ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα Τγγεείίαρρ Καιι Σα Δίίκηηςα Κοιιννωννιικήρρ Φποννηηίίδαρρ.. Η ύγγσποννη Πποζέέγγγγιιζη ηηηνν Αννάπηηςξη Ολλοκλληπωμέέννωνν ςζηηημάηηωνν Πποζηηαζίίαρρ Σηρρ Τγγεείίαρρ:: Σο Διιεεθννέέρρ Πεεπιιβάλλλλονν Καιι Η Θέέζη Σηρρ Ελλλλάδαρρ» Επιιβλέπων:: Εςάγγελορ Μωπαΐηηρ Σπουδάστρια: Τσεκούρα Άννα ΑΘΖΝΑ 2003

2 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ΠΦΤ πνπ πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, ζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο αιιά θαη πξφιεςεο, πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαζψο θαη ε κεηάβαζε ζε νινθιεξσκέλα θαη εληαία δίθηπα παξνρήο πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ, είλαη έλαο ζηφρνο πνπ κέρξη ηηο εκέξεο καο ηνπνζεηείηαη ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ agenda πνιηηηθήο πγείαο ησλ επξσπατθψλ θαη φρη κφλν ρσξψλ. Ζ επηζθφπεζε ησλ ζπλζεθψλ αλάδεημεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ πγεία αιιά θαη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, βαζηθφ ζηφρν έρεη λα ππνγξακκίζεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζε γφληκα λα ελζσκαηψζεη ην ειιεληθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ψζηε λα μεπεξάζεη ηα ζεκεξηλά αδηέμνδα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο απνηειεί φρη απιψο ε δηάγλσζε ησλ αζηνρηψλ θαη αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο αιιά θπξίσο ε ζθηαγξάθεζε ησλ πθηζηάκελσλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ, πνπ δπλάκεη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ νξγαλσηηθή βάζε αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Φξάζεηο θιεηδηά : Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Γίθηπα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Δληαία θαη Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο Ζ χγρξνλε Πξνζέγγηζε θαη Φηινζνθία γηα ηελ Τγεία Σν Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Ζ Διιάδα Οη Μειινληηθέο Πξννπηηθέο

3 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 4 1. ΑΝΣΗ ΔΗΑΓΧΓΖ: Σν Πιαίζην Αλάδπζεο Σσλ χγρξνλσλ Πξνζεγγίζεσλ Γηα Σελ Τγεία 7 2. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ηα χγρξνλα πζηήκαηα Τγείαο Μεγάιε Βξεηαλία Σν θαλδηλαβηθφ Μνληέιν Κεληξηθή Δπξψπε α. Γερμανία β. Γαλλία Νφηηα Δπξψπε α. Ιηαλία β. Ιζπανία γ. Πορηογαλία Βφξεηα Ακεξηθή Καλαδάο Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ Ηζηνξηθή Δμέιημε Σεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνλ Διιεληθφ Τγεηνλνκηθφ Σνκέα α. Από ηο 1953 ζηο β. Η Πρωηοβάθμια Φρονηίδα Σηο Εθνικό Σύζηημα Υγείας γ. Η Δεκαεηία ηοσ 90 Προβλήμαηα Και Δσζλειηοσργίες δ. Το Πρόγραμμα Μεηαρρύθμιζης «Υγεία Για Τον Πολίηη» Ζ Παξνρή Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ηελ Διιάδα ήκεξα Κνηλσληθή Φξνληίδα: Πνξεία Πξνο χγρξνλεο Οινθιεξσκέλεο Γνκέο Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: Πξνθιήζεηο Καη Μειινληηθέο Πξννπηηθέο 123 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΠΖΓΔ 129 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 135

4 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 4 Πρόλογος Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 απνηέιεζε ηελ αθεηεξία κηαο λέαο πεξηφδνπ εμειίμεσλ πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Οη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή, νδήγεζαλ ζην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ην δήηεκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηεο κεηάβαζεο ζε έλα λέν κνληέιν ιεηηνπξγίαο, θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο θαηλνχξγηεο θνηλσληθέο αλάγθεο φπσο απηέο πξνέθπςαλ κέζα ζηηο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηαζηκφηεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζεκαηνδνηνχλ φρη απιψο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά θπξίσο ηελ εθ λένπ νξηνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θνηλσλίαο - νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη αθφκα ππφ εμέιημε ελψ έρεη ζπκπαξαζχξεη, φπσο ήηαλ θπζηθφ, φιεο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Ζ αλάγθε αλεχξεζεο λέσλ κνληέισλ ζπλαξκνγήο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη ζρέζεσλ αλαδχζεθε σο ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ζηνλ ρψξν ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ - παξά ηελ ζπλερή αχμεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ - σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο θπξίαξρεο απνζηνιήο βάζεη ηεο νπνίαο ζπγθξνηήζεθαλ, δειαδή ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη, νδήγεζε ζηελ δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κνκβηθφ ζεκείν θαη άμνλα ησλ πξνηεηλφκελσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ απνηέιεζε ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ). Κνηλή ππήξμε ε αλαγλψξηζε φηη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ΠΦΤ είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη ξφιν ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ θαη κνρινχ αλαζπγθξφηεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ηφζν ησλ θνηλσληθψλ φζν θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ. ηελ ελζσκάησζε ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 κέρξη θαη ηηο εκέξεο καο, ζε εθαξκφζηκα κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο γηα ηελ πγεία, νη

5 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 5 αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηνλ ίδην βαζκφ. Οη δηαθνξέο ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν θάζε ρψξαο επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ εθαξκνγή θαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ αλαζπγθξφηεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ αθνινπζήζεθαλ πάλησο, ε αλακφξθσζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ επηπέδνπ θξνληίδαο σο πξνυπφζεζε ζχκκεηξεο αλάπηπμεο ζπλνιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο παξακέλεη δήηεκα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ agenda πνιηηηθήο πγείαο θάζε ρψξαο. ηελ ρψξα καο ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ελζσκαηψζεθε γφληκα ζην ζπλνιηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, απνηειψληαο ηνλ βαζηθφ θνξκφ αλάπηπμεο ηνπ. Γπζηπρψο φκσο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ δηεζλή ρψξν, αηφλεζαλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ νινθιεξσζεί πνηέ ην αξρηθφ απηφ εγρείξεκα αιιά λα απνηειεί ζηηο εκέξεο καο ηελ ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάδεημε ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηνλ δηεζλή ρψξν θαη ηελ Διιάδα ζήκεξα. Ο βαζηθφο αλαιπηηθφο άμνλαο πνπ αθνινπζήζεθε ζπλαξζξψλεηαη απφ ηα εμήο επηκέξνπο πεδία: α) παξνπζίαζε ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ αλάδπζεο ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ξφιν ηεο ΠΦΤ ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, φπνπ επηρεηξείηαη ε ζθαηξηθή θαη ζε κάθξν-επίπεδν εμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηακφξθσζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, β) αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ξφινπ πνπ είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη ε ΠΦΤ ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κε βάζε ηελ λέα θηινζνθία γηα ηελ πγεία, γ) πεξηγξαθή θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δνκψλ ηεο ΠΦΤ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ αλεπηπγκέλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, σο κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζηνλ δηεζλή ρψξν ππφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο αλαδήηεζεο ηεο θαιχηεξεο πξαθηηθήο (best practice) πνπ αθνινπζείηαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, δ) ζπλνιηθή επηζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηεο ΠΦΤ ζηελ ρψξα καο, κε βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φρη απιψο ηελ δηάγλσζε ησλ αζηνρηψλ θαη αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θπξίσο ηελ ζθηαγξάθεζε ησλ πθηζηάκελσλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ, πνπ δπλάκεη

6 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 6 ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ νξγαλσηηθή βάζε αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Αθεηεξία ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο απνηειεί ε δηηηή παξαδνρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε αθελφο φηη ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο καο βξίζθεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε θακπή ηεο ηζηνξηθήο ηνπ πνξείαο, αληηκεησπίδνληαο ζσξεία δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ρξίδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαη αθεηέξνπ φηη πξναπαηηνχκελν ηεο νξζνινγηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο νπνηαζδήπνηε πγεηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ε ζπζηεκαηηθή δηαηχπσζε πινπνηήζηκσλ θαη ζπκβαηψλ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, ζηφρσλ. ηφρσλ πνπ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ νκαιή κεηάβαζε φρη απιψο ζε έλα δηαθνξεηηθφ αιιά θπξίσο ζε έλα καθξνπξφζεζκα βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ κνληέιν, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο καο θαη ζηα αηηήκαηα ηεο επνρήο καο. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ, ησλ ζηφρσλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη παξαδνρψλ ζηάζεθε ν Κ νο Δ. Μσξαΐηεο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Β Πε..Τ.Π Αηηηθήο, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη επνπηεχσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηνλ νπνίν θαη νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά. Υσξίο ηελ πξνζσπηθή ηνπ ππνζηήξημε θαη ηελ ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο καο. Δπίζεο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Κ ν Π. Αιηάλε Δηδηθφ χκβνπιν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξφλνηαο ζε ζέκαηα πξφλνηαο, πνπ πξφζπκα έζεζε ζηελ δηάζεζε καο εθείλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ ρψξα καο, ελψ εμαηξεηηθά πνιχηηκε ππήξμε θαη ε βνήζεηα ηεο Κ αο Δ. Γεσξγνχζε θαη ηνπ Κ νπ Υ. Οηθνλφκνπ Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, ζηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ πιηθνχ. Αλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί θνηλφηνπν νθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη, ηελ επζχλε γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε γξάθνπζα. Άλλα Σζεθνχξα επηέκβξηνο 2003

7 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 7 1. Αληί Δηζαγσγήο: Σν Πιαίζην Αλάδπζεο Σσλ χγρξνλσλ Πξνζεγγίζεσλ Γηα Σελ Τγεία ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη, ελ είδεη εηζαγσγήο, ε παξνπζίαζε ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ γηα ηελ πγεία φπσο κπνξεί λα ζθηαγξαθεζεί κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20 νπ αηψλα θαη κεηά. Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ ηνκέα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο απνηειψληαο ην ζπγθξνηεζηαθφ ηνπ ππφβαζξν θαη θαη επέθηαζε, νη κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο επεξεάδνπλ φπσο είλαη θπζηθφ θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ρψξν. Αλ θαη ν παξαπάλσ ζπζρεηηζκφο δελ αθνινπζεί βέβαηα γξακκηθή πνξεία, θαζψο ππάξρνπλ πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπο, ε ζπλνπηηθή απνηχπσζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζεσξήζεθε θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ ζθαηξηθφηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζην παξφλ εγρείξεκα. Ζ δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, βαζίζηεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη ε επεκεξία φισλ ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, κε θχξην ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε θαη ξχζκηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, φπσο δηεζλψο έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαη ηζηνξηθά δηακνξθσκέλε εμέιημε ζην κνληέιν ζρέζεο θξάηνπο θνηλσλίαο (ηαζηλνπνχινπ,1997), σο απάληεζε ζηελ αδπλακία ηεο αγνξάο λα θαηαλείκεη θνηλσληθά δίθαηα ηνπο πφξνπο νδήγεζε, φρη κφλν ζηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο θάιπςεο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ αιιά θαη ζηελ νηθνδφκεζε νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο έλαληη δηάθνξσλ θηλδχλσλ φπσο απηψλ ηνπ γήξαηνο, ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πζηέξεζεο.

8 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 8 Αλ θαη ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαζψο ζπλδένληαη επζέσο αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο αλάπηπμεο ηνπο, κέζα ζηηο ζπλζήθεο ησλ πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 50 θαη ηνπ 60, θνηλή ππήξμε ε αληίιεςε φηη νη ζεκειηψδεηο αξρέο ζπγθξφηεζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδξαίσζε ηεο επεκεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κέζα απφ ηελ αλαδηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ ζπλερή επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κπνξνχλ λα κεηνπζησζνχλ ζε πινπνηήζηκνπο ζηφρνπο. Ζ απνδνηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο επέηξεςε ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ηελ επαθφινπζε δηεχξπλζε θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ. Κνηλσληθή αζθάιηζε, πνιηηηθέο θαηά ηεο αλεξγίαο, εθπαηδεπηηθή θαη ζηεγαζηηθή πνιηηηθή, πξφλνηα, πεξίζαιςε θαη πγεία δηακφξθσζαλ ην πιέγκα ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο (αθειιαξφπνπινο,1999). Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ε πηψζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο εθδειψζεθαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη κεηά, έζεζαλ ηνλ ξφιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ππφ έληνλε ακθηζβήηεζε. Σν θξάηνο πξφλνηαο ζεσξήζεθε φηη απέηπρε φρη κφλν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα παξά ηελ ζπλερή αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, δηαδηθαζία πνπ ζεσξήζεθε φηη είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία, ραξαθηεξίζηεθαλ σο αλαπνηειεζκαηηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ αιιά θαη σο ζπαηάιε πφξσλ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Οηθνλφκνπ,1999). Βαζηθή ππήξμε θαη ε θαηεγνξία φηη ην θξάηνο πξφλνηαο κέζα απφ ηελ επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, επζχλεηαη γηα ηελ δηφγθσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ηνλ ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο θαη ππεπζπλφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε ηελ αχμεζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ απφ ην θξάηνο. Σελ παξαπάλσ θξηηηθή ελίζρπζε θαη ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο φπσο απηέο αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Αιιαγέο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηελ δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο κεηαβνιέο ζηελ ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ζηελ αγνξά εξγαζίαοεμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ καδηθή είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζε απηήλ- νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ φμπλζε ηνπ

9 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 9 δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηελ αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο, νδήγεζαλ ζηελ πξνβνιή ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ζηελ εκθάληζε πνιηηηθψλ πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Γχν ήηαλ ηα θπξίαξρα ξεχκαηα ζθέςεο πνπ επεξέαζαλ ηα πξνηεηλφκελα κνληέια αλαδηνξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σν πξψην ζπλδέζεθε κε ηελ άλνδν ζπληεξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ -έηζη φπσο εθθξάζηεθε κε ηελ επηθξάηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζρεκάησλ ηεο Thatcher ζηελ Μ. Βξεηαλία θαη ηνπ Reagan ζηελ Ακεξηθή- θαη ηελ εκθάληζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ή ηεο απνθαινχκελεο Νέαο Γεμηάο. Τπέξκαρνη ηεο θξηηηθήο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ξεχκαηνο πξφηεηλαλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πεξηθνπή ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πεξηνξίδνληαο ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζην ειάρηζην δπλαηφ (αθειιαξφπνπινο,1999). Θεσξήζεθε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα ηεο απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο θαη ηεο πξνζθνξάο πνηνηηθφηεξσλ θαη νηθνλνκηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κέζα απφ έλα δίθηπν αζθάιεηαο πνπ ζπλαξζξψλεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θηιαλζξσπηθή πξσηνβνπιία. Χο απάληεζε ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ζηηο ηξνκαθηηθέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ αιιά θπξίσο σο κηα πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εμφδνπ ηνπ απφ ηελ θξίζε, ρσξίο ηελ αλαδίπισζε θαη ππνρψξεζε ηνπ πξνο φθεινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αλαπηχρζεθε ην κνληέιν ηνπ πξνλνηαθνχ πινπξαιηζκνχ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη κεηά. Σν κνληέιν απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ κεηάβαζε απφ ην θξάηνο πξφλνηαο ζηελ θνηλσλία ηεο θξνληίδαο (ηαζηλνπνχινπ,1997). Ακθηζβεηείηαη ν θεληξηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο σο θχξηνπ θνξέα παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνσζείηαη ε εθ λένπ νξηνζέηεζε ηεο ζρέζεο θξαηηθνχ κε θξαηηθνχ/ αλεπίζεκνπ ηνκέα, κέζα απφ ηελ ηφλσζε ηνπ ξφινπ ηεο εζεινληηθήο πξσηνβνπιίαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ ζπγγεληθψλ θηιηθψλ δηθηχσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. Σν θξάηνο δηαηεξεί ζπληνληζηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ξφιν κέζα απφ ηελ απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ πινπξαιηζκνχ ζηνπο θνξείο παξνρήο ηνπο (αθειιαξφπνπινο,1999). Ζ δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο παξνπζίαο ηνπ θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ

10 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 10 ππεξεζηψλ θαηά ηξφπν πνπ λα απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη λα επηηπγράλεηαη ε πνηνηηθή ηνπο αλαβάζκηζε κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, πξνβιήζεθε σο ε απαξαίηεηε εγγχεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηφζν ησλ ζηφρσλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηελ αλάδπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αλακφξθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ επαθφινπζε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, επεξέαζαλ βαζχηαηα θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ηδηαίηεξα θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 80 θαη 90. Δθηφο απφ ηα αδηέμνδα πνπ πήγαδαλ απφ ηελ γεληθφηεξε θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ζπγθξφηεζεο ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πγεηνλνκηθέο δαπάλεο ζε θάζε ζχζηεκα πγείαο παξνπζίαζαλ δηαρξνληθά κηα απμεηηθή πνξεία δελ ζεκεηψζεθε ε αλακελφκελε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη παξαηεξνχκελεο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαβνιή ηνπ επηδεκηνινγηθνχ θάζκαηνο, απφ ρξφληεο ινηκψμεηο ζε λενπιάζκαηα θαη θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, φρη κφλν δηφγθσζε ηελ δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο αιιά θπξίσο κεηέβαιε ην είδνο θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ θαη θαη επέθηαζε ηνλ βαζκφ ρξήζεο θαη έληαζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ αθελφο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμεκέλε δήηεζε θαη αθεηέξνπ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο αμηνπνηψληαο θαηάιιεια ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο, νδήγεζε ηελ απφδνζε ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα (Οηθνλφκνπ,1999). ηελ ρακειή αληαπφθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο, πξνζηέζεθε ε εκθάληζε θαη δηαηήξεζε ειιεηκκάησλ δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα κε επαθφινπζε ζπλέπεηα ηελ εκπινθή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ, κέζα ζε έλα πιαίζην ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο πνπ κεηέβαιε ηελ παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ εληάζεσο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε δηαγλσζηηθή θαη ηερλνινγηθή εμάξηεζε (Τθαληφπνπινο,1993) επηβαξχλνληαο πεξαηηέξσ ην θφζηνο.

11 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 11 Ζ ξαγδαία πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία ελίζρπζε, απφ ηελ κηα πιεπξά, ην θπξίαξρν ηαηξηθφ επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα πνπ κέζα απφ ηελ ηαχηηζε ηεο ηαηξηθήο κε ην λνζνθνκείν, πξνζαλαηνιίδεη ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ κεραληζηηθή θαηάηκεζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ επηθέληξσζε κφλν ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βηνινγηθήο ηεο ηζνξξνπίαο (Μπέλνο,1995). Απφ ηελ άιιε φκσο, ε αλαγλψξηζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζεκειησδψο βάζεη απηήο ηεο λνζνθνκεηνθεληξηθήο θαη ηαηξνθεληξηθήο αληίιεςεο, νδήγεζε ζηελ ηζρπξή ακθηζβήηεζε ηνπ. Ζ αλαγλψξηζε απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ηνπ πνιππαξαγνληηθνχ θαη πνιχπιεπξνπ ραξαθηήξα ηεο θξίζεο ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε αιιά θαη ζπλνιηθά ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, έδσζε ψζεζε ζηελ αλάδπζε λέσλ νιηζηηθψλ απφςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο. Θεκειηψδεο ππφβαζξν ησλ απφςεσλ απηψλ απνηέιεζε ε αξρή φηη ε αζζέλεηα δελ είλαη απνθιεηζηηθά βηνινγηθφ θαηλφκελν αιιά έρεη ζνβαξέο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη θαη νη αηηηνινγηθνί ηεο παξάγνληεο, θαζψο ζπλδέεηαη κε φιν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηφκνπ (ζπλζήθεο δηαβίσζεο, θαηνηθία, εξγαζία, πεξηβάιινλ, ηξφπνο δσήο θ.ι.π.) θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ηαηξηθή θξνληίδα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θξνληίδα γηα ηελ πγεία (Μσξαΐηεο,2002α). Σα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε λένπο ζηφρνπο θαη δξάζεηο, εθφζνλ ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ δηαζθαιίδεηαη κφλν κε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηα ηεο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη φρη απιψο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο(μσξαΐηεο,2002α). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θαη κε βαζηθφ άμνλα πξνζαλαηνιηζκνχ ηελ απνδνρή ηεο άπνςεο φηη ε πγεία ζα πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο θαη φρη ην κέζν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε δηεζλήο πγεηνλνκηθή θνηλφηεηα απνδέρζεθε ην 1977, ζηελ Παγθφζκηα πλέιεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) ηνλ κεγάιν θνηλσληθφ ζηφρν «Τγεία γηα Όινπο» θαη ηελ ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηνπ, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πγείαο βαζηζκέλσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Μσξαΐηεο,2002α). Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα ζπλέξρεηαη, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΠΟΤ θαη ηεο Unicef θαη κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ πφιε Alma-Ata ηεο ηφηε- νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata εθηφο ηνπ φηη νξηνζεηεί ηελ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο

12 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 12 ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, θηινδνμεί λα απαληήζεη ζηελ ζπλνιηθή θνηλσληθή, επηζηεκνινγηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, κέζα απφ έλα νιηζηηθφ πξφηππν άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη εκπεξηέρεη ηα πξψηα ζπέξκαηα αλάπηπμεο ηεο ελαιιαθηηθήο ζεψξεζεο γηα ηελ ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ ζπλδέζεθε κε ην ξεχκα ηνπ πξνλνηαθνχ πινπξαιηζκνχ, ην νπνίν θαη πεξηγξάςακε αδξά λσξίηεξα. Σφζν ε Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata φζν θαη ε Παγθφζκηα ηξαηεγηθή «Τγεία γηα Όινπο» κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο, απνηεινχλ κέρξη ζήκεξα βαζηθά θείκελα αλαθνξάο ζε θάζε πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο φρη κφλν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο αιιά ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα γεληθφηεξα. Καη απηφ γηαηί ηα ελ ιφγσ θείκελα δελ ζεκαηνδνηνχλ απιψο ηελ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο, βάζεη ηεο αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο αιιά θπξίσο γηαηί εδξαηψλνπλ κηα λέα θηινζνθία, φπνπ ηνλ βαζηθφ ηεο ππξήλα απνηειεί ε πεπνίζεζε φηη είλαη δπλαηή θαη πξαγκαηνπνηήζηκε, ε αξκνληθή ζπλαξκνγή φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ θαη δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ, αλαιχεηαη δηεμνδηθφηεξα ε λέα θηινζνθία γηα ηελ πγεία φπσο θπξίαξρα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα θαη θπξίσο απνηππψλεηαη ε έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ν ξφινο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ζηελ ελζσκάησζε ηεο ζε πξαγκαηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκα πξνγξάκκαηα.

13 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ Ζ Έλλνηα -Σν Πεξηερφκελν θαη Ο Ρφινο Σεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Οη αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Alma-Ata παξακέλνπλ πάληα επίθαηξεο, φπσο απνδεηθλχεη θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ πξνζππνγξαθή ηεο απφ ηελ Παγθφζκηα πλέιεπζε ηνπ ΠΟΤ ην 1979 θαη κεηά, επαλαβεβαηψλεηαη ζπλερψο ε δέζκεπζε ηεο δηεζλνχο πγεηνλνκηθήο θνηλφηεηαο ζε απηέο, ζε δηαδνρηθά δηεζλή ζπλέδξηα θαη ζπλειεχζεηο (Ottawa-1986, Adelaide-1988, Sundsvall- 1991, Jakarta θ.α.) κε απνθνξχθσκα ηελ 51 ε Παγθφζκηα πλέιεπζε ηνπ ΠΟΤ ηνλ Μάην ηνπ 1998 φπνπ αλαπξνζαξκφζηεθε ε ηξαηεγηθή «Τγεία γηα ινπο» ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 21 νπ αηψλα, ελψ ππνγξακκίδεηαη θαη πάιη ε παγθφζκηα εκβέιεηα θαη ζπκβνιή ηνπ θεηκέλνπ ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ (WHO,2003). Ζ Γηαθήξπμε πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηελ λέα θηινζνθία γηα ηελ πγεία, δηαηππψλνληαο επαθξηβψο ηα πεδία ελζσκάησζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζε κηα λέα πνιηηηθή. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο, ζπκππθλψλεηαη ζηελ δηαηχπσζε ηεο νπζηαζηηθήο πξφζεζεο λα επηηεπρζεί γηα φινπο ηνπο πνιίηεο εθείλν ην επίπεδν πγείαο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα δηάγνπλ κηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά παξαγσγηθή δσή. Κνξπθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηειεί ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πγείαο κε νξγαλσηηθφ ππξήλα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Ζ νηθνδφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο κε βάζε ηνλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ κέρξη ηφηε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξνυπνζέηεη αιιά θαη ζηεξίδεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο (Μσξαΐηεο,θ.α,1995, Μσξαΐηεο,2002α) : ηελ ζαθή αληηδηαζηνιή ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο απφ ηελ έλλνηα ηεο πεξίζαιςεο κέζα απφ ηελ ζθαηξηθή θαη πνιπδηάζηαηε ζεψξεζε ηεο πξψηεο ηελ δηακφξθσζε ελφο νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηελ βαζκηαία απνκάθξπλζε απφ ην λνζνθνκεηνθεληξηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ

14 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 14 ηνπ, κε επίθεληξν ηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή θξνληίδα ψζηε, φρη απιψο λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αιιά θεληξηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηελ εδξαίσζε κεραληζκψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαγθαία ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απφ ην δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν, ψζηε λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη απνηειψληαο εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν ηελ ππνγξάκκηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαηξνπήο ηνπ ηαηξνθεληξηθνχ κνληέινπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ, πνιπεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, κνληέινπ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ «νκάδα πγείαο» ηελ πξνψζεζε ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ζε φια ηα επίπεδα θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ- ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ησλ πνιηηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ Σν ζχζηεκα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα θχξηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πξναγσγήο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο. Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata κπνξεί ζε έλα ειάρηζην επίπεδν λα πεξηιακβάλεη: ηελ εμαζθάιηζε βαζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, ππνδνκψλ πγηεηλήο χδξεπζεο θαη πξνυπνζέζεσλ ζσζηήο δηαηξνθήο, ηελ παξνρή θαηάιιειεο ζεξαπείαο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ λφζσλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ εκβνιηαζκφ γηα ηα πην ζνβαξά ινηκψδε λνζήκαηα, ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπηθψλ ελδεκηθψλ λφζσλ αιιά θαη ηελ δηαθψηηζε ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πγείαο (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ππφ ην πξίζκα ηεο λέαο θηινζνθίαο, αθελφο ππεξβαίλεη ην ζπκβαηηθφ πιαίζην ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο ή αλνηθηήο θξνληίδαο θαη αθεηέξνπ ζπκπεξηιακβάλεη σο επξχηεξε «έλλνηα νκπξέια» ζην πεξηερφκελν ηεο, ηελ Πξσηνβάζκηα Ηαηξηθή Φξνληίδα.

15 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 15 Χο εμσλνζνθνκεηαθή ή αλνηθηή θξνληίδα (outpatient / ambulatory care) λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή θαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πγείαο ηνπο (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζην παξειζφλ πεξηνξίδνληαλ ζε παξεκβάζεηο δηαγλσζηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ παξέρνληαλ απφ κεκνλσκέλνπο γηαηξνχο, νκάδεο γηαηξψλ ή εηδηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ - ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ζε θαηά θαλφλα πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο. Με ηελ αλάπηπμε φκσο ηεο ζχγρξνλεο βην-ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο, έγηλε δπλαηή ε παξνρή ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηκήκαηα, κνλάδεο θαη αλεμάξηεηα ηαηξεία πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ θιαζζηθή λνζνθνκεηαθή δνκή, ρσξίο λα απαηηείηαη πιένλ ε πξνεγνχκελε εηζαγσγή θαη λνζειεία ηνπ αζζελνχο φπσο γηα παξάδεηγκα, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ηελ ρξήζε laser ή δηελέξγεηα ελδνζθνπηθψλ παξεκβάζεσλ (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Πξσηνβάζκηα Ηαηξηθή Φξνληίδα αλαθέξεηαη ζηελ «.ηαηξηθή παξέκβαζε πνπ ζηνρεχεη ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία θνηλψλ λνζεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή θαη παξακνλή ζην λνζνθνκείν, ε νπνία παξέρεηαη ζηνλ άξξσζην ρσξίο απηφο λα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή εξγαζίαο ηνπ»(hogarth,1975ζην Μσξαΐηεο,1996). Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο νπζηαζηηθά παξέρνληαη απφ νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο γεληθήο ηαηξηθήο πνπ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ζνβαξφηεηα θάζε πεξηζηαηηθνχ, ζπλεξγάδνληαη κε γηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ζηνπο νπνίνπο θαη παξαπέκπνπλ ηνπο αζζελείο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. κσο, ε Πξσηνβάζκηα Ηαηξηθή Φξνληίδα ζπλδέεηαη γεληθά κε ηελ πξψηε επαθή ηνπ αζζελνχο κε ηα «επαγγέικαηα πγείαο» θαη κπνξεί λα κελ αθνξά, απαξαίηεηα, ηελ πξνζθπγή ζε θάπνην γηαηξφ αιιά κπνξεί λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ηεο ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο απφ νπνηνλδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν επαγγεικαηία πγείαο (π.ρ. λνζειεπηή ή θαξκαθνπνηφ) αλάινγα κε ην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Σφζν ε πξσηνβάζκηα ηαηξηθή φζν θαη ε εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο θαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο πνπ φκσο είλαη κηα έλλνηα κε πνιχ επξχηεξν πεξηερφκελν. Δίλαη κηα έλλνηα πνπ νπζηαζηηθά ζπγθξνηεί φρη απιψο κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα αιιά θπξίσο έλα λέν θνηλσληθφ ξεχκα γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη κηαο λέαο θνπιηνχξαο πγείαο (Μσξαΐηεο,θ.α,1995).

16 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 16 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο θνηλφηεηαο πνπ ελεξγνπνηεί θαη αμηνπνηεί φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Δίλαη ην θιεηδί γηα ηελ «.εμαζθάιηζε ηνπ δσηηθνχ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ηεο πγείαο.» θαζψο «.ε πξναγσγή θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο είλαη απαξαίηεηνο φξνο γηα κηα ζπλερή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, βαζηζκέλε ζε κηα Νέα Γηεζλή Οηθνλνκηθή Σάμε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ παγθφζκηα εηξήλε» (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Σν πιέγκα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ απνηειεί ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο κε ην ζχζηεκα πγείαο θαη ζπλζέηεη ηελ βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζπλέρεηαο ζηελ θξνληίδα πγείαο (WHO,1992). Βαζίδεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φισλ ησλ θιάδσλ πνπ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο «νκάδαο πγείαο» ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο, δειαδή ζε κηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε πεξηνρή επζχλεο, απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ, θαζψο ν ξφινο ηεο είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ απηφο αληηκεησπίδεη (Ληνλήο-Κνπηήο1995). Δπηπιένλ απνηειεί κηα πεγή ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηνηρεηνζεηψληαο κηα αμηφπηζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί κε κεγαιχηεξε επθνιία ζπγθξηηηθά κε κηα παξφκνηα βάζε ζε εζληθφ επίπεδν- λα ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Έηζη ν ξφινο ηεο επεθηείλεηαη θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πγείαο εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηηο πξαγκαηηθέο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. εκαληηθφ είλαη θαη ην έξγν πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα δεηήκαηα πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο κέζα απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ πξνγξακκάησλ (Μπέλνο,1995). Κχξην ζηνηρείν ηεο νκάδαο είλαη ν δηεπηζηεκνληθφο ηεο ραξαθηήξαο, φπνπ ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ζηεξίδεηαη ζηελ ζαθή θαηαλνκή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ έηζη ψζηε θάζε επαγγεικαηίαο λα ζπλεηζθέξεη αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ (Φηιαιήζεο, 1996). Απηέο νη δηαζηάζεηο ηεο ΠΦΤ είλαη πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ ξηδηθά απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ ΠΦΤ απαληά άκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο ιεηηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ πξσηνβάζκηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ζηελ θξνληίδα, ηεο αλεκπφδηζηεο πξνζπέιαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε

17 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 17 δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο φιν ην 24σξν θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηεο δηάζεζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζε θάζε θνηλνχ πξνβιήκαηνο πγείαο ζην ηνπηθφ επίπεδν, απνθεχγνληαο έηζη ηελ κε αλαγθαία πξνζθπγή ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Ζ απνθπγή ησλ άζθνπσλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία θαζψο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ηφζν ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα, φζν θαη ζηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. Γεγνλφο πνπ απνθηά άιιεο δηαζηάζεηο αλ εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ηνπ ζχγρξνλνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, φπνπ -φπσο αδξά πεξηγξάςακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην- νη κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηφλσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαηέρνπλ ζέζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ αλαζπγθξφηεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα. Ζ ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζηνιήο ηνπ δηθηχνπ ησλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαηαδεηθλχεη κε ηνλ πην ελαξγή ηξφπν, ην πψο ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο είλαη ζε ζέζε λα απνηειέζεη ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ θαη κνριφ αλαζπγθξφηεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ιεηηνπξγηθφ πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ πνπ ζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη κέζα απφ ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ Κέληξνπ πγείαο αιιά θαη ην ζψκα ησλ νηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ, ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ (Μσξαΐηεο,θ.α,1995): Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία θνηλψλ λνζεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ αιιά θαη ηεο λνζειείαο ζην ζπίηη, θπξίαξρα απφ ην ζψκα ησλ γηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο κέζα ζηα πιαίζηα φκσο ηεο «νκάδαο πγείαο» ζηελ νπνία αλαιακβάλνπλ ζπληνληζηηθφ ξφιν Παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ζε γηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαηαξρήλ ζηελ πξψηε βαζκίδα παξαπνκπψλ, δειαδή ζε πνιπηαηξεία θαη ηνπηθά λνζνθνκεία, αλ ην πξφβιεκα πγείαο πνπ έρεη πξνθχςεη κπνξεί λα ιπζεί ζην ηνπηθφ επίπεδν

18 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 18 «Βξαρεία λνζειεία» γηα δηαγλσζηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο απφ ηαηξεία, ηκήκαηα θαη κνλάδεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ θιαζζηθή λνζνθνκεηαθή δνκή (day-clinics π.ρ.) Απνζεξαπεία ησλ αζζελψλ κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ην λνζνθνκείν κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηελ πιήξε επαλαθνξά ζηελ πξφηεξε βηνινγηθή ηζνξξνπία Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εδξαίσζε ελφο πιέγκαηνο ππεξεζηψλ κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ απνηεινχλ έλα κφλν κέξνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνηχπνπ ηεο ΠΦΤ ζηελ ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ θαη ηα ππφινηπα- έρεη πνιιαπιέο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νξγάλσζε ζπλνιηθά ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηαξρήλ ε ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε πνπ ε βάζε ηεο είλαη ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο gate-keeper, κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ παξαπνκπψλ, απνθαζηζηά ηελ νξγαληθή ζπλέρεηα ζηελ παξνρή ηεο πεξίζαιςεο θαη επηηπγράλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άζθνπσλ ή πιαζκαηηθψλ επηζθέςεσλ / εηζαγσγψλ ζην λνζνθνκείν (Μσξαΐηεο,2002α). Με ηελ δπλαηφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ αζζελνχο ζην ζχζηεκα θαη λα ηνλ θαζνδεγεί κέζα ζε απηφ, εμαζθαιίδεηαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη θαη επέθηαζε ε απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ θαη ηξηηνβάζκησλ κνλάδσλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη γηα ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ αζζελεηψλ είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, ζε δνκέο εθηφο λνζνθνκείνπ (Φηιαιήζεο,1993) ππνγξακκίδνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξσηνβάζκηνπ επηπέδνπ λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ησλ ππφινηπσλ βαζκίδσλ πεξίζαιςεο. Ο ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπιήξσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζηνιήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ. Ζ αλάιπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζπλνιηθά ζην ζχζηεκα πγείαο, έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ δηεζλή θνηλφηεηα ελψ έρνπλ δεκνζηεπζεί πιεζψξα κειεηψλ θαη επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ην δήηεκα. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πεξηνξηζηνχκε, γηα επλφεηνπο πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζην λα αλαθέξνπκε φηη ν νηθνγελεηαθφο γηαηξφο νπζηαζηηθά απνθαζηζηά ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο ηαηξηθήο. Δπαλαθέξεη ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη απνδίδεη ζηελ ηαηξηθή πξάμε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή

19 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 19 ηεο δηάζηαζε, παξέρνληαο ππεξεζίεο πγείαο ηελ ζηηγκή πνπ ηηο ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη θαη ζην κέξνο πνπ δνπλ ή/θαη εξγάδνληαη, εθπιεξψλνληαο ην αίηεκα ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (Αλδξηψηε-Γεσξγνχζε-Κπξηφπνπινο,1996).Καιχπηεη ηελ δσηηθήο ζεκαζίαο αλάγθε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο λα έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο γηαηξφζχκβνπιν, πνπ γλσξίδεη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε κέινο ηεο. Έηζη νηθνδνκνχληαη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη θαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ γηαηξνχ θαη αζζελνχο, δηεπθνιχλνληαο θαη βειηηψλνληαο πνηνηηθά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ θαη ηα ηαηξηθά ζθάικαηα πξνθαινχληαη απφ έιιεηςε θαιήο επηθνηλσλίαο (Αλδξηψηε-Γεσξγνχζε- Κπξηφπνπινο,1996). Ζ γλψζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δσήο θάζε αηφκνπ, ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα κπνξεί φρη απιψο λα δηαγλψζεη ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ελφο πξνβιήκαηνο πγείαο αιιά λα αλαγλσξίζεη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο αηηίεο ηεο αζζέλεηαο θαη λα παξέκβεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζε απηέο. Απηή ε αλζξψπηλε θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε θάζε πξνβιήκαηνο πγείαο ζπλζέηεη ην λέν παξάδεηγκα ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε (Μπέλνο,1995) δηακνξθψλνληαο κηα δηαιεθηηθή ζχλδεζε ηνπ αζζελνχο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μία άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί αθφκε έλα πεδίν ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζηνιήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ είλαη (Μσξαΐηεο,θ.α,1995): Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο,ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο κνλάδεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο θαη δεκφζηαο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο θαη πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο. Παξαδείγκαηα ηνκέσλ αλάπηπμεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη: ε δηελέξγεηα εκβνιηαζκψλ ν νκαδηθφο ή εθιεθηηθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο ε πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπηθψλ ρξφλησλ ή/θαη ελδεκηθψλ λνζεκάησλ

20 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 20 ε πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή πγηεηλή ε πγηεηλή ηεο εξγαζίαο παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ζε ζέκαηα επγνληθήο θαη νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο εγθχσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνθεηνχ ε αγσγή πγείαο Δίλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη, ε ΠΦΤ κε ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ κε βάζε θαη ζηφρν ηελ ηνπηθή θνηλσλία, απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο «Νέαο Γεκφζηαο Τγείαο», ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ δεκφζηα πγεία πνπ αλαδχζεθε θπξίσο απφ ηελ Υάξηα ηεο Ottawa (1986), απνηέιεζκα ηνπ νκψλπκνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ, ζηελ νπνία ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε επέθηαζεο ηνπ πεδίνπ παξέκβαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ζηελ πξφιεςε ρξφλησλ λφζσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηνλ ηξφπν δσήο, ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Χο Γεκφζηα Τγεία λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη κηα θνηλσλία κε ζθνπφ ηεο εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ, κέζα απφ ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαδχνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πγεία αθνξψληαο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ή πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν άκεζεο θξίζεηο φπσο π.ρ. επηδεκίεο, φζν θαη δηαξθή πξνβιήκαηα ι.ρ. ηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Γεσξγνχζε-Οηθνλφκνπ-Κπξηφπνπινο,2002). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεκφζηαο πγείαο πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ πξσηνγελή (αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ αζζέλεηαο) φζν θαη ζηελ δεπηεξνγελή (έγθαηξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο) πξφιεςε, κπνξεί λα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη: α) παξεκβάζεηο ζε επίπεδν θνηλφηεηαο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. έιεγρνο ηξνθίκσλ, λεξνχ, δψσλ θ.ι.π.) θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζηελ αηνκηθή πγηεηλή β) ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο αζζελεηψλ θαη αηπρεκάησλ γ) ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ δηελέξγεηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ (Γεσξγνχζε-Οηθνλφκνπ-Κπξηφπνπινο,2002). Δίλαη πέξα απφ θαλεξφ φηη, ζε πνιιά ζεκεία Γεκφζηα Τγεία θαη ΠΦΤ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαζηαπξψλνληαη θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ακνηβαίεο επηθαιχςεηο, αθπξψλνληαο νπζηαζηηθά ην αίηεκα πεξί απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο φισλ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν αιιά θαη επηζπκεηφ, είλαη ε εδξαίσζε κεραληζκψλ ζηελήο

21 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 21 ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δχν πεδίσλ πνιηηηθήο έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ν δηαηνκεαθφο θαη δηεπηζηεκνληθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Έλα πεδίν πνπ θαηεμνρήλ κπνξεί επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηεο ΠΦΤ κε ηηο ππφινηπεο δεκφζηεο πνιηηηθέο είλαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο. Ζ Αγσγή Τγείαο ( health education) δελ απνζθνπεί κνλάρα ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα αιιά θπξίσο ζηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαηεξνχλ θαη βειηηψλνπλ ην επίπεδν πγείαο ησλ αηφκσλ (Κπξηφπνπινο,1991). Καη κάιηζηα, βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ηα πξφηππα απηά λα είλαη ηφζν ηζρπξά, πνπ λα νδεγήζνπλ ζηελ καδηθή πηνζέηεζε ηνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηελ Αγσγή Τγείαο είλαη κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε δηαδηθαζία κάζεζεο δηδαζθαιίαο κάζεζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο κέζα απφ ηελ αληίιεςε φηη ε θνηλφηεηα είλαη ππεχζπλε ζαλ ζχλνιν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ (Κπξηφπνπινο,1991). Οπζηαζηηθά δειαδή, έρεη δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο ηελ ππεπζπλφηεηα, (αηνκηθή /ζπιινγηθή) θαη ηελ ζπκκεηνρή, πνπ έρεη ελεξγεηηθφ ραξαθηήξα θαη γίλεηαη αληηιεπηή σο εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε- πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δεκηνπξγία, ζε ηνπηθφ επίπεδν, κφληκσλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο φρη κφλν ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ πγείαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηξφπσλ πνπ θάζε ηνκέαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, απνηειεί ηελ θαιχηεξε έθθξαζε εθπιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. Σν δεχηεξν πεδίν ζην νπνίν είλαη δπλαηφ λα εδξαησζνχλ κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ θνξέσλ, είλαη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζηνιήο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη (Μσξαΐηεο,θ.α,1995) ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ ζθνπφ έρνπλ: ηελ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ηφζν ζηελ θάζε ηεο εθδήισζεο ηεο αζζέλεηαο φζν θαη ζηελ θάζε ηεο απνζεξαπείαο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλαπξνζαξκνγήο ζην νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ

22 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 22 ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη εηδηθψλ νκάδσλ γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία, ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη γεληθά ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο νκαιήο θνηλσληθήο δσήο ηελ αλαγλψξηζε θαη κειέηε ησλ δπζκελψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε αζζελεηψλ) ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νκάδεο θαη άηνκα θαη ηελ παξνρή θνηλσληθήο ζηήξημεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπο Τγεία θαη Κνηλσληθή Πξφλνηα απνηεινχλ δχν ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ πάληνηε δηαπιέθνληαλ ζηελά, φρη κφλν ζην επίπεδν ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αιιά θπξίσο ζε επίπεδν αλάδπζεο πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, θαζψο νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη άηνκα θαη νκάδεο ζπλδένληαη επζέσο αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο, ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο θαη θπξίσο ηελ παξαπέξα εμέιημε ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο αλ θαη δελ έρεη ζηαζεξφ πεξηερφκελν θαζψο ζρεηίδεηαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κηαο θνηλσλίαο, αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθά θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ αηφκσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπο (Δηζεγεηηθή Έθζεζε Νφκνπ,1998). πσο ήδε έρεη θαλεί, ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε καο γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο, ε αλάιεςε ηεο επζχλεο ζηήξημεο ησλ εππαζέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ ην θξάηνο βξήθε ηελ πην ζεζκηθά- νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή ζε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη σο κεηαπνιεκηθφ θξάηνο πξφλνηαο. Θα ήηαλ πεξηηηφ λα επαλαιάβνπκε ην επξχηεξν πιαίζην αλάπηπμεο ησλ αξρψλ θαη ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξφλνηαο. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε είλαη, φηη ζηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 70 θπξηαξρνχζε ε νπηηθή ηεο θνηλσληθήο παζνινγίαο (ηαζηλνπνχινπ,1993) δειαδή ζηήξημε κέζα απφ πιηθέο παξνρέο, -θπξίσο επηδνκαηηθνχ ραξαθηήξα- θαη ηδξπκαηνπνίεζε αηφκσλ ή/θαη νκάδσλ κε: κεηνλεθηηθή ζέζε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ρακειφ εηζφδεκα θαη κεησκέλε ηθαλφηεηα, ιφγσ έιιεηςεο επθαηξηψλ, λα δήζνπλ κηα παξαγσγηθή θαη θνηλσληθά αλεμάξηεηε δσή. Ζ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη αληζνηήησλ, κέζα ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο ξεπζηφηεηαο θαη θξίζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ θξίζεο πνπ δελ

23 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 23 θαηάθεξε λα αλαηξέςεη νχηε ην «λενθηιειεχζεξν ππφδεηγκα»- νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξφλνηαο ζηε θνηλσληθή παζνινγία εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζηηγκαηηζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εθείλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Θεψξεζε πνπ νδήγεζε ζηελ δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ παξέκβαζεο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, κε αθεηεξία ηελ αληίιεςε φηη ην πξσηαξρηθφ ζηάδην γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο είλαη ε εδξαίσζε δηαδηθαζηψλ νκαιήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη έληαμεο ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίδεη θαη λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη φρη κφλν ζε εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα. Σα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηελ παξνρή ζηήξημεο, αξσγήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο, κε επξχηεξε πξννπηηθή ηελ θνηλσληθή έληαμε ή/θαη επαλέληαμε ησλ αηφκσλ (ηαζηλνπνχινπ,1993). κσο ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν εθεί αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ πξνζπάζεηα πξφιεςεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθά γηα ηηο εππαζείο νκάδεο απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί ηελ ελεξγφ αλάκημε ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηελ δηεθδίθεζε γηα ηελ βειηίσζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη πιεξνθφξεζε αιιά θαη νηθνδφκεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ αθνξά εμίζνπ θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζηηγκαηηζκφο θαη λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα θαηλφκελα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (ηαζηλνπνχινπ,1993). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην δηεπξχλεηαη ην θάζκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα λα ζπκπεξηιάβεη πέξα απφ ηνπο θιαζζηθνχο ηνκείο παξέκβαζεο- δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη επξχηεξα κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη αθνξνχλ π.ρ. ηελ παηδηθή κέξηκλα θαη πξνζηαζία, ηελ κεηέξα θαη ηελ νηθνγέλεηα, ηελ ηξίηε ειηθία, ηνπο ρξφληα πάζρνληεο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηνπο ςπρηθά αζζελείο, ηα εμαξηεκέλα άηνκα, ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο κεηαλάζηεο θ.α. Δίλαη κηα απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αληινχλ εξείζκαηα απφ ηνλ ιεγφκελν πξνλνηαθφ πινπξαιηζκφ θαη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ θνηλσλία ηεο πξφλνηαο ζηελ θνηλσλία ηεο θξνληίδαο. Ζ θξνληίδα ζχκθσλα κε νξηζκφ πνπ δίλεη ε K. Waerness «είλαη κηα έλλνηα πνπ εκπεξηέρεη φιν ην θάζκα ησλ αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ, αθνξά ηελ αίζζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ

24 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 24 ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο θαη ηελ αλάιεςε επζπλψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο». Γειαδή ζχλζεζε ηεο αληίιεςεο πνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο εθθξάδεηαη κε ην «λνηάδνκαη» θαη κεηαθξάδεηαη ζε πξαθηηθή ππνζηήξημε θαη αλάιεςε επζπλψλ θξνληίδαο (Waerness,1987 ζην ηαζηλνπνχινπ,1993). Ζ ζπλαξκνγή νξζνινγηθήο δξάζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί ελλνηνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θξνληίδαο θαη άμνλα πνηνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ηεο νξγάλσζεο. ε επίπεδν θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη νξγάλσζεο ππεξεζηψλ, ε Κνηλσληθή Φξνληίδα σο λένο πξνζαλαηνιηζκφο κεηαθξάδεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο θνηλφηεηαο σο ρψξνπ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ κε θξαηηθψλ / αλεπίζεκσλ δηθηχσλ ζηελ παξνρή θξνληίδαο. Ζ εδξαίσζε ηνπ πινπξαιηζκνχ ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο θξνληίδαο δελ ζεκαίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ παξνρή πξνζηαζίαο κε ηελ κεηαηφπηζε ησλ βαξψλ ζηα κε θξαηηθά / αλεπίζεκα δίθηπα αιιά ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε θαη έληαμε ηνπο ζηηο θξαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαζψο ην πινπξαιηζηηθφ ζηνηρείν εθθξάδεη αθξηβψο ηελ αλαδήηεζε ηζφηηκσλ θαη ηζφξξνπσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πφισλ (ηαζηλνπνχινπ,1993). Ζ ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο κε ηελ Κνηλσληθή Φξνληίδα εθθξάδεηαη κε ηελ επηθέληξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ θνηλφηεηα, ηελ απνκάθξπλζε απφ ηδξπκαηηθέο κνξθέο ζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ (π.ρ. ςπρηθά αζζελψλ, ρξφληα παζρφλησλ, ειηθησκέλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ι.π.) θαη ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη επαλέληαμεο κέζα απφ ππνζηεξηθηηθά δίθηπα θαη ηελ ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μηα δηαζχλδεζε πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε αλάπηπμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ζηελ αλάιπζε καο θαη ζπλζέηνπλ ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ, ζπγθξνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο νηθνδφκεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη εληαίνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Ζ έλλνηα ηεο νινθιήξσζεο, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα νξηδφληηα δειαδή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη θάζεηε θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαπηχζζεηαη ζε ηξία επηκέξνπο πεδία (Φηιαιήζεο,1996):

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο.Σ.Α. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΗΑΓΩΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΟΜΟΗΟΓΔΝΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ (ΚΔΝ-DRGs), ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, Nos. 1-2, February April 2005, p. 16.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, Nos. 1-2, February April 2005, p. 16. ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ 2004-2006 Ο ΔΞΔΤΡΧΠΑΨΜΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΓΚΑΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ:

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη, κέζσ κηαο θξηηηθά αλαζηνραζηηθήο επηζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, ζην πιαίζην ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖ ΤΓΔΗΑ: Η Οηθνλνκηθή ηεο πγείαο είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε, ηελ αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα