ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα Τγγεείίαρρ Καιι Σα Δίίκηηςα Κοιιννωννιικήρρ Φποννηηίίδαρρ.. Η ύγγσποννη Πποζέέγγγγιιζη ηηηνν Αννάπηηςξη Ολλοκλληπωμέέννωνν ςζηηημάηηωνν Πποζηηαζίίαρρ Σηρρ Τγγεείίαρρ:: Σο Διιεεθννέέρρ Πεεπιιβάλλλλονν Καιι Η Θέέζη Σηρρ Ελλλλάδαρρ» Επιιβλέπων:: Εςάγγελορ Μωπαΐηηρ Σπουδάστρια: Τσεκούρα Άννα ΑΘΖΝΑ 2003

2 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ΠΦΤ πνπ πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, ζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο αιιά θαη πξφιεςεο, πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαζψο θαη ε κεηάβαζε ζε νινθιεξσκέλα θαη εληαία δίθηπα παξνρήο πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ, είλαη έλαο ζηφρνο πνπ κέρξη ηηο εκέξεο καο ηνπνζεηείηαη ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ agenda πνιηηηθήο πγείαο ησλ επξσπατθψλ θαη φρη κφλν ρσξψλ. Ζ επηζθφπεζε ησλ ζπλζεθψλ αλάδεημεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ πγεία αιιά θαη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, βαζηθφ ζηφρν έρεη λα ππνγξακκίζεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζε γφληκα λα ελζσκαηψζεη ην ειιεληθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ψζηε λα μεπεξάζεη ηα ζεκεξηλά αδηέμνδα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξνχζαο αλάιπζεο απνηειεί φρη απιψο ε δηάγλσζε ησλ αζηνρηψλ θαη αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο αιιά θπξίσο ε ζθηαγξάθεζε ησλ πθηζηάκελσλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ, πνπ δπλάκεη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ νξγαλσηηθή βάζε αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Φξάζεηο θιεηδηά : Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Γίθηπα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Δληαία θαη Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο Ζ χγρξνλε Πξνζέγγηζε θαη Φηινζνθία γηα ηελ Τγεία Σν Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Ζ Διιάδα Οη Μειινληηθέο Πξννπηηθέο

3 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 4 1. ΑΝΣΗ ΔΗΑΓΧΓΖ: Σν Πιαίζην Αλάδπζεο Σσλ χγρξνλσλ Πξνζεγγίζεσλ Γηα Σελ Τγεία 7 2. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ηα χγρξνλα πζηήκαηα Τγείαο Μεγάιε Βξεηαλία Σν θαλδηλαβηθφ Μνληέιν Κεληξηθή Δπξψπε α. Γερμανία β. Γαλλία Νφηηα Δπξψπε α. Ιηαλία β. Ιζπανία γ. Πορηογαλία Βφξεηα Ακεξηθή Καλαδάο Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ Ηζηνξηθή Δμέιημε Σεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνλ Διιεληθφ Τγεηνλνκηθφ Σνκέα α. Από ηο 1953 ζηο β. Η Πρωηοβάθμια Φρονηίδα Σηο Εθνικό Σύζηημα Υγείας γ. Η Δεκαεηία ηοσ 90 Προβλήμαηα Και Δσζλειηοσργίες δ. Το Πρόγραμμα Μεηαρρύθμιζης «Υγεία Για Τον Πολίηη» Ζ Παξνρή Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο ηελ Διιάδα ήκεξα Κνηλσληθή Φξνληίδα: Πνξεία Πξνο χγρξνλεο Οινθιεξσκέλεο Γνκέο Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ: Πξνθιήζεηο Καη Μειινληηθέο Πξννπηηθέο 123 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΠΖΓΔ 129 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 135

4 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 4 Πρόλογος Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 απνηέιεζε ηελ αθεηεξία κηαο λέαο πεξηφδνπ εμειίμεσλ πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Οη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή, νδήγεζαλ ζην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ην δήηεκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηεο κεηάβαζεο ζε έλα λέν κνληέιν ιεηηνπξγίαο, θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο θαηλνχξγηεο θνηλσληθέο αλάγθεο φπσο απηέο πξνέθπςαλ κέζα ζηηο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηαζηκφηεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζεκαηνδνηνχλ φρη απιψο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά θπξίσο ηελ εθ λένπ νξηνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θνηλσλίαο - νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη αθφκα ππφ εμέιημε ελψ έρεη ζπκπαξαζχξεη, φπσο ήηαλ θπζηθφ, φιεο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Ζ αλάγθε αλεχξεζεο λέσλ κνληέισλ ζπλαξκνγήο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη ζρέζεσλ αλαδχζεθε σο ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ζηνλ ρψξν ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ - παξά ηελ ζπλερή αχμεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ - σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο θπξίαξρεο απνζηνιήο βάζεη ηεο νπνίαο ζπγθξνηήζεθαλ, δειαδή ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη, νδήγεζε ζηελ δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κνκβηθφ ζεκείν θαη άμνλα ησλ πξνηεηλφκελσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ απνηέιεζε ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ). Κνηλή ππήξμε ε αλαγλψξηζε φηη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ΠΦΤ είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη ξφιν ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ θαη κνρινχ αλαζπγθξφηεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ηφζν ησλ θνηλσληθψλ φζν θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ. ηελ ελζσκάησζε ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 κέρξη θαη ηηο εκέξεο καο, ζε εθαξκφζηκα κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο γηα ηελ πγεία, νη

5 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 5 αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηνλ ίδην βαζκφ. Οη δηαθνξέο ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν θάζε ρψξαο επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ εθαξκνγή θαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ αλαζπγθξφηεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ αθνινπζήζεθαλ πάλησο, ε αλακφξθσζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ επηπέδνπ θξνληίδαο σο πξνυπφζεζε ζχκκεηξεο αλάπηπμεο ζπλνιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο παξακέλεη δήηεκα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ agenda πνιηηηθήο πγείαο θάζε ρψξαο. ηελ ρψξα καο ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ελζσκαηψζεθε γφληκα ζην ζπλνιηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, απνηειψληαο ηνλ βαζηθφ θνξκφ αλάπηπμεο ηνπ. Γπζηπρψο φκσο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ δηεζλή ρψξν, αηφλεζαλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ νινθιεξσζεί πνηέ ην αξρηθφ απηφ εγρείξεκα αιιά λα απνηειεί ζηηο εκέξεο καο ηελ ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάδεημε ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηνλ δηεζλή ρψξν θαη ηελ Διιάδα ζήκεξα. Ο βαζηθφο αλαιπηηθφο άμνλαο πνπ αθνινπζήζεθε ζπλαξζξψλεηαη απφ ηα εμήο επηκέξνπο πεδία: α) παξνπζίαζε ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ αλάδπζεο ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ξφιν ηεο ΠΦΤ ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, φπνπ επηρεηξείηαη ε ζθαηξηθή θαη ζε κάθξν-επίπεδν εμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηακφξθσζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, β) αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ξφινπ πνπ είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη ε ΠΦΤ ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κε βάζε ηελ λέα θηινζνθία γηα ηελ πγεία, γ) πεξηγξαθή θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δνκψλ ηεο ΠΦΤ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ αλεπηπγκέλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, σο κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζηνλ δηεζλή ρψξν ππφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο αλαδήηεζεο ηεο θαιχηεξεο πξαθηηθήο (best practice) πνπ αθνινπζείηαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, δ) ζπλνιηθή επηζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηεο ΠΦΤ ζηελ ρψξα καο, κε βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φρη απιψο ηελ δηάγλσζε ησλ αζηνρηψλ θαη αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θπξίσο ηελ ζθηαγξάθεζε ησλ πθηζηάκελσλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ, πνπ δπλάκεη

6 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 6 ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ νξγαλσηηθή βάζε αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Αθεηεξία ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο απνηειεί ε δηηηή παξαδνρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε αθελφο φηη ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο καο βξίζθεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε θακπή ηεο ηζηνξηθήο ηνπ πνξείαο, αληηκεησπίδνληαο ζσξεία δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ρξίδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαη αθεηέξνπ φηη πξναπαηηνχκελν ηεο νξζνινγηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο νπνηαζδήπνηε πγεηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ε ζπζηεκαηηθή δηαηχπσζε πινπνηήζηκσλ θαη ζπκβαηψλ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, ζηφρσλ. ηφρσλ πνπ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ νκαιή κεηάβαζε φρη απιψο ζε έλα δηαθνξεηηθφ αιιά θπξίσο ζε έλα καθξνπξφζεζκα βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ κνληέιν, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο καο θαη ζηα αηηήκαηα ηεο επνρήο καο. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ, ησλ ζηφρσλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη παξαδνρψλ ζηάζεθε ν Κ νο Δ. Μσξαΐηεο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Β Πε..Τ.Π Αηηηθήο, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη επνπηεχσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηνλ νπνίν θαη νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά. Υσξίο ηελ πξνζσπηθή ηνπ ππνζηήξημε θαη ηελ ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο καο. Δπίζεο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Κ ν Π. Αιηάλε Δηδηθφ χκβνπιν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξφλνηαο ζε ζέκαηα πξφλνηαο, πνπ πξφζπκα έζεζε ζηελ δηάζεζε καο εθείλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ ρψξα καο, ελψ εμαηξεηηθά πνιχηηκε ππήξμε θαη ε βνήζεηα ηεο Κ αο Δ. Γεσξγνχζε θαη ηνπ Κ νπ Υ. Οηθνλφκνπ Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, ζηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ πιηθνχ. Αλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί θνηλφηνπν νθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη, ηελ επζχλε γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε γξάθνπζα. Άλλα Σζεθνχξα επηέκβξηνο 2003

7 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 7 1. Αληί Δηζαγσγήο: Σν Πιαίζην Αλάδπζεο Σσλ χγρξνλσλ Πξνζεγγίζεσλ Γηα Σελ Τγεία ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη, ελ είδεη εηζαγσγήο, ε παξνπζίαζε ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ γηα ηελ πγεία φπσο κπνξεί λα ζθηαγξαθεζεί κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20 νπ αηψλα θαη κεηά. Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ ηνκέα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο απνηειψληαο ην ζπγθξνηεζηαθφ ηνπ ππφβαζξν θαη θαη επέθηαζε, νη κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο επεξεάδνπλ φπσο είλαη θπζηθφ θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ρψξν. Αλ θαη ν παξαπάλσ ζπζρεηηζκφο δελ αθνινπζεί βέβαηα γξακκηθή πνξεία, θαζψο ππάξρνπλ πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπο, ε ζπλνπηηθή απνηχπσζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζεσξήζεθε θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ ζθαηξηθφηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζην παξφλ εγρείξεκα. Ζ δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, βαζίζηεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη ε επεκεξία φισλ ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, κε θχξην ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε θαη ξχζκηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, φπσο δηεζλψο έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαη ηζηνξηθά δηακνξθσκέλε εμέιημε ζην κνληέιν ζρέζεο θξάηνπο θνηλσλίαο (ηαζηλνπνχινπ,1997), σο απάληεζε ζηελ αδπλακία ηεο αγνξάο λα θαηαλείκεη θνηλσληθά δίθαηα ηνπο πφξνπο νδήγεζε, φρη κφλν ζηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο θάιπςεο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ αιιά θαη ζηελ νηθνδφκεζε νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο έλαληη δηάθνξσλ θηλδχλσλ φπσο απηψλ ηνπ γήξαηνο, ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πζηέξεζεο.

8 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 8 Αλ θαη ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαζψο ζπλδένληαη επζέσο αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο αλάπηπμεο ηνπο, κέζα ζηηο ζπλζήθεο ησλ πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 50 θαη ηνπ 60, θνηλή ππήξμε ε αληίιεςε φηη νη ζεκειηψδεηο αξρέο ζπγθξφηεζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδξαίσζε ηεο επεκεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κέζα απφ ηελ αλαδηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ ζπλερή επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κπνξνχλ λα κεηνπζησζνχλ ζε πινπνηήζηκνπο ζηφρνπο. Ζ απνδνηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο επέηξεςε ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ηελ επαθφινπζε δηεχξπλζε θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ. Κνηλσληθή αζθάιηζε, πνιηηηθέο θαηά ηεο αλεξγίαο, εθπαηδεπηηθή θαη ζηεγαζηηθή πνιηηηθή, πξφλνηα, πεξίζαιςε θαη πγεία δηακφξθσζαλ ην πιέγκα ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο (αθειιαξφπνπινο,1999). Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ε πηψζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο εθδειψζεθαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη κεηά, έζεζαλ ηνλ ξφιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ππφ έληνλε ακθηζβήηεζε. Σν θξάηνο πξφλνηαο ζεσξήζεθε φηη απέηπρε φρη κφλν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα παξά ηελ ζπλερή αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, δηαδηθαζία πνπ ζεσξήζεθε φηη είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία, ραξαθηεξίζηεθαλ σο αλαπνηειεζκαηηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ αιιά θαη σο ζπαηάιε πφξσλ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Οηθνλφκνπ,1999). Βαζηθή ππήξμε θαη ε θαηεγνξία φηη ην θξάηνο πξφλνηαο κέζα απφ ηελ επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, επζχλεηαη γηα ηελ δηφγθσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ηνλ ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο θαη ππεπζπλφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε ηελ αχμεζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ απφ ην θξάηνο. Σελ παξαπάλσ θξηηηθή ελίζρπζε θαη ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο φπσο απηέο αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Αιιαγέο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηελ δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο κεηαβνιέο ζηελ ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ζηελ αγνξά εξγαζίαοεμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ καδηθή είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζε απηήλ- νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ φμπλζε ηνπ

9 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 9 δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηελ αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο, νδήγεζαλ ζηελ πξνβνιή ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ζηελ εκθάληζε πνιηηηθψλ πνπ ζηφρεπαλ ζηελ αλακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Γχν ήηαλ ηα θπξίαξρα ξεχκαηα ζθέςεο πνπ επεξέαζαλ ηα πξνηεηλφκελα κνληέια αλαδηνξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σν πξψην ζπλδέζεθε κε ηελ άλνδν ζπληεξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ -έηζη φπσο εθθξάζηεθε κε ηελ επηθξάηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζρεκάησλ ηεο Thatcher ζηελ Μ. Βξεηαλία θαη ηνπ Reagan ζηελ Ακεξηθή- θαη ηελ εκθάληζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ή ηεο απνθαινχκελεο Νέαο Γεμηάο. Τπέξκαρνη ηεο θξηηηθήο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ξεχκαηνο πξφηεηλαλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πεξηθνπή ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πεξηνξίδνληαο ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζην ειάρηζην δπλαηφ (αθειιαξφπνπινο,1999). Θεσξήζεθε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα ηεο απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο θαη ηεο πξνζθνξάο πνηνηηθφηεξσλ θαη νηθνλνκηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κέζα απφ έλα δίθηπν αζθάιεηαο πνπ ζπλαξζξψλεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θηιαλζξσπηθή πξσηνβνπιία. Χο απάληεζε ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ζηηο ηξνκαθηηθέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ αιιά θπξίσο σο κηα πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εμφδνπ ηνπ απφ ηελ θξίζε, ρσξίο ηελ αλαδίπισζε θαη ππνρψξεζε ηνπ πξνο φθεινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αλαπηχρζεθε ην κνληέιν ηνπ πξνλνηαθνχ πινπξαιηζκνχ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη κεηά. Σν κνληέιν απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ κεηάβαζε απφ ην θξάηνο πξφλνηαο ζηελ θνηλσλία ηεο θξνληίδαο (ηαζηλνπνχινπ,1997). Ακθηζβεηείηαη ν θεληξηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο σο θχξηνπ θνξέα παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνσζείηαη ε εθ λένπ νξηνζέηεζε ηεο ζρέζεο θξαηηθνχ κε θξαηηθνχ/ αλεπίζεκνπ ηνκέα, κέζα απφ ηελ ηφλσζε ηνπ ξφινπ ηεο εζεινληηθήο πξσηνβνπιίαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ ζπγγεληθψλ θηιηθψλ δηθηχσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. Σν θξάηνο δηαηεξεί ζπληνληζηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ξφιν κέζα απφ ηελ απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ πινπξαιηζκνχ ζηνπο θνξείο παξνρήο ηνπο (αθειιαξφπνπινο,1999). Ζ δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο παξνπζίαο ηνπ θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ

10 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 10 ππεξεζηψλ θαηά ηξφπν πνπ λα απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη λα επηηπγράλεηαη ε πνηνηηθή ηνπο αλαβάζκηζε κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, πξνβιήζεθε σο ε απαξαίηεηε εγγχεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηφζν ησλ ζηφρσλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηελ αλάδπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αλακφξθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ επαθφινπζε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, επεξέαζαλ βαζχηαηα θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ηδηαίηεξα θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 80 θαη 90. Δθηφο απφ ηα αδηέμνδα πνπ πήγαδαλ απφ ηελ γεληθφηεξε θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ζπγθξφηεζεο ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πγεηνλνκηθέο δαπάλεο ζε θάζε ζχζηεκα πγείαο παξνπζίαζαλ δηαρξνληθά κηα απμεηηθή πνξεία δελ ζεκεηψζεθε ε αλακελφκελε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη παξαηεξνχκελεο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαβνιή ηνπ επηδεκηνινγηθνχ θάζκαηνο, απφ ρξφληεο ινηκψμεηο ζε λενπιάζκαηα θαη θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, φρη κφλν δηφγθσζε ηελ δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο αιιά θπξίσο κεηέβαιε ην είδνο θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ θαη θαη επέθηαζε ηνλ βαζκφ ρξήζεο θαη έληαζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ αθελφο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμεκέλε δήηεζε θαη αθεηέξνπ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο αμηνπνηψληαο θαηάιιεια ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο, νδήγεζε ηελ απφδνζε ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα (Οηθνλφκνπ,1999). ηελ ρακειή αληαπφθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο, πξνζηέζεθε ε εκθάληζε θαη δηαηήξεζε ειιεηκκάησλ δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα κε επαθφινπζε ζπλέπεηα ηελ εκπινθή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ, κέζα ζε έλα πιαίζην ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο πνπ κεηέβαιε ηελ παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ εληάζεσο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε δηαγλσζηηθή θαη ηερλνινγηθή εμάξηεζε (Τθαληφπνπινο,1993) επηβαξχλνληαο πεξαηηέξσ ην θφζηνο.

11 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 11 Ζ ξαγδαία πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία ελίζρπζε, απφ ηελ κηα πιεπξά, ην θπξίαξρν ηαηξηθφ επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα πνπ κέζα απφ ηελ ηαχηηζε ηεο ηαηξηθήο κε ην λνζνθνκείν, πξνζαλαηνιίδεη ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ κεραληζηηθή θαηάηκεζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ επηθέληξσζε κφλν ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βηνινγηθήο ηεο ηζνξξνπίαο (Μπέλνο,1995). Απφ ηελ άιιε φκσο, ε αλαγλψξηζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζεκειησδψο βάζεη απηήο ηεο λνζνθνκεηνθεληξηθήο θαη ηαηξνθεληξηθήο αληίιεςεο, νδήγεζε ζηελ ηζρπξή ακθηζβήηεζε ηνπ. Ζ αλαγλψξηζε απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ηνπ πνιππαξαγνληηθνχ θαη πνιχπιεπξνπ ραξαθηήξα ηεο θξίζεο ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε αιιά θαη ζπλνιηθά ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, έδσζε ψζεζε ζηελ αλάδπζε λέσλ νιηζηηθψλ απφςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο. Θεκειηψδεο ππφβαζξν ησλ απφςεσλ απηψλ απνηέιεζε ε αξρή φηη ε αζζέλεηα δελ είλαη απνθιεηζηηθά βηνινγηθφ θαηλφκελν αιιά έρεη ζνβαξέο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη θαη νη αηηηνινγηθνί ηεο παξάγνληεο, θαζψο ζπλδέεηαη κε φιν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηφκνπ (ζπλζήθεο δηαβίσζεο, θαηνηθία, εξγαζία, πεξηβάιινλ, ηξφπνο δσήο θ.ι.π.) θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ηαηξηθή θξνληίδα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θξνληίδα γηα ηελ πγεία (Μσξαΐηεο,2002α). Σα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε λένπο ζηφρνπο θαη δξάζεηο, εθφζνλ ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ δηαζθαιίδεηαη κφλν κε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηα ηεο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη φρη απιψο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο(μσξαΐηεο,2002α). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θαη κε βαζηθφ άμνλα πξνζαλαηνιηζκνχ ηελ απνδνρή ηεο άπνςεο φηη ε πγεία ζα πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο θαη φρη ην κέζν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε δηεζλήο πγεηνλνκηθή θνηλφηεηα απνδέρζεθε ην 1977, ζηελ Παγθφζκηα πλέιεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) ηνλ κεγάιν θνηλσληθφ ζηφρν «Τγεία γηα Όινπο» θαη ηελ ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηνπ, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πγείαο βαζηζκέλσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Μσξαΐηεο,2002α). Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα ζπλέξρεηαη, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΠΟΤ θαη ηεο Unicef θαη κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ πφιε Alma-Ata ηεο ηφηε- νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata εθηφο ηνπ φηη νξηνζεηεί ηελ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο

12 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 12 ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, θηινδνμεί λα απαληήζεη ζηελ ζπλνιηθή θνηλσληθή, επηζηεκνινγηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, κέζα απφ έλα νιηζηηθφ πξφηππν άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη εκπεξηέρεη ηα πξψηα ζπέξκαηα αλάπηπμεο ηεο ελαιιαθηηθήο ζεψξεζεο γηα ηελ ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ ζπλδέζεθε κε ην ξεχκα ηνπ πξνλνηαθνχ πινπξαιηζκνχ, ην νπνίν θαη πεξηγξάςακε αδξά λσξίηεξα. Σφζν ε Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata φζν θαη ε Παγθφζκηα ηξαηεγηθή «Τγεία γηα Όινπο» κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο, απνηεινχλ κέρξη ζήκεξα βαζηθά θείκελα αλαθνξάο ζε θάζε πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο φρη κφλν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο αιιά ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα γεληθφηεξα. Καη απηφ γηαηί ηα ελ ιφγσ θείκελα δελ ζεκαηνδνηνχλ απιψο ηελ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο, βάζεη ηεο αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο αιιά θπξίσο γηαηί εδξαηψλνπλ κηα λέα θηινζνθία, φπνπ ηνλ βαζηθφ ηεο ππξήλα απνηειεί ε πεπνίζεζε φηη είλαη δπλαηή θαη πξαγκαηνπνηήζηκε, ε αξκνληθή ζπλαξκνγή φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ θαη δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ, αλαιχεηαη δηεμνδηθφηεξα ε λέα θηινζνθία γηα ηελ πγεία φπσο θπξίαξρα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα θαη θπξίσο απνηππψλεηαη ε έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ν ξφινο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ζηελ ελζσκάησζε ηεο ζε πξαγκαηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκα πξνγξάκκαηα.

13 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ Ζ Έλλνηα -Σν Πεξηερφκελν θαη Ο Ρφινο Σεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Οη αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Alma-Ata παξακέλνπλ πάληα επίθαηξεο, φπσο απνδεηθλχεη θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ πξνζππνγξαθή ηεο απφ ηελ Παγθφζκηα πλέιεπζε ηνπ ΠΟΤ ην 1979 θαη κεηά, επαλαβεβαηψλεηαη ζπλερψο ε δέζκεπζε ηεο δηεζλνχο πγεηνλνκηθήο θνηλφηεηαο ζε απηέο, ζε δηαδνρηθά δηεζλή ζπλέδξηα θαη ζπλειεχζεηο (Ottawa-1986, Adelaide-1988, Sundsvall- 1991, Jakarta θ.α.) κε απνθνξχθσκα ηελ 51 ε Παγθφζκηα πλέιεπζε ηνπ ΠΟΤ ηνλ Μάην ηνπ 1998 φπνπ αλαπξνζαξκφζηεθε ε ηξαηεγηθή «Τγεία γηα ινπο» ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 21 νπ αηψλα, ελψ ππνγξακκίδεηαη θαη πάιη ε παγθφζκηα εκβέιεηα θαη ζπκβνιή ηνπ θεηκέλνπ ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ (WHO,2003). Ζ Γηαθήξπμε πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηελ λέα θηινζνθία γηα ηελ πγεία, δηαηππψλνληαο επαθξηβψο ηα πεδία ελζσκάησζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζε κηα λέα πνιηηηθή. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο, ζπκππθλψλεηαη ζηελ δηαηχπσζε ηεο νπζηαζηηθήο πξφζεζεο λα επηηεπρζεί γηα φινπο ηνπο πνιίηεο εθείλν ην επίπεδν πγείαο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα δηάγνπλ κηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά παξαγσγηθή δσή. Κνξπθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηειεί ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πγείαο κε νξγαλσηηθφ ππξήλα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Ζ νηθνδφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο κε βάζε ηνλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ κέρξη ηφηε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξνυπνζέηεη αιιά θαη ζηεξίδεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο (Μσξαΐηεο,θ.α,1995, Μσξαΐηεο,2002α) : ηελ ζαθή αληηδηαζηνιή ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο απφ ηελ έλλνηα ηεο πεξίζαιςεο κέζα απφ ηελ ζθαηξηθή θαη πνιπδηάζηαηε ζεψξεζε ηεο πξψηεο ηελ δηακφξθσζε ελφο νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηελ βαζκηαία απνκάθξπλζε απφ ην λνζνθνκεηνθεληξηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ

14 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 14 ηνπ, κε επίθεληξν ηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή θξνληίδα ψζηε, φρη απιψο λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αιιά θεληξηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηελ εδξαίσζε κεραληζκψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαγθαία ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απφ ην δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν, ψζηε λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη απνηειψληαο εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν ηελ ππνγξάκκηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαηξνπήο ηνπ ηαηξνθεληξηθνχ κνληέινπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ, πνιπεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, κνληέινπ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ «νκάδα πγείαο» ηελ πξνψζεζε ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ζε φια ηα επίπεδα θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ- ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ησλ πνιηηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ Σν ζχζηεκα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα θχξηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πξναγσγήο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο. Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata κπνξεί ζε έλα ειάρηζην επίπεδν λα πεξηιακβάλεη: ηελ εμαζθάιηζε βαζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, ππνδνκψλ πγηεηλήο χδξεπζεο θαη πξνυπνζέζεσλ ζσζηήο δηαηξνθήο, ηελ παξνρή θαηάιιειεο ζεξαπείαο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ λφζσλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ εκβνιηαζκφ γηα ηα πην ζνβαξά ινηκψδε λνζήκαηα, ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπηθψλ ελδεκηθψλ λφζσλ αιιά θαη ηελ δηαθψηηζε ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πγείαο (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ππφ ην πξίζκα ηεο λέαο θηινζνθίαο, αθελφο ππεξβαίλεη ην ζπκβαηηθφ πιαίζην ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο ή αλνηθηήο θξνληίδαο θαη αθεηέξνπ ζπκπεξηιακβάλεη σο επξχηεξε «έλλνηα νκπξέια» ζην πεξηερφκελν ηεο, ηελ Πξσηνβάζκηα Ηαηξηθή Φξνληίδα.

15 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 15 Χο εμσλνζνθνκεηαθή ή αλνηθηή θξνληίδα (outpatient / ambulatory care) λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή θαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πγείαο ηνπο (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζην παξειζφλ πεξηνξίδνληαλ ζε παξεκβάζεηο δηαγλσζηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ παξέρνληαλ απφ κεκνλσκέλνπο γηαηξνχο, νκάδεο γηαηξψλ ή εηδηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ - ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ζε θαηά θαλφλα πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο. Με ηελ αλάπηπμε φκσο ηεο ζχγρξνλεο βην-ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο, έγηλε δπλαηή ε παξνρή ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηκήκαηα, κνλάδεο θαη αλεμάξηεηα ηαηξεία πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ θιαζζηθή λνζνθνκεηαθή δνκή, ρσξίο λα απαηηείηαη πιένλ ε πξνεγνχκελε εηζαγσγή θαη λνζειεία ηνπ αζζελνχο φπσο γηα παξάδεηγκα, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ηελ ρξήζε laser ή δηελέξγεηα ελδνζθνπηθψλ παξεκβάζεσλ (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Πξσηνβάζκηα Ηαηξηθή Φξνληίδα αλαθέξεηαη ζηελ «.ηαηξηθή παξέκβαζε πνπ ζηνρεχεη ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία θνηλψλ λνζεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή θαη παξακνλή ζην λνζνθνκείν, ε νπνία παξέρεηαη ζηνλ άξξσζην ρσξίο απηφο λα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή εξγαζίαο ηνπ»(hogarth,1975ζην Μσξαΐηεο,1996). Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο νπζηαζηηθά παξέρνληαη απφ νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο γεληθήο ηαηξηθήο πνπ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ζνβαξφηεηα θάζε πεξηζηαηηθνχ, ζπλεξγάδνληαη κε γηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ζηνπο νπνίνπο θαη παξαπέκπνπλ ηνπο αζζελείο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. κσο, ε Πξσηνβάζκηα Ηαηξηθή Φξνληίδα ζπλδέεηαη γεληθά κε ηελ πξψηε επαθή ηνπ αζζελνχο κε ηα «επαγγέικαηα πγείαο» θαη κπνξεί λα κελ αθνξά, απαξαίηεηα, ηελ πξνζθπγή ζε θάπνην γηαηξφ αιιά κπνξεί λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ηεο ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο απφ νπνηνλδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν επαγγεικαηία πγείαο (π.ρ. λνζειεπηή ή θαξκαθνπνηφ) αλάινγα κε ην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Σφζν ε πξσηνβάζκηα ηαηξηθή φζν θαη ε εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο θαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο πνπ φκσο είλαη κηα έλλνηα κε πνιχ επξχηεξν πεξηερφκελν. Δίλαη κηα έλλνηα πνπ νπζηαζηηθά ζπγθξνηεί φρη απιψο κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα αιιά θπξίσο έλα λέν θνηλσληθφ ξεχκα γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη κηαο λέαο θνπιηνχξαο πγείαο (Μσξαΐηεο,θ.α,1995).

16 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 16 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο θνηλφηεηαο πνπ ελεξγνπνηεί θαη αμηνπνηεί φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Δίλαη ην θιεηδί γηα ηελ «.εμαζθάιηζε ηνπ δσηηθνχ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ηεο πγείαο.» θαζψο «.ε πξναγσγή θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο είλαη απαξαίηεηνο φξνο γηα κηα ζπλερή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, βαζηζκέλε ζε κηα Νέα Γηεζλή Οηθνλνκηθή Σάμε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ παγθφζκηα εηξήλε» (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Σν πιέγκα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ απνηειεί ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο κε ην ζχζηεκα πγείαο θαη ζπλζέηεη ηελ βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζπλέρεηαο ζηελ θξνληίδα πγείαο (WHO,1992). Βαζίδεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φισλ ησλ θιάδσλ πνπ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο «νκάδαο πγείαο» ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο, δειαδή ζε κηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε πεξηνρή επζχλεο, απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ, θαζψο ν ξφινο ηεο είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ απηφο αληηκεησπίδεη (Ληνλήο-Κνπηήο1995). Δπηπιένλ απνηειεί κηα πεγή ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηνηρεηνζεηψληαο κηα αμηφπηζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί κε κεγαιχηεξε επθνιία ζπγθξηηηθά κε κηα παξφκνηα βάζε ζε εζληθφ επίπεδν- λα ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Έηζη ν ξφινο ηεο επεθηείλεηαη θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πγείαο εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηηο πξαγκαηηθέο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. εκαληηθφ είλαη θαη ην έξγν πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα δεηήκαηα πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο κέζα απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ πξνγξακκάησλ (Μπέλνο,1995). Κχξην ζηνηρείν ηεο νκάδαο είλαη ν δηεπηζηεκνληθφο ηεο ραξαθηήξαο, φπνπ ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ζηεξίδεηαη ζηελ ζαθή θαηαλνκή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ έηζη ψζηε θάζε επαγγεικαηίαο λα ζπλεηζθέξεη αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ (Φηιαιήζεο, 1996). Απηέο νη δηαζηάζεηο ηεο ΠΦΤ είλαη πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ ξηδηθά απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ ΠΦΤ απαληά άκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο ιεηηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ πξσηνβάζκηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ζηελ θξνληίδα, ηεο αλεκπφδηζηεο πξνζπέιαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε

17 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 17 δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο φιν ην 24σξν θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηεο δηάζεζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζε θάζε θνηλνχ πξνβιήκαηνο πγείαο ζην ηνπηθφ επίπεδν, απνθεχγνληαο έηζη ηελ κε αλαγθαία πξνζθπγή ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα (Μσξαΐηεο,θ.α,1995). Ζ απνθπγή ησλ άζθνπσλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία θαζψο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ηφζν ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα, φζν θαη ζηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. Γεγνλφο πνπ απνθηά άιιεο δηαζηάζεηο αλ εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ηνπ ζχγρξνλνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, φπνπ -φπσο αδξά πεξηγξάςακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην- νη κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηφλσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαηέρνπλ ζέζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ αλαζπγθξφηεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα. Ζ ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζηνιήο ηνπ δηθηχνπ ησλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαηαδεηθλχεη κε ηνλ πην ελαξγή ηξφπν, ην πψο ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο είλαη ζε ζέζε λα απνηειέζεη ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ θαη κνριφ αλαζπγθξφηεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ιεηηνπξγηθφ πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ πνπ ζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη κέζα απφ ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ Κέληξνπ πγείαο αιιά θαη ην ζψκα ησλ νηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ, ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ (Μσξαΐηεο,θ.α,1995): Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία θνηλψλ λνζεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ αιιά θαη ηεο λνζειείαο ζην ζπίηη, θπξίαξρα απφ ην ζψκα ησλ γηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο κέζα ζηα πιαίζηα φκσο ηεο «νκάδαο πγείαο» ζηελ νπνία αλαιακβάλνπλ ζπληνληζηηθφ ξφιν Παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ζε γηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαηαξρήλ ζηελ πξψηε βαζκίδα παξαπνκπψλ, δειαδή ζε πνιπηαηξεία θαη ηνπηθά λνζνθνκεία, αλ ην πξφβιεκα πγείαο πνπ έρεη πξνθχςεη κπνξεί λα ιπζεί ζην ηνπηθφ επίπεδν

18 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 18 «Βξαρεία λνζειεία» γηα δηαγλσζηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο απφ ηαηξεία, ηκήκαηα θαη κνλάδεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ θιαζζηθή λνζνθνκεηαθή δνκή (day-clinics π.ρ.) Απνζεξαπεία ησλ αζζελψλ κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ην λνζνθνκείν κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηελ πιήξε επαλαθνξά ζηελ πξφηεξε βηνινγηθή ηζνξξνπία Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εδξαίσζε ελφο πιέγκαηνο ππεξεζηψλ κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ απνηεινχλ έλα κφλν κέξνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνηχπνπ ηεο ΠΦΤ ζηελ ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ θαη ηα ππφινηπα- έρεη πνιιαπιέο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νξγάλσζε ζπλνιηθά ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηαξρήλ ε ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε πνπ ε βάζε ηεο είλαη ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο gate-keeper, κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ παξαπνκπψλ, απνθαζηζηά ηελ νξγαληθή ζπλέρεηα ζηελ παξνρή ηεο πεξίζαιςεο θαη επηηπγράλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άζθνπσλ ή πιαζκαηηθψλ επηζθέςεσλ / εηζαγσγψλ ζην λνζνθνκείν (Μσξαΐηεο,2002α). Με ηελ δπλαηφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ αζζελνχο ζην ζχζηεκα θαη λα ηνλ θαζνδεγεί κέζα ζε απηφ, εμαζθαιίδεηαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη θαη επέθηαζε ε απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ θαη ηξηηνβάζκησλ κνλάδσλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη γηα ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ αζζελεηψλ είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, ζε δνκέο εθηφο λνζνθνκείνπ (Φηιαιήζεο,1993) ππνγξακκίδνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξσηνβάζκηνπ επηπέδνπ λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ησλ ππφινηπσλ βαζκίδσλ πεξίζαιςεο. Ο ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπιήξσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζηνιήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ. Ζ αλάιπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζπλνιηθά ζην ζχζηεκα πγείαο, έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ δηεζλή θνηλφηεηα ελψ έρνπλ δεκνζηεπζεί πιεζψξα κειεηψλ θαη επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ην δήηεκα. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πεξηνξηζηνχκε, γηα επλφεηνπο πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζην λα αλαθέξνπκε φηη ν νηθνγελεηαθφο γηαηξφο νπζηαζηηθά απνθαζηζηά ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο ηαηξηθήο. Δπαλαθέξεη ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη απνδίδεη ζηελ ηαηξηθή πξάμε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή

19 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 19 ηεο δηάζηαζε, παξέρνληαο ππεξεζίεο πγείαο ηελ ζηηγκή πνπ ηηο ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη θαη ζην κέξνο πνπ δνπλ ή/θαη εξγάδνληαη, εθπιεξψλνληαο ην αίηεκα ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (Αλδξηψηε-Γεσξγνχζε-Κπξηφπνπινο,1996).Καιχπηεη ηελ δσηηθήο ζεκαζίαο αλάγθε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο λα έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο γηαηξφζχκβνπιν, πνπ γλσξίδεη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε κέινο ηεο. Έηζη νηθνδνκνχληαη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη θαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ γηαηξνχ θαη αζζελνχο, δηεπθνιχλνληαο θαη βειηηψλνληαο πνηνηηθά ηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ θαη ηα ηαηξηθά ζθάικαηα πξνθαινχληαη απφ έιιεηςε θαιήο επηθνηλσλίαο (Αλδξηψηε-Γεσξγνχζε- Κπξηφπνπινο,1996). Ζ γλψζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δσήο θάζε αηφκνπ, ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα κπνξεί φρη απιψο λα δηαγλψζεη ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ελφο πξνβιήκαηνο πγείαο αιιά λα αλαγλσξίζεη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο αηηίεο ηεο αζζέλεηαο θαη λα παξέκβεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζε απηέο. Απηή ε αλζξψπηλε θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε θάζε πξνβιήκαηνο πγείαο ζπλζέηεη ην λέν παξάδεηγκα ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε (Μπέλνο,1995) δηακνξθψλνληαο κηα δηαιεθηηθή ζχλδεζε ηνπ αζζελνχο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μία άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί αθφκε έλα πεδίν ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζηνιήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ είλαη (Μσξαΐηεο,θ.α,1995): Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο,ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο κνλάδεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο θαη δεκφζηαο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο θαη πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο. Παξαδείγκαηα ηνκέσλ αλάπηπμεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη: ε δηελέξγεηα εκβνιηαζκψλ ν νκαδηθφο ή εθιεθηηθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο ε πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπηθψλ ρξφλησλ ή/θαη ελδεκηθψλ λνζεκάησλ

20 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 20 ε πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή πγηεηλή ε πγηεηλή ηεο εξγαζίαο παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ζε ζέκαηα επγνληθήο θαη νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο εγθχσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνθεηνχ ε αγσγή πγείαο Δίλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη, ε ΠΦΤ κε ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ κε βάζε θαη ζηφρν ηελ ηνπηθή θνηλσλία, απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο «Νέαο Γεκφζηαο Τγείαο», ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ δεκφζηα πγεία πνπ αλαδχζεθε θπξίσο απφ ηελ Υάξηα ηεο Ottawa (1986), απνηέιεζκα ηνπ νκψλπκνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ, ζηελ νπνία ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε επέθηαζεο ηνπ πεδίνπ παξέκβαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ζηελ πξφιεςε ρξφλησλ λφζσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηνλ ηξφπν δσήο, ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Χο Γεκφζηα Τγεία λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη κηα θνηλσλία κε ζθνπφ ηεο εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ, κέζα απφ ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαδχνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πγεία αθνξψληαο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ή πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν άκεζεο θξίζεηο φπσο π.ρ. επηδεκίεο, φζν θαη δηαξθή πξνβιήκαηα ι.ρ. ηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Γεσξγνχζε-Οηθνλφκνπ-Κπξηφπνπινο,2002). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεκφζηαο πγείαο πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ πξσηνγελή (αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ αζζέλεηαο) φζν θαη ζηελ δεπηεξνγελή (έγθαηξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο) πξφιεςε, κπνξεί λα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη: α) παξεκβάζεηο ζε επίπεδν θνηλφηεηαο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. έιεγρνο ηξνθίκσλ, λεξνχ, δψσλ θ.ι.π.) θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζηελ αηνκηθή πγηεηλή β) ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο αζζελεηψλ θαη αηπρεκάησλ γ) ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ δηελέξγεηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ (Γεσξγνχζε-Οηθνλφκνπ-Κπξηφπνπινο,2002). Δίλαη πέξα απφ θαλεξφ φηη, ζε πνιιά ζεκεία Γεκφζηα Τγεία θαη ΠΦΤ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαζηαπξψλνληαη θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ακνηβαίεο επηθαιχςεηο, αθπξψλνληαο νπζηαζηηθά ην αίηεκα πεξί απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο φισλ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν αιιά θαη επηζπκεηφ, είλαη ε εδξαίσζε κεραληζκψλ ζηελήο

21 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 21 ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δχν πεδίσλ πνιηηηθήο έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ν δηαηνκεαθφο θαη δηεπηζηεκνληθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Έλα πεδίν πνπ θαηεμνρήλ κπνξεί επηηεπρζεί ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηεο ΠΦΤ κε ηηο ππφινηπεο δεκφζηεο πνιηηηθέο είλαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο. Ζ Αγσγή Τγείαο ( health education) δελ απνζθνπεί κνλάρα ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα αιιά θπξίσο ζηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαηεξνχλ θαη βειηηψλνπλ ην επίπεδν πγείαο ησλ αηφκσλ (Κπξηφπνπινο,1991). Καη κάιηζηα, βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ηα πξφηππα απηά λα είλαη ηφζν ηζρπξά, πνπ λα νδεγήζνπλ ζηελ καδηθή πηνζέηεζε ηνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηελ Αγσγή Τγείαο είλαη κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε δηαδηθαζία κάζεζεο δηδαζθαιίαο κάζεζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο κέζα απφ ηελ αληίιεςε φηη ε θνηλφηεηα είλαη ππεχζπλε ζαλ ζχλνιν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ (Κπξηφπνπινο,1991). Οπζηαζηηθά δειαδή, έρεη δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο ηελ ππεπζπλφηεηα, (αηνκηθή /ζπιινγηθή) θαη ηελ ζπκκεηνρή, πνπ έρεη ελεξγεηηθφ ραξαθηήξα θαη γίλεηαη αληηιεπηή σο εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε- πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δεκηνπξγία, ζε ηνπηθφ επίπεδν, κφληκσλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο φρη κφλν ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ πγείαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηξφπσλ πνπ θάζε ηνκέαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, απνηειεί ηελ θαιχηεξε έθθξαζε εθπιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. Σν δεχηεξν πεδίν ζην νπνίν είλαη δπλαηφ λα εδξαησζνχλ κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ θνξέσλ, είλαη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγηθήο απνζηνιήο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη (Μσξαΐηεο,θ.α,1995) ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ ζθνπφ έρνπλ: ηελ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ηφζν ζηελ θάζε ηεο εθδήισζεο ηεο αζζέλεηαο φζν θαη ζηελ θάζε ηεο απνζεξαπείαο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλαπξνζαξκνγήο ζην νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ

22 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 22 ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη εηδηθψλ νκάδσλ γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή πγεία, ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη γεληθά ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο νκαιήο θνηλσληθήο δσήο ηελ αλαγλψξηζε θαη κειέηε ησλ δπζκελψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε αζζελεηψλ) ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νκάδεο θαη άηνκα θαη ηελ παξνρή θνηλσληθήο ζηήξημεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπο Τγεία θαη Κνηλσληθή Πξφλνηα απνηεινχλ δχν ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ πάληνηε δηαπιέθνληαλ ζηελά, φρη κφλν ζην επίπεδν ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αιιά θπξίσο ζε επίπεδν αλάδπζεο πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, θαζψο νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη άηνκα θαη νκάδεο ζπλδένληαη επζέσο αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο, ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο θαη θπξίσο ηελ παξαπέξα εμέιημε ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο αλ θαη δελ έρεη ζηαζεξφ πεξηερφκελν θαζψο ζρεηίδεηαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κηαο θνηλσλίαο, αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθά θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ αηφκσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπο (Δηζεγεηηθή Έθζεζε Νφκνπ,1998). πσο ήδε έρεη θαλεί, ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε καο γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο, ε αλάιεςε ηεο επζχλεο ζηήξημεο ησλ εππαζέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ ην θξάηνο βξήθε ηελ πην ζεζκηθά- νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή ζε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη σο κεηαπνιεκηθφ θξάηνο πξφλνηαο. Θα ήηαλ πεξηηηφ λα επαλαιάβνπκε ην επξχηεξν πιαίζην αλάπηπμεο ησλ αξρψλ θαη ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξφλνηαο. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε είλαη, φηη ζηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 70 θπξηαξρνχζε ε νπηηθή ηεο θνηλσληθήο παζνινγίαο (ηαζηλνπνχινπ,1993) δειαδή ζηήξημε κέζα απφ πιηθέο παξνρέο, -θπξίσο επηδνκαηηθνχ ραξαθηήξα- θαη ηδξπκαηνπνίεζε αηφκσλ ή/θαη νκάδσλ κε: κεηνλεθηηθή ζέζε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ρακειφ εηζφδεκα θαη κεησκέλε ηθαλφηεηα, ιφγσ έιιεηςεο επθαηξηψλ, λα δήζνπλ κηα παξαγσγηθή θαη θνηλσληθά αλεμάξηεηε δσή. Ζ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη αληζνηήησλ, κέζα ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο ξεπζηφηεηαο θαη θξίζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ θξίζεο πνπ δελ

23 ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 23 θαηάθεξε λα αλαηξέςεη νχηε ην «λενθηιειεχζεξν ππφδεηγκα»- νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξφλνηαο ζηε θνηλσληθή παζνινγία εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζηηγκαηηζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εθείλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Θεψξεζε πνπ νδήγεζε ζηελ δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ παξέκβαζεο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, κε αθεηεξία ηελ αληίιεςε φηη ην πξσηαξρηθφ ζηάδην γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο είλαη ε εδξαίσζε δηαδηθαζηψλ νκαιήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη έληαμεο ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο νθείιεη λα ζηεξίδεη θαη λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη φρη κφλν ζε εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα. Σα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηελ παξνρή ζηήξημεο, αξσγήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο, κε επξχηεξε πξννπηηθή ηελ θνηλσληθή έληαμε ή/θαη επαλέληαμε ησλ αηφκσλ (ηαζηλνπνχινπ,1993). κσο ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν εθεί αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ πξνζπάζεηα πξφιεςεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθά γηα ηηο εππαζείο νκάδεο απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί ηελ ελεξγφ αλάκημε ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηελ δηεθδίθεζε γηα ηελ βειηίσζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη πιεξνθφξεζε αιιά θαη νηθνδφκεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ αθνξά εμίζνπ θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζηηγκαηηζκφο θαη λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα θαηλφκελα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (ηαζηλνπνχινπ,1993). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην δηεπξχλεηαη ην θάζκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα λα ζπκπεξηιάβεη πέξα απφ ηνπο θιαζζηθνχο ηνκείο παξέκβαζεο- δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη επξχηεξα κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη αθνξνχλ π.ρ. ηελ παηδηθή κέξηκλα θαη πξνζηαζία, ηελ κεηέξα θαη ηελ νηθνγέλεηα, ηελ ηξίηε ειηθία, ηνπο ρξφληα πάζρνληεο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηνπο ςπρηθά αζζελείο, ηα εμαξηεκέλα άηνκα, ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο κεηαλάζηεο θ.α. Δίλαη κηα απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αληινχλ εξείζκαηα απφ ηνλ ιεγφκελν πξνλνηαθφ πινπξαιηζκφ θαη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ θνηλσλία ηεο πξφλνηαο ζηελ θνηλσλία ηεο θξνληίδαο. Ζ θξνληίδα ζχκθσλα κε νξηζκφ πνπ δίλεη ε K. Waerness «είλαη κηα έλλνηα πνπ εκπεξηέρεη φιν ην θάζκα ησλ αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ, αθνξά ηελ αίζζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ

24 ΑΝΝΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 24 ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο θαη ηελ αλάιεςε επζπλψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο». Γειαδή ζχλζεζε ηεο αληίιεςεο πνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο εθθξάδεηαη κε ην «λνηάδνκαη» θαη κεηαθξάδεηαη ζε πξαθηηθή ππνζηήξημε θαη αλάιεςε επζπλψλ θξνληίδαο (Waerness,1987 ζην ηαζηλνπνχινπ,1993). Ζ ζπλαξκνγή νξζνινγηθήο δξάζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί ελλνηνινγηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θξνληίδαο θαη άμνλα πνηνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ηεο νξγάλσζεο. ε επίπεδν θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη νξγάλσζεο ππεξεζηψλ, ε Κνηλσληθή Φξνληίδα σο λένο πξνζαλαηνιηζκφο κεηαθξάδεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο θνηλφηεηαο σο ρψξνπ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ κε θξαηηθψλ / αλεπίζεκσλ δηθηχσλ ζηελ παξνρή θξνληίδαο. Ζ εδξαίσζε ηνπ πινπξαιηζκνχ ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο θξνληίδαο δελ ζεκαίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ παξνρή πξνζηαζίαο κε ηελ κεηαηφπηζε ησλ βαξψλ ζηα κε θξαηηθά / αλεπίζεκα δίθηπα αιιά ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε θαη έληαμε ηνπο ζηηο θξαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαζψο ην πινπξαιηζηηθφ ζηνηρείν εθθξάδεη αθξηβψο ηελ αλαδήηεζε ηζφηηκσλ θαη ηζφξξνπσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πφισλ (ηαζηλνπνχινπ,1993). Ζ ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο κε ηελ Κνηλσληθή Φξνληίδα εθθξάδεηαη κε ηελ επηθέληξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ θνηλφηεηα, ηελ απνκάθξπλζε απφ ηδξπκαηηθέο κνξθέο ζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ (π.ρ. ςπρηθά αζζελψλ, ρξφληα παζρφλησλ, ειηθησκέλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ι.π.) θαη ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη επαλέληαμεο κέζα απφ ππνζηεξηθηηθά δίθηπα θαη ηελ ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μηα δηαζχλδεζε πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε αλάπηπμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ζηελ αλάιπζε καο θαη ζπλζέηνπλ ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ, ζπγθξνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο νηθνδφκεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη εληαίνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Ζ έλλνηα ηεο νινθιήξσζεο, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα νξηδφληηα δειαδή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη θάζεηε θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαπηχζζεηαη ζε ηξία επηκέξνπο πεδία (Φηιαιήζεο,1996):

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Σν gate keeping σο εξγαιείν Γεκφζηνπ Management ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Δπξσπατθέο Δκπεηξίεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Δθαπμογή ςζηημάηων Γιασείπιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηιρ Τπηπεζίερ Αιμοδοζίαρ. Οι πεπιπηώζειρ ηων Σμημάηων

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα