ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δήμου διαχειριστικής χρήσης 2011 και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αγωγής κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», όπως μετονομάστηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «B.D.O. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» και «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΤ.: 1) Το με αρ. πρωτ. 1188/ έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων, 2) Το με αρ. πρωτ /702/ έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραλείψεις των εκθέσεων ελέγχου της παραπάνω εταιρίας των ετών 2002 έως 2009 Κύριε Πρόεδρε, Με το παραπάνω με αρ. πρωτ. 1188/ έγγραφό του (Σχετ. 1), ο κ. Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων ζητά από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», όπως μετονομάστηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «B.D.O. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» και «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ανόρθωση πάσης υλικής και ηθικής ζημίας του Δήμου, που προκλήθηκε εξαιτίας των παραλείψεων των εκθέσεων ελέγχου της καθ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της υπόθεσης «υπεξαίρεσης». Με το με αρ. πρωτ /702/ έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου (Σχετ. 2) διαπιστώνονται παραλείψεις των εκθέσεων

2 ελέγχου που διενήργησε η παραπάνω εταιρία για τα έτη 2002 έως Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι στις εκθέσεις οικονομικού ελέγχου της προσφεύγουσας των ετών δεν είχε γίνει καμία παρατήρηση για θεμελιώδεις ελλείψεις κατά τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κατά παράβαση διατάξεων νόμου, όπως π.χ. για τη μη ορθή εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, κατά παράβαση σχετικής διάταξης νόμου (ΠΔ 315/1999), όπως η προσφεύγουσα είχε την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 2190/1920, γεγονός που πιθανότατα θα είχε οδηγήσει σε ορθή εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και θα απέτρεπε τη δυνατότητα καταχρήσεων σε βάρος του Δήμου. Συγκεκριμένα, με το εν λόγω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου επισημαίνονται τα εξής: «Α. Γενικά θέματα - αντικείμενο ελέγχου. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου είναι κυρίως η πιστοποίηση της ορθότητας της παρουσίασης της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως του ελεγχόμενου δήμου στις λογιστικές του καταστάσεις βάσει των γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών. Η πιστοποίηση αυτή διατυπώνεται σαφώς στην έκθεση- πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή, η οποία αποτελεί το προϊόν επαγγελματικής και προσεκτικής εφαρμογής των ελεγκτικών προτύπων, καθώς και κάθε άλλων μέσων και μεθόδων που κρίθηκαν αναγκαία να χρησιμοποιηθούν. Με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 καθορίζεται το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το οποίο απευθύνεται στη διοίκηση και το οποίο διακρίνεται σε τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος αναφέρεται σε ειδικές διαπιστώσεις των ελεγκτών για ορισμένα θέματα ιδιαίτερης σημασίας, το δεύτερο σκέλος αναφέρεται στα πορίσματα ελέγχου που περιλαμβάνουν τις τυχόν παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένες κατά θέμα και προηγούνται της τρίτης παραγράφου που αναφέρει το πόρισμα ελέγχου, δηλαδή πριν την παράγραφο «Κατά την γνώμη μας». Αυτό σημαίνει ότι η αναλυτική έκθεση περιλαμβάνει και ξεκάθαρη γνώμη του ελεγκτή Οι παρατηρήσεις που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα των κονδυλίων του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσης ή του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πιστοποιητικό ελέγχου, ανεξάρτητα από την τυχόν παράθεσή τους και στο προσάρτημα. Ο υποκειμενικός στόχος του ελέγχου είναι να δώσει την δυνατότητα στον ελεγκτή να διαμορφώσει γνώμη αναφορικά με την ορθή παρουσίαση της οικονομικής θέσης

3 και των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης μονάδας, όπως αυτά εμφανίζονται στις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. Η γνώμη αυτή θα αποτελέσει την βασική και πλέον σημαντική ενότητα της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, η οποία έκθεση στο σύνολό της συνιστά και το βασικότερο προϊόν του ελέγχου. Στην περίπτωση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, τούτος παρουσιάζεται ως ο ειδικός που έχει την δυνατότητα να διαπιστώσει κατά πόσον οι ελεγχόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ελεγχόμενης μονάδας. Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεώνεται να υποβάλει το «πιστοποιητικό ελέγχου», το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όσα ορίζονται από το άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920 και το οποίο επέχει τη θέση της εκθέσεως ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο αυτό. Διαπιστώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες δεν επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Διάθεση Κερδών κ.λπ.) ή παρατηρήσεις του για τη βελτίωση του συστήματος οργανώσεως ή λειτουργίας του ΟΤΑ, γνωστοποιούνται προς τη διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας με τις σχετικές υποδείξεις. Το πιο σημαντικό κομμάτι της Ελεγκτικής διαδικασίας αποτελεί ο εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων. Τα λογιστικά αυτά λάθη μπορεί να προέρχονται είτε από απροσεξίες, είτε από πρόθεση. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να επιδειχθεί κάποια επιείκεια στη δεύτερη περίπτωση ο Ελεγκτής πρέπει να είναι δίκαιος, ακριβής, αντικειμενικός και κατηγορηματικός κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Όπως και να έχει όμως το αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι η παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων και κατά συνέπεια η παρουσίαση λανθασμένης εικόνας του Δήμου. Μετά τη χορήγηση της Έκθεσης Ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να συντάξει ειδική έκθεση ελέγχου (έκθεση υποδείξεων), απευθυνόμενη προς το Δημοτικό συμβούλιο των ΟΤΑ. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι κυριότερες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και υποδείξεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να γνωστοποιηθεί στο Δ.Σ. οι αδυναμίες και οι ελλείψεις, που τυχόν διαπιστώθηκαν, οι ελλείψεις στα διάφορα δικαιολογητικά της διαχείρισης, τα λογιστικά σφάλματα κλπ. Ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την τακτοποίησή τους. Συμπερασματικά ο Ορκωτός Ελεγκτής στην έκθεσή του θα πρέπει να επισημάνει τυχόν παραλήψεις που διαπίστωσε κατά την διάρκεια του ελέγχου.

4 Β. Ειδικά θέματα Παραλήψεις & Αδυναμίες της Έκθεσης του Ορκωτού. Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφό σας, μελέτησε τις εκθέσεις της εταιρίας από το 2002 έως το 2009 που κατατέθηκαν στον Δήμο και με βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά πρότυπα (ΦΕΚ τβ 1589/ ) διαπιστώσαμε πλήθος αδυναμιών και παραλήψεων. Λόγω του ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό δεν θα επεκταθούμε σε όλο το φάσμα αλλά θα επικεντρωθούμε σε ορισμένα θέματα (από τα πιο σημαντικά) τα οποία είναι και απολύτως εμφανή. 1. Προβλήματα στην λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος του Δήμου:Δεν αναφέρθηκε ποτέ ( ) στις εκθέσεις της εταιρίας Ορκωτών Λογιστών παρατηρήσεις σχετικά με το μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου, την λειτουργία δύο μηχανογραφικών συστημάτων και την μη απ ευθείας ενημέρωση των κινήσεων του προϋπολογισμού και της λογιστικής στο διπλογραφικό σύστημα όπως ορίζεται από την εφαρμογή του ΠΔ.315/99. Δεν σημειώθηκαν παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του διπλογραφικού συστήματος ο οποίος ήταν απολύτως χειροκίνητος με καταχωρήσεις από το ένα μηχανογραφικό σύστημα στο άλλο. Για πρώτη φορά αναφέρεται στην έκθεση του 2009 η παρατήρηση ότι ο Δήμος χρειάζεται πρόγραμμα για την διαχείριση έργων και σύνδεσή του με τις επιχορηγήσεις-χρηματοδοτήσεις χωρίς να αναφερθεί καθόλου ότι ο Δήμος δεν είχε ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα από το υπουργείο το οποίο λειτουργούσε μόνο στο τμήμα Διπλογραφικού, (καμία επαφή με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου) αποτύπωνε τις αγορές και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην κάθε χρήση (χειροκίνητα) με καταστάσεις τις οποίες προσκόμιζε η μηχανογραφική υπηρεσία του Δήμου σε αρχεία excel. Όσον αφορά τα έσοδα η καταχώρηση γινόταν χωρίς να εισάγονται στο σύστημα οι χρηματικοί κατάλογοι αναλυτικά ανά οφειλέτη. Τα συγκεκριμένα τηρούνταν μόνο στο απλογραφικό μηχανογραφικό σύστημα. 2. Διαφορές ταμείου (Απλογραφικού Διπλογραφικού): Δεν υπήρξε σε καμία από τις εκθέσεις που υπέβαλαν ( ) παρατήρηση με τις διαφορές του ταμειακού υπολοίπου στο Δημόσιο λογιστικό και της αποτύπωσής του στον Ισολογισμό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ξεκάθαρα οι διαφορές αυτές για τις οποίες δεν υπήρξε αιτιολόγηση από την πλευρά τους. Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου προσκόμιζε τα δικαιολογητικά με την ανάλυση του ταμειακού υπολοίπου της χρήσης αναφέροντας τις διαφορές. Οι Ορκωτοί δεν αναφέρθηκαν σε καμία έκθεση

5 τους, ποτέ δεν ανέλυσαν τις διαφορές αυτές και ποτέ δεν έκαναν οποιαδήποτε επισήμανση ή παρατήρηση. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ) ΕΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 3. Ταμειακό έλλειμμα από την Παγία: Στις διαφορές του ταμειακού υπολοίπου υπήρχε και ποσό περίπου 295,000,00 που αφορούσε άνοιγμα από την παγία προκαταβολή η οποία δεν έκλεινε για πάρα πολλά χρόνια. Ο Ορκωτός Ελεγκτής ως όφειλε, έπρεπε να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο κλείνει η Παγία. Στο ταμειακό υπόλοιπο αυτό το γεγονός καταγράφεται σαν έλλειμμα (καθώς και πολλά άλλα ποσά πχ ειδικές εντολές κλπ) το οποίο ποτέ δεν αναφέρθηκε. Στην έκθεση της χρήσης 2006 (και μετά) αναφέρει στην παράγραφο 2 στο κονδύλι «Επισφαλείςεπίδικες απαιτήσεις & χρεώστες» το ποσό ,13 ως ταμιακό έλλειμμα που καταλογίσθηκε με την υπ αρίθμ.4204/ απόφαση Δημάρχου στην διαχειρίστρια της παγίας προκαταβολής αφού έχει ήδη ανακαλυφθεί το σκάνδαλο της παγίας. Στην ανάλυση των χρηματικών υπολοίπων της ταμειακής υπηρεσίας αναφέρεται το ποσό αυτό ως «Μη ενταλματοποιημένα παραστατικά παγίας». 4. Λειτουργία Αποθήκης: Σύμφωνα με τον ΠΔ 315/99 καθώς κα με το ΠΔ 186/1992 οι Δήμοι μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τα διάφορα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά τους σε λογαριασμούς της ομάδας 2 «Αποθέματα» και να λειτουργούν αποθήκη. Παρόλο που ο Δήμος εμφάνιζε και αποτιμούσε τα υλικά αυτά στον Ισολογισμό εν τούτοις στην έκθεσή του ο Ορκωτός ελεγκτής δεν ανέφερε καμία παρατήρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της αποθήκης η οποία δεν ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όσον αφορά την αποτίμηση και την απογραφή δεν έγινε καμία αναφορά σχετικά με λάθος εκτιμήσεις και λάθος υπόλοιπα. Δεν αναφέρθηκε η μη ύπαρξη βιβλίου αποθήκης. Πρώτη φορά αναφέρεται στην έκθεσή του 2009 παρατήρηση σχετικά με την αποτίμηση των ειδών της αποθήκης περιγραφικά μόνο χωρίς να γίνει αναφορά στο πως επηρέασε το γεγονός αυτό τα αποτελέσματα της χρήσης θετικά ή αρνητικά.

6 Τα ενδεικτικά γεγονότα τα οποία αναφέρουμε παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου δεν αποτύπωναν την πραγματική περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του. Πιστεύουμε ότι οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών που ανέλαβαν το ελεγκτικό έργο κατά τα παρελθόντα έτη δεν βοήθησαν σημαντικά το Δήμο Θεσσαλονίκης για να αποφύγει και να διορθώσει σημαντικές παραλείψεις και ελλείψεις στη λειτουργία των οικονομικών του υπηρεσιών. Έτσι ο έλεγχος αυτός δεν οδήγησε στην έγκαιρη αποκάλυψη των αδικημάτων που διαπράχθηκαν και στην προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.». Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω παρατηρήσεις και να επανεξετάσετε τα δεδομένα του διαγωνισμού για την διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου διαχειριστικής χρήσης Επίσης, παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την άσκηση ή μη αγωγής του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, με σκοπό την ανόρθωση κάθε υλικής και ηθικής ζημίας του Δήμου, που οφείλεται στις παραλείψεις των εκθέσεων ελέγχου των ετών 2002 έως 2009, δεδομένου ότι οι παραλείψεις αυτές είχαν ως συνέπεια να μην εντοπιστούν θεμελιώδεις ελλείψεις κατά τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και έτσι να μην αποτραπεί η δυνατότητα καταχρήσεων σε βάρος του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1676 11 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/28754/27 4 2015 Ελεγκτικές διαδικασίες για τον κατασταλτικό έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Βασικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα