ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I

2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελίδες 1-5 Γενικά περί Σ.ΕΠ.Ε. Αρµοδιότητες Οργανωτική δοµή ιάρθρωση Εσωτερικός έλεγχος Κοινωνικός έλεγχος Εκπαίδευση προσωπικού Λειτουργία Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. κατά το έτος 2000 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 σελίδες 6-8 Στελέχωση υπηρεσιών Εκπαίδευση νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων Μεταστέγαση υπηρεσιών εξοπλισµός προϋπολογισµός ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 σελίδες 9-13 Αντικείµενα δραστηριότητας περιφερειακών υπηρεσιών Ενιαία λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Μητρώο επιχειρήσεων Κωδικοποίηση συλλογικών συµβάσεων και πινάκων αποδοχών ράση Ειδικών Επιθεωρητών εσωτερικός έλεγχος Σ.ΕΠ.Ε. Ειδικά προβλήµατα ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2000 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σελίδες Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Κυρώσεις Κυρώσεις επιβληθείσες από την Κοινωνική Επιθεώρηση Κυρώσεις επιβληθείσες από την Τεχνική και Υγειονοµική Επιθεώρηση Συµφιλιωτικές δράσεις Θεώρηση καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας Χορήγηση βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων Χορήγηση αδειών υπερωριακής εργασίας Θεώρηση βιβλίων δροµολογίων Χορήγηση αδειών κοινοτικών εργαζοµένων Καταγραφή των νέων µορφών απασχόλησης Εργατικά ατυχήµατα II

3 ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Σ.ΕΠ.Ε. σελίδες Εφαρµογή θεσµών Π.. 17/96 Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Τεχνικά έργα Τήρηση νοµίµου ωραρίου στις τράπεζες Συνεργασία και επικοινωνία µε κοινοτικά όργανα Εκστρατεία ενηµέρωσης εργαζοµένων στον αγροτικό τοµέα Συνδροµή του Σ.ΕΠ.Ε. στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μηχανοργάνωση Σ.ΕΠ.Ε. Σύνδεση µε δίκτυο όλων των διευθύνσεων - Κόµβος στο ιαδίκτυο (Ιnternet) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ σελίδες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ σελίδες III

4 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί Σ.ΕΠ.Ε. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι ένας θεσµός παγκόσµια αποδεκτός µε στόχους και άξονες λειτουργίας που προσδιορίζονται από την 81 ιεθνή Σύµβαση Εργασίας, την οποία έχει κυρώσει και η χώρα µας από το 1955 (ν. 3249/1955). Βασικός στόχος της Επιθεώρησης Εργασίας είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τη συµµόρφωσή τους προς την εργατική νοµοθεσία και µέσα στα πλαίσια αυτά η παροχή πληροφοριών και τεχνικών συµβουλών σε εργαζόµενους και εργοδότες για την καλύτερη εφαρµογή της. Ο βασικός αυτός στόχος καθίσταται πλέον σύνθετος εξ αιτίας των εξελίξεων στους τοµείς των όρων εργασίας, των µορφών απασχόλησης, της µετανάστευσης και της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Ας σηµειωθεί ότι ο βασικός αυτός στόχος αποτελεί και επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, µετά την υιοθέτηση πολλών οδηγιών στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων και ιδίως στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, απαιτεί από τα Κράτη - Μέλη τη σωστή και ενιαία εφαρµογή τους, που θα διαπιστώνεται µέσω ενός αξιόπιστου ελεγκτικού µηχανισµού. Με το Ν. 2639/98 "Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις" δηµιουργήθηκε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας και συστήθηκε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το οποίο άρχισε να λειτουργεί την Αρµοδιότητες Το Σ.ΕΠ.Ε. είναι ένας κατεξοχήν ελεγκτικός µηχανισµός µε κύριο έργο τον έλεγχο εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας, που αφορά τους όρους εργασίας (χρονικά όρια, αµοιβή), τη νοµιµότητα απασχόλησης, την έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων καθώς και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Σηµειώνεται ότι το Σ.ΕΠ.Ε. δεν έχει αρµοδιότητα ελέγχου των όρων εργασίας, κλπ. των δηµοσίων υπαλλήλων, µε εξαίρεση τις συνθήκες υγείας και ασφάλειάς τους, οι οποίες ελέγχονται από τις υπηρεσίες της Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης. 1

5 Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργούν όλες τις ηµέρες του µήνα και οι υπάλληλοι, λόγω της φύσεως του αντικειµένου, ασκούν τις ελεγκτικές αρµοδιότητες όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Tο Σ.ΕΠ.Ε. προκειµένου να ανταποκριθεί στο έργο του έχει τις εξής µεταξύ άλλων αρµοδιότητες: Να εισέρχεται ελεύθερα σε κάθε χώρο εργασίας του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα, οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας, ακόµα και χωρίς προειδοποίηση Να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση, έλεγχο ή έρευνα αναφορικά µε τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας Να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης ή τµήµατός της, αν κρίνει ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων Να επιβάλλει κυρώσεις διοικητικές ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή ποινικών κυρώσεων Να έχει πρόσβαση στα αρχεία, έγγραφα, µητρώα, βιβλία και άλλα στοιχεία της επιχείρησης Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων και να συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας Να διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες εµφάνισης των επαγγελµατικών νόσων Να προβαίνει σε δειγµατοληψίες, αναλύσεις, µετρήσεις φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων και να λαµβάνει φωτογραφίες Να παρεµβαίνει συµφιλιωτικά για την επίλυση των αναφυοµένων ατοµικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας Η παρεµπόδιση της εισόδου των επιθεωρητών εργασίας στις επιχειρήσεις ή η παροχή ψευδών στοιχείων συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις. Όλες οι διοικητικές, αστυνοµικές, λιµενικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης και των δύο βαθµών υποχρεούνται να παρέχουν στο Σ.ΕΠ.Ε. κάθε αιτούµενη συνδροµή. Οργανωτική δοµή Η δοµή του Σ.ΕΠ.Ε., όπως προσδιορίζεται από τον ιδρυτικό του νόµο και τον οργανισµό λειτουργίας του (Π.. 136/99), βασίζεται στη διάκριση των κλάδων των Επιθεωρητών και στη θεµατική διάκριση των υπηρεσιών ελέγχου. Έτσι οι Επιθεωρητές Εργασίας εντάσσονται σε τρεις διακριτούς κλάδους: Κοινωνικοί Επιθεωρητές Τεχνικοί Επιθεωρητές Υγειονοµικοί Επιθεωρητές Αντίστοιχα οι υπηρεσίες ελέγχου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1. Τις υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης µε κύρια αρµοδιότητα τον έλεγχο των όρων εργασίας, της παράνοµης απασχόλησης και την έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων. Στις υπηρεσίες αυτές εντάσσονται οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας. 2

6 2. Τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) µε κύρια αρµοδιότητα τον έλεγχο των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης επαγγελµατικών κινδύνων. Στις υπηρεσίες αυτές εντάσσονται οι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές Εργασίας. ιάρθρωση Το Σ.ΕΠ.Ε. ως σύγχρονος ελεγκτικός φορέας οργανώθηκε και διαρθρώθηκε µε βάση το Π.. 136/99 σε Κεντρική και Περιφερειακές υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία απαρτίζεται από : Το Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα Την Υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών Τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Τη ιεύθυνση ιοικητικής και Τεχνικής Στήριξης Οι περιφερειακές υπηρεσίες ακολουθούν την Περιφερειακή και Νοµαρχιακή διαίρεση της χώρας και περιλαµβάνουν: 16 Περιφερειακές ιευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης στη δύναµη των οποίων ανήκουν 94 τοπικά Τµήµατα (κυρίως σε επίπεδο νοµού). 7 Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου, σε επίπεδο ιεύθυνσης, µε διαπεριφερειακή αρµοδιότητα, στη δύναµη των οποίων ανήκουν 52 τοπικά Τµήµατα (κυρίως σε επίπεδο νοµού). Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, λόγω συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού εργαζοµένων και επιχειρήσεων, δηµιουργήθηκαν 4 ιευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης, ενώ έχουν την έδρα τους και 4 Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. Εσωτερικός έλεγχος Ο εσωτερικός έλεγχος του Σώµατος επιτυγχάνεται µέσω της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών. Η υπηρεσία αυτή προβλέπεται στο άρθρο 11 του ιδρυτικού νόµου και υπάγεται απ ευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα. Συστήθηκαν και πληρώθηκαν 5 οργανικές θέσεις ιευθυντών και 5 οργανικές θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων οι οποίες κατανέµονται αντίστοιχα ανά 3 για Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και ανά δύο για Τεχνικούς Επιθεωρητές. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές ασκούν όλες τις αρµοδιότητες και έχουν όλα τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώµατα των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε., κυρίως όµως λειτουργούν ως ιδιαίτερο ελεγκτικό όργανο επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια (ύστερα από σχετική εντολή), ενώ παράλληλα ελέγχουν τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. 3

7 Κοινωνικός έλεγχος Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) Το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί όργανο κοινωνικού ελέγχου των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. σε εθνικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας έτσι: τη διαφάνεια την αντικειµενικότητα των ενεργειών του Σ.ΕΠ.Ε. την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, ενώπιον του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. τίθενται: ο προγραµµατισµός της δράσης και της εν γένει λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. σε εθνικό επίπεδο τα προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού του η ετήσια έκθεση πεπραγµένων η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκδοση νόµων και κανονιστικών πράξεων που θα βελτιώνουν τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. και θα εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. προεδρεύει ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.ΕΠ.Ε., ενώ συµµετέχουν ως µέλη εκπρόσωποι των κυριότερων τριτοβάθµιων οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών, καθώς και των εργαζοµένων στο Σ.ΕΠ.Ε. Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.) Οι Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας (άρα σε ολόκληρη τη χώρα συνίστανται 13 Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε., δηλαδή µια σε κάθε διοικητική περιφέρεια). Κάθε Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί όργανο κοινωνικού ελέγχου των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. που λειτουργούν στη συγκεκριµένη Περιφέρεια, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αντικειµενικότητα των ενεργειών των υπηρεσιών αυτών. Συγκεκριµένα, ενώπιόν της τίθενται τα: θέµατα προγραµµατισµού της δράσης και της εν γένει λειτουργίας των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. στην Περιφέρεια, καθώς και η ετήσια έκθεση πεπραγµένων των υπηρεσιών αυτών Στις Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας της εκάστοτε Περιφέρειας. Εκπροσωπούνται, µε µέλη που διορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, το Σ.ΕΠ.Ε., η Ε.Ν.Α.Ε., το εργατικό κέντρο της έδρας της περιφέρειας και η αντιπροσωπευτικότερη εργοδοτική οργάνωση. Εκπαίδευση προσωπικού Στο άρθρο 10 του ιδρυτικού νόµου προβλέπεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. Αρχικά εκπαιδεύονται οι επιθεωρητές πριν την είσοδό τους στο Σώµα (6µηνη εκπαίδευση) και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η αρχική εκπαίδευση και η συνεχιζόµενη κατάρτιση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. ρυθµίζονται από τον Ειδικό Γραµµατέα µετά από γνωµοδότηση του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. 4

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του Η σηµασία που αποδίδεται στη δράση του είναι µεγάλη και µάλιστα µία από τις πρώτες συνεδριάσεις του έγινε µε την παρουσία του κ. Πρωθυπουργού. Κατά το 2000 έγιναν 22 συνεδριάσεις, όπου µετά από εξαντλητικό διάλογο και σύνθεση απόψεων υιοθετήθηκαν πολλά θέµατα, ενώ συγχρόνως οι εκπρόσωποι εργαζοµένων και εργοδοτών διατύπωσαν προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. Τα κυριότερα θέµατα που συζητήθηκαν είναι: Ο απολογισµός της δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. για το 1999 Ο προγραµµατισµός λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. για το 2000 Το πρόγραµµα εκπαίδευσης των νέων κοινωνικών, τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών Η αλλαγή του τρόπου υποβολής των καταστάσεων προσωπικού, η οποία οδήγησε και στη νοµοθετική ρύθµιση του Ν. 2874/2000 Η µέχρι σήµερα δράση του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. χαρακτηρίζεται θετική και το θεσµικό αυτό όργανο αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για το σχεδιασµό δράσης και τη βελτίωση λειτουργίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 5

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Στελέχωση υπηρεσιών Οι οργανικές θέσεις που προβλέπει ο Ν. 2639/98 του Σ.ΕΠ.Ε είναι Αρχικά εντάχθηκαν µε αίτησή τους 463 υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που υπηρετούσαν στις πρώην Επιθεωρήσεις Εργασίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Στη συνέχεια µε µετατάξεις, αλλά και µε νέες προσλήψεις, έχουν ενταχθεί στο Σ.ΕΠ.Ε. 289 νέοι υπάλληλοι. Σήµερα στο Σ.ΕΠ.Ε. υπηρετούν 759 υπάλληλοι, από τους οποίους 349 είναι Κοινωνικοί Επιθεωρητές, 334 είναι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές, 21 είναι υπάλληλοι γραµµατειακής υποστήριξης και 48 οδηγοί. Στον Πίνακα Α φαίνονται αναλυτικά κατά υπηρεσία οι προβλεπόµενοι και οι υπηρετούντες Επιθεωρητές Εργασίας. Η επίλυση του προβλήµατος στελέχωσης αποτέλεσε πρώτο µέληµα του Υπουργείου, το οποίο κινήθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις προκειµένου να εξασφαλισθεί προσωπικό. Όσον αφορά τη στελέχωση µε Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας, ζητήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης 218 υπάλληλοι από τους επιλαχόντες του διαγωνισµού του Προσελήφθησαν όµως µόνο 27 Κοινωνικοί Επιθεωρητές και 7.Ε. για γραµµατειακή στήριξη σε όλη τη χώρα. Όσον αφορά τη στελέχωση µε Τεχνικούς και Υγειονοµικούς Επιθεωρητές Εργασίας, έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται και προσελήφθησαν µέσω του Α.Σ.Ε.Π. 255 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι παραπάνω προσλήψεις πραγµατοποιήθηκαν εντός του Παράλληλα προσπάθησε και πέτυχε την µετάταξη ή απόσπαση στο Σ.ΕΠ.Ε. υπαλλήλων από τους οργανισµούς του Υπουργείου Εργασίας ( ΟΕΚ ΟΕΕ ΟΑΕ ) καθώς και από άλλα Υπουργεία στις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις οποίες υπηρετούσαν πριν τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε.. Τέλος, σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ απασχολήθηκαν σε όλη σχεδόν τη χώρα ασκούµενοι των προγραµµάτων ΣΕΚ σε εργασίες που έχουν σχέση µε τους τοµείς γραµµατειακής εξυπηρέτησης του Σ.ΕΠ.Ε. Με αυτόν τον τρόπο το Σ.ΕΠ.Ε. συµπληρώνει τα κενά της γραµµατειακής του υποστήριξης απελευθερώνοντας χρόνο εργασίας στους Επιθεωρητές, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ευρύτερα γνωστό στους νέους εργαζόµενους. Με τις προσλήψεις αυτές καλύφθηκε το µεγαλύτερο µέρος των κενών θέσεων της Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης, ενώ παρουσιάζεται ένα κρίσιµο έλλειµµα σε Κοινωνικούς Επιθεωρητές που ανέρχεται σε 206 κενές οργανικές θέσεις. 6

10 Εκπαίδευση νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων Παράλληλα µε τις διαδικασίες πρόσληψης των νέων Κοινωνικών, Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών, οι αρµόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν τις διαδικασίες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της εκπαίδευσής τους. Κατ αρχήν καταρτίστηκε το βασικό πρόγραµµα εκπαίδευσης των Επιθεωρητών µετά από συζήτηση µε τους εκπροσώπους των φορέων στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευση και ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση ειδικής µελέτης από κάθε έναν εκπαιδευόµενο, σε θέµατα ανάλογα των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν αλλά και της επιστηµονικής τους εξειδίκευσης. Η πρακτική εκπαίδευση για τους περισσότερους νεοπροσληφθέντες έγινε στις έδρες των υπηρεσιών που τοποθετήθηκαν ενώ η θεωρητική έγινε µέσα από ειδικά σεµινάρια στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα. Η εκπαίδευση άρχισε στο τέλος του 2000 (οπότε διορίστηκε σηµαντικός αριθµός νέων υπαλλήλων) και ολοκληρώθηκε προς τα µέσα του Το πρόγραµµα υλοποιείτο αρχικά από το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη συνέχεια όµως το θεωρητικό του σκέλος θα γίνει σε συνεργασία µε το ΙΝΕΠ. Η ολοκλήρωση του προγράµµατος εντός των προθεσµιών που τέθηκαν έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι έτσι στα µέσα του 2001 οι νέοι Επιθεωρητές θα αρχίσουν την ενεργό δράση συµβάλλοντας στην επιτυχέστερη υλοποίηση των στόχων του Σ.ΕΠ.Ε. Μεταστέγαση υπηρεσιών εξοπλισµός προϋπολογισµός Το Σ.ΕΠ.Ε. από την πρώτη µέρα λειτουργίας του συνάντησε πρακτικά προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη στέγαση και τον εξοπλισµό των υπηρεσιών του. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός και σε πολλές περιπτώσεις και τα αυτοκίνητα, αλλά ακόµα και τα κτίρια που στεγάζονταν οι περιφερειακές υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας ανήκουν στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Βέβαια, από τον ιδρυτικό νόµο προβλεπόταν ότι µέχρις ότου καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. οι Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας και τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου θα εξακολουθούν να στεγάζονται στα κτίρια που στεγάζονταν και θα χρησιµοποιούν την υλικοτεχνική υποδοµή και τον εξοπλισµό, καθώς και τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούσαν και πριν από τη σύσταση του Σ.ΕΠ.Ε.. Η αρµόδια ιεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., παρά την πίεση του χρόνου και την έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού σε θέµατα οικονοµικής φύσεως, κατάφερε µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο και σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Οικονοµικού του Υπουργείου Εργασίας, να υλοποιήσει τον προϋπολογισµό του έτους Έστειλε έγκαιρα τις αναγκαίες πιστώσεις σε όλες τις τοπικές υπηρεσίες µας για τον εφοδιασµό αυτών µε τυχόν ελλείποντα εξοπλισµό, όπως µεταξύ των άλλων τον επιστηµονικό εξοπλισµό οργάνων µέτρησης για την άσκηση ελέγχου των Τεχνικών και Υγειονοµικών µας Υπηρεσιών. 7

11 Από την πραγµατοποιηθείσα απογραφή του υλικοτεχνικού τους εξοπλισµού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. που να µην είναι εφοδιασµένη µε ένα τουλάχιστον Η/Υ και εκτυπωτή προδιαγραφών τέλους 1999 και αρχών 2000 µε ένα τηλεοµοιοτυπικό (FAX) και ένα τουλάχιστον φωτοαντιγραφικό σε κάθε χώρο συστέγασης. Σηµειώνεται ότι κατά το 2000 µεταστεγάστηκαν ή συστεγάστηκαν 60 υπηρεσίες. Βασική προϋπόθεση για την έγκριση µεταστέγασης των Υπηρεσιών µας ήταν να εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια για συστέγασή τους εφ όσον στην ίδια πόλη συλλειτουργούν «Κοινωνική» και «Τεχνική» Υπηρεσία. Η πίστωση που µεταβιβάστηκε από τον κρατικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανήρχετο σε δρχ. και οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε ( Κεντρικές και Περιφερειακές) απορρόφησαν το σύνολο των πιστώσεων. Τέλος, ένα πρόβληµα που δεν επιλύθηκε εντός του 2000, είναι η απόκτηση από το Σ.ΕΠ.Ε. υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Έγινε εισήγηση για την προµήθεια 54 επιβατηγών αυτοκινήτων, η οποία δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί. Το Σ.ΕΠ.Ε. χρησιµοποιεί, όπου αυτό είναι εφικτό, υπηρεσιακά αυτοκίνητα που ανήκουν στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ενώ έχει στη διάθεσή του πανελλαδικά µόνον 12 αυτοκίνητα για την κάλυψη των καθηµερινών υπηρεσιακών αναγκών. 8

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Αντικείµενα δραστηριότητας περιφερειακών υπηρεσιών Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους διενεργούν πληθώρα εργασιών, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 1) Η διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας για την διαπίστωση εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων που συνδέονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αλλά και των δηµοσίων υπαλλήλων σε ό,τι αφορά τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας. 2) Η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της εργατικής νοµοθεσίας. Οι κυρώσεις σύµφωνα µε το Ν.2639/98 είναι τόσο διοικητικές (επιβολή προστίµου, διακοπή λειτουργίας τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης), όσο και ποινικές (µήνυση, µηνυτήρια αναφορά). Σε πολλές περιπτώσεις οι Επιθεωρητές Εργασίας καλούνται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας να παρίστανται ως µάρτυρες στην εκδίκαση υποθέσεων στα ποινικά δικαστήρια. 3) Η υπόδειξη µέτρων στους χώρους εργασίας σχετικά µε την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών (εκτός από τα ορυχεία, µεταλλεία και λατοµεία που ελέγχονται από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης). 4) Η διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχηµάτων και η σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας. 5) Η κατάθεση καταστάσεων προσωπικού και προγραµµάτων εργασίας, στις οποίες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία κάθε εργαζόµενου, την ειδικότητά του, την ηµεροµηνία πρόσληψής του, τη διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας, καθώς επίσης και τις πάσης φύσεως καταβαλλόµενες αποδοχές σύµφωνα µε το νέο Νόµο 2874/2000. Επί πλέον, µε το Π..159/99 υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής στις καταστάσεις προσωπικού των στοιχείων και του χρόνου απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας της επιχείρησης. 6) Η παρακολούθηση χορήγησης κανονικών αδειών, καταβολής του επιδόµατος αδείας, τήρησης των χρονικών ορίων απασχόλησης των εργαζοµένων, εφαρµογής των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και τήρησης της ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις. 7) Η διαµεσολάβηση µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων για την ειρηνική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ τους (π.χ. µη καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών, αποδοχών αδείας και επιδόµατος αδείας, µη καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, κλπ) µε τη διεξαγωγή συµφιλιωτικών διαδικασιών, µε κυριότερες από αυτές τις «εργατικές διαφορές». 9

13 8) Η µέριµνα για την τήρηση των προστατευτικών διατάξεων που ισχύουν σε ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων, όπως π.χ. προστασία µητρότητας, απαγόρευση απασχόλησης ανηλίκων σε ορισµένες εργασίες, χορήγηση βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων. 9) Η πληροφόρηση των εργοδοτών και των εργαζοµένων για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, τόσο κατά τους επί τόπου ελέγχους, όσο και στα γραφεία των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., όπου οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται, ή αποστέλλουν έγγραφα ερωτήµατα ή τηλεφωνούν. 10) Η θεώρηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας σε εργαζόµενους, κυρίως στις περιπτώσεις που πρόκειται να εκδοθούν από τους αρµόδιους φορείς επαγγελµατικές άδειες (χειριστών µηχανηµάτων, υδραυλικών, κλπ.) 11) Η έκδοση αδειών υπερωριακής και Κυριακής εργασίας. 12) Η χορήγηση αδειών σε κοινοτικούς εργαζοµένους. 13) Η συµµετοχή επιθεωρητών εργασίας σε όργανα και επιτροπές για θέµατα που έχουν παραµείνει στην αρµοδιότητα των Νοµαρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.2639/98 (Νοµαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων, Μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε Οικοδοµές και Τεχνικά Έργα, επιτροπές κύρωσης εσωτερικών κανονισµών εργασίας επιχειρήσεων). Επίσης, οι Επιθεωρητές Εργασίας συνδράµουν τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όποτε χρειάζεται για την άσκηση άλλων αρµοδιοτήτων που έχουν παραµείνει σε αυτή (χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς, έγκριση ή απόρριψη οµαδικών απολύσεων, έγκριση κανονισµών εργασίας επιχειρήσεων, καθορισµός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων, κλπ.) Ενιαία λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ο καθορισµός των βασικών αξόνων ενιαίας άσκησης των αρµοδιοτήτων όλων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. ανά την Ελλάδα ήταν κύριο µέληµα του Σ.ΕΠ.Ε. από την αρχή της λειτουργίας του. Έτσι: (α) Στάλθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. η µε αριθµ. πρωτ / εγκύκλιος µε θέµα: «Οδηγίες για την εφαρµογή των άρθρων 16 και 17 «ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις του Ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/Α/2.9.98) «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και άλλες διατάξεις». Με την εγκύκλιο αυτή δόθηκαν σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. (β) Συντάχθηκε και στάλθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. η µε αριθµ. πρωτ / εγκύκλιος µε θέµα: «Προγραµµατισµός δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. το έτος 2000». Με την εγκύκλιο αυτή προσδιορίσθηκαν οι βασικοί στόχοι του Σ.ΕΠ.Ε. για το 2000, οι οποίοι είχαν σχεδιασθεί µε τη συνεργασία των κοινωνικών φορέων που συµµετέχουν στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. 10

14 (γ) Συντάχθηκαν και στάλθηκαν σε όλες τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. οι παρακάτω εγκύκλιοι: 1. η υπ αριθµ. πρωτ / µε θέµα: «Απασχόληση εργαζοµένων σε ξενοδοχεία και εστιατόρια» 2. η υπ αριθµ. πρωτ / µε θέµα: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων» 3. η υπ αριθµ. πρωτ / µε θέµα: «Λειτουργία των Υπηρεσιών κατά τον καύσωνα» 4. η υπ αριθµ / µε θέµα: «Υπερωριακή εργασία προσωπικού Τραπεζών» 5. η υπ αριθµ / µε θέµα: «Τήρηση βιβλίου ηµερήσιου δελτίου σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα» 6. η υπ αριθµ / µε θέµα: «ιαπίστωση παραβάσεων ασφαλιστικής νοµοθεσίας». (δ) Συµπληρώθηκαν, τυπώθηκαν και διανεµήθηκαν στις περιφερειακές υπηρεσίες τα βιβλιάρια εργασίας ανηλίκου. (ε) Συγκεντρώθηκαν οι αναλυτικοί πίνακες αποδοχών όλων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας για το έτος 2000 και στάλθηκαν αντίγραφα σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση του ελέγχου των αποδοχών των εργαζοµένων. (στ) Στάλθηκε το υπ αριθµ. πρωτ / ενηµερωτικό δελτίο συλλογής απαντήσεων που συντάχθηκαν από διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου µας σε ερωτήµατα που αφορούν ερµηνεία διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας. Στόχος του δελτίου που εκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα είναι η οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων που ερµηνεύτηκαν από όλες τις υπηρεσίες και η αποφυγή ερωτηµάτων στα ίδια θέµατα. Μητρώο επιχειρήσεων Κατά το 2000 η καταχώρηση των επιχειρήσεων και η τήρηση σχετικού αρχείου µε ενιαίο τρόπο σε κάθε περιφερειακή υπηρεσία δεν κατέστη δυνατή, ούτε βεβαίως επετεύχθη η ενιαία αποτύπωσή τους σε ηλεκτρονική µορφή. Σηµειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εφαρµογές και γενικότερα η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν καθυστερήσει, δεδοµένου ότι συνδέονται πλέον άµεσα µε την υλοποίηση του προγράµµατος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», στο οποίο έχουν ενταχθεί. Ως εκ τούτου η δηµιουργία µητρώου επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους στόχους του Σ.ΕΠ.Ε. Βάση θα αποτελέσουν, όπως και στην προηγούµενη έκθεση πεπραγµένων έχει αναφερθεί, ειδικά έντυπα, τα οποία συµπληρώνονται από τις υπηρεσίες, ώστε στο µέλλον να είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρησή τους και η αξιοποίηση των δεδοµένων που περιέχονται, µε ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη τη χώρα. Προκειµένου να δοθεί µια εικόνα για τον αριθµό των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων σε αυτές κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, παρατίθεται στο παράρτηµα ο Πίνακας Β. Τα στοιχεία του Πίνακα αυτού προέρχονται από το µητρώο επιχειρήσεων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος για το έτος 1995 (δεν 11

15 συµπεριλαµβάνεται ο καθαρά δηµόσιος τοµέας, οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης). Κωδικοποίηση συλλογικών συµβάσεων και πινάκων αποδοχών Βασικό εργαλείο των Κοινωνικών Επιθεωρητών για τον έλεγχο των αποδοχών των εργαζοµένων είναι η ύπαρξη πινάκων αποδοχών που προκύπτουν από την ερµηνεία των συλλογικών συµβάσεων που κάθε φορά ισχύουν. Για το λόγο αυτό η αρµόδια /νση της κεντρικής υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Αµοιβής Εργασίας του Υπουργείου και τον Ο.ΜΕ.. ξεκίνησε τη διαδικασία για τη δηµιουργία σε ηλεκτρονική µορφή της κωδικοποίησης των συλλογικών συµβάσεων και των πινάκων αποδοχών που κάθε φορά ισχύουν. Σε πρώτη φάση οι πίνακες αποδοχών που προετοιµάζονται από τη /νση Αµοιβής Εργασίας θα βρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή στη σελίδα του Υπουργείου στο ιαδίκτυο (Ιnternet). ράση Ειδικών Επιθεωρητών εσωτερικός έλεγχος Σ.ΕΠ.Ε. Από τους Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας διενεργήθηκαν 585 έλεγχοι σε επιχειρήσεις διαφόρων περιοχών της χώρας, ύστερα από προγραµµατισµένους ελέγχους αλλά και καταγγελίες συνδικαλιστικών οργανώσεων και µεµονωµένων πολιτών. Επίσης, οι Ειδικοί Επιθεωρητές συµµετείχαν σε συµφιλιωτικές διαδικασίες µε Εργατικά Κέντρα και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ διενήργησαν εργατικές διαφορές µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, οι οποίες παραπέµφθηκαν σε αυτούς από τοπικές Κοινωνικές Επιθεωρήσεις. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. πραγµατοποίησαν επιτόπιους ελέγχους σε 56 περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., προκειµένου να διαπιστωθεί η πορεία του έργου τους και να καταγραφούν τυχόν προβλήµατα δυσλειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών, ενώ παράλληλα δόθηκαν οδηγίες για την αποτελεσµατικότερη δράση τους και υποβλήθηκαν σχετικές προτάσεις για βελτίωση της απόδοσής τους. Παράλληλα, οι Ειδικοί Επιθεωρητές συµµετείχαν στη µελέτη, κατάρτιση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, για την αρχική εκπαίδευση όπως ορίζει ο Ν. 2639/98, των νεοπροσληφθέντων Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών καθώς και των Κοινωνικών Επιθεωρητών. Έλαβαν µέρος ως εισηγητές θεµάτων κατά την πραγµατοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων εκπαίδευσης. Ακόµη, οι Ειδικοί Επιθεωρητές ως µέλη σχετικών επιτροπών πραγµατοποίησαν επιτόπιους ελέγχους σε υπό σύσταση Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) για τη διαπίστωση των απαραίτητων όρων και προδιαγραφών και συνέταξαν αντίστοιχο αριθµό εκθέσεων αξιολόγησης. Τέλος, συµµετείχαν σε άτυπες οµάδες εργασίας για την απλούστευση διαδικασιών και πάταξη της γραφειοκρατίας µε στόχο την καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. 12

16 Ειδικά προβλήµατα Το Σ.ΕΠ.Ε., ως νέος διοικητικός µηχανισµός, έπρεπε να φέρει σε πέρας το έργο του χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερα προβλήµατα ή κοινωνικές αντιδράσεις που αναπόφευκτα φέρνει κάθε διοικητική αλλαγή. Το έργο αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αν συνυπολογιστεί ότι το Σ.ΕΠ.Ε. είναι µια υπηρεσία υποδοχής κοινού και το αντικείµενό του έχει άµεση σχέση µε τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η οποία βεβαίως δεν έπρεπε να διαταραχθεί, λόγω ακριβώς αυτής της αλλαγής. Παρ όλες τις προκαταρκτικές διοικητικές ενέργειες που είχαν γίνει πριν την έναρξη λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., σηµειώθηκαν ορισµένα προβλήµατα διοικητικής λειτουργίας, τα περισσότερα από τα οποία όµως ξεπεράστηκαν µε διάφορους τρόπους. Παρόλα αυτά όµως η ανακατανοµή των κατά τόπο αρµοδιοτήτων ορισµένων υπηρεσιών (κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών που προϋπήρχαν ) και η ελλιπής στελέχωση υπηρεσιών προκάλεσε αντιδράσεις τοπικών κοινωνικών φορέων, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. 13

17 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2000 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι Κοινωνικές και Τεχνικές/Υγειονοµικές Επιθεωρήσεις Εργασίας λειτούργησαν κατά το 2000 µε βάση συγκεκριµένο προγραµµατισµό για το έτος αυτό και σε υλοποίηση της µε αρ / αντίστοιχης εγκυκλίου του Σ.ΕΠ.Ε. Ο προγραµµατισµός της δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. σε εθνικό επίπεδο για το έτος 2000 αποτέλεσε αντικείµενο γνωµοδότησης από το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), όπως άλλωστε προβλέπεται και από το ιδρυτικό νόµο 2639/98 άρθρο 13 παρ. 1 και 2. Το Σ.Κ.Ε.Ε,Ε, αφού συζήτησε σε επανειληµµένες συνεδριάσεις του σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., την 3/3/2000 κατέληξε σε οµόφωνη θετική γνωµοδότηση σε ότι αφορά τις βασικές κατευθύνσεις για τη δράση του Σ.ΕΠ.Ε. κατά το έτος Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων υιοθέτησε για το έτος 2000 τις παρακάτω βασικές προτεραιότητες δράσεις που έπρεπε να εφαρµοσθούν από το Σ.ΕΠ.Ε. πανελλαδικά: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Έλεγχοι επιχειρήσεων για την εφαρµογή των διατάξεων περί µερικής απασχόλησης Έλεγχοι για παράνοµη απασχόληση (αλλοδαποί, ανασφάλιστοι, κλπ) Έλεγχοι στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά τις τουριστικές περιόδους Καταγραφή προβληµάτων από την εφαρµογή στην πράξη της νοµοθεσίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας Έλεγχος των επιχειρήσεων για την εφαρµογή των θεσµών του Π..17/96 για ΕΣΥΠΠ, ΕΞΥΠΠ, ΤΑ, ΓΕ και εκτίµηση κινδύνου Έλεγχος των επιχειρήσεων για την εφαρµογή του Π..397/94 για τα µυοσκελετικά προβλήµατα ενόψει της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 2000 και της έκθεσης εφαρµογής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Έλεγχοι σε οικοδοµές και µεγάλα τεχνικά έργα, καθώς και ναυπηγεία και σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες όλης της χώρας Εκστρατεία ενηµέρωσης σε θέµατα ασφάλειας και υγείας των απασχολουµένων στον αγροτικό τοµέα (διάρκεια 18 µήνες, θα παραχθούν 4 φυλλάδια, θα γίνουν εκδηλώσεις κλπ, σε συνδυασµό µε προγράµµατα επιθεωρήσεων) Ο παραπάνω προγραµµατισµός απετέλεσε στην ουσία καθορισµό προτεραιοτήτων και όχι αποκλειστικό πεδίο δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.. ηλαδή, καθορίστηκαν τα θέµατα στα οποία έπρεπε να δραστηριοποιηθούν οι περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. µε µεγαλύτερη έµφαση και µε πιο συστηµατικό τρόπο. 14

18 Στην εξειδίκευση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο συνέβαλαν και οι Περιφερειακές Επιτροπές Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.), που προβλέπονται από το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόµου 2639/98, και για τις οποίες υπήρξε κατά το 2000 ιδιαίτερη µέριµνα για τη συγκρότησή τους και την ενεργοποίησή τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων, η οποία γίνεται µε τρόπο που να επιτρέπει την άντληση πληροφοριών σε ότι αφορά τη δράση των υπηρεσιών και τις εργασίες που αυτές διεκπεραιώνουν. Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Οι έλεγχοι-επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας είναι από τις βασικότερες δράσεις των Επιθεωρητών Εργασίας, γιατί µε τις επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις διαπιστώνεται άµεσα ο βαθµός εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε βάσει προγράµµατος της κάθε υπηρεσίας, είτε µετά από καταγγελίες µεµονωµένων εργαζοµένων ή οργανώσεων εργαζοµένων. Όλες οι καταγγελίες, ανώνυµες ή επώνυµες, προφορικές ή γραπτές, καταγράφονται και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Στις επώνυµες έγγραφες καταγγελίες γίνεται συνήθως έγγραφη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για τις ενέργειες της υπηρεσίας. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν και οι ενέργειες για τη διερεύνηση µιας καταγγελίας ξεκινούν σχεδόν αµέσως µετά την καταχώρησή της, η ολοκλήρωση της έρευνας εξαρτάται χρονικά από το περιεχόµενο της καταγγελίας. Είναι αυτονόητο ότι η καταγγελία µιας οργάνωσης εργαζοµένων, που αφορά εργασιακά θέµατα µελών της που απασχολούνται σε διάφορους χώρους εργασίας ή ακόµα σε διάφορες επιχειρήσεις (π.χ. εργαζόµενοι σε τράπεζες ή εργαζόµενοι σε τεχνικά έργα), χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να διερευνηθεί από ότι µια καταγγελία ενός µεµονωµένου εργαζόµενου. Στα διαθέσιµα σήµερα στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχει χωριστή καταγραφή για το πόσοι από τους εµφανιζόµενους ελέγχους έγιναν κατόπιν καταγγελιών. Στα στατιστικά στοιχεία 2001 έχει προβλεφθεί σχετική καταγραφή, ώστε να µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τους προληπτικούς ελέγχους (αυτούς δηλαδή που διενεργούν οι Επιθεωρητές βάσει προγραµµατισµού) σε σχέση µε τους κατασταλτικούς ελέγχους (δηλαδή αυτούς που γίνονται µε αφορµή κάποια καταγγελία από οπουδήποτε και αν αυτή προέρχεται). Στο σηµείο αυτό όµως, σηµειώνεται ότι το σύνολο των εργατικών διαφορών που διενεργούνται από τις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις (βλ. κατωτέρω σχετική ενότητα), είναι αποτέλεσµα επώνυµων καταγγελιών. Οι ενέργειες αυτές της Επιθεώρησης δεν καταγράφονται στον πίνακα των ελέγχων. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην ελεγκτική δράση του Σ.ΕΠ.Ε., ιδιαίτερα στους επί τόπου ελέγχους των επιχειρήσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας, παρουσιάζονται σε 3 Πίνακες, ανάλογα µε τη διακριτή δράση των υπηρεσιών: Κοινωνική Επιθεώρηση Τεχνική και Υγειονοµική Επιθεώρηση 15

19 Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Αυτός ο τρόπος παρουσίασης είναι αναγκαίος, γιατί το αντικείµενο ελέγχου των υπηρεσιών είναι διαφορετικό, όπως επίσης διαφορετική είναι και η µεθοδολογία ελέγχου. Σηµειώνεται επίσης ότι οι αναγραφόµενοι στους Πίνακες κωδικοί των κλάδων είναι σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ -91) που έγινε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Ακόµα και στις περιπτώσεις που τα εισερχόµενα από τις περιφερειακές υπηρεσίες προς την κεντρική υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. στατιστικά στοιχεία είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε την παλαιότερη κατάταξη, η αρµόδια ιεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας προέβη σε µια όσο το δυνατόν ακριβέστερη µετατροπή τους στους νέους αναθεωρηµένους κωδικούς. Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης Στον Πίνακα Γ1 περιλαµβάνονται τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει από τις υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. κατά το έτος Σηµειώνεται ότι οι αναγραφόµενοι αριθµοί αφορούν στους επί τόπου ελέγχους στις διάφορες επιχειρήσεις. Αυτή η επισήµανση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι µε τον ακολουθούµενο τρόπο καταχώρησης των στοιχείων της ελεγκτικής δράσης της Επιθεώρησης δεν καταγράφονται οι έλεγχοι επιχειρήσεων που γίνονται από τους Επιθεωρητές στα γραφεία των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.: 1. µε την προσκόµιση στοιχείων από τις επιχειρήσεις µετά από έγγραφη ειδοποίησή τους από την υπηρεσία 2. µε την προσκόµιση στοιχείων από τις επιχειρήσεις µετά από έλεγχο που διενήργησαν σ αυτές Επιθεωρητές Εργασίας Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί και πάλι ότι η ελεγκτική δράση της Κοινωνικής Επιθεώρησης δεν ταυτίζεται µε τον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων, αλλά συµπληρώνεται µε τον έλεγχο των καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας που κατατίθενται (βλ. κατωτέρω Πίνακα ΣΤ και σχετικά σχόλια), καθώς επίσης και µε τη διενέργεια εργατικών διαφορών (βλ. κατωτέρω Πίνακα Ε και σχετικά σχόλια). Ο έλεγχος των καταστάσεων µπορεί να θεωρηθεί ως προληπτικός κατ αρχήν έλεγχος των επιχειρήσεων, ενώ οι εργατικές διαφορές ως κατασταλτικοί έλεγχοι, αφού έπονται συνήθως επώνυµων καταγγελιών. Από τα στοιχεία του Πίνακα Γ1 διαπιστώνεται ότι οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές διενήργησαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατά το έτος Κατά το β εξάµηνο του 1999 είχαν διενεργηθεί επιτόπιοι έλεγχοι και η σύγκριση µε τα στοιχεία του 2000 δείχνει ότι η ελεγκτική δράση του Σ.ΕΠ.Ε. έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Η ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων που είχε επισηµανθεί ήδη από την προηγούµενη έκθεση πεπραγµένων υλοποιείται. Οι περισσότεροι έλεγχοι διενεργήθηκαν κατά σειρά στους κλάδους: Οικοδοµές δηµόσια έργα (21,3% των ελέγχων) Λιανικό εµπόριο - επισκευή ειδών οικιακής χρήσης (20,7% των ελέγχων) 16

20 Ξενοδοχεία εστιατόρια (12,9% των ελέγχων) Τράπεζες και λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα (6% των ελέγχων) Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών ( 5,4% των ελέγχων) Χονδρικό εµπόριο (5,3% των ελέγχων) Χερσαίες µεταφορές (4 %των ελέγχων) Σχηµατική απεικόνιση των ελέγχων αυτών εµφανίζεται στο διάγραµµα Α1. Η διασπορά αυτή των ελέγχων δικαιολογείται αφενός µεν σε σχέση µε τον προγραµµατισµό δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. για το 2000, αφετέρου από τον όγκο του εργατικού δυναµικού που απασχολείται (βλ. Πίνακα Β), αλλά και των καταγγελιών που δέχεται η Επιθεώρηση. Στον κλάδο των οικοδοµών και δηµοσίων έργων γίνονται έλεγχοι για την εφαρµογή του πενθηµέρου, της υπερωριακής απασχόλησης και της παράνοµης απασχόλησης αλλοδαπών ή ανασφάλιστων. Σηµειώνεται ότι κατά το 1999 στον κλάδο αυτό η ελεγκτική δράση του Σ.ΕΠ.Ε. περιοριζόταν στο 5,9%. Στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εµπορίου γίνονται έλεγχοι συνήθως σε ό,τι αφορά το ωράριο απασχόλησης, το ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων ή την εφαρµογή των διατάξεων για µερική απασχόληση. Στα ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ. διερευνάται η παραβίαση των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ή η απασχόληση παράνοµων αλλοδαπών ή ανασφάλιστων, η σωστή εφαρµογή των διατάξεων των Σ.Σ.Ε.. Στις τράπεζες οι έλεγχοι αφορούν συνήθως την υπερωριακή απασχόληση, ενώ στις χερσαίες µεταφορές (ΚΤΕΛ, φορτηγά, κλπ.) την απασχόληση των οδηγών και τις ώρες εργασίας τους. Έλεγχοι Επιθεωρήσεις Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Στον Πίνακα Γ2 περιλαµβάνονται τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει από τις υπηρεσίες Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. κατά το έτος Σηµειώνεται ότι οι αναγραφόµενοι αριθµοί αφορούν στους επί τόπου ελέγχους στις διάφορες επιχειρήσεις, που έγιναν µε σκοπό την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών βάσει των προτεραιοτήτων και του προγραµµατισµού των υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν συµπεριλαµβάνονται οι έλεγχοι που έγιναν κατά τη διενέργεια αυτοψίας στις περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων. Η επισήµανση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι οι αυτοψίες εργατικών ατυχηµάτων (βλ. κατωτέρω περί εργατικών ατυχηµάτων και σχετικά σχόλια) αποτελούν κατασταλτικούς ελέγχους, αφού συνήθως οδηγούν στην υπόδειξη µέτρων ασφάλειας προς την επιχείρηση µε στόχο τη µη επανάληψη του ατυχήµατος και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων. Από τα στοιχεία του Πίνακα Γ2 προκύπτει ότι οι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές διενήργησαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατά το έτος Κατά το β εξάµηνο του 1999 είχαν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι, οπότε η σύγκριση των στοιχείων αποδεικνύει ότι η Τεχνική και Υγειονοµική Επιθεώρηση υλοποίησε πολύ ικανοποιητικά το στόχο για εντατικοποίηση των ελέγχων. Οι περισσότεροι έλεγχοι (27,8% στο σύνολο των ελέγχων) έχουν διενεργηθεί στον κλάδο των κατασκευών (οικοδοµές δηµόσια έργα), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της κατασκευής εξοπλισµού µεταφορών, όπου κατατάσσονται τα ναυπηγεία, µε 17,6% των ελέγχων, ο κλάδος της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών µε 6,3% και ο κλάδος εµπορίου, επισκευής αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίµων µε 6,3%. 17

(Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998)

(Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998) ΝΟΜΟΣ 2639-1998 Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998) (όλα τα άρθρα των Κεφαλαίων Α και Γ του Ν. 2639/1998 παραλείπονται, καθόσον

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2014 Αρ. Πρωτ. 27816 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Κάλυψης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών µε απόσπαση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής) ΈΝΤΥΠA E8 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ(Ε8) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ε8- Αρχική οθόνη Εισαγωγή Αίτησης/Αναγγελίας Υπερωρίας. Ε8- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. 1130/Β /05-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα : Αθήνα, 29-1-2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΡ.ΕΙΣ. 4 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: _ _ ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Χατζηγιάννη Μέξη 5 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής *** 115 28 Αθήνα Τασούλα Τοπαλίδου *** FAX : 210 72 92 129-213

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα