Ο εξωτερικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο εξωτερικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών:"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ο εξωτερικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών: Η άσκηση του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιβλέπων: Θωµάς Σακκάς ιευθυντής Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Σπουδάστρια: Ελένη Τρίµµη ΑΘΗΝΑ 2004

2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕ Ανώνυµη Εταιρία ΑΕ Ανώτατο Ειδικό ικαστήριο ΑΚ Αστικός Κώδικας ΑΠ Άρειος Πάγος απόφ απόφαση ΓΛΚ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ι ικ ιοικητική ίκη (περιοδικό).ο.υ ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία Ελ.Συν. Ελεγκτικό Συνέδριο ΚΕ Ε Κώδικας Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων ΝΠ Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου ΝΠΙ Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου Ολοµ. Ολοµέλεια οπ.π. όπου παραπάνω ΟΤΑ Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΚ Ποινικός Κώδικας σελ. σελίδα ΣτΕ Συµβούλιο της Επικρατείας Συνθ.ΕΚΑΕ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας Συνθ.ΕΚΑΧ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα Συνθ.ΕΟΚ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα Τµ. Τµήµα Υ Ε Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου υποσ. Υποσηµείωση ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ΧΕΠ Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής DAS Declaration d Assurance II

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ύπαρξη θεσµοθετηµένου οργάνου δηµοσιονοµικού ελέγχου αποτελεί, σήµερα, βασικό στοιχείο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και έκφραση της ανάγκης για διαφάνεια της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και για χρηστή διαχείριση των δηµοσιονοµικών της. Στο ελληνικό σύστηµα, ο δηµοσιονοµικός έλεγχος διακρίνεται στον πολιτικό δηµοσιονοµικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από τη Βουλή, στο διοικητικό δηµοσιονοµικό έλεγχο, τον οποίο ασκεί ο Υπουργός Οικονοµικών, και στο δικαστικό δηµοσιονοµικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως στα περισσότερα συστήµατα εξωτερικού ελέγχου ηπειρωτικού τύπου, στο ελληνικό δηµοσιονοµικό σύστηµα, βάσει του άρθρου 98 του Συντάγµατος, καθιερώνεται ο έλεγχος των διατακτών, ο οποίος συνίσταται σε προληπτικό έλεγχο των δαπανών και καταλήγει στη θεώρηση ή µη των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από το αρµόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, καθιερώνεται ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασµών ή απολογισµών των δηµοσίων υπολόγων και η επ αυτών κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την έκδοση απόφασης. Γι αυτό και στην παρούσα µελέτη, µετά από σύντοµη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη και συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού, παρουσιάζονται λεπτοµερώς ο τρόπος και η έκταση άσκησης του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε όχι τόσο στην περιγραφή άσκησης του ελέγχου, αλλά στα ειδικότερα ζητήµατα που έχουν απασχολήσει τη νοµολογία και τα οποία άπτονται της φύσης του Σώµατος, του εύρους των αρµοδιοτήτων και, κατ επέκταση, της φύσης των πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κύρια θέση µας έγκειται στο γεγονός ότι η λογική του ελληνικού συστήµατος εξωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου βρίσκεται στη δικαστική οργάνωση του ελέγχου, στην ανάθεσή του σε ανώτατο δικαστήριο και στη διενέργειά του από δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. Βέβαια, ο τρόπος διενέργειας των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων του Σώµατος µέσω του ελέγχου µεµονωµένων περιπτώσεων τίτλων πληρωµής και λογαριασµών δεν ανταποκρίνεται πάντα στις σύγχρονες ανάγκες δηµοσιονοµικού ελέγχου. Σήµερα, διαγράφεται, σε διεθνές επίπεδο, η τάση για έλεγχο της διαχείρισης στο σύνολο µε βάση την τήρηση των III

4 αρχών της οικονοµικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, καθώς και της γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων της διαχείρισης στην κοινή γνώµη. Καθώς οι κοινοτικές ενισχύσεις προς την ελληνική οικονοµία εντάσσονται ως δηµόσιο χρήµα στις διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της δηµόσιας δαπάνης και υπόκεινται, πλέον, σε καθεστώς διπλού ελέγχου, εθνικού και κοινοτικού, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσίαση της οργάνωσης και των µεθόδων που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν αποτελεί, βέβαια, δικαιοδοτικό όργανο. Η συγκριτική επισκόπηση των δύο θεσµών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να ωφεληθεί ιδιαίτερα από τη συνεργασία µε το ευρωπαϊκό όργανο, ειδικά αν υιοθετήσει τις σύγχρονες µεθόδους ελέγχου συστηµάτων προσβλέποντας περισσότερο στην εκτίµηση του συνόλου της διαχείρισης και όχι στην αναζήτηση µεµονωµένων παρανοµιών. IV

5 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ελεγκτικές αρµοδιότητες, προληπτικός έλεγχος, κατασταλτικός έλεγχος, διατάκτης, δηµόσιος υπόλογος, καταλογιστική πράξη, αρχή χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, δηµόσιο χρήµα V

6 ABSTRACT Under the constitutional systems of modern States, the auditing function is generally considered to be one of the elements ensuring that the activities of the public sector are conducted democratically. Audit, normally, takes two separate but complementary forms, known respectively as internal control and external auditing. Undoubtedly, public-sector financial management cannot do without appropriate external auditing. The setting-up of the Greek Court of Auditors followed this same reasoning and the 2001 Constitutional Reform enhanced its competencies. The Greek auditing function follows the continental auditing approach, and as a result, it involves the preventive and the repressive auditing stage. The basic premise of this paper is that external auditing in Greece is exercised by a purely judicial body. After a short analysis of the historical development of the Greek Court of Auditors, we have chosen to discuss the main issues regarding the legal nature of the institution, its competencies and acts. The paper reviews the basic aspects of controlling the authorising officers, at a first stage, and the acounting officers, at a second stage. Moreover, the paper discusses the main legal points, in both auditing phases involved, highlighting past and recent case-law. Since the country is receiving and managing European Union financial aid, public money is under, both, European and Greek external control. Therefore, we have chosen to present the setting-up, the organisation, and the auditing methods applied by the European Court of Auditors, although the Community body is not vested with judicial power. The short comparative study between the relevant Greek and the European bodies shows that it is high time the Greek Court of Auditors adopted modern controlling methods and examined not only whether financial operations have been properly recorded, legally and regularly executed, but also whether financial management is ensuring economy, efficiency and effectiveness. VI

7 KEY-WORDS Greek Court of Auditors, European Court of Auditors, external audit, judicial audit, lawful and regular public sector financial management, auditing competencies, preventive control, repressive control, authorising officer, accounting officer, sound financial management VII

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ..II ΠΕΡΙΛΗΨΗ...III ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ V ABSTRACT....VI KEY-WORDS VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Η συνταγµατική κατοχύρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Το άρθρο 98 του Συντάγµατος µετά την αναθεώρηση του Οι ελεγκτικές, οι γνωµοδοτικές και οι δικαστικές αρµοδιότητες του Σώµατος Το ζήτηµα της ενδεικτικής απαρίθµησης Φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Εξέλιξη και συνταγµατική κατοχύρωση Αντικείµενο του προληπτικού ελέγχου Εξαιρέσεις από τον προληπτικό έλεγχο Υποκείµενο του προληπτικού ελέγχου Τρόπος και όργανα άσκησης του προληπτικού ελέγχου Ο εσωτερικός προληπτικός έλεγχος Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος Έκταση δικαστικού ελέγχου διαχείρισης δηµόσιου πλούτου: ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας Ειδικότερα ζητήµατα στον προληπτικό έλεγχο Επίλυση διαφωνίας διατάκτη-επιτρόπου Μηχανισµοί προστασίας διατάκτη και δικαιούχου Ανάκληση της πράξης του Τµήµατος Θεώρηση χρηµατικού εντάλµατος µε ευθύνη του διατάκτη υπουργού Η νοµολογιακή κατασκευή της συγγνωστής πλάνης Η φύση του προληπτικού ελέγχου Ο προληπτικός έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων Ο παρεµπίπτων έλεγχος νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη θεώρηση των ενταλµάτων πληρωµής Ο προληπτικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών στους ΟΤΑ α και β βαθµού Ο προληπτικός έλεγχος de lege ferenda Ο ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ιαδικασία άσκησης κατασταλτικού ελέγχου Ο κατασταλτικός έλεγχος de lege ferenda Η έννοια το δηµοσίου υπολόγου Το τυπικό και λειτουργικό κριτήριο Το τυπικό κριτήριο διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος Η έννοια του δηµοσίου χρήµατος

9 3.2.2 Κατά το λειτουργικό κριτήριο De facto ηµόσιος υπόλογος Η έννοια του συνευθυνόµενου ιακρίσεις δηµοσίων υπολόγων Εποπτεία και έλεγχος επί των δηµοσίων υπολόγων Ευθύνη του υπολόγου Η αστική-δηµοσιολογιστική, η ποινική και η πειθαρχική ευθύνη του δηµοσίου υπολόγου Το έλλειµµα Ο καταλογισµός του υπολόγου Η καταλογιστική πράξη και το περιεχόµενό της Η αιτιολογία της καταλογιστικής πράξης Η υπαιτιότητα και η έκδοση καταλογιστικής πράξης Το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης στον καταλογισµό ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ίδρυση και η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Σύνθεση και Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Φύση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Έκταση του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ικαιοδοσία ελέγχου Έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας Έλεγχος χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης Έλεγχος βάσει ανάλυσης συστηµάτων Η ιαδικασία ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως γνωµοδοτική αρχή Συνεργασία µε τους εθνικούς φορείς εξωτερικού ελέγχου Συγκριτική επισκόπηση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...90 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...96 Νοµολογία Ανώτατου Ειδικού ικαστηρίου...97 Νοµολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου...98 Νοµολογία Συµβουλίου της Επικρατείας...99 Νοµολογία Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε Α) Νοµολογία ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) Ελληνική Νοµοθεσία Κοινοτική Νοµοθεσία ικτυακοί τόποι

10 Εισαγωγή Ο έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, ο έλεγχος, δηλαδή, της δαπάνης των φορολογικών εισφορών των πολιτών προς το κράτος αποτελεί, σήµερα, συστατικό θεσµό της έννοιας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος 1. Το κράτος δρα, πλέον, ως το οργανωτικό µέσο για την κατασκευή των µεγάλων δηµοσίων έργων, τον εξοπλισµό αµυντικών συστηµάτων, την προώθηση των πολιτιστικών στόχων και την επίτευξη δικαιότερης κατανοµής του κοινωνικού πλούτου. Η δηµόσια δαπάνη καθίσταται, συνεπώς, όργανο της ηµοκρατίας, αφού πραγµατώνει τους σκοπούς που επιδιώκει το Σύνταγµα και ταυτόχρονα αποτελεί χρήµα της ικαιοσύνης 2, καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει τη θυσία του φορολογούµενου µε το δηµόσιο συµφέρον που η ίδια εξυπηρετεί. Η ύπαρξη θεσµοθετηµένου οργάνου δηµοσιονοµικού ελέγχου παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις χώρες. Η νοµική φύση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών διαφέρουν ανάλογα µε το διοικητικό και δηµοσιονοµικό σύστηµα της χώρας και τη γενικότερη κρατική οργάνωση 3. Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από όργανα που ανήκουν στο φορέα που διενεργεί τη δαπάνη, πρόκειται, δηλαδή, για διοικητικά όργανα, ενώ ο εξωτερικός έλεγχος ασκείται από όργανα εξωτερικού ελέγχου που, ενώ, κατά κανόνα, διασφαλίζουν θεσµικά την ανεξαρτησία τους από την εκτελεστική εξουσία, την οποία κατά βάση ελέγχουν, εντάσσονται λειτουργικά και οργανωτικά είτε στη δικαστική εξουσία, είτε επιτελούν ρόλο επικουρικό της 1 Ενώ, σήµερα, η ύπαρξη ανεξάρτητων οργάνων εξωτερικού ελέγχου σχετίζεται µε τη διαφάνεια και το δηµοκρατικό πολίτευµα, παλαιότερα, ειδικά στην Ευρώπη, τα όργανα αυτά εµφανίστηκαν ως θεσµοί επικουρικοί της µοναρχίας. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών οδήγησε στο διαχωρισµό µεταξύ της νοµοθετικής εξουσίας που ψηφίζει τον κρατικό προϋπολογισµό και της εκτελεστικής εξουσίας που πραγµατοποιεί τα έσοδα και τις δαπάνες του κράτους. Έτσι, η νοµοθετική εξουσία χρειάζεται ένα ανώτατο ελεγκτικό οόργανο που θα επιβλέπει τη δηµοσιονοµική διαχείριση της εκτελεστικής εξουσίας. Η φιλελεύθερη αστική τάξη του 19 ου αιώνα αναγνώρισε την πολιτική και τεχνική σηµασία του ελέγχου των δηµοσίων οικονοµικών, καθώς και της θεσµοποίησης των αντίστοιχων ελεγκτικών µηχανισµών, που έχουν ως προορισµό τους να εγγυηθούν την τήρηση της νοµιµότητας και κανονικότητας της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Λ.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ίκαιον Κρατικού Προϋπολογισµού, 1979, σελ.5 επ., οποίος υποστηρίζει ότι ο έλεγχος της δηµόσιας δαπάνης ταυτίζεται µε τον θεσµό του κρατικού προϋπολογισµού και συνακόλουθα µε τη ηµοκρατία, καθώς η γένεση και η εξέλιξη του θεσµού του κρατικού προϋπολογισµού συµπίπτει µε την εδραίωση του συνταγµατισµού. 2 Ως δηµόσιο χρήµα νοείται το χρήµα που φέρει όλο το πολιτικό βάρος της θυσίας που υφίσταται ο φορολογούµενος και την κοινωνική αποστολή της χρήσης του µε βάση τους κανόνες της δικαιοσύνης 3 Κατά τον Ν.ΜΗΛΙΩΝΗ, Ο Θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, η συγκριτική επισκόπηση των σηµαντικότερων αλλοδαπών θεσµών δηµοσιονοµικού ελέγχου βασίζεται κυρίως σε δύο κριτήρια, αν δηλαδή ο ελεγκτικός θεσµός προϋφίσταται της σύστασης νοµοθετικού οργάνου και αν πρόκειται για δικαστικό όργανο, συλλογικό όργανο που δεν λειτουργεί ως δικαστήριο ή µονοπρόσωπο όργανο δηµοσιονοµικού ελέγχου 3

11 νοµοθετικής εξουσίας 4. Συνοπτικά, τα ελεγκτικά συστήµατα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα ηπειρωτικά (ή λατινικά) και τα αγγλοσαξονικά, µε ενδιάµεση τρίτη κατηγορία τα σκανδιναβικά συστήµατα. Στη χώρα µας, όπου ακολουθείται το ηπειρωτικό-λατινικό σύστηµα δηµοσιονοµικού ελέγχου µε τη σαφή διάκριση µεταξύ διατακτών και υπολόγων, όπως και στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντάσσεται οργανωτικά στη δικαστική εξουσία. Στα συστήµατα αγγλοσαξονικού ελέγχου 5, όπου κυριαρχεί ο έλεγχος της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, είθισται τα ανώτατα όργανα ελέγχου να µην είναι οργανωµένα ως δικαστικές αρχές, παρόλο που τα µέλη τους απολαµβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Στο σκανδιναβικό σύστηµα του δυαδισµού της δικαιοσύνης και του δηµοσιονοµικού ελέγχου ανήκουν η Σουηδία και η Φινλανδία 6. Στο ελληνικό σύστηµα, ο δηµοσιονοµικός έλεγχος διακρίνεται στον πολιτικό δηµοσιονοµικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από τη Βουλή, στον διοικητικό δηµοσιονοµικό έλεγχο, τον οποίο ασκεί ο Υπουργός Οικονοµικών, και στο δικαστικό δηµοσιονοµικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η παρούσα µελέτη ξεκινά µε την παραδοχή ότι ο πολιτικός και ο διοικητικός δηµοσιονοµικός έλεγχος εµφανίζονται ελλιπείς χωρίς τη συνδροµή του δικαστικού ελέγχου, καθώς αναµφίβολα υφίσταται κατά τη διενέργειά τους εσωτερικός δεσµός εξάρτησης µε την κυβέρνηση. Αντιθέτως, ο δικαστικός έλεγχος αποτελεί τον πλέον ανεξάρτητο έλεγχο και παρέχει εγγυήσεις χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και τήρησης των κανόνων νοµιµότητας επί των δηµοσίων δαπανών 7. 4 Στη θεωρία έχει καταγραφεί η προσπάθεια να αναγνωριστεί µία τέταρτη εξουσία, η ελεγκτική ή λογιστική µε τη σκέψη ότι ο δηµοσιονοµικός έλεγχος βρίσκεται εκτός του στερεώµατος των τριών κλασικών εξουσιών. Σηµειώνεται ότι στο σινοϊαπωνικό νοµικό κόσµο αναγνωρίζεται η τέταρτη ελεγκτική εξουσία 5 Χαρακτηριστική περίπτωση δικαστικοφανούς οργάνου αποτελεί το γερµανικό Ελεγκτικό Συνέδριο (Bundesrechnungshof), ενώ µε τη διοικητική πρακτική της Μεγάλης Βρετανίας (θεσµός του Comptroller and Auditor General) και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (Comptroller General of General Accounting Office) συνδέονται τα µονοπρόσωπα όργανα ελέγχου των Γενικών Ελεγκτών. 6 Στο σουηδικό και στο φινλανδικό σύστηµα, παράλληλα µε την ανώτερη αρχή κρατικού ελέγχου των δηµοσίων οικονοµικών, το Ελεγκτικό Γραφείο, το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία, υπάρχει και το σύστηµα των ελεγκτών που αποτελούν κοινοβουλευτικό ελεγκτικό Σώµα. Και τα δύο σώµατα ασκούν έλεγχο κατασταλτικό, ο οποίος περιλαµβάνει τόσο τον έλεγχο της κανονικότητας όσο και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 7 Οι δηµόσιες δαπάνες διακρίνονται ανάλογα µε τον σκοπό ή το αντικείµενό τους σε τρεις βασικές κατηγορίες: στις δαπάνες για αµοιβές του προσωπικού του κράτους εν γένει, στις δαπάνες που προέρχονται από διοικητικές συµβάσεις για προµήθειες, µισθώσεις και εργασίες του κράτους και στις δαπάνες για επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως ενισχύσεις ή επιδοτήσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ.2 ν.2362/1995 ως δηµόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται από γενική ή ειδική διάταξη ή συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών των φορέων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις καταστατικές και οργανωτικές διατάξεις τους ή εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες αυτών. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, τόσο προληπτικώς όσο και κατασταλτικώς, ελέγχει τις τρεις κατηγορίες δαπανών και µάλιστα, όπως υποστηρίζεται, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει ένα πραγµατικό κενό της δικαστικής λειτουργίας ανάµεσα στη δράση της πολιτικής και της διοικητικής δικαιοσύνης. Βλ.Ι.ΣΑΡΜΑΣ, Το δηµόσιο χρήµα υπό έλεγχο, Η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντ.Σάκκουλας,

12 Η έρευνά µας, στην παρούσα µελέτη, εστιάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το πρώτο ελληνικό δικαστήριο, του οποίου οι αρµοδιότητες έχουν διευρυνθεί από το 2001 µε την αναθεωρηµένη διάταξη του άρθρου 98 του Συντάγµατος. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο της µελέτης παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου µέχρι την κατοχύρωσή του στο Σύνταγµα του Περιγράφεται η πορεία προς τη «δικαστικοποίηση» του οργάνου µε τη συνταγµατική κατοχύρωση της ισοβιότητας των µελών του και την τελική υπαγωγή του µε το Σύνταγµα του 1975 στο Τµήµα Ε υπό τον τίτλο «ικαστική Εξουσία». Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τις ελεγκτικές, γνωµοδοτικές και δικαιοδοτικές αρµοδιότητες του Σώµατος µετά την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Αναλύεται το ζήτηµα της ενδεικτικής απαρίθµησης των αρµοδιοτήτων του Σώµατος στο Σύνταγµα, καθώς και το θέµα της φύσης του οργάνου. Η άποψή µας είναι ότι η συζήτηση για τη δικαστική ή µη φύση του Σώµατος, πέρα από νοµική σηµασία, έχει, προεχόντως, πρακτική σηµασία και επεκτείνεται, µάλιστα, και στο ζήτηµα της φύσης των πράξεων του Συνεδρίου. Κύρια επιδίωξή µας είναι να καταφανεί, ήδη από το πρώτο κεφάλαιο, ότι η λογική του ελληνικού συστήµατος δηµοσιονοµικού ελέγχου έγκειται στη δικαστική οργάνωση του ελέγχου, στην ανάθεσή του σε ένα ανώτατο δικαστήριο και στη διενέργειά του από δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. Βάσει του άρθρου 98 του Συντάγµατος, το ελληνικό δηµοσιονοµικό σύστηµα καθιερώνει τον έλεγχο των διατακτών, ο οποίος συνίσταται σε προληπτικό έλεγχο των δαπανών και καταλήγει στη θεώρηση ή µη των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από το αρµόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, καθιερώνει και τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασµών ή απολογισµών των δηµοσίων υπολόγων και την επ αυτών κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την έκδοση απόφασης. Εύλογα, λοιπόν, στη µελέτη δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην άσκηση του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου. Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται η διαδικασία, το υποκείµενο και το αντικείµενο του προληπτικού ελέγχου, όπως ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σήµερα. Στόχος µας δεν ήταν µόνο η καταγραφή της άσκησης και της έκτασης του εν λόγω ελέγχου, αλλά επιχειρήσαµε να αναδείξουµε τα καίρια ζητήµατα που απασχολούν την ελληνική νοµολογία. Έτσι, γίνεται αναφορά στους µηχανισµούς προστασίας του διατάκτη και του δικαιούχου του εντάλµατος και στη νοµολογιακή κατασκευή της συγγνωστής πλάνης. Επίσης, παρουσιάζεται διεξοδικά η συζήτηση για τη φύση του προληπτικού ελέγχου και αναλύεται το ζήτηµα του παρεµπίπτοντος ελέγχου της νοµιµότητας των 5

13 διοικητικών πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και του ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων κατά τον προληπτικό έλεγχο, ενώ γίνεται αναφορά και στις σχετικές γνωµοδοτήσεις ή αποφάσεις του Σώµατος, µε τις οποίες φαίνεται να έχουν επιλυθεί τουλάχιστον µέχρι στιγµής τα εν λόγω θέµατα. Η θεµελιώδης έννοια του κατασταλτικού ελέγχου, οι δηµόσιοι υπόλογοι, οι οποίοι µετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισµού ως διαχειριστές του δηµόσιου πλούτου, αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο και δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην έννοια του de facto υπολόγου και του συνευθυνόµενου. Μάλιστα, αναλύεται διεξοδικά το ζήτηµα της ευθύνης και του καταλογισµού των δηµοσίων υπολόγων. Η αστικήδηµοσιολογιστική ευθύνη του υπολόγου διακρίνεται από την πειθαρχική και την ποινική και, παράλληλα, παρουσιάζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην έκδοση και στο περιεχόµενο της καταλογιστικής πράξης και έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τη νοµολογία. Καθώς οι κοινοτικές ενισχύσεις προς την ελληνική οικονοµία εντάσσονται ως δηµόσιο χρήµα στις διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της δηµόσιας δαπάνης και υπόκεινται πλέον σε καθεστώς διπλού ελέγχου, εθνικού και κοινοτικού, στο τέταρτο κεφάλαιο της µελέτης επιχειρείται µια σύντοµη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποτελεί το όργανο εξωτερικού ελέγχου των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς, όµως, δικαιοδοτικές αρµοδιότητες. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στον τρόπο άσκησης του ελέγχου από το κοινοτικό όργανο, το οποίο έχει υιοθετήσει σύγχρονες ελεγκτικές µεθόδους και ασκεί τον έλεγχο τήρησης της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης µε βάση τις αρχές της οικονοµικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας, σε αντίθεση, βέβαια, µε το ελληνικό Σώµα. Η θέση µας είναι ότι το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να ωφεληθεί ιδιαίτερα από τη συνεργασία µε το κοινοτικό Σώµα, ειδικά αν υιοθετήσει µεθόδους ελέγχου συστηµάτων προσβλέποντας περισσότερο στην εκτίµηση του συνόλου της διαχείρισης και όχι στην αναζήτηση µεµονωµένων παρανοµιών. Η συγγραφή βασίστηκε στη µελέτη της ελληνικής βιβλιογραφίας για τον θεσµό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη διεξοδική µελέτη των σχετικών συνταγµατικών, νοµοθετικών και κοινοτικών διατάξεων και, κυρίως στη µελέτη και παράθεση των σηµαντικότερων νοµολογιακών αποφάσεων. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει αναφορά στις τελευταίες τάσεις της νοµολογίας µετά από αναζήτηση και παράθεση των πλέον πρόσφατων αποφάσεων. Όσον αφορά τη συγγραφή του κεφαλαίου για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, πέρα από τη 6

14 µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική η έρευνα στο διαδίκτυο, ώστε να γίνει αναφορά στις τρέχουσες διαδικασίες, καθώς και στις νέες τάσεις µετά την υιοθέτηση της Συνθήκης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. 7

15 1.Το ελληνικό δηµοσιονοµικό σύστηµα: το Ελεγκτικό Συνέδριο 1.1 Ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Στο ελληνικό δηµοσιονοµικό σύστηµα 8, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 συστήθηκαν και λειτούργησαν προδροµικά ελεγκτικά όργανα, κυρίως ως απόρροια των οικονοµικών δεσµεύσεων των επαναστατών µε τις ευρωπαϊκές δυνάµεις. Αµέσως µετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους σηµειώθηκε η σύσταση του πρώτου δικαστικού θεσµού στη χώρα µας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου 9. Η ιδέα για τη συγκρότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αρχικές σκέψεις για τη λειτουργία του καθορίστηκαν από το θεσµικό προσανατολισµό του νεοσύστατου κράτους προς την Ευρώπη. Η διασπάθιση των δανείων της Ανεξαρτησίας και η κατασπατάλησή τους επέβαλε τη λογοδοσία όσων είχαν ευθύνη έναντι του Έθνους και της αντιπροσωπείας του για τη διαχείριση των χρηµάτων. Σε γενικές γραµµές, δεν ακολουθήθηκαν τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα ελέγχου του δηµοσίου χρήµατος των τοπικών κοινωνιών, αλλά, στο πλαίσιο ανταγωνισµού των προστάτιδων δυνάµεων να επιβάλλουν τα δικά τους συστήµατα, οι επαναστατικές κυβερνήσεις και η οθωνική µοναρχία αντέγραψαν ειδικές ελεγκτικές διαδικασίες και θεσµικά όργανα. Τα ελεγκτικά όργανα της επαναστατικής περιόδου ήταν η Λογιστική Επιτροπή 10, µε αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία των εθνικών λογαριασµών 8 Το δηµοσιονοµικό δίκαιο έχει ως αντικείµενο έρευνας και επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, η οποία αναφέρεται στη συστηµατική µελέτη του συνόλου των κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν την εξεύρεση, διαχείριση και διάθεση των οικονοµικών µέσων µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου κράτους. Το δηµοσιονοµικό δίκαιο αποτελείται από το σύνολο των νοµικών κανόνων που αναφέρονται στα δηµόσια οικονοµικά του κράτους και ειδικότερα στο φορολογικό δίκαιο και στο δίκαιο του δηµόσιου λογιστικού που διέπει την κατάρτιση, ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον Μ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ, Μαθήµατα ηµοσιονοµικού ικαίου, 1966, σελ.29, «µε τους κανόνες του δηµοσίου λογιστικού καθορίζονται ο τρόπος µε τον οποίο η πολιτεία συναλλάσσεται µε τους τρίτους, οι σχέσεις των διαχειριστών του δηµοσίου πλούτου προς την πολιτεία, οι ευθύνες αυτών, ο τρόπος πραγµατοποίησης των εισπράξεων και των δαπανών και οι προβλέψεις αυτών.» 9 Για την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου βλ. Α.ΓΕΡΟΝΤΑΣ, ηµοσιονοµικό ίκαιο, τεύχος Α, Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998 και για την εξέλιξη των αρµοδιοτήτων του αναλυτικά, µέχρι την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος, βλ. Ν.ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Ο Θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Πρόκειται για ενδεκαµελή διοικητική επιτροπή που σύστησε µε το Ψήφισµα της 13 ης Απριλίου 1826 η Γ Έθνοσυνέλευση. 8

16 χωρίς θεσµική κατοχύρωση και την προοπτική µακροπρόθεσµης λειτουργίας και η Αναθεωρητική Επιτροπή 11, η οποία ιδρύθηκε µε σκοπό να εξετάσει τα πορίσµατα της Λογιστικής Επιτροπής. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ιωάννη Καποδίστρια 12, ιδρύθηκε η Επιτροπή επί της Οικονοµίας και Χρηµατιστικής Τραπέζης και το Γενικό Φροντιστήριο, τα οποία και υπέβαλαν τους λογαριασµούς στη Εθνοσυνέλευση στο Άργος την 11 η Ιουλίου Για πρώτη φορά, µάλιστα, κατατέθηκαν από την έναρξη του Αγώνα οι λογαριασµοί διαχείρισης του συνόλου της κρατικής περιουσίας. Με πρωτοβουλία του Κυβερνήτη ιδρύθηκε µε το άρθρο 23 του Λ Ψηφίσµατος της 8 ης Σεπτεµβρίου 1829 της Εθνικής Συνέλευσης το Λογιστικό και Ελεγκτικόν Συµβούλιον ως υπηρεσία ελέγχου ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία µε δικαίωµα να αναφέρει στον Κυβερνήτη τις οικονοµικές ατασθαλίες και να υποβάλει υποδείξεις για τη βελτίωση της δηµόσιας οικονοµίας, ενώ υποστηρίζεται βάσιµα ότι στο Συµβούλιον προσδόθηκαν και δικαιοδοτικές αρµοδιότητες. Τέλος, µε το άρθρο 283 του Πολιτικού Συντάγµατος της Ε Εθνοσυνέλευσης προβλέφθηκε η ίδρυση ανώτατου δικαστηρίου του οποίου το τρίτο τµήµα, το Λογιστελεγκτικόν Κριτήριον θα εξέταζε τους λογαριασµούς των υπαλλήλων που διαχειρίζονται δηµόσια χρήµατα. Είναι φανερό ότι η Λογιστική και Αναθεωρητική Επιτροπή συστήθηκαν ως σώµατα επικουρικά της Εθνοσυνέλευσης και ότι κατ ουσία διοικητικές αρχές αποτελούσαν η Επιτροπή επί της Οικονοµίας και Χρηµατιστικής Τραπέζης και το Γενικό Φροντιστήριο. Το Λογιστικόν και Ελεγκτικόν Συµβούλιον ήταν η πρώτη προσπάθεια υπαγωγής της δηµοσιονοµικής διαχείρισης σε δικαστικό έλεγχο, χωρίς όµως να συνεχιστεί το εγχείρηµα αυτό, καθώς η επακόλουθη ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα περιορίσει τον δικαστικό έλεγχο στη δηµοσιονοµική διαχείριση αποκλειστικά των δηµοσίων υπολόγων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε µε το διάταγµα της 27 ης Σεπτεµβρίου/9 ης Οκτωβρίου 1833 «περί συστάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ -32) κατ αποµίµηση της γαλλικής Cour des Comptes 13. Η παρ. 2β του διατάγµατος οριοθετούσε το Συνέδριο ως «ανωτάτη ως προς το διοικητικόν αρχή» µε σαφώς διακεκριµένες διοικητικές και δικαστικές αρµοδιότητες και όριζε την αρµοδιότητά του «δι όλον το Βασίλειον». Καταστατική επιδίωξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 11 Συστήθηκε από τη Βουλή που συνήλθε µετά την Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας 12 Την 7 η Ιανουαρίου Την εισήγηση για την ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε ο Γάλλος οικονοµολόγος Artemond Regny, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα µετά από σύσταση του τραπεζίτη Jean-Gabriel Eynard προς τον Καποδίστρια. Το ιδρυτικό διάταγµα του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν στην ουσία αντιγραφή του ναπολεόντειου νόµου του

17 ορίστηκε «να πληροφορήται δια επεξεργασίας των λογαριασµών ότι διατηρούνται αι γενικαί αρχαί του εγκριθέντος οικονοµικού του Κράτους συστήµατος, ότι πάσα εντός του Κράτους διαχείρισις γίνεται κατ αυτό το σύστηµα, ότι αι επιτετραµµέναι οποιανδήποτε ειδική διαχείρισιν Αρχαί εκτελούν τα διοικητικά καθήκοντά των ευσυνειδήτως κατά τους υπάρχοντας νόµους, διατάγµατα, οδηγίας και καταστάσεις, ότι τα έσοδα και έξοδα είναι εν τάξει αποδεδειγµένα, και ότι τα εις διοικητικάς Αρχάς δοθέντα χρήµατα διετέθησαν δι ας ανάγκας εδόθησαν». Συνολικά, η καταγραφή των σκοπών της αποστολής του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται γενικόλογη 14. Το ιδρυτικό, όµως, διάταγµα καθόρισε ως κυρίαρχη έννοια την αρχή της κανονικότητας της δαπάνης και προσδιόρισε την έννοια των δηµοσίων υπολόγων σε όσους «δυνάµει της υπηρεσίας των ή δυνάµει ειδικής παραγγελίας ή δυνάµει αµφοτέρων τούτων εισπράττουν ή εξοδεύουν δηµόσια χρήµατα 15». Στο ιδρυτικό διάταγµα τα κεφάλαια «περί της αρµοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και «Σύστηµα υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» αναφέρονται στη λειτουργία του Σώµατος ως δικαστικής αρχής, ενώ το κεφάλαιο «Επιτήρησις των υπολόγων και των ταµείων αυτών δια του Ελεγκτικού Συνεδρίου» αφορά στη λειτουργία του ως διοικητικής αρχής. Το διάταγµα ορίζει την ανεξαρτησία του Σώµατος απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Η κύρια δικαστική αρµοδιότητα του Σώµατος, κατά το γαλλικό πρότυπο, αφορούσε στον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων, οι οποίοι ήταν υποχρεωµένοι να καταστρώσουν και να παραδώσουν τους λογαριασµούς σε τακτή προθεσµία. Σχετικά µε τις δικαιοδοτικές αρµοδιότητες επί των υποβαλλοµένων λογαριασµών, το Σώµα «αποφασίζει περί αυτών και διατάσσει ώστε να γενή η κατά την απόφασιν τελεία εξόφλησις του υπολόγου». Σηµειώνεται ότι κατά των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν δυνατό να ασκηθεί «έκκλησις» στα πολιτικά δικαστήρια. Η επιτήρηση των υπολόγων «καθόσον αφορά το λογιστικόν, την ακρίβειαν των ταµείων και την κράτησιν βιβλίων ταµείου» 16 αποτελούσε την εξωδικαστική αρµοδιότητα του Σώµατος. Πάντως, παρά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ορίστηκε ως ανώτατη αποφασίζουσα αρχή 17, τέθηκε υπό τον αναιρετικό 14 Το Συνέδριο ορίστηκε αρµόδιο «να κρίνη εκ των αποτελεσµάτων των λογαριασµών της διαχειρίσεως, αν και οποίαι µεταβολαί είναι αναγκαίαι ή κατάλληλαι δια τον γενικόν σκοπόν». Στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπήχθη «όλον τον λογιστικόν του Κράτους» και ορίστηκε αρµόδιο να «επιτηρεί τους υπολόγους υπηρέτας αυτού». 15 Βλ.παράγραφος 16 του ιδρυτικού διατάγµατος Βλ.παράγραφος 56 του ιδρυτικού διατάγµατος Το Σώµα συγκροτήθηκε από τον πρόεδρο, τον επίτροπο της επικρατείας, έναν αντιπρόεδρο, τέσσερις ελεγκτές, ένα γραµµατέα και µε βοηθητικό προσωπικό τον κλάδο των λογιστών. 10

18 έλεγχο αρχικά του Συµβουλίου της Επικρατείας και στη συνέχεια του Αρείου Πάγου 18. Η σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τις υπόλοιπες δικαιοδοσίες και η ανάθεση σε αυτό σηµαντικών αρµοδιοτήτων, όπως ο κανονισµός των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων και ο προληπτικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, συντέλεσαν στην αµηχανία στο χώρο των θεωρητικών για τη φύση του Σώµατος και στην ενίσχυση της άποψης ότι επρόκειτο για διφυές όργανο. Οι νέες αρµοδιότητες απεδόθησαν στο Συνέδριο την περίοδο 1864 ως 1923 και η ανάθεση του προληπτικού ελέγχου µε το νόµο ΑΥΟΖ /1887 ήταν αυτή που διαδραµάτισε καταλυτικό ρόλο στη µετέπειτα διαµόρφωση του θεσµού και τον ανέδειξε ως τον κατεξοχήν εγγυητή του δηµοσίου χρήµατος Η συνταγµατική κατοχύρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατοχυρώθηκε ως συνταγµατικός θεσµός για πρώτη φορά µε το Σύνταγµα του Όµως, και υπό τα προηγούµενα συνταγµατικά κείµενα κατοχυρωνόταν η προστασία των µελών του και έµµεσα η ύπαρξη και λειτουργία του ίδιου του θεσµού. Η ισοβιότητα των µελών του Σώµατος µε συνταγµατικές διατάξεις οδήγησε στην έµµεση αναγωγή του Συνεδρίου σε θεσµό προστατευόµενο από το Σύνταγµα. Έτσι, ο συντακτικός νοµοθέτης του 1864 και του 1911 εξόπλισε τα µετά ψήφου µέλη του Συνεδρίου µε τις εγγυήσεις των δικαστικών λειτουργών, χωρίς να προσδώσει αµιγή δικαστικό χαρακτήρα και στον ίδιο τον θεσµό. Στο ίδιο πλαίσιο, και τα Συντάγµατα του 1925 και 1927 περιέλαβαν διατάξεις για το Συνέδριο στο κεφάλαιο «Περί ιοικητικής ικαιοσύνης». Με το Σύνταγµα, όµως, του 1952, ολοκληρώθηκε η συνταγµατική κατοχύρωση του Σώµατος, καθώς πέρα από διατάξεις για ισοβιότητα των συµβούλων και παρέδρων του Συνεδρίου υπήρχε και σηµαντική για την ανεξαρτησία του Σώµατος διάταξη που προέβλεπε ότι «οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορώσαι καταλογισµόν υπολόγων και απονοµήν συντάξεων δεν υπόκεινται εις τον έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας». Με τα «συνταγµατικά κείµενα» της δικτατορικής περιόδου, το Ελεγκτικό Συνέδριο ταξινοµήθηκε µαζί µε τα άλλα δύο δικαιοδοτικά όργανα υπό τον 18 Το διάστηµα 1833 ως 1844 το Σώµα λειτούργησε υπό τον αναιρετικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας και αφού το Σύνταγµα του 1844 εξαίρεσε ρητά το Συνέδριο από την κατάργηση των υπόλοιπων διοικητικών δικαστηρίων, αυτό υπήχθη στον αναιρετικό έλεγχο του Αρείου Πάγου. 11

19 τίτλο «Η ικαιοσύνη». Η πρώτη, µάλιστα, κατοχύρωση των αρµοδιοτήτων του Σώµατος σηµειώθηκε στο άρθρο 108 του κειµένου του Τελικά, µε το Σύνταγµα του 1975 το Ελεγκτικό Συνέδριο περιελήφθη µεταξύ των υπολοίπων δικαστηρίων στο Κεφάλαιο εύτερο υπό τον τίτλο «Οργάνωση και ικαιοδοσία των ικαστηρίων» του Τµήµατος Ε υπό τον τίτλο «ικαστική Εξουσία» και συγκεκριµένα στο άρθρο 98. Με την τυπική περιαγωγή του Ελεγκτικού Συνεδρίου µεταξύ των δικαστηρίων και µε την οργάνωση του θεσµού κατά τρόπο όµοιο µε αµιγές δικαστικό όργανο επιτεύχθηκε η «δικαστικοποίηση» του οργάνου Το άρθρο 98 του Συντάγµατος µετά την αναθεώρηση του 2001 Το Σύνταγµα του 2001 επέκτεινε τις αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιβεβαίωσε τη δικαστική αποστολή του, καθώς οι διατάξεις του άρθρου 98 που το αφορούν περιλαµβάνονται εκ νέου στο Τµήµα Ε του Συντάγµατος υπό τον τίτλο «ικαστική Εξουσία». Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου άρθρου 98 του Συντάγµατος: «1. Στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, καθώς και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου στο καθεστώς αυτό. 19 Η λειτουργία του Σώµατος ως δικαστηρίου ορίζεται ρητά στο άρθρο 90 παρ.1 του Συντάγµατος 2001 «οι προαγωγές, τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και µετατάξεις των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. ( )Στο ανώτατο δικαστικό συµβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετέχει και ο γενικός επίτροπος της επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό.» Περαιτέρω στην παρ.5 του άρθρου 90 καθορίζεται ότι οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου µε επιλογή µεταξύ των µελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόµος ορίζει». Επίσης στο άρθρο 91του Συντάγµατος ορίζεται ότι το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου Επικρατείας ως πρόεδρό του, από δύο αντιπροέδρους ή συµβούλους της Επικρατείας, δύο αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτες, δύο αντιπροέδρους ή συµβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο τακτικούς καθηγητές». Στις αρµοδιότητες του Ανώτατου Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 100 του Συντάγµατος περιλαµβάνεται και η «άρση των συγκρούσεων µεταξύ των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών ή µεταξύ του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αφενός και των αστικών και ποινικών δικαστηρίων αφετέρου, ή τέλος, µεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων», καθώς και η «άρση της αµφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόµου, αν εκδόθηκαν για αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 12

20 β) Ο έλεγχος συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το δηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόµος ορίζει. γ) Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων που υπάγονται στον προβλεπόµενο από το εδάφιο α έλεγχο. δ) Η γνωµοδότηση για τα νοµοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώµατος σύνταξης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 73, καθώς και για κάθε άλλο θέµα που ορίζει ο νόµος ε) Η σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισµό και ισολογισµό του κράτους κατά το άρθρο 79 παράγραφος 7. στ) Η εκδίκαση διαφορών σχετικά µε την απονοµή συντάξεων, καθώς και µε τον έλεγχο των λογαριασµών του εδαφίου γ. ζ) Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δηµοσίων υπαλλήλων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για κάθε ζηµία από δόλο ή αµέλεια που προκλήθηκε στο κράτος, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σ άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 2. Οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθµίζονται και ασκούνται όπως νόµος ορίζει. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α και δ δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποθέσεις της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται στο έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας». Τις σηµαντικότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις του Σώµατος αποτελούν ο Οργανισµός για την εύρυθµη λειτουργία του Σώµατος που εκδόθηκε µε το ν.δ. της 4 ης /6 ης Ιουλίου 1923 και η τροποποίηση που επέφερε το ν.δ της 11 Νοεµβρίου 1953 µε τη δηµιουργία των κλιµακίων για τον έλεγχο των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και τον κανονισµό των συντάξεων και την αναγωγή της Ολοµέλειας του Σώµατος σε ακυρωτικό σχηµατισµό, το κωδικοποιητικό διάταγµα 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο «Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου» και το προεδρικό διάταγµα 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων». 13

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2292/2011 Ι. Η υπό κρίση αίτηση για αναίρεση της 2248/2004 οριστικής απόφασης του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου νομίμως επανεισάγεται προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή και Κωνσταντίνα Ζώη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ελένη Σκορδά (εισηγήτρια), που

Διαβάστε περισσότερα

Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του. Μεταπτυχιακές σπουδές: ιδακτορικό ίπλωµα στη Νοµική Σχολή του

Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του. Μεταπτυχιακές σπουδές: ιδακτορικό ίπλωµα στη Νοµική Σχολή του ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Τόπος Γέννησης: Αµπελοχώρι Ιωαννίνων(περιοχή Τζουµέρκων) Έτος Γέννησης: 14.7.1953 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα