ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο του Κανονισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο του Κανονισμού"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λε πτομερών Κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση και την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων. Άρθρον 2ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέ πεται α πό τις παρακάτω διατάξεις: 1) Α πό το άρθρο 19 του α πό 24/09-20/10/1958 Β.Δ/τος «περί κωδικο ποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 2) Α πό τον Α.Ν. 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών» (ΦΕΚ 130Α), 3) Α πό τον Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α), 4) Α πό το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισ πράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». 5) Α πό τον Κανονισμό 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 1/Α), 6) Α πό το Π.Δ. 933/1975, 7) Α πό το Β.Δ 542/1961 «περί των τηρητέων α πό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του Τύ που αυτών» (ΦΕΚ 136/Α), 8) Α πό το Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώ πων», 9) Α πό το Ν. 547/1977 «περί διοικήσεως και διαχείρισης των μη Ενοριακών Ναών των Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α), 10) Α πό την Α.Ν. 1210/1978 (ΦΕΚ 424β / ) α πόφαση των Υ πουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υ πηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων», 11) Α πό το Π.Δ. 1128/1980 «περί καθορισμού α ποστάσεων για την ίδρυση ή ε πέκταση Κοιμητηρίων», 12) Α πό τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, 13) Α πό τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου και κάθε άλλο σχετικό νόμο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντίκειται προς τον Κανονισμό αυτό, 14) Α πό το Ν.3852/2010. «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α 87/ Άρθρον 3ο α) Α παγορεύεται η ταφή παντός νεκρού εκτός της περιοχής των Κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, με εξαίρεση των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων.β) Ο Δήμος Σκύδρας είναι ο κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα Κοιμητήρια και η περιουσία τους παραμένει στην κυριότητά του. Ο Κανονισμός αφορά τη λειτουργία των παρακάτω δημοτικών κοιμητηρίων:

2 1. Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας, Τοπικών Κοινοτήτων 2. Ανύδρου, 3. Αρσενίου, 4. Άσπρου, 5. Δάφνης, 6. Καλής, 7. Καλλίπολης και του οικισμού Σανδαλίου 8. Καλυβίων, 9. Κρανέας και του οικισμού Λιθαριάς 10. Λιποχωρίου, 11. Μανδάλου, 12. Μαυροβουνίου, 13. Νέας Ζωής, 14. Πετραίας και των οικισμών Λουτροχωρίου και Πλευρώματος 15. Προφήτη Ηλία, 16. Ριζού, 17. Σεβαστειανών. Άρθρον 4ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ α) Τα Κοιμητήρια, χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 και 970 Α.Κ., δύναται να α ποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) ε πί ορισμένου χώρου ταφής. (Α.Ν. 582/1968 άρθρο 3 αρ. 2). β) Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου, α ποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές προς τούτο πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. γ) Ο χώρος ε πί του ο ποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν α ποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώ που προς το ο ποίο έγινε η παραχώρηση και δεν είναι ε πιδεκτικός ο ποιασδή ποτε μεταβίβασης προς τρίτους με πράξεις ζωής ή αιτία θανάτου. Άρθρο 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Ενταφιασμός νεκρών α) Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και στους χώρους που παραχωρούνται γι' αυτό το σκοπό. β) Η ταφή των νεκρών επιτρέ πεται μετά α πό δώδεκα (12) ώρες από τη νόμιμη πιστο ποίηση του θανάτου και σε περί πτωση νεκροτομής αμέσως μετά από αυτή. γ) Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκομισθεί στην υπηρεσία του Κοιμητηρίου Άδεια Ταφής του οικείου Ληξιαρχείου που θα είναι θεωρημένη από την Αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση που οι νεκροί αποβιώνουν από λοιμώδη νοσήματα, υποχρεούνται η οικογένεια και οι εργολάβοι κηδειών να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και του Κοιμητηρίου προσκομίζοντας την Ιατρική Βεβαίωση ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

3 δ) Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται όπως προ οκτώ ωρών το λιγότερο από την ώρα που επιθυμούν οι οικείοι του νεκρού να γίνει η κηδεία, να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συνεννοούνται για τον ακριβή καθορισμό της τελετής αυτής. ε) Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υ ποχρεωτικά εντός ξύλινων φέρετρων για την αποτελεσματικότερη διάλυσή τους. στ) Κατά τον ενταφιασμό των νεκρών, η Υπηρεσία Νεκροταφείου μαζί με τις άλλες αποδείξεις πληρωμής, θα χορηγεί με απόδειξη παραλαβής, ενημερωτικό έντυπο στο οποίο, πέρα των άλλων θα γίνεται γνωστό, ότι ο Δήμος θα προβαίνει στην εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο τριετίας από της ταφής, εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την εκταφή ή την τυχόν παράταση, μετά από την έγγραφη προειδοποίηση υπενθύμιση εκ μέρους της Υπηρεσίας, η οποία θα στέλνεται στη διεύθυνση που διατηρεί στο αρχείο της. ζ) Όσοι αποβιώνουν από λοιμώδη νοσήματα, ενταφιάζονται σε συγκεκριμένο ταφικό τετράγωνο σε ξεχωριστό σημείο - ταφώνα, τηρούμενων αυστηρώς των υγειονομικών διατάξεων. Άρθρο 6 ο Τάφοι (πενταετούς ταφής- οικογενειακοί) α) Οι παραχωρημένοι χώροι (τάφοι) για την ταφή των νεκρών μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια, καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια), εκπονούμενα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. β) Η Υπηρεσία Νεκροταφείων υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή αυτών των σχεδιαγραμμάτων στους χώρους και καμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά και τη ρυμοτομία των χώρων επιτρέπεται. γ) Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου εκτός του εγκεκριμένου ταφολογίου και σε βάρος της ρυμοτομίας, παρά μόνο με την έγκριση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων και για σοβαρούς λόγους. δ) Οι τάφοι θα έχουν εξωτερικές διαστάσεις 2,60 μ. μήκος και 1,30 μ. πλάτος. Για τα παιδιά βρέφη 0,70 μ. μήκος και 0,70 μ. πλάτος. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται 1μ. χαμηλότερα τουλάχιστον από τη στάθμη του αύλειου χώρου του Νεκροταφείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 0,40 μ.. ε) Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0,70 μ. τουλάχιστον από τη μια πλευρά. Οι διάδρομοι που θα σχηματίζονται μεταξύ των τάφων θα είναι εντελώς ελεύθεροι και απαγορεύεται οποιαδήποτε τοποθέτηση αντικειμένων, γλάστρες, κανδήλια κ.λ.π. στ) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό, πλαστικό κτλ. ζ) Οι τάφοι είναι πενταετούς ταφής και οικογενειακοί. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή τάφου πενταετούς ταφής, σε οικογενειακό.

4 Άρθρο 7 ο Οικογενειακοί τάφοι 1. Υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρούνται χώροι στα Δημοτικά Κοιμητήρια προς σύσταση οικογενειακών τάφων, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων και υπό τη βασική προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανός αριθμός τάφων, για κάλυψη πάγιων αναγκών για ταφή των νεκρών και με τις διαστάσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 4 του παρόντος και υπό τον όρο καταβολής του αναλογούντος δικαιώματος, που καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται μόνο στο όνομα του αιτούντος, θεωρείται δε ολοκληρωμένη και τελειωμένη από την καταβολή στο Δημοτικό Ταμείο του σχετικού δικαιώματος (τριπλότυπο είσπραξης) και της εκδόσεως παραχωρητηρίου πράξεως από το Δήμαρχο. 3. Σε περίπτωση κατάργησης ή αχρήστευσης του Κοιμητηρίου, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση σε βάρος του Δήμου, για τη μεταφορά των οικογενειακών τάφων με τα μνημεία που υπάρχουν επάνω σε αυτούς, σε άλλο Κοιμητήριο ή την παραχώρηση χώρου σε άλλο Κοιμητήριο, χωρίς την καταβολή του δικαιώματος υπέρ του Δήμου. 4. Η παραχώρηση χώρου στα Δημοτικά Κοιμητήρια για τη σύσταση οικογενειακών τάφων με την καταβολή του ανάλογου χρηματικού ποσού ως αντάλλαγμα, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνων στους οποίους παραχωρήθηκε, ούτε είναι επιδεκτικοί οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους, δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου. 5. Η παραχώρηση Οικογενειακών τάφων θα γίνεται : α) σε άτομα που έχουν υπερβεί το 75 ο έτος της ηλικίας τους και β) σε άτομα με βαριά ασθένεια, πράγμα που αποδεικνύεται με ιατρική βεβαίωση. Ο οικογενειακός τάφος μπορεί να είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από τους τριετούς ταφής, μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με εισήγηση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων και την καταβολή επιπλέον ανάλογου τέλους. 6. Σε περίπτωση κατασκευής τάφου μεγαλυτέρων διαστάσεων χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επιβάλλεται πρόστιμο από την Οικονομική Υπηρεσία τριπλάσιο του τέλους παραχώρησης οικογενειακού τάφου και γίνεται αποξήλωση της επιπλέον κατασκευής από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων και τα έξοδα βαρύνουν το δικαιούχο χρήσεως. 7. Δικαίωμα για αγορά Οικογενειακού τάφου έχουν μόνο οι Δημότες Σκύδρας. Άρθρο 8ο Δικαιούχοι Δικαίωμα Διαδοχής Οικογενειακών τάφων 1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, αποκλειστικό δικαίωμα διαδοχής έχουν :α) Το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η παραχώρηση. β) Ο/ Η σύζυγός της /του. γ) Οι κατευθείαν γραμμή ανιόντες αυτού. δ) Οι κατευθείαν γραμμή κατιόντες αυτού. ε)

5 Τα νόμιμα, θετά νομιμοποιηθέντα αναγνωρισθέντα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετηθέντα τέκνα του μετά των συζύγων και οι κατιόντες των τέκνων στ) Ο πατέρας και η μητέρα του/της συζύγου της/του (πεθερός-πεθερά) του αρχικού δικαιούχου ) Οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου της ή της συζύγου του ή των κατιόντων αυτού. 2. Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από τη λύση του προηγούμενου, από θάνατο, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους. 3. Ο βαθμός συγγένειας των ενταφιαζόμενων με τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής ή από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων. 4. Οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων οφείλουν να συντηρούν αυτούς σε καλή κατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η καλαίσθητη εικόνα του Νεκροταφείου και να καταβάλλουν το τέλος συντήρησης, που έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 9 ο Κατάργηση οικογενειακών τάφων 1. Η χρήση οικογενειακών τάφων σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατιών δικαιούχος χρήσεως επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο, με την παρέλευση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχου, ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόμενους (με γενική πρόσκληση που θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες) να καταθέσουν μέσα σε τακτική προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προ τον αρχικό δικαιούχο. Στη συνέχεια ο Δήμος προχωράει στην ελεύθερη διάθεση του οικογενειακού τάφου, κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα δε οστά που υπάρχουν στον οικογενειακό τάφο, του οποίου οι δικαιούχοι εξέλιπαν ή δεν ενδιαφέρονται πλέον, φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. 2. Αν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων που παραχωρήθηκαν κατά το παρελθόν χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε λόγο έκταση μεγαλύτερη της αρχικά παραχωρημένης, τότε επιστρέφεται αυτή αυτοδικαίως στο Δήμο, ο οποίος την μετατρέπει σε τάφο, εφόσον προσφέρεται προς τούτο, τον οποίο χρησιμοποιεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αν η επιπλέον έκταση δεν προσφέρεται για τη δημιουργία τάφου, τότε ο δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή δικαιώματος για την επιπλέον έκταση, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο διαχωρισμός γίνεται με δαπάνες του Δήμου. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι προς πληρωμή αρνούνται την καταβολή για την παραπάνω έκταση, τότε η υπόθεση έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται ακόμη και να ακυρώσει την αρχική παραχώρηση, για τον δυστροπούντα και αρνούμενο.

6 3. Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για οποιαδήποτε αιτία και κυρίως για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Κοιμητηρίου, παραχωρείται στο ίδιο τμήμα ή σε ανάλογο, αντίστοιχος χώρος για σύσταση τάφου. 4. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση, περιέχονται στο Δήμο, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η παραίτηση από την χρήση μπορεί να γίνει με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. 5. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως τάφων χωρίς την καταβολή των τελών και δικαιωμάτων, η Υπηρεσία υποχρεούται εντός προθεσμίας ενός έτους, να καλέσει τους χρησάμενους τέτοιων τάφων για την νομιμοποίησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αλλιώς διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο, μετά τη συμπλήρωση τριετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό. 6. Οι διατάξεις του παρόντος (ελεύθερη διάθεση τάφων) δεν εφαρμόζονται, αν στους τάφους είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα και ανοι τάφοι χαρακτηρίζονται ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν καλλιτεχνικά έργα, οπότε ο τάφος δεν μπορεί να διατεθεί ελεύθερα και διατηρείται, συντηρείται και παραμένει στο Δήμο, στο διηνεκές. Για την ιδιότητα ενός προσώπου ως ιστορικού, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 7. Τάφοι οι οποίοι δεν συντηρούνται και δεν περιποιούνται από τους ιδιοκτήτες και προσβάλουν την καλαισθησία του χώρου, επιστρέφονται άμεσα στο Δήμο, μετά από επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τη μη συμμόρφωσή του, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση ειδικής πρόσκλησης με υπάλληλο του Δήμου. Άρθρο 10 ο Δωρεάν διάθεση τάφων 1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον υπάρχει επάρκεια τάφων, παραχωρούνται τάφοι δωρεάν, τιμής ένεκεν, πρόσκαιρα ή στο διηνεκές, για δωρεάν ενταφιασμό προσώπων, που με την εθνική, δημοτική, κοινωνική δράση τους προσέφεραν στο Δήμο και στο Έθνος υπηρεσίες, ή εν ώρα καθήκοντος, κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού τους καθήκοντος ή σε ανθρώπους που διακρίθηκαν με εξαίρετες πράξεις, είτε σε χώρο τριετούς ταφής, είτε σε οικογενειακό τάφο. Η ταφή τους δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ταφής συγγενών τους. 2. Οι άποροι, κατόπιν προσκομίσεως νομίμου πιστοποιητικού απορίας, δεν θα επιβαρύνονται με οποιοδήποτε τέλος και ενταφιάζονται και εκταφιάζονται δωρεάν, σε τάφο τριετούς χρήσεως. 3. Αξιωματικοί εν ενεργεία και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος, ενταφιάζονται για μια τριετία δωρεάν. Άρθρο 11 ο

7 Χρόνοι ανακομιδής Εκταφής 1. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε τάφους πενταετούς ταφής ενεργείται μετά την παρέλευση τριετίας από την ταφή, με ευθύνη των πλησιεστέρων συγγενών. 2. Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη της πενταετίας, εάν οι συγγενείς δεν έρθουν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία για την ανακομιδή των οστών ή την παράταση της ταφής, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην ανακομιδή των οστών, χωρίς την παρουσία των οικείων. 3. Όταν οι συγγενείς δεν συναινούν να γίνει η εκταφή, αφού λήξει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός, η Υπηρεσία ενεργεί μόνη της την εκταφή και τοποθετεί τα οστά στο χωνευτήριο. 4. Χωνευτήριο ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Κοιμητηρίου, που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση οστών ανακομιζόμενων νεκρών. Άρθρο 12 ο Διαδικασία ανακομιδής- Εκταφής 1. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών, ενεργείται σύμφωνα προς την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας. 2. Η ανακομιδή ενεργείται μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή ειδοποιήσεως από την Υπηρεσία του Νεκροταφείου και μπορούν να παρίστανται οι συγγενείς των ενταφιασθέντων. Για την ανακομιδή καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος και στη συνέχεια και μόνο τοποθετούνται τα οστά στο οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήριο. 3. Οποιαδήποτε ιατροδικαστική εξέταση που θα αφορά τα οστά τα οποία ευρίσκονται εντός των Κοιμητηρίων, θα γίνεται μετά από άδεια του Εισαγγελέως. Άρθρο 13 ο Παράταση ανακομιδής Εκταφής Παράταση της ανακομιδής των νεκρών, που ενταφιάστηκαν σε πενταετούς διάρκειας τάφους, επιτρέπεται μέχρι ένα (1) έτος, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων, με τη βασική προϋπόθεση η παράταση να μην εμποδίζει την ομαλή ταφή των νεκρών, με απόφαση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίου και αφού καταβληθεί προκαταβολικά το δικαίωμα παράτασης, το οποίο θα είναι τριπλάσιο του τέλους ταφής. Άρθρο 14 ο Αναβολή ανακομιδής Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι ο νεκρός δεν έχει αποστεωθεί, παραμένει για ένα έτος, προκειμένου να αποστεωθεί τελείως

8 Άρθρο 15 ο Αντικείμενα που βρίσκονται σε ανακομιδή 1. Αντικείμενα τα οποία βρίσκονται κατά την εκταφή επάνω ή μέσα σε Οικογενειακούς τάφους, των οποίων η χρήση για οποιοδήποτε λόγο περιέρχεται στο Δήμο, θεωρούνται περιουσία του Δήμου, αφού απαγορεύεται η εξαγωγή παντοειδών αντικειμένων, που ευρίσκονται επάνω ή μέσα στους τάφους, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Έργα τέχνης και έργα που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία παραμένουν στο Νεκροταφείο και θεωρούνται περιουσία του Δήμου. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα το Δημοτικό Συμβούλιο. 2. Κατά την εκταφή, οι εργολάβοι κηδειών είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν από το χώρο του Κοιμητηρίου τα είδη ταφής, ως ειδικά απορρίμματα. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Οικονομική Υπηρεσία. Άρθρο 16 ο Φύλαξη οστών Οστεοφυλάκιο 1. Η φύλαξη των ανακομιζόμενων οστών γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων συγγενών σε ειδικό κτίριο εντός του Νεκροταφείου, το οστεοφυλάκιο. Η διαφύλαξη των οστών ή τέφρα γίνεται με την επιμέλεια της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων και για διάστημα μέχρι (40) σαράντα ετών, εντός κιβωτίων συγκεκριμένων διαστάσεων και προδιαγραφών, από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων. Τα οστεοκιβώτια είναι αριθμημένα και φέρουν το ονοματεπώνυμο του νεκρού και μετά το πέρας των σαράντα (40) ετών εναποτίθενται εντός του χωνευτηρίου. 2. Για όσα οστεοκιβώτια δεν καταβλήθηκε το καθορισμένο τέλος φύλαξης για δύο έτη, με απόφαση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων μεταφέρονται και εναποτίθενται εντός του χωνευτηρίου, ο οποίος είναι χώρος μέσα στο έδαφος, για τοποθέτηση οστών. 2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι. 3. Για τη φύλαξη των οστών σε οστεοφυλάκιο καταβάλλεται ειδικό τέλος, που καθορίζεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 17 ο Δενδροφύτευση Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων ή θάμνων στο χώρο του Νεκροταφείου, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου. Τα δένδρα που εμποδίζουν ή προξενούν ζημιές με το ριζικό τους σύστημα κόβονται, μετά από σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

9 Άρθρο 18 ο Αρμόδια όργανα 1. Η Διοίκηση και Διαχείριση του Νεκροταφείου ασκείται δια των Υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Νεκροταφείων και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, είναι ο Προϊστάμενος, στον οποίο υπάγεται οργανικά το Νεκροταφείο -Κοιμητήριο. 3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων του Νεκροταφείου, γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Άρθρο 19 ο Ώρες λειτουργίας 1. Το Νεκροταφείο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Για τους μήνες από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο από 7.00 π.μ. έως και μ.μ. Από Οκτώβριο έως και Μάρτιο από 8.00 π.μ. έως και μ.μ. Με απόφαση του/της Δημάρχου μπορεί να ορισθεί διαφορετικό ωράριο λειτουργίας. 2. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. Άρθρο 20 ο Βιβλία 1. Για τη Διοίκηση & Διαχείριση του Κοιμητηρίου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: Α) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών. Β) Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων. Γ) Βιβλίο οικογενειακών τάφων. Δ) Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών. Ε) Βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών. ΣΤ) Βιβλίο φυλασσομένων οστών στο οστεοφυλάκιο. Ζ) Βιβλίο επίβλεψης οικογενειακών τάφων. Η) Βιβλίο ανευρισκόμενων τιμαλφών. Θ) Βιβλίο ενεργούμενων νεκροψιών και διατομών.

10 2. Υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων είναι ο προϊστάμενος του τμήματος Κοιμητηρίου. Ορισμένα από τα βιβλία μπορεί να μην τηρούνται εφ' όσον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπάρχει σχετικό αντικείμενο. Άρθρο 21 ο Εκτέλεση έργων επί των τάφων 1. Η εκτέλεση έργων διακοσμήσεως και διαμορφώσεως των οικογενειακών τάφων, ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 2. Τα μνημεία είναι ομοιόμορφα. 3. Για την εκτέλεση των έργων προαπαιτείται σχετική έγκριση των υποβαλλόμενων σχεδίων (και των προϋπολογισμών αυτών) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία και εγκρίνει σχετικά. Κάθε τυχόν διαφορά επί του τρόπου της εκτελέσεως των επί των τάφων έργων, ως και του ελέγχου τούτων, επιλύεται με αυτοψία, παρουσία των Προϊσταμένων του Κοιμητηρίου ή του αρμοδίου υπαλλήλου, του αρμόδιου μηχανικού των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, των ενδιαφερομένων και ενός Δημοτικού Συμβούλου. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει την αποκλειστική ευθύνη ομοιόμορφης εκτέλεσης έργων και επίβλεψής τους. Άρθρο 22 ο Κατασκευή έργων 1. Οι εργολήπτες κατασκευής έργων και οι εργατοτεχνίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται αυστηρά με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 2. Κάθε παράβαση των διατάξεων και των υποδείξεων της Υπηρεσίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και συμπεριφορά ακατάλληλη προς την ιερότητα του χώρου, συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής έως ένα έτος. 3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χώρου του Κοιμητηρίου για την αποθήκευση υλικών ή για την απόρριψη άχρηστων υλικών, ούτε προσωρινά. 4. Μετά το πέρας των εργασιών, οι εργολήπτες υποχρεούνται στην απομάκρυνση των υπόλοιπων υλικών και στην επαναφορά του περιβάλλοντος χώρου πέριξ του τάφου, στην αρχική κατάσταση. 5. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων και οποιοδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω από αυτά, περιέρχονται στο Δήμο. Τα υλικά αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να εκποιούνται ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία. Άρθρο 23 ο Επιβολή, Βεβαίωση και Είσπραξη τελών και δικαιωμάτων

11 Τα Τέλη και Δικαιώματα του Δημοτικού Νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα: Α) Δικαίωμα Ταφής. Β) Δικαίωμα Εκταφής. Γ) Δικαίωμα παράτασης εκταφής Δ) Τέλος φύλαξης οστών. Ε) Δικαίωμα αγοράς οικογενειακού τάφου. ΣΤ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής. Z) Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για τη σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν εγγράφως στην υπηρεσία του νεκροταφείου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα ταφής. Η) Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού. Θ) Εάν εντός τριών μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της παράτασης ταφής, οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν παράσταση ή εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο οστεοφυλάκιο. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρος του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορων μέσων ειδοποίησης. Άποροι δημότες που ενταφιάζονται δωρεάν στο δημοτικό νεκροταφείο, με εντολή του Δημάρχου ή αρμόδιου Αντιδημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου η οικογένεια τους απαλλάσσεται των τελών και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο τούτο, εφόσον τελεί σε κατάσταση ενδείας ή προσκομίσει πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα τέλη της αρχικής παραχώρησης ταφών, της εκταφής και της φύλαξης οστών απαλλάσσονται οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση καθήκοντος Άρθρο 24 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Για κάθε είδους έσοδα του Νεκροταφείου που δεν προέρχονται από τα τέλη και δικαιώματα, εισπράττονται και βεβαιώνονται οίκοθεν σαν έσοδα του Δήμου. 2. Απαγορεύεται η είσοδος επαιτών και ατόμων που συνοδεύουν ζώα. Απαγορεύεται η έκθεση πένθιμων αντικειμένων και συναφών ειδών, η εγκατάσταση διαφημίσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και οποιασδήποτε

12 μορφής πώληση αντικειμένων, τόσο εντός του Νεκροταφείου, όσο και επί του κοινόχρηστου χώρου εκτός. 3. Κάθε είδους δωρεές δημοτών υπέρ του Δημοτικού Κοιμητηρίου γίνονται αποδεκτές από το Δήμο, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών, εφόσον δεν αντίκειται στο Νόμο ή στην ηθική. 4. Τα Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων, καθώς και όλοι οι διατηρούντες τάφους στο Δημοτικό Κοιμητήριο, υποχρεούνται να τηρούν ότι προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, ως προς την καλαισθησία του και την ομοιομορφία του. 5. Τάφοι που χρειάζονται επισκευή για λόγους εξωτερικής εμφάνισης και υγείας, πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους χρήσεως, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζει η Υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση οι εργασίες εκτελούνται από το Δήμο, με δαπάνες και για λογαριασμό των υπόχρεων, εφαρμόζοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση τα σχετικά περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως των Δημοτικών Εσόδων, διατάξεων. 6. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια μαρμαρογλυπτών που εκτελούν έργα στα Δημοτικά Κοιμητήρια, η οποία αποβλέπει εμφανώς και εκδήλως στην προσέλκυση πελατών στο χώρο του Κοιμητηρίου, πολύ περισσότερο, κάθε διατάραξη της ευταξίας και της κοσμιότητας στους χώρους αυτούς. 7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς την άδεια και έγκριση της Υπηρεσίας. 8. Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό των Κοιμητηρίων κάθε ανάμειξη και ενέργεια, που έχει σχέση με τη σύσταση εργοληπτών σε ενδιαφερόμενες οικογένειες, για κατασκευή έργου επί τάφου. Σε περίπτωση παραβάσεως κινείται η πειθαρχική διαδικασία, που προβλέπεται από το Νόμο. 9. Το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Κοιμητηρίου πρέπει να συμπεριφέρεται ευπρεπώς και με την προθυμία και σοβαρότητα, που αρμόζει στο χώρο. 10. Η Αρμόδια για την καλλιέργεια και τη συντήρηση του πρασίνου του Κοιμητηρίου, είναι η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Σκύδρας. 11. Οστά μπορούν να εξέλθουν από το Κοιμητήριο, μόνο για να μεταφερθούν σε άλλο Κοιμητήριο, και για εγκληματολογικούς επιστημονικούς λόγους, κατόπιν άδειας Εισαγγελέα. Άρθρο 25 ο Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, μπορούν αυτές να συμπεριληφθούν στα άρθρα του Κανονισμού, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 26ο

13 1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει αμέσως μετά την έγκριση και δημοσίευσή του. 2. Με την ψήφιση και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη απόφαση. 3. Ο κανονισμός να γνωστοποιηθεί σε όλους τους Δημότες, στους Εφημέριους, στις ενοριακές Επιτροπές, στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Εκκλησιών των Τοπικών Κοινοτήτων, των Οικισμών του Δήμου και στην οικεία Αστυνομική Αρχή. Επίσης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, καθώς και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας. Το «ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ» τίθεται προς διαβούλευση προκειμένου να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική απόφαση.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει σαν αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος 2009 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Άρθρο 1 Γενικά Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού: Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών κοιμητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες 3 Άρθρο 4 - Οικογενειακοί τάφοι - τάφοι ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών Κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρόν κανονισμός έχει

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 02 Νοεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 47/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 ο Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 1. άρθρο 19 του από 24-9-1958

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Νοµικό Καθεστώς Η λειτουργία των ηµοτικών Κοιµητηρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 1) Από

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΩΨ8-4ΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (./2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αρ.Πρωτ.: Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α π ό σ π α σ µ α απο το 4/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πάρου Απόφαση 18/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 20 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 20 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 16/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης. Αριθμ. Απόφασης: 186/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Δεσκάτης Στη Δεσκάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 26/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 25/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα 1 από 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Νεκροταφείου Η λειτουργία γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφάσεως 317/2013 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03112014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων μαρμάρου ξοφάρια), τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 21/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 236/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ημερομηνία: 23/11/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ) Προσκαλούμε όλους τους δημότες του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ να υποβάλουν δήλωση ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980)

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) Μ Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.757,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Περιγραφή - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές προδιαγραφές - Προϋπολογισµός -Έντυπο οικονοµικής προσφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 06-02-2015 Α.Π.: 128Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 4800 Πρέβεζα Πληροφορίες: Σ. Μιχάλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 840 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 840 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 31 / 19-12-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 840 / 2012 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονισµού Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς έχουν ως εξής:

ΠΟΡΙΣΜΑ. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς έχουν ως εξής: Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3528/04-05-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών -εκταφών στο Δηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα