Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ"

Transcript

1 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ 5981/2011 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ» Παρακάηω δίνονηαι αναλσηικές απανηήζεις από ηις ανηίζηοιτες σπηρεζίες ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ, ζηα διεσκρινιζηικά ερωηήμαηα ποσ παρελήθθηζαν έως ζήμερα μέζω .. Ερϊτθμα A.1 Ομάδα Γ Αναβάθμιση τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP) Είναι αποδεκτό θ λφςθ αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ IP τθλεφωνίασ να περιλαμβάνει λφςθ Virtualization (VMWare)? Η λφςθ Virtualization είναι αποδεκτι εφόςον καλφπτει τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ (Γ.4) και είναι πιςτοποιθμζνθ από τον καταςκευαςτι. Οι εξυπθρετθτζσ που ηθτοφνται κα εγκαταςτακοφν ςε διαφορετικά γεωγραφικά ςθμεία, και για το λόγο αυτό θ όποια virtualization λφςθ προτακεί κα πρζπει να προςφζρει τον απαιτοφμενο αρικμό εξυπθρετθτϊν ςε και ςε φυςικοφσ (H/W) servers. Συχόν επιπλζον virtualization λογιςμικό που απαιτείται κα πρζπει να προςφερκεί ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυμβολαίου υποςτιριξθσ. Ερϊτθμα A.2 Ομάδα Γ Αναβάθμιση τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP) Οι υποδομζσ IP Σθλεφωνίασ πρόκειται να υλοποιθκοφν βάςει κεντρικοποιθμζνθσ (Centralized) ι κατανεμθμζνθσ (Distributed) αρχιτεκτονικισ? Είναι εφικτό να μασ γνωςτοποιθκεί το High-level ςχζδιο κατανομισ του Cluster IP Σθλεφωνίασ ανά campus? ΟΙ υποδομζσ IP τθλεφωνίασ πρόκειται να υλοποιθκοφν βάςθ κεντρικοποιθμζνθσ (Centralized) αρχιτεκτονικισ. Η κατανομι τθσ τθλεφωνίασ ςτο τελικό ςτάδιο προβλζπει τθν φπαρξθ ενόσ ενοποιθμζνου ςυςτιματοσ εξυπθρετθτϊν κλιςεων (Unified Call Managers) που κα απαρτίηεται από ζνα διακομιςτι (server) και μία φωνθτικι πφλθ (voice gateway) ςε κάκε ζνα από τουσ 7 κόμβουσ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. Ερϊτθμα A.3 τθ ςελίδα 54 και ςυγκεκριμζνα ςτο Α.11 αναφζρεται ότι ηθτείται Οπτικι ίνα Duplex MM LC-LC 2m 62,5/125 ενϊ ςτο Α.11.5 αναφζρει διεπαφζσ άκρων LC / SC. Παρακαλοφμε διευκρινίςατε τι ακριβϊσ ιςχφει.

2 Σο είδοσ Α.11 όπωσ ηθτείται ςτθν περιγραφι είναι ςωςτό. Τπάρχει πράγματι τυπογραφικό λάκοσ ςτο πεδίο Α.11.5 το οποίο κα πρζπει να τροποποιθκεί ςε Διεπαφζσ άκρων τφπου LC /LC Ερϊτθμα A.4 τα Μονότροπα patch cords ςελίδα 53 (A.8.5), (A.9.4) δεν αναφζρεται αν ο τερματιςμόσ είναι PC ι APC. τα είδθ Α.8 και Α.9 οι τερματιςμοί πρζπει να είναι PC Ερϊτθμα Β.1 Προδιαγραφι Α.3.90 (MTBF: >= ϊρεσ) Παρακαλϊ όπωσ επιβεβαιϊςετε για τθν ορκότθτα τθσ προδιαγραφισ. Επιβεβαιϊνουμε τθν ορκότθτα τθ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ Ερϊτθμα Γ.1 τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ Α.1 «Μεταγωγείσ Gigabit 24 κυρϊν», τθσ Ομάδασ Α «ΜΕΣΑΓΩΓΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ», ςτθν προδιαγραφι Α.1.12 αναφζρεται ωσ τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ Α.2 «Μεταγωγείσ Gigabit 48 κυρϊν», τθσ Ομάδασ Α «ΜΕΣΑΓΩΓΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ», ςτθν προδιαγραφι Α.2.13 αναφζρεται ωσ τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ Α.3 «Μεταγωγείσ Gigabit 12 κυρϊν», τθσ Ομάδασ Α «ΜΕΣΑΓΩΓΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ», ςτθν προδιαγραφι Α.3.10 αναφζρεται ωσ Επιβεβαιϊνουμε ότι θ απαίτθςθ αναφζρεται ςε δυνατότθτα υποςτιριξθσ και όχι ςε προμικεια των ςυγκεκριμζνων. Σα απαιτοφμενα sfps ηθτοφνται ωσ ξεχωριςτά είδθ. Ερϊτθμα Δ.1 τθ ςελίδα 30 τθσ Διακιρυξθσ ςτον αφξοντα αρικμό 6 αναγράφεται: «Ζγγραφθ διλωςθ με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςτθν οποία κα δθλϊνουν τισ τεχνικζσ ι/ και επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ».

3 Ερωτάται: τθ διλωςθ αυτι εκτόσ από τον Κατάλογο Παραδόςεων τι άλλο πρζπει να αναγράφεται; Ο κατάλογοσ αυτόσ προτείνεται να ζχει τθ μορφι του ευριςκόμενου ςτθ Διακιρυξθ υποδείγματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το υπόδειγμα δεν είναι υποχρεωτικό; τον κατάλογο αυτό πρζπει να αναφζρεται θ θμερομθνία παράδοςθσ, όπωσ αναφζρει θ Διακιρυξθ ι θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ υλοποίθςθσ όπωσ αναφζρει το Τπόδειγμα; το Τπόδειγμα επίςθσ ηθτείται να δοκεί «υνοπτικι περιγραφι ςυνειςφοράσ ςτθν Προμικεια». Αυτό ιςχφει μόνο ςτθν περίπτωςθ που το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ προμικειασ μίασ εταιρείασ δεν είναι 100% (επειδι υπιρξε ζνωςθ προμθκευτϊν). Αν όχι, τότε τι πρζπει να περιγραφεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ; Ο κατάλογοσ προτείνεται να ζχει τθ μορφι του υποδείγματοσ. Οτιδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται απαραίτθτο, μπορεί να προςτεκεί. Είναι αυτονόθτο ότι θ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου δεν ολοκλθρϊνεται παρά μόνον με τθν παραλαβι των ειδϊν, κατόπιν τθν εγκατάςταςθ και το καλϊσ ζχειν τθσ λειτουργίασ τουσ, οπότε πλθρζςτερθ εικόνα δίνει ο εν λόγω πίνακασ αν δθλωκοφν ςε αυτόν οι θμ/νίεσ ζναρξθσ (ιςχφοσ ςφμβαςθσ προμικειασ), παράδοςθσ ειδϊν και οριςτικισ παραλαβισ αυτϊν (λιξθσ υλοποίθςθσ ςφμβαςθσ /ζργου). Η ςτιλθ «υνοπτικι περιγραφι ςυνειςφοράσ ςτθν προμικεια» ςε περίπτωςθ ποςοςτοφ 100% δφναται να μθν ςυμπλθρωκεί. Ερϊτθμα Δ.2 Ο φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ ςε πόςα αντίτυπα υποβάλλεται; Ο φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν ΤΜΜΕΣΟΧΗ υποβάλλεται ςε ζνα (1) αντίτυπο, ςφμφωνα με το άρκρο: Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ. Ερϊτθμα Δ.3 Σα ςυνθμμζνα ςτθν Σεχνικι Προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια, πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά ISO και λοιπά ςτοιχεία μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα χωρίσ μετάφραςθ; Βλ. άρκρο Α ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ. Ερϊτθμα Δ.4 Η ζγγραφθ διλωςθ του υμμετζχοντοσ για τον τρόπο υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ (ςελίδα 53 τθσ Διακιρυξθσ) τι πρζπει να περιλαμβάνει; Η εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει από το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπεται από τισ επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραφϊν των ειδϊν. τθν περιγραφι πρζπει να αναφζρεται αναλυτικά οι δυνατότθτεσ του Αναδόχου να προςφζρει τεχνικι βοικεια ςε τυχόν προβλιματα που κα προκφψουν κατά τθν διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ τόςο με το δικό του προςωπικό όςο και με τθν ςυνδρομι του καταςκευαςτι. Θα πρζπει να περιγραφοφν τρόποι επικοινωνίασ, χρόνοι απόκριςθσ, αντιμετϊπιςθ παραλαβισ ελαττωματικϊν ειδϊν (DOA), τυχόν ςυμβόλαια υποςτιριξθσ από τον καταςκευαςτι. Ερϊτθμα Δ.5 τθν ζγγραφθ διλωςθ του υμμετζχοντοσ για τθ διάρκεια τθσ περιόδου καλισ λειτουργίασ (ι διατιρθςθσ) τθσ ςελίδασ 53 τθσ Διακιρυξθσ τι είδουσ τεκμθρίωςθ απαιτείται για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ; Παρακαλϊ αποςαφθνίςτε τθ λζξθ τεκμθρίωςθ αναφζροντασ τι δικαιολογθτικά απαιτοφνται για τθ ςυμμόρφωςθ με αυτι τθν απαίτθςθ. Η τεκμθρίωςθ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται απευκείασ από τον ανάδοχο κα γίνει με απλι

4 διλωςθ του αναδόχου. ε περίπτωςθ που παρζχονται ςε ςυνεργαςία ι απευκείασ από τον καταςκευαςτι κα πρζπει να προςκομιςτεί και θ αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ (τεχνικά φυλλάδια ι- και κωδικοί υπθρεςιϊν *part numbers+) του καταςκευαςτι. Ερϊτθμα Δ.6 Σα αντίγραφα πιςτοποιθτικοφ CE τθσ ςελίδασ 54 τθσ Διακιρυξθσ μποροφν να υποβλθκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα χωρίσ μετάφραςθ; Βλ. άρκρο Α ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ Ερϊτθμα Δ.7 Η Τπεφκυνθ Διλωςθ για το χρόνο παράδοςθσ των ηθτοφμενων ειδϊν τθσ ςελίδασ 54 τθσ Διακιρυξθσ χρειάηεται γνιςιο υπογραφισ; Δεν απαιτείται κακϊσ δεν αναφζρεται ρθτά. Ερϊτθμα Δ.8 Απαιτείται θ κατάκεςθ δειγμάτων των προςφερόμενων ειδϊν; Απαιτείται θ κατάκεςθ δείγματοσ μόνο για το είδοσ Γ.5 Σθλεφωνικζσ ςυςκευζσ με μνιμεσ όπωσ αναφζρεται ςτο πεδίο Γ.5.4, για να διαπιςτωκεί ότι υποςτθρίηεται αναγνϊριςθ κλιςθσ αρικμοφ αλλά και ονόματοσ με το υπάρχον τθλεφωνικό κζντρο Cisco Unified Call Manager v6 μζςω ATA186. Ερϊτθμα Δ.9 τθ ςελίδα 54 τθσ Διακιρυξθσ ηθτείται να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά Συχόν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου (π.χ. Ενϊςεισ Χρθςτϊν, ISO, CCITT,ΕΛΟΣ, κλπ) αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν και θ ςυμμόρφωςθ τουσ με τα τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα τα οποία πρζπει να πλθροφν. Δεδομζνου, ότι ςε άλλο ςθμείο τθσ ίδιασ ςελίδασ ηθτείται ιδθ θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικό ISO και πιςτοποιθτικό CE, ςτο ςυγκεκριμζνο εδάφιο τι είδουσ πιςτοποιθτικά πρζπει να προςκομιςκοφν πλθν των ISO και CE; Όπωσ διατυπϊνεται «τυχόν πιςτοποιθτικά», αναφζρεται ςε πικανά πιςτοποιθτικά που ενδεχομζνωσ να υπάρχουν, πλθν των άλλων που ρθτά αναφζρεται ότι κα πρζπει υποχρεωτικά να προςφερκοφν. τθν προθγοφμενθ παράγραφο ηθτείται πιςτοποιθτικό ISO του καταςκευαςτι όχι του είδουσ. Ερϊτθμα Δ.10 Ποια είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ διευκρινιςτικϊν ερωτιςεων; Βλ. άρκρο Α.1.8 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ Ερϊτθμα Ε.1 τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ Α.3 «Μεταγωγείσ Gigabit 12 κυρϊν», τθσ Ομάδασ Α «ΜΕΣΑΓΩΓΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ», ςτθν προδιαγραφι Α.3.11 αναφζρεται ωσ υποχρεωτικι θ απαίτθςθ για «Τποςτιριξθ κυρϊν τφπου Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM)», παρακαλϊ όπωσ προςδιορίςετε το μικοσ κφματοσ (π.χ: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 nm) τθσ οπτικισ ίνασ που κα διαςυνδεκεί ςτο

5 SFP module και πρζπει να προςφζρει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προκειμζνου να είναι ςυμβατόσ με τθν εν λόγω απαίτθςθ. Η ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αφορά υποςτιριξθ του ςυγκεκριμζνου πρωτοκόλλου/ δυνατότθτασ για μελλοντικι χριςθ και ηθτείται ςτα είδθ Α.1, Α.2, Α.3. Δεν ηθτείται CWDM sfp module ςτον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Σα ςυγκεκριμζνα 3 είδθ κα πρζπει να μποροφν να δζχονται ςε μελλοντικι επζκταςθ, αντίςτοιχα CWDM sfps ςτα παρακάτω μικθ κφματοσ: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, και 1610 nm. Είμαζηε ζηη διάθεζη ζας για ηστόν διεσκρινήζεις.

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα