που διαθέτουν διεθνές συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι ένα: η Ελλάδα έχει αποτύχει αναπτυξιακά στους τοµείς υλικής παραγωγής. Η µεταποίηση κατέρρευσε προτού αναπτυχθεί, εµφανίσασα πρόωρον γήρας. Τα κατωτέρω συγκριτικά στοιχεία µαρτυρούν σχετικώς. Μερίδιο Μεταποιητικής Παραγωγής στο ΑΕΠ Ελλάδα 7,3 15,2 12,6 Ιταλία 31,0 27,0 20,0 Ισπανία 30,0 23,0 19,0 Πορτογαλία 29,0 36,0 20,0 Αυστρία 38,0 29,0 20,0 Φινλανδία 24,0 26,0 20,0 17. Οι τοµείς που, βάσει της εµπειρικής αναλύσεως, απεδείχθησαν ανθεκτικοί στον διεθνή ανταγωνισµό δεν έχουν στήριξη προερχοµένη από την εσωτερική αγορά (αλλά ούτε έτυχαν ευνοϊκής µεταχειρίσεως από την οικονοµική πολιτική). Το µέγα πλεονέκτηµα των τοµέων αυτών ναυτιλίας και τουρισµού είναι ότι έχουν πεδίο αναφοράς την παγκόσµια οικονοµία και, εποµένως, διαθέτουν ευρέα περιθώρια αναπτύξεως. 18. Με βάση τις προβλέψεις του ΠΟΤ η ανάπτυξη του παγκοσµίου αλλοδαπού τουρισµού κατά την εικοσαετία θα είναι ταχεία. Από 687,4 εκατ. το 2000 οι αφίξεις εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα επίπεδα εκατ. το 2010 και εκατ. το οι αριθµοί αυτοί αντιστοιχούν σε µέσους ετήσιους ρυθµούς αναπτύξεως περίπου 4% την πρώτη δεκαετία, 4,5% την δεύτερη δεκαετία και 4,2% κατά την εικοσαετία. 183

8 19. Η Ελλάδα έχει, στην πιο πρόσφατη δεκαετία, σταθεροποιήσει κατά κάποιο τρόπο το µερίδιό της στον παγκόσµιο τουρισµό στο επίπεδο 1,7%-1,8% και 3,0%-3,2% στον ευρωπαϊκό τουρισµό. Τα ποσοστά αυτά παρέχουν µια βάση αξιόπιστη για την διατύπωση προβλέψεων που καλύπτουν την αναφερθείσα χρονική περίοδο. Για τους σκοπούς της παρούσης µελέτης υιοθετούµε ως βάση εκκινήσεως το σενάριο για τον Ευρωπαϊκό αλλοδαπό τουρισµό. Το σκεπτικό που υπόκειται στην εν λόγω επιλογή είναι ότι οι αµεσότεροι ανταγωνιστικοί της Ελλάδος προορισµοί είναι οι ευρωπαϊκοί, και, εποµένως, στην τουριστική αυτή µάζα µε τον συγκεκριµένο περιφερειακό προσανατολισµό πρέπει να προσβλέποµε προς εξασφάλιση του µεγαλύτερου δυνατού µεριδίου. 20. Υιοθετείται, κατ αρχάς, παραδοχή για διατήρηση του µεριδίου στον ευρωπαϊκό αλλοδαπό τουρισµό στο επίπεδο της πιο πρόσφατης δεκαετίας, ήτοι στο 3,2%. Το σενάριο αυτό είναι prima facie συντηρητικό,στην πραγµατικότητα, όµως, για να επιτευχθεί πρέπει να ασκηθούν ενεργές πολιτικές, θεραπευτικές των πολλών κακώς κειµένων δηλ. να συνειδητοποιηθεί ευρύτερα ότι ο τουρισµός αποτελεί την κύρια (µαζί µε την ναυτιλία) ρεαλιστική ελπίδα στην οποία µπορεί να στηριχθεί µια αισιόδοξη προοπτική και συνεπεία αυτής της συνειδητοποιήσεως να γίνει αναδιάταξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. 21. Με το σενάριο αυτό οι αφίξεις για το 2010 εκτιµώνται στα 16,8 εκατ. και για το 2020 στα 22,5 εκατ. Η αντίστοιχη εισροή συναλλάγµατος, µε µια πράγµατι συντηρητική παραδοχή για τη αύξηση 3% της ανά άφιξη ετήσιας δαπάνης, είναι 18 δις και 33 δις αντιστοίχως. 22. Το ανωτέρω ευχερώς επιτεύξιµο σενάριο συνεπάγεται πλεόνασµα του τουριστικού ισοζυγίου 13 δις για το 2010 και δις για το Τα εφικτά αυτά αποτελέσµατα αλλάζουν προς το αισιόδοξο τα δεδοµένα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας σε µια περίοδο κατά την οποία η σηµαντική µείωση των εκ της ΕΕ πόρων θα µειώσει την αναπτυξιακή ροπή της οικονοµίας. Φυσικά, όπως τονίσθηκε, το υιοθετηθέν σενάριο βρίσκεται προς την πλευρά της συντηρητικής προσεγγίσεως. Ταχύτερος ρυθµός είναι ασφαλώς επιτεύξιµος, αν ανταποκριθεί η οικονοµική πολιτική στα µέτρα που απαιτούνται για την αξιοποίηση των µοναδικών τουριστικών δωρεών που κληροδότησαν στην χώρα η ηµιουργία και η Ιστορία της. 23. Το ανωτέρω χαρακτηριζόµενο ως εφικτό σενάριο απαιτεί, αυτονοήτως, συγκεκριµένη ρεαλιστική στρατηγική αναπτύξεως του τοµέα και κατ αντιστοιχίαν, αναδιάταξη των προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής πολιτικής. Ο ρόλος του κράτους είναι εν προκειµένω αναντικατάστατος, διότι από την φύση της η τουριστική δραστηριότητα απαιτεί πολυδιάστατη παρουσία του κράτους. Γενικές υποδοµές, προστασία του 184

9 φυσικού περιβάλλοντος και των µνηµείων, έλεγχος συµπεριφορών που απωθούν τον πελάτη, όπως και να ονοµάζονται αυτές, αποτελούν ευθύνη του κράτους. Θέµατα καθαριότητος, υγιεινής και ασφαλείας φαινόµενα αισχροκέρδειας και γενικότερα φαινόµενα ασυδοσίας υποσκάπτουν την ελκυστικότητα των φυσικών και πολιτισµικών στοιχείων και αποδυναµώνουν την ανταγωνιστικότητα του παραγοµένου τουριστικού προϊόντος µπορούν να αντιµετωπισθούν µόνον µε αυστηρό και αυστηρώς εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο. 24. Η πολυδιάστατη ευθύνη του κράτους για την επίτευξη βιώσιµης και επαρκούς αναπτύξεως του τουριστικού τοµέα επιτάσσει την εκπόνηση προγράµµατος οικονοµικής αναπτύξεως. Στο πρόγραµµα αυτό θα προτάσσεται η στρατηγική οικονοµικής αναπτύξεως, µε σαφή διατύπωση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και του ρόλου του τουρισµού (και της Ναυτιλίας) µε χρονική διάταξη. 25. Βασικά στοιχεία της στρατηγικής αναπτύξεως είναι τα κρίσιµα θέµατα προσφοράς και ζητήσεως: Τι είδος τουρισµό επιθυµούµε; Πολυδιάστατο ερώτηµα, που αναφέρεται όχι µόνον στο είδος των υπηρεσιών που θεωρείται προσιδιάζον στις δυνατότητες και τα συµφέροντα της οικονοµίας, αλλά και στις πηγές προελεύσεως και το επιθυµητό εποχικό πρότυπο. Πως θα διαταχθούν περιφερειακώς οι απαιτούµενες για το συγκεκριµένο επιλεγέν πρότυπο τουρισµού (ζητήσεως) γενικές και ειδικές υποδοµές; Ποια στρατηγική διαφηµίσεως και προβολής προσιδιάζει στο επιθυµητό πρότυπο; Πως θα αντιµετωπισθεί το µέγα πρόβληµα της ολικής ποιότητος του τουριστικού προϊόντος; 26. Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήµατα θα προσδιορίσει τους στόχους και τα µέτρα πολιτικής που επηρεάζουν το µέσο µέγεθος ξενοδοχείων και λοιπών καταλυµάτων, την επιθυµητή περιφερειακή συγκέντρωση, την διάρθρωση από απόψεως κατηγορίας, την περιφερειακή συγκέντρωση πόρων για υποδοµές, τις ειδικές υποδοµές που απαιτούνται για την ικανοποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής ζητήσεως,την προσέλκυση τουριστικής ζητήσεως από αναδυόµενες οικονοµίες και υπερπόντιες χώρες, την άµβλυνση της εποχικότητος, τον ρόλο του τουρισµού πόλεων κοκ. 27. Ο κατακερµατισµός εκπροσωπήσεως του κλάδου και η αναποφεύκτως ασθενική παρουσία του στα εκάστοτε τεκταινόµενα από πλευράς κρατικής πολιτικής, αποτελεί πρόβληµα, αν ληφθεί υπόψη η δοµή των 185

10 διαδικασιών λήψεως αποφάσεων. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις οφείλουν να γνωρίζουν που βρίσκονται τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της χώρας και να ενεργούν εν αρµονία προς αυτά και όχι σύµφωνα µε την τεχνητή ισχύ ορισµένων οµάδων συµφερόντων. 28. Καθ όσον αφορά στην εµπορική ναυτιλία, η οποία αποτελεί σχετικώς αφανή αναπτυξιακή δύναµη, αν και δεν απέχει πολύ από τον τουρισµό ως τέτοια,η ένταξή της στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί ύψιστο καθήκον της πολιτείας, ενόψει υψηλής ελλειµµατικότητος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας,της δυνητικής ικανότητος αυτής να αυξήσει σηµαντικώς την εισροή συναλλάγµατος ακόµη και σε συνθήκες στάσιµης ναυτιλίας, αλλά και ενόψει των διανοιγοµένων µεγάλων δυνατοτήτων από την ζήτηση φορτίων εκ µέρους των αναπτυσσοµένων χωρών. 29. Η ανά κόρο χωρητικότητος εισροή συναλλάγµατος ετησίως στην χώρα ήταν 88$ έναντι µέσου όρου 570$ για 12 ναυτιλιακές χώρες. Η µεγάλη αυτή διάσταση δίνει το µέτρων του δυναµισµού που εγκλείει ο συγκεκριµένος κλάδος παραγωγής, πέραν του δυναµισµού που έχει αποκαλύψει η ικανότητα της ελληνόκτητης εµπορικής ναυτιλίας όχι απλώς να διατηρεί αλλά και να αυξάνει το µερίδιό της στην παγκόσµια ναυτιλία και µάλιστα υπό δυσµενείς γι αυτήν συνθήκες. 30. Ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, χρηµατοασφαλιστική υποδοµή και άλλοι αξιόπιστοι θεσµοί παροχής υπηρεσιών, όπως είναι ο νηογνώµων, η διαιτησία και τα δικαστήρια µε αρµοδιότητα σε ζητήµατα ναυτιλίας, αποτελούν σηµαντικά εµπόδια. 31. Ωστόσο, µεγάλη αποτρεπτική δύναµη αποτελεί η µη φιλική στάση της πολιτείας απέναντι στον εθνικά πολύτιµο και διεθνώς ανταγωνιστικό αυτό κλάδο. Η πολιτεία πρέπει να κατανοήσει ότι ο µόνος υγιής και επωφελής τρόπος αξιοποιήσεως των οικονοµικών δυνατοτήτων που προσφέρει η ναυτιλία είναι η αντικειµενική εκτίµηση και θεραπεία των αδυναµιών που καθιστούν την σηµαία ευκαιρίας επιθυµητή και την εισροή ναυτιλιακού συναλλάγµατος συγκρατηµένη, δραµατικώς υστερούσα έναντι άλλων χωρών. 32. Τα κατά καιρούς περί δηµιουργίας του Πειραιά διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου, και µάλιστα µε κυβερνητικές συµπεριφορές και πολιτικές αποτρεπτικές, αποτελούν επιεικώς µεγαλοστοµίες. Ο Πειραιάς ποτέ δεν θα µπορέσει να ανταγωνισθεί τα καθιερωµένα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα, όπως είναι το Λονδίνο. Μπορούν, όµως, να γίνουν πολλά άλλα πράγµατα µε συνεργασία των αρµοδίων ναυτιλιακών φορέων, που είναι και οι µόνοι που γνωρίζουν, ποια είναι τα αίτια που στρέφουν την προτίµηση των κεφαλαίων και άλλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους κατά κύριο λόγο προς άλλες χώρες. 186

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασίου, Λ. Α. (2002) Ο Συνεδριακός Τουρισµός στην Ελλάδα, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1994), Έρευνα για τον Προσδιορισµό των Χαρακτηριστικών των Αλλοδαπών Τουριστών, (οµαδική εργασία, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθηγητή. Π. Ψωινό). Bell, D. (1973), The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York, Basic Books. Boisguilbert, P. (1966), Le detail de France, Paris, National Institute of Demographic Studies, Vol. II. Browning, H., Singelmann, J. (1978), The Transformation of the U.S. Labor Force: the Interaction of Industries and Occupations, Politics and Society, 8 (3-40, pp Clark, Colin (1940), The Conditions of Economic Progress, MacMillan, London. de Anne, Julius and John Butler, Inflation and Growth in a Service Economy. Delaunay, Jean-Claude, Gadrey, Jean (1992), Services in Economic Thought. Three Centuries of Debate, Boston, Kluwer Academic Publishers. European Committee, Market Opening, Regulation and Growth in Europe, Economic Policy, Fisher, Allan, (1935), The Clash of Progress and Security, London, MacMillan. Fisher, Allan, (1945), Economic Progress and Social Security, London, MacMillan. Fourastié, Jean (1950), Le Grand Espoir du XXe Siècle, Paris, PUF. Fuchs, Victor (1965), The Growing Importance of the Service Industries, N.B.E.R.., New York. Fuchs, Victor (1968), The Service Economy, N.B.E.R., Columbia University Press. Greenfield, H. I. (1966), Manpower and the Growth of Producer Services, New York, Columbia University Press. Hammer, E. (1989), Ιδιωτικοποιήσεις στη. Γερµανία, εις Π. Γ. Παυλόπουλου, Ιδιωτικοποιήσεις στις Αναπτυσσόµενες Χώρες, ΙΟΒΕ, Αθήναι. Κάτσος, Γ. Χ. (2004), Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας, ΙΤΕΠ, Αθήνα. 187

12 Κάτσος, Γ. Χ. Σπανάκης, Ν. Ι. (1983), Βιοµηχανική Προστασία και Ένταξη, ΚΕΠΕ, Αθήνα. Κουζέλης, A. (2000), Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων: Η Ελληνική Εµπειρία, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Κουζέλης, Α.Κ. Παυλόπουλος, Π. Γ. (1998), Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Kuznets, S. (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure and Growth, Yale University, The Colonial Press, Inc., Clinton, Mass. Kuznets, S. (1971), Economic Growth of the Nations, The Belnar Press, Cambridge, Mass. Lengelle, Maurice (1966), The Growing Importance of the Service Sector in Member Countries, OECD, Paris. LLOYD S REGISTERY, ιάφορα τεύχη. Marshall, A. (1870), Principles of Economics. Noyelle, T. and Stanback, T. M. (1982), Cities in Transition, Totowa, Allenheld and Osmun. Noyelle, T. and Stanback, T. M. (1983), The Economic Transformation of American Cities, Totowa, Allenheld and Osmun. Noyelle, T., Stanback, T. M., Bearse, P. J., Karasek, R. A. (1981), Services, the New Economy, Totowa, Allenheld and Osmun. OECD (1995), Maritime Transport. OECD (1995), Tourism Policy and International Tourism in OECD Countries, (Special Feature Tourism and Employment ). Παυλόπουλος Π. Γ. (1999), Το Μέγεθος και η υναµική του Τουριστικού Τοµέα, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Παυλόπουλος Π. Γ. (2001), Ο Χειµερινός Τουρισµός στην Ελλάδα, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Παυλόπουλος Π.Γ., Φορολογικό Βάρος κτλ., ΙΟΒΕ, Μονογραφία, Νο 18. Παυλόπουλος, Π. Γ. (1986), Εισοδηµατικά Μερίδια, ΙΟΒΕ, Αθήναι. Παυλόπουλος, Π. Γ. (1999), Το Μέγεθος και η υναµική του Τουριστικού Τοµέα, ΙΤΕΠ, Αθήνα. Παυλόπουλος, Π. Γ. (2003), Περιφερειακή Συγκέντρωση Τουριστικής ραστη-ριότητος: Συγκριτική Ανάλυση, Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός, Τεύχος 15, σελ Say, J. B. (1972), Traité d Economie Politique, Paris, Calman-Levy. 188

13 Smith, A. (1776), An Enquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations. Stanback, T. M. (1980), Understanding the Service Economy, Baltimore, Johns Hopkins University Press. Stigler, George J. (1956), Trends in Employment in the Service Industries, N.B.E.R., Princeton. Studenski, P. (1958), The Income of Nations, New York, New York Press. The World Bank, World Development Reports, Washington, D.C. Walker, R. (1985), Is There a Service Economy? The Changing Capitalist Division of Labour, Science and Society, 49, Nr

14

15 ΙΤΕΠ ΑΛΛΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Επιπτώσεις της Συναλλαγµατικής Πολιτικής στις Πρόσφατες Επιδόσεις του Τουριστικού Τοµέα, υπό Ανδρέα Κ. Κουζέλη (Ph. D., M.A.). 2. Το Πανόραµα του Παγκόσµιου Τουρισµού, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου 3. Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου Ανδρέα Κ. Κουζέλη. 4. Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες, υπό Αναστάσιου Κ. Τσίτουρα (Ph.D.). 5. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό, υπό Γρηγόρη Θ. Παπανίκου (Ph.D.). 6. Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό, υπό Νικολάου Μυλωνά (Ph.D.). 7. Το Μέγεθος και η υναµική του Τουριστικού Τοµέα, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου. 8. Ανάπτυξη και Ανεργία: Προοπτικές, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου. 9. Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων: Η Ελληνική Εµπειρία, υπό Ανδρέα Κ. Κουζέλη. 10. Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις: Προβλήµατα και Προοπτικές, υπό Γρηγόρη Θ. Παπανίκου (Ph.D.). 11. Ο Χειµερινός Τουρισµός στην Ελλάδα: Ανάλυση Συµπεράσµατα Προτάσεις, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου. 12. Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα, υπό Βασιλείου Α. Πατσουράτη. 13. Ο Συνεδριακός Τουρισµός στην Ελλάδα: Εξελίξεις, Προβλήµατα, υνατότητες και Πολιτική, υπό Λουκή Α. Αθανασίου. 14. Η ιαφηµιστική απάνη για τον Τουρισµό, υπό Ανδρέα Κ. Κουζέλη. 15. Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα. Επανεξέταση, υπό Παναγιώτη Γ. Παυλόπουλου. 16. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, υπό Λουκή Α. Αθανασίου. 17. Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας, υπό Γεωργίου Χ. Κάτσου.

16

ÊËÁÄÉÊÁ ÓÕÃÊÑÉÔÉÊÁ ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÊËÁÄÉÊÁ ÓÕÃÊÑÉÔÉÊÁ ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ ÊÁÉ ÐÑÏÂËÅØÅÙÍ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM É.Ô.Å.Ð. ÊëáäéêÜ ÓõãêñéôéêÜ ÐëåïíåêôÞìáôá ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÊËÁÄÉÊÁ ÓÕÃÊÑÉÔÉÊÁ ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνεδριακός Τουρισµός ιεθνώς και στην Ελλάδα. Σύνοψη Μελέτης

Ο Συνεδριακός Τουρισµός ιεθνώς και στην Ελλάδα. Σύνοψη Μελέτης Ο Συνεδριακός Τουρισµός ιεθνώς και στην Ελλάδα Σύνοψη Μελέτης 1. Από τα αποσπασµατικά στοιχεία που υπάρχουν, συνάγεται ότι ο συνεδριακός τουρισµός καλύπτει το 3-4% του αριθµού των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡOΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙOΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡOΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙOΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: Ι.Τ.Ε.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡOΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙOΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: Ρόλος, Προοπτικές, Μέτρα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡOΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙOΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 1 εκεµβρίου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικά Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα

Κλαδικά Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα ΚEΦΑΛΑΙΟ 3 Κλαδικά Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κλαδικά Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα 3.1. Εισαγωγή Στο παρόν τµήµα της µελέτης θα γίνει προσπάθεια, σε ένα µέσο επίπεδο κλαδικής οµαδοποιήσεως, να ανιχνευθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΥΝΟΨΗ: Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ I. ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σ ΥΝΟΨΗ: Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ I. ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σ ΥΝΟΨΗ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ I. ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ 1. Στο δυνητικά µεγάλο τουριστικό πλήθος υπερπόντιου προορισµού. Η ταχεία ανάπτυξη της Κίνας

Διαβάστε περισσότερα

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μακροοικονοµική Η µελέτη της οικονοµίαςωςσυνόλου. Ασχολείται µε συνολικά µεγέθη της οικονοµίας. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ρυθµός µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών. ΑΝΕΡΓΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ακούµε συχνά. Η διαπίστωση αυτή, ανεξάρτητα από την ορθότητα της, παραπέµπει σε σαφείς υποδείξεις για τις επιλογές της οικονοµικής πολιτικής.

ακούµε συχνά. Η διαπίστωση αυτή, ανεξάρτητα από την ορθότητα της, παραπέµπει σε σαφείς υποδείξεις για τις επιλογές της οικονοµικής πολιτικής. Σχέδιο εισήγησης κ. Τάκη Πολίτη, Γενικού ιευθυντή ΙΟΒΕ στη Συνεδρίαση µε θέµα: Περιφερειακή ανάπτυξη και βιοµηχανία: το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2009 «Ο τουρισµός είναι η βαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε ΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Κύρια Συµπεράσµατα και ιαπιστώσεις Στη νέα αυτή µελέτη του ΙΤΕΠ, που ανήκει στη σειρά Ειδικές Εκδόσεις κρίθηκε σκόπιµο να εξετασθούν,

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Μάιος 2013 Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη στο http://www.bcg.gr/media - 1 - Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων...17. Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων...19 Κ. Ζοπουνίδης, Χρ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων...17. Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων...19 Κ. Ζοπουνίδης, Χρ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων...17 Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αξιολόγηση Δημόσιων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων..25 Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Μεταποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Το Ναυτιλιακό Πλέγμα. Η περίπτωση του Ελληνικού Ναυτιλιακού Πλέγματος και οι δυνατότητες συμβολής του στην έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25 Περιεχόμενα Πρόλογος................................................... 23 Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση.................................. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................. 27 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 14ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 105-71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 2810223997 FAX 2810224595 www.oeetak.gr e-mail : info@oeetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD

Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD «Μισθοί και παραγωγικότητα της εργασίας: ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας» Σταύρος Π. Γαβρόγλου, PhD Διευθυντής Ενεργητικών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων, ΕΙΕΑΔ Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα