ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου Διάκριση ως προς τον Προορισμό του ελέγχου Διάκριση ως προς το Πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο Εσωτερικός Έλεγχος Ορισμός Αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου Προϋποθέσεις επάρκειας συστήματος εσωτερικού ελέγχου Εξωτερικός Έλεγχος Ορισμός Αντικείμενο εξωτερικού ελέγχου Ελεγκτικά πρότυπα (Standards) Είδη έκφρασης γνώμης Μέθοδοι εκτέλεσης εξωτερικού ελέγχου Ελεγκτικά τεκμήρια Μέθοδοι απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων Πηγές απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων Στάδια εξωτερικού ελέγχου Επίλογος Ασκήσεις Multiple choice

2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Η Ελεγκτική αποτελεί κλάδο της Οικονομικής των επιχειρήσεων που πραγματεύεται τις αρχές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την διενέργεια ελέγχου σε κάθε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας. Ο έλεγχος είναι αναγκαίος και θεωρείται το απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε διαχείρισης. Το περιεχόμενο της ελεγκτικής περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες : το αντικείμενο του ελέγχου (τί και για ποιόν σκοπό ελέγχεται) το υποκείμενο του ελέγχου (ποιά είναι τα αρμόδια πρόσωπα για να διενεργούν τον έλεγχο) τις ελεγκτικές διαδικασίες (διαδικασίες που τηρούνται για την διεξαγωγή του ελέγχου). Είδη Ελέγχων Οι έλεγχοι διακρίνονται σε κατηγορίες αναλόγως: Της Έκτασής τους Της Διάρκειάς τους Του Προσώπου που τους διενεργεί Του Προορισμού τους Διάκριση ως προς την Έκταση του Ελέγχου Σε σχέση με την έκταση, οι έλεγχοι διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς Γενικός είναι ο έλεγχος που καλύπτει στο σύνολό της την διαχείριση της επιχείρησης (π.χ. ο διενεργούμενος από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης). Ειδικός είναι ο έλεγχος που καλύπτει συγκεκριμένο θέμα (π.χ. έλεγχος μόνο των παγίων ή των αποθεμάτων). Διάκριση ως προς την Διάρκεια του Ελέγχου Σε σχέση με την διάρκεια, οι έλεγχοι διακρίνονται σε Μόνιμους και Περιπτωσιακούς.

3 Μόνιμος είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε μόνιμη βάση (π.χ. μόνιμος είναι ο ασκούμενος έλεγχος από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης ή ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). Περιπτωσιακός είναι ο έλεγχος που διενεργείται εκτάκτως (π.χ. έλεγχος της ταμειακής διαχείρισης για την διαπίστωση πιθανότητας υπεξαίρεσης). Διάκριση ως προς τον προορισμό του Ελέγχου Σε σχέση με τον προορισμό τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε Προληπτικούς και Κατασταλτικούς. Προληπτικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται παράλληλα με την διενέργεια των συναλλαγών (π.χ. έγκριση δαπάνης από τον προϊστάμενο τμήματος, έγκριση των χορηγούμενων εκπτώσεων στους πελάτες) με σκοπό τη μείωση των πιθανών σφαλμάτων κατά τις συναλλαγές. Κατασταλτικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται μετά τη διενέργεια των συναλλαγών, με σκοπό την αποκάλυψη πιθανών σφαλμάτων κατά τις συναλλαγές. Διάκριση ως προς το πρόσωπο που διενεργεί τον Έλεγχο Σε σχέση με το πρόσωπο που τους διενεργεί, οι έλεγχοι διακρίνονται σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς. Εσωτερικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπο που είναι συνήθως υπάλληλος της επιχείρησης, ενταγμένος στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Εξωτερικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται από ανεξάρτητα προς την επιχείρηση πρόσωπα, με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία επαγγελματικά προσόντα.

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ορισμός Ως Εσωτερικός Έλεγχος, ορίζεται η ανεξάρτητη δραστηριότητα εντός ενός οργανισμού, που σκοπό έχει την επιθεώρηση των λειτουργιών, τη διαφύλαξη της περιουσίας, τον περιορισμό των κινδύνων από λάθη και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ακρίβειας και αξιοπιστίας των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης. Διεθνώς ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε τρεις κύριες κατηγορίες : 1. Στον εσωτερικό Διοικητικό έλεγχο (αναφέρεται στις ασκούμενες επιχειρηματικές πολιτικές) Ο Διοικητικός έλεγχος εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Ο διοικητικός έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Έρευνα της φερεγγυότητας των πελατών Έλεγχο της διενέργειας των προμηθειών βάσει συμφωνιών Έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων σε σχέση με τις παραγωγές και τις πωλήσεις Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών για την αξιολόγησή τους από τη διοίκηση Έλεγχο αποκλίσεων προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων 2. Στον εσωτερικό Λογιστικό έλεγχο (αναφέρεται στην ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων) Ο Λογιστικός έλεγχος αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, με στόχο την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και την αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων. Μέσω του λογιστικού ελέγχου, επιδιώκονται τα ακόλουθα : Κάθε συναλλαγή να εκτελείται σύμφωνα με τις εντολές της διοίκησης Οι οικονομικές πληροφορίες που αντλούνται από τα βιβλία της επιχείρησης, να είναι αξιόπιστες

5 3. Στον εσωτερικό έλεγχο Διαδικασιών (αναφέρεται στις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την περιουσία της επιχείρησης) Ο έλεγχος Διαδικασιών αναφέρεται στις διαδικασίες εκείνες που εφαρμόζονται από την επιχείρηση με κύρια επιδίωξη : Τη διαφύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης, μέσω περιοδικών ελέγχων Την εξασφάλιση της διοίκησης, ότι κάθε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου διενεργείται σύμφωνα με δική της εξουσιοδότηση Την εξασφάλιση της διοίκησης, σε σχέση με την ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων Κατά κανόνα, ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου, εννοείται ο εσωτερικός Λογιστικός έλεγχος και ο έλεγχος Διαδικασιών, γνωστός ως Διαχειριστικολογιστικός έλεγχος που επιδιώκει την εξασφάλιση της περιουσίας της επιχείρησης και της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών. Αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου Αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης, και η επίτευξη των ακόλουθων : Εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται από τη διοίκηση Διαφύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης Εντοπισμό και η αποτροπή διαχειριστικών λαθών και παραλείψεων Ακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση Έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών Προϋποθέσεις επάρκειας συστήματος εσωτερικού ελέγχου Η οργάνωση και η εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες κάθε επιχείρησης. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες αρχές που θεωρούνται οι προϋποθέσεις επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Αυτές είναι οι ακόλουθες: Επαρκής λογιστική οργάνωση και μηχανογραφική υποστήριξη

6 Η λογιστική οργάνωση και μηχανογραφική υποστήριξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ώστε να εφαρμοστούν οι απαιτούμενες αρχές του εσωτερικού ελέγχου. Η επάρκεια λογιστικής οργάνωσης προϋποθέτει : 1. Παρακολούθηση της κίνησης και έγκαιρη τακτοποίηση των λογαριασμών 2. Διενέργεια συμφωνιών υπολοίπων βιβλίων με τρίτους ή με την περιουσία της επιχείρησης (συμφωνίες αποθεμάτων, παγίων, γραμματίων, επιταγών με τα λογιστικά υπόλοιπα) 3. Ορθή τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων 4. Ύπαρξη του προβλεπόμενου δικαιολογητικού ή παραστατικού στοιχείου για κάθε λογιστική εγγραφή 5. Έγκαιρη έκδοση και καταχώρηση ενημέρωση των βιβλίων Η επάρκεια μηχανογραφικής υποστήριξης προϋποθέτει : 1. Οργανωμένη υπηρεσία μηχανογράφησης 2. Ύπαρξη ελέγχων εντός του μηχανογραφικού συστήματος 3. Έλεγχο των εφαρμογών για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων 4. Διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και διασφάλιση της μη προσπέλασης του προσωπικού της μηχανογράφησης στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και διασφάλιση της μη παρέμβασης της διοίκησης στη λειτουργία του συστήματος μηχανογράφησης 5. Μη συμμετοχή των χειριστών των προγραμμάτων στην δημιουργία των προγραμμάτων και μη επέμβαση των προγραμματιστών, μετά την εγκατάσταση των προγραμμάτων 6. Καταγραφή της ροής των πληροφοριών εντός των προγραμμάτων 7. Μέτρα προστασίας των δεδομένων και του εξοπλισμού

7 8. Καταγραφή σφαλμάτων που προέκυψαν κατά την χρήση των προγραμμάτων Διαχωρισμός λειτουργικών διαδικασιών Τρεις είναι οι βασικές λειτουργίες των οποίων ο διαχωρισμός θα πρέπει να είναι σαφής: η συναλλακτική, η διαχειριστική και η λογιστική. Κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να ασκείται από πρόσωπα που δε συνδέονται προσωπικά μεταξύ τους. Δεν πρέπει για παράδειγμα, ο υπάλληλος που διενεργεί συναλλαγές, να έχει πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ή ο υπάλληλος που διαχειρίζεται αποθέματα να πραγματοποιεί συναλλαγές. Δεν πρέπει ο ταμίας να εγκρίνει τις ταμιακές συναλλαγές ή να έχει πρόσβαση στις λογιστικές εγγραφές που αφορούν το ταμείο, ούτε ο αποθηκάριος να διενεργεί αγορές πωλήσεις ή να εκδίδει παραστατικά πωλήσεων. Κατανομή αρμοδιοτήτων Η κατανομή των αρμοδιοτήτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε καμία από τις παραπάνω λειτουργίες της επιχείρησης (συναλλακτική, διαχειριστική και λογιστική) να ολοκληρώνεται από ένα μόνο πρόσωπο. Θα πρέπει η εργασία κάθε υπαλλήλου, να αποτελεί συμπληρωματική εργασία ενός τουλάχιστον άλλου υπαλλήλου και το σύνολο της εργασίας να ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο. Η ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων προϋποθέτει : 1. Σαφή καθορισμό καθηκόντων (δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) 2. Εξασφάλιση ότι οι συναλλαγές διενεργούνται από αρμόδιο πρόσωπο σύμφωνα με εξουσιοδότηση 3. Ύπαρξη οργανογράμματος 4. Εναλλαγή αρμοδιοτήτων για την αποφυγή δημιουργίας αναντικατάστατου υπαλλήλου. Ικανότητα και ακεραιότητα του προσωπικού Κάθε σύστημα εσωτερικού ελέγχου, προϋποθέτει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να έχουν αντίληψη της σπουδαιότητας της εφαρμογής του και να ενεργούν υπό τις αρχές που αυτό ορίζει προς το συμφέρον την επιχείρησης.

8 Παραστατικά στοιχεία Απαραίτητο στοιχείο επαρκούς ελέγχου των συναλλαγών, είναι η άμεση έκδοση προκαθορισμένων στοιχείων για κάθε είσπραξη ή πληρωμή και για κάθε δημιουργία απαίτησης ή υποχρέωσης. Κάθε χρησιμοποιούμενο στοιχείο θα πρέπει να είναι προαριθμημένο και να εγκρίνεται προ της χρήσης του από πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που θα το χρησιμοποιεί. Μέτρα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και των βιβλίων και στοιχείων Η επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, προϋποθέτει και την καθιέρωση μέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης και συγκεκριμένης διαδικασίας έγκρισης. Η διενέργεια φυσικών επαληθεύσεων των περιουσιακών στοιχείων τακτικά, (καταμετρήσεις ταμείου, συμφωνίες υπολοίπων απαιτήσεων, υποχρεώσεων, διαθεσίμων κλπ), από πρόσωπα ανεξάρτητα αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας της περιουσίας της επιχείρησης. Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης πρέπει να φυλάσσονται με τέτοιο τρόπο, που να αποκλείεται οποιαδήποτε πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ο εσωτερικός έλεγχος αν και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης, έχει ένα πολύ βασικό μειονέκτημα. Ασκείται από πρόσωπο εξαρτημένο από την επιχείρηση, που λόγω της υπαλληλικής του ιδιότητας, οφείλει να συμμορφώνεται, πρωτίστως σε όσα επιβάλλονται από τη διοίκηση και ακολούθως από την ελεγκτική επιστήμη. Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής, ως μέρος της οργάνωσης της επιχείρησης, δεν είναι αρμόδιος για τον έλεγχο προσώπων, τα οποία βρίσκονται σε ιεραρχικά ανώτερη θέση, ενώ λόγω της συναδελφικής του σχέσης με το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης, πιθανό να είναι ελαστικός σε πράξεις ή παραλείψεις, αντίθετες προς τις αρχές της ελεγκτικής επιστήμης. Λόγω των προαναφερθέντων μειονεκτημάτων, ανακύπτει η ανάγκη της ύπαρξης ενός προσώπου ανεξάρτητου από την διοίκηση της επιχείρησης, το οποίο να ασκεί το ελεγκτικό του έργο χωρίς δεσμεύσεις, σε όλο το φάσμα της

9 δραστηριότητας της επιχείρησης. Το πρόσωπο αυτό είναι ο Εξωτερικός Ελεγκτής. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ορισμός Ως εξωτερικός έλεγχος, ορίζεται αυτός που διενεργείται από τους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές, επαγγελματίες με ανεπίληπτο ήθος, ακέραιο χαρακτήρα, άρτια επιστημονική κατάρτιση και ελεγκτική εμπειρία. Μεταξύ εξωτερικού ελεγκτή και επιχείρησης δεν υπάρχει καμία σχέση εξάρτησης και για τον λόγο αυτό το πόρισμα του εξωτερικού ελεγκτή, θεωρείται κατά τεκμήριο αντικειμενικό. Αντικείμενο Εξωτερικού Ελέγχου Αντικείμενο του εξωτερικού ελέγχου, είναι κατά κύριο λόγο οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η έκφραση γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες αρχές και λογιστικά πρότυπα. Αυτή η έκφραση γνώμης, αποκτά μεγάλη χρησιμότητα για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για τους ακόλουθους λόγους : Το πόρισμα του ελέγχου είναι όπως προαναφέραμε, κατά τεκμήριο αντικειμενικό (επομένως οι οικονομικές καταστάσεις που συνοδεύει το πιστοποιητικό, χαρακτηρίζονται από κύρος και αξιοπιστία). Κατά τον έλεγχο αποκαλύπτονται ή καταστέλλονται ακούσια ή εκούσια σφάλματα, καταχρήσεις, απάτες κλπ. Βεβαιώνεται η ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων και επομένως αποκαλύπτεται η πραγματική θέση της επιχείρησης (απαραίτητο στοιχείο για τις αποφάσεις της διοίκησης και των μετόχων, για το μέλλον της επιχείρησης). Βεβαιώνεται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης (οι τρίτοι μπορούν να στηρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, για να διαπιστώνουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που δημιουργεί).

10 Ελεγκτικά πρότυπα (Standards) Η ανάγκη για ομοιόμορφη αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που πραγματεύεται ο εξωτερικός έλεγχος, οδήγησε στην καθιέρωση συγκεκριμένων αρχών και κανόνων που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την διενέργεια των ελέγχων. Τα ελεγκτικά πρότυπα, αναπτύσσονται σε τέσσερεις βασικές ενότητες και συγκεκριμένα στα : Βασικά Standards Στην ενότητα αυτή, αναφέρονται κυρίως ο αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου, τα προσόντα τα οποία πρέπει να πληροί ο εξωτερικός ελεγκτής και το ελεγκτικό προσωπικό, οι ευθύνες του εξωτερικού ελεγκτή, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά που απορρέουν για κάθε έλεγχο που αναλαμβάνει, η στάση που πρέπει να τηρεί κατά την διενέργεια του ελέγχου και κατά την έκφραση της γνώμης του. Standards Καλής Εκτέλεσης Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνονται τα γενικά πλαίσια εντός των οποίων πρέπει να ενεργεί ο εξωτερικός ελεγκτής, κατά την εκτέλεση του ελέγχου. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τις αρχές της τεχνικής διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου. Standards Εκθέσεων Στην ενότητα αυτή, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν στον τρόπο σύνταξης των διαφορετικών τύπων εκθέσεων ελέγχου, ώστε αυτές να είναι πλήρεις και ομοιόμορφες, ως προς την βασική τους δομή. Standards Επαγγελματικής Δεοντολογίας Στην ενότητα αυτή, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν την διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από τους εξωτερικούς ελεγκτές υπηρεσιών, ως απαιτούμενο της προστασίας του κύρους του επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι κανόνες εξασφάλισης της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας, εχεμύθειας, ποιοτικής εργασίας, και αξιοπρεπούς διαβίωσης του ελεγκτή.

11 Είδη έκφρασης γνώμης Η έκφραση γνώμης περιέχεται στην Έκθεση Ελέγχου, η οποία απευθύνεται στους μετόχους της επιχείρησης, καθώς και σε όλους όσους θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η έκφραση γνώμης μπορεί να διατυπωθεί ως εξής : Χωρίς επιφύλαξη παρατήρησης Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής εκφράζει γνώμη χωρίς επιφύλαξη ύπαρξης λαθών ή παραλείψεων, επί των συνταγμένων και ελεγμένων από αυτόν οικονομικών καταστάσεων Με επιφύλαξη παρατήρησης Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής εκφράζει γνώμη, με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων του που περιέχονται στο πόρισμα του ελέγχου, επί των συνταγμένων και ελεγμένων από αυτόν οικονομικών καταστάσεων. Οι παρατηρήσεις του ελεγκτή, λαμβάνονται υπόψη για τη μελέτη των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων στα οποία αναφέρονται. Με αντίθεση Στην περίπτωση αυτή, τα ευρήματα του ελέγχου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν λάθη, τα οποία τις καθιστούν αναξιόπιστες. Με αδυναμία έκφρασης γνώμης Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής αδυνατεί να βεβαιώσει τις οικονομικές καταστάσεις ως προς την εικόνα που δίνουν σε σχέση με την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης επιχείρησης. Εκτός της έκθεσης ελέγχου, συντάσσεται από τον ελεγκτή και η επιστολή προς τη διοίκηση, μέσω της οποίας ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης για τις αδυναμίες, ελλείψεις, διαχειριστικά λάθη ή παραλήψεις, που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο. Περιλαμβάνονται επίσης στην επιστολή προς τη διοίκηση και συστάσεις για την επίλυση των αδυναμιών αυτών.

12 Μέθοδοι εκτέλεσης εξωτερικού ελέγχου Ο εξωτερικός έλεγχος βασίζεται στην αρχή του δειγματοληπτικού ελέγχου, μιας και είναι αδύνατος ο έλεγχος του συνόλου των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από την ελεγχόμενη επιχείρηση. Ο καθορισμός του δείγματος ελέγχου, αποτελεί καίριας σημασίας ελεγκτική εργασία, διότι η έκφραση γνώμης επί του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων θα στηριχθεί στον έλεγχο αυτού ακριβώς του δείγματος. Προ της επιλογής δείγματος ελέγχου, αξιολογείται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, η επάρκεια του οποίου, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος του δείγματος ελέγχου. Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι ελέγχου: Οριζόντιος έλεγχος Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή, ξεκινά από την επισκόπηση των δικαιολογητικών και πως αυτά καταλήγουν στη διαμόρφωση των κονδυλίων του ισολογισμού. Μέσω το οριζόντιου ελέγχου, επιδιώκεται η κατανόηση της ροής των λογιστικών πληροφοριών και η εκτίμηση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Κάθετος έλεγχος Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή, ξεκινά από τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων και καταλήγει στα δικαιολογητικά. Σε αυτή τη μέθοδο ελέγχου στηρίζεται κυρίως ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων. Ελεγκτικά τεκμήρια Για να εκφράσει την γνώμη του επί των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής πρέπει να τη θεμελιώσει μέσω των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώνει κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση αλλά και έξω από αυτή. Το βασικό χαρακτηριστικό των αποδεικτικών στοιχείων είναι η επάρκεια και η καταλληλότητά τους. Επάρκεια αποδεικτικών στοιχείων Η επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων, αφορά την ποσότητα καθώς και την ποιότητά τους, η οποία καθορίζεται από τον ελεγκτή, προκειμένου να θεμελιώσει την απόλυτη πεποίθηση για τις οικονομικές καταστάσεις. Καταλληλότητα αποδεικτικών στοιχείων

13 Η καταλληλότητα των αποδεικτικών στοιχείων, αφορά την αξιοπιστία τους. Αξιόπιστα θεωρούνται τα αποδεικτικά στοιχεία όταν είναι : - σχετικά, - αντικειμενικά, - επαληθεύσιμα και - αυθεντικά. Μέθοδοι απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων Τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με τους ακόλουθους τρόπους: Μέσω προσωπικής επιθεώρησης του ελεγκτή, περί της ύπαρξης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Μέσω του ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόμενης επιχείρησης Μέσω λήψης επιστολών από πηγές εκτός της επιχείρησης (πελάτες προμηθευτές, τράπεζες, ειδικούς πραγματογνώμονες κλπ). Πηγές απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων Οι κυριότερες πηγές απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων είναι οι ακόλουθες : Λογιστικά βιβλία Τα λογιστικά βιβλία αποτελούν τη βασική πηγή αποδεικτικών στοιχείων, αφού μέσω αυτών συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις επί των οποίων θα εκφέρει γνώμη ο εξωτερικός ελεγκτής. Η επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης θα καθορίσει την αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων, ως αποδεικτικών μέσων για τον διενεργούμενο έλεγχο. Η πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, πρέπει να μην υπόκειται σε κανένα περιορισμό, διότι σε αντίθετη περίπτωση, δυσχεραίνει το έργο του εξωτερικού ελεγκτή και είναι πιθανό να τον οδηγήσει σε αδυναμία έκφρασης γνώμης. Υπολογιστικές εργασίες Οι υπολογιστικές εργασίες βοηθούν σημαντικά κατά την εκτέλεση του ελέγχου. Μέσω των υπολογιστικών εργασιών, βεβαιώνεται η ορθή

14 απεικόνιση των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, επιβεβαιώνονται εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από την ελεγχόμενη επιχείρηση (αποτιμήσεις αποθεμάτων, προβλέψεις επισφάλειας ή αποζημίωσης προσωπικού, χορηγούμενες ή ληφθείσες εκπτώσεις κύκλου εργασιών, συναλλαγματικές διαφορές κλπ) και βεβαιώνονται καταχωρήσεις στους λογαριασμούς (πχ αντί να ελεγχθεί στον λογαριασμό «Ενοίκια», το σύνολο δώδεκα μεμονωμένων καταχωρήσεων ενοικίου που καταβάλει μηνιαία η επιχείρηση, λαμβάνεται το σχετικό συμβόλαιο μίσθωσης και υπολογίζεται με βάση το μίσθωμα το ετήσιο έξοδο ενοικίου, το οποίο και πρέπει να έχει καταχωρηθεί στον ελεγχόμενο λογαριασμό). Τηρούμενη Αλληλογραφία της επιχείρησης με τρίτους Η αλληλογραφία της επιχείρησης με τρίτους (ιδιώτες και δημόσιο) αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο κατά την διενέργεια του ελέγχου (αλληλογραφία επιβεβαίωσης υπολοίπων πελατών προμηθευτών, επικοινωνία με το νομικό σύμβουλο της επιχείρησης, αλληλογραφία με το δημόσιο). Αλληλογραφία της επιχείρησης με τον ελεγκτή Με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα, η διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης, υποχρεούται να συντάσσει επιστολή προς τον εξωτερικό ελεγκτή, με την οποία να βεβαιώνει ότι, έχει καταχωρηθεί στα ελεγχόμενα βιβλία, το σύνολο των συναλλαγών της. Επίσης υποχρέωση της διοίκησης είναι η ενημέρωση του ελεγκτή και επί άλλων θεμάτων, από τα οποία μπορούν να απορρέουν πιθανές υποχρεώσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης (π.χ. ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις), που ενδεχομένως να επηρεάζουν ή να επηρεάσουν στο μέλλον την χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης. Αλληλογραφία του ελεγκτή με συνεργάτες της ελεγχόμενης επιχείρησης Η επιβεβαίωση των υπολοίπων απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διαθεσίμων της ελεγχόμενης επιχείρησης, χωρίς την παρέμβασή της και απευθείας από τους συνεργάτες της επιχείρησης προς τον εξωτερικό ελεγκτή, θεωρούνται ιδιαίτερης αξίας και αξιοπιστίας αποδεικτικά στοιχεία. Μεγάλη αξία έχει και η λαμβανόμενη από τον νομικό σύμβουλο της ελεγχόμενης επιχείρησης επιστολή, στην οποία διευκρινίζεται η ύπαρξη βαρών επί των περιουσιακών στοιχείων, οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις καθώς και ο τρόπος έκβασής τους (σε βάρος ή υπέρ της επιχείρησης).

15 Μέσω της επιστολής του νομικού συμβούλου, καθορίζεται μέρος του ύψους των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της επιχείρησης. Αναλυτική επισκόπηση κονδυλίων - χρήση αριθμοδεικτών Η αναλυτική επισκόπηση των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων και η σύγκρισή τους με τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης, συμβάλλουν στην κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης. Σημαντικές αποκλίσεις στα κονδύλια της ελεγχόμενης χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη, πρέπει να δικαιολογούνται. Η αναλυτική επισκόπηση των κονδυλίων, βοηθά τον εξωτερικό ελεγκτή σημαντικά στη διαμόρφωση εικόνας για την επιχείρηση και καθορίζει σε ένα βαθμό τα σημεία στα οποία θα έπρεπε να επικεντρωθεί ο διενεργούμενος έλεγχος. Παρακολούθηση των λειτουργιών της επιχείρησης Η παρακολούθηση της ροής των πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται η επιχείρηση, δίνει την ευκαιρία στον εξωτερικό ελεγκτή να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες των εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Μέσω των αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας, ο εξωτερικός ελεγκτής διαμορφώνει άποψη για την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και σε πιο βαθμό μπορεί να το εμπιστεύεται. Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία Ο εξωτερικός ελεγκτής, συλλέγει τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, μέσω της επιτόπιας έρευνας και απογραφής. Η απογραφή των παγίων, των αποθεμάτων, του ταμείου και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί ιδιαίτερης αξίας αποδεικτικό στοιχείο περί της ύπαρξής τους. Αποδεικτικά στοιχεία από εμπειρογνώμονες Κατά την εκτέλεση του ελέγχου, είναι δυνατό ο εξωτερικός ελεγκτής να χρειαστεί να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δε διαθέτει. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, υποχρεούται να ζητά την συνδρομή εμπειρογνωμόνων, οι εκθέσεις των οποίων αποτελούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.

16 Συνεντεύξεις παρατηρήσεις Κατά την εκτέλεση του ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής υποβάλλει ερωτήσεις προς το προσωπικό της επιχείρησης, οι οποίες μπορεί να αφορούν σε διάφορα θέματα όπως για παράδειγμα, στην διενέργεια λογιστικών χειρισμών, στον τρόπο χειρισμού των επισφαλών απαιτήσεων κλπ. Οι απαντήσεις που δίδονται, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για την έκφραση γνώμης του εξωτερικού ελεγκτή, αλλά συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της τελικής του γνώμης και ταυτόχρονα την ενισχύουν. Σε σχέση με την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων σημειώνονται τα ακόλουθα : Μεγαλύτερη αξιοπιστία έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία όταν : o Προέρχονται από εξωτερικές πηγές o Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί ικανοποιητικά o Λαμβάνονται χωρίς τη μεσολάβηση της ελεγχόμενης επιχείρησης o Στηρίζονται σε έγγραφα στοιχεία o Στηρίζονται σε πρωτότυπα στοιχεία Μικρότερη αξιοπιστία έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία όταν : o Προέρχονται από εσωτερικές πηγές o Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει αδυναμίες o Λαμβάνονται με την μεσολάβηση της επιχείρησης o Στηρίζονται σε προφορικά στοιχεία o Στηρίζονται σε αντίγραφα στοιχείων Στάδια εξωτερικού ελέγχου Ο εξωτερικός έλεγχος διακρίνεται στα ακόλουθα 4 στάδια : 1. Αναζήτηση και αποδοχή πελάτη Στο στάδιο αυτό :

17 Εκτιμάται η εντιμότητα της διοίκησης, της υπό έλεγχο επιχείρησης (ενημέρωση του ελεγκτή για τα πρόσωπα της διοίκησης της υπό έλεγχο επιχείρησης). Εξετάζεται η ικανότητα του ελεγκτή να αναλάβει τον έλεγχο (ύπαρξη επαρκούς χρόνου καθώς και επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού για την διενέργεια του ελέγχου). Αξιολογείται η ανεξαρτησία του ελεγκτή και του ελεγκτικού προσωπικού που θα αναλάβει τον έλεγχο (πιθανότητα συγγένειας του ελεγκτικού προσωπικού με μέλη της διοίκησης). Προετοιμάζεται η επιστολή αποδοχής του ελέγχου, με όλες τις νομικές συνέπειες που αυτή δημιουργεί. 2. Σχεδιασμός του ελέγχου Στο στάδιο αυτό : Πραγματοποιείται ενημέρωση σε βασικά θέματα της ελεγχόμενης επιχείρησης, από τον προηγούμενο ελεγκτή. Συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν θέματα νομικής φύσης (τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, ειδική νομοθεσία που διέπει την υπό έλεγχο επιχείρηση κλπ). Μελετάται το οργανόγραμμα της επιχείρησης. Διενεργείται προκαταρκτική ενημέρωση για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και κατανοείται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Εκτελείται η συγκριτική επισκόπηση (analytical review) των βασικών κονδυλίων των υπό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και το κατά πόσο αυτά είναι λογικά σε σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Καθορίζεται το επίπεδο σημαντικότητας (materiality level), το ποσό εκείνο δηλαδή, το οποίο επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις σε τέτοιο βαθμό που οι χρήστες τους να οδηγηθούν σε αλλαγή της γνώμης τους για αυτές. Ένα στοιχείο θεωρείται σημαντικό, εφόσον η

18 παράλειψη ή η παραποίησή του, μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών. Σχεδιάζεται το πρόγραμμα εκτέλεσης του ελέγχου, καθορίζονται δηλαδή τα βασικά πεδία ελέγχου, οι ελεγκτικές διαδικασίες που θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια του ελέγχου και ο βαθμός στήριξης στο υπάρχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Σε αυτό το στάδιο του ελέγχου συγκεντρώνονται όπως είναι κατανοητό, σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τον ελεγκτή και στους ελέγχους των επόμενων χρήσεων. Για τον λόγο αυτό οι πληροφορίες αυτές αρχειοθετούνται στον μόνιμο φάκελο ελέγχου της επιχείρησης. 3. Εκτέλεση του ελέγχου Στο στάδιο αυτό εκτελούνται οι ελεγκτικές διαδικασίες, με βάση το πρόγραμμα ελέγχου που σχεδιάσθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο και συλλέγονται τα ελεγκτικά τεκμήρια, στα οποία θα στηριχθεί ο εξωτερικός ελεγκτής για την έκφραση της επαγγελματικής του γνώμης. Κατά την εκτέλεση του ελέγχου, είναι πιθανό το αρχικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ελέγχου, να αλλάξει με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν κατά την συλλογή των ελεγκτικών τεκμηρίων. Για την επιτυχή έκβαση του ελέγχου, απαιτείται η έγκαιρη προσαρμογή του εξωτερικού ελεγκτή στα νέα αυτά δεδομένα. 4. Επεξεργασία των ελεγκτικών τεκμηρίων, τελικές ελεγκτικές διαδικασίες και σύνταξη του τελικού πορίσματος Στο στάδιο αυτό, ο εξωτερικός ελεγκτής αξιολογεί τα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να αποφανθεί περί της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και για το είδος της γνώμης που θα εκφράσει για αυτές. Συντάσσεται η έκθεση ελέγχου και η επιστολή προς τη διοίκηση, συζητείται το περιεχόμενό τους και διαμορφώνεται η τελική τους μορφή. Στο στάδιο αυτό επίσης, γίνεται επισκόπηση του φακέλου ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι πλήρης. Για παράδειγμα ελέγχονται : Η πληρότητα των φύλλων εργασίας (υπογραφές από τους ελεγκτές, σωστή αρίθμηση, συγκέντρωση παρατηρήσεων ανά ελεγχόμενο αντικείμενο).

19 Η παραλαβή από τη διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης επιστολών για την πλήρη τεκμηρίωση του ελέγχου (δήλωση καλής λειτουργίας και συντήρησης των παγίων, επιστολή νομικού συμβούλου κλπ). Η συσχέτιση των οικονομικών καταστάσεων με τα φύλλα ελέγχου (ο έλεγχος που διενεργήθηκε στα φύλλα εργασίας, να αφορά συγκεκριμένο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων). Η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του ελέγχου. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν πλέον το κορμό των εθνικών οικονομιών και γενικότερα της παγκόσμιας οικονομίας. Η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, απαιτεί πολυάριθμο προσωπικό και εξειδικευμένες λειτουργίες, στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώρια στους ιδιοκτήτες ή τις διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών για άμεση επίβλεψη του συνόλου της λειτουργίας τους. Η καθιέρωση επομένως μέτρων που θα αντικαθιστούν την άμεση επίβλεψη της διοίκησης, είναι επιβεβλημένη, ώστε να προστατεύεται η περιουσία αλλά και να λειτουργούν εύρυθμα οι επιχειρήσεις αυτές. Από αυτή τη σύντομη ανάλυση, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα καθιέρωσης του ελέγχου στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης, ο οποίος συμβάλει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία της. Το είδος του ελέγχου που θα εφαρμοσθεί (εσωτερικός ή εξωτερικός), ξεκινά από διαφορετική αφετηρία και αποσκοπεί σε διαφορετικά αποτελέσματα. Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται στα πλαίσια της οργανωτικής δομής της επιχείρησης και διασφαλίζει ότι η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές της διοίκησης. Ο εξωτερικός έλεγχος, εφαρμόζεται εντελώς ανεξάρτητα και εξασφαλίζει τους τρίτους (χρήστες των οικονομικών καταστάσεων) ότι οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζουν την πραγματική θέση της επιχείρησης. Η ελεγκτική επιστήμη, συνεχώς εξελίσσεται, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες και ειδικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων και του ελέγχου. Μέσω της εμπειρίας που αποκτάται, ο έλεγχος συνεχώς βελτιώνεται

20 και γίνεται αποτελεσματικότερος. Η καθιέρωση του ελέγχου, γενικότερα θα λέγαμε, επιβάλλεται στην σύγχρονη οικονομία ως μέσο προστασίας της ξένης περιουσίας καθώς και περιορισμού της επιρρέπειας του ανθρώπου για λάθη ή παραλείψεις ακούσιες ή και εκούσιες.

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Σκοπός του ελέγχου και ελεγκτικά τεκμήρια

Κεφάλαιο 8 Σκοπός του ελέγχου και ελεγκτικά τεκμήρια Κεφάλαιο 8 Σκοπός του ελέγχου και ελεγκτικά τεκμήρια Θεματολογία: Έννοια εύλογης παρουσίασης Σκοπός του ελέγχου χρημ/κών κατ/σεων Σκοπός ελέγχου κ ισχυρισμοί διοίκησης Έννοια, φύση, συλλογή ελ. τεκμηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Σπύρος Λορεντζιάδης Επιτροπή Ελέγχου - Ορισμός Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) είναι Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σταυρούπολη 05-12-2014 ΑΔΑΜ... Αρ.πρωτ. : 76996 ΣΥΜΒΑΣΗ Εκτέλεσης εργασιών με τίτλο μελέτης Εργασίες ελέγχου από Ορκωτό

Διαβάστε περισσότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή Προς: Υπόψη: Κοινοποίηση: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Βογιατζόγλου Νικόλαου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσέπερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη (9.1) Βήματα στην αναζήτηση και αναδοχή πελάτη

Ι. Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη (9.1) Βήματα στην αναζήτηση και αναδοχή πελάτη Κεφάλαιο 9 Αναδοχή & σχεδιασμός ελέγχου Θεματολογία: Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη Σχεδιασμός του ελέγχου Κατανόηση πελάτη & περιβάλλοντος Εκτίμηση κινδύνων για σφάλματα Προσωρινό επίπεδο σημαντικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά... 1.2 Δομή του ελεγκτικού θεσμού στην Ελλάδα... 1.3 Ελεγκτής και πρότυπα ελεγκτικής... 1.3.1 Ο Ελεγκτής... 1.3.2 Τα πρότυπα ελεγκτικής..

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην εφαρμογή του διπλογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Γιατί Δεδομένου ότι οι πόροι του δημοσίου τομέα προέρχονται κατά κανόνα από δημόσια κεφάλαια και η χρηση τους προς το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.097,00 ΜΕ Φ.Π.Α Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εκάστου χρήσης ως 30/06

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Πολύγυρος: 24/8/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτοκ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Πολύγυρος: 24/8/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτοκ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Πολύγυρος: 24/8/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτοκ. 9906 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναρτητέα στο διαδίκτυο ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΔΑΜ:......... Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Εξόδων-Προμηθειών Σταυρούπολη 7/11/2016 Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 2. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 2. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 2 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Τα έργα διασφάλισης Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες.

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. 1 2 H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. Aποστολή μας Eίναι να παρέχουμε στους πελάτες μας επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ελεγκτική είναι ο κλάδος της οικονομικής των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για την διενέργεια ελέγχου, σε κάθε οικονομική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'apothiki.gpapanikolau@n3.syzefxis.gov.gr'7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 8+ 8Q.A.S. Q u a lity Au d it Se rvic e s Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Q. A. S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

«Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Χαρά Δ. Πετροπούλου Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 29/9/2004 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΖΑΡΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 4. Σταμάτιος Δρίτσας, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: Μεταγενέστερα γεγονότα. CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 4. Σταμάτιος Δρίτσας, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: Μεταγενέστερα γεγονότα. CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 4 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: Μεταγενέστερα γεγονότα Σταμάτιος Δρίτσας CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-6-2009 Αριθμ.πρωτ.588 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έλεγχος δηλώσεων ν.3296/2004. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1055521/1586/δε-α/πολ.1072/3-6-09 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα