ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ και Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 1 από 64

2 Ανακζτουςα αρχι: ΙΔΥΜΑ "ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" Αρικμ. Ρρωτ. Διακιρυξθσ: Δ487/15/ Ρρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ και Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΣΥΜΦΕΟΤΕΗ ΡΟΣΦΟΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΡΑΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΔΟΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Ρζμπτθ, 16 Οκτωβρίου 2015, 14:00 Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ «ΝΟΗΣΙΣ» 6ο χλμ. Οδοφ Χαριλάου Θζρμθσ, Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ, Κτίριο Διοίκθςθσ, Γραφείο Ρρωτοκόλλου (κα Μ. Σωτθριάδου) ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ Β. Μάτςοσ Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 2 από 64

3 ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμόθεια υλικού και βαςικού λογιςμικού του ϋργου «Καταγραφό του πολιτιςτικού αποθϋματοσ του Κϋντρου Διϊδοςησ Επιςτημών και Μουςεύου Τεχνολογύασ και Ανϊδειξό του μϋςω νϋων ψηφιακών υπηρεςιών» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2/10/2015 Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 3 από 64

4 Ρεριεχόμενα Ρεριεχόμενα... 4 Άρκρο: 1 Ανακζτουςα Αρχι... 9 Άρκρο: 2 Χρθματοδότθςθ του ζργου... 9 Άρκρο: 3 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ... 9 Άρκρο: 4 Δικαίωμα ςυμμετοχισ Υποβολισ Ρροςφοράσ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό Αποκλειςμόσ δικαιϊματοσ υποβολισ προςφορϊν Άρκρο: 5 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ / Τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ / Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ Τεκμθρίωςθ Άρκρο: 6 Ρροςφορζσ Ρροκεςμία Υποβολισ Ρροςφορϊν - Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ Τόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν Σφνταξθ Ρροςφορϊν Υποβολι Ρροςφορϊν Ιςχφσ προςφορϊν Ρεριεχόμενα φακζλου «Δικαιολογθτικά» Ρεριεχόμενα φακζλου «Τεχνικι προςφορά» Ρεριεχόμενα φακζλου «Οικονομικι προςφορά» Άρκρο: 7 Τόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ Άρκρο: 8 Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν Άρκρο: 9 Διαδικαςία Επιλογισ και Ανάκεςθσ του Ζργου Διαδικαςία Επιλογισ και Ανάκεςθσ του Ζργου Αξιολόγθςθ τεχνικισ προςφοράσ Αξιολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ Τελικι αξιολόγθςθ Άρκρο: 10 Γενικοί όροι ςυμμετοχισ Άρκρο: 11 Διοικθτικζσ Ρροςφυγζσ / Ενςτάςεισ Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 4 από 64

5 Άρκρο: 12 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ / ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρκρο: 13 Τρόποσ Ρλθρωμισ Άρκρο: 14 Υποχρεϊςεισ Αςφάλιςθσ Άρκρο: 15 Εμπιςτευτικότθτα Άρκρο: 16 Ανωτζρα Βία Άρκρο: 17 Ραραλαβι ζργου Άρκρο: 18 Dumping Εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ Άρκρο: 19 ιτρα θκικοφ περιεχομζνου Άρκρο: 20 Κυρϊςεισ Ροινικζσ ριτρεσ Άρκρο: 21 Εφαρμοςτζο Δίκαιο Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 5 από 64

6 ΤΕΥΧΟΣ Α : ΟΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 6 από 64

7 Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ «ΝΟΗΣΙΣ» 6ο χλμ. Οδοφ Χαριλάου Θζρμθσ, Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ, Κτίριο Διοίκθςθσ Ρλθροφορίεσ: κ. Β. Μάτςοσ Τθλ Fax Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ, 2/10/2015 Αρικμ. Ρρωτ. Δ487/15 ΔΙΑΚΗΥΞΗ Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ «ΝΟΗΣΙΣ» Ο διαγωνιςµόσ κα διενεργθκεί ςφµφωνα µε:: 1. Το υπ αρικμ. Ρ.Δ 118/2007 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ)» (ΦΕΚ Αϋ /150/ ) 2. Τθν µε αρ. πρωτ /ΨΣ 6384-Α2 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ (ΑΔΑ Β4Λ9Φ-ΓΒ6) απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ ιαχείριςθσ του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». 3. Τθν απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςµοφ. (Δ.Σ. του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ, ςυνεδρίαςθ υπ αρ. 32/ ) 4. Το προεδρικό διάταγμα που δθμοςιεφκθκε ςτο τεφχοσ Β του υπ' αρικ. 1411/ ΦΕΚ, με το οποίο ςυςτινεται το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ και τισ όποιεσ τροποποιιςεισ αυτοφ. ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ Ρρόχειρο Διαγωνιςμό για τθν επιλογι Αναδόχου με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το ςφνολο του ζργου, όπωσ ειδικότερα προςδιορίηονται ςτο άρκρο 6.8 ςε ςυνδυαςμό με το Τεφχοσ Βϋ τθσ παροφςασ: Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ, ςτα πλαίςια του ζργου Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 7 από 64

8 Αντικείμενο του ζργου: Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ προτίκεται να δθμιουργιςει μια πλατφόρμα διαχείριςθσ Ανοικτϊν Διαςυνδεδεμζνων Δεδομζνων και Εφαρμογϊν Ρροβολισ και Διάχυςθσ Ρολιτιςμικοφ Αποκζματοσ, που κα προςφζρει θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ. Στόχοσ του ζργου είναι θ καταγραφι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ και θ ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. Στον παρόντα διαγωνιςμό ηθτείται θ προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που κα εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ του ζργου. Ο εξοπλιςμόσ που ηθτείται ςτο παρόν τεφχοσ του διαγωνιςμοφ, περιλαμβάνει βιωματικά stands, διακομιςτζσ δικτφου (servers) με υποςτιριξθ εξωτερικοφ ςυςτιματοσ δίςκων (Storage Area Network), θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και εκτυπωτζσ, παρελκόμενο εξοπλιςμό δικτφου και άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ. Ρροχπολογιςμόσ Ο ςυνολικόσ ανϊτατοσ προχπολογιςμόσ του ζργου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα τριϊν ευρϊ και δεκαεπτά λεπτϊν ( ,17) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. (ι τριάντα επτά χιλιάδων τριακοςίων πενιντα εννζα ευρϊ ( ) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ κατά τθν περίοδο τιμολόγθςθσ Φ.Ρ.Α.). Δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ Η προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΝΟΗΣΙΣ (www.noesis.edu.gr ) ςτισ Τόποσ και χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 16 θ Οκτωβρίου 2015 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα Ο διαγωνιςµόσ κα διεξαχκεί ςφµφωνα µε τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 8 από 64

9 Άρκρο: 1 Ανακζτουςα Αρχι Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ «ΝΟΗΣΙΣ», νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που εδρεφει ςτθ Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ, 6 ο χλμ. Οδοφ Χαριλάου-Θζρμθσ. Άρκρο: 2 Χρθματοδότθςθ του ζργου Η χρθματοδότθςθ του αντικειμζνου του ζργου ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» του ΕΣΡΑ και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Τ.Ρ.Α.) και το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.). Άρκρο: 3 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ Β «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ» τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Άρκρο: 4 Δικαίωμα ςυμμετοχισ Υποβολισ Ρροςφοράσ 4.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ, που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΡΟΕ), θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997, που δραςτθριοποιείται νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό ςτον τομζα τθσ παραγωγισ ι προμικειασ, τθν ανάπτυξθσ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ, κακϊσ και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. β) Ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι Κοινοπραξίεσ, που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθν Σ.Ρ.Σ. του ΡΟΕ, που αςχολοφνται νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό με τθν παραγωγι ι προμικεια, τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ, κακϊσ και με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, οι οποίοι υποβάλλουν κοινι Ρροςφορά. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων ιςχφουν τα ακόλουκα: Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ - ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 9 από 64

10 Οι ενϊςεισ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν Ρρόταςθ. Υποχρεοφνται όμωσ να το πράξουν ςε περίπτωςθ ανάδειξισ τουσ ωσ Αναδόχου, πριν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, εάν και εφόςον αυτό τουσ ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν, αρκεί ζνα μζλοσ αυτϊν να διακζτει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία και τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ. Η κοινι προςφορά που υποβάλλεται από ζνωςθ ι κοινοπραξία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ ι τθν κοινοπραξία, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να αναγράφεται το μζροσ του εξοπλιςμοφ ι του ζργου που αναλαμβάνει ο κακζνασ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ. Η αντικατάςταςθ τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κάκε ςυμμετζχων, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μια προςφορζσ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν, αυτόνομα ι ςε κοινοπραξία ι ζνωςθ ςε παραπάνω από μία προςφορζσ, αποκλείονται από το διαγωνιςμό και μαηί με αυτοφσ και οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν. 4.2 Αποκλειςμόσ δικαιϊματοσ υποβολισ προςφορϊν Αποκλείονται του δικαιϊματοσ να υποβάλουν προςφορά οι υποψιφιοι ανάδοχοι: α) ςε βάροσ των οποίων υπάρχει οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι, για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ ι νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. β) που βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό ι εναντίον των οποίων ζχει κινθκεί διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. γ) που ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι, βάςει απόφαςθσ με ιςχφ δεδικαςμζνου ι ζχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε τρόπο από τθν ανακζτουςα αρχι. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 10 από 64

11 δ) που αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ι ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ γιατί δεν εκπλιρωςαν ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Άρκρο: 5 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ / Τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ / Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 5.1 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ Ειδικότερα, οι Ρροςφζροντεσ κα πρζπει να πλθροφν και να τεκμθριϊνουν επαρκϊσ, με ποινι αποκλειςμοφ, τισ κατωτζρω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: α) Οι Ρροςφζροντεσ πρζπει να ζχουν ωσ αντικείμενο τθν παραγωγι ι προμικεια, τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ, κακϊσ και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ και να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ. β) Οι Ρροςφζροντεσ κα πρζπει να διακζτουν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων ςυναφοφσ αντικειμζνου με το υπό ανάκεςθ Ζργο. γ) Η Ομάδα Ζργου να περιλαμβάνει ςτελζχθ με ειδίκευςθ, τεχνογνωςία και εμπειρία ςε όλα τα αντικείμενα του ζργου, όπωσ περιγράφονται ςτο Τεφχοσ Β «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ» τθσ παροφςασ και να απαρτίηεται από ςτελζχθ με εμπειρία ςε υπθρεςίεσ ίδιου ι ςυναφοφσ αντικειμζνου. δ) Οι Ρροςφζροντεσ πρζπει να ζχουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων κατ ελάχιςτο ίςο με το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 5.2 Τεκμθρίωςθ Ο Ρροςφζροντεσ οφείλουν να αποδείξουν τθν πλιρωςθ των ανωτζρω ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά τουσ (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) ωσ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ που κεμελιϊνει τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ κακϊσ και τθν οικονομικι / χρθματοοικονομικι επάρκεια, όπωσ αυτά ειδικότερα προςδιορίηονται ςτθν παράγραφο 5.1 τθσ παροφςασ. Άρκρο: 6 Ρροςφορζσ 6.1 Ρροκεςμία Υποβολισ Ρροςφορϊν - Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ Οι προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μζχρι τισ 16 Οκτωβρίου 2015, θμζρα Ραραςκευι και μζχρι ϊρα Η θμερομθνία αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ Κεντρικισ Διεφκυνςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 11 από 64

12 Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι καμία υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων εκτόσ εκείνων που τυχόν ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ / Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ Δεν κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ που υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα. 6.2 Τόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ «ΝΟΗΣΙΣ» 6ο χλμ. Οδοφ Χαριλάου Θζρμθσ, Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ, Κτίριο Διοίκθςθσ, Γραφείο Ρρωτοκόλλου (κα Μ. Σωτθριάδου) 6.3 Σφνταξθ Ρροςφορϊν Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςουν τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ για το διαγωνιςμό, ςτθ ςφνδεςθ που υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα του ιδρφματοσ (http://www.noesis.edu.gr/?p=4148) προκειμζνου να γίνει αποδεκτι θ προςφορά τουσ. Οι προςφορζσ προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω ςτα Σθμεία 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 και 6.8 τθσ παροφςθσ. 6.4 Υποβολι Ρροςφορϊν Για ερωτιματα που ενδεχόμενα προκφψουν ςχετικά με το παρόν τεφχοσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνουν τα ερωτιματά τουσ ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ (κ. Β. Μάτςο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ι με τθλεομοιοτυπία ςτον αρικμό με τθν ζνδειξθ «Ερωτιματα ςχετικά με τον Ρρόχειρο διαγωνιςμό για το ζργο Ρρομικεια Υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ» του ζργου «Καταγραφι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ και Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Θα αποςταλεί ζγγραφθ απάντθςθ ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εγκαίρωσ και ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ, εφόςον ζχουν παραςχεκεί ζγκυρα ςτοιχεία επικοινωνίασ (Fax, ) Δεκτζσ γίνονται οι προςφορζσ που υποβάλλονται και μζςω : ΕΛΤΑ Εταιριϊν Ταχυμεταφορϊν Πςεσ Ρροςφορζσ υποβλθκοφν κατά τουσ παραπάνω τρόπουσ, κα παραλθφκοφν μόνο εάν φτάςουν ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και παραλθφκοφν, μζχρι τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα λιξθσ τθσ Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 12 από 64

13 προκεςμίασ υποβολισ τουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψθ. Εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προςφορϊν πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προςφζροντα κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ: Ρροςφορά Για τον Ρρόχειρο Διαγωνιςμό για το ζργο: Ρρομικεια Υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ» του ζργου «Καταγραφι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου Τεχνολογίασ και Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν».. Ημερομθνία Ρροςφοράσ: (ημερομηνία) «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία» Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ ςυνοδεφεται από ειδικι ςυνοδευτικι επιςτολι, ςτθν οποία κα πρζπει να αναφζρονται τα ςτοιχεία των προςφερόντων που υποβάλλουν τθν προςφορά Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνοσ και πρωτότυπα υπογεγραμμζνοσ από το νόμιμο και εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο των προςφερόντων, ενϊ όλεσ οι ςελίδεσ κακϊσ και οι τυχόν προςκικεσ πρζπει να φζρουν τθ μονογραφι του. Κάκε προςφορά υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε ζνα (1) πρωτότυπο Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) επιμζρουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ: 1. Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά ςτο Σθμείο Φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται ςτο Σθμείο Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» που είναι ςφραγιςμζνοσ επί ποινι αποκλειςμοφ και περιζχει τθν Οικονομικι Ρροςφορά των ςυμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα τθσ οικονομικισ προςφοράσ περιγράφονται ςτο Σθμείο Η υποβολι προςφοράσ ςυνεπάγεται αυτόματα και τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι από τον προςφζροντα όλων των όρων τθσ Ρροκιρυξθσ. 6.5 Ιςχφσ προςφορϊν Οι προςφορζσ δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 6 μινεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Εάν ηθτθκεί, μπορεί να γίνει παράταςθ του χρόνου ιςχφοσ για ίςο διάςτθμα. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 13 από 64

14 6.6 Ρεριεχόμενα φακζλου «Δικαιολογθτικά» Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, ςτον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωκι οριηόμενα δικαιολογθτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ι ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ κάποιου δικαιολογθτικοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ο προςφζρων αποκλείεται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ του ζργου. Δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί εκτόσ Ελλάδασ κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επί ποινι αποκλειςμοφ Ειδικότερα, ο υποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα κάτωκι δικαιολογθτικά και ζγγραφα: Τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ κακϊσ και ζγκριςθσ ςυμμετοχισ και οριςμοφ νομίμου εκπρόςωπου ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. Ειδικότερα: α) εφόςον πρόκειται για φυςικό πρόςωπο / ατομικι επιχείρθςθ / επιτθδευματία απόφαςθ του δεςμεφοντοσ φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου κάκε προςφζροντοσ και βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια Δθμόςια Αρχι ι/και οιοδιποτε ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει το κφριο αντικείμενο δραςτθριότθτασ του προςφζροντα. β) Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο για τθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου: αντίγραφο του καταςτατικοφ ι άλλου αντίςτοιχου εγγράφου του που να αποδεικνφει τθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου του προςφζροντοσ και τυχόν τροποποιιςεισ του μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ, όπου αυτι προβλζπεται. Ενδείκνυται θ προςκόμιςθ του πιο πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ. Για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ και για τον οριςμό του νομίμου εκπρόςωπου: Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.), για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο Διαγωνιςμό, για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του υπογράφοντοσ απορρζει από το Καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ τθσ ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου). γ) Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ, ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ με το οποίο ορίηεται και ο εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ ι τθσ Κοινοπραξίασ κατά το ςτάδιο ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ο οποίοσ κα εξουςιοδοτείται να υπογράφει για λογαριαςμό τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ, κακϊσ και κάκε άλλο, ςχετικό με τον διαγωνιςμό, ζγγραφο. Στο ςυμφωνθτικό αυτό κα πρζπει να ορίηονται τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ ζνωςθσ, οι ςχζςεισ των μελϊν τθσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ κακϊσ και το μζλοσ που κα είναι επικεφαλισ αυτϊν Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φψουσ, ποςοφ ίςου με το 5% του ανϊτατου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ανάκεςθσ του ζργου, με Φ.Ρ.Α (προκειμζνου για υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο του ζργου), ιςχφοσ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ προςφορϊν. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 14 από 64

15 Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το δικαίωμα. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ ςφμβαςθ, ι να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κατωτζρω Άρκρο 12.4, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε καταπίπτει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σχζδιο εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ς' αυτόν μεν που κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ υποψθφίουσ μετά τθν θμερομθνία τθσ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι κοινοπραξιϊν, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 όπου να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ: Ι. Ο προςφζρων (α) είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, Επιμελθτιριο ι επαγγελματικι ζνωςθ, για το ειδικό επάγγελμά του που αφορά ςτον παρόντα διαγωνιςμό, (β) δεν ζχει καταδικαςκεί για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ τθσ παροφςασ, δθλαδι για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ ι νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ι για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι του διαγωγι και δεν ζχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, (γ) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό ι υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, (δ) (ε) είναι φορολογικά ενιμεροσ, είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ και Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 15 από 64

16 (ςτ) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται με τθν παροφςα διακιρυξθ πριν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. ΙΙ. θ υποβαλλόμενθ προςφορά (α) ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, των οποίων ο Ρροςφζρων ζλαβε γνϊςθ και ανεπιφφλακτα αποδζχεται, (β) (γ) καλφπτει το ςφνολο του ζργου για το οποίο υποβάλλεται και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν είναι αλθκι και ακριβι Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα και κατά μορφι απαςχόλθςθσ Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων, αντίςτοιχων με το προκθρυςςόμενο, ζργων, τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία και ςυγκεκριμζνα τα ζτθ , με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ και του αποδζκτθ του ζργου, τυχόν εταίρων κακϊσ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό Βιογραφικά ςθμειϊματα των προτεινόμενων μελϊν από τα οποία να προκφπτει θ επαγγελματικι εμπειρία και οι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ των Μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςε ςχζςθ με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. Συμπλθρωμζνο τον Ρίνακα 1 που ακολουκεί, και ςτον οποίο κα δίνονται αναλυτικά ςτοιχεία απαςχόλθςθσ κακενόσ από τα προτεινόμενα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου. ΡΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ Φυςικό / Νομικό πρόςωπο: Στζλεχοσ Θζςθ ςτθν Ομάδα Κακικοντα Δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ / καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ / εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ Εφορίασ των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν. 6.7 Ρεριεχόμενα φακζλου «Τεχνικι προςφορά» Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενότθτεσ τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, κακϊσ επίςθσ και όποια πρόςκετα ςτοιχεία απαιτοφνται από τθν παράγραφο 3: Ειδικοί όροι τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Τεφχουσ Βϋ τθσ παροφςασ: Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 16 από 64

17 Τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν. Μεκοδολογία Εγκατάςταςθσ και Συντιρθςθσ. Χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ Τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν. Η ενότθτα «Τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν» περιλαμβάνει τθν αναλυτικι καταγραφι και περιγραφι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν από τον προςφζροντα, όπωσ περιγράφεται ςτο Τεφχοσ Βϋ τθσ παροφςασ, με ςαφείσ πλθροφορίεσ και κακοριςμό των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν και των λειτουργιϊν τουσ. Συνοδευτικά κα δίνονται εγχειρίδια ι φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ τα οποία κα πιςτοποιοφν τθν άνωκεν περιγραφι. ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «Επικυμθτι» τότε αποτελεί προδιαγραφι που υπερκαλφπτει το ελάχιςτο απαιτοφμενο και Ρροςφορζσ που υπερκαλφπτουν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ςυνεκτιμοφνται, επί τω βελτίω ςφμφωνα με τθ ςυναφι ομάδα κριτιριων ςτθν οποία εντάςςεται. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι /ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 17 από 64

18 τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Η αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. Η ενότθτα «Τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν» κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει: α) Διλωςθ χϊρασ καταγωγισ του προςφερόμενου είδουσ. Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Πταν οι προςφζροντεσ δεν καταςκευάηουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία καταςκευάηεται το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. β) Διλωςθ ότι όλα τα μζρθ του εξοπλιςμοφ που προςφζρει είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. γ) Αναφορά του τμιματοσ του ζργου το οποίο ο ανάδοχοσ προτίκεται, ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ ςτθριηόμενοσ ςτισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ και άλλων επιχειριςεων, πρζπει να αποδεικνφει με τθν προςφορά του ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα αναγκαία προσ τοφτο μζςα, προςκομίηοντασ ζγγραφθ δζςμευςθ των υπεργολάβων ι τρίτων ότι κα κζςουν ςτθ διάκεςι του τα αναγκαία μζςα και κα εκτελζςουν το τμιμα του ζργου που κα αναλάβουν. δ) Ριςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, αφοφ επαλθκευκεί με αναφορά ςε οριςμζνεσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα (ποιότθτασ, αςφάλειασ, κτλ.). Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 18 από 64

19 Η Επιτροπι κα αξιολογιςει κατά τθν κρίςθ τθσ τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθ διαδικαςία τεχνικισ αξιολόγθςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ Μεκοδολογία Εγκατάςταςθσ και Συντιρθςθσ Η ενότθτα «Μεκοδολογία Εγκατάςταςθσ και Συντιρθςθσ» περιζχει αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο οι Ρροςφζροντεσ ςκοπεφουν να εγκαταςτιςουν τον εξοπλιςμό με ςαφζσ χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν κακϊσ και θ ανάδραςθ ςε τυχϊν βλάβεσ αυτοφ κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι Ρροςφζροντεσ κα πρζπει επίςθσ να παρζχουν οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ ι πιςτοποιθτικά που να τεκμθριϊνουν τθν ικανότθτά τουσ αυτι. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καλζςει τουσ προςφζροντεσ για διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και υλοποίθςθ του ζργου Χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ Η ενότθτα Χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ περιλαμβάνει τθν αναλυτικι περιγραφι και των ςταδίων υλοποίθςθσ του ζργου από τθν παραγγελία ζωσ και τθν τελικι εγκατάςταςθ του κάκε προμθκευόμενου είδουσ. 6.8 Ρεριεχόμενα φακζλου «Οικονομικι προςφορά» Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» περιλαμβάνει τθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου του Ζργου, θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςε ΕΥΩ, και φζρει τθν υπογραφι του Ρροςφζροντα. Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που ζχει αναγραφεί ολογράφωσ. Ο ΦΡΑ αναγράφεται χωριςτά ωσ ποςοςτό και ωσ ποςό. Σε περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ, αυτόσ διορκϊνεται από τθν υπθρεςία. Θα δίνεται θ τελικι τιμι για το ςφνολο του προκθρυςςόμενου ζργου μετά από πικανζσ εκπτϊςεισ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των επιβαρφνςεων (προβλεπόμενοι φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, κόςτοσ εκτελωνιςμοφ, τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ), όπωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ ι επιβάρυνςθ εκτόσ από το ΦΡΑ. Οι τιμζσ προ ΦΡΑ κα είναι εκείνεσ που κα λαμβάνονται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνουσ τουσ πίνακεσ του Τεφχουσ Βϋ: Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Σε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει θ προςφορά να περιλαμβάνει αςάφειεσ ωσ προσ το κόςτοσ, κρυφά κόςτθ κλπ. Οικονομικι προςφορά που υπερβαίνει τον ςυνολικό προχπολογιςμό του ζργου ι κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και αν υποβλθκοφν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 19 από 64

20 Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο του υπό προκιρυξθ ζργου, που αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό του ζργου όπωσ αναφζρεται ςτο παρόν Τεφχοσ. Ρεραιτζρω μερικι υποβολι προςφορϊν για τμιματα του ζργου που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ, δεν επιτρζπεται και αν υποβλθκοφν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Άρκρο: 7 Τόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ Πλοσ ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα πρζπει να παραδοκεί και εγκαταςτακεί εντόσ δυο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτο χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Άρκρο: 8 Διενζργεια του διαγωνιςμοφ & αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν Ραραλαβι και Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν Σε χρόνο που κα οριςτεί από τθν αρµόδια Επιτροπι κα γίνει αποςφράγιςθ των προςφορϊν και ςτθ ςυνζχεια ζλεγχοσ των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων. Η Επιτροπι δικαιοφται να ηθτιςει από τουσ ςυµµετζχοντεσ τθν αποςαφινιςθ των κατατεκζντων δικαιολογθτικϊν κακϊσ και τθ ςυµπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν εάν κατά τθν διάρκεια τθσ αποςφράγιςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ αποδειχτεί ότι εκ παραδροµισ απουςιάηουν και θ ζλλειψι τουσ δεν επθρεάηει τθν ουςία τθσ προςφοράσ. Ειδικότερα θ Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ τθσ παραλαβισ, αποςφράγιςθσ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ και τθσ τελικισ κατάταξισ τουσ. Η Επιτροπι ςυντάςςει τα Ρρακτικά τθσ και ειςθγείται προσ το Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Άρκρο: 9 Διαδικαςία Επιλογισ και Ανάκεςθσ του Ζργου 9.1 Διαδικαςία Επιλογισ και Ανάκεςθσ του Ζργου Η τελικι επιλογι του αναδόχου κα γίνει βάςει του κριτθρίου τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ για το ςφνολο του ζργου, όπωσ ειδικότερα προςδιορίηεται ςτο άρκρο 6.8 ςε ςυνδυαςμό με το Τεφχοσ Βϋ τθσ παροφςασ. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν περιλαμβάνει τα ακόλουκα : Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 20 από 64

21 (i) Διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Η αρμόδια επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και, εφόςον απορριφκοφν προςφορζσ, τεκμθριϊνει και δικαιολογεί ειδικά τθν απόρριψθ ςτο ςχετικό Ρρακτικό. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ δικαιοφται να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ τθν κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν, εάν κατά τθ διάρκεια τθσ αποςφράγιςθσ, κατά τθν κρίςθ τθσ, αποδειχτεί ότι εκ παραδρομισ απουςιάηουν και θ ζλλειψι τουσ δεν επθρεάηει τθν ουςία τθσ προςφοράσ. (ii) Ζλεγχοσ ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ / Τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ / Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 5. Αξιολόγθςθ τθσ Ρροςφοράσ γίνεται μόνο για τισ προςφορζσ που μετά τθ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν και των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ κρικοφν ότι πλθροφν τισ τεκείςεσ προχποκζςεισ. Σε περίπτωςθ που προςφζρων δεν καλφπτει τισ παραπάνω προχποκζςεισ αποκλείεται από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ με αιτιολογθμζνο πρακτικό τθσ Επιτροπισ, ενϊ ο Φάκελοσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ επιςτρζφεται χωρίσ να αποςφραγιςτεί. (iii) Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του φακζλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ». (iv) Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ». Εάν ςτον διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό μπορεί να ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ ι τισ τεχνικζσ λφςεισ που ζχουν επιλεγεί ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν προμικεια των ειδϊν ι τθν πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμθκειϊν τισ οποίεσ επαλθκεφει πριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. (v) Τελικι Αξιολόγθςθ Το Ζργο κα ανατεκεί με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, θ οποία κα προκφψει από τθν ςτάκμιςθ τθσ βακμολόγθςθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν. 9.2 Αξιολόγθςθ τεχνικισ προςφοράσ Για τθν τεχνικι αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των προςφορϊν που ζχουν κρικεί αποδεκτζσ και δεν ζχουν απορριφκεί για οποιοδιποτε λόγο ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ, κα λθφκοφν υπόψθ τα ςτοιχεία του πίνακα που ακολουκεί. Σε κάκε ζνα ςτοιχείο του πίνακα δίδεται ςχετικι βαρφτθτα επί τοισ εκατό, ζτςι ϊςτε το άκροιςμα των ςχετικϊν βαρυτιτων όλων των ςτοιχείων να ακροίηει ςτο 100%. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 21 από 64

22 ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΚΩΝ ΑΞΙΟΛΠΓΗΣΗΣ Α/Α Βακμολογοφμενα Στοιχεία Συντελεςτζσ Βαρφτθτασ Συμφωνία προςφοράσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ Αποδοτικότθτα και λειτουργικότθτα όλων των υποςυςτθμάτων του προςφερομζνου εξοπλιςμοφ 45% 25% Χρόνοσ παράδοςθσ 5% Τεχνικι υποςτιριξθ 20% Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 5% Σφνολο 100% Η βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΒΤΡ) ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 70% ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ και υπολογίηεται με βάςθ τον τφπο: ΒΤΡ = (ΣΒ1 x ΒΣ1 + ΣΒ2 x ΒΣ2 + ΣΒ3 x ΒΣ3 + ΣΒ4 x ΒΣ4 + ΣΒ5 x ΒΣ5)/ Β max Ππου ΣΒ είναι οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που ζχουν ωσ άκροιςμα το 100% ςφμφωνα με τον πίνακα των ςτοιχείων αξιολόγθςθσ, ΒΣ είναι τα αντίςτοιχα βακμολογοφμενα ςτοιχεία του πίνακα και Β max = Μζγιςτοσ βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ από όλεσ τισ αξιολογοφμενεσ προςφορζσ Η βακμολογία που μπορεί να λάβει κάκε προςφζρων για κάκε Κριτιριο μπορεί να είναι από 100 ζωσ 110. Για κάκε προςφορά υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα κρικεί αποδεκτι βακμολογοφνται τα επί μζρουσ Κριτιρια. Η ςυνολικι βακμολογία κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τθν περίπτωςθ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ μετά των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςε 110 αν θ επιτροπι κρίνει ότι οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ υπερκαλφπτονται. Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε Κριτθρίου είναι το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθν βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των Κριτθρίων. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 22 από 64

23 Αντιπροςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ ςε καμία φάςθ του διαγωνιςμοφ και ςε καμία περίπτωςθ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ρροςφορά που δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 9.3 Αξιολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ Για τθν οικονομικι αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των προςφορϊν που ζχουν κρικεί αποδεκτζσ και δεν ζχουν απορριφκεί για οποιοδιποτε λόγο ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ, κα λθφκοφν υπόψθ το ςυνολικό ποςό ςε Ευρϊ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ κακϊσ και το ςυνολικό ποςό ςε Ευρϊ ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει το Ζργο ο Ρροςφζρων, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Η βακμολογία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΒΟΡ) ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 30% ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ και υπολογίηεται με βάςθ τον τφπο: ΒΟΡ = Κ min /K Ππου Κ min = Το ςυνολικό ποςό ςε Ευρϊ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ Κ = Το ςυνολικό ποςό ςε Ευρϊ ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει το Ζργο ο Ρροςφζρων μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 9.4 Τελικι αξιολόγθςθ Κατά το ςτάδιο τθσ Τελικισ Αξιολόγθςθσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των προςφορϊν και πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ με βάςθ τον κατωτζρω τφπο: ΤΒ = α* (Β/Β max ) + β* (Κ min /K) Ωσ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά κα κεωρθκεί εκείνθ που παρουςιάηει τον μεγαλφτερο τελικό βακμό ΤΒ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προκρίνεται θ προςφορά με το μεγαλφτερο βακμό τεχνικισ αξιολόγθςθσ Β. Άρκρο: 10 Γενικοί όροι ςυμμετοχισ 1. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Η ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων διενζργειάσ του, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα ςτο ςφνολό τουσ. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 23 από 64

24 2. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ του ζργου και δικαιοφται να το ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. 3. Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται ουδεμίασ αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα, Φακζλων Υποψθφιότθτασ, Ρροςφοράσ κλπ. 4. Σε περίπτωςθ υποβολισ υποψθφιότθτασ από ομίλουσ, ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ, υπό ςφςταςθ κοινοπραξίεσ ι περιςςότερα του ενόσ πρόςωπα, που υποβάλλουν από κοινοφ υποψθφιότθτα, όλα τα μζλθ τουσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και ςε ολόκλθρο. 5. Πλα τα ςτοιχεία, που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κεωροφνται δεςμευτικά για τουσ υποψιφιουσ. 6. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 7. Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει ενδεικτικοφσ ελζγχουσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων, που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψθφίουσ. 8. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν περίπτωςθ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. Άρκρο: 11 Διοικθτικζσ Ρροςφυγζσ / Ενςτάςεισ Κατά τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προςφζροντοσ ςε αυτόν και τθσ κατά τθσ διενζργειάσ του ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ επιτρζπεται ζνςταςθ για λόγουσ νομιμότθτασ δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 15 του Ρ.Δ. 118/2007. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ από τουσ προαναφερομζνουσ δεν γίνονται δεκτζσ. Για το παραδεκτό τθσ ζνςταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 15 παρ. 1 και 2 του Ρ.Δ.118/07 προςκομίηεται παράβολο κατάκεςθσ υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 0,10 επί τισ εκατό επί τθσ προχπολογιςμζνθσ αξίασ του προκθρυςςόμενου ζργου, το φψοσ του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (1.000) ευρϊ. Άρκρο: 12 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ / ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Ρροςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς' αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όλα τα επί μζρουσ δικαιολογθτικά και ζγγραφα ζναντι των οποίων υποβλικθκε θ Διλωςθ τθσ παραγράφου τθσ παροφςασ, διαφορετικά κα αποκλειςκεί και κα εκπζςει θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό, τθν οποία ζχει κατακζςει με τθν Ρροςφορά του. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει το δικαίωμα να καλζςει τον επόμενο κατά ςειρά βακμολόγθςθσ Διαγωνιηόμενο με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, προκειμζνου να ςυνάψει τθν Σφμβαςθ μαηί του. Τα δικαιολογθτικά αυτά είναι τα ακόλουκα: Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 24 από 64

25 Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ (φυςικά πρόςωπα) Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 1. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του υποψιφιου αναδόχου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν ωσ άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ (Βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί μετά τθν ωσ άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ επίςθσ γίνονται αποδεκτζσ). 2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν ωσ άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ ι κατόπιν αυτισ. 3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ανάλογθ κατάςταςθ. 4. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 25 από 64

26 Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 6. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 7. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 8. δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ δεν ζχει αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τον παραπάνω φάκελο. Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ (φυςικά πρόςωπα) Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 1. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψιφιου αναδόχου περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν ωσ άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ. (Βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί μετά τθν ωσ άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ επίςθσ γίνονται αποδεκτζσ). 2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο ζγγραφο Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 26 από 64

27 Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν ωσ άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ ι κατόπιν αυτισ. 3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. 4. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. 5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 6. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 27 από 64

28 Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 7. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του υποψιφιου αναδόχου εντόσ του παραπάνω Φακζλου. Τα θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 1. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του υποψιφιου αναδόχου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν ωσ άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ. (Βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί μετά τθν ωσ άνω ζγγραφθ ειδοποίθςθ επίςθσ γίνονται αποδεκτζσ). 2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ανάλογθ κατάςταςθ. 3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ι πτωχευτικοφ Ανάδειξι του μζςω νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν» Σελίδα 28 από 64

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 30062/1-11-2012 Ασηοηελές Σμήμα Έρεσνας και σνετιζόμενης Εκπαίδεσζης Πληροθορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ΘΕΜΑ: ΡΑΟΧΗ ΔΙΕΥΚΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΘΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568B ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΕΣ ΤΗΛ.(03210)99711-99739 FAX (03210) 99740-99725 e-mail: eves@otenet.gr ζρρεσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανακζτουςα αρχι Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) 8 ου Το.Ψ.Υ Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «SET-NET Enzymatic and genomic targets of histone modifying enzymes and their role inliver metabolism and hepatocarcinogenesis.» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗ: 294464

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «SET-NET Enzymatic and genomic targets of histone modifying enzymes and their role inliver metabolism and hepatocarcinogenesis» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗ: 294464

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα