ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Δπηβιέπσλ: ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ πνπδάζηξηα: ΑΜΑΡΣΕΖ ΥΡΤΑ ΑΘΖΝΑ

2 Φσηνγξαθία εμσθχιινπ: Γηάλλεο Κσζηάθεο: Κνιχκβεζε, ηέιηνο Σζάθσλαο: 4 x 50κ Διεχζεξν θπηαινδξνκία Νηθφιανο Σζφηξαο: Max 20 Κσλζηαληίλνο Καξανχδαο: 4 ε Αλακλεζηηθφ Φσηνγξαθηθφ Λεχθσκα ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Οκάδαο Από ηελ Αζήλα ζην Πεθίλν Δηθφλεο απφ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο Οκάδαο ζηνπο 13 νπο Παξανιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Πεθίλνπ. Διιεληθή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή, Θεζζαινλίθε

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καζψο ε χθεζε απνγπκλψλεη θάζε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, ηα θξάηε, κεηαμχ απηψλ θαη ε Διιάδα, βξίζθνληαη ζε έλα αδηέμνδν νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ, αλαδεηψληαο λέεο ηδέεο εμφδνπ απφ ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Οη ζπδεηήζεηο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο, πεξηζηξέθνληαη ζπλερψο γχξσ απφ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Οη θπβεξλήζεηο ηεο ρψξαο ζπλερίδνπλ λα αθήλνπλ έμσ απφ ηα ζρέδηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, έλα ζεκαληηθφ θξίθν ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ). ηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ηεο Κξαηηθήο Πξνλνηαθήο Πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη δξάζεηο γηα ηα ΑΜΔΑ πεξηνξίδνληαη ζε κεληαίεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, ππνηηκψληαο ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ ζα απνθηνχζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε δεκηνπξγία θαη ε νξγάλσζε ζχγρξνλσλ δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ επαλαμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηφζν πνιχηηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία, ε νπνία εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ησλ ηειηθψλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο-Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ πνιχηηκνπ ξφινπ ηεο απνθαηάζηαζεο, ζηελ επαλέληαμε ησλ ΑΜΔΑ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε, πξνθχπηεη αλάγιπθν ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο δεκφζησλ δνκψλ απνθαηάζηαζεο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο ρψξαο θαη επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο, ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ Απνθαηάζηαζεο ησλ ΑΜΔΑ ζηελ Διιάδα, φρη κφλν σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ πνηνηηθή δηαβίσζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ αιιά θαη σο κέηξν αληηκεηψπηζεο ησλ εμειίμεσλ θαη πξνθιήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ην ζχγρξνλν θαη ξεπζηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ην πξψην θεθάιαην μεθηλά κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Φπζηθήο Ηαηξηθήο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε απνζαθήληζε ηνπ φξνπ Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε, ε επηζήκαλζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εηδηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη κηα αλαθνξά ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηα ΑΜΔΑ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ δνκψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπο, κε αληίζηνηρεο δνκέο ηεο Δπξψπεο. ηε ζπλέρεηα επηζεκαίλνληαη νη βέιηηζηεο αξρέο νξγάλσζεο ελφο 3

4 θέληξνπ απνθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε θαη εκπεηξία, θαζψο επίζεο θαη ε αλαθνξά ζχγρξνλσλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ θαη πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην ζπλερίδεηαη κε ηελ ζχλδεζε ηεο απνθαηάζηαζεο, κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε παξνπζίαζε ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ην Σν θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηελ εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηελ πξνζέγγηζε, σο παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη πξνηεηλφκελα κέηξα θαη δξάζεηο, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δνκψλ απνθαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο επίζεο θαη θάπνηεο γεληθέο ζπκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηψζεηο. Ζ κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, κέζα απφ έξεπλα ησλ εθδφζεσλ ζηνλ ηνκέα, αιιά θαη άξζξσλ θαη απφςεσλ, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε, απφ έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο, πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζχιινγνη θαη νξγαλψζεηο ΑΜΔΑ, θαη αξρέο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπίζεο, εθηελήο έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρεηηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο γηα ηελ αλεχξεζε κειεηψλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη άξζξσλ ηφζν ζηνλ δηεζλή ρψξν, φζν θαη ζηελ Διιάδα, ελψ ζεκαληηθφ κέξνο ζηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο πιηθνχ απνηέιεζε θαη ε δηεμαγσγή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, κε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Λέμεηο Κιεηδηά Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε (ΦΗΑΠ) ΑΜΔΑ Κέληξν απνθαηάζηαζεο Κέληξν εκεξήζηαο λνζειείαο Δληαηηθή απνθαηάζηαζε Γηαρείξηζε ηεο Αλαπεξίαο Δλαιιαθηηθή απνθαηάζηαζε 4

5 Πίνακας περιεχομένων ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 EXECUTIVE SUMMARY... 6 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ... 8 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η... ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΦΗΑΠ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ICF ΟΗ ΟΜΑΓΔ ΠΑΘΖΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Ζ ΔΝΑΡΞΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ Μ.Δ.Θ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ... Ζ ΦΤΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ... ΓΖΜΟΗΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΦΗΑΠ ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΦΗΑΠ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ ΔΛΛΑΓΑ Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Χ ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΑΜΔΑ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΝΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΘΔΡΑΠΔΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ... ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ Ζ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ... ΠΡΟΣΑΔΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

6 EXECUTIVE SUMMARY As recession spoils all development policies, all states, including Greece, are caged in a political and economic deadlock searching for new ideas capable of taking them away from this difficult economic conjuncture. The discussions in the economic circles run constantly on the necessity of strengthening the productivity and the employment, however governments use to leave out of their plans and strategies an important link of the productivity chain, the disabled persons. In Greece, in the context of National Welfare Policy applied by the Ministry of Health and Social Solidarity, all actions concerning the disabled persons are limited to financial assistance and so, the potential added value produced in Greek economy by the organization of contemporary structures and programs for the re-exploitation of this significant work force is underestimated. This study is realized in the context of final studies of the Department of Social Administration-Health Services of the National School of Public Administration and forms an effort to appoint the extensive role of Rehabilitation in the reintegration of the disabled persons in labor market, as well as in their re-incorporation in social life. Through this analysis arises the problem of shortage of public structures of rehabilitation in the National System of Health in Greece and there is also an attempt to approach the economic, functional and social dimension of the creation of an integrated network of rehabilitation, which constitutes not only an indispensable condition for the survival and the quality living of the disabled persons, but also a measure to face developments and challenges caused by the current fluid economic environment. The first chapter starts with a historical review of the field. The survey continues with the explanation of the term Physical Medicine and Rehabilitation, as well as the underlying of the aim of this science and the end of the chapter there is a reference in Greek and international legislation concerning the disabled persons. The second chapter presents the public and private structures of rehabilitation in Greece and makes a comparative appreciation with corresponding structures of Europe. At the same time, the study points the best practices to organize a Rehabilitation Centre in Greece, as they arise from scientific analysis and experience, and then highlights some contemporary alternative treatments and programs. The second chapter continues with the connection of rehabilitation with labor market presenting data for disabled persons in Greece, based 6

7 on a survey of 2002: besides, there is an emphasis in the economic dimension of rehabilitation by approaching it as a way to strengthen the Greek economy. The last chapter proposes some measures for the modernization of rehabilitation structure in Greek state end finally ends with some general conclusions. The methodology of this paper is based on a review of the bibliography through research publications in the field, as well as on articles and opinions about Physical and Rehabilitation Medicine expressed by a wide range of stakeholders including specialized scientists, healthcare providers, organizations of disabled persons and government authorities. An extensive research was also realized on Greek and international websites in order to exploit studies, statistics, and articles about the Physical and Rehabilitation Medicine. Finally, the conduction of personal interviews with professionals of the field constitutes a significant part in the research for the appropriate material. Key Words Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) Disabled Persons Rehabilitation Centers Centre of daily care Intensive rehabilitation Disability management Alternative rehabilitation 7

8 Ευχαριστίες ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Απνζηφινπ Νηθφιαν, ν νπνίνο ζηάζεθε πνιχηηκνο θαζνδεγεηήο, ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ, ηνπο δηδάζθνληεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπ πξνθίι δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη ηνλ Παλαγηψηε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θ. Μπάθα Διεπζέξην, δηεπζπληή ηεο θιηληθήο ΦΗΑΠ ηνπ λνζνθνκείνπ ΚΑΣ θαη ηελ θα Μπηιηιή Αλαζηαζία πξντζηακέλε ηνπ λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο θιηληθήο ΦΗΑΠ, ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ κνπ κεηέδσζαλ. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο, ζηελ αδεξθή κνπ Ησάλλα θαη ζηελ ζεία κνπ Γήκεηξα, πνπ ζηέθνληαη ζην πιεπξφ κνπ θαη εληζρχνπλ ηελ θάζε κνπ πξνζπάζεηα. ακαξηδή Υξχζα 8

9 Μην πολεμάς ηις δσνάμεις, τρηζιμοποίηζέ ηις. Richard Buckminster Fuller, , Ακεξηθαλόο εθεπξέηεο Σηε κλήκε ηεο αδεξθήο κνπ 9

10 ΕΙΑΓΩΓΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη ηεζεί έληνλα ην πξφβιεκα ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ) ζε εζληθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν. Έλα ζηα είθνζη άηνκα έρεη θάπνηα αλαπεξία, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ δνπλ ζε κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα θαη ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Οη άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο ζπλαληνχλ θξαγκνχο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσλίαο. Έλα θξάηνο γηα λα αλαπηπρζεί θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά φκσο ρξεηάδεηαη ηελ δπλακηθή ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ πνιηηψλ ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηα ΑΜΔΑ δελ πξέπεη λα εθιείπνπλ απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπ κεγάινπ απηνχ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη απαξαίηεηε ζηελ παξαγσγηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή θάζε θξάηνπο. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα ινηπφλ φηη νπζηαζηηθά ε αλαπεξία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, φηαλ απηή κελ έρνληαο ηελ θαηάιιειε ππνδνκή δελ δίλεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζε κηα κεηνλεμία ή αηέιεηα ελφο αλζξψπνπ, δηαγξάθνληαο φιεο ηηο άιιεο πιεπξέο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ψζηε ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο λα αλαπηχμεη ην κέγηζην θπζηθφ, ςπρηθφ, θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ δπλακηθφ ηνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε. Δπνκέλσο, ε ιχζε βξίζθεηαη αθελφο ζηελ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο θαη Απνζεξαπείαο θαη αθεηέξνπ ζηελ αιιαγή ηνπ αθηιφμελνπ, ερζξηθνχ, θαη απξφζβαηνπ πεξηβάιινληνο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ν ηνκέαο ηεο απνθαηάζηαζεο απνηειείηαη απφ δπν μερσξηζηά αιιά αιιειέλδεηα επηζηεκνληθά πεδία : ηην Φσζική Ιαηρική, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ Φπζηθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ θαη ηην Αποκαηάζηαζη, ε νπνία απνηειεί κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ έιιεηκκα έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ μαλά θξίθν ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο αιπζίδαο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο απνθαηάζηαζε είλαη ε πνξεία, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα κέζα επαγγεικαηηθήο, παηδαγσγηθήο, ηαηξηθήο ή άιιεο κνξθήο παξέκβαζεο, θαζψο επίζεο δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί πφξνη, γηα λα επαλαθηήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο εθείλα ηα πξφζσπα πνπ ηελ έραζαλ, κεηά απφ αξξψζηηα, ζηέξεζε ή ηξαπκαηηζκφ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζθνπφ έρεη λα επηζεκάλεη, πξνβιέςεη ή ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δηάθνξεο 10

11 αηηίεο αληθαλφηεηαο, βνεζψληαο ην άηνκν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα απνθηήζεη εκπηζηνζχλε θαη ζσζηή εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, κέζα απφ επηηπρεκέλεο εκπεηξίεο ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ξφινπο 1. ηελ ρψξα καο ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ αληηκεησπίδεη κηα κνξθή αλαπεξίαο θαη ρξήδεη ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο. Αλ θαη νη αλάγθεο ζηελ Διιάδα γηα ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο είλαη ηεξάζηηεο, δπζηπρψο δελ θαιχπηνληαη νχηε θαηά ηε λνζνθνκεηαθή νχηε θαηά ηε κεηαλνζνθνκεηαθή θάζε. Ζ απνθαηάζηαζε ζηελ ρψξα καο αληί λα ζεσξείηαη σο θαηλνχξγηα αξρή γηα ηνλ αζζελή αληηκεησπίδεηαη ζαλ ην ηειεπηαίν θαη απεγλσζκέλν βήκα ηεο ηαηξηθήο εκπεηξίαο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο έιιεηςεο εηδηθψλ θέληξσλ κε ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο, ζεζκνζέηεζεο δπλαηνηήησλ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο πγείαο απνηξέπεη ηνλ αζζελή απφ ην λα πξνζεγγίδεη εθηθηά φξηα ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο (Μπηιηιή Αλαζηαζία, 2008). Σν γεγνλφο απηφ φρη κφλν πεξηνξίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αιιά θαη δεκηνπξγεί έλα κεγάιν βάξνο ζηελ θνηλσλία πνπ πξέπεη κέζα απφ επηδνκαηηθέο πνιηηηθέο λα ζπληεξεί ηνπο αζζελείο ζηηο ηάμεηο ησλ αλέξγσλ θαη αλήκπνξσλ πνιηηψλ. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ηεο απνθαηάζηαζεο σο βαζηθνχ θαη αλαληηθαηάζηαηνπ παξάγνληα γηα ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ ΑΜΔΑ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ δνκψλ απνθαηάζηαζεο ζηε ρψξα καο σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξίεο αιιά θαη σο επέλδπζε θαη ζπκβνιή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξν ζηφρν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο απνθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ ε παξνπζίαζε ιχζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζηνλ ηνκέα απηφλ πξνο φθεινο ηνπ αζζελή. Με βάζε ινηπφλ ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ζηφρν ηεο εξγαζίαο ε αλάπηπμε ηεο δνκήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα θαη ε απνζαθήληζε ηνπ νξηζκνχ ηεο Φπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο, αλαιχεηαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο εηδηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην λέν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο αλαπεξίαο θαη πεξηγξάθνληαη ηα πεδία ηεο παξέκβαζεο ηεο ζηηο νκάδεο παζήζεσλ, θαζψο επίζεο 1 11

12 θαη ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ απαξηίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σν πξψην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην ειιεληθφ θαη δηεζλέο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ ρψξα καο θαζψο επίζεο θαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηελ Δπξψπε. Μέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνθχπηεη ε αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ησλ κνλάδσλ θαη αλαιχνληαη νη αξρέο θαη νη κέζνδνη νξγάλσζεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θέληξσλ απνθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγρψξηα αιιά θαη ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή ζπδήηεζε. Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη επίζεο πξνηάζεηο γηα λέεο δνκέο, πξνγξάκκαηα θαη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο απνθαηάζηαζεο πνπ απνθιίλνπλ απφ ην θαζαξά ηαηξηθφ θνκκάηη, αθνινπζεί ε δηαζχλδεζε ηεο απνθαηάζηαζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε παξάζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ Διιάδα θαη θιείλεη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο απνθαηάζηαζεο σο παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. ην ηξίην θεθάιαην αθνινπζνχλ νη ζπκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηψζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ππάξρεη έθδειε αλάγθε γηα κηα ζαθή, πιήξε θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο επίζεο πξνηάζεηο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ε ρψξα καο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πξνθεηκέλνπ αθελφο λα εμππεξεηήζεη ηελ εγρψξηα δήηεζε ησλ αζζελψλ θαη αθεηέξνπ λα επελδχζεη ζηνλ ρψξν θαη λα εληζρχζεη ηελ εζληθή νηθνλνκία. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Ζ πξψηε εθαξκνγή ηεο Φπζηθήο Ηαηξηθήο ζπλαληάηαη ζηνπο Οκεξηθνχο ρξφλνπο κε ηελ αλαθνξά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Ήξσα Φηινθηήηε. Ο Οκεξηθφο ήξσαο Φηινθηήηεο απνηειεί ην πξψην ηζηνξηθφ πξφζσπν πνπ δέρζεθε ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο απφ ηνλ Απφιισλα θαη ηνλ Αζθιεπηφ, ζηε Λήκλν φπνπ είρε εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ, θαζψο χζηεξα απφ δάγθσκα θηδηνχ αδπλαηνχζε λα ηνπο αθνινπζήζεη ζηε Σξνία γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν. Δπηπιένλ, ζηελ αξραία Διιάδα ν Ζξφδηθνο - δηδάζθαινο ηνπ Ηππνθξάηε- ζεκειηψλεη ηελ γπκλαζηηθή σο ζεξαπεπηηθή κέζνδν απνθαηάζηαζεο, ελψ ν Ηππνθξάηεο εθαξκφδεη θπζηθέο ηερληθέο γηα ηελ ζεξαπεία αξθεηψλ αζζελεηψλ θαη πξνάγεη ηελ ηέρλε ηεο ηάζεσο ζε επηζηήκε. Δπίζεο ν Ηζνθξάηεο, ν Αξηζηνηέιεο, ν Αζθιεπηφο θαη ν Γαιελφο αλαθέξνπλ θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηα ζπγγξάκκαηα ηνπο θπζηθέο ηερληθέο φπσο νη καιάμεηο θαη ε γπκλαζηηθή σο ηξφπνη ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο δηαθφξσλ παζήζεσλ ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Φπζηαηξηθή βξίζθνπκε φκσο θαη ζε άιινπο παιηνχο πνιηηηζκνχο φπνπ πξνάρζεθαλ νη επηζηήκεο θαη νη ηέρλεο, φπσο ζηελ Αίγππην, ηελ Κίλα θαη ηελ Πεξζία, ελψ ζηελ Ηλδία εκθαλίδνληαη παξφκνηεο πεξηγξαθέο ζε ηεξά θείκελα φπνπ αλαθέξνληαη ηερληθέο φπσο νη καιάμεηο γηα ηελ ζεξαπεία ρξφλησλ ξεπκαηηζκψλ θαη άιισλ παζήζεσλ. Βιέπνπκε ινηπφλ πσο επί αηψλεο ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηνχζε ηφζν θπζηθέο ηερληθέο φπσο ε γπκλαζηηθή, φζν θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ λεξνχ γηα λα ζεξαπεχζεη ηηο παζήζεηο ηνπ. Χζηφζν ε Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε αλαπηχρζεθε ζε απηνηειή ζεξαπεπηηθφ θιάδν θπξίσο κεηά ηνλ Α' θαη θπξίσο ηνλ Β' παγθφζκην πφιεκν εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο κεγάινπ αξηζκνχ επηδψλησλ ζηξαηησηψλ κε βαξείεο αλαπεξίεο, νη νπνίνη έπξεπε λα επαλεληαρηνχλ ζηελ θνηλσλία θαη αθεηέξνπ ζε έλα βαξχ ινηκψδεο λφζεκα, ηελ πνιηνκπειίηηδα γηα ηελ νπνία έσο ην 1960 πεξίπνπ δελ γηλφηαλ πξνζηαηεπηηθφο εκβνιηαζκφο. ηελ Ακεξηθή αλαπηχρζεθε ξαγδαία κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ θαη ην 1938 ν Dr. Frank H. Krusen δεκηνπξγεί ηνλ φξν Φπζίαηξνο, ν νπνίνο γίλεηαη επίζεκα απνδεθηφο ην 1946 απφ ηελ Ακεξηθαληθή ηαηξηθή έλσζε (Braddom L. Randall, 1996). 13

14 ήκεξα, ε Φπζηθή ηαηξηθή θαη απνθαηάζηαζε αζθείηαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ θαη εμειίζζεηαη κέζα απφ ηελ Ηαηξηθή έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ θηινζνθία ηεο ΦΗΑΠ βαζίδεηαη ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αξξψζηνπ ζαλ κηα ςπρνζσκαηηθή θνηλσληθή νληφηεηα γη απηφ πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ηαηξηθήο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αξξψζηνπ θαη εθηφο απφ ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πξνζπαζεί λα ηνπ παξέρεη ηα κέζα κηαο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο, έζησ θαη αλ πξφθεηηαη γηα βαξηάο κνξθήο αλαπεξία. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, θάζε αζζελήο εληάζζεηαη ζαλ κέινο ζηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα, πξνζαξκφδνληαο ηε ζεξαπεία ζην άηνκν θαη φρη ην αληίζηξνθν. ηελ Διιάδα ε εηδηθφηεηα ηεο Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο έρεη αλαγλσξηζηεί επίζεκα απφ ην 1974, ελψ απφ ην 1972 γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα κεηαθεξζεί ε δηεζλήο εκπεηξία θαη εμέιημε θαη λα εδξαησζεί έηζη ζηελ ζέζε πνπ ηεο αξκφδεη. ε Παγθφζκην επίπεδν, ν ηίηινο ηεο εηδηθφηεηαο αλαθέξεηαη κε βαξχλνπζα πιένλ άπνςε πξνο ηνλ ηνκέα ηεο Απνθαηάζηαζεο σο : Φπζηθή θαη Ηαηξηθή Απνθαηάζηαζε Physical and Rehabilitation Medicine (PRM). ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΦΗΑΠ Ζ Φπζηθή Ηαηξηθή, αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή θπζηθήο ελέξγεηαο (ειεθηξηζκνχ, ζεξκφηεηαο, κεραληθήο θηλεηηθήο) θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηνπο βηνινγηθνχο ηζηνχο, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αλακελφκελνπ θπζηνινγηθνχ απνηειέζκαηνο, ζε πεξηπηψζεηο θπξίσο δηαηαξαρψλ ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε εθαξκνγή ησλ θπζηθψλ κεζφδσλ είλαη εμαηνκηθεπκέλε ρσξίο ζηεξεφηππεο νδεγίεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ άπνςε φηη αθφκε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ζπλεζηζκέλσλ θαη πνιιέο θνξέο απιψλ πξνβιεκάησλ ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, λα νκηινχκε γηα απνθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ θαη φρη γηα αληηκεηψπηζε θαη κφλνλ ηεο κεραληθήο ή παζνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 2. Ζ παξέκβαζε ηεο Φ.Η.Α.Π. γίλεηαη ζε φια ηα επίπεδα εμέιημεο ηεο λφζνπ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρήκα (Πεηξνπνχινπ Κσλ/α, 2007): Αηηία παζνινγία ζύλδξνκν ζύκπησκα πάζεζε 2 14

15 Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Φπζηαηξηθήο παξέκβαζεο είλαη ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειιείκκαηνο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αζζελνχο, κέζα απφ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, ψζηε λα παξακείλεη αλεμάξηεηνο θαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ θνηλσλία, βειηηψλνληαο νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ εηδηθφηεηα ηεο Φ.Η.Α.Π. έρεη ζαλ επηκέξνπο ζηφρνπο: Να ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε θαη ζηελ απφθαζε ηνπ είδνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο θαηά ηελ αξρηθή εθδήισζε ηεο πάζεζεο. Να παξέκβεη ζεξαπεπηηθά ζηε δηαθνξεηηθή παζνινγία ηνπ αζζελνχο. Να πξνιάβεη ηηο αλακελφκελεο επηπινθέο. Να βειηηψζεη ή λα απνθαηαζηήζεη ηα ιεηηνπξγηθά ππνιείκκαηα ηεο πάζεζεο. Να αλαπηχμεη ηηο απνκέλνπζεο δπλαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Να αληηθαηαζηήζεη παιηά θέληξα ιεηηνπξγίαο κε λέα πνπ είηε ππνιεηηνπξγνχζαλ, είηε ήηαλ αδξαλνπνηεκέλα. Να επαλεθπαηδεχζεη ηηο κφληκεο αληθαλφηεηεο. Να εθαξκφζεη ηερλνινγηθά κέζα ζαλ απφπεηξα αληηθαηάζηαζεο ηεο Φχζεο. Να επαλεληάμεη θνηλσληθά ηα άηνκα κε κφληκε αλαπεξία. Οη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηελ παξέκβαζε ηεο Φ.Η.Α.Π. ζε φια ηα επίπεδα λνζειείαο, απφ ηελ αξρή ηεο πάζεζεο κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηεο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηεο ε ΦΗΑΠ πξέπεη λα είλαη παξνχζα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηαηξηθήο παξέκβαζεο θαη θξνληίδαο νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ (Πεηξνπνχινπ Κσλ/λα 2007): Πξόιεςε ζεξαπεία παξαθνινύζεζε έξεπλα Σφζν ζηελ πξφιεςε ησλ παζήζεσλ ή θαηαζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαπεξία, φζν θαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ κε παξφκνηα πξνβιήκαηα, απφ ην νμχ ζηάδην κέρξη θαη ηελ ηειηθή ιεηηνπξγηθή επαλέληαμε, εθαξκφδνληαη θαηάιιειεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο αληθαλφηεηαο θαη ε πιήξεο ςπρνθνηλσληθή επαλέληαμε, πηνζεηψληαο ηελ ηαμηλφκεζε ηεο αλαπεξίαο πνπ έρεη θαζηεξψζεη ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (1980). 15

16 ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ (ICF) Παγθνζκίσο κέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ε αμηνιφγεζε ηεο αλαπεξίαο γηλφηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε κέζνδν ηεο δηάγλσζεο. Ο ηαηξνθεληξηθφο απηφο ηξφπνο απνδείρηεθε φκσο φηη έρεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα ζηελ πξάμε εθφζνλ είλαη γεγνλφο φηη ε δηάγλσζε απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα λα θαζνξίζεη ην βαζκφ ηεο αλαπεξίαο ελφο αηφκνπ. Άιισζηε ε ίδηα λφζνο δελ νδεγεί πάληνηε ζηνλ ίδην βαζκφ αλαπεξίαο αθελφο θαη αθεηέξνπ άιινπο πεξηνξηζκνχο βηψλεη έλα άηνκν ζηελ Διιάδα θαη άιινπο έλα άηνκν κε ηελ ίδηα αθξηβψο δηάγλσζε ζε κία ρψξα κε απμεκέλε θνηλσληθή επζχλε. Ζ αλαπεξία ινηπφλ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί απιψο σο έλα πξφβιεκα πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ ην νπνίν ζεξαπεχεηαη κε κία ηαηξηθή παξέκβαζε. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) αλαγλσξίδνληαο ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηαηξνθεληξηθνχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο δεκηνχξγεζε ηε Γηεζλή Σαμηλφκεζε ηεο Λεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο Τγείαο (ICF) 3. Σν ICF είλαη έλα ζχγρξνλν, επηζηεκνληθφ, παγθνζκίσο απνδεθηφ θαη εγθεθξηκέλν χζηεκα Σαμηλφκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ην νπνίν κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα εθφζνλ έρεη απφ θαηξφ πξνθχςεη θαη ζηελ Διιάδα άκεζε αλάγθε θαζηέξσζεο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα επηηξέπεη λα ππάξρεη θαη αξρήλ ε θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θιηληθψλ, ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αιιά θαη ε ηήξεζε αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αλάγθεο πγείαο θαη ηελ έξεπλα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δέρεηαη φηη ε αλαπεξία δελ απνηειεί κφλν κηα ηαηξηθή ή βηνινγηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ αιιά είλαη κηα δηεζλψο αλζξψπηλε εκπεηξία κε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, αθνχ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ. Με ην λέν απηφ ζχζηεκα ιακβάλνληαη ππφςε φινη εθείλνη νη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη ην άηνκν κε αλαπεξία (θηηξηαθέο ππνδνκέο, βνεζήκαηα, ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, ζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο απέλαληη ζηελ αλαπεξία θιπ), νη νπνίνη επεξεάδνπλ κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ

17 Σν λέν χζηεκα δέρεηαη πσο ηα πξνβιήκαηα πγείαο έρνπλ επαθφινπζα ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: - ηνλ ζσκαηηθφ (βιάβεο ζηηο ζσκαηηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο) - ηνλ ηνκέα ηεο απφδνζεο ηνπ αηφκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο - ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσληθή δσή Έηζη, ην επίπεδν αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ κε πξνβιήκαηα πγείαο πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, αληαλαθιψληαο ην επίπεδν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Δμαζθαιίδεη δειαδή ηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη ην αλάπεξν άηνκν παξεκπνδίδεη ή βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο επίζεο, ζηε ζεξαπεία θαη ζηελ απνθαηάζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε εμνπιηζκφ ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο κπνξεί λα απμήζεη ηελ απφδνζε ηνπ αηφκνπ θαη λα βειηηψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη ε ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αλάγθεο ηνπ αλάπεξνπ αηφκνπ κπνξεί λα ην βνεζήζεη ζεκαληηθά ψζηε λα αληεπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκκεηνρή. ΟΗ ΟΜΑΓΔ ΠΑΘΖΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Ζ ηαηξηθή απνθαηάζηαζε, πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο, θαη δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο ηνκείο, ζηελ Παηδηαηξηθή θαη Γεξηαηξηθή Απνθαηάζηαζε θαη ζηελ Απνθαηάζηαζε Δλειίθσλ. Οη νκάδεο παζήζεσλ πνπ ρξήδνπλ παξέκβαζεο ηεο Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ (Πεηξνπνχινπ Κσλ/λα, 2006): Α. Αζζελείο κε ηξαπκαηηθή, αγγεηαθή ή άιιε βιάβε ή λφζν ηνπ θεληξηθνχ θαη πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή π.ρ Αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, βιάβεο λσηηαίνπ κπεινχ, θαθψζεηο πεξηθεξηθψλ λεχξσλ, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Β. Αζζελείο κε ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο αξζξνπάζεηεο, ζθνιίσζε, δηνξζσηηθέο ρεηξνπξγηθέο 17

18 επεκβάζεηο, αξζξνπιαζηηθέο, παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, αζιεηηθέο θαθψζεηο. ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νλνκαδφκελα ιεηηνπξγηθά ή επαγγεικαηηθά λνζήκαηα, φπσο απηά ησλ κνπζηθψλ θαη ρνξεπηψλ, ησλ δαθηπινγξάθσλ θ.α. Γ. Αζζελείο κε ζχλδξνκν πφλνπ π.ρ. νμχο ή ρξφληνο κπτθφο ή λεπξνγελήο πφλνο Γ. Αζζελείο κε ζπγγελή βιάβε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, π.ρ. ε κεληγγνκπεινθήιε θαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Δ. Αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, θαξδηαθνχ θαη νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο Δπίζεο, πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη ε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ θηλεηηθή δηαηαξαρή αιιά ζε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απζχπαξθηε ππφζηαζε ελφο αηφκνπ κέζα ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν, επνκέλσο αζρνιείηαη κε πξνβιήκαηα ιφγνπ (αθαζία π.ρ.) θαη επηθνηλσλίαο, κε πξνβιήκαηα απξαμίαο θαη κε δηαηαξαρέο εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο κλήκε, πξνζαλαηνιηζκφο, ζπγθέληξσζε, πξνζνρή πνπ ζπλππάξρνπλ ζε πνιιέο παζήζεηο κε θχξην εθπξφζσπν ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε θξνληίδα ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πνπ πεξηιακβάλεη πξφγξακκα γηα ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ αηθλίδηα αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαη ζηαδηαθά λα απνδερηεί ηελ φπνηα κεηνλεμία ηνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη εθηφο απφ ηε ζσζηή θαη αμηνπξεπή πεξίζαιςε φπνπ ζα ηνπ παξέρνληαη φιεο νη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη κία νξγάλσζε ηεο θνηλσλία ηφζν απφ άπνςε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, φζν θαη θπξίσο απφ άπνςε ςπρνδπλακηθήο αληίιεςεο ηνπ ηη ζεκαίλεη δηαθνξεηηθφο θαη πψο απηφο εληάζζεηαη ηζφηηκα ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο ζπλεξγάδεηαη κηα νκάδα εηδηθψλ, φπνπ ν θαζέλαο πξνζζέηεη ην δηθφ ηνπ θνκκάηη, ψζηε λα γίλεη κηα ζχλζεζε πξνο φθεινο ηνπ αζζελνχο. Σν ξφιν ηεο αλάιπζεο-νξγάλσζεο θαη ζχλζεζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηνλ αλαιακβάλεη ν εηδηθφο γηαηξφο Φ.Η.Α.Π. Ο Φπζίαηξνο ζπληνλίδεη θαη θηλεηνπνηεί ηελ πνιπδηάζηαηε νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ: θηλεζηνζεξαπεπηή, εξγνζεξαπεπηή, ινγνζεξαπεπηή, ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, λεπξνθπζηνιφγν, νξζσηίζηα, 18

19 δηαηηνιφγν, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (λνζειεπηή, απνθιεηζηηθφ λνζνθφκν, ηξαπκαηηνθνξέα, θ.α.), ςπρνθηλεηηθφ εθπαηδεπηή θαη ηερλίηε θαηαζθεπήο αξζξψζεσλ. Οη Φπζίαηξνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία κε ηνπο άιινπο γηαηξνχο θαη ηα ζεξαπεπηηθά κέζα είλαη: ε θηλεζηνζεξαπεία, ε εξγνζεξαπεία, ε επαλεθπαίδεπζε ηνπ πεξηλένπ, ηα νξζσηηθά, ε ινγνζεξαπεία θαη ε επαλεθπαίδεπζε ησλ δηαηαξαρψλ θαηάπνζεο. Δπίζεο ν Φπζίαηξνο αζρνιείηαη κε ηελ ζπλνιηθή πγεηά ηνπ αζζελνχο πξνιακβάλνληαο θαη αληηκεησπίδνληαο κε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηηο επηπινθέο ηεο λφζνπ ή ηεο καθξνρξφληαο παξακνλήο ζην θξεβάηη θαη ειέγρνληαο θαζεκεξηλά νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηνπ. Δθηφο απφ απηή ηε βαζηθή ζηειέρσζε ηεο νκάδαο ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη κηα δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κε πνιιέο άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο, φπσο Νεπξνρεηξνπξγηθή, Οξζνπεδηθή, Οπξνινγηθή, Φπρηαηξηθή ελψ, κέζα ζηελ νκάδα εληάζζεηαη επίζεο ν άξξσζηνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία απηή είλαη ακθίδξνκε θαη ζηεξίδεηαη ζηε ιήςε ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ θαη ζηελ αληαιιαγή επηζηεκνληθήο εκπεηξίαο θαη γλψζεσλ πξνο φθεινο ηνπ αξξψζηνπ. Απηή ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο είλαη κηα δχζθνιε θαηάθηεζε, δηφηη απαηηεί νξγαλσκέλεο δνκέο πεξίζαιςεο, θαζνξηζκφ ξφισλ, εηδηθέο γλψζεηο ζηνλ θάζε ηνκέα θαη κηα ψξηκε αληίιεςε ηεο απηνλνκίαο θαη νξίσλ πνπ ζέηεη ε ίδηα ε ζπλεξγαζία. (Πεηξνπνχινπ Κσλ/λα, 2006) Ζ ΔΝΑΡΞΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΔΘ Ζ απνθαηάζηαζε σο δηαδηθαζία νθείιεη θαη ζα έπξεπε λα μεθηλά ήδε απφ ηελ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο φπνπ πνιιέο θνξέο ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο. Δθεί νη γηαηξνί ηεο κνλάδαο επηδηψθνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ αζζελνχο αγλνψληαο ηε ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο θαη παξνπζηάδεηαη πνιιέο θνξέο ην θαηλφκελν λα εμέξρνληαη απφ ηε κνλάδα δσληαλνί, θέξνληαο φκσο δηάθνξεο επηπινθέο ηεο λφζνπ θαη ηεο ζπλερνχο θαηάθιηζεο, Γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ νη γηαηξνί ηεο ΜΔΘ πνπ ελδηαθέξνληαη εθηφο απφ ηελ επηβίσζε θαη γηα ηελ κεηά ηε κνλάδα πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ ηνπο, έρνπλ θαζηεξψζεη ηελ κφληκε ζπλερή ζπλεξγαζία κε θπζίαηξν ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηα πεξηζηαηηθά ηεο κνλάδαο θαη δίλεη ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ άξξσζησλ απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηελ θαηάιιειε γηα θάζε αζζελή θηλεζηνζεξαπεία θαη ηε ρξήζε απαξαίηεησλ νξζψζεσλ θαη άιισλ βνεζεκάησλ. 19

20 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΜΔΑ 4 Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αλαπεξία, ζε δηεζλέο επίπεδν, έρεη ζεκαληηθά επεξεαζηεί απφ δηαθεξχμεηο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη λα ζέζνπλ ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο πνπ λα βειηηψλνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηε δσή ησλ ΑΜΔΑ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ ΑΜΔΑ εληάζζεηαη ζην δηεζλέο πιαίζην θαηνρχξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ, θαζψο επίζεο θαη κε ην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Μνξθσηηθά Γηθαηώκαηα (ΟΖΔ, 1966). Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε επίπεδν πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε ηελ Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Ηαηξηθή θαη ηνλ Δπξσπατθό Κνηλσληθό Υάξηε ηνπ 1961 πνπ απνηειεί ηνλ πην νινθιεξσκέλν κεραληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. ην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ εμήγγεηιε ην 1975 ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ ΑΜΔΑ, πνπ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο εγγχεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΖΔ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα λα πξνάγνπλ ην επίπεδν δσήο ησλ ΑΜΔΑ. ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Γηαθήξπμε SUNDBERG ηνπ 1981, κε βαζηθέο αξρέο ηε ζπκκεηνρή, έληαμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ, ηελ απνθέληξσζε θαη ηνλ δηεπαγγεικαηηθφ ζπληνληζκφ, ελψ ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑΜΔΑ εληζρχζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηνλ Κνηλνηηθό Υάξηε ησλ Θεκειησδώλ Κνηλσληθώλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ. Άμηα μερσξηζηήο κλείαο είλαη ε ζεζκνζέηεζε απφ ηνλ ΟΖΔ ησλ Πξόηππσλ Καλόλσλ γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηώλ γηα ηα ΑΜΔΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεθαεηίαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα ΑΜΔΑ ( ). Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000, ζε παλεγπξηθή Γηαθήξπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο, ζεζκνζεηήζεθε ν Υάξηεο Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην άξζξν 23 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθδφζεθε ε Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2000/78/ΔΚ, βάζεη ηεο νπνίαο απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία. 4 Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε Αλαπεξία 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚ ΥΟΛ ΓΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ ΔΗΡΑ ΣΜΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΓΗΟΗΚ / ΓΗΟΗΚ ΤΠΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πξνλνηαθέο δνκέο ζηελ Διιάδα. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.» Δπηβιέπσλ: ηαξαληδήο Κσλζηαληίλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα