Hellas SA. Transparency Report Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors"

Transcript

1 Hellas SA Certified & Registered Auditors Transparency Report 2014 Inspired Around the World

2 Certified & Registered Auditors! Περιεχόµενα Εισαγωγή 1 Νοµική µορφή, στοιχεία µετόχων και νοµίµων ελεγκτών 2 Σχέσεις µε το δίκτυο της HLB International 3 Εταιρική διακυβέρνηση και διοίκηση 6! Έκθεση Διαφάνειας 2014! Εισαγωγή Το Διοικητικό Συµβούλιο της HLB Hellas ΑΕ («η Εταιρεία») παρουσιάζει την έκθεση διαφάνειας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εναρµονισµένου µε την αναθεωρηµένη 8η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νόµιµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία νόµου 3693/2008 και γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές µε την νοµική της µορφή, την εσωτερική της οργάνωση, και τον τρόπο λειτουργίας της, προσαρµοσµένες στο µέτρο της δραστηριότητάς της. Αθήνα, Εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 7 Λοιπές πληροφορίες 12 Δηλώσεις 13 Inspired Around the World 184 A Kifissias Avenue, Halandri, GR , Greece Certified & Registered Auditors Telephone: Fax: Web: HLB Hellas SA is a member of International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers

3 1. Νοµική µορφή, στοιχεία µετόχων και νοµίµων ελεγκτών 1.1. Νοµική µορφή και έδρα Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, µε την επωνυµία HLB EΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ και διακριτικό τίτλο HLB ΕΛΛΑΣ ΑΕ και έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 184 Α, ΤΚ Στοιχεία µετόχων Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι:! Μαρία Κοϊτσάνου του Γεωργίου! Ιωάννης Μάνδαλης του Γεωργίου! Γιάννης Μαλισόβας του Κωνσταντίνου! Ανδρέας Κωνσταντίνου του Θεοδώρου! Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου 1.3. Στοιχεία νοµίµων ελεγκτών Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο εταιρειών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Αριθµός Μητρώου:161) και έχει άδεια διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Αριθµός Μητρώου:30). Οι νόµιµοι ελεγκτές που κατά την 31 Δεκεµβρίου 2014, είχαν δικαίωµα υπογραφής εκθέσεων υποχρεωτικών ελέγχων επί οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα ήταν οι:! Μαρία Κοϊτσάνου του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: / ΑΜ ΕΛΤΕ: 1377)! Ιωάννης Μάνδαλης του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: / ΑΜ ΕΛΤΕ: 1489)! Ανδρέας Κωνσταντίνου του Θεοδώρου (ΑΜ ΣΟΕΛ: / ΑΜ ΕΛΤΕ: 1439)! Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: / ΑΜ ΕΛΤΕ: 1467)! Γεωργία Χρήστου του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ: / ΑΜ ΕΛΤΕ: 1900)! Ιωάννης Τέντες του Κρίτωνος (ΑΜ ΣΟΕΛ: / ΑΜ ΕΛΤΕ: 1803)! Δήµητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ: / ΑΜ ΕΛΤΕ: 1144)! Γιάννης Μαλισόβας του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: / ΑΜ ΕΛΤΕ: 2414) 1.4. Βασικές δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης και η παροχή συµβουλών και γνωµοδοτήσεων επί λογιστικών, φορολογικών και οργανωτικών θεµάτων εντός των πλαισίων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί Νοµίµων / Ορκωτών Ελεγκτών. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες συνοψίζονται στις εξής:! Υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης! Φορολογικές υπηρεσίες! Εξαγορές και συγχωνεύσεις! Μετατροπές εταιρειών! Αποτιµήσεις! Ειδικές εργασίες επιµελούς οικονοµικής επισκόπησης (Financial Due Diligence)! Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά ή τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα! Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου 2!

4 2. Σχέσεις µε το δίκτυο της HLB International!! Έκθεση Διαφάνειας 2014! Η Εταιρεία, αποτελεί από την ίδρυσή της, µέλος του δικτύου HLB ( το Δίκτυο ή ΗLB ). Η HLB είναι ένα γρήγορα αναπτυσσόµενο, δυναµικό δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών λογιστικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 1969 και κατατάσσεται στα πρώτα παγκοσµίως, εξυπηρετώντας πελάτες µέσω των µελών του σε πάνω από 100 χώρες. Το δίκτυο επικεντρώνεται στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και στην προσωπική ενασχόληση των εταίρων µε το υπό ανάθεση έργο. Η ποιότητα διασφαλίζεται τόσο µε τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα µέλη του Δικτύου, σύµφωνα µε τα εφαρµοζόµενα ελεγκτικά επαγγελµατικά πρότυπα, όσο και µε την εφαρµογή επικαιροποιηµένου ελεγκτικού εγχειριδίου καθώς επίσης και µε τη συµµετοχή σε ανεξάρτητους επαγγελµατικούς φορείς µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση. Η διενέργεια επίσης διεθνών επιµορφωτικών συνεδρίων συµβάλει θετικά στη διατήρηση της ποιότητας σε υψηλά επίπεδα. Η προσωπική προσέγγιση είναι βασικό συστατικό της παροχής υπηρεσιών των εταιρειών µελών του Δικτύου. Η HLB χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένη διεθνή εταιρική ταυτότητα και συνεχή, συνεπή και διακριτή παγκόσµια παρουσία. Κατά το χρόνο δηµιουργίας του δικτύου τα αρχικά HLB προήλθαν από τα ονόµατα των τριών ιδρυτικών µελών «Hodgson», «Landau» και «Brands». Με την πάροδο του χρόνου και την εξάπλωση του δικτύου τα τρία αρχικά αντιπροσωπεύουν την αποστολή του δικτύου που συνοψίζεται στην φράση «Helping Local Business - Internationally». Το Δίκτυο είναι µέλος του οργανισµού Forum of Firms, που αποτελεί µια διεθνή ένωση επαγγελµατικών λογιστικών δικτύων µε σκοπό τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των µελών της. Οι εταιρείες µέλη του Δικτύου συµβάλλονται µε την HLB International Limited (HLBI Ltd), η οποία είναι Αγγλική Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (limited by guarantee) και απολαµβάνουν τη χρήση του εταιρικού ονόµατος και διακριτικού τίτλου HLB, καθώς και συγκεκριµένων επαγγελµατικών προτύπων και µεθοδολογιών και ταυτόχρονα αποδέχονται συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις. Τα µέλη δεν αποτελούν θυγατρικές, υποκαταστήµατα ή αντιπροσώπους της HLBI Ltd. Η HLBI Ltd δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες η ίδια και δεν διευθύνει, δεν διαχειρίζεται, δεν ελέγχει ούτε έχει οικονοµικό συµφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία µέλος του δικτύου ή σε οποιαδήποτε συνδεδεµένη εταιρεία των εταιρειών µελών. Οι εταιρείες (γραφεία) µέλη του Δικτύου παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες είτε άµεσα είτε µέσω συνδεδεµένων µερών. Οι εταιρείες µέλη λειτουργούν κυρίως υπό το διακριτικό τίτλο HLB και σε κάθε περίπτωση είναι διακριτή η σχέση τους µε το Δίκτυο Δραστηριότητες δικτύου Αποστολή της HLB είναι ο διεθνής συντονισµός και η παροχή υπηρεσιών στα µέλη του δικτύου. Η αποστολή αυτή εξυπηρετείται µέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:! Ανάπτυξη του δικτύου! Ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδιασµού και συντονισµός! Συντονισµός επικοινωνιακής πολιτικής και επικοινωνίας µε τα µέλη και µεταξύ των µελών! Διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων! Διασφάλιση ποιότητας! Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς! Διοργάνωση συνεδρίων και ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών ηµερίδων! Παροχή τεχνικής υποστήριξης, επαγγελµατικών µεθοδολογιών και υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων 3

5 2.2. Διεθνής παρουσία του δικτύου!! Έκθεση Διαφάνειας 2014! Η διεθνής παρουσία του δικτύου αποτυπώνεται παρακάτω (στοιχεία 2014): Χώρες παρουσίας: 130 Ελεγκτικά γραφεία: 605 Ετήσιος κύκλος εργασιών: US$ 1,890 χιλ. Εταίροι Επαγγελµατικό προσωπικό: Διοικητικό προσωπικό: Διοίκηση και εταιρική διακυβέρνηση δικτύου Η διοίκηση του Δικτύου ασκείται από όργανα µε αρµοδιότητες και ευθύνες που επιµερίζονται ανάλογα. Κανένα µέλος της Εταιρείας δε συµµετέχει στα όργανα αυτά Διοικητικό Συµβούλιο Αποτελεί το όργανο λήψης αποφάσεων. Συνέρχεται δύο φορές ετησίως και εγκρίνει την πολιτική του δικτύου. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από αντιπροσώπους (συνήθως των µεγαλύτερων) εταιρειών µελών Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου µε θητεία τριών ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον δύο έτη. Είναι ενεργός εταίρος σε γραφείο µέλος του Δικτύου Εκτελεστική Επιτροπή Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του δικτύου και έξι άλλα µέλη που επιλέγονται από τις χώρες µέλη ή εκλέγονται από το συµβούλιο. Είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συµβούλιο για την διοίκηση του δικτύου και την κατάθεση προτάσεων σχετικών µε θέµατα πολιτικής. Συµµετέχουν ενεργοί εταίροι γραφείων µελών του δικτύου, µε εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύµβουλο Διευθύνων Σύµβουλος Συµµετέχει στο Διοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή και λόγω των σηµαντικών ευθυνών του, δεν είναι ενεργός εταίρος σε γραφείο µέλος του Δικτύου Εκτελεστικό Γραφείο Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι εγκατεστηµένο στο Λονδίνο. Αποτελεί το επικοινωνιακό κέντρο και το κύριο όργανο παροχής υπηρεσιών στα µέλη του δικτύου Περιφερειακές Δοµές Το δίκτυο χωρίζεται γεωγραφικά στις ακόλουθες περιφέρειες: Ευρώπη, Βόρεια Αµερική, Λατινική Αµερική, Ασία Ειρηνικός και Μέση Ανατολή και Αφρική. Κάθε περιφέρεια έχει τοπικό επόπτη. Σε πολλές χώρες λειτουργεί όργανο εθνικής γραµµατείας Τεχνικές Επιτροπές Οι δύο κύριες τεχνικές επιτροπές απασχολούνται µε θέµατα φορολογίας και ελεγκτικής και χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Όλες οι επιτροπές εργάζονται στα σχετικά αντικείµενα και συνεδριάζουν τακτικά. 4

6 2.4. Σχέσεις µε το δίκτυο Στα πλαίσια της συµµετοχής στο Δίκτυο η HLB Hellas ΑΕ αναλαµβάνει υποχρεώσεις που συνίστανται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, συµµόρφωσης µε κανονιστικά πλαίσια και επαγγελµατικούς κανόνες και άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις για την προαγωγή του Δικτύου. Το Δίκτυο παρέχει στα µέλη του κοινή µεθοδολογία εργασίας σύµφωνα µε εγχειρίδια, επικαιροποιηµένα και συµβατά µε τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, που το ίδιο το Δίκτυο εκδίδει και πάντα εντός των πλαισίων που καθορίζουν οι εθνικές νοµοθεσίες. Επιπλέον, έχουν καθοριστεί ποιοτικά κριτήρια στη λειτουργία των µελών, καταρτίζονται σχέδια ανάπτυξης και προτείνονται τρόποι επικοινωνίας και εκπροσώπησης, που καθορίζουν την κοινή πολιτική των µελών του δικτύου. Η τήρηση της κοινής πολιτικής, όπως ορίζεται από το Δίκτυο, διασφαλίζεται µε τακτική επικοινωνία, συνεργασία µε τις εταιρείες µέλη, αποστολή στοιχείων από τα µέλη προς το Δίκτυο και ελέγχους διασφάλισης ποιότητας. Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι διαρκής και διενεργείται σχετικός έλεγχος διασφάλισης ποιότητας τουλάχιστον ανά τριετία. Η HLB Hellas ΑΕ (όπως και όλα τα µέλη του Δικτύου) είναι ανεξάρτητη διοικητικά από το Δίκτυο. 5

7 3. Εταιρική διακυβέρνηση και διοίκηση!! Έκθεση Διαφάνειας 2014! Η HLB Hellas ΑΕ, ως ανώνυµη εταιρεία, λειτουργεί και διοικείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµπορικού κώδικα - νόµου 2190/1920, και της ιδιαίτερης νοµοθεσίας που διέπει την λειτουργία των ελεγκτικών εταιρειών - νόµου 3693/ Όργανα διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτερο θεσµικό όργανο της Εταιρείας και το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει συλλογικά για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επιλογή της προτεραιότητας στην από κοινού συλλογική εταιρική διακυβέρνηση υπογραµµίζεται από τη συνειδητή επιλογή της µη εκλογής Διευθύνοντος Συµβούλου αλλά και τη συµµετοχή του συνόλου των µετόχων στο Διοικητικό Συµβούλιο Πρόσωπα επιφορτισµένα να ασκούν διοίκηση και εταιρική διακυβέρνηση Οι επιµέρους ιδιότητες και αρµοδιότητες κατανέµονται ως εξής:! Μαρία Κοϊτσάνου, Πρόεδρος ΔΣ, Διαχείριση θεµάτων δεοντολογίας και επαγγελµατικής ηθικής καθώς και Marketing! Ιωάννης Μάνδαλης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Διαχείριση θεµάτων ελεγκτικού τοµέα και ανθρωπίνου δυναµικού! Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μέλος ΔΣ, Διαχείριση θεµάτων επαγγελµατικής ποιότητας και επικοινωνίας µε το Δίκτυο HLB! Κλεονίκη Λικαρδοπούλου, Μέλος ΔΣ, Διαχείριση θεµάτων κανονιστικών πλαισίων! Γιάννης Μαλισόβας, Μέλος ΔΣ, Διαχείριση θεµάτων επαγγελµατικής ποιότητας και κανονιστικών πλαισίων 6

8 4. Εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας!! Έκθεση Διαφάνειας 2014! Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας είναι το σύνολο των διαδικασιών που εφαρµόζει η Εταιρεία, ώστε να παρέχεται εύλογη διασφάλιση για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την συµβατότητα µε τα επαγγελµατικά πρότυπα. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζουµε είναι σχεδιασµένη ώστε να εξασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται µε κατάλληλο, αντικειµενικό και συµβατό µε τα επαγγελµατικά πρότυπα τρόπο. Ως µέλος διεθνούς δικτύου ακολουθούµε την πολιτική διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζεται σε όλες τις εταιρείες µέλη. Αυτή η πολιτική βασίζεται σε επαγγελµατικά πρότυπα που εκδόθηκαν από το Διεθνές Συµβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών (IESBA), καθώς και το Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων Διασφάλισης Ποιότητας 1 (ISQC1), που αφορά εταιρείες που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους και άλλα συναφή έργα διασφάλισης. Η HLB Hellas ΑΕ αναγνωρίζει και ανταµείβει την ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας έχει εκπονηθεί και κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό εσωτερικό εγχειρίδιο του Διεθνούς Προτύπου Δικλίδων Διασφάλισης Ποιότητας 1 (ISQC1). Το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης, ενδυναµώνουν την δέσµευση της Εταιρείας για διασφάλιση της ποιότητας και ενισχύουν την επίτευξή της. Η λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας εξασφαλίζει:! Κατανόηση των παρεχόµενων υπηρεσιών! Αποτελεσµατική αξιοποίηση του ελεγκτικού χρόνου! Ανάπτυξη αποτελεσµατικής επικοινωνιακής δοµής! Ικανοποίηση πελατών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες! Περιορισµός κινδύνου λαθών! Δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης! Μείωση κινδύνου δικαστικών διενέξεων! Ανάπτυξη καινοτοµιών! Δηµιουργία διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης! Αποµόνωση ασύµβατων υπηρεσιών µε νόµους και κανονισµούς! Προσδιορισµός και παροχή σχετικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής εξέλιξης! Διατήρηση κατάλληλου αρχείου και τεκµηρίωσης Το πλαίσιο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας στοιχειοθετείται από τα συστατικά που αναπτύσσονται στην συνέχεια Δέσµευση ηγεσίας για την διασφάλιση ποιότητας Η HLB Hellas ΑΕ αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια εφαρµογής του Διεθνούς Προτύπου Δικλίδων Διασφάλισης Ποιότητας 1 και της σηµασίας που έχει η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, που συνοψίζονται στα εξής: Όλο το έµψυχο δυναµικό της HLB Hellas ΑΕ δεσµεύεται για παροχή υπηρεσιών ποιότητας Κανένας συµβιβασµός στην ποιότητα των υπηρεσιών προς χάριν εµπορικών στόχων δεν είναι αποδεκτός Οι καθορισµένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ακολουθούνται µε συνέπεια Η ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού περιλαµβάνει κριτήρια σχετικά µε την ποιότητα της παρεχόµενης εργασίας Η εκπαίδευση αποτελεί κύριο συστατικό στην διασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας Αφιερώνονται επαρκείς πόροι στην ανάπτυξη, τεκµηρίωση και υποστήριξη πολιτικής και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας Το Διοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει την τελική ευθύνη για την λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της HLB Hellas ΑΕ διαθέτουν την εµπειρία, την ικανότητα και την εξουσία για να αναγνωρίσουν και να διεκπεραιώσουν τις ευθύνες που απορρέουν από την λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. 7

9 Η πολιτική και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας είναι καταγεγραµµένες και εξετάζονται σε ετήσια βάση από την επιτροπή επαγγελµατικής ποιότητας και το Διοικητικό Συµβούλιο της HLB Hellas ΑΕ για τυχόν ανάγκη επικαιροποίησης ή / και αλλαγών. Η επιτροπή επαγγελµατικής ποιότητας παρακολουθεί διαρκώς την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και αναφέρεται στο Διοικητικό Συµβούλιο σε ετήσια βάση σε σχέση µε το βαθµό συµµόρφωσης µε τον εσωτερικό κανονισµό διασφάλισης ποιότητας και τα άλλα συστατικά στοιχεία που αποτελούν τις εσωτερικές δικλίδες διασφάλισης ποιότητας. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην διασφάλιση ποιότητας από την ίδια την ηγεσία, που την αναγνωρίζει εµπράκτως ως πρώτη προτεραιότητα και παρακάµπτει κάθε άλλο στρατηγικό σχεδιασµό, προκειµένου να επιτύχει το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες που υπογραµµίζουν την δέσµευση της HLB Hellas ΑΕ για διασφάλιση της ποιότητας: Διατίθενται επαρκείς πόροι για την ανάπτυξη, τεκµηρίωση και υποστήριξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας Η ανάθεση ευθύνης διοίκησης σε πρόσωπα πραγµατοποιείται χωρίς να λαµβάνονται υπόψη εµπορικά χαρακτηριστικά Η αξιολόγηση της απόδοσης του έµψυχου δυναµικού περιλαµβάνει µεταξύ άλλων κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα της παρεχόµενης εργασίας 4.2. Εφαρµογή κανόνων δεοντολογίας Σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα από το Διεθνές Πρότυπο Δικλείδων Διασφάλισης Ποιότητας 1, το προσωπικό της HLB Hellas ΑΕ καλείται να συµµορφώνεται µε τις αρχές επαγγελµατικής δεοντολογίας που περιγράφονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τον νόµο 3693/2008. Η πολιτική και οι διαδικασίες που ακολουθούµε υπογραµµίζουν τις βασικές αρχές δεοντολογίας και προωθούνται µέσω του παραδείγµατος της ηγεσίας, της εκπαίδευσης και της ενδοεταιρικής επισκόπησης διασφάλισης ποιότητας. Ο εταίρος για θέµατα δεοντολογίας (Ethics Partner):! Αναπτύσσει την πολιτική δεοντολογίας! Αναγνωρίζει την ανάγκη αλλαγών στην πολιτική δεοντολογίας! Παρέχει συνδροµή και συµβουλεύει σε θέµατα δεοντολογίας! Διατηρεί αρχείο όλων των πελατών δηµοσίου ενδιαφέροντος και ενηµερώνει τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας του Δικτύου σε διαρκή βάση! Παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε την πολιτική και τις διαδικασίες δεοντολογίας! Αναφέρει στο Διοικητικό Συµβούλιο και στην επιτροπή διασφάλισης ποιότητας, περιπτώσεις µη συµµόρφωσης! Οργανώνει εκπαιδεύσεις σε θέµατα δεοντολογίας 4.3. Διασφάλιση ανεξαρτησίας Η ανεξαρτησία αποτελεί σηµαντικό συστατικό των προτύπων δεοντολογίας. Το προσωπικό της HLB Hellas ΑΕ είναι υπεύθυνο για την τήρηση των αρχών ανεξαρτησίας και για την αναφορά στον Ethics Partner περιπτώσεων που άπτονται της ανεξαρτησίας και εγείρουν ανησυχίες. Οι ιδιαίτερες διαδικασίες που ακολουθούνται στον τοµέα της ανεξαρτησίας συνοψίζονται ως εξής:! Αξιολόγηση πιθανών απειλών για την ανεξαρτησία! Καθορισµός και λήψη κατάλληλων µέτρων για εξάλειψη απειλών ανεξαρτησίας! Εξέταση περιπτώσεων απειλής για την ανεξαρτησία µε αναφορά στον Ethics Partner και αν απαιτείται στο Διοικητικό Συµβούλιο! Τεκµηρίωση της διαδικασίας επίλυσης θεµάτων απειλής ανεξαρτησίας! Κατάρτιση νέων διαδικασιών κατά απειλών ανεξαρτησίας! Απόσυρση από ανάθεση σε περιπτώσεις µη περιορισµού απειλών για την ανεξαρτησία 8

10 ! Εναλλαγή υπευθύνου εταίρου ανάθεσης και εταίρου επισκόπησης ανά τέσσερα χρόνια και µη συµµετοχή στην ανάθεση για τα επόµενα τουλάχιστον δύο χρόνια! Ενηµέρωση προσωπικού για θέµατα εµπιστευτικότητας! Θέσπιση κανόνων ασφαλείας για την προστασία του απορρήτου και της εµπιστευτικότητας Οι διαδικασίες ελέγχου της ανεξαρτησίας είναι διαρκείς και κατ ελάχιστο σε ετήσια βάση απαιτείται πληροφόρηση όλου του προσωπικού για τις αναληφθείσες εργασίες, προκειµένου να υπάρξει ενηµέρωση και να αντιµετωπιστούν τυχόν απειλές ανεξαρτησίας Αποδοχή και διατήρηση πελατών Η HLB Hellas ΑΕ αποδέχεται εργασίες µόνο αφού εξετάσει τα ιδιαίτερα κριτήρια αποδοχής για τον πελάτη. Κριτήρια αξιολόγησης είναι:! Η ικανότητα της Εταιρείας να ολοκληρώσει την εργασία κατάλληλα και εντός χρονοδιαγράµµατος! Θέµατα δεοντολογίας, µε ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήµατα που απειλούν την ανεξαρτησία ή οδηγούν σε σύγκρουση συµφερόντων! Η ακεραιότητα του πελάτη Για την αποδοχή νέων πελατών διενεργείται επικοινωνία µε τους απερχόµενους ελεγκτές για διερεύνηση τυχόν θεµάτων που άπτονται της δεοντολογίας. Η τελική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης κάθε υποψήφιου πελάτη λαµβάνεται αφού τυχόν δεοντολογικοί, ηθικοί και επαγγελµατικοί κίνδυνοι εξαλειφθούν ή µειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο. Η διαδικασία τυγχάνει επιπρόσθετης δεύτερης επισκόπησης. Οριακές περιπτώσεις οδηγούνται προς έγκριση ή απόρριψη από το Διοικητικό Συµβούλιο. Σχετικές αποφάσεις για την αποδοχή και διατήρηση πελατών λαµβάνονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι κυριότερες προϋποθέσεις για την αποδοχή και διατήρηση πελατών αφορούν την ικανότητα του πελάτη να παράσχει ειλικρινείς και αξιόπιστες οικονοµικές καταστάσεις, την πρόθεση και δυνατότητα για συνέχιση δραστηριότητας, την έντιµη διαχείριση και την ανεξαρτησία της HLB Hellas ΑΕ από τον πελάτη σύµφωνα µε επαγγελµατικά πρότυπα. Η σχετική αξιολόγηση αποδοχής ή διατήρησης πελάτη τεκµηριώνεται εγγράφως. Σε περιπτώσεις εισηγµένων εταιρειών και πελατών δηµοσίου ενδιαφέροντος η HLB Hellas ΑΕ ανατρέχει στο ιδιαίτερο µητρώο του Δικτύου και εξετάζει τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων. Η Εταιρεία ακολουθεί ιδιαίτερη πολιτική και διαδικασίες στην περίπτωση που ανακύψει ανάγκη για διακοπή της εργασίας ανάθεσης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η ανάµειξη του πελάτη σε παράνοµες δραστηριότητες, σοβαρές παραβιάσεις νόµων και κανονισµών που συνοδεύονται από έλλειψη πρόθεσης για συµµόρφωση και περιπτώσεις εξαπάτησης µε σοβαρές επιπτώσεις στην εργασία της HLB Hellas ΑΕ. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων, η Εταιρεία ειδοποιεί τον πελάτη για τα θέµατα που εγείρονται και είτε λαµβάνει την συγκατάθεσή του για λήψη µέτρων αντιµετώπισης, είτε διακόπτει την συνεργασία Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Το έµψυχο δυναµικό είναι ο πολυτιµότερος πόρος που διαθέτει η HLB Hellas ΑΕ. Οι σχετικές µε το προσωπικό δικλίδες διασφάλισης ποιότητας επικεντρώνονται στα εξής:! Προσλήψεις! Αξιολόγηση απόδοσης! Αξιολόγηση ικανοτήτων στην ανάθεση εργασιών! Ανταγωνιστικότητα! Ευκαιρίες εξέλιξης! Προαγωγές! Εκτίµηση αναγκών σε προσωπικό! Συνεχής εκπαίδευση! Αµοιβές 9

11 Οι ιδιαίτερες διαδικασίες που ακολουθούνται για τις προσλήψεις περιλαµβάνουν την συνέντευξη και αξιολόγηση υποψηφίων, εξέταση συστάσεων, συµµετοχή τουλάχιστον δύο εταίρων στην διαδικασία αξιολόγησης, σύναψη σύµβασης εργασίας και παροχή εκπαίδευσης και προσανατολισµού σε νέους εργαζοµένους. Η αξιολόγηση της απόδοσης διενεργείται και τεκµηριώνεται τουλάχιστον ετησίως. Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης συγκαταλέγονται η ποιότητα της παρεχόµενης εργασίας και η τήρηση των αρχών δεοντολογίας. Προαγωγές για την ανάληψη πιο σύνθετης και υπεύθυνης εργασίας διενεργούνται µε την κατάλληλη επίβλεψη και επισκόπηση. Η εκτίµηση των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους σχεδιάζεται µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό των εργασιών Συνεχής Εκπαίδευση Η HLB Hellas ΑΕ ακολουθεί πολιτική συνεχούς εκπαίδευσης. Το έµψυχο δυναµικό της Εταιρείας επιµορφώνεται επαγγελµατικά µε τη συνδροµή αναγνωρισµένων φορέων είτε µέσω εσωτερικά διενεργούµενης επιµόρφωσης, που είναι αντίστοιχη της εµπειρίας αλλά και των ιδιαίτερων ευθυνών του προσωπικού. Επιπροσθέτως τα µέλη της Εταιρείας συµµετέχουν σε διεθνή συνέδρια και επιµορφωτικά σεµινάρια, που διοργανώνονται από το Δίκτυο. Η Εταιρεία δίνει µεγάλη έµφαση στη συνεργασία κατά τη διενέργεια της εργασίας και ενθαρρύνει τη µελέτη του γενικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσα από τον τύπο και άλλες πηγές. Στόχος της Εταιρείας είναι µέσα από τη συνεργασία να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση του προσωπικού. Οι απαιτήσεις του International Education Standard (IES) 7, παρακολουθούνται κεντρικά Πολιτική Αµοιβών Οι αµοιβές του προσωπικού καθορίζονται σύµφωνα µε τις γενικότερες συνθήκες του οικονοµικού περιβάλλοντος και του κλάδου αλλά και την επίτευξη των στόχων αξιολόγησης. Άλλα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη είναι ο βαθµός εµπειρίας και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Κατά αντιστοιχία µε τα προηγούµενα, καθορίζονται οι αµοιβές των εταίρων. Σηµειώνουµε ότι δεν χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της αµοιβής των εταίρων κριτήρια συνυφασµένα µε την επίτευξη πωλήσεων προσθέτων υπηρεσιών σε υφιστάµενους ή νέους πελάτες και γενικότερα εµπορικά κριτήρια Διενέργεια ελεγκτικών εργασιών Στόχοι του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σε σχέση µε την διενέργεια ελεγκτικού έργου είναι:! Διάθεση κατάλληλου προσωπικού σε κάθε έργο, µε απώτερο σκοπό να συγκεντρώνονται ανά έργο η απαραίτητη τεχνογνωσία και οι εξατοµικευµένες ικανότητες για την ποιοτική και αποτελεσµατική διενέργειά του! Συµµόρφωση µε πρότυπα και νοµοθετικό πλαίσιο! Τεκµηρίωση κρίσιµων αποφάσεων και εκτιµήσεων! Εξαγωγή βάσιµων συµπερασµάτων! Συγκέντρωση κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε την πολιτική της HLB Hellas ΑΕ, ακολουθούνται ιδιαίτερες διαδικασίες και επιδιώκεται η συνεπής παροχή ποιοτικών υπηρεσιών µε την χρήση του ελεγκτικού εγχειριδίου του Δικτύου, πρότυπων φύλλων εργασίας και κατάλληλης καθοδήγησης και εκπαίδευσης. Η επισκόπηση των φύλλων εργασίας και εκθέσεων αποτελεί επίσης διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, που περιλαµβάνει κατάλληλη κι επαρκή τεκµηρίωση και ανάθεση της επισκόπησης σε πρόσωπα που διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία και κατάρτιση. 10

12 Για την αντιµετώπιση δυσεπίλυτων λογιστικών / ελεγκτικών θεµάτων διενεργείται σχετική διαδικασία συµβουλευτικής (Consultation) ενδοεταιρικά, αλλά και µε άλλες εταιρείες µέλη του δικτύου, όπου απαιτείται Παρακολούθηση και εποπτεία Η ευθύνη για την παρακολούθηση και εποπτεία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας αναλαµβάνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της HLB Hellas ΑΕ. Σε ετήσια βάση η επιτροπή ποιότητας της HLB Hellas ΑΕ διενεργεί ποιοτικό έλεγχο σε κάθε ακολουθούµενη διαδικασία, µε στόχο την αποκάλυψη αδυναµιών. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει εξέταση από πρόσωπα τρίτα προς την κάθε ανάθεση ελεγκτικών αρχείων, αλλά και των περιγραφόµενων διαδικασιών του εσωτερικού εγχειριδίου ISQC1. Τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου τεκµηριώνονται γραπτώς και αναφέρονται σε περιοχές εφαρµογής νέων νόµων και προτύπων, συνεχούς εκπαίδευσης, αποδοχής και διατήρησης πελατών. Περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναµιών τίθενται προς διαβούλευση για λήψη διορθωτικών αποφάσεων και παρακολουθείται η εφαρµογή των αναγκαίων δράσεων. Για αναθέσεις που αφορούν πελάτες εισηγµένες εταιρείες, πελάτες δηµοσίου ενδιαφέροντος, νέους πελάτες ή έργα που η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει ως περίπλοκα, εφαρµόζεται σύστηµα επισκόπησης «hot review» πριν την ολοκλήρωσή τους. Για όλες τις άλλες αναθέσεις ακολουθείται σύστηµα επισκόπησης «cold review» σε δειγµατοληπτική βάση µετά την ολοκλήρωση τους. Η HLB Hellas ΑΕ συµµετέχει στο πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας του Δικτύου, το οποίο λαµβάνει χώρα τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία χρόνια. Την περίοδο που έληξε την 31 η Δεκεµβρίου 2013 διενεργήθηκε ο πρώτος ποιοτικός έλεγχος από την HLB International µε στόχο την επιβεβαίωση εναρµόνισης της HLB Hellas µε το διεθνές πρότυπο ISQC1 και την επισκόπηση δείγµατος φακέλων ελέγχου. Από τον ποιοτικό έλεγχο δεν προέκυψαν ουσιώδη λάθη ή παραλήψεις.. 11

13 5. Λοιπές πληροφορίες 5.1. Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την δεύτερη οικονοµική χρήση η οποία έληξε την 30 Ιουνίου 2014, όπως εµφανίζεται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 788 χιλ και αναλύεται ακολούθως. Σηµειώνουµε ότι οι συµβουλευτικές υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε οντότητες προς τις οποίες δεν παρέχονται υπηρεσίες υποχρεωτικών ελέγχων. Ανάλυση εσόδων σύµφωνα µε τη φύση των υπηρεσιών: Υπηρεσίες υποχρεωτικών ελέγχων Άλλες συµβουλευτικές υπηρεσίες Ευρώ 668 χιλ Ευρώ 120 χιλ 5.2. Οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος Στην συνέχεια παρουσιάζονται οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος για τις οποίες εκδόθηκε έκθεση ελέγχου / επισκόπησης από την HLB Hellas SA. στην χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου Ως οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος αναφέρονται εταιρείες κατά τα οριζόµενα από το Νόµο 3693/2008.! Άλφα Γρίσιν ΑΕ Ετήσια έκθεση ελέγχου και τριµηνιαίες εκθέσεις επισκόπησης! Κέκροψ ΑΕ Ετήσια έκθεση ελέγχου και εξαµηνιαία έκθεση επισκόπησης! Byte AE Ετήσια έκθεση ελέγχου και εξαµηνιαία έκθεση επισκόπησης Λοιπές (µη Εισηγµένες στο ΧΑΑ)! DAS HELLAS Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικής Προστασίας Ετήσια έκθεση ελέγχου 12

14 6. Δηλώσεις 6.1. Δήλωση Διοικητικού Συµβουλίου για το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας Κατά τη συλλογική γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της HLB Hellas AE, το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, όπως περιληπτικά περιγράφεται στην παρούσα έκθεση διαφάνειας αλλά και εκτενώς στο εγχειρίδιο ISQC1, είναι αποτελεσµατικό σε ότι αφορά στην παροχή εύλογης διασφάλισης ότι η Εταιρεία και το απασχολούµενο προσωπικό της συµµορφώνονται µε τα εφαρµοστέα επαγγελµατικά πρότυπα, τις διατάξεις του νόµου και τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και ότι οι εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται είναι σωστές για τις εκάστοτε συγκεκριµένες περιστάσεις Δήλωση Διοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε την διασφάλιση της ανεξαρτησίας Κατά τη συλλογική γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της HLB Hellas ΑΕ, το σύστηµα διασφάλισης ανεξαρτησίας, όπως περιληπτικά περιγράφεται στη παρούσα έκθεση αλλά και εκτενώς στο εγχειρίδιο ISQC1, είναι αποτελεσµατικό και εφαρµόστηκε πλήρως για όλες τις αναληφθείσες εργασίες. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου: Η πρόεδρος: Μαρία Κοϊτσάνου, Ο αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μάνδαλης, Τα µέλη: Ανδρέας Kωνσταντίνου, Κλεονίκη Λικαρδοπούλου, Γιάννης Μαλισόβας 13

15 Hellas SA Certified & Registered Auditors 184 A, Kifissias Avenue, Halandri, GR , Greece T: F: E: W: Inspired Around the World HLB Hellas SA is a member of International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE Έκθεση Διαφάνειας 2014 KRESTON PRIME AUDIT IKE Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Α. Δομή και Ιδιοκτησία-Εταίροι 5 Β. Συνεργασία με το ανεξάρτητο μέλος της KRESTON INTERNATIONAL LTD Γ. Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Πρόλογος Παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της Cosmoco Services Ltd. Η έκθεση αυτή παραθέτει σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με την νομική μορφή και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 www.enel.com.gr Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ. 153 41 Τηλ. 210 6004793 P.C. 153 41 Tel. +302106004793 Φαξ 210 6004723--www.enel.com.gr Fax. +302106004723-- ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α. Ε. Α.Μ. ΕΛΤΕ: 039 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 167 Α.Φ.Μ.: 800437710 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 122542001000 Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά, Αθήνα 145 61 Τel: 210 8088483, Fax: 210 8088403 Site: www.kmcsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή Προς: Υπόψη: Κοινοποίηση: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Βογιατζόγλου Νικόλαου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσέπερη

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των μετόχων 4 1.1.Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2012

Έκθεση Διαφάνειας 2012 KPMG στην Ελλάδα Έκθεση Διαφάνειας 2012 Ποιότητα ελέγχων συνυφασμένη με την κουλτούρα μας 29 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Εταίρο 1 1 Ποιοί είμαστε 1.1 Η επιχείρησή μας 1.2 Η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

It's good to be trusted. Έκθεση Διαφάνειας 2013

It's good to be trusted. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 It's good to be trusted Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Νομική μορφή μέτοχοι... 4 1.1. Νομική μορφή... 4 1.2. Έδρα και υποκαταστήματα... 4 1.3. Μέτοχοι... 4 1.4 Νόμιμοι ελεγκτές που

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2014

Έκθεση Διαφάνειας 2014 KPMG στην Ελλάδα Έκθεση Διαφάνειας 2014 Ποιότητα ελέγχων: Εξαιρετική εξυπηρέτηση κατανοώντας και διαχειρίζοντας την πολυπλοκότητα 31 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Εταίρο 1 1 Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σταθερή επιλογή συνεργασίας με αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξειδικευμένες λύσεις, ολοκληρωμένη υποστήριξη consulting solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012) Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 e-mail: info@pdaudit.gr, www.pdaudit.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε. την 31 η Δεκεμβρίου 2013 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε. την 31 η Δεκεμβρίου 2013 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 Για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2013 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ: 166 Λουκιανού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ανεξάρτητο μέλος της UHY International The innovating partner you need 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Νόμος 3884/2010)

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 8 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα